Financiën (Financiële) voortgangsrapportage projecten. Kennis te nemen van de (financiële) voortgangsrapportage projecten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiën (Financiële) voortgangsrapportage projecten. Kennis te nemen van de (financiële) voortgangsrapportage projecten"

Transcriptie

1 Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht Datum 3 januari 211 Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze (n.v.t.) kennisname Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van bestuur n.v.t. bijlage Fatale termijn nee Bijlagen 1 Ons kenmerk Zaaknr. B&W besluit 3 januari 212 Portefeuillehouder J.P. Tanis Financiën Onderwerp (Financiële) voortgangsrapportage projecten Wat wordt gevraagd Kennis te nemen van de (financiële) voortgangsrapportage projecten Toelichting Bijgaande stukken Ambtelijk contactpersoon De raad is een (financiële) update toegezegd over de projecten. Dit raadsvoorstel beoogt daarin te voorzien, in lijn met eerdere informatie (18 januari 211 en in de zomernota 211) College informatiebrief E.J. van Genderen Tel.nr. (184) Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de waarnemend burgemeester, J.H. Koetsenruijter A.G.M. van de Vondervoort Kopieën aan: Archief

2 College informatiebrief Opmerkingen vooraf De raad is een voortgangsrapportage toegezegd over de projecten. Deze college informatiebrief is daarop gericht. De informatie is beknopt en primair financieel georiënteerd, maar voldoet (nog) niet aan de wens van de raad om een brede afweging te kunnen maken. Wel wordt in deze rapportage daartoe een eerste aanzet gegeven: er wordt een keuze gemaakt welke projecten niet meer terugkomen in toekomstige rapportages; doel hiervan is om meer focus te krijgen op de projecten die er echt toe doen, beeldbepalend zijn. Daarnaast wordt een eerste inzicht gegeven in de vrije ruimte in de algemene reserve. Bedoeling is om de voortgangsrapportage projecten te gaan inbedden in de sturingscyclus. Over de vormgeving daarvan is op 21 november jl. met de auditcommissie besproken dat deze in het eerste kwartaal 212 zal worden behandeld. De huidige projectrapportages en deze meer financieel georiënteerde rapportage zullen worden geïntegreerd. De rapportage In deze rapportage wordt onderscheid gemaakt tussen een viertal categorieën projecten: 1. Uitvoeringsfase 2. In voorbereiding: ontwikkelingsfase 3. In voorbereiding: initiatieffase Hieronder treft u deze vier categorieën in afzonderlijke tabellen aan. Gestreefd is naar een visueel georiënteerde opzet, zonder cijfers. Alleen daar waar (aanvullende) financiële kaders noodzakelijk zijn, is dat aangegeven. Legenda Kolom Financieel Voorb. = voorbereiding Uitv. = uitvoering Financieel Betekenis Voorb. Uitv. Loopt binnen budget (Extra) middelen nodig Wordt nog over gesproken Kolom Rapportage Gaat uit rapportage (afgerond geen groot project etc.) Kolom Projectstatus Wordt nog aan gerekend Is stopgezet / afgerond Gaat door naar volgende fase 1

3 Projecten in uitvoering Financieel Opmerkingen Voorb. Uitv. Baanhoek-West Anne de Vrieslocatie Wordt in samenhang beschouwd met mogelijke ontwikkeling Brede School Beatrixlocatie Bonkelaarplein e.o. incl. bibliotheek Start 212; tijdelijke voorziening bibliotheek P.M. Knaap/Kerkbuurt Dit project is afgerond Stationspark II Oude Uitbreiding West Overschrijding ca. 1.. Hierover wordt overleg gevoerd met Tablis Reconstructie Dit project is afgerond Stationsweg Rembrandtlaan Merwedelingelijn Haltes Baanhoek + Sliedrecht Extra kosten fundering, sloop ticketgebouw + uitbreiding P+R passen binnen budget; geen Economische structuurvisie (uitvoeringsambities) Ontwikkelingsvisie Kerkbuurt (uitvoeringsprogramma) aankoop gronden Bij uitvoering van de visie kunnen nieuwe projecten worden opgestart Bij uitvoering van de visie kunnen nieuwe projecten worden opgestart Projecten in voorbereiding: ontwikkelingsfase Burgemeester Financieel Voorb. Uitv. Opmerkingen Winklerplein Benedenveer P.M. Vanwege de gesprekken die nog gaande zijn met projectontwikkelaars bestaat in dit plan nog een financieel risico dat vooralsnog is ingeschat op 1,5 mln. De grondexploitatieberekening zal, op basis van het aangepaste bestemmingsplan, eind 211 worden geactualiseerd; daarbij worden diverse scenario s (met elk eigen financiële consequenties) voor de uitwerking uitgewerkt. Plaatje (voorbereidingskrediet) De Driehoek (voorbereidingskrediet) Woonboulevard (beeldkwaliteitsplan c.a.) Yulius gebiedsinrichting Watertorenterrein (voorbereidingskrediet) Ziezo (voorbereidingskrediet) Inrichtingskosten bibliotheek P.M. Voornemen is dit project op basis van een business-case, waarin ook de budgettaire kaders worden aangegeven, door de ROM-D te laten uitvoeren vanwege het regionaal belang van watergebonden bedrijven P.M. Dit project wordt bezien in relatie met het Plaatje Het bestemmingsplan is in procedure Investering geraamd op 5. 2

4 Projecten in voorbereiding: initiatieffase Rivierdijk West e.o. (Lanser, apotheek, Van Bekkum, Vogel) Financieel Voorb. Uitv. Opmerkingen Samenhang in gebied (De Stoep) Uitbreiding De Stoep Investering geraamd op 2, mln. Financiering nader te bezien Duurzame oplossing P.M. P.M. woonwagencentra Recreatief Knooppunt / Stationspark III P.M. P.M. Bezien moet worden of de ROM-D een rol krijgt in dit project. Brede school Definitieve vormgeving mede afhankelijk van keuzes rondom Anne de Vrieslocatie Vernieuwing gemeentewerf / milieustraat Commerciële ruimte Bonkelaar P.M. Optioneel kan de gemeente 25 m2 afnemen tegen 2./m2. Financieel afwegingskader Om verder te komen in het realiseren van projecten, is het belangrijk om inzicht te hebben in de beschikbare middelen. Daartoe kan onderstaand overzicht een eerste aanzet zijn. Omschrijving Bedragen x 1. Algemene reserve (ultimo 215) 8.46 Reserve Egalisatie Grondkosten Woningbouw (ultimo 215) 735 Reserveren voor risico s Beschikbaar 4.25 Totaal benodigd -2.6 Resteert Het financiële beeld moet echter verder worden gecompleteerd: De financiële ruimte die ontstaat vanuit dividenden, kan deels (surplus boven 2.) voor projecten worden ingezet; Reserverings- en rentebeleid dient te worden herzien; dit zal in het eerste halfjaar 212 gebeuren. De exploitatieruimte die hierdoor mogelijk ontstaat, kan (gekapitaliseerd) worden ingezet voor investeringen; Voorts moeten de diverse plannen in alternatieven worden doorgerekend. Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de waarnemend burgemeester, J.H. Koetsenruijter A.G.M. van de Vondervoort 3

5 Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht Datum 13 december 211 Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van bestuur n.v.t. Fatale termijn nee Bijlagen Ons kenmerk Zaaknr. B&W besluit d.d. 6 december 211 Portefeuillehouder J.A. Lavooi Zorg en Welzijn Onderwerp Wat wordt gevraagd Toelichting Ontwikkelingen GGD en Digitaal Dossier JGZ Kennis te nemen van het ontwikkelen van een saneringsplan, de ontwikkelingen rond taakstelling Jeugdgezondheidszorg en het Digitaal Dossier JGZ. In de vergadering van de Bestuurscommissie Volksgezondheid regio ZHZ d.d. 17 november 211 zijn de onderwerpen Voorstellen taakstelling en saneringsplan GGD en de stand van zaken transitie Jeugdgezondheidszorg met in begrip van het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg besproken. Uw raad is eerder geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen bij de GGD die nopen tot sanering en over de overheveling van taken jeugdgezondheidszorg 4-19 naar het consortium Rivas/ Careyn. Geconstateerd kan worden dat de voorbereiding van het saneringsplan op koers ligt. Er wordt ingezet op verder terugdringen van het tekort van 1 miljoen, volgens de meest recente prognose (lager dan eerder is gemeld), in de begroting van 211. De voorbereiding van de productbegroting is bijna afgerond. De taakstelling voor 212 wordt gehaald m.u.v. het gedeelte van de Jeugdgezondheidszorg dat wordt overgedragen naar het consortium van Rivas en Careyn. Op het moment van de taakstelling was de periode van effectieve aanbesteding al afgerond. Er is brede steun bij de portefeuillehouders volksgezondheid om dit deel van de taakstelling niet op de GGD te laten rusten. Een tariefsverhoging van 1,- per uur op aanvullende diensten van de GGD aan derden lijkt onontkoombaar als deze worden berekend op basis van werkelijke kosten. Kopieën aan: Archief

6 Bijgaande stukken Ambtelijk contactpersoon Streefdatum voor de overdracht van de JGZ 4-19 is in overleg met het consortium op 1 april 212 gesteld. Bij de aanbesteding van de JGZ werd aanvankelijk ook het Digitaal Dossier JGZ aanbesteed. Er is sprake van wettelijke verplichting voor een Digitaal Dossier JGZ voor gemeenten, maar er is wel keuze voor het programma. Het consortium Rivas/Careyn kwam als beste aanbod voor de JGZ. Het consortium gaat de JGZ uitvoeren en zij zullen ook het DD JGZ moeten invoeren. Het consortium heeft eerder aangegeven dat men het DD JGZ als afzonderlijk proces wilde zien. Daarmee is destijds ingestemd door de regio. Op basis van de verplichtingen van de raamovereenkomst als onderdeel van een gemeenschappelijke aanbesteding door de regio ZHZ met andere GGD s heeft het consortium een berekening gemaakt die uitkwam op 4,3 miljoen. Op basis van een second opinion zou het mogelijk zijn om de kosten terug te brengen tot 3,9 miljoen op basis van het program van eisen van een oudere versie. Inmiddels is een nieuw type DD JGZ ontwikkeld, die gebruiksvriendelijker en vooral efficiënter is. Met de vernieuwde versie worden de structurele lasten tot een lager niveau teruggebracht. Inzet in om de structurele lasten op gelijk niveau te brengen met de kosten die in het gemeentefonds worden vergoed. Het consortium heeft aangegeven een garantie te willen van maximaal 4,3 miljoen voor uitvoering van het DD JGZ in de contractperiode. Voor Sliedrecht is er voldoende gereserveerd binnen de voorziening eigen middelen CJG om deze extra kosten over deze contractperiode te kunnen dekken. N.v.t. E. Kanters Tel.nr. (184) Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de waarnemend burgemeester, J.H. Koetsenruijter A.G.M. van de Vondervoort

7

8 Ontwerp Begrotingswijziging 212 Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden Postbus AM Dordrecht Kamerlingh Onnesweg GK Dordrecht Telefoon Fax Website: 16 december 211

9 INDEX: Inleiding 2 Begrotingswijziging Toelichting op de gemeentelijke bijdrage 5 Meerjarenraming 6 Verklaring van de wijzigingen: - Verdeling resultaat 8 - Operationeel resultaat - toegevoegde waarde 8 - Operationeel resultaat - overige opbrengsten 8 - Operationeel resultaat - salariskosten 8 - Operationeel resultaat - overige personeelskosten 8 - Operationeel resultaat - algemene kosten 9 - Subsidieresultaat 1 - Overige baten en lasten 1 - Voorziening personeelsreductie 1 - Deelnemingen 11 Pagina: 1

10 Inleiding: De primaire begroting 212 en de meerjarenraming is eind 21 opgesteld. Inmiddels is de wereld voor de sociale werkvoorziening, en dus ook voor Drechtwerk, fundamenteel veranderd. Dit als gevolg van de Wet Werken naar Vermogen. Deze wet heeft met betrekking tot de sociale werkvoorziening vier elementen waardoor we ons als bedrijf een compleet andere oriëntatie moeten aanmeten: De subsidiedaling per SE die in 21 reeds ingezet is, waarbij ook vanaf 21 geen indexering meer is toegepast, zal tussen 212 en 215 verder dalen van per SE tot het niveau van het minimumloon is bereikt, t.w. 22.5,. Deze maatregel impliceert een directe aanslag op het exploitatietekort van Drechtwerk, daar het loonkostenniveau van de medewerkers niet op korte termijn kan worden aangepast. Het kabinet heeft immers tegelijkertijd gesteld dat zij geen specifieke instrumenten biedt om de CAO aan te passen. De huidige medewerkers behouden hun arbeidsovereenkomst. Vanaf 213 stromen er echter enkel medewerkers binnen met een aangescherpte indicatie beschut binnen. Op het moment van schrijven kennen we nog niet de specificaties van de nieuwe indicatie, maar we gaan uit van de veronderstelling dat het mensen betreft die maximaal een productief vermogen van 3,- per uur hebben Het kabinet heeft een forse volumebeperking van de sociale werkvoorziening voor ogen. Vanaf 213 is er op 3 uitstromers slechts plaats voor één instromer met de indicatie zoals hiervoor geschetst. Voor Drechtwerk betekent dit dat op termijn er een SW-populatie van maximaal 5 medewerkers opgenomen kan worden. De re integratiebudgetten van gemeenten dalen met zo n 7% Er is geen hogere wiskunde voor nodig om te berekenen dat het huidige verdienmodel van de sociale werkvoorziening door het samenspel van deze elementen volledig tot zijn einde komt. In 211 zijn we reeds begonnen met het nemen van maatregelen die leiden tot een bedrijfsvoering die ook in de nieuwe omstandigheden bestendig kan zijn. Zo wordt het in 21 ingezette beleid m.b.t. reductie van kosten, m.n. van personele kosten staf/begeleiding voortgezet. In 21 zijn we gestart met een volume van 173 fte AP/WX. Eind 211 zal dit zijn gereduceerd tot 136 fte s. We verwachten in de komende drie jaar dit volume tot zo n 11 fte te hebben teruggebracht. Als gevolg van de besluiten om de kwekerij en het metaalbedrijf te sluiten, verwachten we op termijn een aanzienlijke daling van overige kosten (huur, energie, afschrijvingen) te realiseren. Alle posten van de begroting worden in een continu proces kritisch tegen het licht gehouden. Eind 21 verwachtten we nog, bij het opstellen van de begroting en meerjarenraming, een forse groei van re-integratie inspanningen en inkomsten. Vandaar dat we ook samen met Sagenn en DaVinci ingeschreven hadden op het bestek van het warehousemodel van de sociale dienst. Met twee andere combinaties kwamen we succesvol uit de aanbesteding. Door beleidswijzigingen binnen de sociale dienst (keuze voor Randstad als uitvoerder van Baanbrekend Drechtsteden en door waarschijnlijkanticipatie op budgetkortingen is onze omzet uit re integratiewerkzaamheden in 211 verwaarloosbaar. Voor 212 en verder verwachten we hier geen activiteiten en/of omzet meer uit te kunnen genereren. Deze verwachting wordt bevestigd door de kern van de Wet Werken Naar Vermogen. Alleen dit aspect al heeft een forse impact op de meerjarenraming. Pagina: 2

11 Volgens het ondernemingsplan 211 hebben we afgelopen jaar analyses gepleegd naar de mogelijkheden om werkbedrijven in te richten. Deze werkbedrijven kenmerken zich in eerste instantie door het vermogen om ook op termijn- als gezonde bedrijven te opereren, die gebruikmaken van onze mensen. Operationeel betekent dit dat we enkel de SW-subsidie aan deze bedrijven toekennen die nodig is om het lagere productief/verdien vermogen van de medewerkers te compenseren. Deze methodiek past ook goed bij de aanpak van de nieuwe wet met het instrument loondispensatie, waarmee de link met toekomstbestendigheid gelegd is. In 211 hebben we besloten om naast facilitair- ook de werkbedrijven groen, elektronica en detacheringen op te richten. Voor het bedrijfsonderdeel metaal hebben we geconcludeerd dat er geen toekomst is. Om het bestaande metaalbedrijf af te bouwen hebben we groen licht vanuit het bestuur gekregen om deze verandering te financieren uit de transitiefaciliteit die het kabinet in het kader van de WWNV ter beschikking gesteld heeft. Tegelijkertijd zijn we in overleg met verschillende externe partijen die (delen van) de operatie van het metaalbedrijf willen overnemen. In mogelijke toekomstscenario s voor metaal zal Drechtwerk overigens in een nieuwe situatie enkel uitzender van arbeidskrachten zijn. Deze organisatiewijzigingen zijn verwerkt in de begroting; waarbij de beoogde afbouw van het metaalbedrijf herkenbaar is in de opstelling. Daarnaast hebben we een proces ingezet om onderdelen van de nu nog- centrale staf onder te brengen bij de verschillende bedrijven. Dit, om die bedrijven optimaal te kunnen laten presteren. De belangrijkste opgave voor het in 211 opgezette leerbedrijf is, in samenwerking met het detacheringsbedrijf, het stimuleren van de beweging naar buiten: het aantal gedetacheerde medewerkers moet fors toenemen. In tegenstelling tot bij de werkbedrijven staat in het leerbedrijf niet de productie en financiële resultaten, maar doorstroom centraal in de doelstelling. Daarnaast gaat het leerbedrijf diverse decentrale initiatieven met andere partijen ontwikkelen. Op termijn zal de operatie aan de Snelliusstraat een veel minder prominente rol krijgen dan nu het geval is. Pagina: 3

12 Begrotingswijziging 212 In duizenden euro's Realiteit 21 Gewijzigde begroting 211 Oorspronkelijke begroting 212 Gewijzigde begroting 212 Netto-omzet Kosten orders Toegevoegde waarde Overige opbrengsten Netto-opbrengsten Salarissen niet-subsidiabel Overige personeelskosten Algemene kosten Operationeel resultaat Salarissen Wsw Rijksbijdrage Subsidieresultaat vanuit loondienst Subsidieresultaat Begeleid werken Totaal subsidieresultaat Exploitatieresultaat Deelnemingen Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewone baten en lasten Resultaat voor gemeentelijke bijdrage Wijze van financiering: Onttrekking bestemmingsreserve Gemeentelijke bijdrage Transitie faciliteit Totaal Pagina: 4

13 Toelichting op de Gemeentelijke bijdrage: Het uiteindelijk negatief resultaat in 212 is in de gewijzigde begroting 212 t.o.v. de begroting 212 met toegenomen. Het aandeel van de transitiekosten m.b.t. beëindiging metaalactiviteiten in het totale negatieve resultaat bedraagt Door het Algemeen Bestuur is, in de vergadering van 28 oktober 211, besloten een voorschot te nemen op de te verwachten extra middelen vanuit de overheid inzake de transitie van SW naar WWnV, waardoor het resultaat Gemeentelijke bijdrage (excl. Transitiekosten) ten opzichte van de primaire begroting voor 212 is verbeterd met Specificatie transitiekosten, als gevolg van de beëindiging van de metaalactiviteit: 212: Toegevoegde waarde Afwaardering machines metaalhal en spuiterij 65. Boventallig personeel 72. Frictiekosten personeel 351. Huurlasten vrijgekomen ruimtes 315. Totaal transitiekosten Vanaf 213: Het huurcontract loopt vanaf 213 nog 8 jaar. De doelstelling is om nieuwe huurders te zoeken voor deze ruimtes, waardoor de hieruit alsnog voortvloeiende transitiekosten tot het minimum zullen worden beperkt. In de meerjarenraming gaan we uit van een huuropbrengst van 5%, waardoor er voor transitiekosten per jaar een bedrag van 16. is opgenomen. Gemeentelijke bijdrage per deelnemende gemeente (in euro's) Gemeente aantal personen per gemeente Bijdrage oorspronkelijke begroting 212 Mutatie (transitiekosten) Aanpassing vanuit gewijzigde begroting Bijdrage gewijzigde begroting 212 Alblasserdam Dordrecht Graafstroom Hendrik Ido Ambacht Nieuw Lekkerland Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Pagina: 5

14 Meerjarenraming Vanwege de belangrijke mutaties na het opstellen van de oorspronkelijke begroting 212, zoals sterk dalende subsidie per SE en de beëindiging van de metaalactiviteiten, is onderstaand de meerjarenraming aangepast Omzet kosten orders leerbedrijf TW leerbedrijf bijzondere inkomsten personeel niet subsidiabel overige personele kosten Overige kosten Totaal kosten Bedrijfsresultaat Subsidieresultaat loondienst Subsidieresultaat Beg. werken subsidieresultaat bijzondere baten & lasten Incidenteel Wijze van financiering: Gemeentelijke bijdrage Transitie faciliteit Totaal Gemeentelijke bijdrage Pagina: 6

15 Belangrijkste uitgangspunten meerjarenraming: 1. Vanaf 213 nog een extra reductie op personeel niet subsidiabel opgenomen van 9 ½ fte (213 = 5 fte ; 214 = 2 ½ fte en 215 = 2 fte). 2. Vanaf 213 is er jaarlijks gerekend op een indexering van 1% op salaris kosten personeel niet subsidiabel en ook op de personeelskosten van al het personeel. 3. Op de loonkosten van het SW-personeel is geen indexering opgenomen, omdat ook de subsidie geen indexering kent. 4. Vanaf 213 is een lagere energielast opgenomen, voortvloeiend uit de beëindiging metaalactiviteit. 5. Vanaf 215 zijn de afschrijvingslasten van de kassen gestopt, omdat dan de verkoop zal zijn gerealiseerd. 6. De leaseperiode van de persoonsgebonden auto s zal eind 214 aflopen. Bij vervanging zal er 5. bespaard gaan worden. 7. Bij de resterende overige algemene kosten is er van uitgegaan dat de inflatiecorrectie op deze kosten door een gelijke besparing zal worden gecompenseerd. 8. Vanaf 213 is bij bijzondere inkomsten een huuropbrengst opgenomen van 16. per jaar vanuit een onderhuur van de ruimtes waar nu de metaalafdeling is gehuisvest. Ten opzichte van de uitkomst van het tekort van in de primaire begroting over 212, sluit het tekort in deze begrotingswijziging op (excl. de genoemde post welke uit de transitiefaciliteit zal moeten worden gefinancierd. De verwerking in de cijfers van het stoppen van de metaalactiviteit is hierbij de voornaamste oorzaak. In de jaren daarna toont dit tekort weer een toename, hetgeen wordt veroorzaakt door de afnemende subsidie tot en met het minimum loon in 215. Pagina: 7

16 Verklaring van de wijzigingen: (bedragen in duizenden euro s) te verdelen in: Oorspronkelijke begroting 212 Gewijzigde begroting 212 Bedrag van de wijziging 1 - Operationeel resultaat Subsidieresultaat Overige bijzondere baten en lasten Voorziening personeelsreductie Voorziening afwaardering activa metaal Deelnemingen Resultaat Ad 1 Operationeel resultaat Toegevoegde waarde: Verlaging toegevoegde waarde met De verlaging van de toegevoegde waarde wordt voornamelijk veroorzaakt door 3 factoren, t.w.: - De volledige Toegevoegde waarde van de afdeling metaal is voor 212 uit de begroting geschrapt. Dit vertegenwoordigd een bedrag ven De totale opbrengsten voortvloeiend uit het leerbedrijf, waaronder ook de SW-medewerkers van het voormalige kassenbedrijf en de beëindiging van de EHBO afdeling, waren al in 211 zeer teleurstellend, waarbij in de begroting is uitgegaan van een verdere verslechtering van ca op deze toegevoegde waarde. - Het overige verschil is een voornamelijk een samenstel van verlaagde gemiddeld uurloon detachering en een groei bij het Elektronicabedrijf. Overige opbrengsten: De opbrengsten voor re-integratieactiviteiten ( 792.) vervallen in de gewijzigde begroting 212 door de bezuinigingen op de re-integratiebudgetten bij de gemeenten. Salariskosten personeel niet subsidiabel: De verlaging van is als volgt te verklaren: De salariskosten van het boventallig personeel is verplaatst naar de post incidenteel. Dit vertegenwoordigd een bedrag van Na het opstellen van de primaire begroting 212 per eind 21 is er in 211 een reductie gerealiseerd van 14 fte. Overige personeelskosten: In de gewijzigde begroting 212 is de post overige personeelskosten verlaagd met 45.. De mutaties laten zich als volgt in beeld brengen: Vervoerskosten: hier is een taakstellende besparing opgenomen van 1.. Studiekosten worden niet meer separaat begroot, maar gefinancierd vanuit de WVA-gelden Dit betekent per saldo een verlaging van 342. voor het gehele personeel. Pagina: 8

17 Versobering personeelsbenefits: zoals: Kerstpakketten worden niet uitgereikt; betekent bezuiniging van 76. Attenties personeel, kosten recepties e.d. met 1. Werkkleding verlaagd met 12. Algemene kosten: In de gewijzigde begroting 212 is de post algemene kosten verlaagd met De mutaties laten zich als volgt in beeld brengen: De energiekosten zijn met 35. naar beneden bijgesteld in verband met lagere verbruik kosten voor brandstof vervoermiddelen. De onderhoudskosten zijn verlaagd met 29., met name op de post productiemachines Metaal, uitgaande van nog een productieperiode van 1 kwartaal. De kosten voor belastingen en verzekeringen zijn verlaagd voor 47., bestaande uit: De reinigingsrechten zijn aangepast met 32., grotendeels vanwege het stoppen van de activiteiten van de spuitstraat. De aansprakelijkheidsverzekering verlaagd met 15. voortvloeiend uit het oversluiten van de aansprakelijkheidspolis. De kantoorkosten zijn met 91. naar beneden bijgesteld door onder andere: Telefoonkosten verlaagd met 26. in verband met het initiëren van digitale telefonie. Incassokosten met 14. verlaagd in verband met o.a. lagere kosten voor informatievoorziening kredietwaardigheid. Kosten voor abonnementen en vakliteratuur verlaagd met 1.. Kosten fotokopieën verlaagd met 12. wegens bijstelling kopieerbehoefte. Bankkosten verlaagd met 8. en op kostenniveau 211 gebracht. Anders; verlaging van de budgetten voor kantoorbenodigdheden, vergader- en representatiekosten en de overige kosten voor totaal 21. bijgesteld op basis van het kostenniveau van 211. Overige algemene kosten; specifieke posten zoals leasekosten auto s, externe adviseurs en kosten koffievoorziening zijn aangepast. Per saldo betekent dit een verlaging van 25.. Pagina: 9

18 Ad 2 Subsidieresultaat: Het negatieve subsidieresultaat is verhoogd met 47.. Deze aanpassing laat zich als volgt in beeld brengen: Het loongevend deel is positief aangepast met 356.: Het gemiddelde loon is verlaagd met 223 per fte en komt uit op (begroting 212: 3.981). Dit betekent een voordeel van fte x 223 = Ten opzichte van de primaire begroting 212 zijn in deze gewijzigde begroting 18 fte toongevenden minder opgenomen. Begeleid werken is aangepast voor 763.: veroorzaakt door een verlaagde doelstelling van 1 SE naar 7 SE = 3 * (Subsidie minus loonsuppletie 1.5) ontstaat een nadeel van de verhoging loonsuppletie met 1.5 naar 12. per SE betekent een nadeel van 7 x 1.5 = 15.. In de gewijzigde begroting 212 is geen stimuleringsvergoeding meer opgenomen (was in B212 2 per SE). Dit betekent een nadeel van 2.. Ad 4 Overige bijzondere baten en lasten: In de gewijzigde begroting 212 is rekening gehouden met een eenmalige buitengewone baat van 24. voor stimuleringspremie begeleid werken voortvloeiend uit het jaar 21. Ad 5 Voorzieningen personeelsreductie: Deze post is met verhoogd tot ( zie ook punt 1 personeelskosten niet-subsidiabel) De totale loon- en frictiekosten van al het boventallig personeel is opgenomen als voorziening personeelsreductie, bestaande uit: Bestaande post boventallig Uitbreiding boventallig vanwege sluiten metaalafdeling Dit saldo is opgebouwd respectievelijk uit: loonkosten en frictiekosten ) Pagina: 1

19 Ad 6 Deelnemingen: Op de bijlage van de begroting Drechtwerk facilitair BV wordt een negatief resultaat getoond op de activiteiten binnen de BV van 56., t.o.v. een begroot tekort van 331.in 211. De begroting van DrechtwerkFacilitair BV laat zich als volgt specificeren: Begroting 212: DRECHTWERK FACILITAIR BV Begroting: (in duizenden euro s) TOTAAL Omzet 2.49 Kosten op order 299 Toegevoegde waarde Kosten organisatie: - Personeelskosten niet subsidiabel Overige personeelskosten overige exploitatiekosten doorbelaste kosten Holding Drechtwerk -52 Totale kosten organisatie Resultaat -56 Pagina: 11

20

21 Asbestmetingen Derde Merwedehaven Eerste meetsessie Uitvoeringsdatum: 12 december 211 Projectnummer: Inleiding De Derde Merwedehaven BV is een inrichting voor het storten van onder andere bouw- en sloopafval onder het bevoegde gezag van de provincie Zuid-Holland. De exploitatie is in 1993 gestart, waarbij vanaf 23 het storten van onverpakt asbesthoudend materiaal is vergund (volgens de landelijke beleidsregel 4.45). Vanaf begin 211 wordt uitsluitend storten van verpakt asbesthoudend materiaal toegestaan. Tevens is in februari 211 besloten de stortplaats op 31 december 212 vervroegd te sluiten. Vanaf dat moment zal de bovenafdichting worden aangelegd waarna het terrein wordt ingericht voor toekomstig gebruik. De provincie Zuid-Holland heeft besloten tot het laten uitvoeren van asbestmetingen in de huidige situatie. Hiertoe is een opdracht aan Fibrecount Environmental Control verleend. Het doel is om te bepalen of de omgeving van de inrichting veilig is met het oog op de gezondheid. Op verzoek van de provincie wordt hierbij gehoor geven aan het advies van de GGD Zuid Holland Zuid om te toetsen aan de nieuwe omgevingswaarden van de Gezondheidsraad. In haar advies geeft de GGD aan dat moet worden opgemerkt dat bij de nu meest gangbare elektronenmicroscopische techniek (SEM) routinematig een detectielimiet van circa 1 vezels/m 3 kan worden gehaald. Dit betekent dat het technisch niet mogelijk is om met metingen het vrijkomen van vezels voor 1% uit te sluiten. Het onderzoek op hoofdlijnen Het doel van de metingen is om te bepalen of de omgeving van de inrichting veilig is met het oog op de gezondheid. Met het oog op dit doel heeft Fibrecount Environmental Control een meetprogramma opgesteld, waarbij de meetpunten in beginsel zo dicht mogelijk op de inrichting en daar binnen de stortactiviteiten met verpakt asbesthoudend materiaal worden geplaatst. Door deze plaatsing van de meeste meetpunten kan een eventuele verhoogde vezelconcentratie als gevolg van de werkzaamheden op de inrichting het meest nauwkeurig worden gemeten. Uit deze metingen zullen de (maximale) concentraties van vezels op gevoelige bestemmingen (in Sliedrecht en Dordrecht) worden afgeleid. In totaal worden er (tot aan de sluiting van de stortplaats eind 212) 5 meetsessies uitgevoerd. De metingen richten zich op het effect van verschillende invloedsfactoren als seizoensvariatie, windrichting en snelheid, afstand tot de bron en aanwezigheid stortactiviteit. Hierbij wordt aandacht besteed aan de worst case omstandigheden - meten benedenwinds zo dicht mogelijk op de stortwerkzaamheden bij droog weer en matige wind. Daarnaast wordt de achtergrondconcentratie goed in beeld gebracht om een eventuele bijdrage van de inrichting ten opzichten van de heersende niveaus te kunnen onderscheiden , Provincie Zuid Holland, Derde Merwedehaven, Dordrecht Pagina 1 van 5 Rotterdam: Hongkongstraat 5, 347 BR, t: BANK: Rabobank BIC: RABONL2U - IBAN: NL36RABO KvK:

22 Dit wordt gedaan door te meten op een moment dat er geen stortactiviteiten plaats vinden en/of met behulp van bovenwindse metingen. Analyse De provincie heeft aangegeven voor deze situatie, in lijn met het GGD advies en gedane toezeggingen aan gemeenten, een analysemethodiek voor te staan die technisch een optimale vergelijking mogelijk maakt met de nieuwe omgevingswaarden van de Gezondheidsraad. Omdat de door de Gezondheidsraad voorgestelde VR-waarden zeer laag zijn (zie tabel 1) vereist de uitwerking van de metingen een zo laag mogelijke bepalingsgrens (of zo hoog mogelijke nauwkeurigheid). Tabel 1: Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) en Verwaarloosbaar Risico (VR) Gezondheidsraad Omschrijving Chrysotiel (vezels / m3) Gemengde blootstelling chrysotiel en Amfibool (vezels / m3) max. 2% amfibool (vezels / m3) MTR (risico 1-4 ) VR (risico 1-6 ) De luchtmonsters worden vastgelegd op goudfilters en middels Scanning Electronen Microscopie (SEM) geanalyseerd volgens norm ISO In verband met de gewenste verlaging van de bepalingsgrens is de bemonsteringtijd verlengd van 6 uur naar ca. 8 uur en is het onder microscoop te bekijken aantal velden vergroot van 5 naar 5/6. Hiermee kan voldaan worden aan de wens om aan de VR-waarde van de meest voorkomende asbestsoort (chrysotiel) te toetsen. Het toetsen aan de VR-waarden voor de overige soorten asbest vereist een nog lagere bepalingsgrens. Met de huidige techniek is dit niet mogelijk. Betrouwbaarheid analyseresultaten Alle microscopische asbestanalyses zijn gebaseerd op het tellen van het aantal asbestvezels op een bepaald filteroppervlak. De bepalingsgrens wordt gelimiteerd door meetonzekerheid in het lage concentratiegebied, veroorzaakt door factoren zoals het geringe aantal vezels dat geteld wordt (zogenaamde Poisson-fout), het overige materiaal in de matrix, de betreffende analist (persoonseffecten) en beperkingen van de apparatuur. Deze onzekerheid wordt doorgaans weergegeven als het 95%-betrouwheidsinterval , Provincie Zuid Holland, Derde Merwedehaven, Dordrecht Pagina 2 van 5 Rotterdam: Hongkongstraat 5, 347 BR, t: BANK: Rabobank BIC: RABONL2U - IBAN: NL36RABO KvK:

23 Eerste meetsessie, 12 december 211 Weersomstandigheden Windrichting: Westzuidwest Windsnelheid: Windkracht 2-3 Vochtigheidsgraad: 82% Temperatuur: 8 graden Neerslag: mm Activiteiten op de locatie Er hebben gedurende de meetsessie op 12 december 7 vrachtwagens verpakt asbesthoudend afval gestort in compartiment 3. Meetstrategie Op 12 december zijn tijdens deze eerste meetsessie op de inrichting een 14 tal luchtmetingen geplaatst om te bepalen wat de vezelconcentratie aan asbest in de lucht is. De luchtmetingen zijn benedenwinds geplaatst in een waaier waarbij 4 luchtmetingen in het werkgebied (bron) waar het verpakt asbesthoudend materiaal wordt gestort. Tevens zijn er 3 luchtmetingen geplaatst op de dijk op een afstand van ca. 3 m. van het werkgebied. Bij deze windrichting was het praktisch niet mogelijk om op een grotere afstand luchtmetingen te plaatsen. Luchtmetingen achter de dijk zijn door het hoogteverschil (ca. 2 m) niet representatief en daarom niet genomen. Ter controle zijn er direct voor het werkgebied (bron) nog 3 luchtmetingen bovenwinds geplaatst Daarnaast zijn er nog 4 luchtmetingen bovenwinds geplaatst op de dijk aan de rand van de inrichting. Dit om te bepalen wat de asbestconcentratie in de lucht is zonder beïnvloeding door de stortplaats Derde Merwedehaven. Een tekening van de meetopstelling en meer technische gegevens over de uitgevoerde metingen op 12 december zijn opgenomen in de bijlage (rapport luchtmeting, nr ) , Provincie Zuid Holland, Derde Merwedehaven, Dordrecht Pagina 3 van 5 Rotterdam: Hongkongstraat 5, 347 BR, t: BANK: Rabobank BIC: RABONL2U - IBAN: NL36RABO KvK:

24 Resultaten: In de onderstaande tabellen zijn de analyseresultaten van de verschillende gebieden op hoofdlijnen weergegeven. Een uitgebreide versie hiervan is te vinden in de bijlage (analyserapport / ). Tabel 2: Analyseresultaten bovenwindsmetingen bij het werkgebied Omschrijving Vezelconcentratie Luchtmeting 1 < 24 vezels / m3 Luchtmeting 2 < 25 vezels / m3 Luchtmeting 3 < 24 vezels / m3 Tabel 3: Analyseresultaten luchtmetingen in het werkgebied (bron) Omschrijving Vezelconcentratie Luchtmeting 4 < 25 vezels / m3 Luchtmeting 5 < 25 vezels / m3 Luchtmeting 6 < 25 vezels / m3 Luchtmeting 7 < 25 vezels / m3 Tabel 4: Analyseresultaten benedenwindsmetingen ca. 3 m van het werkgebied (omgeving Sliedrecht) Omschrijving Vezelconcentratie Luchtmeting 8 < 25 vezels / m3 Luchtmeting 9 < 25 vezels / m3 Luchtmeting 1 < 25 vezels / m3 Tabel 5: Analyseresultaten aan de rand van het terrein (omgeving Dordrecht) Omschrijving Vezelconcentratie Luchtmeting 11 < 28 vezels / m3 Luchtmeting 12 < 28 vezels / m3 Luchtmeting 13 < 28 vezels / m3 Luchtmeting 14 < 28 vezels / m3 Opmerking bij tabel 5: De effectieve meettijd tijdens de meetsessie bedroeg ca. 6,5 werkuren. De meetduur van 8 werkuren is tijdens deze meetsessie niet helemaal gehaald. Gezien de invallende duisternis is besloten om de meetduur iets te verkorten. Uit de resultaten blijkt dat de concentratie in de omgeving van de stortplaats Derde Merwedehaven onder de 25 vezels/m 3 of onder de 28 vezels/m 3 ligt. De hogere waarde gemeten aan de rand van het terrein richting Dordrecht (tabel 5) heeft te maken met de wat kortere monstertijd van deze bemonsteringsgroep. De lagere nauwkeurigheid is hiervan het directe gevolg , Provincie Zuid Holland, Derde Merwedehaven, Dordrecht Pagina 4 van 5 Rotterdam: Hongkongstraat 5, 347 BR, t: BANK: Rabobank BIC: RABONL2U - IBAN: NL36RABO KvK:

25 Conclusie: Er is tijdens de meetsessie van 12 december 211 op de inrichting geen verhoogde concentratie asbestvezels in de lucht aangetroffen. De analyseresultaten liggen allemaal onder de 28 vezels / m 3. De waarden van de referentiemeting aan de rand van de inrichting zijn iets hoger dan de overige luchtmetingen op de inrichting. Dit is het gevolg van de iets kortere meetduur van deze luchtmetingen ten opzichte van de overige luchtmetingen. Toetsing aan de omgevingswaarden van de Gezondheidsraad De aangetroffen maximale vezelconcentraties in de lucht liggen onder de waarden die gesteld zijn door de Gezondheidsraad met betrekking tot het verwaarloosbare risico van 28 vezels / m 3 voor chrysotielvezels (de meest voorkomende asbest soort). Achtergrondconcentratie in Nederland De asbest achtergrondconcentratie in Nederland is de laatste twee decennia niet meer systematisch gemeten. Op basis van incidenteel uitgevoerde metingen is geschat dat deze nu tussen de 2-4 asbestvezels / m3 ligt (bron TNO). Dit ligt in dezelfde orde van grootte als de door de gezondheidsraad verwaarloosbaar geachte risicoconcentratie. Concluderend kan gesteld worden dat tijdens de meetsessie de werkzaamheden op de inrichting geen bijdrage leverden aan de asbestconcentratie in de lucht voor de omgeving (Sliedrecht en Dordrecht) , Provincie Zuid Holland, Derde Merwedehaven, Dordrecht Pagina 5 van 5 Rotterdam: Hongkongstraat 5, 347 BR, t: BANK: Rabobank BIC: RABONL2U - IBAN: NL36RABO KvK:

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken...

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beleidsopgaven van het college... 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... 11 5. Uitgangspunten voor de begroting

Nadere informatie

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal W VS GROEP WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal Telefoon 0165-596 500 Fax 0165-561 263 E-mail info@wvsgroep.nl De Colleges van B&W van de aangesloten gemeenten in ui min mi ii 1206576 Gem. STEENBERGEN

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Hierbij bied ik u de ontwerp-begroting 2014 van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) aan, waarin opgenomen de meerjarenbegroting 2014-2017.

Hierbij bied ik u de ontwerp-begroting 2014 van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) aan, waarin opgenomen de meerjarenbegroting 2014-2017. (2-4-2013) Postmaster Moerdijk.nl - aanbieding ontwerp begroting 2014en Pagina 1 Beukenlaan 1d 4731 CD OUDENBOSCH T +31(0)165-331283 F +31(0)165-310680 info@regionaalarchiefwestbrabant.nl www.regionaalarchiefwestbrabant.nl

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging BEDRIJFSPLAN 2009 Begroting 2009 en 1e wijziging Oosterhout 14 november 2008 INHOUDSOPGAVE 1. VERDER BOUWEN OP EEN NIEUW FUNDAMENT...3 2. WAT WILLEN WE BEREIKEN IN 2009?... 5 2.1 Mensontwikkeling verder

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 Beleidsbegroting 2012-2015 INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING A Algemeen 1. Inleiding 4 2. Leeswijzer 5 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 4. De financiën van de gemeente Hengelo 10 4.1. Meerjarenperspectief

Nadere informatie

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14 Jaarverslag 2007 Wedeo Postbus 236 7000 AE Doetinchem Terborgseweg 106 7005 BC Doetinchem Telefoon: 0314-372500 Fax: 0314-360181 E-mail: wedeo@wedeo.nl Internet: www.wedeo.nl 1 2 Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Postbus 2000 3760 CA Soest

Postbus 2000 3760 CA Soest Begroting 2014 incl. m e e r j a r e n r a m ingen 2 015-2017 Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) 609 36 89 Telefoon (035) 609 34 11 Internet www.soest.nl E-mail postbus2000@soest.nl

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

V\ D D. Het College van Burgemeester en Wethouders van Oude IJsselstreek Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN. Doetinchem, 28 april 2014.

V\ D D. Het College van Burgemeester en Wethouders van Oude IJsselstreek Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN. Doetinchem, 28 april 2014. Gemeente Oude IJsselstreek SS V\ D D Ontvangen: 30/04/2014 -j4jnk07253 Postbus 236, 7000 AE -Terborgseweg 106, 7005 BC Doetinchem -Telefoon (i Bank BNG 28.50.12.495 - IBAN NL 62 BNGH 028b m - KvK-nummer

Nadere informatie

bezuinigingsmonitor: formatiereductie

bezuinigingsmonitor: formatiereductie bezuinigingsmonitor: formatiereductie Rekenkamer Rotterdam oktober 2012 voorwoord De voorliggende bezuinigingsmonitor is een initiatief van de rekenkamer om het zicht van de raad op de realisatie van

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Aan de Raad Made, 01-02-2012 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 22 maart 2012 Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: J.A. van Meggelen

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

Accountantsverslag 2013

Accountantsverslag 2013 www.pwc.nl Accountantsverslag 2013 Accountantsverslag 2013 voor Veiligheidsregio Fryslân 14 maart 2014 Aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân T.a.v. de heer W. Kleinhuis Postbus 612 8901

Nadere informatie

Goed Werknemerschap: een buiten -kans!

Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Meerjarenplan 2009-2011 31 maart 2009 Externe versie Reg.nr. 956471 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Strategie en beleid 3 2.1. Missie en visie 3 2.2. Speerpunten Combiwerk

Nadere informatie

Zomernota 2002 INHOUDSOPGAVE

Zomernota 2002 INHOUDSOPGAVE Zomernota 2002 INHOUDSOPGAVE 1. Aanbiedingsbrief. 2. Kiezen voor de toekomst 3. Ontwerp besluit 4. Financiële samenvatting. 5. Mee- en tegenvallers ongewijzigd beleid. 6. Nieuw beleid. 7. Bedrijfsvoering,

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS...

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS... INHOUDSOPGAVE Blz. VOORWOORD BIJ DE JAARREKENING............5 ACCOUNTANTSVERKLARING............7 LEESWIJZER............9 JAARVERSLAG............13 GEMEENTEBESTUUR............21 KERNGEGEVENS...............25

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie