Children of the digital revolution: jongerencultuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Children of the digital revolution: jongerencultuur"

Transcriptie

1 S Children of the digital revolution: jongerencultuur en nieuwe oen Depreitere, 2001 New media rules the waves Onze samenleving heeft de laatste 25 jaar een ware geda antever wisseling ondergaan op vlak van communicatie en technologie. Wat in de jaren zeventig nog pure science-fiction op het witte doek was, is de dag van vandaag gemeengoed geworden. Shoppe n on-line, betalen met proton, mobiele tele fonie, web-vergaderingen, cybercafé s en waar vroeger het geflikker van alle en de televisie s avonds menige huiskamer verlichtte, staan nu pr aktisch overal één of meerdere C-scherme n broederlijk in de buurt van he t televisietoestel m ee te flikkere n. We bevinden ons in een digitaal tijdperk dat onze manier van leven en denken fundamenteel beïnvloedt. Het digitaal tijdperk heeft niet alleen een invloed op onze samenleving maar ook ontegensprekelijk op de jonge rencultuur. Hoe deze digitale revolutie e n jongerencultuur zich tot elkaar verhouden, is het opzet van dit discours. Let s surf! 1.his is a culture clash Jeugdcultuur, jongerencultuur, jeugdsubcultuur. Deze termen worden te pas en te onpas in de mond genomen maar waar staan deze termen voor? Het is niet makkelijk omdat het gaat om een samenstelling van twee vage begrippen: jeugd of jongeren en cultuur. och doen we een poging tot definitie. Er bestaat geen axiomatische definitie van jeugd. Jeugd is een begrip dat constant in beweging is. De meest gangbare definities situeren zich op twee vlakken: een biologische definitie en een maatschappelijke definitie. Je ugd is sowieso de biologische periode tussen de kindertijd en de volwassenheid. Deze overgangsfase kenmerkt zich door het losmakingproces van de ouders die tot dan de eerste en enige figuren waren waarmee de jongere zich kon identificeren. De jongere ondergaat bovendien een aantal lichamelijke veranderingen die hij of zij psychisch moet verwerken. Men ontwikkelt een eigen identiteit. GrabbeloN

2 Maatschappelijk gezien ne men jongeren een aparte plaats in, ze nemen deel aan de maatschappij, aan de gangbare cultuur op hun eigen manier. De overgangsperiode tussen de kindertijd en de volwassenheid is de periode bij uitstek om te experimenteren met de eigen mogelijkheden, met de eigen positie, de eigen status. Het is de periode van sociale heroriëntatie: de jongere komt vanuit het (beschermende) milieu van het gezin en moet nu zijn weg zien te vinden in de groeperingen buiten dit gezin. Jongeren gaan op zoek naar hun plaats in de samenleving. Ook het begrip cultuur is niet onder één noemer te vangen. In de loop der tijden zijn er reeds honderden betekenissen en invullingen aan het begrip cultuur gegeven. ls we het hebben over cultuur in het kader van jongerencultuur, dan beperken we ons tot cultuur als een eigen pakket vaardigheden, gewoontes en gedachten die mensen meekrijgen en zich eigen maken en gebruiken om hun leven zinvol te maken. Cultuur kan alleen maar bestaan onder een groep mensen. ls die groep enkel uit jongeren bestaat, spreekt men logischerwijze van jongeren- of jeugdcultuur. Binnen de algemene jongerencultuur onderscheidt een deel jongeren zich van deze a lgemene jongerencultuur door deel uit te maken van een subcultuur of een tegencultuur. Beide vormen maken onlosmakelijk deel uit van de algemene jongerencultuur en verz etten zich tege n de heersende oudercultuur. Een jeugdsubcultuur biedt hierbij echter geen alternatief voor de heersende oudercultuur terwijl een tegencultuur dat wel doet. ot eind jaren zeventig was dit onderscheid heel duidelijk: rock n roll was bijvoorbeeld een subcultuur waarbij jongeren zich onderscheidden van de oudercultuur door hun kledij, muziek en gedrag maar op het einde van de rit toch aansloten bij het traditionele huisje-tuintje verhaal. De hippiecultuur bood echter ee n volledig alternatief voor de heersende oudercultuur en de golden sixties. De punkcultuur veegt eind jaren zeventig dit duidelijk onder scheid van tafel en vormt zowel een subc ultuur als tege ncultuur waarna het beeld en de inhoud van jongerenculturen alleen maar diverser en diffuser wordt. De elkaar steeds sneller opvolgende vormen van jongerenculturen hangen dan nu weer puur hedonisme aan of vallen op door een verregaand ideologisme. an het einde van de twintigste eeuw slaat het fin du siecle in volle hevigheid toe e n kennen we de ene revival na de andere waarbij de verschillende jeugdculturen van de laatste 50 jaar de revue passeren. Ve rschillende tot dan toe onverenigbare jeugdculturen gaan een uiterlijk huwelijk met elkaar aan grunge verenigde de punk- en hippiecultuur - en bepalen het straatbeeld. De eens zo duidelijke verpakking staat niet meer voor de inhoud van weleer en keer op keer worden grenzen verlegd. De steeds groter wordende bereikbaarheid van informatie heeft hier een onmiskenbare rol gespeeld naast de groeiende invloed van de commercie en de media, waartoe ook de nieuwe media behoort. GrabbeloN

