Welkom Themabijeenkomst Platform Deelnemersraden Wat zou er in de nieuwe pensioenwetgeving geregeld moeten worden? 4 april 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom Themabijeenkomst Platform Deelnemersraden Wat zou er in de nieuwe pensioenwetgeving geregeld moeten worden? 4 april 2014"

Transcriptie

1 Welkom Themabijeenkomst Platform Deelnemersraden Wat zou er in de nieuwe pensioenwetgeving geregeld moeten worden? 4 april 2014

2 John Wolbers voorzitter Platform Deelnemersraden

3 Wat moet er geregeld worden Hans van Meerten Platform Deelnemersraden 4 april 2014

4 Van wie is deze quote both our current and new (after pension reform) contracts do not give hard guaranteed pension benefits. The members ultimately bear the risks, although the contracts do have solidarity and collective elements. This means in our view that in the examples of the holistic balance, both the current and new Dutch pension contracts could best fit in the example of the holistic balance sheet in paragraph

5 Introductie 1. De PPI 2. API/MOPF/APF 3. Europees 5

6 De PPI

7 Achtergrond IORP Richtlijn: implementatie PSW 2005 Plannen voor een Algemene Pensioen Instelling: hoofdlijnennotitie , Meer grensoverschrijdende activiteit (moeilijk bij huidige pensioenfondsen) en modernisering van het uitvoeringsmodel. Verplichte uitbesteding? Moeizame onderhandelingen SZW/FIN. Voorstel FIN: voer knip door: PPI DC en API DB 7

8 Drie stappen De PPI De Multi OPF De API 8

9 Wat is de PPI? Premie Pensioen Instelling: Een onderneming die is opgericht met als doel om premieregelingen en andere regelingen waarbij de premiepensioeninstelling geen verzekeringstechnisch risico draagt uit te voeren welke op grond van de toepasselijke wetgeving zijn aangemerkt als arbeidsgerelateerde pensioenregelingen. 9

10 Kenmerken Knip opbouw en uitkering + shopgebod Ontbundeling Transparantie: er moet vooraf inzicht gegeven worden in de kosten, de geldstromen en indien gewenst, de individuele rekeningen van de deelnemers Rangregeling leidt tot ringfencing BTW vrijstelling 10

11 Wat is de PPI? PPI is 2e pijler en dus ook een collectieve instelling: CDC? Opbouw DB? Streefregelingen? Pensioenakkoord? Noemt PPI / Verzekeraar niet 11

12 Premie Pensioen Instelling Diagram Bewaarder Pensioen bewaarder Werkgever PPI Administratie Deelnemers Verzekeraar Vermogensbe heerder 12

13 PPI: specifiek Juridisch: iedereen kan een PPI oprichten en/of overstappen ook voor verplichtgestelde regelingen! rechtsvorm keuze Stichting; flexibiliteit PPI mag ringfencen, geen domeinafbakening, grotere produktafbakening geen Solvency II en/of FTK geen verplichte modellen 13

14 Ontwikkelingen PPI + Pensioenfonds: win/win Harde/zachte rechten? Uitbesteding DGA 14

15 De API/MOPF/APF

16 API-MOPF-MFP Bedoeling was API voor DB Moeilijkheid in FTK regime MOPF APF Taakafbakening: geen verplichtgestelde regelingen Inwerkingtreding? 16

17 Europees

18 Commissie dit jaar met voorstel Scope: governance en transparantie/geen kapitaalseisen Grensoverschrijdende activiteit Prudentieel vs Sociaal en arbeidsrecht Welk Europees toezicht? 18

19 Sociaal vs Prudentieel Voorstel: 2 regelgevende regimes in de EU EU PPI? Europees 2nd regime in ontwikkeling 19

20 Conclusie We hebben al: eigendomsrechten en ringfencing Knip vervallen BTW Alle uitvoerders toelaten 20

21 Vragen

22 Steven van Weyenberg, Tweede Kamerlid D'66 Pensioenactualiteiten

23 Wat zou er in de nieuwe pensioenwet geregeld moeten worden? Casper van Ewijk Netspar & University of Amsterdam Den Haag, 4 april 2014

24 Agenda macro-economische effecten van pensioenen nog geen einde aan risico's herstel van vertrouwen 24

25 MACRO-ECONOMISCHE EFFECTEN

26 Economische groei NL vs EU BBP (2008 = 100) 26

27 Groeiend pensioenvermogen (%bbp) Dalende consumptie (% bbp) 50 % bbp Het Miljoenenontbijt 19 27

28 Dekkingsgraad en nominale rente Het Miljoenenontbijt 19 28

29 Pensioenpremies Het Miljoenenontbijt 19 29

30 Pensioenpremie en economische groei 30

31 Lessen macro-economie voorkom procyclische premie stabiliteit niet door te sleutelen aan de waardering consistentie tussen activa en passiva! (UFR...) maar via uitsmeren van aanpassingen reeel contract is minder gevoelig voor nominale rente als totaal rendement stabieler is dan nominale rente "macro-stabiele discontovoet" voorkom arbitraire generatie-effecten DC contract is eenvoudiger stabiel te maken dan DB contract

32 NOG GEEN EINDE AAN ONZEKERHEID 32

33 Risico in pensioen neemt toe Risico van beleggingen kan niet meer worden doorgeschoven: ondernemingen haken af premiebasis van jongeren neemt af in verhouding tot verplichtingen sterke premiestuur economisch nadelig 33

34 Verdeling van risico tussen generaties Risico komt onvermijdelijk ook bij huidige deelnemers nog wel risicodeling tussen gepensioneerden en actieven beleggingsrisico kan ook gedeeld via life cycle belegging in (collectieve) individuele regelingen ((C)DC) meerwaarde pensioenfondsen vooral bij risico's die niet via marktportefeuille kunnen worden geregeld: systematisch langlevenrisico en inflatierisico 34

35 Verplichtingen t.o.v. loonsom ( mld) verplichtingen loonsom Pension obligations Wage income Pension obligations Wage income 35

36 Toenemend aantal landen met collectieve DC regelingen in de tweede pijler Source: World bank; Pension-data 36

37 Beperkte risicodeling met toekomstige deelnemers bij korte spreidingsperiode Bron CPB

38 Collectief contract kan wel inflatie- of langlevenrisico delen tussen gepensioneerden en actieven

39 Pro's Con's Sociaal contract collectief: n risicodeling: schaalvoordele systematisch langleven- en inflatierisico en ook met nieuwe toetreders eigendomsrechten acceptatie van discretionaire besluitvorming, Financieel Contract collectief: schaalvoordelen eigendomsrechten compleet contract eenduidige marktwaardering risicodeling: via life-cycle beleggen maar alleen risico's die via de markt verhandeld worden

40 HERSTEL VAN VERTROUWEN

41 Herstel van vertrouwen Communicatie: helder onderscheid tussen garantie en risicovol pensioen duidelijkheid over de prijs van (nominale) zekerheid inflatierisico lager rendement => hogere premie of lagere uitkering neem misvattingen weg: bij jongeren en bij ouderen Duidelijkheid over pensioencontract eigendomsrechten in aanspraken en in economische waarde eigendomsrechten in kapitaal en verwacht pensioen en risico!!! 41

42 Voorkom onbedoelde herverdelingseffecten Bij veranderingen in pensioencontract (beleggingsmix) en bij wijzigingen in FTK (en parameters): comply or explain maak pensioencontract robuuster tegen generatieeffecten (lineair contract) Verminder systematische herverdeling waar mogelijk in het pensioenstelsel tussen generaties binnen generaties 42

43 Doorsneesystematiek Doorsneesystematiek = doorsneepremie én doorsnee-opbouw Mooi door eenvoud, maar leidt tot herverdeling Herverdeling wegens verschillen in: beleggingshorizon (tijdswaarde) levensverwachting Uniforme premie leidt tot herverdeling tussen jong en oud pensioenstelsel is deels omslaggefinancierd

44 ook herverdeling binnen generaties

45 Herverdeling door doorsnee: mannen Bron: CPB

46 Verschillen in levensverwachting: Hoeveel jaren na je 30 e? Basisonderwijs Vmbo Hbo, Wo Verschil hoog - laag Mannen 1997/ ,4 2007/ ,6 Vrouwen 1997/ ,1 2007/ Bron: Statline, op basis van gemiddelde sterftekansen voor de jaren respectievelijk

47 en voor vrouwen

48 Omslagelement in pensioen in mld euro in % pensioenvermogen Basisscenario %-punt lager disconto 81 6 Grijs fonds - 3 Groen fonds - 20 Impliciete schuld: waarde pensioenopbouw die deelnemers mislopen bij overgang op degressieve opbouw

49 Minder herverdeling tussen cohorten (jong en oud) 1.Degressieve opbouw (naar leeftijd) 2.Progressieve premie (naar leeftijd) 3.Rendementsindexatie (minder opbouw, meer indexatie) 4.Generatierekening 5.Individuele rekening

50 Minder herverdeling binnen een cohort (wegens verschillen in levensverwachting) Differentiatie naar persoonskenmerken Fondspopulatie meer homogeen maken Premie en/of conversiefactoren annuïteiten differentiëren naar: opleiding, inkomen, (geslacht) Forfaitaire uitkeringsperiode (20 jaar) Aanpassing opbouw of uitkering Aftopping opbouw, aparte regeling hogere inkomens Hoog/laag-constructie Variabele annuïteitenperiode (10 of 20 jaar, levenslang) Deel pensioen in kapitaal uitkeren (of keuze bieden)

51 Onbedoelde herverdeling hoog- en laag opgeleiden te beperken door afschaffing doorsneesystematiek in premie en opbouw bijv. degressieve opbouw lagere opbouw, meer indexatie kleinere collectiviteiten deel van pensioen in kapitaal uitkeren keuze van type pensioen (hoog/laag, deel kapitaal) aftoppen pensioenopbouw 51

52 Conclusie: wensen voor pensioenwet minder verstorende effecten op de economie duidelijkheid over risico en garantie minder gevoelig voor (onbedoelde) herverdelingseffecten 52

53 Herstel van vertrouwen: Het generatieconflict voorbij

54 Themabijeenkomst Pensioenactualiteiten Wat zou er in de nieuwe pensioenwetgeving geregeld moeten worden? Platform Deelnemersraden Wim Hoek, Directeur Strategie MN 4 april 2014

55 Wie zijn wij 55 MN realiseert de vitale financiële toekomst die mensen verdienen. Missie Waarom we bestaan Visie Wat we willen zijn Kernwaarden Waar we in geloven Strategie Wat we moeten doen

56 Het zijn roerige tijden in Pensioenland 56

57 Ons beeld van de toekomst 57

58 58 Stelling 1 Het is logisch dat risico s in een nieuw stelsel meer bij de deelnemer zullen worden gelegd. Het nieuwe pensioencontract Moet beter bestand zijn tegen economisch guur weer, maar legt daarmee risico s veel meer bij de deelnemer Deelnemer heeft weinig invloed op uitkomst van de pensioenhervorming, maar dreigt wel voor de tegenvallers op te draaien Eens: Groen Oneens: Rood

59 De weg die achter ons ligt 59

60 60 Stelling 2 Het nieuwe pensioenstelsel moet worden ingericht zoals de huidige zorgverzekering: maximale keuzevrijheid. Verplichte collectiviteit vs. individuele keuzes Pensioenplicht (2e pijler) voor álle werkenden: onderscheid tussen loondienst en zzp vervalt. Geen bpf of opf meer, geen verplichtstelling. Wisselen van baan heeft geen invloed meer op aansluiting bij specifieke regeling of uitvoerder. Werknemers kiezen zelf voor uitvoerder en kunnen vrij wisselen. Eens: Groen Oneens: Rood

61 Stelselhervorming onder invloed van lopende trends en ontwikkelingen 61 Verplichtstelling verder onder druk Maatschappij en politiek bekritiseert steeds luider de verplichtstelling. Politieke jongerenpartijen bepleiten een andere vorm van verplichtstelling. Deze vorm vraagt om een andere distributie vanuit fondsen en uitvoerder. Concurrentie in pensioenuitvoering zal toenemen. Individuele keuze + vrijwillige collectiviteit Verdergaande individualisering kan worden gecombineerd met (vrijwillige) collectiviteiten. Ook vrijwillige collectiviteiten moeten worden georganiseerd: de rol van brancheorganisaties en vakbonden is in dit scenario van groot belang. Schaalgrootte is doorslaggevend De consolidatie zet onverminderd voort. Het DNBbeeld van slechts 100 resterende pensioenfondsen wordt steeds realistischer. De grote fondsen en uitvoerders die overblijven zetten de norm in termen van kwaliteit en kosten. Wie niet zelfstandig mee kan, sluit zich aan. Beperkingen pensioenopbouw De maximale fiscaal voordelige opbouw voor de middelloonregeling gaat van 2,15% van de pensioengrondslag naar 1,875% in Het pensioengevend inkomen wordt afgetopt op Mensen kunnen straks op vrijwillige basis via een nettolijfrente extra pensioen bijsparen. Doorsneepremie Doorsneepremie pakt voor een groeiende groep ongustig uit en krijgt daarom veel kritiek. Pensioensector zoekt naar alternatieven en buigt zich over een eventuele transitie. Pensioenuitvoerder moet ook met andere vormen zoals degressieve opbouw overweg kunnen. Flexibilisering van arbeid Toenemend aantal ZZP ers, flexwerkers en tijdelijke contracten. ZZP ers vormen een nieuwe klantgroep Meer flexibiliteit in pensioenopbouw wordt voor de groep flexwerkers mogelijk gemaakt. Direct integraal financieel inzicht Deelnemers verwachten realtime inzicht in hun pensioen. Pensioenoverzichten worden gebruikt om gecombineerd met hypotheekoverzicht en andere vermogenscomponenten online financieel inzicht te verschaffen. Hybride regeling DB-regelingen blijven de basis van ons pensioenstelsel, maar DC-elementen komen in vrijwel iedere (exedent)regeling ook naar voren. Een pensioenfonds/pensioenuitvoerder moet DB en DC-elementen kunnen combineren.

62 Schaalgrootte van uitvoerders wordt steeds belangrijker 62 Schaalgrootte is doorslaggevend De consolidatie zet onverminderd voort. Het DNBbeeld van slechts 100 resterende pensioenfondsen wordt steeds realistischer. De grote fondsen en uitvoerders die overblijven zetten de norm in termen van kwaliteit en kosten. Wie niet zelfstandig mee kan, sluit zich aan.

63 Flexibilisering van arbeid (o.a. zzp ers) zorgt voor nieuwe typen deelnemers 63 Flexibilisering van arbeid ZZP ers vormen een nieuwe klantgroep Meer flexibiliteit in pensioenopbouw wordt voor de groep flexwerkers mogelijk gemaakt. Arbeidsduur bij één werkgever daalt Gemiddelde arbeidsduur (in jaren) 10 Sterk groeiend aandeel ZZP ers Aandeel ZZP ers op beroepsbevolking Meer mensen met flexibel arbeidscontract Aandeel met flexibele arbeidsrelatie Totaal: 10,2% >45 jaar: 12,7% Totaal: 15,4% <35 jaar: 30,2% Ontwikkeling Gemiddelde arbeidsduur is gedaald tot ca. 8 jaar; steeds minder mensen werken hele leven bij één bedrijf Gevolgen pensioen Werkgever / werknemers relatie verzakelijkt, waardoor pensioen sec via de werkgever opbouwen steeds minder vanzelfsprekendheid is Ontwikkeling Aandeel ZZP ers is afgelopen jaren gestegen tot ca. 15%, mede als gevolg van economische crisis Gevolgen pensioen Lange termijn premie instroom komt verder onder druk te staan Door korte termijn focus bouwen ZZP ers onvoldoende pensioen op Ontwikkeling Groeiend aandeel werknemers (vooral starters) werkt op basis van een flexibel arbeidscontract Gevolgen pensioen Lange termijn premie instroom komt verder onder druk te staan (geen regeling of eerder uitstappen) Forse pensioengaten dreigen

64 64 Stelling 3 Een nieuw pensioenstelsel zou vooral door en voor jongeren moeten worden opgezet. Met behoud van solidariteit, vanzelfsprekend. Nieuwe generaties nu meer betrekken! Voorkomen dat ingrijpende veranderingen aan het stelsel pas worden bedacht wanneer zij zelf in het pluche zitten Eens: Groen Oneens: Rood

65 Groeiende behoefte aan direct integraal financieel inzicht 65 Direct integraal financieel inzicht Deelnemers verwachten realtime inzicht in hun pensioen. Pensioenoverzichten worden gebruikt om gecombineerd met hypotheekoverzicht en andere vermogenscomponenten online financieel inzicht te verschaffen.

66 Samenspraak & samenwerking 66 Welk nieuw stelsel dan ook: de belangen van de deelnemer moeten centraal staan, in plaats van de budget-gedreven maatregelen. Veel systemen en processen zijn gebouwd in een tijd dat het stelsel stabiel was. De beleidsagenda van vandaag de dag gaat echter over grote investeringen, waarvan de uitkomsten maar deels gegarandeerd zijn. MN kiest positie door de vernieuwingen tijdig en in samenspraak met de omgeving aan te gaan. Bij zo n samenwerking past het mantra van co-productie & gedeeld eigenaarschap. Het gemeenschappelijk doel is onomstreden en een gedeelde verantwoordelijkheid: Toekomstbestendige (uitvoering van) pensioenregelingen: Een optimaal pensioen tegen zo laag mogelijke premies en uitvoeringskosten.

67 67 Stelling 4 Wanneer alle geplande aanpassingen zijn doorgevoerd, is er eerst noodzaak tot rust. Een brede maatschappelijke discussie over een nieuw stelsel is dan niet gepast. FTK, Witteveenkader, verhoging pensioenleeftijd eerst goed laten landen. Verandering kent z n grenzen qua snelheid en acceptabele impact Nieuwe kaders bedenken vanuit stabiele situatie; niet vanuit onrust en onduidelijkheid Eens: Groen Oneens: Rood

68 Aan welke voorwaarden moet een nieuw stelsel voldoen? 68 Duidelijke regels, goed uit te leggen aan deelnemers Houdbaar voor de langere termijn: er is rust nodig in Pensioenland Bewezen waarden behouden: collectiviteit als uitgangspunt, solidariteit wederkerig Uitgangspunt moet maximaal pensioenresultaat zijn: geen onnodige kosten m.b.t. administratie, brede mogelijkheden om beleggingsrendement te genereren, geen belemmerende rekenregels Geen verdere fiscale beperkingen: Omkeerregel beschikbaar houden voor de deelnemer Geen BTW-druk op uitvoering Geen extra belasting op vermogensbeheer (FTT)

69 Afsluiting John Wolbers voorzitter Platform Deelnemersraden

70 Borrel

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Verbond van Verzekeraars december 2014 Mee met de tijd Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Inhoud Mee met de tijd 3 1 Doelstelling en ambitie 4 2 Inventarisatie en analyse: sterktes, zwaktes, trends

Nadere informatie

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl FNV-Pensioenvisie oktober 2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD GIJS VAN DIJK 2 EEN GOED PENSIOEN VOOR IEDEREEN. GEEN PECH-

Nadere informatie

Netspar nea papers. Lans Bovenberg en Theo Nijman. Persoonlijke pensioenrekeningen met risicodeling

Netspar nea papers. Lans Bovenberg en Theo Nijman. Persoonlijke pensioenrekeningen met risicodeling Netspar nea papers Lans Bovenberg en Theo Nijman Persoonlijke pensioenrekeningen met risicodeling Lans Bovenberg en Theo Nijman Persoonlijke pensioenrekeningen met risicodeling nea paper 56 netspar economische

Nadere informatie

Naar een nieuw pensioenstelsel. Nederland. Erasmus School of Economics, Rotterdam, 5 juni 2014

Naar een nieuw pensioenstelsel. Nederland. Erasmus School of Economics, Rotterdam, 5 juni 2014 Naar een nieuw pensioenstelsel in Nederland Erasmus School of Economics, Rotterdam, 5 juni 2014 Naar een nieuw pensioenstelsel in Nederland Pensioenconferentie georganiseerd door de Erasmus School of Economics

Nadere informatie

Risico s over generaties spreiden. Structureel tekort pensioenfondsen. Nieuw pensioencontract onvermijdelijk. CPB Policy Brief 2011/01

Risico s over generaties spreiden. Structureel tekort pensioenfondsen. Nieuw pensioencontract onvermijdelijk. CPB Policy Brief 2011/01 Structureel tekort pensioenfondsen Risico s over generaties spreiden CPB Policy Brief 2011/01 Nieuw pensioencontract onvermijdelijk Casper van Ewiijk Coen Teulings Samenvatting 1 Door de daling van de

Nadere informatie

Evolutie in plaats van revolutie

Evolutie in plaats van revolutie VOOR ADVISEURS OVER PENSIOENEN EN ANDERE TOEKOMSTVOORZIENINGEN 10305154 5 PENSIOEN ADVIES 5- JAARGANG 25 - MEI 2014 Jacqueline Lommen, director European Pensions Robeco: Evolutie in plaats van revolutie

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Met de AOW kent Nederland een oudedagsvoorziening die vrijwel iedere ingezetene het sociaal minimum garandeert. De vanzelfsprekendheid van

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

Samenvatting. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Samenvatting. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070)3383 380 I www.cpb.nl Contactpersoon Ryanne Cox en Marcel Lever Datum: 12

Nadere informatie

Pensioenen in Nederland

Pensioenen in Nederland Pensioenen in Nederland Samen aan de slag voor een duurzaam stelsel Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. In het buitenland is men vol

Nadere informatie

Het Nederlandse pensioensysteem. Een overzicht van de belangrijkste aspecten

Het Nederlandse pensioensysteem. Een overzicht van de belangrijkste aspecten Het Nederlandse pensioensysteem Een overzicht van de belangrijkste aspecten Het Nederlandse pensioensysteem Een overzicht van de belangrijkste aspecten Stichting voor Ondernemingspensioenfo Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Herziening Pensioenfondsenrichtlijn biedt kansen voor retailbeleggingen

Herziening Pensioenfondsenrichtlijn biedt kansen voor retailbeleggingen praktijk Herziening Pensioenfondsenrichtlijn biedt kansen voor retailbeleggingen Auteur Onno de Lange 1 Het vertrouwen in ons pensioensysteem blijkt tanende. Dit kan worden opgemaakt uit reacties in consumenten

Nadere informatie

Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC. Individueel Solidair Defined Contribution. Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV

Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC. Individueel Solidair Defined Contribution. Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC Individueel Solidair Defined Contribution Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV Discussierapport van samenwerkende gepensioneerden- en ouderenorganisaties

Nadere informatie

Internationale vergelijking van kapitaalgedekte pensioenstelsels

Internationale vergelijking van kapitaalgedekte pensioenstelsels Internationale vergelijking van kapitaalgedekte pensioenstelsels Keuzevrijheid kan ruimer, risicodeling internationaal verschillend Marcel Lever, Eduard Ponds, Ryanne Cox en Manuel García Huitrón editie

Nadere informatie

de pensioenmarkt in 2020 Onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse pensioenmarkt Scenario Planning

de pensioenmarkt in 2020 Onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse pensioenmarkt Scenario Planning S E E I N G T H I N G S D I F F E R E N T LY de pensioenmarkt in 2020 Onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse pensioenmarkt Scenario Planning inhoud voorwoord 3 inleiding 4 de pensioenmarkt anno

Nadere informatie

Naar een solide en solidair pensioenstelsel

Naar een solide en solidair pensioenstelsel Naar een vitale samenleving Naar een solide en solidair pensioenstelsel bouwstenen voor een hervorming Naar een solide en solidair pensioenstelsel bouwstenen voor een hervorming Publicatie van het Wetenschappelijk

Nadere informatie

Pensioen. nummer 1, maart 2013. Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood?

Pensioen. nummer 1, maart 2013. Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood? Pensioen. nummer 1, maart 2013 Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood? In dit nummer: 04 10 16 20 3 4 10 15 16 20 24 30 Redactioneel Nederlands pensioenstelsel?

Nadere informatie

Aanpassing Financieel Toetsingskader

Aanpassing Financieel Toetsingskader pggm.nl Aanpassing Financieel Toetsingskader PGGM Bestuurlijke Advisering 27 juni 2014 Quickscan: Aanpassing Financieel Toetsingskader (FTK) Woensdag 25 juni heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale

Nadere informatie

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen KATOCO 25 november 2014 Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Nadere informatie

AIAS. Amsterdam Institute for Advanced labour Studies. Wat levert keuzevrijheid in het pensioenstelsel op?

AIAS. Amsterdam Institute for Advanced labour Studies. Wat levert keuzevrijheid in het pensioenstelsel op? AIAS Amsterdam Institute for Advanced labour Studies Wat levert keuzevrijheid in het pensioenstelsel op? Paul de Beer, Johan De Deken, David Hollanders, Sijbren Kuiper, Wiemer Salverda, Natascha van der

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

Zorgen over morgen Rapport van de Commissie Nationaal Pensioendebat

Zorgen over morgen Rapport van de Commissie Nationaal Pensioendebat Zorgen over morgen Rapport van de Commissie Nationaal Pensioendebat 2 Inhoud Samenvatting 5 Inleiding 9 Hoofdstuk 1 Nederland in Europa 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Vergrijzing in Europa en houdbaarheid van

Nadere informatie

Pensioenfederatie. Jaarverslag 2013

Pensioenfederatie. Jaarverslag 2013 PF x Pensioenfederatie Jaarverslag 2013 X X 1 Pensioenfederatie De Pensioenfederatie is sinds eind 2010 de overkoepelende belangenbehartiger van de Nederlandse pensioenfondsen. De Pensioenfederatie is

Nadere informatie

Pensioen. 3, september 2014. Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu

Pensioen. 3, september 2014. Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu Pensioen. nummer 3, september 2014 Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu In dit nummer: 04 10 14 18 3 4 Redactioneel Hoe werknemers te compenseren? Ruimte voor

Nadere informatie

Uitbesteding vermogensbeheer: bereid u voor op de toekomst!

Uitbesteding vermogensbeheer: bereid u voor op de toekomst! www.pwc.nl Uitbesteding vermogensbeheer: bereid u voor op de toekomst! Een visie op de uitbesteding van het vermogensbeheer door pensioenfondsen in een snel veranderende omgeving. 16 april 2014 Bij PwC

Nadere informatie

5. Houdbaar pensioen voor onze kinderen

5. Houdbaar pensioen voor onze kinderen 5. Houdbaar pensioen voor onze kinderen Bijna iedereen is het erover eens dat wij in Nederland het beste pensioenstelsel ter wereld hebben. In het buitenland worden de goede aspecten van ons stelsel herkend,

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING 1.1. Doel wetsvoorstel De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, mede namens de minister van Financiën, op 4 november 2013

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE VAN RHIJNVIS MEDIA. DE INHOUD VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE TELEGRAAF.

DIT IS EEN BIJLAGE VAN RHIJNVIS MEDIA. DE INHOUD VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE TELEGRAAF. DIT IS EEN BIJLAGE VAN RHIJNVIS MEDIA. DE INHOUD VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE TELEGRAAF. ARBEID & PENSIOEN APRIL 2015 Voorwoord door Harold Herbert Directeur Verbond van Verzekeraars

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 2 Inhoudsopgave Profiel 7 Organisatie 8 Meerjarenoverzicht 9 2013 in hoofdlijnen 10 Verslag

Nadere informatie

Sprookjes en mythen in de pensioenwereld

Sprookjes en mythen in de pensioenwereld Sprookjes en mythen in de pensioenwereld Pensioenessays Deel 7 Sprookjes en mythen in de pensioenwereld De serie Pensioenessays staat onder redactie van: prof. dr. mr. Robert N.J. Kamerling RA mr. Roy

Nadere informatie