Het voorstel van de politieke jongerenorganisaties is in zijn geheel terug te lezen op

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het voorstel van de politieke jongerenorganisaties is in zijn geheel terug te lezen op http://www.nieuwpensioenstelsel.nl."

Transcriptie

1 Inhoud, week 21, 2013 Zeggenschap over pensioen VU-onderzoek naar verplichtstelling pensioenregelingen Actuariële doorrekening verlaging opbouwpercentages Bonden willen einde aan gebrek inspraak Shell-pensioen Pensioenbesturen moeten opener worden voor herstel vertrouwen Pensioenregeling heikel punt in cao-onderhandelingen PGGM neemt mogelijk A&O Services over Kwart gepensioneerden wil weer aan de slag '65-plussers kunnen zonder kortingen' Zeggenschap over pensioen De Telegraaf, 26 mei 2013 De JOVD, Jonge Socialisten en Jonge Democraten hebben in het TV programma Buitenhof een plan gepresenteerd voor een nieuw pensioenstelsel. Het wordt steeds duidelijker dat het pensioenstelsel kampt met een aantal fundamentele problemen, maar een definitieve oplossing hiervoor blijft echter uit. Grondige vernieuwing, richting meer zeggenschap voor de deelnemer en meer transparantie, is geboden stellen de jongeren. De jongerenorganisaties van VVD, PvdA en D66 willen dat mensen meer zeggenschap over hun pensioen krijgen. Pensioendeelnemers moeten de mogelijkheid krijgen zelf een pensioenuitvoerder te kiezen. De verplichting om te sparen voor het pensioen blijft, maar de pensioenpremie wordt voortaan gestort op een persoonlijke pensioenrekening. Pensioenuitvoerders zorgen vervolgens dat het geld op deze rekeningen op collectieve wijze wordt belegd. De politieke jongerenorganisaties willen op deze manier een einde maken aan de generatiestrijd binnen het huidige stelsel. Tegelijkertijd biedt het plan een oplossing voor de grote onzekerheid die op dit moment onder gepensioneerden heerst. Door invoering van persoonlijke rekeningen kan het geld van ouderen en jongeren apart worden belegd. Voor ouderen kan het risico geminimaliseerd worden, terwijl het geld voor jongeren, met het oog op een hogere rendement op de lange termijn, risicovoller belegd kan blijven worden. De jongerenorganisaties willen verder de verplichtstelling omzetten in een algemene spaarplicht. Iedereen die in Nederland zijn inkomen verdient, inclusief zzp ers, moet een deel van zijn inkomen sparen op zijn persoonlijke pensioenrekening. Zo wordt een oplossing geboden voor het probleem dat een steeds groter wordende groep mensen geen aanvullend pensioen opbouwt. Zelfstandigen kunnen zo meedelen in de schaalvoordelen van het tweede pijler pensioen. Het voorstel van de politieke jongerenorganisaties is in zijn geheel terug te lezen op VU-onderzoek naar verplichtstelling pensioenregelingen Pensioenfederatie, 23 mei 2013 Vandaag is het onderzoeksrapport De houdbaarheid van verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenregelingen van het Expertisecentrum Pensioenrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam gepubliceerd. Het rapport behandelt de 1

2 juridische legitimiteit van verplichte deelneming, waarbij onder meer de introductie van het reële pensioencontract en de druk op de systematiek van de doorsneepremie aan de orde komen. De conclusie van het onderzoek is dat de verplichtstelling in collectieve solidaire pensioenregelingen voor velen (werknemers, maar ook zelfstandigen) goed is en het waard is om te behouden. Solidariteit in collectieve pensioenregelingen zorgt ervoor dat verschillen in geslacht, gezondheid en leeftijd niet tot uiting komen in de werknemerspremie. Risico s binnen de regeling worden door een grote groep deelnemers gedeeld. Ook levert de verplichtstelling (financiële) schaalvoordelen op, die de gemiddelde werknemer of zelfstandige niet zal kunnen behalen door pensioengeld op individuele basis te beleggen. Het rapport beveelt de pensioensector aan beter te communiceren over het doel, de uitwerking en de mate van solidariteit in pensioenregelingen. Kritiek van met name jongeren op de volgens hen onredelijke uitwerking van de doorsneepremie wordt door het onderzoek ontzenuwd. Een werknemerspremie gekoppeld aan het salaris is voor jong en oud eerlijk, blijkt uit het onderzoek. Reactie Pensioenfederatie Het rapport levert volgens de Pensioenfederatie een goede en genuanceerd bijdrage aan de discussie over de verplichtstelling en doorsneepremie. De Pensioenfederatie wacht met belangstelling de resultaten van het CPB-onderzoek naar de doorsneepremie af, nu uit het VU-rapport blijkt dat deze nog steeds houdbaar is. Het rapport toont bovendien aan, dat een doorsneepremie niet per definitie oneerlijk voor jongeren is. Collectiviteiten met een evenwichtige verdeling van de risico s blijven een goed uitgangspunt voor pensioenregelingen. Volgens het rapport maakt de verplichtstelling hier een belangrijk onderdeel van uit. Bovendien is de doorsneepremie een belangrijk element in het samen delen van de risico s. Het rapport plaatst de discussie in een goed perspectief, maar vanzelfsprekend staat de Pensioenfederatie open voor alternatieven. Actuariële doorrekening verlaging opbouwpercentages Pensioenfederatie, 22 mei 2013 Staatsecretaris Weekers (Financiën) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de gevolgen van het verlagen van de maximum opbouw- en premiepercentages voor de fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw. Het kabinet concludeert dat de huidige en toekomstige generaties na verlaging van het zogenoemde Witteveenkader een adequaat pensioen kunnen opbouwen. De berekeningen komen volgens Weekers hoger uit dan 70% van het gemiddelde loon na 40 jaar werken. Dit komt door de stijging van de levensverwachting, waardoor men langer door zal werken en door de actuarieel neutrale herrekening van reeds opgebouwde pensioenaanspraken. Jongere werknemers zullen een lager pensioenresultaat behalen, maar profiteren volgens de staatssecretaris het meest van de premiedaling. Voor werknemers met een modaal inkomen kan het pensioen hoger uitvallen als behalve het opbouwpercentage ook de AOW-franchise wordt verlaagd. Het onderzoek is uitgevoerd door actuarieel deskundigen van de Belastingdienst en vervolgens beoordeeld door actuarissen van DNB. Reactie Pensioenfederatie De Pensioenfederatie wijst erop dat in de berekeningen wordt uitgegaan van een onafgebroken 40-jarig arbeidsleven of langer. Verder lijkt bij de berekeningen geen rekening te zijn gehouden met een aftopping op van het jaarsalaris, terwijl ook dat een fiscale beperking is. 2

3 Bonden willen einde aan gebrek inspraak Shell-pensioen Financieele Dagblad, 21 mei 2013 Vakbonden roepen de Tweede Kamer op mazen in de wet te dichten waardoor nieuwe medewerkers bij pensioenregelingen buitenspel worden gezet. De vakbonden zijn bang dat het bedrijfsleven massaal een voorbeeld neemt aan een regeling die vanaf 1 juli dit jaar bij Shell gaat gelden. Nieuwe medewerkers van het concern komen vanaf die datum te vallen onder een speciaal opgericht ondernemingspensioenfonds, dat los staat van de pensioenregeling en het fonds van de huidige medewerkers. Die nieuwe medewerkers krijgen geen zeggenschap over de inhoud en uitvoering van hun pensioenregeling. 'Ontwijking' Volgens FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie ontwijkt Shell op deze manier de medezeggenschapsregels. Ze vrezen dat andere bedrijven het voorbeeld van Shell volgen als de politiek geen actie onderneemt. Af van schommelingen Het olieconcern heeft de nieuwe constructie steeds verdedigd door te wijzen op onzekerheden in het huidige pensioensysteem. Shell wil af van de grote schommelingen die zich daar voordoen bij de dekkingsgraden en hoogtes van pensioenuitkeringen. In de nieuwe regeling ligt wel de hoogte van de premie vast, maar niet de hoogte van het toekomstige pensioen. Voor de huidige medewerkers verandert niets. De Kamer praat woensdag over het pensioenstelsel. Pensioenbesturen moeten opener worden voor herstel vertrouwen Nelleke Trappenburg, Financieele Dagblad, 21 mei 2013 Pensioenbesturen moeten beter communiceren en meer verantwoording afleggen. Alleen op die manier kan de enorme deuk in het vertrouwen in het Nederlandse pensioenstelsel hersteld worden. Een integer pensioenbestuur Dat zegt professor Jean Frijns in gesprek met deze krant. Frijns was hoofd beleggingen bij pensioenfonds ABP en is nog steeds commissaris bij Delta Lloyd en Kasbank. Samen met negen andere pensioenexperts heeft hij in opdracht van Transparency International Nederland het rapport Kijken in spiegel geschreven: een spoorboekje voor een integer pensioenbestuur. Vandaag presenteert Frijns dit rapport in Den Haag. 'Besturen moeten verbeteren' Waar pensioenfondsen tot enkele jaren geleden konden leunen op een onvoorwaardelijk vertrouwen van hun deelnemers, is dit sinds 2008 dramatisch gedaald. Pensioenfondsen kampen door de crisis met te lage dekkingsgraden en sommige moesten zelfs overgaan tot het verlagen van de pensioenen. Deelnemers zijn daardoor onzeker geworden over hun pensioen en twijfelen aan het stelsel. Volgens Frijns is er maar één partij die dit vertrouwen kan herstellen: het bestuur van het pensioenfonds. In het rapport adresseren hij en de andere auteurs verschillende punten waarop het bestuur zich moet verbeteren om vertrouwenwekkender over te komen. Belangen en solidariteit Zo is er het probleem van de dubbele petten in pensioenbesturen. De bestuurders komen uit werkgevers- en werknemersorganisaties. De belangen van die werkgevers en werknemers kunnen wel eens anders liggen dan het belang van het pensioen. Werknemers kunnen bijvoorbeeld loonsverhoging willen, terwijl het pensioenfonds juist meer premie moet heffen, zegt Frijns. Bestuurders moeten volgens hem opener zijn over deze verschillende rollen om niet het risico te lopen hun geloofwaardigheid te verliezen. 3

4 Daarnaast speelt de issue van de solidariteit. In het collectieve pensioenstelsel schuift er vanwege de solidariteit geld van bijvoorbeeld jong naar oud (jongeren betalen relatief veel premie), van mannen naar vrouwen (vrouwen worden ouder) en van laagopgeleiden naar hoogopgeleiden (hoogopgeleiden worden ouder). Het totaalplaatje schetsen Volgens de rapporteurs zijn veel fondsbesturen hier nog onvoldoende helder over. Je komt er niet mee weg door te zeggen dat het systeem solidair is. Dan verbloem je het. Je moet proberen zoveel mogelijk inzichtelijk te maken wat de consequenties voor elke groep zijn. En waarom je bepaalde afwegingen hebt gemaakt, aldus Frijns. Nu komt informatie over dit soort vermogensoverdrachten tussen groepen of generaties veelal uit de wetenschap of van een groep die zich benadeeld voelt. Jongerenpartijen roeren zich bijvoorbeeld over de relatief hoge premie die ze moeten betalen. Volgens Frijns moeten fondsbesturen zelf met deze informatie over geldverschuivingen komen, omdat zij het totaalplaatje kunnen schetsen. Zij kunnen dan aangeven waarom ze welke afweging hebben gemaakt. Er bestaan volgens Frijns al instrumenten om de situatie per groep in beeld te brengen, maar deze worden nog weinig gebruikt. Keuze duidelijk onderbouwen Een ander punt waar pensioenfondsbestuurders helder over moeten zijn volgens het rapport is de keuze om maatschappelijk verantwoord te beleggen of niet. Neem tabak. Het is een rendabele investering, maar moet je daar als pensioenfonds in investeren? Dat is een dilemma dat moet worden besproken, zegt Frijns. De meningen in pensioenland verschillen hier sterk over. Er is een stroming die vindt dat een pensioenfonds er alleen is om zo gunstig mogelijk te beleggen voor de deelnemers. Er is ook een groep die vindt dat een pensioenfonds ook een verantwoordelijkheid heeft richting de samenleving, ook als dit tot lagere rendementen leidt. Beide opties kunnen volgens Frijns, zolang het fondsbestuur de keuze maar duidelijk onderbouwt. Handvatten In totaal telt het rapport zo n negen uitgangspunten om het bestuur te verbeteren. De experts hebben expres gekozen om geen harde regels voor te schrijven, maar om slechts handvatten te bieden waarmee een pensioenbestuur zelf aan de slag kan. Wij denken dat dit beter werkt. Het bestuur moet zelf aan zet zijn. Pensioenregeling heikel punt in cao-onderhandelingen Olaf Boschman, Investment & Pensions Nederland, 23 mei 2013 Het aanpassen van de pensioenregeling is in veel gevallen een heikel punt in caoonderhandelingen over arbeidsvoorwaarden. Om deze klip te omzeilen kiezen sociale partners er geregeld voor het overleg over pensioenen los te knippen van dat over de overige arbeidsvoorwaarden. Recent gebeurde dat onder meer bij de zorgverzekeraars, in de betonindustrie en bij Yara. De zorgverzekeraars wilden in de cao-besprekingen ook een nieuwe pensioenregeling per 2015 aan de orde stellen. Omdat nog onduidelijk is hoe het wettelijke kader er dan uit ziet, waren de vakbonden hier op tegen. In het cao-overleg komen wel wijzigingen voor 2014 aan de orde als de verhoging van de AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd en het verlagen van het opbouwpercentage. Inzet van de gesprekken over een nieuwe pensioenregeling voor de betonindustrie is de vraag welke veranderingen nodig zijn voor pensioenen die toekomstbestendig zijn. Vooralsnog beperken de gesprekken zich vanwege de onduidelijkheid over 2015 tot veranderingen in Ook bij de schilders maakt onduidelijkheid over 2015 de discussie over pensioenen lastig. Bpf Schilders heeft geadviseerd de pensioenleeftijd op te schuiven van 65 naar 67 jaar de opbouw te verlagen van 2 procent naar 1,75 procent per jaar. FNV Afbouw & Onderhoud zet in op een aparte regeling voor 2014 waarin de pensioenleeftijd op 65 jaar blijft en de opbouw omlaag gaat naar 1,85 procent. 4

5 Yara heeft de onderhandelingen over een cao afgesloten, maar de onderneming wacht nog op duidelijkheid over een nieuwe pensioenregeling. Geïnitieerd vanuit de wens van het Noorse hoofdkantoor om de pensioenverplichtingen voorspelbaarder te maken vinden al geruime tijd gesprekken plaats over een collectieve premieovereenkomst. Eerder stelde Yara pas te willen praten over de cao als er een akkoord lag over een nieuwe pensioenregeling. Er lijkt een compromis te zijn gevonden door een kortlopende cao af te sluiten. Dat valt op te maken uit een verklaring van De Unie. Voor de onderhandelingsdelegatie is het bereikte resultaat voldoende om het neutraal aan de leden voor te leggen. Hierbij telt bij ons wel zwaar (in positieve zin) dat Yara uiteindelijk haar keiharde eis heeft laten vallen om eerst een nieuwe pensioenregeling te hebben en pas daarna over een cao te willen gaan praten. Het is de bedoeling in het najaar een nadere studie naar de voors en tegens van een collectieve premieovereenkomst te hebben afgerond. Bij Lantor gaat een werkgroep kijken naar alternatieven voor de verzekerde pensioenregeling bij Interpolis die afloopt in Mogelijk alternatief is de overstap naar een bedrijfstakpensioenfonds. PGGM neemt mogelijk A&O Services over Nelleke Trappenburg, Financieele Dagblad, 21 mei 2013 Pensioenbeleggers PGGM en A&O Services voeren exclusieve gesprekken over een overname. Pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM gaat waarschijnlijk de kleinere pensioenbelegger A&O Services uit Rijkswijk overnemen. A&O Services belegt onder meer voor het bedrijfstakpensioenfonds Schilders (BPF Schilders). PGGM en A&O Services voeren op dit moment exclusieve gesprekken. Dat heeft PGGM dinsdag bekendgemaakt. 'Contouren' De gesprekken gaan volgens PGGM over de 'contouren van de overname'. Beide partijen verwachten dat de gesprekken hierover succesvol verlopen, aldus PGGM. De beoogde overname moet eind 2013 plaatsvinden. Continuïteit De bedrijfstakken schilders- en afbouwbranche zijn door de crisis flink geraakt. Daarnaast denken A&O Services, de sociale partners in de schilders- en afbouwbranche en het BPF Schilders dat deze stap nodig is om de continuïteit voor pensioenen in beide sectoren op langere termijn beter te borgen. PGGM wil op haar beurt graag met haar klanten en met A&O Services en haar klanten een verdere concentratie van kennis, kunde en volume realiseren. A&O Services voert sinds vele decennia de pensioen- en cao-regelingen uit voor de sectoren schilders, afbouw (o.a. stukadoors) en meer recent ook voor scheepsreiniging en milieu en voor het Pensioenfonds Deloitte. Bij A&O werken circa 200 medewerkers. Het Bedrijfstakpensioenfonds voor de schilders- en afbouwsector heeft een belegd vermogen van 5 mrd en circa deelnemers. PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie die ruim 134 mrd beheert voor vijf pensioenfondsen (Pensioenfonds Zorg & Welzijn, Pensioenfonds AENA, Pensioenfonds voor Huisartsen, Bedrijfstakpensioenfonds voor de Particuliere Beveiliging, Pensioenfonds Architectenbureaus) en de Stichting Rabo PGGM PPI. In totaal verzorgt PGGM pensioenen voor 2,5 miljoen mensen. 5

6 Kwart gepensioneerden wil weer aan de slag Mariel Hovemann, HR Praktijk, 23 mei 2013 Een kwart van de gepensioneerden wil weer werken mits ze zelf de voorwaarden kunnen bepalen. Ook als ze daarvoor 25 procent salaris moeten inleveren zo blijkt uit onderzoek van Medical Delta. Ook werkende 55-plussers willen wel doorwerken. Als ze zelf de voorwaarden kunnen bepalen wil 60 procent doorwerken voor minder geld zo blijkt uit het onderzoek 'Grijs is niet zwart wit, ambities van 50-plus' van Medical Delta - een samenwerkingsverband van vijf universitaire instellingen en lokale overheden in Zuid-Holland - onder 650 Nederlanders van tussen de 55 en 85 jaar. Voorwaarden De voorwaarden die de gepensioneerden zelf willen bepalen zijn: minder uren en een andere veelal adviserende rol op het werk. '65-plussers kunnen zonder kortingen' Financieele Dagblad, 25 mei 2013 Kortingen voor 65-plussers op cultuur en openbaar vervoer subsidiëren rijkeren die toch al het gewenste gedrag vertonen, vinden Barbara Baarsma en Henriëtte Prast. In dagblad Trouw roepen de directeur SEO en hoogleraar toegepaste economie en de hoogleraar persoonlijke financiële planning op om subsidies af te schaffen. Volgens Prast en Baarsma zijn subsidies er om gewenst gedrag te bevorderen of om lagere inkomens in staat te stellen van voorzieningen gebruik te maken. Kortingen voor 65-plussers werken volgens de hoogleraren precies andersom. Het leeftijdscriterium zorgt daarmee voor een inkomensherverdeling van arm naar rijk. Meest welvarend Uit studies van onder andere het SCP blijkt dat de huidige gepensioneerden de welvarendste bevolkingsgroep zijn in Nederland. In de leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder komen percentueel de minste lage inkomens voor. Elke subsidie die gebonden is aan 65-plus bevoordeelt de welgestelden onder ons - een omgekeerd Robin Hood-beleid, aldus de economen. 6

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl FNV-Pensioenvisie oktober 2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD GIJS VAN DIJK 2 EEN GOED PENSIOEN VOOR IEDEREEN. GEEN PECH-

Nadere informatie

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Verbond van Verzekeraars december 2014 Mee met de tijd Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Inhoud Mee met de tijd 3 1 Doelstelling en ambitie 4 2 Inventarisatie en analyse: sterktes, zwaktes, trends

Nadere informatie

Naar een nieuw pensioenstelsel. Nederland. Erasmus School of Economics, Rotterdam, 5 juni 2014

Naar een nieuw pensioenstelsel. Nederland. Erasmus School of Economics, Rotterdam, 5 juni 2014 Naar een nieuw pensioenstelsel in Nederland Erasmus School of Economics, Rotterdam, 5 juni 2014 Naar een nieuw pensioenstelsel in Nederland Pensioenconferentie georganiseerd door de Erasmus School of Economics

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 2 Inhoudsopgave Profiel 7 Organisatie 8 Meerjarenoverzicht 9 2013 in hoofdlijnen 10 Verslag

Nadere informatie

Naar een solide en solidair pensioenstelsel

Naar een solide en solidair pensioenstelsel Naar een vitale samenleving Naar een solide en solidair pensioenstelsel bouwstenen voor een hervorming Naar een solide en solidair pensioenstelsel bouwstenen voor een hervorming Publicatie van het Wetenschappelijk

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

Pensioen. 3, september 2014. Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu

Pensioen. 3, september 2014. Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu Pensioen. nummer 3, september 2014 Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu In dit nummer: 04 10 14 18 3 4 Redactioneel Hoe werknemers te compenseren? Ruimte voor

Nadere informatie

Pensioenen in Nederland

Pensioenen in Nederland Pensioenen in Nederland Samen aan de slag voor een duurzaam stelsel Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. In het buitenland is men vol

Nadere informatie

AIAS. Amsterdam Institute for Advanced labour Studies. Wat levert keuzevrijheid in het pensioenstelsel op?

AIAS. Amsterdam Institute for Advanced labour Studies. Wat levert keuzevrijheid in het pensioenstelsel op? AIAS Amsterdam Institute for Advanced labour Studies Wat levert keuzevrijheid in het pensioenstelsel op? Paul de Beer, Johan De Deken, David Hollanders, Sijbren Kuiper, Wiemer Salverda, Natascha van der

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

de pensioenmarkt in 2020 Onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse pensioenmarkt Scenario Planning

de pensioenmarkt in 2020 Onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse pensioenmarkt Scenario Planning S E E I N G T H I N G S D I F F E R E N T LY de pensioenmarkt in 2020 Onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse pensioenmarkt Scenario Planning inhoud voorwoord 3 inleiding 4 de pensioenmarkt anno

Nadere informatie

Evolutie in plaats van revolutie

Evolutie in plaats van revolutie VOOR ADVISEURS OVER PENSIOENEN EN ANDERE TOEKOMSTVOORZIENINGEN 10305154 5 PENSIOEN ADVIES 5- JAARGANG 25 - MEI 2014 Jacqueline Lommen, director European Pensions Robeco: Evolutie in plaats van revolutie

Nadere informatie

Pensioen. nummer 1, maart 2013. Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood?

Pensioen. nummer 1, maart 2013. Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood? Pensioen. nummer 1, maart 2013 Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood? In dit nummer: 04 10 16 20 3 4 10 15 16 20 24 30 Redactioneel Nederlands pensioenstelsel?

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Met de AOW kent Nederland een oudedagsvoorziening die vrijwel iedere ingezetene het sociaal minimum garandeert. De vanzelfsprekendheid van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013-2014 33 847 Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

Het Nederlands pensioenstelsel staat al jaren flink onder druk. Zo daalden de dekkingsgraden van veel pensioenfondsen en

Het Nederlands pensioenstelsel staat al jaren flink onder druk. Zo daalden de dekkingsgraden van veel pensioenfondsen en JA ARGANG 9 NUMMER 3 MEI 2012 INHOUD 1 De OR en het pensioen 2 aandachtspunten OR-rechten cao communicatie 2 Actuele stand van pensioenzaken 4 pensioenakkoord pensioenleeftijd dekkingsgraad garanties 3

Nadere informatie

Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Wordt pensioen een DOE-HET-ZELF-KLUS? Doe. Angelique Kansouh. Sabrina Watson. Rosanna Hubregtsen

Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Wordt pensioen een DOE-HET-ZELF-KLUS? Doe. Angelique Kansouh. Sabrina Watson. Rosanna Hubregtsen Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Wordt pensioen een DOE-HET-ZELF-KLUS? Angelique Kansouh Doe Sabrina Watson Fo Rosanna Hubregtsen Juli 2014 MEI De AC Rijksvakbonden zijn een initiatief van NCF, Juvox,

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen.

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen. nummer 5 MBB mei 2014 Drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen Deel II: Wat heeft netto in petto? 221 Dr. A.H.H. Bollen-Vandenboorn 1, mr. M.E.C. Boumans cpl 2, mr. G. van Ginkel 3 en E.H.M.

Nadere informatie

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst Pensioenblad voor het grondpersoneel van KLM Jaargang 10 Juli 2011 Een-op-een Pensioendeelnemer in gesprek met bestuurslid Wat is er in 2010 gebeurd? samenvatting van het jaarverslag Hier graag een inleiding

Nadere informatie

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 19, 10 e jaargang oktober 2013 Extra editie Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering

Nadere informatie

Informatie van Pensioenfonds

Informatie van Pensioenfonds Pensioenblik nr. 3 november 2013 Deelnemers en gepensioneerden Pensioenblik Informatie van Pensioenfonds We beleggen niet omdat het zo leuk is Wij beleggen voor een betaalbaar pensioen dat voor de deelnemer

Nadere informatie

Ontwikkeling en positie van collectieve pensioenen in Nederland

Ontwikkeling en positie van collectieve pensioenen in Nederland PENSIOENFEDERATIE Ontwikkeling en positie van collectieve pensioenen in Nederland PENSIOENFEDERATIE november 2011 PENSIOENFEDERATIE Ontwikkeling en positie van collectieve pensioenen in Nederland november

Nadere informatie

Sprookjes en mythen in de pensioenwereld

Sprookjes en mythen in de pensioenwereld Sprookjes en mythen in de pensioenwereld Pensioenessays Deel 7 Sprookjes en mythen in de pensioenwereld De serie Pensioenessays staat onder redactie van: prof. dr. mr. Robert N.J. Kamerling RA mr. Roy

Nadere informatie

Risico s over generaties spreiden. Structureel tekort pensioenfondsen. Nieuw pensioencontract onvermijdelijk. CPB Policy Brief 2011/01

Risico s over generaties spreiden. Structureel tekort pensioenfondsen. Nieuw pensioencontract onvermijdelijk. CPB Policy Brief 2011/01 Structureel tekort pensioenfondsen Risico s over generaties spreiden CPB Policy Brief 2011/01 Nieuw pensioencontract onvermijdelijk Casper van Ewiijk Coen Teulings Samenvatting 1 Door de daling van de

Nadere informatie

Nieuw ontwerp sociaal beleid

Nieuw ontwerp sociaal beleid Nieuw ontwerp sociaal beleid Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van AWVN Nieuw ontwerp sociaal beleid Beoordeling van AWVN voorstel voor een basisregeling voor werkenden Lucy Kok Barbara Baarsma Arjan

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING 1.1. Doel wetsvoorstel De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, mede namens de minister van Financiën, op 4 november 2013

Nadere informatie

opbouw geen korting op opgebouwd pensioen

opbouw geen korting op opgebouwd pensioen grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.9 maart 2013 Uniform Pensioen 3 4 verlaging Overzicht opbouw geen korting op opgebouwd pensioen Dit jaar wordt er niet gekort op je opgebouwde pensioen.

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE VAN RHIJNVIS MEDIA. DE INHOUD VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE TELEGRAAF.

DIT IS EEN BIJLAGE VAN RHIJNVIS MEDIA. DE INHOUD VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE TELEGRAAF. DIT IS EEN BIJLAGE VAN RHIJNVIS MEDIA. DE INHOUD VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE TELEGRAAF. ARBEID & PENSIOEN APRIL 2015 Voorwoord door Harold Herbert Directeur Verbond van Verzekeraars

Nadere informatie