> jaarverslag 2007 <

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "> jaarverslag 2007 <"

Transcriptie

1 jaarverslag 2007 donald smits centrum voor informatie technologie > jaarverslag <

2

3 voorwoord missie en visie CIT inhoud 2 organisatie overzicht vooruitblik personeel financiën publicaties HPC/V donald smits centrum voor informatie technologie > jaarverslag <

4 voorwoord prof. dr. C.G.M. Sterks (Algemeen directeur) Dit is het eerste jaarverslag van het Donald Smits Centrum voor Informatie Technologie (CIT). Deze nieuwe organisatie is op 1 april 2007 officieel van start gegaan. Het CIT is ontstaan door de universitaire ICT-afdelingen samen te voegen met het Rekencentrum. Dit is in lijn met landelijke ontwikkelingen waarbij overal de universitaire ICT-voorzieningen zijn of worden gecentraliseerd. De RUG is een van de voorlopers. Het was een boeiend, maar zeker geen gemakkelijk jaar. Kort na de start van de nieuwe organisatie vond een gecompliceerde technische storing plaats in het storage area network (SAN). Deze leidde niet alleen tot het enkele dagen ontoegankelijk worden van databestanden, maar ook tot veel nawerk bij het herstel van data. Hoewel de storing niet direct in verband stond met de centralisatie, leidde deze tot veel reputatieschade. Deze werd versterkt door de in samenhang met de storing ontstane achterstand in lopende werkzaamheden. Hierdoor werd het proces van organisatorische eenwording vertraagd en bemoeilijkt. Zelfs dreigden we in een negatieve spiraal terecht te komen. Met vereende krachten hebben we geleidelijk aan de weg naar boven weer weten te vinden. Het was een jaar met veel teambuilding in de praktijk. > 4

5 Het universiteitsbrede karakter van enkele onderbrekingen van de dienstverlening legde een aantal zwakke plekken van de centralisatie bloot. Daarop is gereageerd door een aantal externe audits te laten uitvoeren op de betrouwbaarheid, robuustheid en veiligheid van de universitaire ICT-voorzieningen. Deze leidden tot een groot aantal aanbevelingen. Daarvan is meteen een aantal uitgevoerd. Het merendeel volgt in drs. H.H.J. Wind (Adjunct-directeur) Het gebruik en de omvang van de ICT-voorzieningen stijgt met de dag. Het gebruik van de elektronische leeromgeving is in het verslagjaar opgelopen van 50 miljoen tot 100 miljoen hits per maand. De RUG-site liep op van 0,8 naar 0,9 miljoen webpagina s. De dataopslag en backup zijn in 2007 meer dan verdubbeld. En dat allemaal bij een iets teruglopende personele omvang van de ICT-organisatie. Met de kennis van nu, weten we dat we de opwaartse trend hebben kunnen vasthouden. Intussen worden alweer nieuwe projecten opgevat. Vol goede moed gaan we verder. Directie CIT Juli 2008 donald smits centrum voor informatie technologie > jaarverslag <

6 de Zernikeborg, onderkomen van het CIT Project uitrol Universitaire werkplek (UWP-project) Na 25 jaar pc-gebruik bij de RUG zijn alle werkplekken uniform ingericht. Medewerkers hebben een Windows-werkplek gekregen en kunnen een pakket kiezen uit vele honderden applicaties. Vanuit de Universitaire werkplek (UWP) kunnen alle printers van de RUG worden geselecteerd. De Windows-werkplekomgeving kan bovendien eenvoudig meeverhuizen bij overstap naar een andere locatie, een ander organisatieonderdeel of een andere pc. Met dit project is de lang bestaande wens in vervulling gegaan om de kwaliteit en veiligheid van de Windowswerkplek te verbeteren en het beheer efficiënter te maken. In totaal zijn ongeveer pc s uitgerold.

7 1 missie en visie CIT De primaire taak van het CIT is het verrichten van dienstverleningopict-gebiedalsondersteuningvoorhetonderwijs, het onderzoek en de organisatie van de Rijksuniversiteit Groningen. Hieruit kunnen activiteiten voor derden voortvloeien, maar dat is geen doel op zich. De missie van het CIT luidt als volgt: Het CIT ontwikkelt, levert en ondersteunt, door middel van een betrouwbare, flexibele, klantgerichte werkwijze, innovatieve ICT-diensten die bijdragen aan de ambities van de Rijksuniversiteit Groningen op het gebied van onderwijs, onderzoek en organisatie. De belangrijkste eisen die gebruikers aan ICT-voorzieningen stellen, is dat ze veilig en betrouwbaar zijn. Dit komt doordat ICT steeds verder ingeburgerd raakt. Ook bij de RUG is deze trend merkbaar: de primaire processen zijn steeds afhankelijker geworden van het goed functioneren van de ICT-voorzieningen. Deze voorzieningen zijn een standaard nutsvoorziening aan het worden, vergelijkbaar met elektriciteit of water. Dit stelt eisen aan de manier waarop de ICT-voorzieningen worden beheerd en ondersteund. Daarnaast vinden ICT-ontwikkelingen nog steeds in hoog tempo plaats. Daardoor is het tevens van belang innovatief bezig te zijn, om de mogelijkheden van ICT voor de RUG ten volle te kunnen benutten. De visie op de organisatie: Het CIT is een netwerkorganisatie waarin klanten voorop staan en die gestructureerd werkt met diensten, processen en projecten. Het is een professionele, lerende organisatie waarin de medewerkers het belangrijkste kapitaal vormen. > jaarverslag <

8 2.1 reorganisatie De reorganisatie van de universitaire ICT-voorzieningen die in 2005 was ingezet, is in 2007 afgrond. De samenvoeging van de universitaire ICT-afdelingen vloeide voort uit de toenemende standaardisatie van ICT-voorzieningen bij de universiteit. De nieuwe universitaire ICT-organisatie is verantwoordelijk voor de standaard ICT-voorzieningen en ICT-infrastructuur en draagt zorg voor de uitvoering van geavanceerde ICT-projecten van de universiteit. 2 organisatie Na vaststelling van het definitieve personeelsplan door het College van Bestuur, is de nieuwe universitaire ICTorganisatie op 1 april 2007 officieel van start gegaan. Om de overgang voor de klanten zo soepel mogelijk te laten verlopen, is de praktische implementatie van de nieuwe organisatie gefaseerd uitgevoerd. Door middel van een prijsvraag onder medewerkers en studenten van de RUG heeft de nieuwe organisatie de naam Donald Smits Centrum voor Informatie Technologie (CIT) gekregen. Prof.dr. Donald W. Smits was directeur van het Rekencentrum vanaf de oprichting in 1964 tot zijn pensionering in Dankzij zijn inzet kreeg de RUG de toentertijd snelste en krachtigste computer van het land. Sindsdien is Groningen altijd bekend geweest vanwege het grootrekenen. Landelijk geniet hij bekendheid als een van de grondleggers van het wetenschappelijke rekenen in Nederland. prof.dr. Donald W. Smits CIT-medewerker Hopko Meijering ontvangt een laptop vandirecteur Cees Sterks voor het insturen van de winnende naam > 8

9 directie crm support 2.2 nieuwe ICT-organisatie Met de reorganisatie van de universitaire ICT-afdelingen streeft de RUG naar een efficiencyslag voor wat betreft het IT-beheer van de universiteit. Belangrijk uitgangspunt van de reorganisatie is de scheiding tussen ontwikkeling en beheer. Aan de ene kant is de nieuwe ICT-organisatie verantwoordelijk voor het aanbieden van standaard ICT-voorzieningen: diensten waar de meeste studenten en medewerkers gebruik van maken en die continue bereikbaar moeten zijn. Daarnaast draagt de organisatie zorg voor de uitvoering van geavanceerde ICT-projecten van de RUG. diensten werkplekdiensten applicatiebeheer servicedesk helpdesk binnenstad helpdesk zernike helpdesk centraal organigram van het CIT op 1 april 2007 ontwikkeling & infrastructuur dienstenontwikkeling applicatieontwikkeling opleidingen hpcv serverinfrastructuur netwerkinfrastructuur Voor de continuïteit en stabiliteit van de ICT-voorzieningen is in de nieuwe organisatie de productieomgeving die ten dienste staat van de studenten en medewerkers zoveel mogelijk gescheiden van de ontwikkelomgeving waarin nieuwe voorzieningen worden opgebouwd en uitgetest of bestaande voorzieningen worden verbeterd. Processen en projecten die een rol spelen in de dienstverlening zelf en in de overgang van ontwikkel- naar productieomgeving worden in de nieuwe organisatie vastgelegd met gebruik van de methodieken ITIL en Prince2. Met betrekking tot de inrichting van processen (ITIL) zijn binnen de organisatie het afgelopen jaar de rollen belegd van incident/problem management, change/ release management en configuration management en is een plan opgesteld voor de invulling van de nieuwe werkwijze. In het afgelopen jaar zijn voorstellen gedaan om de organisatie van projecten en de projectmatige werkwijze te verbeteren en daarna te implementeren. Een werkgroep is ingesteld om projectmanagement binnen het CIT verder vorm te geven. 2.3 cultuurverandering Door het samenbrengen van de verschillende culturen in de nieuwe organisatie zal in de komende jaren een nieuwe gemeenschappelijke cultuur ontstaan. Omdat cultuur de werkwijze en het personeel bij elkaar brengt, is in het afgelopen jaar op verschillende manieren aandacht besteed aan de (gewenste) cultuur van de organisatie. In het voorjaar van 2007 is met behulp van een extern organisatiebureau een cultuurdag georganiseerd voor alle medewerkers van de nieuwe ICT-organisatie. In vervolg op de cultuurdag hebben de units van het CIT in het najaar zelf teamactiviteiten georganiseerd. uitwisseling van ideeën tijdens de cultuurdag donald smits centrum voor informatie technologie > jaarverslag <

10 de dienstverlening van de Servicedesk verloopt grotendeels via telefoon, en website 2.4 klantgerichtheid: servicedesk ICT audits Bij de reorganisatie was overeengekomen een aantal audits te houden met betrekking tot de veiligheid en betrouwbaarheid van de universitaire ICT-infrastructuur en -architectuur. Deze audits zijn uitgevoerd door externe bedrijven te weten Madison Gurka, Novell en Atos Origin. Voor de begeleiding en verwerking van de resultaten is een projectleider van het CIT ingezet. Het audit-project is succesvol afgerond en de meeste voorstellen zijn of worden geïmplementeerd. Als gevolg van de toenemende standaardisatie op het gebied van ICT binnen de RUG, nam de behoefte aan afstemming tussen de lokale universitaire helpdesken steeds meer toe. In voorbereiding op de nieuwe universitaire ICT-organisatie werd daarom in 2006 gestart met een afstemmingsoverleg tussen de lokale universitaire ICT-helpdesken. In de nieuwe organisatie zijn alle lokale helpdeksen samengebracht in de unit Servicedesk. In de nieuwe situatie bestaat de unit uit drie subunits: Servicedesk Binnenstad, Servicedesk Zernike en Servicedesk Centraal. De dienstverlening verloopt grotendeels via telefoon, mail en de website. Daarnaast zijn op verschillende locaties binnen de RUG balies ingericht van waaruit de Servicedesk-medewerkers hun werkzaamheden verrichten.

11 De ondersteuning door de Servicedesk is gericht op alle diensten die worden aangeboden door het CIT. Dit loopt uiteen van hulp en ondersteuning bij applicaties en het gebruik van de pc tot communicatie bij storingen van ICT-voorzieningen. Het merendeel van de incidenten wordt telefonisch of via afgehandeld. Wanneer een vraag niet meteen kan worden beantwoord, zoekt de Servicedesk verder naar een oplossing, zo nodig met behulp van andere CIT-medewerkers. De gehele communicatie, van het aannemen, bewaken en terugkoppeling naar de student of medewerker wordt verzorgd door de Servicedesk. De registratie van de incidenten gebeurt met behulp van de registratietool Magic die sinds 2005 bij alle universitaire helpdesken in gebruik is en nu door het hele CIT gebruikt wordt om samen te werken. 2.5 demand managers De start van de nieuwe ICT-organisatie heeft gevolgen voor de manier van werken en de relatie tussen faculteiten/diensten en het CIT. De uitbesteding van ICT door faculteiten en diensten aan het CIT zal de komende jaren een andere manier van samenwerking vergen. Om ervoor te zorgen dat de faculteiten en diensten invloed kunnen blijven uitoefenen op de centrale ICT-organisatie en de dienstverlening aan hun wensen zal blijven voldoen, zijn in de nieuwe organisatie demand managers aangesteld. Dit zijn ICT-experts van faculteiten en diensten die hun bestuur of de directie adviseren en de ICT-wensen verwoorden naar de centrale ICT-organisatie. In het afgelopen jaar is samen met de demand managers overlegd over verdere invulling van de inrichting van de ICT-klantenorganisatie. Inmiddels is een maandelijks overleg ingesteld tussen demand managers en CIT dat gebruikt wordt voor het bespreken van voorstellen en het maken van gemeenschappelijke afspraken. 2.6 raad van advies De nieuwe universitaire ICT-organisatie kent een Raad van Advies die het beleid en de kwaliteit van de dienstverlening van het CIT bewaakt. De Raad van Advies van het CIT bestaat uit zeven vertegenwoordigers afkomstig uit verschillende sectoren van de Rijksuniversiteit Groningen. In oktober 2007 zijn de leden van de Raad van Advies door het College van Bestuur benoemd. De Raad van Advies komt minimaal drie maal per jaar bijeen. De Raad van Advies van het CIT bestaat uit de volgende personen: > mw. prof.dr. R. Broer (Wiskunde en Natuurwetenschappen) > mw. prof.dr. G. Redeker (Letteren) > mw. drs. A. Schockman-Sannes (Rechten) > prof.dr. H.A.L. Kiers (Gedrags- en Maatschappijwetenschappen), voorzitter > dr. A.M. van den Berg (Kernfysisch Versneller Instituut) > drs. A.J. Kee (Medische Wetenschappen) > M. van Wolferen (student-lid Universiteitsraad) donald smits centrum voor informatie technologie > jaarverslag <

12 3.1 onderwijs en ICT De afgelopen jaren heeft wereldwijd een grootschalige ontwikkeling en introductie van elektronische leeromgevingen (ELO) plaatsgevonden. Bij de RUG is het platform Blackboard in gebruik onder de naam Nestor. Toenemende flexibilisering van het onderwijs (o.a. meer persoonsgebonden, tijd- en plaatsonafhankelijk) vereist dat hier nog meer aandacht naar uit blijft gaan. 3 overzicht 2007 Nestor In de afgelopen periode is Nestor uitgegroeid tot een omgeving waar meer dan 90% van de studenten en docenten gebruik van maakt. Hierdoor is de communicatie tussen student en docenten eenvoudiger en intensiever geworden. Het aantal gebruikers groeit nog steeds, maar vooral de intensiteit van het gebruik neemt sterk toe. Waren er in september unieke bezoekers per dag (totaal hits per maand), in september 2007 was het gebruik van Nestor toegenomen naar unieke bezoekers per dag (totaal hits per maand). Het gebruik van Nestor wordt afgeleid van het totaal aantal hits. Dit is onder andere afhankelijk van de hoeveelheid pagina s die een gebruiker opvraagt; een gebruiker die langer op Nestor verblijft, zal meer pagina s aanklikken of refreshen. De opbouw of de hoeveelheid content op de pagina bepaalt ook de hoeveelheid hits die wordt gegenereerd. Het aantal hits is geen absolute maat, maar geeft een goede indicatie voor de groei over de jaren nestor - hits per maand (september 2000 t/m december 2007) nestor - visits per maand (september 2000 t/m december 2007) Science LinX-installatie In de nieuw gebouwde Bernoulliborg van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen is voor Science LinX een aantal wetenschappelijke opstellingen gerealiseerd. Dit met het doel bètastudenten te interesseren en te enthousiasmeren. Hierbij zijn opstellingen gemaakt op het grensvlak van fysica, chemie, elektronica en informatica. Het CIT heeft de projectleiding uitgevoerd. Begin februari 2008 is Science LinX tegelijk met het nieuwe gebouw officieel geopend > 12

13 Centrale virtuele onderwijsruimte In 2006 zijn de eerste stappen gezet naar het ontwerp van één centrale virtuele onderwijsruimte waarin de onderwijssystemen gekoppeld zijn aan de administratieve systemen. Dit moet leiden tot een geïntegreerde en transparante ICT-omgeving waarin studenten en docenten moeiteloos kunnen werken. In het afgelopen jaar heeft het CIT een bijdrage geleverd aan de realisatie van een webportal voor onderwijsinformatie in Nestor en een oplossing voor single-sign-on. Op deze webportal kan de student alle informatie vinden over het onderwijsaanbod van de RUG en over zijn of haar persoonlijke studieresultaten en mogelijkheden. RUG CMS De universitaire website wordt steeds meer het centrale medium voor alle doelgroepen waar de RUG contacten mee onderhoudt. In september 2007 is de website succesvol omgezet naar de nieuwe huisstijl van de RUG. In 2007 bestond de RUG-site (www.rug.nl) uit webpagina s, gebaseerd op documenten. Er zijn universiteitsbreed 550 redacteuren die de webpagina s maken en bijhouden. De website van de RUG had het afgelopen jaar 14 miljoen bezoekers die 45 miljoen pagina s opvroegen. Gemiddeld serveert de website webpagina s per dag. Voor een groot deel waren deze bezoekers afkomstig uit Nederland (ruim 91%). Ook dit jaar was het aantal bezoekers afkomstig uit Azië aanzienlijk: , waarvan uit China, uit India, uit Indonesië en uit Japan. Opleidingen In 2007 heeft het CIT een groot aantal computercursussen verzorgd op verschillende toepassingsgebieden voor medewerkers en studenten van de universiteit. Veranderend cursusaanbod Als gevolg van de veranderende vraag naar computercursussen zijn in 2007 modulaire cursussen geïntroduceerd. Dit zijn korte cursusmodules van een of twee dagdelen over een specifiek onderdeel uit de reguliere cursussen. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de specifieke trainingsbehoefte van medewerkers en studenten. Een voorbeeld van een modulaire cursus is Geavanceerde queries van twee dagdelen uit de computercursus Access. Een andere aanpassing van het cursusaanbod in het afgelopen jaar betreft de ontwikkeling van korte introductiecursussen van drie dagdelen. Deze introductiecursussen zijn gebaseerd op de reguliere basiscursussen van de Microsoft-pakketten Access, Excel en Word die vijf dagdelen in beslag nemen. De nieuwe introductiecursussen hebben als doel de cursisten in korte tijd de essentiële basisvaardigheden van de betreffende applicatie bij te brengen. Open Leercentrum In oktober 2007 ging het Open Leercentrum van start. Deze nieuwe onderwijsvorm biedt wekelijks een begeleide zelfstudie waarbij de cursist zelf een onderwerp uit het cursusaanbod kiest en het tempo van de cursus bepaalt. Bij vragen kan de cursist zich richten tot de aanwezige docent. De duur van de cursus wordt in overleg met de docent bepaald op basis van de leerwensen van de cursist. computercursus bij het CIT donald smits centrum voor informatie technologie > jaarverslag <

14 werkzaamheden aan de BlueGene 3.2 onderzoek en ICT Security-reeks Naar aanleiding van de toenemende veiligheidsrisico s bij het werken met de pc is het afgelopen jaar een nieuwe cursusreeks geïntroduceerd rondom het onderwerp security. Deze cursussen zijn bedoeld om de bewustwording te vergroten van de risico s die het gebruik van ICT met zich meebrengt. Tijdens deze cursussen wordt een aantal technieken behandeld waarmee deze risico s kunnen worden verkleind. Hierbij staat de beveiliging van zowel de pc als de te versturen informatie centraal. Kantoorautomatisering De aanwezige expertise op het gebied van Microsoft Office-applicaties bij het CIT werd het afgelopen jaar niet alleen ingezet voor het geven van cursussen maar ook voor het ontwikkelen van kantoorautomatiseringstoepassingen voor klanten. Het ging hierbij onder meer om Word-briefsjablonen, Excel-modellen en Access-databases. De ontwikkeling van de tijdelijke Word-tool (de zogenaamde Hemel-ware) voor de nieuwe universitaire huisstijl was één van de grotere projecten in Naast de ontwikkeling van nieuwe toepassingen vond ook onderhoud plaats van applicaties die al eerder bij het CIT zijn ontwikkeld, zoals de bullen-applicatie. Dit is een combinatie van Word en Access voor het genereren van de afstudeerbullen van RUG-studenten. In aansluiting op de wereldwijd hernieuwde aandacht voor High Performance Computing (HPC) heeft de RUG de laatste jaren aanzienlijk geïnvesteerd in hoogwaardige HPC/V-faciliteiten ten behoeve van de inzet van ICT in het wetenschappelijk onderzoek. Eind 2007 heeft het College van Bestuur van de RUG een aantal voorstellen voor versterking en continuering van de HPC/V-voorzieningen goedgekeurd. High Performance Computing (HPC) Naast het bestaande 400 core cluster dat ook het afgelopen jaar volop is gebruikt, is in 2007 een 200 core cluster aangeschaft. Dit cluster wordt uitsluitend ingezet ten behoeve van grid-computing. In 2008 zal de supercomputing-infrastructuur ingrijpend worden vernieuwd door de vervanging van de Cray-supercomputer en het Linuxcluster. Op het rekencluster zijn in 2006 meer dan jobs uitgevoerd (circa 2.4 miljoen cpu-uur). Het rekencluster wordt onder andere gebruikt door biofysische chemie, alfa-informatica, kunstmatige intelligentie, sterrenkunde, theoretische natuurkunde, informatica, het Centrum voor Energie en Milieukunde, het Neuro Imaging Center en door een aantal afdelingen van het Kernfysisch Versneller Instituut (KVI). Met processor cores bleef de BlueGene/L-supercomputer de snelste van Nederland, maar zakte naar plaats 37 in de wereldtop 500. Op de BlueGene is voor meer dan 31 miljoen cpu-uur verbruikt, verdeeld over 17 gebruikers. Theoretische chemie was hierbij de grootste gebruiker met 10 miljoen cpu-uur. > 14

15 het Reality Center in de Zernikeborg prof.dr. Edwin Valentijn is verbonden aan OmegaCEN en projectleider van Target High Performance Visualisatie (HPV) Het Reality Center in de Zernikeborg is het afgelopen jaar gebruikt voor kennisuitwisseling met het lokale bedrijfsleven en een aantal daar uit voortvloeiende commerciële projecten. Het 3D-model van het Zerniketerrein is een aantal malen ingezet voor presentaties van de RUG-afdeling VGI (Vastgoed en Investeringsprojecten), Structon, Daad architecten en de afdeling Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken (ROEZ) van de Gemeente Groningen. Andere grote klanten die het afgelopen jaar gebruik hebben gemaakt van de visualisatievoorzieningen zijn de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), Gispen, Groningen Seaports, Rijksgebouwendienst en Bouwend Nederland. Daarnaast is het Reality Center ingezet voor colleges en cursussen (farmacie, architectuur en kunstgeschiedenis, bedrijfskunde, kunstmatige intelligentie), wetenschappelijk onderzoek en public relations voor de RUG. In het kader van het creëren van laagdrempelige toegang hebben onderzoekers het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid om gratis kortlopende projecten uit te laten voeren. Hierbij worden de onderzoekers ondersteund door de medewerkers van de unit HPC/V. In overleg met de Wetenschappelijke Advies Raad HPC/V is in 2007 een voorstel voorbereid voor een algehele vernieuwing en upgrading van de Virtual Reality-faciliteiten. De vernieuwingen zullen naar verwachting eind 2008 plaatsvinden. Data Operation Center: Target De enorme schaalvergroting van databestanden en gegevens in het huidige wetenschappelijke onderzoek vragen om nieuwe inzichten met betrekking tot grootschalige dataverwerking en archivering. Dit betreft in veel gevallen dynamische research-omgevingen, waar grote hoeveelheden data worden verwerkt, opgeslagen en geanalyseerd. Onderzoekers die te maken hebben met deze data-explosie vragen om nieuwe inzichten met betrekking tot grootschalige dataverwerking en archivering. Innovatie op dit gebied is tevens toepasbaar bij reguliere dataopslagcentra voor zakelijke en andere toepassingen (telecomaanbieders, farmaceutische industrie), omdat men in het kader van nieuwe regelgeving verplicht is om gegevens voor een periode van tien jaar of langer te archiveren en toegankelijk te houden. De CIT-unit Serverinfrastructuur is samen met de onderzoeksgroepen van OmegaCEN (astronomie) en Kunstmatige Intelligentie (KI), het Nationaal Archief en de marktpartij Atos Origin betrokken bij de ontwikkeling van een Data Operation Center: Target. Dit omhelst een innovatief en nieuw model voor grootschalige dataverwerking en archivering. Dit model blijkt verrassend multi-disciplinair en is onder meer toepasbaar op grote datasets voor bioinformatica, sterrenkunde en kunstmatige intelligentie. donald smits centrum voor informatie technologie > jaarverslag <

16 de pc van CvB-lid Koos Duppen (2e van links) wordt als laatste voorzien van de Universitaire werkplek Als pilot project is het afgelopen jaar een demoapplicatie gemaakt voor het onderbrengen van het Cultural Heritageproject in de databaseomgeving van OmegaCEN en het CIT. Daarnaast is door de Target-projectgroep een substantiële bijdrage geleverd aan het LOFAR Long Term Storage Architectural Design. Dit behelst een plan voor de selectie en aanschaf van servers, design en implementatie van de LOFAR storage. In 2008 zullen de activiteiten van het Data Operation Center verder worden uitgebouwd en opgeschaald. Ook zal verder worden gekeken naar de mogelijkheid om het Target-initiatief te verbreden naar meer marktgerichte toepassingen. Grid-computing De RUG neemt sinds 2005 deel aan diverse landelijke en internationale Grid-activiteiten. Door het gebruik van Grid-technologie worden de ICT-voorzieningen voor onderzoeksgroepen aan de RUG laagdrempelig en daardoor beter bereikbaar voor grotere gebruikersgroepen. Er wordt geparticipeerd in het Europese EGEE-project (Enabling Grids for E-science) dat als doel heeft een grootschalige, wereldwijde Grid-infrastructuur op te zetten. De Rijksuniversiteit Groningen is betrokken in zowel operationele als applicatieondersteuning. Op nationaal gebied maakt de RUG met een Grid-cluster deel uit van de NL-Grid community. Het afgelopen jaar hebben wetenschappers van verschillende virtuele organisaties (VO s) hier gebruik van kunnen maken. Financiering vond in 2007 plaats door middel van een subsidie van de Stichting Nationale Computerfaciliteiten (NCF). In de komende tijd zal meer aandacht worden gegeven aan de Grid-voorzieningen en gebruik ervan door studenten en promovendi in de vorm van personele ondersteuning en het geven van Grid-cursussen. 3.3 organisatie en ICT Als organisatie wordt de RUG in toenemende mate afhankelijk van de ICT-voorzieningen. Om de communicatie tussen de verschillende (administratieve) systemen te verbeteren, dient de koppeling tussen de systemen geoptimaliseerd worden. In het ICT-Strategieplan waren voor het domein Organisatie en ICT drie strategische gebieden gedefinieerd: vernieuwing van de middleware-laag (standaardisatie, identificatie, authenticatie en autorisatie), alle administratieve applicaties op webtechnologie gebaseerd en aanscherping van het RUGbrede security-beleid. Service Oriented Architecture (SOA) Nadat de ICT-strategiecommissie in 2006 positief geadviseerd heeft over de introductie van SOA (Service Oriented Architecture), is in 2007 een aanvullend onderzoek over dit onderwerp uitgevoerd door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van CIT, Bureau van de universiteit, Universiteitsbibliotheek (UB) en Universitair Onderwijscentrum Groningen (UOCG). Dit is een belangrijke vernieuwing op het gebied van de middleware. De verwachting is dat in het voorjaar van 2008 groen licht gegeven zal worden voor de introductie van SOA bij de RUG. > 16

17 rechts de SAN die de storing in april veroorzaakte, links de vervanger Universitaire ICT-werkplek De invoering van de Universitaire werkplek (UWP) waarmee in 2006 van start is gegaan, is in 2007 voltooid. Hierdoor zijn alle RUG-medewerkers voorzien van dezelfde werkplek. De standaard ICT-werkplek bestaat uit Windows XP en een groot aantal (voor-) geïnstalleerde applicaties die centraal worden onderhouden. De invoering van de Universitaire werkplek biedt voordelen op het gebied van het onderhoud en het verminderen van uitwisselingsproblemen doordat overal met dezelfde programmaversies wordt gewerkt. Webtechnologie Met betrekking tot het gebruik van webtechnologie in het onderwijs, wetenschappelijke informatievoorziening en de interne en externe communicatie van de organisatie heeft de ontwikkeling en standaardisering zich in het afgelopen jaar voortgezet. In 2007 is een declaratiemodule van dienstreizen beschikbaar gekomen waardoor RUG-medewerkers binnenlandse dienstreizen met een webformulier via internet kunnen declareren. ICT-storingen In het voorjaar van 2007 heeft zich een aantal grote storingen voorgedaan in de universitaire ICT-diensten. In februari maakte een grote netwerkstoring verkeer voor RUG-personeel voor bijna een hele dag onmogelijk. Het ging om de grootste storing sinds de start van RUGmail in In maart en april deden zich weer ernstige problemen voor, met name op het gebied van authenticatie en dataopslag. Ondanks de aangebrachte redundantie in de netwerkinfrastructuur en dataopslag werden taken niet overgenomen door dubbel uitgevoerde machines. Naar aanleiding van de storingen is de inrichting van de ICT-architectuur onder de loep genomen en is er gewerkt aan aanpassingen van de universitaire netwerkinfrastructuur. Een drietal audits is uitgevoerd om de veiligheid en betrouwbaarheid te beoordelen en verbeteren. De meeste adviezen die uit de audits zijn voortgekomen, zullen worden overgenomen. Begin 2008 wordt een plan van aanpak gemaakt waarin wordt beschreven hoe het CIT invulling geeft aan de aanbevelingen. Security De toenemende afhankelijkheid van ICT vereist een verdere aanscherping en professionalisering van het beveiligingsbeleid. In 2007 had de RUG te maken met ruim 150 officiële door SURFnet-CERT gerapporteerde IT-beveiligingsincidenten. Dit is een afname vergeleken met het aantal incidenten in In dat jaar waren er 225 incidenten. In maart 2007 werd de RUG op de hoogte gesteld van een grote computerinbraak waarbij hackers zich toegang hadden verschaft tot ruim 200 RUG-computers. Naar aanleiding van dit ernstige security-incident heeft de security-kerngroep van de RUG een aantal technische en beleidsmatige adviezen geformuleerd en heeft er een externe audit plaatsgevonden op het gebied van IT security. donald smits centrum voor informatie technologie > jaarverslag <

18 3.4 infrastructuur en ICT Inmiddels zijn maatregelen genomen die vroegtijdige detectie en tracering van abnormaliteiten in het RUGnetwerkverkeer mogelijk maken, zoals de installatie van een netwerkverkeermonitoringssysteem. Daarnaast zal naar verwachting medio 2008 het quarantainenet worden opgeleverd waarmee de verspreiding van virussen gedetecteerd en geïsoleerd kan worden. Met betrekking tot de infrastructuur blijft de nadruk liggen op vernieuwing van het universitaire netwerk, opwaardering van de bandbreedte en dataopslagcapaciteit. Onderwijs, onderzoek en organisatie worden steeds meer afhankelijk van de beschikbaarheid en kwaliteit van de ICT-infrastructuur. Hierdoor blijft binnen de RUG de behoefte aan bandbreedte toenemen. RUGnet In de komende jaren moet de bandbreedte van het huidige universitaire netwerk RUGnet, intern en naar de SURFnet-koppeling, worden opgehoogd zodat het in de pas blijft lopen met de groei van het netwerkverkeer. In 2006 is de RUG-netwerkkern volledig overgegaan naar 10Gbps. In het kader van verdere opschaling van RUGnet is het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar migratie van de infrastructuur naar IPv6. Er is een beperkte opzet met het IPv6-protocol gerealiseerd en daarnaast is een pilot van start gegaan in de Selwerd-studentenflats. Deze studentenflats beschikken over een directe aansluiting op het RUGnet. SURFnet: in de verbinding met SURFnet is het verkeersgebruik in het afgelopen jaar stabiel gebleven, met een lichte stijging in de tweede helft van het jaar Mbps Max In: Mb/s Average In: Mb/s Current In: Mb/s Max Out: Mb/s Average Out: Mb/s Current Out: Mb/s januari december Centrale Services: met de reorganisatie en de bijbehorende centralisatie (die overigens al veel langer loopt) is het verkeer van en naar de centrale server-omgeving ongeveer verdubbeld naar ongeveer 300 Mbps. De verwachting is dat dit in de loop van 2008 nog verder zal gaan toenemen Mbps Max In: Mb/s Average In: Mb/s Current In: Mb/s Max Out: Mb/s Average Out: Mb/s Current Out: Mb/s januari december > 18

19 Backupdienst t/m Gbyte jaaroverzicht 2007 van de backupdienst Opwaardering van de bandbreedte heeft ook plaatsgevonden op het gebied van de server-omgeving. Sinds de plannen van de reorganisatie van de universitaire ICTvoorzieningen zijn veel servers en services gecentraliseerd. Voor mail-, web- en fileserver-diensten draaien inmiddels grote centrale systemen die vragen om veel bandbreedte, een hoge performance en hoge eisen met betrekking tot beschikbaarheid. Door de toegenomen belasting, mede veroorzaakt door de uitrol van de Universitaire werkplek en de hoge mate van centralisatie op het gebied van werkplekondersteuning, is de verwachting dat deze infrastructuur in 2008 aan vernieuwing toe zal zijn. Dataopslag en backup De dataopslag is in 2007 meer dan verdubbeld van 50 naar 115 Terabyte en het aantal opslagsystemen is gegroeid van twee naar vier. In totaal werd in 2007 van 281 universitaire servers een backup gemaakt. De opgeslagen backup-data bedroeg circa vijftig Terabyte (gecomprimeerd). Draadloos Groningen In 2006 is in het Akkoord van Groningen, het samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, de gemeente Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), besloten om gezamenlijk de mogelijkheden voor een stadsdekkend draadloos netwerk te inventariseren. Het Akkoord van Groningen heeft daartoe de projectgroep Draadloos Groningen ingesteld met de opdracht om een plan uit te werken dat moet leiden tot dit stadsdekkend draadloos netwerk. In voorjaar van 2007 heeft bij de deelnemers van het Akkoord van Groningen een inventarisatie plaatsgevonden van concrete toepassingen van een draadloos netwerk. Uit de inventarisatie kwam naar voren dat er al verschillende toepassingen zijn die op korte termijn op een draadloos netwerk geïmplementeerd zouden kunnen worden. Hierbij werd duidelijk dat het gebruik van Draadloos Groningen zich verder zal uitstrekken dan enkel internetgebruik vanaf laptops. VoIP De overgang naar IP-telefonie (VoIP) is in 2007 voltooid. In samenwerking met het Facilitair Bedrijf van de RUG is drie jaar aan de voorbereiding van het project gewerkt. Na een pilot in 2006 met twee universiteitsonderdelen zijn in de loop van 2007 alle telefoons bij de universiteit vervangen door nieuwe VoIP-toestellen. voor de backup-dienst wordt gebruik gemaakt van een taperobot donald smits centrum voor informatie technologie > jaarverslag <

20 3.5 internationale activiteiten van het CIT In oktober 2007 is een proefnetwerk geïmplementeerd in een gebied rondom de Grote Markt. Alle medewerkers en studenten van de RUG en de Hanzehogeschool Groningen hebben met hun account toegang tot het netwerk. De toepassingen van de politie op het draadloze netwerk, zoals locatieonafhankelijke toegang tot bestaande politienetwerken, een mobiele attenderingsdienst, cameratoezicht en automatische nummerbordherkenning, zijn in het kader van de prijsvraag Maatschappelijke Sectoren en ICT eind 2007 beloond met een toekenning van een bedrag van euro. Naast de politie is het de verwachting dat ook de brandweer gebruik zal maken van het uiteindelijke netwerk. De voorbereidingen voor de oprichting van een Stichting Draadloos Groningen zijn in het najaar 2007 van start gegaan. Deze Stichting die naar verwachting in het voorjaar van 2008 zal worden opgericht, zal de formele aanbestedingsprocedure voor de aanleg en exploitatie van het netwerk initiëren. Organisatie pc-verhuizingen In 2007 hebben bij een aantal faculteiten omvangrijke verhuizingen plaatsgevonden waarbij organisaties, medewerkers, meubilair en apparatuur zijn verplaatst. Vanwege de complexiteit van pc-werkplekverhuizingen is het CIT ingeschakeld om dit in goede banen te leiden. Deze verhuizingen - onder andere bij de faculteiten Economie en Bedrijfskunde, Ruimtelijke Wetenschappen en Wiskunde en Natuurwetenschappen - zijn tijdig en succesvol afgerond. Het CIT is betrokken bij verschillende projecten met een internationale scope, deels Europese samenwerkingsprojecten en deels ontwikkelingsprojecten. Europese samenwerkingsprojecten zijn EEGE en OCCASION. In EEGE wordt gewerkt aan een Europese GRID-infrastructuur die het mogelijk maakt opslagcapaciteit en rekenfaciliteiten te delen tussen Europese onderzoeksinstellingen. OCCASION is een samenwerkingsproject dat onder het EU-programma IST (Information, Society en Technology) wordt uitgevoerd. Samen met het University College London en het Duitse DESY (Deutsches Elektronen Synchrotron, Hamburg) wordt ondersteuning gegeven aan het verzorgen van internetdiensten voor de academische gemeenschappen in de Caucasus en Centraal Azië. Afrika Onder ontwikkelingsprojecten vallen projecten in Uganda, Zambia en Mozambique. Dit zijn door Nuffic gefinancierde projecten waarvan de supervisie bij het CIT ligt. In Uganda wordt samen met de Radboud Universiteit Nijmegen samengewerkt aan het opzetten en de ondersteuning van ICT curricula bij de vier publieke universiteiten van dat land. In 2007 is met succes een projectvoorstel ingediend voor een vervolgproject waar de nadruk meer op het gebied van onderzoeksamenwerking zal komen te liggen. De supervisie van het project zal daarmee overgaan naar de Faculteit Letteren van de RUG. In Zambia (in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam) en Mozambique (in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen) wordt gewerkt aan de versteviging van management informatiesystemen van de universiteiten. Verder is ondersteuning gegeven aan een RUG-project in Tanzania. Internationale cursus In juni 2007 is weer de internationale cursus Managing an Academic Network georganiseerd. In deze jaarlijks terugkerende cursus van drie weken worden IT-professionals van publieke organisaties uit ontwikkelingslanden geschoold in de verschillende, zowel technisch als organisatorische, aspecten van netwerkmanagement. In 2007 kwamen de cursisten uit Bhutan, Uganda, Mozambique, Burkina Faso, Zambia, Zimbabwe, Tanzania en Indonesië.

WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF

WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF Paul Rullmann, vz SURF Barneveld, 18 september 2014 Grensverleggende ICT-innovaties In SURF werken hoger onderwijsen onderzoeksinstellingen samen aan de verbetering

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

SURF SIS-conferentie

SURF SIS-conferentie SURF SIS-conferentie Deny Smeets: Directeur ICA (IC-Academie); Hoofd Service Unit ICT 18 juni 2009 HAN StudieInformatieSysteem HAN organisatie Faculteiten Service Bedrijf HAN ICT-organisatie HAN SIS informatiesystemen

Nadere informatie

Vragen? Woonbedrijf - leverancierservaring. Edwin de Ruijter Operations Director.

Vragen? Woonbedrijf - leverancierservaring. Edwin de Ruijter Operations Director. Vragen? Edwin de Ruijter Operations Director edwin.deruijter@nl.clara.net Woonbedrijf - leverancierservaring Invulling van de speerpunten van Woonbedrijf Datacenter volledig uitbesteden IT-diensten flexibel

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

Oplegvel Informatienota

Oplegvel Informatienota Onderwerp Masterplan ICT; voortgang in 2012 Oplegvel Informatienota Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr. MC Baas Telefoon 0235114558 E-mail: mcbaas@haarlem.nl MenS/ICT Reg.nr. 2012/290658 GEEN bijlagen kopiëren

Nadere informatie

ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS

ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS 1 Agenda Korte introductie ARCADIS Document management als pijler van programma Digitaal samenwerken Doelstellingen (opleiding, support,

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

Trends in de Campusinfrastuctuur. In samenwerking met Stratix

Trends in de Campusinfrastuctuur. In samenwerking met Stratix Trends in de Campusinfrastuctuur In samenwerking met Stratix Agenda Workshop Trends in Campusinfrastructuur 30-4-2015 Agenda Introductie: SURFnet Automated Networks IaaS en SaaS Wireless Privacy en Security

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Kernwaarden versus principes. Johan Hobelman Nieuwegein, november 2011

Kernwaarden versus principes. Johan Hobelman Nieuwegein, november 2011 Kernwaarden versus principes Johan Hobelman Nieuwegein, november 2011 Enkele definities van architectuurprincipes: Fundamentele organisatiespecifieke keuzes Richtinggevende afspraken Regels en richtlijnen

Nadere informatie

Windows Server 2003 End of support

Windows Server 2003 End of support Windows Server 2003 End of support Wat betekent dit voor mijn organisatie? Remcoh legt uit Met dit nieuwsitem brengt Remcoh de naderende End of Support datum voor Windows Server 2003 onder uw aandacht.

Nadere informatie

#doorbraakmetmkb #doorbraakmetbigdata. High Performance Computing, Data Science & Data Storage solutions

#doorbraakmetmkb #doorbraakmetbigdata. High Performance Computing, Data Science & Data Storage solutions #doorbraakmetmkb #doorbraakmetbigdata High Performance Computing, Data Science & Data Storage solutions Overzicht Introductie - SURFsara en het bedrijfsleven - Type vraagstukken - SURFsara ICT Infractructuur

Nadere informatie

Bring it Secure. Whitepaper

Bring it Secure. Whitepaper Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech.nl/cs Imtech Vandaag de dag moet security een standaard

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

Nadere uitvraag offerteaanvraag DCMR via Dynamisch Aankoopsysteem Functie: ITIL Implementatiemanager

Nadere uitvraag offerteaanvraag DCMR via Dynamisch Aankoopsysteem Functie: ITIL Implementatiemanager Nadere uitvraag offerteaanvraag DCMR via Dynamisch Aankoopsysteem Functie: ITIL Implementatiemanager Aanbestedende dienst: Contact: Tender (Dynamisch aankoopsysteem): DCMR Milieudienst Rijnmond Alleen

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Om betere verkoopresultaten te behalen koos Danica voor Microsoft Dynamics CRM 3.0. Vanaf de invoering zijn

Nadere informatie

Cloud Computing: Met HPC in de wolken Ron Trompert

Cloud Computing: Met HPC in de wolken Ron Trompert Cloud Computing: Met HPC in de wolken Ron Trompert Wat is Cloud computing Voorbeelden Cloud Soorten Cloud SaaS (Software as a Service) Software die als een dienst wordt aangeboden, bijv. google calendar,

Nadere informatie

Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie

Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie Anderhalf jaar later Praten over regie is makkelijker dan regie voeren René Bosman Manager Informatie & Automatisering Lentiz onderwijsgroep Onderwerpen

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

EEN RAZENDSNELLE GLASVEZELVERBINDING

EEN RAZENDSNELLE GLASVEZELVERBINDING EEN RAZENDSNELLE GLASVEZELVERBINDING BEDRIJVENTERREIN CORPUS DEN HOORN-ZUID LUNCHBIJEENKOMST 23 JANUARI Zie achterzijde EEN LAAGDREMPELIG EN BETROUWBAAR GLASVEZELNETWERK Toen in 2003 de gemeente Groningen

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP Curriculum Vitae Interim Specialist implementatie SSC Interim Specialist implementatie SAP Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen

Nadere informatie

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 : Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 Ir. Richard Heijne den Bak MTD Teamleider IT-inkoop/pakketselectie Mitopics Docent Nevi Inkoopacademie Inhoud Voorstellen Context IT-inkoop Omgaan met complexiteit

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Shared Service Center. Elkaar ontmoeten in het Shared Service Center

Shared Service Center. Elkaar ontmoeten in het Shared Service Center Shared Service Center Elkaar ontmoeten in het Shared Service Center Programma Inleiding thema Het Shared Service Center Diner Het Shared Service Center (vervolg) Coach Opdrachtgever Studenten / medewerkers

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Windows 7 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009

Windows 7 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009 Inspelen op veranderingen Hoofdkantoor Werkenop afstand Mobiele en flexibele medewerkers Bijkantoren 2 Slide 3 Voornaamste conclusies Er is

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 3. 1. Missie van het RC 5

Inhoud. Voorwoord 3. 1. Missie van het RC 5 Voorwoord 3 1. Missie van het RC 5 2. Organisatie RC 7 2.1 Reorganisatie 7 2.2 Nieuwe directeur 7 2.3 Personeelsbeleid en scholing 7 2.4 Formatie 8 3. Financiën 9 Inhoud 1 4. Overzicht 2006 11 4.1 RUG

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 donald smits centrum voor informatie technologie. donald smits centrum voor informatie technologie > jaarverslag 2007 1 <

Jaarverslag 2008 donald smits centrum voor informatie technologie. donald smits centrum voor informatie technologie > jaarverslag 2007 1 < Jaarverslag 2008 donald smits centrum voor informatie technologie donald smits centrum voor informatie technologie > jaarverslag 2007 1 < > 2 Voorwoord................................. 5 Missie en visie.............................

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

SchoolNet. In samenwerking met de Vlaamse overheid. De complete internetoplossing voor uw school Ultraveilig. Ultrasnel. Ultrabetrouwbaar.

SchoolNet. In samenwerking met de Vlaamse overheid. De complete internetoplossing voor uw school Ultraveilig. Ultrasnel. Ultrabetrouwbaar. SchoolNet In samenwerking met de Vlaamse overheid De complete internetoplossing voor uw school Ultraveilig. Ultrasnel. Ultrabetrouwbaar. Schoolvriendelijk en professioneel SchoolNet is een set van flexibele

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

SchoolNet. De complete internetoplossing voor uw school Ultraveilig. Ultrasnel. Ultrabetrouwbaar.

SchoolNet. De complete internetoplossing voor uw school Ultraveilig. Ultrasnel. Ultrabetrouwbaar. SchoolNet De complete internetoplossing voor uw school Ultraveilig. Ultrasnel. Ultrabetrouwbaar. Schoolvriendelijk en profes SchoolNet is een set van flexibele internetoplossingen voor scholen. Met het

Nadere informatie

Visie ICT bij de SJB. Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? Werkgroep ICT Jenaplanscholen Bollenstreek

Visie ICT bij de SJB. Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? Werkgroep ICT Jenaplanscholen Bollenstreek Visie ICT bij de SJB Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? 1 Missie, visie en strategie Ambitie? Doelen? Plannen? Kennisstand organisatie? Budget? 2 Kikker- of Vogelperspectief? conservatie Missie? innovatie

Nadere informatie

End to End Virtualisation

End to End Virtualisation End to End Virtualisation Virtualisatie in een Citrix wereld Edwin van den Broek Valid ICT Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde De DSM visie Applicaties transparant aan gebruikers aanbieden, ongeacht

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO > HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO (bijlage 1) INVULFORMULIER

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. PERSONALIA: Naam : M. Geboortejaar : 1969 Burgerlijke staat : Ongehuwd FUNCTIE. : Infrastructuur Specialist

CURRICULUM VITAE. PERSONALIA: Naam : M. Geboortejaar : 1969 Burgerlijke staat : Ongehuwd FUNCTIE. : Infrastructuur Specialist CURRICULUM VITAE PERSONALIA: Naam : M. Woonplaats : Rotterdam Nationaliteit : Nederlandse Geboortejaar : 1969 Burgerlijke staat : Ongehuwd FUNCTIE : Infrastructuur Specialist PROFIEL: Onze medewerker heeft

Nadere informatie

Deltion College Zwolle

Deltion College Zwolle Wie Wat Waar (ook wel ) Regionaal Opleidingencentrum in Zwolle (ROC). Het college verzorgt voor ruim 16.000 jongeren en volwassenen beroeps onderwijs op middelbaar niveau. Bij Deltion werken ruim 1.200

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Deltion Scense. 8 December 2010

Deltion Scense. 8 December 2010 Deltion Scense 8 December 2010 Wie Wat - Waar Regionaal Opleidingscentrum in Zwolle (ROC) 16.000 jongeren en volwassenen beroeps onderwijs op middelbaar niveau 1.200 mensen in onderwijsgevende en ondersteunende

Nadere informatie

ICT en de onderwijsorganisatie. Michiel van Geloven juni 2002

ICT en de onderwijsorganisatie. Michiel van Geloven juni 2002 ICT en de onderwijsorganisatie Michiel van Geloven juni 2002 Introductie de plaats van ICT&O in het huidige hoger onderwijs (facultair) beleid het E -onderwijsconcept implementatie financiën ICT in het

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Programme Power De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Agenda Introductie Stedin Historie van Project- en Portfoliomanagement Van Portfoliomanagement naar Programmaregie Waar staan we nu Oog

Nadere informatie

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Enabling Enterprise Mobility Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Nieuwe werkplek & digitaal toetsen Hanzehogeschool Groningen Agenda 1. Introductie Chantal Smelik Microsoft Maaike van Mourik project

Nadere informatie

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE Blackboard Managed Hosting SURF Cloud Vendordag Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE 2 Agenda SURF Cloud strategie Blackboard Managed Hosting & Private Cloud Blackboard

Nadere informatie

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving Cloud of Clouds Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving whitepaper CUSTOM 1 Bedrijven maken steeds vaker gebruik van meerdere clouddiensten, omdat ze aan iedereen in de organisatie

Nadere informatie

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud!

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! NU GRATIS OFFICE 365 VOOR STICHTINGEN & NGO S met ANBI of SBBI status UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! Zij gingen u voor UNO Flex geeft mij letterlijk

Nadere informatie

Formulier Datamanagementplan

Formulier Datamanagementplan Formulier Datamanagementplan NWO is in 2015 gestart met een pilot Datamanagement. Tijdens deze pilot vraagt NWO onderzoekers met toegekende onderzoeksprojecten onderstaand datamanagementplan in te dienen.

Nadere informatie

White paper. Simac Archief Services: archiveren conform wetgeving

White paper. Simac Archief Services: archiveren conform wetgeving White paper Simac Archief Services: archiveren conform wetgeving Inleiding Simac Archief Services Simac Archief Services bestaat uit een tweetal verschillende diensten die uiteraard te combineren zijn

Nadere informatie

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen Missie-Visie Het succes van de leerling is de reden van ons bestaan.

Nadere informatie

THIS is IT! Kadaster en Sourcing Stella Kuin & Robert Schotman 3 februari 2011

THIS is IT! Kadaster en Sourcing Stella Kuin & Robert Schotman 3 februari 2011 THIS is IT! Kadaster en Sourcing Stella Kuin & Robert Schotman 3 februari 2011 Agenda : Kadaster en Sourcing Proces Sourcing strategie Meerjaren Beleidsplan Kadaster Verkaveling HR aspecten Marktconsultatie

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur 13-01-2017 Agenda Over JorSoft Wat kost het MIS Waarom JorSoft Diensten Het MIS Vervolgstappen IT infrastructuur JorSoft JorSoft is een zelfstandige, financieel onafhankelijke onderneming Sterke financiele

Nadere informatie

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen Verkenning Next DLO VU Overzicht Alternatieve Systemen Onderwijscentrum VU Amsterdam 8 oktober 2009 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Overzicht Alternatieve Systemen 2 Auteur Opdrachtgever Status Versie

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011 Professionaliseren dienstverlening CMS Agenda Introductie CIBER Waarom verder professionaliseren Tijdslijnen selectietraject Businesscase Scope implementatie Status

Nadere informatie

Inrichting ICT organisatie

Inrichting ICT organisatie Inrichting ICT organisatie Taken en verantwoordelijkheden ICT discipline Klassieke ICT Organisatie Ontwikkelen strategie strategisch plan architectuur opstellen automatiseringsplan Leveren applicaties:

Nadere informatie

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers IT beheer: zelf doen is geen optie meer Ed Holtzer Jurian Burgers Het leven is te kort om zelf iets te doen wat men tegen betaling ook door anderen kan laten verrichten. William Somerset Maugham Engels

Nadere informatie

Windows Server 2008 helpt museum met het veilig delen van informatie

Windows Server 2008 helpt museum met het veilig delen van informatie Windows Server 2008 helpt museum met het veilig delen van informatie Het Rijksmuseum Amsterdam beschikt over een collectie Nederlandse kunstwerken vanaf de Middeleeuwen tot en met de twintigste eeuw. Het

Nadere informatie

Functieprofiel: Technisch Applicatie Beheerder (TAB)

Functieprofiel: Technisch Applicatie Beheerder (TAB) BIJLAGE E.3 FUNCTIEPROFIELEN PERCEEL 3 Functieprofiel: Technisch Applicatie Beheerder (TAB) Zorgt dat de SLA met Functioneel Beheer wordt opgesteld, waar gemaakt en onderhouden Zorgt voor up-to-date technische

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services CLOUD MANAGEMENT Managed Services Met Cloud Management beheren we uw cloud-omgeving en ontzorgen we u 24x7. De ontwikkelingen binnen cloud computing volgen elkaar

Nadere informatie

Web-deductie voor het onderwijs in formeel denken

Web-deductie voor het onderwijs in formeel denken Voorstel voor SURF innovatieproject onderwijsvernieuwing: Web-deductie voor het onderwijs in formeel denken Penvoerende instelling: Radboud Universiteit Nijmegen Partner instellingen: Vrije Universiteit

Nadere informatie

ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops

ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops IT met impact Referentie Met deze oplossing kunnen we een beter serviceniveau aan ons hun productiviteit te verbeteren Voor beter onderwijs en meer

Nadere informatie

Curriculum Vitae Arno van Klaveren. Persoonlijke gegevens. Profiel. Karakter

Curriculum Vitae Arno van Klaveren. Persoonlijke gegevens. Profiel. Karakter Curriculum Vitae Arno van Klaveren Persoonlijke gegevens naam: Arno van Klaveren adres: De Vriesstraat 3 woonplaats: 2613CA Delft geboortedatum: 27-09-1963 nationaliteit: Nederlands email: info@arnovanklaveren.nl

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Presentatie tijdens Congres SamSam op 8 mei 2012. Herman Rigter

Presentatie tijdens Congres SamSam op 8 mei 2012. Herman Rigter Presentatie tijdens Congres SamSam op 8 mei 2012 Herman Rigter ICT-situatie op de AT-scholen Problematiek op de AT-scholen Oplossingsrichting Waarom Sharepoint? Invoeringstraject op basis van Vier in

Nadere informatie

Desktop Delivery: een zakelijke afweging

Desktop Delivery: een zakelijke afweging Desktop Delivery: een zakelijke afweging Client - Server, SBC, virtuele desktops, virtuele applicaties of een virtueel besturingssysteem? Er zijn genoeg mogelijkheden om desktop functionaliteit aan de

Nadere informatie

>Profiel. Onderwerp > Functieprofiel Afdelingshoofd Support (ITS)

>Profiel. Onderwerp > Functieprofiel Afdelingshoofd Support (ITS) Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030 204 08 51 www.gitp.nl >Profiel Onderwerp > Functieprofiel Afdelingshoofd Support (ITS) Opdrachtgever

Nadere informatie

Revisie geschiedenis. [XXTER & KNX via IP]

Revisie geschiedenis. [XXTER & KNX via IP] Revisie geschiedenis [XXTER & KNX via IP] Auteur: Freddy Van Geel Verbinding maken met xxter via internet met de KNX bus, voor programmeren of visualiseren en sturen. Gemakkelijk, maar niet zo eenvoudig!

Nadere informatie

APPLICATIONNET MISSIE. De missie van ApplicationNet: Complete dienstverlening rondom digitale werkplek

APPLICATIONNET MISSIE. De missie van ApplicationNet: Complete dienstverlening rondom digitale werkplek Maarten de Vries Telefoon: 06-5161 1426 E-mail vriesm@vapplicationnet.nl Internet www.applicationnet.nl Informatie info@applicationnet.nl APPLICATIONNET MISSIE De missie van ApplicationNet: Complete dienstverlening

Nadere informatie

Een framework voor applicatiebeheer

Een framework voor applicatiebeheer Een framework voor applicatie Mark Smalley ASL-Foundation www.aslfoundation.org SPIder, Utrecht, 10 juni 2003 Agenda Positionering applicatie Wat is ASL Waarom ASL Hoe ziet ASL eruit Samenwerking domeinen

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

SURFshare. Shared application services & expertise. Edwin van der Zalm directeur SURFshare

SURFshare. Shared application services & expertise. Edwin van der Zalm directeur SURFshare SURFshare Shared application services & expertise Edwin van der Zalm directeur SURFshare Wat is en wat biedt SURFshare? Agenda 1. Achtergrond 2. Doel en domein 3. Meerwaarde 4. Welke diensten biedt SURFshare

Nadere informatie

100% flexibiliteit in communicatie

100% flexibiliteit in communicatie 100% flexibiliteit in communicatie Ongelimiteerde expertise en capaciteit in één projectorganisatie met vier gerenommeerde partners Group of companies Group of companies 100% flexibiliteit in communicatie

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing Masterclass Uitbesteden / Outsourcing Agenda Hoe is het begonnen en waar staat outsourcing nu Praktische oefeningen om outsourcing te ervaren Uiteenzetting van de verschillende typen uitbesteding Hulp

Nadere informatie

Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties. Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl

Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties. Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl Samenvatting Elf Japanse top-onderzoeksuniversiteiten spraken tijdens zijn bezoek aan

Nadere informatie

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren Nota van Inlichtingen IT-dienstverlening Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: IT-dienstverlening Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren Omschrijving: De Zeeuwse VO scholen

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van VPN's m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

Stadsdeel Zuidoost. illllllll. li', ü. Gemeente Amsterdam. COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN

Stadsdeel Zuidoost. illllllll. li', ü. Gemeente Amsterdam. COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost li', ü COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN ONDERWERP: Voortgangsrapportage (2e) Plan van aanpak Subsidies DOEL VAN DE BEHANDELING: Informeren

Nadere informatie

Gedegen Cloud management volgens Mirabeau

Gedegen Cloud management volgens Mirabeau Managed Services Managed Services Met Cloud Management beheren we uw cloud-omgeving en ontzorgen we u 24x7. De ontwikkelingen binnen cloud computing volgen elkaar in hoog tempo op. Regelmatig worden er

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie