Financiën (Financiële) voortgangsrapportage projecten. Kennis te nemen van de (financiële) voortgangsrapportage projecten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiën (Financiële) voortgangsrapportage projecten. Kennis te nemen van de (financiële) voortgangsrapportage projecten"

Transcriptie

1 Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht Datum 3 januari 211 Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze (n.v.t.) kennisname Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van bestuur n.v.t. bijlage Fatale termijn nee Bijlagen 1 Ons kenmerk Zaaknr. B&W besluit 3 januari 212 Portefeuillehouder J.P. Tanis Financiën Onderwerp (Financiële) voortgangsrapportage projecten Wat wordt gevraagd Kennis te nemen van de (financiële) voortgangsrapportage projecten Toelichting Bijgaande stukken Ambtelijk contactpersoon De raad is een (financiële) update toegezegd over de projecten. Dit raadsvoorstel beoogt daarin te voorzien, in lijn met eerdere informatie (18 januari 211 en in de zomernota 211) College informatiebrief E.J. van Genderen Tel.nr. (184) Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de waarnemend burgemeester, J.H. Koetsenruijter A.G.M. van de Vondervoort Kopieën aan: Archief

2 College informatiebrief Opmerkingen vooraf De raad is een voortgangsrapportage toegezegd over de projecten. Deze college informatiebrief is daarop gericht. De informatie is beknopt en primair financieel georiënteerd, maar voldoet (nog) niet aan de wens van de raad om een brede afweging te kunnen maken. Wel wordt in deze rapportage daartoe een eerste aanzet gegeven: er wordt een keuze gemaakt welke projecten niet meer terugkomen in toekomstige rapportages; doel hiervan is om meer focus te krijgen op de projecten die er echt toe doen, beeldbepalend zijn. Daarnaast wordt een eerste inzicht gegeven in de vrije ruimte in de algemene reserve. Bedoeling is om de voortgangsrapportage projecten te gaan inbedden in de sturingscyclus. Over de vormgeving daarvan is op 21 november jl. met de auditcommissie besproken dat deze in het eerste kwartaal 212 zal worden behandeld. De huidige projectrapportages en deze meer financieel georiënteerde rapportage zullen worden geïntegreerd. De rapportage In deze rapportage wordt onderscheid gemaakt tussen een viertal categorieën projecten: 1. Uitvoeringsfase 2. In voorbereiding: ontwikkelingsfase 3. In voorbereiding: initiatieffase Hieronder treft u deze vier categorieën in afzonderlijke tabellen aan. Gestreefd is naar een visueel georiënteerde opzet, zonder cijfers. Alleen daar waar (aanvullende) financiële kaders noodzakelijk zijn, is dat aangegeven. Legenda Kolom Financieel Voorb. = voorbereiding Uitv. = uitvoering Financieel Betekenis Voorb. Uitv. Loopt binnen budget (Extra) middelen nodig Wordt nog over gesproken Kolom Rapportage Gaat uit rapportage (afgerond geen groot project etc.) Kolom Projectstatus Wordt nog aan gerekend Is stopgezet / afgerond Gaat door naar volgende fase 1

3 Projecten in uitvoering Financieel Opmerkingen Voorb. Uitv. Baanhoek-West Anne de Vrieslocatie Wordt in samenhang beschouwd met mogelijke ontwikkeling Brede School Beatrixlocatie Bonkelaarplein e.o. incl. bibliotheek Start 212; tijdelijke voorziening bibliotheek P.M. Knaap/Kerkbuurt Dit project is afgerond Stationspark II Oude Uitbreiding West Overschrijding ca. 1.. Hierover wordt overleg gevoerd met Tablis Reconstructie Dit project is afgerond Stationsweg Rembrandtlaan Merwedelingelijn Haltes Baanhoek + Sliedrecht Extra kosten fundering, sloop ticketgebouw + uitbreiding P+R passen binnen budget; geen Economische structuurvisie (uitvoeringsambities) Ontwikkelingsvisie Kerkbuurt (uitvoeringsprogramma) aankoop gronden Bij uitvoering van de visie kunnen nieuwe projecten worden opgestart Bij uitvoering van de visie kunnen nieuwe projecten worden opgestart Projecten in voorbereiding: ontwikkelingsfase Burgemeester Financieel Voorb. Uitv. Opmerkingen Winklerplein Benedenveer P.M. Vanwege de gesprekken die nog gaande zijn met projectontwikkelaars bestaat in dit plan nog een financieel risico dat vooralsnog is ingeschat op 1,5 mln. De grondexploitatieberekening zal, op basis van het aangepaste bestemmingsplan, eind 211 worden geactualiseerd; daarbij worden diverse scenario s (met elk eigen financiële consequenties) voor de uitwerking uitgewerkt. Plaatje (voorbereidingskrediet) De Driehoek (voorbereidingskrediet) Woonboulevard (beeldkwaliteitsplan c.a.) Yulius gebiedsinrichting Watertorenterrein (voorbereidingskrediet) Ziezo (voorbereidingskrediet) Inrichtingskosten bibliotheek P.M. Voornemen is dit project op basis van een business-case, waarin ook de budgettaire kaders worden aangegeven, door de ROM-D te laten uitvoeren vanwege het regionaal belang van watergebonden bedrijven P.M. Dit project wordt bezien in relatie met het Plaatje Het bestemmingsplan is in procedure Investering geraamd op 5. 2

4 Projecten in voorbereiding: initiatieffase Rivierdijk West e.o. (Lanser, apotheek, Van Bekkum, Vogel) Financieel Voorb. Uitv. Opmerkingen Samenhang in gebied (De Stoep) Uitbreiding De Stoep Investering geraamd op 2, mln. Financiering nader te bezien Duurzame oplossing P.M. P.M. woonwagencentra Recreatief Knooppunt / Stationspark III P.M. P.M. Bezien moet worden of de ROM-D een rol krijgt in dit project. Brede school Definitieve vormgeving mede afhankelijk van keuzes rondom Anne de Vrieslocatie Vernieuwing gemeentewerf / milieustraat Commerciële ruimte Bonkelaar P.M. Optioneel kan de gemeente 25 m2 afnemen tegen 2./m2. Financieel afwegingskader Om verder te komen in het realiseren van projecten, is het belangrijk om inzicht te hebben in de beschikbare middelen. Daartoe kan onderstaand overzicht een eerste aanzet zijn. Omschrijving Bedragen x 1. Algemene reserve (ultimo 215) 8.46 Reserve Egalisatie Grondkosten Woningbouw (ultimo 215) 735 Reserveren voor risico s Beschikbaar 4.25 Totaal benodigd -2.6 Resteert Het financiële beeld moet echter verder worden gecompleteerd: De financiële ruimte die ontstaat vanuit dividenden, kan deels (surplus boven 2.) voor projecten worden ingezet; Reserverings- en rentebeleid dient te worden herzien; dit zal in het eerste halfjaar 212 gebeuren. De exploitatieruimte die hierdoor mogelijk ontstaat, kan (gekapitaliseerd) worden ingezet voor investeringen; Voorts moeten de diverse plannen in alternatieven worden doorgerekend. Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de waarnemend burgemeester, J.H. Koetsenruijter A.G.M. van de Vondervoort 3

5 Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht Datum 13 december 211 Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van bestuur n.v.t. Fatale termijn nee Bijlagen Ons kenmerk Zaaknr. B&W besluit d.d. 6 december 211 Portefeuillehouder J.A. Lavooi Zorg en Welzijn Onderwerp Wat wordt gevraagd Toelichting Ontwikkelingen GGD en Digitaal Dossier JGZ Kennis te nemen van het ontwikkelen van een saneringsplan, de ontwikkelingen rond taakstelling Jeugdgezondheidszorg en het Digitaal Dossier JGZ. In de vergadering van de Bestuurscommissie Volksgezondheid regio ZHZ d.d. 17 november 211 zijn de onderwerpen Voorstellen taakstelling en saneringsplan GGD en de stand van zaken transitie Jeugdgezondheidszorg met in begrip van het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg besproken. Uw raad is eerder geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen bij de GGD die nopen tot sanering en over de overheveling van taken jeugdgezondheidszorg 4-19 naar het consortium Rivas/ Careyn. Geconstateerd kan worden dat de voorbereiding van het saneringsplan op koers ligt. Er wordt ingezet op verder terugdringen van het tekort van 1 miljoen, volgens de meest recente prognose (lager dan eerder is gemeld), in de begroting van 211. De voorbereiding van de productbegroting is bijna afgerond. De taakstelling voor 212 wordt gehaald m.u.v. het gedeelte van de Jeugdgezondheidszorg dat wordt overgedragen naar het consortium van Rivas en Careyn. Op het moment van de taakstelling was de periode van effectieve aanbesteding al afgerond. Er is brede steun bij de portefeuillehouders volksgezondheid om dit deel van de taakstelling niet op de GGD te laten rusten. Een tariefsverhoging van 1,- per uur op aanvullende diensten van de GGD aan derden lijkt onontkoombaar als deze worden berekend op basis van werkelijke kosten. Kopieën aan: Archief

6 Bijgaande stukken Ambtelijk contactpersoon Streefdatum voor de overdracht van de JGZ 4-19 is in overleg met het consortium op 1 april 212 gesteld. Bij de aanbesteding van de JGZ werd aanvankelijk ook het Digitaal Dossier JGZ aanbesteed. Er is sprake van wettelijke verplichting voor een Digitaal Dossier JGZ voor gemeenten, maar er is wel keuze voor het programma. Het consortium Rivas/Careyn kwam als beste aanbod voor de JGZ. Het consortium gaat de JGZ uitvoeren en zij zullen ook het DD JGZ moeten invoeren. Het consortium heeft eerder aangegeven dat men het DD JGZ als afzonderlijk proces wilde zien. Daarmee is destijds ingestemd door de regio. Op basis van de verplichtingen van de raamovereenkomst als onderdeel van een gemeenschappelijke aanbesteding door de regio ZHZ met andere GGD s heeft het consortium een berekening gemaakt die uitkwam op 4,3 miljoen. Op basis van een second opinion zou het mogelijk zijn om de kosten terug te brengen tot 3,9 miljoen op basis van het program van eisen van een oudere versie. Inmiddels is een nieuw type DD JGZ ontwikkeld, die gebruiksvriendelijker en vooral efficiënter is. Met de vernieuwde versie worden de structurele lasten tot een lager niveau teruggebracht. Inzet in om de structurele lasten op gelijk niveau te brengen met de kosten die in het gemeentefonds worden vergoed. Het consortium heeft aangegeven een garantie te willen van maximaal 4,3 miljoen voor uitvoering van het DD JGZ in de contractperiode. Voor Sliedrecht is er voldoende gereserveerd binnen de voorziening eigen middelen CJG om deze extra kosten over deze contractperiode te kunnen dekken. N.v.t. E. Kanters Tel.nr. (184) Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de waarnemend burgemeester, J.H. Koetsenruijter A.G.M. van de Vondervoort

7

8 Ontwerp Begrotingswijziging 212 Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden Postbus AM Dordrecht Kamerlingh Onnesweg GK Dordrecht Telefoon Fax Website: 16 december 211

9 INDEX: Inleiding 2 Begrotingswijziging Toelichting op de gemeentelijke bijdrage 5 Meerjarenraming 6 Verklaring van de wijzigingen: - Verdeling resultaat 8 - Operationeel resultaat - toegevoegde waarde 8 - Operationeel resultaat - overige opbrengsten 8 - Operationeel resultaat - salariskosten 8 - Operationeel resultaat - overige personeelskosten 8 - Operationeel resultaat - algemene kosten 9 - Subsidieresultaat 1 - Overige baten en lasten 1 - Voorziening personeelsreductie 1 - Deelnemingen 11 Pagina: 1

10 Inleiding: De primaire begroting 212 en de meerjarenraming is eind 21 opgesteld. Inmiddels is de wereld voor de sociale werkvoorziening, en dus ook voor Drechtwerk, fundamenteel veranderd. Dit als gevolg van de Wet Werken naar Vermogen. Deze wet heeft met betrekking tot de sociale werkvoorziening vier elementen waardoor we ons als bedrijf een compleet andere oriëntatie moeten aanmeten: De subsidiedaling per SE die in 21 reeds ingezet is, waarbij ook vanaf 21 geen indexering meer is toegepast, zal tussen 212 en 215 verder dalen van per SE tot het niveau van het minimumloon is bereikt, t.w. 22.5,. Deze maatregel impliceert een directe aanslag op het exploitatietekort van Drechtwerk, daar het loonkostenniveau van de medewerkers niet op korte termijn kan worden aangepast. Het kabinet heeft immers tegelijkertijd gesteld dat zij geen specifieke instrumenten biedt om de CAO aan te passen. De huidige medewerkers behouden hun arbeidsovereenkomst. Vanaf 213 stromen er echter enkel medewerkers binnen met een aangescherpte indicatie beschut binnen. Op het moment van schrijven kennen we nog niet de specificaties van de nieuwe indicatie, maar we gaan uit van de veronderstelling dat het mensen betreft die maximaal een productief vermogen van 3,- per uur hebben Het kabinet heeft een forse volumebeperking van de sociale werkvoorziening voor ogen. Vanaf 213 is er op 3 uitstromers slechts plaats voor één instromer met de indicatie zoals hiervoor geschetst. Voor Drechtwerk betekent dit dat op termijn er een SW-populatie van maximaal 5 medewerkers opgenomen kan worden. De re integratiebudgetten van gemeenten dalen met zo n 7% Er is geen hogere wiskunde voor nodig om te berekenen dat het huidige verdienmodel van de sociale werkvoorziening door het samenspel van deze elementen volledig tot zijn einde komt. In 211 zijn we reeds begonnen met het nemen van maatregelen die leiden tot een bedrijfsvoering die ook in de nieuwe omstandigheden bestendig kan zijn. Zo wordt het in 21 ingezette beleid m.b.t. reductie van kosten, m.n. van personele kosten staf/begeleiding voortgezet. In 21 zijn we gestart met een volume van 173 fte AP/WX. Eind 211 zal dit zijn gereduceerd tot 136 fte s. We verwachten in de komende drie jaar dit volume tot zo n 11 fte te hebben teruggebracht. Als gevolg van de besluiten om de kwekerij en het metaalbedrijf te sluiten, verwachten we op termijn een aanzienlijke daling van overige kosten (huur, energie, afschrijvingen) te realiseren. Alle posten van de begroting worden in een continu proces kritisch tegen het licht gehouden. Eind 21 verwachtten we nog, bij het opstellen van de begroting en meerjarenraming, een forse groei van re-integratie inspanningen en inkomsten. Vandaar dat we ook samen met Sagenn en DaVinci ingeschreven hadden op het bestek van het warehousemodel van de sociale dienst. Met twee andere combinaties kwamen we succesvol uit de aanbesteding. Door beleidswijzigingen binnen de sociale dienst (keuze voor Randstad als uitvoerder van Baanbrekend Drechtsteden en door waarschijnlijkanticipatie op budgetkortingen is onze omzet uit re integratiewerkzaamheden in 211 verwaarloosbaar. Voor 212 en verder verwachten we hier geen activiteiten en/of omzet meer uit te kunnen genereren. Deze verwachting wordt bevestigd door de kern van de Wet Werken Naar Vermogen. Alleen dit aspect al heeft een forse impact op de meerjarenraming. Pagina: 2

11 Volgens het ondernemingsplan 211 hebben we afgelopen jaar analyses gepleegd naar de mogelijkheden om werkbedrijven in te richten. Deze werkbedrijven kenmerken zich in eerste instantie door het vermogen om ook op termijn- als gezonde bedrijven te opereren, die gebruikmaken van onze mensen. Operationeel betekent dit dat we enkel de SW-subsidie aan deze bedrijven toekennen die nodig is om het lagere productief/verdien vermogen van de medewerkers te compenseren. Deze methodiek past ook goed bij de aanpak van de nieuwe wet met het instrument loondispensatie, waarmee de link met toekomstbestendigheid gelegd is. In 211 hebben we besloten om naast facilitair- ook de werkbedrijven groen, elektronica en detacheringen op te richten. Voor het bedrijfsonderdeel metaal hebben we geconcludeerd dat er geen toekomst is. Om het bestaande metaalbedrijf af te bouwen hebben we groen licht vanuit het bestuur gekregen om deze verandering te financieren uit de transitiefaciliteit die het kabinet in het kader van de WWNV ter beschikking gesteld heeft. Tegelijkertijd zijn we in overleg met verschillende externe partijen die (delen van) de operatie van het metaalbedrijf willen overnemen. In mogelijke toekomstscenario s voor metaal zal Drechtwerk overigens in een nieuwe situatie enkel uitzender van arbeidskrachten zijn. Deze organisatiewijzigingen zijn verwerkt in de begroting; waarbij de beoogde afbouw van het metaalbedrijf herkenbaar is in de opstelling. Daarnaast hebben we een proces ingezet om onderdelen van de nu nog- centrale staf onder te brengen bij de verschillende bedrijven. Dit, om die bedrijven optimaal te kunnen laten presteren. De belangrijkste opgave voor het in 211 opgezette leerbedrijf is, in samenwerking met het detacheringsbedrijf, het stimuleren van de beweging naar buiten: het aantal gedetacheerde medewerkers moet fors toenemen. In tegenstelling tot bij de werkbedrijven staat in het leerbedrijf niet de productie en financiële resultaten, maar doorstroom centraal in de doelstelling. Daarnaast gaat het leerbedrijf diverse decentrale initiatieven met andere partijen ontwikkelen. Op termijn zal de operatie aan de Snelliusstraat een veel minder prominente rol krijgen dan nu het geval is. Pagina: 3

12 Begrotingswijziging 212 In duizenden euro's Realiteit 21 Gewijzigde begroting 211 Oorspronkelijke begroting 212 Gewijzigde begroting 212 Netto-omzet Kosten orders Toegevoegde waarde Overige opbrengsten Netto-opbrengsten Salarissen niet-subsidiabel Overige personeelskosten Algemene kosten Operationeel resultaat Salarissen Wsw Rijksbijdrage Subsidieresultaat vanuit loondienst Subsidieresultaat Begeleid werken Totaal subsidieresultaat Exploitatieresultaat Deelnemingen Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewone baten en lasten Resultaat voor gemeentelijke bijdrage Wijze van financiering: Onttrekking bestemmingsreserve Gemeentelijke bijdrage Transitie faciliteit Totaal Pagina: 4

13 Toelichting op de Gemeentelijke bijdrage: Het uiteindelijk negatief resultaat in 212 is in de gewijzigde begroting 212 t.o.v. de begroting 212 met toegenomen. Het aandeel van de transitiekosten m.b.t. beëindiging metaalactiviteiten in het totale negatieve resultaat bedraagt Door het Algemeen Bestuur is, in de vergadering van 28 oktober 211, besloten een voorschot te nemen op de te verwachten extra middelen vanuit de overheid inzake de transitie van SW naar WWnV, waardoor het resultaat Gemeentelijke bijdrage (excl. Transitiekosten) ten opzichte van de primaire begroting voor 212 is verbeterd met Specificatie transitiekosten, als gevolg van de beëindiging van de metaalactiviteit: 212: Toegevoegde waarde Afwaardering machines metaalhal en spuiterij 65. Boventallig personeel 72. Frictiekosten personeel 351. Huurlasten vrijgekomen ruimtes 315. Totaal transitiekosten Vanaf 213: Het huurcontract loopt vanaf 213 nog 8 jaar. De doelstelling is om nieuwe huurders te zoeken voor deze ruimtes, waardoor de hieruit alsnog voortvloeiende transitiekosten tot het minimum zullen worden beperkt. In de meerjarenraming gaan we uit van een huuropbrengst van 5%, waardoor er voor transitiekosten per jaar een bedrag van 16. is opgenomen. Gemeentelijke bijdrage per deelnemende gemeente (in euro's) Gemeente aantal personen per gemeente Bijdrage oorspronkelijke begroting 212 Mutatie (transitiekosten) Aanpassing vanuit gewijzigde begroting Bijdrage gewijzigde begroting 212 Alblasserdam Dordrecht Graafstroom Hendrik Ido Ambacht Nieuw Lekkerland Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Pagina: 5

14 Meerjarenraming Vanwege de belangrijke mutaties na het opstellen van de oorspronkelijke begroting 212, zoals sterk dalende subsidie per SE en de beëindiging van de metaalactiviteiten, is onderstaand de meerjarenraming aangepast Omzet kosten orders leerbedrijf TW leerbedrijf bijzondere inkomsten personeel niet subsidiabel overige personele kosten Overige kosten Totaal kosten Bedrijfsresultaat Subsidieresultaat loondienst Subsidieresultaat Beg. werken subsidieresultaat bijzondere baten & lasten Incidenteel Wijze van financiering: Gemeentelijke bijdrage Transitie faciliteit Totaal Gemeentelijke bijdrage Pagina: 6

15 Belangrijkste uitgangspunten meerjarenraming: 1. Vanaf 213 nog een extra reductie op personeel niet subsidiabel opgenomen van 9 ½ fte (213 = 5 fte ; 214 = 2 ½ fte en 215 = 2 fte). 2. Vanaf 213 is er jaarlijks gerekend op een indexering van 1% op salaris kosten personeel niet subsidiabel en ook op de personeelskosten van al het personeel. 3. Op de loonkosten van het SW-personeel is geen indexering opgenomen, omdat ook de subsidie geen indexering kent. 4. Vanaf 213 is een lagere energielast opgenomen, voortvloeiend uit de beëindiging metaalactiviteit. 5. Vanaf 215 zijn de afschrijvingslasten van de kassen gestopt, omdat dan de verkoop zal zijn gerealiseerd. 6. De leaseperiode van de persoonsgebonden auto s zal eind 214 aflopen. Bij vervanging zal er 5. bespaard gaan worden. 7. Bij de resterende overige algemene kosten is er van uitgegaan dat de inflatiecorrectie op deze kosten door een gelijke besparing zal worden gecompenseerd. 8. Vanaf 213 is bij bijzondere inkomsten een huuropbrengst opgenomen van 16. per jaar vanuit een onderhuur van de ruimtes waar nu de metaalafdeling is gehuisvest. Ten opzichte van de uitkomst van het tekort van in de primaire begroting over 212, sluit het tekort in deze begrotingswijziging op (excl. de genoemde post welke uit de transitiefaciliteit zal moeten worden gefinancierd. De verwerking in de cijfers van het stoppen van de metaalactiviteit is hierbij de voornaamste oorzaak. In de jaren daarna toont dit tekort weer een toename, hetgeen wordt veroorzaakt door de afnemende subsidie tot en met het minimum loon in 215. Pagina: 7

16 Verklaring van de wijzigingen: (bedragen in duizenden euro s) te verdelen in: Oorspronkelijke begroting 212 Gewijzigde begroting 212 Bedrag van de wijziging 1 - Operationeel resultaat Subsidieresultaat Overige bijzondere baten en lasten Voorziening personeelsreductie Voorziening afwaardering activa metaal Deelnemingen Resultaat Ad 1 Operationeel resultaat Toegevoegde waarde: Verlaging toegevoegde waarde met De verlaging van de toegevoegde waarde wordt voornamelijk veroorzaakt door 3 factoren, t.w.: - De volledige Toegevoegde waarde van de afdeling metaal is voor 212 uit de begroting geschrapt. Dit vertegenwoordigd een bedrag ven De totale opbrengsten voortvloeiend uit het leerbedrijf, waaronder ook de SW-medewerkers van het voormalige kassenbedrijf en de beëindiging van de EHBO afdeling, waren al in 211 zeer teleurstellend, waarbij in de begroting is uitgegaan van een verdere verslechtering van ca op deze toegevoegde waarde. - Het overige verschil is een voornamelijk een samenstel van verlaagde gemiddeld uurloon detachering en een groei bij het Elektronicabedrijf. Overige opbrengsten: De opbrengsten voor re-integratieactiviteiten ( 792.) vervallen in de gewijzigde begroting 212 door de bezuinigingen op de re-integratiebudgetten bij de gemeenten. Salariskosten personeel niet subsidiabel: De verlaging van is als volgt te verklaren: De salariskosten van het boventallig personeel is verplaatst naar de post incidenteel. Dit vertegenwoordigd een bedrag van Na het opstellen van de primaire begroting 212 per eind 21 is er in 211 een reductie gerealiseerd van 14 fte. Overige personeelskosten: In de gewijzigde begroting 212 is de post overige personeelskosten verlaagd met 45.. De mutaties laten zich als volgt in beeld brengen: Vervoerskosten: hier is een taakstellende besparing opgenomen van 1.. Studiekosten worden niet meer separaat begroot, maar gefinancierd vanuit de WVA-gelden Dit betekent per saldo een verlaging van 342. voor het gehele personeel. Pagina: 8

17 Versobering personeelsbenefits: zoals: Kerstpakketten worden niet uitgereikt; betekent bezuiniging van 76. Attenties personeel, kosten recepties e.d. met 1. Werkkleding verlaagd met 12. Algemene kosten: In de gewijzigde begroting 212 is de post algemene kosten verlaagd met De mutaties laten zich als volgt in beeld brengen: De energiekosten zijn met 35. naar beneden bijgesteld in verband met lagere verbruik kosten voor brandstof vervoermiddelen. De onderhoudskosten zijn verlaagd met 29., met name op de post productiemachines Metaal, uitgaande van nog een productieperiode van 1 kwartaal. De kosten voor belastingen en verzekeringen zijn verlaagd voor 47., bestaande uit: De reinigingsrechten zijn aangepast met 32., grotendeels vanwege het stoppen van de activiteiten van de spuitstraat. De aansprakelijkheidsverzekering verlaagd met 15. voortvloeiend uit het oversluiten van de aansprakelijkheidspolis. De kantoorkosten zijn met 91. naar beneden bijgesteld door onder andere: Telefoonkosten verlaagd met 26. in verband met het initiëren van digitale telefonie. Incassokosten met 14. verlaagd in verband met o.a. lagere kosten voor informatievoorziening kredietwaardigheid. Kosten voor abonnementen en vakliteratuur verlaagd met 1.. Kosten fotokopieën verlaagd met 12. wegens bijstelling kopieerbehoefte. Bankkosten verlaagd met 8. en op kostenniveau 211 gebracht. Anders; verlaging van de budgetten voor kantoorbenodigdheden, vergader- en representatiekosten en de overige kosten voor totaal 21. bijgesteld op basis van het kostenniveau van 211. Overige algemene kosten; specifieke posten zoals leasekosten auto s, externe adviseurs en kosten koffievoorziening zijn aangepast. Per saldo betekent dit een verlaging van 25.. Pagina: 9

18 Ad 2 Subsidieresultaat: Het negatieve subsidieresultaat is verhoogd met 47.. Deze aanpassing laat zich als volgt in beeld brengen: Het loongevend deel is positief aangepast met 356.: Het gemiddelde loon is verlaagd met 223 per fte en komt uit op (begroting 212: 3.981). Dit betekent een voordeel van fte x 223 = Ten opzichte van de primaire begroting 212 zijn in deze gewijzigde begroting 18 fte toongevenden minder opgenomen. Begeleid werken is aangepast voor 763.: veroorzaakt door een verlaagde doelstelling van 1 SE naar 7 SE = 3 * (Subsidie minus loonsuppletie 1.5) ontstaat een nadeel van de verhoging loonsuppletie met 1.5 naar 12. per SE betekent een nadeel van 7 x 1.5 = 15.. In de gewijzigde begroting 212 is geen stimuleringsvergoeding meer opgenomen (was in B212 2 per SE). Dit betekent een nadeel van 2.. Ad 4 Overige bijzondere baten en lasten: In de gewijzigde begroting 212 is rekening gehouden met een eenmalige buitengewone baat van 24. voor stimuleringspremie begeleid werken voortvloeiend uit het jaar 21. Ad 5 Voorzieningen personeelsreductie: Deze post is met verhoogd tot ( zie ook punt 1 personeelskosten niet-subsidiabel) De totale loon- en frictiekosten van al het boventallig personeel is opgenomen als voorziening personeelsreductie, bestaande uit: Bestaande post boventallig Uitbreiding boventallig vanwege sluiten metaalafdeling Dit saldo is opgebouwd respectievelijk uit: loonkosten en frictiekosten ) Pagina: 1

19 Ad 6 Deelnemingen: Op de bijlage van de begroting Drechtwerk facilitair BV wordt een negatief resultaat getoond op de activiteiten binnen de BV van 56., t.o.v. een begroot tekort van 331.in 211. De begroting van DrechtwerkFacilitair BV laat zich als volgt specificeren: Begroting 212: DRECHTWERK FACILITAIR BV Begroting: (in duizenden euro s) TOTAAL Omzet 2.49 Kosten op order 299 Toegevoegde waarde Kosten organisatie: - Personeelskosten niet subsidiabel Overige personeelskosten overige exploitatiekosten doorbelaste kosten Holding Drechtwerk -52 Totale kosten organisatie Resultaat -56 Pagina: 11

20

21 Asbestmetingen Derde Merwedehaven Eerste meetsessie Uitvoeringsdatum: 12 december 211 Projectnummer: Inleiding De Derde Merwedehaven BV is een inrichting voor het storten van onder andere bouw- en sloopafval onder het bevoegde gezag van de provincie Zuid-Holland. De exploitatie is in 1993 gestart, waarbij vanaf 23 het storten van onverpakt asbesthoudend materiaal is vergund (volgens de landelijke beleidsregel 4.45). Vanaf begin 211 wordt uitsluitend storten van verpakt asbesthoudend materiaal toegestaan. Tevens is in februari 211 besloten de stortplaats op 31 december 212 vervroegd te sluiten. Vanaf dat moment zal de bovenafdichting worden aangelegd waarna het terrein wordt ingericht voor toekomstig gebruik. De provincie Zuid-Holland heeft besloten tot het laten uitvoeren van asbestmetingen in de huidige situatie. Hiertoe is een opdracht aan Fibrecount Environmental Control verleend. Het doel is om te bepalen of de omgeving van de inrichting veilig is met het oog op de gezondheid. Op verzoek van de provincie wordt hierbij gehoor geven aan het advies van de GGD Zuid Holland Zuid om te toetsen aan de nieuwe omgevingswaarden van de Gezondheidsraad. In haar advies geeft de GGD aan dat moet worden opgemerkt dat bij de nu meest gangbare elektronenmicroscopische techniek (SEM) routinematig een detectielimiet van circa 1 vezels/m 3 kan worden gehaald. Dit betekent dat het technisch niet mogelijk is om met metingen het vrijkomen van vezels voor 1% uit te sluiten. Het onderzoek op hoofdlijnen Het doel van de metingen is om te bepalen of de omgeving van de inrichting veilig is met het oog op de gezondheid. Met het oog op dit doel heeft Fibrecount Environmental Control een meetprogramma opgesteld, waarbij de meetpunten in beginsel zo dicht mogelijk op de inrichting en daar binnen de stortactiviteiten met verpakt asbesthoudend materiaal worden geplaatst. Door deze plaatsing van de meeste meetpunten kan een eventuele verhoogde vezelconcentratie als gevolg van de werkzaamheden op de inrichting het meest nauwkeurig worden gemeten. Uit deze metingen zullen de (maximale) concentraties van vezels op gevoelige bestemmingen (in Sliedrecht en Dordrecht) worden afgeleid. In totaal worden er (tot aan de sluiting van de stortplaats eind 212) 5 meetsessies uitgevoerd. De metingen richten zich op het effect van verschillende invloedsfactoren als seizoensvariatie, windrichting en snelheid, afstand tot de bron en aanwezigheid stortactiviteit. Hierbij wordt aandacht besteed aan de worst case omstandigheden - meten benedenwinds zo dicht mogelijk op de stortwerkzaamheden bij droog weer en matige wind. Daarnaast wordt de achtergrondconcentratie goed in beeld gebracht om een eventuele bijdrage van de inrichting ten opzichten van de heersende niveaus te kunnen onderscheiden , Provincie Zuid Holland, Derde Merwedehaven, Dordrecht Pagina 1 van 5 Rotterdam: Hongkongstraat 5, 347 BR, t: BANK: Rabobank BIC: RABONL2U - IBAN: NL36RABO KvK:

22 Dit wordt gedaan door te meten op een moment dat er geen stortactiviteiten plaats vinden en/of met behulp van bovenwindse metingen. Analyse De provincie heeft aangegeven voor deze situatie, in lijn met het GGD advies en gedane toezeggingen aan gemeenten, een analysemethodiek voor te staan die technisch een optimale vergelijking mogelijk maakt met de nieuwe omgevingswaarden van de Gezondheidsraad. Omdat de door de Gezondheidsraad voorgestelde VR-waarden zeer laag zijn (zie tabel 1) vereist de uitwerking van de metingen een zo laag mogelijke bepalingsgrens (of zo hoog mogelijke nauwkeurigheid). Tabel 1: Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) en Verwaarloosbaar Risico (VR) Gezondheidsraad Omschrijving Chrysotiel (vezels / m3) Gemengde blootstelling chrysotiel en Amfibool (vezels / m3) max. 2% amfibool (vezels / m3) MTR (risico 1-4 ) VR (risico 1-6 ) De luchtmonsters worden vastgelegd op goudfilters en middels Scanning Electronen Microscopie (SEM) geanalyseerd volgens norm ISO In verband met de gewenste verlaging van de bepalingsgrens is de bemonsteringtijd verlengd van 6 uur naar ca. 8 uur en is het onder microscoop te bekijken aantal velden vergroot van 5 naar 5/6. Hiermee kan voldaan worden aan de wens om aan de VR-waarde van de meest voorkomende asbestsoort (chrysotiel) te toetsen. Het toetsen aan de VR-waarden voor de overige soorten asbest vereist een nog lagere bepalingsgrens. Met de huidige techniek is dit niet mogelijk. Betrouwbaarheid analyseresultaten Alle microscopische asbestanalyses zijn gebaseerd op het tellen van het aantal asbestvezels op een bepaald filteroppervlak. De bepalingsgrens wordt gelimiteerd door meetonzekerheid in het lage concentratiegebied, veroorzaakt door factoren zoals het geringe aantal vezels dat geteld wordt (zogenaamde Poisson-fout), het overige materiaal in de matrix, de betreffende analist (persoonseffecten) en beperkingen van de apparatuur. Deze onzekerheid wordt doorgaans weergegeven als het 95%-betrouwheidsinterval , Provincie Zuid Holland, Derde Merwedehaven, Dordrecht Pagina 2 van 5 Rotterdam: Hongkongstraat 5, 347 BR, t: BANK: Rabobank BIC: RABONL2U - IBAN: NL36RABO KvK:

23 Eerste meetsessie, 12 december 211 Weersomstandigheden Windrichting: Westzuidwest Windsnelheid: Windkracht 2-3 Vochtigheidsgraad: 82% Temperatuur: 8 graden Neerslag: mm Activiteiten op de locatie Er hebben gedurende de meetsessie op 12 december 7 vrachtwagens verpakt asbesthoudend afval gestort in compartiment 3. Meetstrategie Op 12 december zijn tijdens deze eerste meetsessie op de inrichting een 14 tal luchtmetingen geplaatst om te bepalen wat de vezelconcentratie aan asbest in de lucht is. De luchtmetingen zijn benedenwinds geplaatst in een waaier waarbij 4 luchtmetingen in het werkgebied (bron) waar het verpakt asbesthoudend materiaal wordt gestort. Tevens zijn er 3 luchtmetingen geplaatst op de dijk op een afstand van ca. 3 m. van het werkgebied. Bij deze windrichting was het praktisch niet mogelijk om op een grotere afstand luchtmetingen te plaatsen. Luchtmetingen achter de dijk zijn door het hoogteverschil (ca. 2 m) niet representatief en daarom niet genomen. Ter controle zijn er direct voor het werkgebied (bron) nog 3 luchtmetingen bovenwinds geplaatst Daarnaast zijn er nog 4 luchtmetingen bovenwinds geplaatst op de dijk aan de rand van de inrichting. Dit om te bepalen wat de asbestconcentratie in de lucht is zonder beïnvloeding door de stortplaats Derde Merwedehaven. Een tekening van de meetopstelling en meer technische gegevens over de uitgevoerde metingen op 12 december zijn opgenomen in de bijlage (rapport luchtmeting, nr ) , Provincie Zuid Holland, Derde Merwedehaven, Dordrecht Pagina 3 van 5 Rotterdam: Hongkongstraat 5, 347 BR, t: BANK: Rabobank BIC: RABONL2U - IBAN: NL36RABO KvK:

24 Resultaten: In de onderstaande tabellen zijn de analyseresultaten van de verschillende gebieden op hoofdlijnen weergegeven. Een uitgebreide versie hiervan is te vinden in de bijlage (analyserapport / ). Tabel 2: Analyseresultaten bovenwindsmetingen bij het werkgebied Omschrijving Vezelconcentratie Luchtmeting 1 < 24 vezels / m3 Luchtmeting 2 < 25 vezels / m3 Luchtmeting 3 < 24 vezels / m3 Tabel 3: Analyseresultaten luchtmetingen in het werkgebied (bron) Omschrijving Vezelconcentratie Luchtmeting 4 < 25 vezels / m3 Luchtmeting 5 < 25 vezels / m3 Luchtmeting 6 < 25 vezels / m3 Luchtmeting 7 < 25 vezels / m3 Tabel 4: Analyseresultaten benedenwindsmetingen ca. 3 m van het werkgebied (omgeving Sliedrecht) Omschrijving Vezelconcentratie Luchtmeting 8 < 25 vezels / m3 Luchtmeting 9 < 25 vezels / m3 Luchtmeting 1 < 25 vezels / m3 Tabel 5: Analyseresultaten aan de rand van het terrein (omgeving Dordrecht) Omschrijving Vezelconcentratie Luchtmeting 11 < 28 vezels / m3 Luchtmeting 12 < 28 vezels / m3 Luchtmeting 13 < 28 vezels / m3 Luchtmeting 14 < 28 vezels / m3 Opmerking bij tabel 5: De effectieve meettijd tijdens de meetsessie bedroeg ca. 6,5 werkuren. De meetduur van 8 werkuren is tijdens deze meetsessie niet helemaal gehaald. Gezien de invallende duisternis is besloten om de meetduur iets te verkorten. Uit de resultaten blijkt dat de concentratie in de omgeving van de stortplaats Derde Merwedehaven onder de 25 vezels/m 3 of onder de 28 vezels/m 3 ligt. De hogere waarde gemeten aan de rand van het terrein richting Dordrecht (tabel 5) heeft te maken met de wat kortere monstertijd van deze bemonsteringsgroep. De lagere nauwkeurigheid is hiervan het directe gevolg , Provincie Zuid Holland, Derde Merwedehaven, Dordrecht Pagina 4 van 5 Rotterdam: Hongkongstraat 5, 347 BR, t: BANK: Rabobank BIC: RABONL2U - IBAN: NL36RABO KvK:

25 Conclusie: Er is tijdens de meetsessie van 12 december 211 op de inrichting geen verhoogde concentratie asbestvezels in de lucht aangetroffen. De analyseresultaten liggen allemaal onder de 28 vezels / m 3. De waarden van de referentiemeting aan de rand van de inrichting zijn iets hoger dan de overige luchtmetingen op de inrichting. Dit is het gevolg van de iets kortere meetduur van deze luchtmetingen ten opzichte van de overige luchtmetingen. Toetsing aan de omgevingswaarden van de Gezondheidsraad De aangetroffen maximale vezelconcentraties in de lucht liggen onder de waarden die gesteld zijn door de Gezondheidsraad met betrekking tot het verwaarloosbare risico van 28 vezels / m 3 voor chrysotielvezels (de meest voorkomende asbest soort). Achtergrondconcentratie in Nederland De asbest achtergrondconcentratie in Nederland is de laatste twee decennia niet meer systematisch gemeten. Op basis van incidenteel uitgevoerde metingen is geschat dat deze nu tussen de 2-4 asbestvezels / m3 ligt (bron TNO). Dit ligt in dezelfde orde van grootte als de door de gezondheidsraad verwaarloosbaar geachte risicoconcentratie. Concluderend kan gesteld worden dat tijdens de meetsessie de werkzaamheden op de inrichting geen bijdrage leverden aan de asbestconcentratie in de lucht voor de omgeving (Sliedrecht en Dordrecht) , Provincie Zuid Holland, Derde Merwedehaven, Dordrecht Pagina 5 van 5 Rotterdam: Hongkongstraat 5, 347 BR, t: BANK: Rabobank BIC: RABONL2U - IBAN: NL36RABO KvK:

1400543.1, Provincie Zuid Holland, Derde Merwedehaven, Dordrecht Pagina 1 van 5

1400543.1, Provincie Zuid Holland, Derde Merwedehaven, Dordrecht Pagina 1 van 5 Asbestmetingen Derde Merwedehaven Eerste meetsessie Uitvoeringsdatum: 12 december 2011 Projectnummer: 1400543 Inleiding De Derde Merwedehaven BV is een inrichting voor het storten van onder andere bouw-

Nadere informatie

M PGSD2012062910140640 GSD 29.06.2012 0640

M PGSD2012062910140640 GSD 29.06.2012 0640 pr HOLLAND ZUID M PGSD21262911464 GSD 29.6.212 64 Memo ^ Contact Dhr. L.C. de Jonge T 7 441 622 lcde.jonge@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 962 259 LP Den Haag T 7-441 66 11 www.zuid-holland.nl -

Nadere informatie

Rapport. LUCHT- en KLEEFMONSTER ONDERZOEK ASBEST conform NEN 2991

Rapport. LUCHT- en KLEEFMONSTER ONDERZOEK ASBEST conform NEN 2991 Rapport LUCHT en KLEEFMONSTER ONDERZOEK ASBEST conform NEN 2991 12 Panden J. Catskade nr. 37 t/m 41 (oneven) en Fagelstraat 44 t/m 60 (even) (Onderzocht: J. Catskade nr. 37 trappenhuis begane grond t/m

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Rotterdam

Uw kenmerk Ons kenmerk Rotterdam Asbest Adviesbureau Wieringa Tav: Dhr. H. Wieringa Postbus 5155 9700GD GRONINGEN Uw kenmerk Ons kenmerk Rotterdam AAW 11406 201200046.1 30112 Betreft: resultaten asbestonderzoek Geertsemaweg 3 te Haren

Nadere informatie

Stasco Environmental Research B.V. Tav: dhr D. Hendriks Aalscholverstraat 37 1444 VP Purmerend. Uw kenmerk Ons kenmerk Rotterdam 2013008766.

Stasco Environmental Research B.V. Tav: dhr D. Hendriks Aalscholverstraat 37 1444 VP Purmerend. Uw kenmerk Ons kenmerk Rotterdam 2013008766. Stasco Environmental Research B.V. Tav: dhr D. Hendriks Aalscholverstraat 37 1444 VP Purmerend Uw kenmerk Ons kenmerk Rotterdam - 2013008766.1 13-03-13 Betreft: resultaten asbestonderzoek Van Ijsendijkstraat

Nadere informatie

Ontwerp Begrotingswijziging 2013

Ontwerp Begrotingswijziging 2013 Ontwerp Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden Postbus 528 3300 AM Dordrecht Kamerlingh Onnesweg 1 3316 GK Dordrecht Telefoon 078 6525911 Fax 078 6181800 Email: info@drechtwerk.nl Website:

Nadere informatie

Onderwerp: Conceptbegroting 2012 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse en De Risse Holding BV.

Onderwerp: Conceptbegroting 2012 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse en De Risse Holding BV. VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 14 juni 2011 Datum B&W besluit 26 april 2011 Portefeuillehouder B. Manders Behandelend ambtenaar C. van Hoorn Onderwerp:

Nadere informatie

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 28 oktober 2011

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 28 oktober 2011 Aan de leden van het algemeen bestuur van Regio Zuid-Holland Zuid Agendapunt 5 Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 28 oktober 2011 Onderwerp Bijlage(n) Behandeld door/tel.nr. Kaders gunning invoering en exploitatie

Nadere informatie

EMCOBGROEP. College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn

EMCOBGROEP. College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn EMCOBGROEP DOOR NAAR W f R K W E R K 1 5. 5 4 6 2 INK d.d. 2/3/215 Abel Tasmanstraat 7 Postbus 24 781 CA Emmen Tel. (591)6366 Fax (591)63663 www.emco-groep.nl College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Ontwerp Begrotingswijziging 2014

Ontwerp Begrotingswijziging 2014 Ontwerp Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden Postbus 528 3300 AM Dordrecht Kamerlingh Onnesweg 1 3316 GK Dordrecht Telefoon 078 6525911 Fax 078 6181800 Email: info@drechtwerk.nl Website:

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3]

Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3] Begroting 2015 1 Inhoud Voorwoord 5 Begroting 2015 8 NTW overzicht per bedrijf 10 Begrote investeringen 2015 13 [3] 1 1 [4] Voorwoord bij de geconsolideerde begroting 2015 van NV Empatec Hierbij bieden

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

t ^ nveq.íĩ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^- ^

t  ^ nveq.íĩ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^- ^ R16.00060 B E Z O E K A D R E S î Raadhuisstraat 1 9301 AA Roden E M E E N T E P O S T A D R E S t Postbus 109 9300 AC Roden î N O O R D E N V E L D W E B S I T E / E - M A I L t www.gi ^ nl T E L E F

Nadere informatie

TOEZEGGING AAN RAADSCOMMISSIE uit vergadering d.d. 2 maart Toezegging:

TOEZEGGING AAN RAADSCOMMISSIE uit vergadering d.d. 2 maart Toezegging: TOEZEGGING AAN RAADSCOMMISSIE uit vergadering d.d. 2 maart 2015 Toezegging: Nader antwoord op vraag over verborgen gebreken verkocht gebouw Novatec, met name of de beoordeling door de gemeentelijke jurist

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

11-079 asbeststort DMH risico omgeving

11-079 asbeststort DMH risico omgeving Datum: 16 mei 2011 Aan: Gemeente Sliedrecht, D. Roza Van: GGD Zuid-Holland Zuid, I.G. Akkersdijk Betreft: Mogelijke risico s Derde Merwedehaven voor omgeving Op 13 mei 2011 heeft de gemeente Sliedrecht

Nadere informatie

Samenvatting. Achtergrond

Samenvatting. Achtergrond Samenvatting Achtergrond Blootstelling aan asbest kan in diverse organen kanker veroorzaken. Het meest voorkomende gevolg is longvlies- en buikvlieskanker (mesothelioom) en longkanker. Omdat beide typen

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 2017/23670 Managementsamenvatting Het jaar 2016 stond voor BaanStede in het teken van discussie over en voorbereiding van de opheffing van de huidige gemeenschappelijke regeling voor uitvoering van de

Nadere informatie

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2013-008473 Programma : Cultuur, recreatie en sport Onderwerp : krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Katwijk, 18 februari 2014. Inleiding De gemeenteraad

Nadere informatie

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 Inleiding Na het opstellen van de primaire begroting 2015 is sprake van diverse mutaties, die aanleiding geven

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Raadsvergadering d.d. : 22 november Agendapunt : 12. : concept begroting 2012 Ability. B&W besluit d.d.

Raadsvoorstel. Raadsvergadering d.d. : 22 november Agendapunt : 12. : concept begroting 2012 Ability. B&W besluit d.d. Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 22 november 2011 Agendapunt : 12 Portefeuillehouder Onderwerp : dhr. K.P. Berghuis : concept begroting 2012 Ability B&W besluit d.d. : 1 november 2011 Inleiding Op

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Rapport LUCHT- en KLEEFMONSTER ONDERZOEK ASBEST conform NEN 2991

Rapport LUCHT- en KLEEFMONSTER ONDERZOEK ASBEST conform NEN 2991 Rapport LUCHT en KLEEFMONSTER ONDERZOEK ASBEST conform NEN 2991 School De Wielstraat 6 te Beusichem Onderzoek identificatie Projectnummer: 773344 Autorisatiedatum: 22 januari 2015 Opdrachtgever: Intersell

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20057 Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening 2011 en begroting

Nadere informatie

Uw zienswijze kenbaar te maken over de gewijzigde begroting 2011 van Novatec.

Uw zienswijze kenbaar te maken over de gewijzigde begroting 2011 van Novatec. Raad d.d. s( VI G E M E E N T E NOORDENVELD Bedufc Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.2/25052011 t Roden, 20 mei 2011 Documentor.: RV11.0161 Onderwerp Gewijzigde begroting 2011 Novatec Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

Door middel van een visuele inspectie en luchtmeting bepalen of het gebied zonder gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen kan worden betreden.

Door middel van een visuele inspectie en luchtmeting bepalen of het gebied zonder gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen kan worden betreden. Methorst Milieu heer S Lovink en uitvoeringen Postbus 111 3925 ZJ SCHERPENZEEL GLD OVER DE OPDRACHTGEVER Referentie klant Referentienummer werkplan 15A050 Aannemer ter plaatse Methorst Milieu Aannemer

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 10 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Begrotingswijziging 2008 Service Centrum Drechtsteden agendapunt 10 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk doorkiesnummer 078 6398513

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht Datum 31 mei 2012 Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van

Nadere informatie

asbeststort DMH risico omgeving

asbeststort DMH risico omgeving Datum: 11 mei 2011 Aan: Gemeente Dordrecht, E. Hoff Van: GGD Zuid-Holland Zuid, I.G. Akkersdijk Betreft: Mogelijke risico s Derde Merwedehaven voor omgeving Op 21 april 2011 heeft de gemeente Dordrecht

Nadere informatie

Concept. Primaire Begroting 2015

Concept. Primaire Begroting 2015 Concept Primaire 2015 Versie dd 23 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 2.1 Programmabegroting 2015 3 2.2 Toelichting op de programmabegroting 2015 4 2.3 Gemeentelijke bijdrage 2015 5 2.4 Meerjarenraming

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU I

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU I RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU I Registratienummer raad: 1195908 Datum: 28 april 2015 Behandeld door: Mark Jan Prins Afdeling/Team: Maatschappelijke Ontwikkeling/Team Beleidsontwikkeling Onderwerp: Zienswijze

Nadere informatie

B&W Vergadering. Dossiernummer 1637 Vertrouwelijk Vergaderdatum 25 april 2017 Agendapunt Zaaknummer Gemeenteraad

B&W Vergadering. Dossiernummer 1637 Vertrouwelijk Vergaderdatum 25 april 2017 Agendapunt Zaaknummer Gemeenteraad 2.1.6 Begroting Westrom 2018 en Jaarrekening Westrom 2016 1 Dossier 1637 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1637 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 25 april 2017 Agendapunt 2.1.6 Omschrijving Begroting

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis.

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: De reserve raadhuis

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf. uw kenmerk bijlage behandeld door M.J. Visser

De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf. uw kenmerk bijlage behandeld door M.J. Visser Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen t. 140591 f. 0591 685599 Postbus 30001 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. gemeente.emmen.nl ~ 1)1::+..1).. Gemeente ~'1" ~ Emmen -t- De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling,

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A

Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A Complex 4206 Pieter Bruijnsstraat en Chr. van Beeckstraat te Spaarndam projectnummer : PAV-26387 objectomschrijving : wooncomplex, ID (EVA): 460163 projectcoördinator

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in

Nadere informatie

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in

Nadere informatie

RISICOBEOORDELING conform NEN2991. Wolfsdonk 6 te Chaam projectnummer RB 17813 27 november 2013

RISICOBEOORDELING conform NEN2991. Wolfsdonk 6 te Chaam projectnummer RB 17813 27 november 2013 RISICOBEOORDELING conform NEN2991 projectnummer RB 17813 27 november 2013 Onderwerp Beoordeling van blootstellingsrisico s aan asbest voor gebruikers van bouwwerken waarin asbesthoudende materialen zijn

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

NEN-2991 Onderwerp en toepassingsgebied

NEN-2991 Onderwerp en toepassingsgebied Inhoud Onderwerp en toepassingsgebied Verwijzingen naar normen Beoordeling van de potentiële blootstelling Bepaling van de actuele blootstelling Kwaliteit en veiligheid Stripmonsters Beoordeling van de

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: 2010004432 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot

Nadere informatie

1. Aan de GGD Regio Nijmegen berichten dat wij instemmen met de keuze voor invoering van het Elektronisch kinddossier volgens het basisscenario.

1. Aan de GGD Regio Nijmegen berichten dat wij instemmen met de keuze voor invoering van het Elektronisch kinddossier volgens het basisscenario. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 3 december 2008 / 196/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 december 2008 Onderwerp Plan van aanpak EKD Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn /

Nadere informatie

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord Beveland en Reimerswaal

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord Beveland en Reimerswaal 14.030269 Ken i R F R S W A A 3 1 DEC 2014 ĨÎW. üûup Af.:',- Bespreken gemeenschappelijke regeling DE BEVELÂNDËN Advies S B W W vv Aan: De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Borsele,

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 Raadsstuk Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 1. Inleiding De gemeenteraad heeft middelen gereserveerd voor de bouw van een multifunctionele badmintonhal

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0075 Rv. nr.: 12.0075 B en W-besluit d.d.: 19-6-2012 B en W-besluit nr.: 12.0638 Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Begrotingswijziging naar aanleiding van de werkbegroting

Nadere informatie

Begrotingswijziging IJmond Werkt! 2016 I

Begrotingswijziging IJmond Werkt! 2016 I Begrotingswijziging IJmond Werkt! 2016 I Algemeen In de begroting 2016 was een taakstellende bezuiniging opgenomen van 554 duizend. IJmond Werkt! heeft deze per saldo gevonden langs de weg van onderstaande

Nadere informatie

Gemeen tewaterland. Monnickendam, 31 maart 2015. Nummer: 205-92. Portefeuillehouder: drs. L. Bromet

Gemeen tewaterland. Monnickendam, 31 maart 2015. Nummer: 205-92. Portefeuillehouder: drs. L. Bromet Gemeen tewaterland Monnickendam, 31 maart 2015 Nummer: 205-92 Portefeuillehouder: Contactpersoon: Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid: drs. L. Bromet A. Vreugdenhil Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Nadere informatie

CERTIFICAAT EINDCONTROLE NA ASBESTVERWIJDERING

CERTIFICAAT EINDCONTROLE NA ASBESTVERWIJDERING CERTIFICAAT EIDCOTROLE A ASBESTVERWIJDERIG Deze eindcontrole bestaat uit een visuele inspectie en een luchtmeting. Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Deze eindcontrole

Nadere informatie

Ontwerpbegroting Vixia 2014

Ontwerpbegroting Vixia 2014 Ontwerpbegroting Vixia 2014 Gemeentebladnummer: 2013/30 2013/6568 Vergaderdatum: 27 juni 2013 Agendapunt: Portefeuillehouder Dhr. P. Hovens Steller M. Meurkens Aan de Raad Voorstel: 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN Primaire begroting 2014 SDD pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding...3 1.2 Conclusies, acties, bijsturing e.d...3 2. Programmaverantwoording...

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

BEGROTINGSWIJZIGING (concept)

BEGROTINGSWIJZIGING (concept) BEGROTINGSWIJZIGING (concept) Gemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Midden-Nederland Utrecht 2013 nr. 2 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland,

Nadere informatie

Begroting 2017 NV Empatec

Begroting 2017 NV Empatec Begroting 2017 NV Empatec Inhoudsopgave Inleiding 4 Aansluiting tussen NV Empatec en de Gemeenschappelijke 6 Regeling Fryslân-West DWAAN.2019: de 8 doelen en het bestuurlijk convenant 7 Begroting 2017

Nadere informatie

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl BK Bodem BV Postbus 264 1970 AG IJMUIDEN Blad 1 van 9 Uw projectnaam : Uw projectnummer

Nadere informatie

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013 GEME 2013.15824 2 0 NOV. 2013 VeiligheidsRegio Zeeland AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp 4 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Onlangs heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer:

Raadsvoorstel Nummer: Raadsvoorstel Nummer: 250048 Datum: 26 mei 2015 Hoort bij collegeadvies nummer: 250047 Datum raadsvergadering: 11 juni 2015 Portefeuillehouder: A. Dragt Onderwerp Jaarrekening RWA 2014 Meerjarenbegroting

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL 2013 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V.

KWARTAALRAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL 2013 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. KWARTAALRAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur d.d. 23 mei Toelichting 1 e kwartaal. Algemeen Het eerste kwartaal van vorig liet een

Nadere informatie

Heerhugowaard 13. SEP- 2014. Agendanr.: 12 Voorstelnr.: RB2014091 Onderwerp: Begroting 2015 WNK bedrijven Programma: 4 Sociale Samenhang

Heerhugowaard 13. SEP- 2014. Agendanr.: 12 Voorstelnr.: RB2014091 Onderwerp: Begroting 2015 WNK bedrijven Programma: 4 Sociale Samenhang Ras-. 13. SEP- 214 VooĮstelnummer: Rŭaoi^Qįl Heerhugowaard nul ut Agendanr.: 12 Voorstelnr.: RB21491 Onderwerp: Begroting 215 WNK bedrijven Programma: 4 Sociale Samenhang Reden van agendering: ter besluitvorming

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Gemeenten worden geconfronteerd met hoge kosten voor onder andere de SW- populatie, een dalend subsidiebedrag

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTSTEDENBESTUUR

VOORSTEL DRECHTSTEDENBESTUUR Planning voor procedure: DSB via mail VOORSTEL DRECHTSTEDENBESTUUR Portefeuillehouder Datum (van opstellen stuk) Status behandeling Carrousel E. van de Burgt 23 oktober 2014 nvt Steller E-mail Telefoonnummer

Nadere informatie

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept)

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept) Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden Datum: mei 2013 (concept) 1. Vraagstelling: Door de commissie Ruimte is gevraagd een exitstrategie De Meerlanden uit te werken d.w.z. 1. verkoop aandelen De Meerlanden

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Voorstel aan college en raad

Voorstel aan college en raad Voorstel aan college en raad Nummer: h160033755 Datum: 21 september 2016 Opsteller: J.F.W. Cornielje Portefeuillehouder: Wethouder Van der Wal-Zeggelink Onderwerp: 1e MARAP en 2e begrotingswijziging SDV

Nadere informatie

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit vergaderdatum raad jaar/nummer T. Veninga Vergunningen,

Nadere informatie

Herziene begroting Promen 2012

Herziene begroting Promen 2012 Herziene begroting Promen 2012 Inleiding Door gewijzigde inzichten in de bedrijfsvoering van Promen in 2012 is de opstelling van een herziene begroting opportuun. Doordat binnen Promen een herstructurering

Nadere informatie

Gemeentelijke bijdrage 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Krimpen aan den IJssel 128.543 84.164 101.698 119.042 136.387 153.732

Gemeentelijke bijdrage 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Krimpen aan den IJssel 128.543 84.164 101.698 119.042 136.387 153.732 Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. voor de herstructureringsmiddelen Promen een voorziening te vormen van 420.218

Nadere informatie

[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht

[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht [V Heerhugowaard Stad van kansen ļ Raadvergadering 7 Besluip p í-íii-źfl Agendanr.: 10 Voorstelnr.: RB2013079 Onderwerp: Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht Aan de Raad,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG svoorstel Jaar Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG Portefeuillehouder: J. Otter Afdeling: Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf Team: Directiestaf A.M. Bosma, telefoonnummer 140591 Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst gemeente Eindhoven 16R6733 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00378 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.252 Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst Inleiding In 2005 heeft uw gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie type B van een verzorgingshuis aan de Kaarsenmakersstraat 2, te Leiden

Rapportage asbestinventarisatie type B van een verzorgingshuis aan de Kaarsenmakersstraat 2, te Leiden t Huis op de Waard T.a.v. dhr. J. Reimerink Kaarsenmakersstraat 2 2312 SG LEIDEN Wateringen, 9 juni 2015 Betreft: Rapportage asbestinventarisatie type B van een verzorgingshuis aan de Kaarsenmakersstraat

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

ACCOUNTANTSKANTOOR VERSCHOOR B.V. accountants, belasting- en bedrijfsadviseurs

ACCOUNTANTSKANTOOR VERSCHOOR B.V. accountants, belasting- en bedrijfsadviseurs lllflilllllllllllllllllillllllllllllllllll 14.007515 Gemeente Reimerswaal T.a.v. mevrouw drs. C.E.M.M. Rovers Postbus 70 4416 ZH KRUININGEN 1 h APR. 20H PRS 0ÊAU3 Oudenbosch, 11 april 2014 Geachte mevrouw

Nadere informatie

Bundel van de Ingekomen stukken oordeelsvormend van 20 januari 2015

Bundel van de Ingekomen stukken oordeelsvormend van 20 januari 2015 Bundel van de Ingekomen stukken oordeelsvormend van 20 januari 2015 1 BEST - Collegeinformatiebrief Kengetallen regulier werk CIB kengetallen regulier werk.pdf ab - Kengetallen regulier werk.pdf 2 FYS

Nadere informatie

Raadsvoorstel. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 1b 12/303. jaar stuknr. Raad. Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw

Raadsvoorstel. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 1b 12/303. jaar stuknr. Raad. Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2012 RA12.0036 B 1b 12/303 Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw Portefeuillehouder: H.G. Jumelet Programma Wet werken

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding:

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Aanleiding om te informeren

GEMEENTE OLDEBROEK. Aanleiding om te informeren GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: Voortgangsrapportage verbouwing en uitbreiding van Dorpshuis Wezep. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: 237945 / 237984

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Oplegnotitie begroting 2017

Oplegnotitie begroting 2017 Oplegnotitie begroting 2017 In het tweede kwartaal 2016 worden nog veel besluiten genomen over de toekomst van Permar. Dat maakt het op het moment van schrijven van deze begroting vrijwel onmogelijk om

Nadere informatie

'O' akkoord. u D Aangehouden. d.d. K ; - I O - Z O ^ \

'O' akkoord. u D Aangehouden. d.d. K ; - I O - Z O ^ \ ... -. 'O' G E M E E N T E B O R N E B en W voorstel 12INT01364 Onderwerp Boekenonderzoek belastingdienst 2008-2011 Samenvatting voorstel Medio 2011 heeft door de Belastingdienst een boekenonderzoek plaatsgevonden

Nadere informatie

Voorstel aan het Dagelijks Bestuur Fivelingo

Voorstel aan het Dagelijks Bestuur Fivelingo Voorstel aan het Dagelijks Bestuur Fivelingo Vergadering Dagelijks Bestuur Datum vergadering : 30 april 2015 Afdeling : Financiën Agendapunt : 01 Auteur : Egbert Lutjes Via OR : Nee Tel. : Via Cliëntenraad

Nadere informatie

Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning

Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning Aan de gemeenteraad Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning 5 maart 2013 Gemeentestukken: 2013-248 1. Voorstel Wij stellen u voor: 1. de geactualiseerde grondexploitatie

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

Verkennende risicobeoordeling conform NEN 2991

Verkennende risicobeoordeling conform NEN 2991 Burgemeester Verderlaan 17 3544 AD Utrecht 030-3040084 www.afrs.nl IBAN: NL37RABO0184877121 KvK Midden-Nederland 60.784.318 BTW NL 854058692B01 Verkennende risicobeoordeling conform NEN 2991 Erven Treffers

Nadere informatie

gemeente roerdalen datum 15 augustus 2013

gemeente roerdalen datum 15 augustus 2013 gemeente roerdalen 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 GEMEENTE Roerdalen stuknummer RD/2013-3937 Ontvangstdatum: 15-8-2013 Raadsinformatiebrief uw

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z Datum Agendapunt Documentnummer 8 november R12S004/z160047580 Onderwerp 2e MARAP en 2e (meerjaren)begrotingswijziging Sociale Dienst Veluwerand (SDV) Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect De Participatiewet

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R R.00167

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R R.00167 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00167 gemeente WOERDEN Van College van Burgemeester en Wethouders Datum 8 mei 2012 Portefeuillehouders) : L.Ypma Portefeuille(s) : Sociale Zaken Contactpersoon : C. Drabik Tel.nr.

Nadere informatie