BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader voor periode Vooraf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader voor periode 2011-2015. Vooraf"

Transcriptie

1 BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader vr peride Vraf Het vrliggende beleidskader wrdt in de peride tt en met 2015 richtinggevend vr de instellingen Jeugdzrg plus. Uitvering van het kader met leiden tt een verbeterde zrg aan jeugdigen die met een rechterlijke machtiging zijn geplaatst in een accmmdatie vr geslten jeugdzrg. De instellingen jeugdzrg plus waaraan deze accmmdaties verbnden zijn, bieden een intensieve vrm van gespecialiseerde jeugdzrg. Zij zullen zich in de kmende peride in ng sterkere mate dan nu al het geval is ntwikkelen tt instellingen die jngeren niet alleen tijdelijk een beschut nderkmen en een krachtig pveden behandelklimaat bieden, maar hen k in staat stellen z snel mgelijk de draad weer p te pakken buiten de instelling. In de jeugdzrg plus instellingen verblijven jngeren geen dag te lang. De aanpak krijgt vrm in een traject dat de jngere een realistisch perspectief biedt p een z stabiel mgelijke leefsituatie. Het vlgen van een pleiding en/f het hebben van werk en een psitief sciaal netwerk maken daar nderdeel van uit. Het ministerie gaat er vanuit dat verdere verbetering van de behandelmethdes en versterking van de lgistiek bij de planning van vervlgzrg p termijn zullen leiden tt een aanzienlijke vermindering van de verblijfsduur van jngeren in gesltenheid. Besparingen die ptreden drdat de jngeren de geslten accmmdaties eerder verlaten, wrden elders binnen het traject aangewend. De hiervr gefrmuleerde inzet is ambitieus en vraagt nadere uitwerking in de praktijk. Daarm kiest het ministerie vr een ntwikkelmdel. De fasegewijze invering van de trajecten en de resultaten daarvan wrden zrgvuldig gevlgd m vast te stellen f alle gekzen uitgangspunten realistisch zijn dan wel aanpassing beheven. Het ministerie bespreekt de uitkmsten met de instellingen en andere betrkkenen en beslist mede p grnd daarvan f een aanpassing van uitgangspunten ndig is. Het ministerie kiest vr een eenduidige regie vr het gehele traject. Eenduidige regie brgt cntinuïteit van zrg met een minimum aan verdrachtsmmenten en daardr minder risic p gebrek aan mtivatie en weerstand bij jeugdigen en hun uders. De huidige wetgeving gaat ervan uit dat iedere fase in het traject gescheiden wrdt bestuurd en gefinancierd. Dat kmt de cntinuïteit niet ten gede. Daarm heeft het ministerie een wetswijziging bij de Tweede Kamer aanhangig gemaakt die het mgelijk maakt de peratinele regie bij de jeugdzrg plus instelling te beleggen. De eenduidige regie laat nverlet dat de kracht van de uitvering van het kader ligt in afspraken met betrkken partijen zals prvincies, gemeenten, de bureaus jeugdzrg, andere zrginstellingen, de jeugdpsychiatrie en de LVG. Over de inrichting van de regie en de uitwerking van de nderscheiden rllen vindt ng verleg plaats met het IPO en met de betrkken bestuurders en instellingen. De uitvering van het kader vindt plaats in het perspectief van een verdracht van de taken van de jeugdzrg naar de gemeenten, zals in het regeerakkrd van het huidige kabinet is pgenmen. 1

2 1. Uitgangspunten kmende jaren Jeugdzrg plus met binnen vijf jaar nderdeel zijn van de jeugdzrg Het afrnden van de vergangsfase betekent dat nu een vijfjarige fase aanbreekt waarin de jeugdzrg plus integraal nderdeel wrdt van de jeugdzrg, d.w.z. dat het zich ntwikkelt tt een kwalitatief hgwaardige vrm van specialistische jeugdzrg vr jngeren. Vral vr die instellingen vr jeugdzrg plus die nu ng geen duurzame samenwerking kennen met pen jeugdzrg f nderdeel uitmaken van een instelling vr jeugdzrg betekent dit, dat zij alsng die aansluiting zullen meten zeken. Plaatsen met Perspectief Instellingen jeugdzrg plus hebben als del m jeugdigen met ernstige gedragsprblemen te behandelen en een dusdanige gedragsverandering te bewerkstelligen dat zij weer p een aanvaardbare wijze kunnen participeren in de maatschappij. Om dit te bewerkstelligen zullen de instellingen - in samenwerking met de jeugdpsychiatrie, de lvg-sectr en cllega jeugdzrginstellingen- gespecialiseerde jeugdzrgtrajecten aanbieden die jngeren met zware gedragsprblemen perspectief bieden p een succesvlle terugkeer in de samenleving. Plaatsing in het eigen zrggebied Vr de trajectaanpak is het belangrijk dat bureaus jeugdzrg jngeren zveel mgelijk nabij de eigen wnplaats kunnen plaatsen. Dat is ng niet veral het geval. Binnen een zrggebied met het aanbd uiteindelijk zdanig zijn samengesteld dat elke jngere met een machtiging geslten jeugdzrg uit de regi daar geplaatst en gehlpen wrdt. Een krte verblijfsduur in gesltenheid binnen een intensief prgramma. Instellingen jeugdzrg plus bieden jngeren intensieve behandelprgramma s met - ten einde te vrkmen dat zij zich aan de ndzakelijke behandeling nttrekken - de mgelijkheid dwang en drang te te passen. Vanuit het behandelperspectief van de jeugdige wrdt gekzen vr een ntwikkelmdel waarin gewerkt wrdt naar een z krt mgelijke verblijfsduur in gesltenheid. Kwaliteit, effectiviteit en prfessinalisering Ultim 2011 meten alle instellingen vlden aan alle criteria en indicatren van de kwaliteitsnrmen uit het Kwaliteitskader. Het actieplan prfessinalisering is k leidend vr instellingen jeugdzrg plus. Het plan heeft tt del van werkers in de jeugdzrg betere prfessinals te maken, rganisatie en status van het berep te verhgen en uiteindelijk de dienstverlening aan cliënten te verbeteren. Dit gebeurt dr het implementeren van cmpetentieprfielen en een uitstrmprfiel HBO en dr het inveren van berepenregistratie en tuchtrecht. Ouders en kinderen blijven verantwrdelijk. In alle gevallen is het belangrijk de uders en de jngere aan te spreken als verantwrdelijke vr het realiseren van hun eigen tekmst. Het traject is er in de eerste plaats m hen in staat te stellen zelf het perspectief p een betekenisvlle maatschappelijke participatie naderbij te brengen. De hulpverlening ndersteunt hen in dat prces, biedt kansen en stelt z ndig grenzen. Ok wanneer de hulpverlening tijdelijk de pveding van de jngere verneemt, wrden de jeugdige en zijn uders p hun verantwrdelijkheid 2

3 aangesprken. Tenzij de veiligheid van de jngere zich daartegen verzet blijven de uders vanaf het begin van het traject bij alle gesprekken en beslissingen betrkken. 2 TRAJECTEN IN JEUGDZORG PLUS: PERSPECTIEF, INHOUD EN RESULTATEN 2.1 Plaatsen met Perspectief Plaatsing in een instelling jeugdzrg plus is vr jeugdigen een ingrijpende maatregel. Er is sprake van dwang, gesltenheid en vrijheidsbeperkende maatregelen. Daarm is vr deze plaatsingen een machtiging geslten jeugdzrg vereist. Plaatsing is ndig mdat er sprake is van ernstige gedragsprblematiek en het risic grt is dat de jeugdige zich aan de ndzakelijke zrg nttrekt f nttrkken wrdt. Het gaat vaak niet alleen m cmplexe gedragsprblemen, maar k m psychiatrische prblemen en verslaving. Bvendien heeft het merendeel van de geplaatste jeugdigen een lange en verbrkkelde carrière in de jeugdzrg achter de rug met gemiddeld zes breuken vrdat de jeugdige bij jeugdzrg plus aankmt. Plaatsing in een accmmdatie waarin de machtiging ten uitver kan wrden gebracht met z krt mgelijk zijn. Dat is niet alleen vanwege het ingrijpende karakter van de plaatsing, maar k mdat de gesltenheid met bijdragen aan terugkeer in de samenleving. Al snel neemt het nuttig effect van de behandeling in gesltenheid af en kan deze beter wrden vrtgezet in een situatie waarin de jngere weer in zveel mgelijk pzichten deelneemt aan de samenleving. De riëntatie van de behandelaars binnen de inrichting richt zich daarm altijd primair p de vaardigheden die de jngeren en de uders buiten de instelling ndig hebben. Het vrgaande laat nverlet dat niet gemakkelijk gedacht met wrden ver de terugkeer van kinderen vanuit een instelling vr jeugdzrg plus in de samenleving. Die terugkeer met ged wrden vrbereid. Vaak zal eerst een zrgvuldig en sms intensief traject, waarin de jeugdige en degenen die na het verblijf bij zijn pveding betrkken zullen zijn centraal staan, drlpen meten wrden. De pveders, veelal het gezin, meten de zrg en ndersteuning krijgen die hen in staat stellen de jngere (weer) in hun midden p te nemen. Daarbij maken de instellingen gebruik van ambulante gezinsinterventies, zals MST,MDFT f FFT. Afhankelijk van de methde wrden deze hetzij al tijdens het verblijf van de jngere binnen de instelling hetzij na zijn terugplaatsing in het gezin ingezet. Wanneer de vervlgplaatsing ged wrdt vrbereid en begeleid, mag verwacht wrden dat verdere beperkende maatregelen niet langer ndig zijn. Tch zal in uitznderlijke gevallen sprake kunnen zijn van terugval in het ude gedrag. In dat geval met rekening gehuden wrden met de ndzaak pnieuw vr krte tijd vrijheidsbeperkende maatregelen in te zetten. De delstelling van een trajectplan jeugdzrg plus is in alle gevallen dat de jngere z snel mgelijk en beter tegerust kan participeren in de samenleving (thuis, p kamers f in een andere geschikte pen vrziening). Dat betekent niet dat vr elke jeugdige het perspectief hetzelfde is. 3

4 Er zijn glbaal vier perspectieven: Terug naar huis De jeugdige gaat naar huis. Dit kan direct na de behandeling in de geslten fase zijn f na een pen (residentiële) fase. Bij deze benadering is de inzet van gezinsinterventies m het gezin te ndersteunen cruciaal. Zelfstandigheid De jeugdige gaat zelfstandig wnen. Vaak zal dit na een aansluitende pen (residentiële) fase zijn. De behandeling richt zich al snel p het aanleren van vaardigheden die ndig zijn m zelfstandig te kunnen wnen (budgettraining, huishudelijke vaardigheden, geznd eten enz.). Langer durende zrg en ndersteuning Indien bij einde traject het gezinssysteem niet in staat is de jngere weer p te nemen en de jngere er (ng) niet aan te is m zelfstandig te gaan wnen, gaat de jngere naar een pleeggezin f een gezinshuis. Al naar gelang dat ndig is, vrziet de jeugdzrg plus instelling tijdelijk in pedaggische ndersteuning van het pleeggezin f het gezinshuis. De instelling jeugdzrg plus draagt zdra de trajectdelen zijn bereikt de verantwrdelijkheid ver aan bureau jeugdzrg f de betrkken instelling. In tegenstelling tt de vrgaande perspectieven blijft hier een rl vr de geïndiceerde jeugdzrg. Vervlgvrziening De jngere gaat naar een dr de awbz f zrgverzekeraar gefinancierde instelling vr (L)VG, psychiatrie f een prvinciaal gefinancierde meer pen zrgvrziening waar zrg wrdt gebden. De prblematiek van de jngere is dusdanig dat hij k nadat de jeugdzrg plus er samen met de jngere in geslaagd is het gedrag weer beheersbaar te maken, blijvend f langdurig afhankelijk is van specialistische zrg. De betrkkenheid van de instelling vr jeugdzrg plus eindigt in de regel na de plaatsing in de instelling. Wel blijft de expertise van de jeugdzrg plus instelling beschikbaar wanneer deze ndig is m te vrkmen dat de jngere terugvalt in zijn ude gedrag. 2.2 Inhud traject jeugdzrg plus Definitie van een traject jeugdzrg plus Een traject jeugdzrg plus is een resultaatgericht aaneensluitend geheel van verblijf, zrg en behandeling vastgelegd in een trajectplan - dat er in vrziet dat een jeugdige nder eenduidige regie kan tegreien naar een aanvaardbaar en stabiel niveau van zelfstandig maatschappelijk functineren. In de trajecten dienen instellingen uitdrukkelijk de gezinscntext, nderwijs, arbeid(steleiding) en vrijetijdsbesteding, te betrekken. Trajectnderdelen Een traject kent verschillende nderdelen, die elkaar kunnen pvlgen, maar waarvan k delen samengevegd kunnen wrden tt arrangementen p maat. De verschillende nderdelen sluiten altijd, als waren het dakpannen, p elkaar aan. Onderstaand schema laat de mgelijke bestanddelen van een traject zien. 4

5 Trajectnderdelen Jeugdzrg Drlpende activiteiten Teleiding Behandeling - Diagnse - Vaststellen trajectplan - Uitvering trajectplan Einde traject (inclusief vaststelling na half jaar f traject succesvl is afgernd) Geslten residentieel Open residentieel en f ambulant - thuis - zelfstandig (beide al f niet met lcaal gerganiseerde ndersteuning) Uitstrm Vervlgvrziening: - Pleegzrg - gezinshuis - ggz - lvg Onderwijs (incl. betrkkenheid externe schl) en arbeidsteleiding Betrkkenheid uders, vgd 2.3 Telichting inhud traject jeugdzrg Hiernder staat een krte telichting p de verschillende nderdelen waaruit een traject kan bestaan. Per jngere wrdt een traject p maat samengesteld Diagnse en Behandeling Diagnse en Resultaatbepaling Uiterlijk zes weken na plaatsing heeft de instelling een trajectplan pgesteld. Het plan beschrijft de te beken resultaten. Die bestaan in ieder geval uit het realiseren van een geschikte verblijfplaats, een plaats in het nderwijs en/f werk, vrije tijdsbesteding en verbetering van het gedrag (bijvrbeeld wegnemen van verslaving, afhankelijkheid, criminaliteit), de termijn waarbinnen die resultaten behaald meten wrden, de bijdrage die de uders, de jngere en de betrkken instellingen, waarnder het nderwijs en aanpalende vrzieningen, daaraan leveren. Uitgangspunt vr het pstellen van het trajectplan is het dssier dat bureau jeugdzrg verhandigt aan de instelling jeugdzrg plus. Zndig laat de instelling een aanvullende diagnse uitveren. Bijzndere aandacht beheven daarbij jngeren die niet alleen met ernstige gedragsprblemen kampen, maar k met zware LVG-beperkingen en/f psychiatrische prblemen. De diagnse heeft daarm k betrekking p de vraag f de jngere vr een effectieve behandeling p zijn plaats zit in de jeugdzrg plus. Z niet, dan dient er een plaats beschikbaar te zijn in een instelling waar meer adequate zrg gebden kan wrden. Z ja, dan zal ng in veel gevallen het behandeltraject intersectraal meten zijn. De instelling dient de begde geslten verblijfsduur in het trajectvrstel te nderbuwen. Zals in het Vraf is aangegeven is het uitgangspunt te streven naar een z krt mgelijke verblijfsduur in gesltenheid. Op dit mment zijn de verschillen in verblijfsduur grt. 1 De verdere verbetering van de zrg en de lgistiek rnd de zrg zal de instellingen in staat stellen m de huidige gemiddelde verblijfsduur van twaalf maanden verder terug te brengen. Als richtpunt ga ik uit van een halvering van het verblijf in gesltenheid p langere termijn, wanneer 1 Dit blijkt uit de maandelijkse managementinfrmatie van de Uitveringseenheid geslten jeugdzrg van VWS. 5

6 vr alle jngeren vldende passende vervlgvrzieningen beschikbaar zijn. Daarvr zullen ng veel stappen gezet meten wrden, niet alleen bij JeugdzrgPlus instellingen, maar k bij anderen. Het ministerie zal daarin een ndersteunende en waar ndig stimulerende rl vervullen. Uitvering trajectplan Iedere jngere krijgt een trajectplan dat p zijn situatie is tegesneden. De aard en ernst van de prblematiek en de gefrmuleerde trajectdelen zullen bepalend zijn vr het nderwijs en de zrg die gebden wrden. Intensieve zrg bij de start van het traject en p de eindbestemming tegespitste begeleiding meten ervr zrgen dat de jngere z snel mgelijk de draad buiten de instelling weer ppakt. De intensiteit van de begeleiding p de plaats van bestemming zal bij terugkeer naar huis f zelfstandigheid langer en intensiever zijn dan wanneer de jngere na einde traject in een instelling verblijft. Een instelling vrziet immers zelf al in zrg en behandeling. Vr een aantal kinderen kan het ndig zijn dat zij vrdat zij terugkeren naar huis f zelfstandig gaan wnen tijdelijk in een residentiële vrziening verblijven. Een kamertrainingscentrum is daar een vrbeeld. Steeds zal per geval afgewgen meten wrden f een tussenfase pweegt tegen de nadelen van een wisseling in verblijfplaats. De instelling jeugdzrg plus verzrgt deze fase zelf f betrekt de residentiële zrg van elders, indien deze zrg een planmatige stap is p weg naar de eindbestemming. Het zelfde geldt vr te leveren ambulante zrg zlang de trajectdelen ng niet zijn gerealiseerd. Onderwijs en arbeidsteleiding Een essentieel nderdeel van het gehele trajectplan jeugdzrg plus is het nderwijs. Schl en instelling hebben hier een gezamenlijke verantwrdelijkheid. De schl wrdt dus expliciet bij het trajectplan betrkken. De trajectbegeleider bewaakt de afstemming tussen nderwijs en behandeling. De jngeren vlgen nderwijs bij de cluster 4 schl die is verbnden aan de instelling f vlgen nderwijs buiten de instelling. Het nderwijsprgramma wrdt gedurende het traject afgestemd p het individuele niveau van de jeugdige. Om het nderwijsniveau vast te stellen wrdt bij aanvang een intakenderzek gedaan, p basis waarvan een handelingsplan wrdt pgesteld. Bij de start van het traject is het vral van belang de randvrwaarden te creëren m jngeren weer aan het leren te krijgen. Ok p de schl van herkmst zullen veelal prblemen zijn f zijn geweest bij deze jngeren f er is sprake geweest van schluitval. De eerste fase zal dus vaak in het teken staan van schlgewenning en m nderwijsachterstanden weg te werken. Daarna ligt de fcus p studie en arbeidsvaardigheden (mtivatie, werkhuding), het leren maken van (bereps- )keuzes en vervlgens p de vrbereiding p het behalen van een eventueel diplma. Heeft de jeugdige zijn schlingstraject afgernd, dan wrdt gezcht naar een passende stage f baan. De jngere wrdt begeleid bij de vergang naar een schl buiten de instelling. Aan het eind van het traject regelt de schl de verdracht van de jngere naar speciaal f regulier nderwijs in de buurt (bijvrbeeld terugplaatsing p de rsprnkelijke schl). Ok regelt de schl die is verbnden aan de instelling een cluster 4 indicatie. Het bieden van cntinuïteit staat centraal. Betrkkenheid (gezins)systeem Een traject jeugdzrg plus is in beginsel gezinsgericht, k al zal de jeugdige niet altijd terug kunnen keren naar het gezin. Specifieke aandacht vragen situaties waarin het (gezins)systeem een bedreiging vrmde en ng vrmt vr de jeugdige. Een actieve betrkkenheid van het (gezins)systeem van de jngere is 6

7 essentieel mdat ervan uitgegaan mag wrden dat ieder gezinslid in bepaalde mate last heeft van de prblemen die geleid hebben tt plaatsing van de jeugdige in de instelling. Z lang dat niet (h)erkend wrdt dr de leden van het gezin, is de bereidheid tt verandering laag. Het mtiveren en activeren van jeugdigen en uders is daarm cruciaal in het begin en het vervlg van het traject. Ouders krijgen dr de plaatsing de kans m hun gezagspsitie pnieuw te vestigen en hun pvedingsverantwrdelijkheid te hernemen. Zij dienen betrkken te zijn p de pstelling van het trajectplan, gemtiveerd te wrden ermee in te stemmen en te participeren in trajectnderdelen Einde behandeling Het traject jeugdzrg plus eindigt zdra de te vren gefrmuleerde resultaten bereikt zijn en verwacht mag wrden dat deze stand zullen huden. Na een half jaar wrdt gemeten f dat k daadwerkelijk het geval is. Dat de jeugdzrg plus instelling zijn resultaten bereikt heeft, wil niet altijd zeggen dat vanaf dat mment de jeugdige en zijn gezin geen ndersteuning meer ndig hebben. In het bijznder in de situaties dat een jeugdige weer naar huis terugkeert f zelfstandig gaat wnen kan langdurige niet-intensieve laagfrequente begeleiding ndig zijn m terugval naar verkeerd gedrag te vrkmen. De instelling vr jeugdzrg plus benadert de gemeente van herkmst bij de start van het traject m er vr te zrgen dat de gemeente deze verantwrdelijkheid daadwerkelijk ter hand neemt. Deze vrm van begeleiding kmt niet vr rekening van de instelling vr jeugdzrg plus. Bijzndere aandacht vraagt net als bij de uitstrm uit de prvinciale jeugdzrg - de grep 17/18-jarigen. Het risic is grt dat deze jngeren na aflp van het dr hen gevlgde traject en het bereiken van de leeftijd van 18 jaar uit zicht raken (sms k letterlijk in het zwerfcircuit terechtkmen) terwijl ze ng niet uitbehandeld zijn f ng ambulante begeleiding ndig hebben. Vaak geldt dat de stap naar vlwassenheid en zelfstandigheid ng grt is. De vlwassenenzrg kan een brug te ver zijn. Gemeentelijke vrzieningen vr vlwassenen zijn niet altijd vldende geutilleerd vr deze jngeren. De ndersteuning van deze jngeren aan het einde van een traject vr de 17/18-jarigen zal dus anders zijn dan vr de jngere grep. De hulp zal k na het 18 e jaar meten drlpen, dr aanvullende begeleiding te bieden. De jeugdzrg plus draagt geen verantwrdelijkheid vr deze vervlgvrzieningen. De jngeren zijn daarvr aangewezen p lpende initiatieven in hun zrggebied. De jeugdzrg plus instellingen dienen per zrggebied wel afspraken te maken ver de verdracht van de verantwrdelijkheid vr deze jngeren aan gemeentelijke f andere instellingen. 2.4 Resultaten van een traject jeugdzrg plus De delstelling van een traject is gehaald wanneer de vastgelegde resultaten zijn bereikt. Dat betekent dat de jngere werkt en/f een pleiding vlgt, een veilige plek heeft m te wnen, afhankelijk van de situatie beschikt ver een vrm van begeleiding en beschikt ver een psitief sciaal netwerk dat hem f haar in staat stelt p een verantwrde wijze deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. Het uiteindelijke del is dat de jeugdige niet terugvalt in ud verkeerd gedrag. Indicatren p basis waarvan gemnitrd wrdt f het eindperspectief van een traject gehaald is, zijn: de jeugdige (en diens sciale systeem) die na einde traject thuis, in een pleeggezin f zelfstandig is gaan wnen, wnt daar veilig, kan zich znder hulp (behudens langdurige niet-intensieve laagfrequente begeleiding) staande huden, heeft een dagbesteding (schl, werk, stage) en is niet 7

8 verslaafd, is niet afhankelijk van verkeerde vrienden, verrzaakt geen verlast en pleegt geen strafbare feiten ; de jeugdige die na einde traject in een instelling verblijft, is in staat zich binnen die instelling te gedragen p een wijze die aansluit bij het prgramma dat de instelling hem biedt. De jngere is niet teruggevallen in verkeerd gedrag, is niet verslaafd, is niet afhankelijk van verkeerde vrienden, verrzaakt geen verlast en pleegt geen strafbare feiten. 3 Rlverdeling in trajecten jeugdzrg plus Bij de trajecten jeugdzrg plus werkt de jeugdzrg plus instelling nauw samen met bureau jeugdzrg, andere jeugdzrgaanbieders, de LVG en de jeugd GGZ. Het is belangrijk dat de verantwrdelijkheidsverdeling bij trajecten zveel mgelijk wrdt vertaald in gestandaardiseerde prcessen en werkvrmen waarbij ieders verantwrdelijkheid vaststaat evenals de wijze waarp partijen geïnfrmeerd wrden en aangesprken kunnen wrden indien zij afspraken niet nakmen. Er mag geen nduidelijkheid ntstaan ver de vraag wie in welk stadium van het traject verantwrdelijk is vr het verblijf, de veiligheid, het welbevinden en de ntwikkeling van de jngere. Tijdens het traject wrdt een vaste trajectbegeleider ingezet die het traject regisseert, cördineert en bewaakt. Deze treedt p als aanspreekpunt vr alle betrkken partijen, zwel vr de jeugdige, het gezin van de jeugdige, het nderwijs, andere zrgaanbieders als vr de gemeente(lijke vrzieningen). De keuze van de trajectbegeleider is cruciaal. De invled van de persn van de begeleider p het welslagen van het traject valt niet te nderschatten, z leren verschillende effectstudies GGZ, Verslavingszrg en LVG Bij veel jngeren die in jeugdzrg plus geplaatst zijn is sprake van zware, samengestelde prblematiek waarbij gedragsprblemen, psychiatrische prblemen, verslavingsprblemen en LVG-prblematiek een rl spelen. Bij de pstelling van het trajectplan dienen de instellingen jeugdzrg plus deskundigheid p deze prbleemgebieden (in eigen beheer dan wel in een samenwerkingsverband), bijvrbeeld een kinder- en jeugdpsychiater vr cnsultatie en diagnstiek in te zetten. Ok dient de instelling te beschikken ver zdanige samenwerkingsafspraken met deze sectren dat ndzakelijke zrg f eventueel verblijf in een specialistische setting p vrhand geregeld is. 2 Oa.Praktikn 8

PILOTS TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader voor periode Inleiding. Van bedden naar trajecten.

PILOTS TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader voor periode Inleiding. Van bedden naar trajecten. PILOTS TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader vr peride 2011-2015 Inleiding Van bedden naar trajecten. Jeugdzrg plus instellingen bieden een intensieve vrm van gespecialiseerde jeugdzrg die start

Nadere informatie

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl Matching Needs and Services (MNS) Lenieke Bendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzrg.nl Vraag en aanbd: wanneer? Een grte zrg-aanbieder met een meerjaren plan pstellen vr de rganisatie. Welke kant met het p?

Nadere informatie

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn:

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn: Wie zijn we? Zrggrep Kans is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1 Passend nderwijs Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 1 Opbuw presentatie Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 2 1. De Basis basis Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 3 Waarm passend nderwijs? Alle leerlingen

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans Wie zijn we? Zrggrep KANS is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

IB/Directiedag - 21 mei 2014

IB/Directiedag - 21 mei 2014 IB/Directiedag - 21 mei 2014 He geven we vrm aan Passend Onderwijs binnen Passenderwijs? He werken we met de schlen samen? Wat mag u van ns verwachten? Even vrstellen.. Vr elk kind een passend aanbd! Kwalitatief

Nadere informatie

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort Helpt de GGZ? Krt verslag van de 2de infrmatiebijeenkmst ver ROM ggz 12 ktber 2010, Amersfrt Op 12 ktber zijn 50 cliënten, verwanten, leden van cliënten- en familieraden en ervaringsdeskundigen in Amersfrt

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 INHOUD Hfdstuk 1 Inleiding 2 Hfdstuk 2 Wat hudt die extra begeleiding in? 4 LWOO Praktijknderwijs Wie kmt ervr in aanmerking? Wie beslist daarver? Hfdstuk 3 Wat hudt het nderzek van het COB in? 7 Welke

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling OMO Schlengrep De Langstraat 10 maart 2014 Gedgekeurd in MR d.d. 17-3-2014 Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling De schlleiding van OMO Schlengrep

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

Handreiking invulling zorgniveau 2 en 3 bij vermoeden ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) RSV Breda e.o. OOK

Handreiking invulling zorgniveau 2 en 3 bij vermoeden ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) RSV Breda e.o. OOK Handreiking invulling zrgniveau 2 en 3 bij vermeden ernstige enkelvudige dyslexie (EED) RSV Breda e.. OOK Inleiding. Vanaf 1 januari 2015 is de bekstiging en uitvering van beleid met betrekking tt ernstige

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede;

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede; Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3, 12.4 en 19 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2015, waarin

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT vr burgemeester en wethuders Nummer: Datum vergadering: 25-06-2013 Onderwerp: Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling Cnceptbesluit: Het cllege stelt de meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning.

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning. Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwrding 2. Delstellingen 3. Mdel 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning 1 Verantwrding: Wij willen binnen het nderwijs dat wij geven rekening huden met de

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Samenwerkingsschool Balans

Samenwerkingsschool Balans Samenwerkingsschl Balans DYSLEXIEBELEID_p website.dc - 1-1. Wat is dyslexie De Gezndheidsraad prbeerde jaren geleden tt natinale vereenstemming te kmen dr een glbale mschrijving p te stellen waarin iedereen

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015

Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3, 12.4 en 19 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2015, waarin

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo. Bijlage 2 (behoort bij 663983)

Gemeente Ede. Memo. Bijlage 2 (behoort bij 663983) Gemeente Ede Bijlage 2 (behrt bij 663983) Mem Aan : De gemeenteraad van Ede Van : Cllege van burgemeester en wethuders Datum : 12 april 2011 Registratienummer : 663981 Onderwerp : Discussienta vr uitwerking

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

D i e n s t A m b u l a n t e B e g e l e i d i n g W S N S

D i e n s t A m b u l a n t e B e g e l e i d i n g W S N S D i e n s t A m b u l a n t e B e g e l e i d i n g W S N S Tapirstraat 2 6532 AL - NIJMEGEN Tel: 024-35 90 930 WERKEN MET EEN ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF IN DE BASISSCHOOL INLEIDING Met de intrede van Passend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Cliëntprofielen sector visueel 2015

Cliëntprofielen sector visueel 2015 Cliëntprfielen sectr visueel 2015 Nr Naam prfiel Aard en mvang *) Lptijd 0 Infrmatie, advies & Vrlichting Betreft specifieke functie, niet p individuele cliënt/hulpvraag gericht, delgrep, infrmatie, advies

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin.

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin. pgb-uitveringsplan U wilt vr uzelf f vr een ander met een persnsgebnden budget (pgb) ndersteuning inkpen. Een van de vrwaarden m vr een pgb in aanmerking te kmen is dat u een uitveringsplan maakt. In het

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

.1-4- gemeente Eindhouen

.1-4- gemeente Eindhouen .1-4- gemeente Eindhuen Inleiding 3 3 Vr u ligt het Jaarverslag Leerplicht en Straks.nu 2008-2009. Qua vrm en pmaakeen ander jaarverslag dan u gewend bent. De vrij uitgebreide weergave van allerlei zaken

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 839 Jeugdzorg Nr. 100 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken.

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Ondersteuning gericht p kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van persnen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Bea Maes KU Leuven Een veld in beweging Vlwaardig burgerschap

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0)

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) hetergene grepen: kinderen uit diverse sciale milieus, een grte verscheidenheid aan rts. De schl gaat adequaat m met verschillen tussen leerlingen: gezien deze verschillen

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond Frmulier vr het indienen van de eerste rnde preftuinen ihkv decentralisatie jeugdzrg Regi Rtterdam Rijnmnd Alléén gemeenten in de regi Rtterdam Rijnmnd kunnen vrstellen vr preftuinen indienen! Dit frmulier

Nadere informatie

De leerling thuis en niet naar school!?!?

De leerling thuis en niet naar school!?!? De leerling thuis en niet naar schl!?!? Oriënterend nderzek naar prblematiek en begeleidingsmgelijkheden van leerlingen, die niet f deels naar schl gaan. Kansen en mgelijkheden. IDT-SSONML Venl Renée van

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

JGZ en CJG MAASTRICHT PAOG 29 maart 2011. Annemiek van Woudenberg Arts M&G Implementatieteam invoering CJG VNG De JeugdZaak

JGZ en CJG MAASTRICHT PAOG 29 maart 2011. Annemiek van Woudenberg Arts M&G Implementatieteam invoering CJG VNG De JeugdZaak JGZ en CJG MAASTRICHT PAOG 29 maart 2011 Annemiek van Wudenberg Arts M&G Implementatieteam invering CJG VNG De JeugdZaak Nadenken ver het CJG Del Nadenken ver de rl van JGZ in het CJG Nadenken ver je eigen

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede;

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede; Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2017 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3 en 12.4 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2017, waarin aan

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

De leerling centraal. Een generalistische aanpak

De leerling centraal. Een generalistische aanpak De leerling centraal Een generalistische aanpak De leerling centraal lijkt een pen deur. Tch is de valkuil snel gecreëerd dr leerlingen p hun specifieke prblemen te determineren en te begeleiden. Is iedere

Nadere informatie

Opbrengsten VSO Panta Rhei College schooljaar 2014-2015

Opbrengsten VSO Panta Rhei College schooljaar 2014-2015 Opbrengsten VSO Panta Rhei Cllege schljaar 2014-2015 Inleiding Iedere schl heeft tt taak nderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en hudingen verwerven. Uitgangspunt vr dat aanbd zijn

Nadere informatie

Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus

Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus Samenwerkende gemeenten Regio West Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Inhoud 1. JeugdzorgPlus... 3 1.1Inleiding... 3

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Overblijfprotocol tussenschoolse opvang

Overblijfprotocol tussenschoolse opvang Schlkinderpvang Overblijfprtcl tussenschlse pvang Inhud: 0. Inleiding... 2 1. Delstelling... 2 2. Het draaibek... 2 3. Kwaliteitseisen... 3 4. Incidenten... 3 5. Taken en verantwrdelijkheden van alle betrkken

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzaal en kinderopvang) Versie 6 maart 2012

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzaal en kinderopvang) Versie 6 maart 2012 9301 BC Rden www.cjgnrdenveld.nl inf@cjgnrdenveld.nl Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in vrschlse vrzieningen (peuterspeelzaal en kinderpvang) Versie 6 maart 2012 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen.

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen. . Bij de afname van examens zijn diverse functinarissen van de nderwijsinstelling betrkken. In dit prtcl wrden de vlgende (grepen van) examenbetrkkenen nderscheiden, met een krte mschrijving van de betrkkenheid

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Gedragsprotocol ICBS de Horizon. Juni 2014

Gedragsprotocol ICBS de Horizon. Juni 2014 Gedragsprtcl ICBS de Hrizn. Juni 2014 Inhud Gedragsprtcl ICBS de Hrizn in Rilland. 1. Uitgangspunten. blz 3 2. Definities blz 3 3. Directe aanpak van rdeverstringen, ruzies. blz 4 4. Werken aan sciaal

Nadere informatie

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch Prcesdcument Klankbrdgrep Schakenbsch Tijdens de klankbrdgrepvergadering van 23 juni 2010 is de afspraak gemaakt met de leden van de klankbrdgrep m duidelijkheid te geven ver het prces, de kaders, de verschillende

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces Verdiepend nderzek Wminkpprces Kwalitatief nderzek nder 24 gemeenten Petra Ebben de Jng & Myriam Martens 1 september 2014 Disclaimer en leeswijzer Het ministerie van VWS heeft Q-Cnsult pdracht gegeven

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Samenvatting criteria arbeidsmarktplatform:

Samenvatting criteria arbeidsmarktplatform: Plan Samenvatting criteria arbeidsmarktplatfrm: 1. Cncreet prjectidee: het prject richt zich p het terugdringen van een veelheid van taken van persneelsleden p kleine schlen en p het inzetten van persneel

Nadere informatie

Startnotitie Visie Wonen-welzijn-zorg

Startnotitie Visie Wonen-welzijn-zorg Startntitie Visie Wnen-welzijn-zrg 2016-2020 1 Waarm hebben we het hierver? De wereld van wnen, zrg en welzijn is vlp in beweging. Regelgeving en financieringsstrmen veranderen, maar k maatschappelijk

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Onderdeel van het Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Onderdeel van het Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 9301 BC Rden www.cjgnrdenveld.nl inf@cjgnrdenveld.nl Onderdeel van het Basismdel meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling Zrgrute GOB Kidscasa Kinderpvang & Peuterspeelzalen 01-01-2013 9301 BC Rden

Nadere informatie

Criteria zittenblijven / verlengde kleuterperiode

Criteria zittenblijven / verlengde kleuterperiode Criteria zittenblijven / verlengde kleuterperide 1 Prtcl dubleren De beslissing m een leerling een schljaar extra te laten den wrdt genmen aan de hand van een welverwgen prcedure. In de prcedure wrden

Nadere informatie

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014 Rietschans Cllege Overgangsnrmen 2013-2014 Deel 1 vmb Deel 2 hav/vw 1 Inhudspgave Inhudspgave... 2 Deel 1 Overgangsnrmen 2013-2014 vmb... 3 ALGEMEEN BEVORDERING PER LEERJAAR... 3 Bevrdering van vmb-tl

Nadere informatie

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe Sciaal akkrd arbeidsmarkt Zrg en Welzijn Stedendriehek en Nrd-Veluwe De aanleiding tt het vrmen van een sciaal akkrd In 2013 waren ruim 57860 (brn: WGV Zrg en Welzijn) inwners in de regi s Stedendriehek

Nadere informatie