Children of the digital revolution: jongerencultuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Children of the digital revolution: jongerencultuur"

Transcriptie

1 S Children of the digital revolution: jongerencultuur en nieuwe oen Depreitere, 2001 New media rules the waves Onze samenleving heeft de laatste 25 jaar een ware geda antever wisseling ondergaan op vlak van communicatie en technologie. Wat in de jaren zeventig nog pure science-fiction op het witte doek was, is de dag van vandaag gemeengoed geworden. Shoppe n on-line, betalen met proton, mobiele tele fonie, web-vergaderingen, cybercafé s en waar vroeger het geflikker van alle en de televisie s avonds menige huiskamer verlichtte, staan nu pr aktisch overal één of meerdere C-scherme n broederlijk in de buurt van he t televisietoestel m ee te flikkere n. We bevinden ons in een digitaal tijdperk dat onze manier van leven en denken fundamenteel beïnvloedt. Het digitaal tijdperk heeft niet alleen een invloed op onze samenleving maar ook ontegensprekelijk op de jonge rencultuur. Hoe deze digitale revolutie e n jongerencultuur zich tot elkaar verhouden, is het opzet van dit discours. Let s surf! 1.his is a culture clash Jeugdcultuur, jongerencultuur, jeugdsubcultuur. Deze termen worden te pas en te onpas in de mond genomen maar waar staan deze termen voor? Het is niet makkelijk omdat het gaat om een samenstelling van twee vage begrippen: jeugd of jongeren en cultuur. och doen we een poging tot definitie. Er bestaat geen axiomatische definitie van jeugd. Jeugd is een begrip dat constant in beweging is. De meest gangbare definities situeren zich op twee vlakken: een biologische definitie en een maatschappelijke definitie. Je ugd is sowieso de biologische periode tussen de kindertijd en de volwassenheid. Deze overgangsfase kenmerkt zich door het losmakingproces van de ouders die tot dan de eerste en enige figuren waren waarmee de jongere zich kon identificeren. De jongere ondergaat bovendien een aantal lichamelijke veranderingen die hij of zij psychisch moet verwerken. Men ontwikkelt een eigen identiteit. GrabbeloN

2 Maatschappelijk gezien ne men jongeren een aparte plaats in, ze nemen deel aan de maatschappij, aan de gangbare cultuur op hun eigen manier. De overgangsperiode tussen de kindertijd en de volwassenheid is de periode bij uitstek om te experimenteren met de eigen mogelijkheden, met de eigen positie, de eigen status. Het is de periode van sociale heroriëntatie: de jongere komt vanuit het (beschermende) milieu van het gezin en moet nu zijn weg zien te vinden in de groeperingen buiten dit gezin. Jongeren gaan op zoek naar hun plaats in de samenleving. Ook het begrip cultuur is niet onder één noemer te vangen. In de loop der tijden zijn er reeds honderden betekenissen en invullingen aan het begrip cultuur gegeven. ls we het hebben over cultuur in het kader van jongerencultuur, dan beperken we ons tot cultuur als een eigen pakket vaardigheden, gewoontes en gedachten die mensen meekrijgen en zich eigen maken en gebruiken om hun leven zinvol te maken. Cultuur kan alleen maar bestaan onder een groep mensen. ls die groep enkel uit jongeren bestaat, spreekt men logischerwijze van jongeren- of jeugdcultuur. Binnen de algemene jongerencultuur onderscheidt een deel jongeren zich van deze a lgemene jongerencultuur door deel uit te maken van een subcultuur of een tegencultuur. Beide vormen maken onlosmakelijk deel uit van de algemene jongerencultuur en verz etten zich tege n de heersende oudercultuur. Een jeugdsubcultuur biedt hierbij echter geen alternatief voor de heersende oudercultuur terwijl een tegencultuur dat wel doet. ot eind jaren zeventig was dit onderscheid heel duidelijk: rock n roll was bijvoorbeeld een subcultuur waarbij jongeren zich onderscheidden van de oudercultuur door hun kledij, muziek en gedrag maar op het einde van de rit toch aansloten bij het traditionele huisje-tuintje verhaal. De hippiecultuur bood echter ee n volledig alternatief voor de heersende oudercultuur en de golden sixties. De punkcultuur veegt eind jaren zeventig dit duidelijk onder scheid van tafel en vormt zowel een subc ultuur als tege ncultuur waarna het beeld en de inhoud van jongerenculturen alleen maar diverser en diffuser wordt. De elkaar steeds sneller opvolgende vormen van jongerenculturen hangen dan nu weer puur hedonisme aan of vallen op door een verregaand ideologisme. an het einde van de twintigste eeuw slaat het fin du siecle in volle hevigheid toe e n kennen we de ene revival na de andere waarbij de verschillende jeugdculturen van de laatste 50 jaar de revue passeren. Ve rschillende tot dan toe onverenigbare jeugdculturen gaan een uiterlijk huwelijk met elkaar aan grunge verenigde de punk- en hippiecultuur - en bepalen het straatbeeld. De eens zo duidelijke verpakking staat niet meer voor de inhoud van weleer en keer op keer worden grenzen verlegd. De steeds groter wordende bereikbaarheid van informatie heeft hier een onmiskenbare rol gespeeld naast de groeiende invloed van de commercie en de media, waartoe ook de nieuwe media behoort. GrabbeloN

3 S 2.Computer killed a V star Net zoals het bijna onbegonnen werk is om een sluitende definitie te formuleren voor het begrip jongerencultuur is het een dito opdracht als het over nieuwe media gaat. Desondanks maakt praktisc h iedereen bij het horen van de term nieuwe media onmiddellijk de link met het internet. Maar niet alle en het internet speelt meer en meer een cruciale rol bij jongeren, ook de mobiele telefonie is er de laatste jaren in geslaagd om op een recordtempo één van de favoriete communicatiemiddelen te worden bij jongeren. Bij wijze van illustratie een greep uit de facts and figures over internet en mobiele telefonie. Coppens, M. (2000) Internetgeneratie bestaat nog niet, De Standaard, 16/02/ 2000 BRUSSEL De computer en zeker het Internet zijn in de leefwereld van jongeren lang niet zo evident als radio en televisie. Bijna alle van de tweehonderd 16- tot 23-jarigen die werden ondervraagd door Market nalysis & Synthesis (MS) kijk en in het w eekend televisie, maar slechts twee op drie zit op zaterdag of zondag aan de computer. Minder dan één op drie surft dan al eens op het net. De Clerck, J.. ( 2000) Het Surfgedrag van Vlaamse tieners onderzoc ht, Internet- ddict, 12/10/2000 Uit een onderzoek van de RUG blijkt dat 80 % van de Vlaamse jongeren thuis een C gebruikt en dat bijna de helft van hen die C aanwendt om op Internet te surfen. X, (2000) Jonge webgeneratie is veel actiever dan volwassenen, De inanciee l Economische ijd, 06/12/2000 Bijna Belgen jonger dan 25 jaar vormen vandaag de jeugdige webgeneratie die regelmatig op het internet surft. Dat zijn er meer dan vorig jaar. Daarmee zijn de jongeren tussen 6 en 24 jaar goed voor het grootste segment van de totale groep van internetgebruikers in ons land. Hun populairste webbezigheden zijn en, chatten en muziek downloaden. Deze resultaten komen naar voren uit de jaarlijkse grootschalige studie van het internetadvies- en onderzoeksbureau Insites. Marijsse, N. (2000) Eerste enquête naar SMS gedrag bij jongeren, Internet-ddict, 30/10/2000 Uit een nieuwe studie van Motorola bij de Belgische jeugd blijkt dat 85 procent van de jongeren zijn GSM gebruikt om te SMS-en. Reeds 28 procent van de jongeren gebruikt zijn GSM enkel en alleen om te SMS-en. Voornaamste reden hiervoor blijkt de minieme kostprijs. Zijn we op weg naar een nieuwe subcultuur? GrabbeloN

4 X, Stokvis, Wel of nie t een GSM, De Standaard, 23/10/2000 Vroeger was de inzet een bromfiets, of een piercing. Vandaag wordt er in huisgezinnen met pubers geruzied en met deuren gegooid om een gsm. l mijn klasgenoten hebben er één, ma! 3.Children of the digital revolution 3.1. Veranderende media Het schrift, het boek, radio, televisie waren revolutionaire uitvindingen die telkenmale het maatschappelijk leven sterk beïnvloedde n. Dit geldt evenzeer voor de nieuwe media of de digitalisering waarbij de vorige revoluties opgeslorpt worden door de computer. Zelfs traditionele instituties zoals bijvoorbeeld scholen, bibliotheken of musea ontsnappen niet aan deze ontwikkeling. De intrede van de nieuwe media creëert nieuwe mogelijkheden met als centraal kenmerk interactie: de consument kan actief deelnemen en wordt zo ook producent. De postindustriële samenleving verlegt de klemtoon van het vervangen van menselijke arbeid door machines naar het manipuleren van informatie door automatisering. De hiërarchische samenleving brokkelt ziende rogen af onder de opmars van de netwerksamenleving de horizontale samenleving - als gevolg van het ontstaan van een nieuwe economie, de groei van de globalisering en de ontwikkeling van de digitalisering. Een zee aan informatie wordt voor iedereen meer en meer toegankelijk. Deze maatschappelijke evolutie zindert door tot in de jongerencultuur omdat zij nu éénmaal deel uitmaakt van deze veranderende samenleving. De veelheid aan keuzes en mogelijkheden maken het de jongere de dag van vandaag niet makkelijker op om zijn of haar eigen identiteit te bepalen, te meer omdat de netwerksamenleving het mogelijk maakt om tegelijkertijd tot meerdere netwerken te behoren. Deze e volutie in de maatschappij heeft ook tot gevolg dat de traditionele gevestigde instituten zoals bijvoorbeeld onderwijs om kennis te vergaren op hun grondvesten daveren. Intelligentie wordt niet langer bepaald door de som en reproductie van schoolse kennis en vaardigheden. Gardner (1983) verruimt intelligentie tot de som van ruimtelijke, muzikale, emotionele, sociale, motorische, logisch-wiskundige en talige intelligentie Jongerencultuur en digitalisering Van BC naar EBC We kunnen er niet om heen: we leven in een gedigitaliseerde maatschappij waarbij wat vandaag belangrijk lijkt morgen verouderd en achterhaald is. Jongeren groeien op in deze maatschappij waarbij cyberspace voor hen een natuurlijke biotoop is. Net zoals jongeren die na de grote crisis in de jaren zeventig de samenleving niet als e en samenleving in crisis ervoeren, is de digitale samenleving voor de jongeren vandaag niet me er dan vanzelfsprekend. GrabbeloN

