Fobocommissie Gemiva-SVG Groep Jaarverslag 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fobocommissie Gemiva-SVG Groep Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 Fobocommissie Gemiva-SVG Groep Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Inleiding..2 Hoofdstuk 1 Jaarcijfers en activiteiten 1.1. Jaaroverzichten Aantal geregistreerde cliënten Overzicht fobomeldingen Overzicht agressiemeldingen Calamiteiten en bedrijfsongevallen Activiteiten van de fobocommissie.. 5 Hoofdstuk 2 Meldingen en aanbevelingen 2.1. Melden Medicatie Vallen Fobomeldingen Overig Agressie Agressie kinderen Aanleiding agressie Gevolgen agressie Perspectief Fobomelding zonder cliënt Tips...15

2 Inleiding Bij het melden van een fobo gaat het altijd over feiten, niet over de schuldvraag. De doelstelling van de fobocommissie is het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en de arbeidsomstandigheden, in het bijzonder door het registreren en analyseren van meldingen van fouten, ongevallen en bijna ongevallen en agressievoorvallen. Tevens formuleert de fobocommissie, uit de analyse van de jaarcijfers, aanbevelingen aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur kan op grond van die aanbevelingen beslissingen nemen, die een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van fobo- en agressievoorvallen. Iedere gebeurtenis waar een medewerker (indirect) bij betrokken is en die tot schade leidt of had kunnen leiden bij een cliënt, medecliënt, medewerker of andere betrokkene is een fobomelding waard. Bij een fobomelding doelen we zowel op fobovoorvallen als agressievoorvallen. Zodra een medewerker een voorval (fout, ongeval of bijna ongeval) ontdekt, is hij verantwoordelijk om maatregelen te treffen om de schade te beperken, of zoveel mogelijk te herstellen. Rapporteren, melden aan de leidinggevende en bespreken van het voorval in een inhoudelijk of teamoverleg zijn de volgende stappen. Het bespreken van een melding kan leiden tot maatregelen waardoor vergelijkbare voorvallen in de toekomst voorkomen kunnen worden. Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het ondersteunings- of behandelplan van de cliënt of leiden tot het opstellen van een protocol of het aanvragen van een specifieke training. Het fobojaarverslag is een neerslag van algemene cijfers van de geregistreerde fobo- en agressiemeldingen, uitgesplitst naar regio en per regio in locaties. Bij sommige categorieën in de meldingen is een verdeling in VG- en LG locaties relevant voor een goede interpretatie van de cijfers. De bijlagen met cijfers per regio en meldingscategorie zijn te vinden op de intranetpagina van de fobocommissie. De fobocommissie Gemiva-SVG Groep bestaat uit de volgende personen: Leden: Henk Batelaan Steven Kalkman Chris van Slochteren Janny Smalbil (tot eind 2014 lid van de fobocommissie) Merie Surentu Harms Cocky Wolff- Zandbergen Secretaris: Ellen van Zee Voorzitter: Jos de Kimpe In 2014 is de regioindeling van Gemiva-SVG Groep veranderd vanwege wijzigingen van de AWBZ in de WLZ, naast de WMO, Jeugdwet en Participatiewet en om aansluiting te realiseren bij gemeentes. Gemiva-SVG Groep kende voorheen regio Noord, Zuid en Midden. Nu is er een indeling in 10 regio s (zie Intranet). Als gevolg hiervan is vergelijking van cijfers op regio-niveau met cijfers over 2013 niet mogelijk. De fobocommissie bedankt de afdeling F&I (Financiën en Informatievoorziening) voor de samenwerking en het aanleveren van cijfers en informatie ten behoeve van het jaarverslag. De fobocommissie ontvangt graag reacties op de discussiepunten, voor eigen beleid en advisering aan Raad van Bestuur. Het mailadres van de fobocommissie is: De fobocommissie is voor haar activiteiten afhankelijk van de medewerking op de locaties. Mochten er vragen zijn over fobo- en agressievoorvallen, de werkwijze van de fobocommissie of andere vragen/opmerkingen die te maken hebben met het werk van de fobocommissie, neem dan contact met: 2

3 Hoofdstuk 1 Jaarcijfers en activiteiten 1.1. Jaaroverzichten 2014 In het verslagjaar 2014 zijn er in totaal meldingen geregistreerd. Overzicht 1 Meldingen 2010, 2011, 2012, 2013 en Fobo Incidenteel voorkomende agressie Vaker voorkomende agressie Totaal Specifieke overzichten van de meldingen in de afzonderlijke regio s zijn te vinden in bijlage 1 t/m 10 van het jaarverslag Meldingen per locatie zijn hierin opgenomen Aantal geregistreerde cliënten Voor een goede beoordeling van de cijfers is het van belang te weten hoeveel cliënten per regio in 2014 gebruik maakten van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Alle cliënten, die in welke vorm dan ook zorg krijgen, zijn meegeteld. Overzicht 2 Aantal geregistreerde cliënten 2014 Regio 1 Marten Vegter 364 Regio 2 Dennis de Roo 445 Regio 3 Petra van Teijlingen 1046 Regio 4 Hans Bouter 490 Regio 5 Ben Eijsink 1093 Regio 6 Peter de Gier 380 Regio 7 Inge Taveirne 300 Regio 8 Griet Vries 245 Regio 9 Cora Hensems 1012 Regio 10 Jan Brink 455 Regio 11 Kennis en Leren 4 Totaal 5151 In 2013 maakten 5112 cliënten gebruik van de diensten van Gemiva-SVG Groep. 3

4 1.3. Overzicht fobomeldingen Overzicht 3 Fobomeldingen Medicatie Vallen Overig Totaal Regio 1 Marten Vegter Regio 2 Dennis de Roo Regio 3 Petra van Teijlingen Regio 4 Hans Bouter Regio 5 Ben Eijsink Regio 6 Peter de Gier Regio 7 Inge Taveirne Regio 8 Griet Vries Regio 9 Cora Hensems Regio 10 Jan Brink Onbekend* Totaal *Onbekend: melding is niet te koppelen aan een locatie. In bijlage 11 zijn meer overzichten met betrekking tot fobomeldingen te vinden Overzicht agressiemeldingen Overzicht 4 Agressiemeldingen Incidenteel Vaker voorkomend Totaal Regio 1 Marten Vegter Regio 2 Dennis de Roo Regio 3 Petra van Teijlingen Regio 4 Hans Bouter Regio 5 Ben Eijsink Regio 6 Peter de Gier Regio 7 Inge Taveirne Regio 8 Griet Vries Regio 9 Cora Hensems Regio 10 Jan Brink Onbekend* Totaal *Onbekend: melding is niet te koppelen aan een locatie. In bijlage 12 zijn meer overzichten met betrekking tot agressiemeldingen te vinden. 4

5 1.5. Calamiteiten en bedrijfsongevallen Meldingen van calamiteiten: Calamiteit De officiële definitie van de Inspectie van de Gezondheidszorg is: een calamiteit is een gebeurtenis die onverwacht en onbedoeld heeft geleid tot de dood of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt of een medewerker'. In het meldingsformulier is de vraag: Zijn de gevolgen voor de cliënt c.q medewerker dusdanig ernstig dat er (objectief) sprake is van een calamiteit? Met als antwoordmogelijkheden: Ja, nee, nog niet duidelijk. Er is 32 maal een voorval als calamiteit gemeld. 21 Maal betreft het een fobomelding en 11 keer een agressiemelding. In alle gevallen blijkt dat er geen sprake is van een calamiteit. Meldingen van bedrijfsongevallen: Bedrijfsongeval Er is sprake van een meldingsplichtig bedrijfsongeval als een medewerker door een ongeval op het werk blijvend letsel oploopt, in een ziekenhuis wordt opgenomen, of overlijdt. In het meldingsformulier is de vraag: Zijn de gevolgen voor de medewerker dusdanig ernstig dat er sprake is van een bedrijfsongeval? Met als antwoordmogelijkheden: Ja, nee, nog niet duidelijk. Er is 27 keer een melding gedaan dat er sprake zou zijn van een bedrijfsongeval. 10 Maal betreft het een fobomelding en in 17 meldingen een agressievoorval. Bij 2 van de 27 meldingen is op moment van melding nog niet duidelijk of het een bedrijfsongeval betreft. Bij twijfel over de vraag of er sprake was van een calamiteit of bedrijfsongeval heeft de fobocommissie contact opgenomen met de Arbocommissie en eventueel met de melder of locatiemanager. Mede omdat er een verschil kan bestaan tussen de beschreven definitie en de beleving van het voorval door de betrokkene. De fobocommissie meent dat de definities van calamiteit en bedrijfsongeval voldoende helder zijn om foutief melden te voorkomen. Het kan zijn dat op moment van melding er nog geen zicht is op mogelijke gevolgen van een voorval op termijn. Reden voor de fobocommissie om, 1 à 2 maanden na melding, contact op te nemen met de melder of locatiemanager met de vraag of er alsnog sprake is van een calamiteit of bedrijfsongeval. Bij twijfel kan altijd op Intranet de Themapagina Arbeidsongevallen geraadpleegd worden Activiteiten van de fobocommissie In 2014 is de fobocommissie 6 keer bij elkaar geweest. Besproken onderwerpen Jaarverslag 2013 Toekomst/opzet fobocommissie in de huidige tijd Vaststellen belangrijke aandachtspunten voor 2014 Aan de organisatie duidelijk kenbaar maken welke hulp de fobocommissie kan bieden Definitie van Agressie en bespreken van conceptnotitie agressie opgesteld door de fobocommissie Melden: Discussie over de vraag wat meldingswaardig is en wat niet. En de vraag hoe en waar voorvallen gemeld worden door medewerkers die met cliënten buiten de organisatie werken Cursus Prisma Light; gevolgd door een paar commissieleden Overleg met Jos Hiel: Blijft melden en registreren aan de orde binnen het WMO domein (gemeenten)? Hoe kan er gemeld en geregistreerd worden binnen het WMO domein 5

6 (gemeenten)? Is het mogelijk om vanuit digitaal rapporteren (PlanCare) een automatische melding te doen aan de fobocommissie in plaats van het meldingsformulier? Plancare 2.0: nieuwe onderdeel 'rapporteren' Contact met collega-organisaties over hun systeem van melden en hoe zij inspelen op de veranderingen in de zorg Onderzoek van E. Bosman (vrijwilliger). Op verzoek van de RvB heeft zij locaties benaderd om redenen te achterhalen voor het niet aanvragen van een valscreening, terwijl de noodzaak hiervoor wel is aangekruist in het fobo-formulier Resultaten belronde met locatiemanagers. Onderwerpen van de belronde: Werkwijze fobocommissie en de verschillen in melden De vraag of de volgende toevoeging op het voorblad van het meldingsformulier moet komen: Als er sprake is van seksuele intimidatie en/ of seksueel misbruik moet dit gemeld worden aan het CMM-team Acties Locaties worden gebeld n.a.v. de vragenlijsten die in november 2012 toegestuurd is. Ook met locaties die niet gemeld hebben wordt contact opgenomen. Handvatten opstellen voor locaties over wat en wanneer ze moeten melden. De belronde met locatiemanagers heeft goed gewerkt. De fobocommissie besluit om ook een belronde onder een aantal PB-ers te houden. Er wordt met een paar organisaties een afspraak gepland, om te spreken over hun wijze van melden. Het onderzoeksverslag van E. Bosman wordt doorgenomen en besproken binnen de commissie. Twee leden van de fobocommissie nemen voorlopig de taken van Janny Smalbil over. Er wordt nagegaan hoe in contracten de veiligheid bij het verrichten van werkzaamheden bij organisaties buiten GSVG is geregeld. De fobocommissie heeft, naar aanleiding van foutief ingevoerde meldingen, regelmatig verzocht aan betrokken melder of locatiemanager om (een) nieuwe melding(en) in te voeren. De fobocommissie zorgt dat foutief ingevoerde meldingen worden verwijderd. Aanpassingen in meldingsformulier: Gezondheidsproblemen splitsen in ziekte en aandoeningen, duizelig en onwel worden. Evt. toevoegen van tijdelijke aandoeningen. De vraag Is nader onderzoek wenselijk (valscreening)? zal vervangen worden door: Is dit een reden om een valrisicoinventarisatie te doen?. Het jaarverslag 2013 is besproken met de Cliëntvertegenwoordigersraad in de toenmalige regio Noord. Training Cognos Nieuwe Stijl. Onderzoek over meldcultuur blijft op de agenda. In 2014 was er geen student/stagiaire die dit onderzoek kon verrichten. Uitnodiging aan de (oude) RMT s om het Jaarverslag 2013 te bespreken. Met het RMT van regio Noord is het Jaarverslag 2013 besproken. In 2014 is er 15 x contact gezocht met de fobocommissie. In de meeste gevallen betreft het vragen over melden. Er zijn 3 reacties binnen gekomen op het in 2013 nieuw ingevoerde punt Discussie. De Ondernemingsraad heeft laten weten dat zij het goede discussiepunten vindt. RMT Noord geeft aan dat de discussiepunten een goed handvat zijn voor besprekingen binnen locaties. Inhoudelijk is er, naast de Raad van Bestuur en bovenstaande reacties, tot nu toe niet gereageerd. 6

7 Hoofdstuk 2 Meldingen en aanbevelingen 2.1. Melden meldingen. Het totaal aantal meldingen in 2014 is nagenoeg gelijk aan het voorgaande jaar. Van meldingen in 2013 naar meldingen in 2014, een toename met 0,2%. Binnen het totaal aantal meldingen valt een stijging op van het aantal fobomeldingen met 7% (van 2250 naar 2411). De agressiemeldingen laten daarentegen een daling zien van 1,8%. In de overzichten uit Cognos staan locaties vermeld, die in 2014 geen meldingen hebben gedaan. Redenen voor geen meldingen kunnen zijn dat een aantal van deze locaties in de loop van het jaar opgeheven zijn, op zijn gegaan in een andere locatie of nieuwe huisvesting hebben gekregen onder een andere naam. De fobocommissie constateert een toename in foutief, verkeerd en/of onvolledig ingevulde meldingen. en Laten we, bij alle veranderingen die de organisatie ondergaat, onveilige situaties blijven melden. In 2014 zijn er als gevolg van de WMO nieuw werkverbanden ontstaan. Voorbeelden zijn dat sommige medewerkers participeren in sociale wijkteams, detacheringen, cliënten met ondersteuning vanuit Gemiva-SVG Groep die in projecten werken binnen andere organisaties. Daarnaast kan kennis en ervaring ingezet worden ten behoeve van derden, die bij een andere organisatie, zoals MEE of gemeente, geregistreerd staan. Binnen deze nieuwe werkverbanden kunnen medewerkers van Gemiva-SVG Groep, cliënten en andere betrokkenen te maken krijgen met fobo- en agressievoorvallen. De fobocommissie vindt het belangrijk dat verantwoordelijkheden en meldingsplicht t.a.v. melden goed geregeld zijn in deze nieuwe werkverbanden, voor betrokkenen helder zijn. Dat tevens nagegaan wordt of er in die werkverbanden de mogelijkheid is tot digitaal melden en zo niet hoe dat gefaciliteerd kan worden. Actie De fobocommissie zal contact opnemen met locaties, die in 2014 niets gemeld hebben, om na te gaan wat de achterliggende redenen zijn. De fobocommissie zal locaties die in 2014 een forse daling laten zien t.o.v benaderen met de vraag welke factoren hebben bijgedragen aan vermindering van het aantal meldingen. Gemiva-SVG Groep maakt in de huidige tijd in toenemende mate gebruik van vrijwilligers. Ook zij kunnen te maken krijgen met fobo en agressievoorvallen. De fobocommissie zal nagaan, in overleg met de coördinator vrijwilligers, hoe vrijwilligers mogelijke voorvallen kunnen melden. Met de vraag of het zinvol is vrijwilligers te vragen wat voor hen een goede manier van melden kan zijn. Tevens zal de fobocommissie met de afdeling Financiën en Informatievoorziening(F&I) nagaan welke mogelijkheden er zijn voor meldingen door vrijwilligers. De fobocommisse neemt contact op met de afdeling F&I om na te gaan of het meldingsformulier zo aan te passen is dat het aantal verkeerd/onvolledig ingevulde meldingen kan afnemen. Discussie Er zijn organisaties die een centraal nummer kennen waar medewerkers dag en nacht kunnen bellen voor vragen, steun en nazorg bij fobo- en agressievoorvallen. Dit roept de vraag op of een 24-uur bereikbaar centraal nummer een meerwaarde kan hebben voor de organisatie en haar medewerkers. Of voorzien locaties zelf al in voldoende mate in een mogelijke behoefte bij fobo- en agressievoorvallen? 7

8 In aansluiting op het laatste discussiepunt in het Jaarverslag 2013 zijn er ook in 2014 signalen dat er melders zijn die zich zorgen maken over de veranderingen in de zorg. Zorgen die gaan over geringere personele inzet op locaties, dat er meer gebruik wordt gemaakt van invalkrachten, mantelzorgers en vrijwilligers en er tijdsdruk ontstaat. Als gevolgen worden o.a. genoemd dat cliënten soms langer moeten wachten, door haast eerder iets wordt vergeten, een ingeplande activiteit uitgesteld moet worden of mogelijke oorzaak zijn van val- en agressievoorvallen. Hoe zou het zijn om, in plaats van deze zorgen en gevolgen te inventariseren, juist na te gaan welke (creatieve) oplossingen er bedacht zijn en deze uit te wisselen? En hoe kan die uitwisseling het beste vorm krijgen? De fobocommissie verneemt graag jullie ideeën. Altijd melden - Altijd bespreken - Altijd handelen 2.2. Medicatie 1282 meldingen In 2014 zien we een toename met 22% van het aantal meldingen in vergelijk met 2013 (van 1053 naar 1282). Een aantal opvallende cijfers zijn: Er wordt 507 keer gemeld dat cliënt medicijn(en) niet heeft ingenomen. Een toename van 24% t.o.v (408 keer). Er is 529 maal gemeld dat medicijn(en) niet gegeven zijn. Een toename van 25% ten opzichte van 2013 (422). De meest genoemde oorzaken zijn: Cliënt weigert medicatie (236), cliënt vergeet de medicatie ( 205), een vergissing door de medewerker ( 259, ongeveer hetzelfde als in 2013) en vergeten door de medewerker (561, het meest genoemd, evenals in 2013). De oorzaak "vergeten door medewerker komt het sterkst naar voren. Naast een forse toename van 93% in cliënt weigert medicatie (van 122 in 2013 naar 236 in 2014). Op de vraag of voorkomen al dan niet mogelijk is wordt 534 maal gemeld dat het mogelijk is ( in ) tegenover 748 keer (570 in 2013 ) dat het niet mogelijk zou zijn. De categorie vergeten door medewerker/ cliënt wordt in vrijwel alle regio s het meest gemeld. en Er is een forse toename van meldingen waarbij als oorzaak wordt aangegeven cliënt weigert medicatie. Uit de meldingen wordt niet duidelijk wat een mogelijke verklaring is voor deze toename. De fobocommissie adviseert om na te gaan hoe het komt dat cliënten medicatie weigeren en waardoor er een toename is in het aantal weigeringen die gemeld worden. Om van daaruit verbeterpunten te kunnen formuleren. Tevens adviseert de fobocommissie om na te gaan of in het ondersteuningsplan helder vastgelegd is of de cliënt zelf verantwoordelijk is en kan zijn voor medicatiebeheer en inname van de medicatie. Gezien de oorzaak vergeten door medewerker in 2014 opnieuw vaak gemeld wordt, meent de fobocommissie haar aanbeveling uit 2013 te herhalen De fobocommissie heeft de indruk dat nog weinig gebruik wordt gemaakt van mogelijkheden op technisch gebied, om te zorgen dat medicatie niet vergeten wordt. Dit zou voor zowel begeleiders als cliënten behulpzaam kunnen zijn, bijvoorbeeld een geluidssignaal op mobiele telefoon of horloge. 8

9 Discussie In de huidige tijd wordt soms gebruik gemaakt van homeopathische middelen. Daarnaast zijn er cliënten die aan zelfmedicatie doen door zelf medicijnen te kopen bij de drogist of via internet. En zijn op internet sommige psychofarmaca vrij verkrijgbaar (zonder recept). Zijn cliënten en begeleiders zich voldoende bewust dat deze middelen kunnen interfereren met reguliere medicatie? Zie ook Themapagina Medicatie 2.3 Vallen 660 meldingen In 2014 zijn 660 valvoorvallen gemeld. Het totaal aantal meldingen van valvoorvallen is met 11% afgenomen t.o.v Omdat valvoorvallen samen kunnen hangen met de aard van de beperking geven we tevens een verdeling in LG en VG locaties Jaar VG LG Sector Totaal locaties locaties onbekend T.o.v zien we aan afname in de VG locaties met 99 (19%). De LG locaties tonen een kleine toename met 14 meldingen ( 6%). Op de vraag wat de oorzaak van het valvoorval is wordt het meest aangegeven Anders * en Onbekend. *Antwoordmogelijkheden Oorzaak: Cliënt weigert hulp, Epilepsie, Geen/verkeerd schoeisel, Gezondheidsproblemen/duizelig/onwel, Gladde vloer/natte vloer, Medecliënt, Obstakel, Onbekend, Ondeugdelijk materiaal, Onrust/psychische gesteldheid, Afleidende factoren, Verkeerd gebruik materiaal, Anders. De vraag over Gevolgen vallen wordt vaak niet ingevuld. De antwoordmogelijkheden die het meest worden aangegeven zijn pijn, zichtbare verwondingen en angst. Verdeling over man/vrouw: In 2013 waren beduidend meer mannen dan vrouwen betrokken bij valvoorvallen. In 2014 zien we dat mannen en vrouwen enigszins gelijk op gaan. Uit de verdeling van meldingen over de locaties valt een aantal zaken op. Op een aantal locaties zien we een forse toename van het aantal meldingen van valvoorvallen. Onduidelijk is of dit wijst op het meer melden of dat er daadwerkelijk meer valvoorvallen hebben plaats gevonden. Tegelijkertijd is er een 3-tal locaties die een duidelijke afname in meldingen van valvoorvallen laten zien. Er lijkt een verband te zijn met de inzet van expertise op gebied van valpreventie vanuit het Centrum Kennis en Leren. Binnen de regio s zijn er verschillen in af- en toename van het aantal meldingen. Aanleiding voor de fobocommissie om te adviseren dat binnen elke regio expliciet aandacht wordt besteed aan valpreventie. Zeker omdat er aanwijzingen zijn voor een verband tussen een afname van valvoorvallen en de inzet van valpreventie vanuit het Centrum Kennis en Leren. 9

10 Vorig jaar adviseerde de fobocommissie om stil te staan bij goed gebruik van hulpmiddelen. Mogelijk kan een bijdrage leveren. Hier vindt men o.a. een korte E-learning over manoeuvreren met rolmateriaal en gebruik van tilliften. Op Intranet is een informatieve video te bekijken t.a.v. valpreventie. Zie Themapagina Valpreventie op Intranet Fobomeldingen 'Overig' 453 meldingen Categorie overig betreft: Consumptie van niet-eetbare middelen Negatief gevolg van inzet cliënten bij werkzaamheden Ondeugdelijke c.q. onzorgvuldig materiaalgebruik Ondeugdelijke technische of bouwkundige staat en/of onderhoud Piepersysteemfout / persoonsbeveiligingsfout Seksuele intimidatie of ongewenste intimiteiten Verkeersongeval Verslikken Vervoersfout Weglopen en/of vermissing cliënt Anders T.o.v is er sprake van een afname met 14 meldingen (3%). Daarentegen zien we een toename in meldingen waarbij verslikken de oorzaak is, van 21 in 2013 naar 27 in 2014.Tevens een toename waarbij sprake is van seksuele/ongewenste intimiteiten, van 11 in 2013 naar 16 in Meldingen over ondeugdelijke technische staat/ onderhoud zijn met 5 toegenomen in Afname van meldingen zit o.a. in afname van oorzaak vervoersfout, van 13 in 2013 naar 7 in Bij meldingen die als ernstig/zeer ernstig worden gemeld gaat het vaak om niet werkend piepersysteem. Voorbeelden van meldingen in de categorie 'anders' zijn: Verkeersveiligheid- straat oversteken Voorval met scherp voorwerp Verbranding Inbraak/insluiping Internet-date. De fobocommissie adviseert dat onderhoud en controleren van piepersystemen structureel de aandacht moet houden. Vooral omdat een niet (goed) werkend systeem medewerkers een gevoel van onveiligheid geeft. Ook al betreft het een klein aantal meldingen van verslikken adviseert de fobocommissie toch om de Eet- en Drinkteams opnieuw onder de aandacht te brengen. Vooral omdat verslikken ernstige gevolgen kan hebben, maar ook om preventief te kunnen werken op risicolocaties. Andere redenen om het onder de aandacht te brengen zijn de nieuwe regioindelingen en de indruk van de fobocommissie dat men de ernst niet altijd goed inschat en de route voor een aanvraag niet voor ieder helder is. Zie Intranet Eet-en drinkteams. 10

11 2.5. Agressie 7855 meldingen Er is in 2014 een daling met 140 meldingen van agressie (1,8%) t.o.v Voor een goede interpretatie van deze cijfers is het van belang te weten dat er 14 cliënten (5 vrouwen en 9 mannen) zijn met 100 of meer meldingen in het jaar Het aantal meldingen per cliënt varieert van 107 tot 260. Over deze 14 cliënten zijn er in totaal 2225 meldingen gedaan, 28% van het totaal aantal meldingen. Het betreft zowel incidentele als vaker voorkomende voorvallen. In 2013 betrof het 15 cliënten. Uit deze groep cliënten worden er 10 ook in 2014 genoemd. In 2013 adviseerde de fobocommissie om een inventariserend dossieronderzoek te laten verrichten onder de groep cliënten met 100 of meer meldingen op jaarbasis. Met als doel meer en/of nieuwe inzichten te krijgen in de aard van de problematiek. En van daaruit na te gaan of de huidige methodieken en handvatten toereikend zijn of nieuwe methodieken en handvatten ontwikkeld moeten worden. Helaas kwam dit onderzoek in 2014 niet van de grond. De fobocommissie adviseert om dit onderzoek in 2015 alsnog in gang te zetten. Tevens zal in het onderzoek gekeken worden of er gebruik is gemaakt van externe expertise en deze externe expertise geïnventariseerd worden. De fobocommissie adviseert om na te gaan welke factoren een rol spelen bij de afname van het aantal agressiemeldingen bij een aantal cliënten. Waarin mee genomen kan worden welke bijdrage de inzet van het Traineeship Moeilijk Verstaanbaar Gedrag heeft gehad. Bij meldingen wordt regelmatig aangegeven hoe belangrijk het is na te gaan of lichamelijke kwalen/ fysieke gesteldheid een mogelijke oorzaak is. De fobocommissie ondersteunt dit aandachtspunt en adviseert locaties (o.a. persoonlijk begeleiders en gedragdeskundigen) bij probleemgedrag deze mogelijke oorzaak na te gaan. Onder verwijzing naar de nota van het CCE 'Nota Somatische verklaringen voor probleemgedrag'. Discussie Is de Traineeship Moeilijk Verstaanbaar Gedrag succesvol, gezien minder meldingen van agressie? En in hoeverre hebben cliënten in contact met begeleiders, die de Traineeship hebben gevolgd, laten blijken veranderingen te ervaren in de geboden ondersteuning? In hoeverre kijken we ook vanuit andere invalshoeken? Bijvoorbeeld de vraag wat beweging kan doen bij agressieproblematiek of welk invloed voeding kan hebben? Zou het kunnen helpen in het analyseren van probleemgedrag, maar ook in de beleving van agressie, om een onderverdeling te maken in: Agressie instrumenteel ( iets van jou gedaan krijgen) Agressie uit frustratie (ontlading, emotie) Explosieve agressie ( ineens, ogenschijnlijk zonder aanleiding). TIP Kijk eens op Met name de E-learning modules: Echt contact maken, Probleemgedrag 1 en Probleemgedrag 2. Informatie over agressiemeldingen is zinvol bij het analyseren en begrijpen van het gedrag en het zoeken naar 'oplossingen' en is op cliënt- of locatieniveau op te vragen. De fobocommissie kan daar behulpzaam bij zijn. Agressie is (ook) een subjectief gegeven. Niet iedereen beoordeelt gedrag altijd en in alle omstandigheden als agressief gedrag. Telkens als iemand bepaald gedrag als agressief gedrag beleeft, wordt het als zodanig erkend. Belangrijk blijft dat we normaal gedrag als uitgangspunt voor ogen blijven houden om te beoordelen of er sprake is van agressief gedrag. 11

12 2.6. Agressie bij kinderen 1738 meldingen In 2014 is er een afname van agressiemeldingen bij kinderen met 43 meldingen. Binnen Gemiva-SVG Groep zijn er in totaal 1738 voorvallen bij kinderen (22% van het totaal aantal agressiemeldingen). Hiermee lijkt de trend van vorig jaar zich voort te zetten. Of bepaald gedrag bij kinderen aangemerkt moet worden als een vorm van agressie is een terugkerend onderwerp en geeft twijfel over de vraag of het wel gemeld moet worden. Blijf melden, ook bij twijfel of bepaald gedrag bij kinderen aangemerkt moet worden als een vorm van agressie. Vorig jaar heeft de fobocommissie o.a. geadviseerd om Opvoeden meer centraal te stellen. Dit vraagt van begeleiders om zich in hun begeleidersrol bewust te zijn van hun opvoedrol. Zij zijn het rolmodel voor de kinderen. De fobocommissie adviseert locaties/diensten om het thema begeleidersrol/opvoedrol frequent te agenderen in overlegvormen, waarin ook het thema Opvoeding structureel aan de orde hoort te komen. De organisatie zou bij locatiemanagers kunnen inventariseren in hoeverre iedereen voldoende geschoold is in opvoeden/opvoeding van kinderen en n.a.v. de inventarisatie eventueel scholing kunnen realiseren. Discussie Verdienen kinderen niet hun eigen Themapagina op Intranet? 2.7. Aanleiding agressie De meest genoemde aanleidingen bij agressievoorvallen zijn: De cliënt wordt iets niet toegestaan (1310 meldingen) Overgang naar andere activiteit (876 meldingen) Verzoek tot verrichten van bepaalde taken (781 meldingen) Andere cliënten (702) Dit komt overeen met aanleidingen die in voorgaande jaren het meest genoemd zijn. De drie meest genoemde aanleidingen zijn begeleidergerelateerd. Bij 2706 meldingen is geen aanwijsbare aanleiding ingevuld. Ook in voorgaande jaren is dit veelvuldig aan gegeven. Evenals in 2013 wordt in 2014 bij agressie van LG-cliënten pijn of lichamelijke klachten niet genoemd als mogelijke aanleiding. Op de vraag waren er van tevoren signalen die konden duiden op gevaar van agressie is in 2014 bij 7855 meldingen 856 keer ingevuld dat er sprake was van 'signaal vooraf'. Aanleidingen die begeleidergerelateerd zijn bieden de mogelijkheid tot verandering. De fobocommissie adviseert om bij probleemgedrag regelmatig de vraag te stellen welke redenen/argumenten er zijn om bijvoorbeeld iets niet toe te staan of een verzoek te doen tot verrichten van bepaalde taken. Maar ook stil te staan bij hoe de cliënt benaderd wordt, de vraag gesteld wordt aan de cliënt. 12

13 In een aanbeveling bij 2.5. Agressie wordt aandacht voor lichamelijke kwalen/fysieke gesteldheid genoemd. De opmerking past ook bij mogelijke aanleidingen. Het tijdig signaleren van gewone medische klachten zoals een griepje, je niet lekker voelen en pijn, kan preventief werken en een mogelijke aanleiding voorkomen. Actie: N.a.v. een vraag, uit een cliëntvertegenwoordigersraad, in hoeverre cliënten elkaar beïnvloeden qua probleemgedrag (agressie) gaat de fobocommissie na of Cognos de mogelijkheid biedt voorvallen van cliënten onderling te koppelen. Tevens zal de fobocommissie locatiemanagers en gedragsdeskundigen vragen om bij agressievoorvallen altijd na te gaan in hoeverre wederzijdse beïnvloeding van cliënten een rol speelt in ontstaan en/of in stand houden van de agressie Gevolgen agressie Om in 2014 de aandacht op de gevolgen van agressievoorvallen te benadrukken zijn de cijfers uitgesplitst. Gevolgen medewerker: Er is 916 maal (in keer) sprake van zichtbare verwondingen (blauwe plekken, open wonden,breuken of ander ernstig letsel), 20 maal is behandeling (arts) noodzakelijk geweest. In 1054 (1045 in 2013) meldingen wordt door medewerkers verhoogde onrust en angst aangegevenalsgevolg van een agressievoorval keer was er sprake van pijn en 436 keer van boosheid en woede. Gevolgen cliënt: Er wordt 687 maal zichtbare verwondingen (blauwe plekken, open wonden, breuken of ander ernstig letsel) gemeld en 22 maal is behandeling (arts) noodzakelijk geweest. In 3109 meldingen wordt door medewerkers verhoogde onrust en angst aangegeven als gevolg van een agressievoorval. 694 keer was er sprake van pijn en 3663 keer van boosheid en woede. Gevolgen medecliënten: Zichtbare verwondingen (blauwe plekken, open wonden, breuken of ander ernstig letsel) worden 169 keer gemeld en 6 maal is behandeling (arts) noodzakelijk geweest. In 1970 meldingen wordt verhoogde onrust en angst aangegeven als gevolg van een agressievoorval. 505 keer was er sprake van pijn en 561 keer van boosheid en woede. Vaak worden de gevolgen niet ingevuld. In de categorie Gevolgen van agressie is het mogelijk om per melding verschillende gevolgen aan te geven. Dat betekent dat er verhoudingsgewijs ( en afgezet tegen een totaal aantal agressiemeldingen van 7855) beperkt gevolgen gemeld worden. De fobocommissie meent dat weten wat de gevolgen zijn en bespreekbaar maken kan bijdragen om, na een voorval, positief verder te kunnen in het ondersteuningsproces van de betrokken cliënt. De fobocommisise adviseert om bij de bespreking van meldingen in locaties ook de gevolgen van een voorval te bespreken of bespreekbaar te maken. De fobocommissie adviseert om bij (twijfel over ) prik-, bijt-, snij- en spataccidenten contact op te nemen met het prikpunt. Zie Intranet (vul bij zoeken Prikpunt in). 13

14 Discussie Zowel bij medewerkers, cliënten als medecliënten wordt het meest aangegeven dat er sprake is van verhoogde onrust, angst, pijn, boosheid en woede. Dit levert spanning op, die zich kan uiten in lichamelijke reacties en gemoedstoestand. De vraag komt dan boven welk effect die gevolgen hebben in het verdere verloop van die situatie. Maar ook de vraag in hoeverre het effect heeft op hoe begeleider, cliënt en medecliënt zich een volgende keer opstellen naar elkaar toe. Komen deze vragen voldoende aan bod of zou dit een aanbeveling waard zijn? 2.9. Perspectief 'Kan een vergelijkbaar voorval in de toekomst voorkomen worden?' In 2014 hebben we in het meldingsformulier de vraag 'Hoe kunnen we voorvallen voorkomen in de toekomst? veranderd in 'Kan een vergelijkbaar voorval in de toekomst voorkomen worden?'. Op de vraag of 'een vergelijkbaar agressievoorval in de toekomst voorkomen kan worden?' is slechts in 543 meldingen (7%) van agressievoorvallen het antwoord met 'ja' ingevuld. In de categorieën 'medicatie', 'vallen' en 'overig' (fobomeldingen) ziet men meer mogelijkheden om een voorval te voorkomen. Gemiddeld heeft 52% 'ja' ingevuld. Evenals in 2013 adviseert de fobocommissie om in dialoog met de cliënt te zoeken naar oplossingen en/of het voorkomen van agressie/moeilijk verstaanbaar gedrag. De fobocommissie adviseert om na te gaan welke mogelijkheden, cursussen, trainingen er zijn voor cliënten om leren om te gaan met boosheid en agressie, leren om positief om te gaan met spannende situaties. En deze mogelijkheden, cursussen, trainingen als aanbod voor cliënten te realiseren 'Fobomelding zonder cliënt' 49 meldingen Fobomelding zonder cliënt zijn meldingen waarbij geen cliënten zijn betrokken. Van de 49 meldingen zijn er 42 meldingen van een fobovoorval. Van deze meldingen blijken er 9 onjuist te zijn, er is wel een cliënt bij betrokken. Van de 49 meldingen zijn er 7 meldingen van een agressievoorval. Alle 7 meldingen zijn onjuist, er is wel een cliënt bij betrokken. Fobomeldingen zonder cliënt 49 Juiste melding Onjuiste melding Fobovoorvallen Agressievoorvallen De melders van onjuiste meldingen zijn per mail ingelicht en gevraagd de melding opnieuw te doen op de juiste plek. In meldingen, waarbij geen cliënten betrokken waren, ging het o.a. om: 14

15 De deur van de gang niet vergrendeld waardoor clienten s nachts de woning konden verlaten. Droog kokende pan, waardoor brandalarm afging. Uitluistercomputer niet aangezet, enige tijd kon niet uitgeluisterd worden. Client meldde een gaslucht. De installateur was snel aanwezig en euvel verholpen. Verwisseling van medicatie-weekdoos. Fout tijdig ontdekt. Kneuzing vingers door sluiten autodeur. Vergeten warm waterkraan te sluiten. Brandalarm ging af door stoomvorming. Telefoon doorgeschakeld naar telefoon van een andere locatie, die buiten werking was. Locatie was urenlang onbereikbaar. Verbrandingen aan voet van stagiaire, door omvallen kan met heet water. Medewerker loopt frontaal tegen glazen scheidingswand en loopt verwonding op. Soepwarmhouder (elektrische au-bain-marie pan) stond eind van de dag nog aan in het Servicecentrum. Op tijd ontdekt. Kortsluiting van bewegende kerstman. Ook dit jaar attendeert de fobocommissie iedereen erop dat een melding van Fobomelding zonder cliënt door iedereen in te zien is. De privacy van melder en cliënt kan hierdoor in geding komen. Wees dus zorgvuldig met melden Tips Het rondsturen van een mail is een goede manier om iedereen alert te maken op een bepaald risico. Zo werd op het servicecentrum ieder gewezen op de glazen ruiten/wanden, met risico er tegen aan te lopen. Bij uitleen van een rolstoel goed nagaan of die rolstoel ook geschikt is voor die persoon. Luister, Luister naar de cliënt! Wat heeft de cliënt te zeggen, wat wil de cliënt zeggen met gedrag. Schreeuwen werkt averechts! Goede ervaringen, tips, best practices, laat het de fobocommissie weten! De fobocommissie kan het in een volgend jaarverslag opnemen, naast het breder verspreiden binnen de organisatie. Reacties 15

Fobocommissie Gemiva-SVG Groep Jaarverslag 2015

Fobocommissie Gemiva-SVG Groep Jaarverslag 2015 Fobocommissie Gemiva-SVG Groep Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Inleiding.... Hoofdstuk 1 Jaarcijfers en activiteiten 1.1. Jaaroverzichten 2015... 1.2. Aantal geregistreerde cliënten.. 1.3. Calamiteiten

Nadere informatie

Fobocommissie Gemiva-SVG Groep

Fobocommissie Gemiva-SVG Groep Fobocommissie Gemiva-SVG Groep Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Inleiding.... Hoofdstuk 1 Jaarcijfers en activiteiten 1.1. Jaaroverzichten 2013... 1.2. Aantal geregistreerde cliënten.. 1.3. Calamiteiten

Nadere informatie

Fobocommissie Gemiva-SVG Groep Jaarverslag 2016

Fobocommissie Gemiva-SVG Groep Jaarverslag 2016 Fobocommissie Gemiva-SVG Groep Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Jaarcijfers en activiteiten 1.1. Jaaroverzicht 2016 1.2. Samenvatting meldingen, met een korte toelichting 1.3. Aanbevelingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 FOBOCOMMISSIES GEMIVA-SVG GROEP

JAARVERSLAG 2010 FOBOCOMMISSIES GEMIVA-SVG GROEP JAARVERSLAG 2010 FOBOCOMMISSIES GEMIVA-SVG GROEP Lg-sector FOBO = Fouten, ongevallen en bijna ongevallen INHOUDSOPGAVE Inleiding.... 3 Hoofdstuk 1. Jaarcijfers en activiteiten 1.1. Algemeen.. 4 1.2. Jaaroverzichten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 FOBOCOMMISSIES GEMIVA-SVG GROEP

JAARVERSLAG 2009 FOBOCOMMISSIES GEMIVA-SVG GROEP JAARVERSLAG 2009 FOBOCOMMISSIES GEMIVA-SVG GROEP Regio Noord Regio Midden Regio Zuid Lg-sector FOBO = Fouten, ongevallen en bijna ongevallen INHOUDSOPGAVE Inleiding.... 3 Hoofdstuk 1. Jaarcijfers en activiteiten

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij ongevallen

Protocol voor het handelen bij ongevallen Protocol voor het handelen bij ongevallen Maart 2016 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om ongevallen op te nemen in een ongevallenregister en ernstige

Nadere informatie

Handboek Personeelsmanagement

Handboek Personeelsmanagement Handboek Personeelsmanagement Hoofdstuk 8 : ARBO Onderwerp : Melding (bijna) bedrijfsongevallen, agressie en geweld en (mogelijke) beroepsziekten. Datum : 1 augustus 2006 Versie : 1.0 Autorisatie : RvB,

Nadere informatie

Melding incidenten in de zorg

Melding incidenten in de zorg Melding incidenten in de zorg Doel Op dit formulier registreert u iedere melding die betrekking heeft op incidenten in de zorg om preventieve maatregelen te kunnen treffen. Werkwijze 1. U geeft aan welk

Nadere informatie

Melding incidenten in de zorg

Melding incidenten in de zorg Melding incidenten in de zorg Doel Op dit formulier registreert u iedere melding die betrekking heeft op incidenten in de zorg om preventieve maatregelen te kunnen treffen. Werkwijze 1. U vinkt aan welk

Nadere informatie

Procedure en formulier Melding Incidenten

Procedure en formulier Melding Incidenten Procedure en formulier Melding Incidenten 1 1. Procedure melding incidenten Incidenten willen we zoveel als mogelijk voorkomen en áls ze zich voordoen is het van belang dat er adequaat op wordt gereageerd.

Nadere informatie

MIP staat voor Meldingen Incidenten Patiëntenzorg. Van die dingen waarvan je niet wilt dat ze gebeuren maar die desondanks toch voorkomen.

MIP staat voor Meldingen Incidenten Patiëntenzorg. Van die dingen waarvan je niet wilt dat ze gebeuren maar die desondanks toch voorkomen. Algemene inleiding Een onderdeel van de gezondheidswet is dat er uitvoering gegeven moet worden aan de systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg. Hiervoor heeft Schouder

Nadere informatie

Met 3 afspraken. meer duidelijkheid over agressie. Veilig werken. Altijd melden, Altijd bespreken, Altijd handelen

Met 3 afspraken. meer duidelijkheid over agressie. Veilig werken. Altijd melden, Altijd bespreken, Altijd handelen Veilig werken Met 3 afspraken meer duidelijkheid over agressie Altijd melden, Altijd bespreken, Altijd handelen Agressie hoort er nou eenmaal bij EENS ONEENS Agressie tegen medewerkers komt nog te vaak

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij ongevallen

Protocol voor het handelen bij ongevallen Protocol voor het handelen bij ongevallen maart 2008 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om ongevallen op te nemen in een ongevallenregister en ernstige

Nadere informatie

(Fouten, ongevallen en bijna ongevallen)

(Fouten, ongevallen en bijna ongevallen) NOTITIE FOBO (Fouten, ongevallen en bijna ongevallen) Lichtenvoorde, januari 2006 P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken en J. Wolterink, clusterbegeleider Groenlo Status Beleidsnotitie Auteur(s) Datum

Nadere informatie

Melding incidenten op school protocol + formulier

Melding incidenten op school protocol + formulier Wettelijke basis: Artikel 3 Arbowet. Relatie met overige documenten: - Schoolregels; - Gedragregels; - Arbo-beleidsplan; - Pestprotocol; - Klachtenprocedure. Begripsomschrijving Volgens Van Dale is een

Nadere informatie

LEIDRAAD CALAMITEITEN EN GEWELDSINCIDENTEN WMO

LEIDRAAD CALAMITEITEN EN GEWELDSINCIDENTEN WMO LEIDRAAD CALAMITEITEN EN GEWELDSINCIDENTEN WMO Beschrijving van het proces dat start na een melding van een calamiteit en/of geweldsincident in het kader van de WMO 2015 voor de gemeenten Dronten Lelystad

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

VISIE OP PROBLEEMGEDRAG

VISIE OP PROBLEEMGEDRAG VISIE OP PROBLEEMGEDRAG INLEIDING Bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) kunnen zorgprofessionals en anderen terecht voor expertise over ernstig en aanhoudend probleemgedrag. Het gaat om probleemgedrag

Nadere informatie

Procedure melden ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie

Procedure melden ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie Procedure melden ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie Inleiding Ondanks alle preventieve maatregelen kan het toch zijn dat zich een ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Samenvatting werkwijze bij calamiteiten in de patiëntenzorg. Instituut Ondersteuning Patiëntenzorg April versie 3

Samenvatting werkwijze bij calamiteiten in de patiëntenzorg. Instituut Ondersteuning Patiëntenzorg April versie 3 Samenvatting werkwijze bij calamiteiten in de patiëntenzorg Instituut Ondersteuning Patiëntenzorg April versie 3 Inleiding en definities Enkele woorden vooraf Calamiteiten in de patiëntenzorg hebben veelal

Nadere informatie

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein De ingekochte individuele maatwerkvoorzieningen en de gemeentelijke dienstverlening worden gemeten op hun kwaliteit. Wat zijn de eerste bevindingen? Alice van

Nadere informatie

Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie bij gecertificeerde organisaties

Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie bij gecertificeerde organisaties Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie bij gecertificeerde organisaties SCCM voert dit onderzoek uit om inzicht te krijgen in: - De redenen voor organisaties om OHSAS 18001 in te voeren.

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Sint Clemensschool School

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Het klachtenreglement wordt bij aanvang van de dienstverlening aan de cliënt van de Scauting Coaching & Detachering B.V. ter beschikking gesteld.

Het klachtenreglement wordt bij aanvang van de dienstverlening aan de cliënt van de Scauting Coaching & Detachering B.V. ter beschikking gesteld. Klachtenreglement: Scauting Coaching & Detachering B.V. Versie: 01-04-2015 Scauting Coaching & Detachering B.V. wil maatwerk bieden en werkt continue aan haar dienstverlening om de kwaliteit op het hoogste

Nadere informatie

Procedure melden en bespreken van complicaties, incidenten en calamiteiten

Procedure melden en bespreken van complicaties, incidenten en calamiteiten Procedure melden en bespreken van complicaties, incidenten en calamiteiten Van de zorgverleners en/of familieleden of andere betrokkenen van cliënt of cliënt zelf, wordt verwacht dat 'alles wat niet de

Nadere informatie

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag

Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag Vul deze verbetercheck in om zicht te krijgen op waar uw organisatie staat met de aanpak rond ongewenst gedrag. Aan de hand van de scores kunt

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Onderzoek bij Meerwijck naar het klimaat op het gebied van seksuele ontwikkeling locatie Pieter Both

Onderzoek bij Meerwijck naar het klimaat op het gebied van seksuele ontwikkeling locatie Pieter Both Onderzoek bij Meerwijck naar het klimaat op het gebied van seksuele ontwikkeling locatie Pieter Both Inspectie jeugdzorg Utrecht, oktober 2007 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Agressieprotocol«1» 1. Vooraf

Agressieprotocol«1» 1. Vooraf Agressieprotocol«1» 1. Vooraf 1.1. Definities Onder agressie wordt verstaan het gehele scala van voorvallen of situaties waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht betreffende de Inspectie voor de Gezondheidszorg Bestuursorgaan: de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Rapport. Rapport over een klacht betreffende de Inspectie voor de Gezondheidszorg Bestuursorgaan: de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rapport Rapport over een klacht betreffende de Inspectie voor de Gezondheidszorg Bestuursorgaan: de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Datum: 13 oktober 2011 Rapportnummer: 2011/296 2 Klacht

Nadere informatie

VERTROUWENSPERSOON. z.v.v. Blauw Wit 66

VERTROUWENSPERSOON. z.v.v. Blauw Wit 66 VERTROUWENSPERSOON z.v.v. Blauw Wit 66 Februari 2015 1 Inhoud 1. Doel en aanpak pag. 3 2. Regelement vertrouwenspersoon pag. 5 Vastgesteld door het bestuur d.d. 2 februari 2015 - Holten 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure Gastouderbureau SharedCare Informatiebrochure Werkwijze gastouderbureau SharedCare Inhoudsopgave 1. INLEIDING 1.1 Nieuwe koppelingen 1.2 INTAKEGESPREK GASTOUDER 1.3 INTAKEGESPREK VRAAGOUDER 1.4 KOPPELINGSGESPREK

Nadere informatie

Pesten 30 augustus 2013

Pesten 30 augustus 2013 Pesten 30 augustus 2013 richtlijnen obomd richtlijnen obomd Beleid t.a.v. agressie, geweld, seksuele intimidatie en discriminatie Uit: Personeelsbeleidsplan 6.4 Beleid omtrent agressie, geweld, seksuele

Nadere informatie

Dit document is als volgt opgebouwd: 1. Afbakening 2. Beleid 3. Preventie 4. Hantering 5. Melden 6. Werkwijze 7. Relatie met andere documenten

Dit document is als volgt opgebouwd: 1. Afbakening 2. Beleid 3. Preventie 4. Hantering 5. Melden 6. Werkwijze 7. Relatie met andere documenten Inleiding Binnen Heliomare kunnen cliënten en medewerkers worden geconfronteerd met agressie en ander ongewenst gedrag. Dit beleidsdocument beschrijft het beleid van Heliomare met betrekking tot het voorkomen

Nadere informatie

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend 1 Inhoud 1. Doelstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3. Beschrijving procedure... 3 3.1 Interne klachten... 4 3.2.Vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Oostzaan P/a Postbus 20 153OAA Wormeriand - 8 APR. Comeents Oostzaan Gemeentehuis ockadrcs Kerkbuurt 4, 1 511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1

Nadere informatie

Meldcode Excellent Leven Stappenplan Ouderenmishandeling, Huiselijk geweld, Kindermishandeling

Meldcode Excellent Leven Stappenplan Ouderenmishandeling, Huiselijk geweld, Kindermishandeling Meldcode Excellent Leven Stappenplan Ouderenmishandeling, Huiselijk geweld, Kindermishandeling Stap 1 Vermoeden van mishandeling klik hier Stap 2 Overleg Stap 3 Informatie verzamelen Stap 4 Actie Stap

Nadere informatie

MIC-commissie. Melding incidenten, fouten en bijna ongelukken cliënten. Lichtenvoorde Juli 2009 Patrick Stroeve en André Temming

MIC-commissie. Melding incidenten, fouten en bijna ongelukken cliënten. Lichtenvoorde Juli 2009 Patrick Stroeve en André Temming MIC-commissie Melding incidenten, fouten en bijna ongelukken cliënten Lichtenvoorde Juli 2009 Patrick Stroeve en André Temming Inleiding MIC staat voor Melding Incidenten Cliënten. Een MIC-melding is een

Nadere informatie

Met 3 afspraken. Veilig werken. Altijd melden, Altijd bespreken, Altijd handelen. A6 boekje altijd melden 1 16-08-13 13:22

Met 3 afspraken. Veilig werken. Altijd melden, Altijd bespreken, Altijd handelen. A6 boekje altijd melden 1 16-08-13 13:22 Veilig werken Met 3 afspraken meer duidelijkheid over agressie Altijd melden, Altijd bespreken, Altijd handelen A6 boekje altijd melden 1 16-08-13 13:22 Agressie hoort er nou eenmaal bij EENS A6 boekje

Nadere informatie

Lijst van vragen - totaal

Lijst van vragen - totaal Lijst van vragen - totaal Kamerstuknummer : 33149-30 Vragen aan Commissie : Regering : Volksgezondheid, Welzijn en Sport 33 149 Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld------------------

Nadere informatie

16. Statistische analyse Meldpunt

16. Statistische analyse Meldpunt 16. Statistische analyse Meldpunt Statistische analyse Meldpunt Inleiding In de periode 19 juli 2010 tot en met 16 maart 2012 ontving de commissie zevenhonderdeenenveertig meldingen van seksueel misbruik.

Nadere informatie

Analyse verbeterpunten psychofarmacagebruik

Analyse verbeterpunten psychofarmacagebruik Analyse verbeterpunten psychofarmacagebruik Deze vragenlijst is ontwikkeld om het proces van de inzet van psychofarmaca in kaart te brengen. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt of de inzet van psychofarmaca

Nadere informatie

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst Klachtenregeling Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen leerlingen, ouders, leerkrachten (en/of overig personeel) en

Nadere informatie

Protocol Ziekte en Ongevallen

Protocol Ziekte en Ongevallen Protocol Ziekte en Ongevallen Dit protocol geeft richtlijnen aan hoe een leerkracht of ondersteunend personeel dient te handelen in het geval van ziekte of een ongeval bij een leerling. Doel protocol:

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Oordhoeve Boerderijnummer: 1046 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Oordhoeve Boerderijnummer: 1046 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari - december De Oordhoeve Boerderijnummer: 1046 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of

Nadere informatie

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO)

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Protocol seksueel misbruik door beroepskracht Route bij grensoverschrijdend gedrag tussen

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

In deze factsheet worden vier vormen van agressie en de daarbij behorende acties door personeel uitgewerkt:

In deze factsheet worden vier vormen van agressie en de daarbij behorende acties door personeel uitgewerkt: Agressie overzicht In deze factsheet worden vier vormen van agressie en de daarbij behorende acties door personeel uitgewerkt: Verbale agressie Bedreiging Fysieke agressie en geweld Opschaling personeel

Nadere informatie

Zorghoeve t Binnenveld

Zorghoeve t Binnenveld arverslag januari 2013 - december 2013 Zorghoeve t Binnenveld Boerderijnummer: 1680 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Protocol Sociale Veiligheid. Onderwerp: agressie & geweld

Protocol Sociale Veiligheid. Onderwerp: agressie & geweld Versie 2010-11-29 Protocol Sociale Veiligheid Onderwerp: agressie & geweld Aanvullend op het handboek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op 2 maart 2010 is het Handboek agressie en

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Avila coaching Overwegende dat Avila coaching verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Protocol Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO)

Protocol Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Protocol Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Protocol seksueel misbruik door mdw Route bij grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEKKER BLIJVEN WERKEN SPEL

SPEELWIJZE LEKKER BLIJVEN WERKEN SPEL SPEELWIJZE LEKKER BLIJVEN WERKEN SPEL De huidige arbeidsmarkt ziet er heel anders uit dan die van vroeger: we veranderen vaker van baan of de inhoud ervan verandert, banen zijn minder zeker en de groei

Nadere informatie

Jaarverslag Juli 2012 - december 2012 De Haartse Hoeve Boerderijnummer: 1249 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Juli 2012 - december 2012 De Haartse Hoeve Boerderijnummer: 1249 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Juli 2012 - december 2012 De Haartse Hoeve Boerderijnummer: 1249 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagementsysteem Signaleringslijst grensoverschrijdend gedrag en signaleringsplan

Kwaliteitsmanagementsysteem Signaleringslijst grensoverschrijdend gedrag en signaleringsplan KD-40 14-05-2012 Pagina 1 van 9 Datum vaststelling : 14-05-2012 Eigenaar : Orthopedagoog Vastgesteld door : Directeur bestuurder Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 Definitie grensoverschrijdend gedrag

Nadere informatie

Meldingen regeling algemeen

Meldingen regeling algemeen 1 van 1 Doelstelling: Willen leren van meldingen en signalen ( dit kunnen meldingen zijn ) om de processen te optimaliseren en de zorg voor de patiënten op een zo hoog mogelijk niveau te houden of te brengen.

Nadere informatie

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017 Resultaatsverslag N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen op 14 februari 2017 Heerenveen, 31 juli 2017 Inleiding Op 14 februari heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Zorgboerderij De Vossenburght

Zorgboerderij De Vossenburght Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Vossenburght Boerderijnummer: 1080 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Rapport Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Peiling bij Fysiotherapeuten, Oefentherapeuten en Ergotherapeuten

Rapport Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Peiling bij Fysiotherapeuten, Oefentherapeuten en Ergotherapeuten Rapport Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Peiling bij Fysiotherapeuten, Oefentherapeuten en Ergotherapeuten Stichting STUK Door Nicole de Haan en Lieke Popelier 2013 Algemene informatie Uit recent

Nadere informatie

Melding ongewenst gedrag

Melding ongewenst gedrag Melding ongewenst gedrag Wat zijn agressie en geweld? De definitie van agressie en geweld, zoals die door Veilige Publieke Taak gehanteerd wordt, luidt: Het welbewust verbaal uiten, gebruiken van fysieke

Nadere informatie

dienstverlening/ protocollen Specifiek bijbehorende instrumenten opgeslagen in: n.v.t. Eerstvolgende evaluatiedatum mei 2013

dienstverlening/ protocollen Specifiek bijbehorende instrumenten opgeslagen in: n.v.t. Eerstvolgende evaluatiedatum mei 2013 Statusoverzicht. Consultatie unitmanagers/ locatiemanagers mei 2011 evaluatie Consultatie cliëntenraad sept. 2001 OR Instemming Advies Vastgesteld door Bestuursgroep sept. 2001 Borging. Proceseigenaar

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9 Competentiescan blz. 1 van 5 Vragen competentiescan POP Leidinggevenden Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

zorgboerderij De Middag

zorgboerderij De Middag Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag april2012 - december 2012 zorgboerderij De Middag Boerderijnummer: 711 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Toolbox 11: Registratie ongevallen en incidenten

Toolbox 11: Registratie ongevallen en incidenten 38 Toolbox 11: Registratie ongevallen en incidenten De Provincie doet zoveel mogelijk om het werken bij PWD zo veilig mogelijk te maken. Toch kunnen altijd situaties ontstaan dat er tóch ongevallen (met

Nadere informatie

Onverwachte publicaties in augustus 2009 waren voor de Raad van Bestuur aanleiding drie onderzoeken in te stellen.

Onverwachte publicaties in augustus 2009 waren voor de Raad van Bestuur aanleiding drie onderzoeken in te stellen. De feiten op tafel Samenvattende rapportage met conclusies Raad van Bestuur Voorwoord Onverwachte publicaties in augustus 2009 waren voor de Raad van Bestuur aanleiding drie onderzoeken in te stellen.

Nadere informatie

Ouderenzorg t Boerenerf

Ouderenzorg t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: ouderenzorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Ouderenzorg t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving in de professionele thuiszorg

Veiligheidsbeleving in de professionele thuiszorg Veiligheidsbeleving in de professionele thuiszorg Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Drs. M.A. Losse; onderzoeker Kenniscentrum Leefomgeving (Saxion)

Nadere informatie

Protocol Hulp aan leerling en personeel

Protocol Hulp aan leerling en personeel Protocol Hulp aan leerling en personeel IV PROTOCOL Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen de school (Dit protocol is gebaseerd op het beleidsplan in bijlage I) Hieronder

Nadere informatie

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Datum Kenmerk Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Voor het invullen van dit formulier kunt u contact opnemen met de preventiemedewerker 1 (arbo en milieucoördinator) van uw faculteit

Nadere informatie

Financiële problemen op de werkvloer

Financiële problemen op de werkvloer Financiële problemen op de werkvloer Gemeente Zoetermeer Nibud, 2012 Auteurs Daisy van der Burg Tamara Madern Inhoud 1 INLEIDING... 2 2 ONTWIKKELING FINANCIËLE PROBLEMEN... 3 3 OORZAKEN, SIGNALEN EN GEVOLGEN...

Nadere informatie

Voorbeeld meldprotocol. Preventie Seksueel Misbruik Vrijwillig Jeugdwerk

Voorbeeld meldprotocol. Preventie Seksueel Misbruik Vrijwillig Jeugdwerk Voorbeeld meldprotocol Preventie Seksueel Misbruik Vrijwillig Jeugdwerk Voorbeeld Meldprotocol Dit protocol beschrijft hoe je moet handelen bij situaties waarin sprake is van (vermoedens van) seksueel

Nadere informatie

Het belang van begeleiding

Het belang van begeleiding Het belang van begeleiding Langdurig zieke werknemers 9 en 18 maanden na ziekmelding vergeleken Lone von Meyenfeldt Philip de Jong Carlien Schrijvershof Dit onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Handleiding voor patiënten

Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Handleiding voor patiënten Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Handleiding voor patiënten Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te gaan. Waarom deze informatie? 2 Gebruiksaanwijzing 3 Cartoon 1 bereid uw ziekenhuisopname

Nadere informatie

MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN / UITVOEREN VAN MEDISCHE HANDELINGEN

MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN / UITVOEREN VAN MEDISCHE HANDELINGEN P r o t o c o l MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN / UITVOEREN VAN MEDISCHE HANDELINGEN Bijlagen: 1. Toestemmingsformulier voor: het kind wordt ziek op school 2. Toestemmingsformulier voor: het verstrekken

Nadere informatie

Vragenlijst. Thema 1: Beleid en organisatie

Vragenlijst. Thema 1: Beleid en organisatie Vragenlijst Thema 1: Beleid en organisatie 1) Het huidige anti-agressiebeleidsplan bestaat uit de onderstaande onderdelen: Algemene beleidsvisie op voorkomen/beheersen van agressie en geweld Definitie

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Dreesj

Zorgboerderij Op de Dreesj Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Op de Dreesj Boerderijnummer: 449 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

In dit overzicht vindt u voorbeelden van hoe u Veiligezorg kunt verankeren. Op centraal of decentraal niveau. Of op beide niveaus.

In dit overzicht vindt u voorbeelden van hoe u Veiligezorg kunt verankeren. Op centraal of decentraal niveau. Of op beide niveaus. Voorbeelden van verankering van Veiligezorg In dit overzicht vindt u voorbeelden van hoe u Veiligezorg kunt verankeren. Op centraal of decentraal niveau. Of op beide niveaus. Enquête over veiligheid en

Nadere informatie

Ouderen op de SEH: na een val in beeld

Ouderen op de SEH: na een val in beeld rapport Ouderen op de SEH: na een val in beeld Onderzoek 12 t/m 25 september 2016 op de SEH Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Protocol meldcode. Huiselijk geweld en kindermishandeling. OBS Prins Claus

Protocol meldcode. Huiselijk geweld en kindermishandeling. OBS Prins Claus Protocol meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling OBS Prins Claus Linschoten januari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Leerkrachten... 3 Intern begeleider/directrice... 3 Verwijsindex...

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

De inspecties vragen na een verplichte melding aan de melders om zelf onderzoek te doen en hierover te rapporteren.

De inspecties vragen na een verplichte melding aan de melders om zelf onderzoek te doen en hierover te rapporteren. Handvatten voor onderzoek naar aanleiding van seksueel geweld tussen cliënten onderling of tussen cliënten en derden (niet zijnde medewerkers) met toelichting en verwachtingen van de inspecties De inspecties

Nadere informatie

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder)

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder) Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Route bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega jegens een

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 3. Algemene gegevens... 4. Gevoel van veiligheid... 5. De mate waarin agressie voorkomt... 7. Omgaan met agressie...

Inhoud. Inleiding... 3. Algemene gegevens... 4. Gevoel van veiligheid... 5. De mate waarin agressie voorkomt... 7. Omgaan met agressie... Inhoud Inleiding... 3 Algemene gegevens... 4 Gevoel van veiligheid... 5 De mate waarin agressie voorkomt... 7 Omgaan met agressie... 8 Ontwikkeling van agressie... 11 Kwalitatieve analyse... 11 Conclusies...

Nadere informatie

1 Doelen en achtergronden pag. 2. 2 Gebruikte termen pag. 3. 3 Werkwijzer pag. 5

1 Doelen en achtergronden pag. 2. 2 Gebruikte termen pag. 3. 3 Werkwijzer pag. 5 PROTOCOL INCIDENTEN EN CALAMITEITEN Protocol voor het omgaan met incidenten en calamiteiten. Datum vaststelling : 08-11-2010 Eigenaar : Beleidsmedewerker Datum aanpassing aan : 20-01-2015 INHOUD: 1 Doelen

Nadere informatie

NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT. Werkgroep Provinciaal Toezicht

NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT. Werkgroep Provinciaal Toezicht NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT Werkgroep Provinciaal Toezicht Inhoud Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Verschil toezicht op rechtmatigheid

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 2014-01-09_jv_2028_zorgboerderijhetmiddelpunt_jan2013-dec2013 Pagina 1 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Huis van Noach. Boerderijnummer: 1853

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Huis van Noach. Boerderijnummer: 1853 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Huis van Noach Boerderijnummer: 1853 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Toezicht WMO 2015 regio Zuidoost-Brabant

Jaarverslag Toezicht WMO 2015 regio Zuidoost-Brabant Jaarverslag Toezicht WMO 2015 regio Zuidoost-Brabant 1. Inleiding Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het toezicht op en de naleving van de kwaliteitseisen die de WMO stelt. Elke gemeente

Nadere informatie

29 800 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2005

29 800 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2005 vra2005vws-10 29 800 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2005 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld... 2005

Nadere informatie

Zorgboerderij Molenzicht

Zorgboerderij Molenzicht Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Molenzicht Boerderijnummer: 747 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Informatie Daghulpprogramma. Welkom bij Stek Jeugdhulp

Informatie Daghulpprogramma. Welkom bij Stek Jeugdhulp Welkom bij Stek Jeugdhulp Inhoudsopgave 1. Inleiding - Wat doet Stek? - Werkplan - Bij wie kunt u terecht met vragen? 2. Wet- en regelgeving - Dossierbeheer, privacybeleid en inzagerecht - Meldingsplicht

Nadere informatie

1. Doel. 2. Toepassingsgebied/Definities. 2.1 Toepassingsgebied. Procedure Incidenten

1. Doel. 2. Toepassingsgebied/Definities. 2.1 Toepassingsgebied. Procedure Incidenten Procedure Incidenten 1. Doel Leercyclus bewerkstelligen (leren van incidenten zodat het veiligheidsmanagementsysteem bijgesteld kan worden en/of acties gestart kunnen worden). In kaart brengen van aard

Nadere informatie