Jongeren met kansen. Een casestudy naar de ervaringen met het Campus Diep-programma. Geertjan Emmens Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jongeren met kansen. Een casestudy naar de ervaringen met het Campus Diep-programma. Geertjan Emmens Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe"

Transcriptie

1 Jongeren met kansen Een casestudy naar de ervaringen met het Campus Diep-programma Geertjan Emmens Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe

2 1

3 Vooraf Wmo werkplaats Groningen/Drenthe De Wmo werkplaats Groningen/Drenthe is één van de Wmo werkplaatsen die met financiering van het Ministerie van VWS zijn ingesteld bij zes hogescholen, verspreid over het land. De noordelijke werkplaats is aangehaakt bij het Lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool. Het Lectoraat Rehabilitatie, STAMM CMO, een aantal gemeenten en instellingen werken in de werkplaats samen. De werkplaats is gericht op het uitvoeren van onderzoek, praktijkontwikkeling en opleiding op het terrein van zorg en welzijn en meer specifiek op het terrein van zorg in en door de gemeenschap. De ontwikkeling van praktijkkennis prescriptieve kennis voor het handelen staat centraal in de Wmo werkplaats. De werkplaats ontwikkelt en monitort vijf innovatieve Wmo praktijken, samen met de gemeenten en instellingen die in de werkplaats deelnemen. Lokaal wordt intensief samengewerkt met diverse andere instellingen. Op het snijvlak van AWBZ en Wmo De rode draad in de activiteiten: stimuleren en ondersteunen van mensen met psychische en/of psychosociale problematiek bij hun maatschappelijke participatie. Daarbij ligt de focus op het realiseren van werkwijzen die voortvloeien uit de Wmo doelstelling: eerst de eigen verantwoordelijkheid en kracht van mensen aanboren en versterken, benutten en activeren van het eigen sociale netwerk, betrekken van ervaringsdeskundigheid van de doelgroep, inzetten van collectieve arrangementen en als nodig individuele zorg en hulpverlening. Deze benadering sluit goed aan bij de rehabilitatiebenadering. De Wmo werkplaats beweegt zich met de activiteiten voor bovengenoemde doelgroep op het snijvlak van AWBZ en Wmo. 2

4 3

5 Samenvatting Campus Diep is een keten van samenhangende en samenwerkende woon-leer-werkvoorzieningen voor jongvolwassenen van met complexe problematiek in de leeftijd van achttien tot zevenentwintig jaar. De doelstelling van Campus diep is om deze jongvolwassenen te ondersteunen bij het verkrijgen van stabiele huisvesting, een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt en/of werk. Het Campus Diep-programma valt onder prestatieveld 7 van de Wmo en daarbinnen onder het onderdeel Maatschappelijke Opvang. Maatschappelijke Opvang omvat activiteiten bestaande uit het tijdelijk bieden van onderdak, begeleiding, informatie en advies aan personen die, door een of meerdere problemen, al dan niet gedwongen de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Het onderzoek richt zich op de werkzame bestanddelen van het programma en heeft als doel: Een gesystematiseerd oordeel geven over het proces en de resultaten van het Campus Diepprogramma en advies uitbrengen aan belanghebbenden over een wenselijke samenstelling en uitvoering van het programma. Onderdeel van het onderzoek vormen multiple casestudy s van Campus Diep deelnemers. Deelnemers, professionele begeleiders en belangrijke anderen worden anderhalf jaar gevolgd met semigestructureerde interviews tijdens drie metingen. Deze rapportage betreft de eerste meting met twee vraagstellingen: Welke ervaringen hebben deelnemers, hun belangrijke anderen en professionele begeleiders met het eerste deel van de deelname van en begeleiding bij het Campus Diep programma en hoe vertaalt zich dat naar een advies voor inhoud en uitvoering van het programma? Welke mening en ervaringen hebben deelnemers, hun belangrijke anderen en professionele begeleiders ten aanzien van toegepaste en wenselijke competenties bij de begeleiding van Campus Diep deelnemers? We spraken dertig personen over hun ervaringen met het programma en vroegen om reflectie op bepaalde thema s. Dit geeft een aantal conclusies over methodologie, de cases, specifieke thema s en competenties: De gekozen methodologie bleek goed bruikbaar. Dit gold voor de keuze voor semigestructureerde interviews en het laten invullen van een ecogram. Inzage in werkplannen kan een belangrijke aanvulling zijn om proces en resultaat te analyseren. Tachtig procent van de gevraagde Campus Diep deelnemers was bereid tot een interview. Enkelen aarzelden om professionele begeleiders en belangrijke anderen te laten interviewen en dit leverde niet alle beoogde informatie op. Ook gingen enkele interviews niet door omdat zie werden afgezegd (o.a. vanwege ziekte). Enkele cases waren incompleet omdat niet alle met de deelnemer afgestemde interviews (met anderen) plaatsvonden. Ecogrammen blijken informatief over personen, die steun geven en de vorm ervan. Er was geen inzicht in werkplannen, maar met een analyse ervan bij een volgende meting kan de voortgang van deelnemers beter gevolgd worden. 4

6 De eerste meting geeft inzicht in de individuele cases, maar nog geen uitgebreid inzicht in de aard van de begeleiding hierbij en wat goed werkt. Er ontstond op case-niveau een beeld van diverse aspecten en daarmee een basis voor het te volgen spoor van de deelnemers. Sommige thema s zijn meer algemeen beantwoord waardoor specifieke informatie ontbreekt. De ecogrammen gaven per casus informatie over (de aard van) de steun en zijn bruikbaar bij de tweede meting. Professionele begeleiders noemen slechts in beperkte mate specifieke methodieken die zij hanteerden in de begeleiding. De omschrijvingen vinden meer plaats in de vorm van procesbeschrijvingen, zoals het aantal (drie-) gesprekken en de wijze waar op aan de opbouw van de werkrelatie is (wordt) gewerkt. Diverse lege cellen in de overzichten van de cases zijn gedeeltelijk een gevolg van het feit dat casegerichte vragen soms ruimte gaven voor algemene antwoorden. Wat betreft ervaringen kunnen, met enige voorzichtigheid, tendensen worden geformuleerd: Deelnemers hebben een helder beeld van te bereiken doelen of doelgebieden, maar bij het kiezen van een opleiding is er geregeld sprake van twijfel rondom de gemaakte of te maken keuze. Vrienden en vriendinnen worden vaak genoemd als bronnen van steun: zij worden meer dan andere groepen genoemd en geven diverse vormen van steun. De professionele begeleiders maken weinig gebruik van deze vorm van informele ondersteuning. Professionele begeleiders en belangrijke anderen steunen de deelnemer en weten weinig van elkaars rol. Soms is er sprake van een wens tot afstemming, maar geen partij neemt duidelijk het initiatief. Deelnemers zelf laten niet merken dat zij behoefte hebben aan deze afstemming. Verder onderzoek naar de regie in de samenwerking vraagt om een duidelijke definitie. Het thema werd geïnterpreteerd als de regie van de deelnemer bij het sturen van zijn proces, maar ook als de proceseigenaar, die verantwoordelijk is voor de coördinatie in het traject. Het onderzoek geeft een eerste indicatie voor de gewenste en aanwezige competenties. Het onderzoek wordt na afloop van de projectfase van de Wmo-werkplaats verder uitgevoerd. 5

7 Inhoudsopgave Vooraf 2 Samenvatting 4 Inhoudsopgave 6 Inleiding 8 1. Onderzoeksmethodologie 10 2 Campus Diep 12 3 Resultaten Discussie Conclusies en aanbevelingen 43 Geraadpleegde bronnen 47 Bijlage 1. Drie cases 49 6

8 7

9 Inleiding Campus Diep is een woon-leer-werkvoorziening voor jongeren tussen de achttien en zevenentwintig jaar met vaak complexe problemen, waarbij medewerkers van een woningcorporatie, instellingen voor maatschappelijke opvang, ROC s een re-integratiebedrijf, instellingen voor jeugdhulpverlening en jeugdzorg samenwerken. De doelgroep kan dakloos zijn of dat dreigen te worden. Deelnemers krijgen onderdak en begeleiding van medewerkers van genoemde voorzieningen bij diverse leefgebieden. Voorbeelden hiervan zijn financiën op orde krijgen, werk vinden en behouden, een startkwalificatie halen en een eigen woning krijgen. Deze rapportage beschrijft een eerste meting bij acht Campus Diep deelnemers, hun belangrijke anderen en professionele begeleiders als onderdeel van multiple casestudy s. Een case betreft een deelnemer met zijn professionele begeleiders en belangrijke anderen. Door meerdere deelnemers gedurende anderhalf jaar met drie metingen te volgen, ontstaat inzicht in wat het programma oplevert en wat goed werkt. Bij deze metingen wordt gebruik gemaakt van semigestructureerde interviews en documentanalyse van werkplannen en ecogrammen. In het najaar van 2012 vindt de laatste meting plaats en volgt een afsluitende rapportage. De twee onderzoeksvragen, ook bij deze eerste meting zijn: Welke ervaringen hebben deelnemers, hun belangrijke anderen en professionele begeleiders met het eerste deel van de deelname van en begeleiding bij het Campus Diep programma en hoe vertaalt zich dat naar een advies voor inhoud en uitvoering van het programma? Welke mening en ervaringen hebben deelnemers, hun belangrijke anderen en professionele begeleiders over toegepaste en wenselijke competenties bij de begeleiding van Campus Diep deelnemers? Hoofdstuk 1 bevat een beschrijving van de onderzoeksmethodologie. In hoofdstuk 2 is het programma Campus Diep beschreven. Hoofdstuk 3 bevat de resultaten. Hoofdstuk 4 bestaat uit een discussie en hoofdstuk 5 uit conclusies en aanbevelingen. 8

10 9

11 1. Onderzoeksmethodologie Inleiding Campus Diep deelnemers worden gedurende anderhalf jaar gevolgd, waarbij drie metingen gedaan worden: t-1 enkele weken na de start binnen het programma, t-2 een half jaar later en t-3 een jaar na t-2. Met semigestructureerde interviews en een ecogram heeft de eerste meting plaatsgevonden. Tien jongeren die vanaf augustus 2010 waren gestart in het programma en op het moment van het interview vier tot zes weken hier aan deelnamen, zijn benaderd om te participeren in het onderzoek. Een groot deel van deze jongeren toonde zich bereid om mee te doen. Voor hun tijdsinvestering aan het interview ontvingen zij een cadeaubon van 10 euro. Van de tien jongeren zagen twee af van deelname: één vanwege privéomstandigheden en één gaf diverse redenen en vooral tijdgebrek aan om niet mee te doen. De interviews vonden plaats op de woonlocatie. Er zijn ook interviews gehouden de professionele begeleiders en belangrijke anderen van de jongeren. Zes deelnemers vulden een ecogram in en lieten hiermee zien hoe zij steun beleefden. Methodologie Bij drie deelnemers zijn geen belangrijke anderen geïnterviewd: twee gaven geen toestemming en bij één deelnemer is het interview afgezegd wegens ziekte. Drie gesprekken vonden telefonisch plaats. In totaal zijn 30 respondenten geïnterviewd. Schema 1 geeft een overzicht. De tussen haakjes geplaatste weken na de start geven aan dat er sprake was van een voortraject binnen Campus Diep. In twee situaties hadden de deelnemers daarvoor in het Hoendiephuis gewoond. Dit bleek pas tijdens het interview. De interviews vonden plaats van eind september 2010 tot eind januari Op een gesprek na was er toestemming om de interviews op te nemen met een voicerecorder. 10

12 Deelnemers V/M Leeftijd Weken na start Woonlocatie professionele begeleiders belangrijke anderen Astrid V 19 5 KmK 2 (AWB; ROC) 2 Brenda V 21 5 (38) Biba Bon 2 (AWB; JHV) 2 Chris M 24 8 Hoendiephuis 1 (SPW) - Donovan M Hoendiephuis - - Esther V 18 9 Hoendiephuis 3 (SPW; JHV; 2 ROC) Frits M 22 9 (57) Biba Bon 2 (AWB; JHV) 1 Gea V Biba Bon 1 (AWB) - Hans M Hoendiephuis 2 (SPW; JHV) 2 Totaal Schema 1: overzicht interviews; AWB = ambulante woonbegeleider (Kamers met kansen of Biba Bon; ROC = medewerker regionaal opleidingscentrum; JHV = jeugdhulpverlener MJD; SPW = sociaal pedagogisch werker (woonbegeleider Hoendiephuis). 11

13 2. Campus Diep Inleiding Sommige jongeren in de provincie Groningen ervaren complexe problematiek. Het rapport wonenwerken-leren voor jarigen in de provincie Groningen (Provincie Groningen, 2007) beschrijft de Groningse situatie van jongeren die begeleiding nodig hebben bij zelfstandig wonen, leren en werken: jongeren met diverse en complexe problematiek, die om verschillende redenen niet meer thuis (kunnen) wonen, maar ook niet in staat zijn zelfstandig in een stabiele woonsituatie te voorzien. Een grove schatting gaat uit van 300 tot 450 jongeren voor stad en provincie per jaar. Het rapport beschrijft een onderzoek naar de stand van zaken en nieuwe mogelijkheden voor begeleid zelfstandig wonen voor jongeren in de leeftijd van jaar in de provincie Groningen. Dit onderzoek vond plaats omdat deze jongeren na verblijf in een 24-uurs voorziening van jeugdzorg tussen wal en schip lijken te vallen. Provinciale Staten wilden inzicht in de problematiek en een antwoord op de vraag of partijen samen een stabiele woonomgeving voor jarigen willen realiseren. Deze woonomgeving diende structuur te bieden voor het behalen van een startkwalificatie of voor het volgen van een leer- werktraject. Als antwoord op bovenstaande problematiek zijn verschillende partners in de regio het Campus Diep-programma gestart. Begin 2010 ondertekenden acht Groningse organisatie de samenwerkingsovereenkomst Campus Diep. Dit wonen-leren-werken programma diende aan te sluiten bij Europees beleid om vroegtijdig schoolverlaten te verminderen, landelijke beleid om uitval van overbelaste jongeren te voorkomen en lokaal Gronings beleid om een provinciedekkend wonen-leren-werken aanbod en op gemeentelijk niveau betere ontwikkelingskansen en een doorlopende leerlijn voor jongeren te realiseren. (Samenwerkingsovereenkomst Campus Diep Groningen, 2010). Dit hoofdstuk beschrijft het programma in de vorm zoals het in 2009 startte op basis van beschikbare documenten. Het Handboek Campus Diep (Schippers, 2009) is hierbij de belangrijkste bron. Visie en uitgangspunten Jongvolwassenen die iets van hun leven willen maken, maar die het in hun eentje niet redden is in het Handboek Campus Diep de benaming van de beoogde Campus Diep doelgroep (Schippers, 2009). Deze jongeren hebben behoefte aan begeleiding bij leren, wonen en werken. Het betreft (dreigend) dak- of thuisloze jongvolwassenen tussen de 18 en 27 jaar zonder een stabiele en veilige woonsituatie (Handboek Campus Diep, 2009). Campus Diep richt zich op dreigende uitval van jongeren uit de stad en provincie Groningen in de leeftijd van 18 tot 27 jaar. Deze jongeren hebben problemen op het gebied van wonen, werken en leren door vaak complexe problematiek. In de visie van Campus Diep staat het persoonlijk 12

14 ontwikkelingsproces van deelnemers centraal. Zij willen een positieve wending geven aan hun leven en gebruiken daarbij ondersteuning. (Schippers, 2009). Aan deze begeleiding is een aantal uitgangspunten verbonden. Een deel ervan is ontleend aan het werkdocument voor Biba Bon: Eigen verantwoordelijkheid Startpunt van de inhoud en de vorm van de woonbegeleiding is respect voor de deelnemer en de situatie waarin de deelnemer zich bevindt. Er wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer voor de inrichting van het leven: woonbegeleiding reikt kansen en mogelijkheden aan. Het is aan de deelnemer om te bepalen of deze er al dan niet gebruik van maakt. De woonbegeleider wil geen verantwoordelijkheden. Professionele betrokkenheid bij de deelnemer en de emotionele afstand tot de deelnemer is basis van de beroepshouding. Realistische doelen: De mogelijkheden en kwaliteiten van de deelnemer staan centraal, gericht op de toekomst en vanuit de hier en nu situatie. Hierbij geldt dat realistische doelen worden gesteld in opklimmende mate. Elk bereikt resultaat is een succes dat gevierd wordt; elk niet bereikt resultaat is een leermoment om een realistischer doel te halen. Individu versus groep: Woonbegeleiding kent individuele en groepsgewijze componenten. De concrete aanpak is gebaseerd op het uitgangspunt: gezamenlijk wat kan, individueel wat moet. Achterliggend idee hierbij is, dat leren-van-elkaar effectief is en de normen/waarden onder deelnemers collectief maakt. Respect voor eigen cultuur: Bij een allochtone cliënt is er respect voor de eigen cultuur en het recht op behoud van culturele identiteit. Echter, door de keuze om in Nederland te komen wonen, accepteert de cliënt de Nederlandse verhoudingen en dient deze op positieve wijze in te passen in de eigen levenswijze. Organisaties en start van het programma De start van Campus Diep vond plaats met de ondertekening van een contract door acht instellingen: een woningcorporatie, instellingen voor maatschappelijke opvang, ROC s, een re-integratiebedrijf en instellingen voor jeugdhulpverlening en jeugdzorg. Ook de provincie en gemeente Groningen ondersteunden het initiatief. Verspreid over de stad kwamen diverse woonlocaties voor deelnemers beschikbaar. 13

15 Doel Het doel van Campus Diep is vooral dat deelnemers zelfstandig wonen realiseren in combinatie met behalen van een startkwalificatie of vast werk vinden. Doelgroep Een instabiele woonsituatie is het voornaamste aspect waardoor jongeren uit de doelgroep dreigt uit te vallen. Deze groep lukt het niet om een diploma te halen, vast werk te vinden en een eigen kamer of huis te hebben en houden. Hun leeftijd varieert van 18 tot 27 jaar en de problematiek is, zoals: o o o o o o o o afwezige ouders, gebroken gezinnen of een gezinssituatie met chronische armoede en werkloosheid; beperkte sociale vaardigheden, gedragsproblemen; schulden; (beginnende) verslaving; criminaliteit in de directe omgeving, korte lontjes, foute vrienden ; ontbreken van een stabiele thuissituatie; voortijdig school verlaten; een grote afstand van de arbeidsmarkt. Programma De ondersteuning van medewerkers zet in op de volgende aspecten: o o o o o o o o Rust, veiligheid, structuur en een eigen plek hebben Begeleiding krijgen Psychisch welbevinden bereiken Financiën op orde krijgen Een startkwalificatie halen Vast werk verkrijgen Een eigen woning verkrijgen Een sociaal netwerk bezitten o o Er is een duidelijke overeenkomst tussen deze aspecten en geformuleerde leefgebieden bij de begeleiding. Afhankelijk van de situatie van de deelnemer en het karakter van de begeleiding worden keuzes gemaakt. Zo zullen woonbegeleiders alle leefgebieden kennen, docenten zich vooral op studie en opleidingsactiviteiten richten en begeleiden re-integratieconsulenten de deelnemer op weg naar werk. Het betreft de volgende leefgebieden: Huisvesting: de huidige en gewenste woonsituatie van de deelnemer. Praktisch functioneren: huishoudelijke en technische vaardigheden. 14

16 o o o o o o o Financiën: financiële situatie van de deelnemer (zoals inkomsten, uitgaven, schulden) en bestedingspatroon. Lichamelijk functioneren: de fysieke gesteldheid van de deelnemer en persoonlijke verzorging. Psychisch functioneren: het welbevinden van de deelnemer, inclusief een eventueel psychiatrisch ziektebeeld en verslavingsgedrag. Sociaal functioneren: de relatie tussen deelnemer en de omgeving (waaronder familie, vrienden, hulpverleners) inclusief het maatschappelijk gedrag (contact met politie). Dagbesteding: daginvulling van de deelnemer (studie, werk, hobby s, sport, activiteiten). Inburgering in de Nederlandse samenleving: conversatie voeren in het Nederlands, Nederlandse omgangsvormen en contacten met Nederlanders. Zingeving: datgene wat de deelnemer motiveert om te leven (bijvoorbeeld een levens- of geloofsovertuiging). Het begeleidingsaanbod kan ook per organisatie worden samengevat: Woningcorporatie Nijestee biedt woningen aan en kan deze toewijzen. De instelling voor maatschappelijke opvang (Stichting Huis) biedt woonbegeleiding. De instellingen voor jeugdhulpverlening en jeugdzorg (MJD Groningen en Elker) bieden (praktische) niet geïndiceerde hulp en ondersteuning op meerdere leefgebieden, hulp bij verwerking van persoonlijke problematiek en ook specifieke geïndiceerde jeugdhulp. De ROC s Alfa-college en Noorderpoort geven loopbaanbegeleiding en hebben leertrajecten. Re-integratiebedrijven Werkpro) participeren met een aanbod van werkbegeleiding (, werk-leertrajecten en praktijkkwalificaties. Uitkeringsinstanties tenslotte kunnen individuele uitkeringen en re-integratiebudgetten realiseren (Gemeente Groningen). Onderdak op verschillende locaties is een belangrijk onderdeel van het aanbod. De woonvormen staan niet los van elkaar. Deelnemers kunnen passend bij hun wensen en mogelijkheden een verschillend traject kunnen doorlopen, wat kan leiden naar een woning op eigen naam. Een overzicht van de locaties: Het Hoendiephuis is een grote villa van woningcorporatie Nijestee waar een groep jongvolwassenen kan wonen, waarbij 24 uur per dag woonbegeleiding aanwezig is. Naast een sociaal pedagogisch werker als mentor geeft een jeugdhulpverlener van het MJD steun. Ook ROC s en Werkpro helpen de jongeren bij hun wensen bij opleiding en werk en dagbesteding. Biba Bon beschikt over woonhuizen in de stad voor drie of vier jongvolwassenen. Begeleiding is vier uur per dag mogelijk en richt zich op het groepsproces en in het individuele traject op alle 15

17 leefgebieden van de jongeren. De Sociale Dienst heeft een belangrijke functie in de toeleiding naar het Biba Bontraject en tevens naar activering en re-integratie. Kamers met Kansen biedt een woonstudio en vier uur woonbegeleiding per week voor een traject om een opleiding te volgen en een startkwalificatie te behalen. Loopbaanadviseurs van de ROC s verzorgen de toeleiding naar Campus Diep. Ambulante woonbegeleiding en Proefwonen staat voor een fase in het traject waarin een deelnemer maximaal twee uur per week ambulante woonbegeleiding krijgt in een proefwoning van Stichting Huis. Bij een succesvol verloop kan de woning na een jaar op naam van de jongere komen. Het Campus Dieptraject van een deelnemer kent een begeleidingscyclus, die in het Handboek (Schippers, 2009) in een tiental fasen is uitgewerkt. Deze structuur is afgeleid van het 8 fasen model van Movisie. De 10 fasen van Campus Diep zijn: toeleidingsfase: een contactpersoon adviseert een deelnemer zich aan te melden bij een voorziening. aanmeldingsfase: eerste contact tussen deelnemer en een werker. toegangsfase: de werker screent de deelnemer op toegangsregels. intakefase: nadere kennismaking tussen deelnemer, begeleider en begeleidingsaanbod. kennismakingsfase: start van traject waarna praktische zaken geregeld worden. onderzoeksfase: onderzoek naar kwaliteiten, functioneren en behoeften van deelnemer. begeleidingsplan: opstellen en tekenen van een begeleidingsplan. uitvoeringfase: uitvoering van een begeleidingsplan. evaluatiefase: terugblik op de uitvoering en start van de volgende fase. uitstroomfase: afronding van het begeleidingstraject Bovenstaande beknopte samenvatting van de fasenstructuur van het programma geeft enige informatie over de aanpak. Er is materiaal beschikbaar om de aanpak nader te omschrijven, waarvan het oorspronkelijk ontwikkelde Handboek Campus Diep (Schippers, 2009) dit het meest uitgebreid doet. Wat het programma bevat (zoals de tien fasen) is verder uitgewerkt dan hoe de begeleiding wordt vormgegeven. Samenwerking Samenwerking is een kenmerk van Campus Diep. Het programma vormt zich door de afzonderlijke bijdrage van verschillende betrokken organisaties en door (keten-) samenwerking van medewerkers van deze organisaties samen met de jongeren. Op organisatieniveau is sprake van een overleg- en samenwerkingsstructuur. Daarnaast bestaat de aanpak uit het programma-aanbod op cliëntniveau. Er wordt op drie niveaus samengewerkt: 16

18 a. Een stuurgroep met een vertegenwoordiging van directies en managers vergadert circa zes keer per jaar om beleid te ontwikkelen en te bewaken en knelpunten aan te pakken. b. Een werkgroep van leidinggevenden en coördinatoren richt zich op voortgangsbewaking, periodieke voortgangsbespreking van de deelnemers en het aanpakken van knelpunten. Zo nodig treedt de werkgroep in overleg met de stuurgroep. c. Een team van begeleiders ondersteunt individuele deelnemers door samen met hen een begeleidingsplan op te stellen en uit te voeren. Competenties Binnen Campus Diep werken professionals met een opleidingsniveau dat varieert van een Mboopleiding tot een wetenschappelijke opleiding. Campus Diep documenten bieden echter weinig informatie over dit aspect. Samenvatting Campus Diep startte in 2009 als programma voor jongvolwassenen met een hulpvraag op meerdere leefgebieden. Het ondersteunt de doelgroep om zelfstandig te kunnen wonen, een startkwalificatie te behalen of vast werk te vinden. Diverse organisatie werken op bestuurlijk, aansturend en uitvoerend niveau samen. Bovenstaande beschrijving is voornamelijk gebaseerd op het Handboek Campus Diep. 17

19 3. Resultaten Inleiding Dit hoofdstuk bevat een samenvatting van de resultaten van de eerste meting. Om deze rapportage compact te houden, is gekozen om de resultaten te illustreren aan de hand van een selectie van de cases. De uitwerkingen zijn daarbij kort in een tabel gevat. Vervolgens is een aantal thema s uit de casestudy s beschreven, waar onder competenties. Overzicht van drie deelnemers Voor dit overzicht zijn de cases van een Kamers met Kansen deelnemer, een Biba Bon deelnemer en een Hoendiephuisdeelnemer gebruikt. Astrid Astrid neemt op het moment van het interview vijf weken deel aan Kamers met Kansen nadat zij via een vriendin hoorde over Campus Diep. Behalve Astrid zijn haar moeder, een tante, een leerlingbegeleider van het MBO en haar ambulante woonbegeleider geïnterviewd. Er is overeenkomst zichtbaar in wat respondenten als aanleiding voor deelname aan Campus Diep zien. De tante van Astrid lichtte de aard van de thuissituatie na haar opmerking dat het niet denderend ging niet toe. In de (voorlopige) doelen is een verschil te zien: beide professionele begeleiders zien een probleem dat de anderen niet waarnemen of als zodanig formuleren, namelijk de mate van schoolverzuim en het risico dat de opleiding stopt. Moeder en tante lijken zich minder bewust van dit probleem. Astrid zelf wekt de indruk dat het goed gaat en dit staat haaks op de bevindingen van de professionals. De professionele begeleiders lijken weinig af te stemmen en samen te werken en opvallend hierbij is dat de belangrijke anderen in de huidige situatie weinig aanleiding zien tot samenwerking, terwijl dit aan de kant van de professionele begeleider meer wenselijk wordt geacht, met name door de woonbegeleider, die de moeder van Astrid wil wijzen op haar mogelijke aandeel in de eventuele beëindiging van de opleiding. Samenwerking is echter nog niet gerealiseerd. Tenslotte is er bij de samenwerkende professionele begeleiders een verschillende opvatting over wie de regie heeft bij de samenwerking. Brenda Brenda is een 21-jarig meisje, dat woont binnen Biba Bon, in een huis waar drie deelnemers kunnen verblijven. Een complexe thuissituatie vormt de aanleiding dat Brenda een jaar eerder het ouderlijk huis verlaat en op diverse adressen verblijft bij zowel vrienden, familie als opvangvoorzieningen. Op 18

20 zoek naar een nieuwe start met vast onderdak, met de wens om een opleiding af te maken en een leven zoals ieder ander te kunnen leiden, maakt Brenda uiteindelijk een start in het Hoendiephuis. Ze kan er niet aarden, voelt zich er niet prettig en hoopt op een andere woonvoorziening binnen Campus Diep. Die biedt zich aan in de vorm van Biba Bon. Ze kan terugblikken op een Hoendiephuisperiode en de start bij Biba Bon. Ze geeft toestemming om haar zus en een vriend te interviewen. Ook vonden gesprekken met de ambulante woonbegeleider en jeugdhulpverlener plaats. Brenda heeft een perspectief voor ogen wat ze wil bereiken, maar haar doelen liggen nog niet vast. Hoewel ze liever geen steun heeft, neemt Brenda deel aan het programma en krijgt ze van verschillende kanten ondersteuning. Opvallend hierbij is de rol van vriend John, die zijn bemoeienis geen steun wil noemen, maar vriendschap. John volgt het proces, wat onder meer blijkt uit zijn kritische houding ten opzichte van de volgens hem geringe voortgang. In de samenwerking schuift de jeugdhulpverlener naar de achtergrond en heeft de ambulante woonbegeleider de regie. Wat het betekent dat de woonbegeleider de regie naar Brenda wil schuiven als Brenda hier aan toe is, is onvoldoende uitgevraagd. Hierdoor is niet duidelijk welke regie over wat dat is en op welk moment dat mogelijk is. Van samenwerken tussen professionele begeleiders en belangrijke anderen is geen sprake en vriend John bewaart bij voorkeur afstand tot het hulpverleningsproces. In tegenstelling tot de casus van Astrid zijn bij Brenda belangrijke anderen leeftijdsgenoten, terwijl bij Astrid sprake was van een oudere generatie (moeder en tante). Hans Hans woont in het Hoendiephuis. Deze jongen van 20 jaar kijkt terug op een onstabiele thuissituatie. Hij heeft zijn schoolopleiding afgebroken, maar wenst deze wel weer op te pakken. Hij vraagt om hulp bij zijn financiële situatie. Hans heeft een gevarieerde woonhistorie en zat eerder in een justitiële jeugdinrichting, een internaat, een wonen-werken-leren project, een kraakpand en woonde bij zijn vriendin. Na het interview met Hans vonden interviews plaats met zijn woonbegeleider, jeugdhulpverlener en telefonisch met twee belangrijke anderen: een oom en een vriend. Terwijl Hans tevreden is met het Hoendiephuis als woonlocatie van Campus Diep vanwege de steun en het herstel van zijn dag-nachtritme, zegt zijn mentor (pedagogisch werker) dat Hans een jongen is die ons verbaast vanwege de manier waar op hij met zijn programma bezig is en hiermee verder komt. Zijn jeugdhulpverlener vindt me meer binnen Biba Bon passen en dit lijkt aan te sluiten op de bevinding van de pedagogisch werker. Wat betreft doelen lijkt het voor Hans vooral zaak om uit te voeren wat hij van plan is, zoals het starten van de opleiding elektrotechniek. Hoe zich dat verhoudt tot de opmerking van de jeugdhulpverlener "hij moet eerst gaan besluiten", is niet duidelijk. 19