5 S Children are at the epicenter of the information revolution, ground zero of the digital world. hey helped build it, and they understand it as well or better than anyone. Not only is the digital world making the young more sophistica ted, altering their ideas of what culture and literacy are, it is connecting them to one another, providing them with a new sense of political self. ( ) hey re citizens of a new order, founders of the Digital Nation. atz 1996 Jongeren zijn niet langer alleen geletterd, ze zijn digitaal geletterd. Ze zijn dit niet, ze worde n het door hun sociale omgeving, de digitale samenleving. Geletterd zijn betekent dat men kan communiceren in de cultuur waarin men leeft, in dit geval de digitale samenleving. Naast het BC speelt het kennen en kunnen gebruiken van het EBC een steeds grotere rol he game zone Net zoals de modewereld zijn mosterd én inkomsten haalt bij de steeds veranderende jongerenculturen, is de digitalisering een geschenk uit de hemel voor de commercie. inder- en jongerenprogramma s, computergames moeten echter wel voldoen aan de markteisen en vormen een niet te onderschatten onderdeel van de groeiende wereldhandel en merchandising: Star Wars, linstones, Batman, Seamstraat, okémon, the Simpsons, om er maar enkele te noemen. Iedere nieuwe kinderheld wordt in het zog gevolgd door een batterij aan spin-off producten: boeken, televisieseries, computergames, kledij, schoolgerief,. Ook binnen de popmuziek stellen we hetzelfde fenomeen vast. Niet alleen de boys- en girlsbands volgen elkaar in een razendsnel tempo op met telkens de bijhorende merchandising, ook binnen de alternatieve popmuziek stellen we een zelfde evolutie vast. Hier betalen bands echter een z ware tol voor, hun le vensverwachting wordt drastisch ingekort: the king of today is the loser of tomorrow. Ee n jarenlang succesverhaal zoals bijvoorbeeld dat van Elvis resley, he Rolling Stones of he Beatles behoort praktisch tot het verleden. Enkel diegenen die hun principes opzij zetten en who goes with the flow maken nog een kans op een langere carrière. opartiesten zoals bijvoorbeeld Madonna of Michael Jackson hebben dit maar al te goed begrepen. Op het vlak van computergames behoren Nintendo en Sega tot de rijkste bedrijven in de wereld en net zoals in de jaren vijftig is de jeugd meer da n ooit een rijke bron aan inkomsten voor de commer cie. De commercie wordt er niet alleen rijk van, ze bepaalt bovendien grotendeels de levensstijl gevoed door de groeiende koopkracht van de jeugdige consument die maar al te graag gaat bijklussen om zich bijvoorbeeld het laatste nieuwe type GSM aan te schaffen en de bijhorende telefoonrekening te kunnen betalen. Om de entertainment-slagkracht te vergroten gaan verschillende bedrijven ook samenwerken. Zo lanceert Walt Disney Company in samenwerking met Microsoft Network Disney s Daily Blast : een mix van on-line spelletjes, animated GrabbeloN

6 stories en de laatste nieuwtjes voor de jeugdige bevolking, maar waar echter wel moet worden voor betaald. Jeff Sanderson, manager van Microsoft Network, geeft grif toe dat de samenwerking met Disney de kassa aardig doet aantikken. With all the fears that parents have about the Internet, the Disney name is trusted and valued. If there is anything that will get them on-line, Disney will. (he Wall Street Journal. March 31, 1997). Zo besloot pple een tijd geleden minder te investeren in onderzoek, waardoor een aantal toponderzoekers plots vrij kwamen. Zij werden niet gevraagd door universiteiten maar door bedrijven. Zo verliet de onderwijsspecialist llan ay, pple voor Disney Imagineering. Het ziet er naar uit dat Disney edutainment en digitalisering au sérieux neemt. lle redenen voor ouders, begeleiders, opvoeders en leraren om Disney - dus de media - au sérieux te nemen rends in digitale jeugdculturen Dig it! De digitale revolutie is een belangrijk keerpunt voor jeugdculturen. Door de nieuwe, digitale media kunnen jeugdculturen niet alleen veel sneller ontstaan en verspreid worden, het succes van die nieuwe media zelf is voor een groot stuk verbonde n met de Net Generatie. Dit betekent echter niet dat hedendaagse jeugdculturen pe r definitie digitale jeugdculturen zijn maar de wederzijdse beïnvloeding tussen de digitalisering en jonge ren/jongerenculturen is een feit. Hoewel er zuivere vormen van digitale jeugdculturen bestaan (hacke rs, c yberpunks, gamers, computernerds ) is er een digitale invloed op de gehele maatschappij en dus ook op jeugdculturen. Housers, ravers en gabbers zoeken mekaar op in chatrooms, op nieuwsgroepen en per . Ze wisselen online samples en zelfgemaakte audio-mixes uit of ze worden op de hoogte gehouden van opkomende real-life events op een of andere newssite. Maar niet alleen de technologie-gelinkte jeugdculturen make n volop gebruik van deze nieuwe mogelijkheden, ook de rock n roll die in het begin eerder weigerachtig stond tegenover de digitale revolutie maakt ondertussen volop gebruik van deze mogelijkheden. Veel subculturen hebben bijvoorbeeld hun eigen site waar z owel fans of conc ertorga nisator en alles vinden wat hun hartje be geert. Het antwoord op de vraag waarom jongeren die digitale cultuur zo omarmen is complex. Jongeren blijken early adopters die nieuwe technologieën het makkelijkst aanvaarden: dat was zo bij de eerste transistorradio s, jongeren waren de e erste grote televisiefans en dat is bij de digitale technologieën niet anders. GrabbeloN

7 S eer to peer technologie Een belangrijke verschuiving bij de digitale revolutie is dat niet langer één entiteit of instituut - of het nu een bibliotheek, een school of een museum is - bepaalt of controleert welke inf ormatie er verspreid wordt. Die ongecontroleerdheid is net één van de belangrijkste kenmerken van het internet. Door de technische architectuur van het netwerk met links die op verschillende manieren met elkaa r verbonden zijn (een webstructuur) is het onmogelijk controle uit te oefenen op het volledige netwerk. De mogelijkheden van de digitale media stellen gebruikers ervan in staat informatie te creëren en uit te wisselen op een manier die vroeger ondenkba ar was. Meer dan ooit komen de pr oductie - en distributiemiddelen in handen van de consument. Die trend wordt bovendien binnen de digitale technologieën voortgezet. erwijl in de begindagen van het internet enkele grote servers de internetgebruikers va n informatie bedienden, is ie dere ge bruiker door steeds beter wordende technologie in staat se rver te zijn. Het grootste succes van peer-to-peer technologie zijn ongetwijfeld de file-sharing programma s. Een internetse rvice die het de gebr uikers mogelijk maakt muziekfiles, videofiles, programma s, documenten... te delen met elkaar. De bekendste aanbiede r van die services is wellicht Napster, maar door de juridische perikele n rond dit bedrijf kwamen andere aanbieders snel de plaats van Napster innemen: udiogalaxy, Gnutella, Limewire, azaa... Een anekdote illustreert hoe fanatiek jongeren begaan zijn met deze manier van delen : Lars Ullrich, drummer van de band Metallica en fervent tegenstander van Napster, kwam op de MV Video Music wards 2000 een award uitreiken. oe n hij werd aangekondigd en op het podium verscheen, werd zijn speech bijna volledig overstemd door het joelende en fluitende publiek. De jongeren in de zaal pikten het duidelijk niet dat iemand, al is het de drummer van een populaire metalband, rege ls probeerde op te leggen aan het medium waarover zij controle he bben. Een andere verklaring kan ligge n in de gewijzigde opvattingen over intellectueel eigendom. Een wijziging die door de digitale media op zijn minst op gang is gebracht en komt voort uit wat Mizrach (1997) de Hacker Ethic noemt. Most importantly, the basis of the Hacker Ethic, then and now, has been a rhetoric of opposition to the idea of intellectual property and the conservative worldview of corporate computing practices. Most software developers do not distribute open source code for their programs so that people can look at how they were designed, and come up with their own ideas for how to improve on the code or do the same job more efficie ntly. Many computer designers maintain proprietary standards on their technology, and often have a variety of coercive techniques to force people to bring equipment to author ized representatives GrabbeloN

8 for upgrades, repairs, and modifications. he hacker subculture sees much of this practice as basically slowing down and impeding innovations in computing technology Jeugd opnieuw gedefinieerd Het traditionele criterium om je ugd te definiëren is de leeftijd. Volgens de normen van de Wereld Gezondheidsorganisatie is jeugd de leeftijdsgroep van 15 tot 24 jaar. Digitale media herdefiniëren het concept jeugd in twee richtingen. (Sefton- Green, 1998: 3) dultification Jongeren worden door digitale technologieën in staat gesteld vroeger deel te nemen aan de wereld van volwassenen. Omdat men in de cyberwereld niet afhankelijk is van een lichaam is het makkelijk voor jongeren om zich in die volwassen wereld te begeven. Veelal zijn ze zelfs machtiger, vaardiger dan de gemiddelde volwassene omdat hun digitale vaardigheden beter ontwikkeld zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de whizzkids die ingehuurd worden door I-bedrijven om complexe websites te maken, te programmeren, databases te ontwikkelen... Ook jongeren die via online beurssites beleggen en speculeren (al dan niet met goede afloop), komen door de digitale media op plaatsen te recht waar ze vroe ger onmogelijk konden komen. Juvenilisation Door nieuwe technologieën kunnen volwassenen langer kind blijven. Dat is dan vooral door de game-industrie. Spelletjes spelen is niet langer voorbehouden aan kinderen, het is O voor volwassenen om te spelen. Getuige hiervan zijn de marketingcampagnes van onder meer Sony laystation die duidelijk een ruimere doelgroep hebben dan de jarigen. Ook de term surfen is, wellicht niet toevallig, ontleend aan een populaire jeugdsubcultuur. De grensvervaging tussen jeugd en volwassenheid hangt op die manier samen met de grensvervaging tussen vrije tijd en werk (onder meer ook door de invloed van digitale media). Een reclameslogan van het computerbedrijf pple voor een nieuw model vat dit mooi samen. nd when your children stop working... you can play with it. De herdefiniëring van het concept jeugd is uiteraard niet e nkel toe te schrijven aan de digita le revolutie. Ook oudere media zorgden ervoor dat volwassenen langer tot de categorie jeugd konden horen. Juvenilisation is een beproefde marketingstrategie. Luister je naar dat soort muziek, dan ben je jong. Draag je dat merk van kleren, idem. Het eigenaardige is dat dit in de digitale media gebeurt via een goed (speelgoed) dat vroeger uitsluitend voor kinderen bestemd was. Spelen is een typische kinder- (bij uitbreiding jeugd-) activiteit. Die constructie wordt nu herzien. GrabbeloN

9 S Welcome to the jungle, baby Wat verder opvalt bij hedendaagse jeugdculturen in het algemeen en digitale jeugdculturen in het bijzonder, is de grote variatie van jeugdsubculturen. Waar vroeger enkele subculturen vrij dominant waren me t e ventueel een tegenpool (hippies, be-bop, punks ) is er nu e en veel grotere verscheidenheid aan jeugdculturen. he observer of contemporary youth subcultures is often struck by the ethnographic variety of the sce ne. Communications revolution and the mass media have contributed a lot to a shift towards a rapid spread and synchronic existence of a multitude of youth subcultures originating in different parts of the world. It is however important to realise that this variety has a serious social function. In societies that no longer offer to the young generations the security of common values and a c ultural norm, the possibility to experiment with different worldviews is an essential precondition for the building of the self. Youth subcultures can be seen as experimental playgrounds, an open market where one can test values, identities and life styles before composing his/her personal value m o d e l. (McCarthy, 1998) In de optiek van jeugdcultuur als experimentele fase is een verschuiving van jeugdcultuur naar jeugdculturen logisch als we de evolutie van geletterdheid naar geletterdheden begrijpen. De flexibiliteit die noodzakelijk is om verschillende vaardigheden snel aan te leren e n het inzicht te weten wanneer welke vaardigheid van pas komt, eist een experimentele fase die daarmee parallel loopt. Daarbij wordt vaak het belang van spelen in het algemeen en computergames in het bijzonder onderstreept. Wanneer Carsten (1999:9) het heeft over strategy e n adventure games, zegt hij dat exploration het sleutelwoord is in die computergames. Exploration can be seen as good training in familiarizing oneself with new unmanageable contexts and systems, and this is a skill that is becoming more and more necessary in our society. Carsten suggereert hier dat wanneer jongeren be zig zijn met de digitale cultuur (ook al spelend) je de vaardigheden leert die tellen in de informatiemaatschappij. Jongeren hebben niet enkel een ruimer aanbod aan jeugdculturen, het is ook perfect mogelijk tot verschillende subculturen te behoren zonder dat dit noodzakelijk tot conflicten leidt. Dit heeft als gevolg dat digitale jeugdculturen minder strak gedefinieerd zijn dan bijvoorbeeld een subcultuur als de punks. Elke subcultuur heeft natuurlijk zijn eigen codes, gebruiken en tekens maar als iemand verschillende sets van codes, gebruiken en tekens hanteert, komen die naar de buitenwereld minder geprononceerd over. GrabbeloN

10 Globalisering van jeugdculturen Communicatie via digitale media gebeurt op een essentieel ander niveau dan traditionele communicatie-vormen. Het gemak en de snelheid waarmee gecommuniceerd kan worden heeft ingrijpende gevolgen voor jeugdculturen. he old rules about space and time as something dividing or separating young people from each other, have reached another state. My peers as my we were not only somebody similar to me in a spatial meaning, but also as my contemporaries in the meaning of time. his was for sure also present in an abstract sense at the time we knew that other people worldwide were digging the Beatles - and we called this reference group, but there is something else going on with idlinks and Global Youth Dialogues on the Internet. Here you find your Greenpeace mates, and here the local rock composer is picking down tune sequences from a friend in San ransisco, and a lot of more peculiar special interests are identified between contemporaries. o be peers mean to be at the same age, but now it is more and more emphasized that we also belong to the same time - simultanuously. (Stafseng & Siurala, 1997) 4.Conclusie De digitale revolutie confronteert ons met een indrukwekkende pa radigma - wisseling. We worden geconfronteerd met een jeugd die opgegroeid is in een digitale omgeving. Cyberspace is voor zo n digitale generatie even natuurlijk als boek, film en televisie voor vorige generaties. De antropologe Margaret Mead c onstate erde ooit dat in complexe maatschappijen waarin de wereld grondig verandert kinderen ouders onde rwijzen. Derrick De erckhove verwees naar het oude bijbelse gezegde dat het kind de vader van de mens kon worden. In elk geval wordt het duidelijk dat de traditionele geletterdheid in crisis is. Hij schrijft in dit verband dat onwetendheid ook positieve kanten heeft omdat niet geprogrammeerde individuen e en functionele voor sprong zullen hebben over hun geprogrammeerde medemensen. Inderdaad, de flexibiliteit van de onwetende zal zijn wortels hebben in het feit dat zij zich de nieuwe technologieën eigen kan maken zonder eerst te hoeven afrekenen met bestaande vooroordelen en attitudes (De erkhoven 1995). In elk geval wordt er een nieuwe ruimte gecreëerd - a writing space of a society of text - die op dit moment een soort ontmoetingsplaats geworden is - a border zone of a contact zone - waar spannende praktijken en theorieën in beeld komen (Barrett 1992, Bolter 1990). Cybercultuur creëert een nieuw gevoel van ruimte en tijd en daar maken jeugdculturen gretig gebruik van. Zien of nu ook Steven Spielberg met zijn laatste kaskraker rtificial Intelligence binnen 25 jaar gelijk krijgt. GrabbeloN

11 5.Gebruikte naslagwerken / publicaties Maatschappelijke ontwikkelingen, Jongeren en digitalisering, Rune Buerman Computergames, Bart Bonami S Grrrlies just wanna have fun?, uit Wilde jaren : een eeuw jeugdcultuur, om ter Bogt, Belinda Hibbel, eleac, 2000, pag. 286 ev., ISBN: E-leren in uit lasse nr. 119 Nu leren ze het EBC, uit lasse nr. 119 GrabbeloN

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

News: Tours this season!

News: Tours this season! 1 Do you remember? Lees de zinnen en vul de juiste woorden in. Kies uit: like listen presenter too loud great show number next crowd singer. Let op: je houdt twee woorden over. Welcome back to the best

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden.

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden. one English is everywhere Test Luister naar wat Daniel vertelt. Welke Engelse woorden hoor je? Kruis ze aan. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game Lees de tekst. Omcirkel de

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen IP/8/899 Brussel, 9 december 8 EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen Vanaf januari 9 zal de EU een nieuw programma voor een veiliger

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst. Wat is de prijs die je kunt winnen? early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have a special

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

01/ M-Way. cables

01/ M-Way. cables 01/ 2015 M-Way cables M-WaY Cables There are many ways to connect devices and speakers together but only few will connect you to the music. My Way of connecting is just one of many but proved it self over

Nadere informatie

The Kentalis Reading House

The Kentalis Reading House The Kentalis Reading House Technology-facilitated enhancement of parent involvement Annet de Klerk, Loes Wauters Overview A first impression Motivation The importance of emergent literacy at home Kentalis

Nadere informatie

Welkom! Michael Sourbron.

Welkom! Michael Sourbron. Make IT personal Welkom! Michael Sourbron Michael.Sourbron@callexcell.be François Gysbertsen François.Gysbertsen@callexcell.be GertJan Coolen GertJan.Coolen@frontline.nl Agenda Introductie Engage uw klant

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst Wat is de prijs die je kunt winnen? Flash info early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio The information in this document is in Dutch, English version follows later in this document Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio LET OP! HOEWEL DE UITERSTE ZORGVULDIGHEID IS BETRACHT BIJ

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur Security Les 1 Leerling: Klas: Docent: Marno Brink 41B Meneer Vagevuur Voorwoord: In dit document gaan we beginnen met de eerste security les we moeten via http://www.politiebronnen.nl moeten we de IP

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Op zoek naar nieuwe business modellen

Op zoek naar nieuwe business modellen Op zoek naar nieuwe business modellen Oegstgeest, 15 november 2012 Vandaag leg ik uit waarom business as usual dood is Centrale vraag Wie voegt op welk moment waarde toe? Welk gereedschap kunnen we hiervoor

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend PRESENT SIMPLE TENSE ( onvoltooid tegenwoordige tijd ) Hoe? > hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is!! als een werkwoord eindigt op een s-klank ( s,ch x) werkw. + es!! als een

Nadere informatie

De rode draad. Introductie Hype Kans Bedreiging Platformen Legal Tech Thema s op het gebied van digitaliseren

De rode draad. Introductie Hype Kans Bedreiging Platformen Legal Tech Thema s op het gebied van digitaliseren De rode draad Introductie Hype Kans Bedreiging Platformen Legal Tech Thema s op het gebied van digitaliseren Is digitalisering van het recht een hype, een bedreiging of een kans? Een hype is een verschijnsel

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Things to do before you re 11 3/4

Things to do before you re 11 3/4 Counting Crows 1 Things to do before you re 11 3/4 Lees de tekst en beantwoord de vragen. - Maak deze zin af: De schrijver van de tekst vindt dat kinderen - Welke dingen heb jij wel eens gedaan? Kruis

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Duiding Strafuitvoering (Larcier

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Mobile Marketing Monitor 2013

Mobile Marketing Monitor 2013 Mobile Marketing Monitor 2013 Even voorstellen... Working in Mobile Marketing & - Advertising industry since 2005 Co-autor Handboek Online ` Marketing Uitgeverij NoordHoff) Manager of Linkedin Group: Mobile

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Creeër test awareness in een grote organisatie: een cultuur wijziging Jeroen Rosink

Creeër test awareness in een grote organisatie: een cultuur wijziging Jeroen Rosink Creeër test awareness in een grote organisatie: een cultuur wijziging Jeroen Rosink Picture of presenter Jeroen Rosink Test Manager ITD Europe Over DAF Productie 2011: LF: 9500 CF/XF: 42.300 Marktaandeel:

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

In the classroom. Who is it? Worksheet

In the classroom. Who is it? Worksheet In the classroom 1 Lees wat de meester doet als hij s morgens op school komt. Lees ook wat een leerling doet. Wie van de twee doet het meest voordat de les begint? First, I go to my desk and take out my

Nadere informatie

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition)

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman Click here if your download doesn"t start automatically De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman De ondernemende psychotherapeut

Nadere informatie

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling Screen Design Deliverable 3 - Visual Design Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014 Docent: Jasper Schelling Hulp bij het inloggen Inloggen Particulier Personal Banking Private Banking Zakelijk Zoeken in Particulier

Nadere informatie

Listen. Twenty One Pilots Niveau 3a Song 4 Lesson B Worksheet. a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord.

Listen. Twenty One Pilots Niveau 3a Song 4 Lesson B Worksheet. a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord. 1 Listen a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord. 1 Leo is a kid / a teenager / a grown-up. 2 Tina is a kid / a teenager / a grown-up. 3 Martin is a kid / a teenager

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF

ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ==> Download: ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF - Are you searching for Echte Mannen Eten Geen Kaas Books? Now, you will be happy that at this

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Handleiding/Manual Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van

Nadere informatie

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model)

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model) WHAT IS LITTLE GEM? Quick scan method to evaluate your applied (educational) game (light validation) 1. Standardized questionnaires Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation

Nadere informatie

Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan.

Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan. Interactive Grammar Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan. Doelgroep Interactive Grammar Het programma is bedoeld voor leerlingen in de brugklas van

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 Living Labs Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 dr.ir. Elke den Ouden expertise in smart lighting & smart cities @ TU/e Where innovation starts TU/e Living Labs Een Living

Nadere informatie

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Executive and social cognitive functioning of mentally

Nadere informatie

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Geachte heer President Geachte heer President Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Geachte heer Formal, male recipient, name unknown Geachte mevrouw

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

Exploitant. CM-Bureau

Exploitant. CM-Bureau Van Exploitant Naar CM-Bureau You do not lead by hitting people over the head that s assault, not leadership MT MediaGroep BV 2014, Berend Jan Veldkamp Dwight D. Eisenhouwer Over MT MediaGroep boeit en

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Academisch schrijven Inleiding

Academisch schrijven Inleiding - In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren Algemene inleiding van het werkstuk In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Om deze

Nadere informatie

Leiderschapscompetenties. Wat maakt leiders tot leiders en niet tot volgers?

Leiderschapscompetenties. Wat maakt leiders tot leiders en niet tot volgers? Leiderschapscompetenties Wat maakt leiders tot leiders en niet tot volgers? Terug in tijd, een persoonlijke verhaal? Een verhaal over mij, nee Verhaal over mij publiek, over jullie over jou Initiative

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

LESBRIEF onderbouw. MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Lego House. Ed Sheeran

LESBRIEF onderbouw. MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Lego House. Ed Sheeran LESBRIEF onderbouw MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Lego House Ed Sheeran Inleiding Lego House is één van de recente hits van singer-songwriter Ed Sheeran. In deze lesbrief ga je met dit nummer aan de

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Night news. Fact sheets. Worksheet

Night news. Fact sheets. Worksheet 1 Night news read Het liedje van Caro Emerald speelt zich s nachts af. Lees twee nieuwsberichten die met nacht te maken hebben. Nieuwsbericht 1 Nieuwsbericht 2 Clouds block view for meteor watchers Do

Nadere informatie

KNVB & SAS MAARTEN HOFFER - KNVB RENE VAN DER LAAN - SAS

KNVB & SAS MAARTEN HOFFER - KNVB RENE VAN DER LAAN - SAS KNVB & SAS MAARTEN HOFFER - KNVB RENE VAN DER LAAN - SAS KNVB - MAARTEN HOFFER HET NL VOETBALLANDSCHAP VOETBAL OM VAN TE HOUDEN HET NL VOETBALLANDSCHAP 1.227.157 leden 1.077.078 man 146.090 vrouw 16.968.133

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Daylight saving time. Assignment

Daylight saving time. Assignment Daylight saving time Daylight saving time (DST or summertime) is the arrangement by which clocks are advanced by one hour in spring and moved back in autumn to make the most of seasonal daylight Spring:

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen De ontwikkeling van prikkelverwerking bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis en de invloed van hulp en begeleiding gedurende het leven. Fortuin, Marret; Landsman-Dijkstra,

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

Nederlandse consument blijft een traditionele shopper

Nederlandse consument blijft een traditionele shopper Nederlandse consument blijft een traditionele shopper De ; slechts 29% van alle consumenten doet het merendeel van zijn aankopen versus 56% in de Waar heb je jouw aankopen gedaan? 1% 4 7 (e.g catalogue)

Nadere informatie

VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF

VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF ==> Download: VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF - Are you searching for Van Het Vagevuur In De Hel Books? Now, you will be happy that at this

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

Maagdenhuisbezetting 2015

Maagdenhuisbezetting 2015 Maagdenhuisbezetting 2015 Genoeg van de marktwerking en bureaucratisering in de publieke sector Tegen het universitaire rendementsdenken, dwz. eenzijdige focus op kwantiteit (veel publicaties, veel studenten,

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Grammatica overzicht Theme 5+6

Grammatica overzicht Theme 5+6 Past simple vs. Present perfect simple Past simple: Ww + ed OF 2 e rijtje van onregelmatige ww. I walked I went Ontkenningen past simple: Did not + hele ww He did not walk. Present perfect: Have/has +

Nadere informatie

EFFECTIEVE SALES PROMOTIE MARKETINGCOMMUNICATIE HOORCOLLEGE 5 BLOK 4

EFFECTIEVE SALES PROMOTIE MARKETINGCOMMUNICATIE HOORCOLLEGE 5 BLOK 4 EFFECTIEVE SALES PROMOTIE MARKETINGCOMMUNICATIE HOORCOLLEGE 5 BLOK 4 AGENDA Leerdoelen Wat is sales promotie? Stappenplan voor het ontwikkelen van sales promoties Doelstelllingen van sales promotie Tools

Nadere informatie

Rethinking leadership and middle management

Rethinking leadership and middle management Rethinking leadership and middle management 17 October 2013 Prof. dr. Jesse Segers The Future Leadership Initiative @Segersjesse challenging thoughts about leadership. Ego-dominant ( macht ) Rationeel

Nadere informatie

Later = Nu Introductie op onderwijs voor de toekomst Jan Hendrickx

Later = Nu Introductie op onderwijs voor de toekomst Jan Hendrickx Later = Nu Introductie op onderwijs voor de toekomst Jan Hendrickx Nijverdal 1 april 2015 Jan Hendrickx Leraar/directeur basisonderwijs 1965-2005 Leonardo Onderwijs Oprichter Leonardo Onderwijs 2006-2010

Nadere informatie