3. Op welke wijze is vorm en inhoud gegeven aan openbaarheid en vertrouwelijkheid vanuit de Wbp en Wob?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3. Op welke wijze is vorm en inhoud gegeven aan openbaarheid en vertrouwelijkheid vanuit de Wbp en Wob?"

Transcriptie

1 Generieke onderwerpen Vragen antwoord Onderstaande gevraagde functionaliteiten zijn van toepassing op alle onderdelen van de e-depot voorzieningen. 1. Voor welke onderdelen / functionaliteiten vindt logging plaats? Ingest, opslag, vernietiging, metadata beheer, authenticatie 2. Op welke wijze is vorm en inhoud gegeven aan informatiebeveiliging? ED3 en ISO27001 / wetgeving (technisch) NCDD aanpak? Beschikbaar, Integer, Vertrouwelijk ISO27001 is de basis voor Fysieke beveiliging, Datacenter, ICT middelen, Autorisatie en authenticatie, classificatie, Continuiteit en naleving van wet- & regelgeving (het basis systeem). Daarnaast zijn de ITIL processen ingezet vanuit de ISO27001 (incident, change en configuration management). Normen zoals ED3, TMLO, ISO-23081, ISO 16363, Data Seal of Approval?, NCDD NEN2082:2008 voor aanvullen informatiebeveiliging van het digitaal archief (meta data en informatie). Tenslotte is er wetgeving, zoals archief wet en regeling, de WBP etc. waar ook beveiligingseisen uit naar voren komen. Deze eisen worden in de processe, procedures en werkinstructies geborgd, waardoor het leveren en beheren van een E-Depot altijd conform normen en wetten wordt uitgevoerd. 3. Op welke wijze is vorm en inhoud gegeven aan openbaarheid en vertrouwelijkheid vanuit de Wbp en Wob? Op basis van autorisatieregels en classificatieschema gebaseerd op TMLO elementen openbaarheid en vertrouwelijkheid wordt inhoud gegeven aan openbaarheid en vertrouwelijkheid vanuit de Wbp en Wob. WOB levert een probleem bij delen van informatie in documenten die Wel naar buiten mogen, maar het document niet. De WBP en Wob dicteren met name hoe een organisatie met privacy en publicatie van informatie om moet gaan, dat is beperkt "af te dwingen" vanuit een applicatie of een meta-model. Het zijn de kenmerken die de zorgdrager toekent aan meta data en informatie waarmee bepaalt wordt of informatie openbaar mag worden gemaakt of persoons informatie kan worden gebruikt en gepubliceerd.

2 4. Welke continui teitsmaatregelen zijn getroffen rondom de e-depot voorzieningen (organisatie, mensen, processen en techniek)? 5. Welke methodieken / controles / checksums worden toegepast om aan te tonen dat archiefobjecten en metadata authentiek (onveranderd) is? Continuiteits is geborgd op 3 niveau's. 1 datamodel conform OAIS en TMLO. Metadata en content bij elkaar, niet database of software afhankelijk. 2. Datacenter en SW/HW omgeving waar de data wordt bewaard. ISO gecertificeerd en gebruik van standaard (vervangbare componenten). Hoogwaardige architectuur, 2 locaties >60km en 4 voudige opslag. 3 Organisatie obv ED3 en Stichting Digitale Duurzaamheid, als continuiteitsborging. Tijdens Ingest wordt het aangeleverde archiefstuk gecheckt mbv hashing techniek/checksums om de integriteit van het archiefstuk na transport aan te tonen. Tijdens ingest wordt gebruik gemaakt van SHA512 hashing techniek waarbij de checksum wordt geregistreerd in de bijbehorende metadata. De archiefstukken worden immutable opgeslagen (WORM) waardoor het onmogelijk is deze aan te passen. Indien een archiefstuk later aangepast moet worden, zal dit als een nieuw archiefstuk worden opgeslagen waarbij versioning kan worden toegepast. Daarnaast gebruikt het opslagsysteem intern een eigen hashing techniek om de integriteit van de logische copiën van het opgeslagen object te waarborgen. 6. Wordt binnen het e-depot gebruik gemaakt van encryptie? Er wordt geen encryptie toegepast. Is ook niet wenselijk ivm doorzoekbaarheid van de archiefbescheiden. Indien wel encryptie wordt toegepast en het archiefstuk moet doorzoekbaar gemaakt worden moet de encrytie code bekend zijn bij de e-depot leverancier. Dit levert juridische complicaties met zich mee. 7. Op welke wijze is voorzien in continui teit voor de zorgdrager bij continui teitsproblemen bij de leverancier? Stichting Digitale Duurzaamheid voorziet daarin.

3 8. Welke voorwaarden zijn verbonden aan een bee indiging van de overeenkomst tussen zorgdrager en leverancier? De uitdaging zit in het juist overdragen van informatie en na overdracht en opname in het nieuwe E-Depot vernietigen van het "oude" E-Depot. Verantwoordelijkheid moet juist worden vastgelegd. De dienstverlener / leverancier kan geen zorgdrager worden, de zorgdrager zal moeten vernietigen. De leverancier zal garantie mieten geven dat all informatie vernietigd is. SLA item verplicht; - ED3 eisen - Beschikbaar stellen gegevens - Aantoonbaar vernietigen gegevens van zorgdrager bij leverancier, via logging? - Verwijderen autorisaties - Procedures en werkafspraken voor overdracht en vernietiging 9. Welke audits vinden er plaats rondom de e-depot voorzieningen en organisatie? Datacenter en ICT beheer jaarlijkse audit; - ISO27001 audit DiVault zelfaudit, later gevolgd door formele externe audit - NEN-2082 zelf audit - ISO (Space data and information transfer systems -- Audit and certification of trustworthy digital repositories) 10. Welke rapportages / inzagemogelijkheden zijn er voor de zorgdrager beschikbaar rondom het e-depot (onder meer met betrekking tot opname, opslag, beheer, data management, preservatie, toegang en vernietiging)? De ingestportal voorziet in een rapportage functionaliteit. De beheeromgeving is voorzien van een Dashboard, waarin diverse app's snel inzicht geven mbt de genoemde activiteiten. Opname van archiefobjecten 1. Welke (digitaal duurzame) bestandsformaten kunnen worden opgenomen? We zijn nog geen bestandsformaten tegengekomen die niet kunnen worden opgelagen binnen onze e-depot voorziening. 2. Op welke wijze(n) moeten / kunnen archiefobjecten en metadata worden aangeleverd door zorgdragers? Zolang er nog niet een Stuff-tmlo bestaat kan een aanbieder een goed geformeerde export aanbieden, zonder gebruik te maken van encryptie, waarbij de voorkeur uitgaat naar XML of CSV bestand. Naast een export is tevens een mapping document nodig, waarin beschreven staat welke aanwezige metadata naar welk TMLO-veld miet worden gemapt. Op basis van de export en dit docuemnt wordt een plugin/adapter gemaakt die voor deze specifieke dataset van deze aanbieder kan worden gebruikt om de aangeboden data om te vormen (mappen) naar een formaat dat ingelezen kan worden in onze e-depot voorziening.

4 3. Welke metadatasets kunnen worden gebruikt? In principe TMLO, ander formaten kunnen op aanvraag worden ontwikkeld. 4. Op welke wijze vindt mapping plaats tussen aangeleverde en toegestane metadata? Zie vraag 2 binnen Opname van archiefobjecten Opslag van archiefobjecten 5. Op welke wijze wordt gecontroleerd of aangeleverde archiefobjecten en metadata op de juiste wijze zijn opgenomen? 1. Op welke wijze worden metadata en archiefobjecten opgeslagen? 1. Gezamenlijk of afzonderlijk? Eenmalig of redundant? 2. Welke opslagformaten worden ondersteund (audio, video, mail, databases, websites, enzovoorts)? Tijdens ingest worden diverse metadatavelden gecheckt op juiste notatie. Daarnaast wordt tijdens het opname proces de checksum van het object diverse malen gecheckt. Uiteindelijk zal er steeksproefsgewijs visueel getest worden of opgenomen objecten inhoudelijk integer zijn. Metadata en archiefobjecten worden gezamenlijk in een virtuele container redundant opgeslagen. Er worden in totaal 4 logische copiën opgeslagen op 2 verschillende fysieke locatie's Technisch gezien kunnen alle opslagformaten worden ondersteund. Echter een bestand moet in principe in een duurzaam formaat worden opgeslagen tenzij het niet anders kan. Dus zal geadviseerd worden het bestand in ieder geval in een duurzaam formaat op te slaan. De overheid beschikt over een website waarop de duurzame standaard formaten worden benoemd. 3. Op welke wijze wordt informatie opgeslagen die in meerdere zaken / dossiers voorkomt? Dit is een lastig vraagstuk, waarbij we nog geen pasklaar antwoord hebben. In principe kan een relatie worden gelegd van het bestand naar de verschillende dossiers, hierin voorziet het TMLO metadata profiel. Echter in de praktijk kan tegen problemen worden aangelopen indien de dossiers niet gelijktijdig worden gearchiveerd. Tijdens archivering van het eerste dossier worden de bijbehorende archiefbestanden mee gearchiveerd. Nu dient de bron applicatie echter een link te leggen vanuit het tweede dossier naar het gearchiveerde bestand, anders creër je twee originelen en dat kan niet. Binnen de bestaande applicatie zal hier iets voor aangepast moeten worden.

5 4. Kan worden voorzien in behoud van functionaliteit van bronsystemen en formaten? Bijvoorbeeld MS Excel? In principe kunnen we het bronbestand opslaan en zal vanuit het preserveringsbeleid van de zorgdrager moeten worden bepaald wat de juiste preserveringsmethode voor dit archiefobject moet zijn. Als blijkt dat hiervoor de bronsystemen en - formaten moeten worden geconserveerd, zal daar een passende oplossing voor gemaakt worden. Wij kunnen daar uiteraard in adviseren, maar de verantwoordelijkheid ligt bij de zorgdrager. 5. Is er een oplossing voor duurzame bewaring van GIS-objecten (inclusief functionaliteit)? GIS-objecten hebben we nog niet aangeboden gekregen. Er is momenteel gefocust op documenten en hier de archiveringsprocessen voor het e-depot voor ingericht. Voor de vervolgopdracht bij het project in de Achterhoek zal ook gekeken worden naar het archiveren van GIS bestanden. 6. Welke (database) maatregelen zijn getroffen om performance te waarborgen bij toename van het archief? Wij maken geen gebruik van een database. De architectuur van de complete e-depot voorziening is ontworpen om te kunnen groeien. In principe geldt voor ieder component dat er horizontaal geschaald kan worden, wat inhoudt dat het bijplaatsen van een server de performance en de capaciteit vergroot. 7. Waar en bij wie vindt opslag plaats? Onder welke wetgeving? Opslag vindt plaats bij DiVault en valt onder Nederlandse wetgeving - Alle data in Nederland - Onder Nederlandse wetgeving - Bij Nederlandse organisatie 8. Vindt opslag plaats op meerdere fysieke locaties? Zo ja, waar? Afhankelijk van het gewenste continuiteitsniveau 1 of 2 datacenters, meervoudige opslag. De applicatie / search engine regelt toegang, de zorgdrager heeft geen kennis nodig van toegang en locaties. - Standaard 1 locatie met hoog beschikbare omgeving (2x) Metadata beheer

6 1. Welke processen zijn er voor metadata management binnen het e-depot en in uw organisatie? Voordat het archiefobject opgenomen wordt binnen de e-depot voorziening dient de metadata zo goed mogelijk in orde te zijn, hierbij kunnen we de aanbieder ondersteunen dit in orde te krijgen. De technische metadata (TMLO element formaat) betreffende het bestand kunnen we automatisch tijdens ingest toevoegen. Met behulp van onze krachtige search omgeving kunnen we selecties maken van informatie waarvan de metadata eventeueel aangepast moet worden. Aanpassing van metadata blijft de verantwoordelijkheid van de zorgdrager 2. Welke zijn geautomatiseerd en welke handmatig? Toevoeging van technische metadata geschiedt automatisch tijdens ingest proces. De aanpassingen aan geselecteerde archiefobjecten geschiedt handmatig, tenzij het via een batchverwerking geautomatiseerd kan worden, dit is dan maatwerk 3. Wat moet / kan de zorgdrager uitvoeren? De zorgdrager kan de metadata velden aanpassen, waarvoor het geautoriseerd is. 4. Welke mogelijkheden zijn er voor aanpassing van het metadatamodel? Op aanvraag Beheer 1. Welke beheerprocessen worden door de leverancier uitgevoerd? ICT infrastructuur - Netwerk-, Systeem (iclusief storage), Object Beheer, - Incident-, Change-, Problem, Configuration-, Capacity-, Availability Management - Continuity Management - Service (Level) Management Applicatie - Technisch Applicatie Beheer - OTAP omgeving 2. Hoe vindt functioneel, technisch en applicatie beheer plaats? DiVault levert technisch beheer, bestaande uit - Release planning - Software development - Beheer van de OTAP straat De zorgdrager voert functioneel beheer uit, o.a. van de meta data 3. Welke methodieken worden gevolgd ITIL / ASL / BISL / COBIT? - ITIL als basis voor beheerprocessen - SCRUM voor applicatie ontwikkeling

7 4. Welke beheertaken kan / moet de zorgdrager uitvoeren? - Functioneel beheer digitaal archief - Informatie Management digitaal archief - Toegangsbeheer van gebruikers binnen organisatie en "derden" 5. Worden afspraken vastgelegd in SLA s / DVO s? De SLA is met name een afspraken document waarin werkprocessen gespecificeerd worden, waar de zorgdrager nuttige informatie uit kan halen over de geleverde prestatie van het E-Depot. Daarnaast wordt ook gespecificeerd hoe wordt gehandeld in "uitzonderingsgevallen" en escalaties, inclusief communicatie. De volgende onderwerpen staan minstens in de SLA. - Continuiteit - Capaciteit & Performance van het systeem bij normale belasting - Reactie- / Oplostijden - Rapportages - Wijzgingen - Exit strategie inclusief werkwijze en verantwoordelijkheden. 6. Welke afspraken zijn er over monitoring, rapportages en te leveren prestaties - ICT infrastructuur (netwerk, systeem, storage bewaking) - Informatiebeveiliging (Hack pogingen) - SLR (maandelijks over SLA onderwerpen) - Preservering 7. Hebben zorgdragers invloed op verdere ontwikkelingen van het e-depot? Stichting, zorgdragers hebben invloed via bestuur van de stichting en de commisies die de stichting zal starten. 8. Staat de leverancier open voor cocreatie? Zijn daar voorbeelden van? Ja, in principe wel, zoals ontwerp als co-creatie zie Achterhoek (search en beheer) en WFA (Ingest en Search). 9. Is er een gebruikersvereniging? De Stichting Digitale Duurzaamheid fungeert ook als gebruikersvereniging. Preservatie planning 1. Welke ervaringen heeft de leverancier op het gebied van preservatie planning? In de pilot van de Achterhoek hebben we samen met de gemeenten en waterschap een preserveringsonderzoek gedaan. Daarnaast hebben we de ervaring en kennis te migreren naar verschillende duurzame standaard formaten

8 2. Welke (organisatorische en technische) maatregelen zijn opgenomen in het e-depot om duurzame toegang tot archiefobjecten en metadata te garanderen? Van de archiefobjecten wordt tijdens ingest de technische metadata toegevoegd. Hierin nemen we ook de PRONOM notatie mee. Aan de hand van de PRONOM notatie kunnen we in de database van The National Archives zoeken of een bestand nog courant is of niet. Indien het formaat niet meer wordt ondersteund volgens deze database zullen we dit samen met een preserveringsadvies rapporteren aan de zorgdrager. Zorgdrager dient uiteindelijk zelf de beslissing te nemen welke preservingsmethode dient te worden toegepast om het archiefobject blijvend duurzaam toegankelijk te houden. 3. Wordt er geregeld / real time gecontroleerd of archiefobjecten en metadata nog authentiek, integer en toegankelijk zijn? 4. Wat wordt er van de zorgdrager verwacht op het gebied van preservatie planning? Welke kennis en kunde is noodzakelijk? Periodiek wordt gecheckt of er archiefobjecten zijn waarvan het formaat niet meer courant is. Integriteit wordt continu door het systeem in de gaten gehouden. Metadata en archiefobject worden bijelkaar bewaard waardoor te allen tijde de metadata gekoppeld is aan het archiefobject. Zorgdrager dient zelf beslissingen te nemen wat er uitgevoerd moet worden aan preservering. DiVault kan wel een advies geven maar de zorgdrager is te allen tijde verantwoordelijk voor archief bescheiden. Het advies is dan ook dat de zorgdrager dient te beschikken over een de E-conservator rol. Toegang 1. Ondersteunt het e-depot toegang voor verschillende doelgroepen? Ja hierin wordt voorzien. De volgende rollen worden voorzien: publiek, zorgdrager, waarbij binnen de zorgdrager verschillende authorisatie nivaus zijn naar gelang de classificatie vereist. Vooralsnog zien we bedrijven en burgers die specifieke dossiers mogen raadplegen als een apart authorisatie niveau binnen de zorgdrager 2. Kan er onderscheid gemaakt worden voor toegang op basis van de Archiefwet en de Wet openbaarheid bestuur? Ja, classificatie is op basis van TMLO elementen openbaarheid en vertrouwelijkheid. 3. Wie verzorgt het toegangsbeheer? Wat wordt van de zorgdrager verwacht? Zorgdrager krijgt de middelen om toegangsbeheer uit te voeren 4. Kan toegang worden verleend aan ketenpartners? Toegang tot informatie die alleen inzichtelijk is voor ketenpartner zal op basis van DigiD zijn, waarvoor de toegang via de zorgdrager ingeregeld moet worden. Dit kan gerealiseerd worden via de toegangsportal van de zorgdrager.

9 5. Welke kanalen / middelen (kunnen) worden ingezet voor toegang? Toegang kan op drie verschillende manieren worden verleend. Rechtstreeks vanuit een bronapplicatie, hiervoor moet wel de applicatieleverancier meewerken, via onze eigen toegangsportal of via de toegangsportal van de zorgdrager. Indien gewenst kunnen we ook aansluiten op andere archiefportalen, zoals europeana. 6. Welke zoekmogelijkheden zijn er beschikbaar? Is getoond tijdens presentatie. De getoonde zoekportaal is een voorbeeld portaal en kan indien gewenst aangepast worden naar behoefte. 7. Welke mogelijkheden zijn er om te zoeken op context / samenhang (bijvoorbeeld zaakdossiers)? 8. Welke mogelijkheden zijn er voor de gebruiker om te controleren of de aangeboden informatie volledig en intact is? Binnen TMLO kunnen relaties worden gelegd tussen verschillende records. Deze relaties kunnen mbv zoekomgeving weer worden getoond. Het TMLO element Integriteit dient te worden gebruikt om aan te geven dat de informatie volledig en intact is. Dit veld wordt getoond aan de gebruiker. 9. Wat wordt aan de gebruikers getoond (kopie / origineel)? Momenteel origineel, maar in de toekomst wordt niet uitgesloten een afgeleide hiervan te tonen. Sommige origineelen zijn dermate groot qua bestandsgrootte dat het tonen hiervan performance problemen oplevert. In die gevallen zullen we een afgeleide genereren die gebruikt gaat worden om te tonen via de webapplicatie. Onze architectuur voorziet in deze mogelijkheid. Vernietigen 1. Op welke wijze is voorzien dat de zorgdrager de regie houdt over vernietiging? Vernietiging dient als event in het metadata element eventplan te worden opgenomen door de zorgdrager. Indien de datum voor vernietiging aanbreekt zal dit worden gerapporteerd aan de zorgdrager. Deze besluit het vernietigingsproces op te starten. De zorgdrager behoudt te allen tijde de regie over vernietiging. 2. Wat gebeurt er technisch bij vernietigen? Is weg ook echt weg? Bij vernietiging wordt de metadata informatie van het archiefobject verwijderd en de verwijzing naar de locatie van het archiefobject op schijf. Aangezien de archiefobjecten als WORM 4-voudig op twee verschillende locaties worden opgeslagen is een backup voorziening niet nodig. Er kan dan ook geen copy van het archiefobject in de backup blijven bestaan als dit archiefobject is vernietigd.

10 3. Op welke wijze is te zien dat informatie vernietigd is? Vernietiging wordt gelogd, waarvan een rapportage kan worden gemaakt. 4. Hoe wordt omgegaan met te vernietigen informatie die in meerdere zaken / dossiers voorkomt? Is gerelateerd aan vraag 3 in Opslag van archiefobjecten. Indien het mogelijk is een relatie te leggen tussen record archiefstuk en meerdere records dossier, zal bij vernietiging van het record archiefstuk deze in deze dossiers verwijderd worden.

Ieder document direct beschikbaar

Ieder document direct beschikbaar Slide 1 Ieder document direct beschikbaar 4 februari 2016 1 Slide 2 Over Expansion Implementatiespecialist op gebied van digitale documentverwerking en archivering Verantwoordelijk voor volledig implementatietraject

Nadere informatie

Functionaliteit e-depot

Functionaliteit e-depot Functionaliteit e-depot Gevraagde demonstraties en toelichting van de functionaliteiten van de aangeboden e-depot voorzieningen. Inhoud Inleiding... 2 Generieke onderwerpen... 3 Opname van archiefobjecten...

Nadere informatie

6. Wordt binnen het e-depot gebruik gemaakt van encryptie? Nee

6. Wordt binnen het e-depot gebruik gemaakt van encryptie? Nee Generieke onderwerpen 1. Voor welke onderdelen/functionaliteiten vindt logging plaats? Voor opschoning, vernietigen, overbrenging en ingest. De laatste twee maken onderdeel uit van de informatiepakketjes,

Nadere informatie

Antwoorden op de vragenlijst

Antwoorden op de vragenlijst Demonstratie en toelichting functionaliteiten e-depot Zeeuws Archief In het kader van de marktverkenning naar e-depots Antwoorden op de vragenlijst 10 februari 2016 Generieke vragen 1. Voor welke onderdelen

Nadere informatie

Documentatie over de geïntegreerde E-depotoplossing van Data Matters & DEVENTit

Documentatie over de geïntegreerde E-depotoplossing van Data Matters & DEVENTit Documentatie over de geïntegreerde E-depotoplossing van Data Matters & DEVENTit Inhoudsopgave Inleiding 3 Generieke onderwerpen -1 4 Generieke onderwerpen 2 5 Opname van archiefobjecten 6 Opslag van archiefobjecten

Nadere informatie

Algemene vragen. Specifieke vragen. Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) DiVault. Wat is de naam van uw e-depot oplossing?

Algemene vragen. Specifieke vragen. Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) DiVault. Wat is de naam van uw e-depot oplossing? Algemene vragen Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) DiVault Wat is de naam van uw e-depot oplossing? DiVault Wat is uw naam? (verplicht) Hans Mannaert Wat is uw e-mailadres? (verplicht) hans@divault.nl

Nadere informatie

DUURZAAM. Digitaal Archief

DUURZAAM. Digitaal Archief DUURZAAM Digitaal Archief Introductie Hans Mannaert Organisatie, commercie, financiën Frans Wessels Beheer, certificering Sybolt an der Schoot Techniek, ontwikkeling Agenda Inleiding Architectuur / Continuïteit

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Toetsingskader e-depot Schiedam-Delft

Toetsingskader e-depot Schiedam-Delft Onderdeel ED3 Onderwerp ED3 Verwijzing Rapport e-depotvoorzieningen A. Organisatie, beleid en procedures A1: Continuiteit beheersorganisatie 4.1 Registreren en beheren van inrichtingsinformatie A. Organisatie,

Nadere informatie

Preservation metadata voor AV-collecties: De uitdagingen

Preservation metadata voor AV-collecties: De uitdagingen Preservation metadata voor AV-collecties: De uitdagingen subtitel arial 32 cursief in onderkast AV-productie-archief Entertainment Nieuws Drama Nationaal erfgoed Amateurfilm Documentaires Fotocollectie

Nadere informatie

Zeeuws e-depot presentatie e-depot Monitor 10 februari 2016

Zeeuws e-depot presentatie e-depot Monitor 10 februari 2016 Het Zeeuws Archief is beheerder van de archieven van het Rijk, het Waterschap, de Provincie en drie gemeenten. Sinds 2008 staat digitale duurzaamheid hoog op de agenda. In dat jaar sloten we ons aan bij

Nadere informatie

Termen en begrippen Eisen Duurzaam Digitaal Depot

Termen en begrippen Eisen Duurzaam Digitaal Depot Afgedrukt : 722011 Pagina 1 van 12 R.S. Jonker Aangeboden digitaal archiefstuk A Digitaal archiefstuk (DA), zoals de archiefvormer het aanbiedt aan het depot. Hiertoe wordt het door de zorgdrager verwijderd

Nadere informatie

15 / 22 september Kees Brouwer. Architectuur e-depot

15 / 22 september Kees Brouwer. Architectuur e-depot 15 / 22 september 2014 - Kees Brouwer Architectuur e-depot 2 Probleemstelling Probleem digitaal informatiebeheer niet op orde voldoen niet aan eisen archivering geen voorzieningen voor langdurige opslag

Nadere informatie

Bijlage 1 Pilot Heerhugowaard en het Regionaal Archief Alkmaar

Bijlage 1 Pilot Heerhugowaard en het Regionaal Archief Alkmaar Bijlage 1 Pilot Heerhugowaard en het Regionaal Archief Alkmaar 1. Achtergrond De pilot 3X3 voert drie pilots uit. In elke pilot neemt steeds een archiefdienst deel met een aangesloten gemeente. Het gaat

Nadere informatie

Inleiding. Record. Specificatie ToPX 2.1

Inleiding. Record. Specificatie ToPX 2.1 Prins Willem-Alexanderhof 20 2595 BE Den Haag T +31-70-331 5400 www.nationaalarchief.nl Contact W. van der Reijden Recordkeeping adviseur T +31 6 55 26 79 52 wout.van.der.reijden@nationaal archief.nl Specificatie

Nadere informatie

Form follows function -Louis Henry Sullivan

Form follows function -Louis Henry Sullivan www.grundsatzlich-it.nl Form follows function -Louis Henry Sullivan Datawarehouse: vorm en functie Ronald Kunenborg licentie: Datawarehouse: vorm en functie Een data warehouse komt voort uit pijn Die pijn

Nadere informatie

Tool voor certificering instrumenten voor verantwoord digitaal

Tool voor certificering instrumenten voor verantwoord digitaal Tool voor certificering instrumenten voor verantwoord digitaal werken Jan Beens (Regionaal Archief Nijmegen) Geert-Jan van Bussel (Van Bussel Document Services) Introductie De elementen zijn afkomstig

Nadere informatie

Archiveren digitale bestemmingsplannen. Workshop

Archiveren digitale bestemmingsplannen. Workshop Workshop Tijdens deze sessie Aanleiding Vervolgens in de praktijk: Hans Dekker van de gemeente Houten Karola Czuj van de gemeente Almere Ysbrand Tromp van de provincie Overijssel Discussie Ambitie en doel

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

Saxion Data Security Beleid. Het data security beleid voor afvoer of hergebruik van gegevensdragers

Saxion Data Security Beleid. Het data security beleid voor afvoer of hergebruik van gegevensdragers Saxion Data Security Beleid Het data security beleid voor afvoer of hergebruik van gegevensdragers Mei 2015 Documenteigenschappen Documentrevisies Saxion Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Aanbesteding Raadsinformatiesysteem

Aanbesteding Raadsinformatiesysteem Aanbesteding Raadsinformatiesysteem 2017 Raadsinformatiesysteem Amsterdam 1 september 2017 moet één oplossing aanbesteed, geïmplementeerd en in gebruik zijn genomen ter ondersteuning van de openbare vergaderingen

Nadere informatie

White paper. Simac Archief Services: archiveren conform wetgeving

White paper. Simac Archief Services: archiveren conform wetgeving White paper Simac Archief Services: archiveren conform wetgeving Inleiding Simac Archief Services Simac Archief Services bestaat uit een tweetal verschillende diensten die uiteraard te combineren zijn

Nadere informatie

Project e-depot voor de Achterhoek

Project e-depot voor de Achterhoek Project e-depot voor de Achterhoek Introductie Geschiedenis en aanleiding Looptijd: januari-december 2015 Deelnemers project Doel project Fase I Het project is gericht op het: Opstellen van zeven kennisproducten

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet AAN VAN Jerry van de Leur (Security Officer) DATUM ONDERWERP Disclaimer: Kennisnet geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek

Nadere informatie

Dienstverlening Digitale Collecties

Dienstverlening Digitale Collecties Dienstverlening Digitale Collecties Documentatie Begeleidend document n.a.v. vragenlijst Juli 2016 Inhoudstafel Documentatie intake digitale collecties Service Agreements en samenwerkingsovereenkomst Welke

Nadere informatie

Best practise e-depot. Streekarchieven zoeken de samenwerking op

Best practise e-depot. Streekarchieven zoeken de samenwerking op Best practise e-depot Streekarchieven zoeken de samenwerking op Opwarmen met stellingen Een e-depot is de verantwoordelijkheid van de markt Een e-depot is de verantwoordelijkheid van de archiefdienst Een

Nadere informatie

Beveiliging en bescherming privacy

Beveiliging en bescherming privacy Beveiliging en bescherming privacy Beveiliging en bescherming privacy Duobus B.V. Nieuwe Boteringestraat 82a 9712PR Groningen E info@duobus.nl I www.duobus.nl September 2014 2 Voorwoord Als organisatie

Nadere informatie

Inleiding. Record. XML-structuur ToPX 2.3

Inleiding. Record. XML-structuur ToPX 2.3 Inleiding ToPX 2.3 is het XML formaat dat binnen het Nationaal Archief gebruikt wordt voor het uitwisselen van metadata. Het is de technische vertaling van het metadatamodel voor het e-depot van het Nationaal

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces

Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces Anje van der Lek Wat gaan we doen? Vanuit mijn perspectief: (overheid, archiefwet) Het e-depot Tenant architectuur Vanuit jullie perspectief: (particuliere

Nadere informatie

E-depot Achterhoek. Algemene inleiding

E-depot Achterhoek. Algemene inleiding E-depot Achterhoek Algemene inleiding 1 Deelnemende partijen 2 Algemene inleiding op het project E-depot voor de Achterhoek De ontwikkelingen op het gebied van digitaal werken binnen de overheid gaan zeer

Nadere informatie

Eisen aan e-depot voorzieningen. AIDO Congres Archiefinnovatie 7 april 2016 NBC Nieuwegein

Eisen aan e-depot voorzieningen. AIDO Congres Archiefinnovatie 7 april 2016 NBC Nieuwegein Eisen aan e-depot voorzieningen AIDO Congres Archiefinnovatie 7 april 2016 NBC Nieuwegein Inhoud 1. Inleiding en opdracht 2. Basismodel voor e-depots 3. Vertaling naar architectuur 4. Functionele eisen

Nadere informatie

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY www.hixonline.nl De zorgsector is voortdurend in beweging. Zorgprocessen worden meer en meer geautomatiseerd en vrijwel alle gegevens van de patiënt worden

Nadere informatie

Digitaal Depot Nationaal Archief

Digitaal Depot Nationaal Archief Wat is een e-depot? Jacqueline Slats Nationaal Archief of the Netherlands Studiedag Digitale Depots, 15 oktober 2008 Felixarchief Antwerpen 1 De Digitale Overheid De samenleving werkt meer en meer met

Nadere informatie

Het E-depot. Orville Mac Donald, medewerker standaarden en richtlijnen. Afd. Archief en collectiebeheer, Sectie Digitaal beheer. Informatiekundige.

Het E-depot. Orville Mac Donald, medewerker standaarden en richtlijnen. Afd. Archief en collectiebeheer, Sectie Digitaal beheer. Informatiekundige. Stadsarchief Amsterdam Het E-depot Standaardiseren voor een betere dienstverlening 24-06-2014 Orville Mac Donald, medewerker standaarden en richtlijnen. Afd. Archief en collectiebeheer, Sectie Digitaal

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Sjablonen Websupport Registratie Data Verslaglegging Websites Inrichtingen Video solutions Rapportages Consultancy Imports Helpdesk Exports Full Service Dashboards Registratie Koppelen en controleren De

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches www.pwc.be Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches september 2013 1. Inleiding In dit deel van de studie rond het Digitaal Archief Vlaanderen bekijken we het technische stappenplan dat

Nadere informatie

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten Hieronder is een aantal belangrijke zaken uitgewerkt rondom het Saas/Cloudmodel op basis waarvan InCtrl haar internetsoftware-omgevingen aanbiedt. Dit document is bedoeld om een algemeen beeld te krijgen

Nadere informatie

Privacy Policy v Stone Internet Services bvba

Privacy Policy v Stone Internet Services bvba Privacy Policy v09.16 Stone Internet Services bvba Stone Internet Services Privacy Policy Dit document heeft als doel te beschrijven hoe Stone Internet Services bvba omgaat met het opslaan en beheren van

Nadere informatie

Digitale duurzaamheid 101. Wat het is, wat het niet is en wat u er mee moet.

Digitale duurzaamheid 101. Wat het is, wat het niet is en wat u er mee moet. Digitale duurzaamheid 101 Wat het is, wat het niet is en wat u er mee moet. Wie zijn wij? Vader van Amber (5) en Stijn (3) Getrouwd met Pamela O.a.Vader.man.vriend.eigenzinnig. dichter.gouda.zelfstandig

Nadere informatie

In deze handreiking is aangegeven hoe om te gaan met de archivering van digitale ruimtelijke plannen.

In deze handreiking is aangegeven hoe om te gaan met de archivering van digitale ruimtelijke plannen. HANDREIKING Onderwerp Archiveren digitale ruimtelijke plannen Aan Gebruikers RO Standaarden Van Geonovum, Monique van Scherpenzeel Datum 3 februari 2010 Status publiek In deze handreiking is aangegeven

Nadere informatie

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Vragenlijst Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Haarlem, 2011 Inleiding Terremark heeft sinds de opkomst van server virtualisatie in het begin van deze eeuw veel RFI s en RFP s beantwoord. Deze

Nadere informatie

Factsheet Mozard Archief

Factsheet Mozard Archief Archivering met de Mozard Suite Factsheet Mozard Archief Mozard maakt het mogelijk de archiefprocessen volledig zaakgericht te ondersteunen. Een zaak is een hoeveelheid werk waarvan kwaliteit en doorlooptijd

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans

Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans Tools voor canonieke datamodellering Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans Abstract Canonieke modellen worden al snel omvangrijk en complex te beheren. Dit whitepaper beschrijft een werkwijze

Nadere informatie

Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO)

Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) Zeeland 2 februari 2016 Hanneke van Aalst Arjan Kloosterboer Karin Heirman Leo Hollestelle / Hans Quist Antal Posthumus Agenda Welkom Toelichting

Nadere informatie

Reactie Zeeuws Archief op algemene vragen Marktverkenning

Reactie Zeeuws Archief op algemene vragen Marktverkenning Reactie Zeeuws Archief op algemene vragen Marktverkenning Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) Het Zeeuws Archief Wat is de naam van uw e-depot oplossing? E-depot Zeeland Wat is uw naam? (verplicht)

Nadere informatie

e-depot Veel gestelde vragen en antwoorden voor aangesloten overheden

e-depot Veel gestelde vragen en antwoorden voor aangesloten overheden e-depot Veel gestelde vragen en antwoorden voor aangesloten overheden Voorwoord Steeds meer overheidsorganisaties werken digitaal. Daardoor neemt de productie van digitale informatie toe. Al deze informatie

Nadere informatie

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Bijlage 1 bij de Bewerkersovereenkomst Noordhoff Uitgevers Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Noordhoff Uitgevers is een educatieve uitgeverij die verschillende

Nadere informatie

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE Blackboard Managed Hosting SURF Cloud Vendordag Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE 2 Agenda SURF Cloud strategie Blackboard Managed Hosting & Private Cloud Blackboard

Nadere informatie

Digitaal Archief DUURZAAM. Agenda. Dag van de Digitale Duurzaamheid DiVault E-depot Oldambt Fasttrack programma

Digitaal Archief DUURZAAM. Agenda. Dag van de Digitale Duurzaamheid DiVault E-depot Oldambt Fasttrack programma Digitaal Archief DUURZAAM Agenda Dag van de Digitale Duurzaamheid 2017 DiVault E-depot Oldambt Fasttrack programma 1 Doel DiVault Duurzaam preserveren, beheren en ontsluiten van cultuurhistorisch of economisch

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/145 ADVIES NR 10/29 VAN 7 DECEMBER 2010 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN ATTENTIA SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS

Nadere informatie

Met het gebruik van het Duurzame Inzetbaarheid-portaal verstrek je bepaalde persoonsgegevens aan SIMPLE CHECK. SIMPLE CHECK verwerkt deze

Met het gebruik van het Duurzame Inzetbaarheid-portaal verstrek je bepaalde persoonsgegevens aan SIMPLE CHECK. SIMPLE CHECK verwerkt deze Met het gebruik van het Duurzame Inzetbaarheid-portaal verstrek je bepaalde persoonsgegevens aan SIMPLE CHECK. SIMPLE CHECK verwerkt deze persoonsgegevens binnen het DI-portaal om je inzicht te kunnen

Nadere informatie

HANDREIKING KWALITEITSSYSTEEM INFORMATIEBEHEER DECENTRALE OVERHEDEN

HANDREIKING KWALITEITSSYSTEEM INFORMATIEBEHEER DECENTRALE OVERHEDEN 1 Archiefinnovatie Decentrale Overheden HANDREIKING KWALITEITSSYSTEEM INFORMATIEBEHEER DECENTRALE OVERHEDEN AIDO-REGIOBIJEENKOMSTEN DEN BOSCH EN ZWOLLE, 14 EN 15 DECEMBER 2016 2 PROGRAMMA Even voorstellen

Nadere informatie

Generiek Draaiboek Aansluiten e-depot Nationaal Archief

Generiek Draaiboek Aansluiten e-depot Nationaal Archief Generiek Draaiboek Aansluiten e-depot Nationaal Archief Datum 29-5-2015 Auteur Con Sadée en Jeroen Tops Inhoudsopgave 1 INLEIDING TOT DE AANSLUITING...5 1.1 INLEIDING... 5 1.2 DOEL EN DOELGROEP IMPLEMENTATIE

Nadere informatie

BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden

BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden Analisten als Gartner en Forrester voorzien dat Sharepoint dé standaard wordt voor document management

Nadere informatie

Privacy Verklaring versie 01-10-2015

Privacy Verklaring versie 01-10-2015 Privacy Verklaring versie 01-10-2015 1. Algemene bepalingen inzake gegevensverwerking 1.1. Met gegevensverwerking wordt het verzamelen, vastleggen, arrangeren, bewaren, wijzigen, openbaar maken, overleggen,

Nadere informatie

ICT in de zorg. Over de impact van wet- en regelgeving

ICT in de zorg. Over de impact van wet- en regelgeving ICT in de zorg Over de impact van wet- en regelgeving Impact van weten regelgeving op ICT in de zorg Voldoen aan wet- en regelgeving is voor ICT-afdelingen in de zorgsector een steeds vaker terugkerend

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/195 ADVIES NR 08/18 VAN 2 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN DE LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN

Nadere informatie

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl Uw cliënt verdient toch maatwerk zorg? Waarom Webfysio? Uw eigen online en blended maatwerk educatie- & zorgpakketten aanbieden Online communicatie via cliënt specifieke agenda, notificaties en email Direct

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures Beveiligingsbeleid Perflectie Architectuur & Procedures 30 november 2015 Versiebeheer Naam Functie Datum Versie Dimitri Tholen Software Architect 12 december 2014 0.1 Dimitri Tholen Software Architect

Nadere informatie

Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Utrecht.nl

Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Utrecht.nl Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht Hier komt tekst Metagegevens Metagegevens & & Architectuur Architectuur Hier komt ook tekst 22-1-2015 22-1-2014 Ben de Jong Kennis- en Kwaliteitscentrum Documentaire

Nadere informatie

Digitaal Archief Vlaanderen

Digitaal Archief Vlaanderen www.pwc.com Digitaal Archief Vlaanderen Feedback Klankbordgroep Agenda 1. Generiek stappenplan 2. Dienstenmodel 3. Impact analyse lokale besturen - oefening 2 1. Generiek stappenplan 3 Technische implementatie

Nadere informatie

Bijlage 1. Conformiteitenoverzicht

Bijlage 1. Conformiteitenoverzicht Bijlage 1. Conformiteitenoverzicht Toelichting kolommen: E: eis. Aan een eis dient u te voldoen. Hierop zijn alleen de antwoorden JA of NEE mogelijk. Het niet voldoen aan een eis betekent dat uw aanbieding

Nadere informatie

Team Werknemers Pensioen

Team Werknemers Pensioen Team Werknemers Pensioen 1 Implementatie pensioenregeling Uitgangspunt Implementatie en communicatie in overleg met ADP en adviseurs Vaste onderdelen van implementatie Opvoeren pensioenregeling ADP in

Nadere informatie

NORMEN VOOR EDEPOTS DUURZAME BEWARING IS VOOR EDEPOTS GROEIMODEL NAAR EEN OAIS BLUE BOOK. Archiverings- en raadplegingsformaten

NORMEN VOOR EDEPOTS DUURZAME BEWARING IS VOOR EDEPOTS GROEIMODEL NAAR EEN OAIS BLUE BOOK. Archiverings- en raadplegingsformaten DUURZAME BEWARING IS Organisatiestructuur Resources Opslagsystemen Standaarden Archiverings- en raadplegingsformaten Karakteriseren en valideren Checksums Migreren en normaliseren Preservation metadata

Nadere informatie

Hoe selecteer je preserveringstools? Sara van Bussel. Koninklijke Bibliotheek

Hoe selecteer je preserveringstools? Sara van Bussel. Koninklijke Bibliotheek Hoe selecteer je preserveringstools? Sara van Bussel Koninklijke Bibliotheek Hoe selecteer je preserveringstools? Het probleem van digitale duurzaamheid Types digitale preservering Preserveringstools in

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen AllSolutions 10.0.24 Online samenwerken Documenten bij een entiteit aan kringen koppelen Met kringen kunt u samenwerken met personen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle medewerkers binnen uw bedrijf,

Nadere informatie

TMLO: PRAKTISCHE TOEPASSING

TMLO: PRAKTISCHE TOEPASSING TMLO: PRAKTISCHE TOEPASSING IPO themadag Digitale Duurzaamheid 8 maart 2016 Joost van Koutrik, Het Utrechts Archief Marielle Jansen ten Berge, Provincie Utrecht VOORDAT WE BEGINNEN... Er zijn twee soorten

Nadere informatie

Databeveiliging en Hosting Asperion

Databeveiliging en Hosting Asperion Databeveiliging en Hosting Asperion www.asperion.nl info@asperion.nl Het Asperion Datacenter Uw gegevens veilig en professioneel bewaard Administraties bevatten vertrouwelijke informatie en daar moet vanzelfsprekend

Nadere informatie

Doxis Informatiemanagers

Doxis Informatiemanagers Substitutie Doxis Informatiemanagers Grootste adviesburo op het gebied van informatiemanagement in Nederland Zelfstandig bedrijfsonderdeel van Ernst & Young Jarenlange ervaring bij NL Overheid Gedegen

Nadere informatie

Door Niko Visser. Bewijsmomenten met waarborgen voor zekerstelling met ISO 27001

Door Niko Visser. Bewijsmomenten met waarborgen voor zekerstelling met ISO 27001 Door Niko Visser Bewijsmomenten met waarborgen voor zekerstelling met ISO 27001 Onderwerpen Inrichting beveiliging bij kadaster Classificatie systemen Plan-do-check-act Audits en onderzoeken Certificering

Nadere informatie

Programma Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet Normenkader Suwinet. Webinar, 28 juni 2017

Programma Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet Normenkader Suwinet. Webinar, 28 juni 2017 Programma Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet Normenkader Suwinet Webinar, 28 juni 2017 Agenda Algemeen: verschillen oude en nieuwe normenkader Relatie met ENSIA Highlights Norm voor norm

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

Zekerheid in de Cloud. ICT Accountancy praktijk dag: Cloud computing 27 mei 2014

Zekerheid in de Cloud. ICT Accountancy praktijk dag: Cloud computing 27 mei 2014 Zekerheid in de Cloud ICT Accountancy praktijk dag: Cloud computing 27 mei 2014 Agenda - Wat speelt zich af in de Cloud - Cases - Keurmerk Zeker-OnLine - Wat is het belang van de accountant en het administratiekantoor

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/135 ADVIES NR 10/26 VAN 9 NOVEMBER 2010 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN MULTIPEN SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS

Nadere informatie

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'.

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Inleiding Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Hierin wordt aangegeven dat DNB in 2017 met

Nadere informatie

Functieprofiel: Technisch Applicatie Beheerder (TAB)

Functieprofiel: Technisch Applicatie Beheerder (TAB) BIJLAGE E.3 FUNCTIEPROFIELEN PERCEEL 3 Functieprofiel: Technisch Applicatie Beheerder (TAB) Zorgt dat de SLA met Functioneel Beheer wordt opgesteld, waar gemaakt en onderhouden Zorgt voor up-to-date technische

Nadere informatie

NORA werkdocument. Katern Beveiliging. In 3 klikken naar bouwstenen voor invulling van de eisen. Sessie 6. Bijgewerkt op 23 aug.

NORA werkdocument. Katern Beveiliging. In 3 klikken naar bouwstenen voor invulling van de eisen. Sessie 6. Bijgewerkt op 23 aug. NORA werkdocument Sessie 6 In 3 klikken naar bouwstenen voor invulling van de eisen Katern Beveiliging Bijgewerkt op 23 aug. 2013 katern Beveiliging Jaap van der Veen Essentie Sessie 6 1. Opzet digitaal

Nadere informatie

NETQ Healthcare: Voor inzicht in het effect van therapie

NETQ Healthcare: Voor inzicht in het effect van therapie NETQ Healthcare: Voor inzicht in het effect van therapie INHOUD Inleiding 3 Eisen vanuit NEN 7510 en de Wet Bescherming Persoonsgegevens 4 Beheerst wijzigingsproces 4 Toegankelijkheid geautoriseerde gebruikers

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Telefoon: 088 773 0 773 Email: Support@adoptiq.com Website: www.adoptiq.com Adres: Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam KvK nr: 61820725 BTW nr: NL.854503183.B01 IBAN

Nadere informatie

Welke van onderstaande factoren bepaalt mede de prioriteit van een incident?

Welke van onderstaande factoren bepaalt mede de prioriteit van een incident? VRAAG 1 Bij welk van onderstaande alternatieven vind je een beschrijving van een afdeling in plaats van een proces? A Change Management B Incident Management D Service Desk VRAAG 2 Welke van onderstaande

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

Privacy Scan VISD juni 2014. Antwoordcategorie Ja/Nee/ Onbekend

Privacy Scan VISD juni 2014. Antwoordcategorie Ja/Nee/ Onbekend 1 Governance Deze vragen geven inzicht in de te ondernemen acties met betrekking tot de governance en organisatie van privacy. Dit is afhankelijk van de lokale situatie vanaf 2015. Elke gemeente moet nadenken

Nadere informatie

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Versie 01, februari 2017 Pagina 1 van 5 A.1 Opdrachtverstrekking Dit informatiebeveiligingsbeleid wordt in opdracht

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT Service Level Agreement (SLA) - BC Online Boekhouden Artikel 1. Definities Leverancier: BusinessCompleet.nl

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van Wetgeving en Juridische Zaken, nr. ;

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van Wetgeving en Juridische Zaken, nr. ; Besluit van... tot vaststelling van nadere regels voor het vastleggen en bewaren van kentekengegevens op grond van artikel 126jj van het Wetboek van Strafvordering door de politie Op de voordracht van

Nadere informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie Documentair StructuurPlan Een handleiding naar informatie over informatie Handleiding en model Documentair StructuurPlan Inhoudsopgave Inleiding...3 De onderdelen van een Documentair StructuurPlan...5

Nadere informatie

Cloud computing Helena Verhagen & Gert-Jan Kroese

Cloud computing Helena Verhagen & Gert-Jan Kroese Cloud computing Helena Verhagen & Gert-Jan Kroese Privacy Better business through better privacy Juridisch kader cloud computing Meldplicht datalekken Tips & Tricks Vragen? 2 Privacy https://www.youtube.com/watch?v=xyzthipktqg

Nadere informatie

Monitor Erfgoedinspectie

Monitor Erfgoedinspectie Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Monitor Erfgoedinspectie Staat van de naleving 2011-2012 Bijlage: Integrale vragenlijst met antwoorden, toezichtveld archieven A2 Hoeveel

Nadere informatie

Alfresco's Simple Records Management

Alfresco's Simple Records Management Alfresco's Simple Records Management Het e erste open source dossie r beh eersysteem Ee nvoudig beheer van dossiers Nieuwe wetten, regelgeving en normen hebben voor veel verandering gezorgd in hoe verslagen

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

SAP Invoice Management (SIM)

SAP Invoice Management (SIM) (SIM) Copyright 2005 Avelon BV Pagina 1 / 10 1 Inleiding Voor veel organisaties is het afhandelen van binnenkomende facturen een handmatig proces dat veel tijd in beslag neemt. Handmatige invoer, tijdrovend

Nadere informatie

STAATSCOURANT december Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

STAATSCOURANT december Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2422 248 22 22december 2008 Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10

Nadere informatie