Tips voor huiseigenaren met betalingsproblemen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tips voor huiseigenaren met betalingsproblemen"

Transcriptie

1 Tips voor huisignarn m balingsproblmn ur h c o r b z In d u ips om vind balingsvnullmn prob n ls voorkomknun don u wa u och m als u r n krijg. mak

2 Drig u als huisignaar in d financiël problmn komn, bijvoorbld door wrklooshid of n vrbrokn rlai? En luk h ni om uw woning vrkopn, zoda u uw schuldn kun aflossn? In d huidig woningmark kan h moilijkr zijn om n woning op kor rmijn gn n aanvaardbar prijs vrkopn. Ook als u al naar n niuw koopwoning bn vrhuisd of n opi op n niuwbouwwoning hf gnomn kun u in financiël nood komn door dubbl woonlasn. Dz brochur hlp u op wg om balingsproblmn voorkomn n u krijg advis ovr wa u kun don als u r och m makn krijg. H is van groo blang da u ni afwach, maar zo snl moglijk o aci ovrgaa. Wa kan n huisignaar don bij balingsproblmn? 1 Nm co m uw gldvrsrkkr Nm bij drignd balingsproblmn dirc co m uw gldvrsrkkr. Uw ussnprsoon of hypohkadvisur kan u waarschijnlijk hlpn aan d juis lfoonnummrs. H is rg blangrijk da u ni afwach n dirc ovrgaa o aci als u in gldproblmn drig komn. In d maandn da u gn inkomn, of n lagr inkomn hf, kun u moglijk n rgling rffn m uw gldvrsrkkr. Moglijk kun u d hypohk wijzign, zoda d vas lasn lagr wordn. Uw hypohkvrsrkkr of -advisur kan informai bidn ovr d moglijkhdn. Zi ook n Via uw gldvrsrkkr kun u vrdr n brop don op d Woonlasnfacilii (WLF). Di is n ovrbruggingsrgling : m voor huisignarn m n hypohk m Naional Nm co Hypohk Garani (NHG) di als gvolg van wrklooshid, rkkr, s r v ld g arbidsongschikhid, chschiding of h ovrlijdn van uw on so r p n ss u n parnr ijdlijk ni mr in saa zijn d woonlasn uw k h o p y volldig baln. of uw h r. u D WLF bid d moglijkhid uw balingsachrsandn advis lan bijschrijvn, zoda u mr ijd krijg n moilijk priod in uw lvn ovrbruggn. Uw gldvrsrkkr bpaal ondr wlk voorwaardn u gbruik kun makn van d WLF. Op h momn da uw inkomn wr voldond is gsgn, maak uw gldvrsrkkr afsprakn m u ovr n rugbalingsrgling. D WLF is dus gn hypohkvakani, maar bid u n ovrbruggingsmoglijkhid zoda u in uw woning kun blijvn wonn. Voor nadr informai zi Wij zn d moglijkhdn voor u op n rij: Nm co m uw gldvrsrkkr Balingsrgling rffn Woonkosnoslag aanvragn Dubbl lasn van hypohk afrkkn van blasing Zok hulp bij h sanrn van schuldn Huis vrkopn Tijdlijk vrhurn van huis Vanui n koopwoning snl vrhuizn naar n huurwoning 3

