Naar een Formatiemeter voor de RMC-functie 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naar een Formatiemeter voor de RMC-functie 2015"

Transcriptie

1 Naar een Formatiemeter voor de RMC-functie 2015 Opdrachtgever : Ingrado Contactpersonen Ingrado : Anne Hulzebosch, Ellen de Wit, Jannette Klaver Contactpersonen DENSA : Lazlo van Donkelaar/Jans Speulman Status : Definitief Datum : 14 april 2015

2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING ONDERZOEK NAAR EEN FORMATIEMETER VOOR HET RMC Taken van het RMC Inbedding, functies en rollen RMC Analyse formatiemeter leerplicht Analyse formatierichtlijn RMC Onderzoek in zes RMC regio s Parkstad RMC West-Brabant Rivierenland West Friesland Arnhem Den Haag Toetsing resultaten aan werkveld DE FORMATIEMETER RMC Conclusies uit het onderzoek Wat zijn de curatieve en preventieve taken van het RMC? Welke mogelijke andere taken zijn belegd bij het RMC? Welke functies worden onderscheiden binnen het RMC? Wat verhoogt de efficiency van het RMC? De formatiemeter RMC Naar een formatiemeter voor de RMC-functie

3 1. Inleiding. Ingrado is al jarenlang hard bezig om het voorkomen en bestrijden van schooluitval in Nederland te professionaliseren. In 2014 is het project We missen je gestart, wat op vele fronten een grote extra impuls geeft. In 2014 heeft Ingrado haar formatierichtlijn voor de leerplichtfunctie vernieuwd: de Ingrado formatiemeter Leerplichtfunctie De formatiemeter van Ingrado is al jarenlang hét uitgangspunt van gemeenten bij het bepalen van de benodigde formatie om de leerplichttaken efficiënt en effectief uit te voeren. De formatiemeter is bedoeld voor leerplicht én kwalificatieplicht, inwoners van 5 tot 18 jaar. Daarnaast heeft Ingrado een RMC formatierichtlijn, opgesteld door DENSA in Ingrado heeft het mogelijk gemaakt om binnen het project We missen je de oude formatierichtlijn voor de RMC functie te herijken naar Daarmee gaat een wens van veel RMC regio s in vervulling en krijgen zij een duidelijker kader voor de formatieve inzet van het RMC. Het gaat hierbij om inzet op bovenleerplichtigen, in de leeftijd van 18 tot 23 jaar. Dit rapport geeft inzicht in het onderzoek wat toewerkt naar het opstellen van een formatiemeter RMC In de periode vanaf 2006 tot nu is er binnen het RMC enorm veel veranderd. De aandacht voor de hogere leeftijdsgroepen is enorm toegenomen, denk aan de introductie van kwalificatieplicht, de VSV convenanten en de aanpak van verzuim 18+. Het aantal nieuwe VSV-ers is de afgelopen jaren afgenomen, het aantal verzuim 18+ meldingen explosief gestegen. Het onderwijs is op alle fronten veel actiever geworden op het dossier verzuim en VSV. Daarnaast is door de centrale rol van DUO in gegevensdistributie (het verzuimloket en BRON) en de toegang tot SUWI gegevens het zicht op VSV enorm toegenomen. Hiermee zijn de in 2006 gebleken grote verschillen tussen de regio s over in beeld hebben van de problematiek verleden tijd. De recente aandacht voor kwetsbare jongeren en mogelijke uitbreiding van de RMC taken maken het toegenomen belang van de RMC-functie eens te meer duidelijk. Het effect van al deze veranderingen op de formatieve inzet is echter moeilijk in te schatten. Daarnaast spelen regionaal en lokaal beleid, lokale inbedding van het RMC op beleids- en uitvoerend niveau, de positie van het RMC in het sociaal domein, mate van regionale samenwerking en de bemensing van het RMC een grote rol in hoe het RMC zijn doelen haalt. De diversiteit is groot, waardoor het noodzakelijk is een aantal uitgangspunten vast te stellen voor de formatiemeter 2015: - Al het werk vanuit RMC is preventief, tot het moment van voortijdig schoolverlaten. - Dit onderzoek richt zich op de RMC formatie zonder de mogelijke extra taken die het RMC krijgt in het kader van kwetsbare jongeren (n.a.v. de brief aan TK in december 2014). - De rol van het RMC in het sociale domein zien we vanuit een netwerkfunctie, dus in het kader van casuïstiek contact leggen en onderhouden. Deelname van het RMC aan wijkteams, jongerenloket e.d. wordt slechts gezien als efficiency verhogend, aangezien het RMC anders extra gefinancierd zou moeten worden voor deze taken. - We gaan uit van zorgvuldige melding door het onderwijs en beseffen dat dit een ideaalplaatje is en er in de praktijk wisselende ervaringen zijn met meldgedrag. Uitgangspunt is: alle meldingen ontvangen en volgen (administratie) en alleen die meldingen opvolgen waar actie van het RMC ook echt nodig is (begeleiding). De herijking van de oude formatierichtlijn heeft plaatsgevonden in de maanden januari tot en met maart In het onderzoek naar de nieuwe formatiemeter zijn de volgende acties uitgevoerd: 1. Samen met Ingrado verkennen van thema s met invloed op de formatiemeter; 2. Analyse proces en opzet formatiemeter leerplicht 2014; 3. Analyse proces en opzet oude RMC richtlijn 2006; 4. Beschrijven welke taken/rollen er zijn binnen het RMC anno 2015; 5. Onderzoek in 6 voorbeeldregio s: onderbouwen formatiemeter en toets aan de omvang van de problematiek. 6. Toetsen onderzoeksresultaten aan het werkveld. Naar een formatiemeter voor de RMC-functie

4 Vervolgens is in samenspraak met Ingrado gekomen tot de formatiemeter RMC 2015 zoals vastgelegd in dit rapport. 2. Onderzoek naar een formatiemeter voor het RMC 2.1 Taken van het RMC Met ingang van 2001 is naast de Leerplichtwet de RMC-regelgeving van toepassing. RMC staat voor: regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. Nadat in 1999 de RMC-taak van de gemeenten structureel is gemaakt, werd hiermee ook de wettelijke basis gelegd voor de uitvoering van haar taken. De RMC-regelgeving is niet in een aparte wet vastgelegd. In de Wet op het Voortgezet Onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra is een aantal artikelen opgenomen over voortijdig schoolverlaten en de functie van het RMC hierin. De taken van het RMC zijn te verdelen in: 1. Netwerk: de netwerkfunctie houdt in dat het RMC de regie heeft bij het maken van afspraken met scholen voor voortgezet onderwijs, onderwijsinstellingen voor mbo en andere instellingen en organisaties over de inzet en verantwoordelijkheid bij het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten. 2. Registratie: het RMC organiseert en coördineert de meldingen van voortijdig schoolverlaten en registreert de meldingen. 3. Begeleiding: de hoofdtaak van de RMC-functie is het terugleiden van voortijdig schoolverlaters naar een opleiding zodat deze jongeren alsnog een startkwalificatie kunnen behalen. Een voortijdig schoolverlater is een jongere tussen de 12 en 23 jaar, die het onderwijs heeft verlaten zonder een startkwalificatie behaald te hebben. Een startkwalificatie is een diploma op minimaal havo- of vwo-niveau of een diploma op mbo-2 niveau of hoger. Wat de wettelijke taken zijn die gemeenten in het kader van RMC minimaal dienen uit te voeren kan worden vastgesteld aan de hand van de wettelijk verplichte jaarlijkse RMC effectrapportage aan MinOCW. Het format van de effectrapportage wordt jaarlijks door MinOCW vastgesteld en aan de RMC contactgemeenten gestuurd ter verantwoording van de ontvangen regionale rijksmiddelen. Het betreft hierbij zowel gegevens voor financiële verantwoording als gegevens over de resultaten en inzet op curatieve en preventieve RMC taken op het gebied van netwerk, registratie en begeleiding. Naast de wettelijke RMC taken zijn VSV convenanten afgesloten waarin onderwijs en gemeenten samenwerken op het gebied van VSV. De convenanten hebben als doel verzuim en VSV te voorkomen en bestrijden. Daarbij is er steeds meer aandacht voor preventie van uitval, wat ook te zien is in het convenant Gezamenlijke aanpak van verzuim in het beroepsonderwijs [MinOCW, MBO raad, Ingrado, 2012] en de brief van Minister Bussemaker aan de Tweede Kamer van december 2014 over extra kansen voor jongeren in een kwetsbare positie. RMC regio s hebben vanuit preventie een duidelijke rol in de aanpak van verzuim van 18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie. Deze taak is inmiddels geaccepteerd als één van de basistaken van het RMC: 4. Bestrijden van verzuim 18+, onder andere door in samenwerking met het onderwijs opvolgen van verzuimmeldingen, houden van spreekuren en begeleiden van jongeren die dreigen uit te vallen. Ingrado heeft in haar visiedocument Gelijke monniken, gelijke kappen verwoord dat het aanpakken van verzuim18+ een preventieve basistaak is voor het RMC. Naast de basistaken van het RMC zijn in veel regio s regionale en lokale accenten gelegd en is aansluiting gezocht bij ketenpartners, o.a. in de vorm van jongerenloketten en Naar een formatiemeter voor de RMC-functie

5 samenwerkingsverbanden. De taken die hieruit voortkomen zouden moeten leiden tot efficiënt en effectief voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten en verzuim, en daarmee vallen binnen de basistaken van het RMC. Indien het extra taken en inzet betreft, dan is een aanvullende opdracht aan het RMC en aanvullende financiering gebruikelijk. 2.2 Inbedding, functies en rollen RMC Voor het uitvoeren van de curatieve en preventieve taken is nodig: a) Een coördinator die sturing geeft aan de uit te voeren taken en verantwoording aflegt aan MinOCW en over de juiste competenties beschikt. Ingrado heeft hiervoor een competentieprofiel RMC coördinator opgesteld. De RMC coördinator heeft ook een rol bij het leggen van de verbinding naar de andere kolommen zoals sociale zaken en jeugdhulp. b) Een beleidsmedewerker die een schakelfunctie inneemt in het vertalen van landelijk/regionaal/lokaal beleid naar uitvoering en zorgt voor de aansluiting op taakuitvoering in andere domeinen die een raakvlak hebben met RMC (o.a. sociale zaken, jeugdhulp). c) RMC consulenten of trajectbegeleiders die voortijdig schoolverlaters en jongeren die verzuimen begeleiden en er voor zorgen dat zij weer terug gaan naar school, eventueel in combinatie met werk en/of zorg. Voor een succesvolle begeleiding van jongeren dienen deze medewerkers te beschikken over de competenties zoals vastgelegd in het Ingrado competentieprofiel RMC consulent. d) Administratief medewerkers die er voor zorgen dat de RMC administratie up to date is, meldingen verwerkt zijn, gegevens toegevoegd zijn aan het dossier en vervolgens het dossier in behandeling geven aan een consulent/trajectbegeleider. Een administratiesysteem dat de werkzaamheden hierbij op de juiste wijze ondersteunt, is daarbij een vereiste. Tot de administratie behoort ook het applicatiebeheer dat het systeem onderhoudt en zorgt voor alle output die gewenst is voor management en beleid. Administratie en applicatiebeheer zijn de basis voor een efficiënte RMC taakuitvoering. Zonder sluitende administratie zijn niet alle jongeren en problematiek in beeld. Door de volledigheid van het dossier en juiste interpretatie van gegevens wordt de consulent/trajectbegeleider in staat gesteld efficiënt en effectief te werken. Dit vereist dat de administratief medewerker en applicatiebeheerder zijn geschoold voor hun taken en pro-actief de kwaliteit en kwantiteit van de gegevens bewaken. Daarnaast dient het RMC ervoor te zorgen dat de RMC functie breed is ingebed in de gemeentelijke organisatie en bekend is bij andere afdelingen die raakvlakken hebben. Vaak worden dezelfde jongeren in verschillende kolommen gevolgd en/of begeleid zonder dat afdelingen dat van elkaar weten. Dit kan ten koste gaan van een succesvolle begeleiding en ervoor zorgen dat de jongere niet de hulp krijgt die nodig is. 2.3 Analyse formatiemeter leerplicht 2014 De schrijfwijze van de formatiemeter lijkt een goede basis, ook voor het RMC. Gemeenten in Nederland zijn gewend aan de regel 1 fte op inwoners. De formatiemeter is gebaseerd op de gegevens van de oude richtlijn uit 2007, herijkt aan de situatie in Bij toetsing bleek hij actueel, mits de correctie naar problematiek en preventieve taken goed toegepast werd (deze was al opgenomen in de oude richtlijn). Bij toepassing van de oude richtlijn bleken veel gemeenten deze correcties niet uit te voeren, waardoor de berekende formatie niet voldeed aan hun behoefte. Bij de herijking is daarom gekozen voor een andere benaderingswijze op basis van de bestaande gegevens van de oude richtlijn van 1 fte leerplichtfunctie op 3800 leerplichtigen. Er is in de herijking een bandbreedte bepaald met een minimum formatie voor curatieve zaken (gerelateerd aan de landelijke gemiddelde caseload van 135 per fte leerplichtfunctie) en een maximum formatie waarin de uitvoering van preventieve taken (berekend a.d.h.v. een correctiefactor van 1,66). Binnen die minimum en maximum bandbreedte hebben de gemeenten zelf de ruimte om in te Naar een formatiemeter voor de RMC-functie

6 vullen welke taken zij bovenop de wettelijke taakuitvoering (curatie) doen en welke formatie zij daarvoor nodig hebben. De formatiemeter is getoetst aan de managers van de G32 gemeenten die overwegend positief waren. Lering uit het proces is dat het benadrukt en uitgelegd moet worden dat de formatiemeter slechts een richtlijn is en geen star geheel. Zwaarte van problematiek die in een lokale of regionale situatie kan verschillen met het landelijke gemiddelde is daarom ook sterk van invloed op de uitkomst en toepassing van de formatiemeter. Het doel van een formatiemeter is het geven van een handvat aan gemeenten over de omvang van de benodigde formatie voor leerplicht. 2.4 Analyse formatierichtlijn RMC 2006 In 2006 heeft DENSA in opdracht van Ingrado een formatierichtlijn opgesteld voor het uitvoeren van de RMC functie. In deze paragraaf is beschreven hoe de oude richtlijn tot stand is gekomen en geconcludeerd wat we hiervan kunnen leren voor de nieuw te ontwikkelen RMC formatiemeter. In het kader van de RMC formatierichtlijn 2006 zijn gegevens verzameld van alle 49 officiële RMC (sub)regio s in Nederland op basis van de RMC effectrapportages en uitvraag van gegevens bij de regio s. Van alle (sub)regio s zijn basisgegevens verzameld zoals het aantal jarigen en boven-leerplichtigen en mate van verstedelijking. Daarnaast zijn gegevens verzameld over nieuwe en oude VSV-ers, aantal herplaatsingen, de zwaarte van problematiek en de begrotingen (rijksbijdrage en gemeentelijke bijdragen). Naar aanleiding van de uitvraag van gegevens is door 27 (sub)regio s opgegeven wat de omvang van de actuele formatie was en wat de door hen geschatte benodigde formatie was, op basis van een indeling van casuïstiek in licht, middelzwaar en zwaar. De volgende richtlijn is in 2006 opgesteld: Richtlijnen formatie per functie Huidige formatie Gewenste formatie 1 fte coördinatie per jongeren per jongeren 1 fte trajectbegeleiding per jongeren per jongeren 1 fte administratie per jongeren per jongeren 1 fte registratie-automatisering per jongeren per jongeren Als op basis van de RMC gegevens uit 2006 dezelfde formulering als bij de leerplicht formatiemeter wordt gehanteerd, dan ontstaat het volgende beeld: - 1 fte RMC functie per 4080 jongeren van 18 t/m 22 jaar (huidige formatie 2006) - 1 fte RMC functie per 3200 jongeren van 18 t/m 22 jaar (wenselijke formatie) De RMC functie bestaat hierbij uit een stabiele verhouding van: 1. RMC coördinatie (15%) 2. trajectbegeleiding (55%) 3. administratie/applicatiebeheer (30%) De door de regio s ingeschatte verhouding in casuïstiek was 50% licht, 30% middelzwaar en 20% zwaar. Daarnaast is in het onderzoek via verschillende onderzoeksmethoden een schatting van de jaarlijkse caseload per trajectbegeleider gemaakt. Deze schatting kwam neer op gemiddeld 400 afgeronde begeleidingstrajecten per jaar. 2.5 Onderzoek in zes RMC regio s In afstemming met Ingrado zijn zes regio s bepaald en bereid gevonden om mee te werken aan een onderzoek naar hoe in deze regio s de RMC taken worden uitgevoerd, welke taken worden uitgevoerd, welke problematiek zij tegenkomen en in welke omvang, welke prioriteiten gelden en Naar een formatiemeter voor de RMC-functie

7 met hoeveel formatie de taken worden uitgevoerd. Deze zes regio s geven een goed beeld van hoe in Nederland de RMC taken op diverse manieren worden uitgevoerd. Er zijn regio s waar alle leerplicht en RMC taken zijn samengevoegd in een regionaal bureau en er zijn regio s waar leerplicht en kwalificatieplicht lokaal worden uitgevoerd. Met alle zes regio s hebben gesprekken plaats gevonden en nadien zijn door hen relevante beleidsmatige stukken en cijfermatige gegevens aangeleverd. Aan de hand van de gesprekken en toegezonden informatie is van elk van de zes regio s een analyse gemaakt Parkstad De subregio Parkstad-Limburg wordt gevormd door 8 gemeenten. Heerlen is de RMC contactgemeente namens de regio. De regio is een subregio van de RMC regio: Gewest Zuid- Limburg (regio 39). De RMC en leerplicht taken worden sinds een aantal jaren integraal uitgevoerd door het bureau VSV Parkstad-Limburg. Consulenten die de jongeren begeleiden richten zich op de totale doelgroep van 5 tot 23 jaar. Binnen het team zijn er medewerkers met specialismen die worden ingezet voor de jongeren met grotere problemen. Bureau VSV richt zich met name op zorg en minder op handhaving. Het zwaartepunt ligt bij preventie. Dit uit zich in de Bewust aanwezig op school (BAS) methode waar veelvuldig korte gesprekken met jongeren worden gevoerd. De gedachte hierachter is dat vroegtijdig in het proces interveniëren erger (schooluitval) doet voorkomen. De RMC basistaken (administratie, begeleiding, netwerk en verzuim 18-plus) zijn geborgd en worden uitgevoerd. Huisbezoeken behoren tot de standaard taken. Extra taken die door bureau VSV worden uitgevoerd zijn de aanwezigheid in het Jongerenloket, advisering van sociale zaken i.v.m. studierichting voor 23-plussers en controle van verzuimadministraties op scholen. Oude VSV-ers worden gevolgd en worden na een jaar, als geen sprake is van werk of school, nog een keer benaderd. Als daar niet op wordt gereageerd verdwijnt deze uit beeld en krijgt geen aandacht meer. Omdat bureau VSV de taken integraal uitvoert is er geen aparte formatie voor RMC. Daarom is aan de hand van de caseload en het aantal jongeren een analyse gemaakt van het deel formatie dat wordt ingezet op voortijdig schoolverlaten. Op basis van deze analyse blijkt dat in de regio Parkstad 22,78% van de totale caseload betrekking heeft op RMC taakuitvoering, wat in Parkstad overeenkomt met 4,15 fte voor RMC. Ten opzichte van het totaal aantal inwoners 16 tot 23 betekent dit 1 fte op 4300 jongeren en ten opzichte van de populatie van 18 tot 23 is dat 1 fte op 3000 jongeren. De formatiemeter RMC in Parkstad komt daarmee, afhankelijk van de caseloadverdeling en rolverdeling leerplicht - RMC, uit op 1 fte op 3000 tot 4300 jongeren. De conclusie uit de analyse van Parkstad is dat er voldoende RMC formatie is, maar voor leerplicht heeft bureau VSV te weinig formatie waardoor de RMC formatie onder druk staat RMC West-Brabant De regio West Brabant bestaat uit 18 gemeenten waarvan Breda de RMC contactgemeente is. Sinds een aantal jaren worden taken gezamenlijk uitgevoerd binnen het RBL West Brabant. Alle 18 gemeenten hebben de administratieve taken van leerplicht en RMC belegd bij het RBL en daarnaast hebben 7 gemeenten de leerplichttaken en RMC-trajectbegeleiding bij het RBL belegd. De overige 11 gemeenten voeren de leerplicht en RMC taken zelfstandig uit, soms gezamenlijk in sub regionale verbanden. In de regio zijn de basistaken (administratie en trajectbegeleiding) geborgd. De prioriteit ligt bij het oppakken van verzuim 18+. De laatste maanden is een verschuiving naar preventieve taakuitvoering zichtbaar, wat mede komt door een toename van het aantal verzuimmeldingen van het MBO en een afname van de verzuimmeldingen van het VO. Het RBL doet geen taken die met 23-plussers te maken hebben. Het RBL heeft, mede geholpen door een suwi-koppeling, een outreachende aanpak als het gaat om oude VSV-ers. Het oppakken van oude VSV-ers vraagt om specifieke competenties van medewerkers. In de 7 gemeenten die alle taakuitvoering bij het RBL hebben belegd heeft 22% van de totale caseload betrekking op RMC taakuitvoering, wat overeenkomt met 4,8 fte. Ten opzichte van de Naar een formatiemeter voor de RMC-functie

8 formatie die in deze 7 gemeenten in het RBL wordt ingezet voor RMC taakuitvoering betekent dit dat de formatiemeter uitkomt op ongeveer 1 fte op 4650 jongeren van 18 tot 23 en een caseload per fte van ongeveer 200. De conclusie uit de analyse is dat er iets te weinig RMC formatie is om alle taken goed te kunnen uitvoeren en voldoende aandacht te geven Rivierenland De regio Rivierenland wordt gevormd door 10 gemeenten waarvan Tiel de RMC contactgemeente is. Het RMC is belegd bij de Regio Rivierenland (GR). De taken op het gebied van coördinatie/management, administratie/applicatiebeheer en RMC worden regionaal voor deze 10 gemeenten uitgevoerd. De basistaken van het RMC (administratie, verzuim 18-plus en trajectbegeleiding) zijn geborgd. De administratie is op orde en doet veel voorwerk voordat de consulenten een casus oppakken. De kwaliteit van meldingen door scholen is goed, mede dankzij jarenlange inzet van het aanjaagteam. Het oppakken/begeleiden van een jongere in het kader van preventie krijgt steeds meer het karakter van een VSV-traject. Als extra taak heeft het RMC de projectleiding over een project waarbij jongeren worden gecoacht door vrijwilligers. Het totale werkaanbod is te verdelen in 1/3 preventie en 2/3 VSV. Daarbij is de trend dat het aantal VSV trajecten afneemt en er een toename is van het aantal verzuimmeldingen 18-plus. De RMC formatie is op te splitsen in 20% administratie, 65% traject begeleiding en 15% coördinatie/management. De analyse van de aangeleverde cijfermatige gegevens laat zien dat de formatiemeter voor RMC uitkomt op ongeveer 1 fte per 3400 jongeren en een gemiddelde caseload per fte van 275. De conclusie uit de analyse is dat er voldoende RMC formatie in Rivierenland is, maar dat er meer formatie nodig is als het aantal 18-plus verzuimmeldingen verder toeneemt West Friesland De regio West Friesland is een regio met 7 gemeenten waarvan Hoorn de RMC contactgemeente is. Leerplichttaken worden lokaal uitgevoerd. Het RMC doet coördinatie/management, de begeleiding van jongeren en de taakuitvoering van administratie/applicatiebeheer. Het RMC houdt zich bezig met de basistaken (administratie, begeleiding, netwerk en verzuim 18-plus). De basistaken zijn geborgd inclusief spreekuur op scholen en huisbezoeken. De interne begeleiding op scholen is goed wat betekent dat de jongeren die worden gemeld aan het RMC ook echt een probleem hebben. De VSV begeleiding levert niet altijd het gewenste resultaat op en daarom is preventie belangrijk. Alle jongeren zijn in beeld door verzuim 18+, waardoor er niet veel hoeft te worden ingezet op het zoeken van en in contact komen met de jongeren. De administratie werkt zeer effectief en doet veel voorwerk voordat de trajectbegeleiding aan de slag gaat. Het telefonisch benaderen van jongeren maakt deel uit van de taken van de administratie. De trajectbegeleiders zijn vastberaden en doortastend totdat een oplossing voor een jongere is gevonden. De analyse van de aangeleverde cijfermatige gegevens laat zien dat de formatiemeter voor RMC uitkomt op ongeveer 1 fte per 2000 jongeren en een caseload van tussen de 100 en 200 zaken per fte. De conclusie uit de analyse is dat de RMC formatie in West Friesland ruim voldoende is, mede doordat er tijdelijk extra wordt ingezet vanuit de RMC reserves Arnhem De regio Arnhem is een subregio van de regio Arnhem/Nijmegen. De subregio bestaat uit 10 gemeenten die alle taken van leerplicht en RMC hebben belegd bij het RBL Midden-Gelre dat is ondergebracht bij de RMC contactgemeente Arnhem. De RMC trajectbegeleiding maakt sinds kort deel uit van het RBL team. Tot recent was de RMC taakuitvoering als team VSV ondergebracht bij een ROC. Het RMC houdt zich bezig met de basistaken (administratie, begeleiding, netwerk en verzuim 18-plus). Als extra taken doet het RBL loopbaanadviezen voor 23-plussers en worden in het kader van de sluitende keten door het RMC ook 18- verzuimmeldingen opgepakt. Het project 2getthere (voorheen een taak van het VSV team) waarbinnen jongeren die uitvallen worden opgeleid tot coach om andere jongeren te helpen is een extra RMC taak die bij het ROC is gebleven. Huisbezoeken behoren tot de standaard taken van het RMC. Spreekuur is geen Naar een formatiemeter voor de RMC-functie

9 standaard taak die prioriteit heeft. De prioriteit van het werk ligt bij verzuim en nieuwe VSV-ers. Oud VSV-ers worden niet actief gevolgd en alleen geholpen als zij daar om vragen. Het zwaartepunt zal de komende tijd verschuiven naar meer inzet op preventie. Scholen gaan ook als er nog geen verzuim is preventief melden. Op twee scholen loopt nu een pilot. Binnen het RBL is de taakuitvoering van leerplicht en RMC gescheiden en ook de administratie is, hoewel men gebruik maakt van hetzelfde systeem, een gescheiden taakuitvoering. Telefonische bereikbaarheid wordt wel gezamenlijk door het administratieve team ingevuld. Daarnaast doet de applicatiebeheerder van leerplicht ook het applicatiebeheer voor de RMC taken. De analyse van de aangeleverde cijfermatige gegevens laat zien dat de formatiemeter voor RMC in de regio Arnhem uitkomt op ongeveer 1 fte per 3070 jongeren van 18 tot 23 en een caseload van 230 zaken per fte Den Haag In de gemeente Den Haag worden de taken van leerplicht en RMC uitgevoerd binnen de productgroep Leerlingzaken. Onlangs is de beweging ingezet naar geïntegreerde taakuitvoering leerplicht-rmc, maar ten tijde van het onderzoek werden de 18-plussers door een apart team van trajectbegeleiders begeleid. Het voorkomen van verzuim en voortijdig schoolverlaten is primair de verantwoordelijkheid van de onderwijsinstellingen. De aanpak van het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten richt zich op het terugleiden naar of behouden van de leerling in het onderwijs, al dan niet in combinatie met werk. Jongeren die naar het VMBO en MBO gaan worden zoveel mogelijk integraal benaderd, een doorgaande lijn staat daarbij voorop. Er is daarnaast een wijkgerichte aanpak aangezien problematiek in enkele wijken groot is. De productgroep houdt zich bezig met de basistaken (administratie, begeleiding, netwerk en verzuim 18-plus). Daarnaast voert de productgroep tevens actief controles uit op verzuimadministraties, wat mogelijk een effect heeft op het nog steeds toenemende aantal verzuim18+ meldingen (6069 afgelopen jaar). Jongeren die uitvallen ontvangen een rappelbrief met een aanbod voor ondersteuning. Na 2 weken worden de reacties op verstuurde brieven verwerkt. Indien de jongere aangeeft ondersteuning te wensen wordt een dossier toegewezen aan een trajectbegeleider. Bij geen of een negatieve reactie volgt een administratieve SUWI-check bij sociale zaken van de woongemeente om te achterhalen of de jongere een inkomen heeft en mogelijk via een ketenpartner te benaderen is. De jongeren die persoonlijke begeleiding wensen worden begeleid door een trajectbegeleider. Na begeleiding naar school en/of werk worden jongeren in het kader van nazorg gevolgd. Indien zij opnieuw uitvallen wordt de begeleiding herstart. Huisbezoeken behoren tot de standaard taken. Daarnaast worden jongeren preventief gesproken in spreekuren op school. De analyse van de aangeleverde cijfermatige gegevens laat zien dat de formatiemeter voor RMC in de gemeente Den Haag uitkomt op ongeveer 1 fte per 1555 jongeren van 18 tot 23 en een caseload van 475 zaken per fte. Conclusie is dat de problematiek in een grote stad als Den Haag én de werkdruk bij de afdeling fors zijn Toetsing resultaten aan werkveld Vervolgens zijn de uitkomsten van het onderzoek gespiegeld aan vertegenwoordigers van zes andere RMC (sub)regio s. In dit proces zijn waardevolle discussies gevoerd en is nuttige informatie opgehaald om de formatiemeter te staven, verstevigen en aan te vullen. De belangrijkste opbrengsten van de toetsing zijn: - Een formatiemeter van 1 fte RMC functie per 3000 tot 4000 inwoners van jaar voor een goede en efficiënte RMC taakuitvoering lijkt realistisch. - Een caseload van rond de 300 per jaar per fte lijkt realistisch. De huidige caseload ligt voor meerdere regio s echter op meer dan 400, mede door het grote aantal verzuim18+ meldingen. Naar een formatiemeter voor de RMC-functie

10 - Verdeling van de formatie in 15% coördinatie/management, 65% consulent en 20% administratie/applicatiebeheer wordt als een reëel beeld ervaren. - Als medewerkers niet van voldoende niveau zijn of voldoende kennis/kunde hebben, dan heb je meer fte nodig om hetzelfde werk te doen of het leveren van voldoende kwaliteit. - De winst van de aanpak verzuim18+ is dat jongeren al in beeld zijn vóór de eventuele uitval, de begeleiding loopt door en dat scheelt veel zoektijd om in contact te komen die je anders kwijt was na de uitval. - Besparende maatregel: coördinatie/management en regionaal beleid RMC én leerplicht samen doen. - Besparende maatregel: regionaal samen administreren. Regio s bevestigen een reductie van inzet van fte op administratie bij regionalisering en samengaan van administraties leerplicht en RMC. Daarnaast is aangegeven dat sommige softwarepakketten duidelijk meer fte (applicatie)beheer vragen dan andere. Daarnaast zijn de volgende zaken naar voren gekomen: - We hebben het niet meer over zware en lichte casussen, maar over tijdsintensieve en minder tijdsintensieve. Zware problematiek is niet voor het RMC om op te lossen, dat doen ketenpartners in het sociaal domein. - Graag meer eenheid tussen verzuim 18+ tussen verschillende MBO's en RMC regio's. - Nu is er al weinig tijd voor echt begeleiden. Doelgroep PRO/VSO die nu komt heeft veel intensievere begeleiding nodig. Hoe gaan we dat doen? - Besparende maatregel/efficiënt inzetten van RMC geld: duidelijk maken dat RMC een regionale taak is, niet een lokale taak van de contactgemeente. Duidelijk maken dat overhead van de contactgemeente niet geheel doorberekend mag worden naar de andere gemeenten. Hiermee hebben verschillende RMC's al tot 30% op loonkosten bespaard. In de overhead van de contactgemeente zitten niet alleen de kosten voor de facilitering van het RMC maar ook de kosten die de contactgemeente heeft voor o.a. het bestuur, stadsbeheer, afschrijvingen van een nieuw stadhuis etc. Deze generieke doorbelasting van alle overheadkosten is niet reëel. Er zijn in Nederland diverse voorbeelden waar bij uitvoering van regionale taken (o.a. bij een RBL) alleen de overhead wordt doorberekend die direct kan worden toegerekend aan de uitgevoerde RMC taken. Directe kosten die specifiek kunnen worden toegerekend zijn bijvoorbeeld huisvesting, ICT, postbezorging, financiën, HRM, juridische ondersteuning en het risico op personeel. In het algemeen wordt daarvoor een overheadpercentage van rond de 25%, als opslag op werkgeverslasten, als normaal beschouwd. Naar een formatiemeter voor de RMC-functie

11 3. De formatiemeter RMC Conclusies uit het onderzoek Wat zijn de curatieve en preventieve taken van het RMC? Binnen de formatie van de formatiemeter 2015 valt: 1. VSV, oud en nieuw. Alle basisgegevens administreren en jongeren volgen tot zij een startkwalificatie hebben of 23 jaar zijn. VSV trajecten inclusief in contact komen/blijven door whatsapp/telefoon en huisbezoek. Oude VSV-ers worden periodiek benaderd om alsnog naar onderwijs en/of werk te begeleiden. 2. Verzuim 18+, waarbij jongeren gesproken worden bij spreekuren op school, of een vergelijkbaar begeleidingsaanbod krijgen van het RMC als zijnde VSV traject Welke mogelijke andere taken zijn belegd bij het RMC? Voor deze taken geldt dat zij buiten de formatiemeter vallen. Indien deze taken worden uitgevoerd door medewerkers van het RMC, dan dient er extra financiering te zijn: - Inzet van RMC in wijkteams, anders dan op basis van casuïstiek schakelen met elkaar; - Arbeidsmarkttoeleiding; - Begeleiden jongeren jaar; - Begeleiden van jongeren vanaf 18 jaar met startkwalificatie; - Bepalen school/leerbaarheid voor sociale zaken; - Controleren verzuimadministraties scholen; - Toekomstige extra taken met betrekking tot kwetsbare jongeren Welke functies worden onderscheiden binnen het RMC? - Coördinatie: beleid/processturing; - Management: aansturing team; - Begeleiding: preventief en curatief; - Administratie en applicatiebeheer Wat verhoogt de efficiency van het RMC? - Regionale samenwerking leerplicht en RMC; - Krachtige samenwerking bepaalt omvang en kwaliteit uitstroommogelijkheden; - Goede kwaliteit administratiesysteem; - Kundige medewerkers met de juiste competenties; - Meer eenduidigheid tussen MBO s en RMC regio s; - Doorberekenen van een realistische overhead = meer inzet voor jongeren; - Kwalitatief goede taakuitvoering vereist aansturing vanuit kennis en kunde. 3.2 De formatiemeter RMC 2015 Op basis van de gegevens van het onderzoek is de volgende formatiemeter RMC bepaald, voor een goed werkend en georganiseerd RMC die jongeren opvolgt waarbij actie van het RMC nodig is: Minimum benodigde inzet: 1 fte RMC functie per 3800 inwoners van 18 tot 23 jaar Een realistische caseload per fte RMC functie in Nederland is 300. Deze caseload bevat 50% casuïstiek die weinig (begeleiding)tijd kost, 30% casuïstiek die meer tijd kost en 20% casuïstiek die tijdrovend is voor RMC begeleiding. Indien de caseload per fte hoger/lager is, dan zijn in dezelfde verhouding meer/minder fte nodig om het werk aan te kunnen. De RMC functie is hierbij onderverdeeld in ongeveer: 1. RMC coördinatie/management (15%) 2. Begeleiding (65%) 3. Administratie/applicatiebeheer (20%) Naar een formatiemeter voor de RMC-functie

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Aanleiding De formatierichtlijn leerplichtfunctie dateert uit 2007. Een aantal ontwikkelingen is aanleiding om de formatierichtlijn in 2013 tegen het licht te houden.

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant

Jaarverslag Leerplicht Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant gemeente WW w Oosterhout III III I III IIIIII III IIIII Aan de gemeenteraad Datum Uw kenmerk Ons kenmerk 1016074484 1 0 JAN. 2017 In behandeling bij C. Kluvers tel: 140162 Onderwerp Jaarverslag Leerplicht

Nadere informatie

Relatief. Gouda Overige gemeenten (incl.verhuizing) Totaal leerplicht

Relatief. Gouda Overige gemeenten (incl.verhuizing) Totaal leerplicht Samenvatting Leerplicht en Kwalificatieplicht 2016-2017 gemeente Gouda Taakstelling - Visie Het bevorderen van deelname aan het onderwijs van alle leerplichtige leerlingen, het voorkomen van ontsporingen

Nadere informatie

Landelijke doelstelling

Landelijke doelstelling 1 Landelijke doelstelling Op 9 augustus 2012 is per RMC-regio een convenant ondertekend. Voor RMC Oost Groningen (RMC regio1) is het convenant ondertekend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

*Z008C76D67D* Raadsvoorstel. Aan de raad. Documentnummer : INT

*Z008C76D67D* Raadsvoorstel. Aan de raad. Documentnummer : INT Raadsvoorstel *Z008C76D67D* Aan de raad Documentnummer : INT-13-05972 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West-Kennemerland en bedrijfsplan

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Oosterschelderegio

Jaarverslag 2014-2015. Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Oosterschelderegio Jaarverslag 2014-2015 Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Oosterschelderegio 1 2 Jaarverslag RBL Oosterschelderegio 2014-2015 Inleiding Op 1 april 2015 bestond het RBL 5 jaar. We hebben dit gevierd met een

Nadere informatie

VSV CIJFERS: Wat is waarheid en hoe maak je onderscheid?

VSV CIJFERS: Wat is waarheid en hoe maak je onderscheid? VSV CIJFERS: Wat is waarheid en hoe maak je onderscheid? Lazlo van Donkelaar DENSA Adviseurs, In samenwerking met : Waar gaan we het over 1. Inleiding hebben? 2. Welke VSV cijfers zijn er en kloppen die

Nadere informatie

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Beleidskader RMC 2017-2020 Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Inleiding Voor u ligt het beleidskader RMC van de regio Zuidoost-Brabant. RMC staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunt. Gemeenten

Nadere informatie

RMC beleidsplan Zuid-Holland Noord 2011-2014 Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland

RMC beleidsplan Zuid-Holland Noord 2011-2014 Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland RMC beleidsplan Zuid-Holland Noord 2011-2014 Concept Inleiding en wettelijk kader Sinds de oprichting van het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) in De doelgroep van de RMC-functie, zoals benoemd in de wet,

Nadere informatie

PROGRAMMA SCHOOLVERZUIM EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN WEST BRABANT

PROGRAMMA SCHOOLVERZUIM EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN WEST BRABANT PROGRAMMA SCHOOLVERZUIM EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN WEST BRABANT De 18 gemeenten in de RMC regio West Brabant hebben besloten om het schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten via een regionale aanpak

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: I-WL/2015/178 / RIS

Memo Reg.nr.: I-WL/2015/178 / RIS Memo Reg.nr.: I-WL// / RIS - Aan : Gemeenteraad en Burgerparticipatieraad Van : College Datum : februari Onderwerp : Leerplicht en schooluitval - Bijlage(n) : Jaarverslag RBL BNO - (I-WL//96) Aanleiding

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Beleid en verdeling rijksmiddelen Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)Voortijdig Schoolverlaten, kwalificatieplicht en aanvullend VSV beleid 2013 Portefeuille J.

Nadere informatie

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d.

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/SI/MM versterking leerplicht 1- Notagegevens Notanummer 2007.35080 Datum 19-11-2007 Portefeuillehouder Weth. Adema 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Begroting Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant

Begroting Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant Begroting Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant 1 Begroting Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant Begroting 1 augustus 2014 31 december 2014 Begroting 1 januari 2015 31 december 2015 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018 RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en VSV per 1 januari 2014 Organisatie Bestuurlijk: Leerplicht,

Nadere informatie

Leerplichtbeleid gemeente Tynaarlo Administratie van scholen en gemeente Leerplicht; verzuimmelding, vrijstelling

Leerplichtbeleid gemeente Tynaarlo Administratie van scholen en gemeente Leerplicht; verzuimmelding, vrijstelling Inleiding Hierbij bieden wij u het jaarverslag Leerplicht 2012-2013 aan, waarin verslag wordt uitgebracht over het uitgevoerde leerplichtbeleid over genoemd schooljaar. Leerplicht is een belangrijk middel

Nadere informatie

Programmabegroting RBL Oosterschelderegio

Programmabegroting RBL Oosterschelderegio Programmabegroting RBL Oosterschelderegio 2018-2021 Programmabegroting 2018-2021 RBL definitief 1 Programmabegroting 2018-2021 RBL Oosterschelderegio Programma Leerplicht Hoofdkenmerken/ doelstelling programma

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SCHOOLVERZUIM EN VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN REGIO WEST-KENNEMERLAND

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SCHOOLVERZUIM EN VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN REGIO WEST-KENNEMERLAND BOB 13/029 Aan de raad, GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SCHOOLVERZUIM EN VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN REGIO WEST-KENNEMERLAND Voorgeschiedenis / aanleiding Op verzoek van de portefeuillehouders RMC(Regionale

Nadere informatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Openbaar Onderwerp Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om schooluitval

Nadere informatie

3. Verantwoording Leerplicht

3. Verantwoording Leerplicht (concept) JAARREKENING 2014 REGIONAAL BUREAU LEERLINGZAKEN MIDDEN-GELRE 1. Inleiding Het RBL Midden-Gelre heeft in 2014, na de start op 1 augustus 2013, een volledig financieel jaar gemaakt voor leerplicht

Nadere informatie

(Concept) Begroting 2016 Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre

(Concept) Begroting 2016 Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre (Concept) Begroting 2016 Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre 1. Inleiding De begroting 2016 voor het Regionaal Bureau Leerlingzaken wordt opgesteld voor de uitvoering van de leerplichttaken van

Nadere informatie

-$$59(56/$* 7HDP /HHUSOLFKW 5HJLR 5LYLHUHQODQG

-$$59(56/$* 7HDP /HHUSOLFKW 5HJLR 5LYLHUHQODQG -$$59(56/$* 7HDP /HHUSOLFKW 5HJLR 5LYLHUHQODQG INLEIDING Voor u ligt het zesde jaarverslag van het team Leerplicht Regio Rivierenland. Team Leerplicht Regio Rivierenland, ondergebracht bij Regio Rivierenland,

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

FTRPI IPUT'REGIONĤĤL BUREĤU

FTRPI IPUT'REGIONĤĤL BUREĤU FTRPI IPUT'REGIONĤĤL BUREĤU LLLľll LIUI I /WEST-BRĤBĤNT Bezoekadres: Claudius Prinsenlaan 10 4811 DJ Breda Postadres: Postbus 90156 4800 RH Breda Gemeente Steenbergen T.a.v. B en W en de Raden Postbus

Nadere informatie

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN Iedere jongere tussen de 12 en 23 jaar die het onderwijs verlaat zonder een startkwalificatie wordt aangemerkt als een Voortijdige Schoolverlater.

Nadere informatie

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de 2.2.6 Intentieovereenkomst Voortijdig Schoolverlaten 1 Dossier 741 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 741 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 september 2016 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Intentieovereenkomst

Nadere informatie

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen Jaarplan Leerplicht Schooljaar 2013-2014 Gemeente Velsen 1 2 Inleiding Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. In Nederland

Nadere informatie

Ingrado-formatierichtlijn leerplichtfunctie 2007

Ingrado-formatierichtlijn leerplichtfunctie 2007 Ingrado-formatierichtlijn leerplichtfunctie 2007 Johan de Wittlaan 141 Postbus 5113 6802 EC Arnhem t: 026 351 80 98 f: 026 443 40 94 e-mail: info@ingrado.nl i: www.ingrado.nl giro: 5350986 Woord vooraf

Nadere informatie

Bijlage B. Behorende bij artikel 3.3 van de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017

Bijlage B. Behorende bij artikel 3.3 van de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017 Bijlage B. Behorende bij artikel 3.3 van de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017 Inleiding Jaarlijks leveren RMC-regio s informatie aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Deel 1: De uitvoering van de Kwalificatieplicht en RMC in de regio Vallei

Deel 1: De uitvoering van de Kwalificatieplicht en RMC in de regio Vallei JAARVERSLAG KWALIFICATIEPLICHT EN RMC 2016-2017 Deel 1: De uitvoering van de Kwalificatieplicht en RMC in de regio Vallei 1.1. Kwalificatieplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten

Nadere informatie

Marc Geurts en Ronald Nijhuis

Marc Geurts en Ronald Nijhuis Betreft Kaderstellende notitie 2017 Van Marc Geurts en Ronald Nijhuis Datum Januari 2016 1.1 Kaderstellende notitie 2017 Adequaat toezicht op naleving van de leerplichtwet en de aanpak van voortijdig schoolverlaten

Nadere informatie

BEGROTING WEST BRABANT, (FEBRUARI 2011)

BEGROTING WEST BRABANT, (FEBRUARI 2011) BEGROTING WEST BRABANT, (FEBRUARI 2011) De uiteindelijke programmabegroting is afhankelijk van de keuzes voor het uitvoeringsniveau van de deelnemende gemeenten. De inkomsten in de begroting worden samengesteld

Nadere informatie

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Melding en registratie. 5 Bijlage 1 Stroomschema

Nadere informatie

RMC jaarverslag 2013-2014

RMC jaarverslag 2013-2014 RMC jaarverslag 2013-2014 RMC subregio Vallei Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal - Wageningen Aanpak verzuim en voortijdig schoolverlaten 18 23 jaar Inhoudsopgave 1. Samenvatting...3 2. Inleiding...4

Nadere informatie

Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of goede regelgeving

Nadere informatie

Beleidsplan RBL BNO 2013-2016

Beleidsplan RBL BNO 2013-2016 Beleidsplan RBL BNO 2013-2016 Bijlagen BIJLAGE 1: TAKEN RBL BNO 3 BIJLAGE 2: FUNCTIES EN TAKEN BINNEN HET RBL BNO 11 BIJLAGE 3 ORGANOGRAM RBL BNO 14 BIJLAGE 4 BEGROTING 2013-2016 14 2 Bijlage 1: Taken

Nadere informatie

RMC. RMC Subregio Vallei Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal - Wageningen 2011-2012

RMC. RMC Subregio Vallei Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal - Wageningen 2011-2012 RMC RMC Subregio Vallei Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal - Wageningen 2011-2012 1 Inhoud 1. Samenvatting en conclusies 5 2. Inleiding 7 3. De RMC functie in de regio Vallei 9 3.1 Algemeen

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12.0118 B&W verg. : 7-02-2012 Onderwerp:Jaarverslag leerplicht 2010-2011 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken

Nadere informatie

Regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie

Regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie Regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie Vraag 1 van 4 Hoe beoordeelt u de nieuwe taak voor de RMC-functie om leerlingen uit pro en vso vanaf 16 jaar te monitoren?

Nadere informatie

Programmabegroting/Jaarrekening

Programmabegroting/Jaarrekening Programmabegroting/Jaarrekening RBL Oosterschelderegio Bijlage 4 Inhoudsopgave Programmabegroting 2014-2017 Begrotingswijziging 2013 Jaarverslag 2012 - programmaverantwoording - jaarrekening Begroting

Nadere informatie

Maastricht Heuvelland. JMW Jegers. Telefoonnummer: Raadsbesluit

Maastricht Heuvelland. JMW Jegers. Telefoonnummer: Raadsbesluit Raadsvergadering 5 september 2017 Volgnummer 26-2017 Onderwerp Programmanummer Vaststellen Jaarverslag Leerplicht-RMC/voortijdig schoolverlaten 2015-2016 Maastricht Heuvelland 9 Onderwijs Registratienummer

Nadere informatie

BESLUITNOTA. Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk. Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren

BESLUITNOTA. Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk. Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren BESLUITNOTA Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren Aan : Bestuurlijk overleg: gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren provincie

Nadere informatie

RMC Noord-Kennemerland. Presentatie PORA 6 januari 2016

RMC Noord-Kennemerland. Presentatie PORA 6 januari 2016 Presentatie PORA 6 januari 2016 Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voorstellen Doel -functie Wanneer is er sprake van (dreigend) voortijdig schoolverlaten? -een jongere die nog geen 23 is én -niet in

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Jaarverslag Kwalificatieplicht 2013-2014. Aanpak van verzuim van 16-17 jarigen in het MBO in de RMC subregio Vallei

Jaarverslag Kwalificatieplicht 2013-2014. Aanpak van verzuim van 16-17 jarigen in het MBO in de RMC subregio Vallei Jaarverslag Kwalificatieplicht 2013- Aanpak van verzuim van 16-17 jarigen in het MBO in de RMC subregio Vallei 1 Inhoudsopgave 1. Uitvoering kwalificatieplicht in de RMC regio Vallei...3 1.1. Formatie

Nadere informatie

18 maart 2008 VSV/DIR/2008/9403

18 maart 2008 VSV/DIR/2008/9403 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 18 maart 2008 VSV/DIR/2008/9403 Onderwerp Cijfers 2006-2007 Voortijdig Schoolverlaten Inleiding

Nadere informatie

Protocol. Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten

Protocol. Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten Protocol Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten mei 2014 1. Inleiding Verzuim is vaak een voorbode van voortijdig schooluitval. Door een goede verzuimregistratie, een preventief

Nadere informatie

TITEL: Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West- Kennemerland

TITEL: Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West- Kennemerland GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: J. Rademaker Behandelende afdeling: Publiekszaken Datum: 16-10-2013 NR. TITEL: Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West- Kennemerland

Nadere informatie

Betreft Versterking van de uitvoering van de Leerplichtwet in de regio Eindhoven/ De Kempen

Betreft Versterking van de uitvoering van de Leerplichtwet in de regio Eindhoven/ De Kempen Aan de gemeenteraad Betreft Versterking van de uitvoering van de Leerplichtwet in de regio Eindhoven/ De Kempen 1. Inleiding Via de Leerplichtwetswijziging van 1 augustus 2007 is door het kabinet een richting

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 8.3.3, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 8.3.3, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17806 1 juli 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 juni 2013, nr. BVE/508659, houdende

Nadere informatie

Programmabegroting 2016-2019 RBL Oosterschelderegio

Programmabegroting 2016-2019 RBL Oosterschelderegio Programmabegroting 2016-2019 RBL Oosterschelderegio Programmabegroting 2016-2019 RBL definitief 1 Programmabegroting 2016-2019 RBL Oosterschelderegio Programma Leerplicht Hoofdkenmerken/ doelstelling programma

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 275417 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Regionale samenwerking leerplicht en voortijdig schoolverlaten (administratie en uitvoering) Verantwoordelijk

Nadere informatie

Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017

Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017 Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017 Leerplicht: de beschercing van het recht op onderwijs Onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans hun mogelijkheden en talenten te ontdekken,

Nadere informatie

Nadere uitwerking definitieve Vsv Cijfers voor regio 36b

Nadere uitwerking definitieve Vsv Cijfers voor regio 36b Onderwerp Van toepassing voor Opgesteld door Nadere uitwerking definitieve Vsv Cijfers 29-21 voor regio 36b Regio Brabant Noord Oost 36b R. Nijhuis Datum 2 december 211 Nieuwe VSV ers schooljaar 29-21

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 juni 2009 Agenda nr: 6 Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht / Regionaal Meld en Coördinatiepunt (RMC) Maastricht en Mergelland 2007-2008 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

De totale doelgroep van jongeren tot 27 jaar bestaat uit 3 subgroepen:

De totale doelgroep van jongeren tot 27 jaar bestaat uit 3 subgroepen: Aan de gemeenteraad ambtenaar : Mw. S. Kubbe uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 424 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/05036 email : s.kubbe@ridderkerk.nl bijlage(n) : Ridderkerk, 14 juli 2011 Onderwerp:

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

JAARVERSLAG LEERPLICHT RMC 2015 / 2016 GEMEENTE WEERT GEMEENTE NEDERWEERT

JAARVERSLAG LEERPLICHT RMC 2015 / 2016 GEMEENTE WEERT GEMEENTE NEDERWEERT JAARVERSLAG LEERPLICHT RMC 2015 / 2016 GEMEENTE WEERT GEMEENTE NEDERWEERT 1. Inleiding 2 JAARVERSLAG LEERPLICHT RMC 2015-2016 1. Inleiding Het Jaarverslag Leerplicht, RMC en Leerlingenvervoer. Het behalen

Nadere informatie

I. Stolmeijer L. Hagevoort A. Middelveld M. Hacking. Aard voorstel: Strategisch > Politiek gevoelig Regelgeving Risico s:

I. Stolmeijer L. Hagevoort A. Middelveld M. Hacking. Aard voorstel: Strategisch > Politiek gevoelig Regelgeving Risico s: Onderwerp: Regionalisering leerplicht per 1 januari 2009 Voorgesteld besluit: 1. Het versterken van de samenwerking leerplicht RMC regio zuidwest Drenthe door de vier leerplichtfuncties van de gemeenten

Nadere informatie

Voortijdige Schoolverlaters Zoetermeer. Schooljaar 2014-2015

Voortijdige Schoolverlaters Zoetermeer. Schooljaar 2014-2015 Voortijdige Schoolverlaters Zoetermeer Schooljaar 2014-2015 Juridische Aangelegenheden en Bestuursondersteuning / Onderzoek en Statistiek Voortijdige schoolverlaters Zoetermeer Schooljaar 2014-2015 Januari

Nadere informatie

Uw raad wordt geadviseerd : - het Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland vast te stellen.

Uw raad wordt geadviseerd : - het Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland vast te stellen. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 28 juni 2010 Agenda nr: 7 Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland 2008-2009 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Hoofdvraag Is artikel 10, eerste lid, Leerplichtwet 1969 (Lpw 1969), onverenigbaar met artikel 4 en 5 van het Bekostigingsbesluit

Nadere informatie

Beleidsplan RBL BNO

Beleidsplan RBL BNO Beleidsplan RBL BNO 2013-2016 Bijlagen BIJLAGE 1: TAKEN RBL BNO 3 BIJLAGE 2: FUNCTIES EN TAKEN BINNEN HET RBL BNO 12 BIJLAGE 3 ORGANOGRAM RBL BNO 15 BIJLAGE 4 BEGROTING 2013-2016 15 BIJLAGE 4 BEGROTING

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht & RMC

Jaarverslag Leerplicht & RMC Gooi en Vechtstreek Jaarverslag Leerplicht & RMC Schooljaar We sluiten aan! Het schooljaar was een bijzonder jaar voor het RBL. Een schooljaar waarin een tweetal wetten is ingevoerd die de zorg voor en

Nadere informatie

Aan de voorzitters van de Commissie Jeugd en Burgerschap en de Commissie Sociale zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale zaken

Aan de voorzitters van de Commissie Jeugd en Burgerschap en de Commissie Sociale zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale zaken Wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken en Sport S. Dekker RIS153766_28-MEI-2008 Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitters van de Commissie Jeugd en Burgerschap en

Nadere informatie

Marc Geurts en Ronald Nijhuis

Marc Geurts en Ronald Nijhuis Betreft Kaderstellende notitie 2016 Van Marc Geurts en Ronald Nijhuis Datum Januari 2015 1.1 Kaderstellende notitie 2016 Adequaat toezicht op naleving van de leerplichtwet en de aanpak van voortijdig schoolverlaten

Nadere informatie

Raadsstuk. De eerste wijziging van de GR wordt van kracht ingaande 1 januari 2017.

Raadsstuk. De eerste wijziging van de GR wordt van kracht ingaande 1 januari 2017. Haarlem Raadsstuk Onderwerp: Eerste Wijziging Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten BBVnr: 2016/508033 1.Inleiding Per 1 januari 2014 is de Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

Beleidsplan leerplicht 2013-2014

Beleidsplan leerplicht 2013-2014 Inleiding Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs om zich te ontwikkelen en ontplooien. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. In Nederland gelden de leerplicht

Nadere informatie

Toezicht op het verzuimbeleid van scholen

Toezicht op het verzuimbeleid van scholen Toezicht op het verzuimbeleid van scholen Annemiek Zeeman Jolande Visser 23 april 2015 Werkconferentie Ingrado Onderwerpen Aanleiding: KBA-rapport Doelstelling toezicht op verzuimbeleid De werkzaamheden

Nadere informatie

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL DE OVERSTAP EEN PREVENTIEPROJECT APRIL 2014 OVERSTAPPEN Het preventieproject De Overstap wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag door de afdelingen Voortijdig Schoolverlaten (VSV) & leerplicht

Nadere informatie

Jaarverslag leerplicht schooljaar 2011/2012

Jaarverslag leerplicht schooljaar 2011/2012 Jaarverslag leerplicht schooljaar 2011/2012 Inleiding Op grond van artikel 25 van de leerplichtwet moeten burgemeester en wethouders jaarlijks verslag uitbrengen aan de gemeenteraad over het in de gemeente

Nadere informatie

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 Leerlingen tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie vallen

Nadere informatie

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. ROC West-Brabant te Etten-Leur

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. ROC West-Brabant te Etten-Leur MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek ROC West-Brabant te Etten-Leur Locatie Cingel College te Breda Opleiding Facilitaire dienstverlener (Facilitaire leidinggevende) definitief December

Nadere informatie

Evaluatie oud vsv Marith Heezen

Evaluatie oud vsv Marith Heezen Evaluatie oud vsv - 206 Marith Heezen 6-09-206. Aanleiding Evenals in 205 heeft Team VSV in 206 een actie uitgevoerd rond oud vsv'ers. In 205 richtte de actie zich op oud vsv'ers uit schooljaren 202-203

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Jaarverslag leerplicht Deurne 2013-2014 Registratienummer: 00539874 Datum: 7 juli 2015 Portefeuillehouder: M.M. Schlösser Steller: M.M.C.F. Vossen-Stokbroeks Nummer: RIB-MS-1522

Nadere informatie

8 Samenvatting en conclusies

8 Samenvatting en conclusies 8 Samenvatting en conclusies In dit hoofdstuk vatten we aan de hand van de onderzoeksvragen de eerste bevindingen van het onderzoek samen, zoals die in dit jaarrapport 2012 zijn gepresenteerd. De conclusies

Nadere informatie

Haalbaarheid regionalisering leerplicht en RMC subregio Utrecht-Zuid

Haalbaarheid regionalisering leerplicht en RMC subregio Utrecht-Zuid T. Eimers M. Roelofs Haalbaarheid regionalisering leerplicht en RMC subregio Utrecht-Zuid Bijlagen HAALBAARHEID REGIONALISERING LEERPLICHT EN RMC SUBREGIO UTRECHT-ZUID Haalbaarheid regionalisering leerplicht

Nadere informatie

Jaarverslag Leerlingzaken

Jaarverslag Leerlingzaken Jaarverslag Leerlingzaken 2014 2015 Inhoud Voorwoord > Tabel: Aantal Leerlingen in Utrecht > Visie en uitgangspunten > Tabel: Verzuimcijfers > De Wet > Tabel: Vrijstellingen > Tabel: Controle in het mbo

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht 2. Rol van het

Oplegvel. 1. Onderwerp Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht 2. Rol van het Oplegvel 1. Onderwerp Jaarverslag 2015-2016 Regionaal Bureau Leerplicht 2. Rol van het Efficiencytaak samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Door de uitvoering van de leerplichtwet en

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Werkervaring. Gemeente RMC regio rivierlanden. Voornaam: Irma Geboortedatum: 26 april 1959

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Werkervaring. Gemeente RMC regio rivierlanden. Voornaam: Irma Geboortedatum: 26 april 1959 Curriculum Vitae Personalia Naam: Verweij Voornaam: Irma Geboortedatum: 26 april 1959 Profiel Irma Verweij is een sociaal vaardig, kritisch en resultaatgerichte adviseur op het gebied van schoolverzuim

Nadere informatie

Raadsvoorstel met betrekking tot de organisatie Regionale Meld- en Coordinatiefunctie

Raadsvoorstel met betrekking tot de organisatie Regionale Meld- en Coordinatiefunctie gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer Og.Rgy6.OOZ lnboeknummer osvoo646x Beslisdatum BSxW x6 september soos Dossiernummer aag.ssx Raadsvoorstel met betrekking tot de organisatie

Nadere informatie

Kosten en baten verhoging kwalificatieplichtige leeftijd. Datum 15 april 2013

Kosten en baten verhoging kwalificatieplichtige leeftijd. Datum 15 april 2013 Kosten en baten verhoging kwalificatieplichtige leeftijd Datum 15 april 2013 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Vanuit de gemeente Rotterdam en de Tweede Kamer is de wens geuit om te kijken naar de opties om

Nadere informatie

Leerplicht in Baarn. Jaarverslag en

Leerplicht in Baarn. Jaarverslag en Leerplicht in Baarn Jaarverslag 2014-2015 en 2015-2016 Inhoud Wettelijk kader 1 Verzuimsoorten 1 Aantallen leerlingen en verzuim Baarnse jongeren 2 Interventies 3 Toelichting op verzuim en interventiecijfers

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid

Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid Juli 2014 Samenkomen is een begin Bij elkaar blijven is vooruitgang Samenwerken is succes" Verzuimaanpak wettelijke kaders

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

Gewijzigde gemeenschappelijke regeling Samenwerking leerplicht/rmc Zuid- en Midden-Kennemerland

Gewijzigde gemeenschappelijke regeling Samenwerking leerplicht/rmc Zuid- en Midden-Kennemerland 14 januari 2010 Inhoudsopgave Gewijzigde gemeenschappelijke regeling Samenwerking leerplicht/rmc Zuid- en Midden-Kennemerland 5 Artikel 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 2 Doel en reikwijdte van de regeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel met betrekking tot de organisatie Regionale Meld- en Coordinatiefunctie

Raadsvoorstel met betrekking tot de organisatie Regionale Meld- en Coordinatiefunctie gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer og.rgy6.oox Inboeknummer obvoo666z Beslisdatum Bikw z6 september soos Dossiernummer BBS.sSz Raadsvoorstel met betrekking tot de organisatie

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Leerlingen/studenten tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen/studenten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 24 724 Studiefinanciering Nr. 163 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 7 februari 2017 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

JAARVERSLAG LEERPLICHT SCHOOLJAAR

JAARVERSLAG LEERPLICHT SCHOOLJAAR JAARVERSLAG LEERPLICHT SCHOOLJAAR 2013-2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Volledige leerplicht:... 3 Kwalificatieplicht:... 3 Formatie en taakverdeling... 4 Gebruikte afkortingen... 5 2. Het leerplichtbeleid

Nadere informatie

Invulblad aanvraag financiering voor de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten en voor jongeren in een kwetsbare positie.

Invulblad aanvraag financiering voor de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten en voor jongeren in een kwetsbare positie. Invulblad aanvraag financiering voor de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten en voor jongeren in een kwetsbare positie. Aanvraag in het kader van Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten

Nadere informatie

VOLGNUMMER DATUM TEAM april 2014 Sociale Zekerheid, Onderwijs en Sport

VOLGNUMMER DATUM TEAM april 2014 Sociale Zekerheid, Onderwijs en Sport DATUM TEAM 22 april 2014 Sociale Zekerheid, Onderwijs en Sport CORRESPONDENTIENUMMER BIJLAGEN RAADSCOMMISSIE 2014-14185 2 Breed Welzijn ONDERWERP RAADSVOORSTEL Vaststellen Jaarverslag Bureau Voortijdig

Nadere informatie

Aanval op de uitval. perspectief en actie

Aanval op de uitval. perspectief en actie Aanval op de uitval perspectief en actie Fatma wil fysiotherapeut worden. En dat kan ze ook. Maar ze heeft nog een wel een lange leerloopbaan te gaan. Er kan in die leerloopbaan van alles misgaan waardoor

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Beleidsplan leerplicht 2013-2014. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Efficiencytaak

Oplegvel. 1. Onderwerp Beleidsplan leerplicht 2013-2014. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Efficiencytaak Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De Kinderombudsman Visie op het verlengen van de kwalificatieplicht tot 21 jaar 7 september 2015 Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aanleiding De

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Herziene versie na evaluatie - maart 2014 Leerlingen/studenten tot

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidie School's cool en Coachproject ROC.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidie School's cool en Coachproject ROC. Openbaar Onderwerp Subsidie School's cool en Coachproject ROC Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De afgelopen jaren is door de stichting School

Nadere informatie

2.2 Aanvulling op geformuleerde uitgangspunten: verdeelsleutel financiering

2.2 Aanvulling op geformuleerde uitgangspunten: verdeelsleutel financiering 1 Inleiding In dit memorandum wordt een nadere toelichting gegeven op de concept- begroting Veilig Thuis 2017-2020. De algemene uitgangspunten voor het opstellen van de begroting zijn opgenomen in het

Nadere informatie

Beleidsplan leerplicht en RMC 2015 2018. Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland

Beleidsplan leerplicht en RMC 2015 2018. Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland Beleidsplan leerplicht en RMC 2015 2018 Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland 1 1 Inleiding Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs om zich te ontwikkelen en ontplooien. Zo kunnen zij

Nadere informatie

raadsvoorstel Voorstel

raadsvoorstel Voorstel gemeente nieuwkoop afdeling Uitvoering & Handhaving raadsvoorstel titel/onderwerp Aangaan dienstverleningscontract Leerplicht met Alphen aan den Rijn portefeuillehouder Liesbeth van Leeuwen opgesteld door

Nadere informatie