Afhandeling meldingen van arbeidsongevallen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afhandeling meldingen van arbeidsongevallen"

Transcriptie

1 Interne instructie Arbeidsinspectie Afhandeling meldingen van arbeidsongevallen INHOUDSOPGAVE 1. HET WERKTERREIN VAN DE ARBEIDSINSPECTIE MET BETREKKING TOT ARBEIDSONGEVALLEN 1.1 Algemeen uitgangspunt 1.2 Ongevallen niet-werknemers 1.3 Ongevallen in het buitenland 1.4 Verkeersongevallen 1.5 Stoomketels en drukvaten 1.6 Sport- en spelongevallen op scholen 1.7 Samenwerking met andere inspectiediensten 2. INTAKE 2.1 Algemeen 2.2 Dodelijke ongevallen 3. WEL OF NIET ONDERZOEKEN 4. ONGEVALSONDERZOEK 4.1 Aandachtspunten 4.2 Gebruik verklaringen politie 5. HANDHAVINGSBELEID 6. ADMINISTRATIEVE AFHANDELING 6.1 Registratie type ongeval en oorzaken 6.2 Rapportage 6.3 Formele afhandeling 7. INFORMATIEVERSTREKKING AAN BETROKKEN PARTIJEN 8. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TERMIJNEN BIJLAGEN Bijlage 1 Afspraken met andere inspectiediensten vastgesteld 10 mei 2001

2 1. HET WERKTERREIN VAN DE ARBEIDSINSPECTIE MET BETREKKING TOT ARBEIDSONGEVALLEN 1.1 Algemeen uitgangspunt Alle meldingen die betrekking hebben op ongevallen waarbij sprake is van persoonlijk letsel en die direct of indirect gerelateerd zijn aan arbeid, of aan omstandigheden waarop wetgeving van kracht is die behoort tot het toezichtsgebied van de Arbeidsinspectie (AI), worden in behandeling genomen. Dit ongeacht de status van de melder of de eventueel getroffenen (wel of geen werknemer), en ongeacht het tijdstip van de melding dan wel het bekend worden van het arbeidsongeval bij de AI. 1.2 Ongevallen niet-werknemers Ongevallen van niet-werknemers, waarbij een rechtstreeks verband bestaat met het verrichten van arbeid, worden in behandeling genomen, met uitzondering van ongevallen met de werkgever zelf of van een zelfstandige ondernemer zonder personeel. Ook ongevallen met leden van maatschappen en vennootschappen onder firma worden in behandeling genomen. In dit verband is de reikwijdte van artikel 10 Arbowet 1998 ( Voorkomen van gevaar voor derden ) van belang. Algemene criteria hiervoor zijn echter niet te geven. Indien vragen rijzen over de toepassing van artikel 10 kan contact worden opgenomen met de afdeling Arbo- Handhaving (Arbo-H) van het Centraal Kantoor (CK). Deze afdeling zal, zo nodig in overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden (JA) van de directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden (WBJA), de vragen beantwoorden en zo in de loop van de tijd een algemene lijn en jurisprudentie ontwikkelen. De laatste jaren is de AI enige malen geconfronteerd geweest met verzoeken van Officieren van Justitie tot het verrichten van onderzoek van ongevallen, waarbij een ruime interpretatie werd gegeven van artikel 10 van de Arbowet. Dit heeft o.a. geleid tot het onderzoek van een ongeval door een treinreiziger bij het instappen in een trein en van een spelend kind in een supermarkt. 1.3 Ongevallen in het buitenland De Arbowet kent een territoriale werking en de uitoefening van de bevoegdheden van de AI is beperkt tot het Nederlands grondgebied. Meldingen van ongevallen bij in het buitenland opererende Nederlandse werkgevers kunnen dan ook niet voor onderzoek in behandeling worden genomen. Wel kan een dergelijke melding worden doorgegeven aan de afdeling Arbo-H, die de betreffende buitenlandse zusterorganisatie kan verzoeken een onderzoek in te stellen. 1.4 Verkeersongevallen Ongevallen tijdens het woon-werkverkeer zijn uitgesloten in artikel 9 en behoren derhalve niet tot het toezichtgebied van de AI. Verkeersongevallen op de openbare weg, waarbij een of meer werknemers tijdens de uitoefening van hun beroep zijn betrokken (bijvoorbeeld chauffeurs en vertegenwoordigers), vallen in principe onder de meldingsplicht. In de praktijk worden dergelijke ongevallen echter op basis van de Wegenverkeerswet door de politie onderzocht. Acties om met de politie tot een formele afstemmingsregeling te komen, waarin de wederzijdse bevoegdheden en werkafspraken formeel worden vastgelegd, dan wel afspraken over informatie-uitwisseling zijn 1

3 in gang gezet. Indien verkeersongevallen toch worden gemeld, bijvoorbeeld door een slachtoffer, dan worden deze uiteraard wel in behandeling genomen. Samenwerking met de politie is daarbij dringend gewenst. Meldingen van ongevallen die in dit kader door de AI altijd in behandeling worden genomen betreffen: verkeersongevallen op (afgesloten) bedrijfsterreinen; ongevallen bij laden/lossen en ongevallen bij of als gevolg van wegwerkzaamheden. Bij het onderzoek van dergelijke ongevallen kan samenwerking met de politie en/of RVI wenselijk zijn. 1.5 Stoomketels en drukvaten Bij ongevallen die betrekking hebben op insluitsystemen, zoals stoomketels en drukvaten, kan ook de handhaving van de Stoomwet aan de orde zijn. Bij dergelijke ongevallen moet de toezichthouder Stoomwezen BV, gelokaliseerd bij de afdeling Arbo-H van het CK, direct worden geïnformeerd. 1.6 Sport- en spelongevallen op scholen Ernstige ongevallen overkomen aan leerlingen tijdens schooltijd zijn meldingsplichtig. Ernstige ongevallen met machines of bij scheikundeproeven, moeten worden gemeld en onderzocht. Sport- en spelongevallen tijdens de gymles, de zwemles of in het speelkwartier hebben vrijwel zonder uitzondering te maken met onvoldoende toezicht. Dit laat zich in de meeste gevallen moeilijk vaststellen. Onderzocht zal worden of dergelijke ongevallen in het Arbobesluit kunnen worden uitgezonderd van de meldingsplicht. Tot die tijd zullen meldingen van deze aard moeten worden onderzocht door de Arbeidsinspectie. Bij sport- en spelongevallen waarbij onvoldoende toezicht moeilijk is vast te stellen kan voorlopig voor advies contact worden opgenomen met de Onderwijsinspectie (telefoon: ). 1.7 Samenwerking met andere inspectiediensten Ongevallen kunnen plaatsvinden op toezichtgebieden waarop ook andere inspectiediensten werkzaam zijn. Het betreft hier kermisattracties en pretparken, de luchtvaart, de scheepvaart, spoorwegen en spoorvervoer, wegvervoer en aardolie- en gaswinning. Met de betrokken diensten zijn werkafspraken gemaakt, zie hiertoe bijlage INTAKE 2.1 Algemeen Alle meldingen van ongevallen, ook die welke conform hoofdstuk 3 niet tot onderzoek leiden, die tot het toezichtgebied van de AI behoren, worden in behandeling genomen en vervolgens in GISAI geregistreerd. Registratie is bijvoorbeeld noodzakelijk in verband met eventuele claims van slachtoffers, of indien pas later blijkt dat er toch sprake is van een meldingsplichtig ongeval. De intaker maakt en bewaart aantekeningen van de resultaten van de communicatie met de melder (in GISAI op tabblad Opmerkingen ). Indien de melding plaatsvond door een derde (bijvoorbeeld door de politie), is het aangewezen voor nadere informatie contact op te nemen 2

4 met de werkgever en/of het bedrijf. 2.2 Dodelijke ongevallen De geregistreerde gegevens van meldingen van dodelijke ongevallen moeten direct door middel van een fax worden doorgegeven aan de afdeling Arbo-H, met een verwijzing naar het zaaknummer in GISAI. De afdeling Arbo-H stelt vervolgens onverwijld: de afdeling Persvoorlichting (PEV) van de directie Voorlichting, Bibliotheek en Documentatie), de Algemeen Directeur van de AI en de afdeling Monitoring en Beleidsinformatie (MBI) op de hoogte. Bij meldingen van bepaalde dodelijke ongevallen (bijvoorbeeld bij veel publiciteit) buiten kantooruren kan de hoofdinspecteur overwegen PEV in te schakelen via het pikettelefoonnummer: NB 1: Volgens de internationaal gebruikelijke definitie van arbeidsongevallen dient bij overlijden van het slachtoffer binnen een jaar na en ten gevolge van een ongeval, het ongeval als dodelijk te worden beschouwd. Dergelijke ongevallen moeten, voor zover deze bekend worden, alsnog conform bovenstaande procedure worden doorgegeven. Indien de zaak in GISAI reeds is afgesloten, moet in de zaak onder Opmerkingen worden vermeld dat het slachtoffer is overleden en op welke datum dat is gebeurd. NB 2: Als tijdens onderzoek blijkt dat er sprake is van een natuurlijke dood van het slachtoffer of wanneer het gaat om zelfdoding, dan dient dit niet als ongeval te worden behandeld en dus ook niet in GISAI als zodanig te worden geregistreerd. Het HCA dient dergelijke zaken uit GISAI te verwijderen. 3. MELDINGSPLICHT EN ONDERZOEK 3.1 Meldingsplicht Een ongeval wordt altijd in onderzoek genomen indien er sprake is van een wettelijk verplichte melding (ook indien het ongeval niet onverwijld is gemeld). Dit is het geval bij: dodelijke afloop; ernstig lichamelijk en/of geestelijk letsel dat binnen 24 uur tot opname in een ziekenhuis voor behandeling of observatie (geen poliklinische behandeling) heeft geleid; (vermoeden van) blijvend lichamelijk letsel; (vermoeden van) blijvend geestelijk letsel. Voorts kan - in overleg met de hoofdinspecteur - op basis van de volgende aspecten worden besloten een niet-meldingsplichtig ongeval te onderzoeken: (vermoeden van) een ernstige overtreding; er is sprake van beleidsrelevantie, bijvoorbeeld: - complex ongeval, waarbij de oorzaak/gevolg relatie onduidelijk is; - passend in de handhavingsstrategie ten aanzien van het betrokken bedrijf en/of branche; - publicitair, politiek of maatschappelijk gevoelig. 3

5 andere overwegingen: - bijna ernstige ongevallen; - meerdere, op zich zelf niet meldingsplichtige, ongevallen binnen hetzelfde bedrijf. 3.2 Werkwijze bij melding van niet-meldingsplichtige ongevallen Ingeval van melding van niet meldingsplichtige ongevallen kunnen zich twee situaties voordoen: 1. De werkgever wordt direct tijdens of naar aanleiding van de telefonische melding op de hoogte gebracht van de beslissing over het niet onderzoeken van het gemelde ongeval. 2. In geval de beslissing om het ongeval niet te onderzoeken wordt genomen na bezoek ter plaatse, verantwoordt de inspecteur zijn/haar beslissing door in GISAI onder het tabblad Opmerkingen de gebleken feiten of gegevens, op grond waarvan de beslissing is genomen, te vermelden. In beide gevallen wordt het besluit geen onderzoek door de AI, schriftelijk en onderbouwd aan de werkgever bevestigd (modelbrief met, zo nodig, tekst op maat), met een afschrift aan de getroffene(n). De folder Ernstige arbeidsongevallen, wat doet de Arbeidsinspectie wordt standaard bijgevoegd. Als na een bezoek ter plaatse wordt besloten geen onderzoek in te stellen kan, indien wel tekortkomingen zijn geconstateerd, worden besloten tot het uitvoeren van een handhavingstraject. De afhandeling daarvan vindt plaats onder de zaak van het ongeval. Zie ook de procesbeschrijving ongevallen. 3.3 Bijzondere omstandigheden met betrekking tot de meldingsplicht De definitie van een meldingsplichtig ongeval leidt regelmatig tot onduidelijkheden ten aanzien van de meldingsplicht en de wijze waarop daarmee moet worden omgegaan door de AI. Het komt regelmatig voor dat bij een bezoek ter plaatse van het ongeval blijkt, dat er op dat moment geen sprake is van een meldingsplichtig ongeval: geen ziekenhuisopname binnen 24 uur en ook blijvend letsel lijkt niet aan de orde. Echter na enige tijd - tot een maximum van twee jaar - openbaart zich blijvend lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van het ongeval. Op dat moment geldt de meldingsplicht van de werkgever onverkort. Indien na enige tijd ziekenhuisopname van het slachtoffer noodzakelijk is, geldt de meldingsplicht niet, deze is immers gebonden aan de 24-uurs limiet. Voor wat betreft de handhaving van de meldingsplicht wordt verwezen naar paragraaf 5. Onder omstandigheden kunnen littekens als ''blijvend letsel'' worden beschouwd. Dit is het geval indien betrokkene hiervan blijvend (lichamelijk en/of psychisch) last ondervindt. Vlak na een ongeval is dat moeilijk te beoordelen. Littekens openbaren zich per definitie niet direct na een arbeidsongeval. Ergo, dit soort ongevallen wordt niet onderzocht omdat er niet wordt voldaan aan de definitie van artikel 9. Wel kunnen na verloop van tijd littekens ontstaan. Wanneer een slachtoffer zich alsnog tot de AI richt omdat hij of zij deze ervaart als blijvend letsel (lichamelijk dan wel geestelijk) dan zal dit moeten worden onderbouwd door een arts of een psychiater. Is dit het geval dan zal de AI het ongeval alsnog onderzoeken. 4

6 4. ONGEVALSONDERZOEK 4.1 Aandachtspunten De volgende aandachtspunten zijn voor het onderzoek onder meer van belang: niet onverwijld gemelde ongevallen zo goed mogelijk, mede op basis van getuigenverklaringen en/of reconstructie, onderzoeken; betrokkenen (werkgever, getroffenen en/of familie) en ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging naar vermogen informeren over de door de AI te volgen procedure. De folder Ernstige arbeidsongevallen, wat doet de Arbeidsinspectie kan hierbij een goed hulpmiddel zijn; vaststellen van de (werk-)situatie, arbeidsverhoudingen en gezagsrelaties; vaststellen van de directe en de basisoorzaken (zie SOAT-kaart); vaststellen van de toedracht; zo nodig interne en/of externe deskundigen inschakelen; bij ongevallen op bouwplaatsen vaststellen of ook de uitvoerende partij en de opdrachtgever in het onderzoek betrokken dienen te worden, in verband met de artikelen 2.26 t/m 2.39 van het Arbobesluit (het vroegere Bouwprocesbesluit). Voorlopig alleen meenemen bij: bouwwerken waarvan de geraamde duur meer dan 30 werkdagen beslaat, en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd werkzaam (zullen) zijn of bij bouwwerken waarbij meer dan 500 mandagen zullen zijn gemoeid. Zie hiervoor ook Uitgangspunten en stappen in het ongevalsonderzoek (paragraaf 7.2) in de map van de opleiding Bouwplaatsen Arbobesluit van oktober altijd alle getroffenen en relevante personen (getuigen, werkgever, leidinggevenden, etc.) horen; verklaringen bij voorkeur laten ondertekenen en personen die gehoord zijn desgevraagd kopie van eigen verklaring overhandigen (of te zijner tijd toezenden); als voldoende bewijs worden aangemerkt: eigen waarnemingen van de inspecteur of minimaal twee gelijkluidende verklaringen van getuigen (onafhankelijk en niet weerlegd); Voor aanvang van een getuigenverhoor zal melding moeten worden gemaakt van de procedure dat verklaringen aan alle betrokken partijen beschikbaar worden gesteld; conclusies met betrekking tot de toedracht en/of de oorzaken altijd toetsen aan het wettelijk kader, om vast te kunnen stellen of er sprake is van beboetbare of strafbare feiten;. in geval van beboetbare of strafbare feiten: vaststellen welke natuurlijke en/of rechtspersonen daarvoor verantwoordelijk en/of wettelijk aansprakelijk zijn; zodra tijdens het onderzoek blijkt dat een beboetbaar of strafbaar feit is gepleegd, de verantwoordelijke hiervan in kennis stellen. Deze vervolgens, voordat hem/haar verdere verklaringen worden afgenomen, vertellen dat hij/zij als verdachte niet hoeft te antwoorden op vragen (cautie); zoveel mogelijk relevante documentatie en tekeningen verzamelen en foto s nemen; zo mogelijk een berekening maken van het door de verdachte genoten economisch voordeel in relatie met de geconstateerde overtreding, gebaseerd op de kostprijs van investeringen (geldt alleen voor strafrechtelijke afhandeling); indien monsters worden meegenomen en/of goederen in beslag worden genomen, moeten bepaalde procedures in acht worden genomen. Deze zijn beschreven in de gedragscode van 5

7 de AI van 20 januari De benodigde standaardformulieren zijn beschikbaar in N:\ GISAIModel\Modellen ATW PV én Arbo PV. getroffenen en/of familie eventueel wijzen op de mogelijkheid van een civiele procedure en hen doorverwijzen naar Bureau voor Rechtshulp; indien een ongeval strafrechtelijk wordt afgedaan, getroffenen en/of familie voor hulp verwijzen naar het dichtstbijzijnde Bureau Slachtofferhulp; Indien PV wordt opgemaakt, wordt het slachtoffer erop gewezen dat hij zich als benadeelde partij kan voegen in het strafproces teneinde vergoeding van zijn schade te bewerkstelligen (Wet Terwee). Hiertoe worden door de inspecteur gegevens verzameld voor de module slachtofferzorg (zie paragraaf 6.2). 4.2 Gebruik verklaringen van de politie Indien er bij een arbeidsongeval sprake is van een vermoedelijke overtreding van een strafbaar feit, is de politie bevoegd een opsporingsonderzoek in te stellen, eventueel in samenwerking met de Arbeidsinspectie. De politie heeft geen bevoegdheden wanneer er sprake is van beboetbare feiten in het kader van de Arbowet De politie dient zich dan ook te onthouden van het stellen van gerichte vragen aan getuigen of belanghebbenden met betrekking tot beboetbare feiten. De inspecteur kan gebruik maken van een de auditu verklaring van de politie voor feitenmateriaal en moet vervolgens ten aanzien van de arboelementen de getuigen zelf horen. De inspecteur kan de politie verzoeken een rapport van bevindingen te maken of zelf de betrokken politieambetenaar als getuige horen. Verklaringen door de politie opgenomen in het kader van een opsporingsonderzoek, bijvoorbeeld dood door schuld, kunnen als aanvullend bewijsmateriaal worden gebruikt of kunnen dienen als voorbereiding voor het verhoor door de inspecteur, voorzover relevant voor een arbo-onderzoek. Aangezien dergelijke verklaringen in het kader van opsporing zijn afgelegd, mag de politie deze alleen met toestemming van de OvJ beschikbaar stellen aan de inspecteur. Een proces-verbaal, een rapport van bevindingen of een de auditu verklaring kunnen als (ondersteunend) bewijsmateriaal bij het ongevallenboeterapport worden gevoegd, als aan het vorenstaande is voldaan. De bestuursrechter kan deze documenten als bewijsmateriaal toelaten. Mutatierapporten van de politie kunnen niet bij een ongevallenboeterapport worden gevoegd in verband met het informele karakter ervan. Mocht de inhoud van een mutatierapport van belang zijn voor het boeterapport, dan zal aan de betrokken politieambtenaar moeten worden verzocht of hij zijn bevindingen in een relaas van bevindingen wil vastleggen of hij zal door de inspecteur als getuige moeten worden gehoord. Overigens valt een mutatierapport onder de Wet bijzondere politieregisters en mag dientengevolge niet zomaar worden verstrekt aan de Arbeidsinspectie. 5. HANDHAVINGSBELEID Bij het handhavingsbeleid met betrekking tot ongevalsonderzoek is het van belang of er sprake is van bestuursrechtelijke dan wel strafrechtelijke afhandeling. De afhandeling van ongevallen door de AI vindt grotendeels bestuursrechtelijk plaats. Strafrechtelijke afhandeling is slechts 6

8 aan de orde indien er sprake is van: een causaal verband tussen het ongeval en een overtreding van een strafrechtelijke bepaling; toepassing van artikel 32 Arbowet 1998 (misdrijf) op initiatief van de AI wanneer er duidelijk sprake is van opzet 1 ; indien het Openbaar Ministerie (OM) gebruik maakt van zijn mogelijkheid om de AI opdracht te geven tot een opsporingsonderzoek naar de mogelijke overtreding van commune bepalingen (o.a. letsel door schuld). De volgende punten zijn voor een goed verloop van de handhaving van belang. Ten aanzien van overtredingen die tijdens het ongevalsonderzoek worden geconstateerd, stuurt de AI zo spoedig mogelijk een standaard brief (maatregelenbrief). Daarin wordt vermeld dat overtredingen zijn geconstateerd en dat mogelijk een boeterapport dan wel een PV zal worden opgemaakt, en dat los daarvan de beboetbare of strafbare feiten zo spoedig mogelijk moeten worden opgeheven. Voor geconstateerde beboetbare of strafbare feiten die niet in causaal verband staan met het ongeval, of bij ongevallen die niet hebben geleid tot ernstig letsel, vindt separaat handhaving plaats volgens het handhavingsbeleid. In geval van beboetbare of strafbare feiten, die een oorzakelijk verband hebben met het ontstaan en/of de gevolgen van een ongeval, en waarbij sprake is van ernstig letsel, wordt altijd een ongevallenboeterapport c.q. een PV van overtreding (of misdrijf) tegen de werkgever opgemaakt. N.B.: dit geldt uitsluitend voor meldingsplichtige ongevallen. Het oordeel van de inspecteur over de mate van verwijtbaarheid of verzachtende omstandigheden ten aanzien van het vorige punt speelt geen rol bij de beslissing over het al dan niet opmaken van een boeterapport of een PV. Eventuele verzachtende omstandigheden moeten wel in het ongevallenboeterapport of het PV worden vermeld. De beoordeling daarvan wordt echter overgelaten aan de boeteoplegger c.q. het OM of de rechter. In geval van causale overtredingen die begaan zijn door het slachtoffer zelf, wordt geen ongevallenboeterapport of proces-verbaal tegen hem of haar opgemaakt. Het slachtoffer draagt toch al de consequenties van zijn of haar handelen en het is niet aan de Arbeidsinspectie om de onoplettendheid, onervarenheid of bewust gevaarlijke handelingen ook nog eens te bestraffen. Het is wel van belang voor de berekening van de boetehoogte om in het ongevallenboeterapport voor de werkgever aan te geven of er sprake is van mede schuld van het slachtoffer, of het gaat om één beboetbaar feit, en of het gaat om het eerste ongeval sinds 1 november 1999 in het bedrijf van de betrokken werkgever. Terzake van het niet, of niet onverwijld (= zonder uitstel) melden van meldingsplichtige ongevallen (artikel 9 Arbowet) wordt altijd een boeterapport opgemaakt. Uitzondering: Indien pas na enige tijd blijvend letsel optreedt, en dit wordt niet door de werkgever gemeld, dan wordt daarvoor geen boeterapport opgemaakt, of enig ander instrument ingezet. Reden: De onverwijlde melding is bedoeld om de AI in staat te stellen om de situatie waaronder een ongeval heeft plaatsgevonden te onderzoeken. Dit is bij zich later openbarend letsel niet aan de orde. 1 Indien in een ongevalsonderzoek blijkt dat door constatering of door middel van verhoor van verdachte en/of het afnemen van getuigenverklaringen een misdrijf kan worden aangetoond, wordt een PV misdrijf opgemaakt. 7

9 In verband met het bijzondere karakter van PV s-misdrijf is met het OM afgesproken dat alle opgemaakte PV s misdrijf voorlopig centraal zullen worden getoetst op inhoud en haalbaarheid. In verband hiermee zullen deze tot nader order gezonden moeten worden naar de afdeling Arbo-Handhaving. Deze afdeling zorgt voor verdere doorgeleiding. PV s misdrijf zullen via de coördinerend OvJ met toelichting aan betrokken (plaatselijke) OvJ worden gezonden. 2 De bij het onderzoek geconstateerde overtredingen verjaren twee jaar na de datum van een ongeval. Bij verjaring wordt een ongevalsrapport opgemaakt waarin deze (verjaarde) overtredingen worden vermeld. Een boeterapport in verband met het niet melden van een ernstig ongeval is echter nog steeds mogelijk indien deze overtreding na de verjaringstermijn aan het licht komt. De overtreding kan in dat geval beschouwd worden als een voortdurend delict. 6. ADMINISTRATIEVE AFHANDELING 6.1 Registratie type ongeval (BOBS) en oorzaken (SOAT) BOBS- en SOAT-gegevens worden door de betreffende inspecteur in GISAI geregistreerd, echter alleen indien ongevalsonderzoek is uitgevoerd. De registratie van BOBS- en SOATgegevens in GISAI is verplicht. Bij ongevalsonderzoeken moeten de volgende BOBS-oorzaakgegevens worden geregistreerd: werkomgeving (2-cijferig niveau = 123 items) oorzaak / letsel (1-cijferig niveau = 11 items) tool bij oorzaak letsel (2-cijferig niveau = 93 items) Invulling van SOAT-gegevens geschiedt op basis van het gestelde in de cursus ongevalsonderzoek. Correcte invulling van BOBS- en SOAT-gegevens is van groot belang voor het kunnen analyseren van ongevallen. 6.2 Rapportage Er zijn twee vormen van rapportage te onderscheiden: Bij meldingsplichtige ongevallen waarbij causale overtreding(en) zijn vastgesteld, wordt een ongevallenboeterapport of een PV (van overtreding of misdrijf) opgesteld. Bij meldingsplichtige ongevallen waarbij geen causale overtredingen zijn, wordt een ongevalsrapport opgesteld. Daarnaast vindt uiteraard afhandeling van de eventuele handhavingstrajecten plaats via de standaard modelcorrespondentie. Alle feiten, waarop de conclusies zijn gegrond, worden opgenomen in de rapportage en/of in de (in de bijlage op te nemen) verklaringen. Bij de rapportage worden zoveel mogelijk relevante documenten, tekeningen en foto s als bijlage toegevoegd. Bij een PV kan het opnemen van een berekening van het economisch voordeel in relatie met de geconstateerde overtreding, gebaseerd op de kostprijs van investeringen, relevant zijn. 2 Gedurende een overgangsperiode geldt centrale toetsing ook voor processen-verbaal van overtreding. 8

10 Zo nodig wordt ook een verklaring van vakinhoudelijke termen toegevoegd. Het kan van belang zijn in de rapportage, met schriftelijke toestemming van het slachtoffer, een medische verklaring op te nemen. Dit speelt bijvoorbeeld wanneer op een andere wijze niet duidelijk kan worden aangegeven wat de gevolgen (met name op de langere termijn) van het ongeval voor het slachtoffer zijn. Indien gewenst kan het slachtoffer reeds bij voorbaat (bijvoorbeeld bij het opnemen van de getuigenverklaring) om schriftelijke toestemming voor het opvragen van medische gegevens worden gevraagd, door ondertekening van het betreffende formulier. 6.3 Formele afhandeling Wordt een onderzoek afgesloten met een ongevallenboeterapport dan moet dit worden gezonden aan de boeteoplegger. De boetebeschikking die hier op volgt moet binnen 16 weken na melding van het ongeval aan de werkgever zijn toegezonden. Aangezien 4 weken nodig zijn ten behoeve van het opmaken van de kennisgeving aan de werkgever, de responsetermijn en het opmaken van de beschikking, dient een ongevallenboeterapport binnen 12 weken aan de boeteoplegger te worden gezonden. Zie ook de procesbeschrijving ongevallen. Wordt een onderzoek afgesloten met een PV, dan wordt dit tot nader order aan de afdeling Arbo-handhaving toegezonden. Na intrekking van deze order worden PV s gezonden aan het OM. Bij de keuze naar welk arrondissement, dient dan gekeken te worden naar de woonplaats van het slachtoffer. Woont het slachtoffer in het arrondissement waar ook het bedrijf statutair gevestigd is, dan wordt daar het PV naar toe gestuurd, in andere gevallen naar het arrondissement waar het ongeval zich heeft voorgedaan. Het kan ook zo zijn dat arrondissementen onderling hebben afgesproken welke in een bepaalde regio de arbo-zaken behandeld. In voorkomende gevallen worden PV s naar het betreffende arrondissement gezonden. Bij een PV wordt de module slachtofferzorg zo volledig mogelijk ingevuld. Om zoveel mogelijk gegevens te kunnen verzamelen dient voor het moment van verzenden van het PV contact opgenomen te worden met mogelijke informanten (slachtoffer, behandelend arts, etc.). Zo nodig wordt het slachtoffer en/of familie daarbij nogmaals gewezen op de mogelijkheden tot schadevergoeding via strafrechtelijke en/of civielrechtelijke weg en op hulpverlenende instanties, zoals het Bureau Slachtofferhulp. Het ongevalsonderzoek kan in GISAI als afgehandeld worden beschouwd op het moment dat de rapportage (ongevallenboeterapport of ongevalsrapport) aan de betrokkenen is toegezonden, of wanneer het PV aan het OM is overgedragen (zie hoofdstuk 7). In GISAI kan de zaak echter pas worden afgesloten op het moment dat het eventuele handhavingstraject als gevolg van het ongevalsonderzoek is afgesloten. 7. INFORMATIEVERSTREKKING AAN BETROKKEN PARTIJEN Het ongevallenboeterapport of het ongevalsrapport wordt, inclusief de bijlagen, standaard toegezonden aan de direct betrokken partijen: de verantwoordelijke werkgever, de eventuele werknemersvertegenwoordiging en de getroffene(n). 9

11 Indien belanghebbende derden verzoeken om toezending van rapporten dan worden deze via een (model-)brief naar één van de door de AI geïnformeerde partijen verwezen. Indien een advocaat van belanghebbende aangeeft geen medewerking van zijn cliënt in deze te krijgen, dan wordt het rapport, inclusief alle bijlagen, aan hem verstrekt. Gaat het om andere belanghebbende derden (verzekeringsmaatschappijen, uitlenende werkgever) dan zal worden bericht dat deze een WOB-verzoek moet indienen. Niet belanghebbende derden (bonden, verenigingen, e.d.) dienen altijd een WOB-verzoek in te dienen. De behandeling hiervan ligt in handen van de afdeling JA. Deze afdeling zorgt voor een ontvangstbevestiging aan de indiener van het verzoek en toetst het verzoek aan de WOB. De beslissing wordt vastgelegd in een beschikking in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Tegen deze beslissing kan vervolgens weer bezwaar ingesteld worden. De betrokken partijen (verdachte(n) en slachtoffer(s) ) worden schriftelijk in kennis gesteld van de onderzoeksafhandeling en de inzending van het PV. Indien door de betrokken partijen of derden om inzage wordt verzocht in het PV, dan worden deze verwezen naar het OM, onder vermelding van het geleidelijstnummer. 8. VERANTWOORDELIJKHEDEN Indien geen nader onderzoek naar aanleiding van een ongevalsmelding plaatsvindt, is het HCA verantwoordelijk voor de juiste registratie van de gegevens (HCA is zaakeigenaar). Indien wel nader onderzoek is uitgevoerd is de betrokken inspecteur verantwoordelijk voor de juiste registratie van gegevens (inspecteur is zaakeigenaar). 10

12 BIJLAGE 1 AFSPRAKEN MET ANDERE INSPECTIEDIENSTEN Kermisattracties en pretparken Voor meldingen van ongevallen bij kermisattracties en pretparken (of andere situaties waar gebruik wordt gemaakt van werktuigen of toestellen voor vermaak of recreatie) gelden de volgende uitgangspunten: Ongevallen waarbij slachtoffers zijn gevallen onder gebruikers of omstanders, worden doorverwezen naar de Keuringsdienst van Waren, telefoon: (ook buiten kantooruren). Ongevallen van werknemers bij de opbouw, het onderhoud, de exploitatie en het afbreken worden door de AI onderzocht. In bovengenoemde situaties vindt bij voorkeur afstemming en raadpleging tussen beide diensten plaats. Luchtvaart Alleen ongevallen aan boord van stilstaande luchtvaartuigen worden in behandeling genomen, voor zover het werk betreft van niet-boordpersoneel en/of werk van boordpersoneel dat niet in verband staat met de vlucht.. De overige ongevallen ( bij werkzaamheden in verband met of tijdens de vlucht) worden onderzocht door de Nederlandse Luchtvaart Autoriteit (NLA). Bij onderzoek door de AI moet afstemming plaatsvinden met de NLA, telefoon: Scheepvaart Ongevallen in verband met werkzaamheden op of in zeeschepen (ook vissersvaartuigen en zeegaand baggermateriaal) die in Nederland in aanbouw, verbouw, reparatie, onderhoud, reiniging of sloop zijn, en in verband met laad- en loswerkzaamheden, moeten worden onderzocht door de AI. Ongevallen aan boord van zeeschepen en bij het laden en lossen van zeeschepen door de bemanning zelf, zonder dat daar een stuwadoorsbedrijf bij betrokken is, worden onderzocht door de Scheepvaartinspectie (SI). Mede gezien het tijdelijke karakter van de werkplek is met de SI afgesproken dat meldingen van ongevallen die bij de AI binnenkomen altijd door de AI ter plekke worden onderzocht. Als vervolgens blijkt dat het om een ongeval gaat dat het werkterrein van de SI betreft, wordt deze dienst onmiddellijk op de hoogte gesteld, telefoon: of (buiten kantooruren) De AI en SI stellen elkaar op de hoogte van ongevallen in de haven waarbij buitenlandse werknemers zijn betrokken. Met betrekking tot in Nederlands territorium opererende binnenvaart bestaat de werkafspraak dat meldingen betreffende varende binnenvaartschepen, in overleg met het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) worden afgehandeld. Spoorwegen en spoorvervoer Ongevallen bij spoor-, metro- en tramwegbedrijven worden door de AI onderzocht. Ook de Rijksverkeersinspectie (RVI), afdeling Spoorwegtoezicht (ST) heeft bevoegdheden (telefoon: (ook buiten kantooruren). Alle ernstige ongevallen als gevolg van aanrijding en elektrocutie worden zonder overleg met ST onderzocht. Dergelijke ongevallen worden tevens gemeld bij de coördinerende AI-regio, 1

13 van waaruit zo nodig verdere activiteiten worden geïnitieerd. Wegvervoer De AI onderzoekt tot nader order ongevallen bij het beroepsgoederenvervoer, het besloten busvervoer en het taxivervoer. In voorkomende gevallen betrekt de AI de hiervoor aangemerkte RVI-inspecteur bij het ongevalsonderzoek als onderdeel van het leertraject voor RVI-inspecteurs (zie brief AI/CK/Arbo-H/01/18341). Na afronding van het leertraject zal de RVI dergelijke ongevallen zelfstandig onderzoeken (zie ook paragraaf 1.4). Aardolie- en gaswinning Voor het onderzoek van ongevallen in verband met werkzaamheden bij de aardolie- en gaswinning gelden de volgende werkafspraken: ongevallen bij boringen ten behoeve van de exploratie en exploitatie van delfstoffen betreffen het werkterrein van het Staatstoezicht op de mijnen, telefoon: ; ongevallen bij alle andere boringen, zoals voor wetenschappelijk onderzoek, de exploitatie van aardwarmte, onderzoek van bodemwater, afvalopslag of berging, worden behandeld door de AI. Vanwege de deskundigheid van het Staatstoezicht op de mijnen op het gebied van boringen is het aan te raden deze dienst bij het onderzoek te betrekken. 2

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie 1 Meldingsplichtige arbeidsongevallen Na een (ernstig) arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Na een (ernstig) arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment

Nadere informatie

Melden ongevallen bij de ISZW

Melden ongevallen bij de ISZW L3G 06.05.B.07 - Melding registratie persoonlijke veiligheid incidenten, Bijlage 1 Melden ongevallen bij de ISZW Verplichte melding van arbeidsongevallen Een werkgever is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

Ernstige arbeidsongevallen

Ernstige arbeidsongevallen Ernstige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie Ernstige arbeidsongevallen Na een ernstig arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment wordt men zich er weer

Nadere informatie

PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN

PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN juni 2005 NVRD POSTBUS 1218 6801 BE ARNHEM TEL. 026-3771 333 FAX. 026-4450 155 E-MAIL POST@NVRD.NL WEBSITE WWW.NVRD.NL - blz. 2 - Acties die genomen dienen te

Nadere informatie

Bestuurlijke Boete. 2 Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete 3

Bestuurlijke Boete. 2 Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete 3 Bestuurlijke Boete Bestuurlijke Boete De bewaakt en bevordert een veilig en duurzaam gebruik van weg, water, lucht en rail door burgers en ondernemers. Dat wordt bijvoorbeeld gedaan door controles langs

Nadere informatie

Procedure melden ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie

Procedure melden ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie Procedure melden ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie Inleiding Ondanks alle preventieve maatregelen kan het toch zijn dat zich een ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

T 030 659 55 50 F 030 659 56 55 E info@vhg.org I www.vhg.org

T 030 659 55 50 F 030 659 56 55 E info@vhg.org I www.vhg.org Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) De Molen 30, 3994 DB Houten Postbus 1010, 3990 CA Houten T 030 659 55 50 F 030 659 56 55 E info@vhg.org I www.vhg.org Een arbeidsongeval! Wat nu? Wilt

Nadere informatie

cocensus Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Cocensus Versie: 01.2 Datum: 7 maart 2014 Klachtenregeling Cocensus Pagina 1

cocensus Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Cocensus Versie: 01.2 Datum: 7 maart 2014 Klachtenregeling Cocensus Pagina 1 cocensus Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Cocensus Versie: 01.2 Datum: 7 maart 2014 Klachtenregeling Cocensus Pagina 1 Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a.

Nadere informatie

Aanwijzing. Slachtofferzorg. Parket Curaçao

Aanwijzing. Slachtofferzorg. Parket Curaçao Aanwijzing Slachtofferzorg Parket Curaçao Samenvatting Deze aanwijzing stelt regels betreffende de bejegening van slachtoffers van misdrijven, zoals zeden, geweld- en verkeersmisdrijven. Daarbij worden

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij ongevallen

Protocol voor het handelen bij ongevallen Protocol voor het handelen bij ongevallen Maart 2016 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om ongevallen op te nemen in een ongevallenregister en ernstige

Nadere informatie

Voegen in het strafproces

Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces april 2011 U bent slachtoffer geworden van een misdrijf of overtreding en u heeft daarbij schade geleden. Eén van de mogelijkheden om uw schade vergoed

Nadere informatie

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Klachtenregeling IGZ Artikel 1 1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de inspectie zich in een bepaalde aangelegenheid jegens

Nadere informatie

Een boete van de Arbeidsinspectie, hoe gaat dit in zijn werk?

Een boete van de Arbeidsinspectie, hoe gaat dit in zijn werk? Een boete van de Arbeidsinspectie, hoe gaat dit in zijn werk? 1 Vooraf De Arbeidsinspectie heeft een inspectie of onderzoek bij u uitgevoerd. Daarbij heeft de inspecteur een overtreding van één of meer

Nadere informatie

Rapport. Klacht over het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Arbeidsinspectie) te Den Haag. Datum: 13 april 2011. Rapportnummer: 2011/111

Rapport. Klacht over het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Arbeidsinspectie) te Den Haag. Datum: 13 april 2011. Rapportnummer: 2011/111 Rapport Klacht over het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Arbeidsinspectie) te Den Haag. Datum: 13 april 2011 Rapportnummer: 2011/111 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Arbeidsinspectie

Nadere informatie

Klachtenreglement. Documenteigenaar : Nicoline Hendriks Versie : 3.2 Datum : 2 juli 2012 Revisiedatum : 2 juli 2015

Klachtenreglement. Documenteigenaar : Nicoline Hendriks Versie : 3.2 Datum : 2 juli 2012 Revisiedatum : 2 juli 2015 Klachtenreglement Documenteigenaar : Nicoline Hendriks Versie : 3.2 Datum : 2 juli 2012 Revisiedatum : 2 juli 2015 Max Ernst GGZ Velperweg 27 6824 BC Arnhem Postbus 2051 6802 CB Arnhem T 088 270 12 20

Nadere informatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Sint Clemensschool School

Nadere informatie

Handboek Personeelsmanagement

Handboek Personeelsmanagement Handboek Personeelsmanagement Hoofdstuk 8 : ARBO Onderwerp : Melding (bijna) bedrijfsongevallen, agressie en geweld en (mogelijke) beroepsziekten. Datum : 1 augustus 2006 Versie : 1.0 Autorisatie : RvB,

Nadere informatie

De Arbeidsinspectie in het kort. Een boete van de Arbeidsinspectie, hoe gaat dit in zijn werk?

De Arbeidsinspectie in het kort. Een boete van de Arbeidsinspectie, hoe gaat dit in zijn werk? De Arbeidsinspectie in het kort Een boete van de Arbeidsinspectie, hoe gaat dit in zijn werk? Vooraf De Arbeidsinspectie heeft een inspectie of onderzoek bij u uitgevoerd. Daarbij heeft de inspecteur een

Nadere informatie

Circulaire ARBEIDSWEGONGEVAL

Circulaire ARBEIDSWEGONGEVAL art 7 ERNSTIG Welzijnswet 1996, art 94bis, 1 KB Welzijnsbeleid 1998, art 26, 4 ARBEIDSWEGONGEVAL Een ongeval van een werknemer is een arbeidsongeval (AO) als volgende voorwaarden zijn vervuld: een plotse

Nadere informatie

BHV plan. Naam bedrijf. Plaats, datum. Inhoud. 1. Basisgegevens bedrijf. 2. BHV organisatie. 3. BHV materialen. 4. Instructies voor het personeel

BHV plan. Naam bedrijf. Plaats, datum. Inhoud. 1. Basisgegevens bedrijf. 2. BHV organisatie. 3. BHV materialen. 4. Instructies voor het personeel BHV plan Naam bedrijf Plaats, datum Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf 2. BHV organisatie 3. BHV materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten en plattegronden 6. Oefenen 7. Voorbeelden van

Nadere informatie

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 98 27 091 Wijziging van de rbeidsomstandighedenwet 1998 (Technische verbeteringen en aanpassingen) GEWIJZIGD VOORSTEL VN WET 16 november 2000

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND

KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND Het dagelijks bestuur en de voorzitter van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, ieder voor zover zij bevoegd zijn;

Nadere informatie

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden.

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. 1. DOEL Deze procedure is bedoeld om zorgvuldig handelen te waarborgen bij constatering van ongewenst gedrag op de werkplek. 2. REIKWIJDTE

Nadere informatie

Ik heb een klacht. Alescon T.a.v. de Klachtencoördinator Postbus 990 9400 AZ Assen

Ik heb een klacht. Alescon T.a.v. de Klachtencoördinator Postbus 990 9400 AZ Assen Ik heb een klacht U werkt, u volgt een reïntegratietraject of u staat op de wachtlijst bij Alescon. Wij doen ons best om u altijd zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Meld het bij de Arbeidsinspectie

Heeft u een klacht? Meld het bij de Arbeidsinspectie Heeft u een klacht? Meld het bij de Arbeidsinspectie Heeft u een klacht? 1 Heeft u een klacht? Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwikkelt beleid op het terrein van arbeid en inkomen.

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING WOONINVESTERINGSFONDS

KLOKKENLUIDERSREGELING WOONINVESTERINGSFONDS KLOKKENLUIDERSREGELING WOONINVESTERINGSFONDS Regeling betreffende omgaan met een vermoeden van een misstand Vastgesteld door bestuur op: 10 augustus 2009 Instemming Raad van Toezicht op: 28 september 2009

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. In deze regeling wordt verstaan onder:

KLACHTENREGLEMENT. In deze regeling wordt verstaan onder: KLACHTENREGLEMENT INLEIDING Shared Value Groep hecht sterk aan een goede en transparante relatie met haar klanten. Het verlenen van diensten is en blijft echter mensenwerk, hoe zorgvuldig daarbij ook te

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie 1 De Arbeidsinspectie in het kort De Arbeidsinspectie (AI) maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en

Nadere informatie

OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE DHW

OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE DHW OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE DHW 1 ONDERWERP In deze notitie wordt kort het proces rond het opleggen van de bestuurlijke boete op basis van de Drank- en Horecawet beschreven, zoals toegepast door de Nederlandse

Nadere informatie

Klachtenregeling Werkvloertaal 26 juli 2015

Klachtenregeling Werkvloertaal 26 juli 2015 Klachtenregeling 26 juli 2015 Algemene Klachtenreglement Pagina 1 van 5 Algemene Klachtenreglement De directie van, Overwegende, dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is een regeling

Nadere informatie

Hoe werkt onze klachtenregeling?... 2. Klachtenregeling- Algemene bepalingen... 3. Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3

Hoe werkt onze klachtenregeling?... 2. Klachtenregeling- Algemene bepalingen... 3. Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Inhoud Hoe werkt onze klachtenregeling?... 2 Klachtenregeling- Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Wie een klacht kan indienen... 4 Artikel 3 Bij wie een klacht kan

Nadere informatie

Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017

Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017 Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017 Toelichting: Wijzigingen in de Arbowet die sinds 1 juli 2017 gelden zijn rood gemarkeerd Delen van de Arbowet die sinds 1 juli 2017 niet

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Klachten RvA

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Klachten RvA Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Klachten RvA Document code: RvA-BR008-NL Versie 2, 31-7-2014 Rv A-beleidsregels beschrijv en de Rv A regels en het beleid op specif ieke onderwerpen. Een actuele

Nadere informatie

Klachtenregeling van het Centraal bureau voor de statistiek voor klachten van externen

Klachtenregeling van het Centraal bureau voor de statistiek voor klachten van externen Klachtenregeling van het Centraal bureau voor de statistiek voor klachten van externen De Directeur-Generaal van de statistiek; Gelet op hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit: Hoofdstuk

Nadere informatie

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Informatie folder Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Pagina 2 van 16 Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Landelijke versie,

Nadere informatie

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. bestuur: de natuurlijke persoon/personen of het orgaan

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant. Nr. 111 19 juni 2015 Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke

Nadere informatie

Reglement Meldingscommissie Incidenten Patiëntenzorg Stichting Flebologisch Centrum Groeneweg te Grave

Reglement Meldingscommissie Incidenten Patiëntenzorg Stichting Flebologisch Centrum Groeneweg te Grave Reglement Meldingscommissie Incidenten Patiëntenzorg Stichting Flebologisch Centrum Groeneweg te Grave Stichting Flebologisch Centrum Grave S&W consultants Veenendaal 1 Reglement Meldingscommissie Incidenten

Nadere informatie

B 11 Buitenlandse werknemers 8

B 11 Buitenlandse werknemers 8 B 11 Buitenlandse werknemers 8 Wettelijke maatregelen te~en ille~ale tewerkstellin~ Teneinde illegale tewerkstelling tegen te gaan en de tewerkstelling van buitenlandse werknemers te kunnen reguleren voorziet

Nadere informatie

REGELING MELDEN VERMOEDEN MISSTAND

REGELING MELDEN VERMOEDEN MISSTAND REGELING MELDEN VERMOEDEN MISSTAND Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: werknemer: de persoon die werkt of heeft gewerkt voor de Veiligheidsregio Utrecht zoals bedoeld in

Nadere informatie

Kamervraag/vragen van de leden Ulenbelt en Van Huijm

Kamervraag/vragen van de leden Ulenbelt en Van Huijm De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Boete, dwangsom en stillegging: bezwaar, beroep en betaling

Boete, dwangsom en stillegging: bezwaar, beroep en betaling Boete, dwangsom en stillegging: bezwaar, beroep en betaling De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Bestuurlijke boete en dwangsom: bezwaar,

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen Agendapunt 7 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering d.d. 20 februari 2015 KLACHTENREGELING VRG Dit document betreft een regeling voor extern ingediende klachten over gedragingen van (een)

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 185 28 217 Regels over de documentatie van vennootschappen (Wet documentatie vennootschappen) GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 3 april 2003 Wij Beatrix,

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de politie, Landelijke Eenheid, voorheen het Korps Landelijke Politiediensten. Datum: 30 december 2013

Rapport. Rapport over een klacht over de politie, Landelijke Eenheid, voorheen het Korps Landelijke Politiediensten. Datum: 30 december 2013 Rapport Rapport over een klacht over de politie, Landelijke Eenheid, voorheen het Korps Landelijke Politiediensten. Datum: 30 december 2013 Rapportnummer: 2013/214 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAFSPRAKEN ARBEIDSINSPECTIE VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT

SAMENWERKINGSAFSPRAKEN ARBEIDSINSPECTIE VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN ARBEIDSINSPECTIE en VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN ARBEIDSINSPECTIE-VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, handelend

Nadere informatie

Panta Rhei Zorg BV & Panta Rhei Beheer en Bewind BV, gevestigd in Emmeloord. Hierna te noemen Panta Rhei.

Panta Rhei Zorg BV & Panta Rhei Beheer en Bewind BV, gevestigd in Emmeloord. Hierna te noemen Panta Rhei. KLACHTENREGLEMENT Panta Rhei Zorg BV & Panta Rhei Beheer en Bewind BV kennen een klachtenreglement welke ten doel hebben het voorzien in een procedure om op klachten binnen zo kort mogelijke termijn adequaat

Nadere informatie

Recht en bijstand bij juridische procedures

Recht en bijstand bij juridische procedures Recht en bijstand bij juridische procedures In deze folder leest u meer 0900-0101 (lokaal tarief) over de juridische bijstand door Slachtofferhulp Nederland en de rechten van slachtoffers. Een wirwar van

Nadere informatie

Bestuurlijke boete en dwangsom: bezwaar, beroep en betaling

Bestuurlijke boete en dwangsom: bezwaar, beroep en betaling Bestuurlijke boete en dwangsom: bezwaar, beroep en betaling 2 Bestuurlijke boete en dwangsom: bezwaar, beroep en betaling 1 Arbeidsomstandighedenwet, Arbeidstijdenwet, Wet arbeid vreemdelingen, Wet minimumloon

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen Versie: 18 november 2014 Inhoud INLEIDING...3 INTERNE PROCEDURE VOOR HET

Nadere informatie

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

Regeling melding misstand woningcorporaties

Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling van de procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand en van de (rechts)bescherming van de melder en de vertrouwenspersoon integriteit.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 22 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/175

Rapport. Datum: 22 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/175 Rapport Datum: 22 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/175 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat ambtenaren van het regionale politiekorps Limburg-Noord: - niet hebben gereageerd op een melding van verzoekers

Nadere informatie

Klachtenreglement CIZ. Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1

Klachtenreglement CIZ. Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1 Klachtenreglement CIZ 2015 Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Klachtrecht Artikel 3 Behoorlijke behandeling Hoofdstuk

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

kennis. kunde. kwaliteit. Privacy reglement

kennis. kunde. kwaliteit. Privacy reglement kennis. kunde. kwaliteit. Privacy reglement Januari 2013 Reglement opvragen patiëntengegevens Kader Dit reglement is opgesteld binnen de kaders van de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst

Nadere informatie

Klachtenregeling Smart-Coach BV

Klachtenregeling Smart-Coach BV Klachtenregeling Smart-Coach BV Hoe werkt onze klachtenregeling? Voor je ligt de klachtenregeling van Smart-Coach. Deze is bedoeld als een spelregelboekje voor jou als onze cliënt, en onszelf als zorgaanbieder,

Nadere informatie

Klachtenregeling. Klachtenregeling FSV Accountants + Adviseurs pagina 1 van 5

Klachtenregeling. Klachtenregeling FSV Accountants + Adviseurs pagina 1 van 5 Klachtenregeling Inleiding Tevreden cliënten en relaties zijn zeer belangrijk voor FSV Accountants + Adviseurs. Als u niet tevreden bent met onze dienstverlening, dan zijn wij dus niet tevreden. Wij willen

Nadere informatie

Privacyreglement Potenco

Privacyreglement Potenco Privacyreglement Potenco Artikel 1 Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Mogelijkheden van klachtafhandeling

Mogelijkheden van klachtafhandeling Mogelijkheden van klachtafhandeling 1 Bespreken op de afdeling Wanneer u een klacht heeft, kunt u zich rechtstreeks wenden tot de betrokkene(n). Wij verzoeken u eerst te proberen op deze manier tot een

Nadere informatie

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon Privacyreglement Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat 70 5911 CK Venlo Telefoon 077 467 40 33 E-mail: info@mentaalspecialist.nl Privacyreglement Versie : 1.1 Versiedatum: 04-06-2008 Inleiding

Nadere informatie

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand)

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) Deze regeling is de uitwerking van de wettelijke verplichting

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN TUSSEN ARBEIDSINSPECTIE EN POLITIE TE WATER VOOR DE AFHANDELING VAN ARBEIDSONGEVALLEN

WERKAFSPRAKEN TUSSEN ARBEIDSINSPECTIE EN POLITIE TE WATER VOOR DE AFHANDELING VAN ARBEIDSONGEVALLEN Arbeidsinspectie Korps landelijke politiediensten Dienst Waterpolitie Rotterdam-Rijnmond Zeehavenpolitie WERKAFSPRAKEN TUSSEN ARBEIDSINSPECTIE EN POLITIE TE WATER VOOR DE AFHANDELING VAN ARBEIDSONGEVALLEN

Nadere informatie

Rijksrecherche. Rijksrecherche. Voor objectieve waarheidsvinding

Rijksrecherche. Rijksrecherche. Voor objectieve waarheidsvinding Rijksrecherche Rijksrecherche Voor objectieve waarheidsvinding Dagelijkse realiteit De Rijksrecherche stelt een onderzoek in. Het is misschien wel de meest gebruikte zin in openbare nieuwsberichten over

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige toonaangevende, deskundige en professioneel opererende organisatie. Zij werkt met vrijwilligers en betaalde

Nadere informatie

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam De besturen van de rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. een klacht:

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG 1. Algemeen In de Governancecode Woningcorporaties d.d. november 2006 wordt gesteld dat de directeurbestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar

Nadere informatie

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers.

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers. Pagina: 1 van 5 Uitgifte datum : 15-04-2014 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan medische fouten. Ook in het contact met de hulpverlener of in de organisatie van de zorg kan van alles

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Artikel 2. Klachtrecht Artikel 3. Behoorlijke behandeling

Artikel 1. Definities Artikel 2. Klachtrecht Artikel 3. Behoorlijke behandeling Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. AB Vakwerk Personeelsadvies B.V. de Human Resource Management organisatie die zijn klanten adviseert en ondersteunt op het gebied van instroom,

Nadere informatie

1. Doel. 2. Toepassingsgebied/Definities. 2.1 Toepassingsgebied. Procedure Incidenten

1. Doel. 2. Toepassingsgebied/Definities. 2.1 Toepassingsgebied. Procedure Incidenten Procedure Incidenten 1. Doel Leercyclus bewerkstelligen (leren van incidenten zodat het veiligheidsmanagementsysteem bijgesteld kan worden en/of acties gestart kunnen worden). In kaart brengen van aard

Nadere informatie

Melding incidenten op school protocol + formulier

Melding incidenten op school protocol + formulier Wettelijke basis: Artikel 3 Arbowet. Relatie met overige documenten: - Schoolregels; - Gedragregels; - Arbo-beleidsplan; - Pestprotocol; - Klachtenprocedure. Begripsomschrijving Volgens Van Dale is een

Nadere informatie

gemeente Eindhoven integriteitschendingen politieke ambtsdragers gemeente Eindhoven

gemeente Eindhoven integriteitschendingen politieke ambtsdragers gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Besluit De raad, het college en de burgemeester van Eindhoven, besluiten: vast te stellen het navolgende Protocol vermoedens integriteitschendingen politieke ambtsdragers gemeente Eindhoven

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Stichting Dunavie vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Daarom is

Nadere informatie

De werkafspraken hebben vooralsnog alleen betrekking op geneesmiddelenreclame in de zin van hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet.

De werkafspraken hebben vooralsnog alleen betrekking op geneesmiddelenreclame in de zin van hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet. Werkafspraken tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie), de stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) en de Keuringsraad Openbare Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG) over de wijze van samenwerking

Nadere informatie

De Vennootschap Onder Firma: EduLaw opleidingen VOF (hierna: EduLaw opleidingen),

De Vennootschap Onder Firma: EduLaw opleidingen VOF (hierna: EduLaw opleidingen), Klachtenregeling Preambule De Vennootschap Onder Firma: EduLaw opleidingen VOF (hierna: EduLaw opleidingen), gevestigd te Amstelveen (handelsregister KvK 58763678) overwegende dat het wenselijk is dat

Nadere informatie

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Aanvraagformulier slachtoffer Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek

Nadere informatie

(bijna) Ongevallenregistratieformulier

(bijna) Ongevallenregistratieformulier (bijna) Ongevallenregistratieformulier Toelichting bij het ongevallenregistratieformulier Als erkend en geregistreerd gastouderbureau is Gastouderbureau Vip wettelijk verplicht om alle bijna ongevallen

Nadere informatie

Mogelijkheden van klachtafhandeling 5

Mogelijkheden van klachtafhandeling 5 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Mogelijkheden van klachtafhandeling 5 1 Bespreken op de afdeling 5 2 Indienen bij de afdeling klachtenbemiddeling 5 Melden ter kennisgeving 5 Bemiddeling 6 3 Klachtencommissie

Nadere informatie

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Aanvraagformulier nabestaande(n) Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek

Nadere informatie

Protocol Hulp aan leerling en personeel

Protocol Hulp aan leerling en personeel Protocol Hulp aan leerling en personeel IV PROTOCOL Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen de school (Dit protocol is gebaseerd op het beleidsplan in bijlage I) Hieronder

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 maart 2004 Rapportnummer: 2004/068

Rapport. Datum: 2 maart 2004 Rapportnummer: 2004/068 Rapport Datum: 2 maart 2004 Rapportnummer: 2004/068 2 Klacht Verzoeker, slachtoffer van poging doodslag gepleegd door zijn ex-vriendin op 10 december 1999, klaagt erover dat het arrondissementsparket te

Nadere informatie

MIP staat voor Meldingen Incidenten Patiëntenzorg. Van die dingen waarvan je niet wilt dat ze gebeuren maar die desondanks toch voorkomen.

MIP staat voor Meldingen Incidenten Patiëntenzorg. Van die dingen waarvan je niet wilt dat ze gebeuren maar die desondanks toch voorkomen. Algemene inleiding Een onderdeel van de gezondheidswet is dat er uitvoering gegeven moet worden aan de systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg. Hiervoor heeft Schouder

Nadere informatie

- [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 1.

- [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 1. Voorbeeld Regeling melden vermoeden misstand (Interne klokkenluidersregeling [naam gemeente/organisatie]) BIJLAGE BIJ ECWGO/U201601078 Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie]

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de regionale politie eenheid Amsterdam en het Openbaar Ministerie te Amsterdam

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de regionale politie eenheid Amsterdam en het Openbaar Ministerie te Amsterdam Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de regionale politie eenheid Amsterdam en het Openbaar Ministerie te Amsterdam Datum: 30 december 2013 Rapportnummer: 2013/213 2 Feiten Verzoeker is

Nadere informatie

Cao Bouwnijverheid (201 1) en Cao Bedrijfstakeigen Regelingen Bouwnijverheid ( )

Cao Bouwnijverheid (201 1) en Cao Bedrijfstakeigen Regelingen Bouwnijverheid ( ) Cao Bouwnijverheid (201 1) en Cao Bedrijfstakeigen Regelingen Bouwnijverheid (201 1-2015) Artikel 97: Werkingssfeeronderzoeken 1. Het Technisch Bureau Bouwnijverheid stelt namens partijen werkingssfeeronderzoeken

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 december 2005 Rapportnummer: 2005/400

Rapport. Datum: 27 december 2005 Rapportnummer: 2005/400 Rapport Datum: 27 december 2005 Rapportnummer: 2005/400 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een met naam genoemde inspecteur van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, Divisie Vervoer, van het Ministerie

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Definities 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. De MO-zaak: stichting de MO-zaak; b. klacht: iedere uiting van ongenoegen over een gedraging, handeling

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND HOOFDSTUK 1. DEFINITIES Artikel 1. Definities In deze regeling worden de volgende definities gebruikt: betrokkene: degene die al dan niet in

Nadere informatie

Landelijk model klachtenregeling

Landelijk model klachtenregeling Landelijk model klachtenregeling Introductie Op 1 januari 2002 is voor alle bedrijven in Nederland een uniforme klachtenregeling in werking getreden. De regeling is gebaseerd op een gemeenschappelijk model

Nadere informatie

I. KLACHTEN REGELING. Veiligheidscentrum Limburg B.V. Dé specialist in integrale veiligheidsoplossingen.

I. KLACHTEN REGELING. Veiligheidscentrum Limburg B.V. Dé specialist in integrale veiligheidsoplossingen. www.veiligheidscentrumlimburg.nl I. KLACHTEN REGELING Veiligheidscentrum Limburg B.V. Dé specialist in integrale veiligheidsoplossingen 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. directie:

Nadere informatie

Klachtenregeling gemeentelijke ombudsman

Klachtenregeling gemeentelijke ombudsman Klachtenregeling gemeentelijke ombudsman Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de ombudsman zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of haar

Nadere informatie

KLACHTEN REGLEMENT PERCURIS

KLACHTEN REGLEMENT PERCURIS KLACHTEN REGLEMENT PERCURIS Inleiding Als een opdrachtgever, een cliënt van Percuris of een werkgever waar een cliënt een nieuw dienstverband is aangegaan, het niet eens is met de wijze waarop hij/zij

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR603437_1

CVDR. Nr. CVDR603437_1 CVDR Officiële uitgave van Scherpenzeel. Nr. CVDR603437_1 7 november 2017 Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Scherpenzeel houdende regels omtrent klachtenafhandeling Verordening Klachtenafhandeling

Nadere informatie