3 2 3 Balingsrgling rffn Nm co m: vr. uw wrkg 4 Uw wrkgvr kan u hlpn bij h rffn van n balingsrgling m d gldvrsrkkr. U kun bijvoorbld afsprkn om n gdl van uw maandsalaris rchsrks naar d gldvrsrkkr lan ovrmakn, zoda d rgulir balingsrmijnn kunnn wordn baald n/of d balingsachrsand kan wordn inglopn. En andr moglijkhid is da uw vakanigld of drind maand gbruik word voor h inlopn van d balingsachrsand. Dubbl lasn van hypohk afrkkn van blasing D rn di u ovr uw hypohk baal, is afrkbaar van d blasing. Di bkn da u jaarlijks n dl van d door u baald rn rugkrijg. U kun dz rnruggaaf ook pr maand lan ovrmakn. Daarvoor kun u h formulir vrzok voorlopig ruggaaf bij d Blasingdins aanvragn of prinn vanaf d wbsi Woonkosnoslag aanvragn Wannr uw inkomn op bijsandsnivau is, kun u in aanmrking komn voor bijzondr bijsand voor woonkosn. Hirvoor hof u ni pr s n bijsandsuikring hbbn. D woonkosnoslag is n ijdlijk maandlijks aanvulling op h inkomn, spciaal om d kosn van d koopwoning baln. Aan d woonkosnoslag zijn wl op m: c a n voorwaardn vrbondn. Dz voorwaardn zijn srk afhanklijk van Nm co. n d siuai n wordn bij n vnul aanvraag duidlijk gmaak. uw gm D criria voor h vrkrijgn van n woonkosnoslag vrschilln pr gmn. D woonkosnoslag kun u aanvragn in uw woonplaas. In Vlaardingn is da d afdling Social Zakn n Wrk. D afdling is op wrkdagn brikbaar via (010) U kun ook kijkn op n zokn op woonkosnoslag. In Schidam kun u rch bij d afdling Wrk n Inkomn, op wrkdagn ussn n uur via h Klan Conac Cnrum op lfoonnummr of via nummr (010) Of kijk op TE HUUR Nm co m: gdins d Blas ind via lfoon Bas ing-t Om huisignarn di w huizn hbbn gmo komn, is r n crisismaargl in h lvn gropn, waardoor u gdurnd dri jaar d dubbl lasn van d hypohk kan afrkkn. Bij vnul ijdlijk vrhuur gld voor di woning gn rnafrk. Na n vrhuurpriod kun u d dubbl lasn van d hypohk wr afrkkn. Vrdrop saa informai ovr h ijdlijk vrhurn van uw lgsaand huis. 5

4 5 Zok hulp bij h sanrn van schuldn 6 Als gn van d rdr gnomd ips hf glid o h oplossn van d balingsachrsandn, zul u mon nadnkn ovr vrkoop van uw woning. H is noodzaklijk da u di in ovrlg m uw gldvrsrkkr do. U kun daarm voorkomn da uw balingsachrsandn vrdr oplopn. U bvordr daarm da d hoog van d vnul rsschuld binnn d prkn blijf. En rsschuld bkn da d opbrngs van d vrkoop lagr is dan van d uisaand lning. Mnsn m schuldn di hun financiël zakn op n rijj willn krijgn, kunnn hulp vragn bij d gmn. Voor inwonrs van Vlaardingn is r h am Schuldhulpvrlning. D mdwrkrs kunnn u hlpn als h u ch ni luk om zlf ovrzich houdn n uw rkningn (op : m ijd) baln. U kun in Vlaardingn rch op h inloopsprkuur Nm co van h am Schuldhulpvrlning, via d Bali Publikszakn aan d h amlning. Wshavnkad 85 op wrkdagn van o uur. vr Mr informai: (010) of kijk op Schuldhulp NHG Als u n lning hf m Naional Hypohk Garani (NHG) dan word di rsschuld door NHG aan d gldvrsrkkr baald. U hb op da momn n schuld bij d NHG. D NHG kan d schuld kwijschldn als u aan nkl voorwaardn voldo: D oorzaak van d balingsachrsandn di hf glid o d vrkoop is: chschiding, arbidsongschikhid, wrklooshid of h ovrlijdn van uw parnr. U hb d rsschuld zovl moglijk bprk door h ni op n gdwongn vrkoop (xcuivrkoop) via d viling lan aankomn. Inwonrs van Schidam kunnn voor n grais budgadvis of schuldrgling rch bij d afdling Wrk n Inkomn, am Schuldhulpvrlning. Op wrkdagn van o uur kun u zich via lfoonnummr of (010) of via aanmldn voor n lfonisch afspraak om ondrzokn of u voor vrdr hulp in aanmrking kom. H Naional Insiuu voor Budgvoorliching (NIBUD) gf n aanal zr bruikbar ips ovr wa u kun don om grip op uw financiën houdn n balingsachrsandn voorkomn. Ga naar d wbsi n volg d sappn. Voor mr informai kun u ook kijkn op d wbsi Huis vrkopn Nm co m: srkkr uw gldvmraklaar. n n H is van groo blang da u all moglijkhdn voor h oplossn van d balingsproblmn ondrzok. Moch d vrkoop van uw woning onvrmijdlijk zijn, dan kun u d woning in ovrlg m uw gldvrsrkkr via n maklaar zlf vrkopn. Bij n gdwongn vrkoop brng d woning immrs mindr op. Ook vrspl u dan uw rch op kwijschlding van d rsschuld. Wil u uw rsschuld vrmindrn of ovrhvln, dan zijn r divrs opis, zoals: Los d rsschuld af m d o d hypohk bhornd bankspaarrkning, lvnsvrzkring n/of ffcndpo. Financir d rsschuld m in n volgnd hypohk. Slui n lning af bij famili. Slui n doorlopnd krdi of prsoonlijk lning af. Trf indin moglijk n balingsrgling m uw gldvrsrkkr. Nm hirvoor co m uw bank of hypohkadvisur. 6 Rn afrkbaar D rn is afrkbaar ovr rsschuldn di zijn onsaan bij d vrkoop van n woning vanaf 29 okobr D duur van d afrk is door h kabin gsld op 10 jaar. 7

