Notulen ledenvergadering 29 november 2012 bij Restaurant Zuiver in Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen ledenvergadering 29 november 2012 bij Restaurant Zuiver in Utrecht"

Transcriptie

1 Notulen ledenvergadering 29 november 2012 bij Restaurant Zuiver in Utrecht 1. Opening De vicevoorzitter Jos van Rooijen opent de vergadering en heet allen welkom en met name José Dohle en de leden van Jong Bouwend Nederland Maarten Lek, Loek Sistermans en Dirk Boonstra in restaurant Zuiver in Utrecht waar we een bijeenkomst bijwonen samen met afdeling Noord-West Utrecht. 2. Notulen 27 september 2012 De notulen worden vastgesteld. Er zijn geen vragen en/of opmerkingen. Actiepunten: De sessie over ledenbinding wordt later in de vergadering behandeld door Sander de Wit. Over de suggestie van Oscar Veerman m.b.t. de mogelijkheid of Woningborg een uitzondering kan maken voor de overschrijding van werkbare dagen veroorzaakt door problemen met nutsbedrijven heeft Jan Overtoom nog geen reactie kunnen geven. Voor wat betreft de problemen met STN (KPN via Bouwend Nederland) zoals in de vorige vergadering gemeld door Henk van der Ham zijn er ( )contacten geweest tussen hem, Jan Overtoom en Roeland Contzé. E.e.a. hangt nog op een mogelijke vergoeding door KPN. Henk van der Ham geeft aan nog altijd niet gelukkig te zijn met de nieuwe verbinding die 7 weken in plaats van 3 weken duurde. Leden gaven in de vorige vergadering aan dat er niet altijd iets met hun suggesties en of vragen gedaan wordt en noemden onder meer social media en nuts etc. Vervolgens is er een inventarisatie gemaakt van de terugkoppelingen over deze onderwerpen en blijkt dat er wel degelijk zeer regelmatig wordt teruggekoppeld en actie wordt ondernomen. Onder meer op onze website kan de stand van zaken met betrekking tot nuts en gemeentelijke bouwoverleggen altijd teruggelezen worden. De vicevoorzitter roept op tot tweerichtingsverkeer. Het is plezierig als er door de leden gereageerd wordt als het bestuur vraagt om input voor diverse onderwerpen, zodat ook daadwerkelijk actie ondernomen kan worden met concrete en actuele input. Jos van Rooijen verzoekt de leden om nog altijd hun strubbelingen met gemeentes bij het secretariaat te melden. Ook suggesties voor ledenbijeenkomsten en ideeën om de betrokkenheid van leden te vergroten blijven welkom. 3. Bespreking ledenvergadering 27 september 2012 De vergadering op de boot met de excursie bij Slot Zuylen is als positief en goed georganiseerd ervaren, met een bijzonder goede opkomst. Naar aanleiding van de opmerkingen van onder meer Isaac Kolfschoten, Piet Veerman en Leo Bouman is er een extra bestuursvergadering ingepland om te kijken hoe we als afdeling om kunnen gaan met een aantal actuele problemen waar in de praktijk tegenaan gelopen wordt. Deze problemen zijn o.a. de strubbelingen die ondervonden worden bij het aanleggen van nutsvoorzieningen en alle eisen die gesteld worden bij aanbestedingen. Deze problemen worden in meer of mindere mate in de vergaderingen van Bouwend Nederland aangekaart. Tijdens deze vergaderingen wordt daar aandacht aan besteed en worden deze punten doorgaans doorgegeven aan landelijk Bouwend Nederland. Daarna worden de punten wel terug Ledenvergadering Bouwend Utrecht,

2 gekoppeld maar er verandert weinig aan de problematiek. Sander de Wit heeft als reactie hierop een brainstormsessie gehouden met Piet Veerman en Leo Bouman met het volgende resultaat. Om meer aandacht voor deze regionale problemen te krijgen en de belangen van de leden zo goed mogelijk te dienen, is besloten een commissie in het leven te roepen die actuele zaken direct en concreet aan wil pakken. Deze commissie bestaat uit een bestuurslid Sander de Wit, Piet Veerman en Leo Bouman. Ook Gerrit van Baaren en Piet v.d. Berg geven aan lid te willen worden van deze commissie, die circa 5 keer per jaar bij elkaar zal komen. Ook andere belangstellenden kunnen zich aansluiten. De kaders, taken, bevoegdheden en doelstellingen dienen nog vastgelegd te worden. Binnenkort zal Sander de Wit een eerste bijeenkomst beleggen.. Ook met Isaac Kolfschoten is contact geweest over zijn suggestie met betrekking tot onder andere collegiale in- en uitleen en uitleen van materiaal en materieel, etc. Het resultaat hiervan is dat het plenaire programma met Inge Sijpkens voor een deel gewend wordt aan LInkedIn en de mogelijkheden voor o.a. collegiale samenwerking. 4. Ingekomen stukken / mededelingen Bouwend Nederland is gestart met een grootschalige publiciteitscampagne met de slogan de Bouw maakt het in de regio s. Ter ondersteuning van deze campagne wordt aan de afdelingen gevraagd om hieraan een financiële bijdrage te leveren. De afdeling Utrecht heeft hiervoor 5000 toegezegd. Op de website kunt u vinden waar deze promotie wordt ingezet (radio, kranten, etc.). 5. Financiën/vermogensbeheer De penningmeester geeft een toelichting op het vermogensbeheer van de afdeling. De liquiditeiten bedragen circa Dit bedrag is bij verschillende banken ondergebracht. De rente op spaarrekeningen is helaas minimaal. Dit brengt Piet Veerman tot de suggestie om wellicht de helft van dit bedrag te beleggen, indien de liquiditeiten niet op korte termijn nodig zijn. Wim van Miltenburg geeft aan dat beleggen ook risico met zich meebrengt en zegt toe e.e.a. met het bestuur te zullen bespreken. Er is bij Van Lanschot circa belegd in effecten met een defensieve portefeuille. Sinds maart 2012 is een rendement van 4,66% behaald. 6. Begroting 2013 Wim van Miltenburg geeft een toelichting op de begroting over 2013 en presenteert deze naast de begroting van In het algemeen wordt opgemerkt dat door onder andere overheidsmaatregelen (BTW-verhoging) de kosten stijgen. Er is gestreefd naar een neutraal resultaat. Ten opzichte van 2012 zullen de baten lager uitvallen (onder andere door minder leden). Dit resulteert in De lasten bedragen Deze zijn meer in evenwicht gebracht met de daadwerkelijke kosten in de afgelopen jaren. Voor scholing is een bedrag van begroot, voor de jaarvergadering, ledenvergaderingen, bestuursvergaderingen en bestuursexcursie worden lagere kosten begroot. E.e.a. resulteert in een verlies van Als de beleggingen goed renderen komen we echter positiever uit. Gerrit van Baaren vraagt naar de besteding van de bijdrage voor scholing ad Arno van der Voort geeft aan dat dit een budget is, waaraan nog geen definitief plan ten grondslag ligt. Dit bedrag zal onder bepaalde voorwaarden worden aangewend voor SPBU en voor scholing van de leden. Dit jaar zal het budget overschreden worden onder meer door de ondersteuning van SPBU en de Klokhuispakketten. Wellicht is er nog wat extra s over in het PM-potje voor scholing. De begroting wordt goedgekeurd en vastgesteld. 7. Jaarrooster 2013 Daniella Traa deelt het jaarrooster over 2013 uit. Allen worden gevraagd de data reeds in de agenda s te noteren, zodat we ook volgend jaar weer een grote opkomst hebben. 8. Afdelingszaken Ledenvergadering Bouwend Utrecht,

3 We zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter en op termijn naar een nieuw (jong) bestuurslid. Belangstellenden kunnen zich melden bij het bestuur of het secretariaat. Het bestuur heeft ook zelf al contacten gelegd met een aantal leden. 9. Bouwoverleg Nieuwegein/Utrecht/Houten Nieuwegein en Utrecht Sinds de ledenvergadering in september is er geen bouwoverleg geweest in Utrecht en Nieuwegein. Er zijn geen nieuwe feiten te melden. Houten In gemeente Houten is een tweede overleg over aanbesteden geweest, waarbij vertegenwoordigers aanwezig waren van o.a. de bouwbedrijven Van Rijn, Dura Vermeer en Oskam, aldus Jos van Rooijen. Gemeente Houten is duidelijk op zoek naar handvatten om de samenwerking met regionale bedrijven te verbeteren. Dit tweede gesprek ging met name over EMVI en heeft geresulteerd in een afspraak voor meerdere gesprekken. Input hiervoor is van harte welkom. Verslagen van de gemeentelijke bouwoverleggen vindt u op: ault.aspx 10. Scholing Juridische cursus voor projectleiders De juridische cursus voor projectleiders is op 24 oktober 2012 georganiseerd bij SPBU. Dit werd gecombineerd met de cursus UAV. De opkomst was goed. Door het aanleveren van meer praktijkvoorbeelden zou de cursus echter wat dynamischer geworden zijn. Bouwbesluit cursus Bij voldoende belangstelling wordt besloten om nogmaals een bouwbesluit cursus te organiseren (zoals die ook begin 2012 heeft plaatsgevonden). Er zijn nu 5 belangstellenden van 2 bouwbedrijven. De cursus zal doorgaan bij 12 of meer belangstellenden. Vervolgens wordt er een datum en locatie vastgesteld. SPBU Bij de opleidingsscholen spelen twee problemen; enerzijds het uitplaatsen van leerlingen en anderzijds het aantrekken van leerlingen. Arno van der Voort meldt dat het SPBU een verzoek neergelegd heeft om een professioneel onderzoek te laten doen hoe VMBO leerlingen beter bereikt kunnen worden. Hiervoor wordt een offerte aangevraagd, die vervolgens door het bestuur beoordeeld en eventueel gehonoreerd zal worden. Arno van der Voort roept tevens op toch vooral leerlingen in te lenen. Er zijn op dit moment 20 bouwleerlingen binnen. Via LinkedIn zou dit sein aan de afdeling gemeld worden. Gerrit van Baaren meldt dat Jos Visser met SPBU een mooie prijs gewonnen heeft. Jos Visser licht toe: Acht maatschappelijke ideeën uit het werkgebied van Rabobank Utrecht worden met steun van de bank gerealiseerd. Dat is de uitkomst van de finale van Het Samenspel, zondag 4 november in de Utrechtse Jaarbeurs. Als grote winnaar eindigde 'Jongeren bouwen voor Jongeren' van SBRA, dat de meeste stemmen van de aanwezige leden van Rabobank Utrecht kreeg. Dit project wil jongeren opleiden tot vakmensen in de bouw. De acht projecten kunnen niet alleen rekenen op financiële ondersteuning door Rabo Utrecht, maar worden de komende tijd ook intensief door de bank begeleid en waar nodig gekoppeld aan het relatienetwerk van de Rabo. 11. Regionieuws Jan Overtoom vraagt naar aanleiding van de goed bezochte marktontmoetingsdag op 22 november in IJsselstein of en zo ja welke leden er betrokken zijn geweest bij een experimentele uitvraag van Jutphaas Wonen waarbij geen traditionele aanbesteding plaatsvond, maar met behulp van een Ledenvergadering Bouwend Utrecht,

4 transparante vragenlijst de creativiteit van de bouwondernemers werd geprikkeld. Hij is benieuwd naar de ervaringen van de inschrijvers die het werk niet gekregen hebben. Bouwprestaties.nl Bouwprestaties.nl is een nieuw initiatief om de kwaliteit van dienstverlening in de nieuwbouwbranche transparant te maken. Vergelijkingssites als Zoover en Iens worden al veel gebruikt door consumenten, maar voor een huis, toch de grootste aankoop van je leven, was er nog geen vergelijkbare bron van informatie. Met Bouwprestaties.nl verandert dat. Bouwprestaties.nl is dé onafhankelijke vergelijkingssite. Werkspot.nl is een vergelijkssite voor klusbedrijven. 12. Rondvraag/sluiting Leo Bouman vraagt of er inderdaad 2 bestuursleden worden gevraagd. Dit wordt bevestigd. Naschrift: een bestuurslid wordt gevraagd voor 2013 en een voor Sluiting De vicevoorzitter sluit om uur de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng. Na de pauze volgt een presentatie van Inge Sijpkens over social media met aansluitend een presentatie voor ledenwerving door Jong Bouwend Nederland. Bij dit deel van de vergadering zijn ook de leden van Noord-West Utrecht aanwezig. De volgende vergadering is vastgesteld op 28 februari Inge Sijpkens informeert ons over Social Media. Daarin worden onder meer de volgende items behandeld: - Zijn social media een hype of niet? - Welke invloed hebben social media op je organisatie? - Hoe ga je daarmee om? - Wat kunnen social media voor je organisatie betekenen? - Wat zijn de 2 gouden regels als je aan de slag wilt? Daarnaast werd aandacht besteed aan LinkedIn; hoe werkt het, hoe maak je een profiel aan en hoe word je actief in discussiegroepen en met name in de groep Bouwend Utrecht. Een handleiding hiervoor is tevoren aan de leden toegestuurd. Deze groep is uitsluitend voor en door leden van Bouwend Utrecht. In die groep kunnen leden met elkaar communiceren over bijvoorbeeld in- en uitleen van personeel, het lenen van materiaal en materieel, machines, technische problemen, het uitbesteden van werk dat normaal gesproken naar diverse onderaannemers gaat en ga zo maar door. De leden nemen actief deel aan de interactieve sessie en zijn positief sceptisch. Inge Sijpkens beveelt leden aan vooral onderscheidend te durven zijn. Als je wilt starten met social media begin dan met het monitoren van Facebook, Twitter en LinkedIn. De keuze voor het medium hangt af van de doelgroep. Social media zijn een middel en geen doel op zich. Gé.Vendrig roept allen op om een profiel aan te maken op LinkedIn en aan te sluiten bij de groep Bouwend Utrecht om elkaar goed te kunnen bereiken en te ondersteunen. Voor diegenen die het een stap te ver vinden, wordt geadviseerd om te kijken of er jongeren binnen het bedrijf zijn die het wel zouden willen oppakken. Presentatie Jong Bouwend Nederland Dirk Boonstra werkzaam bij Balm en bestuurslid van Jong Bouwend Nederland promoot het lidmaatschap van deze club in kern Utrecht t Gooi. Men is op zoek naar nieuwe leden. Dit kunnen medewerkers zijn met potentie (jong leidinggevenden werkend in de bouw tot 40 jaar). Hij geeft een overzicht van de activiteiten in 2012 en de plannen voor 2013 bestaande uit interessante excursies, bedrijfsbezoeken, managementtrainingen, masterclasses, etc. Daarnaast is het ontmoeten van collega s een van de belangrijke doelen. Op 17 januari 2013 is er een bijeenkomst waarbij nieuwe potentiële leden van harte welkom zijn. Hij roept de leden op om toch vooral binnen hun bedrijf rond te Ledenvergadering Bouwend Utrecht,

5 kijken naar geschikte nieuwe aanwas voor Jong Bouwend Nederland. Hij stuurt binnenkort meer informatie via het secretariaat. Bert Peelen, voorzitter van Noord-West Utrecht geeft aan dat hij de jongeren graag ontvangt en ontmoet tijdens bijeenkomsten van de afdeling. Voorzitter: Secretaris: Actielijst Onderwerp Actie door: Tijdstip Uitzoeken overschrijding werkbare dagen Jan Overtoom Sept. door vertraging veroorzaakt door nuts uitzondering Woningborg Profiel LinkedIn aansluiten bij groep allen Dec. Bouwend Utrecht Belangstelling cursus Bouwbesluit melden allen Dec Bespreken extra belegging met bestuur Wim van Miltenburg Feb. Potentiele leden voor Jong Bouwend Allen Dec. Nederland? Afspraak bestuurscommissie Sander de Wit Dec. Aanhouden Onderwerp Actie door: Tijdstip Strubbelingen met gemeente melden bij Leden permanent secretariaat Suggesties voor excursies Leden permanent Hoe betrekken we de leden meer bij de Leden any time vereniging? Collegiaal in- en uitlenen Leden permanent Problemen met nutsbedrijven melden Leden permanent Ledenvergadering Bouwend Utrecht,

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Datum : 12 december 2011 Aanvang : 20.00 uur Plaats : clubhuis Aanwezig : 26 leden inclusief 7 bestuursleden 1. Opening, vaststellen

Nadere informatie

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 MAART 2013 De Woonkoepel zwolle 23 februari 2013 Huurdersbelangenvereniging Postbus 1239 8001 BE Zwolle Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit Jaarverslag 2011 Beste leden, Wat kunnen we met zijn allen trots zijn op wat we afgelopen jaar allemaal hebben gedaan! Dankzij jullie inzet heeft Energie-U heel veel bereikt in het eerste jaar van haar

Nadere informatie

Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra. Oktober 2012

Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra. Oktober 2012 Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra Oktober 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Inleiding 8 1.1 Hoe deze handleiding te gebruiken 8 1.2 Wat is social return? 8

Nadere informatie

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Radar, John Autar en Marieke Megens De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Amsterdam, april 2012 Dit rapport is geschreven in opdracht van de gemeente

Nadere informatie

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu.

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu. Uitnodiging en agenda Algemeen Bestuur SNN Datum 10 februari 2015 Tijd 18.00 uur 19.00 uur Plaats Provinciehuis Fryslân Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Voorzitter Aanwezig mevrouw N. Steenwoerd 18 vertegenwoordigers van de

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 Van de voorzitter Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Namens het bestuur van de VVD afd. Hoorn mag ik u van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van onze afdeling

Nadere informatie

Van de bestuurstafel. Vierde Kwartaalverslag PPF 2012. De aanvullende verzekering. Jaarverslag FPVG 2012. Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven

Van de bestuurstafel. Vierde Kwartaalverslag PPF 2012. De aanvullende verzekering. Jaarverslag FPVG 2012. Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven FPVG nw SB MAART 2013_FPVG nw SB MAART 2013 18-03-13 12:29 Pagina 1 MAART 2013 In dit nummer: Van de bestuurstafel Vierde Kwartaalverslag PPF 2012 De aanvullende verzekering Jaarverslag FPVG 2012 Hurksestraat

Nadere informatie

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. Agendapunt / Bijlage Vergadering : Algemene Ledenvergadering NEVI Datum : 15 november 2013 Plaats : Green Village - Nieuwegein Aanvang : 15.00 uur Sluiting: 17.45

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG website: www.plantages-ghana.nl - mail: info@plantages-ghana.nl post: secretariaat VDPG - Postbus 30-4325 ZG Renesse - telefoon: 06.51582411 KvK: 17208456 - Bankrekening: 67.57.95.044 Vereniging Deelnemersbelang

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Donderdag 19 juni 2014, aanvang 16.00 uur, in de Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43 te Ermelo, ontvangst en inschrijving vanaf 15.

Donderdag 19 juni 2014, aanvang 16.00 uur, in de Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43 te Ermelo, ontvangst en inschrijving vanaf 15. Aan: - de (gast)leden - Vereniging VSE - Landelijke adviesgroep WAP (NGK) - Vereniging van Predikanten bij de Gereformeerde Kerken - Deputaten Financiën & Beheer en art. 11 KO - Provinciale Zendingsdeputaten

Nadere informatie

Vastgesteld verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 31 maart 2009

Vastgesteld verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 31 maart 2009 Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden Portefeuillehouder Afwezig Verslag : mw. M. Tiggelaven (plv. vz) : mw. A. Jhinkoe-Rai : mw. A. Alcántara/PvdA, mw. M. Arnhem/PvdA, mw. A. Carr/PvdA,

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

WATT? Jaarplan 2014. O&O fonds Productie- en leveringsbedrijven O&O fonds Netwerkbedrijven O&O fonds Afval & Milieubedrijven. Baarn, november 2013

WATT? Jaarplan 2014. O&O fonds Productie- en leveringsbedrijven O&O fonds Netwerkbedrijven O&O fonds Afval & Milieubedrijven. Baarn, november 2013 WATT? Jaarplan 2014 O&O fonds Productie- en leveringsbedrijven O&O fonds Netwerkbedrijven O&O fonds Afval & Milieubedrijven Baarn, november 2013 Inhoudsopgave Toelichting bij dit jaarplan 2014 3 Inleiding

Nadere informatie

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 0100010001010 Onderzoek ICT-beheer v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 DE REKENKAMER RAALTE AUGUSTUS 2009 2 REKENKAMER RAALTE INH Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Opzet van onderzoek 7 1.1 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed

Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed Locatie: EC t Sparrenbosonderbouw, voormalige B.S. de Vlek, om 19:30 uur. Aanwezigen vanuit de TEikhoeven: Charley Anderson, voorzitter Wim

Nadere informatie

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen Goed georganiseerd tips voor ondernemende verenigingen 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 Bestuurlijke organisatie...7 1.1 Organisatievormen... 9 1.2 Procedures...11 1.3 Voorbeeld statuten...13 1.4 Voorbeeld

Nadere informatie

Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni 2015 1

Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni 2015 1 Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni 2015 1 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Dag leden, Hierbij het Jaarverslag 2014 van de Bewonersvereniging Watergras. Op 26 maart 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij we een

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen

Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen Algemene Ledenvergadering VERSLAG Vergadering nr. : 2 Datum : woensdag 24 oktober 2001 Plaats : Golden Tulip Hotel te Zoetermeer Tijd

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten Nieuwsbrief Afdeling Houten November 2012 ANBO INTERN (vervolg) ANBO Anders, maar niet zó! Op 22 maart en 21 juni 2012 zijn in de Verenigingsraad (VR) van ANBO besluiten genomen zonder dat VR-afgevaardigden,

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie