Investeren met Impact

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Investeren met Impact"

Transcriptie

1 1 Investeren met Impact

2 2

3 Hoe uw vermogen financieel én maatschappelijk kan renderen. 3

4 Vergrijzing: 19,2% van de Belgische bevolking zal in 2020 ouder zijn dan 65 (vandaag is dat 17,9%). 1 Milieu: 6% van de totale ziektelast in Vlaanderen, goed voor verloren gezonde levensjaren per jaar, kan toegeschreven worden aan fijn stof. 2 Jeugdwerkloosheid: 17,8% van de werklozen in Vlaanderen is jonger dan 25 jaar. 3 In Brussel is de administratieve werkloosheidsgraad 30,9% bij de jongeren onder de 25 jaar. 4 Mobiliteit: België is met gemiddeld 58 uur fileleed per jaar nog altijd koploper in Europa. Brussel en Antwerpen zijn samen met Londen de steden met de grootste verkeersknoop. 5 Medische zorgen: ongeveer één op drie mannen en één op vier vrouwen krijgt met kanker te maken vóór hun 75e verjaardag. In 2011 werden in België nieuwe diagnoses van kanker (exclusief niet-melanoomhuidkanker) geregistreerd. 6 4

5 Onze maatschappij staat voor heel wat uitdagingen. Denk maar aan de vergrijzing, het milieu, jeugdwerkloosheid, de verschuiving van traditionele naar innovatieve industrie, mobiliteit, kwalitatief onderwijs, meer nood aan zorgverlening, Uitdagingen die ons of mensen rondom ons raken. Het is een realiteit die we allemaal onder ogen moeten zien. Ook wij bij KBC. Samen met de overheden en talloze (partner)organisaties leveren we dan ook graag onze maatschappelijke bijdrage. Want we blijven erin geloven dat het beter kan. En dat we samen met u een maatschappelijke meerwaarde kunnen realiseren. Daarom gaan we van start met een nieuwe beleggingsvorm die een positieve maatschappelijke impact combineert met het behalen van financiële winst. Een onmogelijke combinatie? In deze brochure leest u hoe het wel degelijk kan. 5

6 6

7 Uw vermogen als middel voor maatschappelijke verbetering zonder het financiële rendement uit het oog te verliezen: onmogelijk? Toch niet. Uw geld wordt geïnvesteerd in bedrijven die producten of diensten op de markt brengen die maatschappelijke problemen helpen oplossen. Zowel consumenten als overheden zijn vragende partij. Met uw belegging realiseert u dus een dubbele doelstelling: u streeft naar een financiële opbrengst én u investeert in een betere samenleving. Dat is de essentie van Impact Investing. 7

8 Maar hoe zit het dan met mijn financiële opbrengst? U investeert in bedrijven die een product of dienst op de markt brengen met als doel bepaalde maatschappelijke problemen op te lossen. Vaak signaleren ook overheden en consumenten dat daar behoefte aan is. Door met uw belegging te investeren in zulke bedrijven realiseert u dus een dubbele doel stelling. U streeft naar een financiële opbrengst én u investeert in maatschappelijke verbetering. Dat is de essentie van Impact Investing. Pure nonprofit Non-profit + inkomsten genererende activiteiten Sociale onderneming Maatschappelijk verantwoorde onderneming Onderneming met CRSactiviteiten Pure forprofit Maatschappelijk motief Winstmotief Impact Investing 8

9 Een nieuw aanbod van duurzame producten Door de jaren heeft KBC een grote expertise in duurzaam beleggen opgebouwd. We zijn niet voor niets sinds lang de uitgesproken marktleider in België. We kunnen dus gerust stellen dat de maatschappelijke rol die KBC speelt ook tot uiting komt in de producten en diensten die we aanbieden. Met Impact Investing zetten we een nieuwe stap in die lange traditie. Historiek: 1992: pionier in duurzaam beleggen met de oprichting van de oudste duurzame beleggingsvorm in België. Eerste financiële instelling in België met duurzaamheidsonderzoek in eigen huis. 2014: pionier met het eerste Belgische Impact Investing-fonds. 9

10 Er is al een lange weg afgelegd Duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen heeft sinds de jaren 90 een lange weg afgelegd. De eerste stapjes naar duurzaamheid waren vooral gericht op het mijden van bedrijven met bedenkelijke activiteiten of een ongewenst beleid. Gaandeweg gingen beleggers die belang hechten aan duurzaamheid zich meer en meer focussen op de selectie van bedrijven die het best presteren op het gebied van maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering en duurzaam beleid. Dat is de zogenaamde best-in-class -benadering. Daarbij werd ook het financieel rendement niet uit het oog verloren. Uitsluitingscriteria Best in class Positive Impact naar beleggen met een positieve impact. Impactbeleggingen gaan in de eerste plaats voor positieve maatschappelijke effecten. Financieel rendement is daarbij wel van belang, maar niet het enige criterium. De belegger wil met zijn investering zowel een financiële opbrengst als een maatschappelijke impact genereren. 10

11 11

12 Even samenvatten Bij Impact Investing gaat het om concrete oplossingen die positieve gevolgen hebben voor het leven van mensen wereldwijd. Dat staat uiteraard in contrast met de traditionele verantwoorde beleggingen uit de beginjaren die zich vooral, of zelfs uitsluitend, richtten op het vermijden van onverantwoorde praktijken. Met Impact Investing zetten we dus de stap van het mijden van negatieve impact naar het streven naar positieve impact. En dat terwijl bedrijven met controversiële activiteiten evenzeer worden geweerd. 12

13 Onafhankelijkheid en transparantie voorop Wat verstaat u onder duurzaamheid of ethiek? Hoe vult u die begrippen precies in? Ieder heeft zo zijn eigen morele en ethische waarden en legt dus andere accenten. Vandaar dat transparantie en communicatie essentieel zijn. Zo kunt u oordelen in welke mate de invulling van KBC overeenstemt met wat u zelf onder duurzaam beleggen verstaat. U kunt de onderzoeksresultaten van bedrijven, de gevolgde landen en de uitsluitingscriteria van KBC Asset Management volledig bekijken op 13

14 Objectieve keuzes door bedrijven- en landenscreenings Bedrijvenscreening KBC Asset Management screent ongeveer bedrijven wereldwijd op hun inspanningen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om een correct en evenwichtig beeld te krijgen van die bedrijven, doet KBC Asset Management een beroep op een onafhankelijke, externe dataleverancier: Sustainalytics. Dat toonaangevende onderzoeksbureau levert niet-financiële informatie over bedrijven wereldwijd. Voor elk van de onderzochte bedrijven screent KBC Asset Management op aandacht voor het milieu, de samenleving en deugdelijk bestuur. De screeningmethode werd ontwikkeld in samenwerking met de Externe Adviesraad, op basis van het stakeholdersmodel. Daarbij wordt rekening gehouden met de verschillende belanghebbenden van een bedrijf. Per sector komen alleen de 40% best scorende bedrijven in aanmerking voor de best-in-classfondsen. Voor de sectoren Mijnbouw en Energie komen zelfs alleen de 20% beste in aanmerking. Daarnaast worden bedrijven die op een of meer criteria slecht scoren ook uitgesloten. 14

15 Landenscreening KBC Asset Management onderzoekt alle OESO-landen, uitgebreid met de kandidaat-lidstaten van de eurozone en de Scandinavische landen. Die landen worden getoetst op: economische prestaties; welzijn en veiligheid van de bevolking; gelijkheid en vrijheid van de bevolking; milieuzorg; internationale verhoudingen. Alleen overheidsobligaties van de 50% landen met de hoogste totaalscore worden toegelaten in de best-in-class-obligatiefondsen. De onderzoeksresultaten vindt u op de webpagina van KBC Asset Management (www.kbcassetmanagement.be). 15

16 16

17 Criteria bij de bedrijvendoorlichting Milieu Samenleving Deugdelijk bestuur Criteria bij de landendoorlichting Economische prestaties, structuur en beleid (20%) Welzijn en veiligheid van de bevolking (20%) Gelijkheid en vrijheid van de bevolking (20%) Milieuzorg (20%) Internationale verhoudingen (20%)

18 Onafhankelijkheid dankzij externe comités De correcte uitvoering van het duurzaamheidsonderzoek wordt gegarandeerd door het SRI * -comité. De deskundigen van dat comité zijn academici aan verschillende universiteiten. Ze vertegenwoordigen alleen zichzelf en niet de instelling waarin ze actief zijn. Het SRI-comité heeft de screeningmethode voor de best-in-class-fondsen mee ontwikkeld en ziet toe op de correcte uitvoering van het onderzoek. De adviesraad is een onafhankelijk orgaan dat bestaat uit deskundigen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen, ethisch ondernemen, milieu, intern sociaal beleid, mensenrechten en internationale verhoudingen. De leden hebben een diepgaande kennis van de lokale problematiek. Het SRI-comité adviseert over: de methode en aanpak van het SRI-onderzoek dat KBC Asset Management voert; het SRI-transparantiebeleid ( SRI transparency policy ); de volledigheid, degelijkheid en correctheid van de resultaten van het duurzaamheidsonderzoek; maatschappelijk betwiste praktijken en thema s; de al dan niet tijdelijke uitsluitingen van bedrijven die betrokken zijn bij grove schendingen; thema s die groepswijde implicaties kunnen hebben, zoals het beleid inzake elektriciteitsproductie. *SRI staat voor Socially Responsible Investment, d.w.z. maatschappelijk verantwoord beleggen. 18

19 We kunnen wegen op het beleid. KBC Asset Management is met zijn beleggingsfondsen een belangrijke aandeelhouder in heel wat bedrijven. Daardoor kan KBC zijn stem laten horen op de aandeelhoudersvergaderingen van die bedrijven. Waar het past, kan KBC in dialoog treden met het management van de betrokken ondernemingen. Zo kunnen we bedrijven aansporen om maatschappelijk verantwoorde keuzes te maken. Bovendien is de schaal waarop KBC privaat kapitaal kan vinden voldoende groot om echt wel een impact te veroorzaken. 19

20 20

21 21 KBC neemt zijn maatschappelijke rol op.

22 KBC zet zich al jaren maatschappelijk in, op verschillende vlakken. Een paar voorbeelden: KBC voerde in 2004 de Equator Principles in om aan te tonen dat het een proactieve rol wil spelen in duurzame bedrijfsontwikkeling. De Equator Principles zijn richtlijnen die ontwikkeld werden door commerciële banken en de IFC (International Financial Corporation), een dochter van de Wereldbank, voor de omgang met de sociale en ecologische aspecten van projectfinancieringen. Door het aannemen van die principes stemde KBC ermee in geen krediet te verlenen voor projecten waarbij de kredietnemer niet bereid is de sociale en ecologische beleidslijnen en processen vervat in de Equator Principles te volgen. Via BRS (Belgische Raiffeisenstichting) biedt KBC steun aan microfinancieringsprojecten in het Zuiden. Het partnership van KBC met BRS bestaat uit: een personeelskring die de activiteiten van BRS onder de aandacht brengt en diverse benefietacties organiseert; het BRS-Instituut van gepensioneerde KBC ers die als consultants vrijwillig hun knowhow en ervaring ter beschikking stellen; het KBC4BRS-project, waarmee KBC zich engageert om het equivalent van twee fulltime medewerkers op jaarbasis ter beschikking te stellen in de vorm van consulting, en ten slotte de afvaardiging in de Raad van Bestuur van BRS. Eind 2013 keurde het Directiecomité van KBC Groep een Blacklist goed met bedrijven die de UN Global Compact-regels schenden. Geen enkele entiteit van KBC mag zaken doen met die bedrijven. 22

23 Op het vlak van verzekeringen ligt onze focus op preventie, gezondheid en veiligheid. Naast onze producten lanceren we ook regelmatig bewustmakingscampagnes, zoals Moeders Preventiewinkel. Daarnaast neemt KBC deel aan uiteenlopende projecten en initiatieven, zoals Leuven Klimaatneutraal 2030 en Stadslab 2050, waar verschillende partijen rond de tafel zitten met het oog op concrete milieu-efficiënte acties. Tal van organisaties krijgen steun van KBC: Kom op tegen Kanker, ToekomstAtelier, KAVKA, Uilenspiegel, JES, Bonnevie, Daarbij ligt de focus vooral op organisaties die minderbedeelden helpen, sociale discriminatie aanvechten en jonge mensen helpen op eigen benen te staan. Lees er meer over in het Verslag aan de Samenleving en het CSR-rapport. 1 Bron: 2 Bron: 3 Bron: 4 Bron: 2012: 5 Bron: Key=10738d11-a3f5-11e3-a274-e34dcd3b5592&languageId=all&pageIndex=1. 6 Bron: 23

24 24 Verantwoordelijk uitgever: KBC Bank NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE , RPR Brussel. DWOS Deze brochure is gedrukt op milieuvriendelijk papier.

KBC wil met haar activiteiten bijdragen tot de economische, sociale en ecologische vooruitgang van haar werkgebieden. De maatschappelijke rol van KBC

KBC wil met haar activiteiten bijdragen tot de economische, sociale en ecologische vooruitgang van haar werkgebieden. De maatschappelijke rol van KBC Duurzaam beleggen KBC wil met haar activiteiten bijdragen tot de economische, sociale en ecologische vooruitgang van haar werkgebieden. De maatschappelijke rol van KBC komt ook tot uiting in haar producten.

Nadere informatie

Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14

Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14 Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14 15 01 2015 Verantwoord beleggen De visie van Petercam Een verantwoord belegger zijn gaat verder dan enkel maar verantwoorde beleggingsproducten aanbieden;

Nadere informatie

Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis

Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis 6 juli 2015 Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis 1 / 16 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 Wat is maatschappelijk verantwoord beleggen?... 4 3 Waarom willen wij maatschappelijk verantwoord beleggen?... 5

Nadere informatie

Ethisch investeren in België: Een vergelijkende studie van de criteria en de in-house screening. David Jacobs Lieven De Moor Luc Van Liedekerke

Ethisch investeren in België: Een vergelijkende studie van de criteria en de in-house screening. David Jacobs Lieven De Moor Luc Van Liedekerke Ethisch investeren in België: Een vergelijkende studie van de criteria en de in-house screening David Jacobs Lieven De Moor Luc Van Liedekerke HUB RESEARCH PAPERS 2011/20 ECONOMICS & MANAGEMENT NOVEMBER

Nadere informatie

Onze opdracht : maatschappelijk verantwoord beleggen

Onze opdracht : maatschappelijk verantwoord beleggen Onze opdracht : maatschappelijk verantwoord beleggen Een transparante kijk op duurzaam beleggen Inhoud Beleggen met eerbied voor onderlinge waarden Ethias volgt de strengste gedragscodes Ethias sluit zich

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2010

Maatschappelijk jaarverslag 2010 Maatschappelijk jaarverslag 200 0.000 Aantal ING medewerkers wereldwijd 4,9% van onze ING Management Council bestaat uit vrouwen 72/00 ING heeft een score van 72 in de Dow Jones Sustainability Index +40

Nadere informatie

Raadplegen deelnemers pensioenfondsen over duurzaam beleggen

Raadplegen deelnemers pensioenfondsen over duurzaam beleggen Raadplegen deelnemers pensioenfondsen over duurzaam beleggen 2 Raadplegen deelnemers pensioenfondsen over duurzaam beleggen Auteurs: Jacqueline Duiker, Frank Wagemans, Erwin Fijt, Peter de Jong Januari

Nadere informatie

Samen Duurzaam Sterker

Samen Duurzaam Sterker Samen Duurzaam Sterker Onze bijdrage aan duurzame ontwikkeling tot 2020 1 Samen Duurzaam Sterker Samen Duurzaam Sterker Rabobank streeft als coöperatieve bank samen met haar zakelijke en particuliere klanten

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

DUURZAAM BELEGGEN AANBIEDERS

DUURZAAM BELEGGEN AANBIEDERS RONDE TAFEL AANBIEDERS RONDE TAFEL 3 DUURZAAM BELEGGEN AANBIEDERS Door Hans Amesz 90 FINANCIAL Foto s: Fotopersburo Dijkstra Waarmee worden aanbieders van duurzame en maatschappelijk verantwoorde beleggingsproducten

Nadere informatie

Onze benadering van beleggen op de beurs

Onze benadering van beleggen op de beurs TlB Onze benadering van beleggen op de beurs Inleiding Dit is de derde versie van de Beleggingsstrategie voor beleggingen op de beurs zoals toegepast door Triodos Investment Management B.V. * voor haar

Nadere informatie

Onze benadering van beleggen op de beurs

Onze benadering van beleggen op de beurs TlB Onze benadering van beleggen op de beurs Inleiding Dit is de beleggingsstrategie voor beleggingen op de beurs zoals toegepast door Triodos Investment Management BV* voor haar duurzame (SRI) beleggingsfondsen

Nadere informatie

Beleid Verantwoord Beleggen Delta Lloyd Asset Management

Beleid Verantwoord Beleggen Delta Lloyd Asset Management Beleid Verantwoord Beleggen Delta Lloyd Asset Management Inhoudsopgave Beleid verantwoord beleggen... 1 Visie en doelstellingen... 1 Definities... 1 Reikwijdte... 2 Dilemma s... 2 Beleidsuitgangspunten...

Nadere informatie

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008 1 Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Jaarverslag 2008 ASN Bank Geld(t) vertrouwen? Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten vba katernen # 11 Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Samenstelling werkgroep Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Marcel de Berg, Your Good Choice, marceldeberg@duurzaamvermogensbeheer.nl

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen bij PMT. Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen bij PMT. Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Verantwoord Beleggen bij PMT Onze tien leidende beginselen voor verantwoord beleggen Dit zijn de globale criteria op basis waarvan wij invulling geven aan verantwoord beleggingsbeleid.

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2011 Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2011 Inhoud Managementverklaring 6 Voorwoord 7 Samenvatting 8 Uitvoering activiteiten verantwoord beleggen 10 Voorbeelden

Nadere informatie

Beleggen: Verantwoord, duurzaam of met impact? Themapublicatie februari 2015

Beleggen: Verantwoord, duurzaam of met impact? Themapublicatie februari 2015 Beleggen: Verantwoord, duurzaam of met impact? Themapublicatie februari 2015 Steeds meer beleggers willen hun beleggingskeuzes baseren op financiële criteria én niet-financiële criteria. Dit betekent dat

Nadere informatie

Impact en engagement. Thema s en onze impact. Impact in 't kort. Milieujaarverslag. Sociaal jaarverslag. GRI overzicht. Stakeholderdialoog.

Impact en engagement. Thema s en onze impact. Impact in 't kort. Milieujaarverslag. Sociaal jaarverslag. GRI overzicht. Stakeholderdialoog. Impact en engagement Triodos Bank is in het leven geroepen om ten goede te komen aan mensen, milieu en cultuur. Ontdek wat we in 2012 hebben bereikt. Hoe we onze medewerkersgroep hebben ontwikkeld, vooruitgang

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

De volgende stap in duurzame groei

De volgende stap in duurzame groei Getting you there. Verslag Duurzaam ondernemen 2007 De volgende stap in duurzame groei Over dit verslag Het Fortis Verslag Duurzaam ondernemen 2007 richt zich op de prestaties van ons bedrijf in het afgelopen

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen bij aex-bedrijven

Duurzaam ondernemen bij aex-bedrijven Duurzaam ondernemen bij aex-bedrijven Een studie naar maatschappelijk verantwoord ondernemen bij beursgenoteerde ondernemingen in Nederland Editie 2005 Dutch Sustainability Research Duurzaam ondernemen

Nadere informatie

D u u r z a a m B e l e g g e n C h a r i t a t i e v e I n s t e l l i n g e n e n C o n g r e g a t i e s

D u u r z a a m B e l e g g e n C h a r i t a t i e v e I n s t e l l i n g e n e n C o n g r e g a t i e s R a p p o r t E n q u ê t e : D u u r z a a m B e l e g g e n C h a r i t a t i e v e I n s t e l l i n g e n e n C o n g r e g a t i e s V e r e n i g i n g e n e n s t i c h t i n g e n D e s k J u l

Nadere informatie

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid Beleggingsbeleid Ardanta Het beleggingsbeleid van Ardanta is uitbesteed aan de afdeling Financial Markets van ASR Nederland. Jaarlijks stellen wij het beleid in samenspraak met deze afdeling vast, waarna

Nadere informatie

Cases in Marketing. Triodos Bank. Marketingmanagement bij Triodos Bank

Cases in Marketing. Triodos Bank. Marketingmanagement bij Triodos Bank Marketing Management van Philip Kotler is het belangrijkste marketingboek van de laatste veertig jaar. Dit stellen marketingwetenschappers in het jubileumnummer van het Tijdschrift voor Marketing ( 40

Nadere informatie

PME Jaarverslag. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

PME Jaarverslag. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen PME Jaarverslag Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Maatschappelijk Verantwoord Beleggen volgens PME 1) PME streeft naar een goed én verantwoord rendement. We beleggen op basis van de zogenoemde ESG-criteria:

Nadere informatie

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Uw vermogen om te leven Verslag Verantwoord Beleggen 2012 3 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Inhoudsopgave Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Woord vooraf 5 Kengetallen in 2012 7 Het ABP beleid voor

Nadere informatie