INFORMATIESYSTEMEN. Een vraag levert maximaal 1 punt op.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIESYSTEMEN. Een vraag levert maximaal 1 punt op."

Transcriptie

1 Voorbeeldexamen Correctiemodel INFORMATIESYSTEMEN Een vraag levert maximaal op. De antwoorden worden automatisch, zonder tussenkomst van een corrector, beoordeeld. Bij het toekennen van punten gelden de volgende regels: Meerkeuzevraag waarbij één antwoord juist is: per vraag. Een fout antwoord levert 0 punten op. Multiple select vraag waarbij meerdere antwoorden juist zijn: maximaal per vraag of een deel daarvan. Als de kandidaat alle goede antwoorden heeft aangegeven, wordt toegekend. Is een deel van de antwoorden goed, dan wordt een deel van toegekend. Hotspotvraag waarbij de kandidaat een afbeelding aan moet wijzen: per vraag. Sleepvraag waarbij de kandidaat de juiste antwoorden op de goede plek moet zetten: 1 punt per vraag en 0,5 punt per vraag wanneer deze half goed is. Rangschikvraag waarbij de kandidaat de juiste volgorde aan moet geven: per vraag en een 0,5 punt per vraag wanneer deze half goed is. Invulvraag waarbij de kandidaat een woord of getal moet invullen: per vraag. De scoringswijze staat per vraag aangegeven. Voorbeeldexamen Informatiesystemen 1 / 26

2 Vraag 1 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat is de juiste definitie van Business Intelligence? a het snel kunnen vergaren, analyseren, interpreteren en communiceren van interne en externe informatie b het juiste beheer van bedrijfsgegevens en het omzetten ervan in bruikbare informatie voor de organisatie Juiste antwoord: a a Juist, dit is de definitie van BI. b Onjuist, het beheer van bedrijfsgegevens en het omzetten ervan in bruikbare informatie is voor het nemen van beslissingen belangrijk, maar daarnaast is bij Business Intelligence (BI) het vergaren en communiceren essentieel. Vraag 2 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Er zijn diverse kwaliteitseisen die aan een informatiesysteem worden gesteld. Onder welke kwaliteitseis valt gebruiksvriendelijkheid? a betrouwbaarheid b continuïteit c effectiviteit d efficiëntie Juiste antwoord: d a Onjuist, onder betrouwbaarheid verstaan we de zekerheid dat de verwerking van de gegevens juist, volledig, tijdig en geoorloofd gebeurt. b Onjuist, continuïteit omvat de maatregelen om in geval van calamiteiten voor de essentiële delen van het systeem te kunnen uitwijken naar andere computersystemen om daarmee de continuïteit te kunnen waarborgen. c Onjuist, de effectiviteit van de informatieverzorging geeft de mate aan waarin de informatieverzorging bijdraagt aan het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen. d Juist, gebruiksvriendelijkheid is een onderdeel van Efficiëntie. Vraag 3 Toetsterm Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 Bij een bank is een nieuw informatiesysteem in gebruik genomen voor het verhandelen van aandelen. In de praktijk is het al diverse keren voorgekomen dat grote partijen aandelen werden aangekocht tegen een hogere prijs dan het systeem vooraf aangaf, omdat de prijs inmiddels was gestegen. Aan welk kwaliteitscriterium voldoet dit nieuwe systeem niet? Juiste antwoord: actualiteit Ook goed rekenen: Aktualiteit, actueel, aktueel Actualiteit betekent dat de informatie up-to-date moet zijn. In dit voorbeeld is juistheid een afgeleid begrip, een gevolg. In dit voorbeeld is snelheid een mogelijke oorzaak maar niet zeker, dus zeker niet het kwaliteitscriterium dat aansluit op de casustekst. Voorbeeldexamen Informatiesystemen 2 / 26

3 Vraag 4 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Er zijn diverse mogelijkheden om informatiesystemen te beveiligen. Welke maatregel wordt door de volgende tekst omschreven? Technologie die gegevensbestanden bekijkt en online materiaal met een lage prioriteit filtert om bedrijfskritische bestanden een hogere prioriteit te geven. a Firewall b Deep Packet Inspection c Digitale certificaten en public key encrypties d Antivirus software Juiste antwoord: b a Onjuist, Firewalls voorkomen dat onbevoegden zich via internet toegang verschaffen tot een niet-openbaar netwerk. b Juist, DPI is een technologie die gegevensbestanden bekijkt en online materiaal met een lage prioriteit filtert om bedrijfskritische bestanden een hogere prioriteit te geven. c Onjuist, Digitale certificaten en public key encryptie bieden verdergaande bescherming van elektronische transacties door middel van authenticatie van de gebruikers te authentiseren. d Onjuist, Antivirus software controleert computersystemen op infecties door virussen en wormen en kan veelal ook dergelijk kwaadaardige software verwijderen. Vraag 5 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Hieronder volgt een beschrijving van een aanpak voor het meten van de kwaliteit van een informatiesysteem: Een bespreking van een ontwerp of een programma door de betrokkenen met als doel het opsporen van fouten om de kwaliteit van het product te verhogen. Hoe wordt deze aanpak genoemd? a walkthrough b testen c review d inspectie Juiste antwoord: a a Juist, een walkthrough is een bespreking van een ontwerp of een programma door de betrokkenen, veelal de projectleden of een werkgroep. Het doel is de mogelijke fouten op te sporen, waardoor de kwaliteit van het product kan worden verhoogd. In de bespreking gaat het niet om een beoordeling van het resultaat en de opsteller. b Onjuist, testen zijn de activiteiten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat een product/systeem aan vooraf bepaalde kwaliteitseisen voldoet. Met andere woorden gericht op het product en niet op het (ontwikkel)proces. c Onjuist, een review is een bespreking van een ontwerp of een programma met een meer formeel karakter dan bij een walkthrough. Bovendien kunnen de bevindingen consequenties hebben voor de ontwikkelaar zelf. d Onjuist, een inspectie is een formele vorm van review van documenten met als doel fouten en inconsistenties te vinden ten opzichte van gerelateerde documenten. Veelal met als doel om het document formeel goed te keuren. Voorbeeldexamen Informatiesystemen 3 / 26

4 Vraag 6 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Binnen systeemontwikkeling wordt aangeraden een informatieanalyse uit te voeren. Welke 2 doelstellingen horen bij de fase van informatieanalyse? Let op, er zijn 2 antwoorden juist! a analyseren van het probleem dat een organisatie met het informatiesysteem wil oplossen. b analyseren of de organisatie de veranderingen die het informatiesysteem zal veroorzaken kan verwerken. c analyseren welke informatie nodig is om uitvoerverzamelingen te verkrijgen. d analyseren aan welke voorwaarden het systeem moet voldoen. e analyseren van de kwalitatieve en kwantitatieve eigenschappen van objecten. Juiste antwoord: c en e Twee goed Eén goed 0,5 punt a Onjuist, dit behoort tot de veranderingsanalyse (b 12.2). b Onjuist, dit behoort tot de veranderingsanalyse (b 12.2). c Juist, dit zijn de zogenaamde informatie-eisen die uit deze fase volgen (b 12.4). d Onjuist, dit behoort tot de activiteitenstudie (b 12.3) blz 433. e Juist, van objecten dienen ook eigenschappen, zoals frequentie aantallen en informatievolgorde vastgelegd te worden (b 12.4). Vraag 7 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Hieronder staan een aantal beschrijvingen van datamodelleringstechnieken. Geef bij iedere beschrijving aan welke techniek het hier betreft. Sleep de technieken naar de juiste beschrijving. a Entity Relationship Diagram (ERD) b toestandsdiagram c toegangspadanalyse d normaliseren e interactieanalyse Beschrijving Koppelen van het gegevensmodel aan het procesmodel Gegevensverzamelingen verfijnen en in groepen verdelen Beschrijven welke entiteittypen achtereenvolgens moeten worden benaderd om de gewenste informatie te verkrijgen Beschrijven van de samenhang tussen entiteiten Techniek interactieanalyse normaliseren toegangspadanalyse Entity Relationship Diagram (ERD) Voorbeeldexamen Informatiesystemen 4 / 26

5 Modelleren van de levenscyclus van entiteittypen toestandsdiagram Geheel goed Half goed 0,5 punt Vraag 8 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Langs welke stappen komt het gegevensontwerp tot stand? a procesanalyse, analyse gegevensstromen, analyse gegevensverzamelingen b procesanalyse, gegevensanalyse, interactieanalyse c objectenanalyse, relatieanalyse, attribuutanalyse Juiste antwoord: b a Onjuist, dit is de omschrijving van het ontwerp van een data flow diagram (Derksen 13.1 blz. 448). b Juist, dit is het proces van gegevensontwerp (Derksen blz. 533). c Onjuist, dit is het proces van gegevensanalyse dat leidt tot een gegevensmodel (Derksen blz. 533). Vraag 9 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Van welke methode is sprake bij objectgeoriënteerd ontwerpen? a gestructureerde methode gericht op het modelleren van processen. b ontwerpmethode waarin processen en gegevens worden gecombineerd, zonder deze afzonderlijk te modelleren. c methode die gebruik maakt van structuurschema s om het gehele systeem op een topdown manier in kaart te brengen. d methode om in een zeer korte tijd werkende systemen op te leveren. Juiste antwoord: b a Onjuist, een objectgeoriënteerde methode richt zich op zowel het modelleren van processen als gegevens. (a ) b Juist, waar gestructureerde methoden processen en gegevens als aparte entiteiten worden gezien, worden deze bij objectgeoriënteerde methoden in objecten samengebracht en gemodelleerd. (a ) c Onjuist, structuurschema s worden gebruikt binnen gestructureerde methodologieën. (a ) d Onjuist, dit is een generieke beschrijving van de term Rapid Application Development (RAD). (a ) Voorbeeldexamen Informatiesystemen 5 / 26

6 Vraag 10 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Systeemontwikkeling bestaat uit een aantal fasen. Eén van deze fasen is het opstellen van een technisch ontwerp. Welke activiteit is onderdeel van de fase Technisch ontwerp? a ontwerpen van de gegevensstructuur b ontwerpen van beeldscherm layouts c bepalen systeemconcept d creëren van databases Juiste antwoord: b a Onjuist, de informatiebehoefte wordt verder uitgewerkt in een gegevensstructuur. Dit vindt plaats in de fase Functioneel ontwerp. b Juist, de binnen de fase Functioneel ontwerp ontworpen dialogen worden in de fase Technisch ontwerp verder uitgewerkt. De definitieve layout en de technische specificaties van de in- en uitvoervelden worden hier vastgesteld. c Onjuist, het systeemconcept is een globale beschrijving van de werking van het system, wat wordt beschreven tijdens de fase Definitiestudie. d Onjuist, het bouwen van bestanden en databases vindt plaats tijdens de fase Implementatie. Vraag 11 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 1 Een opstartende webwinkel voor schilderijen heeft een aantal eisen opgesteld waaraan de website moet voldoen. Een van de eisen is dat de klant een bestelling kan plaatsen via het winkelwagentje. Welke van onderstaande functionele specificaties beschrijft dit requirement correct? a b Voorbeeldexamen Informatiesystemen 6 / 26

7 c d e Juiste antwoord: d a Onjuist, in deze situatie kan een artikel in slechts één order staan. b Onjuist, het relatietype tussen de groepen factuur en artikel is overtollig. Daarnaast heeft elke klant in deze situatie een order, wat een optionele relatie is. c Onjuist, in deze situatie kan een order geen artikelen bevatten d Juist, in deze situatie heeft een klant 0 of meer orders en staat een artikel in 0 of meer orders. Elke order bevat een artikel en heeft een factuur. Elke factuur hoort bij een order. e Onjuist, in deze situatie heeft een klant altijd een order, maar hoeft een order niet bij een klant te horen. Voorbeeldexamen Informatiesystemen 7 / 26

8 Vraag 12 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 De onderstaande ontwikkelaanpakken vallen onder de fast-cycletechnieken met als doel het systeemontwikkelproces te versnellen. Welke aanpak heeft de volgende kenmerken? definiëren van deelprojecten werken met korte iteraties gebruik van voortdurende feedback a Agile ontwikkeling b Component-based Development c Joint Application Development d Rapid Application Development Juiste antwoord: a a Juist, Agile ontwikkeling kenmerkt zich door het opdelen van het project in deelprojecten, waarbij korte iteraties plaatsvinden en er voortdurend feedback gevraagd wordt. b Onjuist, een belangrijk kenmerk van Component-based Development is het definiëren van herbruikbare componenten om het systeemontwikkelproces te versnellen. c Onjuist, Joint Application Development richt zich met name op het samenbrengen van eindgebruikers en IT-specialisten om het ontwerp te bespreken. d Onjuist, bij Rapid Application Development worden vooral prototyping, visueel programmeren en 4GL programma s gebruikt. Vraag 13 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Vul het ontbrekende begrip in. Informatieplanning is het traject van beleids- en planvorming met betrekking tot de. Juiste antwoord: Informatieverzorging Ook goed: Informatievoorziening; IV; informatie verzorging; informatie voorziening Informatieplanning is het traject van beleids- en planvorming met betrekking tot de informatieverzorging. Vraag 14 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Een ontwerpeis van een nieuw informatiesysteem is: een factuur moet binnen twee minuten kunnen worden afgedrukt. Wat voor type requirement(eis) is dit? a niet-functionele requirement b functionele requirement c kwantificering van een requirement Juiste antwoord: a Voorbeeldexamen Informatiesystemen 8 / 26

9 a Juist, deze ontwerpeis is een performance-eis en deze zegt niets over de functies die het systeem dient te hebben: niet-functionele eis. b Onjuist, deze ontwerpeis is niet-functioneel. c Onjuist, Kwantificering betreft de eisen t.a.v. de te behalen doelen; het gaat hier echter om performance. Vraag 15 Toetsterm Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 Een groothandel wil een online bestelsysteem laten bouwen voor een nieuwe vorm van dienstverlening waarmee winkels 24/7 orders kunnen doorgeven. Welke benadering is geschikt als uitgangspunt voor de ontwikkelmethode? a event-benadering b bottom-up benadering c data-benadering Juiste antwoord: a a Juist, een event (bv een winkel wil een order doorgeven) is een gebeurtenis in de omgeving van het systeem waarop het systeem dient te reageren. De eventbenadering past het best bij de ontwikkelmethode. b Onjuist c Onjuist Vraag 16 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 1 Een verzekeraar wil een nieuw online front-office offertesysteem introduceren ter vervanging van de verwerking van papieren aanvragen. De directie wil inzicht krijgen in de kosten en opbrengsten van dit nieuwe systeem. Welk budgetteringsmodel zal de directie dit financiële inzicht geven? a TCO (Total Cost of Ownership) b ROI (Return On Investment) Juiste antwoord: b a Onjuist, TCO analyse geeft slechts een deel van de informatie die nodig is voor het evalueren van een IT-investering omdat TCO de kosten berekent en niet de opbrengsten. b Juist, budgetteringsmodellen als ROI geven een raming van de kosten en opbrengsten zowel materieel als immaterieel. Voorbeeldexamen Informatiesystemen 9 / 26

10 Vraag 17 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 1 Een organisatie laat een aparte interface van het CRM systeem voor de klantenservice ontwikkelen. De specificaties van de schermen worden door middel van prototyping met de gebruikers vastgesteld. Het project staat onder grote tijdsdruk. Met welke verantwoorde maatregel van de projectleider kan het proces van prototyping binnen een week worden afgerond? a De projectleider schrapt de iteratieslagen. b De gebruiker beperkt het aantal gebruikers tot de paar meest deskundige. c De projectleider beperkt zich tot het demonstreren van de gespecificeerde interface aan de gebruikers. d De projectleider stelt de maximale tijd voor de gebruikers op maximaal 1 week en stopt dan. Juiste antwoord: b a Onjuist, zonder iteratieslagen is het geen prototyping meer maar het verzamelen van requirements. b Juist, prototyping schrijft niet voor hoeveel gebruikers moeten participeren. Het toevoegen van meer gebruikers is doorgaans alleen voor het verkrijgen van meer draagvlak onder de gebruikers maar niet essentieel voor het proces van prototyping c Onjuist, als de gebruikers het prototype niet zelf gebruiken is het een presentatie, geen prototyping. d Onjuist, prototyping moet herhaald worden tot de laatste noemenswaardige onzekerheid over de functionele specificatie is weggenomen Vraag 18 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat wordt bij een regressietest gedaan? a beoordelen van de prestaties van het informatiesysteem bij verschillende werklasten b vergelijken van de testresultaten van vóór en ná het aanbrengen van wijzigingen c testen van de werking van de aangepaste onderdelen van de softwaremodules na onderhoud d testen van de belangrijkste functies van het informatiesysteem na onderhoud Juiste antwoord: b a Onjuist b Juist, bij een regressietest worden de testresultaten vóór en ná het aanbrengen van wijzigingen met elkaar vergeleken. c Onjuist d Onjuist Voorbeeldexamen Informatiesystemen 10 / 26

11 Vraag 19 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat zijn correcte voorbeelden van de begrippen Informatie en Data? Sleep de voorbeelden naar de juiste begrippen. Voorbeeld Informatie Data een serie van niet-willekeurige symbolen, X getallen, waarden of woorden een telefoonboek X een verzameling van niet-willekeurige feiten X een opgeslagen gebeurtenis of feit X verwerkte data die betekenisvol is geworden X een opgeslagen serie feiten verkregen door X observatie of door onderzoek gegevens die verwerkt zijn voor een doel X gegevens die geïnterpreteerd en begrepen zijn door de ontvanger X Geheel goed Half goed 0,5 punt Vraag 20 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Welke vorm van beheer is verantwoordelijk voor de instandhouding van de gegevensbestanden? a applicatiebeheer b functioneel beheer c informatiebeheer d technisch beheer Juiste antwoord: a a Juist, applicatiebeheer is verantwoordelijk voor de instandhouding van de gegevensbestanden. b Onjuist, functioneel beheer is verantwoordelijk voor de instandhouding van de functionaliteit van het informatiesysteem c Onjuist, informatiebeheer hoort niet bij de drie beheervormen d Onjuist, technisch beheer is verantwoordelijk voor de instandhouding van het informatiesysteem Voorbeeldexamen Informatiesystemen 11 / 26

12 Vraag 21 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Na implementatie worden in een rapport verkeerde bedragen afgedrukt. Welke vorm van onderhoud zorgt voor herstel hiervan? a adaptief onderhoud b correctief onderhoud c perfectief onderhoud d preventief onderhoud Juiste antwoord: b a onjuist b Juist, correctief onderhoud richt zich op het herstel van fouten. c Onjuist d Onjuist Vraag 22 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Het taakgebied functioneel onderhoud bestaat uit de taken met betrekking tot het onderhoud van procedures, specificaties en definities waarvoor de gebruiker zelf verantwoordelijk is. Welke 2 taakvelden zijn onderdeel van functioneel onderhoud? Let op, er zijn 2 antwoorden juist. a acceptatie b functioneel systeembeheer c gebruiksanalyse d gegevensdefinitie beheer e inhoudelijk beheer bedrijfsgegevens f onderhoud handmatige procedures Juiste antwoord: d en f Twee goed Eén goed 0,5 punt a Onjuist, dit is een taakveld van het taakgebied operationele besturing. b Onjuist, dit is een taakveld van het taakgebied gebruiksbeheer. c Onjuist, dit is een taakveld van het taakgebied operationele besturing. d Juist, dit is een taakveld van het taakgebied functioneel onderhoud. e Onjuist, dit is een taakveld van het taakgebied gebruiksbeheer. f Juist, dit is een taakveld van het taakgebied functioneel onderhoud. Voorbeeldexamen Informatiesystemen 12 / 26

13 Vraag 23 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 1 De IT-afdeling meldt aan een helpdeskmedewerker dat een incident is opgelost. Wat is een correcte volgende actie van de helpdeskmedewerker? a het afsluiten van het incident b het controleren of de IT-afdeling het incident goed heeft opgelost c het terugkoppelen van de oplossing aan de aanmelder Juiste antwoord: c a Onjuist, alleen de aanmelder kan aangeven of het incident gesloten kan worden. Het incident wordt afgesloten na terugkoppeling aan de aanmelder. b Onjuist, de aanmelder zal controleren of het incident goed is opgelost en of hij/zij akkoord gaat met de gekozen oplossing. c Juist, de helpdeskmedewerker koppelt de oplossing terug aan de aanmelder zodat deze de oplossing kan controleren en accepteren. Vraag 24 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 1 Hieronder staan enkele voorbeelden van vragen of problemen die gebruikers kunnen melden. Welke 2 vragen/problemen horen thuis bij gebruikersondersteuning? Let op, er zijn 2 antwoorden juist. a Bij het inloggen start mijn mailprogramma niet meer op. b De printer op de vierde verdieping is vastgelopen. c Het lijkt er op dat mijn computer hangt. d Hoe kan ik het abonnement van een wanbetaler per direct beëindigen? e Ik wil graag een nieuw scherm omdat die van mij van het bureau is gevallen. f Kan ik een overzicht krijgen met cliënten, verdeeld naar leeftijd? Juiste antwoord: d en f Twee goed Eén goed 0,5 punt a Onjuist, dit is een probleem voor technisch beheer. b Onjuist, dit is een probleem voor technisch beheer of de afdeling facility management. c Onjuist, dit is een probleem voor technisch beheer. d Juist, dit is een vraag voor gebruikersondersteuning. e Onjuist, dit is een vraag voor technisch beheer of de afdeling facility management f Juist, dit is een vraag voor gebruikersondersteuning. Voorbeeldexamen Informatiesystemen 13 / 26

14 Vraag 25 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Er zijn verschillende methodieken om wijzigingsbeheer in te richten. Welke 3 van onderstaande methodieken is hiervoor geschikt? Let op, er zijn 3 antwoorden juist. a ASL b ISO c ISO d ITIL e INK f ISO 9001 Juiste antwoord: a, b en d Drie goed Twee goed Eén goed 0,66 punt 0,33 punt a Juist, ASL kent een proces wijzigingenbeheer en is met name geschikt voor applicatiebeheer. b Juist, ISO kent een proces wijzigingsbeheer en is met name geschikt voor IT service management. c Onjuist, ISO is een norm voor de governance van IT en kent geen proces wijzigingsbeheer. d Juist, ITIL kent een proces wijzigingsbeheer en is met name geschikt voor technisch beheer en IT service management. e Onjuist f Onjuist Vraag 26 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 In welke eenheid wordt in de systeemontwikkeling de kwaliteit van software uitgedrukt? a aantal testruns per acceptatietest b aantal foutmeldingen gedeeld door het totaal aantal gebruikers (aantal licenties) c gebruikerstevredenheid (gemeten op een schaal van 0-100) d aantal fouten per duizend regels code Juiste antwoord: d a Onjuist b Onjuist c Onjuist d Juist, een veel gebruikte eenheid is aantal fouten per duizend regels code. Voorbeeldexamen Informatiesystemen 14 / 26

15 Vraag 27 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 In het V-model voor systeemontwikkeling worden analyse en ontwerpactiviteiten gerelateerd aan testactiviteiten. Plaats de activiteiten (gebruikers)acceptatietest, systeemtest en unittest op de juiste plaats in het V-model. Juiste antwoord: Geheel goed Half goed 0,5 punt Vraag 28 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat is de functie van middleware? a Het corrigeren bij onjuiste invoer van gegevens. b Het onderhouden van gegevens in databases. c Het faciliteren van de communicatie tussen applicaties. Juiste antwoord: c a Onjuist b Onjuist c Juist, Middleware is software die de communicatie faciliteert tussen applicaties, inclusief data transfer en controle. Voorbeeldexamen Informatiesystemen 15 / 26

16 Vraag 29 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Grote informatiesystemen worden opgebouwd uit vele software modules tijdens de implementatiefase. Hoe heet het proces van het samenvoegen van object modules? a Change b Compile c Build d Release Juiste antwoord: c a Onjuist b Onjuist c Juist, het proces van het aaneenvoegen van de gecompileerde versies van software code modules noemt men linking of build proces. Hiermee worden executables gemaakt. d Onjuist Vraag 30 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Gedurende de ontwikkeling van informatiesystemen komen bij verschillende testen allerlei fouten aan het licht. Welke werkwijze voorkomt dat elke fout leidt tot herstelwerkzaamheden aan het informatiesysteem? a inrichten van wijzigingenbeheer b classificeren van fouten c wijzigingen uitleveren in releases d fouten uitleveren in patches Juiste antwoord: b a Onjuist b Juist, door classificatie van de problemen worden beslissingen ondersteund om problemen op basis van hun ernst te escaleren naar het juiste niveau voor een gepaste vervolgactie. c Onjuist d Onjuist Voorbeeldexamen Informatiesystemen 16 / 26

17 Vraag 31 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 1 Een verzekeraar heeft concrete plannen om een nieuw pakket aan verzekeringen in de markt te zetten. Hiervoor is het noodzakelijk op korte termijn een nieuw front office offertesysteem operationeel te hebben. De concurrent zit de betreffende verzekeraar op de hielen. Het management twijfelt nog over de keuze van de methode voor de ontwikkeling van het front office offertesysteem. Welke 2 eigenschappen van RAD maakt deze methode bijzonder geschikt voor de ontwikkeling van het front office offertesysteem? Let op, er zijn 2 antwoorden juist. a Verbetering of toevoeging van functionaliteit vindt plaats binnen een volgende iteratie. b Betrokkenen worden gestimuleerd om samen te werken en snelle en effectieve beslissingen te nemen. c Objecten worden gegroepeerd in reeksen softwarecomponenten die worden gecombineerd tot de applicatie. d Workflows worden gereorganiseerd en er worden stappen gecombineerd om dubbele taken te elimineren. Juiste antwoord: a en b Twee goed Eén goed 0,5 punt a en b zijn juist. RAD (Rapid Application Development) is een methode die prototyping inzet om eindgebruikers beter te betrekken en een snellere ontwikkeling mogelijk maakt in vergelijking met traditionele methodes zoals SSADM. Vraag 32 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 1 In het testplan voor een bepaalde applicatie staan de moduletesten beschreven. Er is een outputvoorspelling voor de printmodule gemaakt. Bij het testen van deze printmodule gebruikt men een testset die men zelf mag samenstellen. Bij het uitvoeren van de test blijkt dat de outputvoorspelling geheel uitkomt. Is met deze uitkomst aangetoond dat de printmodule de gewenste uitwerking heeft? a Ja, omdat bij het samenstellen van de testset alle bekende varianten zijn meegenomen. b Nee, omdat bij het samenstellen van de testset alleen bekende varianten zijn meegenomen. Juiste antwoord: a a Juist, bij een moduletest beperk je je tot een enkele module waarbij je bepaalt of deze voldoet aan de specificaties in het detailontwerp. b Onjuist Voorbeeldexamen Informatiesystemen 17 / 26

18 Vraag 33 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 1 Een groothandel heeft een nieuwe logistiek systeem voor magazijnbeheer laten ontwikkelen. In het nieuwe volledig geautomatiseerde magazijn worden de goederen bij binnenkomst met een QR code gelabeld waardoor deze bij de orderverzameling automatisch kunnen worden gevolgd. Het MT heeft als eis dat zijn klanten geen last van de invoering mogen ondervinden. Wat is voor deze groothandel een geschikte strategie voor de invoering van het logistieke systeem? a Een directe overgang naar het nieuwe systeem. Ter voorbereiding moeten alle inkomende goederen worden gelabeld. b Een parallelle overgang naar het nieuwe systeem. Ter voorbereiding moeten alle inkomende goederen worden gelabeld. c Een gefaseerde overgang naar het nieuwe systeem. Bepaalde productgroepen worden voorzien van de labels. Juiste antwoord: c a Onjuist b Onjuist c Juist, bij een gefaseerde implementatie wordt het risico op ernstige fouten zoals bij directe overgang vermeden. Bij een business re-enginering project zoals dit is parallelle invoering ongeschikt. Vraag 34 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Hoe worden de kosten en baten van een systeemontwikkelingsproject in een informatieplan beschreven? a gedetailleerd b globaal Juiste antwoord: b a Onjuist b Juist, in het informatieplan worden de kosten en baten zeer globaal beschreven. Vaak zijn de baten niet concreet in geld of uren uit te drukken maar zijn deze meer kwalitatief van aard, zoals flexibel systeem of gebruikersvriendelijkheid. Voorbeeldexamen Informatiesystemen 18 / 26

19 Vraag 35 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Voorafgaand aan de start van een nieuw systeemontwikkelingsproject wordt een vooronderzoek uitgevoerd. Op welke vraag wordt in het vooronderzoek onder meer een antwoord gezocht? a Welke architectuurprincipes liggen ten grondslag aan het informatiesysteem? b Welk probleem lost dit project op? c Welke eisen stellen de gebruikers aan formulieren en beeldschermindeling? d Welke functies zullen met de hand worden uitgevoerd en welke worden geautomatiseerd? Juiste antwoord: b a Onjuist b Juist, in het vooronderzoek worden antwoorden gevonden op vragen als: Welk probleem lost dit automatiseringsproject op? Wat is de kans van slagen? Hoe ziet de oplossing er in grote lijnen uit? Hoeveel gaat het kosten? c Onjuist d Onjuist Vraag 36 Toetsterm Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 Een apotheker wil een informatiesysteem waarmee etiketten gemaakt kunnen worden die op te verstrekken medicijnen geplakt kunnen worden.op deze etiketten worden onder meer verstrekkingsdatum, patiëntnaam, dosering en uiterste houdbaarheidsdatum afgedrukt. Welke 2 onderdelen moet dit informatiesysteem bevatten? Let op, er zijn 2 antwoorden juist. a invoerfunctie patiëntgegevens b invoerfunctie medicijngegevens c mutatiefunctie patiënt- en medicijngegevens d invoerfunctie medicijnverstrekking e printer voor het afdrukken van etiketten Juiste antwoord: d en e Twee goed Eén goed 0,5 punt a Onjuist, dit is een functie voor de patiëntenadministratie dat ook een separaat systeem kan zijn. b Onjuist, dit is een functie voor de medicijnenadministratie dat ook een separaat systeem kan zijn. c Onjuist, dit is een functie voor de patiënten- en medicijnenadministratie dat ook een separaat systeem kan zijn. d Juist, deze gegevens hebben betrekking op de levering van medicijnen in relatie tot het etiket. Ze moeten tot het systeem behoren wil het werken. e Juist, deze hardware maakt onderdeel uit van het informatiesysteem. Het moet tot het systeem behoren wil het werken. Voorbeeldexamen Informatiesystemen 19 / 26

Deze examenopgaven bestaan uit 16 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 16 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Voorbeeldexamen Examenopgaven INFORMATIESYSTEMEN Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 16 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Het examen bestaat

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks voorbeeldexamen ISDDF Information Systems Design and Development Foundation uitgave april 2005

voorbeeldexamen I-Tracks voorbeeldexamen ISDDF Information Systems Design and Development Foundation uitgave april 2005 voorbeeldexamen Information Systems Design and Development Foundation I-Tracks voorbeeldexamen ISDDF Information Systems Design and Development Foundation uitgave april 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen

Nadere informatie

Examen ISyF Information Systems Foundation

Examen ISyF Information Systems Foundation Examen ISyF Information Systems Foundation Publicatiedatum Startdatum 1 september 2006 1 juli 2003 Doelgroep Information Systems Foundation richt zich op starters in de IT. De module richt zich op mensen

Nadere informatie

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

EXIN Business Information Management Foundation

EXIN Business Information Management Foundation Voorbeeldexamen EXIN Business Information Management Foundation with reference to BiSL Editie mei 2012 Copyright 2012 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks voorbeeldexamen IMF Infrastructure Management Foundation uitgave december 2003

voorbeeldexamen I-Tracks voorbeeldexamen IMF Infrastructure Management Foundation uitgave december 2003 voorbeeldexamen Infrastructure Management Foundation I-Tracks voorbeeldexamen IMF Infrastructure Management Foundation uitgave december 2003 inhoud 2 inleiding 3 examenvragen 12 antwoordindicatie EXIN

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. Business Information Management Foundation. Editie augustus 2011

Voorbeeldexamen. Business Information Management Foundation. Editie augustus 2011 Voorbeeldexamen Business Information Management Foundation Editie augustus 2011 Copyright 2011 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

voorbeeldexamen Information Systems Foundation

voorbeeldexamen Information Systems Foundation voorbeeldexamen Information Systems Foundation I-Tracks voorbeeldexamen ISyF Information Systems Foundation uitgave oktober 2003 inhoud 3 inleiding 4 examenvragen 11 antwoordindicatie eerste uitgave oktober

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131)

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) instructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) pi.cin08.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle 1 Hoofdstuk 1 1.1 Dirigeren en coördineren p43 1.1.1 Dirigeren Dirigeren is een synoniem voor delegeren. Dirigeren houdt in dat bepaalde bevoegdheden overgedragen worden naar een persoon met een lagere

Nadere informatie

Application interface. service. Application function / interaction

Application interface. service. Application function / interaction Les 5 Het belangrijkste structurele concept in de applicatielaag is de applicatiecomponent. Dit concept wordt gebruikt om elke structurele entiteit in de applicatielaag te modelleren: softwarecomponenten

Nadere informatie

Releases en change-management bij maatwerkapplicaties

Releases en change-management bij maatwerkapplicaties Releases en change-management bij maatwerkapplicaties door Wim - 01-26-2011 http://www.itpedia.nl/2011/01/26/releases-en-change-management-bij-maatwerk-applicaties/ Op grote maatwerk informatiesystemen

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

SDM II - System Development Methodology II. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

SDM II - System Development Methodology II. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. SDM II - System Development Methodology II Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Business Intelligence Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Toepassing BI (Operationele) sturing Financieel (BBSC) Performance NIET voor ondersteuning proces

Nadere informatie

Informatiemanagement Examennummer: 91227 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 91227 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 91227 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur.

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. ITIL Wat is ITIL? Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. Begrippen Rol Functie Proces Proceseigenaar Procesmanager Product Dienst Problem Problem

Nadere informatie

Voorbeeldvraag 1. Welke uitspraak is JUIST:

Voorbeeldvraag 1. Welke uitspraak is JUIST: Voorbeeldvraag 1 Welke uitspraak is JUIST: 1. De basisstelling van Nicolas Carr (auteur van "IT doesn't matter") is dat de investeringen die in IT gedaan worden niet opwegen tegen de voordelen ervan. Het

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade,

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstelling

Nadere informatie

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid Leo Ruijs 20 SEPTEMBER 2011 INNOVATIEDAG MANSYSTEMS Service8 B.V. Stelling ITIL BEPERKT DE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN MEDEWERKERS EN HEEFT DAARMEE EEN NEGATIEVE

Nadere informatie

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten Hieronder is een aantal belangrijke zaken uitgewerkt rondom het Saas/Cloudmodel op basis waarvan InCtrl haar internetsoftware-omgevingen aanbiedt. Dit document is bedoeld om een algemeen beeld te krijgen

Nadere informatie

Checklist basisontwerp SDM II

Checklist basisontwerp SDM II Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist basisontwerp SDM II Documentatie. Zijn de uitgangspunten voor het basisontwerp Is een plan van aanpak Zijn er wijzigingen op het Software Quality Assurance

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Ontwerp.

Ontwerp. <naam applicatie> Ontwerp Datum Auteur Versie Telefoon Pagina: 0 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENT SUMMARY... 1 2. INLEIDING... 1 2.1. DOEL... 1 2.2. STRUCTUUR... 1 2.3. ACHTERGROND... 1 2.4. REVISIE-GESCHIEDENIS...

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2 Gebruik en beheer van applicaties Wie doet wat? Pagina 1 Een kader Pagina 2 Bron: daanrijsenbrij, Elementaire bedrijfsinformatica 1 Functioneel beheer Applicaties worden gebruikt door de gebruikersorganisatie.

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

IV SDM - FASE 2 BASISONTWERP

IV SDM - FASE 2 BASISONTWERP IV SDM - FASE 2 BASISONTWERP IV.1 Inleiding Zoals reeds besproken onderkent het in Nederland veel gebruikte SDM II (System Development Methodology, versie II), bij de bouw van informatiesystemen de volgende

Nadere informatie

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL )

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Exameneisen Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Publicatiedatum 1-1-2008 Startdatum 1-3-2007 Doelgroep IT Service Management Practitioner: Release &

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer!

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer! Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer! Agenda 19.00 Welkom 19.05 Terugblik op presentatie Service managersdag 2011 19.30 Gelaagdheid in dienstverlening

Nadere informatie

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen Last but not least Hoofdstuk 35 Bijlagen V1.2 / 01 februari 2016 Geen copyright! MCTL is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Gebaseerd op een werk van

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

voorbeeldexamen Infrastructuurmanagement Foundation (IMF.NL) editie juli 2010 inhoud inleiding 3 voorbeeldexamen 4 antwoordindicatie 11 evaluatie 23

voorbeeldexamen Infrastructuurmanagement Foundation (IMF.NL) editie juli 2010 inhoud inleiding 3 voorbeeldexamen 4 antwoordindicatie 11 evaluatie 23 voorbeeldexamen Infrastructuurmanagement Foundation (IMF.NL) editie juli 2010 inhoud inleiding 3 voorbeeldexamen 4 antwoordindicatie 11 evaluatie 23 EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch,

Nadere informatie

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen.

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen. Applicatiebeheer het beheren van applicaties. [functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. Beheer (beheren) Control Onder de activiteit applicatiebeheer valt de ontwikkeling,

Nadere informatie

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan!

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Een probleem met uw ICT omgeving is kostbaar en pijnlijk. De managed services van VBVB zijn ontworpen voor organisaties die 100% controle willen

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet AAN VAN Jerry van de Leur (Security Officer) DATUM ONDERWERP Disclaimer: Kennisnet geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Application Management Foundation based on ASL2

Application Management Foundation based on ASL2 Voorbeeldexamen Application Management Foundation based on ASL2 Editie december 2011 Copyright 2011 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored

Nadere informatie

Identity Management Gebruikers en Rechten in Beheer (GRiB)

Identity Management Gebruikers en Rechten in Beheer (GRiB) Identity Management Gebruikers en Rechten in Beheer (GRiB) Meer grip op hoe we regelen wie wat mag P.J.M. Poos (Piet) Programma manager SNS REAAL organisatie Raad van Bestuur Groepsstaven SNS Bank REAAL

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Telefoon: 088 773 0 773 Email: Support@adoptiq.com Website: www.adoptiq.com Adres: Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam KvK nr: 61820725 BTW nr: NL.854503183.B01 IBAN

Nadere informatie

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS to ANALYTICS Voordelen Voor de Business professional Vanaf dag 1 heb je waardevolle inzichten die voor een jumpstart van uw business intelligence

Nadere informatie

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170)

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170) instructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170) pi.cin02.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica HoGent Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica Titel van het project: Optimalisatie & ontwikkeling van een gegevenstransfertool voor Business Intelligence-gebruikers Datum : 01/11/2012 Naam student

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 voorbeeldexamen Project Participation Foundation (PPF) I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 Inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 12

Nadere informatie

EXIN Application Management Foundation

EXIN Application Management Foundation Voorbeeldexamen EXIN Application Management Foundation with reference to ASL Editie mei 2012 Copyright 2012 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or

Nadere informatie

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Het ontwikkelen en gestructureerd testen van administratieve systemen is gebaseerd het watervalprincipe. Bij het ontwikkelen volgens het watervalprincipe

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 2 Re-engineering en systemen voor Enterprise Resource Planning Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen De factoren

Nadere informatie

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche (Middel)grote bedrijven in de food branche - zoals voedingsmiddelenproducenten en organisaties

Nadere informatie

Ieder document direct beschikbaar

Ieder document direct beschikbaar Slide 1 Ieder document direct beschikbaar 4 februari 2016 1 Slide 2 Over Expansion Implementatiespecialist op gebied van digitale documentverwerking en archivering Verantwoordelijk voor volledig implementatietraject

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

Functiepuntanalyse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Functiepuntanalyse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Functiepuntanalyse Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 WAT

Nadere informatie

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Versie 1.3 Datum 26 mei 2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

V-model is anno 20NU

V-model is anno 20NU Het V-model is een modellering van een voortbrengingsproces, van wens tot en met een oplossing. Het wordt veel toegepast in de IT maar is niet alleen toepasbaar op IT projecten. Het V-model helpt inzicht

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

Business Intelligence Teststrategie

Business Intelligence Teststrategie Business Intelligence Teststrategie een teststrategie volgens TMap NEXT Schiphol, 30 september 2009 Bart Vrenegoor, Sogeti Nederland B.V. Programma Waarom een teststrategie? Opstellen BI-Teststrategie

Nadere informatie

HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS

HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS EEN PRAKTISCHE AANPAK BUSINESS ANALYSE CENTER OF EXCELLENCE - SYNERGIO Inhoudsopgave 1 HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS... 3 1.1 GEBRUIKEN VERSUS HERGEBRUIKEN... 4 2 STRATEGIE...

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

BABOK en BiSL. Marcel Schaar Machteld Meijer. Valori Maise

BABOK en BiSL. Marcel Schaar Machteld Meijer. Valori Maise BABOK en BiSL Marcel Schaar Machteld Meijer Valori Maise Wat is BABOK BABOK. Ondersteuning voor het werk van de business analist Beschrijving van kennisgebieden (knowledge areas) en bijbehorende taken

Nadere informatie

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 in samenwerking met: dinsdag 11 december 2007 Passionned 2003-2007 1 Uitleg De diapresentatie toont de meest opmerkelijke

Nadere informatie

PRODUCT SHEET WHAT WE DO

PRODUCT SHEET WHAT WE DO ESDNOW, onderdeel van DISC BV, is dé Europese specialist als het gaat om het beheren, beveiligen, verkopen, toegang verschaffen tot, en distributie van digitale content. ESDNOW helpt uitgevers bij het

Nadere informatie

Bijlage 10 Begrippenlijst Kwaliteitssysteem voor het. beheer van KLIVIA

Bijlage 10 Begrippenlijst Kwaliteitssysteem voor het. beheer van KLIVIA Bijlage 10 Begrippenlijst Kwaliteitssysteem voor het beheer van KLIVIA INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 1 1.1 Doel, omvang en indeling van de begrippenlijst... 1 2 Begrippenlijst... 2 8 april 2015 1 Inleiding

Nadere informatie

Plan van aanpak Toogle

Plan van aanpak Toogle Plan van aanpak Toogle Gemaakt door, Kevin Donkers Paul v.d. Linden Paul Eijsermans en Geert Tapperwijn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding...3 3 Projectopdracht...4 4 Projectactiviteiten...5

Nadere informatie

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Wie is Leo Ruijs? Leo Ruijs, Service 8-2 - Ontwikkelingen vakgebied 1950-1970 Beheer als specialisatie 1970-1990 ICT

Nadere informatie

Berry Kok. Navara Risk Advisory

Berry Kok. Navara Risk Advisory Berry Kok Navara Risk Advisory Topics Informatiebeveiliging in het nieuws Annual Benchmark on Patient Privacy & Data Security Informatiebeveiliging in de zorg Extra uitdaging: mobiel Informatiebeveiliging

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Applicatie Architectuur en ICT-Infrastructuur

Applicatie Architectuur en ICT-Infrastructuur Applicatie Architectuur en ICT-Infrastructuur ISBN 978 90 72446 17 6 2010 Uitgeverij Het Glazen Oog Over de uitgave van dit document 2 Deze uitgave Dit document is een digitale versie van een hoofdstuk

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer Kennismaking 1 Beheer Van project naar beheer Grootschalige Vernieuwing Applicatiebeheer

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. RAD Rapid application development Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie