Waterschao Roer en Overmaa's PROTOCOL AGRESSIE EN GEWELD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waterschao Roer en Overmaa's PROTOCOL AGRESSIE EN GEWELD"

Transcriptie

1 Waterschao Roer en Overmaa's PROTOCOL AGRESSIE EN GEWELD 114

2 1. lnleidinq Medewerkers van het waterschap kunnen bij de uitoefening van hun functie worden geconfronteerd met tegen hen gerichte vormen van agressie en geweld, zowelfysiek als verbaal. Om duidelijk te maken dat geweld jegens medewerkers niet wordt geaccepteerd is in dit protocol agressie en geweld een aantal concrete maaegelen opgenomen. Doel en sekking van het protocol Het doel van het protocol is: ' Het voorkomen van agressie en geweld door preventieve maaegelen zoals het ainen van medewerkers. Duidelijk maken dat geweld jegens medewerkers niet wordt geaccepteerd. ln het geval van geweld het slachtoffer zo goed mogelijk ondersteunen en de opgelopen materiële schade vergoeden. De belangen van het waterschap veilig stellen en de schade verhalen. Uitgangspunt van het agressieprotocol is dat agressie en/of geweld tegenover medewerkers altijd een vervolg krijgt. Enerzijds vanuit een goed werkgeverschap, anderzijds met het oog op safrechtelijke handhaving (vervolging van de dader). Bij goed werkgeverschap gaat het om een actieve rol van het waterschap in de vorm van ondersteuning, begeleiding, venruijzing, opvang en dergelijke van medewerkers die het slachtoffer zijn geworden van geweld. Agressie is nooit het probleem van de medewerker alleen, het is ook een probleem van de organisatie. Uitgangspunt daarbij is dat de organisatie (bestuur en management) veérouwen heeft in de medewerker en bereid is om binnen de eigen mogelijkheden die zij heeft de medewerkers maximaalte ondersteunen en te begeleiden., Dit uitgangspunt geldt ook wanneer medewerkers door hun functie thuis worden lastig gevallen. Korlom gezegd gaat dit protocol uit van maximale ondersteuning door het waterschap wanneer een medewerker het slachtoffer is geworden van agressie of geweld. 2. Uitganqspunten 2.1 Taken en verantwoordelijkheden Agressie- en geweldsincidenten kunnen zich in verschillende vormen en op verschillende plaatsen voordoen. De manier waarop door wie, op welke wijze en door wie moet worden gehandeld, kan van geval tot geval verschillen. Het is daarom van belang taken en verantwoordelijkheden van de verschillende beokkenen goed vast te leggen. a. Waterschapsmedewerker/slachtoffer.. Melden incident aan leidinggevende. Bezoeken van een arts ter vaststelling van letsel. lndien van toepassing doen van aangifte/melding conform de werkinsuctie (bijgevoegd). lnvullen bedrijfsongevallenformulier en regisatieformulier (bijgevoegd). lnvullen formulier ten behoeve van schadeverhaal. Verlenen van volledige medewerking bij het verhalen van de schade. 2t4

3 b. Leidinggevende. Eerste opvang medewerker. Wanneer sprake is van een mogelijk besmettingsaccident contact opnemen met de GGD. Gegevensverzameling van het incident. Begeleiden van de beokken medewerker naar de arts. Begeleiden van de beokken medewerker naar de politie voor het zonodig doen van aangifte en overdragen van de verzamelde informatie zoals foto's en het formulier regisatie agressie en geweld aan de politie. Aangifte/melding gebeurt conform de werkinsuctie (bijgevoegd). Opvang van collega's. Eventueel inschakelen opvangteam al dan niet op verzoek van de beokken medewerker. Beoordelen van mogelijkheid toepassen geweldsprotocol. Toezien op het invullen en versturen van formulieren. Toezien op de regisatie van het incident. ln gang zetten procedure voor schadevergoeding. Bewaken voortgang bij politie en informeren beokken medewerker. ln geval van ziekenhuisopname als gevolg van geweld tegen een medewerker:. Letsel laten vaststellen. Toezien dat zo nodig aangifte/melding wordt gedaan bij de politie. c. Team P&O. Adviseren van de medewerker en de leidinggevende over toepassen protocol. Bijstaan bij het invullen van het bedrijfsongevallenformulier en schadeformulier. Zorg dragen voor verzending van de formulieren. Regiseren incident. Opstellen van advies inzake schadevergoeding door het waterschap. Voorbereiden verhaal schade werkgever. i 2.2 Handelen na het incident a. Beëindigen bedreigende situatie Een bedreigende situatie dient zo snel mogelijk te worden beëindigd, hetzij door de medewerker zelf, hetzij door anderen. b. Directe melding aan de leidinggevende Een medewerker die tijdens zijn werk slachtoffer wordt van agressie enlof geweld met lichamelijk of psychisch letsel staakt zo nodig zijn werkzaamheden en meldt dit voorval direct aan de leidinggevende. De leidinggevende zorgt indien nodig voor de opvang van het slachtoffer. De leidinggevende zorgt ook voor de vervolgopvang van het slachtoffer. c. Verzamelen relevante gegevens De leidinggevende zorgt er eventueel samen met de medewerker voor dat tijdens of meteen na afloop van het incident relevante gegevens worden verzameld. Als aangifte wordt gedaan, draagt de leidinggevende de relevante gegevens over aan de politie. d. Melding aan de Arbeidsinspectie Als sprake is van een dodelijk geweldincident of een ongeval met ernstig letsel waarbij een medewerker beokken is dient de leidinggevende P&O direct op de hoogte te stellen. P&O meldt het incident direct telefonisch aan de Arbeidsinspectie. Daarna wordt de melding zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de Arbeidsinspectie bevestigd. Van ernstig letsel is sprake als het slachtoffer binnen 24 uur na het ongeval in een ziekenhuis moet worden opgenomen ter behandeling of observatie. 3t4

4 e. Aangifte/melding doen bij de politie Aangifte of melding bij de politie kan worden gedaan door de werkgever namens de medewerker (het slachtoffer) of de medewerker zelf. Voor het doen van aangifte/melding is een werkinsuctie beschikbaar die bij dit protocol is gevoegd. f. Qpvang van collega('s) Naast aandacht voor het slachtoffer is er ook aandacht nodig voor de bij het voorval beokken collega('s). Al naar gelang de ernst van het incident kan het nodig zijn deze medewerker(s) ook opvang te verlenen dan wel informatie te verschaffen. Het is de taak van de leidinggevende om dit te regelen. g. Vastleggen van informatie ten behoeve van rechtspositionele doeleinden ln rechtspositionele zin wordt een geweldsincident als een bedrijfsongeval beschouwd Om die reden dient:. het slachtoffer het bedrijfsongevallenformulier in te vullen. de bedrijfsarts, indien het incident tot verzuim leidt, een oordeel te geven over de relatie tussen de ziekte en/of gebreken van het slachtoffer en het incident. h. Regiseren incident Om zicht te krijgen op de aard en de omvang van agressie en geweld dienen alle voorvallen te worden geregiseerd. Regisatie van een incident vindt plaats met behulp van een formulier dat de medewerker na invulling aan het team P&O stuutl. Het formulier is als bijlage bij dit protocol gevoegd. i. Verhalen van de schade De inzet van het waterschap is er voorts op gericht zo veel mogelijk schade te verhalen op de dader. De medewerker wordt zo min mogelijk belast met de adminisatieve afwikkeling van het incident. Het team P&O zorgt voor de afhandeling of de coördinatie daarvan. j. Bewaken voortgang door de leidinggevende De leidinggevende bewaakt de voortgang van de afhandeling van het incident en behartigt de belangen van het slachtoffer. De leidinggevende houdt ook contact met de politie. 3. Preventie Het protocol richt zich op te nemen maaegelen wanneer çen medewerker slachtoffer is geworden van en geweldsincident. Het is eveneens van belang om te proberen om incidenten te voorkomen. Preventieve maaegelen zijn:. Medewerkers handvatten geven in termen van ainen in conflicthantering. Medewerkers voorzien van een mobiele telefoon om ondersteuning in te roepen. lncidenten bespreekbaar maken in het werk- en/of afdelingsoverleg. Bij een 'lastige' klant vindt in elk geval het eerste bedrijfsbezoek volgend op een incident (agressie en/of bedreiging) plaats door twee medewerkers. Medewerkers maken zelf de inschatting of een verantwoorde taakuitoefening bij een derde mogelijk is; het staat de medewerkers vrij zich in een bedreigende situatie terug te ekken. De leidinggevende evalueert tenminste jaarlijks de meldingen die zijn gedaan via het formulier Regisatie agressie en geweld en het formulier Melding bedrijfsongeval. P&O neemt hiertoe het initiatief. Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur op 16 juni

5 Regisatie agressie en geweld PERSOONSGEGEVENS ry Waterschap Roer en Overmaas naam medewerker adres, postcode en woonplaats functie geboortedatum en geslacht das mâând JAAt n man n vrouw plaats (gemeente) van het incident datum en tijdstip incident dag maand )aat TUd de geoffen persoon is INCIDENTGEGEVENS! werknemer n stagiair n uitzendkracht n berling/student n overig met welk soort werk was geoffene bezig tijdens het incident naam en voorletters van de veroozaker geboortedatum adres, postcode en woonplaats AARD VAN HET INCIDENT S.V.P. AANKRUISEN schelden dreigen gebruik fysiek geweld weigert te verekken oveng oveng omschrijving van het incident telefonisch tijdens veld- of huisbezoek D E n op kantoor is er sprake van letsel! ja, namelijk:! nee is er sprake van schade aan persoonlijke eigendommen is er sprake van schade aan waterschapseigendommen! ja, namelijk:! nee! ja, namelijk:! nee is of wordt er aangifte/melding gedaan n ja, op: toelichting: (datum) n nee is er nazorg gewenst n ja, eventuele toelichting n nee zijn er verdere acties noodzakelijk I ja, namelijk: n nee ONDERTEKENING De medewerker: Datum De leidinggevende: Datum DIT FORMULIER -INGEVULD EN ONDERTEKEND- INLEVEREN BIJ TEAM P&O

6 MELDING ARBEI DSONGEVAL ry Waterschap Roer en Overmaas GETROFFENE naam adres postcode en woonplaats functie geboortedatum en geslacht dag maand ßat n man n vrouw plaats (gemeente) van het ongeval tijdstip ongeval de geoffene persoon is datum indiensteding dag maand Jaar uur n werknemer n stagiair n uitzendkracht n leerling/student n overig dâg maand JAAt sofinummer SOORT WERK EN WERKOMGEVING met welk soort werk was geoffene bezig tijdens het ongeval had de geoffene opdracht voor dit werk beof het normale werkzaamheden waar bevond geoffene zich op het moment van het ongeval n ja n nee nja n nee OMSTANDIGHEDEN TIJDENS HET ONGEVAL welke werkzaamheden verrichtte de geoffene welk vooniverp/gereedschap/materiaal/ apparaat werd daarbij gebruikt wat ging er anders dan bedoeld/verwacht welk voorwerp/gereedschap/materiaal/ apparaat was hierbij beokken is er letsel opgeeden zo ja, hoe werd het letsel veroorzaakt nja n nee welk voorwerp/gereedschap/materiaal/ apparaat veroorzaakte het ietsel BIJZONDERHEDEN VAN DE VERWONDING aard van het letsel plaats van het letsel was ziekenhuisopname noodzakelijk kregen nog andere personen letsel bij hetzelfde ongeval lja n nee flja! nee DUUR VAN DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID vermoedelijke verzuimduur n 0dagen n t vm2dagen! vm Tdagen n I vm2weken n sum6weken n z vm 13 weken n meer dan l3 weken n dodelijke afloop handtekening direct leidinggevende naam direct leidinggevende handtekening afdelingshoofd naam afdelingshoofd DIT FORMIJLIER -INGEVULD EN ONDERTEKEND- INLEVEREN BIJ TEAM P&O/ARBO-COÖRDINATOR

7 MELDING ARBEIDSONGEVAL ry Waterschap Roer en Overmaas ONGEVALSOORZAAK ONVEILIGE HANDELING ONVEILIGE SITUATIE ONVEILIGE ORGANISATIE PREVENTIE gebruik van onveilig gereedschap onveilig stapelen innemen van onveilige plaats l werken op of aan bewegende of gevaarlijke delen f afleiden, stoeien, plagen niet gebruiken van beschermende middelen buiten gebruik stellen van een beveiliging I voorschriften/insucties niet opgevolgd haast f niet bevoegd tot bedienen f gebrek aan kennis c.q. ervaring f andere. nl. f onvoldoende beveiligd f onbeveiligd f defecten aan installaties, machines of gereedschappen f gebrek aan orde en netheid f onvoldoende ventilatie f onvoldoende verlichting f gevaarlijke opstelling f geen beschermingsmiddelen aanwezig f weersgesteldheid f andere, nl f onvoldoende opleiding f onjuiste werkmethoden f onvoldoende werkruimte f onvoldoende werkoverleg f onvoldoende toezicht f te weinig noodzakelijke kennis f bezwaarlijke werkomstandigheden wat kunt u doen of heeft u herhaling van het ongeval te voorkomen gedaan om in de toekomst EVENTUELE OPMERKINGEN LEIDINGGEVENDE M.B.T. AARD EN OORZAAK ONGEVAL naam en paraaf arbo-coördinator/preventiemedewerker EVENTUELE OPMERKINGEN ARBO.DIENST/BEDRIJFSARTS IN TE VULLEN DOOR MELDING DOORGEGEVEN AAN (tn TE VULLEN DOOR PREVENTTE- MEDEWERKER OF ARBOCOÖRDINATOR OF MED. P&O) Arbeidsinspectie bij. Dodelijke afloop. Ernstig of blijvend letsel. Ziekenhuisopname Cenaal Beheer (actie P&O) BSA Schaderegeling van Loyalis (actie P&O) ONGEVAL OPGENOMEN IN REGISTER ARBEIDSONGEVALLEN (actie P&O) DATUM: DOOR: (arbocoördinator of med. P&O) DIT FORMT.)LIER.INGEVULD EN ONDERTEKEND- INLEVEREN BIJ TEAM P&O/ARBO-COÖRDINATOR

8 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak* Werki nsuct e werkgever en werknemer b aa ngifte/meld ng * Publieke taak Onder de publieke taakvallen medewerkers van diverse organisaties in diverse sectoren die in dienst van of namens de overheid taken uiwoeren:. Veiligheid/lustitie: bilvoorbeeld medewerkers van politie, brandweer, GHOR, DJI, arbeidsinspecteurs, private beveiligers (als zij taken voor de overheid uiwoeren).. zorgibijvoorbeeld ambulancepersoneel, ziekenhuispersoneel, medewerkers GGZ, medewerkers Jeu gdzorg.. Ondenuijs: bijvoorbeeld leerkrachten, (con)rectoren, conclerges.. Openbaar Vervoer/lnfrasuctuur: bijvoorbeeld buschauffeurs, ein- en amconducteurs.. Openbaar Bestuur: bijvoorbeeld politici, medewerkers van de gemeente, stadswachten, parkeerwachten, toezichthouders, belastinginspecteurs, belastingdeurwaarders, boswachters.. Sociale zekerheid: bijvoorbeeld medewerkers van uitkeringsinstanties.. Woningcorporaties: bijvoorbeeld baliemedewerkers. Let op:. Het gepleegde feit moet gericht zijn tegen de functie en/of de taak van het slachtoffer.. Iedereen die kennis draagtvan (het begaan van) een scrafbaar feit mag aangifte doen, dus ook de werkgever.. De politie moet deze aangifte opnemen en dient een aangifte publieke taak prioriteit te geven.. Voorkom dat de privé-adresgegevens van het slachtoffer in het dossier terecht komen. Stap r Het incident beeft:. Een safbaarfeit.. Geen st afbaar feit.. Twijlel oversafbaarheid feit Stap 2 Stap Stap 5 6 Stap z De aangever is:. De werkgeve die namens de werknemer (hetslachtoffer) aangifte doet. stap 3. De werknemer (het slachtoffer) die zelf aangifte doet. Stap 4 Stap 3 Dewerkgever doet aangifte namens de werknemer (het slachtoffer). Het is als werkgever verstandig om voorafcontact te hebben met de politie. Maak daarom kennis met een aanspreekpunt bij de politie (bijvoorbeeld uwwijk- of buunagent of coördinator veilige publieke taak), bespreek de situatie bij uw organisatie en maak zo mogelijkvooraf afspraken over het doen van aangifte. Dit vergroot het onderlinge begrip bij het aangifteproces. 3a Verzamel alle informatie m.b.t. het incident. Politie, officier van justitie en rechter moeten zich een goed beeld kunnen vormen van wat er precies is gebeurd.. Bij deze informatie gaat het om de 7 W's:. rjvie kan in verband worden gebracht met het misdrijf (aangever, slachtoffer, getuige, verdachte)?. Wat is er precies gebeurd?. Waar is het misdrijf gepleegd en waar zijn eventuele sporen achtergebleven?. Waarmee is het misdrijf gepleegd (welke voonverpen/ middelen zijn gebruikt)?. Op welke wijze heeft het misdrijf plaasgevonden?. Wanneer heeft het misdrijf plaasgevonden en wanneer hebben andere relevante feiten plaatsgevonden?. Waarom is het misdrijfgepleegd?. Denk ook aan andere informatie zoals Foto's (van de situatie, personen, venruondingen), camerabeelden, de verklaring van een arts ofvan een getuige.

9 lb Maakeenafspraakvoorhetdoenvan aangifte. Ditkanv a het algemene nu mmer van de politie: ogoo ls er sprake van een ernstig incident, dan is het van belang om zo spoedig mogelijk aangifte te doen. Overleg dit met de politie. 3c Wijs de politie erop dat het gaat om de uitoefening van een publieke taak. Met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) zijn afspraken gemaakt over de afhandeling van agressie en geweld tegen [unctionarissen met een publieke taak. Zo wordt e hoge prioriteit gegeven aan de opsporing en vervolging van daders. ook worden er hogere saffen geëist. Het is dus van belang dat de politie weet dat u een publieke taak uitoefent. Voor meer informatie over de ondersteuning die Slachtofferhulp Nederland kan bieden, kunt u terecht op achtofferhulp.nl. 3h lnformeer uwwerknemerover:. Dat hii door de polítie ofdoor de rechter kan worden gehoord als getuige. De oproeping gaat altijd via het adres van uw organisatie (in verband met domiciliekeuze, zie 3e).. Het mogelijke verloop van het safproces tot en met de zining. Het is aan te raden om voor het vonngeven van uw agressieen geweldsbeleid gebruik te maken van dehandreikíng Agressie en Geweld envan de brochure,aangifte? Gewoon doenl Deze kunt u aanvragen bij het programma Veilige Publieke Taak via: in eilí gep ubli eketaak. m inb zk. ni. 3d Doe aangifte op basis van alle verzamelde informatie. Vertel de politie dat u als werkgever aangifte doet omdat het gepleegde feit is gericht tegen de functie en/of het werk van het slachtoffer. 3e Doe aangifte onder opgave van het adres van uw organisatíe (domiciliekeuze). U zult wel de naam van de werknemer moeten opgeven. Het OM en de rechter accepteren geen burgerservicenummeren in beginsel ook geen personeelsnummer in plaats van de naam van de werknemer. Stap + Dewerknemer (het slachtoffer) doet zelf aangifte. 4a Meld het voorval bij uw werkgever en geef aan dat u aangifte gaat doen. 4b Geef uw werkgever aan dat u aangifte gaat doen onder opgave van het adres van de organisatie (domiciliekeuze). =f. ls er sprake van schade? Zorg ervoor dat de schade die al bekend is op het moment van het doen van aangifte, in de aangifte wordt opgenomen. Dit geldt zowel voor uw schade als die van uwwerknemer. Voor hetverhalen van de schade kunt u zich voegen in het safproces. De politie kan u hierover informeren. Bij domiciliekeuze geeft u de politie een ander adres dan uwwoonadres op. Dat betekent dat uw adres niet in de processtukken komt te staan. Als u aangifte doet op uw eigen adres, is uw identiteitvoor de dader gemakkelijk te achterhalen. Verdachte en diens raadsman immers hebben recht op alle processtukken. Uw naam komtwel in de processtukken te staan. De Helpdesk VPT (binnenkon: expenisecenum Veilige Publieke Taak) geeft advies en ondersteuning aan werkgevers met een publieke taak die schade lijden door agressie en geweld : deslot p t.nl. 3g De politie zal u vertellen dat uw werknemer gebruik kan maken van slachtofferhulp. Het is uw werknemer aan te raden om hier op in te gaan. 4c Vraag uw werkgever om ondersteuning bil het doen van aangifte en eventueel ook bij het begeleiden naar de zitting. 4d Verzamel alle informatie m.b.t. het incident. Politie, officier van justitie en rechter moeten zich een goed beeld kunnen vormen van wat er precies is gebeurd.

10 . Bij deze informatie gaat het om de 7 W's:. Wie kan in verband worden gebracht met het misdrijf (aangever, slachtoffer, getuige, verdachte)?. Wat is er precies gebeurd?. \4/aar is het misdrijf gepleegd en waar zijn evenruele sporen achtergebleven?. Waarmee is het misdrijf gepleegd (welke voonverpen/ middelen zijn gebruikq?. Op welke wijze heeft het misdrijf plaaagevonden?. Wanneer heeft het misdriitplaasgevonden en wanneet hebben andere relevante feiten plaasgevonden?. ïvaarom is het misdrijf gepleegd?. Denk ook aan andere informatie zoals foto's (van de situatie, personen, venivondingen), camerabeelden, de verklaring van een arts ofvan een geturge. 4e M aak een afspraak voor het doen van aa ngifte. D t kan via het algemene nummer van de politie: ogoo ls er sprake van een ernstig incident, dan is het van belang om zo spoedig mogelijk aangifte te doen. Overleg dit met de politie. 4i Vraag uwwerkgeverom ondersteuningbij hetverhalen van schade en bij nazorg (bijvoorbeeld door de schade- en 4k letselcoördinator in uw organisatie). U mag die ondersteuning verwachten. De politie zal u vragen of u gebruikwilt maken van slachtofferhulp. Het is verstandig om hier op in te gaan. Voor meer informatie over de ondersteuning die Slachtofferhulp Nederland kan bieden, kunt u terecht op ww w. slachn fferhulp.nl. 4l Spreek duidelijk met de politie af hoe u wordt getnformeerd over de voortgang van een eventueel safproces tot en met de zining. Bijvoorbeeld wenneer en hoe u terugkoppeling krijgt. Stap 5 Deze vorm van agressie is niet safbaar; het beeft dan een melding en geen aangifte. 4f Wijs de politie erop dat het gaat om de uitoefening van een publieke taak. 5a Werhnemen meld deze vorm van agressie altild bij uw werkgever. Met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) zijn afspraken gemaakt over de afhandeling van agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak. Zo wordt er hoge prioriteit gegeven aan de opsporing en vewolging van daders. ook worden er hogere suaffen geëist. Het is dus van belang dat de politie weet dat u een publieke taak uitoefent. 49 Doe aangifte op basis van alle verzamelde informatie. Kies domicilie op het adres van uw werkgever. 5b WerÞgever: zorg er voor dat u incidenten/meldingen binnen uw organisatie consequent en systematisch regíseert en meld deze bij de politie. Meldingen zijn belangrijkvoor de dossieworming. Het kan zijn dat een dader zich ook bij andere instanties heeft misdragen, ofdat een dader zich bij uw organisatie al meerdere keren (niet safbaar) heeft misdragen. Als werkgever kunt u met uw contactpersoon bij de politie overleggen waawan en op welke manier u melding doet. 4h Besefdatu altijd nogopgeroepen kuntworden doorde politie of door de rechter om uw verklaring toe te lichten 4i De oproeping gaat altijd via het adres van uw werkgever (zie 4b en 49. ls ersprake van schade? Zorgervoordatde schade die al bekend is op het moment van het doen van aangifte, in de aangifte wordt opgenomen. Voor het verhalen van de schade kunt u zich voegen in het safproces. De politie kan u hierover informeren. Stap 6 Er is twijfel over de safbaarheid ofer zijn andere redenen om te twijfelen aan het doen van aangifte. 6a overleg met de politie hoe te handelen. 6b U kuntde politieookvragen zonodig navraagte doen bij de (hulp)offi cier van justitie. Blijkt het na overleg met de politie een safbaar feit te zijn?. Ja. StaP 2. Nee. Stap 5

Werkinstructie werkgever en werknemer bij aangifte/melding

Werkinstructie werkgever en werknemer bij aangifte/melding Agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak* Werkinstructie werkgever en werknemer bij aangifte/melding * Publieke taak Onder de publieke taak vallen medewerkers van diverse organisaties

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Sint Clemensschool School

Nadere informatie

Aangifte doen binnen het onderwijs

Aangifte doen binnen het onderwijs Aangifte doen binnen het onderwijs Hoe een duidelijk aangiftebeleid bijdraagt aan schoolveiligheid Iedereen die werkt binnen het onderwijs weet dat een veilige omgeving voor leerlingen en personeel van

Nadere informatie

Handboek Agressie- en geweldprotocol Gemeente Roermond

Handboek Agressie- en geweldprotocol Gemeente Roermond Handboek Agressie- en geweldprotocol Gemeente Roermond Uitgave mei 2011 Voorwoord Dit is een handzaam naslagwerk voor eenieder die te maken krijgt met of een rol vervult bij een agressie- of geweldincident.

Nadere informatie

Toolbox 11: Registratie ongevallen en incidenten

Toolbox 11: Registratie ongevallen en incidenten 38 Toolbox 11: Registratie ongevallen en incidenten De Provincie doet zoveel mogelijk om het werken bij PWD zo veilig mogelijk te maken. Toch kunnen altijd situaties ontstaan dat er tóch ongevallen (met

Nadere informatie

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

Protocol Hulp aan leerling en personeel

Protocol Hulp aan leerling en personeel Protocol Hulp aan leerling en personeel IV PROTOCOL Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen de school (Dit protocol is gebaseerd op het beleidsplan in bijlage I) Hieronder

Nadere informatie

ONGEVALLENREGISTRATIEFORMULIER. PERSOONSGEGEVENS Naam Kind: Geslacht: M / V*

ONGEVALLENREGISTRATIEFORMULIER. PERSOONSGEGEVENS Naam Kind: Geslacht: M / V* ONGEVALLENREGISTRATIEFORMULIER Als geregistreerd gastouderbureau is BSO Nederland wettelijk verplicht om alle bijna ongevallen en ongevallen te registreren. Een bijna ongevallenregistratie is noodzakelijk

Nadere informatie

Melding incidenten op school protocol + formulier

Melding incidenten op school protocol + formulier Wettelijke basis: Artikel 3 Arbowet. Relatie met overige documenten: - Schoolregels; - Gedragregels; - Arbo-beleidsplan; - Pestprotocol; - Klachtenprocedure. Begripsomschrijving Volgens Van Dale is een

Nadere informatie

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG Gemeente Tilburg en werkgevers in de (semi)publieke sector 1 Inleiding Ambulancepersoneel, buschauffeurs, medewerkers van zorginstellingen, gemeentes,

Nadere informatie

Agressieprotocol«1» 1. Vooraf

Agressieprotocol«1» 1. Vooraf Agressieprotocol«1» 1. Vooraf 1.1. Definities Onder agressie wordt verstaan het gehele scala van voorvallen of situaties waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen

Nadere informatie

Ongevallenregistratieformulier. Gastouderbureau. MijnGastouderopvang

Ongevallenregistratieformulier. Gastouderbureau. MijnGastouderopvang Ongevallenregistratieformulier Gastouderbureau MijnGastouderopvang Versie 06-09-2016 1 KvK 34303611 Rabobank 149148119 Inleiding Als geregistreerd gastouderbureau is MijnGastouderopvang wettelijk verplicht

Nadere informatie

PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN

PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN juni 2005 NVRD POSTBUS 1218 6801 BE ARNHEM TEL. 026-3771 333 FAX. 026-4450 155 E-MAIL POST@NVRD.NL WEBSITE WWW.NVRD.NL - blz. 2 - Acties die genomen dienen te

Nadere informatie

Projectplan Veilige Publieke Taak Twente

Projectplan Veilige Publieke Taak Twente Projectplan Veilige Publieke Taak Twente Februari 2014 Algemeen Drie op de vijf medewerkers met een publieke taak krijgen geregeld te maken met agressie en geweld tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden.

