Met genoegen bieden wij u ons jaarverslag over 2012, inclusief duurzaamheidsverslag, aan.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met genoegen bieden wij u ons jaarverslag over 2012, inclusief duurzaamheidsverslag, aan."

Transcriptie

1 Jadestraat RD Alkmaar Postbus GD Alkmaar Telefoon (072) Fax: (072) ING 65,10, Rabobank 37,64,50,010 K.v.K. nr, BTW nr NL 8106,96,459,6,01 datum : 28 mei 2013 onderwerp : Jaarverslag 2012 uw kenmerk uw brief van ons kenmerk : EBO bijlage(n) : Geachte relatie, Met genoegen bieden wij u ons jaarverslag over 2012, inclusief duurzaamheidsverslag, aan. Het digitale exemplaar treft u aan op onze website Met vriendelijke groet, W.C.H. van Lieshout Algemeen directeur behandeld door: Ellze Bon HVC is een handelsnaam van N V, HVC

2 HVC Jaarverslag 2012 Inclusief duurzaamheidsverslag

3 Inhoud Kaarten en kengetallen Pagina 2 Verslag van de raad van commissarissen 6 Directieverslag 1 Introductie 2 Bedrijfsactiviteiten 3 Financiële ontwikkelingen 4 Risicobeheer 5 Deelnemingen 6 Organisatie en werkgeverschap 7 Dialoog, samenwerking en ondersteuning 8 Educatie en voorlichting Corporate governance 64 Jaarrekening 69 GRI referentietabel 114 Verklaring KEMA 118 Overzicht jaarvrachten 119 Controleverklaring PwC 120 Assurance-rapport 122 Kengetallen 124 Colofon 126

4 2 / HVC Jaarverslag 2012 Kaarten en kengetallen In dit hoofdstuk treft u verschillende kaarten aan met daarop een weergave van het verzorgingsgebied van HVC, de aandeelhoudende gemeentes en waterschappen en de locaties waar onze activiteiten plaatsvinden. Achter in dit jaarverslag treft u een volledig overzicht van de belangrijkste bedrijfs prestaties. HVC verzorgingsgebied, deelnemende gemeenten Deelnemende waterschappen Hoogheemraadschap van Delfland Waterschap Hollandse Delta Hoogheemraadschap van Rijnland Waterschap Rivierenland Hoogheemraadschap van Schieland & de Krimpenerwaard Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

5 Kaarten en kengetallen / HVC zonne-energiecentrales HVC windmolenparken op land en zee Zonne-energiecentrale 20 kwp Windmolen(park) op zee Zonne-energiecentrale 45 kwp Windmolen(park) op land Zonne-energiecentrale 50 kwp Zonne-energiecentrale 100 kwp Zonne-energiecentrale 200 kwp Zonne-energiecentrale 300 kwp Zonne-energiecentrale kwp 3

6 4 / HVC Jaarverslag 2012 Overzicht van activiteiten in de omgeving van onze aandeelhouders Texel Smallingerland 100 kwp 100 kwp 100 kwp Den Helder 100 kwp 100 kwp Zijpe Hollandse Kroon Schagen Hendrik-Ido- Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Harenkarspel Medemblik Enkhuizen Opmeer Langedijk Heerhugowaard Stede Broec Bergen Koggenland Hoorn Drechterland 100 Alkmaar kwp Urk Noordoostpolder Heiloo Schermer Castricum Graft-De Rijp Zeevang Beemster Uitgeest Heemskerk Wormerland Beverwijk Purmerend Zaanstad Velsen Lelystad Dronten Zwolle Halfweg Burgerveen 45 kwp Almere Zeewolde Westland Leisveld Zederik Leerdam Nieuw-Lekkerland Alblasserdam Graafstroom Giessenlanden Hardinxveld- Giessendam Gorinchem Dordrecht Middelharnis Aandeelhoudende gemeenten Zonne-energiecentrale Compostering Slibverbrandingsinstallatie Grondstoffen Aandeelhoudende en Inzamelgemeenten Windmolen(park) op land Vergistingsinstallatie Duurzame warmte Afvalscheidingsinstallatie/ recycling Bio-energiecentrale Afvalenergiecentrale Geothermie in proeffase Proef inzamelen droog en herbruikbaar

7 Kaarten en kengetallen / 5 Bedrijfsopbrengsten (in miljoenen euro s) Genormaliseerd resultaat (in miljoenen euro s) 0,1 2 Vrije kasstroom (in miljoenen euro s) Ziekteverzuim (in procenten) FTE (aantal) Meldingen ongeval * (aantal) 7,6 7, Aanvoer afval AEC (in kton) Aanvoer hout (in kton) Aanvoer slib (in kton) Geproduceerde elektriciteit (in GWh) Geleverde warmte (in TJ) Geproduceerd Groen gas (in miljoen m 3 ) 0 1,192 Bovenstaande kengetallen zijn een selectie uit het totale overzicht van de kengetallen dat achter in het verslag wordt gepubliceerd. * Betreft medewerkers in dienst van NV HVC groep.

8 6 / HVC Jaarverslag 2012 Verslag van de raad van commissarissen NV HVC is een overheidsvennootschap van 48* gemeenten en 6 waterschappen. Voor deze overheden voert HVC activiteiten uit op het gebied van afvalbeheer en duurzame energie. Het afgelopen jaar heeft HVC zich in belangrijke mate gericht op een verbetering van de beheersprocessen. De raad heeft de directie ondersteund bij de selectie van een nieuwe accountant, PwC, die 6 december jl. door de AVA is benoemd en bij de werving van een nieuwe financieel directeur. Al met al is daarmee de financiële functie van HVC, zowel intern als extern, opnieuw gepositioneerd. Na het aantreden van de financieel directeur, medio 2012, is de gehele organisatie doorgelicht. Een en ander heeft er ook toe geleid dat de ombuigingsdoelstellingen fors zijn aangescherpt en dat voorzichtigheidshalve een aantal bedrijfsactiva zijn afgewaardeerd. Met het nemen van deze extra afschrijvingslasten gaan wij ervan uit dat daarmee alle pijn in 2012 is genomen. directie in het kader van dit programma treft. Een reductie van het aantal medewerkers met 10% maakt hiervan onvermijdelijk deel uit. Over de voor een deel ingrijpende personele gevolgen hiervan is het afgelopen jaar overleg gevoerd met de betrokken ondernemingsraden en vakbonden. In december 2012 is overeenstemming tussen directie en bonden bereikt over een naar ons inzicht evenwichtig en verantwoord sociaal plan dat rekening houdt met de beperkingen van de huidige arbeidsmarkt. In januari 2013 is ook door de leden van de bonden hiermee ingestemd. Het maakt het tegelijkertijd mogelijk de voor de bezuinigingsopgave noodzakelijke reductie van het aantal medewerkers te realiseren. De in het plan opgenomen acties richten zich in het bijzonder op begeleiding van werk naar werk. Evenals voorgaande jaren leidde de overcapaciteit van afvalenergiecentrales tot fors lagere tarieven voor de verwerking van brandbaar afval. Ook de marktprijzen voor elektriciteit zijn gedaald, waardoor de opbrengsten uit energieproductie verminderden. Deze inkomstendaling wordt gecompenseerd door invoering van een omvangrijk bezuinigingsprogramma, dat zoals hiervoor vermeld in 2012 belangrijk is geïntensiveerd. Het programma gaat uit van uitstel van niet-noodzakelijke (her)investeringen en van een ombuiging van 19 miljoen op jaarbasis. De voor uitvoering van het ombuigingsprogramma noodzakelijke herstructurering heeft van de organisatie veel aandacht gevergd. De raad ondersteunt nadrukkelijk de maatregelen die de Aan de financiering van HVC worden door banken zwaardere eisen gesteld. Deze zijn enerzijds het gevolg van een maatschappelijke ontwikkeling, waarmee alle bedrijven die van bancaire financiering afhankelijk zijn worden geconfronteerd. Anderzijds speelt een rol dat HVC vanaf haar oprichting is gefinancierd op basis van garantstelling door de aandeelhouders, om geen eigen vermogen te hoeven storten. Gedurende een aantal jaren, voorafgaand aan de financiële crisis, kon financiering plaatsvinden zonder garantstelling, maar op basis van de aandeelhoudersafspraken over de gezamenlijke exploitatie. Met de financiële crisis en de maatregelen die daarna aan banken zijn opgelegd, eindigde die periode. Gelet op de noodzaak om de financiering van HVC ook op termijn te borgen, hebben wij met de aandeelhouders overleg gevoerd * Door twee gemeentelijke herindelingen waarbij zes aandeelhoudende gemeenten zijn betrokken, is het aantal aandeelhoudende gemeenten per 1 januari 2013 afgenomen van 52 naar 48.

9 Verslag van de raad van commissarissen / 7 over de meest passende financiering van HVC. De algemene vergadering van aandeelhouders heeft eind 2012 de financiering van het bedrijf voor de toekomst zekergesteld. In samenhang hiermee heeft de raad overleg gevoerd over de betrokkenheid van aandeelhouders bij investeringen ten behoeve van enerzijds de collectieve uitvoering van wettelijke taken, zoals met name het afvalbeheer, en anderzijds de duurzame energie-activiteiten die bijdragen aan invulling van het klimaatbeleid dat meer is gebaseerd op autonoom en individueel beleid van aandeelhouders. Op het gebied van duurzame energie is afgesproken dat de financiële resultaten van nieuwe projecten uitsluitend worden gedeeld door de aandeelhouders die hierin participeren. In 2012 hebben de waterschappen die in 2010 zijn toegetreden als aandeelhouder B de samenwerking met HVC en de andere aandeelhouders geëvalueerd. Op grond van een positieve conclusie hebben deze waterschappen besloten om geen gebruik te maken van hun optie tot uittreden, maar het aandeelhouderschap te continueren. De huidige bedrijfsafvalmarkt zet de resultaten van HVC onder druk. Tegelijkertijd wordt voor de financiering van HVC een zwaarder beroep gedaan op het financieel commitment van de aandeelhouders. Het beleid van HVC en de maatregelen die het bedrijf treft, dienen het juiste antwoord te bieden op de veranderde omstandigheden waarin HVC opereert. In januari 2013 zijn met vertegenwoordigers van aandeelhouders de onderliggende vraag- en doelstellingen geformuleerd voor een herijking van de strategie. Het voornemen is om in de algemene vergadering van aandeelhouders op 25 april 2013 de te volgen koers van HVC opnieuw vast te stellen. De hiervoor genoemde economische ontwikkelingen, waar ook gemeenten en waterschappen mee worden geconfronteerd, hebben geleid tot temporisering. Het aantal nieuwe activiteiten die het afgelopen jaar zijn geïnitieerd, was beperkt. Risicobeheersing is een belangrijk aandachtsveld van de raad. In dat kader hebben wij het afgelopen jaar aandacht besteed aan onder meer de hiervoor genoemde wijziging van de personele organisatie, het financiële beheer, het management van de voor HVC relevante projecten, alsmede bijzondere voorvallen, incidenten en ongevallen. Ten aanzien van dit laatste dienen wij helaas te melden dat wij een noodlottig ongeval betreuren dat op 6 november 2012 in de afvalenergiecentrale Alkmaar heeft plaatsgevonden. Een stagiair van een technische opleiding assisteerde bij werkzaamheden in de installatie en is daarbij ten val gekomen. Het slachtoffer is enkele dagen later overleden. Wij leven mee met de achterblijvende familie en vrienden van het slachtoffer. Om lering te kunnen trekken uit de directe en onderliggende oorzaken van dit ongeval, heeft de directie een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren. De rapportage van dit onderzoek heeft de directie aan ons voorgelegd. De directie voert de voorgestelde maatregelen uit. Wij richten ons ook op de beheersing van exploitatierisico s van de afvalenergiecentrales en op de effecten van de economische crisis alsmede de financiële ontwikkeling en financiering van HVC op langere termijn. Naast deze inhoudelijke kant, richten wij ons op het proces waarlangs de directie al dan niet systematisch risico s identificeert, afweegt en beheerst. In het directieverslag geeft de directie een toelichting op het risicobeheer.

10 8 / HVC Jaarverslag 2012 heer Van Hoek zal worden voorzien door de gemeenschappelijke regelingen AIJZ en CAW. De raad kwam in 2012 zeven keer bijeen. De directie was bij deze vergaderingen aanwezig. Daarnaast heeft de raad, zonder aanwezigheid van de directie, zijn eigen functioneren en dat van de directie geëvalueerd. Twee vertegenwoordigers van de raad hebben met de centrale ondernemingsraad de algemene gang van zaken binnen het bedrijf besproken, alsmede het door de directie in gang gezette bezuinigingstraject. Naast de geplande vergaderingen had de voorzitter van de raad regelmatig contact met de algemeen directeur. De commissarissen zijn, op enkele uitzonderingen na, bij alle vergaderingen aanwezig geweest. Aan de hand van directierapportages, waarvan de maand- en kwartaalcijfers deel uitmaken, laat de raad zich informeren over de prestaties van HVC. De maand- en kwartaalcijfers worden afgezet tegen het jaarplan. Daarnaast rapporteert de directie periodiek over de implementatie van adviezen van de externe accountant. Bij iedere vergadering informeert de directie de raad over actuele ontwikkelingen en vindt besluitvorming plaats over voorstellen van de directie die de goedkeuring van de raad nodig hebben. De raad kent een auditcommissie en een remuneratiecommissie. De auditcommissie bestaat uit de heren ing. H. Akkerman, ir. M.G.M. den Blanken, drs. W.G. Kooijman (voorzitter) en F.H. Schreve, en kwam in 2012 vijf keer bijeen. Onderwerpen die onder andere werden besproken zijn het verslag van de accountant en de conceptjaarrekening, de afschrijvingsmethodiek, de aanbesteding en selectie van de nieuwe accountant, het plan van aanpak voor de verbetering van de internal control, het meerjarentreasuryplan en de conceptbegroting. De remuneratiecommissie wordt gevormd door de heren drs. S.H. Binnendijk, Ph. van den Hoek en drs. A. Verberk (voorzitter). Vorig jaar eindigde de benoemingstermijn van de heer ir. F.G. van Hoek. Wij zijn de heer Van Hoek erkentelijk voor zijn jarenlange betrokkenheid en inzet voor HVC. In de vacature die is ontstaan door het afscheid van de De raad van commissarissen heeft negen leden. Op grond van de statuten worden vijf leden rechtstreeks benoemd door (clusters van) deelnemende overheden. Deze benoemingsregeling houdt verband met het overheidskarakter van HVC. De aldus benoemde leden zijn om die reden niet onafhankelijk in de zin van artikel III.2 van de corporate-governancecode. Dat wordt overeenkomstig de code in dit verslag vermeld. De overige leden benoemt de raad van commissarissen zelf, waarvan één lid op basis van een versterkt voordrachtsrecht van de centrale ondernemingsraad. Indien bij een structuurvennootschap zoals HVC van het aantal natuurlijke personen dat zetels bezet in het bestuur of de raad van commissarissen minder dan 30% man of vrouw is, dient op grond van de artikelen 166 en 276 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek deze als onevenwichtig gekwalificeerde verdeling te worden toegelicht. Wij lichten de situatie bij HVC als volgt toe. Het bestuur van HVC is samengesteld uit één natuurlijk persoon. De wet is hierop niet van toepassing. De raad bestaat op dit moment volledig uit mannen. Op grond van de hiervoor beschreven benoemingsregeling worden vijf leden van de raad van commissarissen direct benoemd door (clusters) van deelnemende overheden. Benoeming van leden vindt derhalve niet door één orgaan plaats, waardoor een op dit aspect toegespitst benoemingsbeleid moeilijk is te realiseren. Deze belemmering geldt in beginsel niet voor de drie plus één leden die door de raad zelf worden benoemd. De huidige benoemingen kennen deels een historische achtergrond. Wij onderschrijven echter de wenselijkheid van een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen in de raad. Wij zullen daarom de algemene vergadering van aandeel-

11 Verslag van de raad van commissarissen / 9 houders voorstellen de profielschets op dit punt aan te passen. De profielschets is eveneens van toepassing op de benoeming van leden door de raad zelf. Aan de aandeelhouders A en B (zie hiervoor de structuur van de onderneming bij het hoofdstuk Corporate Governance ) is overeenkomstig eerdere besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders een bedrag aan garant stellingsprovisie uitgekeerd ter grootte van 6,2 miljoen, respectievelijk 0,5 miljoen. HVC heeft over 2012 een genormaliseerd nettoresultaat uit gewone bedrijfsvoering behaald van 1,6 miljoen negatief. Besloten is om per 1 januari 2011 de afschrijvingsmethode te wijzigen van annuïtair naar lineair, teneinde nu en in de nabije toekomst afschrijvingslasten te nemen die dan op de wat langere termijn, in een meer onzekere toekomst, achterwege kunnen blijven. Deze wijziging leidt in 2012 tot een extra afschrijvingslast van 13 miljoen. Naast deze post is in 2012 voorzichtigheidshalve voor 8,8 miljoen aan eenmalige afwaarderingen en voorzieningen genomen. In het directieverslag wordt in het hoofdstuk Financiële ontwikkelingen het resultaat nader toegelicht. De winst-en-verliesrekening sluit, rekening houdend met voornoemde factoren met een negatief resultaat van 19,5 miljoen. De investeringsstop en eerste maatregelen van ombuigen sorteren effect op de kasstromen. De vrije kasstroom bedroeg 67 miljoen (2011: -/- 12 miljoen) en de nettoschuldpositie daalde met 28 miljoen. Met de herstructurering en de daarmee samenhangende ombuigingsmaatregelen die het afgelopen jaar zijn doorgevoerd, verwachten wij dat met ingang van verslagjaar 2013 de operationele resultaten weer een opgaande lijn zullen laten zien. De raad van commissarissen stelt de algemene vergadering van aandeelhouders voor: het resultaat te onttrekken aan de overige reserves, waardoor het eigen vermogen afneemt tot 68,2 miljoen; de jaarrekening vast te stellen; de directie decharge te verlenen voor het gevoerde beheer; de raad van commissarissen decharge te verlenen voor het gehouden toezicht. Ten slotte danken wij directie en medewerkers voor de geleverde inspanningen gedurende het boekjaar De raad van commissarissen, 28 maart 2013 prof. drs. A. Verberk (voorzitter) ing. H. Akkerman drs. S.H. Binnendijk ir. M.G.M. den Blanken Ph. van den Hoek drs. W.G. Kooijman mr. J.H. Oosters F.H. Schreve

12 10 / HVC Jaarverslag 2012 Directieverslag Het boekjaar 2012 wordt evenals het jaar ervoor, gekenmerkt door verslechterende economische omstandigheden, die ook voelbaar zijn voor HVC. Bij het boekjaar zijn een aantal financiële kanttekeningen te plaatsen. Veel aandacht is besteed aan optimalisatie van interne beheersprocessen, het doorvoeren van ombuigingsmaatregelen en het nemen van lasten, teneinde voor de komende jaren goed gepositioneerd te zijn. De Nederlandse afvalenergiecentrales worden geconfronteerd met overcapaciteit, waardoor de verwerkingstarieven voor brandbaar bedrijfsafval dalen. Dit leidt ook voor HVC tot lagere inkomsten. Wij verwachten hierin de komende jaren geen verbetering. Ook bij de verwerking van rioolwaterzuiveringsslib is sprake van een negatieve ontwikkeling. De slibreductie maatregelingen van rioolzuiveringsinstallaties zijn de oorzaak van een structureel lager aanbod van zuiveringsslib aan de slibverwerkingsinstallatie van HVC. Dit leidt tot eveneens tot lagere inkomsten. Daarnaast is de energiemarkt volatiel. In 2012 zijn de marktprijzen voor elektriciteit gedaald, waardoor de opbrengsten voor energie verminderen. Om deze negatieve financiële ontwikkelingen op te vangen en de operationele resultaten de komende jaren te verbeteren, hebben we vorig jaar, zoals reeds in de aanhef vermeld, een herinrichting van de organisatie doorgevoerd, een stringenter beleid voor de bedrijfsvoering ingevoerd en een omvangrijk bezuinigingsprogramma gestart. We hebben de organisatie (her)ingericht om beter in staat te zijn onze doelstellingen op het gebied van grondstoffen en duurzame energie te realiseren en onze operationele resultaten daarmee te verbeteren. Efficiency en naadloze inhoudelijke aansluiting op het beleid van de in HVC deelnemende overheden zijn hierbij leidraad. De kwaliteit van deze verbinding bepaalt het bestaansrecht van HVC. De invoering van een stringenter beleid ten aanzien van de bedrijfsvoering is vormgegeven door de opzet van een verbeterprogramma waarmee de bedrijfsprocessen efficiënter en effectiever zijn gemaakt en waarmee de organisatie scherper stuurbaar en beheersbaar is. Het bezuinigingsprogramma behelst enerzijds uitstel van nietnoodzakelijke (her)investeringen en anderzijds een ombuigingsen bezuinigingsoperatie van jaarlijks 19 miljoen. Onderdeel van de bezuinigingen is een (onvermijdelijke) reductie van 10% van het aantal arbeidsplaatsen bij ons bedrijf. Het overleg met de centrale ondernemingsraad en de vakorganisaties heeft eind vorig jaar uiteindelijk geleid tot een akkoord en een evenwichtig en verantwoord sociaal plan, waarin de component voor begeleiding van werk naar werk, veel aandacht heeft gekregen. Met de genoemde maatregelen staan we gesteld voor de komende jaren. De eerste tekenen van bovengenoemde maatregelen beginnen al zichtbaar te worden in het boekjaar 2012 middels een grotere vrije kaststroom en een vermindering van de nettoschuldpositie. De schattingswijziging, een aantal incidentele waardeverminderingen en een voorziening voor de reorganisatie, drukken het resultaat van 2012.

13 Directieverslag / 11 Met de aandeelhouders herijken we het komende jaar opnieuw onze strategie. We zullen daarbij de ontwikkelingen op het gebied van grondstoffen, afval en duurzame energie combineren met de ontwikkelingen in de financiële markten en de ambities en mogelijkheden en de (maatschappelijke) ruimte van onze aandeelhoudende overheden. Ook bij een aantal van onze aandeelhouders zien wij dat de focus verschoven is van ambitie naar huis op orde. De geldende standaarden, normen en wet- en regelgeving zijn uitgangspunt voor de wijze waarop HVC haar activiteiten uitvoert. Veiligheid en gezondheid zijn hierbij thema s die de hoogste prioriteit hebben. Helaas hebben wij voor het eerst in ons bestaan een bedrijfsongeval met dodelijke afloop te betreuren. Wij zullen daarom de veiligheidscultuur in het komende jaar verder aanscherpen. Daarnaast kan een aantal van onze bedrijfsactiviteiten impact hebben op de lokale leefomgeving die betrokkenen als ongewenst ervaren. Hierbij valt te denken aan de emissies van de bio-energiecentrale, afvalenergiecentrales, vergistingsinstallaties en inzamelvoertuigen. Om hieraan tegemoet te komen, voeren wij een actieve, open dialoog om de maatschappelijke wensen en bedrijfsactiviteiten van HVC op elkaar aan te sluiten. Wij ervaren daarbij geen operationele knelpunten. Door de sterke groei van HVC in de afgelopen jaren is wat minder aandacht besteed aan de interne organisatie. De komende periode zullen we meer focussen op consolidatie en organisatie van onze interne processen. Vanwege de huidige economisch gure tijden zullen we ons de komende jaren richten op wat meer lokale, kleinschalige investeringen in grondstoffenmanagement en duurzame energie. We nodigen onze aandeelhouders en andere betrokkenen graag uit om met ons te verkennen hoe wij initiatieven en mogelijkheden voor verdere samenwerking op het gebied van materiaalhergebuik, afvalbeheer en duurzame energie kunnen vormgeven, teneinde een bijdrage te kunnen leveren aan een circulaire economie, waarbij de uitputting van schaarse grondstoffen en bedreiging van het klimaat worden voorkomen. Wim van Lieshout Algemeen directeur

14 12 / HVC Jaarverslag Introductie Dit jaarverslag rapporteert over het kalenderjaar 2012 en bevat ook het duurzaamheidsverslag. Met een duurzaamheidsverslag rapporteert een organisatie over haar economische, ecologische en sociale prestaties. Dit integrale jaarverslag is opgesteld overeenkomstig de toepasselijke wettelijke eisen aan het jaarverslag en de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI versie 3.1) voor een duurzaamheidsverslag. HVC rapporteert overeenkomstig de richtlijnen van Global Reporting Initiative op niveau C+. De methode van rapporteren is ten opzichte van het duurzaamheidsverslag 2010 en 2011 niet significant gewijzigd. Over dit verslag In tegenstelling tot de vorig jaar uitgesproken ambitie, wordt over 2012 niet op niveau B+ gerapporteerd. Door een ingrijpende interne reorganisatie had behoud van de kwaliteit van onze dienstverlening de hoogste prioriteit. Voor de rapportage over onze economische, ecologische en sociale prestaties, zijn overeenkomstig eerdere jaren, dertien prestatie-indicatoren geselecteerd. De selectie vond plaats op basis van ingeschatte relevantie voor belanghebbenden bij HVC. De tabel op pagina 114 geeft een overzicht weer. Wij hebben PwC Accountants NV ( PwC ) gevraagd dit duurzaamheidsverslag te beoordelen voor het boekjaar Het assurancerapport van PwC treft u aan op pagina 122. De activiteiten van HVC vloeien voort uit beleid van de deelnemende overheden op het gebied van afvalbeheer en duurzame energie. De kernprocessen van HVC houden verband met de wens (afval)kringlopen te sluiten, de opwekking van duurzame energie te bevorderen en onvermijdelijk vrijkomende emissies te beperken. HVC beschouwt betrokken overheden, omwonenden en burgers als gebruikers van diensten als meest belanghebbend hierbij. Dit verslag rapporteert uitsluitend over de duurzaamheidsaspecten van HVC en geconsolideerde meerderheidsdeelnemingen, tenzij anders vermeld. In het verslag over 2011 hebben wij gesteld dat in 2012 wordt bepaald hoe in de toekomst over duurzaamheidsaspecten van minderheidsdeelnemingen en joint ventures wordt gerapporteerd. De voor duurzaamheid relevante aspecten van minderheidsdeelnemingen en joint ventures zijn, voor zover voor HVC relevant, kwalitatief beschreven. HVC Gemeenten en waterschappen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van taken op het gebied van het afval(water)beheer. HVC voert deze taken uit voor 48 gemeenten en 6 waterschappen in Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Friesland, die ook alle in HVC deelnemen. De aandeelhouders van HVC hebben eveneens beleidsdoelstellingen vastgesteld voor CO 2 -reductie in het kader van hun klimaatbeleid. De opdracht aan HVC is om ook aan de realisatie daarvan bij te dragen.

15 Directieverslag 1 Introductie / 13 Visie Het besef van wereldwijde uitputting van schaarse natuurlijke hulpbronnen en bedreiging van ecologische diversiteit vraagt om verandering. Gemeenten en waterschappen dragen daaraan op diverse manieren bij. Het initiëren van beleid voor duurzaam afvalbeheer en CO 2 -reductie ligt dan voor de hand. Het gevoel van urgentie dat is ontstaan over het veranderende klimaat, heeft zich de afgelopen jaren wereldwijd vertaald in klimaatakkoorden en CO 2 -reductiedoelstellingen. Ook de in HVC deelnemende overheden worden daarmee geconfronteerd, alleen al vanwege de afspraken die er op nationale schaal zijn gemaakt. De activiteiten van HVC richten zich op de uitvoering van dit beleid. De ambities van de overheden zijn niet gering en vragen om omvangrijke investeringen. Duidelijk is dat, gezien de beperkte investeringsruimte van HVC, de bijdragen die HVC zou kunnen leveren niet meer kunnen zijn dan een bescheiden stap. Overigens zien wij ook bij onze aandeelhouders, geconfronteerd met forse bezuinigingstaakstellingen, temporisering van beleid c.q. verschuiving van prioriteiten. Als startpunt voor HVC geldt de energetische verduurzaming van de productie-installaties voor het afval(water)beheer. De afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet. Het benutten van restwarmte voor stadsverwarming en het vergisten van groente-, fruit en tuinafval zijn de meest in het oog springende voorbeelden. Inmiddels ontplooit HVC, weliswaar in beperkte mate, ook activiteiten die zich uitsluitend richten op de productie van duurzame energie. In het hoofdstuk Bedrijfsactiviteiten worden deze activiteiten nader toegelicht. De visie van HVC impliceert dat afval zo veel mogelijk dient te worden ingezet als grondstof voor nieuwe producten. Door introductie van nieuwe vormen van inzameling, scheiding en opwerking kunnen de aanwezige hergebruiksmogelijkheden beter worden benut. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat deze mogelijkheden worden ingezet in samenhang met de voorafgaande en volgende schakels in de keten. Op dit moment wordt landelijk circa 50% van het huishoudelijk afval gescheiden en hergebruikt. De opgave is, gelet op de brief van oud-staatssecretaris Atsma van 25 augustus 2011, om in tot 65% recycling van huishoudelijk afval te hebben gerealiseerd. Zolang reststromen nog niet kunnen worden hergebruikt, zoals (gemengd) huishoudelijk restafval en verontreinigde biomassastromen uit afval, vindt verbranding met energieterugwinning plaats. Groente-, fruit- en tuinafval wordt vergist ten behoeve van groen gas- en compostproductie. Ook de verbrandings- en vergistingsprocessen worden voortdurend geoptimaliseerd. Op weg naar 65% recycling Doelstelling 65,0% 46,5% 47,8% 49,8% 49,8% 31,7% 0% Overig gescheiden Textiel Kunststofverpakkingen Oud papier en karton Gescheiden grof afval AEEA Verpakkingsglas GFT-afval Brongescheiden huishoudelijk afval (bron: CBS). Data van 2012 zijn geëxtrapoleerd van gegevens De praktijk leert dat tussen 2010 en 2012 de gescheiden kunststofverpakkingeninzameling substantieel is toegenomen.

16 14 / HVC Jaarverslag 2012 Strategische doelstellingen en uitgangspunten HVC stelt zich als doel om bij de uitvoering van de aan haar opgedragen taken meerwaarde voor haar aandeelhouders te genereren. Daarvoor worden de volgende uitgangspunten gehanteerd, die deels elders in dit verslag nader worden uit gewerkt. Duurzaamheid HVC wil haar activiteiten zodanig vormgeven dat deze passen in een duurzame ontwikkeling. Deze beoogt tegemoet te komen aan wensen en behoeften van vandaag, maar brengt daarbij de mogelijkheid van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien niet in gevaar. Uitputting van natuurlijke hulpbronnen en voortdurende consumptie van fossiele brandstoffen zijn fenomenen die daarmee in strijd zijn. Streven naar duurzaamheid heeft impact op de kwaliteit van producten en diensten en de daarmee samenhangende productieprocessen, op werkgeverschap en op de interactie, zoals samenwerking en dialoog, met de maatschappelijke omgeving. De duurzaamheid van HVC hangt immers ook af van de wijze waarop het handelen en de daarbij te maken afwegingen van HVC door de omgeving worden ervaren. Duurzaamheidsbeleid HVC Diensten en producten WERKEN Productieproces en bedrijfsvoering Educatie en voorlichting DELEN Samen zorgen voor een goed (leef)klimaat nu en in de toekomst > Werkgeverschap Duurzame partnerschappen en allianties INVESTEREN van anderen Initiatieven Type en selectie van activiteiten Het activiteitenportfolio van HVC komt voort uit het beleid van de deelnemende overheden op het gebied van afval(water)- beheer en duurzame energie. HVC initieert nieuwe activiteiten op basis van een integrale afweging van maatschappelijke kosten en opbrengsten. Ecologische voetafdruk en omgeving HVC streeft ernaar de gevolgen van haar activiteiten voor het milieu zo klein mogelijk te maken. Minimalisatie van de ecologische voetafdruk die voortvloeit uit haar activiteiten. Dat kan alleen in overleg met anderen. Voorafgaand aan omvangrijke initiatieven wordt daarom altijd met lokale belanghebbenden afgestemd of en hoe voorgenomen activiteiten op een verantwoorde wijze kunnen worden ingepast en vooral ook: hoe. Bijvoorbeeld door geur- en rookgasemissies van verwerkingsinstallaties zo veel mogelijk te beperken. Maar de wijze waarop HVC door de omgeving wordt ervaren, hangt van veel meer factoren af. Enkele voorbeelden daarvan zijn: de manier waarop burgers worden tegemoet getreden als zij grof huishoudelijk afval brengen naar een afvalbrengstation; de wijze waarop inzamelauto s door woonwijken rijden en medewerkers rolcontainers legen; het beheer van ondergrondse inzamelmiddelen en het schoon houden van de omgeving daarvan; de afhandeling van klachten van burgers over afvalinzameling; de levering van warmte en daarmee samenhangende dienstverlening, zoals facturatie en klantenservice, aan huishoudens en bedrijven. Maatschappelijk verantwoorde kosten HVC hanteert voor de uitvoering van de activiteiten voor de deelnemende overheden het principe van kostprijs+ en een transparante kostenstructuur, zodat keuzes helder kunnen

Profiel 3. Kerncijfers 5

Profiel 3. Kerncijfers 5 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Profiel 3 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 6 - Missie, Visie & Strategie - Cogas en de maatschappij - Belangrijkste ontwikkelingen 2014 - Infra & Beheer - Energiemanagement

Nadere informatie

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste 4 vijfen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tachtig ste boekjaar 2014 1 2 Bericht van de raad van commissarissen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

1 Jaarverslag 2006. 1 ENECO Holding N.V.

1 Jaarverslag 2006. 1 ENECO Holding N.V. 1 Jaarverslag 2006 1 ENECO Holding N.V. ~ Ge'integreerd lnhoud Kengetallen Voorwoord Bericht van de Raad van Comrnissarissen Profiel 1 Organograrn 2 4 6 8 9 Netwerkgebonden activiteiten lnfrabedrijf ENECO

Nadere informatie

Zelfstandig en gezond

Zelfstandig en gezond Zelfstandig en gezond Middelburg, 12 november 2012 Inhoud Inhoud 1. Inleiding en verantwoording 3 2. De strategie 5 3. Een zelfstandig en gezond DELTA: goed voor alle stakeholders 8 3.1 Een zelfstandig

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Kern Profiel Koninklijke BAM Groep wil op verantwoorde wijze deelnemen aan de maatschappij. Verdere uitwerking van het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

De essentie van 2004. het jaarverslag

De essentie van 2004. het jaarverslag De essentie van het jaarverslag Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur 2 Bericht van de Raad van Commissarissen 3 Profiel van Essent N.V. 4 Kerncijfers 5 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

WELZORG MVO-BELEID. Duurzaam in beweging. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. december 2009

WELZORG MVO-BELEID. Duurzaam in beweging. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. december 2009 december 2009 WELZORG Duurzaam in beweging MVO-BELEID Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 Inhoudsopgave Welzorg in t kort Introductie Welzorg in t kort 2 Boodschap van de CEO 3 MVO-beleid Beleidsverklaring

Nadere informatie

Goed voorbereid op de

Goed voorbereid op de Goed voorbereid op de toekom st Jaarverslag 2008 Essent in 2008 Profiel Essent is het grootste energiebedrijf in Nederland. 2,6 miljoen huishoudelijke en zakelijke klanten nemen gas, elektriciteit, warmte

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET GEHEEL

DE KRACHT VAN HET GEHEEL DE KRACHT VAN HET GEHEEL ONZE MENSEN BEDRIJFSONGEVALLEN INJURY FREQUENCY RATE AANTAL MET VERZUIM 166 144 BEDRIJFSONGEVALLEN MET VERZUIM PER MILJOEN GEWERKTE UREN 0 ONGEVALLEN 94 9,4 9,0 0 2011 2012 2015

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

jaarverslag 2009 samen regie over energie

jaarverslag 2009 samen regie over energie jaarverslag 2009 samen regie over energie inhoud kerngegevens over dit verslag voorwoord door de voorzitter van de raad van bestuur 3 5 I 1 2 in vogelvlucht profiel van alliander jaaroverzicht 2009 7 8

Nadere informatie

Profiel 3. Kerncijfers 5

Profiel 3. Kerncijfers 5 jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Profiel 3 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Missie, Visie & Strategie 7 Cogas en de maatschappij 7 Belangrijkste ontwikkelingen 2013 8 Infra & Beheer 10 Energiemanagement

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

es sen Essent Holding J AAR Arnhem Businesspark VERSLA Utrechtseweg 310 Gebouw B01 6812 AR Arnhem Postbus 268 2001 6800 AG Arnhem

es sen Essent Holding J AAR Arnhem Businesspark VERSLA Utrechtseweg 310 Gebouw B01 6812 AR Arnhem Postbus 268 2001 6800 AG Arnhem JAARVERSLAG 2 0 0 1 In Duitsland gebruiken we de naam Essent niet. Toch voelen we ons wel degelijk verwant, want ook in Nederland kiest men voor dezelfde core-business als hier in Bremen. Aan het gebruik

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. Een keten van kracht

Jaarverslag 2005. Een keten van kracht Jaarverslag 2005 Een keten van kracht Jaarverslag 2005 Een keten van kracht Inhoudsopgave Een keten van kracht 5 Profiel van Essent N.V. 6 Kerncijfers 2001-2005 8 1 Voorwoord voorzitter Raad van Bestuur

Nadere informatie

Energie geef je door Jaarverslag 2014

Energie geef je door Jaarverslag 2014 Energie geef je door Jaarverslag 2014 Alliander Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Over dit verslag 3 Over Alliander 6 Over ons bedrijf 7 Onze missie en visie 10 Trends en marktontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld Jaarverslag 2012 De TOEKOMST VAN ENERGIE Start van de gasproductie uit het Groningen-veld 1963 over ebn EBN B.V., gevestigd in Utrecht, is actief in het opsporen, produceren, opslaan en verhandelen van

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014 Jaarrekening 2013 ANWB BV Den Haag, 11 maart 2014 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB BV

Nadere informatie

JAAR MAGAZINEapril 2015 inspiratie uit afval, grondstoffen en energie oud

JAAR MAGAZINEapril 2015 inspiratie uit afval, grondstoffen en energie oud SCHOON JAAR MAGAZINE april 2015 inspiratie uit afval, grondstoffen en energie Nieuw papier is oud papier Op weg naar circulaire economie Wind op zee grensverleggende projecten Afval scheiden samen halen

Nadere informatie

jaarverslag 2010 in verbinding

jaarverslag 2010 in verbinding jaarverslag 2010 in verbinding inhoudsopgave Over dit verslag Kerngegevens Voorwoord door de voorzitter van de Raad van Bestuur 3 4 5 I Alliander Profiel Missie, visie, ambities en kernwaarden Strategie

Nadere informatie

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 2012 2 VOORWOORD De financiële markten zijn continu in beweging. Die beweging is er sinds het uitbreken van de crisis niet minder om geworden. Het is van groot belang dat de financiële sector

Nadere informatie

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam 1 DELTA N.V. The multi-utility company Elke dag werken aan een leefbare toekomst. DELTA is een multi-utility company. Wij

Nadere informatie