5 7 Tijdlijk vrhurn van n huis Eignarn di n huis in d vrkoop hbbn, kunnn da huis ijdlijk vrhurn, waardoor d dubbl woonlasn lagr wordn. H voordl voor u als huisignaar n vrhuurdr is da d normal huurbschrming voor n dl ni gld. Op grond van d Lgsandw gld namlijk da d vrhuurdr in di gval slchs n rmijn van dri maandn in ach hof nmn voor h opzggn van d huur. Voor d huurdr gld n opzgrmijn van minimaal n maand. U mo h huis wl voor minimaal 6 maandn vrhurn. Vrgunning D gmn kan op basis van d Lgsandw n vrgunning vrlnn voor d ijdlijk vrhuur van n koop saand woning voor maximaal 2 jaar. D vrgunning kan daarna op vrzok van d ignaar door burgmsr n whoudrs lkns m n hoogs n jaar wordn vrlngd o n maximal priod van 5 jaar. Nm co m: voor d gmfonr mai (mr inaanvragn ovr) h rgunning van d v vrhuur ijdlijk oning. koopw D vrgunning kan aangvraagd wordn voor: n woning di nooi bwoond is gws; n woning di d afglopn waalf maandn door d ignaar ghl of grondls bwoond is gws; n woning di mindr dan n jaar gldn is opglvrd n sindsdin door d ignaar bwoond is gws. D woning mag slchs dri jaar (ghl of gdllijk) vrhuurd zijn gws in d in jaar voorda d woning lg kwam saan. Sappnplan Wil u uw lgsaand woning ijdlijk vrhurn? Dan mo u: osmming vragn aan d bank waar uw hypohk loop. In d voorwaardn is namlijk msal opgnomn da vrhuur zondr osmming van d bank ni is ogsaan; in sommig gvalln osmming vragn aan d Vrniging van Eignarn voor d vrhurn woning; n vrklaring haln bij n NVM- of VBO-maklaar of bëdigd/ gcrificrd axaur ovr d hanrn huurprijs. Voor d ms woningn gld n maximal huurprijs. (Dz voorwaard kom waarschijnlijk pr 1 juli 2013 vrvalln); n vrgunning aanvragn bij d gmn voorda u gaa vrhurn; uw vrzkringn aanpassn; in h ijdlijk huurconrac n vrwijzing naar d vrgunning opnmn. 8 Fiscal aandachspunn In d priod da uw woning word vrhuurd, val d woning ni mr in box 1 van d blasingn, maar in box 3. U hof d huurinkomsn dan ni op gvn aan d blasingdins, maar d hypohkrn is dan ook ni afrkbaar. Wannr d woning na vrhuur wr lgsaa, kun u opniuw van d ovrgangsrgling gbruik makn n val d woning wr in box 1. Tijdlijk vrhuur van n koop saand woning hf ingrijpnd fiscal gvolgn. Di bpaal in blangrijk ma of u r daadwrklijk op voorui gaa m d ijdlijk vrhuur van uw woning. Er kom daarnaas hl wa kijkn om n woning vrhurn. H voordl van d huurinkomsn mo opwgn gn d inspanningn n d kosn. Raadplg hirvoor d Blasingdins of n financil advisur. Risico s Aan ijdlijk vrhuur klvn nadln. Zo gaa n huurdr wllich ni zo zorgvuldig om m uw woning als u zlf zou don. Zorg daarom voor dglijk afsprakn ovr h gbruik, bhr n ondrhoud van d woning, zlfs als u d huurdr kn. D ijdlijkhid van d huurovrnkoms mo voor bid parijn vooraf duidlijk zijn. Vrdr blijf u als ignaar vranwoordlijk voor h ondrhoud van h pand. Kijk op d wbsi van uw gmn voor d aanvraagformulirn vrgunning ijdlijk vrhuur koopwoningn via n D vrwaching is da d volgnd wijzigingn pr 1 juli 2013 ingaan: d vrhuurdr mag bij n koop saand woning zlf d huurprijs bpaln. Nu sl d gmn nog n maximal huurprijs vas in d vrgunning di z afgf n word dz prijs bpaald door h punnsysm voor huurwoningn; d vrgunning word inns vrlnd voor n priod van 5 jaar; r hof ni mr ussnijds vrlngd wordn. 9