3 S 2.Computer killed a V star Net zoals het bijna onbegonnen werk is om een sluitende definitie te formuleren voor het begrip jongerencultuur is het een dito opdracht als het over nieuwe media gaat. Desondanks maakt praktisc h iedereen bij het horen van de term nieuwe media onmiddellijk de link met het internet. Maar niet alle en het internet speelt meer en meer een cruciale rol bij jongeren, ook de mobiele telefonie is er de laatste jaren in geslaagd om op een recordtempo één van de favoriete communicatiemiddelen te worden bij jongeren. Bij wijze van illustratie een greep uit de facts and figures over internet en mobiele telefonie. Coppens, M. (2000) Internetgeneratie bestaat nog niet, De Standaard, 16/02/ 2000 BRUSSEL De computer en zeker het Internet zijn in de leefwereld van jongeren lang niet zo evident als radio en televisie. Bijna alle van de tweehonderd 16- tot 23-jarigen die werden ondervraagd door Market nalysis & Synthesis (MS) kijk en in het w eekend televisie, maar slechts twee op drie zit op zaterdag of zondag aan de computer. Minder dan één op drie surft dan al eens op het net. De Clerck, J.. ( 2000) Het Surfgedrag van Vlaamse tieners onderzoc ht, Internet- ddict, 12/10/2000 Uit een onderzoek van de RUG blijkt dat 80 % van de Vlaamse jongeren thuis een C gebruikt en dat bijna de helft van hen die C aanwendt om op Internet te surfen. X, (2000) Jonge webgeneratie is veel actiever dan volwassenen, De inanciee l Economische ijd, 06/12/2000 Bijna Belgen jonger dan 25 jaar vormen vandaag de jeugdige webgeneratie die regelmatig op het internet surft. Dat zijn er meer dan vorig jaar. Daarmee zijn de jongeren tussen 6 en 24 jaar goed voor het grootste segment van de totale groep van internetgebruikers in ons land. Hun populairste webbezigheden zijn en, chatten en muziek downloaden. Deze resultaten komen naar voren uit de jaarlijkse grootschalige studie van het internetadvies- en onderzoeksbureau Insites. Marijsse, N. (2000) Eerste enquête naar SMS gedrag bij jongeren, Internet-ddict, 30/10/2000 Uit een nieuwe studie van Motorola bij de Belgische jeugd blijkt dat 85 procent van de jongeren zijn GSM gebruikt om te SMS-en. Reeds 28 procent van de jongeren gebruikt zijn GSM enkel en alleen om te SMS-en. Voornaamste reden hiervoor blijkt de minieme kostprijs. Zijn we op weg naar een nieuwe subcultuur? GrabbeloN

4 X, Stokvis, Wel of nie t een GSM, De Standaard, 23/10/2000 Vroeger was de inzet een bromfiets, of een piercing. Vandaag wordt er in huisgezinnen met pubers geruzied en met deuren gegooid om een gsm. l mijn klasgenoten hebben er één, ma! 3.Children of the digital revolution 3.1. Veranderende media Het schrift, het boek, radio, televisie waren revolutionaire uitvindingen die telkenmale het maatschappelijk leven sterk beïnvloedde n. Dit geldt evenzeer voor de nieuwe media of de digitalisering waarbij de vorige revoluties opgeslorpt worden door de computer. Zelfs traditionele instituties zoals bijvoorbeeld scholen, bibliotheken of musea ontsnappen niet aan deze ontwikkeling. De intrede van de nieuwe media creëert nieuwe mogelijkheden met als centraal kenmerk interactie: de consument kan actief deelnemen en wordt zo ook producent. De postindustriële samenleving verlegt de klemtoon van het vervangen van menselijke arbeid door machines naar het manipuleren van informatie door automatisering. De hiërarchische samenleving brokkelt ziende rogen af onder de opmars van de netwerksamenleving de horizontale samenleving - als gevolg van het ontstaan van een nieuwe economie, de groei van de globalisering en de ontwikkeling van de digitalisering. Een zee aan informatie wordt voor iedereen meer en meer toegankelijk. Deze maatschappelijke evolutie zindert door tot in de jongerencultuur omdat zij nu éénmaal deel uitmaakt van deze veranderende samenleving. De veelheid aan keuzes en mogelijkheden maken het de jongere de dag van vandaag niet makkelijker op om zijn of haar eigen identiteit te bepalen, te meer omdat de netwerksamenleving het mogelijk maakt om tegelijkertijd tot meerdere netwerken te behoren. Deze e volutie in de maatschappij heeft ook tot gevolg dat de traditionele gevestigde instituten zoals bijvoorbeeld onderwijs om kennis te vergaren op hun grondvesten daveren. Intelligentie wordt niet langer bepaald door de som en reproductie van schoolse kennis en vaardigheden. Gardner (1983) verruimt intelligentie tot de som van ruimtelijke, muzikale, emotionele, sociale, motorische, logisch-wiskundige en talige intelligentie Jongerencultuur en digitalisering Van BC naar EBC We kunnen er niet om heen: we leven in een gedigitaliseerde maatschappij waarbij wat vandaag belangrijk lijkt morgen verouderd en achterhaald is. Jongeren groeien op in deze maatschappij waarbij cyberspace voor hen een natuurlijke biotoop is. Net zoals jongeren die na de grote crisis in de jaren zeventig de samenleving niet als e en samenleving in crisis ervoeren, is de digitale samenleving voor de jongeren vandaag niet me er dan vanzelfsprekend. GrabbeloN

5 S Children are at the epicenter of the information revolution, ground zero of the digital world. hey helped build it, and they understand it as well or better than anyone. Not only is the digital world making the young more sophistica ted, altering their ideas of what culture and literacy are, it is connecting them to one another, providing them with a new sense of political self. ( ) hey re citizens of a new order, founders of the Digital Nation. atz 1996 Jongeren zijn niet langer alleen geletterd, ze zijn digitaal geletterd. Ze zijn dit niet, ze worde n het door hun sociale omgeving, de digitale samenleving. Geletterd zijn betekent dat men kan communiceren in de cultuur waarin men leeft, in dit geval de digitale samenleving. Naast het BC speelt het kennen en kunnen gebruiken van het EBC een steeds grotere rol he game zone Net zoals de modewereld zijn mosterd én inkomsten haalt bij de steeds veranderende jongerenculturen, is de digitalisering een geschenk uit de hemel voor de commercie. inder- en jongerenprogramma s, computergames moeten echter wel voldoen aan de markteisen en vormen een niet te onderschatten onderdeel van de groeiende wereldhandel en merchandising: Star Wars, linstones, Batman, Seamstraat, okémon, the Simpsons, om er maar enkele te noemen. Iedere nieuwe kinderheld wordt in het zog gevolgd door een batterij aan spin-off producten: boeken, televisieseries, computergames, kledij, schoolgerief,. Ook binnen de popmuziek stellen we hetzelfde fenomeen vast. Niet alleen de boys- en girlsbands volgen elkaar in een razendsnel tempo op met telkens de bijhorende merchandising, ook binnen de alternatieve popmuziek stellen we een zelfde evolutie vast. Hier betalen bands echter een z ware tol voor, hun le vensverwachting wordt drastisch ingekort: the king of today is the loser of tomorrow. Ee n jarenlang succesverhaal zoals bijvoorbeeld dat van Elvis resley, he Rolling Stones of he Beatles behoort praktisch tot het verleden. Enkel diegenen die hun principes opzij zetten en who goes with the flow maken nog een kans op een langere carrière. opartiesten zoals bijvoorbeeld Madonna of Michael Jackson hebben dit maar al te goed begrepen. Op het vlak van computergames behoren Nintendo en Sega tot de rijkste bedrijven in de wereld en net zoals in de jaren vijftig is de jeugd meer da n ooit een rijke bron aan inkomsten voor de commer cie. De commercie wordt er niet alleen rijk van, ze bepaalt bovendien grotendeels de levensstijl gevoed door de groeiende koopkracht van de jeugdige consument die maar al te graag gaat bijklussen om zich bijvoorbeeld het laatste nieuwe type GSM aan te schaffen en de bijhorende telefoonrekening te kunnen betalen. Om de entertainment-slagkracht te vergroten gaan verschillende bedrijven ook samenwerken. Zo lanceert Walt Disney Company in samenwerking met Microsoft Network Disney s Daily Blast : een mix van on-line spelletjes, animated GrabbeloN

6 stories en de laatste nieuwtjes voor de jeugdige bevolking, maar waar echter wel moet worden voor betaald. Jeff Sanderson, manager van Microsoft Network, geeft grif toe dat de samenwerking met Disney de kassa aardig doet aantikken. With all the fears that parents have about the Internet, the Disney name is trusted and valued. If there is anything that will get them on-line, Disney will. (he Wall Street Journal. March 31, 1997). Zo besloot pple een tijd geleden minder te investeren in onderzoek, waardoor een aantal toponderzoekers plots vrij kwamen. Zij werden niet gevraagd door universiteiten maar door bedrijven. Zo verliet de onderwijsspecialist llan ay, pple voor Disney Imagineering. Het ziet er naar uit dat Disney edutainment en digitalisering au sérieux neemt. lle redenen voor ouders, begeleiders, opvoeders en leraren om Disney - dus de media - au sérieux te nemen rends in digitale jeugdculturen Dig it! De digitale revolutie is een belangrijk keerpunt voor jeugdculturen. Door de nieuwe, digitale media kunnen jeugdculturen niet alleen veel sneller ontstaan en verspreid worden, het succes van die nieuwe media zelf is voor een groot stuk verbonde n met de Net Generatie. Dit betekent echter niet dat hedendaagse jeugdculturen pe r definitie digitale jeugdculturen zijn maar de wederzijdse beïnvloeding tussen de digitalisering en jonge ren/jongerenculturen is een feit. Hoewel er zuivere vormen van digitale jeugdculturen bestaan (hacke rs, c yberpunks, gamers, computernerds ) is er een digitale invloed op de gehele maatschappij en dus ook op jeugdculturen. Housers, ravers en gabbers zoeken mekaar op in chatrooms, op nieuwsgroepen en per . Ze wisselen online samples en zelfgemaakte audio-mixes uit of ze worden op de hoogte gehouden van opkomende real-life events op een of andere newssite. Maar niet alleen de technologie-gelinkte jeugdculturen make n volop gebruik van deze nieuwe mogelijkheden, ook de rock n roll die in het begin eerder weigerachtig stond tegenover de digitale revolutie maakt ondertussen volop gebruik van deze mogelijkheden. Veel subculturen hebben bijvoorbeeld hun eigen site waar z owel fans of conc ertorga nisator en alles vinden wat hun hartje be geert. Het antwoord op de vraag waarom jongeren die digitale cultuur zo omarmen is complex. Jongeren blijken early adopters die nieuwe technologieën het makkelijkst aanvaarden: dat was zo bij de eerste transistorradio s, jongeren waren de e erste grote televisiefans en dat is bij de digitale technologieën niet anders. GrabbeloN

7 S eer to peer technologie Een belangrijke verschuiving bij de digitale revolutie is dat niet langer één entiteit of instituut - of het nu een bibliotheek, een school of een museum is - bepaalt of controleert welke inf ormatie er verspreid wordt. Die ongecontroleerdheid is net één van de belangrijkste kenmerken van het internet. Door de technische architectuur van het netwerk met links die op verschillende manieren met elkaa r verbonden zijn (een webstructuur) is het onmogelijk controle uit te oefenen op het volledige netwerk. De mogelijkheden van de digitale media stellen gebruikers ervan in staat informatie te creëren en uit te wisselen op een manier die vroeger ondenkba ar was. Meer dan ooit komen de pr oductie - en distributiemiddelen in handen van de consument. Die trend wordt bovendien binnen de digitale technologieën voortgezet. erwijl in de begindagen van het internet enkele grote servers de internetgebruikers va n informatie bedienden, is ie dere ge bruiker door steeds beter wordende technologie in staat se rver te zijn. Het grootste succes van peer-to-peer technologie zijn ongetwijfeld de file-sharing programma s. Een internetse rvice die het de gebr uikers mogelijk maakt muziekfiles, videofiles, programma s, documenten... te delen met elkaar. De bekendste aanbiede r van die services is wellicht Napster, maar door de juridische perikele n rond dit bedrijf kwamen andere aanbieders snel de plaats van Napster innemen: udiogalaxy, Gnutella, Limewire, azaa... Een anekdote illustreert hoe fanatiek jongeren begaan zijn met deze manier van delen : Lars Ullrich, drummer van de band Metallica en fervent tegenstander van Napster, kwam op de MV Video Music wards 2000 een award uitreiken. oe n hij werd aangekondigd en op het podium verscheen, werd zijn speech bijna volledig overstemd door het joelende en fluitende publiek. De jongeren in de zaal pikten het duidelijk niet dat iemand, al is het de drummer van een populaire metalband, rege ls probeerde op te leggen aan het medium waarover zij controle he bben. Een andere verklaring kan ligge n in de gewijzigde opvattingen over intellectueel eigendom. Een wijziging die door de digitale media op zijn minst op gang is gebracht en komt voort uit wat Mizrach (1997) de Hacker Ethic noemt. Most importantly, the basis of the Hacker Ethic, then and now, has been a rhetoric of opposition to the idea of intellectual property and the conservative worldview of corporate computing practices. Most software developers do not distribute open source code for their programs so that people can look at how they were designed, and come up with their own ideas for how to improve on the code or do the same job more efficie ntly. Many computer designers maintain proprietary standards on their technology, and often have a variety of coercive techniques to force people to bring equipment to author ized representatives GrabbeloN

8 for upgrades, repairs, and modifications. he hacker subculture sees much of this practice as basically slowing down and impeding innovations in computing technology Jeugd opnieuw gedefinieerd Het traditionele criterium om je ugd te definiëren is de leeftijd. Volgens de normen van de Wereld Gezondheidsorganisatie is jeugd de leeftijdsgroep van 15 tot 24 jaar. Digitale media herdefiniëren het concept jeugd in twee richtingen. (Sefton- Green, 1998: 3) dultification Jongeren worden door digitale technologieën in staat gesteld vroeger deel te nemen aan de wereld van volwassenen. Omdat men in de cyberwereld niet afhankelijk is van een lichaam is het makkelijk voor jongeren om zich in die volwassen wereld te begeven. Veelal zijn ze zelfs machtiger, vaardiger dan de gemiddelde volwassene omdat hun digitale vaardigheden beter ontwikkeld zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de whizzkids die ingehuurd worden door I-bedrijven om complexe websites te maken, te programmeren, databases te ontwikkelen... Ook jongeren die via online beurssites beleggen en speculeren (al dan niet met goede afloop), komen door de digitale media op plaatsen te recht waar ze vroe ger onmogelijk konden komen. Juvenilisation Door nieuwe technologieën kunnen volwassenen langer kind blijven. Dat is dan vooral door de game-industrie. Spelletjes spelen is niet langer voorbehouden aan kinderen, het is O voor volwassenen om te spelen. Getuige hiervan zijn de marketingcampagnes van onder meer Sony laystation die duidelijk een ruimere doelgroep hebben dan de jarigen. Ook de term surfen is, wellicht niet toevallig, ontleend aan een populaire jeugdsubcultuur. De grensvervaging tussen jeugd en volwassenheid hangt op die manier samen met de grensvervaging tussen vrije tijd en werk (onder meer ook door de invloed van digitale media). Een reclameslogan van het computerbedrijf pple voor een nieuw model vat dit mooi samen. nd when your children stop working... you can play with it. De herdefiniëring van het concept jeugd is uiteraard niet e nkel toe te schrijven aan de digita le revolutie. Ook oudere media zorgden ervoor dat volwassenen langer tot de categorie jeugd konden horen. Juvenilisation is een beproefde marketingstrategie. Luister je naar dat soort muziek, dan ben je jong. Draag je dat merk van kleren, idem. Het eigenaardige is dat dit in de digitale media gebeurt via een goed (speelgoed) dat vroeger uitsluitend voor kinderen bestemd was. Spelen is een typische kinder- (bij uitbreiding jeugd-) activiteit. Die constructie wordt nu herzien. GrabbeloN

9 S Welcome to the jungle, baby Wat verder opvalt bij hedendaagse jeugdculturen in het algemeen en digitale jeugdculturen in het bijzonder, is de grote variatie van jeugdsubculturen. Waar vroeger enkele subculturen vrij dominant waren me t e ventueel een tegenpool (hippies, be-bop, punks ) is er nu e en veel grotere verscheidenheid aan jeugdculturen. he observer of contemporary youth subcultures is often struck by the ethnographic variety of the sce ne. Communications revolution and the mass media have contributed a lot to a shift towards a rapid spread and synchronic existence of a multitude of youth subcultures originating in different parts of the world. It is however important to realise that this variety has a serious social function. In societies that no longer offer to the young generations the security of common values and a c ultural norm, the possibility to experiment with different worldviews is an essential precondition for the building of the self. Youth subcultures can be seen as experimental playgrounds, an open market where one can test values, identities and life styles before composing his/her personal value m o d e l. (McCarthy, 1998) In de optiek van jeugdcultuur als experimentele fase is een verschuiving van jeugdcultuur naar jeugdculturen logisch als we de evolutie van geletterdheid naar geletterdheden begrijpen. De flexibiliteit die noodzakelijk is om verschillende vaardigheden snel aan te leren e n het inzicht te weten wanneer welke vaardigheid van pas komt, eist een experimentele fase die daarmee parallel loopt. Daarbij wordt vaak het belang van spelen in het algemeen en computergames in het bijzonder onderstreept. Wanneer Carsten (1999:9) het heeft over strategy e n adventure games, zegt hij dat exploration het sleutelwoord is in die computergames. Exploration can be seen as good training in familiarizing oneself with new unmanageable contexts and systems, and this is a skill that is becoming more and more necessary in our society. Carsten suggereert hier dat wanneer jongeren be zig zijn met de digitale cultuur (ook al spelend) je de vaardigheden leert die tellen in de informatiemaatschappij. Jongeren hebben niet enkel een ruimer aanbod aan jeugdculturen, het is ook perfect mogelijk tot verschillende subculturen te behoren zonder dat dit noodzakelijk tot conflicten leidt. Dit heeft als gevolg dat digitale jeugdculturen minder strak gedefinieerd zijn dan bijvoorbeeld een subcultuur als de punks. Elke subcultuur heeft natuurlijk zijn eigen codes, gebruiken en tekens maar als iemand verschillende sets van codes, gebruiken en tekens hanteert, komen die naar de buitenwereld minder geprononceerd over. GrabbeloN

10 Globalisering van jeugdculturen Communicatie via digitale media gebeurt op een essentieel ander niveau dan traditionele communicatie-vormen. Het gemak en de snelheid waarmee gecommuniceerd kan worden heeft ingrijpende gevolgen voor jeugdculturen. he old rules about space and time as something dividing or separating young people from each other, have reached another state. My peers as my we were not only somebody similar to me in a spatial meaning, but also as my contemporaries in the meaning of time. his was for sure also present in an abstract sense at the time we knew that other people worldwide were digging the Beatles - and we called this reference group, but there is something else going on with idlinks and Global Youth Dialogues on the Internet. Here you find your Greenpeace mates, and here the local rock composer is picking down tune sequences from a friend in San ransisco, and a lot of more peculiar special interests are identified between contemporaries. o be peers mean to be at the same age, but now it is more and more emphasized that we also belong to the same time - simultanuously. (Stafseng & Siurala, 1997) 4.Conclusie De digitale revolutie confronteert ons met een indrukwekkende pa radigma - wisseling. We worden geconfronteerd met een jeugd die opgegroeid is in een digitale omgeving. Cyberspace is voor zo n digitale generatie even natuurlijk als boek, film en televisie voor vorige generaties. De antropologe Margaret Mead c onstate erde ooit dat in complexe maatschappijen waarin de wereld grondig verandert kinderen ouders onde rwijzen. Derrick De erckhove verwees naar het oude bijbelse gezegde dat het kind de vader van de mens kon worden. In elk geval wordt het duidelijk dat de traditionele geletterdheid in crisis is. Hij schrijft in dit verband dat onwetendheid ook positieve kanten heeft omdat niet geprogrammeerde individuen e en functionele voor sprong zullen hebben over hun geprogrammeerde medemensen. Inderdaad, de flexibiliteit van de onwetende zal zijn wortels hebben in het feit dat zij zich de nieuwe technologieën eigen kan maken zonder eerst te hoeven afrekenen met bestaande vooroordelen en attitudes (De erkhoven 1995). In elk geval wordt er een nieuwe ruimte gecreëerd - a writing space of a society of text - die op dit moment een soort ontmoetingsplaats geworden is - a border zone of a contact zone - waar spannende praktijken en theorieën in beeld komen (Barrett 1992, Bolter 1990). Cybercultuur creëert een nieuw gevoel van ruimte en tijd en daar maken jeugdculturen gretig gebruik van. Zien of nu ook Steven Spielberg met zijn laatste kaskraker rtificial Intelligence binnen 25 jaar gelijk krijgt. GrabbeloN

11 5.Gebruikte naslagwerken / publicaties Maatschappelijke ontwikkelingen, Jongeren en digitalisering, Rune Buerman Computergames, Bart Bonami S Grrrlies just wanna have fun?, uit Wilde jaren : een eeuw jeugdcultuur, om ter Bogt, Belinda Hibbel, eleac, 2000, pag. 286 ev., ISBN: E-leren in uit lasse nr. 119 Nu leren ze het EBC, uit lasse nr. 119 GrabbeloN

Leren van jongeren. Een literatuuronderzoek naar nieuwe geletterdheid. Surf Onderwijsreeks november 2005 Prof. dr. Wim Veen en Frans Jacobs M.A.

Leren van jongeren. Een literatuuronderzoek naar nieuwe geletterdheid. Surf Onderwijsreeks november 2005 Prof. dr. Wim Veen en Frans Jacobs M.A. Leren van jongeren Een literatuuronderzoek naar nieuwe geletterdheid Surf Onderwijsreeks november 2005 Prof. dr. Wim Veen en Frans Jacobs M.A. Colofon Leren van jongeren Een literatuuronderzoek naar nieuwe

Nadere informatie

World Wide Web. Lang niet zo wereldwijd. Een interdisciplinaire studie over de verspreiding van moderne communicatiemiddelen in Sub-Sahara Afrika

World Wide Web. Lang niet zo wereldwijd. Een interdisciplinaire studie over de verspreiding van moderne communicatiemiddelen in Sub-Sahara Afrika World Wide Web Lang niet zo wereldwijd Een interdisciplinaire studie over de verspreiding van moderne communicatiemiddelen in Sub-Sahara Afrika Chantal van Dijk (3364208), Sabrina Verheul (3353257) en

Nadere informatie

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Enschede, december 2009 Rob van Dijk Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Afstudeercommissie: Dr. J.M. Gutteling, faculteit Gedragswetenschappen Prof. Dr. G.J. Hospers, faculteit

Nadere informatie

Sociale Media: Friendly Fire op het Internet?

Sociale Media: Friendly Fire op het Internet? Sociale Media: Friendly Fire op het Internet? Onderzoek naar de Afghanistan-gerelateerde informatie die militairen op sociale media hebben geplaatst en de waarde hiervan voor tegenstanders. Door: Tweede

Nadere informatie

Verhalen over technologie Kwalitatief onderzoek naar de integratie van computer-en communicatietechnologie in het leven van ouderen

Verhalen over technologie Kwalitatief onderzoek naar de integratie van computer-en communicatietechnologie in het leven van ouderen Verhalen over technologie Kwalitatief onderzoek naar de integratie van computer-en communicatietechnologie in het leven van ouderen Auteur Faculteit Opleiding Eerste begeleider Tweede begeleider Mirza

Nadere informatie

Resultaat Project Cursus Leiderschap

Resultaat Project Cursus Leiderschap 2011 Resultaat Project Cursus Leiderschap Earth Goals: een doelgerichte applicatie voor Facebook In opdracht van: Wereld Natuur Fonds Nederland Uitgevoerd door: Jenny de Nobel ~ 3353249 Marieke Dekker

Nadere informatie

Verhalen over Technologie

Verhalen over Technologie Verhalen over Technologie Ouderen en de veranderingen van ICT! "Van!snoertelefoon!naar!smartphone"! Een!onderzoek!naar!de!meningen,! ervaringen!en!waardering!van!ouderen! over!hun!ervaringen!met!ict!producten!!

Nadere informatie

STRIKT ZAKELIJK? Populaire discoursen over Web 2.0 als geïnstitutionaliseerde technologische verbeelding van het internet

STRIKT ZAKELIJK? Populaire discoursen over Web 2.0 als geïnstitutionaliseerde technologische verbeelding van het internet STRIKT ZAKELIJK? Populaire discoursen over Web 2.0 als geïnstitutionaliseerde technologische verbeelding van het internet Krista Hendriks 0406120 MA Nieuwe Media en Digitale Cultuur Faculteit Letteren

Nadere informatie

De receptie van de muziekblog in de muziekindustrie

De receptie van de muziekblog in de muziekindustrie KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT LETTEREN MASTER IN CULTURELE STUDIES De receptie van de muziekblog in de muziekindustrie PROMOTOR: HEIDI PEETERS MASTERPROEF Ingediend door THOMAS VANOOSTHUYSE

Nadere informatie

INTERACTIEVE EXPERIENCE MARKETING

INTERACTIEVE EXPERIENCE MARKETING INTERACTIEVE EXPERIENCE MARKETING Hoe kan de emotionele beleving van een product of merk worden beïnvloed door de inzet van interactieve marketingtoepassingen? MA Sander van den Dries hello@triggerfish.nl

Nadere informatie

Social media en de kansen voor het onderwijs

Social media en de kansen voor het onderwijs Social media en de kansen voor het onderwijs Auteur: Mark Schoondorp (Winkwaves) Versie 1 12-03-2010 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Social media en de humanisten 4

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding 1 Social media 2 Net-generatie 3 Aantrekkingskracht en invloed 4 De leef- en ontwikkelwereld van het oude kind

Inhoudsopgave Inleiding 1 Social media 2 Net-generatie 3 Aantrekkingskracht en invloed 4 De leef- en ontwikkelwereld van het oude kind 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 1 Social media 5 1.1 Wat is social media? 5 1.2 De geschiedenis van de social media 5 1.3 De werking van social media 5 1.4 Varianten van social media 6 1.4.1 Facebook 6 1.4.2

Nadere informatie

Een Spanningsveld. Muziekstijl en Muziekbeleving in Amsterdam. Josine Laarakker

Een Spanningsveld. Muziekstijl en Muziekbeleving in Amsterdam. Josine Laarakker Een Spanningsveld Muziekstijl en Muziekbeleving in Amsterdam Josine Laarakker MA-Scriptie Algemene Cultuurwetenschappen Josine Laarakker 0234117 Begeleiding / eerste lezer: dr. Geert Lovink Tweede lezer:

Nadere informatie

Machines don t link, humans do! Image: http://sdwaventures.com/media/image/networks.jpg

Machines don t link, humans do! Image: http://sdwaventures.com/media/image/networks.jpg Machines don t link, humans do! Image: http://sdwaventures.com/media/image/networks.jpg Annewil Neervens Studentnummer: 5816181 Vak: Code & Culture Thema: Networks Docent: Michael Stevenson Media en Cultuur,

Nadere informatie

Een algemeen kader voor onderzoek naar de mogelijkheden van nieuwe media voor het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking bij jongeren

Een algemeen kader voor onderzoek naar de mogelijkheden van nieuwe media voor het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking bij jongeren Een algemeen kader voor onderzoek naar de mogelijkheden van nieuwe media voor het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking bij jongeren Chris Vleugels Prof. Dr. Leo Van Audenhove April 2011 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

De convergentie tussen internet en televisie

De convergentie tussen internet en televisie De convergentie tussen internet en televisie Lindsay Ameye Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, voor het behalen van de graad van Licentiaat in de communicatiewetenschappen. Academiejaar:

Nadere informatie

AUTONOOM IN EEN ONSTUIMIG MEDIALANDSCHAP

AUTONOOM IN EEN ONSTUIMIG MEDIALANDSCHAP AUTONOOM IN EEN ONSTUIMIG MEDIALANDSCHAP Een onderzoek naar de maatschappelijke noodzaak en de status van mediaonderwijs gericht op de kritische consumptie van online journalistiek door scholieren in het

Nadere informatie

6. Ethiek in cyberspace...68 6.1 Spoofing...68 6.2 Trolling...71 6.3 Lurking...72 6.4 Spamming...73 7. Conversatie-analyse...75 7.

6. Ethiek in cyberspace...68 6.1 Spoofing...68 6.2 Trolling...71 6.3 Lurking...72 6.4 Spamming...73 7. Conversatie-analyse...75 7. Inhoudsopgave Algemene inleiding...3 Deel 1: Het Medium...5 1. Inleiding...5 2. Geschiedenis van de nieuwe media...6 2.1 Evolutie van nieuwe media...6 2.1.1 Opslag, distributie en communicatie...6 2.1.2

Nadere informatie

Is punk dood? De punksubcultuur in Vlaanderen anno 2009: een kwalitatief onderzoek. Proeve ingediend voor het behalen van de graad van Master in de

Is punk dood? De punksubcultuur in Vlaanderen anno 2009: een kwalitatief onderzoek. Proeve ingediend voor het behalen van de graad van Master in de Dana Vanduren Is punk dood? De punksubcultuur in Vlaanderen anno 2009: een kwalitatief onderzoek Proeve ingediend voor het behalen van de graad van Master in de Communicatiewetenschappen Vrije Universiteit

Nadere informatie

Bijeenkomst Natuurlijk Leiderschap vanuit het generatieperspectief Breukelen, 4 februari 2014

Bijeenkomst Natuurlijk Leiderschap vanuit het generatieperspectief Breukelen, 4 februari 2014 Bijeenkomst Natuurlijk Leiderschap vanuit het generatieperspectief Breukelen, 4 februari 2014 1 Welke relatie hebben generaties, natuur en leiderschap met elkaar? Dat is de vraag aan het begin van de bijeenkomst

Nadere informatie

Wie wil jij zijn op internet? Sociale media in groep 7 en 8

Wie wil jij zijn op internet? Sociale media in groep 7 en 8 Wie wil jij zijn op internet? Sociale media in groep 7 en 8 Een actieonderzoek wat is uitgevoerd in het kader van de opleiding basisschoolleerkracht ipabo, Alkmaar. Naam: Leonie Tensen (80179) Klas: L44

Nadere informatie

Wat nou Social Media? Een gids door de wereld van social media en de mogelijkheden ervan voor uw bedrijf of organisatie. M.M.

Wat nou Social Media? Een gids door de wereld van social media en de mogelijkheden ervan voor uw bedrijf of organisatie. M.M. Wat nou Social Media? Een gids door de wereld van social media en de mogelijkheden ervan voor uw bedrijf of organisatie M.M. van Gaans, MSc Juni 2011 Inhoud Inleiding... 3 1: Het veranderende medialandschap...4

Nadere informatie

social media & arbeidsbemiddeling

social media & arbeidsbemiddeling social media & arbeidsbemiddeling Werving & selectie onder druk social media & arbeidsbemiddeling Werving & selectie markt onder druk inhoud 3 Voorwoord 5 Inleiding 6 Conceptueel kader 10 Sociale Media

Nadere informatie

Portfolio Wijsbegeerte en ethiek III

Portfolio Wijsbegeerte en ethiek III Portfolio Wijsbegeerte en ethiek III Dieter Plaetinck 4 ELICT dieter@plaetinck.be Academiejaar 2006-2007 May 28, 2007 1 1 Inleiding Ethiek speelt een vrij grote rol in mijn leven. Hoe mijn daden het welzijn

Nadere informatie

De plaats van een online community. binnen een evenement beleving

De plaats van een online community. binnen een evenement beleving De plaats van een online community binnen een evenement beleving Colofon Auteur Naam: Website: Email: Ivanka T Schrijvershof www.ivankaschrijvershof.nl I_T_Sch@hotmail.com Opleiding Naam: Opleiding: Instituut:

Nadere informatie

Afstudeerscriptie over online participatie

Afstudeerscriptie over online participatie Afstudeerscriptie over online participatie Een exploratief onderzoek naar de verschillende aspecten van online participatie om een beter inzicht te geven hoe aangezet kan worden tot en gebruik gemaakt

Nadere informatie

What you want, whether you want it or not

What you want, whether you want it or not What you want, whether you want it or not Een onderzoek naar de door Web 2.0 veroorzaakte verandering in online gebruikersmacht en de invloed hiervan op marketingstrategieën. 1 What you want, whether you

Nadere informatie

Klassieke marketing in een modern jasje?

Klassieke marketing in een modern jasje? Klassieke marketing in een modern jasje? Onderzoek naar een op jongeren gerichte marketingstrategie voor klassieke concerten. Bachelorscriptie Kunsten, Cultuur en Media Rijksuniversiteit Groningen Jacolien

Nadere informatie

KIEZEN VOOR OUDERSCHAP?! overwegingen en redeneringen van vrouwen en mannen over het krijgen van kinderen

KIEZEN VOOR OUDERSCHAP?! overwegingen en redeneringen van vrouwen en mannen over het krijgen van kinderen KIEZEN VOOR OUDERSCHAP?! overwegingen en redeneringen van vrouwen en mannen over het krijgen van kinderen Dijkstra, onderzoek en advies september 2003 Auteurs: Sietske Dijkstra, Joke van der Zwaard, Linda

Nadere informatie