Je geld slim beheren, een troef voor het leven! Een pilootproject in voor leerkrachten Project Algemene Vakken en Maatschappelijke Vorming

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Je geld slim beheren, een troef voor het leven! Een pilootproject in 2014-2015 voor leerkrachten Project Algemene Vakken en Maatschappelijke Vorming"

Transcriptie

1 Je geld slim beheren, een troef voor het leven! Een pilootproject in voor leerkrachten Project Algemene Vakken en Maatschappelijke Vorming

2 Samengevat Inhoudstafel De FSMA/Wikifin werkt volop aan pedagogisch materiaal om financiële vorming te integreren in de lessen Project Algemene Vakken of Maatschappelijke vorming in de tweede en derde graad van het beroepssecundair onderwijs. Omdat we materiaal ter beschikking willen stellen dat daadwerkelijk tegemoet komt aan de behoeften van leerkrachten, zoeken we bereidwillige scholen en leerkrachten die het materiaal volgend schooljaar ( ) zullen gebruiken en testen. De ervaringen en feedback van deze pilootscholen zullen ons toelaten het materiaal aan te vullen en te verbeteren. Bovendien kunnen de best practices van deze pioniers een bron van inspiratie zijn voor andere leerkrachten. Tijdens 3 ontmoetingsdagen (telkens van 9u30 tot 15u30) willen we aan de deelnemende leerkrachten ondersteuning bieden om vertrouwd te geraken met het materiaal, hen de kans geven om met andere leerkrachten ervaringen en ideeën uit te wisselen en hun feedback over het materiaal verzamelen. Situering 04 Waarom het beroepssecundair onderwijs? 07 Het pedagogisch materiaal 08 Het pilootproject 09 Wie kan zich kandidaat stellen als pilootschool? 10 Wat bieden we aan een pilootschool? 11 De fasen in het project 12 Selectiecriteria 15 Hoe zich kandidaat stellen? 16 Contact 17 een initiatief van de FSMA

3 Situering Financiële vorming is meer en meer een noodzaak. Wanneer de financiële kennis van de Belgen gemeten wordt, zijn de scores doorgaans alarmerend laag. Sinds 2011 kreeg de FSMA van de wetgever de opdracht om initiatieven op poten te zetten om de financiële geletterdheid van de bevolking te verbeteren. Deze initiatieven bundelen we onder de merknaam Wikifin. Wikifin wil leerkrachten ondersteunen die rond financiële vorming willen werken in de klas, naast haar andere acties voor het grote publiek. Daartoe zullen we materiaal ter beschikking stellen van leerkrachten die lesgeven in het secundair onderwijs 1 en pilootprojecten lanceren om het materiaal te testen, te verbeteren en uit te breiden. We werken hiervoor nauw samen met leerkrachten en andere partners uit het onderwijs. Heel concreet, de inhouden van financiële vorming behandelen 5 pijlers. Jongeren vormen in deze pijlers zou hen de competenties moeten bijbrengen om levenslang gepast om te gaan met geld en om een kritische kijk te ontwikkelen op onze samenleving. y Zijn budget en dagelijkse financiën organiseren: een jongere moet leren om een duidelijk en georganiseerd beeld te krijgen van zijn persoonlijke financiën. In dit verband moet hij in staat zijn administratieve procedures uit te voeren, financiële transacties in alle veiligheid te verrichten en zijn inkomsten en uitgaven te bepalen met het oog op zijn toekomstige financiële noden. y Consumeren met verstand van zaken: financiële vorming gaat ondermeer over verantwoord consumeren, denk bijvoorbeeld aan de vaardigheid om keuzes te maken met respect voor zijn budget. Verantwoord consumeren gaat ook over het inschatten van de invloed van reclame, rekening houden met de prijs-kwaliteitverhouding of met duurzaamheid. y Zijn toekomstige financiële situatie inschatten en voorbereiden: om zijn toekomst met vertrouwen tegemoet te kijken, is het belangrijk dat jongeren juist gedrag aanleren op het vlak van budgetbeheer, sparen, lenen en verzekeren. Denk hierbij aan het aanleggen van een spaarbuffer voor onvoorziene kosten of het afsluiten van gepaste verzekeringen. y Risico s inschatten: risico s inschatten krijgt meer en meer een centrale plaats als het gaat over het omgaan met geld. Het gaat niet alleen over de risico s van beleggen, maar ook over het lezen van een contract en de waarde van zijn handtekening, het bewustzijn van het vertrouwelijk karakter van zijn persoonlijke financiële gegevens, voorrang geven aan de betaling van facturen van nutsbedrijven boven het kopen van gadgets,... y Basisconcepten en spelers van het financiële landschap kennen: het begrijpen van financiële basisconcepten, zoals het mechanisme van inflatie of het budgetbeheer van een overheid, maakt integraal deel uit van financiële vorming. Ook meer complexe zaken zoals de rol van Belgische en Europese instellingen en de rechten en plichten van individuen ten opzichte van deze instellingen, zijn belangrijk om zijn persoonlijke financiën goed te kunnen beheren en om een burger te zijn die deelneemt aan de democratie. Er zijn een aantal redenen om financiële vorming bovenaan de agenda te plaatsen. De belangrijkste argumenten zijn: y Jongeren worden steeds vroeger aangesproken als consument. y Financiële producten worden complexer, maar tegelijk ook alsmaar gemakkelijker beschikbaar, ondermeer online. y Veranderingen in onze maatschappij zetten ons systeem van pensioenen en gezondheidszorg onder druk. y Financiële beslissingen en risico s komen meer en meer terecht op de schouders van het individu. Internationale studies tonen bovendien aan dat competenties over het omgaan met geld best zo jong mogelijk verworven worden. De school is dus een bevoorrechte omgeving voor financiële vorming. Argumenten hiervoor zijn: y In een leercontext zijn jongeren in staat om zowel eenvoudige als meer complexe financiële noties te begrijpen. y Door financiële vorming aan te bieden op school, kunnen alle jongeren bereikt worden. Jongeren uit financieel kwetsbare gezinnen maken dan op school kennis met meer aangepaste strategieën over het omgaan met geld en starten op die manier hun leven als jongvolwassene met nuttige basis kennis. 1 We hebben ervoor gekozen om ons in een eerste fase te richten op de leerlingen uit het secundair onderwijs, maar niets sluit uit dat we later ook initiatieven ontwikkelen voor het basisonderwijs. 4 5

4 y Het aanleren van goede vaardigheden om om te gaan met sparen, consumeren, budgetbeheer,... is een proces dat meerdere jaren tijd vraagt. Op school kan dit geleidelijk aan opgebouwd worden, waarbij de opdrachten jaar na jaar moeilijker worden. Momenteel ontwikkelen we materiaal voor de leerkrachten die Project Algemene Vakken (PAV) of Maatschappelijke Vorming (MAVO) geven in het beroepssecundair onderwijs. Volgend schooljaar ( ) willen we dat materiaal ter beschikking stellen en testen in een aantal pilootscholen. Voor de ontwikkeling van dit materiaal en het organiseren van dit pilootproject werken we nauw samen met pedagogisch begeleiders Project Algemene Vakken van de verschillende onderwijskoepels en met BELvue-Koning Boudewijnstichting. Waarom het beroepssecundair onderwijs? We hebben ervoor gekozen om onze inspanningen in eerste instantie te richten op leerlingen in de tweede en derde graad van het beroepssecundair onderwijs (BSO) of het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO), en wel omwille van verschillende redenen: y Het beroepssecundair onderwijs is een praktijkgerichte onderwijsvorm waarin de jongere naast algemene vorming vooral een specifiek beroep aanleert. Heel wat jongeren zullen na het beroepsonderwijs dan ook intreden op de arbeidsmarkt en een beroep uitoefenen. Het zijn dus deze jongeren die doorgaans het vroegst financieel onafhankelijk worden van hun ouders en op eigen benen staan. Het is daarom van groot belang dat zij beschikken over de basiscompetenties om hun eigen leven financieel te organiseren. y De basis voor het leren omgaan met geld wordt gelegd binnen het gezin. Jongeren uit financieel kwetsbare gezinnen maken thuis vaker kennis met onaangepaste praktijken op dit vlak. Financiële vorming op school kan bijdragen aan het voorkomen van de reproductie van deze familiale gewoonten. Door onze aandacht in een eerste fase te richten op de leerlingen uit het beroepssecundair onderwijs, bereiken we een relatief groot aandeel leerlingen uit financieel kwetsbare groepen. y Voor het beroepssecundair onderwijs werden er eindtermen geformuleerd voor Project Algemene Vakken (PAV), een vak met als doel de basisvorming geïntegreerd aan te bieden. Centraal in deze basisvorming van jongeren in het BSO staat de bekommernis om hen te begeleiden in hun individuele persoonlijkheidsontwikkeling en in hun sociale vorming, zodat ze zowel in hun persoonlijk leven, in hun professioneel leven en in het kader van hun deelname aan het maatschappelijk leven adequaat en zelfredzaam kunnen optreden en handelen. De doelen en onderwerpen van financiële vorming sluiten hier goed bij aan en PAV is dan ook een geschikte toegangspoort om deze doelen en onderwerpen aan bod te laten komen in het curriculum. 6 7

5 Het pedagogisch materiaal Het pilootproject Concreet werken we dus aan de ontwikkeling van materiaal dat leerkrachten PAV en MAVO kunnen gebruiken als inspiratie om financiële vorming te integreren in hun lessen. We voorzien inspiratiemateriaal over verschillende thema s: y sparen en beleggen y z n budget beheren y verantwoord consumeren y betaalmiddelen y lenen y verzekeren 1 y werken 1 Om materiaal ter beschikking te stellen dat daadwerkelijk tegemoet komt aan de behoeften van leerkrachten, zoeken we bereidwillige scholen en leerkrachten die het materiaal volgend schooljaar ( ) zullen gebruiken en testen. De ervaringen en feedback van de pilootscholen zullen ons toelaten het materiaal te verbeteren. Bovendien kunnen de best practices van deze pioniers een bron van inspiratie zijn voor andere leerkrachten. Is uw school geïnteresseerd om zich kandidaat te stellen als pilootschool, lees dan zeker verder en vul het formulier in op wikifin-at-school. Per thema voorzien we twee bundels: y een bundel waarin we de relevante inhouden over het thema selecteren en in begrijpelijke taal toelichten. Dit document is bedoeld als achtergrondinformatie voor de leerkracht, zodat ze zelf het thema goed beheersen. y een document waarin we pedagogisch-didactische inspiratie geven om het thema aan bod te laten komen in de les: nuttige websites, artikels en video s, tips voor werkvormen en activiteiten, de verwijzing naar de vakgebonden (PAV) en vakoverschrijdende eindtermen,... y Dit materiaal zal voor alle scholen vrij beschikbaar zijn via onze website (http://www.wikifin.be/nl/wikifin-at-school). 1 Deze thema s zullen niet klaar zijn tegen begin september 2014, maar zullen later ter beschikking gesteld worden. 8 9

6 Wie kan zich kandidaat stellen als pilootschool? Wat bieden we aan een pilootschool? Alle Vlaamse secundaire scholen die in de tweede en/of de derde graad beroepssecundair onderwijs inrichten en de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs. In elke kandidaat-pilootschool voor voltijds beroepssecundair onderwijs zijn er minstens twee leerkrachten PAV of MAVO (indien mogelijk één leerkracht van de tweede graad en één van de derde graad) die: In elk kandidaat-centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs is er minstens 1 leerkracht PAV of MAVO die: y zich engageren om deel te nemen aan de verschillende fasen van het project (zie verder); y bereid zijn het aangeboden materiaal te bestuderen en te verwerken in hun lessen PAV of MAVO om zo de financiële vorming van jongeren te promoten; y bereid zijn om het materiaal en de informatie tijdens de sessies (zie verder) te verspreiden onder hun collega s van de vakwerkgroep PAV of MAVO, samen met hen na te denken over de vertaling van het materiaal naar de lessen PAV of MAVO, ervaringen van collega s te bundelen en met ons te delen. y de kans om in nauwe samenwerking met collega s na te denken over de invulling van de lessen en thema s en innovatief te werken in de klas; y pedagogisch materiaal rond financiële vorming. Dit materiaal zal later uitgebreid en aangepast worden op basis van de ervaringen en de feedback van de pilootscholen en -centra; y ondersteuning van de deelnemende leerkrachten tijdens 3 ontmoetingen die doorgaan in Brussel, op loopafstand van het Centraal-Station. In deze ontmoetingen willen we leerkrachten uitleg geven over het materiaal en de aanpak en willen we hen de kans geven om met leerkrachten van andere scholen en -centra van gedachten te wisselen en ervaringen en best practices uit te wisselen. Zo willen we hun pedagogisch-didactisch handelen verrijken. We bieden aan de deelnemende leerkrachten tevens de mogelijkheid om in de tussentijd vragen te stellen aan de organisatoren van het project via mail naar y een forfaitair bedrag van 300 euro voor elke geselecteerde pilootschool of -centrum. Dit bedrag dient in de eerste plaats om de verplaatsingskosten van de leerkrachten voor de drie overlegmomenten te Brussel te dekken. De resterende som kan elke school vrij besteden. We verwachten tevens dat de directeur van zijn kant zich engageert voor het project. Voor een inschatting van de taakbelasting van de leerkrachten van de vakwerkgroep PAV/MAVO houdt hij rekening met hun deelname aan dit pilootproject. Tevens ondersteunt en controleert hij de vooruitgang van het project, de leerkrachten en de vakwerkgroep

7 De fasen in het project 1. Juni tot september 2014: geïnteresseerde scholen en centra stellen zich kandidaat Scholen en centra die geïnteresseerd en gemotiveerd zijn om deel te nemen aan het pilootproject, kunnen hun kandidatuur indienen via wikifin.be/nl/wikifin-at-school. Formulieren indienen gebeurt bij voorkeur voor 1 juli en uiterlijk op 12 september. 2. September 2014: de FSMA/Wikifin en de pedagogische begeleiding selecteren 16 scholen Op basis van de ingediende formulieren en op basis van een aantal selectiecriteria (zie verder) beslissen de FSMA/Wikifin en de pedagogisch begeleiders van de onderwijskoepels welke scholen weerhouden worden voor deelname aan het pilootproject. Alle scholen worden ten laatste op 29 september op de hoogte gebracht van deze beslissing. 3. Donderdag 16 oktober 2014: eerste ontmoetingsdag ter lancering van het project Op 16 oktober 2014 voorzien we een eerste ontmoeting met alle deelnemende leerkrachten. Op het programma staan: y de voorstelling van het project: het doel (financiële vorming voor leerlingen in het BSO stimuleren), de verschillende fasen, wat we verwachten van de deelnemende scholen en leerkrachten,...; y het verspreiden en uitgebreid toelichten van het ontwikkeld materiaal (per thema een bundel met de theorie en een bundel die inspiratie geeft voor de pedagogisch-didactische aanpak). Zo zijn de leerkrachten al goed voorbereid om aan de slag te gaan met het materiaal; y een bevraging bij de deelnemers om hun verwachtingen bij de start van het project te identificeren en hun ideeën over de aanpak van financiële vorming te verzamelen; y de gelegenheid om in groepjes te brainstormen over de aanpak in de klas. 12 De dag start om 9u30 en eindigt om 15u30 en gaat door in de gebouwen van de FSMA in Brussel, op loopafstand van het Centraal-Station. 4. Van oktober tot december 2014: voorbereidingstijd voor de leerkrachten Tijdens het eerste trimester hebben de deelnemende leerkrachten de tijd om kennis te maken met het materiaal dat we hen ter beschikking stellen, te zoeken naar manieren om deze leerstof te integreren in hun bestaande lessen en thema s en hun lessen voor te bereiden. We moedigen de leerkrachten aan om hierover te blijven communiceren met andere leerkrachten die deelnemen aan het pilootproject. Met eventuele vragen kunnen de leerkrachten ook terecht bij de ontwikkelaars van het materiaal, via mail naar 5. Dinsdag 13 januari 2015: tweede ontmoetingsdag Begin januari voorzien we een tweede ontmoeting met alle deelnemende leerkrachten. Voor de meeste leerkrachten komt deze ontmoeting net voor ze starten met de lessen die ze geven op basis van ons materiaal, al kan het ook zijn dat sommige leerkrachten al enkele lessen gegeven hebben. De doelen van deze ontmoeting zijn: y reacties en feedback van de leerkrachten verzamelen over het inspiratiemateriaal; y de mogelijkheid bieden om vragen te stellen over het materiaal en de aanpak; y leerkrachten de kans geven om ideeën uit te wisselen over de geplande aanpak. De dag start om 9u30 en eindigt om 15u30 en gaat door in de gebouwen van de FSMA in Brussel, op loopafstand van het Centraal-Station. 6. Van januari tot april 2015: testfase In het tweede trimester geven de leerkrachten PAV/MAVO de lessen gebaseerd op ons materiaal. Voor de specifieke invulling van deze lessen houdt de leerkracht rekening met de kenmerken van de klasgroep (studierichting, taalvaardigheid, ICT-vaardigheden, voorkennis,...). We verwachten dat ons inspiratiemateriaal substantieel verwerkt wordt. Bij voorkeur bereiden verschillende leerkrachten PAV van dezelfde school de lessen samen voor en geven ze ze elk in hun klas(sen). Deze samenwerking zal toelaten om te leren van elkaar en ons een rijker en genuanceerder beeld te geven van de ervaringen en best practices. 13

8 7. Maandag 27 april 2015: derde ontmoetingsdag Nadat alle leerkrachten de lessen, gebaseerd op ons inspiratiemateriaal, gegeven hebben, komen we voor de derde keer samen. Bedoelingen van deze sessie zijn: y feedback en nieuwe ideeën verzamelen om het aangeboden materiaal uit te breiden en te verbeteren; y leerkrachten best practices en ervaringen laten uitwisselen; y de inspiratiedag (zie verder) voorbereiden. De dag start om 9u30 en eindigt om 15u30 en gaat door in de gebouwen van de FSMA in Brussel, op loopafstand van het Centraal-Station. 8. Mei tot augustus 2015: aanpassing materiaal Op basis van de feedback van de leerkrachten uit de pilootscholen passen we het materiaal aan en breiden we de pedagogisch-didactische suggesties voor werkvormen, materiaal,... uit. 9. Woensdag 23 september 2015: inspiratiedag voor leerkrachten PAV en MAVO van heel Vlaanderen Aan de start van schooljaar organiseren we een inspiratiedag voor alle geïnteresseerde leerkrachten PAV en MAVO van de scholen voor voltijds beroepssecundair onderwijs en de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs. Tijdens deze dag staan zeker op het programma: y verspreiden en toelichten van het getest materiaal op grote schaal; y best practices van de pilootleerkrachten delen met de leerkrachten van andere scholen. We hopen dat er enkele leerkrachten van de pilootscholen bereid zijn om hun collega s op sleeptouw te nemen, hun ervaringen te delen met hen en hen warm te maken om rond financiële vorming te werken in hun klassen. De voorbereiding daarvan kan gebeuren tijdens de derde ontmoeting eind april. Selectiecriteria De FSMA en pedagogisch begeleiders PAV van de verschillende koepels beslissen samen welke 16 scholen geselecteerd worden voor deelname aan het pilootproject. Daarbij streven we naar variatie onder de deelnemende scholen: y BSO-richtingen uit de harde (bouw, automechanica,...) en uit de zachte sector (verzorging, kantoor,...) y geografische spreiding van de deelnemende scholen y scholen uit de grootstad en scholen op het platteland y scholen die voltijds beroepssecundair onderwijs aanbieden en scholen die deeltijds beroepssecundair onderwijs aanbieden y kleine, grote en middelgrote scholen y... Daarnaast houden we ook rekening met het aantal leerkrachten van een school die zich wil engageren om lessen gebaseerd op ons materiaal, uit te testen. Tot slot brengen we de motivatie van een school in rekening: de motivatie om de financiële geletterdheid bij jongeren te stimuleren, de motivatie om deel te nemen aan de verschillende fasen van het project en om zijn ervaringen met ons en met collega-leerkrachten te delen

9 Hoe zich kandidaat stellen? Contact Scholen die zich kandidaat willen stellen als pilootschool, vullen het formulier in dat online beschikbaar is via Te onthouden data: y indienen kandidatuur bij voorkeur voor 1 juli 2014 en ten laatste op 12 september 2014 y bekendmaking geselecteerde pilootscholen: 29 september 2014 Voor meer informatie over Wikifin.be, het programma voor financiële vorming van de FSMA, surf naar Voor specifieke vragen kan je Els Lagrou contacteren op tel of via mail naar Vrij te houden momenten voor overleg: y 16 oktober 2014 (eerste ontmoeting) y 13 januari 2015 (tweede ontmoeting) y 27 april 2015 (derde ontmoeting) y 23 september 2015 (inspiratiedag) 16 17

10 Wat is Wikifin.be? Wikifin.be is een website, onafhankelijk van de private financiële spelers. De site werd in januari 2013 door de FSMA gelanceerd om de consument bij financiële beslissingen te helpen door objectieve, betrouwbare en praktische informatie aan te reiken. Het programma richt zich tot de hele bevolking, jong of iets minder jong. Op elke leeftijd maken we financiële keuzes die op lange termijn gevolgen kunnen hebben. Op Wikifin.be vind je gemakkelijk de juiste informatie! Wat is de FSMA? De FSMA is de Belgische Autoriteit voor de Financiële Diensten en Markten. Het is een autonome openbare instelling die als opdracht heeft de consument op het vlak van financiële dienstverlening te beschermen. De FSMA heeft dus geen commerciële doelstellingen. een initiatief van de FSMA

Financiële geletterdheid

Financiële geletterdheid Troonstraat 125-1050 Brussel Tel. 02 507 88 77 - E-mail: studiedienst@gezinsbond.be www.gezinsbond.be/gezinspolitiek december 2013 Financiële geletterdheid Standpunt van de Gezinsbond Definitie 'financiële

Nadere informatie

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met COLOFON In the pocket

Nadere informatie

MO - Huishouding 2013/824/6/D

MO - Huishouding 2013/824/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Huishouding Goedkeuringscode 2013/824/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

Presenteert. Infobundel versie 5. (9 september 2014) http://www.skillville.be

Presenteert. Infobundel versie 5. (9 september 2014) http://www.skillville.be Presenteert Infobundel versie 5 (9 september 2014) http://www.skillville.be 1 Wat is SKILLVILLE?... 4 2 Doel van SKILLVILLE... 5 3 Doelgroep van SKILLVILLE... 6 4 Pakketten van SKILLVILLE... 6 4.1 Financiële

Nadere informatie

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Thuisbegeleidingsdienst Ganspoel 2-3040 Huldenberg BASISNOTA voor mensen in THUISBEGELEIDING THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

MO - Techniek 2013/825/6/D

MO - Techniek 2013/825/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Techniek Goedkeuringscode 2013/825/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Brochure voor de leraar van het secundair onderwijs 2 Kom in de stemming Welkom U hebt een bezoek aan het Vlaams Parlement vastgelegd: van harte

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Memorandum Gewestverkiezingen

Memorandum Gewestverkiezingen Memorandum Gewestverkiezingen 2009 Voorstellen met het oog op het herstellen van de voorwaarden voor menselijke waardigheid en de uitoefening van de rechten van de mens die ondermijnd worden door armoede.

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de klas

Omgaan met verschillen in de klas Omgaan met verschillen in de klas Inhoud o.a. Team teaching Samenwerkend leren Systematische aanpak van gedragsproblemen Heterogeen groeperen Effectief in de praktijk Basisonderwijs in ontwikkeling Weer

Nadere informatie

Financieel risicogedrag bij jongeren

Financieel risicogedrag bij jongeren Contacten: Ilse Cornelis, onderzoeker Cebud i.cornelis@thomasmore.be 0485 18 92 60 Bérénice Storms, onderzoeksleider Cebud Berenice.Storms@thomasmore.be Esther Geboers, coördinator Cebud Esther.Geboers@thomasmore.be

Nadere informatie

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status ( ( Fit in joen ooft Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status (2) i Inhoudstafel (3) 1. Ontstaan van deze inspiratiekit 5 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Basisvisie Financiële Educatie. Financiële educatie in primair en voortgezet onderwijs. Leerplankader voor ontwikkeling en implementatie

Basisvisie Financiële Educatie. Financiële educatie in primair en voortgezet onderwijs. Leerplankader voor ontwikkeling en implementatie Basisvisie Financiële Educatie Financiële educatie in primair en voortgezet onderwijs Leerplankader voor ontwikkeling en implementatie Auteurs: Hans Hooghoff (SLO) Frank Studulski (Sardes) Ruud van Uffelen

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE >r >r COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 08.03.2004 COM(2004) 158 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE Tussentijdse evaluatie van het programma "Jeugd" 2000-2006 (over de periode 2000-2003)

Nadere informatie

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten.

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten. 5.2. LEERONDERSTEUNING Productidentificatie Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten Gebruikers: Centra voor Basiseducatie Competentiecentra VDAB Centra voor Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken Inhoudsopgave Woord vooraf... 2 Taal als bindmiddel... 4 1 Een concept voor een Vlaams talenbeleid... 7 1.1 Zwak of sterk

Nadere informatie

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk Campus OLB, Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt tel.: 011 28 82 70 fax: 011 28 82 69 www.khlim.be/saw B a c h e l o r n a b a c h

Nadere informatie

Wat betekent dit voor mij?

Wat betekent dit voor mij? Wat betekent dit voor mij? Wijzer in geldzaken Programma 2013/2014 Voorwoord Het Platform Wijzer in geldzaken heeft in 2012 grote stappen voorwaarts gezet om de financiële kennis en vaardigheden van de

Nadere informatie

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009 Attract and Retain Handboek 2007-2009 Lifelong Learning Programme Grundtvig Multilateral Project AaR Attract and Retain 134672-Llp-1-2007-1-nl-GRUNDTVIGGMP Grant Agreement: 2007-3457/001-001 Dit project

Nadere informatie

Expertisecentrum voor ontwikkeling en leren: Innovatief en inclusief onderwijs Ontwikkelingsstoornissen: Meertaligheid & interculturaliteit

Expertisecentrum voor ontwikkeling en leren: Innovatief en inclusief onderwijs Ontwikkelingsstoornissen: Meertaligheid & interculturaliteit CODE Thomas More Expertisecentrum voor ontwikkeling en leren: Innovatief en inclusief onderwijs Ontwikkelingsstoornissen: ADHD & ASS; taal- en leerstoornissen Meertaligheid & interculturaliteit 2014-2015

Nadere informatie

Wereldburgerschap in je vak of project

Wereldburgerschap in je vak of project Deel 2 Wereldburgerschap in je vak of project 1 WAT WIL IK MET MIJN LEERLINGEN BEREIKEN?... 48 2 HOE PAK IK HET BINNEN MIJN VAK AAN?... 54 3 HOE PAK IK HET VAK- EN KLASOVERSCHRIJDEND AAN?... 62 4 BESCHIK

Nadere informatie

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

Open leren maakt vrij

Open leren maakt vrij Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen Academiejaar 2013-2014 Open leren maakt vrij Interdisciplinair project - Eindrapport Onderwijs op maat in de gevangenis van Antwerpen Academiejaar 2013-2014

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij beleggingsondernemingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de

Nadere informatie

WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG

WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG vrijwilligersacademie limburg 2013-2014 1 VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG 2013-2014 Vormingsaanbod voor verenigingen, organisaties en vrijwilligers 2 vrijwilligersacademie

Nadere informatie

Mondiale vorming en ontwikkelingseducatie op school

Mondiale vorming en ontwikkelingseducatie op school Mondiale vorming en ontwikkelingseducatie op school Een doorlichting van vijftien studies omtrent mondiale vorming en ontwikkelingseducatie Lieve Daens, Jan Van Ongevalle & Tom De Bruyn (HIVA) Draft, oktober

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

in dit nummer 10 jaar ProfS nodigt uit tot reflectie / Bernardusscholen groeien naar hervormd SO / Saneren scholenterreinen

in dit nummer 10 jaar ProfS nodigt uit tot reflectie / Bernardusscholen groeien naar hervormd SO / Saneren scholenterreinen 10 Jaargang december 2013 44 Maandblad verschijnt niet in juli en augustus Afgiftekantoor 2099 Antwerpen X - P509707 Afzendadres: Guimardstraat 1 1040 Brussel Vlaams secretariaat van het katholiek onderwijs

Nadere informatie