Nadere informatie

Meldingsformulier agressie en geweld

Meldingsformulier agressie en geweld Meldingsformulier agressie en geweld Naam melder: G. Vogelaar, leerlingbegeleider Naam slachtoffer: Naam dader: Datum melding: 30 november 2010 School:Hanze College Klas: School:Hanze College Datum voorval:

Nadere informatie

Procedure melden ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie

Procedure melden ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie Procedure melden ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie Inleiding Ondanks alle preventieve maatregelen kan het toch zijn dat zich een ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie

Nadere informatie

Handboek Personeelsmanagement

Handboek Personeelsmanagement Handboek Personeelsmanagement Hoofdstuk 8 : ARBO Onderwerp : Melding (bijna) bedrijfsongevallen, agressie en geweld en (mogelijke) beroepsziekten. Datum : 1 augustus 2006 Versie : 1.0 Autorisatie : RvB,

Nadere informatie

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Datum Kenmerk Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Voor het invullen van dit formulier kunt u contact opnemen met de preventiemedewerker 1 (arbo en milieucoördinator) van uw faculteit

Nadere informatie

Melden ongevallen bij de ISZW

Melden ongevallen bij de ISZW L3G 06.05.B.07 - Melding registratie persoonlijke veiligheid incidenten, Bijlage 1 Melden ongevallen bij de ISZW Verplichte melding van arbeidsongevallen Een werkgever is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet

Nadere informatie

Pesten 30 augustus 2013

Pesten 30 augustus 2013 Pesten 30 augustus 2013 richtlijnen obomd richtlijnen obomd Beleid t.a.v. agressie, geweld, seksuele intimidatie en discriminatie Uit: Personeelsbeleidsplan 6.4 Beleid omtrent agressie, geweld, seksuele

Nadere informatie

Protocol Agressie en geweld

Protocol Agressie en geweld Protocol Agressie en geweld Januari 2005 1 I Inleiding Steeds vaker worden ambtenaren van de gemeente met publiekscontacten geconfronteerd met tegen hen gerichte vormen van agressie en geweld, zowel fysiek

Nadere informatie

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden.

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. 1. DOEL Deze procedure is bedoeld om zorgvuldig handelen te waarborgen bij constatering van ongewenst gedrag op de werkplek. 2. REIKWIJDTE

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij ongevallen

Protocol voor het handelen bij ongevallen Protocol voor het handelen bij ongevallen Maart 2016 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om ongevallen op te nemen in een ongevallenregister en ernstige

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

Procedure en formulier Melding Incidenten

Procedure en formulier Melding Incidenten Procedure en formulier Melding Incidenten 1 1. Procedure melding incidenten Incidenten willen we zoveel als mogelijk voorkomen en áls ze zich voordoen is het van belang dat er adequaat op wordt gereageerd.

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Pagina 1

Calamiteitenprotocol Pagina 1 Calamiteitenprotocol Wensbus/Wensauto Dit protocol is opgesteld ten behoeve van alle vrijwilligers die een wensbus of wensauto rijden en geeft aan hoe te handelen bij calamiteiten. A. Waarom doen we dit

Nadere informatie

(bijna) Ongevallenregistratieformulier

(bijna) Ongevallenregistratieformulier (bijna) Ongevallenregistratieformulier Toelichting bij het ongevallenregistratieformulier Als erkend en geregistreerd gastouderbureau is Gastouderbureau Vip wettelijk verplicht om alle bijna ongevallen

Nadere informatie

VRR Protocol. Agressie en Geweld Incident

VRR Protocol. Agressie en Geweld Incident VRR Protocol bij een Agressie en Geweld Incident Protocol bij een A&G incident, versie 1.0 def, auteur JW Pagina 1 Colofon Dit document is tot stand gekomen onder regie van de afdeling Human Resource Adres

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Aanvraagformulier nabestaande(n) Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek

Nadere informatie

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Aanvraagformulier slachtoffer Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek

Nadere informatie

BHV plan. Naam bedrijf. Plaats, datum. Inhoud. 1. Basisgegevens bedrijf. 2. BHV organisatie. 3. BHV materialen. 4. Instructies voor het personeel

BHV plan. Naam bedrijf. Plaats, datum. Inhoud. 1. Basisgegevens bedrijf. 2. BHV organisatie. 3. BHV materialen. 4. Instructies voor het personeel BHV plan Naam bedrijf Plaats, datum Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf 2. BHV organisatie 3. BHV materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten en plattegronden 6. Oefenen 7. Voorbeelden van

Nadere informatie

Protocol Sociale Veiligheid. Onderwerp: agressie & geweld

Protocol Sociale Veiligheid. Onderwerp: agressie & geweld Versie 2010-11-29 Protocol Sociale Veiligheid Onderwerp: agressie & geweld Aanvullend op het handboek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op 2 maart 2010 is het Handboek agressie en

Nadere informatie

Omgaan met ongewenst gedrag in de thuiszorg

Omgaan met ongewenst gedrag in de thuiszorg Inleiding: Ongewenst gedrag, zoals in dit document beschreven wordt, is een veel voorkomend verschijnsel geworden in onze samenleving. Het veroorzaakt in het algemeen gevoelens van onveiligheid en machteloosheid.

Nadere informatie

Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006. Beleidsplan Omgaan met Agressie en Geweld SKB De Veenplas

Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006. Beleidsplan Omgaan met Agressie en Geweld SKB De Veenplas Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006 Beleidsplan Omgaan met Agressie en Geweld SKB De Veenplas Inhoudsopgave Inleiding 2 Preventief beleid 3 Curatief beleid 5 Registratie en evaluatie 6 Organisatie

Nadere informatie

Gegevens dader : Naam: Voorletters: Geb. datum:

Gegevens dader : Naam: Voorletters: Geb. datum: Bijlagen Omgangsprotocol (2013) BIJLAGE 1. REGISTRATIEFORMULIER INCIDENTEN in te leveren bij P&O Datum voorval :... Naam medewerker : Gegevens dader : Naam: Voorletters: Geb. datum:... 1. Om welk soort

Nadere informatie

Aangifte van arbeidsongeval

Aangifte van arbeidsongeval Aangifte van arbeidsongeval Wet van 3 juli 1967 Uitgave 01/2002 Verzekeringsonderneming erkend onder het codenr. 0618 007/0236 04-04 Tel. (02)250 91 11 Fax (02)250 95 70 AANGIFTE VAN ARBEIDSONGEVAL Polisnummer

Nadere informatie

Aanvraag uitkering voor nabestaande

Aanvraag uitkering voor nabestaande Aanvraag uitkering voor nabestaande Postbus 1947 2280 DX Rijswijk (ZH) Tel.: 070 414 20 00 www.schadefonds.nl info@schadefonds.nl In te vullen door Schadefonds Geweldsmisdrijven Kenmerk: Machtiging Voor

Nadere informatie

PROCEDURE M.B.T. HET HANDELEN TEGEN AGRESSIE EN GEWELD. 1. Inleiding Deze procedure is een onderdeel van het ARBO-beleid van het Esdal College.

PROCEDURE M.B.T. HET HANDELEN TEGEN AGRESSIE EN GEWELD. 1. Inleiding Deze procedure is een onderdeel van het ARBO-beleid van het Esdal College. PROCEDURE M.B.T. HET HANDELEN TEGEN AGRESSIE EN GEWELD 1. Inleiding Deze procedure is een onderdeel van het ARBO-beleid van het Esdal College. Het Esdal College is een veilige school. Dit betekent dat

Nadere informatie

STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO

STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS HENGELO OV. PROTOCOL AGRESSIE EN GEWELD (TUSSEN OUDERS EN SCHOOL) Indien er sprake is van een calamiteit in de zin van geweld op school kan het

Nadere informatie

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden Vastgesteld 2 december 2010, in revisie oktober 2016 1. Inleiding Het College van Bestuur (CvB) van CSG De Waard en de directies van de scholen zijn verantwoordelijk voor het arbobeleid. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Eigen Regie Friesland

Eigen Regie Friesland Protocol Agressie en Geweld Belang van dit protocol. Medewerkers van Eigen Regie Friesland kunnen doordat zij werken met een kwetsbare doelgroep in aanraking komen met gevoelens van onmacht welke bij deelnemers

Nadere informatie

REACTIEPLAN LOKAAL NIVEAU. groen geel rood zwart Inschatten mate van ernst bij vermoeden, onthulling of vaststelling

REACTIEPLAN LOKAAL NIVEAU. groen geel rood zwart Inschatten mate van ernst bij vermoeden, onthulling of vaststelling WAT? Dit plan beschrijft de stappen die een lokale groep kan zetten bij een vermoeden, onthulling of vaststelling van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag of seksueel misbruik t.a.v. de leden. Het is

Nadere informatie

Incidenten Protocol. A. Inleiding B. Plan van aanpak C. Het opstellen van een tijdsplanning

Incidenten Protocol. A. Inleiding B. Plan van aanpak C. Het opstellen van een tijdsplanning Incidenten Protocol A. Inleiding Dit protocol is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over de acties die genomen moeten worden als er een incident plaatsvindt. Dit protocol is verdeeld in de hierna

Nadere informatie

Protocol cameratoezicht. December 2015

Protocol cameratoezicht. December 2015 December 2015 In dit protocol zijn afspraken vastgelegd m.b.t. het gebruik van de geplaatste camera s, het bekijken van beelden en de opslag van beeldmateriaal. In het kader van de Arbowet heeft de schoolleiding

Nadere informatie

De Inspectie SZW controleert de naleving van deze regelgeving en kan boetes opleggen indien een werkgever er zich niet aan houdt.

De Inspectie SZW controleert de naleving van deze regelgeving en kan boetes opleggen indien een werkgever er zich niet aan houdt. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oegstgeest. Nr. 176922 15 december 2016 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest houdende Regeling melding en registratie

Nadere informatie

Ongevallenprotocol WZK Onderwatersport Wassenaar

Ongevallenprotocol WZK Onderwatersport Wassenaar Ongevallenprotocol WZK Onderwatersport Wassenaar ALGEMEEN Dit document gaat niet over het verlenen van EHBDO maar over de taakverdeling tijdens en na een ongeval. Tijdens en na een ongeval krijg je te

Nadere informatie

Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege

Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege 2014 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND Inhoudsopgave Voorwoord 3 Wat is wat 4 Handelingskaart wapenbezit 6 Handelingskaart opname maken zonder toestemming

Nadere informatie

Aanwijzing. Slachtofferzorg. Parket Curaçao

Aanwijzing. Slachtofferzorg. Parket Curaçao Aanwijzing Slachtofferzorg Parket Curaçao Samenvatting Deze aanwijzing stelt regels betreffende de bejegening van slachtoffers van misdrijven, zoals zeden, geweld- en verkeersmisdrijven. Daarbij worden

Nadere informatie

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. VZA ambulances

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. VZA ambulances Plan van aanpak en Protocol pilot camera s op VZA ambulances 1 Inhoudsopgave pag 1. Inleiding 3 2. Doel en reikwijdte 4 3. Organisatie 4 4. Aanpak en planning 4 5. Financiering en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Aanvraag uitkering voor slachtoffer

Aanvraag uitkering voor slachtoffer Aanvraag uitkering voor slachtoffer Postbus 1947 2280 DX Rijswijk (ZH) Tel.: 070 414 20 00 www.schadefonds.nl info@schadefonds.nl In te vullen door Schadefonds Geweldsmisdrijven Kenmerk: Machtiging Voor

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Informatie folder Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Pagina 2 van 16 Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Landelijke versie,

Nadere informatie

De Regeling melding en registratie arbeidsongevallen, incidenten en onveilige situaties (2014) vast te stellen.

De Regeling melding en registratie arbeidsongevallen, incidenten en onveilige situaties (2014) vast te stellen. B en W-nummer 15.0219; Onderwerp besluit d.d. 3-3-2015 Vaststellen Regeling melding en registratie arbeidsongevallen, incidenten en onveilige situaties Besluiten: De Regeling melding en registratie arbeidsongevallen,

Nadere informatie

Formulier (bijna) ongevallenregistratie

Formulier (bijna) ongevallenregistratie Formulier (bijna) ongevallenregistratie Inleiding Als geregistreerd kinderopvang Kei Kidz wettelijk verplicht om alle bijna ongevallen (incidenten) en ongevallen te registreren. Een bijna ongevallenregistratie

Nadere informatie

Recht en bijstand bij juridische procedures

Recht en bijstand bij juridische procedures Recht en bijstand bij juridische procedures In deze folder leest u meer 0900-0101 (lokaal tarief) over de juridische bijstand door Slachtofferhulp Nederland en de rechten van slachtoffers. Een wirwar van

Nadere informatie

Slachtoffer. Schade? van geweld? Wat het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor u kan doen

Slachtoffer. Schade? van geweld? Wat het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor u kan doen Slachtoffer van geweld? Schade? Wat het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor u kan doen Slachtoffer van geweld? Als u slachtoffer bent geworden van een geweldsmisdrijf, dan is dat een ingrijpende ervaring.

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

Geweldsprotocol Functionarissen met publieke taak (Frontlinie functionarissen)

Geweldsprotocol Functionarissen met publieke taak (Frontlinie functionarissen) Geweldsprotocol Functionarissen met publieke taak (Frontlinie functionarissen) Aanvulling op convenant SRZ / het Openbaar Ministerie / de Politie Rotterdam- Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid d.d. 19 februari

Nadere informatie

Handreiking Aangifte doen bij de politie. Aangifte? Gewoon doen!

Handreiking Aangifte doen bij de politie. Aangifte? Gewoon doen! Handreiking Aangifte doen bij de politie Aangifte? Gewoon doen! Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vragen over aangifte doen 4 3 Wat kunt u als werkgever doen? 6 Stap 1 Norm stellen en uitdragen 7 Stap 2 Melden, aangifte

Nadere informatie

Stuur dit formulier binnen de 8 dagen na het ongeval naar de verzekeraar, samen met het medisch attest van

Stuur dit formulier binnen de 8 dagen na het ongeval naar de verzekeraar, samen met het medisch attest van Arbeidsongevallen Terug te sturen naar: Huysman Verzekeringen huysman@huysman.be 09/376.14.82 Nummer verzekeringscontract: Bijkomende onderverdeling van het polisnummer : Stuur dit formulier binnen de

Nadere informatie

7.14 Protocol Agressie tegen college en raadsleden gemeente Utrecht

7.14 Protocol Agressie tegen college en raadsleden gemeente Utrecht 1 7.14 Protocol Agressie tegen college en raadsleden gemeente Utrecht Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 30 mei 2013 Inleiding Voor politieke gezagsdragers en voor democratisch gekozen volksvertegenwoordigers

Nadere informatie

schadeformulier* IN TE VULLEN DOOR MAKELAAR Relatie Polisnr Schadenummer Maatschappij Subag./Coll. Nr Behandelaar (*) algemeen schadeformulier

schadeformulier* IN TE VULLEN DOOR MAKELAAR Relatie Polisnr Schadenummer Maatschappij Subag./Coll. Nr Behandelaar (*) algemeen schadeformulier IN TE VULLEN DOOR MAKELAAR Relatie Polisnr Schadenummer Maatschappij Subag./Coll. Nr Behandelaar (*) algemeen schadeformulier (*) in te vullen door de verzekeringsnemer van de polis. VERZEKERINGNEMER *

Nadere informatie

Schadefonds. Aanvraag uitkering voor slachtoffer. Geweldsmisdrijven. Justitie. Postbus 1947, 2280 DX Rijswijk

Schadefonds. Aanvraag uitkering voor slachtoffer. Geweldsmisdrijven. Justitie. Postbus 1947, 2280 DX Rijswijk Schadefonds Geweldsmisdrijven Postbus 1947, 2280 DX Rijswijk Aanvraag uitkering voor slachtoffer Telefoon 070 414 20 00 www.schadefonds.nl info@schadefonds.nl SGm frm as 2005-02 Justitie In te vullen door

Nadere informatie

Incidenten en ongevallen registratie

Incidenten en ongevallen registratie Incidenten en ongevallen registratie 1 Veiligheidsplan Bijlage 29 incidenten en ongevallen registratie 1 Registratie van arbeidsongevallen en incidenten Veiligheid en het welbevinden van leerlingen en

Nadere informatie

Veiligheidsplan SGA. Cathleen Menheere en Erik van der Aa

Veiligheidsplan SGA. Cathleen Menheere en Erik van der Aa Veiligheidsplan SGA Cathleen Menheere en Erik van der Aa Arnhem, 3 maart 2008 Inhoudsopgave: - Inleiding aanpak m.b.t. agressie, geweld, seksuele intimidatie en machtsmisbruik blz 3 - Protocol bij vandalisme

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie 1 Meldingsplichtige arbeidsongevallen Na een (ernstig) arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment

Nadere informatie

Unispect - Toolbox 8 - Ongevallen

Unispect - Toolbox 8 - Ongevallen Unispect - Toolbox 8 - Ongevallen Uit onderzoek (CBS) is gebleken dat in het jaar 2000 een kleine 150.000 personen ten minste één arbeidsongeval met letsel is overkomen. Een deel van deze groep overkomt

Nadere informatie

Agressieprotocol. Voor als je je bedreigd voelt. Oosterhout, april 2001 (Inc. Aanvulling juni 2006)

Agressieprotocol. Voor als je je bedreigd voelt. Oosterhout, april 2001 (Inc. Aanvulling juni 2006) Agressieprotocol Voor als je je bedreigd voelt Oosterhout, april 2001 (Inc. Aanvulling juni 2006) 1 Hoofdstuk 2. Hoe te handelen in het geval van: 1. Vooraf te verwachten problemen. In het geval van

Nadere informatie

Melding ongewenst gedrag

Melding ongewenst gedrag Melding ongewenst gedrag Wat zijn agressie en geweld? De definitie van agressie en geweld, zoals die door Veilige Publieke Taak gehanteerd wordt, luidt: Het welbewust verbaal uiten, gebruiken van fysieke

Nadere informatie

Gedragsprotocol obs. de Duizendpoot

Gedragsprotocol obs. de Duizendpoot Gedragsprotocol obs. de Duizendpoot Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kapstokregels... 4 Overige afspraken... 6 Gevolgen van het niet houden aan afspraken... 6 STOP-methode... 7 Opvangprotocol personeelsleden

Nadere informatie

(bijna) ONGEVALLENREGISTRATIEFORMULIER

(bijna) ONGEVALLENREGISTRATIEFORMULIER (bijna) NGEVALLENREGISTRATIEFRMULIER Inleiding Als geregistreerd gastouderbureau is Alles Kidz wettelijk verplicht om alle bijna ongevallen (incidenten) en ongevallen te registreren. Een bijna ongevallenregistratie

Nadere informatie

Aanvraag Uitkering slachtoffer

Aanvraag Uitkering slachtoffer Aanvraag Uitkering slachtoffer Bent u na 1972 slachtoffer geworden van een opzettelijk geweldsmisdrijf in Nederland? En heeft u door dit geweldsmisdrijf ernstig lichamelijk of psychisch letsel? Dan kunt

Nadere informatie

Melding van Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen

Melding van Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen Melding van Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen Let op: Niet volledig invullen van dit formulier kan vertraging in de behandeling van uw schademelding tot gevolg hebben. Â 1. gegevens aanvrager/verzekeringnemer

Nadere informatie

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. GGD/ Ambulances. in de Regio Haaglanden

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. GGD/ Ambulances. in de Regio Haaglanden Plan van aanpak en Protocol pilot camera s op GGD/ Ambulances in de Regio Haaglanden 1 Inhoudsopgave pag 1. Aanleiding 3 2. Doel en reikwijdte 3 3. Organisatie 4 4. Aanpak en planning 4 5. Financiering

Nadere informatie

Vragenlijst. Thema 1: Beleid en organisatie

Vragenlijst. Thema 1: Beleid en organisatie Vragenlijst Thema 1: Beleid en organisatie 1) Het huidige anti-agressiebeleidsplan bestaat uit de onderstaande onderdelen: Algemene beleidsvisie op voorkomen/beheersen van agressie en geweld Definitie

Nadere informatie

RI&E agressie en geweld

RI&E agressie en geweld Bijlage H RI&E agressie en geweld De Arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers tot het opstellen van een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E). Onderdeel van deze RI&E zijn agressie en geweldsrisico

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij ongevallen

Protocol voor het handelen bij ongevallen Protocol voor het handelen bij ongevallen maart 2008 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om ongevallen op te nemen in een ongevallenregister en ernstige

Nadere informatie

Klachtenregeling Kelderwerk

Klachtenregeling Kelderwerk Klachtenregeling Kelderwerk (Seksuele) intimidatie, agressie, geweld, discriminatie en/of onbehoorlijk gedrag Advies Platformoverleg d.d. 6 februari 2008 Vastgesteld d.d. 28 februari 2008 Op grond van

Nadere informatie

Handreiking Aangifte doen bij de politie. Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer

Handreiking Aangifte doen bij de politie. Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer Handreiking Aangifte doen bij de politie Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vragen over aangifte doen 4 3 Wat kunt u als werkgever doen?

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

PROTOCOL BIJ (ZEER) ERNSTIGE INCIDENT(EN)

PROTOCOL BIJ (ZEER) ERNSTIGE INCIDENT(EN) O.B.S. Kallenkote Kallenkote 29 8345 HC Kallenkote tel: 0521-513709 E-mail: directie@obskallenkote.nl PROTOCOL BIJ (ZEER) ERNSTIGE INCIDENT(EN) Stappenplan bij (zeer) ernstige incident(en) door één of

Nadere informatie

Aangifteformulier Schade algemeen

Aangifteformulier Schade algemeen Aangifteformulier Schade algemeen Welke verzekering betreft het? Gebouw Kostbaarheden/verzamelingen Glas Woonhuis Aansprakelijkheid Particulier Geldswaarden Inboedel Aansprakelijkheid bedrijven Reis/Annulering

Nadere informatie

kostbaarheden/verzamelingen boten saneringskosten glas geldswaarden Naam en voornamen Adres Postcode en plaats E-mailadres Beroep/bedrijf

kostbaarheden/verzamelingen boten saneringskosten glas geldswaarden Naam en voornamen Adres Postcode en plaats E-mailadres Beroep/bedrijf Aangifteformulier Schade algemeen AEGON Schade Service Bij herstelbare schade van beperkte omvang aan inboedel en woonhuis, glasbreuk, noodhulp na schade of hulpverlening op reis, kunt u telefonisch contact

Nadere informatie

Ernstige arbeidsongevallen

Ernstige arbeidsongevallen Ernstige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie Ernstige arbeidsongevallen Na een ernstig arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment wordt men zich er weer

Nadere informatie

GEWELDSPROTOCOL VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

GEWELDSPROTOCOL VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD GEWELDSPROTOCOL VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD s-hertogenbosch november 2008 Voorwoord Werknemers met een publieke taak lijken steeds meer weerstand te ontmoeten bij het uitoefenen van hun beroep. Geweld

Nadere informatie

Voegen in het strafproces

Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces april 2011 U bent slachtoffer geworden van een misdrijf of overtreding en u heeft daarbij schade geleden. Eén van de mogelijkheden om uw schade vergoed

Nadere informatie

Veiligheidsprotocol Team Leerlingzaken 2013

Veiligheidsprotocol Team Leerlingzaken 2013 Veiligheidsprotocol Team Leerlingzaken 2013 Gemaakt door Nadia en Patrick dd: 15-03-2013 1 Inhoudsopgave 1. Vormen van agressie en geweld p. 3 2. Voorkomen van agressie en geweld p. 3 3. Gedragsregels

Nadere informatie

KLACHTENPROCEDURE / VIM PROCEDURE PROTOCOL STICHTING BRAAZO

KLACHTENPROCEDURE / VIM PROCEDURE PROTOCOL STICHTING BRAAZO KLACHTENPROCEDURE / VIM PROCEDURE PROTOCOL STICHTING BRAAZO KLACHTEN / VIM 1 MELDING VAN KLACHT OF INCIDENT Wat is het verschil tussen een klacht en een (bijna) incident? Een klacht is een probleem die

Nadere informatie

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie.

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie. Pagina 1 van 7 2.2.10. PROTOCOL PREVENTIE MACHTSMISBRUIK Bron:: JGZ protocol PMM - concept 4 GGD Hart voor Brabant Moet iedereen het weten? Draaiboek bij crisissituaties seksuele intimidatie in het primair

Nadere informatie

Mantelzorgcompliment 2015

Mantelzorgcompliment 2015 Mantelzorgcompliment 2015 Dit formulier opsturen naar: Gemeente Heerlen Afdeling WS / 39121 Postbus 1 6400 AA Heerlen 14 045 +31(0)45 560 50 40 www.heerlen.nl Ondergetekende zorgvrager verzoekt door middel

Nadere informatie

OCMW OUDENBURG Ettelgemsestraat 18-20 8460 Oudenburg. Protocol Agressie en geweld

OCMW OUDENBURG Ettelgemsestraat 18-20 8460 Oudenburg. Protocol Agressie en geweld OCMW OUDENBURG Ettelgemsestraat 18-20 8460 Oudenburg Protocol Agressie en geweld 1 Inhoudstabel I. INLEIDING 2 II.UITGANGSPUNTEN...3 III. PREVENTIE...7 IV. SANCTIEBELEID...10 Bijlagen 1. De huisregels

Nadere informatie

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst. Verzuimprotocol Werkgever en werknemer zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven integriteitschendingen politieke ambtsdragers gemeente Eindhoven

gemeente Eindhoven integriteitschendingen politieke ambtsdragers gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Besluit De raad, het college en de burgemeester van Eindhoven, besluiten: vast te stellen het navolgende Protocol vermoedens integriteitschendingen politieke ambtsdragers gemeente Eindhoven

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Na een (ernstig) arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment

Nadere informatie

Gewestelijke dienst. Instructie: Vul de gevraagde gegevens in OF breng een kleefbriefje van het ziekenfonds aan.

Gewestelijke dienst. Instructie: Vul de gevraagde gegevens in OF breng een kleefbriefje van het ziekenfonds aan. Gewestelijke dienst Ongevalsaangifte Artikel 136, 2 en 3 gecoördineerde wet van 14.7.94 Art. 295 K.B. van 3.7.96 Gelieve enkel drukletters te gebruiken, slechts één letter of cijfer per vakje te vermelden

Nadere informatie

Formulieren en verklaringen

Formulieren en verklaringen Formulieren en verklaringen Verklaring medicijnverstrekking Verklaring vervoer Achterwachtformulier Bijna ongevallenregistratieformulier Verklaring buikslapen Toestemmingsformulier sieraden Verklaring

Nadere informatie

versie juni 2015 VEILIGHEIDSPLAN MZH Veiligheidsplan MZH

versie juni 2015 VEILIGHEIDSPLAN MZH Veiligheidsplan MZH versie juni 2015 VEILIGHEIDSPLAN MZH Veiligheidsplan MZH Inhoudsopgave 1. Onze visie, doelen en uitgangspunten... 3 2. De huidige situatie op het gebied van schoolveiligheid... 4 3. Communicatie en voorlichting...

Nadere informatie