6 8 Vanui n koopwoning snl vrhuizn naar n social huurwoning Colofon Samngsld door: U kun ook conmn m d plaaslijk woningcorporais: Vlaardingn: Woningsiching Warwg Wonn lfoon (010) Woningsiching Samnwrking lfoon (010) Schidam: Siching Woonplus Schidam lfoon (010) Nm co m: g d Sichpinaling Urgnibokndn Woningz ond. Rijnm Gmn Schidam Sadsrf DZ Schidam Tlfoon Gmn Vlaardingn Wshavnkad 85 (ijdlijk adrs sadskanoor, o bgin 2014) 3133 AV Vlaardingn Tlfoon (010) Namns NVM- n VBO-maklaars: Maklaardij Thuis Vons & Van Sann Maklaars Woningsiching Samnwrking Vlaardingn Siching Warwg Wonn D rglgving n informai kunnn gwijzigd zijn na uigif van dz publicai. Juni Vormgving: Brjn Craiv Communicai Sommig huishoudns willn vrhuizn naar n social huurwoning om d woonlasn vrlagn. Om snl in aanmrking komn voor n social huurwoning kun u n urgnivrklaring aanvragn. Vanwg d hog woonlasn hf u dan voorrang op andr woningzokndn. D urgniaanvraag word gos door d Siching Urgnibpaling Woningzokndn Rijnmond (SUWR). Mr informai of bl (010) (maandag /m vrijdag van o uur). 11

7

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uisroomdiffrniais : Nwrkbhrdr Crbo uisroom 95323 Cohor : 2014-2016 Nivau : 4 Lrwg : BBL Locai : Almlo, D Sumpl Ho zi j opliding rui Algmn oplidingsggvns

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uisroomdiffrniais : ICT-bhrdr Crbo uisroom 95321 Cohor : 2014-2016 Nivau : 4 Lrwg : BBL Locai : Almlo, D Sumpl Ho zi j opliding rui Algmn oplidingsggvns

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

KLIMAATNEUTRAAL OP WEG NAAR 100%

KLIMAATNEUTRAAL OP WEG NAAR 100% OP WEG NAAR 100% M onz mrkn ASN Bank, BLG Wonn, SNS, RgioBank n ZwisrlvnBank willn wij graag n klimaanural bank wordn. Daarom gaan wij d CO2 uisoo van onz invsringn d komnd jarn vrmindrn zoda w in 2030

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar Aanvraagformulir voor n Totaal-financiring Particulir Woningvrbtring ottrdam Inzndn naar: Nationaal stauratifonds, Antwoordnummr 34, 3860 VE HOEVELAKEN Lswijzr D aanvragr is d ignaar van ht pand. Voor

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Opgave Inkomsten en uitgaven

Opgave Inkomsten en uitgaven Opgav Inkomstn n uitgavn Dit formulir is n hulpmiddl om inzicht t krijgn in uw inkomstn n uitgavn. Vul ht formulir zo nauwkurig moglijk in. Zo kunt u bkijkn hovl u maandlijks, pr kwartaal of pr jaar bschikbaar

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Maatregel 7 - Het verhalen van de schade op de dader

Maatregel 7 - Het verhalen van de schade op de dader Maagl 7 - H vhaln van d schad op d dad Waaom? Bij agssi n gwld onsaa vaak schad schad aan godn van d wknm of wkgv, bijvoobld n auo. Maa ook onsaa vl pijn n ld, immaiël schad of is gvolgschad. H klink bijna

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet Visi togang sociaal domin n invoring participatiwt Visitrajct uitgvord in opdracht van d gmntn Niuw Watrwg Noord Martin Hklaar Daniël Huisman Floris Bannink Dfinitiv vrsi 16 mi 20 13 Visi togang sociaal

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

Léons. Register Makelaars in Assurantiën. M.N. Léons bv De Boelelaan 1065 Postbus 75346 1070 AH Amsterdam. bank abn amro 54.87.10.562. www.leons.

Léons. Register Makelaars in Assurantiën. M.N. Léons bv De Boelelaan 1065 Postbus 75346 1070 AH Amsterdam. bank abn amro 54.87.10.562. www.leons. Rgistr Maklaars in Assurantiën D Bollaan 1065 1070 AH Amstrdam www.lons.nl Pagina 1 7 INVENTARISATIEFORMULIER Naam Voorlttrs Titl Adrs Postcod Woonplaats Tlfoon privé Tlfoon mobil Tlfoon zaklijk Faxnummr

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering.

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering. REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD Dfinitis Dol van d Sniornrgli Informativrstrkki Financiri Prmigrondslag Prmihffi Hoogt n dclarati van d vrgodi Priodik totsi van d dclarati Dinstn tijdns gbruikmaki

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

eindejaarsbericht 2015

eindejaarsbericht 2015 IndjaarsbrIcHt 2015 WrkkostnrglIng Bnut d vrij ruimt volldig in 2015 n g a d t s f n j Fi l o v s c c u s n n! r a a j w niu m van ff Ht ta toor Ho namns antskan t n u o c ac InvstrIngsaftrk Plan uw invstringn

Nadere informatie

SALE! DE MOOISTE WOONWINKEL. Thuis in je huis! 999,- Wonen, slapen en keukens. 249,- in. CollectieKRANT juni/juli 2014 - ijtsma livingworld

SALE! DE MOOISTE WOONWINKEL. Thuis in je huis! 999,- Wonen, slapen en keukens. 249,- in. CollectieKRANT juni/juli 2014 - ijtsma livingworld CollciKRANT juni/juli 2014 - ijsma livgworld Thuis j huis! Wonn, slapn n kukns D MOOIST WOONWINKL SAL! o 70% ko op s how ri ng room mo d ll n Rlaxfauuil Bs CHT LDR 2,5 + 2 zis bank Brandon Lvrbaar divrs

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

BRANDWEER. GEMEENTE BqVĩfcj 0 2 SEP 20: OVť j. afd. kopie : Brabant-Noord

BRANDWEER. GEMEENTE BqVĩfcj 0 2 SEP 20: OVť j. afd. kopie : Brabant-Noord GEMEENTE BqVĩfcj H Collg van B&W Gmn Boxl a.v. Dhr. B Mil afdling Ruimlijk nwikkling Posbus 2345 576 ZG Boxl 2 SEP 2: -. - - i Vť j afd. kopi : Posbus 28 52 AE s-hrognbosch Tlfoon 88-2828 info@brwbn.nl

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Zoveel mensen, zoveel wensen. Een stem die geldt. zmw in stelling. Ik had niet verwacht dat zorg aan huis zo goed in zou gaan op mijn wensen

Zoveel mensen, zoveel wensen. Een stem die geldt. zmw in stelling. Ik had niet verwacht dat zorg aan huis zo goed in zou gaan op mijn wensen Jaarvrslag 2009 Zovl mnsn, zovl wnsn Zovl mnsn, zovl wnsn Nrgns andrs blijk bovngnomd gzgd zo waar als in d zorg. En uiglzn hma dus voor ons jaarvrslag! En wi zou daar br invulling aan kunnn gvn dan onz

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 1 jaar

HollandseWind en AardGas 1 jaar HollandsWind n AardGas 1 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepaling

Artikel 1 Begripsbepaling a v l d E mo Pr u u a S l o i s ofs Pr-ambul Social parrs i h odrwijs srv r aar sam m SBL d wlijk zorgplich voor profssiol auoomi profssiol ruim op all odrwijsisllig vral i profssiol sauu. Zij bid hirbij

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar Enco HollandsWind n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 3 jaar

HollandseWind en AardGas 3 jaar HollandsWind n AardGas 3 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten Enco HollandsWind 4 jaar 2 kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particulir klantn Wat is HollandsWind? Enco HollandsWind is lktrisch nrgi, duurzaam opgwkt door windturbins in Ndrlands windparkn. Mt uw kuz voor

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Voorwoord. nudecember

Voorwoord. nudecember atul informati voor all dlnmrs, gwzn dlnmrs n gpnsionrdn van ht pnsionfonds D Voorwoord nudmbr Ht jaar loopt tn ind. Ht zijn spannnd tijdn gwst in pnsionland. En nog stds is ht finanil onrustig. Dat hft

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

Veranderingen ondersteunen met ARCHIBUS

Veranderingen ondersteunen met ARCHIBUS Vrandringn ondrstunn mt ARCHIBUS Naar vrmindring van d total bzttingskostn Organisatis vindn tgnwoordig hun wg in n voortdurnd vrandrnd, n uitdagnd, zaklijk omgving door stvig t snijdn in kostn, mnsn ldrs

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

CHECKLIST GEBRUIKSVERGUNNING KANTOORFUNCTIE

CHECKLIST GEBRUIKSVERGUNNING KANTOORFUNCTIE CHECKLIST GEBRUIKSVERGUNNING KANTOORFUNCTIE Naam bouwwrk: Adrs Bouwwrk: Gbruiksfunci(s): Aaragr: Bouwplannummr: Archic:: Projcnummr: Tkning- n bladnummr(s) / Daum: Inspur: Projcnummr: Rappornummr(s) /

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Keten- en sectorinitiatieven

Keten- en sectorinitiatieven K n- ns c or n a v n Kn- n scornavn AlphaElcrc Elkrsch rjdn, ofwl Mobly, nm n sds blangrjkr pos n bnnn h oal moblslandschap. Bj Alphab wlln w d klan dan ook graag op n dudljk n volldg wjz ovr nformrn n

Nadere informatie

Proefplaatsing. Premiekorting

Proefplaatsing. Premiekorting r u l s j b a c Soll Bs wrkgvr, U nm n jong, nuw n nhousas wrknmr aan d graag bj u aan d slag wl! Dz jongr hf n Wajongukrng.* Dz Sollcabjslur gf kor nforma ovr d Wajong n ovr d bprkng van d jongr. Lvnslang

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

Concept rapportage Resultaten digipanel takendiscussie/bezuinigingen

Concept rapportage Resultaten digipanel takendiscussie/bezuinigingen Gmnt Hrlm, Ondrzok n Sttistik, 7 jnuri Conpt rpportg Rsulttn digipnl tkndisussi/zuinigingn Inliding Om d juist fwgingn t kunnn mkn wil d gmntrd grg vn d inwonrs vn Hrlm wtn wlk tkn d gmnt nit mr uit zou

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Eénmalige uitgave van Skills Masters; oplage 300.000 ex. Gerealiseerd door: Skills Masters in samenwerking met Nostra Media. Publicatie: maart 2011.

Eénmalige uitgave van Skills Masters; oplage 300.000 ex. Gerealiseerd door: Skills Masters in samenwerking met Nostra Media. Publicatie: maart 2011. SPECIAL Skills Masrs word gorganisrd door: Ahoy Rordam n Skills Nhrlands. 24 25 EN 26 MAART AHOY ROTTERDAM Eénmalig uigav van Skills Masrs; oplag 300.000 x. Gralisrd door: Skills Masrs in samnwrking m

Nadere informatie

VROONESTE-IN-FO. NUMMER 15 16 april 2015 KALENDER

VROONESTE-IN-FO. NUMMER 15 16 april 2015 KALENDER VROONS-N-FO NUMMR 15 16 april 2015 -Kalndr -D Paasopbrngs -H dodhokprojc -Vrkrsxamn hori grop 7 -Vrjaardag juf Marjolin -Dmo harls -Koningsspln 2015 -Fs bij juf Wilma n juf Madlon -Aardrijkskund -Ambrasof

Nadere informatie

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken: Brukn optlln n ftrkkn Vrknnn Opgv 1 Ton n Hns stlln smn n grot pizz. Ton t d hlft vn d pizz op, Hns t 3 dl vn d pizz. 8 Wlk dl vn d pizz tn z smn op? Wlk dl vn d pizz t Ton mr op dn Hns? nm: Imgs/R1003.jpg

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

Overzicht van deelwijken Lelystad

Overzicht van deelwijken Lelystad g l s r n G o s nw i d d a t n a S v y g l in n L D m n d l i d i u p Vilighid 2007 In maart 2007 hbbn ruim 1.600 inwonrs van Llystad n vragnlijst ingvuld ovr d blving van hun woning n woonomgving. Mt

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Aanvraag Reaal UNIM Plus arbeidsongeschiktheidsverzekering

Aanvraag Reaal UNIM Plus arbeidsongeschiktheidsverzekering Aanvraag Raal UNIM Plus arbidsongschikthidsvrzkring Waarom dit formulir Mt dit formulir vraagt u n niuw arbidsongschikthidsvrzkring aan of wijzigt u n bstaand arbidsongschikthidsvrzkring. U vult hirop

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, D dn vn d gmntrd vn Hrmmrmr Postbus 50 1 30 AG Hoofddorp Bzokdrs: Rdhuispin 1 Hoofddorp Tfoon 0900 15 Tfx 03 563 95 50 custr Mtschppijk n Economisch Ontwikking Contctprsoon RO b Kouwn hovn Doorkisnummr

Nadere informatie

De kunst van het nietsdoen is heel hard werken

De kunst van het nietsdoen is heel hard werken Vl vrandrprocssn in h hogr ondrwijs hbbn h karakr van plannd chang. Daarbij wordn dolsllingn gformulrd n planningn n ussnijds rsulan afgsprokn. Ui ondrzok blijk da n groo dl van d gpland vrandrrajcn winig

Nadere informatie

Renoveren en Ventileren

Renoveren en Ventileren Elk typ roost in F1, in lk R Duco s zonw Natuurlijk vntilati én zonwring Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Vntilati én Zonwring: n intgral aanpak God vntilati zorgt r voor dat d

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

De Appartements. eigenaar

De Appartements. eigenaar Niuws n infrai vr ignarn van flas, ags, prikwningn n apparnn in Vrnigingn van Eignarn D Apparns najaar 2009 03 Minisr Ebrhard van dr Laan Enrgibsparnd aargln lvrn alijd n lagr nrgirkning p ignaar spcial

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Wrkinstructi : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Introducti 3.2 Vrpakking radioactiv matrialn 3.2.1 Radioactif bsmtt installati-ondrdln 3.2.2 Radioactif afval: 3.2.3

Nadere informatie

Tevredenheid. Jaarbericht 2014

Tevredenheid. Jaarbericht 2014 Tvrdnhid Jaarbricht 2014 2 Jaarbricht 2014 Wij bschouwn nit alln onz aanvragrs (vrloskundign, huisartsn n mdisch spcialistn van ht Ziknhuis Amstlland), maar ook hun patiëntn n d zorgvrzkraars als onz klantn.

Nadere informatie

Ventilatie vraagt om een totaalconcept!

Ventilatie vraagt om een totaalconcept! Vntilati vraagt om n totaalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van nrgivrbruik is in d bstaand woningvoorraad van cruciaal blang. aarbij strft uco naar d kwalititsisn di ook bij niuwbouw gldn. at

Nadere informatie

VOORBEELDEN TOELATINGSONDERZOEK WISKUNDE

VOORBEELDEN TOELATINGSONDERZOEK WISKUNDE VOORBEELDEN TOELATINGSONDERZOEK WISKUNDE MET UITWERKINGEN Omrkingn H gbruik van n zakrknmachin vnul m grafich, maar zondr mbolich rknmoglijkhdn i ogaan Mn din alijd d anwoordn volldig o lichn n d unan

Nadere informatie

WELKOM. www.neff.nl. like ons op facebook! facebook.com/neffcheff

WELKOM. www.neff.nl. like ons op facebook! facebook.com/neffcheff & MET NEFF KOKEN WELKOM Bij Nff houdn w van kokn n lkkr n. Di passi dln w graag m andr kooklifhbbrs. W zijn alijd op zok naar idën di h kokn lukr én gmakklijkr makn door middl van duurzam kukninbouwapparan

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

This article from Familie & Recht is published by Boom juridisch and made available to anonieme bezoeker

This article from Familie & Recht is published by Boom juridisch and made available to anonieme bezoeker This articl from Famili & Rcht is publishd by Boom juridisch and mad availabl to anonim bzokr DOI: 10.5553/FnR/.000017 Samnlvingsovrnkomstn in d notariël praktijk Ptra Kuik, Prof. dr. Wndy Schrama n Prof.

Nadere informatie

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk Risicoinvntarisati Dit risico invntarisatiformulir is n hulpmiddl voor u om d risico s van d ondrnmr inzichtlijk t makn. Ht formulir is zr algmn van aard n bidt daarom gn complt bld voor all bdrijvn. Lt

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie