Overzicht Wet- en regelgeving 2014 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht Wet- en regelgeving 2014 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR"

Transcriptie

1 Overzicht Wet- en regelgeving 2014 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR Overzicht wet- en regelgeving sector PO Experimentenwet onderwijs Leerplichtwet 1969 Wet Beroepen in het Onderwijs (Wet BIO) Wet medezeggenschap op scholen (WMO) Wet op de expertisecentra (WEC) Wet op het onderwijstoezicht (WOT) Wet op het primair onderwijs (WPO) Wet overige OCW-subsidies (WOOS) Wet referentieniveau's Nederlandse taal en rekenvaardigheden Besluit actualisering uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO alsmede wijziging besluit informatievoorziening WVO Besluit bekostiging WEC Besluit bekostiging WPO Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs Besluit informatievoorziening WPO/WEC Besluit instelling evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs Besluit leerlinggebonden financiering Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WPO/WEC Besluit oude eigendoms- en huurscholen WPO Besluit Participatiefonds Besluit RVC s en regionaal zorgbudget Besluit trekkende bevolking WPO Besluit vaste beloning Landelijke geschillencommissie samenwerkingsverbanden WSNS Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging onderwijsachterstandenbeleid Besluit vernieuwde kerndoelen WPO Besluit Vervangingsfonds Besluit vrijstelling leerplicht trekkende bevolking Besluit werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel Besluit zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs Onderwijskundig besluit WEC Rechtspositiebesluit WPO/WEC Opmerking: Aanpassingsregeling vierde tranche Algemene wet bestuursrecht(awb) OCW Aanvullende regeling invoering LGF Beleidsregel experimenten Passend onderwijs Beleidsregel financieel toezicht po en vo 2011 Beleidsregel financiele sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen Beleidsregel uitleg specifieke aard van het beroep en andere gewichtige omstandigheden bedoeld in de Leerplichtwet 1969 Instelling van de Adviescommisie fusietoets in het onderwijs, regels en beleidsregels voor de uitvoering van Regeling aanpassing bedragen personele bekostiging primair onderwijs en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget voortgezet onderwijs Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs in 2013 Regeling aanpassing stichtings- en opheffingsnormen basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2013 en i.v.m. splitsing van een gemeente Regeling aanvullend getuigschrift zintuiglijke en lichamelijke oefening primair onderwijs Pagina 1 van 7

2 Regeling betreffende aftrekposten WBO, ISOVSO en WVO Regeling bevoegdheid basisonderwijs voor buitenlandse diploma s Regeling Bevordering Internationalisering PO/VO Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging jonge leerkrachten Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging po en vo 2013 Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs Regeling formatiegarantie lgf Regeling gebruik gegevens BRON Regeling jaarverslaggeving onderwijs Regeling leerresultaten PO Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen Regeling nadere voorschriften opting out en vermindering verplichte herbesteding voor overgangsbekostiging afschaffing lgf Regeling OCW-subsidies Regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014 Regeling Onderwijsdeelname leerlingen/studenten met Belgische nationaliteit Regeling onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap Regeling personele bekostiging po Regeling prestatiebox primair onderwijs Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden passend onderwijs po en vo Regeling stimulering invoering passend onderwijs in het po, vo en cluster 1 en en 2013 Regeling stimulering invoering passend onderwijs in po, vo en cluster 1 en Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen Regeling vaststelling impulsgebieden schooljaar tot en met Regeling vaststelling personele bekostiging primair onderwijs Regeling vaststelling programma's van eisen PO en (V)S) en bekostiging materiele instandhouding samenwerkingsverband 2012 Regeling vaststelling bedragen programma's van eisen PO en (V)SO en bekostiging materiele instandhouding samenwerkingsverband 2013 Regeling vaststelling bedragen programma's van eisen PO en (V)SO en bekostiging materiele instandhouding samenwerkingsverband 2014 Regeling achterwege laten vermindering van de bekostiging bij niet-herbenoeming ontslaguitkeringsgerechtigde ex-werknemers primair onderwijs Regeling bekostiging personeel primair onderwijs en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget voortgezet onderwijs Regeling bekostiging personeel primair onderwijs en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget voortgezet onderwijs Regeling bekostiging personeel PO en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010 Regeling vaststelling meldingsformulier geïndiceerde leerlingen Regeling verantwoording en monitoring van het schoolbudget in het primair onderwijs Regeling verankering academische opleidingsschool Regeling verlaagde bezoldigingsmaxima topfunctionarissen in het onderwijs Subsidieregeling BIOS PO en VO Subsidieregeling pilot tweetalig primair onderwijs Subsidieregeling pilots startgroepen voor peuters Subsidieregeling verbetering binnenmilieu voor scholen in het PO Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom Regeling sociale veiligheid, lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) jongeren op school Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen Subsidieregeling VIOS po en vo Regeling InnovatieImpuls Onderwijs Regeling subsidie regionale expertisecentra in verband met pakketmaatregel AWBZ 2009 Stimuleringsregeling Krachtig Meesterschap Pagina 2 van 7

3 Overzicht wet- en regelgeving sector VO Experimentenwet onderwijs Kaderwet LNV-subsidies Leerplichtwet 1969 Wet Beroepen in het Onderwijs (BIO) Wet op de medezeggenschap op scholen Wet op het onderwijstoezicht (WOT) Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) Wet overige OCenW-subsidies (WOOS) Wet referentieniveau's Nederlandse taal en rekenvaardigheden Bekostigingsbesluit WVO Besluit actualisering uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO alsmede wijziging besluit informatievoorziening WVO Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel Besluit experiment doorlopende leerlijnen vmbo-mbo Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WVO Besluit Informatievoorziening WVO Besluit instelling evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs Besluit leerlinggebonden financiering Besluit overgangsmaatregelen mavo/vbo Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Besluit RVC s en regionaal zorgbudget Besluit samenwerking VO-BVE Besluit vbo-groen in een AOC Formatiebesluit WVO Inrichtingsbesluit WVO Openstellingsbesluit groen onderwijs 2011 Opmerking: Aanpassingsregeling vierde tranche Algemene wet bestuursrecht(awb) OCW Aanpassingsregeling vierde tranche Awb II Beleidregel experimenten passend onderwijs Instelling van de Adviescommisie fusietoets in het onderwijs, regels en beleidsregels voor de uitvoering van Beleidsregel financieel toezicht po en vo 2011 Beleidsregel financiele sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen Beleidsregel Internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs (IGVO) 2010 Beleidsregel uitleg specifieke aard van het beroep en andere gewichtige omstandigheden bedoeld in de Leerplichtwet 1969 Beleidsregel uitzonderingsscholen VO 2013 Beleidsregel verstrekking LOOT-licenties VO Regeling aanpassing bedragen personele bekostiging primair onderwijs en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget voortgezet onderwijs Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs Regeling aanvullende bekostiging nevenvestigingen en start en aanvullende bekostiging nieuwe school voortgezet onderwijs Regeling aanvullende bekostiging praktijkgerichte leeromgeving 2007 Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2014 Regeling bekostiging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven voor leer-werktrajecten vmbo voor schooljaren 2013/2014 en 2014/2015 en afwikkeling bekostiging schooljaar 2012/2013 Regeling bekostiging leerlingen die tijdelijk buiten de school worden geplaatst Regeling bekostiging personeel primair onderwijs en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget voortgezet onderwijs Regeling bekostiging personeel primair onderwijs en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget voortgezet onderwijs Regeling bekostiging personeel PO en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO Pagina 3 van 7

4 Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010 Regeling Bevordering Internationalisering PO/VO Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging jonge leerkrachten Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging po en vo 2013 Regeling educatieve minor beroepsonderwijs Regeling elementcodetabel voortgezet onderwijs, opleidingentabel en volwasseneneducatie en vakcodetabel v.o. en volwasseneneducatie schooljaar Regeling elementcodetabel VO, VSO , opleidingentabel en volwasseneneducatie en vakcodetabel VO, VSO en volwasseneneducatie schooljaar Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs Regeling gebruik gegevens BRON Regeling gegevenslevering onderwijsnummer voortgezet onderwijs Regeling innovatiearrangement 2006 tot en met 2009 Regeling jaarverslaggeving onderwijs Regeling leerplusarrangement VO, nieuwkomers VO, eerste opvang Vreemdelingen 2009 Regeling leerresultaten VO Regeling modellen diploma's vwo-havo-vmbo Regeling nadere voorschriften opting out en vermindering verplichte herbesteding voor overgangsbekostiging afschaffing lgf Regeling nadere voorschriften met betrekking tot de verrekening van uitkeringskosten Regeling OCW-subsidies Regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014 Regeling onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap Regeling openstellingen en prioriteiten groen onderwijs 2012 Regeling openstellingen groen onderwijs 2013 Regeling personele bekostiging po Regeling prestatiebox voortgezet onderwijs Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden passend onderwijs po en vo Regeling regionaal zorgbudget en regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs en reboundvoorzieningen (m.u.v. hoofdstuk 2) Regeling reserves voortgezet onderwijs 2007 Regeling schadevergoeding, vergoeding advocaat- en proceskosten aanbestedingsprocedures schoolboeken Regeling stimulering invoering passend onderwijs in het po, vo en cluster 1 en en 2013 Regeling stimulering invoering passend onderwijs in po, vo en cluster 1 en Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen Regeling vaststelling programma's van eisen PO en (V)S) en bekostiging materiele instandhouding samenwerkingsverband 2012 Regeling vaststelling bedragen programma's van eisen PO en (V)SO en bekostiging materiele instandhouding samenwerkingsverband 2013 Regeling vaststelling bedragen programma's van eisen PO en (V)SO en bekostiging materiele instandhouding samenwerkingsverband 2014 Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012 Regeling vaststelling lesgeld voor het cursusjaar Regeling vaststelling ondersteuningsbedragen per leerling lwoo en pro, kalenderjaar 2014 Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs kalenderjaar 2013 en 2014 Regeling verankering academische opleidingsschool Regeling verlaagde bezoldigingsmaxima topfunctionarissen in het onderwijs Regeling versterking van functiemix leraren voortgezet onderwijs in de Randstadregio s Regeling verwantschapstabel educatieve minor Regeling visueel gehandicapten leerlingen WVO en deelnemers WEB Regeling voorzieningenplanning voortgezet onderwijs Subsidieregeling BIOS PO en VO Subsidieregeling praktijkleren Uitvoeringsregeling experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom Pagina 4 van 7

5 Regeling praktijkleren en Groene plus (t.b.v. ontvangen bedragen o.g.v. artikel 2, 3 en 11) Regeling sociale veiligheid, lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) jongeren op school Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen Subsidieregeling VIOS po en vo Regeling InnovatieImpuls Onderwijs Regeling praktijkleren en Groene plus (t.b.v. alle andere subsidies en aanvullende bijdragen niet zijnde o.g.v. artikel 2,3 en 11) (alleen voor wat betreft hoofdstuk 2) Regeling subsidie regionale expertisecentra in verband met pakketmaatregel AWBZ 2009 Stimuleringsregeling Krachtig Meesterschap Overzicht wet- en regelgeving sector MBO Kaderwet LNV-subsidies Les- en cursusgeldwet (LCW) Wet Beroepen in het Onderwijs (BIO) Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) Wet op het onderwijstoezicht (WOT) Wet overige OCenW-subsidies (WOOS) Wet referentieniveau's Nederlandse taal en rekenvaardigheden Wet studiefinanciering 2000 Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel Besluit experiment doorlopende leerlijnen vmbo-mbo Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Besluit samenwerking VO-BVE Besluit vbo-groen in een AOC Openstellingsbesluit groen onderwijs 2011 Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000 (ULCW 2000) Uitvoeringsbesluit WEB (UWEB) Opmerking Aanpassingsregeling vierde tranche Algemene wet bestuursrecht(awb) OCW Beleidsregel Buiteninvorderingstelling lesgeld asielzoekers en bepaalde categorieën vreemdelingen ex artikel 9b LCW Beleidsregel experimenten passend onderwijs Beleidsregel financiele sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen Beleidsregel uitleg specifieke aard van het beroep en andere gewichtige omstandigheden bedoeld in de Leerplichtwet 1969 Instelling van de Adviescommisie fusietoets in het onderwijs, regels en beleidsregels voor de uitvoering van Invoeringsregeling vervallen leerlinggebonden financiering beroepsonderwijs Regeling aanwijzing adviserende organisatie kwalificatiestructuur en kwalificatiedossiers beroepsonderwijs Regeling aanwijzing code Goed bestuur in de bve sector Regeling bekostiging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven voor leer-werktrajecten vmbo voor schooljaren 2013/2014 en 2014/2015 en afwikkeling bekostiging schooljaar 2012/2013 Regeling bekostiging leerlingen die tijdelijk buiten de school worden geplaatst Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010 Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging jonge leerkrachten Regeling contacturen opleiding educatie Regeling compensatie herverdeeleffecten educatie 2013 Regeling educatieve minor beroepsonderwijs Regeling elementcodetabel voortgezet onderwijs, opleidingentabel en volwasseneneducatie en vakcodetabel v.o. en volwasseneneducatie schooljaar Pagina 5 van 7

6 Regeling elementcodetabel VO, VSO , opleidingentabel en volwasseneneducatie en vakcodetabel VO, VSO en volwasseneneducatie schooljaar Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs Regeling gebruik gegevens BRON Regeling gegevensverstrekking persoonsgebonden nummer bve 2009 Regeling innovatiearrangement 2006 tot en met 2009 Regeling jaarverslaggeving onderwijs Regeling OCW-subsidies Regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014 Regeling onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap Regeling openstellingen en prioriteiten groen onderwijs 2012 Regeling openstellingen groen onderwijs 2013 Regeling overgangsbekostiging vavo 2013 en 2014 Regeling prestatiebox mbo (m.u.v. hoofdstuk 2) Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen Regeling vaststelling cursusgeldtarieven Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012 Regeling vaststelling lesgeld voor het cursusjaar Regeling vaststelling lesgeld en cursusgeldtarieven Regeling vaststelling ondersteuningsbedragen per leerling lwoo en pro, kalenderjaar 2014 Regeling verankering academische opleidingsschool Regeling verlaagde bezoldigingsmaxima topfunctionarissen in het onderwijs Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de randstadregio s Regeling visueel gehandicapten leerlingen WVO en deelnemers WEB Subsidieregeling BIOS PO en VO Subsidieregeling praktijkleren Tijdelijke regeling School Ex Uitvoeringsregeling experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo Uitvoeringsregeling WEB 2007 Regeling aanvullende bekostiging bekwaamheid van het management en onderwijspersoneel MBO Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom Regeling praktijkleren en Groene plus (t.b.v. ontvangen bedragen o.g.v. artikel 2, 3 en 11) Regeling sociale veiligheid, lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) jongeren op school Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen Subsidieregeling VIOS po en vo Regeling intensivering Nederlandse taal en rekenen mbo Regeling praktijkleren en Groene plus (t.b.v. alle andere subsidies en aanvullende bijdragen niet zijnde o.g.v. artikel 2,3 en 11) (alleen voor wat betreft hoofdstuk 2) Regeling regionaal investeringsfonds mbo Regeling stagebox beroepsonderwijs 2006 tot en met 2010 Stimuleringsregeling Krachtig Meesterschap Subsidieregeling schoolmaatschappelijk werk in het mbo Overzicht wet- en regelgeving sector HO Kaderwet LNV-subsidies Wet Beroepen in het Onderwijs (BIO) Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) Wet op het onderwijstoezicht (WOT) Wet overige OCenW-subsidies (WOOS) Wet Studiefinanciering 2000 Openstellingsbesluit groen onderwijs 2011 Pagina 6 van 7

7 Uitvoeringsbesluit WHW 2008 Opmerking: Aanpassingsregeling vierde tranche Algemene wet bestuursrecht(awb) OCW Beleidsregel bevoegdheid graadverlening hoger onderwijs Beleidsregel financiele sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen Instelling van de Adviescommisie fusietoets in het onderwijs, regels en beleidsregels voor de uitvoering van Regeling aanmelding en selectie hoger onderwijs Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010 Regeling bevordering kennisfunctie hogescholen Regeling educatieve minor beroepsonderwijs Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs Regeling financiën hoger onderwijs Regeling innovatiearrangement 2006 tot en met 2009 Regeling jaarverslaggeving onderwijs Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Regeling normering studievoortgang vanwege verblijfsvergunning in verband met studie Regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014 Regeling onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap Regeling openstellingen en prioriteiten groen onderwijs 2012 Regeling openstellingen groen onderwijs 2013 Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen Regeling verankering academische opleidingsschool Regeling verlaagde bezoldigingsmaxima topfunctionarissen in het onderwijs Subsidieregeling BIOS PO en VO Subsidieregeling postinitiële masteropleidingen hoger beroepsonderwijs Subsidieregeling praktijkleren Subsidieregeling Programma Akademie assistenten Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom Regeling praktijkleren en Groene plus (t.b.v. ontvangen bedragen o.g.v. artikel 2, 3 en 11) Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen Regeling LNV-subsidies Regeling praktijkleren en Groene plus (t.b.v. alle andere subsidies en aanvullende bijdragen niet zijnde o.g.v. artikel 2,3 en 11) Regeling Siriusprogramma 2010 Stimuleringsregeling Krachtig Meesterschap Diversen: Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de transnationale Universiteit Limburg FSR 1 december 2012 Een nominatieve opgave van de subsidieregelingen, die verantwoord moeten worden in de FSR-tabel is niet mogelijk. Kortheidshalve wordt verwezen naar het gestelde hierover in de brief van 23 december 2011 met kenmerk Pagina 7 van 7

Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 211. De citeertitel is door de wetgever vastgesteld.

Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 211. De citeertitel is door de wetgever vastgesteld. Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 211 (Tekst geldend op: 07-08-2003) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel:

Nadere informatie

B8170.K-2 1 OCW 22106

B8170.K-2 1 OCW 22106 Besluit van tot intrekking van een aantal algemene maatregelen van bestuur en andere koninklijke besluiten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Op de voordracht

Nadere informatie

Onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013. Versie 16 december 2013

Onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013. Versie 16 december 2013 Onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013 Versie 16 december 2013 Inhoudsopgave Inleiding 5 Gebruiksaanwijzing 7 1. Algemene uitgangspunten 9 1.1 Algemeen 9 1.1.1 Doelstelling van het controleprotocol 9 1.1.2

Nadere informatie

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo 1 Onderwijsinhoud 2 Onderwijsvormgeving 3 Onderwijs aan zorgleerlingen

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Handboek Onderwijsinstellingen 2014 Een handreiking voor de praktijk

Handboek Onderwijsinstellingen 2014 Een handreiking voor de praktijk Handboek Onderwijsinstellingen 2014 Een handreiking voor de praktijk Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Lijst met afkortingen... 2 1 Inleiding en leeswijzer... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Leeswijzer...

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 460 Besluit van 23 augustus 2005, houdende vaststelling van bekwaamheidseisen voor leraren in het basisonderwijs, het speciaal en voortgezet

Nadere informatie

Demarcatie proces- en productvoorschriften in primair en voortgezet onderwijs Eindrapport

Demarcatie proces- en productvoorschriften in primair en voortgezet onderwijs Eindrapport Demarcatie proces- en productvoorschriften in primair en voortgezet onderwijs Eindrapport drs. Z. Berdowski en ir. A. Vennekens Zoetermeer, 24 juni 2008 Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO

Nadere informatie

De beleidsartikelen (overzichtsconstructie personeel)

De beleidsartikelen (overzichtsconstructie personeel) OVERZICHTSCONSTRUCTIE ONDERWIJSPERSONEEL 1.1 Algemene beleidsdoelstelling voldoende personeel en kwaliteit randvoorwaarden De algemene doelstelling voor het onderwerp onderwijspersoneel 1 is het zorgen

Nadere informatie

Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging bekostiging onderwijs allochtone levende talen (oalt)

Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging bekostiging onderwijs allochtone levende talen (oalt) Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging allochtone levende talen (oalt) OCenW-Regelingen Bestemd voor: gemeentebesturen en schoolbesturen van scholen in het primair onderwijs, die

Nadere informatie

In deze uitgave o.a. Jaargang 2010 / nr 2. Meer MR en GMR aangelegenheden. Controle gewichten leerlingtelling 1-10-2009. Bapo en het jaarverslag

In deze uitgave o.a. Jaargang 2010 / nr 2. Meer MR en GMR aangelegenheden. Controle gewichten leerlingtelling 1-10-2009. Bapo en het jaarverslag Jaargang 2010 / nr 2 In deze uitgave o.a. De bezuinigingen in het onderwijs leiden tot veel gepuzzel. Ondertussen gaan de gewone dingen gewoon door. Met enige aanloopperikelen die er bij lijken te horen-

Nadere informatie

REGLEMENT. Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2012 2013

REGLEMENT. Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2012 2013 REGLEMENT Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2012 2013 INHOUD Wijzigingenten opzichte van schooljaar 2011 2012 2 Toelichting voor het schooljaar 2012 2013 3 DEEL 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2006 Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Anders, of toch niet?

Anders, of toch niet? Anders, of toch niet? Een onderzoek naar de mogelijkheden van meer Awb-conforme onderwijswetgeving Mr. J.A. de Boer (TiU) Prof. mr. drs. F.C.M.A. Michiels (TiU) Prof. mr. drs. W. den Ouden (UL) Prof. mr.

Nadere informatie

Kerncijfers 2004-2008. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kerncijfers 2004-2008. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Kerncijfers 2004-2008 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Kerncijfers 2004-2008 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Deze publicatie is samengesteld door de directie Kennis van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Wijzigingen ten opzichte van schooljaar 2011-2012 2. Toelichting Reglement BWGS voor het schooljaar 2012-2013 3. Artikel 1 Begripsbepalingen 7

Wijzigingen ten opzichte van schooljaar 2011-2012 2. Toelichting Reglement BWGS voor het schooljaar 2012-2013 3. Artikel 1 Begripsbepalingen 7 Inhoud pagina Wijzigingen ten opzichte van schooljaar 2011-2012 2 Reglement BWGS voor het schooljaar 2012-2013 3 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 7 Hoofdstuk II Premie Artikel

Nadere informatie

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo 2 Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo 1 Onderwijsaanbod 2 Onderwijsvormgeving 3 Examinering 4 Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

BESTUURSAFSPRAAK FRIESE TAAL EN CULTUUR

BESTUURSAFSPRAAK FRIESE TAAL EN CULTUUR BESTUURSAFSPRAAK FRIESE TAAL EN CULTUUR 2013-2018 Considerans De Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, Veiligheid

Nadere informatie

Opleiden in de school

Opleiden in de school Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Voorwoord Onderwijsinstellingen voor primair en voortgezet onderwijs en bve-instellingen

Nadere informatie

Lucas Onderwijs JAARREKENING 2013. Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs. naar inhoud

Lucas Onderwijs JAARREKENING 2013. Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs. naar inhoud Lucas Onderwijs JAARREKENING 2013 1 NB. Deze pagina bevat hyperlinks! Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013............................................................................................................................

Nadere informatie

'Gemeente moet betalen voor beter binnenmilieu'

'Gemeente moet betalen voor beter binnenmilieu' In dit nummer Gemeente moet betalen voor beter binnenmilieu /1 Contributie VOS/ABB voor 2009 en 2010 verlaagd /2 Advies: Schaf eerstedagsmelding af /3 Extra geld voor taallessen basisonderwijs /3 Analyse:

Nadere informatie

Bestuursbureaus komen miljoenen te kort

Bestuursbureaus komen miljoenen te kort jaargang 8 3 maart 2006 nr. 3 In dit nummer 1-maarttelling voor groeischolen Vóór 15 maart papieren indienen Pagina 2 Last in, first out op de schop Voortaan geldt afspiegelingsbeginsel Pagina 2 Onderwijs:

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

REGLEMENT 2014-2015 Publicatiedatum Staatscourant : 16 april 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 1

REGLEMENT 2014-2015 Publicatiedatum Staatscourant : 16 april 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 1 REGLEMENT 2014-2015 Publicatiedatum Staatscourant : 16 april 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Paragraaf 1.1 Begripsbepalingen blz. 13 Hoofdstuk 2 Premie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 832 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met onder meer versterking van de rechtspositie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Eigenaar O2 Instemming van de CMR d.d. 17 december 2013 Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 december 2013 2013, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs

Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs Opgesteld in opdracht van het Ministerie van VWS en de VNG Den Haag,

Nadere informatie

2. De Vereniging Samenwerkende Werkgeversorganisaties, gevestigd te Voorburg, hierna te noemen: VSWO, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

2. De Vereniging Samenwerkende Werkgeversorganisaties, gevestigd te Voorburg, hierna te noemen: VSWO, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: Convenant ten behoeve van een sociaal plan OALTleraren in verband met het aanscherpen van de kwalificatievereisten per 1-8-2002 voor OALT-leraren die taalondersteuning geven De onderstaande partijen: 1.

Nadere informatie

Datum 27 augustus 2014 Betreft Onderwijsakkoorden: samen werken aan het onderwijs van morgen

Datum 27 augustus 2014 Betreft Onderwijsakkoorden: samen werken aan het onderwijs van morgen >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Financiën van het secundair onderwijs, 1998 2004

Financiën van het secundair onderwijs, 1998 2004 Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 19 juli 2006 Financiën van het secundair onderwijs, 1998 2004 Frans Pang Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 2006. Bronvermelding

Nadere informatie