INFORMATIESYSTEMEN. Een vraag levert maximaal 1 punt op.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIESYSTEMEN. Een vraag levert maximaal 1 punt op."

Transcriptie

1 Voorbeeldexamen Correctiemodel INFORMATIESYSTEMEN Een vraag levert maximaal op. De antwoorden worden automatisch, zonder tussenkomst van een corrector, beoordeeld. Bij het toekennen van punten gelden de volgende regels: Meerkeuzevraag waarbij één antwoord juist is: per vraag. Een fout antwoord levert 0 punten op. Multiple select vraag waarbij meerdere antwoorden juist zijn: maximaal per vraag of een deel daarvan. Als de kandidaat alle goede antwoorden heeft aangegeven, wordt toegekend. Is een deel van de antwoorden goed, dan wordt een deel van toegekend. Hotspotvraag waarbij de kandidaat een afbeelding aan moet wijzen: per vraag. Sleepvraag waarbij de kandidaat de juiste antwoorden op de goede plek moet zetten: 1 punt per vraag en 0,5 punt per vraag wanneer deze half goed is. Rangschikvraag waarbij de kandidaat de juiste volgorde aan moet geven: per vraag en een 0,5 punt per vraag wanneer deze half goed is. Invulvraag waarbij de kandidaat een woord of getal moet invullen: per vraag. De scoringswijze staat per vraag aangegeven. Voorbeeldexamen Informatiesystemen 1 / 26

2 Vraag 1 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat is de juiste definitie van Business Intelligence? a het snel kunnen vergaren, analyseren, interpreteren en communiceren van interne en externe informatie b het juiste beheer van bedrijfsgegevens en het omzetten ervan in bruikbare informatie voor de organisatie Juiste antwoord: a a Juist, dit is de definitie van BI. b Onjuist, het beheer van bedrijfsgegevens en het omzetten ervan in bruikbare informatie is voor het nemen van beslissingen belangrijk, maar daarnaast is bij Business Intelligence (BI) het vergaren en communiceren essentieel. Vraag 2 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Er zijn diverse kwaliteitseisen die aan een informatiesysteem worden gesteld. Onder welke kwaliteitseis valt gebruiksvriendelijkheid? a betrouwbaarheid b continuïteit c effectiviteit d efficiëntie Juiste antwoord: d a Onjuist, onder betrouwbaarheid verstaan we de zekerheid dat de verwerking van de gegevens juist, volledig, tijdig en geoorloofd gebeurt. b Onjuist, continuïteit omvat de maatregelen om in geval van calamiteiten voor de essentiële delen van het systeem te kunnen uitwijken naar andere computersystemen om daarmee de continuïteit te kunnen waarborgen. c Onjuist, de effectiviteit van de informatieverzorging geeft de mate aan waarin de informatieverzorging bijdraagt aan het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen. d Juist, gebruiksvriendelijkheid is een onderdeel van Efficiëntie. Vraag 3 Toetsterm Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 Bij een bank is een nieuw informatiesysteem in gebruik genomen voor het verhandelen van aandelen. In de praktijk is het al diverse keren voorgekomen dat grote partijen aandelen werden aangekocht tegen een hogere prijs dan het systeem vooraf aangaf, omdat de prijs inmiddels was gestegen. Aan welk kwaliteitscriterium voldoet dit nieuwe systeem niet? Juiste antwoord: actualiteit Ook goed rekenen: Aktualiteit, actueel, aktueel Actualiteit betekent dat de informatie up-to-date moet zijn. In dit voorbeeld is juistheid een afgeleid begrip, een gevolg. In dit voorbeeld is snelheid een mogelijke oorzaak maar niet zeker, dus zeker niet het kwaliteitscriterium dat aansluit op de casustekst. Voorbeeldexamen Informatiesystemen 2 / 26

3 Vraag 4 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Er zijn diverse mogelijkheden om informatiesystemen te beveiligen. Welke maatregel wordt door de volgende tekst omschreven? Technologie die gegevensbestanden bekijkt en online materiaal met een lage prioriteit filtert om bedrijfskritische bestanden een hogere prioriteit te geven. a Firewall b Deep Packet Inspection c Digitale certificaten en public key encrypties d Antivirus software Juiste antwoord: b a Onjuist, Firewalls voorkomen dat onbevoegden zich via internet toegang verschaffen tot een niet-openbaar netwerk. b Juist, DPI is een technologie die gegevensbestanden bekijkt en online materiaal met een lage prioriteit filtert om bedrijfskritische bestanden een hogere prioriteit te geven. c Onjuist, Digitale certificaten en public key encryptie bieden verdergaande bescherming van elektronische transacties door middel van authenticatie van de gebruikers te authentiseren. d Onjuist, Antivirus software controleert computersystemen op infecties door virussen en wormen en kan veelal ook dergelijk kwaadaardige software verwijderen. Vraag 5 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Hieronder volgt een beschrijving van een aanpak voor het meten van de kwaliteit van een informatiesysteem: Een bespreking van een ontwerp of een programma door de betrokkenen met als doel het opsporen van fouten om de kwaliteit van het product te verhogen. Hoe wordt deze aanpak genoemd? a walkthrough b testen c review d inspectie Juiste antwoord: a a Juist, een walkthrough is een bespreking van een ontwerp of een programma door de betrokkenen, veelal de projectleden of een werkgroep. Het doel is de mogelijke fouten op te sporen, waardoor de kwaliteit van het product kan worden verhoogd. In de bespreking gaat het niet om een beoordeling van het resultaat en de opsteller. b Onjuist, testen zijn de activiteiten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat een product/systeem aan vooraf bepaalde kwaliteitseisen voldoet. Met andere woorden gericht op het product en niet op het (ontwikkel)proces. c Onjuist, een review is een bespreking van een ontwerp of een programma met een meer formeel karakter dan bij een walkthrough. Bovendien kunnen de bevindingen consequenties hebben voor de ontwikkelaar zelf. d Onjuist, een inspectie is een formele vorm van review van documenten met als doel fouten en inconsistenties te vinden ten opzichte van gerelateerde documenten. Veelal met als doel om het document formeel goed te keuren. Voorbeeldexamen Informatiesystemen 3 / 26

4 Vraag 6 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Binnen systeemontwikkeling wordt aangeraden een informatieanalyse uit te voeren. Welke 2 doelstellingen horen bij de fase van informatieanalyse? Let op, er zijn 2 antwoorden juist! a analyseren van het probleem dat een organisatie met het informatiesysteem wil oplossen. b analyseren of de organisatie de veranderingen die het informatiesysteem zal veroorzaken kan verwerken. c analyseren welke informatie nodig is om uitvoerverzamelingen te verkrijgen. d analyseren aan welke voorwaarden het systeem moet voldoen. e analyseren van de kwalitatieve en kwantitatieve eigenschappen van objecten. Juiste antwoord: c en e Twee goed Eén goed 0,5 punt a Onjuist, dit behoort tot de veranderingsanalyse (b 12.2). b Onjuist, dit behoort tot de veranderingsanalyse (b 12.2). c Juist, dit zijn de zogenaamde informatie-eisen die uit deze fase volgen (b 12.4). d Onjuist, dit behoort tot de activiteitenstudie (b 12.3) blz 433. e Juist, van objecten dienen ook eigenschappen, zoals frequentie aantallen en informatievolgorde vastgelegd te worden (b 12.4). Vraag 7 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Hieronder staan een aantal beschrijvingen van datamodelleringstechnieken. Geef bij iedere beschrijving aan welke techniek het hier betreft. Sleep de technieken naar de juiste beschrijving. a Entity Relationship Diagram (ERD) b toestandsdiagram c toegangspadanalyse d normaliseren e interactieanalyse Beschrijving Koppelen van het gegevensmodel aan het procesmodel Gegevensverzamelingen verfijnen en in groepen verdelen Beschrijven welke entiteittypen achtereenvolgens moeten worden benaderd om de gewenste informatie te verkrijgen Beschrijven van de samenhang tussen entiteiten Techniek interactieanalyse normaliseren toegangspadanalyse Entity Relationship Diagram (ERD) Voorbeeldexamen Informatiesystemen 4 / 26

5 Modelleren van de levenscyclus van entiteittypen toestandsdiagram Geheel goed Half goed 0,5 punt Vraag 8 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Langs welke stappen komt het gegevensontwerp tot stand? a procesanalyse, analyse gegevensstromen, analyse gegevensverzamelingen b procesanalyse, gegevensanalyse, interactieanalyse c objectenanalyse, relatieanalyse, attribuutanalyse Juiste antwoord: b a Onjuist, dit is de omschrijving van het ontwerp van een data flow diagram (Derksen 13.1 blz. 448). b Juist, dit is het proces van gegevensontwerp (Derksen blz. 533). c Onjuist, dit is het proces van gegevensanalyse dat leidt tot een gegevensmodel (Derksen blz. 533). Vraag 9 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Van welke methode is sprake bij objectgeoriënteerd ontwerpen? a gestructureerde methode gericht op het modelleren van processen. b ontwerpmethode waarin processen en gegevens worden gecombineerd, zonder deze afzonderlijk te modelleren. c methode die gebruik maakt van structuurschema s om het gehele systeem op een topdown manier in kaart te brengen. d methode om in een zeer korte tijd werkende systemen op te leveren. Juiste antwoord: b a Onjuist, een objectgeoriënteerde methode richt zich op zowel het modelleren van processen als gegevens. (a ) b Juist, waar gestructureerde methoden processen en gegevens als aparte entiteiten worden gezien, worden deze bij objectgeoriënteerde methoden in objecten samengebracht en gemodelleerd. (a ) c Onjuist, structuurschema s worden gebruikt binnen gestructureerde methodologieën. (a ) d Onjuist, dit is een generieke beschrijving van de term Rapid Application Development (RAD). (a ) Voorbeeldexamen Informatiesystemen 5 / 26

6 Vraag 10 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Systeemontwikkeling bestaat uit een aantal fasen. Eén van deze fasen is het opstellen van een technisch ontwerp. Welke activiteit is onderdeel van de fase Technisch ontwerp? a ontwerpen van de gegevensstructuur b ontwerpen van beeldscherm layouts c bepalen systeemconcept d creëren van databases Juiste antwoord: b a Onjuist, de informatiebehoefte wordt verder uitgewerkt in een gegevensstructuur. Dit vindt plaats in de fase Functioneel ontwerp. b Juist, de binnen de fase Functioneel ontwerp ontworpen dialogen worden in de fase Technisch ontwerp verder uitgewerkt. De definitieve layout en de technische specificaties van de in- en uitvoervelden worden hier vastgesteld. c Onjuist, het systeemconcept is een globale beschrijving van de werking van het system, wat wordt beschreven tijdens de fase Definitiestudie. d Onjuist, het bouwen van bestanden en databases vindt plaats tijdens de fase Implementatie. Vraag 11 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 1 Een opstartende webwinkel voor schilderijen heeft een aantal eisen opgesteld waaraan de website moet voldoen. Een van de eisen is dat de klant een bestelling kan plaatsen via het winkelwagentje. Welke van onderstaande functionele specificaties beschrijft dit requirement correct? a b Voorbeeldexamen Informatiesystemen 6 / 26

7 c d e Juiste antwoord: d a Onjuist, in deze situatie kan een artikel in slechts één order staan. b Onjuist, het relatietype tussen de groepen factuur en artikel is overtollig. Daarnaast heeft elke klant in deze situatie een order, wat een optionele relatie is. c Onjuist, in deze situatie kan een order geen artikelen bevatten d Juist, in deze situatie heeft een klant 0 of meer orders en staat een artikel in 0 of meer orders. Elke order bevat een artikel en heeft een factuur. Elke factuur hoort bij een order. e Onjuist, in deze situatie heeft een klant altijd een order, maar hoeft een order niet bij een klant te horen. Voorbeeldexamen Informatiesystemen 7 / 26

8 Vraag 12 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 De onderstaande ontwikkelaanpakken vallen onder de fast-cycletechnieken met als doel het systeemontwikkelproces te versnellen. Welke aanpak heeft de volgende kenmerken? definiëren van deelprojecten werken met korte iteraties gebruik van voortdurende feedback a Agile ontwikkeling b Component-based Development c Joint Application Development d Rapid Application Development Juiste antwoord: a a Juist, Agile ontwikkeling kenmerkt zich door het opdelen van het project in deelprojecten, waarbij korte iteraties plaatsvinden en er voortdurend feedback gevraagd wordt. b Onjuist, een belangrijk kenmerk van Component-based Development is het definiëren van herbruikbare componenten om het systeemontwikkelproces te versnellen. c Onjuist, Joint Application Development richt zich met name op het samenbrengen van eindgebruikers en IT-specialisten om het ontwerp te bespreken. d Onjuist, bij Rapid Application Development worden vooral prototyping, visueel programmeren en 4GL programma s gebruikt. Vraag 13 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Vul het ontbrekende begrip in. Informatieplanning is het traject van beleids- en planvorming met betrekking tot de. Juiste antwoord: Informatieverzorging Ook goed: Informatievoorziening; IV; informatie verzorging; informatie voorziening Informatieplanning is het traject van beleids- en planvorming met betrekking tot de informatieverzorging. Vraag 14 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Een ontwerpeis van een nieuw informatiesysteem is: een factuur moet binnen twee minuten kunnen worden afgedrukt. Wat voor type requirement(eis) is dit? a niet-functionele requirement b functionele requirement c kwantificering van een requirement Juiste antwoord: a Voorbeeldexamen Informatiesystemen 8 / 26

9 a Juist, deze ontwerpeis is een performance-eis en deze zegt niets over de functies die het systeem dient te hebben: niet-functionele eis. b Onjuist, deze ontwerpeis is niet-functioneel. c Onjuist, Kwantificering betreft de eisen t.a.v. de te behalen doelen; het gaat hier echter om performance. Vraag 15 Toetsterm Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 Een groothandel wil een online bestelsysteem laten bouwen voor een nieuwe vorm van dienstverlening waarmee winkels 24/7 orders kunnen doorgeven. Welke benadering is geschikt als uitgangspunt voor de ontwikkelmethode? a event-benadering b bottom-up benadering c data-benadering Juiste antwoord: a a Juist, een event (bv een winkel wil een order doorgeven) is een gebeurtenis in de omgeving van het systeem waarop het systeem dient te reageren. De eventbenadering past het best bij de ontwikkelmethode. b Onjuist c Onjuist Vraag 16 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 1 Een verzekeraar wil een nieuw online front-office offertesysteem introduceren ter vervanging van de verwerking van papieren aanvragen. De directie wil inzicht krijgen in de kosten en opbrengsten van dit nieuwe systeem. Welk budgetteringsmodel zal de directie dit financiële inzicht geven? a TCO (Total Cost of Ownership) b ROI (Return On Investment) Juiste antwoord: b a Onjuist, TCO analyse geeft slechts een deel van de informatie die nodig is voor het evalueren van een IT-investering omdat TCO de kosten berekent en niet de opbrengsten. b Juist, budgetteringsmodellen als ROI geven een raming van de kosten en opbrengsten zowel materieel als immaterieel. Voorbeeldexamen Informatiesystemen 9 / 26

10 Vraag 17 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 1 Een organisatie laat een aparte interface van het CRM systeem voor de klantenservice ontwikkelen. De specificaties van de schermen worden door middel van prototyping met de gebruikers vastgesteld. Het project staat onder grote tijdsdruk. Met welke verantwoorde maatregel van de projectleider kan het proces van prototyping binnen een week worden afgerond? a De projectleider schrapt de iteratieslagen. b De gebruiker beperkt het aantal gebruikers tot de paar meest deskundige. c De projectleider beperkt zich tot het demonstreren van de gespecificeerde interface aan de gebruikers. d De projectleider stelt de maximale tijd voor de gebruikers op maximaal 1 week en stopt dan. Juiste antwoord: b a Onjuist, zonder iteratieslagen is het geen prototyping meer maar het verzamelen van requirements. b Juist, prototyping schrijft niet voor hoeveel gebruikers moeten participeren. Het toevoegen van meer gebruikers is doorgaans alleen voor het verkrijgen van meer draagvlak onder de gebruikers maar niet essentieel voor het proces van prototyping c Onjuist, als de gebruikers het prototype niet zelf gebruiken is het een presentatie, geen prototyping. d Onjuist, prototyping moet herhaald worden tot de laatste noemenswaardige onzekerheid over de functionele specificatie is weggenomen Vraag 18 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat wordt bij een regressietest gedaan? a beoordelen van de prestaties van het informatiesysteem bij verschillende werklasten b vergelijken van de testresultaten van vóór en ná het aanbrengen van wijzigingen c testen van de werking van de aangepaste onderdelen van de softwaremodules na onderhoud d testen van de belangrijkste functies van het informatiesysteem na onderhoud Juiste antwoord: b a Onjuist b Juist, bij een regressietest worden de testresultaten vóór en ná het aanbrengen van wijzigingen met elkaar vergeleken. c Onjuist d Onjuist Voorbeeldexamen Informatiesystemen 10 / 26

11 Vraag 19 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat zijn correcte voorbeelden van de begrippen Informatie en Data? Sleep de voorbeelden naar de juiste begrippen. Voorbeeld Informatie Data een serie van niet-willekeurige symbolen, X getallen, waarden of woorden een telefoonboek X een verzameling van niet-willekeurige feiten X een opgeslagen gebeurtenis of feit X verwerkte data die betekenisvol is geworden X een opgeslagen serie feiten verkregen door X observatie of door onderzoek gegevens die verwerkt zijn voor een doel X gegevens die geïnterpreteerd en begrepen zijn door de ontvanger X Geheel goed Half goed 0,5 punt Vraag 20 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Welke vorm van beheer is verantwoordelijk voor de instandhouding van de gegevensbestanden? a applicatiebeheer b functioneel beheer c informatiebeheer d technisch beheer Juiste antwoord: a a Juist, applicatiebeheer is verantwoordelijk voor de instandhouding van de gegevensbestanden. b Onjuist, functioneel beheer is verantwoordelijk voor de instandhouding van de functionaliteit van het informatiesysteem c Onjuist, informatiebeheer hoort niet bij de drie beheervormen d Onjuist, technisch beheer is verantwoordelijk voor de instandhouding van het informatiesysteem Voorbeeldexamen Informatiesystemen 11 / 26

12 Vraag 21 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Na implementatie worden in een rapport verkeerde bedragen afgedrukt. Welke vorm van onderhoud zorgt voor herstel hiervan? a adaptief onderhoud b correctief onderhoud c perfectief onderhoud d preventief onderhoud Juiste antwoord: b a onjuist b Juist, correctief onderhoud richt zich op het herstel van fouten. c Onjuist d Onjuist Vraag 22 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Het taakgebied functioneel onderhoud bestaat uit de taken met betrekking tot het onderhoud van procedures, specificaties en definities waarvoor de gebruiker zelf verantwoordelijk is. Welke 2 taakvelden zijn onderdeel van functioneel onderhoud? Let op, er zijn 2 antwoorden juist. a acceptatie b functioneel systeembeheer c gebruiksanalyse d gegevensdefinitie beheer e inhoudelijk beheer bedrijfsgegevens f onderhoud handmatige procedures Juiste antwoord: d en f Twee goed Eén goed 0,5 punt a Onjuist, dit is een taakveld van het taakgebied operationele besturing. b Onjuist, dit is een taakveld van het taakgebied gebruiksbeheer. c Onjuist, dit is een taakveld van het taakgebied operationele besturing. d Juist, dit is een taakveld van het taakgebied functioneel onderhoud. e Onjuist, dit is een taakveld van het taakgebied gebruiksbeheer. f Juist, dit is een taakveld van het taakgebied functioneel onderhoud. Voorbeeldexamen Informatiesystemen 12 / 26

13 Vraag 23 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 1 De IT-afdeling meldt aan een helpdeskmedewerker dat een incident is opgelost. Wat is een correcte volgende actie van de helpdeskmedewerker? a het afsluiten van het incident b het controleren of de IT-afdeling het incident goed heeft opgelost c het terugkoppelen van de oplossing aan de aanmelder Juiste antwoord: c a Onjuist, alleen de aanmelder kan aangeven of het incident gesloten kan worden. Het incident wordt afgesloten na terugkoppeling aan de aanmelder. b Onjuist, de aanmelder zal controleren of het incident goed is opgelost en of hij/zij akkoord gaat met de gekozen oplossing. c Juist, de helpdeskmedewerker koppelt de oplossing terug aan de aanmelder zodat deze de oplossing kan controleren en accepteren. Vraag 24 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 1 Hieronder staan enkele voorbeelden van vragen of problemen die gebruikers kunnen melden. Welke 2 vragen/problemen horen thuis bij gebruikersondersteuning? Let op, er zijn 2 antwoorden juist. a Bij het inloggen start mijn mailprogramma niet meer op. b De printer op de vierde verdieping is vastgelopen. c Het lijkt er op dat mijn computer hangt. d Hoe kan ik het abonnement van een wanbetaler per direct beëindigen? e Ik wil graag een nieuw scherm omdat die van mij van het bureau is gevallen. f Kan ik een overzicht krijgen met cliënten, verdeeld naar leeftijd? Juiste antwoord: d en f Twee goed Eén goed 0,5 punt a Onjuist, dit is een probleem voor technisch beheer. b Onjuist, dit is een probleem voor technisch beheer of de afdeling facility management. c Onjuist, dit is een probleem voor technisch beheer. d Juist, dit is een vraag voor gebruikersondersteuning. e Onjuist, dit is een vraag voor technisch beheer of de afdeling facility management f Juist, dit is een vraag voor gebruikersondersteuning. Voorbeeldexamen Informatiesystemen 13 / 26

14 Vraag 25 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Er zijn verschillende methodieken om wijzigingsbeheer in te richten. Welke 3 van onderstaande methodieken is hiervoor geschikt? Let op, er zijn 3 antwoorden juist. a ASL b ISO c ISO d ITIL e INK f ISO 9001 Juiste antwoord: a, b en d Drie goed Twee goed Eén goed 0,66 punt 0,33 punt a Juist, ASL kent een proces wijzigingenbeheer en is met name geschikt voor applicatiebeheer. b Juist, ISO kent een proces wijzigingsbeheer en is met name geschikt voor IT service management. c Onjuist, ISO is een norm voor de governance van IT en kent geen proces wijzigingsbeheer. d Juist, ITIL kent een proces wijzigingsbeheer en is met name geschikt voor technisch beheer en IT service management. e Onjuist f Onjuist Vraag 26 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 In welke eenheid wordt in de systeemontwikkeling de kwaliteit van software uitgedrukt? a aantal testruns per acceptatietest b aantal foutmeldingen gedeeld door het totaal aantal gebruikers (aantal licenties) c gebruikerstevredenheid (gemeten op een schaal van 0-100) d aantal fouten per duizend regels code Juiste antwoord: d a Onjuist b Onjuist c Onjuist d Juist, een veel gebruikte eenheid is aantal fouten per duizend regels code. Voorbeeldexamen Informatiesystemen 14 / 26

15 Vraag 27 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 In het V-model voor systeemontwikkeling worden analyse en ontwerpactiviteiten gerelateerd aan testactiviteiten. Plaats de activiteiten (gebruikers)acceptatietest, systeemtest en unittest op de juiste plaats in het V-model. Juiste antwoord: Geheel goed Half goed 0,5 punt Vraag 28 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat is de functie van middleware? a Het corrigeren bij onjuiste invoer van gegevens. b Het onderhouden van gegevens in databases. c Het faciliteren van de communicatie tussen applicaties. Juiste antwoord: c a Onjuist b Onjuist c Juist, Middleware is software die de communicatie faciliteert tussen applicaties, inclusief data transfer en controle. Voorbeeldexamen Informatiesystemen 15 / 26

16 Vraag 29 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Grote informatiesystemen worden opgebouwd uit vele software modules tijdens de implementatiefase. Hoe heet het proces van het samenvoegen van object modules? a Change b Compile c Build d Release Juiste antwoord: c a Onjuist b Onjuist c Juist, het proces van het aaneenvoegen van de gecompileerde versies van software code modules noemt men linking of build proces. Hiermee worden executables gemaakt. d Onjuist Vraag 30 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Gedurende de ontwikkeling van informatiesystemen komen bij verschillende testen allerlei fouten aan het licht. Welke werkwijze voorkomt dat elke fout leidt tot herstelwerkzaamheden aan het informatiesysteem? a inrichten van wijzigingenbeheer b classificeren van fouten c wijzigingen uitleveren in releases d fouten uitleveren in patches Juiste antwoord: b a Onjuist b Juist, door classificatie van de problemen worden beslissingen ondersteund om problemen op basis van hun ernst te escaleren naar het juiste niveau voor een gepaste vervolgactie. c Onjuist d Onjuist Voorbeeldexamen Informatiesystemen 16 / 26

17 Vraag 31 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 1 Een verzekeraar heeft concrete plannen om een nieuw pakket aan verzekeringen in de markt te zetten. Hiervoor is het noodzakelijk op korte termijn een nieuw front office offertesysteem operationeel te hebben. De concurrent zit de betreffende verzekeraar op de hielen. Het management twijfelt nog over de keuze van de methode voor de ontwikkeling van het front office offertesysteem. Welke 2 eigenschappen van RAD maakt deze methode bijzonder geschikt voor de ontwikkeling van het front office offertesysteem? Let op, er zijn 2 antwoorden juist. a Verbetering of toevoeging van functionaliteit vindt plaats binnen een volgende iteratie. b Betrokkenen worden gestimuleerd om samen te werken en snelle en effectieve beslissingen te nemen. c Objecten worden gegroepeerd in reeksen softwarecomponenten die worden gecombineerd tot de applicatie. d Workflows worden gereorganiseerd en er worden stappen gecombineerd om dubbele taken te elimineren. Juiste antwoord: a en b Twee goed Eén goed 0,5 punt a en b zijn juist. RAD (Rapid Application Development) is een methode die prototyping inzet om eindgebruikers beter te betrekken en een snellere ontwikkeling mogelijk maakt in vergelijking met traditionele methodes zoals SSADM. Vraag 32 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 1 In het testplan voor een bepaalde applicatie staan de moduletesten beschreven. Er is een outputvoorspelling voor de printmodule gemaakt. Bij het testen van deze printmodule gebruikt men een testset die men zelf mag samenstellen. Bij het uitvoeren van de test blijkt dat de outputvoorspelling geheel uitkomt. Is met deze uitkomst aangetoond dat de printmodule de gewenste uitwerking heeft? a Ja, omdat bij het samenstellen van de testset alle bekende varianten zijn meegenomen. b Nee, omdat bij het samenstellen van de testset alleen bekende varianten zijn meegenomen. Juiste antwoord: a a Juist, bij een moduletest beperk je je tot een enkele module waarbij je bepaalt of deze voldoet aan de specificaties in het detailontwerp. b Onjuist Voorbeeldexamen Informatiesystemen 17 / 26

18 Vraag 33 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 1 Een groothandel heeft een nieuwe logistiek systeem voor magazijnbeheer laten ontwikkelen. In het nieuwe volledig geautomatiseerde magazijn worden de goederen bij binnenkomst met een QR code gelabeld waardoor deze bij de orderverzameling automatisch kunnen worden gevolgd. Het MT heeft als eis dat zijn klanten geen last van de invoering mogen ondervinden. Wat is voor deze groothandel een geschikte strategie voor de invoering van het logistieke systeem? a Een directe overgang naar het nieuwe systeem. Ter voorbereiding moeten alle inkomende goederen worden gelabeld. b Een parallelle overgang naar het nieuwe systeem. Ter voorbereiding moeten alle inkomende goederen worden gelabeld. c Een gefaseerde overgang naar het nieuwe systeem. Bepaalde productgroepen worden voorzien van de labels. Juiste antwoord: c a Onjuist b Onjuist c Juist, bij een gefaseerde implementatie wordt het risico op ernstige fouten zoals bij directe overgang vermeden. Bij een business re-enginering project zoals dit is parallelle invoering ongeschikt. Vraag 34 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Hoe worden de kosten en baten van een systeemontwikkelingsproject in een informatieplan beschreven? a gedetailleerd b globaal Juiste antwoord: b a Onjuist b Juist, in het informatieplan worden de kosten en baten zeer globaal beschreven. Vaak zijn de baten niet concreet in geld of uren uit te drukken maar zijn deze meer kwalitatief van aard, zoals flexibel systeem of gebruikersvriendelijkheid. Voorbeeldexamen Informatiesystemen 18 / 26

19 Vraag 35 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Voorafgaand aan de start van een nieuw systeemontwikkelingsproject wordt een vooronderzoek uitgevoerd. Op welke vraag wordt in het vooronderzoek onder meer een antwoord gezocht? a Welke architectuurprincipes liggen ten grondslag aan het informatiesysteem? b Welk probleem lost dit project op? c Welke eisen stellen de gebruikers aan formulieren en beeldschermindeling? d Welke functies zullen met de hand worden uitgevoerd en welke worden geautomatiseerd? Juiste antwoord: b a Onjuist b Juist, in het vooronderzoek worden antwoorden gevonden op vragen als: Welk probleem lost dit automatiseringsproject op? Wat is de kans van slagen? Hoe ziet de oplossing er in grote lijnen uit? Hoeveel gaat het kosten? c Onjuist d Onjuist Vraag 36 Toetsterm Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 Een apotheker wil een informatiesysteem waarmee etiketten gemaakt kunnen worden die op te verstrekken medicijnen geplakt kunnen worden.op deze etiketten worden onder meer verstrekkingsdatum, patiëntnaam, dosering en uiterste houdbaarheidsdatum afgedrukt. Welke 2 onderdelen moet dit informatiesysteem bevatten? Let op, er zijn 2 antwoorden juist. a invoerfunctie patiëntgegevens b invoerfunctie medicijngegevens c mutatiefunctie patiënt- en medicijngegevens d invoerfunctie medicijnverstrekking e printer voor het afdrukken van etiketten Juiste antwoord: d en e Twee goed Eén goed 0,5 punt a Onjuist, dit is een functie voor de patiëntenadministratie dat ook een separaat systeem kan zijn. b Onjuist, dit is een functie voor de medicijnenadministratie dat ook een separaat systeem kan zijn. c Onjuist, dit is een functie voor de patiënten- en medicijnenadministratie dat ook een separaat systeem kan zijn. d Juist, deze gegevens hebben betrekking op de levering van medicijnen in relatie tot het etiket. Ze moeten tot het systeem behoren wil het werken. e Juist, deze hardware maakt onderdeel uit van het informatiesysteem. Het moet tot het systeem behoren wil het werken. Voorbeeldexamen Informatiesystemen 19 / 26

Deze examenopgaven bestaan uit 16 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 16 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Voorbeeldexamen Examenopgaven INFORMATIESYSTEMEN Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 16 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Het examen bestaat

Nadere informatie

Hoofdstuk: 1 Basisbegrippen

Hoofdstuk: 1 Basisbegrippen ISYF Informatiesystemen Hoofdstuk: 1 Basisbegrippen aant Css: 5 420 Informatieparadigma - blz 8 1.1 Het verband dat tussen informatiesystemen (=IS) en bedrijfsprocessen (=reëel systeem = RS). Geeft de

Nadere informatie

BEDRIJFSPROCESSEN. Een vraag levert maximaal 1 punt op.

BEDRIJFSPROCESSEN. Een vraag levert maximaal 1 punt op. Voorbeeldexamen Correctiemodel BEDRIJFSPROCESSEN Een vraag levert maximaal op. De antwoorden worden automatisch, zonder tussenkomst van een corrector, beoordeeld. Bij het toekennen van punten gelden de

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Hoofdstuk: 1 Plaatsbepaling beheer

Hoofdstuk: 1 Plaatsbepaling beheer IMF Beheer IMF Hoofdstuk: 1 Plaatsbepaling beheer aant Css: 5 767 blz 8 1.1 Organisatie en Beleid - ORGANISATIE > is een samenwerkingsverband van mensen die activiteiten uitvoeren met behulp van middelen

Nadere informatie

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep PPF Projectmatig werken Hoofdstuk: 0 aant Css: 3 271 Iteratie blz 999 999 Iteratie is herhaling, Iteratief is herhalend. Deze termen zijn begrippen uit de wiskunde en de informatica, bedoeld om aan te

Nadere informatie

Definitie: Een kenniswerker is iemand die voor het goed uitvoeren van zijn primaire taak permanent en relatief veel moet leren

Definitie: Een kenniswerker is iemand die voor het goed uitvoeren van zijn primaire taak permanent en relatief veel moet leren Informatiemanagement Rolf Bruins & Bert Pinkster., 2e ed. 1 De kenniswerker Wat is de volgorde van de informatie ladder Feiten, gegevens, informatie, kennis, wijsheid - Feiten: werkelijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Service Portfolio Management

Service Portfolio Management III. Service Portfolio Management Het Service Portfolio Management wordt gedomineerd door het beheer domein, ook wel Operations genoemd. In de praktijk wordt dit domein al snel gezien als DE IT-afdeling

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Uitwerkingen van de opdrachten bij IT-Service Management volgens ITIL 2e editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 90-430-1008-1

Uitwerkingen van de opdrachten bij IT-Service Management volgens ITIL 2e editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 90-430-1008-1 Uitwerkingen van de opdrachten bij IT-Service Management volgens ITIL 2e editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 90-430-1008-1 Inhoudsopgave: Toelichting op de antwoorden...3 Hoofdstuk 1 De

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures tussen Zorgverzekeraars Nederland en Vektis B.V. betreffende wijzigingenbeheer van EI-standaarden Protocol Plaats Zeist Datum 28-06-2007 Auteur Jos Bekkers (Vektis, afdeling

Nadere informatie

Applicatie beheer of Applicatiemanagement

Applicatie beheer of Applicatiemanagement De positie van applicatie management Model van Looijen en Deelen: 1. Technisch beheer (TB) 2. Applicatie beheer (AB) 3. Functioneel beheer (FB) Technisch beheer of Infrastructuur management Applicatie

Nadere informatie

Workflowmanagement is een methodiek die reeds sinds het

Workflowmanagement is een methodiek die reeds sinds het Methodieken Operationele ITIL-processen verbeteren met behulp van workflowmanagement 5.6 Operationele ITIL-processen verbeteren met behulp van workflowmanagement Workflowmanagement is een methodiek die

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Uittreksel. Ten geleide

Uittreksel. Ten geleide Ten geleide TMap, Test Management Approach, is een aanpak voor het gestructureerd testen van informatiesystemen. Het geeft antwoord op de wat/wanneer, hoe, waarmee en wie vragen van het testen. Om de inrichting

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures Vektis cv Betreffende: wijzigingenbeheer van CLIQ en GPH Protocol Plaats Zeist Datum 26-10-2012 Auteur Esther Klompenhouwer Versie 0.5 Status Concept 1/42 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk. Bert Dingemans

Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk. Bert Dingemans Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk Bert Dingemans Abstract Het uitwerken van een canonieke data-architectuur houdt niet op bij het uitwerken van (data)modellen. Het inzetten van een Data Virtualisatie

Nadere informatie

Uittreksel ASL 2. Application Services Library. Kwaliteitsmanagement. Wijzigingenbeheer. Continuïteitsbeheer Impactanalyse.

Uittreksel ASL 2. Application Services Library. Kwaliteitsmanagement. Wijzigingenbeheer. Continuïteitsbeheer Impactanalyse. Uitvoerend Sturend Richtinggevend Uittreksel ASL 2 Application Services Library Organization Cycle Management Applications Cycle Management Account & market Capabilities Service delivery Supplier Technology

Nadere informatie

Automatiseer het automatiseringsbedrijf

Automatiseer het automatiseringsbedrijf Automatiseer het automatiseringsbedrijf Het optimaliseren van de ontwikkelstraat Bachelor afstudeeronderzoek Stef Roskam December 2010 Augustus 2011 Bedrijfsbegeleider: R. van der Sanden Afstudeerbegeleider:

Nadere informatie

e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT

e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT U aangeboden door IBS Nederland B.V. Auteur: A.M. van den

Nadere informatie

Rapportage IT Risk Control

Rapportage IT Risk Control Rapportage IT Risk Control Algemene beheersmaatregelen IT Voorbeeld B.V. Rapportage 1 van 22 Klantgegevens: Bedrijfsnaam : Voorbeeld B.V. Afdeling : Adres : Straat 123 Amsterdam Telefoonnummer : 012-3456789

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Application Services Library. Introductie Best Practices en Framework voor Application Management

Application Services Library. Introductie Best Practices en Framework voor Application Management Application Services Library Introductie Best Practices en Framework voor Application Management Auteurs: Lucille van der Hagen, David Hinley, Machteld Meijer, Remko van der Pols, Paul Ruijgrok. Redactie:

Nadere informatie

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem Management en Informatica Consultants Steenwinkel Kruithof Associates Ed Kruithof Margareth Jonker Samenvatting SIM 3 fasen voorbereiden ontwerpen inrichten invoeren integreren besturing bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Centric Security & Continuity Services

Centric Security & Continuity Services 2006 Centric IT Solutions B.V. U ontvangt dit document onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u dit document vertrouwelijk zal behandelen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Uitwerkingen van de opdrachten bij IT-servicemanagement volgens ITIL 3e editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 978-90-430-1323-9

Uitwerkingen van de opdrachten bij IT-servicemanagement volgens ITIL 3e editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 978-90-430-1323-9 Uitwerkingen van de opdrachten bij IT-servicemanagement volgens ITIL 3e editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 978-90-430-1323-9 Inhoudsopgave: Toelichting op de antwoorden... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers - Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers Afstudeerscriptie Postgraduate IT Audit opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Scriptienummer: 1017 Datum: 23-09-2010 Auteurs: Anouk

Nadere informatie

ADVANTAGE. Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam C 8446-3

ADVANTAGE. Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam C 8446-3 ADVANTAGE Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam C 8446-3 1 Haalbaarheid invoering ITIL bij Algemene Zaken Automatisering van de Adviesdienst

Nadere informatie