Waterschao Roer en Overmaa's PROTOCOL AGRESSIE EN GEWELD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waterschao Roer en Overmaa's PROTOCOL AGRESSIE EN GEWELD"

Transcriptie

1 Waterschao Roer en Overmaa's PROTOCOL AGRESSIE EN GEWELD 114

2 1. lnleidinq Medewerkers van het waterschap kunnen bij de uitoefening van hun functie worden geconfronteerd met tegen hen gerichte vormen van agressie en geweld, zowelfysiek als verbaal. Om duidelijk te maken dat geweld jegens medewerkers niet wordt geaccepteerd is in dit protocol agressie en geweld een aantal concrete maaegelen opgenomen. Doel en sekking van het protocol Het doel van het protocol is: ' Het voorkomen van agressie en geweld door preventieve maaegelen zoals het ainen van medewerkers. Duidelijk maken dat geweld jegens medewerkers niet wordt geaccepteerd. ln het geval van geweld het slachtoffer zo goed mogelijk ondersteunen en de opgelopen materiële schade vergoeden. De belangen van het waterschap veilig stellen en de schade verhalen. Uitgangspunt van het agressieprotocol is dat agressie en/of geweld tegenover medewerkers altijd een vervolg krijgt. Enerzijds vanuit een goed werkgeverschap, anderzijds met het oog op safrechtelijke handhaving (vervolging van de dader). Bij goed werkgeverschap gaat het om een actieve rol van het waterschap in de vorm van ondersteuning, begeleiding, venruijzing, opvang en dergelijke van medewerkers die het slachtoffer zijn geworden van geweld. Agressie is nooit het probleem van de medewerker alleen, het is ook een probleem van de organisatie. Uitgangspunt daarbij is dat de organisatie (bestuur en management) veérouwen heeft in de medewerker en bereid is om binnen de eigen mogelijkheden die zij heeft de medewerkers maximaalte ondersteunen en te begeleiden., Dit uitgangspunt geldt ook wanneer medewerkers door hun functie thuis worden lastig gevallen. Korlom gezegd gaat dit protocol uit van maximale ondersteuning door het waterschap wanneer een medewerker het slachtoffer is geworden van agressie of geweld. 2. Uitganqspunten 2.1 Taken en verantwoordelijkheden Agressie- en geweldsincidenten kunnen zich in verschillende vormen en op verschillende plaatsen voordoen. De manier waarop door wie, op welke wijze en door wie moet worden gehandeld, kan van geval tot geval verschillen. Het is daarom van belang taken en verantwoordelijkheden van de verschillende beokkenen goed vast te leggen. a. Waterschapsmedewerker/slachtoffer.. Melden incident aan leidinggevende. Bezoeken van een arts ter vaststelling van letsel. lndien van toepassing doen van aangifte/melding conform de werkinsuctie (bijgevoegd). lnvullen bedrijfsongevallenformulier en regisatieformulier (bijgevoegd). lnvullen formulier ten behoeve van schadeverhaal. Verlenen van volledige medewerking bij het verhalen van de schade. 2t4

3 b. Leidinggevende. Eerste opvang medewerker. Wanneer sprake is van een mogelijk besmettingsaccident contact opnemen met de GGD. Gegevensverzameling van het incident. Begeleiden van de beokken medewerker naar de arts. Begeleiden van de beokken medewerker naar de politie voor het zonodig doen van aangifte en overdragen van de verzamelde informatie zoals foto's en het formulier regisatie agressie en geweld aan de politie. Aangifte/melding gebeurt conform de werkinsuctie (bijgevoegd). Opvang van collega's. Eventueel inschakelen opvangteam al dan niet op verzoek van de beokken medewerker. Beoordelen van mogelijkheid toepassen geweldsprotocol. Toezien op het invullen en versturen van formulieren. Toezien op de regisatie van het incident. ln gang zetten procedure voor schadevergoeding. Bewaken voortgang bij politie en informeren beokken medewerker. ln geval van ziekenhuisopname als gevolg van geweld tegen een medewerker:. Letsel laten vaststellen. Toezien dat zo nodig aangifte/melding wordt gedaan bij de politie. c. Team P&O. Adviseren van de medewerker en de leidinggevende over toepassen protocol. Bijstaan bij het invullen van het bedrijfsongevallenformulier en schadeformulier. Zorg dragen voor verzending van de formulieren. Regiseren incident. Opstellen van advies inzake schadevergoeding door het waterschap. Voorbereiden verhaal schade werkgever. i 2.2 Handelen na het incident a. Beëindigen bedreigende situatie Een bedreigende situatie dient zo snel mogelijk te worden beëindigd, hetzij door de medewerker zelf, hetzij door anderen. b. Directe melding aan de leidinggevende Een medewerker die tijdens zijn werk slachtoffer wordt van agressie enlof geweld met lichamelijk of psychisch letsel staakt zo nodig zijn werkzaamheden en meldt dit voorval direct aan de leidinggevende. De leidinggevende zorgt indien nodig voor de opvang van het slachtoffer. De leidinggevende zorgt ook voor de vervolgopvang van het slachtoffer. c. Verzamelen relevante gegevens De leidinggevende zorgt er eventueel samen met de medewerker voor dat tijdens of meteen na afloop van het incident relevante gegevens worden verzameld. Als aangifte wordt gedaan, draagt de leidinggevende de relevante gegevens over aan de politie. d. Melding aan de Arbeidsinspectie Als sprake is van een dodelijk geweldincident of een ongeval met ernstig letsel waarbij een medewerker beokken is dient de leidinggevende P&O direct op de hoogte te stellen. P&O meldt het incident direct telefonisch aan de Arbeidsinspectie. Daarna wordt de melding zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de Arbeidsinspectie bevestigd. Van ernstig letsel is sprake als het slachtoffer binnen 24 uur na het ongeval in een ziekenhuis moet worden opgenomen ter behandeling of observatie. 3t4

4 e. Aangifte/melding doen bij de politie Aangifte of melding bij de politie kan worden gedaan door de werkgever namens de medewerker (het slachtoffer) of de medewerker zelf. Voor het doen van aangifte/melding is een werkinsuctie beschikbaar die bij dit protocol is gevoegd. f. Qpvang van collega('s) Naast aandacht voor het slachtoffer is er ook aandacht nodig voor de bij het voorval beokken collega('s). Al naar gelang de ernst van het incident kan het nodig zijn deze medewerker(s) ook opvang te verlenen dan wel informatie te verschaffen. Het is de taak van de leidinggevende om dit te regelen. g. Vastleggen van informatie ten behoeve van rechtspositionele doeleinden ln rechtspositionele zin wordt een geweldsincident als een bedrijfsongeval beschouwd Om die reden dient:. het slachtoffer het bedrijfsongevallenformulier in te vullen. de bedrijfsarts, indien het incident tot verzuim leidt, een oordeel te geven over de relatie tussen de ziekte en/of gebreken van het slachtoffer en het incident. h. Regiseren incident Om zicht te krijgen op de aard en de omvang van agressie en geweld dienen alle voorvallen te worden geregiseerd. Regisatie van een incident vindt plaats met behulp van een formulier dat de medewerker na invulling aan het team P&O stuutl. Het formulier is als bijlage bij dit protocol gevoegd. i. Verhalen van de schade De inzet van het waterschap is er voorts op gericht zo veel mogelijk schade te verhalen op de dader. De medewerker wordt zo min mogelijk belast met de adminisatieve afwikkeling van het incident. Het team P&O zorgt voor de afhandeling of de coördinatie daarvan. j. Bewaken voortgang door de leidinggevende De leidinggevende bewaakt de voortgang van de afhandeling van het incident en behartigt de belangen van het slachtoffer. De leidinggevende houdt ook contact met de politie. 3. Preventie Het protocol richt zich op te nemen maaegelen wanneer çen medewerker slachtoffer is geworden van en geweldsincident. Het is eveneens van belang om te proberen om incidenten te voorkomen. Preventieve maaegelen zijn:. Medewerkers handvatten geven in termen van ainen in conflicthantering. Medewerkers voorzien van een mobiele telefoon om ondersteuning in te roepen. lncidenten bespreekbaar maken in het werk- en/of afdelingsoverleg. Bij een 'lastige' klant vindt in elk geval het eerste bedrijfsbezoek volgend op een incident (agressie en/of bedreiging) plaats door twee medewerkers. Medewerkers maken zelf de inschatting of een verantwoorde taakuitoefening bij een derde mogelijk is; het staat de medewerkers vrij zich in een bedreigende situatie terug te ekken. De leidinggevende evalueert tenminste jaarlijks de meldingen die zijn gedaan via het formulier Regisatie agressie en geweld en het formulier Melding bedrijfsongeval. P&O neemt hiertoe het initiatief. Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur op 16 juni

5 Regisatie agressie en geweld PERSOONSGEGEVENS ry Waterschap Roer en Overmaas naam medewerker adres, postcode en woonplaats functie geboortedatum en geslacht das mâând JAAt n man n vrouw plaats (gemeente) van het incident datum en tijdstip incident dag maand )aat TUd de geoffen persoon is INCIDENTGEGEVENS! werknemer n stagiair n uitzendkracht n berling/student n overig met welk soort werk was geoffene bezig tijdens het incident naam en voorletters van de veroozaker geboortedatum adres, postcode en woonplaats AARD VAN HET INCIDENT S.V.P. AANKRUISEN schelden dreigen gebruik fysiek geweld weigert te verekken oveng oveng omschrijving van het incident telefonisch tijdens veld- of huisbezoek D E n op kantoor is er sprake van letsel! ja, namelijk:! nee is er sprake van schade aan persoonlijke eigendommen is er sprake van schade aan waterschapseigendommen! ja, namelijk:! nee! ja, namelijk:! nee is of wordt er aangifte/melding gedaan n ja, op: toelichting: (datum) n nee is er nazorg gewenst n ja, eventuele toelichting n nee zijn er verdere acties noodzakelijk I ja, namelijk: n nee ONDERTEKENING De medewerker: Datum De leidinggevende: Datum DIT FORMULIER -INGEVULD EN ONDERTEKEND- INLEVEREN BIJ TEAM P&O

6 MELDING ARBEI DSONGEVAL ry Waterschap Roer en Overmaas GETROFFENE naam adres postcode en woonplaats functie geboortedatum en geslacht dag maand ßat n man n vrouw plaats (gemeente) van het ongeval tijdstip ongeval de geoffene persoon is datum indiensteding dag maand Jaar uur n werknemer n stagiair n uitzendkracht n leerling/student n overig dâg maand JAAt sofinummer SOORT WERK EN WERKOMGEVING met welk soort werk was geoffene bezig tijdens het ongeval had de geoffene opdracht voor dit werk beof het normale werkzaamheden waar bevond geoffene zich op het moment van het ongeval n ja n nee nja n nee OMSTANDIGHEDEN TIJDENS HET ONGEVAL welke werkzaamheden verrichtte de geoffene welk vooniverp/gereedschap/materiaal/ apparaat werd daarbij gebruikt wat ging er anders dan bedoeld/verwacht welk voorwerp/gereedschap/materiaal/ apparaat was hierbij beokken is er letsel opgeeden zo ja, hoe werd het letsel veroorzaakt nja n nee welk voorwerp/gereedschap/materiaal/ apparaat veroorzaakte het ietsel BIJZONDERHEDEN VAN DE VERWONDING aard van het letsel plaats van het letsel was ziekenhuisopname noodzakelijk kregen nog andere personen letsel bij hetzelfde ongeval lja n nee flja! nee DUUR VAN DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID vermoedelijke verzuimduur n 0dagen n t vm2dagen! vm Tdagen n I vm2weken n sum6weken n z vm 13 weken n meer dan l3 weken n dodelijke afloop handtekening direct leidinggevende naam direct leidinggevende handtekening afdelingshoofd naam afdelingshoofd DIT FORMIJLIER -INGEVULD EN ONDERTEKEND- INLEVEREN BIJ TEAM P&O/ARBO-COÖRDINATOR

7 MELDING ARBEIDSONGEVAL ry Waterschap Roer en Overmaas ONGEVALSOORZAAK ONVEILIGE HANDELING ONVEILIGE SITUATIE ONVEILIGE ORGANISATIE PREVENTIE gebruik van onveilig gereedschap onveilig stapelen innemen van onveilige plaats l werken op of aan bewegende of gevaarlijke delen f afleiden, stoeien, plagen niet gebruiken van beschermende middelen buiten gebruik stellen van een beveiliging I voorschriften/insucties niet opgevolgd haast f niet bevoegd tot bedienen f gebrek aan kennis c.q. ervaring f andere. nl. f onvoldoende beveiligd f onbeveiligd f defecten aan installaties, machines of gereedschappen f gebrek aan orde en netheid f onvoldoende ventilatie f onvoldoende verlichting f gevaarlijke opstelling f geen beschermingsmiddelen aanwezig f weersgesteldheid f andere, nl f onvoldoende opleiding f onjuiste werkmethoden f onvoldoende werkruimte f onvoldoende werkoverleg f onvoldoende toezicht f te weinig noodzakelijke kennis f bezwaarlijke werkomstandigheden wat kunt u doen of heeft u herhaling van het ongeval te voorkomen gedaan om in de toekomst EVENTUELE OPMERKINGEN LEIDINGGEVENDE M.B.T. AARD EN OORZAAK ONGEVAL naam en paraaf arbo-coördinator/preventiemedewerker EVENTUELE OPMERKINGEN ARBO.DIENST/BEDRIJFSARTS IN TE VULLEN DOOR MELDING DOORGEGEVEN AAN (tn TE VULLEN DOOR PREVENTTE- MEDEWERKER OF ARBOCOÖRDINATOR OF MED. P&O) Arbeidsinspectie bij. Dodelijke afloop. Ernstig of blijvend letsel. Ziekenhuisopname Cenaal Beheer (actie P&O) BSA Schaderegeling van Loyalis (actie P&O) ONGEVAL OPGENOMEN IN REGISTER ARBEIDSONGEVALLEN (actie P&O) DATUM: DOOR: (arbocoördinator of med. P&O) DIT FORMT.)LIER.INGEVULD EN ONDERTEKEND- INLEVEREN BIJ TEAM P&O/ARBO-COÖRDINATOR

8 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak* Werki nsuct e werkgever en werknemer b aa ngifte/meld ng * Publieke taak Onder de publieke taakvallen medewerkers van diverse organisaties in diverse sectoren die in dienst van of namens de overheid taken uiwoeren:. Veiligheid/lustitie: bilvoorbeeld medewerkers van politie, brandweer, GHOR, DJI, arbeidsinspecteurs, private beveiligers (als zij taken voor de overheid uiwoeren).. zorgibijvoorbeeld ambulancepersoneel, ziekenhuispersoneel, medewerkers GGZ, medewerkers Jeu gdzorg.. Ondenuijs: bijvoorbeeld leerkrachten, (con)rectoren, conclerges.. Openbaar Vervoer/lnfrasuctuur: bijvoorbeeld buschauffeurs, ein- en amconducteurs.. Openbaar Bestuur: bijvoorbeeld politici, medewerkers van de gemeente, stadswachten, parkeerwachten, toezichthouders, belastinginspecteurs, belastingdeurwaarders, boswachters.. Sociale zekerheid: bijvoorbeeld medewerkers van uitkeringsinstanties.. Woningcorporaties: bijvoorbeeld baliemedewerkers. Let op:. Het gepleegde feit moet gericht zijn tegen de functie en/of de taak van het slachtoffer.. Iedereen die kennis draagtvan (het begaan van) een scrafbaar feit mag aangifte doen, dus ook de werkgever.. De politie moet deze aangifte opnemen en dient een aangifte publieke taak prioriteit te geven.. Voorkom dat de privé-adresgegevens van het slachtoffer in het dossier terecht komen. Stap r Het incident beeft:. Een safbaarfeit.. Geen st afbaar feit.. Twijlel oversafbaarheid feit Stap 2 Stap Stap 5 6 Stap z De aangever is:. De werkgeve die namens de werknemer (hetslachtoffer) aangifte doet. stap 3. De werknemer (het slachtoffer) die zelf aangifte doet. Stap 4 Stap 3 Dewerkgever doet aangifte namens de werknemer (het slachtoffer). Het is als werkgever verstandig om voorafcontact te hebben met de politie. Maak daarom kennis met een aanspreekpunt bij de politie (bijvoorbeeld uwwijk- of buunagent of coördinator veilige publieke taak), bespreek de situatie bij uw organisatie en maak zo mogelijkvooraf afspraken over het doen van aangifte. Dit vergroot het onderlinge begrip bij het aangifteproces. 3a Verzamel alle informatie m.b.t. het incident. Politie, officier van justitie en rechter moeten zich een goed beeld kunnen vormen van wat er precies is gebeurd.. Bij deze informatie gaat het om de 7 W's:. rjvie kan in verband worden gebracht met het misdrijf (aangever, slachtoffer, getuige, verdachte)?. Wat is er precies gebeurd?. Waar is het misdrijf gepleegd en waar zijn eventuele sporen achtergebleven?. Waarmee is het misdrijf gepleegd (welke voonverpen/ middelen zijn gebruikt)?. Op welke wijze heeft het misdrijf plaasgevonden?. Wanneer heeft het misdrijf plaasgevonden en wanneer hebben andere relevante feiten plaatsgevonden?. Waarom is het misdrijfgepleegd?. Denk ook aan andere informatie zoals Foto's (van de situatie, personen, venruondingen), camerabeelden, de verklaring van een arts ofvan een getuige.

9 lb Maakeenafspraakvoorhetdoenvan aangifte. Ditkanv a het algemene nu mmer van de politie: ogoo ls er sprake van een ernstig incident, dan is het van belang om zo spoedig mogelijk aangifte te doen. Overleg dit met de politie. 3c Wijs de politie erop dat het gaat om de uitoefening van een publieke taak. Met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) zijn afspraken gemaakt over de afhandeling van agressie en geweld tegen [unctionarissen met een publieke taak. Zo wordt e hoge prioriteit gegeven aan de opsporing en vervolging van daders. ook worden er hogere saffen geëist. Het is dus van belang dat de politie weet dat u een publieke taak uitoefent. Voor meer informatie over de ondersteuning die Slachtofferhulp Nederland kan bieden, kunt u terecht op achtofferhulp.nl. 3h lnformeer uwwerknemerover:. Dat hii door de polítie ofdoor de rechter kan worden gehoord als getuige. De oproeping gaat altijd via het adres van uw organisatie (in verband met domiciliekeuze, zie 3e).. Het mogelijke verloop van het safproces tot en met de zining. Het is aan te raden om voor het vonngeven van uw agressieen geweldsbeleid gebruik te maken van dehandreikíng Agressie en Geweld envan de brochure,aangifte? Gewoon doenl Deze kunt u aanvragen bij het programma Veilige Publieke Taak via: in eilí gep ubli eketaak. m inb zk. ni. 3d Doe aangifte op basis van alle verzamelde informatie. Vertel de politie dat u als werkgever aangifte doet omdat het gepleegde feit is gericht tegen de functie en/of het werk van het slachtoffer. 3e Doe aangifte onder opgave van het adres van uw organisatíe (domiciliekeuze). U zult wel de naam van de werknemer moeten opgeven. Het OM en de rechter accepteren geen burgerservicenummeren in beginsel ook geen personeelsnummer in plaats van de naam van de werknemer. Stap + Dewerknemer (het slachtoffer) doet zelf aangifte. 4a Meld het voorval bij uw werkgever en geef aan dat u aangifte gaat doen. 4b Geef uw werkgever aan dat u aangifte gaat doen onder opgave van het adres van de organisatie (domiciliekeuze). =f. ls er sprake van schade? Zorg ervoor dat de schade die al bekend is op het moment van het doen van aangifte, in de aangifte wordt opgenomen. Dit geldt zowel voor uw schade als die van uwwerknemer. Voor hetverhalen van de schade kunt u zich voegen in het safproces. De politie kan u hierover informeren. Bij domiciliekeuze geeft u de politie een ander adres dan uwwoonadres op. Dat betekent dat uw adres niet in de processtukken komt te staan. Als u aangifte doet op uw eigen adres, is uw identiteitvoor de dader gemakkelijk te achterhalen. Verdachte en diens raadsman immers hebben recht op alle processtukken. Uw naam komtwel in de processtukken te staan. De Helpdesk VPT (binnenkon: expenisecenum Veilige Publieke Taak) geeft advies en ondersteuning aan werkgevers met een publieke taak die schade lijden door agressie en geweld : deslot p t.nl. 3g De politie zal u vertellen dat uw werknemer gebruik kan maken van slachtofferhulp. Het is uw werknemer aan te raden om hier op in te gaan. 4c Vraag uw werkgever om ondersteuning bil het doen van aangifte en eventueel ook bij het begeleiden naar de zitting. 4d Verzamel alle informatie m.b.t. het incident. Politie, officier van justitie en rechter moeten zich een goed beeld kunnen vormen van wat er precies is gebeurd.

10 . Bij deze informatie gaat het om de 7 W's:. Wie kan in verband worden gebracht met het misdrijf (aangever, slachtoffer, getuige, verdachte)?. Wat is er precies gebeurd?. \4/aar is het misdrijf gepleegd en waar zijn evenruele sporen achtergebleven?. Waarmee is het misdrijf gepleegd (welke voonverpen/ middelen zijn gebruikq?. Op welke wijze heeft het misdrijf plaaagevonden?. Wanneer heeft het misdriitplaasgevonden en wanneet hebben andere relevante feiten plaasgevonden?. ïvaarom is het misdrijf gepleegd?. Denk ook aan andere informatie zoals foto's (van de situatie, personen, venivondingen), camerabeelden, de verklaring van een arts ofvan een geturge. 4e M aak een afspraak voor het doen van aa ngifte. D t kan via het algemene nummer van de politie: ogoo ls er sprake van een ernstig incident, dan is het van belang om zo spoedig mogelijk aangifte te doen. Overleg dit met de politie. 4i Vraag uwwerkgeverom ondersteuningbij hetverhalen van schade en bij nazorg (bijvoorbeeld door de schade- en 4k letselcoördinator in uw organisatie). U mag die ondersteuning verwachten. De politie zal u vragen of u gebruikwilt maken van slachtofferhulp. Het is verstandig om hier op in te gaan. Voor meer informatie over de ondersteuning die Slachtofferhulp Nederland kan bieden, kunt u terecht op ww w. slachn fferhulp.nl. 4l Spreek duidelijk met de politie af hoe u wordt getnformeerd over de voortgang van een eventueel safproces tot en met de zining. Bijvoorbeeld wenneer en hoe u terugkoppeling krijgt. Stap 5 Deze vorm van agressie is niet safbaar; het beeft dan een melding en geen aangifte. 4f Wijs de politie erop dat het gaat om de uitoefening van een publieke taak. 5a Werhnemen meld deze vorm van agressie altild bij uw werkgever. Met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) zijn afspraken gemaakt over de afhandeling van agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak. Zo wordt er hoge prioriteit gegeven aan de opsporing en vewolging van daders. ook worden er hogere suaffen geëist. Het is dus van belang dat de politie weet dat u een publieke taak uitoefent. 49 Doe aangifte op basis van alle verzamelde informatie. Kies domicilie op het adres van uw werkgever. 5b WerÞgever: zorg er voor dat u incidenten/meldingen binnen uw organisatie consequent en systematisch regíseert en meld deze bij de politie. Meldingen zijn belangrijkvoor de dossieworming. Het kan zijn dat een dader zich ook bij andere instanties heeft misdragen, ofdat een dader zich bij uw organisatie al meerdere keren (niet safbaar) heeft misdragen. Als werkgever kunt u met uw contactpersoon bij de politie overleggen waawan en op welke manier u melding doet. 4h Besefdatu altijd nogopgeroepen kuntworden doorde politie of door de rechter om uw verklaring toe te lichten 4i De oproeping gaat altijd via het adres van uw werkgever (zie 4b en 49. ls ersprake van schade? Zorgervoordatde schade die al bekend is op het moment van het doen van aangifte, in de aangifte wordt opgenomen. Voor het verhalen van de schade kunt u zich voegen in het safproces. De politie kan u hierover informeren. Stap 6 Er is twijfel over de safbaarheid ofer zijn andere redenen om te twijfelen aan het doen van aangifte. 6a overleg met de politie hoe te handelen. 6b U kuntde politieookvragen zonodig navraagte doen bij de (hulp)offi cier van justitie. Blijkt het na overleg met de politie een safbaar feit te zijn?. Ja. StaP 2. Nee. Stap 5

Handreiking Aangifte doen bij de politie. Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer

Handreiking Aangifte doen bij de politie. Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer Handreiking Aangifte doen bij de politie Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vragen over aangifte doen 4 3 Wat kunt u als werkgever doen?

Nadere informatie

Handreiking Agressie en Geweld. Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld

Handreiking Agressie en Geweld. Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Handreiking Agressie en Geweld Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Inhoud Deel I Algemeen 5 Eenduidigheid van aanpak Wat is agressie en geweld? Wie is verantwoordelijk voor de aanpak? Hoe

Nadere informatie

Regeling melding en registratie incidenten, (bijna) arbeidsongevallen (en beroepsziekten)

Regeling melding en registratie incidenten, (bijna) arbeidsongevallen (en beroepsziekten) Regeling melding en registratie incidenten, (bijna) arbeidsongevallen (en beroepsziekten) Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Februari 2009 Datum uitdraai: 10-02-2009 Inhoudsopgave Inleiding 1 Doelgroep

Nadere informatie

Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten

Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten 10.3 AANGIFTE DOEN deel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Gerelateerde documenten Coördinator agressie en geweld, hoger management, leidinggevenden, beleidsmedewerkers,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling. Protocol Geweld Tegen Politie Ambtenaren

Uitvoeringsregeling. Protocol Geweld Tegen Politie Ambtenaren Uitvoeringsregeling Protocol Geweld Tegen Politie Ambtenaren (protocol GTPA) Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2. De totstandkoming van deze uitvoeringsregeling...7 2.1 Samenstelling van een werkgroep...7

Nadere informatie

Geweldsprotocol Functionarissen met publieke taak (Frontlinie functionarissen)

Geweldsprotocol Functionarissen met publieke taak (Frontlinie functionarissen) Geweldsprotocol Functionarissen met publieke taak (Frontlinie functionarissen) Aanvulling op convenant SRZ / het Openbaar Ministerie / de Politie Rotterdam- Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid d.d. 19 februari

Nadere informatie

Veiligheidsprotocol van de gemeente Alkmaar

Veiligheidsprotocol van de gemeente Alkmaar Veiligheidsprotocol van de gemeente Alkmaar 1. Inleiding en leeswijzer Medewerkers en politieke ambtsdragers van de gemeente worden steeds vaker geconfronteerd met tegen hen gerichte vormen van agressie,

Nadere informatie

GEWELDSPROTOCOL VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

GEWELDSPROTOCOL VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD GEWELDSPROTOCOL VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD s-hertogenbosch november 2008 Voorwoord Werknemers met een publieke taak lijken steeds meer weerstand te ontmoeten bij het uitoefenen van hun beroep. Geweld

Nadere informatie

Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten

Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten 10.4 SCHADE VERHALEN Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Coördinator agressie en geweld, beleidsmedewerker, afdeling Juridische Zaken, leidinggevende

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ AANGIFTE DOEN BIJ AGRESSIE- EN/OF GEWELDSINCIDENTEN Handreiking voor leidinggevenden Aangifte doen bij agressie- en/of geweldsincidenten 1 2 Sociale veiligheid in de ggz SOCIALE

Nadere informatie

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Dit document behandeld de volgende onderwerpen: 1. Ziekenhuis / huisarts 2. Aangifte doen Aangifte bij de Politie Anoniem aangifte doen 3.

Nadere informatie

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag Gemeente Delft 1 Datum: februari 2013 Versie: versie 4. 1. Inleiding 2. Aanleiding 3. Doel 4. Beleidsuitgangspunten Agressie en ander ongewenst gedrag 4.1.

Nadere informatie

Aangifte? Gewoon doen! Geweld tegen werknemers met een publieke taak. Een stappenplan voor aangiftebeleid. Helpt u uw werknemer bij deze beslissing?

Aangifte? Gewoon doen! Geweld tegen werknemers met een publieke taak. Een stappenplan voor aangiftebeleid. Helpt u uw werknemer bij deze beslissing? Aangifte? Gewoon doen! Geweld tegen werknemers met een publieke taak. Een stappenplan voor aangiftebeleid. Helpt u uw werknemer bij deze beslissing? Aangifte? Gewoon doen! We zijn het er allemaal over

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15 VEILIGHEIDSPLAN INHOUDSOPGAVE DE VEILIGE SCHOOL...1 VEILIGHEIDSPLAN VOOR DE VELDVESTSCHOLEN...1 HOOFDSTUK 1: PROTOCOLLEN...3 1.1 Protocol omgaan met agressie en geweld...3 1 : Preventief beleid...4 2 :

Nadere informatie

Aangifte? Gewoon doen! Een stappenplan voor aangiftebeleid

Aangifte? Gewoon doen! Een stappenplan voor aangiftebeleid Aangifte? Gewoon doen! Een stappenplan voor aangiftebeleid Aangifte? Gewoon doen! Een stappenplan voor aangiftebeleid Aangifte? Gewoon doen! We zijn het er allemaal over eens: agressie en geweld tegen

Nadere informatie

1. Voorwoord... 2. 2. Wat verstaan we onder agressie?... 3. 3. Wie kunnen te maken krijgen met agressief gedrag?... 4

1. Voorwoord... 2. 2. Wat verstaan we onder agressie?... 3. 3. Wie kunnen te maken krijgen met agressief gedrag?... 4 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 2 2. Wat verstaan we onder agressie?... 3 3. Wie kunnen te maken krijgen met agressief gedrag?... 4 4. Rol van de verschillende partijen... 5 5. Hoe kan agressie worden voorkomen?...

Nadere informatie

(Fouten, ongevallen en bijna ongevallen)

(Fouten, ongevallen en bijna ongevallen) NOTITIE FOBO (Fouten, ongevallen en bijna ongevallen) Lichtenvoorde, januari 2006 P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken en J. Wolterink, clusterbegeleider Groenlo Status Beleidsnotitie Auteur(s) Datum

Nadere informatie

Zelfbewust, begripvol en met respect

Zelfbewust, begripvol en met respect Zelfbewust, begripvol en met respect Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld, codes en protocollen. 1 Inhoud Inleiding.3 Gedragscode werknemers Loket... 4 Protocol voor Agressie en Geweld...

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

Zelfbewust, begripvol en met respect

Zelfbewust, begripvol en met respect Zelfbewust, begripvol en met respect Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld, codes en protocollen. 1 Inhoud Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Gedragscode werknemers OZHW... 6 Protocol voor Agressie

Nadere informatie

Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda

Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda januari 2008 SSC P&O Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda INHOUDSOPGAVE BLZ. 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten agressiebeleid 3 3. Definitie,

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

SCHADE- VERGOEDING BIJ WINKEL- CRIMINALITEIT

SCHADE- VERGOEDING BIJ WINKEL- CRIMINALITEIT SCHADE- VERGOEDING BIJ WINKEL- CRIMINALITEIT Kosteloos schadeverhalen door voegen SCHADEVERGOEDING BIJ WINKELCRIMINALITEIT Kosteloos schadeverhalen door voegen 1 2 Schade door winkelcriminaliteit Bijna

Nadere informatie

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Rapportnummer 2014/029 Datum

Nadere informatie

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Dit werkpakket is gebaseerd op informatie die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar is gesteld en op de Arbocatalogus

Nadere informatie

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich veilig voelen in onze leer- en werkomgeving. De regelgeving

Nadere informatie

Inleiding Inhoud Bijlagen

Inleiding Inhoud Bijlagen Inleiding Het ziekteverzuimpercentage is een graadmeter voor de gezondheid van de organisatie. is nooit volledig te voorkomen, iedereen is immers wel eens ziek. Een hoog ziekteverzuimpercentage zegt echter

Nadere informatie