Beleidsplan Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan 2013-2016 Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda"

Transcriptie

1 Beleidsplan Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda

2

3 Vaststelling en goedkeuring Voorliggend Beleidsplan is vastgesteld in de vergadering van het college van diakenen van de hervormde en gereformeerde diaconie te Gouda op 9 september Peter Burghgraaff Voorzitter diaconie Gereformeerde kerk Hester van Dijk Voorzitter diaconie Hervormde gemeente Mariëtte Hameeteman Secretaris diaconie Gereformeerde kerk Marien Zonnenberg Secretaris diaconie Hervormde gemeente Voorliggend Beleidsplan is goedgekeurd door de Gereformeerde Algemene Kerkenraad en door de Hervormde Algemene Kerkenraad te Gouda in de gezamenlijke vergadering op 31 oktober Klaas Bolt Voorzitter Gereformeerde Algemene Kerkenraad Pieter van Boven Voorzitter Hervormde Algemene Kerkenraad Janny Buma Secretaris Gereformeerde Algemene Kerkenraad Esther Heijstek Secretaris Hervormde Algemene Kerkenraad Beleidsplan s Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda 3

4

5 Voorwoord In Mattheus 25 vertelt Jezus aan Zijn leerlingen dat zij Hem kunnen ontmoeten in hun naaste in nood. Jezus zegt: Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, had dorst en jullie gaven Mij te drinken, was een vreemdeling en jullie namen Mij op, was naakt en jullie kleedden Mij, was ziek en jullie bezochten Mij, zat gevangen en jullie kwamen naar Mij toe. Daarna legt Hij uit: Alles wat jullie hebben gedaan voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders en zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan! Naast het doen vinden wij het binnen de diaconie minstens zo belangrijk om er gewoon te zijn voor de ander, om present te zijn. Dit kan betekenen dat je aanwezig bent en luistert naar iemand, naast iemand gaat staan. Deze manier van denken over presentie wordt telkens weer overgedragen aan nieuwe diakenen. Met het dienen van onze naaste in nood ontmoeten en dienen we ook onze Heer. En een ontmoeting met Hem inspireert. Zo hopen en vertrouwen we op vier inspirerende jaren. Diaconieën zijn geworteld in de wijken en wijkkerkenraden. Die verschillen van kleur, samenstelling en grootte en leiden tot een gevarieerde bemensing. In de intergemeentelijke clusters, de basis waarbinnen diakenen werken, zijn die verschillen echter niet dominant. Men vindt elkaar in het werk, deelt kennis en ervaring en zorgt zo voor een breed netwerk in de Goudse PKN-kerken. De inhoud van dit beleidsplan is mede tot stand gekomen op basis van de inbreng vanuit deze clusters. De afgelopen vier jaar zijn de gereformeerde en hervormde diaconie steeds nauwer samen gaan werken. Op dit moment zijn er nog maar enkele kleine zaken die gescheiden worden behandeld. Daar zijn we dankbaar voor, omdat we zo onze aandacht kunnen richten op het diaconale werk en er niet veel energie verloren gaat aan organisatorische kwesties. Er ontstaat zodoende ook ruimte voor samenwerking met andere kerken en gemeenten. In de komende vier jaar zullen we dat pad verder verkennen in het Diaconaal Platform Gouda, in concrete initiatieven en het uitwerken van ideeën. Dit beleidsplan is tot stand gekomen dankzij de inbreng van velen. Vanaf deze plaats worden allen daarvoor hartelijk bedankt. Wij hopen u als lezer met dit beleidsplan een goed inzicht te bieden in onze beleidsvoornemens. Mocht dit rapport aanleiding geven tot vragen dan zijn beide diaconieën uiteraard graag bereid om die te beantwoorden. Gouda, september 2013 De moderamina van de diaconie van de Hervormde gemeente en de diaconie van de Gereformeerde kerk Beleidsplan s Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda 5

6 1 Diaconale uitgangspunten De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde PKN) Helpen wie geen helper heeft Bovenstaand credo is al lang het credo van de diaconie. Het drukt heel krachtig uit hoe de diaconie haar taak ziet. Ons doel is om mensen te helpen die echt hulp nodig hebben, die geen eigen middelen tot hun beschikking hebben en ook geen of onvoldoende netwerk om zich heen hebben. Dit kunnen mensen in financiële problemen zijn, maar ook ouderen die eenzaam zijn of mensen met een beperking. Via collecten in de zondagse diensten zamelen wij geld in om dit vervolgens op een verantwoorde wijze uit te geven aan het diaconale werk. Er worden veel aanvragen gedaan, door mensen zelf of door diakenen die in contact zijn gekomen met iemand met een hulpvraag. Altijd wordt gekeken en afgewogen welke hulp in dat specifieke geval nodig is. Hierbij proberen we gelijke gevallen zo gelijk mogelijk te behandelen. Tegelijk vraagt iedere situatie om een eigen afweging. De diaconie kan geen structurele hulp verlenen, maar zal altijd een bepaalde termijn afspreken en er ondertussen aan werken dat mensen weer zelfstandig verder kunnen. We willen geen afhankelijkheid creëren, maar mensen zo ondersteunen dat zij weer op eigen benen komen te staan. De diaconie is er voor iedereen, niet alleen voor kerkleden. Ook niet-kerkleden kunnen in geval van nood een beroep op ons doen. Voor niet-kerkleden geldt dat de toegang in dat geval loopt via het Noodfonds, een samenwerkingsverband tussen verschillende Goudse kerken (zie verder hoofdstuk 3 Organisatie ). Barmhartigheid Barmhartigheid is de vertaling van het woord chesed (Oude Testament). Dit woord kan vertaald worden met goedheid, trouw, weldadigheid, solidariteit en barmhartigheid. Het doen van barmhartigheid komt niet voort uit een opwelling, maar het is een vorm van trouwe bijstand. Barmhartigheid is iets wat gedaan wordt. We voelen ons niet alleen bewogen, maar ook betrokken, verbonden met de ander en vooral verantwoordelijk voor de ander en daar handelen we naar. We mogen delen van wat ons geschonken is. Dat betekent dat we niet te zuinig of beperkend moeten zijn. Mensen moeten vaak enige schroom overwinnen voordat zij hulp vragen, dit gebeurt niet lichtvaardig. We vertrouwen er in principe op dat iemand een eerlijk beeld van zijn of haar situatie schetst. Zoveel mogelijk mensen willen we een kans bieden op financiële bijstand, een werkvakantie (jongeren) of ouderenreis. We moeten verantwoord met onze middelen omgaan en daarom enige controle uitoefenen. Al is het zeker zo dat we liever een keer te veel geven uit naïviteit, dan iemand onterecht afwijzen uit wantrouwen.

7 Wederkerigheid Iemand die hulp of aandacht vraagt, wil geholpen worden. Het is echter niet zo dat iemand dan alleen nog maar ontvanger is; ook hij of zij heeft wat te bieden aan degene die helpt. Misschien is dat levenswijsheid, vriendelijkheid of hulp op een moment dat het allemaal weer wat beter gaat. Het besef van wederkerigheid is belangrijk om ieder in zijn waarde te laten en te kijken naar wat mensen wel kunnen. Dit wordt ook steeds vaker benoemd met de term inclusieve kerk. De kerk is er niet alleen voor gezonde en actieve mensen, maar voor iedereen. Ook mensen met een beperking hebben een volwaardige plaats en leveren een volwaardige bijdrage. Getuigen van gerechtigheid De kerk in het algemeen en de diaconie in het bijzonder mogen met hun werk getuigen van Gods liefde. Zeker daar waar sprake is van onrecht, mogen zij Gods gerechtigheid daar tegenover stellen. Dit kan gestalte krijgen in het bestrijden van armoede door projecten van het Werelddiaconaat. Door bijvoorbeeld mensen toegang tot schoon drinkwater of scholing te geven. Of dichterbij, door vluchtelingen of ex-asielzoekers te helpen een nieuwe start te maken in Gouda en door gemeenteleden bewust maken van de situatie van vluchtelingen en hierover met elkaar in gesprek te gaan. Ook kan het nodig zijn om onrecht aan te kaarten bij de overheid. Groot of klein zijn dit allemaal initiatieven die gerechtigheid willen bevorderen. Zorg voor de schepping heeft hier ook mee te maken. We krijgen de aarde in bewaring, niet om die te vernielen, maar om zorgvuldig met de schepping om te gaan. We geloven dat er een beter evenwicht nodig is tussen geld verdienen, de waardigheid van mensen te bewaren en respect voor onze natuurlijke omgeving. De diaconie wil hiervan getuigen en streeft naar duurzaamheid in de verschillende facetten van het diaconale werk. Dit heeft uiteindelijk ook betrekking op de mate waarin ontwikkelingshulp bijdraagt aan structurele verbetering ter plaatse. Beleidsplan s Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda 7

8 2 De diaconie en haar omgeving Het werk van de diaconie Gouda is op onderdelen afhankelijk van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. De diaconie is zich daarvan bewust en wil daar met het uitzetten van de lijnen voor de komende jaren zoveel mogelijk op inspelen. Op basis van een analyse van externe ontwikkelingen destilleren wij vijf hoofdthema s die in het komende jaar verder zullen worden uitgewerkt. Deze hoofdthema s komen naast andere geformuleerde thema s, zoals de rol van de diaconie op het gebied van duurzaamheid en de problematiek van vluchtelingen die, onder andere door de nauwe samenwerking met de ICF gemeente, steeds meer onze aandacht vraagt. Economische situatie De huidige economische situatie, met een stijgende werkloosheid en bezuinigingen op sociale voorzieningen, zorgt ervoor dat een toenemend aantal huishoudens in de financiële problemen komt. Het is de verwachting dat het aantal hulpvragen bij de diaconie in de komende jaren toeneemt. Tegelijk is de kans groot dat de inkomsten van de diaconie, zoals collecteopbrengsten en overige giften, door financiële druk binnen de huishoudens (denk aan dalende koopkracht en toenemende werkloosheid) minder worden. De stijgende vraag naar (financiële) ondersteuning in combinatie met een terugloop van de inkomsten betekent dat er in de komende jaren meer dan voorheen een beroep wordt gedaan op de creativiteit van de diaconie; zij zal meer moeten doen met minder middelen en het geld besteden aan mensen voor wie het echt bedoeld is. Dit zou tevens kunnen betekenen dat er verschuivingen plaatsvinden in de verdeling van de middelen over de diverse diaconale doelen. Eigen verantwoordelijkheid In het verlengde van de huidige economische situatie en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen ligt een overheid die zich meer en meer terugtrekt. Van burgers wordt verwacht dat zij participeren in de samenleving, zaken zelf regelen en hun eigen netwerk aanboren om problemen op te lossen. Heel concreet wordt dit zichtbaar in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze nieuwe koers kan in de eerste plaats betekenen dat de gemeenschapszin binnen en buiten de kerken wordt versterkt. Ten tweede wordt de diaconie uitgedaagd om praktische oplossingen te bedenken voor de gaten die er gaan vallen. En tot slot krijgt de diaconie de kans haar zichtbaarheid te vergroten en zich als serieuze partner te profileren. De diaconie moet er hierbij voor waken dat het haar eigenheid bewaart. De vrees bestaat dat de boodschap van de diaconie vervlakt als zij steeds meer een gewone partner wordt in Wmo-veld. Interne en externe samenwerking Door de twee bovengenoemde ontwikkelingen worden diaconieën van de diverse Goudse kerkgenootschappen en interne kerkelijke geledingen (pastoraat, zending) bijna gedwongen om meer samen te werken; met elkaar of met seculiere hulpverleningsorganisaties. Samenwerking met bijvoorbeeld andere geloofsgemeenschappen en het

9 krachten bundelen met aanverwante organisaties heeft voor de diaconie een duidelijke meerwaarde. Maar ook hier moet ervoor worden gewaakt dat de diaconie haar greep op diaconale projecten niet verliest en/of dat de scheiding tussen diaconie en missionair werk vervaagt. Ledenbestand kerken Een derde ontwikkeling die onze aandacht vraagt is de veranderende samenstelling van onze kerken. Door een verdere secularisering vermindert het aantal jongeren met een kerkelijke belangstelling. De diaconie ziet zich gesteld voor de vraag hoe er voldoende jonge mensen betrokken blijven bij het diaconale werk. Weten jongeren überhaupt wat diaconie is? De uitdaging zal zijn om te zoeken naar een nieuwe invulling van (kerkelijk) vrijwilligerswerk, zodat ook jonge werkenden hun steentje kunnen en willen bijdragen in binnen- en buitenland. Zoals in het Burennetwerk, waarbij mensen hun buren laagdrempelig en flexibel helpen. De samenleving vergrijst, waardoor de groep ouderen in onze samenleving - ook in onze kerken - de komende jaren relatief groter wordt. Naast het feit dat veel ouderen door betere zorgverlening en leefomstandigheden langer vitaal blijven, betekent de vergrijzing tevens een groei van het aantal ouderen dat van zorg afhankelijk of eenzaam is. Ook zal een grote groep langer thuis blijven wonen vanwege de beperktere beschikbaarheid van plaatsen in verzorgingstehuizen. De kerk staat voor de uitdaging om te zoeken naar manieren om deze ouderen aandacht te blijven geven en plekken van ontmoeting te creëren. Het cluster Ouderen en Welzijn speelt hier al volop op in, met bezoek, ontmoeting en uitjes. Nieuwe communicatiemiddelen De diaconie heeft van oudsher een groot netwerk, gericht op en afhankelijk van intermenselijk contact. Nieuw is de enorme toename van het gebruik van sociale media. Dit vraagt van de diaconie een heroriëntatie op de huidige communicatielijnen en hoe deze zich verhouden tot nieuwe vormen. Elementen die hierbij worden betrokken zijn enerzijds de risico s van 1) mogelijke verdere individualisering, doordat communicatie op afstand plaatsvindt en 2) een mogelijke bemoeilijking in het signaleren van de juiste hulpvragen. Anderzijds kunnen en moeten nieuwe communicatiemiddelen ondersteuning bieden om het makkelijker te maken om sneller, breder en gerichter contact te leggen. Beleidsplan s Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda 9

10 3 Organisatie College van diakenen De bestuurlijke taak van de diaconie wordt uitgevoerd door de colleges en de moderamina van zowel gereformeerde als hervormde zijde. De moderamina (voorzitter, penningmeester, scriba) bedenken en zetten de bestuurlijke lijnen uit. Dit gebeurt in overleg met alle betrokkenen, daarbij gebruik makend van de signalen die zij krijgen uit de verschillende wijken en kerken. In het college, waarin alle wijkgemeenten en clusters vertegenwoordigd zijn, worden besluiten genomen. Het college vergadert tenminste zes maal per jaar. Hoewel de gereformeerde en de hervormde diaconie formeel nog gescheiden organisaties vormen, vergaderen zij al enkele jaren gezamenlijk en fungeren in de praktijk als één college. De diaconie is een aparte rechtspersoon, zoals ook vermeld in de nieuwe Kerkorde. Tijdens vergaderingen van de beide Algemene Kerkenraden zijn beide diaconieën aanwezig en wordt als zodanig meegewerkt aan de vorming van de Protestantse Kerk in Gouda, en daarmee aan de vorming van de gezamenlijke diaconie van de Protestantse Kerk in Gouda. De uiteindelijke fusie van de diaconieën zal uiteraard parallel moeten lopen aan de fusie tussen beide kerken. Samenwerking in de clusters Het werk in de diaconieën vindt voor een belangrijk deel plaats in clusters. Er zijn momenteel vier clusters; Rijkdom en Armoede, Werelddiaconaat, Jeugddiaconaat en Ouderen en Welzijn. Binnen deze clusters wordt het praktische diaconale werk handen en voeten gegeven. De manier waarop clusters het werk verdelen, afstemmen en bij elkaar komen verschilt, maar centraal staat dat men elkaar ondersteunt en daarbij samenwerkt. Samenwerking vereist over eigen grenzen heen stappen en kan tot plezierige ontdekkingen leiden bij het gezamenlijk op reis zijn. In hoofdstuk 5 staat per cluster beschreven wat de belangrijkste taken zijn waar men zich mee bezighoudt en welke ontwikkelingen er zijn. Naast het werk in de clusters hebben de diakenen ook hun verantwoordelijkheid in de wijkgemeente. Deels bestaat dit werk uit kerkordelijk geregelde taken, zoals het ambtshalve aanwezig zijn in de dienst, medewerking verlenen tijdens de dienst van Schrift en Tafel en het collecteren tijdens de dienst. Daarnaast is men in de eigen wijk ook aanspreekpunt voor gemeenteleden en zijn sommigen diaken contactpersoon voor een bepaalde organisatie of stichting. Binnen de wijkgemeenten hebben diakenen vaak ook een rol in eigen diaconale projecten. Denk hierbij aan de Michacursus in de Oostpoort, of de Open Kerk op woensdag in de Westerkerk. ICF In Gouda is de band tussen de PKN-kerken en de International Christian Fellowship gemeenschap (ICF) hechter aan het worden. Ook tussen de diaconie en de ICF zijn verbanden aanwezig die steeds intensiever worden. Zo participeren enkele diakenen actief in de ICF-gemeente, wordt er met enige regelmaat gevraagd om individuele ondersteuning van gemeenteleden en is er uitwisseling doordat ICF-leden hebben deelgenomen

11 aan de cursus voor nieuwe diakenen. Naar verwachting zal in de komende jaren duidelijk worden hoe de ICF zich precies gaat verhouden tot de PKN in Gouda. Dat zal bepalend zijn voor deelname in de diaconale organisatie. Diaconaal consulente De beide diaconieën worden in hun werk ondersteund door een diaconaal consulente. Deze consulente is in dienst bij de Hervormde diaconie, maar wordt financieel gedragen door beide diaconieën. Het werk van de diaconaal consulente is van grote waarde voor onze gezamenlijke diaconieën en voor allerlei andere diaconale activiteiten binnen Gouda. De consulente verbindt de talloze lijnen die er lopen binnen het brede spectrum van diaconaal Gouda in het algemeen en onze beide kerkelijke gemeenten in het bijzonder. Zij zorgt voor de professionalisering van allerhande diaconale activiteiten, zoals de toerusting van ambtsdragers en andere vrijwilligers, het netwerken binnen de sociale kaart van Gouda, het vertalen van nieuwe wetgeving naar situaties waar onze diaconieën mee te maken hebben, het geven van voorlichting aan gemeenteleden en het signaleren van voor onze diaconieën relevante zaken. Deze activiteiten zullen we ook in de komende periode van vier jaar voortzetten. Bij de aanstelling van de huidige diaconaal consulente is er voor gekozen om naar een formatie van 24 uur te gaan. Niet alles is mogelijk binnen 24 uur, ook al is het nog zo nodig en wenselijk. In de komende jaren willen we verkennen of andere kerken en gemeenten eventueel interesse hebben in het gezamenlijk bekostigen van de functie, waardoor urenuitbreiding een optie zou kunnen zijn en er meer ruimte ontstaat voor het uitvoeren van aanvullende taken. Om een groot deel van de collecten aan directe diaconale doelen te kunnen schenken, is eind 2012 besloten om 25% van de kosten voor de functie te werven via fondsen. In de komende jaren moet blijken of dit haalbaar is. Onze grootste externe bron van inkomsten, Stichting de Wijk, zal - anders dan in de afgelopen jaren - niet meer bij voorbaat een deel van de kosten op zich nemen. Samenwerking met andere kerken In Gouda zijn veel kerken en geloofsgemeenschappen die op diaconaal gebied actief zijn. Zij doen dit vanuit de Bijbelse opdracht om te zien naar kwetsbare mensen in de samenleving. Iedere geloofsgemeenschap is hier op eigen wijze en met eigen mogelijkheden mee bezig. In het Diaconaal Platform Gouda (DPG) zijn tien Goudse kerken vertegenwoordigd die willen samenwerken op diaconaal vlak. Waar mogelijk en gewenst bundelen zij hun krachten door vrijwilligerswerk (inclusief bestuursfuncties) binnen de Goudse diaconale stichtingen onder de gemeenteleden te promoten, door financieel bij te dragen aan diaconaal werk of door nieuwe initiatieven op te zetten, iedere kerk of diaconie met de eigen mogelijkheden. Door de samenwerking kan meer bereikt worden. Daarnaast vormt het DPG een gesprekspartner van de burgerlijke gemeente. De diaconaal consulente fungeert als secretaris van het platform. Op dit moment zijn de volgende diaconieën/kerken lid van het DPG: de PKN (hervormd en gereformeerd), de Rooms Katholieke Kerk, de Evangelisch Lutherse Kerk, de Federatie van Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinnig Protestanten, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, de Gereformeerde Gemeente, de Vrije Evangelie Gemeente, het Apostolisch genootschap, de Rafaëlgemeente, de Christelijk Gereformeerde Kerk en Pinkstergemeente de Morgenstond. Daarnaast werkt de Protestantse diaconie met verschillende kerken en diaconale en/of maatschappelijke instellingen samen in het kader van uiteenlopende projecten. Zo is er samen met Palet Welzijn het project Levensboeken, waarbij schrijvers getraind worden en vervolgens aan oudere vertellers gekoppeld, om hun levensverhaal op te schrijven. Samen met de Rooms Katholieke Kerk, Inloophuis Domino en t Swanenburghshofje wordt samengewerkt om stadsdiaconaat vorm te geven door middel van nieuwe projecten. MDP Het Missionair Diaconaal Platform (MDP) is een samenwerking tussen de zendingscommissie, kerkbeheer en de diaconie. Deze samenwerking is opgezet om het werk van de personen en gezinnen die uitgezonden zijn vanuit de Goudse PKNgemeenten op een goede wijze te kunnen adviseren en ondersteunen. Het MDP vormt zo één loket voor gemeenteleden die de roeping voelen om voor kortere of langere periode een diaconale of missionaire taak elders te vervullen. Vanuit het cluster Werelddiaconaat neemt een diaken deel aan het MDP. Beleidsplan s Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda 11

12 4 Financieel beleid Een belangrijk onderdeel van het bestuur is uiteraard de financiële verantwoordelijkheid die de diaconieën hebben. Conform de plaatselijke regeling worden jaarlijks vooraf een begroting en een collecterooster opgemaakt en achteraf als verantwoording een financiële jaarrekening en een inhoudelijk jaarverslag. Ook de diaconie moet een goed rentmeester zijn, dus zijn beleidsplannen, begrotingen, jaarverslagen, jaarrekeningen, collecteroosters en collecteverantwoordingen een wezenlijk onderdeel van het diaconale werk. Het collecterooster wordt gezamenlijk opgesteld. In iedere dienst is de eerste collecte bestemd voor een diaconaal doel. Omdat de diaconieën formeel nog gescheiden zijn, zijn de financiën ook gescheiden. Het samenvoegen hiervan wacht tot het moment dat de fusie tussen beide kerken geformaliseerd is. Vermogenspositie Een belangrijk uitgangspunt is dat vermogensvorming geen doel op zich is voor de diaconieën. Om deze reden laat de hervormde diaconie de komende jaren een bedrag vrijvallen en bestemt dit geld aan het eind van het jaar over doelen die een band met Gouda en/of gemeenteleden hebben, primair diaconaal van aard zijn en gevraagd hebben om ondersteuning. Transparantie De inkomsten voor goede doelen, collectedoelen, projecten en zendingswerkers worden een op een doorbetaald. MDP Jaarlijks bestemt de diaconie vijf collectes voor het MDP. Wanneer het MDP een van deze collectes niet bestemt voor een van de Goudse zendingswerkers, wordt die collecte doorbetaald aan een werelddiaconaal doel van Kerk in Actie. Noodfonds Hulpvragen van niet-kerkleden worden in Gouda behandeld door het Noodfonds. Het Noodfonds is een interkerkelijk samenwerkingsverband. De verschillende diaconieën leveren jaarlijks een financiële bijdrage en menskracht aan het Noodfonds. Participatie in stichtingen De diaconie heeft oude banden met Stichting Inloophuis Domino en Stichting Christelijke Hulpverlening t Swanenburghshofje. In beide stichtingen participeert de diaconie actief door middel van overleg met de besturen en door financiële ondersteuning. Samenwerking Voedselbank en Non-foodbank De Voedselbank en sinds kort ook de Non-foodbank zijn zelfstandige stichtingen. Vanwege de inzet van (oud-)diakenen daarbinnen zijn er warme banden met deze stichtingen. Via collecteopbrengsten worden deze doelen actief ondersteund. In een aantal wijkgemeenten wordt op de zondag voorafgaand aan de Dienst van Schrift en Tafel een oproep gedaan om op de betreffende zondag, wanneer de viering plaatsvindt, goederen voor de Voedselbank mee te nemen.

13 Protocol financiële ondersteuning Onderstaande bevoegdheden van diakenen zijn van toepassing bij de financiële ondersteuning van gemeenteleden: 100: tot dit bedrag is de individuele diaken bevoegd om zelfstandig beslissingen te nemen bij een acute hulpvraag. 500 euro: tot dit bedrag kan een diaken, in overleg met een collega uit het cluster en de penningmeester, een beslissing nemen voor een acute hulpvraag euro: tot dit bedrag heeft het moderamen mandaat voor een acute vraag. Hogere bedragen: gaan altijd in overleg met het college. Hiertoe overlegt eerst het moderamen, dat vervolgens een voorstel doet aan het college Wanneer er spoed is en het college moeilijk te bereiken is (vakantieperiode), kan besloten worden zonder dat het volledige college vooraf geïnformeerd is. Bankieren De PKN-diaconieën bankieren bij de ING bank en bij de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). ING bank is een systeembank waardoor het risico op oninbaarheid van vorderingen op de bank zeer gering is. SKG vermeldt het volgende over haar achtergrond op de website: Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) is de financiële dienstverlener voor kerken en kerkelijke instellingen, aangesloten bij de Protestantse Kerk Nederland. SKG verkrijgt middelen vanuit deze doelgroep en leent deze zoveel mogelijk weer uit aan kerken en aanverwante organisaties. SKG is een stichting volgens de Generale Regelingen van de Protestantse Kerk in Nederland als bedoeld in ordinantie Om bij een andere bank te gaan bankieren is goedkeuring van de Algemene Kerkenraad noodzakelijk. Voor het afsluiten van spaarcontracten, bij een van bovenstaande banken, voor de termijn van één tot en met maximaal tien jaar is goedkeuring van het college van diakenen noodzakelijk. De gereformeerde diaconie heeft ook een rekening bij de Rabobank lopen. Beleggen De PKN-diaconieën beleggen alleen in Oikocredit of PDKN (Protestants Diaconaal Krediet Nederland). Goedkeuring van het college van diakenen is noodzakelijk bij uitbreiding van de beleggingsportefeuille (anders dan door uitkering van stockdividend) en bij inkrimping van de beleggingsportefeuille. Goedkeuring van de Algemene Kerkenraad is noodzakelijk als de diaconieën voornemens zijn in andere dan bovenstaande partijen te beleggen. Beleidsplan s Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda 13

14 5 Clusters De clusters vormen de hoofdstructuur binnen de diaconie. Iedere diaken neemt deel aan een van de clusters, tenzij hij of zij belast is met een specifieke taak. De clusters komen met enige regelmaat bij elkaar, benoemen onderling een diaken tot voorzitter en secretaris van het cluster en leveren een bijdrage aan het jaarverslag. Het streven is dat alle wijkgemeenten zijn vertegenwoordigd in alle clusters. Rijkdom en Armoede Een van de belangrijkste doelstellingen van de diaconie is het omzien naar de naaste in nood. Het cluster Rijkdom en Armoede doet dit door het onderzoeken en inventariseren van de mogelijkheden om kwetsbare mensen daadwerkelijk te helpen en het recht van de zwakke mensen in de samenleving te versterken. Daarbij wordt eerst gekeken in hoeverre de overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen en worden misstanden op dat gebied aan de juiste organen doorgegeven en met hen besproken. Het cluster Rijkdom en Armoede onderhoudt contacten met kwetsbare gezinnen of individuele personen. Deze contacten zijn soms eenmalig, maar kunnen ook langdurig zijn. Indien nodig worden leningen verstrekt of wordt geld ter beschikking gesteld voor het oplossen van acute nood. In andere gevallen wordt hulp geboden bij de financiële administratie (bijvoorbeeld bij het invullen van belastingformulieren) of wordt de weg gewezen naar hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld naar het project Schuldhulpmaatje. Subcluster Vluchtelingen Medio 2013 is binnen het cluster Rijkdom en Armoede een subcluster gestart onder de noemer Vluchtelingen. De reden daarvoor is een toename van het aantal vragen van of rondom vluchtelingen over financiën, procedures, taalproblemen en huisvesting. Samen met de ICF worden deze gemeenteleden geholpen. Werelddiaconaat Het cluster Werelddiaconaat heeft tot doel om in navolging van Jezus Christus samen inhoud te geven aan barmhartigheid door, daar waar mogelijk, wereldwijd om te zien naar mensen in lichamelijke of geestelijke nood. Vanuit het besef dat overal in de wereld rampen gebeuren is het Werelddiaconaat ontstaan. Het cluster ondersteunt wereldwijd diverse projecten en daarnaast biedt het noodhulp als landelijk giro 555 wordt opengesteld. Jeugddiaconaat Het cluster Jeugddiaconaat heeft drie doelen, namelijk 1) er zijn voor en een helpende hand bieden aan jongeren in diaconale nood, 2) jongeren bewust maken van de roeping om diaconaal bezig te zijn in het leven van elke dag en 3) het ondersteunen binnen de wijk en in de gemeente van diaconale acties die gedaan worden door jongeren. Van de drie doelen ligt de aandacht voornamelijk op de laatste twee. De behoefte aan diaconale ondersteuning bij de jeugd in de PKN-kerken in

15 Gouda is beperkt; meestal vindt hulp aan jongeren indirect plaats via hulp aan hun ouders. Het blijft natuurlijk wel belangrijk dat jongeren de jeugddiakenen in geval van nood weten te vinden. De focus van het Jeugddiaconaat ligt in onze wijkgemeenten bij de bewustwording van jongeren. Het jeugdwerk kan je daarbij zien als een proeftuin, waarbij men leert hoe het is om als christen (ook praktisch) in deze wereld te staan. Ouderen en Welzijn De samenleving vergrijst, waardoor de groep ouderen in onze samenleving de komende jaren relatief groter wordt. Naast het feit dat veel ouderen door betere zorgverlening en leefomstandigheden langer vitaal blijven, betekent de vergrijzing tevens een groei van het aantal ouderen dat van zorg afhankelijk of eenzaam is. Het cluster Ouderen en Welzijn zet zich met name in voor het bevorderen van het welzijn en het dienstbaar zijn aan die tweede groep ouderen. Waar nodig wordt diaconale hulp en steun geboden aan degenen die vanwege leeftijd of handicap beperkt zijn in hun eigen mogelijkheden. De aandacht aan ouderen wordt jaarlijks concreet gemaakt door eind september/begin oktober de groep ouderen van 75+ een presentje aan te bieden, met daarbij een informatiebrief. Hierin wordt aan deze groep uitgelegd wat zij kan verwachten vanuit voornoemd cluster. Een andere vorm van aandacht zijn de ouderen-bezoekgroepen. Plekken van ontmoeting zijn onder andere de ouderensozen, die vanuit verschillende wijkgemeenten zijn geïnitieerd. Beleidsplan s Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda 15

Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek.

Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek. Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek. Beleidsplan 2015-2016. Pagina 1 van 9 Voorwoord Het Beleidsplan 2015-2016 is evenals dat van voorgaande jaren geen opsomming van taken van de diaconie. Dit

Nadere informatie

Beleidsplan van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten 2015 t/m 2018

Beleidsplan van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten 2015 t/m 2018 Beleidsplan van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten 2015 t/m 2018 Versie 140911 0 Beleidsplan Diaconie Hervormde Gemeente Putten 2015 t/m 2018 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1: Voorwoord 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

BUITENPOST BELEIDSPLAN

BUITENPOST BELEIDSPLAN BUITENPOST BELEIDSPLAN 2011 2015 INHOUDSOPGAVE: Voorwoord pag. 2 Hoofdstuk 1 Inleiding pag. 3 Hoofdstuk 2 Pastoraat pag. 7 Hoofdstuk 3 Eredienst pag. 13 Hoofdstuk 4 Vorming, Toerusting en Gemeenteopbouw

Nadere informatie

Dienen Delen Doen. Onderzoek naar de maatschappelijke inzet van de diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland

Dienen Delen Doen. Onderzoek naar de maatschappelijke inzet van de diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland Dienen Delen Doen Onderzoek naar de maatschappelijke inzet van de diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland Een initiatief van de Federatie van Diaconieën in samenwerking met Kerk in Actie (Binnenlands

Nadere informatie

Inleiding. Kerkenraad. Protestantse gemeente Ferwert. beleidsplan, pg. 1 van 23

Inleiding. Kerkenraad. Protestantse gemeente Ferwert. beleidsplan, pg. 1 van 23 Inleiding In het kalenderjaar 2013 is binnen de kerkenraad en de verschillende commissies gewerkt aan een nieuw beleidsplan 2013 2017. Elk college en commissie voor zover mogelijk hebben de doelstellingen

Nadere informatie

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk PIONIEREN vanuit de Protestantse Kerk Op de dvd vindt u vijf filmpjes van bestaande pioniersplekken. U kunt deze deels ook op internet bekijken via www.pkn.nl/missionair. www.pkn.nl/missionair Het woord

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Armoede in Nederland

Armoede in Nederland Armoede in Nederland 2013 Onderzoek naar hulpverlening door diaconieën, parochiële caritasinstellingen en andere kerkelijke organisaties in Nederland 4 Armoede in Nederland 2013 Colofon Participanten

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

SAMENWERKEN WERKT Eindrapportage van de Beleidscommissie Predikanten bij thema 3 en thema 4 van het Project Hand aan de Ploeg

SAMENWERKEN WERKT Eindrapportage van de Beleidscommissie Predikanten bij thema 3 en thema 4 van het Project Hand aan de Ploeg 40 SAMENWERKEN WERKT Eindrapportage van de Beleidscommissie Predikanten bij thema 3 en thema 4 van het Project Hand aan de Ploeg Generale Synode 9 november 2012 KTO 12-09 40 Pagina 3 van 40 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Onderzoek en advies in het kader van de Nederlandse Stedenestafette 200 Trudi Nederland Fabian Dekker Jessica van den Toorn Augustus 200 Inhoud De Stedenestafette

Nadere informatie

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Katern Coevorden: samenwerking begint bij elkaar leren kennen Ter Aar: geef wat je kunt en vraag wat je nodig hebt Peel en Kempenland: doe mee, dat

Nadere informatie

Als aan de keukentafel

Als aan de keukentafel Windesheim zet kennis in werking Onderzoek Als aan de keukentafel Onderzoek naar professionalisering van het werk van vrijwilligers in de inloophuizen Lectoraat theologie & Levensbeschouwing Zwolle, 2015

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING UMA

JAARVERSLAG STICHTING UMA JAARVERSLAG 2014 STICHTING UMA Inleiding Dit is het zesde jaarverslag van Stichting UMA (Utrechtse Missionaire Arbeid onder moslims). Op 20 januari 2009 is Stichting UMA opgericht door deputaten van het

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Projectplan 2013-2015

Projectplan 2013-2015 Projectplan 2013-2015 Ede, mei 2013 1. Inleiding... 3 Wat is Netwerk TijdVoorActie?... 3 Achtergrond... 4 Netwerk Dien je Stad... 5 2. Netwerk TijdVoorActie... 5 Missie... 5 Doel... 5 Subdoelen... 6 Netwerk...

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 2 Kom over en help wil haar kwetsbare naaste in Oost-Europa en Eurazië dienen vanuit de christelijke roeping tot barmhartigheid en recht, in partnerschap met kerken en christelijke organisaties.

Nadere informatie

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Zonder GEEN cement bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Voorwoord In de zorg zijn veel vrijwilligers actief. Met elkaar leveren zij een zeer waardevolle

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland

Jaarverslag 2008 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Nummer 132 December 2005 Katern in Kerkinformatie 173 - september 2009 Jaarverslag 2008 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Samen werken in de dienstenorganisatie: hier doe je het voor!

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie