Beleidsplan Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan 2013-2016 Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda"

Transcriptie

1 Beleidsplan Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda

2

3 Vaststelling en goedkeuring Voorliggend Beleidsplan is vastgesteld in de vergadering van het college van diakenen van de hervormde en gereformeerde diaconie te Gouda op 9 september Peter Burghgraaff Voorzitter diaconie Gereformeerde kerk Hester van Dijk Voorzitter diaconie Hervormde gemeente Mariëtte Hameeteman Secretaris diaconie Gereformeerde kerk Marien Zonnenberg Secretaris diaconie Hervormde gemeente Voorliggend Beleidsplan is goedgekeurd door de Gereformeerde Algemene Kerkenraad en door de Hervormde Algemene Kerkenraad te Gouda in de gezamenlijke vergadering op 31 oktober Klaas Bolt Voorzitter Gereformeerde Algemene Kerkenraad Pieter van Boven Voorzitter Hervormde Algemene Kerkenraad Janny Buma Secretaris Gereformeerde Algemene Kerkenraad Esther Heijstek Secretaris Hervormde Algemene Kerkenraad Beleidsplan s Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda 3

4

5 Voorwoord In Mattheus 25 vertelt Jezus aan Zijn leerlingen dat zij Hem kunnen ontmoeten in hun naaste in nood. Jezus zegt: Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, had dorst en jullie gaven Mij te drinken, was een vreemdeling en jullie namen Mij op, was naakt en jullie kleedden Mij, was ziek en jullie bezochten Mij, zat gevangen en jullie kwamen naar Mij toe. Daarna legt Hij uit: Alles wat jullie hebben gedaan voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders en zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan! Naast het doen vinden wij het binnen de diaconie minstens zo belangrijk om er gewoon te zijn voor de ander, om present te zijn. Dit kan betekenen dat je aanwezig bent en luistert naar iemand, naast iemand gaat staan. Deze manier van denken over presentie wordt telkens weer overgedragen aan nieuwe diakenen. Met het dienen van onze naaste in nood ontmoeten en dienen we ook onze Heer. En een ontmoeting met Hem inspireert. Zo hopen en vertrouwen we op vier inspirerende jaren. Diaconieën zijn geworteld in de wijken en wijkkerkenraden. Die verschillen van kleur, samenstelling en grootte en leiden tot een gevarieerde bemensing. In de intergemeentelijke clusters, de basis waarbinnen diakenen werken, zijn die verschillen echter niet dominant. Men vindt elkaar in het werk, deelt kennis en ervaring en zorgt zo voor een breed netwerk in de Goudse PKN-kerken. De inhoud van dit beleidsplan is mede tot stand gekomen op basis van de inbreng vanuit deze clusters. De afgelopen vier jaar zijn de gereformeerde en hervormde diaconie steeds nauwer samen gaan werken. Op dit moment zijn er nog maar enkele kleine zaken die gescheiden worden behandeld. Daar zijn we dankbaar voor, omdat we zo onze aandacht kunnen richten op het diaconale werk en er niet veel energie verloren gaat aan organisatorische kwesties. Er ontstaat zodoende ook ruimte voor samenwerking met andere kerken en gemeenten. In de komende vier jaar zullen we dat pad verder verkennen in het Diaconaal Platform Gouda, in concrete initiatieven en het uitwerken van ideeën. Dit beleidsplan is tot stand gekomen dankzij de inbreng van velen. Vanaf deze plaats worden allen daarvoor hartelijk bedankt. Wij hopen u als lezer met dit beleidsplan een goed inzicht te bieden in onze beleidsvoornemens. Mocht dit rapport aanleiding geven tot vragen dan zijn beide diaconieën uiteraard graag bereid om die te beantwoorden. Gouda, september 2013 De moderamina van de diaconie van de Hervormde gemeente en de diaconie van de Gereformeerde kerk Beleidsplan s Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda 5

6 1 Diaconale uitgangspunten De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde PKN) Helpen wie geen helper heeft Bovenstaand credo is al lang het credo van de diaconie. Het drukt heel krachtig uit hoe de diaconie haar taak ziet. Ons doel is om mensen te helpen die echt hulp nodig hebben, die geen eigen middelen tot hun beschikking hebben en ook geen of onvoldoende netwerk om zich heen hebben. Dit kunnen mensen in financiële problemen zijn, maar ook ouderen die eenzaam zijn of mensen met een beperking. Via collecten in de zondagse diensten zamelen wij geld in om dit vervolgens op een verantwoorde wijze uit te geven aan het diaconale werk. Er worden veel aanvragen gedaan, door mensen zelf of door diakenen die in contact zijn gekomen met iemand met een hulpvraag. Altijd wordt gekeken en afgewogen welke hulp in dat specifieke geval nodig is. Hierbij proberen we gelijke gevallen zo gelijk mogelijk te behandelen. Tegelijk vraagt iedere situatie om een eigen afweging. De diaconie kan geen structurele hulp verlenen, maar zal altijd een bepaalde termijn afspreken en er ondertussen aan werken dat mensen weer zelfstandig verder kunnen. We willen geen afhankelijkheid creëren, maar mensen zo ondersteunen dat zij weer op eigen benen komen te staan. De diaconie is er voor iedereen, niet alleen voor kerkleden. Ook niet-kerkleden kunnen in geval van nood een beroep op ons doen. Voor niet-kerkleden geldt dat de toegang in dat geval loopt via het Noodfonds, een samenwerkingsverband tussen verschillende Goudse kerken (zie verder hoofdstuk 3 Organisatie ). Barmhartigheid Barmhartigheid is de vertaling van het woord chesed (Oude Testament). Dit woord kan vertaald worden met goedheid, trouw, weldadigheid, solidariteit en barmhartigheid. Het doen van barmhartigheid komt niet voort uit een opwelling, maar het is een vorm van trouwe bijstand. Barmhartigheid is iets wat gedaan wordt. We voelen ons niet alleen bewogen, maar ook betrokken, verbonden met de ander en vooral verantwoordelijk voor de ander en daar handelen we naar. We mogen delen van wat ons geschonken is. Dat betekent dat we niet te zuinig of beperkend moeten zijn. Mensen moeten vaak enige schroom overwinnen voordat zij hulp vragen, dit gebeurt niet lichtvaardig. We vertrouwen er in principe op dat iemand een eerlijk beeld van zijn of haar situatie schetst. Zoveel mogelijk mensen willen we een kans bieden op financiële bijstand, een werkvakantie (jongeren) of ouderenreis. We moeten verantwoord met onze middelen omgaan en daarom enige controle uitoefenen. Al is het zeker zo dat we liever een keer te veel geven uit naïviteit, dan iemand onterecht afwijzen uit wantrouwen.

7 Wederkerigheid Iemand die hulp of aandacht vraagt, wil geholpen worden. Het is echter niet zo dat iemand dan alleen nog maar ontvanger is; ook hij of zij heeft wat te bieden aan degene die helpt. Misschien is dat levenswijsheid, vriendelijkheid of hulp op een moment dat het allemaal weer wat beter gaat. Het besef van wederkerigheid is belangrijk om ieder in zijn waarde te laten en te kijken naar wat mensen wel kunnen. Dit wordt ook steeds vaker benoemd met de term inclusieve kerk. De kerk is er niet alleen voor gezonde en actieve mensen, maar voor iedereen. Ook mensen met een beperking hebben een volwaardige plaats en leveren een volwaardige bijdrage. Getuigen van gerechtigheid De kerk in het algemeen en de diaconie in het bijzonder mogen met hun werk getuigen van Gods liefde. Zeker daar waar sprake is van onrecht, mogen zij Gods gerechtigheid daar tegenover stellen. Dit kan gestalte krijgen in het bestrijden van armoede door projecten van het Werelddiaconaat. Door bijvoorbeeld mensen toegang tot schoon drinkwater of scholing te geven. Of dichterbij, door vluchtelingen of ex-asielzoekers te helpen een nieuwe start te maken in Gouda en door gemeenteleden bewust maken van de situatie van vluchtelingen en hierover met elkaar in gesprek te gaan. Ook kan het nodig zijn om onrecht aan te kaarten bij de overheid. Groot of klein zijn dit allemaal initiatieven die gerechtigheid willen bevorderen. Zorg voor de schepping heeft hier ook mee te maken. We krijgen de aarde in bewaring, niet om die te vernielen, maar om zorgvuldig met de schepping om te gaan. We geloven dat er een beter evenwicht nodig is tussen geld verdienen, de waardigheid van mensen te bewaren en respect voor onze natuurlijke omgeving. De diaconie wil hiervan getuigen en streeft naar duurzaamheid in de verschillende facetten van het diaconale werk. Dit heeft uiteindelijk ook betrekking op de mate waarin ontwikkelingshulp bijdraagt aan structurele verbetering ter plaatse. Beleidsplan s Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda 7

8 2 De diaconie en haar omgeving Het werk van de diaconie Gouda is op onderdelen afhankelijk van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. De diaconie is zich daarvan bewust en wil daar met het uitzetten van de lijnen voor de komende jaren zoveel mogelijk op inspelen. Op basis van een analyse van externe ontwikkelingen destilleren wij vijf hoofdthema s die in het komende jaar verder zullen worden uitgewerkt. Deze hoofdthema s komen naast andere geformuleerde thema s, zoals de rol van de diaconie op het gebied van duurzaamheid en de problematiek van vluchtelingen die, onder andere door de nauwe samenwerking met de ICF gemeente, steeds meer onze aandacht vraagt. Economische situatie De huidige economische situatie, met een stijgende werkloosheid en bezuinigingen op sociale voorzieningen, zorgt ervoor dat een toenemend aantal huishoudens in de financiële problemen komt. Het is de verwachting dat het aantal hulpvragen bij de diaconie in de komende jaren toeneemt. Tegelijk is de kans groot dat de inkomsten van de diaconie, zoals collecteopbrengsten en overige giften, door financiële druk binnen de huishoudens (denk aan dalende koopkracht en toenemende werkloosheid) minder worden. De stijgende vraag naar (financiële) ondersteuning in combinatie met een terugloop van de inkomsten betekent dat er in de komende jaren meer dan voorheen een beroep wordt gedaan op de creativiteit van de diaconie; zij zal meer moeten doen met minder middelen en het geld besteden aan mensen voor wie het echt bedoeld is. Dit zou tevens kunnen betekenen dat er verschuivingen plaatsvinden in de verdeling van de middelen over de diverse diaconale doelen. Eigen verantwoordelijkheid In het verlengde van de huidige economische situatie en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen ligt een overheid die zich meer en meer terugtrekt. Van burgers wordt verwacht dat zij participeren in de samenleving, zaken zelf regelen en hun eigen netwerk aanboren om problemen op te lossen. Heel concreet wordt dit zichtbaar in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze nieuwe koers kan in de eerste plaats betekenen dat de gemeenschapszin binnen en buiten de kerken wordt versterkt. Ten tweede wordt de diaconie uitgedaagd om praktische oplossingen te bedenken voor de gaten die er gaan vallen. En tot slot krijgt de diaconie de kans haar zichtbaarheid te vergroten en zich als serieuze partner te profileren. De diaconie moet er hierbij voor waken dat het haar eigenheid bewaart. De vrees bestaat dat de boodschap van de diaconie vervlakt als zij steeds meer een gewone partner wordt in Wmo-veld. Interne en externe samenwerking Door de twee bovengenoemde ontwikkelingen worden diaconieën van de diverse Goudse kerkgenootschappen en interne kerkelijke geledingen (pastoraat, zending) bijna gedwongen om meer samen te werken; met elkaar of met seculiere hulpverleningsorganisaties. Samenwerking met bijvoorbeeld andere geloofsgemeenschappen en het

9 krachten bundelen met aanverwante organisaties heeft voor de diaconie een duidelijke meerwaarde. Maar ook hier moet ervoor worden gewaakt dat de diaconie haar greep op diaconale projecten niet verliest en/of dat de scheiding tussen diaconie en missionair werk vervaagt. Ledenbestand kerken Een derde ontwikkeling die onze aandacht vraagt is de veranderende samenstelling van onze kerken. Door een verdere secularisering vermindert het aantal jongeren met een kerkelijke belangstelling. De diaconie ziet zich gesteld voor de vraag hoe er voldoende jonge mensen betrokken blijven bij het diaconale werk. Weten jongeren überhaupt wat diaconie is? De uitdaging zal zijn om te zoeken naar een nieuwe invulling van (kerkelijk) vrijwilligerswerk, zodat ook jonge werkenden hun steentje kunnen en willen bijdragen in binnen- en buitenland. Zoals in het Burennetwerk, waarbij mensen hun buren laagdrempelig en flexibel helpen. De samenleving vergrijst, waardoor de groep ouderen in onze samenleving - ook in onze kerken - de komende jaren relatief groter wordt. Naast het feit dat veel ouderen door betere zorgverlening en leefomstandigheden langer vitaal blijven, betekent de vergrijzing tevens een groei van het aantal ouderen dat van zorg afhankelijk of eenzaam is. Ook zal een grote groep langer thuis blijven wonen vanwege de beperktere beschikbaarheid van plaatsen in verzorgingstehuizen. De kerk staat voor de uitdaging om te zoeken naar manieren om deze ouderen aandacht te blijven geven en plekken van ontmoeting te creëren. Het cluster Ouderen en Welzijn speelt hier al volop op in, met bezoek, ontmoeting en uitjes. Nieuwe communicatiemiddelen De diaconie heeft van oudsher een groot netwerk, gericht op en afhankelijk van intermenselijk contact. Nieuw is de enorme toename van het gebruik van sociale media. Dit vraagt van de diaconie een heroriëntatie op de huidige communicatielijnen en hoe deze zich verhouden tot nieuwe vormen. Elementen die hierbij worden betrokken zijn enerzijds de risico s van 1) mogelijke verdere individualisering, doordat communicatie op afstand plaatsvindt en 2) een mogelijke bemoeilijking in het signaleren van de juiste hulpvragen. Anderzijds kunnen en moeten nieuwe communicatiemiddelen ondersteuning bieden om het makkelijker te maken om sneller, breder en gerichter contact te leggen. Beleidsplan s Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda 9

10 3 Organisatie College van diakenen De bestuurlijke taak van de diaconie wordt uitgevoerd door de colleges en de moderamina van zowel gereformeerde als hervormde zijde. De moderamina (voorzitter, penningmeester, scriba) bedenken en zetten de bestuurlijke lijnen uit. Dit gebeurt in overleg met alle betrokkenen, daarbij gebruik makend van de signalen die zij krijgen uit de verschillende wijken en kerken. In het college, waarin alle wijkgemeenten en clusters vertegenwoordigd zijn, worden besluiten genomen. Het college vergadert tenminste zes maal per jaar. Hoewel de gereformeerde en de hervormde diaconie formeel nog gescheiden organisaties vormen, vergaderen zij al enkele jaren gezamenlijk en fungeren in de praktijk als één college. De diaconie is een aparte rechtspersoon, zoals ook vermeld in de nieuwe Kerkorde. Tijdens vergaderingen van de beide Algemene Kerkenraden zijn beide diaconieën aanwezig en wordt als zodanig meegewerkt aan de vorming van de Protestantse Kerk in Gouda, en daarmee aan de vorming van de gezamenlijke diaconie van de Protestantse Kerk in Gouda. De uiteindelijke fusie van de diaconieën zal uiteraard parallel moeten lopen aan de fusie tussen beide kerken. Samenwerking in de clusters Het werk in de diaconieën vindt voor een belangrijk deel plaats in clusters. Er zijn momenteel vier clusters; Rijkdom en Armoede, Werelddiaconaat, Jeugddiaconaat en Ouderen en Welzijn. Binnen deze clusters wordt het praktische diaconale werk handen en voeten gegeven. De manier waarop clusters het werk verdelen, afstemmen en bij elkaar komen verschilt, maar centraal staat dat men elkaar ondersteunt en daarbij samenwerkt. Samenwerking vereist over eigen grenzen heen stappen en kan tot plezierige ontdekkingen leiden bij het gezamenlijk op reis zijn. In hoofdstuk 5 staat per cluster beschreven wat de belangrijkste taken zijn waar men zich mee bezighoudt en welke ontwikkelingen er zijn. Naast het werk in de clusters hebben de diakenen ook hun verantwoordelijkheid in de wijkgemeente. Deels bestaat dit werk uit kerkordelijk geregelde taken, zoals het ambtshalve aanwezig zijn in de dienst, medewerking verlenen tijdens de dienst van Schrift en Tafel en het collecteren tijdens de dienst. Daarnaast is men in de eigen wijk ook aanspreekpunt voor gemeenteleden en zijn sommigen diaken contactpersoon voor een bepaalde organisatie of stichting. Binnen de wijkgemeenten hebben diakenen vaak ook een rol in eigen diaconale projecten. Denk hierbij aan de Michacursus in de Oostpoort, of de Open Kerk op woensdag in de Westerkerk. ICF In Gouda is de band tussen de PKN-kerken en de International Christian Fellowship gemeenschap (ICF) hechter aan het worden. Ook tussen de diaconie en de ICF zijn verbanden aanwezig die steeds intensiever worden. Zo participeren enkele diakenen actief in de ICF-gemeente, wordt er met enige regelmaat gevraagd om individuele ondersteuning van gemeenteleden en is er uitwisseling doordat ICF-leden hebben deelgenomen

11 aan de cursus voor nieuwe diakenen. Naar verwachting zal in de komende jaren duidelijk worden hoe de ICF zich precies gaat verhouden tot de PKN in Gouda. Dat zal bepalend zijn voor deelname in de diaconale organisatie. Diaconaal consulente De beide diaconieën worden in hun werk ondersteund door een diaconaal consulente. Deze consulente is in dienst bij de Hervormde diaconie, maar wordt financieel gedragen door beide diaconieën. Het werk van de diaconaal consulente is van grote waarde voor onze gezamenlijke diaconieën en voor allerlei andere diaconale activiteiten binnen Gouda. De consulente verbindt de talloze lijnen die er lopen binnen het brede spectrum van diaconaal Gouda in het algemeen en onze beide kerkelijke gemeenten in het bijzonder. Zij zorgt voor de professionalisering van allerhande diaconale activiteiten, zoals de toerusting van ambtsdragers en andere vrijwilligers, het netwerken binnen de sociale kaart van Gouda, het vertalen van nieuwe wetgeving naar situaties waar onze diaconieën mee te maken hebben, het geven van voorlichting aan gemeenteleden en het signaleren van voor onze diaconieën relevante zaken. Deze activiteiten zullen we ook in de komende periode van vier jaar voortzetten. Bij de aanstelling van de huidige diaconaal consulente is er voor gekozen om naar een formatie van 24 uur te gaan. Niet alles is mogelijk binnen 24 uur, ook al is het nog zo nodig en wenselijk. In de komende jaren willen we verkennen of andere kerken en gemeenten eventueel interesse hebben in het gezamenlijk bekostigen van de functie, waardoor urenuitbreiding een optie zou kunnen zijn en er meer ruimte ontstaat voor het uitvoeren van aanvullende taken. Om een groot deel van de collecten aan directe diaconale doelen te kunnen schenken, is eind 2012 besloten om 25% van de kosten voor de functie te werven via fondsen. In de komende jaren moet blijken of dit haalbaar is. Onze grootste externe bron van inkomsten, Stichting de Wijk, zal - anders dan in de afgelopen jaren - niet meer bij voorbaat een deel van de kosten op zich nemen. Samenwerking met andere kerken In Gouda zijn veel kerken en geloofsgemeenschappen die op diaconaal gebied actief zijn. Zij doen dit vanuit de Bijbelse opdracht om te zien naar kwetsbare mensen in de samenleving. Iedere geloofsgemeenschap is hier op eigen wijze en met eigen mogelijkheden mee bezig. In het Diaconaal Platform Gouda (DPG) zijn tien Goudse kerken vertegenwoordigd die willen samenwerken op diaconaal vlak. Waar mogelijk en gewenst bundelen zij hun krachten door vrijwilligerswerk (inclusief bestuursfuncties) binnen de Goudse diaconale stichtingen onder de gemeenteleden te promoten, door financieel bij te dragen aan diaconaal werk of door nieuwe initiatieven op te zetten, iedere kerk of diaconie met de eigen mogelijkheden. Door de samenwerking kan meer bereikt worden. Daarnaast vormt het DPG een gesprekspartner van de burgerlijke gemeente. De diaconaal consulente fungeert als secretaris van het platform. Op dit moment zijn de volgende diaconieën/kerken lid van het DPG: de PKN (hervormd en gereformeerd), de Rooms Katholieke Kerk, de Evangelisch Lutherse Kerk, de Federatie van Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinnig Protestanten, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, de Gereformeerde Gemeente, de Vrije Evangelie Gemeente, het Apostolisch genootschap, de Rafaëlgemeente, de Christelijk Gereformeerde Kerk en Pinkstergemeente de Morgenstond. Daarnaast werkt de Protestantse diaconie met verschillende kerken en diaconale en/of maatschappelijke instellingen samen in het kader van uiteenlopende projecten. Zo is er samen met Palet Welzijn het project Levensboeken, waarbij schrijvers getraind worden en vervolgens aan oudere vertellers gekoppeld, om hun levensverhaal op te schrijven. Samen met de Rooms Katholieke Kerk, Inloophuis Domino en t Swanenburghshofje wordt samengewerkt om stadsdiaconaat vorm te geven door middel van nieuwe projecten. MDP Het Missionair Diaconaal Platform (MDP) is een samenwerking tussen de zendingscommissie, kerkbeheer en de diaconie. Deze samenwerking is opgezet om het werk van de personen en gezinnen die uitgezonden zijn vanuit de Goudse PKNgemeenten op een goede wijze te kunnen adviseren en ondersteunen. Het MDP vormt zo één loket voor gemeenteleden die de roeping voelen om voor kortere of langere periode een diaconale of missionaire taak elders te vervullen. Vanuit het cluster Werelddiaconaat neemt een diaken deel aan het MDP. Beleidsplan s Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda 11

12 4 Financieel beleid Een belangrijk onderdeel van het bestuur is uiteraard de financiële verantwoordelijkheid die de diaconieën hebben. Conform de plaatselijke regeling worden jaarlijks vooraf een begroting en een collecterooster opgemaakt en achteraf als verantwoording een financiële jaarrekening en een inhoudelijk jaarverslag. Ook de diaconie moet een goed rentmeester zijn, dus zijn beleidsplannen, begrotingen, jaarverslagen, jaarrekeningen, collecteroosters en collecteverantwoordingen een wezenlijk onderdeel van het diaconale werk. Het collecterooster wordt gezamenlijk opgesteld. In iedere dienst is de eerste collecte bestemd voor een diaconaal doel. Omdat de diaconieën formeel nog gescheiden zijn, zijn de financiën ook gescheiden. Het samenvoegen hiervan wacht tot het moment dat de fusie tussen beide kerken geformaliseerd is. Vermogenspositie Een belangrijk uitgangspunt is dat vermogensvorming geen doel op zich is voor de diaconieën. Om deze reden laat de hervormde diaconie de komende jaren een bedrag vrijvallen en bestemt dit geld aan het eind van het jaar over doelen die een band met Gouda en/of gemeenteleden hebben, primair diaconaal van aard zijn en gevraagd hebben om ondersteuning. Transparantie De inkomsten voor goede doelen, collectedoelen, projecten en zendingswerkers worden een op een doorbetaald. MDP Jaarlijks bestemt de diaconie vijf collectes voor het MDP. Wanneer het MDP een van deze collectes niet bestemt voor een van de Goudse zendingswerkers, wordt die collecte doorbetaald aan een werelddiaconaal doel van Kerk in Actie. Noodfonds Hulpvragen van niet-kerkleden worden in Gouda behandeld door het Noodfonds. Het Noodfonds is een interkerkelijk samenwerkingsverband. De verschillende diaconieën leveren jaarlijks een financiële bijdrage en menskracht aan het Noodfonds. Participatie in stichtingen De diaconie heeft oude banden met Stichting Inloophuis Domino en Stichting Christelijke Hulpverlening t Swanenburghshofje. In beide stichtingen participeert de diaconie actief door middel van overleg met de besturen en door financiële ondersteuning. Samenwerking Voedselbank en Non-foodbank De Voedselbank en sinds kort ook de Non-foodbank zijn zelfstandige stichtingen. Vanwege de inzet van (oud-)diakenen daarbinnen zijn er warme banden met deze stichtingen. Via collecteopbrengsten worden deze doelen actief ondersteund. In een aantal wijkgemeenten wordt op de zondag voorafgaand aan de Dienst van Schrift en Tafel een oproep gedaan om op de betreffende zondag, wanneer de viering plaatsvindt, goederen voor de Voedselbank mee te nemen.

13 Protocol financiële ondersteuning Onderstaande bevoegdheden van diakenen zijn van toepassing bij de financiële ondersteuning van gemeenteleden: 100: tot dit bedrag is de individuele diaken bevoegd om zelfstandig beslissingen te nemen bij een acute hulpvraag. 500 euro: tot dit bedrag kan een diaken, in overleg met een collega uit het cluster en de penningmeester, een beslissing nemen voor een acute hulpvraag euro: tot dit bedrag heeft het moderamen mandaat voor een acute vraag. Hogere bedragen: gaan altijd in overleg met het college. Hiertoe overlegt eerst het moderamen, dat vervolgens een voorstel doet aan het college Wanneer er spoed is en het college moeilijk te bereiken is (vakantieperiode), kan besloten worden zonder dat het volledige college vooraf geïnformeerd is. Bankieren De PKN-diaconieën bankieren bij de ING bank en bij de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). ING bank is een systeembank waardoor het risico op oninbaarheid van vorderingen op de bank zeer gering is. SKG vermeldt het volgende over haar achtergrond op de website: Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) is de financiële dienstverlener voor kerken en kerkelijke instellingen, aangesloten bij de Protestantse Kerk Nederland. SKG verkrijgt middelen vanuit deze doelgroep en leent deze zoveel mogelijk weer uit aan kerken en aanverwante organisaties. SKG is een stichting volgens de Generale Regelingen van de Protestantse Kerk in Nederland als bedoeld in ordinantie Om bij een andere bank te gaan bankieren is goedkeuring van de Algemene Kerkenraad noodzakelijk. Voor het afsluiten van spaarcontracten, bij een van bovenstaande banken, voor de termijn van één tot en met maximaal tien jaar is goedkeuring van het college van diakenen noodzakelijk. De gereformeerde diaconie heeft ook een rekening bij de Rabobank lopen. Beleggen De PKN-diaconieën beleggen alleen in Oikocredit of PDKN (Protestants Diaconaal Krediet Nederland). Goedkeuring van het college van diakenen is noodzakelijk bij uitbreiding van de beleggingsportefeuille (anders dan door uitkering van stockdividend) en bij inkrimping van de beleggingsportefeuille. Goedkeuring van de Algemene Kerkenraad is noodzakelijk als de diaconieën voornemens zijn in andere dan bovenstaande partijen te beleggen. Beleidsplan s Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda 13

14 5 Clusters De clusters vormen de hoofdstructuur binnen de diaconie. Iedere diaken neemt deel aan een van de clusters, tenzij hij of zij belast is met een specifieke taak. De clusters komen met enige regelmaat bij elkaar, benoemen onderling een diaken tot voorzitter en secretaris van het cluster en leveren een bijdrage aan het jaarverslag. Het streven is dat alle wijkgemeenten zijn vertegenwoordigd in alle clusters. Rijkdom en Armoede Een van de belangrijkste doelstellingen van de diaconie is het omzien naar de naaste in nood. Het cluster Rijkdom en Armoede doet dit door het onderzoeken en inventariseren van de mogelijkheden om kwetsbare mensen daadwerkelijk te helpen en het recht van de zwakke mensen in de samenleving te versterken. Daarbij wordt eerst gekeken in hoeverre de overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen en worden misstanden op dat gebied aan de juiste organen doorgegeven en met hen besproken. Het cluster Rijkdom en Armoede onderhoudt contacten met kwetsbare gezinnen of individuele personen. Deze contacten zijn soms eenmalig, maar kunnen ook langdurig zijn. Indien nodig worden leningen verstrekt of wordt geld ter beschikking gesteld voor het oplossen van acute nood. In andere gevallen wordt hulp geboden bij de financiële administratie (bijvoorbeeld bij het invullen van belastingformulieren) of wordt de weg gewezen naar hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld naar het project Schuldhulpmaatje. Subcluster Vluchtelingen Medio 2013 is binnen het cluster Rijkdom en Armoede een subcluster gestart onder de noemer Vluchtelingen. De reden daarvoor is een toename van het aantal vragen van of rondom vluchtelingen over financiën, procedures, taalproblemen en huisvesting. Samen met de ICF worden deze gemeenteleden geholpen. Werelddiaconaat Het cluster Werelddiaconaat heeft tot doel om in navolging van Jezus Christus samen inhoud te geven aan barmhartigheid door, daar waar mogelijk, wereldwijd om te zien naar mensen in lichamelijke of geestelijke nood. Vanuit het besef dat overal in de wereld rampen gebeuren is het Werelddiaconaat ontstaan. Het cluster ondersteunt wereldwijd diverse projecten en daarnaast biedt het noodhulp als landelijk giro 555 wordt opengesteld. Jeugddiaconaat Het cluster Jeugddiaconaat heeft drie doelen, namelijk 1) er zijn voor en een helpende hand bieden aan jongeren in diaconale nood, 2) jongeren bewust maken van de roeping om diaconaal bezig te zijn in het leven van elke dag en 3) het ondersteunen binnen de wijk en in de gemeente van diaconale acties die gedaan worden door jongeren. Van de drie doelen ligt de aandacht voornamelijk op de laatste twee. De behoefte aan diaconale ondersteuning bij de jeugd in de PKN-kerken in

15 Gouda is beperkt; meestal vindt hulp aan jongeren indirect plaats via hulp aan hun ouders. Het blijft natuurlijk wel belangrijk dat jongeren de jeugddiakenen in geval van nood weten te vinden. De focus van het Jeugddiaconaat ligt in onze wijkgemeenten bij de bewustwording van jongeren. Het jeugdwerk kan je daarbij zien als een proeftuin, waarbij men leert hoe het is om als christen (ook praktisch) in deze wereld te staan. Ouderen en Welzijn De samenleving vergrijst, waardoor de groep ouderen in onze samenleving de komende jaren relatief groter wordt. Naast het feit dat veel ouderen door betere zorgverlening en leefomstandigheden langer vitaal blijven, betekent de vergrijzing tevens een groei van het aantal ouderen dat van zorg afhankelijk of eenzaam is. Het cluster Ouderen en Welzijn zet zich met name in voor het bevorderen van het welzijn en het dienstbaar zijn aan die tweede groep ouderen. Waar nodig wordt diaconale hulp en steun geboden aan degenen die vanwege leeftijd of handicap beperkt zijn in hun eigen mogelijkheden. De aandacht aan ouderen wordt jaarlijks concreet gemaakt door eind september/begin oktober de groep ouderen van 75+ een presentje aan te bieden, met daarbij een informatiebrief. Hierin wordt aan deze groep uitgelegd wat zij kan verwachten vanuit voornoemd cluster. Een andere vorm van aandacht zijn de ouderen-bezoekgroepen. Plekken van ontmoeting zijn onder andere de ouderensozen, die vanuit verschillende wijkgemeenten zijn geïnitieerd. Beleidsplan s Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda 15

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG Inleiding Dit beleidsplan maakt deel uit van het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Voorburg 2013-2017 met het thema

Nadere informatie

BELEIDSPLAN DIACONIE. Jaar Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum

BELEIDSPLAN DIACONIE. Jaar Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum BELEIDSPLAN DIACONIE Jaar 2017 Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum 1 VOORWOORD De bedoeling van dit Beleidsplan is inzicht te geven in de werkzaamheden en de keuzes die het college

Nadere informatie

Beleidsplan College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Ede

Beleidsplan College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Ede Beleidsplan 2017-2021 College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Ede 1 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van het College van Diakenen (CvD) voor de jaren 2017 tot en met 2021. Het geeft

Nadere informatie

Onderzoek Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie naar toekomstgericht diaconaal beleid

Onderzoek Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie naar toekomstgericht diaconaal beleid Onderzoek Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie naar toekomstgericht diaconaal beleid Doelstelling onderzoek Het verkrijgen van inzicht in welk toekomstgericht beleid kan bijdragen aan het (verder)

Nadere informatie

Algemene gegevens diaconie Naam ANBI: Diaconie van de PKN gemeente te Garmerwolde/Thesinge RSIN/Fiscaal nummer: 824133766 Website adres: E-mail: www.thesinge.com/anbi pkngtdiaconie@gmail.com Postadres:

Nadere informatie

ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek.

ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek. ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Adres: Postcode:

Nadere informatie

Zien - Bewogen worden - in Beweging komen

Zien - Bewogen worden - in Beweging komen PROTESTANTSE GEMEENTE TE OEGSTGEEST TAAKGROEP DIACONAAT EN ZENDING BELEIDSPLAN 2015-2020 Zien - Bewogen worden - in Beweging komen Beleidsplan Diaconaat & Zending 2015-2020 1 Visie Als PGO hebben we om

Nadere informatie

Naam ANBI: Diaconie Hervormde Gemeente van Akkerwoude - Murmerwoude c.a.

Naam ANBI: Diaconie Hervormde Gemeente van Akkerwoude - Murmerwoude c.a. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Diaconie Hervormde Gemeente van Akkerwoude - Murmerwoude c.a. RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet ontvangen van de belastingdienst. Website adres: www.pkndamwald.nl E-mail: hervormdambv@hotmail.com

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJSWIJK A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: 823899081 www.protestantsrijswijk.com E-mail:

Nadere informatie

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum ANBI Onderstaand vindt u de ANBI gegevens van de diaconie van de Hervormde Gemeente Harlingen-Midlum te Harlingen aangevuld met het beleidsplan van de diaconie. Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek.

Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek. Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek. Beleidsplan 2015-2016. Pagina 1 van 9 Voorwoord Het Beleidsplan 2015-2016 is evenals dat van voorgaande jaren geen opsomming van taken van de diaconie. Dit

Nadere informatie

ANBI, Diaconie Protestantse Gemeente Maasland

ANBI, Diaconie Protestantse Gemeente Maasland ANBI, Diaconie Protestantse Gemeente Maasland A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente Maasland RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend Website adres: E- mail: Adres: Kerkplein

Nadere informatie

Diaconaal Beleidsplan Gereformeerde PKN Kerk Damwald

Diaconaal Beleidsplan Gereformeerde PKN Kerk Damwald Voorwoord Diaconaal Beleidsplan 2016 - Gereformeerde PKN Kerk Damwald In 2015 is een nieuw beleidsplan gemaakt, in overeenstemming met het beleidsplan 2013-2018 van de gereformeerde kerk Damwald, onder

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief):

A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief): A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief): 0522-491882 RSIN/Fiscaal nummer: 2642347 Website adres: http://hervormdegemeentenijeveen.nl E-mail:

Nadere informatie

ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie)

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website

Nadere informatie

Nog niet ontvangen van belastingdienst

Nog niet ontvangen van belastingdienst A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Garyp RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Nog niet ontvangen van belastingdienst www.pkngaryp.nl E-mail: info@pkngaryp.nl Adres:

Nadere informatie

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): 0515469930

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN 2013 / 2017 BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE BARENDRECHT 1 van 6 Hoofdstukindeling: 1. Inleiding blz. 3 2. Onze missie blz. 4 3. Onze visie blz. 4 4. Onze thema

Nadere informatie

B. Jongsma. Postadres diaconie: Secretaris B. Jongsma, D. Fontein de Jongstr. 14

B. Jongsma. Postadres diaconie: Secretaris B. Jongsma, D. Fontein de Jongstr. 14 Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Diaconie van de Gereformeerde PKN Kerk te 0511-423750 B. Jongsma 824116586 www.pkndamwald.nl E-mail: diakonie@gereformeerdekerkdamwoude.nl

Nadere informatie

Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente 1 te Wijngaarden Telefoonnummer

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern

Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern Augustus 2016 Versie 2.0 ANBI gegevens Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten De Meern A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern RSIN/Fiscaal nummer:

Nadere informatie

Postadres: Postbus 22

Postadres: Postbus 22 A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente te Jaarsveld Telefoonnummer (facultatief): 0348-551304 RSIN/Fiscaal nummer: 813612809 Website adres: http://www.hervormdjaarsveld.nl/

Nadere informatie

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020 DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020 Nov 2015 Inleiding: Een bekende uitspraak, betreffende het diaconaat is wel: Als de kerk de vrucht is, is het diaconaat

Nadere informatie

Diaconie Hervormde Gemeente te Zwijndrecht. Beleidsplan

Diaconie Hervormde Gemeente te Zwijndrecht. Beleidsplan Diaconie Hervormde Gemeente te Zwijndrecht Beleidsplan 2016-2020 1 Vastgesteld in de vergadering van het College van Diakenen van de Hervormde Gemeente te Zwijndrecht op 23 september 2015. H. Kuijper B.

Nadere informatie

Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Den Ham (Ov.)

Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Den Ham (Ov.) A. Algemene gegevens Naam ANBI: RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Den Ham (Ov.) 002 643 479 (Gereformeerde Kerk) http://gkdenham.nl/algemene-informatie/anbi/diaconie

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Middelburg.

Protestantse Gemeente Middelburg. 1 Beleidsplan scribaat: A.L.Gideonse-Dekker Seissingel 42 4334 AA Middelburg tel. 0118-611940 e-mail: sfgideonse@zeelandnet.nl Centrale Diaconie Protestantse Gemeente Middelburg. 2013-2017. 1 2 Inhoud

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Kerk Easterein te Easterein

Diaconie van de Protestantse Kerk Easterein te Easterein ANBI De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Dit betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente Eastermar

Diaconie van de Protestantse Gemeente Eastermar ANBI gegevens Diaconie van de Protestantse Gemeente Eastermar A. Algemene gegevens Naam ANBI Diaconie van de Protestantse Gemeente Eastermar Telefoonnummer 0512-472141 RSIN/Fiscaal nummer 002671803 Website

Nadere informatie

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2018 van de DIACONIE van de HERVORMDE GEMEENTE SLIEDRECHT binnen de Protestantse Kerk in Nederland opgesteld door het College van Diakenen VERSIE APRIL 2015 VOORWOORD Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim. Augustus 2016

Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim. Augustus 2016 Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim Augustus 2016 Diaconaal beleidsplan NGK De Pelgrim Waar staat de diaconie voor? Als we het bevestigingsformulier erbij halen, dan begint het met de dienst der barmhartigheid.

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend A. Algemene gegevens Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend Website adres: www.pelgrimkerk.nl E-mail: scriba@pelgrimkerk.nl Adres: Stephensonstraat

Nadere informatie

PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING ALMERE

PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING ALMERE BELEIDSPLAN 2015-2016 PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING ALMERE Sint Bonifatiusparochie Almere Preambule Het beleidsplan 2011 2016 van de PAROCHIËLE Caritasinstelling Almere -Stad is naar aanleiding van de

Nadere informatie

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn De Protestantse Kerk Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking Algemeen Nut Beogende

Nadere informatie

Beleidsplan College van Diakenen. Versie: 5 april 2016

Beleidsplan College van Diakenen. Versie: 5 april 2016 Beleidsplan College van Diakenen. Versie: 5 april 2016 1. Inleiding. Dit is het beleidsplan voor 2016-2020 van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente van Bussum. Het plan vormt een richtlijn

Nadere informatie

beleidsplan diaconie 2016-2019 met open handen

beleidsplan diaconie 2016-2019 met open handen beleidsplan diaconie 2016-2019 met open handen Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan 2016-2019 van de diaconie van de PKN Gemeente Rotterdam Alexanderkerk. Het is het resultaat van overleg tussen

Nadere informatie

Reguliere taken In de beschreven taken is soms voor de diaconie een coördinerende rol weggelegd. Door de betrokkenheid van gemeenteleden wordt een

Reguliere taken In de beschreven taken is soms voor de diaconie een coördinerende rol weggelegd. Door de betrokkenheid van gemeenteleden wordt een Beleid De diaken staat in het snijvlak van een kerk en samenleving waarin mensen proberen om het leven voor elkaar en anderen zo goed mogelijk te laten zijn. Maar in dit leven lijken de minder goede dingen

Nadere informatie

Als een baken op zee

Als een baken op zee AK 150407-4 Als een baken op zee Beleidsplan 2014 t/m 2017 Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Scheveningen deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland Beleidsplan AK PGS versie

Nadere informatie

Diaconaal Beleidsplan 2011-2016 van de Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn

Diaconaal Beleidsplan 2011-2016 van de Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn Protestantse Gemeente Alphen aan den Rijn Oudshoorn / Ridderveld Wijkgemeente van Bijzondere Aard Oudshoornse Kerk Diaconaal Beleidsplan 2011-2016 van de Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn Vastgesteld

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland Telefoonnummer: 0118-606720

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Nieuwegein-Noord

Jaarverslag 2012 van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Nieuwegein-Noord Jaarverslag 2012 van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Nieuwegein-Noord April 2013 Inleiding Eén van de opdrachten die de Bijbel ons geeft, is dat we elkaar moeten dienen en dat we

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum ANBI Onderstaaand vindt u de ANBI gegevens van de Hervormde Gemeente Harlingen-Midlum te Harlingen voor Kerkbeheer aangevuld met het beleidsplan voor gemeente. Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): Hervormde Gemeente

Nadere informatie

Voorstel beleidsplan gezamenlijke diaconieën Klarenbeek, Voorst, Wilp.

Voorstel beleidsplan gezamenlijke diaconieën Klarenbeek, Voorst, Wilp. Voorstel beleidsplan gezamenlijke diaconieën Klarenbeek, Voorst, Wilp. Inleiding In het kader van de samenwerking tussen de protestantse gemeenten van Klarenbeek, Voorst en Wilp heeft de stuurgroep de

Nadere informatie

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Identiteit De Regenboogkerk van Epe vormt een gemeenschap van gelovigen. Het geloof dat hen samenbindt stoelt op de Bijbel. De kern van

Nadere informatie

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum Beleidsplan 2013-2018 Inleiding In dit beleidsplan proberen wij een beeld te geven van onze werkzaamheden op dit moment en in de komende drie jaren. We

Nadere informatie

De Zorgzame Kerk. Concept Beleidsplan 2015-2019. Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost. November 2014 Bethelkerk Vlaardingen

De Zorgzame Kerk. Concept Beleidsplan 2015-2019. Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost. November 2014 Bethelkerk Vlaardingen De Zorgzame Kerk Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost Concept Beleidsplan 2015-2019 November 2014 Bethelkerk Vlaardingen Beleid en plannen Beleid is het aangeven van een richting en het definiëren van

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek Beleidsplan 2016-2020 INHOUD BELEIDSPLAN 1. Inleiding / aanleiding 2. Visie 3. Beschrijving kerkelijke organisatie 4. Inventarisatie kerkelijke activiteiten

Nadere informatie

ANBI TRANSPARANTIE. B. Samenstelling bestuur

ANBI TRANSPARANTIE. B. Samenstelling bestuur ANBI TRANSPARANTIE A. Algemene gegevens 1. Naam ANBI: - Gemeente: PKN Gereformeerde Kerk van Waarder - Diaconie: Diaconie PKN Gereformeerde Kerk van Waarder 2. RSIN - Gemeente: 002530831 - Diaconie: nog

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer:

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): 055 3557678 RSIN/Fiscaal nummer: 002531483 Website adres: www.pkn-apeldoorn.nl

Nadere informatie

Taaknaam Beschrijving Vereisten Tijdsbelasting Contactpersoon

Taaknaam Beschrijving Vereisten Tijdsbelasting Contactpersoon Jeugd- en jongerendiaconaat (Diaken) De jeugddiaken is de schakel tussen de diaconie en het jeugd- en jongerenwerk binnen onze kerk. Als jeugddiaken ben je betrokken bij het Protestants Jongeren Overleg.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN van de Goede Herderkerk Epe 1. GEMEENTE ZIJN 2. GEMEENTE OPBOUW 3. DIACONAAT 4. JEUGDZAKEN 5. KERKRENTMEESTERLIJKE ZAKEN

BELEIDSPLAN van de Goede Herderkerk Epe 1. GEMEENTE ZIJN 2. GEMEENTE OPBOUW 3. DIACONAAT 4. JEUGDZAKEN 5. KERKRENTMEESTERLIJKE ZAKEN BELEIDSPLAN van de Goede Herderkerk Epe 1. GEMEENTE ZIJN 2. GEMEENTE OPBOUW 3. DIACONAAT 4. JEUGDZAKEN 5. KERKRENTMEESTERLIJKE ZAKEN 1. DE GOEDE HERDERKERK De Goede Herderkerk van Epe is een hervormde

Nadere informatie

ANBI publicatie van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Muiderberg

ANBI publicatie van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Muiderberg Anbi-status Kerk aan Zee ANBI publicatie van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Muiderberg A. Algemene gegevens. Naam ANBI RSIN Website adres E-mail adres Adres Beleidsplan Diaconie van de Protestantse

Nadere informatie

Beleidsplan Diaconie Alexanderkerk Rotterdam (PKN) Met open handen

Beleidsplan Diaconie Alexanderkerk Rotterdam (PKN) Met open handen Beleidsplan Diaconie Alexanderkerk Rotterdam (PKN) 2016-2019 Met open handen Versie 22 mei 2017 Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan 2016-2019 van de diaconie van de Protestantse Gemeente Alexanderkerk.

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 RSIN Gemeente: 824138417 RSIN Diaconie 824138430 Website adres: www.pkn-gemertboekel.nl

Nadere informatie

ANBI. Diaconie van de Hervormde gemeente Westerlee - Heiligerlee. Telefoonnummer Adres kerkgebouw: Provincialeweg 72

ANBI. Diaconie van de Hervormde gemeente Westerlee - Heiligerlee. Telefoonnummer Adres kerkgebouw: Provincialeweg 72 ANBI Algemeen Nut Beogende Instellingen kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Giften aan dergelijke instellingen kunnen, binnen de daarvoor door de overheid

Nadere informatie

Nog niet ontvangen van de Belastingdienst

Nog niet ontvangen van de Belastingdienst A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Diaconie van de Protestantse Gemeente s- Hertogenbosch te s-hertogenbosch 0736139740 Nog niet ontvangen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2017-2019 Streekgemeente Oost Groningen VOORWOORD De kerk bestaat in de huidige protestantse vorm al enkele honderden jaren. Jaren waarin de kerk het zonder beleidsplan kon stellen. Toch heeft

Nadere informatie

ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld.

ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld. ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld. Ga direct naar de paragraaf: Inhoudsopgave A. Algemene gegevens...1 B. Samenstelling

Nadere informatie

Gegevens van de Hervormde Gemeente Nieuwe Tonge als ANBI

Gegevens van de Hervormde Gemeente Nieuwe Tonge als ANBI Gegevens van de Hervormde Gemeente Nieuwe Tonge als ANBI A. Algemene gegevens Naam ANBI: HERVORMDE GEMEENTE NIEUWE TONGE RSIN/Fiscaal nummer: 002686594 Website adres: www.hervormdegemeentenieuwetonge.nl

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Diaconie van de Protestantse gemeente 1 te Raalte. Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: www.pknraalte.

A. Algemene gegevens. Diaconie van de Protestantse gemeente 1 te Raalte. Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: www.pknraalte. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Diaconie van de Protestantse gemeente 1 te Raalte 06 26878390 824135921 www.pknraalte.nl Email: Adres:

Nadere informatie

Beleidsplan Diaconie. Protestantse Gemeente te Leeuwarden i.w. Beleidsplan Diaconie Leeuwarden (definitieve versie oktober 2012) Pagina 1

Beleidsplan Diaconie. Protestantse Gemeente te Leeuwarden i.w. Beleidsplan Diaconie Leeuwarden (definitieve versie oktober 2012) Pagina 1 Beleidsplan Diaconie 2012 2016 Protestantse Gemeente te Leeuwarden i.w. Beleidsplan Diaconie Leeuwarden (definitieve versie oktober 2012) Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Diaconaat: wat wij eronder verstaan.

Nadere informatie

Streekgemeente Oost Groningen

Streekgemeente Oost Groningen Streekgemeente Oost Groningen Voorwoord De kerk bestaat in de huidige protestantse vorm al enkele honderden jaren. Jaren waarin de kerk het zonder beleidsplan kon stellen. Toch heeft de Protestantse Kerk

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer:

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): 055 3557678 RSIN/Fiscaal nummer: 002531483 Website adres: www.pkn-apeldoorn.nl

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo n instelling een gift geeft, mag dat

Nadere informatie

a. Toelichting 3 b. Voorwoord 3

a. Toelichting 3 b. Voorwoord 3 Beleidsplan diaconie 2014-2015 1 Inhoudsopgave Pagina a. Toelichting 3 b. Voorwoord 3 I. Missie a. In genade geroepen tot dienst 4 b. Waarom diaconaal beleid 4 c. Doelstelling diaconaat 4 d. Doelstelling

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. PROTESTANTSE GEMEENTE (met wijkgemeenten) te ARNHEM

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. PROTESTANTSE GEMEENTE (met wijkgemeenten) te ARNHEM 1 Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE (met wijkgemeenten) te ARNHEM Inhoud Paragraaf Inhoud Preambule Vaststelling 1 Samenstelling van de Algemene Kerkenraad

Nadere informatie

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018 Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold 2014-2018 1 Inhoud 1. Beleidsvoornemens 2. Algemene beschrijving van de gemeente 3. Prioriteiten voor de komende jaren 4. Werkvelden a. Pastoraat

Nadere informatie

Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel.

Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd

Nadere informatie

In dit document worden ook onderwerpen benoemd die nog nadere uitwerking behoeven.

In dit document worden ook onderwerpen benoemd die nog nadere uitwerking behoeven. Beleidsdocument Algemene Kerkenraden van de Gereformeerde Kerk te Gouda en de Hervormde Gemeente van Gouda (vastgesteld op 17-3-2016 door de GAK en de HAK) Ontstaan en betekenis van dit document Dit document

Nadere informatie

RSIN-nummers t.n.v. Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel

RSIN-nummers t.n.v. Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd

Nadere informatie

Organisatie van Zending en Werelddiakonaat in de Protestantse Gemeente te Terneuzen

Organisatie van Zending en Werelddiakonaat in de Protestantse Gemeente te Terneuzen Organisatie van Zending en Werelddiakonaat in de Protestantse Gemeente te Terneuzen De volgende deelhoofdstukken zijn gebaseerd op informatie van Kerk in Actie. De teksten zijn afgestemd op de situatie

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Nisse

Protestantse gemeente te Nisse A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente te Nisse RSIN/Fiscaal nummer: 824129039 Website adres: E-mail: www.mariakerk-nisse.nl info@mariakerk-nisse.nl Adres: Dorpsplein 49 Postcode: Plaats:

Nadere informatie

ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK. Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk

ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK. Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK A. Algemene Gegevens Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk Telefoonnummer : 0252 340650 RSIN/Fiscaal Nummer:

Nadere informatie

Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013

Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013 Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013 1) Inleiding De kerkorde bepaalt dat de kerkenraad een beleidsplan opstelt

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Zaamslag Telefoonnummer (facultatief): 0115-432331 RSIN/Fiscaal nummer: 824153145 Website adres: www.cgkzaamslag.nl E-mail: Zaamslag.scriba@cgk.info

Nadere informatie

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode:

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Remonstrantse Gemeente Meppel 0522-240988 http://doremeppel.webklik.nl/page/homepage DoRe Meppel

Nadere informatie

Natuurlijk kan het noodzakelijk zijn gedurende de looptijd dit meerjaren plan bij te stellen. Een eventuele bijstelling zal jaarlijks worden bezien.

Natuurlijk kan het noodzakelijk zijn gedurende de looptijd dit meerjaren plan bij te stellen. Een eventuele bijstelling zal jaarlijks worden bezien. Protestantse Gemeente Alkmaar Beleidsplan College van Diakenen 2013 2017 Inleiding: Dit nieuwe beleidsplan heeft een looptijd van 2013 2017. Was het tot nu toe de gewoonte om vanuit de wijkraden van diakenen

Nadere informatie

Diaconie Beleidsplan Gefedereerde Gemeente Schiedam Kethel 2015-2020

Diaconie Beleidsplan Gefedereerde Gemeente Schiedam Kethel 2015-2020 Diaconie Beleidsplan Gefedereerde Gemeente Schiedam Kethel 2015-2020 1. Diaconale uitganspunten De missie van ons diaconaat is: - Het helpen waar geen helper is, en stem te geven aan hen die geen stem

Nadere informatie

Generale regeling inzake de procedure bij fusie en splitsing van rechtspersoonlijkheid bezittende onderdelen van de kerk

Generale regeling inzake de procedure bij fusie en splitsing van rechtspersoonlijkheid bezittende onderdelen van de kerk Generale regeling inzake de procedure bij fusie en splitsing van rechtspersoonlijkheid bezittende onderdelen van de kerk als bedoeld in ordinantie 2-19-6 Inhoudsopgave Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3.

Nadere informatie

Diaconaal Platform Hoogeveen. Beleidsplan

Diaconaal Platform Hoogeveen. Beleidsplan Diaconaal Platform Hoogeveen Beleidsplan 2015 2018 Beleidsplan Diaconaal Platform Hoogeveen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Missie en doel 4 2. Werkwijze 5 3. Doelstellingen 6 3.1 Continuering van het werk

Nadere informatie

Publicatie van gegevens van de Classicale vergadering van Zierikzee in het kader van ANBI-transparantie

Publicatie van gegevens van de Classicale vergadering van Zierikzee in het kader van ANBI-transparantie Publicatie van gegevens van de Classicale vergadering van Zierikzee in het kader van ANBI-transparantie A. Algemene gegevens Naam ANBI: Classis Zierikzee Telefoonnummer: 0111 642595 RSIN/Fiscaal nummer:

Nadere informatie

Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden.

Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden. Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden. EN JE NAASTE ALS JEZELF VOOR GEMEENTEN IN DE PRO- TESTANTSE KERK IN NEDER- LAND (PKN), IS ER EEN NIEUW DIACONAAL PROGRAMMA: PROJECT 10 27 MET

Nadere informatie

ANBI-gegevens van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuidlaren

ANBI-gegevens van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuidlaren ANBI-gegevens van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuidlaren A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuidlaren Telefoonnummer (facultatief): 050-4092029 RSIN/Fiscaal nummer:

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugddiaconaat

Beleidsplan Jeugddiaconaat Beleidsplan Jeugddiaconaat 2016-2020 Hervormde Gemeente Nunspeet Jeugddiaconie Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Hoofdstuk 2. Terugblik beleidsplan 2011-2015... 4 Hoofdstuk 3. Organisatie...

Nadere informatie

ANBI-transparantie document Christelijke Gereformeerde Kerk

ANBI-transparantie document Christelijke Gereformeerde Kerk ANBI-transparantie document Christelijke Gereformeerde Kerk Amsterdam Amstelgemeente. A. Algemene gegevens Naam ANBI: CGK Amsterdam - Amstelgemeente RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij de Belastingdienst

Nadere informatie

Jaarverslag Diaconie Gereformeerde Kerk Rijssen. p/a Boomkamp AX RIJSSEN.

Jaarverslag Diaconie Gereformeerde Kerk Rijssen. p/a Boomkamp AX RIJSSEN. Jaarverslag 2016. Diaconie Gereformeerde Kerk Rijssen. p/a Boomkamp 4 7461 AX RIJSSEN. 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de diaconie van de Gereformeerde Kerk Rijssen, Ontmoetingskerk. Mochten

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Heinkenszand. Protestantse gemeente te Heinkenszand. ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand

Protestantse gemeente te Heinkenszand. Protestantse gemeente te Heinkenszand. ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand Protestantse gemeente te Heinkenszand ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand De Protestantse gemeente te Heinkenszand en de Diaconie van deze gemeente hebben ieder de door de Nederlandse

Nadere informatie

Onderzoek Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie naar de maatschappelijke inzet van de diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland

Onderzoek Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie naar de maatschappelijke inzet van de diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland Onderzoek Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie naar de maatschappelijke inzet van de diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland Doelstelling onderzoek Het op de kaart zetten van de maatschappelijke

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Gegevens van de classis Achterhoek-Oost behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Gegevens van de classis Achterhoek-Oost behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. Gegevens van de classis AchterhoekOost behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Classis AchterhoekOost Telefoonnummer (facultatief): 0545273241 RSIN/Fiscaal nummer:

Nadere informatie

Naam ANBI: College van Diakenen (CvD) van de Protestantse Gemeente Zoetermeer(PGZ)

Naam ANBI: College van Diakenen (CvD) van de Protestantse Gemeente Zoetermeer(PGZ) A. Algemene gegevens Naam ANBI: College van Diakenen (CvD) van de Protestantse Gemeente Zoetermeer(PGZ) RISN/fiscaal nummer: 824133626 Website: www.pgzoetermeer.nl Email: kerkbureau@pgzoetermeer Postadres:

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland ANBI Informatie Naam gemeente: Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland RSIN/Fiscaal nummer: 824129933 Adres: Kerkplein 1 Postcode: Plaats: Contact adres: 4339 AM Nieuw- en Sint Joosland Scriba:

Nadere informatie

REGELING VOOR DE WERKWIJZE VAN DE KERKENRAAD EN DE DIACONIE VAN DE GEREFORMEERDE KERK HOOGVLIET-SPIJKENISSE

REGELING VOOR DE WERKWIJZE VAN DE KERKENRAAD EN DE DIACONIE VAN DE GEREFORMEERDE KERK HOOGVLIET-SPIJKENISSE REGELING VOOR DE WERKWIJZE VAN DE KERKENRAAD EN DE DIACONIE VAN DE GEREFORMEERDE KERK HOOGVLIET-SPIJKENISSE Ingevolge artikel B30.1 KO A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel A1 Begripsbepalingen In deze regeling

Nadere informatie