21 Steun krijgt Hans van zowel professionele begeleiders als belangrijke anderen en hij maakt hier keuzes in. Dit blijkt bijvoorbeeld uit wat er wel aan zijn vriend vertelt en niet aan zijn professionele begeleiders. Hans kenmerkt het verschil in steun in het ecogram, waarbij de professionele begeleiders naast advies 's praktische steun geven, terwijl Hans de steun van belangrijke anderen niet kenmerkt als praktische steun maar vooral als advies en gezelschap. Uit het ecogram blijkt spanning te bestaan (-) in de relatie met de vriendin (vv2) en dit heeft te maken met Hans betalingsproblemen met de huur tijdens het samenwonen. De oom en de vriend ondersteunen Hans zonder op de hoogte te zijn van de inhoud van het programma. Beiden zien het voordeel van meer contact met de professionele begeleiders, maar dit contact is niet tot stand gebracht. Aan Hans is niet gevraagd wat zijn mening is over verdere afstemming tussen deze belangrijke anderen en de professionele begeleiders. In volgende interviews kan inzicht hierin toenemen. Ervaringen met deelname aan Campus Diep De resultaten kunnen naast de uitwerking per casus ook geordend worden naar thema. Dit is hier onder uitgewerkt. Aanleiding voor deelname aan Campus Diep Volgens alle jongeren zelf speelde een complexe, onrustige thuis- en woonsituatie met een relatief korte, maar soms ook langere historie mee in de aanleiding. Een deelnemer ging uit huis om rust te vinden om te kunnen leren en zelfstandiger te worden. Een andere deelnemer pakte zijn koffers na een geëscaleerde thuissituatie. Bij meerdere jongeren is er sprake van een traject langs diverse logeeradressen en/ of hulpverleningsinstanties, een wonen-leren-werken traject of een justitiële jeugdinstelling. Sommigen overkomt de (dreigende) dakloosheid, bijvoorbeeld bij niet na kunnen komen van een betalingsverplichting, het einde van een relatie of niet langer kunnen blijven op het laatste adres van een reeks. Veelal noemen deelnemers voor hen ingrijpende ontwikkelingen in de oorspronkelijke thuissituatie, zoals overlijden van een ouder, scheiding van ouders (en niet kunnen opschieten met de nieuwe partner van de ouder) en detentie van een ouder. De onstabiele woonfactor is niet het enige probleem. Ook op het gebied van een opleiding ervaren de respondenten een probleem. Twee van de acht volgen een opleidingstraject, maar dit gaat moeizaam en bij beiden is sprake van geregeld verzuim. Een respondent heeft een opleiding voltooid op niveau 2, maar wil een opleiding in een andere beroepsrichting op niveau 4 of 5 starten. De andere vijf respondenten oriënteren zich op een te volgen opleiding en/ of uiten de wens om een opleiding te kiezen. Zij hebben eerdere opleidingstrajecten afgebroken. 20

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Zwerfjongeren (z)onder dak

Zwerfjongeren (z)onder dak Zwerfjongeren (z)onder dak Casus onderzoek naar de overstap van Jeugdzorg naar Maatschappelijke Opvang Niek Fransen Carolien van den Handel Lenneke Wolswinkel Zwerfjongeren (z)onder dak Casus onderzoek

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Schiedam Utrecht, november 2010. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg Inspectie

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing.

Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing. Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing. Een aparte doelgroep die een eigen aanpak vergt. Margreth Hoek September 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Wat is een jonge moeder?...3 Opzet inventarisatie

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Groningen Utrecht, oktober 2010 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..?

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Onderzoek naar de overdracht van 18 plussers van de residentiële jeugdzorg en pleegzorg naar het lokale jeugdbeleid Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

18-minners (z)onder dak. omvang en hulpvraag

18-minners (z)onder dak. omvang en hulpvraag omvang en hulpvraag Directie Wijk en Stad, afdeling Onderzoek en Statistiek April 2007 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Uitkomsten 3 1.2.1 Omvang en samenstelling 3 1.2.2 Hulpbehoefte

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Inhoud en tekst: Ontwikkelteam: Sanna Koet, Expertisecentrum William Schrikker Expertisecentrum William Schrikker, projectgroep

Nadere informatie

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Martin Schuurman Kalliope Consult Dit rapport is gemaakt in opdracht van de Regieraad Kwaliteit

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Support voor peer support? Régina Petit Maren Thomsen Ellen Verheijen

Support voor peer support? Régina Petit Maren Thomsen Ellen Verheijen Support voor peer support? Régina Petit Maren Thomsen Ellen Verheijen Support voor peer support? De opbrengsten van begeleiding door ouderejaarsstudenten in het mbo Régina Petit, Maren Thomsen en Ellen

Nadere informatie

Ouders met een verstandelijke beperking

Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Een praktijkstudie Dina Joha Deze publicatie is gemaakt door het Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg (LKNG). Het LKNG

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie