BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader voor periode Vooraf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader voor periode 2011-2015. Vooraf"

Transcriptie

1 BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader vr peride Vraf Het vrliggende beleidskader wrdt in de peride tt en met 2015 richtinggevend vr de instellingen Jeugdzrg plus. Uitvering van het kader met leiden tt een verbeterde zrg aan jeugdigen die met een rechterlijke machtiging zijn geplaatst in een accmmdatie vr geslten jeugdzrg. De instellingen jeugdzrg plus waaraan deze accmmdaties verbnden zijn, bieden een intensieve vrm van gespecialiseerde jeugdzrg. Zij zullen zich in de kmende peride in ng sterkere mate dan nu al het geval is ntwikkelen tt instellingen die jngeren niet alleen tijdelijk een beschut nderkmen en een krachtig pveden behandelklimaat bieden, maar hen k in staat stellen z snel mgelijk de draad weer p te pakken buiten de instelling. In de jeugdzrg plus instellingen verblijven jngeren geen dag te lang. De aanpak krijgt vrm in een traject dat de jngere een realistisch perspectief biedt p een z stabiel mgelijke leefsituatie. Het vlgen van een pleiding en/f het hebben van werk en een psitief sciaal netwerk maken daar nderdeel van uit. Het ministerie gaat er vanuit dat verdere verbetering van de behandelmethdes en versterking van de lgistiek bij de planning van vervlgzrg p termijn zullen leiden tt een aanzienlijke vermindering van de verblijfsduur van jngeren in gesltenheid. Besparingen die ptreden drdat de jngeren de geslten accmmdaties eerder verlaten, wrden elders binnen het traject aangewend. De hiervr gefrmuleerde inzet is ambitieus en vraagt nadere uitwerking in de praktijk. Daarm kiest het ministerie vr een ntwikkelmdel. De fasegewijze invering van de trajecten en de resultaten daarvan wrden zrgvuldig gevlgd m vast te stellen f alle gekzen uitgangspunten realistisch zijn dan wel aanpassing beheven. Het ministerie bespreekt de uitkmsten met de instellingen en andere betrkkenen en beslist mede p grnd daarvan f een aanpassing van uitgangspunten ndig is. Het ministerie kiest vr een eenduidige regie vr het gehele traject. Eenduidige regie brgt cntinuïteit van zrg met een minimum aan verdrachtsmmenten en daardr minder risic p gebrek aan mtivatie en weerstand bij jeugdigen en hun uders. De huidige wetgeving gaat ervan uit dat iedere fase in het traject gescheiden wrdt bestuurd en gefinancierd. Dat kmt de cntinuïteit niet ten gede. Daarm heeft het ministerie een wetswijziging bij de Tweede Kamer aanhangig gemaakt die het mgelijk maakt de peratinele regie bij de jeugdzrg plus instelling te beleggen. De eenduidige regie laat nverlet dat de kracht van de uitvering van het kader ligt in afspraken met betrkken partijen zals prvincies, gemeenten, de bureaus jeugdzrg, andere zrginstellingen, de jeugdpsychiatrie en de LVG. Over de inrichting van de regie en de uitwerking van de nderscheiden rllen vindt ng verleg plaats met het IPO en met de betrkken bestuurders en instellingen. De uitvering van het kader vindt plaats in het perspectief van een verdracht van de taken van de jeugdzrg naar de gemeenten, zals in het regeerakkrd van het huidige kabinet is pgenmen. 1

2 1. Uitgangspunten kmende jaren Jeugdzrg plus met binnen vijf jaar nderdeel zijn van de jeugdzrg Het afrnden van de vergangsfase betekent dat nu een vijfjarige fase aanbreekt waarin de jeugdzrg plus integraal nderdeel wrdt van de jeugdzrg, d.w.z. dat het zich ntwikkelt tt een kwalitatief hgwaardige vrm van specialistische jeugdzrg vr jngeren. Vral vr die instellingen vr jeugdzrg plus die nu ng geen duurzame samenwerking kennen met pen jeugdzrg f nderdeel uitmaken van een instelling vr jeugdzrg betekent dit, dat zij alsng die aansluiting zullen meten zeken. Plaatsen met Perspectief Instellingen jeugdzrg plus hebben als del m jeugdigen met ernstige gedragsprblemen te behandelen en een dusdanige gedragsverandering te bewerkstelligen dat zij weer p een aanvaardbare wijze kunnen participeren in de maatschappij. Om dit te bewerkstelligen zullen de instellingen - in samenwerking met de jeugdpsychiatrie, de lvg-sectr en cllega jeugdzrginstellingen- gespecialiseerde jeugdzrgtrajecten aanbieden die jngeren met zware gedragsprblemen perspectief bieden p een succesvlle terugkeer in de samenleving. Plaatsing in het eigen zrggebied Vr de trajectaanpak is het belangrijk dat bureaus jeugdzrg jngeren zveel mgelijk nabij de eigen wnplaats kunnen plaatsen. Dat is ng niet veral het geval. Binnen een zrggebied met het aanbd uiteindelijk zdanig zijn samengesteld dat elke jngere met een machtiging geslten jeugdzrg uit de regi daar geplaatst en gehlpen wrdt. Een krte verblijfsduur in gesltenheid binnen een intensief prgramma. Instellingen jeugdzrg plus bieden jngeren intensieve behandelprgramma s met - ten einde te vrkmen dat zij zich aan de ndzakelijke behandeling nttrekken - de mgelijkheid dwang en drang te te passen. Vanuit het behandelperspectief van de jeugdige wrdt gekzen vr een ntwikkelmdel waarin gewerkt wrdt naar een z krt mgelijke verblijfsduur in gesltenheid. Kwaliteit, effectiviteit en prfessinalisering Ultim 2011 meten alle instellingen vlden aan alle criteria en indicatren van de kwaliteitsnrmen uit het Kwaliteitskader. Het actieplan prfessinalisering is k leidend vr instellingen jeugdzrg plus. Het plan heeft tt del van werkers in de jeugdzrg betere prfessinals te maken, rganisatie en status van het berep te verhgen en uiteindelijk de dienstverlening aan cliënten te verbeteren. Dit gebeurt dr het implementeren van cmpetentieprfielen en een uitstrmprfiel HBO en dr het inveren van berepenregistratie en tuchtrecht. Ouders en kinderen blijven verantwrdelijk. In alle gevallen is het belangrijk de uders en de jngere aan te spreken als verantwrdelijke vr het realiseren van hun eigen tekmst. Het traject is er in de eerste plaats m hen in staat te stellen zelf het perspectief p een betekenisvlle maatschappelijke participatie naderbij te brengen. De hulpverlening ndersteunt hen in dat prces, biedt kansen en stelt z ndig grenzen. Ok wanneer de hulpverlening tijdelijk de pveding van de jngere verneemt, wrden de jeugdige en zijn uders p hun verantwrdelijkheid 2

3 aangesprken. Tenzij de veiligheid van de jngere zich daartegen verzet blijven de uders vanaf het begin van het traject bij alle gesprekken en beslissingen betrkken. 2 TRAJECTEN IN JEUGDZORG PLUS: PERSPECTIEF, INHOUD EN RESULTATEN 2.1 Plaatsen met Perspectief Plaatsing in een instelling jeugdzrg plus is vr jeugdigen een ingrijpende maatregel. Er is sprake van dwang, gesltenheid en vrijheidsbeperkende maatregelen. Daarm is vr deze plaatsingen een machtiging geslten jeugdzrg vereist. Plaatsing is ndig mdat er sprake is van ernstige gedragsprblematiek en het risic grt is dat de jeugdige zich aan de ndzakelijke zrg nttrekt f nttrkken wrdt. Het gaat vaak niet alleen m cmplexe gedragsprblemen, maar k m psychiatrische prblemen en verslaving. Bvendien heeft het merendeel van de geplaatste jeugdigen een lange en verbrkkelde carrière in de jeugdzrg achter de rug met gemiddeld zes breuken vrdat de jeugdige bij jeugdzrg plus aankmt. Plaatsing in een accmmdatie waarin de machtiging ten uitver kan wrden gebracht met z krt mgelijk zijn. Dat is niet alleen vanwege het ingrijpende karakter van de plaatsing, maar k mdat de gesltenheid met bijdragen aan terugkeer in de samenleving. Al snel neemt het nuttig effect van de behandeling in gesltenheid af en kan deze beter wrden vrtgezet in een situatie waarin de jngere weer in zveel mgelijk pzichten deelneemt aan de samenleving. De riëntatie van de behandelaars binnen de inrichting richt zich daarm altijd primair p de vaardigheden die de jngeren en de uders buiten de instelling ndig hebben. Het vrgaande laat nverlet dat niet gemakkelijk gedacht met wrden ver de terugkeer van kinderen vanuit een instelling vr jeugdzrg plus in de samenleving. Die terugkeer met ged wrden vrbereid. Vaak zal eerst een zrgvuldig en sms intensief traject, waarin de jeugdige en degenen die na het verblijf bij zijn pveding betrkken zullen zijn centraal staan, drlpen meten wrden. De pveders, veelal het gezin, meten de zrg en ndersteuning krijgen die hen in staat stellen de jngere (weer) in hun midden p te nemen. Daarbij maken de instellingen gebruik van ambulante gezinsinterventies, zals MST,MDFT f FFT. Afhankelijk van de methde wrden deze hetzij al tijdens het verblijf van de jngere binnen de instelling hetzij na zijn terugplaatsing in het gezin ingezet. Wanneer de vervlgplaatsing ged wrdt vrbereid en begeleid, mag verwacht wrden dat verdere beperkende maatregelen niet langer ndig zijn. Tch zal in uitznderlijke gevallen sprake kunnen zijn van terugval in het ude gedrag. In dat geval met rekening gehuden wrden met de ndzaak pnieuw vr krte tijd vrijheidsbeperkende maatregelen in te zetten. De delstelling van een trajectplan jeugdzrg plus is in alle gevallen dat de jngere z snel mgelijk en beter tegerust kan participeren in de samenleving (thuis, p kamers f in een andere geschikte pen vrziening). Dat betekent niet dat vr elke jeugdige het perspectief hetzelfde is. 3

4 Er zijn glbaal vier perspectieven: Terug naar huis De jeugdige gaat naar huis. Dit kan direct na de behandeling in de geslten fase zijn f na een pen (residentiële) fase. Bij deze benadering is de inzet van gezinsinterventies m het gezin te ndersteunen cruciaal. Zelfstandigheid De jeugdige gaat zelfstandig wnen. Vaak zal dit na een aansluitende pen (residentiële) fase zijn. De behandeling richt zich al snel p het aanleren van vaardigheden die ndig zijn m zelfstandig te kunnen wnen (budgettraining, huishudelijke vaardigheden, geznd eten enz.). Langer durende zrg en ndersteuning Indien bij einde traject het gezinssysteem niet in staat is de jngere weer p te nemen en de jngere er (ng) niet aan te is m zelfstandig te gaan wnen, gaat de jngere naar een pleeggezin f een gezinshuis. Al naar gelang dat ndig is, vrziet de jeugdzrg plus instelling tijdelijk in pedaggische ndersteuning van het pleeggezin f het gezinshuis. De instelling jeugdzrg plus draagt zdra de trajectdelen zijn bereikt de verantwrdelijkheid ver aan bureau jeugdzrg f de betrkken instelling. In tegenstelling tt de vrgaande perspectieven blijft hier een rl vr de geïndiceerde jeugdzrg. Vervlgvrziening De jngere gaat naar een dr de awbz f zrgverzekeraar gefinancierde instelling vr (L)VG, psychiatrie f een prvinciaal gefinancierde meer pen zrgvrziening waar zrg wrdt gebden. De prblematiek van de jngere is dusdanig dat hij k nadat de jeugdzrg plus er samen met de jngere in geslaagd is het gedrag weer beheersbaar te maken, blijvend f langdurig afhankelijk is van specialistische zrg. De betrkkenheid van de instelling vr jeugdzrg plus eindigt in de regel na de plaatsing in de instelling. Wel blijft de expertise van de jeugdzrg plus instelling beschikbaar wanneer deze ndig is m te vrkmen dat de jngere terugvalt in zijn ude gedrag. 2.2 Inhud traject jeugdzrg plus Definitie van een traject jeugdzrg plus Een traject jeugdzrg plus is een resultaatgericht aaneensluitend geheel van verblijf, zrg en behandeling vastgelegd in een trajectplan - dat er in vrziet dat een jeugdige nder eenduidige regie kan tegreien naar een aanvaardbaar en stabiel niveau van zelfstandig maatschappelijk functineren. In de trajecten dienen instellingen uitdrukkelijk de gezinscntext, nderwijs, arbeid(steleiding) en vrijetijdsbesteding, te betrekken. Trajectnderdelen Een traject kent verschillende nderdelen, die elkaar kunnen pvlgen, maar waarvan k delen samengevegd kunnen wrden tt arrangementen p maat. De verschillende nderdelen sluiten altijd, als waren het dakpannen, p elkaar aan. Onderstaand schema laat de mgelijke bestanddelen van een traject zien. 4

5 Trajectnderdelen Jeugdzrg Drlpende activiteiten Teleiding Behandeling - Diagnse - Vaststellen trajectplan - Uitvering trajectplan Einde traject (inclusief vaststelling na half jaar f traject succesvl is afgernd) Geslten residentieel Open residentieel en f ambulant - thuis - zelfstandig (beide al f niet met lcaal gerganiseerde ndersteuning) Uitstrm Vervlgvrziening: - Pleegzrg - gezinshuis - ggz - lvg Onderwijs (incl. betrkkenheid externe schl) en arbeidsteleiding Betrkkenheid uders, vgd 2.3 Telichting inhud traject jeugdzrg Hiernder staat een krte telichting p de verschillende nderdelen waaruit een traject kan bestaan. Per jngere wrdt een traject p maat samengesteld Diagnse en Behandeling Diagnse en Resultaatbepaling Uiterlijk zes weken na plaatsing heeft de instelling een trajectplan pgesteld. Het plan beschrijft de te beken resultaten. Die bestaan in ieder geval uit het realiseren van een geschikte verblijfplaats, een plaats in het nderwijs en/f werk, vrije tijdsbesteding en verbetering van het gedrag (bijvrbeeld wegnemen van verslaving, afhankelijkheid, criminaliteit), de termijn waarbinnen die resultaten behaald meten wrden, de bijdrage die de uders, de jngere en de betrkken instellingen, waarnder het nderwijs en aanpalende vrzieningen, daaraan leveren. Uitgangspunt vr het pstellen van het trajectplan is het dssier dat bureau jeugdzrg verhandigt aan de instelling jeugdzrg plus. Zndig laat de instelling een aanvullende diagnse uitveren. Bijzndere aandacht beheven daarbij jngeren die niet alleen met ernstige gedragsprblemen kampen, maar k met zware LVG-beperkingen en/f psychiatrische prblemen. De diagnse heeft daarm k betrekking p de vraag f de jngere vr een effectieve behandeling p zijn plaats zit in de jeugdzrg plus. Z niet, dan dient er een plaats beschikbaar te zijn in een instelling waar meer adequate zrg gebden kan wrden. Z ja, dan zal ng in veel gevallen het behandeltraject intersectraal meten zijn. De instelling dient de begde geslten verblijfsduur in het trajectvrstel te nderbuwen. Zals in het Vraf is aangegeven is het uitgangspunt te streven naar een z krt mgelijke verblijfsduur in gesltenheid. Op dit mment zijn de verschillen in verblijfsduur grt. 1 De verdere verbetering van de zrg en de lgistiek rnd de zrg zal de instellingen in staat stellen m de huidige gemiddelde verblijfsduur van twaalf maanden verder terug te brengen. Als richtpunt ga ik uit van een halvering van het verblijf in gesltenheid p langere termijn, wanneer 1 Dit blijkt uit de maandelijkse managementinfrmatie van de Uitveringseenheid geslten jeugdzrg van VWS. 5

6 vr alle jngeren vldende passende vervlgvrzieningen beschikbaar zijn. Daarvr zullen ng veel stappen gezet meten wrden, niet alleen bij JeugdzrgPlus instellingen, maar k bij anderen. Het ministerie zal daarin een ndersteunende en waar ndig stimulerende rl vervullen. Uitvering trajectplan Iedere jngere krijgt een trajectplan dat p zijn situatie is tegesneden. De aard en ernst van de prblematiek en de gefrmuleerde trajectdelen zullen bepalend zijn vr het nderwijs en de zrg die gebden wrden. Intensieve zrg bij de start van het traject en p de eindbestemming tegespitste begeleiding meten ervr zrgen dat de jngere z snel mgelijk de draad buiten de instelling weer ppakt. De intensiteit van de begeleiding p de plaats van bestemming zal bij terugkeer naar huis f zelfstandigheid langer en intensiever zijn dan wanneer de jngere na einde traject in een instelling verblijft. Een instelling vrziet immers zelf al in zrg en behandeling. Vr een aantal kinderen kan het ndig zijn dat zij vrdat zij terugkeren naar huis f zelfstandig gaan wnen tijdelijk in een residentiële vrziening verblijven. Een kamertrainingscentrum is daar een vrbeeld. Steeds zal per geval afgewgen meten wrden f een tussenfase pweegt tegen de nadelen van een wisseling in verblijfplaats. De instelling jeugdzrg plus verzrgt deze fase zelf f betrekt de residentiële zrg van elders, indien deze zrg een planmatige stap is p weg naar de eindbestemming. Het zelfde geldt vr te leveren ambulante zrg zlang de trajectdelen ng niet zijn gerealiseerd. Onderwijs en arbeidsteleiding Een essentieel nderdeel van het gehele trajectplan jeugdzrg plus is het nderwijs. Schl en instelling hebben hier een gezamenlijke verantwrdelijkheid. De schl wrdt dus expliciet bij het trajectplan betrkken. De trajectbegeleider bewaakt de afstemming tussen nderwijs en behandeling. De jngeren vlgen nderwijs bij de cluster 4 schl die is verbnden aan de instelling f vlgen nderwijs buiten de instelling. Het nderwijsprgramma wrdt gedurende het traject afgestemd p het individuele niveau van de jeugdige. Om het nderwijsniveau vast te stellen wrdt bij aanvang een intakenderzek gedaan, p basis waarvan een handelingsplan wrdt pgesteld. Bij de start van het traject is het vral van belang de randvrwaarden te creëren m jngeren weer aan het leren te krijgen. Ok p de schl van herkmst zullen veelal prblemen zijn f zijn geweest bij deze jngeren f er is sprake geweest van schluitval. De eerste fase zal dus vaak in het teken staan van schlgewenning en m nderwijsachterstanden weg te werken. Daarna ligt de fcus p studie en arbeidsvaardigheden (mtivatie, werkhuding), het leren maken van (bereps- )keuzes en vervlgens p de vrbereiding p het behalen van een eventueel diplma. Heeft de jeugdige zijn schlingstraject afgernd, dan wrdt gezcht naar een passende stage f baan. De jngere wrdt begeleid bij de vergang naar een schl buiten de instelling. Aan het eind van het traject regelt de schl de verdracht van de jngere naar speciaal f regulier nderwijs in de buurt (bijvrbeeld terugplaatsing p de rsprnkelijke schl). Ok regelt de schl die is verbnden aan de instelling een cluster 4 indicatie. Het bieden van cntinuïteit staat centraal. Betrkkenheid (gezins)systeem Een traject jeugdzrg plus is in beginsel gezinsgericht, k al zal de jeugdige niet altijd terug kunnen keren naar het gezin. Specifieke aandacht vragen situaties waarin het (gezins)systeem een bedreiging vrmde en ng vrmt vr de jeugdige. Een actieve betrkkenheid van het (gezins)systeem van de jngere is 6

7 essentieel mdat ervan uitgegaan mag wrden dat ieder gezinslid in bepaalde mate last heeft van de prblemen die geleid hebben tt plaatsing van de jeugdige in de instelling. Z lang dat niet (h)erkend wrdt dr de leden van het gezin, is de bereidheid tt verandering laag. Het mtiveren en activeren van jeugdigen en uders is daarm cruciaal in het begin en het vervlg van het traject. Ouders krijgen dr de plaatsing de kans m hun gezagspsitie pnieuw te vestigen en hun pvedingsverantwrdelijkheid te hernemen. Zij dienen betrkken te zijn p de pstelling van het trajectplan, gemtiveerd te wrden ermee in te stemmen en te participeren in trajectnderdelen Einde behandeling Het traject jeugdzrg plus eindigt zdra de te vren gefrmuleerde resultaten bereikt zijn en verwacht mag wrden dat deze stand zullen huden. Na een half jaar wrdt gemeten f dat k daadwerkelijk het geval is. Dat de jeugdzrg plus instelling zijn resultaten bereikt heeft, wil niet altijd zeggen dat vanaf dat mment de jeugdige en zijn gezin geen ndersteuning meer ndig hebben. In het bijznder in de situaties dat een jeugdige weer naar huis terugkeert f zelfstandig gaat wnen kan langdurige niet-intensieve laagfrequente begeleiding ndig zijn m terugval naar verkeerd gedrag te vrkmen. De instelling vr jeugdzrg plus benadert de gemeente van herkmst bij de start van het traject m er vr te zrgen dat de gemeente deze verantwrdelijkheid daadwerkelijk ter hand neemt. Deze vrm van begeleiding kmt niet vr rekening van de instelling vr jeugdzrg plus. Bijzndere aandacht vraagt net als bij de uitstrm uit de prvinciale jeugdzrg - de grep 17/18-jarigen. Het risic is grt dat deze jngeren na aflp van het dr hen gevlgde traject en het bereiken van de leeftijd van 18 jaar uit zicht raken (sms k letterlijk in het zwerfcircuit terechtkmen) terwijl ze ng niet uitbehandeld zijn f ng ambulante begeleiding ndig hebben. Vaak geldt dat de stap naar vlwassenheid en zelfstandigheid ng grt is. De vlwassenenzrg kan een brug te ver zijn. Gemeentelijke vrzieningen vr vlwassenen zijn niet altijd vldende geutilleerd vr deze jngeren. De ndersteuning van deze jngeren aan het einde van een traject vr de 17/18-jarigen zal dus anders zijn dan vr de jngere grep. De hulp zal k na het 18 e jaar meten drlpen, dr aanvullende begeleiding te bieden. De jeugdzrg plus draagt geen verantwrdelijkheid vr deze vervlgvrzieningen. De jngeren zijn daarvr aangewezen p lpende initiatieven in hun zrggebied. De jeugdzrg plus instellingen dienen per zrggebied wel afspraken te maken ver de verdracht van de verantwrdelijkheid vr deze jngeren aan gemeentelijke f andere instellingen. 2.4 Resultaten van een traject jeugdzrg plus De delstelling van een traject is gehaald wanneer de vastgelegde resultaten zijn bereikt. Dat betekent dat de jngere werkt en/f een pleiding vlgt, een veilige plek heeft m te wnen, afhankelijk van de situatie beschikt ver een vrm van begeleiding en beschikt ver een psitief sciaal netwerk dat hem f haar in staat stelt p een verantwrde wijze deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. Het uiteindelijke del is dat de jeugdige niet terugvalt in ud verkeerd gedrag. Indicatren p basis waarvan gemnitrd wrdt f het eindperspectief van een traject gehaald is, zijn: de jeugdige (en diens sciale systeem) die na einde traject thuis, in een pleeggezin f zelfstandig is gaan wnen, wnt daar veilig, kan zich znder hulp (behudens langdurige niet-intensieve laagfrequente begeleiding) staande huden, heeft een dagbesteding (schl, werk, stage) en is niet 7

8 verslaafd, is niet afhankelijk van verkeerde vrienden, verrzaakt geen verlast en pleegt geen strafbare feiten ; de jeugdige die na einde traject in een instelling verblijft, is in staat zich binnen die instelling te gedragen p een wijze die aansluit bij het prgramma dat de instelling hem biedt. De jngere is niet teruggevallen in verkeerd gedrag, is niet verslaafd, is niet afhankelijk van verkeerde vrienden, verrzaakt geen verlast en pleegt geen strafbare feiten. 3 Rlverdeling in trajecten jeugdzrg plus Bij de trajecten jeugdzrg plus werkt de jeugdzrg plus instelling nauw samen met bureau jeugdzrg, andere jeugdzrgaanbieders, de LVG en de jeugd GGZ. Het is belangrijk dat de verantwrdelijkheidsverdeling bij trajecten zveel mgelijk wrdt vertaald in gestandaardiseerde prcessen en werkvrmen waarbij ieders verantwrdelijkheid vaststaat evenals de wijze waarp partijen geïnfrmeerd wrden en aangesprken kunnen wrden indien zij afspraken niet nakmen. Er mag geen nduidelijkheid ntstaan ver de vraag wie in welk stadium van het traject verantwrdelijk is vr het verblijf, de veiligheid, het welbevinden en de ntwikkeling van de jngere. Tijdens het traject wrdt een vaste trajectbegeleider ingezet die het traject regisseert, cördineert en bewaakt. Deze treedt p als aanspreekpunt vr alle betrkken partijen, zwel vr de jeugdige, het gezin van de jeugdige, het nderwijs, andere zrgaanbieders als vr de gemeente(lijke vrzieningen). De keuze van de trajectbegeleider is cruciaal. De invled van de persn van de begeleider p het welslagen van het traject valt niet te nderschatten, z leren verschillende effectstudies GGZ, Verslavingszrg en LVG Bij veel jngeren die in jeugdzrg plus geplaatst zijn is sprake van zware, samengestelde prblematiek waarbij gedragsprblemen, psychiatrische prblemen, verslavingsprblemen en LVG-prblematiek een rl spelen. Bij de pstelling van het trajectplan dienen de instellingen jeugdzrg plus deskundigheid p deze prbleemgebieden (in eigen beheer dan wel in een samenwerkingsverband), bijvrbeeld een kinder- en jeugdpsychiater vr cnsultatie en diagnstiek in te zetten. Ok dient de instelling te beschikken ver zdanige samenwerkingsafspraken met deze sectren dat ndzakelijke zrg f eventueel verblijf in een specialistische setting p vrhand geregeld is. 2 Oa.Praktikn 8

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl Matching Needs and Services (MNS) Lenieke Bendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzrg.nl Vraag en aanbd: wanneer? Een grte zrg-aanbieder met een meerjaren plan pstellen vr de rganisatie. Welke kant met het p?

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

Bijlagen CCR jaarverslag 2013

Bijlagen CCR jaarverslag 2013 Bijlagen CCR jaarverslag 2013 A B C wettelijke adviesbevegdheden CCR (WMZC) samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus D speerpunten 2012-2014 E begrting-uitgaven 2013 F inhudelijke beschrijving besprken

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 ktber 2011 Agendapunt: 11 Prtefeuillehuder: De heer T.J. van der Zwan Behandelend ambtenaar: Mevruw A.C. Teuben-Bkma Onderwerp: Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be VAARDIG VERGADEREN SYLLABUS VOOR ACTIEVE OUDERS OP SCHOOL VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 inf@vcv.be www.vcv.be INHOUDSOPGAVE Inleiding 1. De uderraad; een

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste lezer,

VOORWOORD. Beste lezer, VOORWOORD Beste lezer, Vr ju ligt het nieuwe Jeugdbeleidsplan 2011-2013 dat je een verzicht geeft van de vele delstellingen rnd jeugdbeleid die de stad zichzelf stelt en de middelen die wrden ingezet m

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5.

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5. Jaarverslag 2013 Stichting Justitia et Pax Nederland T 070 3136800 Pstbus 16334 F 070 3136801 2500 BH DEN HAAG E inf@justitiaetpax.nl Maart 2014 W www.justitiaetpax.nl Inhudspgave Pag. 1. Vrwrd 3 2. Justitia

Nadere informatie