Kadernotitie betreffende de relatie tussen de SPCJ en beide participerende kerken.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kadernotitie betreffende de relatie tussen de SPCJ en beide participerende kerken."

Transcriptie

1 Betreft Van Doel Kadernotitie betreffende de relatie tussen de SPCJ en beide participerende kerken. Kadercommissie SPCJ, bestaande uit: Twee afgevaardigden van CGK Nunspeet: William den Boer en Pim Hulsman; Twee afgevaardigden van NHG Nunspeet: Wijnand de Jager en Dries Vis; Twee afgevaardigden van de SPCJ.: Gerrit Bikker en Cor Jan Kolijn. Het aanreiken van kaders waarbinnen de relatie tussen de SPCJ en de participerende kerken proefondervindelijk onderzocht, versterkt en geëvalueerd kan worden. Status Definitieve versie 1.0 Datum 3 mei 2013 Aanleiding Zowel bij de beide kerken als bij de SPCJ was er behoefte om zich te beraden op ontwikkeling van de verhoudingen ten opzichte van elkaar. Basis van deze kadernotitie was een advies dat door de jeugdouderlingen van de CGK eerder geschreven werd. Op basis van dit advies heeft een commissie bestaande uit zes leden, twee van elk van de betrokken partijen, dit advies nader uitgewerkt tot deze kadernotitie. Uitgangspunten: Uitgangspunten van deze notitie zijn de volgende: De statuten van de beheersstichting SPCJ (2010) 1 ; Doelstelling van het jeugdwerk van de CGK: Jongeren in onze gemeente zijn merkbaar betrokken jongeren, zowel in het persoonlijk geloof als bij de gemeente (oog voor elkaar) én hebben een warm hart voor hun omgeving (missionair, diaconaal). Deze doelstelling wordt in haar essentie gedeeld en toegepast door de NHK. De gemeente van Jezus Christus heeft van haar Heere en Heiland een taak in deze wereld, namelijk: o een verkondigende, toerustende en diaconale taak naar haar leden toe; o een verkondigende (evangelisatorisch, missionair) en diaconale taak naar haar omgeving toe, zowel dichtbij (buurt, Nunspeet e.o.) als veraf (wereldwijd) opdat mensen zich tot Hem keren, Hem liefhebben en Hem dienen; Binnen beide kerken zijn veel jongeren, waarbij ongeveer 30% betrokken is bij het eigen jeugdwerk; Ongeveer 20% is betrokken bij ander kerkelijk jeugdwerk 2 ; Ongeveer 50% is niet betrokken bij het jeugdwerk en een aanzienlijk deel daarvan dreigt af te haken 3. Er zijn relatief veel jongeren die niet of nauwelijks betrokken zijn bij onze kerkelijke gemeenten; Binnen de beide kerken dreigt ongeveer de helft van de jongeren af te haken van de eigen gemeente; Veel jongeren leven, ontspannen en verkeren in diverse verbanden. Zij gaan die relaties en verbindingen aan, die op dat moment voor hen zinvol zijn; Jongeren kiezen voor die activiteiten die hen aanspreken en waar hun vrienden ook naar toe gaan; De activiteiten van de SPCJ zijn aanvullend op de eigen kerkelijke activiteiten. Door activiteiten van de SPCJ worden jongeren bereikt, die anders niet of minder gemakkelijk bereikt worden. Constatering stateringen en: We constateren dat de SPCJ: jeugdwerk verricht, dat jongeren bereikt die niet bereikt worden met het binnenkerkelijk jeugdwerk; Onder andere door Eljada (tienergroep jaar), Eljakim (jeugdgroep 16+) en De Boemerang (inloophuis). Dit jeugdwerk is laagdrempelig voor jongeren in brede zin; een natuurlijke setting heeft voor binding tussen zowel kerkelijk betrokken als niet-betrokken jongeren; zich nadrukkelijk bewust is, dat ze, waar mogelijk, jongeren wil verbinden met de eigen kerkelijke gemeente; in haar jeugdwerk ook betrokken kerkelijke jongeren aanspreekt; 1 Zie bijlage: voor benoemingen en samenstelling bestuur van de beheersstichting SPCJ 2 Uit: onderzoek door LCJ bij o.a. Chr.Ger. Kerk te Nunspeet, Vergelijkbare ervaring bij NH-gemeente in Nunspeet. 3 Uit: Wijma, H. en Slendebroek-Meints, J., Jong, (goed)gelovig & kerk de rol van het kerkelijk leven in de belevingswereld van jongeren, 2012, GH Zwolle.

2 een unieke organisatie is in haar werk vanuit een duidelijk christelijke visie; in een veranderende maatschappelijke context van betekenis is en nog meer kan zijn voor: o het bereiken van niet-christelijke jongeren; o het bereiken van niet-betrokken kerkelijke jongeren; o het signaleren van problematiek bij jongeren; o diaconale activiteiten voor én met jongeren; o het vertegenwoordigen van de kerken in het gemeentelijk netwerk bij beleidsvorming en casuïstiek; christelijk peuterspeelzaalwerk aanbiedt, wat uniek en waardevol is voor ouders die dit zien als aanvulling op de christelijke opvoeding. Conclusies: We zien de SPCJ als een mooie en waardevolle aanvulling op het jeugdwerk in Nunspeet e.o., om die doelgroepen te bereiken, die wij niet bereiken met ons eigen kerkelijke activiteiten en waarvoor we als gemeente van Jezus Christus wel een taak hebben. Aanbevelingen: A. Een actieve participatie van de beide kerken in de SPCJ, wat betekent dat we: 1. Als kerkenraden zorg dragen voor bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit de kerken, conform de statuten vd stichting; 2. Als kerkenraden actief het werk van de SPCJ positief tegemoet treden én actief stimuleren dat vrijwilligers, waar mogelijk het werk van de SPCJ ondersteunen; 3. Het jaarlijks bestuurlijk overleg 4 met de SPCJ bijwonen. 4. Waar gewenst actief meedenken als jeugdambtsdragers en jeugdwerkleiders in de ontwikkelingen en activiteiten van de SPCJ; 5. Na positieve evaluatie van faseringsfase (voorjaar 2014) in overleg tussen beide kerkelijke gemeenten vanaf kalenderjaar 2015 een substantiële bijdrage leveren voor eventueel nader te oormerken doelen van het werk van de SPCJ; B. De SPCJ kan het jeugdwerk van de beide kerken, na afstemming met de jeugdambtsdragers, ondersteunen door: 1. Stimuleren van kerkelijke jongeren bij haar activiteiten om ook in de eigen gemeente haar taak / verantwoordelijkheid te nemen; 2. Toerusting voor het jeugdwerk van de kerken, aanvullend op het aanbod van de eigen landelijke organisaties, LCJ en HGJB; 3. Op verzoek meedenken in het verder ontwikkelen en afstemmen van het kerkelijk jeugdwerk. Uiteraard wordt hierbij ook blijvend gebruik gemaakt van de diensten van de eigen landelijke jeugdwerkorganisaties van de kerken. C. De SPCJ kan de bekendheid van haar werk en het draagvlak daarvoor verbeteren door: 1. Het beleggen van informatie en brainstormbijeenkomsten voor betrokkenen en geïnteresseerden, over haar werk in het geheel dan wel met betrekking tot specifieke activiteiten. 2. Het onder de aandacht brengen van haar werk door middel van de kerkbladen en verdere PR. 4 Het bestuurlijk overleg heeft tot doel om vanuit de SPCJ de beide kerken bestuurlijk te informeren over de voortgang en ontwikkelingen van de stichting. De bestuurlijke vertegenwoordigers van de beide kerken worden bij (eventuele) statutenwijzigingen nauw betrokken. De kerkenraden mandateren al dan niet de bestuurlijke vertegenwoordigers om statutenwijzigingen te accorderen.

3 Concrete uitwerking van de aanbevelingen anbevelingen (Borging en criteria voor de evaluatie): De concretiseringen zijn eerste stappen in de tenuitvoerlegging van de aanbevelingen en met name bedoeld voor de faseringsfase tot aan de evaluatie. Duidelijk moge zijn dat de aanbevelingen in nader overleg meerdere uitwerkingen zullen kunnen krijgen. A. Concretisering van wat we verwachten van de kerken ten behoeve van de SPCJ: 1. Bij komende vacatures in het bestuur verwachten wij van de kerken een serieuze inspanning om de benodigde bestuurders te kunnen benoemen, en deze vanuit de gemeente te ondersteunen in hun werk voor de stichting. Doel is dat in 2014 alle vacatures vervuld zijn, en er weer conform de statuten een gelijke verdeling tussen beide kerken is wat betreft het aantal bestuurders. 2. Uiterlijk december 2013 hebben de bestuurlijke vertegenwoordigers van de drie participerende partijen de huidige statuten van de SPCJ opnieuw tegen het licht gehouden om te bezien, waar, in het licht van een duidelijke (bestuurlijke) borging, de statuten aanpassing vragen. Zijn er gewenste aanpassingen dan deze, in overleg en na juridisch advies, vorm geven. In voorjaar 2014 de (eventueel) aangepaste statuten vastleggen. 3. Hoewel het vinden van vrijwilligers voor iedereen moeilijker wordt, streven wij naar een kentering in het gegeven dat steeds minder leden van de kerkelijke gemeenten actief als vrijwilliger bij de activiteiten van de SPCJ betrokken zijn. Dit door aan de werving aandacht te besteden in de gemeenten, bij voorbeeld via de kerkbladen. In overleg tussen kerken en SPCJ zal bezien worden of ontwikkeling dan wel aanpassing van vrijwilligersbeleid nodig is. Het is de moeite waard te onderzoeken hoe SPCJ en beide kerken samen kunnen gaan werken in het vormen en toerusten en zo aantrekken van nieuw kader (vrijwilligers), waardoor er op termijn minder of geen gevoel van concurrentie op dit punt meer hoeft te zijn. 4. Op het jaarlijks bestuurlijk overleg zullen naast de verslagen ook de ontwikkelingen die voortvloeien uit deze kadernotitie besproken worden. 5. Minimaal één, maximaal twee keer per jaar wordt praktisch afstemmend overleg tussen de jeugdambtsdragers van beide kerken en de jeugdwerkleiders SPCJ t.a.v. wederzijdse activiteiten gevoerd; 6. In het voorjaar van 2014 zal een overleg tussen beide kerken gepland worden om de evaluatie af te ronden en nadere afspraken te maken. B. Concretisering van wat we verwachten van de SPCJ ten behoeve van het kerkelijk jeugdwerk: 1. De plannen om jongeren vanuit Eljada en Eljakim beter te betrekken bij hun eigen gemeenten, zoals die in een afstudeerproject van de Christelijke Hogeschool Ede ontwikkeld zijn, zullen in samenspraak met de kerken opnieuw bezien, zo nodig aangepast, en toegepast worden. Doelstelling hiervan is dat de jongeren die activiteiten van de SPCJ bezoeken zo goed mogelijk betrokken blijven bij hun eigen gemeenten, en in ieder geval na een periode van het bezoeken van interkerkelijke activiteiten, weer zo goed mogelijk aansluiting vinden binnen hun eigen gemeente. 2. Voor de vrijwilligers van beide kerken zal de SPCJ in ieder geval aan de start van het seizoen een workshopdag dan wel -avond organiseren, gericht op de toerusting voor het kerkelijk kinder- en jongerenwerk. Hierbij zullen zo mogelijk ook de predikanten van beide gemeenten, andere gemeenteleden, en de landelijke jeugdwerkorganisaties betrokken worden; 3. Binnen de NHG wordt hieraan vorm gegeven door gastlidmaatschap bij de Hervormde Jeugdraad, binnen de CGK is de SPCJ op afroep beschikbaar om hieraan invulling te geven. Overigens komt deze aanbeveling (B.3) deels ook al tot uitvoering door concretisering A.4. C. Concretisering van wat we verwachten van de SPCJ ten behoeve van het onder de aandacht brengen van haar eigen werk. 1. Minimaal een maal per seizoen zal de SPCJ een brede informatie-bijeenkomst beleggen met betrekking tot het haar werk, dan wel een specifieke activiteit. In 2013 zal dit in ieder geval ten aanzien van het werk van Boemerang gebeuren. 2. In 2013 zal een nieuw PR-plan worden ontwikkeld en besproken met de jeugdambtsdragers van de kerken. Hierin zal ook het aanleveren van kopij voor de kerkbladen meegenomen worden.

4 Vaststellingsmomenten: Om gedurende een ruim jaar de gelegenheid te hebben met de afgesproken doelstellingen en concretiseringen aan de slag te gaan, stellen wij de volgende vaststellingsmomenten in het proces voor: Januari/Februari 2013 Vaststellen kadernotitie (met gelegenheid tot amendement) Kerkenraden en Bestuur SPCJ Gedurende 2013 Uitvoering realiseren CGK, NHG, SPCJ Februari 2014 Toetsen van aanbevelingen op basis van concretiseringen Kadercommissie Maart 2014 Evaluatieverslag opstellen Kadercommissie April/Mei 2014 Het evaluatieverslag bespreken in kerkenraden / bestuur SPCJ Kerkenraden en Bestuur SPCJ Mei/Juni 2014 Besluitvorming : Go no-go voor nadere participatie: Kerkenraden en Bestuur SPCJ Bij Go : continuering participatie met zo nodig verdere ontwikkeling en borging Bij Go : substantiële bijdrage in activiteiten SPCJ vanaf 2015 Bij No-go : beëindiging participatie van één of beide kerken in de SPCJ en daarmee ruimte maken voor andere partners / kerken om in de stichting te participeren. Mei 2013, Kadercommissie SPCJ Aldus overeengekomen, Nunspeet, mei 2013 G. Bikker (voorzitter SPCJ) F.A. van den Berg (voorzitter Centrale Kerkenraad Nederlands Hervormde Gemeente te Nunspeet) G. H. Kuijlenburg (voorzitter kerkenraad Christelijke Gereformeerde Kerk te Nunspeet)

5 Bijlage: Statuten SPCJ In de statuten staan de volgende artikelen, betrekking hebbend op samenstelling van het bestuur en benoeming van bestuursleden: Art. 2, lid 2 De stichting heeft haar grondslag in de Heilige Schrift als Gods Woord en de daarop gegronde belijdenis zoals uitgedrukt in de Drie Formulieren van Enigheid. Art. 4, lid 1 Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste zes leden waarvan drie leden afkomstig zijn uit de Christelijke Gereformeerde Kerk te Nunspeet (hierna te noemen C.G.K.) en drie leden afkomstig zijn uit de Hervormde Gemeente te Nunspeet (hierna te noemen H.G.). Mocht het bestuur bestaan uit meer dan zes leden dan zal het bestuur voor de helft afkomstig zijn uit leden van de C.G.K. en voor de andere helft afkomstig zijn uit leden van de H.G. Art. 4, lid 2a Het bestuur kiest uit haar midden: a. Een voorzitter en een secretaris Om de vier jaar zal de voorzitter uit de bestuursleden afkomstig uit de C.G.K. en de secretaris uit de bestuursleden afkomstig uit de H.G. gekozen worden. Voor de volgende vier jaar juist omgekeerd en zo vervolgens. Art. 4, lid 4 De te benoemen bestuursleden en jeugdleider dienen in te stemmen met art. 2, lid 2 van deze staturen en dienen te behoren tot de C.G.K. of de H.G. Art. 4, lid 6 Indien een bestuurder defungeert, wordt hij opgevolgd door een persoon, te benoemen door de Algemene Kerkenraad van de C.G.K. als de betreffende Christelijk Gereformeerd is en door de Algemene Kerkenraad van de H.G. als de bestuurder Hervormd is. Art 4, lid 7 Door het bestuur wordt een voordracht gemaakt van twee personen Art. 4, lid 8 Indien de respectieve raad niet akkoord gaat met de voordracht, kan deze hiervan afwijken, na overleg met het bestuur. Momenteel is het bestuur van de Beheersstichting SPCJ als volgt samengesteld: NHK Evelien Hop (secretaresse) Nico Jongsma CGK Gerrit Bikker (voorzitter) Aart Hofman Bert Foppen (penningmeester) Rika Rekers André Westerink In 2013 zal een nieuw rooster van aftreden worden gemaakt, omdat een groot deel van de bestuursleden vanwege de afhandeling van de reorganisatie bij de Peuterspeelzalen langer is blijven functioneren.

JAARVERSLAG STICHTING UMA

JAARVERSLAG STICHTING UMA JAARVERSLAG 2014 STICHTING UMA Inleiding Dit is het zesde jaarverslag van Stichting UMA (Utrechtse Missionaire Arbeid onder moslims). Op 20 januari 2009 is Stichting UMA opgericht door deputaten van het

Nadere informatie

Integraal jeugdbeleidsplan

Integraal jeugdbeleidsplan Integraal jeugdbeleidsplan gkv Loppersum / Westeremden 2012-2014 1 Integraal jeugdbeleidsplan (definitieve versie) losse delen of een geheel? Integraal jeugdbeleidsplan gkv Loppersum / Westeremden2012-2014

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Willow Creek Nederland

Beleidsplan Stichting Willow Creek Nederland Beleidsplan Stichting Willow Creek Nederland Januari 2013 t/m december 2014 Inhoud Voorwoord 3 1. Identiteit 4 2. Missie en doelstelling 5 2.1 Missie 5 2.2 Doelstelling 5 3. Organisatiestructuur 6 3.1

Nadere informatie

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

BUITENPOST BELEIDSPLAN

BUITENPOST BELEIDSPLAN BUITENPOST BELEIDSPLAN 2011 2015 INHOUDSOPGAVE: Voorwoord pag. 2 Hoofdstuk 1 Inleiding pag. 3 Hoofdstuk 2 Pastoraat pag. 7 Hoofdstuk 3 Eredienst pag. 13 Hoofdstuk 4 Vorming, Toerusting en Gemeenteopbouw

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2005/1191

Statenvoorstel nr. PS/2005/1191 Statenvoorstel nr. PS/2005/1191 Islamitische maatschappelijke activering Jaargang Datum Ons kenmerk Inlichtingen bij 2005-40 1 november 2005 ZC/2005/3644 de heer A.H.Buiks, telefoon 038 425 12 31 Aan Provinciale

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek.

Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek. Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek. Beleidsplan 2015-2016. Pagina 1 van 9 Voorwoord Het Beleidsplan 2015-2016 is evenals dat van voorgaande jaren geen opsomming van taken van de diaconie. Dit

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

De oogst van twee jaar wijkaanpak

De oogst van twee jaar wijkaanpak De oogst van twee jaar wijkaanpak Samenvattende eindrapportage proefperiode 'Wijkaanpak in Uitvoering' Gemeente Utrecht December 2003 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente

Nadere informatie

Campagneplan Versterking medezeggenschap in het onderwijs

Campagneplan Versterking medezeggenschap in het onderwijs Campagneplan Versterking medezeggenschap in het onderwijs Versie 12 maart 2013 1 INHOUD 1. Aanleiding voor deze campagne 3 2. Visie, en Code goede medezeggenschap 4 3. Voorgenomen activiteiten vanuit de

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Borgen van de kwaliteit van EVC-trajecten.

Borgen van de kwaliteit van EVC-trajecten. Borgen van de kwaliteit van EVC-trajecten. Advies aan het Kenniscentrum EVC. Hans Koole, november 2009 Hans Koole B.V. Bruggenbouwer Onderwijs Bedrijfsleven Inhoudsopgave Managementsamenvatting 1. Inleiding

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de gemeente

Omgaan met verschillen in de gemeente Omgaan met verschillen in de gemeente Elke gemeente heeft te maken met uiteenlopende meningen. Deze verscheidenheid is zowel een rijkdom als een last. Want hoe houden gemeenteleden elkaar vast en voorkomen

Nadere informatie

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Nota Mobiliteitsbeleid Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Integraal bijgesteld: Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal April 2004 Mobiliteitsbeleid SPOM

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend Nederland Rotterdam, 2 april 2013 Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend

Nadere informatie

Inleiding. Kerkenraad. Protestantse gemeente Ferwert. beleidsplan, pg. 1 van 23

Inleiding. Kerkenraad. Protestantse gemeente Ferwert. beleidsplan, pg. 1 van 23 Inleiding In het kalenderjaar 2013 is binnen de kerkenraad en de verschillende commissies gewerkt aan een nieuw beleidsplan 2013 2017. Elk college en commissie voor zover mogelijk hebben de doelstellingen

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

SAMENWERKEN WERKT Eindrapportage van de Beleidscommissie Predikanten bij thema 3 en thema 4 van het Project Hand aan de Ploeg

SAMENWERKEN WERKT Eindrapportage van de Beleidscommissie Predikanten bij thema 3 en thema 4 van het Project Hand aan de Ploeg 40 SAMENWERKEN WERKT Eindrapportage van de Beleidscommissie Predikanten bij thema 3 en thema 4 van het Project Hand aan de Ploeg Generale Synode 9 november 2012 KTO 12-09 40 Pagina 3 van 40 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

EEN 10 VOOR CATECHESE!

EEN 10 VOOR CATECHESE! EEN 10 VOOR CATECHESE! Aandacht voor de kwaliteit van leren geloven in de gemeente Een handreiking Auteurs: Wielie Elhorst en Arie de Winter Beraadsgroep Catechese Protestantse Kerk in Nederland Inhoud

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16 HERSTELD HERVORMDE KERK Ordinantie 16 In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 15 en 16 juni 2012 16. Ordinantie voor de kerkelijke financiën en goederen I Het college van kerkvoogden Artikel

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie