HET INTERNATIONAAL PRIVAATRECHTELIJK PROCESRECHT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET INTERNATIONAAL PRIVAATRECHTELIJK PROCESRECHT"

Transcriptie

1 HET INTERNATIONAAL PRIVAATRECHTELIJK PROCESRECHT Europees internationaal bevoegdheidsrecht Brussel I verordening in burgerlijke en handelszaken (Br I Vo) * Toepassingsgebied Br I Vo - temporeel : rechtsvorderingen ingesteld na 1 maart 2002 (art. 66 juncto 76 Br I Vo) - materieel : bevoegdheid + erkenning & tenuitvoerlegging in burgerlijke & handelszaken - ruimtelijk : Voor de rechters v/d lidstaten v/d EU! Opm. : Wijziging voor Denemarken door Overeenkomst : Sinds 01/07/07 ook van toepassing op Denemarken. A. ALGEMEEN FORUM = FORUM REI Woonplaats verweerder (artikel 2 Brussel I-Vo) o Ongeacht zijn nationaliteit o Bepalen woonplaats : - Natuurlijke persoon : adhv het interne recht v/d lidstaat v/h forum woonplaats nagaan (art. 59, lid 1 Br. I Vo). Indien geen woonplaats gevonden ahv interne recht v/d lidstaat v/h forum, interne recht v andere lidstaten (art 59, lid 2 Br. I Vo). - Vennootschap & rechtspersonen : plaats v statutaire zetel, van hun hoofdbestuur of van hun hoofdvestiging (art. 60 Br. I Vo) Opm. : indien lidstaten : eiser kiest! B. ALTERNATIEVE FORA (art 5, lid 1 Br I Vo) 1) Alternatieve forum inzake verbintenissen uit OK Artikel 5 lid 1 a) Brussel I-Vo = Forum executionis = plaats waar de verbintenis moet worden uitgevoerd Conflictenrechtelijke methode: Waar moet de verbintenis worden uitgevoerd? >> bepalen aan de hand van de lex causae (het recht dat van toepassing is op de OK) >> welk recht is van toepassing op de OK? >> kijken naar verwijzingsregels van de aangesproken rechter 1

2 ! Verschillende gelijkwaardige verbintenissen verschillende rechters bevoegd.! Verbintenis = onthoudingsplicht Artikel 5 kan geen alternatief bieden! Art 5 lid 1 b) Brussel I Vo Koop-verkoop roerende lichamelijke zaken Verstrekking van diensten = plaats van levering van goederen of verstrekken van diensten volgens betreffende ovk - Doch kan anders worden overeengekomen NT indien plaats levering NT binnen lidstaat is gelegen in dat geval : opnieuw art. 5 lid 1, a. Br I Vo H.v.J.: Verschillende leveringsplaatsen? => Plaats van hoofdlevering = plaats waar band geschil rechter het nauwst is. => Geen hoofdlevering? Plaats van gedeelde levering naar keuze. 2) Alternatieve forum inzake verbintenissen uit onrechtmatige daad art. 5, lid 3 Br. I Vo Forum delicti commisi : voor rechter waar schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of waar het zich kan voordoen (preventief) Valt uiteen in twee plaatsten: Locus acti: Plaats waar handeling werd gesteld Locus damni: Plaats waar schade zich heeft gemanifesteerd (enkel de schade van de rechtstreeks gelaedeerde, enkel de schade die zich aanvankelijk manifesteerde, HVJ) o Als beide plaatsen niet samenvallen is er bevoegdheid bij meerdere rechters.! Men kan in het forum delicti vergoeding vorderen voor ALLE door eiser geleden schade ook indien OD slechts voor een deel heeft plaatsgevonden. Indien OD ook strafbaar feit : Slachtoffer kan vordering ook instellen voor rechter waarbij strafvordering aanhangig is (art. 5, lid 4 Br. I Vo) voor zover de nationale bevoegdheidsregels toelaten dat de nationale rechter kennis neemt van de burgerlijke vordering. o Van belang bij verkeersongevallen! 3) Alternatieve forum voor geschillen betreffende de exploitatie v/e filiaal art. 5, lid 5 Br. I Vo Rechter van de plaats van het filiaal 2

3 ! Enkel voor V en rechtspersonen die hun woonplaats binnen de lidstaten hebben. Op V & rechtspersonen die hun woonplaats buiten de lidstaten hebben is Brussel I-Vo niet van toepassing.! Exploitant kan er zich niet op beroepen als eiser (enkel als verweerder). C. AANVULLENDE FORA * Meerdere verweerders? >> Heeft deze medeverweerder woonplaats in een lidstaat? >> NEE: nationale IPR >> JA: art. 6, 1 Brussel I-Vo: Woonplaats van een van de verweerders Voorwaarde: Samenhang tussen de vorderingen = wanneer een risico bestaat op onverenigbare beslissingen * Vrijwaring en tussenkomst Art. 6, 2 Brussel I-Vo Derde persoon met woonplaats in een lidstaat kan worden opgeroepen in gedwongen tussenkomst of vrijwaring voor de rechter van een lidstaat waar een procedure aanhangig is. o Beperkingen: 1) Mag niet worden gebruikt om een derde voor een andere rechter te dagen dan diegene waarvoor hij op grond van de andere bevoegdheidsregels zou kunnen worden opgeroepen (art. 6, 2 in fine). 2) Een nieuwe, eigen vordering t.a.v. die derde zelfstandig bepalen welke rechter bevoegdheid kan opnemen. 3) Vordering die tot exclusieve bevoegdheid behoort (art. 22 & 23 Brussel I-Vo) 4) Autonome afdeling is van toepassing 5) Niet in Duitsland, Hongarije & Oostenrijk. Daar gelden de nationale procedureregels inzake de litis denuntiatio waarmee een beslissing over de hoofdvordering tegenwerpelijk kan worden gemaakt aan derden. * Tegenvorderingen Verweerder met woonplaats in lidstaat kan tegenvordering instellen voor dezelfde rechter als hoofdeis aanhangig is (art. 6, lid 3 Br. I Vo) voorwaarde : zeer nauw verband tussen hoofdeis en tegenvordering (samenhang onvoldoende) o Uitzonderingen 1) Vordering onder toep. gebied exclusief forum! (art 22 & 23 Br I Vo) 2) Vorderingen onder autonome afdeling (maar in autonome afdelingen zijn tegenvorderingen geregeld) 3

4 * Een beperkt forum connexitatis causarum (art. 6, lid 4 Br. I Vo) o Principe : GEEN forum voor samenhangende zaken. Samenhangende vorderingen kunnen in principe slechts voor hetzelfde forum worden gebracht als ze dat elk individueel kunnen. o Uitzondering: Zakelijke vordering mbt onroerend goed + contractuele vordering. ** Voorwaarden : - beide vorderingen tegelijkertijd worden ingesteld - door dezelfde eiser - tegen dezelfde verweerder die woonplaats heeft binnen lidstaat - voldoende samenhang tussen vorderingen Dit forum kan niet worden aangewend indien voor een contractuele vordering een exclusief forumbeding in de zin van artikel 23 Brussel I-Vo geldt. Dan kan de contractuele vordering niet worden gebracht voor de rechter van de plaats van een onroerend goed. D. EXCLUSIEVE FORA A) Exclusieve bevoegdheden (art. 22 Br. I Vo) o Sluit alle andere bevoegdheidsgronden van de verordening (forum rei, forumkeuze, alternatieve fora, fora uit artikel 6) uit! o Een gerecht dat wordt geconfronteerd met een dergelijke vordering moet zich onbevoegd verklaren (artikel 25 Br. I Vo) (1) Zakelijke rechten op onroerende goederen (art. 22, lid 1 eerste zin) gerechten v/d lidstaat waar onroerend goed gelegen is. (2) Huur verhuur en pacht v onroerende goederen (art 22 lid 1 Br I Vo) gerechten v/d lidstaat waar onroerend goed gelegen is. Opmerking: indien voor tijdelijk particulier gebruik + max. 6mnd : ook gerechten woonplaats verweerder indien eigenaar eveneens in die lidstaat woont.! Onroerend goed in verschillende lidstaten in beginsel is elk van de gerechten exclusief bevoegd t.a.v. het op hun grondgebied gelegen deel. Uitzondering: (H.v.J.): Onroerend goed vormt een fysieke eenheid, ligt grotendeels in één lidstaat en is het voorwerp van één en dezelfde huur- of pachtovereenkomst. (3) Geldigheid, nietigheid of ontbinding v vennootschappen en rechtspersonen of besluiten van hun organen met plaats vestiging in lidstaat (art. 22, lid 2) gerechten v/d lidstaat. 4

5 ! Plaats van vestiging bepaald adhv regels v/h internationaal privaatrecht v/h forum; NIET art 60! (4) Geldigheid van inschrijvingen in openbare registers (art. 22, lid 3) gerechten v/d lidstaat waar registers gehouden worden (5) Registratie van intellectuele eigendomsrechten (art. 22, lid 4) gerechten v/d lidstaat waar registers gehouden worden (6) Tenuitvoerlegging van beslissingen (art. 22, lid 5) gerechten v/d lidstaat waar tenuitvoerlegging wordt verzocht. B) De door partijen aangewezen rechter = RECHTSKEUZE (art. 23) o 2 voorwaarden voor een geldige rechtskeuze: 1) Aangewezen rechter zetelt in een lidstaat 2) Minstens 1 vd partijen heeft woonplaats op het grondgebied van een van de lidstaten Indien geen van de partijen wonen in een lidstaat en er is rechtskeuze gedaan, mogen gerechten van andere lidstaten geen kennis nemen van het geschil zolang de aangewezen rechter zich niet onbevoegd heeft verklaard (art. 23 lid 3) ** Aangewezen rechter in een niet-lidstaat / geen van de partijen woonplaats in LS Nationaal IPR o Rechtskeuze is niet mogelijk voor: - Materies waarvoor uitsluitende bevoegdheden zijn vastgelegd (art. 22) - Autonome afdelingen ** Sanctie? Rechtskeuze heeft geen rechtsgevolg o Geldigheid enkel adhv de vereisten in artikel 23, met uitsluiting van het nationaal recht. o Indien nietigheid van de OK waarvan forumclausule deel uitmaakt wordt gevorderd, neemt dit niet weg dat de internationale bevoegdheid op die clausule kan gesteund worden. o Draagwijdte + interpretatie van forumbeding worden bepaald door het op de betrokken OK toepasselijke recht. 5

6 C) Het stilzwijgend aanvaarde forum (artikel 24) = Rechtskeuze door berusting: Verwerende partij verschijnt in het door de eiser gekozen forum en maakt daar geen bezwaar tegen. Er zijn geen voorwaarden aan verbonden. - Geldt ook al bestaat er een geldig bevoegdheidsbeding - Geldt niet wanneer een andere rechter op basis van art. 22 exclusief bevoegd is. E) AUTONOME AFDELINGEN (1) Verzekeringsgeschillen (art Brussel I-Vo)! Niet van toepassing op de verhouding tussen onderlinge beroepsverzekeraars Verzekeraar kan gedaagd worden voor o Gerechten v zijn eigen woonplaats (art 9 lid 1, a) o Gerecht v/d woonplaats v/d eiser indien het de verzekerde, verzekeringnemer of een begunstigde betreft (art. 9, lid 1, b) o Gerecht v/d woonplaats tg 1 e verzekeraar indien medeverzekeraar (art. 9, lid 1, c) Plaats waar schadebrengend feit zich heeft voorgedaan (art. 10) o Plaats waar rechtsvordering v/d getroffene tegen verzekerde (art. 11, lid 1) Vordering door verzekeraar o woonplaats verweerder (art. 12, lid 1) o indien tegenvordering : gerecht v oorspronkelijke vordering (art 12 lid 2) Bevoegdheidsbeding mogelijk indien artikel 13 lid 1 artikel 14 (2) Consumentengeschillen (art Brussel I - Vo) Art 16 : Onderscheid naargelang consument als eiser of als verweerder: Eiser : KEUZE (art 16, lid 1) : - gerechten in lidstaat waar zelf woonplaats (forum actoris) - gerechten v/d lidstaat waar wederpartij woonplaats heeft Verweerder : voor de gerechten waar consument woonplaats heeft (art 16 lid 2) Uitzondering: Tegenvorderingen (art 16 lid 3) Bevoegdheidskeuze: indien voldaan aan de voorwaarden uit artikel 17 6

7 (3) Arbeidsgeschillen (artikel 18 21) Onderscheid naargelang werknemer als eiser of als verweerder: WN = Eiser: KEUZE a. Gerechten v/d lidstaat waar werkgever woonplaats heeft (art. 19, lid 1) b. Gerecht van de plaats van gewoonlijke tewerkstelling (ruim) (art. 19, lid 2, a) c. Gerecht van de plaats van aanwerving (uitzonderlijk) (art. 19, lid 2, b) WN = verweerder d. Gerechten v/d lidstaat waar de werknemer woonplaats heeft (art. 20, lid 1) Uitzondering: Tegenvorderingen (art 20 lid 2) Bevoegdheidskeuze: indien voldaan aan de voorwaarden uit artikel 21! Twee werkgevers? De mogelijkheid om de ene WG te dagen voor de plaats waar gewoonlijk wordt gewerkt voor de tweede WG indien de eerste WG ten tijde van de sluiting van de tweede OK zelf belang heeft bij de uitvoering van de prestaties voor de tweede WG. F) FORUM INZAKE VOORLOPIGE MAATREGELEN Welke rechter is bevoegd om voorlopige maatregelen te nemen? - De rechter die ten gronde bevoegd is op grond van art. 2 en art Brussel I-Vo geen voorwaarden - De rechter van iedere lidstaat die men wenst, ook al zijn de gerechten van een andere lidstaat bevoegd ten gronde (artikel 31 Br I-Vo) Twee voorwaarden (HvJ): Reële band en Bevolen maatregelen moet een voorlopig & bewarend karakter hebben. G) AANHANGIGHEID & SAMENHANG Artikel 30 bepaalt op welk moment een zaak moet worden geacht bij een gerecht aanhangig te zijn gemaakt. Artikel 29 bepaalt dat indien verschillende gerechten exclusief bevoegd zijn voor de vorderingen, de partijen moeten verwezen worden naar het eerst aangezochte gerecht. Als er toch twee tegenstrijdige beslissingen ontstaan artikel 34, 3 Brussel I-Vo Gezag van gewijsde beslissing uit aangezochte staat > vreemde beslissing wrvr men exequatur vraagt 7

8 (1) Exceptie v aanhangigheid (art 27) Drie cumulatieve voorwaarden: 1) Dezelfde partijen 2) Dezelfde oorzaak 3) Hetzelfde onderwerp (2) Exceptie v samenhang (art 28) Het moet gaan om vorderingen waartussen een zodanig nauwe band moet bestaan dat een goede rechtsbedeling de gelijktijdige behandeling door één gerecht vraagt. Beoordeling omtrent het toepassen van de exceptie van samenhang = discretionair oordeel van de aangesproken rechter de laatst aangesproken rechter KAN de zaak aanhouden (( aanhangigheid)) 8

9 Belgisch gemeenrechtelijk bevoegdheidsrecht * Algemene bepalingen inzake de internationale bevoegdheid WIPR (1) Ambtshalve onderzoek v internationale bevoegdheid (art 12 WIPR) (2) Interne bevoegdheid binnen België (art 13 WIPR) (3) Exceptie van internationale aanhangigheid (art 14 WIPR) 3 voorwaarden: 1) Er is reeds een vordering aanhangig voor een buitenlandse rechter 2) Nieuwe vordering moet identiek zijn ( = partijen, = onderwerp, = oorzaak) 3) Er kan voorzien worden dat de buitenlandse beslissing in België zal worden erkend of ten uitvoer gelegd. Rechter KAN, maar is niet verplicht om de exceptie van internationale aanhangigheid te aanvaarden en zich dan onbevoegd te verklaren. * Algemene bevoegdheidsregels A. Forum woonplaats / gewone verblijfplaats verweerder (art 5, 1 lid 1 WbIPR) Wat is woonplaats / gewone verblijfplaats? zie art. 4 WbIPR dit wordt bepaald aan de hand van administratieve voorschriften / feitelijke gegevens. B. Forum indien er meerdere verweerders zijn (art 5, 1 lid 2 WbIPR) Belgische rechters zijn bevoegd als 1 v/d verweerders woonplaats of gewone verblijfplaats heeft in België. Uitzondering : als eerste vordering werd ingesteld om andere gedaagde te onttrekken aan rechter v zijn woonplaats. C. Forum voor vorderingen betreffende de exploitatie door nevenvestigingen v/e rechtspersoon (art 5 lid 3 WbIPR) D. Overeengekomen forum tot prorogatie of derogatie (art 6 WbIPR) a) Forumclausule wijst een Belgische rechter aan (artikel 6, 1, 1 WbIPR) Er moet aan twee voorwaarden worden voldaan: 9

10 1) Partijen moeten beschikken over de rechten waarop de clausule betrekking heeft of men kan beschikken over rechten wordt bepaald door het Belgisch recht 2) Overeenkomst moet geldig tot stand zijn gekomen of de OK geldig tot stand is gekomen wordt beoordeeld adhv het op het beding toepasselijke recht Zo de forumkeuze aan de voormelde voorwaarden voldoet is de Belgische rechter exclusief bevoegd. *** Stilzwijgende forumkeuze door vrijwillige verschijning (artikel 6 1, 2 WbIPR) De Belgische rechter voor wie de verweerder verschijnt is bevoegd om kennis te nemen van de tegen hem ingestelde vordering tenzij de verschijning tot voornaamste doel heeft de bevoegdheid te betwisten. UITZONDERING: Theorie van het forum non conveniens (slechts in uitzonderlijke gevallen) Indien een Belgische rechter wordt aangewezen, dan kan deze zich alsnog onbevoegd verklaren wanneer blijkt dat het geschil geen enkele betekenisvolle band met België heeft. b) Forumclausule waarbij een vreemde rechter wordt aangeduid (art 7 WbIPR) Twee voorwaarden moet eveneens voldaan zijn De Belgische rechter voor wie de zaak in weerwil van de forumkeuze aanhangig is gemaakt, moet zijn uitspraak uitstellen, tenzij a. Kan voorzien worden dat de buitenlandse beslissing in België niet zal kunnen worden erkend of ten uitvoer gelegd b. De Belgische rechters ondanks het bevoegdheidsbeding toch bevoegd zullen zijn op basis van het noodforum in artikel 11. E. Forum voor vorderingen tot vrijwaring of tot tussenkomst en tegenvorderingen (art 8 WbIPR) F. Forum gebaseerd op samenhang (art 9 WbIPR) = indien vorderingen zo nauw verbonden zijn dat het wenselijk is om ze samen te behandelen en te berechten, teneinde te voorkomen dat de beslissingen onverenigbaar zouden zijn wanneer ze apart worden berecht. 10

11 G. Forum voor voorlopige en bewarende maatregelen en uitvoeringsmaatregelen (art 10 WbIPR) in dringende gevallen, zelfs indien krachtens WIPR niet bevoegd. Voorwaarde: Enkel maatregelen betreffende personen of goederen die zich in België bevinden bij de instelling van de vordering. H.v.J. vereist een voldoende aanknopingselement met het grondgebied van het forum. H. Noodforum: (art 11 WbIPR) Twee voorwaarden: 1) Nauwe band met België 2) Onredelijk om in het buitenland te procederen. Subsidiair en in uitzonderlijke omstandigheden! 11

1. Internationaal privaatrechtelijk procesrecht

1. Internationaal privaatrechtelijk procesrecht 1. Internationaal privaatrechtelijk procesrecht 1.1 Europees internationaal bevoegdheidsrecht Voor de bepaling van de internationale bevoegdheid van de Belgische rechtbanken en rechters: Verdrag? Europese

Nadere informatie

De erkenning en uitvoerbaarverklaring van vreemde rechterlijke beslissingen en akten

De erkenning en uitvoerbaarverklaring van vreemde rechterlijke beslissingen en akten De erkenning en uitvoerbaarverklaring van vreemde rechterlijke beslissingen en akten EXEQUATURRECHT Vroeger onduidelijkheid omtrent begrippen art. 22 31 WbIPR geeft definities + moet er een rechtelijke

Nadere informatie

Samenvatting Internationaal Privaatrecht

Samenvatting Internationaal Privaatrecht Samenvatting Internationaal Privaatrecht Geüpdatete versie van de VRG samenvattingen van Jeroen De Mets en Diether Vandenbussche - Aangevuld met nota s van Freya Van den Broeck Samenvatting IPR Bart De

Nadere informatie

VERDRAG BETREFFENDE DE RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID, DE ERKENNING EN DE TENUITVOERLEGGING VAN BESLISSINGEN IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN

VERDRAG BETREFFENDE DE RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID, DE ERKENNING EN DE TENUITVOERLEGGING VAN BESLISSINGEN IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN VERDRAG BETREFFENDE DE RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID, DE ERKENNING EN DE TENUITVOERLEGGING VAN BESLISSINGEN IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN CONV/JUD/nl 1 PREAMBULE DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN, VASTBESLOTEN

Nadere informatie

Verdrag van Lugano betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

Verdrag van Lugano betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken Verdrag van Lugano betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken Ondertekend te Lugano op 30 oktober 2007 Preambule De hoge

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 JANUARI 2014 C.12.0463.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0463.N 1. WIBRA BELGIË nv, met zetel te 9140 Temse, Frank Van Dyckelaan 7A, 2. WIBRA HOLDING bv, vennootschap naar Nederlands recht,

Nadere informatie

Algemeen deel internationaal privaatrecht

Algemeen deel internationaal privaatrecht Algemeen deel internationaal privaatrecht 1. INLEIDING...5 A. PROBLEEMSTELLING EN DEFINITIE...5 1 Algemeen...5 2 De relatie van het IPR met andere rechtstakken...5 (1) Het privaatrecht...5 (2) De rechtsvergelijking...5

Nadere informatie

VERDRAG. betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

VERDRAG. betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken 21.12.2007 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 339/3 VERDRAG betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken PREAMBULE

Nadere informatie

BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT A.J.T. - MEMO'S - nr. 1. BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT Ingrid D'HAEYER Adjunct-hoofdadviseur Juridische Zaken NV KBC Bank INHOUD DEEL I. BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAATRECHTELUK PROCESRECHT Hoofdstuk

Nadere informatie

2. Soorten en verband

2. Soorten en verband Bij dit alles moet de rechter de rechten van verdediging eerbiedigen. Dit betekent dat hij, wanneer hij de rechtsgrond wenst te wijzigen en aan te passen, de debatten dient te heropenen om partijen toe

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 16.1.2001 L 12/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 44/2001 VAN DE RAAD van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 6.7.2007 COM(2007) 387 definitief Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de ondertekening van het Verdrag tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 31/08/2015

Datum van inontvangstneming : 31/08/2015 Datum van inontvangstneming : 31/08/2015 Vertaling C-417/15-1 Zaak C-417/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 29 juli 2015 Verwijzende rechter: Landesgericht für Zivilrechtssachen

Nadere informatie

(2) voor titels gewezen op of nà 10.01.2015 geen exequatur meer vereist is.

(2) voor titels gewezen op of nà 10.01.2015 geen exequatur meer vereist is. Gerhanko Gerechtsdeurwaarders Engelse Wandeling 2 k 5 8500 Kortrijk informeert u over : Verordening (EU) Nr.1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 18/09/2017

Datum van inontvangstneming : 18/09/2017 Datum van inontvangstneming : 18/09/2017 Vertaling C-478/17-1 Zaak C-478/17 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 9 augustus 2017 Verwijzende rechter: Tribunalul Cluj (Roemenië) Datum

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 1 OKTOBER 2010 C.09.0563.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0563.N D. W. E., eiser, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel,

Nadere informatie

Productaansprakelijkheid en de consument in het internationaal privaatrecht

Productaansprakelijkheid en de consument in het internationaal privaatrecht Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-10 Productaansprakelijkheid en de consument in het internationaal privaatrecht Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 19/09/2017

Datum van inontvangstneming : 19/09/2017 Datum van inontvangstneming : 19/09/2017 VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING 9.8.2017 ZAAK C-491/17 2. De behandeling van de zaak te schorsen totdat het Hof van Justitie van de Europese Unie een prejudiciële

Nadere informatie

(Wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 20.12.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 351/1 I (Wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 1215/2012 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke

Nadere informatie

Rechtsmacht volgens de Erfrechtverordening

Rechtsmacht volgens de Erfrechtverordening Rechtsmacht volgens de Erfrechtverordening De Europese Erfrechtverordening in de praktijk Seminar d.d. 8 september 2016 Mr. J.G. (Jan-Ger) Knot Belang 1. Bevoegdheid gerechten tot beslechting grensoverschrijdende

Nadere informatie

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht)

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) Steeds meer worden we in de rechtspraktijk geconfronteerd met internationale echtscheidingen op basis van de volgende elementen:

Nadere informatie

Europese IPR-verdragen

Europese IPR-verdragen Hans Van Houtte en Marta Pertegas Sender (red.) Europese IPR-verdragen Acco Leuven / Amersfoort INHOUD Voorwoord Personalia Bronnen die verkort aangehaald worden 9 1. Het toepassingsgebied van de Verdragen

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding... xvii DEEL I. INTERNATIONALE BEVOEGDHEID

INHOUD. Inleiding... xvii DEEL I. INTERNATIONALE BEVOEGDHEID INHOUD Inleiding........................................................... xvii DEEL I. INTERNATIONALE BEVOEGDHEID 1. Brussel I(bis)-Verordening: exclusieve bevoegdheids gronden en forumbedingen Geert

Nadere informatie

Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke en handelszaken

Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke en handelszaken Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke en handelszaken De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Verlangende gemeenschappelijke bepalingen

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 19/06/2015

Datum van inontvangstneming : 19/06/2015 Datum van inontvangstneming : 19/06/2015 Vertaling C-222/15-1 Zaak C-222/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 15 mei 2015 Verwijzende rechter: Pécsi Törvényszék (Hongarije) Datum

Nadere informatie

(Echt)scheiding en internationaal privaatrecht

(Echt)scheiding en internationaal privaatrecht (Echt)scheiding en internationaal privaatrecht mr. dr. A.R. van Maas de Bie 5e gewijzigde druk S d u U itg ev ers D e n H aag, 2014 Inhoudsopgave Voorwoord / 11 Afkortingenlijst / 17 i ï.i 1.2 1. 2.1 1.2.2

Nadere informatie

De Rome II-Verordening

De Rome II-Verordening tschap eming De Rome II-Verordening Inleiding Sinds het verdrag van Amsterdam op 1 mei 1999 in werking is getreden, behoort het zorg dragen voor de bevordering van de verenigbaarheid van de in de lidstaten

Nadere informatie

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1976 Nr. 144

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1976 Nr. 144 25 (1976) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1976 Nr. 144 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname betreffende de wederzijdse erkenning

Nadere informatie

Brussel, 1 juni 2012 (06.06) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 10609/12 ADD 1. Inte rinstitutioneel dossier: 2010/0383 (COD) JUSTCIV 209 CODEC 1495

Brussel, 1 juni 2012 (06.06) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 10609/12 ADD 1. Inte rinstitutioneel dossier: 2010/0383 (COD) JUSTCIV 209 CODEC 1495 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 1 juni 2012 (06.06) (OR. en) Inte rinstitutioneel dossier: 2010/0383 (COD) 10609/12 ADD 1 JUSTCIV 209 CODEC 1495 NOTA - ADDENDUM van: het voorzitterschap aan: de Raad

Nadere informatie

STAATSCOMMISSIE VOOR HET INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STAATSCOMMISSIE VOOR HET INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STAATSCOMMISSIE VOOR HET INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT Mevr. mr W. Sorgdrager Minister van Justitie Postbus 20301 2500 EH 's-gravenhage 's-gravenhage, 18 april 1997 Excellentie, Bij brief van 1 oktober 1996

Nadere informatie

www.asser.nl/cursusaanbod-advocatuur

www.asser.nl/cursusaanbod-advocatuur Cursusaanbod Onderhoud Vakbekwaamheid (PO) voor de advocatuur T.M.C. Asser Instituut 6 dec 2013 IPR Familierecht. Echtscheiding en nevenvoorzieningen inzake boedelscheiding en alimentatie gewezen echtgenoten

Nadere informatie

MATERIE BEVOEGDHEID TOEPASSELIJK RECHT EXEQUATUR EXTRA Bestaan en afwezigheid Boek blz. 420 Art. 41 WbIPR Art. 39 WbIPR Boek blz.

MATERIE BEVOEGDHEID TOEPASSELIJK RECHT EXEQUATUR EXTRA Bestaan en afwezigheid Boek blz. 420 Art. 41 WbIPR Art. 39 WbIPR Boek blz. Bestaan en afwezigheid Boek blz. 420 Art. 41 Art. 39 Boek blz. 419 Naam Art. 36 Art. 37 - vaststelling Art. 39 Boek blz. 426 Art. 38 - verandering Staat en bekwaamheid Art. 3, Art. 32 Art. 34 Art. 39 Boek

Nadere informatie

Date de réception : 07/02/2012

Date de réception : 07/02/2012 Date de réception : 07/02/2012 Vertaling C-9/12-1 Zaak C-9/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 6 januari 2012 Verwijzende rechter: Rechtbank van koophandel te Verviers (België)

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 OKTOBER 2009 C.08.0559.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0559.F GT MANAGEMENT, bvba, Mr. John Kirkpatrick, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen POLYCAR, vennootschap naar Italiaans

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/12/2015

Datum van inontvangstneming : 28/12/2015 Datum van inontvangstneming : 28/12/2015 Vertaling C-618/15-1 Zaak C-618/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 23 november 2015 Verwijzende rechter: Cour de cassation (Frankrijk)

Nadere informatie

Procederen in erfrechtzaken onder vigeur van de Europese Erfrechtverordening

Procederen in erfrechtzaken onder vigeur van de Europese Erfrechtverordening Procederen in erfrechtzaken onder vigeur van de Europese Erfrechtverordening Mr. J.G. Knot Zoals inmiddels genoegzaam bekend, dienen erfrechtelijke IPR-vragen in nalatenschappen die op of na 17 augustus

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 31/01/2013

Datum van inontvangstneming : 31/01/2013 Datum van inontvangstneming : 31/01/2013 Vertaling C-1/13-1 Datum van indiening: Zaak C-1/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing 2 januari 2013 Verwijzende rechter: Cour de cassation (Frankrijk) Datum

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 12 december 2012 (OR. en) 2010/0383 (COD) LEX 1317 PE-CONS 56/2/12 REV 2 JUSTCIV 294 CODEC 2277 VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/02/2013

Datum van inontvangstneming : 28/02/2013 Datum van inontvangstneming : 28/02/2013 Vertaling C-45/13-1 Datum van indiening: Zaak C-45/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing 28 januari 2013 Verwijzende rechter: Oberste Gerichtshof (Oostenrijk)

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN 2012 ACTUALIA INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT. Bart Volders advocaat 2 februari 2012 BV o.v.v. BVBA

KNIPPERLICHTEN 2012 ACTUALIA INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT. Bart Volders advocaat 2 februari 2012 BV o.v.v. BVBA KNIPPERLICHTEN 2012 ACTUALIA INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT Bart Volders advocaat 2 februari 2012 BV o.v.v. BVBA Plan 1. Inleidende beschouwingen 2. Terugblik 2011 3. Vooruitblik 2012 (en verder) 2 Deel 1.

Nadere informatie

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/0383(COD) 30.8.2011. van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/0383(COD) 30.8.2011. van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 30.8.2011 2010/0383(COD) ONTWERPADVIES van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken aan de Commissie juridische zaken over het

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Arbeidsrechtbank te Tongeren Onderwerp Internationale verdragen en verordeningen. Multinationale verdragen. Arbeidsovereenkomst. Bevoegdheid Belgische rechtbanken. Vestigingsplaats. Arbeidsplaats.

Nadere informatie

Voorwoord. Lawbooks Burgerlijk Procesrecht & Bestuursprocesrecht ( ) Beste student(e),

Voorwoord. Lawbooks Burgerlijk Procesrecht & Bestuursprocesrecht ( ) Beste student(e), Hoofdstuk 5 Burgerlijk Procesrecht & Bestuursprocesrecht DEEL A 2016 2017 Voorwoord Beste student(e), Bij dezen ook het ontbrekende hoofdstuk 5 van het boek Compendium, dat voorgeschreven is in week 1

Nadere informatie

SAMENVATTING EN CONCLUSIE: FORUMKEUZE IN HET NEDERLANDSE INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

SAMENVATTING EN CONCLUSIE: FORUMKEUZE IN HET NEDERLANDSE INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT SAMENVATTING EN CONCLUSIE: FORUMKEUZE IN HET NEDERLANDSE INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT 1 Het onderwerp van deze dissertatie is forumkeuze in het internationale privaatrecht op het gebied van burgerlijke

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING

PRAKTISCHE HANDLEIDING PRAKTISCHE HANDLEIDING Rechterlijke bevoegdheid en toepasselijk recht in internationale geschillen tussen de werknemer en de werkgever Justitie en Consumentenzaken An electronic version of the Guide is

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0021 (E) 12052/14 JUSTCIV 206 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2017:3328

ECLI:NL:RBOBR:2017:3328 ECLI:NL:RBOBR:2017:3328 Instantie Datum uitspraak 21-06-2017 Datum publicatie 23-06-2017 Rechtbank Oost-Brabant Zaaknummer C/01/315938 / HA ZA 17-9 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 334 Wet van 6 juli 2004, houdende regeling van het conflictenrecht met betrekking tot het geregistreerd partnerschap (Wet conflictenrecht geregistreerd

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 19/07/2016

Datum van inontvangstneming : 19/07/2016 Datum van inontvangstneming : 19/07/2016 Vertaling C-341/16-1 Zaak C-341/16 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 16 juni 2016 Verwijzende rechter: Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland)

Nadere informatie

LEIDRAAD BIJ DE INLEIDINGSZITTING VAN DE RECHTBANKEN VAN KOOPHANDEL VAN LIMBURG

LEIDRAAD BIJ DE INLEIDINGSZITTING VAN DE RECHTBANKEN VAN KOOPHANDEL VAN LIMBURG 1 LEIDRAAD BIJ DE INLEIDINGSZITTING VAN DE RECHTBANKEN VAN KOOPHANDEL VAN LIMBURG A. INTERNATIONALE RECHTSMACHT Overeenkomstig art. 26 EEX-Verord. (Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.7.2013 COM(2013) 554 final 2013/0268 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijzigng van Verordening (EG) nr. 1215/2012 betreffende

Nadere informatie

Grensoverschrijdend erfrecht in Europa: wat moet elke notaris weten in 2015? KU Leuven

Grensoverschrijdend erfrecht in Europa: wat moet elke notaris weten in 2015? KU Leuven Grensoverschrijdend erfrecht in Europa: wat moet elke notaris weten in 2015? Prof. dr. P. Wautelet ULg Dra. E. Goossens KU Leuven 1. Een eerste kennismaking Wat u moet weten vooraleer de ErfrechtVo te

Nadere informatie

IPR issue m.b.t. IE-recht

IPR issue m.b.t. IE-recht Toepassing van regels van internationaal privaatrecht bij geschillen over intellectuele rechten Marie-Christine Janssens & Sabine Van de Mosselaer Centrum voor Intellectuele Rechten, K.U.Leuven Leuven

Nadere informatie

LJN: AP7705, Rechtbank 's-hertogenbosch, / HA ZA Print uitspraak

LJN: AP7705, Rechtbank 's-hertogenbosch, / HA ZA Print uitspraak LJN: AP7705, Rechtbank 's-hertogenbosch, 90360 / HA ZA 03-161 Print uitspraak Datum uitspraak: 12-05-2004 Datum publicatie: 24-08-2004 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Voorlopige voorziening+bodemzaak

Nadere informatie

Conflictenrecht. Technieken v afwijking van het normaal toepasselijke vreemde recht

Conflictenrecht. Technieken v afwijking van het normaal toepasselijke vreemde recht Conflictenrecht Aanwijzen van het toepasselijk recht Een verwijzingsregel of conflictenregel De herverwijzing Verwijzing naar een niet-geunificeerd rechtsstelsel De federale clausule : art. 17 WIPR Kwalificatieconflicten

Nadere informatie

LEIDRAAD BIJ DE INLEIDINGSZITTING VAN DE RECHTBANKEN VAN KOOPHANDEL VAN LIMBURG

LEIDRAAD BIJ DE INLEIDINGSZITTING VAN DE RECHTBANKEN VAN KOOPHANDEL VAN LIMBURG 1 LEIDRAAD BIJ DE INLEIDINGSZITTING VAN DE RECHTBANKEN VAN KOOPHANDEL VAN LIMBURG A. INTERNATIONALE RECHTSMACHT Overeenkomstig art. 26 EEX-Vo (Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 16/09/2013

Datum van inontvangstneming : 16/09/2013 Datum van inontvangstneming : 16/09/2013 Vertaling C-442/13-1 Zaak C-442/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 6 augustus 2013 Verwijzende rechter: Oberster Gerichtshof (Oostenrijk)

Nadere informatie

ECLI:NL:PHR:2013:873 Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie Datum publicatie Zaaknummer 12/04481

ECLI:NL:PHR:2013:873 Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie Datum publicatie Zaaknummer 12/04481 ECLI:NL:PHR:2013:873 Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie 20-09-2013 Datum publicatie 08-11-2013 Zaaknummer 12/04481 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken - Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Stefan Nerinckx Onderwerp Het toepasselijk recht op verbintenissen voortvloeiend uit (internationale) arbeidsovereenkomsten: een nieuwe Europese verordening in de maak? Datum april 2005 Copyright

Nadere informatie

Gerechtelijk Privaatrecht

Gerechtelijk Privaatrecht Marc Castermans Gerechtelijk Privaatrecht algemene beginselen, bevoegdheid en burgerlijke rechtspleging ACADEMU PRESS INHOUD Inhoud BOEKDKEL I: AEGEMENE BECINSEEEN 1 1. Toepassingsgebied van het Gerechtelijk

Nadere informatie

Rolnummer 2485. Arrest nr. 84/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T

Rolnummer 2485. Arrest nr. 84/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T Rolnummer 2485 Arrest nr. 84/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de wet van 4 juli 2001 tot wijziging van artikel 633 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door

Nadere informatie

Sabine Heijning. het Notarieel Bureau. voor vragen:

Sabine Heijning. het Notarieel Bureau.  voor vragen: Sabine Heijning het Notarieel Bureau www.hetnb.nl voor vragen: ipr@hetnb.nl De Verordening in de tijd Nalatenschap opengevallen vóór of na 17 augustus 2015 Wanneer oud ipr toepassen? Welk ipr? Wat valt

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 27/03/2017

Datum van inontvangstneming : 27/03/2017 Datum van inontvangstneming : 27/03/2017 Vertaling C-88/17-1 Zaak C-88/17 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 17 februari 2017 Verwijzende rechter: Korkein oikeus (Finland) Datum

Nadere informatie

BEVOEGDHEID NA UITSLUITING ARBITRAGE

BEVOEGDHEID NA UITSLUITING ARBITRAGE 1 BEVOEGDHEID NA UITSLUITING ARBITRAGE BRUSSEL I 1. TOEPASSINGSGEBIED verbintenissen in geld uitdrukbaar onrechtmatige daad zakelijke rechten in betwisting vennootschapskwesties Personeel Woonplaats verweerder

Nadere informatie

Eur Civil Law brochure NL 17/6/2004 14:43 Page 1 www.eurocivil.info

Eur Civil Law brochure NL 17/6/2004 14:43 Page 1 www.eurocivil.info www.eurocivil.info Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken in de Europese Unie Een leidraad voor de beoefenaars van juridische beroepen www.eurocivil.info Het domein van vrijheid, veiligheid en justitie

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 30 mei 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 30 mei 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 30 mei 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0060 (CNS) 8118/16 JUSTCIV 71 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD tot uitvoering

Nadere informatie

B E L A N G E N B E H A R T I G I N G L E D E N O M / Z M K W A L I T E I T R E C H T S P R A A K

B E L A N G E N B E H A R T I G I N G L E D E N O M / Z M K W A L I T E I T R E C H T S P R A A K Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak De minister van Justitie Mr. E.M.H. Hirsch Ballin Postbus 20301 2500 GH Den Haag Datum: 3 mei 2010 Ons kenmerk: B2.1.10/1793/RO Uw kenmerk: 5645121/10/6 Onderwerp:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:3403

ECLI:NL:RBGEL:2017:3403 ECLI:NL:RBGEL:2017:3403 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 30-06-2017 Datum publicatie 27-07-2017 Zaaknummer AWB - 15 _ 7758 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2013:7061

ECLI:NL:RBAMS:2013:7061 ECLI:NL:RBAMS:2013:7061 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 26-06-2013 Datum publicatie 25-10-2013 Zaaknummer HA ZA 13-469 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:3565

ECLI:NL:RBROT:2017:3565 ECLI:NL:RBROT:2017:3565 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 19-04-2017 Datum publicatie 10-05-2017 Zaaknummer C/10/507047 / HA ZA 16-758 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN GROENBOEK

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN GROENBOEK COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.07.2006 COM(2006) 400 definitief GROENBOEK OVER COLLISIEREGELS OP HET GEBIED VAN HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS, MET INBEGRIP VAN DE KWESTIE VAN DE RECHTERLIJKE

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 22/08/2013

Datum van inontvangstneming : 22/08/2013 Datum van inontvangstneming : 22/08/2013 Vertaling C-408/13-1 Zaak C-408/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 18 juli 2013 Verwijzende rechter: Amtsgericht Karlsruhe (Duitsland)

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 DECEMBER 2008 C.07.0175.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0175.N KANTERS, besloten vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 5469 PT Erp (Nederland), Pastoor van Schijndelstraat

Nadere informatie

Vademecum voor de toepassing van de nieuwe verordening Brussel II. www.europa.eu.int/civiljustice

Vademecum voor de toepassing van de nieuwe verordening Brussel II. www.europa.eu.int/civiljustice NL Vademecum voor de toepassing van de nieuwe verordening Brussel II www.europa.eu.int/civiljustice Inleiding De ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid van de Europese Unie helpt mensen in

Nadere informatie

CONSULTATIEVERSIE JULI 2014

CONSULTATIEVERSIE JULI 2014 CONSULTATIEVERSIE JULI 2014 WIJZIGING VAN HET BURGERLIJK WETBOEK EN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING TENEINDE DE AFWIKKELING VAN MASSASCHADE IN EEN COLLECTIEVE ACTIE MOGELIJK TE MAKEN VOORONTWERP

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 11 februari 2010 (22.02) (OR. en) 6198/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0157 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 11 februari 2010 (22.02) (OR. en) 6198/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0157 (COD) LIMITE eil UE PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, februari 200 (22.02) (OR. en) 698/0 Interinstitutioneel dossier: 2009/057 (COD) LIMITE JUSTCIV 26 CODEC 95 OTA van: het voorzitterschap aan: de Groep burgerlijk

Nadere informatie

Memorie van Toelichting. Algemeen

Memorie van Toelichting. Algemeen Memorie van Toelichting Algemeen Op 12 december 2008 is de Verordening (EG) nr. 1896/2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (hierna ook EBB-verordening) van toepassing geworden. De

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2012:BX7952

ECLI:NL:RBMID:2012:BX7952 ECLI:NL:RBMID:2012:BX7952 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 15-02-2012 Datum publicatie 21-09-2012 Zaaknummer 78552 / HA ZA 11-217 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso)

Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso) Clausule 230 Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso) Middels deze clausule wordt op deze verzekering, in afwijking van de uitsluiting incasso van artikel 6.1.9 van de Bijzondere voorwaarden Bedrijfsrechtsbijstand,

Nadere informatie

Kristof ROOX. Assistent I.P.R. Universiteit Gent Advocaat De Bauw & Maeyaert

Kristof ROOX. Assistent I.P.R. Universiteit Gent Advocaat De Bauw & Maeyaert DE VEREENVOUDIGING VAN HET BELGISCH CONFLICTENRECHT INZAKE INTERNATIONALE KOOPOVEREENKOMSTEN TEN GEVOLGE VAN DE OPZEGGING VAN HET VERDRAG VAN DEN HAAG VAN 1955 Kristof ROOX Assistent I.P.R. Universiteit

Nadere informatie

AMENDEMENTEN NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/0059(CNS) Ontwerpadvies Evelyne Gebhardt (PE v01-00)

AMENDEMENTEN NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/0059(CNS) Ontwerpadvies Evelyne Gebhardt (PE v01-00) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 26.6.2012 2011/0059(CNS) AMENDEMENTEN 26-38 Ontwerpadvies Evelyne Gebhardt (PE473.957v01-00) inzake het voorstel

Nadere informatie

1. Wetgeving 2. Rechtspraak 3. Rechtsleer - Verdragen door EU - EU (Opgelet: VK, Ierland en Denemarken) - Verdragen - WIPR > 1 okt 2004

1. Wetgeving 2. Rechtspraak 3. Rechtsleer - Verdragen door EU - EU (Opgelet: VK, Ierland en Denemarken) - Verdragen - WIPR > 1 okt 2004 I. IPR 1.1. Basisprincipe 1. Internationale bevoegdheid 2. Toepasselijk recht 3. Erkenning en uitvoerbaarheid 1.2. Bronnen 1. Wetgeving 2. Rechtspraak 3. Rechtsleer - Verdragen door EU - EU (Opgelet: VK,

Nadere informatie

Checklist dagvaarding in rolzaken sector civiel

Checklist dagvaarding in rolzaken sector civiel Checklist dagvaarding in rolzaken sector civiel A. Betekening en dagvaardingstermijn Bevat het exploot van dagvaarding de datum van betekening? (art. 45 lid 2 sub a Rv.) bij reguliere dagvaardingstermijn

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding J 5

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding J 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding J 5 1.1 Karakter van het rechtsgebied; grensoverschrijdend 15 1.2 Rechtsverscheidenheid en grensoverschrijdend rechtsverkeer 17 1.3 Internationaal privaatrecht is geen

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 27 januari 2000 *

ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 27 januari 2000 * ARREST VAN 27. 1. 2000 ZAAK C-8/98 ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 27 januari 2000 * In zaak C-8/98, betreffende een verzoek aan het Hof krachtens het Protocol van 3 juni 1971 betreffende de uitlegging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 582 EU-voorstel: Verordening jurisdictie, erkenning en afdwinging van rechterlijke uitspraken op civiel en handelsgebied (Brussel I) (COM(2010)748)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 04/06/2015

Datum van inontvangstneming : 04/06/2015 Datum van inontvangstneming : 04/06/2015 Samenvatting C-175/15-1 Zaak C-175/15 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Rechtbank van eerste aanleg Gent, vonnis van 9 september 2010

Rechtbank van eerste aanleg Gent, vonnis van 9 september 2010 Rechtbank van eerste aanleg Gent, vonnis van 9 september 2010 Toepasselijk recht Betwisting van vaderschap Artikel 62, 1 WIPR Turks recht Uitzonderingsclausule van artikel 19 WIPR niet van toepassing Heropening

Nadere informatie

Deze tekst van het voorzitterschap moet samen met de toelichting in document 18475/11 JUSTCIV 356 CODEC 2397 worden gelezen.

Deze tekst van het voorzitterschap moet samen met de toelichting in document 18475/11 JUSTCIV 356 CODEC 2397 worden gelezen. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 januari 2011 Interinstitutioneel dossier: 2009/0157 (COD) 18475/11 ADD 1 REV 1 (nl) JUSTCIV 356 CODEC 2397 NOTA - ADDENDUM van: het voorzitterschap aan: het Coreper

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 16 november 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 16 november 2015 (OR. en) Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 16 november 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2011/0060 (CNS) PUBLIC 14125/15 LIMITE JUSTCIV 265 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité van

Nadere informatie

VONruS RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling Civiel recht handelskamer. locatie Utrecht. zaaknummer / rolnummer: Cl IHAZA l3-316

VONruS RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling Civiel recht handelskamer. locatie Utrecht. zaaknummer / rolnummer: Cl IHAZA l3-316 ú. VONruS RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht handelskamer locatie Utrecht zaaknummer / rolnummer: Cl161342982 IHAZA l3-316 Vonnis in incident van in de zaak van l. de besloten vennootschap

Nadere informatie

» Samenvatting. Internationale kinderalimentatie, Internationale bevoegdheid. [EEX-Verordening - 2; 5 lid 2]

» Samenvatting. Internationale kinderalimentatie, Internationale bevoegdheid. [EEX-Verordening - 2; 5 lid 2] JPF 2009/152 Gerechtshof 's-hertogenbosch 20 mei 2009, HV 200.018.789/01; LJN BI6353. ( Mr. Pellis Mr. Smeenk-van der Weijden Mr. Waaijers ) [De man] te [woonplaats], appellant, hierna te noemen: de man,

Nadere informatie

De Europese Erfrechtverordening

De Europese Erfrechtverordening De Europese Erfrechtverordening Vanaf 17 augustus 2015 wordt de Europese Erfrechtverordening 1 van toepassing, drie jaar na de inwerkingtreding. De Erfrechtverordening beoogt de Europese harmonisatie van

Nadere informatie

Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed

Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 13/11/2015

Datum van inontvangstneming : 13/11/2015 Datum van inontvangstneming : 13/11/2015 Vertaling C-533/15-1 Zaak C-533/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 13 oktober 2015 Verwijzende rechter: Bundesgerichtshof (Duitsland)

Nadere informatie

inzake Bescherming van verkeersslachtoffers in het internationaal privaatrecht

inzake Bescherming van verkeersslachtoffers in het internationaal privaatrecht Memo Kennedy Van der Laan van Ester Nederlof inzake Bescherming van verkeersslachtoffers in het internationaal privaatrecht datum 5 november 2012 referentie 15123/ENE/tso/ 1063887/0.1 JE RECHT HALEN IS

Nadere informatie

Date de réception : 23/01/2012

Date de réception : 23/01/2012 Date de réception : 23/01/2012 Resumé C-634/11-1 Zaak C-634/11 Resumé van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 104, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. AUTHENTIEKE AKTEN (ART. 28 WIPR)... 1

HOOFDSTUK 1. AUTHENTIEKE AKTEN (ART. 28 WIPR)... 1 Inhoud HOOFDSTUK 1. AUTHENTIEKE AKTEN (ART. 28 WIPR)... 1 Afdeling I. Inleiding...... 3 1. Algemeen...... 3 2. Omschrijving.... 3 3. Bewijskracht.... 4 A. Het oude recht... 4 B. Het huidige recht.....

Nadere informatie

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten.

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten. Algemene voorwaarden IMenz BV (Versie 2007-02) 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten.

Nadere informatie

Forumbedingen in factuurvoorwaarden Grenzen van contractvrijheid

Forumbedingen in factuurvoorwaarden Grenzen van contractvrijheid Forumbedingen in factuurvoorwaarden Grenzen van contractvrijheid FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1

Nadere informatie