Jaarverslag Bestuur. Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV. Datum rapport 23 mei 2011 Nummer/versie Definitief Auteur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010. Bestuur. Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV. Datum rapport 23 mei 2011 Nummer/versie Definitief Auteur"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010 Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV Datum rapport 23 mei 2011 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur

2 Profielschets Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV (het pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenovereenkomsten uit die van toepassing zijn op de (oud)werknemers van De Nederlandsche Bank NV (DNB). De doelstelling van het pensioenfonds is het verstrekken van de nominale pensioenaanspraken en pensioenrechten, alsmede het streven (voorwaardelijk: voor zover de middelen van het pensioenfonds het toelaten en afhankelijk van de dekkingsgraad) naar het waardevast houden van de pensioenrechten. Het pensioenfonds kent uitsluitend middelloonregelingen. De opbouw voor actieve deelnemers is onvoorwaardelijk geïndexeerd. Het beleid van het pensioenfonds wordt bepaald door het bestuur. De uitvoering van de pensioenregeling en de bestuursondersteuning heeft het bestuur uitbesteed aan TKP Pensioen BV (TKP) en het vermogensbeheer heeft het bestuur uitbesteed aan BlackRock Netherlands BV (BlackRock). Daarnaast maakt het bestuur gebruik van de werkzaamheden van een actuaris, accountant en compliance officer. Het bestuur bestaat uit acht leden. De bestuursleden werken onafhankelijk van de benoemende partijen en zijn collectief verantwoordelijk. Het bestuur heeft een onafhankelijke voorzitter. 1

3 Inhoudsopgave 1. Kerncijfers 3 2. Personalia 5 3. Verslag verantwoordingsorgaan 7 4. Bevindingenrapport raad van toezicht Bestuursverslag Voorwoord bestuur Financiële opzet en positie Pensioenbestuur: organisatie en governance Pensioenbeheer Vermogensbeheer Jaarrekening Balans (na bestemming van het saldo van baten en lasten) Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht Toelichting op de jaarrekening Verbonden partijen Actuariële analyse Overige gegevens Resultaatbestemming Actuariële verklaring Controleverklaring 111 Bijlagen 113 Bijlage 1 Pensioenregeling 114 Bijlage 2 Deelnemersbestand 116 Bijlage 3 Begrippenlijst 117 2

4 1. Kerncijfers Bedragen x 1,0 miljoen Balanswaarde van de beleggingen* Aandelen Obligaties Overige beleggingen Totaal Percentages van totaal beleggingen Aandelen 22% 21% 20% 34% 38% Obligaties 70% 73% 66% 65% 60% Overige beleggingen 8% 6% 14% 1% 2% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% Rendement 9,0% 5,1% -2,7% 0,6% 4,7% Uitvoeringskosten Kosten vermogensbeheer Kosten pensioenadministratie Overige bestuurskosten Saldo van baten en lasten Eigen vermogen Voorziening Pensioenverplichtingen Voorziening WAO-hiaat Overig Totaal Dekkingsgraad** 107,9% 109,1% 105,3% 135,5% 129,0% Toeslagverlening Actieven DNB 0,0% 1,0% 3,0% 1,5% 1,75% Inactieven ex-pvk (voor 1 jan 2005) 0,0% 1,0% 3,0% 1,5% 1,75% Inactieven DNB (voor 1 jan 2003) 0,0% 0,0% 3,0% 1,5% 1,75% Inactieven DNB (na 1 jan 2003) en premievrije aanspraken 0,53% 0,0% 3,1% 2,3% 1,3% 3

5 Pensioenpremie van DNB Onderverdeling van de Voorziening Pensioenverplichtingen voor deelnemers 54,2% 54,3% 55,4% 55,6% 48,0% voor gewezen deelnemers en pensioengerechtigden 45,8% 45,7% 44,6% 44,4% 52,0% Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Aantal actieve deelnemers Aantal pensioengerechtigden Aantal gewezen deelnemers Totaal Standen zijn per het einde van het genoemde jaar; stromen betreffen de gehele verslagperiode * De samenstelling van de beleggingsportefeuille in dit overzicht wijkt af van de samenstelling zoals deze wordt gepresenteerd in de jaarrekening, omdat hier de economische samenstelling wordt getoond waarin de derivaten zijn toegerekend aan de verschillende beleggingscategorieën terwijl in de jaarrekening op grond van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ610) de derivaten als aparte beleggingscategorie worden getoond. ** Formule dekkingsgraad: ((eigen vermogen + totaal technische voorzieningen) / totaal technische voorzieningen) * 100% 4

6 2. Personalia Benoemd door de werkgever (DNB) Naam Functie in bestuur Bestuurslid vanaf W.H. Bovenschen Lid 4 oktober 2008 E.W. Lindeijer Lid 1 oktober 2004 P.D. van Loo Lid 1 januari 2008 Mw. G.F.T. Secretaris 1 januari Tiellemans 2008 Bestuurslid tot 1 januari maart januari januari 2012 Lid van commissie Auditcommissie Beleggingscommissie (voorzitter) Beleggingscommissie Auditcommissie Functie/in dienst van Jurist divisie Juridische Zaken Divisiedirecteur Financiële Markten Gepensioneerd Hoofd Interne Accountantsdienst Benoemd namens de deelnemers Naam Functie in bestuur Bestuurslid vanaf Bestuurslid tot Lid van commissie Functie/in dienst van G. van Ankeren Plaatsvervangend 1 juli juli 2015 Auditcommissie Gepensioneerd secretaris (lid namens pensioengerechtigden) P.A.A.M. Cornet Lid (namens 12 november 1 januari Beleggingscommissie Gewezen deelnemer gewezen deelnemers) D. Hendriks Plaatsvervangend voorzitter 1 januari januari 2013 Beleggingscommissie Toezichthouder verzekeraars E. Hondius Lid 30 juni januari 2015 Voorzitter Auditcommissie Toezichthouder banken Naam Functie Voorzitter vanaf H.J.P. Penders Onafhankelijk Benoemd voorzitter sinds 20 september 2006, voorzitter per 1 april 2007 Voorzitter tot 1 januari 2012 Lid van commissie Auditcommissie (voorzitter) 5

7 Adviseurs Beleggingscommissie Mw. I.T. van den Doel, directeur VBA Beleggingsprofessionals (vanaf april 2010) Mw. C.P.M. van Oorschot, afdelingshoofd Asset Management bij DNB (vanaf 21 maart 2011 waarnemend voorzitter Beleggingscommissie) Raad van toezicht B.F. Dessing (plaatsvervangend voorzitter) (tot 1 augustus 2011) H.M. Geukers J.Th. van Niekerk (voorzitter) Verantwoordingsorgaan Namens de werkgever: Mw. M.L.F.J. Banning (voorzitter) J.E. Berndsen Mw. S. Butzke (tot 1 januari 2011) P.M.M. Timmer (vanaf 1 januari 2011) Namens de deelnemers: J.J. van Buggenum (plaatsvervangend voorzitter, tot 19 september 2010) R.A. Vink F.C. Zwart R.F. Bharos (vanaf 8 februari 2011) Namens de pensioengerechtigden en/of gewezen deelnemers: A. van Dorssen M.A. Santema J.A.T. Denissen (vanaf 10 juni 2010) Compliance officer B.M. Peters, Nederlands Compliance Instituut Pensioenbeheer TKP Pensioen BV Vermogensbeheer BlackRock Netherlands BV Externe accountant PricewaterhouseCoopers Accountants NV Certificerend actuaris Towers Watson Netherlands BV 6

8 3. Verslag verantwoordingsorgaan Het verantwoordingsorgaan maakt sinds 1 januari 2008 deel uit van de governancestructuur van het pensioenfonds. Voor het verantwoordingsorgaan is een reglement vastgesteld op basis van de uitgangspunten voor Goed Pensioenfondsbestuur, zoals die zijn vastgelegd door de Stichting van de Arbeid. Hierin zijn de samenstelling van het verantwoordingsorgaan, de benoemingsprocedure van de leden, de taken en bevoegdheden en de werkwijze van het verantwoordingsorgaan beschreven. Het verantwoordingsorgaan heeft onder andere als taak om te beoordelen of het bestuur van het fonds op evenwichtige wijze rekening houdt met de belangen van alle belanghebbenden bij het fonds. Dit zijn de deelnemers, de gewezen deelnemers, de pensioengerechtigden en de werkgever. Het verantwoordingsorgaan benoemt, en ontslaat zonodig, de leden van de raad van toezicht en heeft het recht advies uit te brengen over: het vaststellen en wijzigen van de vergoedingsregeling van de bestuursleden; het wijzigen van het beleid ten aanzien van het verantwoordingsorgaan; de vorm, inrichting en samenstelling van het intern toezicht; het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure; het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid. Ook dient het bestuur het verantwoordingsorgaan op de hoogte te stellen van de beleidsvoornemens voor de toekomst. Om zijn taken te kunnen uitvoeren heeft het verantwoordingsorgaan recht op alle informatie die het nodig acht en ook recht op overleg met het bestuur, de raad van toezicht, de externe accountant en de externe actuaris. Het verantwoordingsorgaan geeft zijn oordeel over het handelen van het bestuur, over het gevoerde en te voeren beleid alsook over het naleven van de zogenoemde Principes voor Goed Pensioenfondsbestuur, zoals vastgelegd door de Stichting van de Arbeid. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan alsmede de reactie hierop van het bestuur worden opgenomen in het jaarverslag van het fonds. Onderstaand geeft het verantwoordingsorgaan zijn bevindingen weer. Verantwoording en werkwijze Het verantwoordingsorgaan heeft zich een oordeel gevormd over het in 2010 gevoerde beleid door het bestuur. Het orgaan heeft vier maal vergaderd en daarnaast twee maal overleg gevoerd met het bestuur en éénmaal met de raad van toezicht. Op uitnodiging worden de vergaderingen van het verantwoordingsorgaan t.b.v. specifieke agendapunten bezocht door leden van de raad van toezicht. Ook heeft het verantwoordingsorgaan overleg gevoerd met de externe accountant en actuaris. Verder is een opleidingsdag georganiseerd, waarbij de (externe) ontwikkelingen op het gebied van pensioenen zijn besproken. Voorts heeft het verantwoordingsorgaan kennis genomen van formele verantwoordingsdocumenten, zoals het 7

9 jaarverslag, de bevindingen van de externe accountant en actuaris, fondsdocumenten, en de kwartaalverslagen van de uitvoeringsorganisaties. Binnen het verantwoordingsorgaan functioneren drie werkgroepen: werkgroep Financiële rapportages, Compliance en governance en Communicatie en opleiding. Het verantwoordingsorgaan heeft zijn functioneren eind 2010 geëvalueerd. De conclusie hieruit is dat het functioneren van de interne werkgroepen verbeterd en de relatie met de raad van toezicht geïntensiveerd kan worden, maar dat het verantwoordingsorgaan naar behoren functioneert. Mutaties in de samenstelling van het verantwoordingsorgaan Het is heel verdrietig te moeten melden dat de heer Van Buggenum het verantwoordingsorgaan door overlijden is ontvallen. De heer Van Buggenum heeft als vice voorzitter bijna 3 jaar een zeer waardevolle bijdrage aan het verantwoordingsorgaan geleverd. Hij is, als lid namens de werknemers, opgevolgd door de heer Bharos. De heer Von Dewall is afgetreden per 1 januari 2010 en is - via verkiezingen onder de gewezen deelnemers - opgevolgd door de heer Denissen. Mevrouw Butzke is per 1 januari 2011 opgevolgd door de heer Timmer. De heer Von Dewall en mevrouw Butzke hebben een grote bijdrage geleverd aan de opzet en invulling van de werkwijze van het verantwoordingsorgaan, waarvoor zij van harte bedankt worden door het verantwoordingsorgaan. Bevindingen en aandachtspunten Het verantwoordingsorgaan heeft kennis genomen van het jaarverslag en de jaarrekening van het pensioenfonds en de overige door het bestuur verstrekte informatie, alsmede van de door het bestuur verstrekte toelichtingen daarbij. Tevens heeft het verantwoordingsorgaan kennis genomen van de bevindingen van de externe accountant en de externe actuaris. Evenwichtige belangenbehartiging. Aan de evaluatie van het verantwoordingsproces is, evenals in 2009, de nodige aandacht besteed. Twee aspecten spelen hierbij een rol. In de eerste plaats een procedureel aspect inzake de rechten en plichten van het verantwoordingsorgaan en op dit vlak zijn er geen problemen: het adviesrecht van het verantwoordingsorgaan functioneert goed en het bestuur gaat serieus om met de opmerkingen van het verantwoordingsorgaan. Het tweede aspect is van inhoudelijke aard en betreft de vraag: hoe wordt getoetst of alle belangen evenwichtig worden behartigd? De taak van het bestuur en het verantwoordingsorgaan worden daarbij begrensd door de inhoud van de pensioenregeling, die in de CAO is opgenomen, en de gemaakte afspraken in de uitvoeringsovereenkomst. De beoordeling op evenwichtigheid door het verantwoordingsorgaan beperkt zich derhalve tot de invulling door het bestuur van zijn discretionaire bevoegdheden bij de uitvoering van de pensioenregeling. Het bestuur heeft aangegeven dat het bij de keuzes die het maakt alle belangen afweegt (zie pagina 20). Het bestuur heeft toegezegd dit besluitvormingsproces inzichtelijker te maken. Daartoe zal het bestuur in samenwerking met TKP "cockpitrapportages" ontwikkelen die de effecten van bepaalde bestuursbesluiten in beeld brengen. Aan bestuursbesluiten zal in de toekomst 8

10 bovendien een "voorlegger" worden toegevoegd waarin de effecten concreet worden gemaakt voor de verschillende groepen van belanghebbenden bij het pensioenfonds. Pensioenresultaat Doelstelling van het fonds is onder meer het streven naar het waardevast houden van pensioenrechten. Uit het verslag blijkt (pagina's 32 en 33) dat deze doelstelling onder druk staat. Teneinde realistische verwachtingen te scheppen bij de betrokken deelnemers geeft het verantwoordingsorgaan het bestuur in overweging om naast de technische beschrijving in het jaarverslag, in andere communicatie-uitingen uitleg over het begrip pensioenresultaat te geven. De werkgroep Communicatie en opleiding van het verantwoordingsorgaan is vanzelfsprekend bereid hierover mee te denken. Tevens adviseren wij een korte uitleg van het begrip pensioenresultaat aan de begrippenlijst van het jaarverslag toe te voegen. Raad van Toezicht Gezien de belangrijke rol van de raad van toezicht binnen de governance van het pensioenfonds, heeft het verantwoordingsorgaan besloten de banden met de raad van toezicht te intensiveren. Hiertoe worden vergaderingen van de raad van toezicht waar onderwerpen die relevant zijn voor het verantwoordingsorgaan worden behandeld, door een of meer leden van het verantwoordingsorgaan bijgewoond. In 2010 heeft het verantwoordingsorgaan de heer Geukers - op voordracht van de raad van toezicht - herbenoemd als lid van de raad van toezicht. Hierbij zijn het functioneren van de heer Geukers, de combinatie van de kennisgebieden van de verschillende leden van de raad en de wens naar continuïteit binnen de fondsorganen meegewogen. Communicatiebeleid van het bestuur van het pensioenfonds Gedurende de verslagperiode heeft het verantwoordingsorgaan advies uitgebracht aan het bestuur op het terrein van het communicatiebeleid. Naar het oordeel van het verantwoordingsorgaan zal het beleid sterk bijdragen aan het pensioenbewust zijn van de belanghebbenden. Het verantwoordingsorgaan is actief betrokken bij de opzet en invulling van de in 2011 in het kader van het communicatiebeleid georganiseerde deelnemersbijeenkomsten. Financieel Het verantwoordingsorgaan heeft geconstateerd dat de prestatie van vermogensbeheerder BlackRock over een langere periode is achtergebleven bij de 'benchmark'. De oorzaak hiervoor kan worden toegeschreven aan de beheerders van het in aandelen belegde vermogen, Alliance Bernstein en AXA Rosenberg, waaraan door het pensioenfonds een deel van het vermogensbeheer is uitbesteed. Het verantwoordingsorgaan heeft met instemming kennis genomen van de beslissing van het bestuur om het contract met deze vermogensbeheerders te beëindigen. 9

11 Oordeel Op basis van de beschreven werkzaamheden komt het verantwoordingsorgaan tot het oordeel dat het bestuur met inachtneming van een voldoende mate van zorgvuldigheid en evenwichtige afweging van de belangen van de bij het pensioenfonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en de werkgever, tot verantwoorde besluitvorming en beleidskeuzes is gekomen. Voorts zijn alle door het verantwoordingsorgaan aangedragen punten naar volle tevredenheid door het bestuur opgepakt en overgenomen. Tot slot stelt het verantwoordingsorgaan het op prijs te vermelden dat het de communicatie met het bestuur, de informatieverschaffing en de administratieve ondersteuning als zeer positief heeft ervaren. Amsterdam, 23 mei 2011 M.L.F.J. Banning (voorzitter) J.E. Berndsen R.F. Bharos J.A.T. Denissen A. van Dorssen M.A. Santema P.M.M. Timmer R.A. Vink F.C. Zwart 10

12 Reactie bestuur op verslag verantwoordingsorgaan Het bestuur heeft kennis genomen van het verslag van het verantwoordingsorgaan. Het bestuur stelt de gedegen werkwijze van het verantwoordingsorgaan en de open en constructieve dialoog zeer op prijs. Het bestuur neemt met genoegen kennis van de beslissing om de contacten tussen de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan te intensiveren. Het bestuur bedankt het verantwoordingsorgaan voor de uitgebrachte adviezen, de samenwerking inzake het communicatiebeleid en het door het verantwoordingsorgaan uitgebrachte verslag. Hieronder geeft het bestuur zijn reactie op de genoemde aandachtspunten. Evenwichtige belangenbehartiging Het bestuur onderstreept het belang van een goed verantwoordingsproces en zal zijn bijdrage waar mogelijk leveren aan het inzichtelijker maken van dit proces. Hiertoe zijn zoals gemeld al acties ondernomen. Pensioenresultaat Het bestuur is zich bewust van het belang van het scheppen van realistische verwachtingen. Daarom communiceert het bestuur via de website, pensioenkranten, deelnemersbijeenkomsten en het jaarverslag zo helder mogelijk. Daarbij zal het de suggestie van het verantwoordingsorgaan om het begrip pensioenresultaat meer/beter uit te leggen, nader uitwerken. Vermogensbeheer De rendementen van de beleggingsportefeuilles worden continu geanalyseerd en beoordeeld door het bestuur. Het bestuur zal, als daar gezien alle omstandigheden aanleiding toe is, niet aarzelen afscheid te nemen van vermogensbeheerders. Dit is echter een beslissing die goed overwogen en onderbouwd moet worden, waarbij ook de (transitie)kosten meegewogen worden. 11

13 4. Bevindingenrapport raad van toezicht Werkwijze De raad van toezicht heeft in 2010 vijf maal vergaderd. Daarbij is drie maal overleg gevoerd met (een delegatie van) het bestuur. Ook heeft de raad een gezamenlijke vergadering met het verantwoordingsorgaan gehouden. Tevens heeft de raad overleg gevoerd met de externe accountant en certificerend actuaris. Naast de gezamenlijke vergaderingen hebben de voorzitters van het bestuur, het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht regelmatig overleg. Ook vindt schriftelijke informatie-uitwisseling plaats tussen bestuur en raad. De raad van toezicht heeft zijn werkwijze om door kennisneming van de notulen van de vergaderingen van de Auditcommissie, de Beleggingscommissie en het bestuur, op de hoogte te blijven van de werkwijze en besluitvorming van het bestuur, gecontinueerd. Ook aan de hand van de kwartaalverslagen van de uitvoeringsorganisaties volgt de raad de ontwikkelingen binnen het fonds. Daarnaast beoordeelt de raad aan de hand van diverse fondsdocumenten of de beleids- en bestuursprocessen goed functioneren en of de checks en balances binnen het fonds goed zijn. Het bijwonen door leden van de raad van commissie- en bestuursvergaderingen is in 2010 gecontinueerd: de raad krijgt hierdoor een nog beter inzicht in het bestuurlijke proces. Aandachtspunten van de raad zijn in een constructieve dialoog met het bestuur besproken. Waar nodig vindt follow up plaats. Governance De raad heeft met het verantwoordingsorgaan overlegd over het verantwoordingsproces. Procesmatig verloopt dit proces goed: het verantwoordingsorgaan wordt daar waar het adviesrecht heeft, tijdig door het bestuur om advies gevraagd. De invulling van een 'evenwichtige belangenbehartiging' zal verder moeten uitkristalliseren. De taak van het VO is echter breder dan de toetsing op evenwichtige belangenbehartiging. Het bestuur legt, ook tegenover het verantwoordingsorgaan, verantwoording af over het totale beleid en dient het besluitvormingsproces zo inzichtelijk mogelijk te maken. Stappen naar deze verbreding zijn reeds gezet; in 2011 zal dit naar verwachting verder vorm krijgen. De rapportages over het vermogensbeheer zijn zeer technisch van aard. Het bestuur dient alert te blijven op de begrijpelijkheid ervan. Om de communicatie tussen verantwoordingsorgaan en raad van toezicht meer toegevoegde waarde te geven, is afgesproken dat leden van beide organen de vergaderingen van het andere orgaan kunnen bijwonen. Hierdoor verwachten beide organen meer inzicht in elkaars functioneren en het functioneren van de governance te krijgen. Dit laat onverlet dat er regelmatig gezamenlijk (plenair of via delegaties) vergaderd wordt. 12

14 De raad is van mening dat, na 3,5 jaar, de huidige governance uitgebreid geëvalueerd dient te worden. Hoewel de governance goed functioneert, is het huidige model misschien niet het meest optimale en dient getoetst te worden op toekomstbestendigheid. Dit zal in 2011 nader besproken worden, waarbij ook het verantwoordingsorgaan betrokken wordt. In het verslagjaar zijn diverse fondsdocumenten aangepast. Hierbij is een hiaat in de governance gedicht: in de statuten en het reglement van de raad van toezicht is het ontslagrecht door het verantwoordingsorgaan van leden van de raad vastgelegd. Dit benadrukt de onafhankelijkheid van het interne toezicht jegens het bestuur. De continuïteit en (behoud van) deskundigheid binnen het bestuur zijn aandachts-punten van het bestuur. Er zijn goede acties ondernomen, zoals het opstellen van een introductieprogramma voor nieuwe bestuursleden en het aanbrengen van specialisaties binnen de bestuurscommissies. De verwachting is dat dit laatste bij zal dragen bij aan een goede taakverdeling en evenwichtige tijdbesteding. Dit laat de collectieve verantwoordelijkheid onverlet, maar zal de aandacht en behandeling van bepaalde zaken ten goede komen. De in 2010 gerealiseerde uitbreiding van de Beleggingscommissie met een tweede adviseur draagt bij aan een brede basis en vermindert de kwetsbaarheid van deze commissie. Het bestuur heeft zijn functioneren op gedegen wijze geëvalueerd met behulp van een externe partij. Enkele aandachtspunten van de raad bij de uitkomsten van de zelfevaluatie zullen in 2011 met het bestuur besproken worden. De raad onderstreept het belang van deskundigheid binnen het bestuur en het op peil houden daarvan. Ook met betrekking tot het interne toezicht zal deskundigheid meer aandacht krijgen van de toezichthouder. De raad is zelf verantwoordelijk voor zijn deskundigheid en zal indien nodig actie ondernemen. Na de compliance scan in 2009 geeft de compliance officer regelmatig een update van de compliance chart. De raad acht het een goede zaak dat - hoe minimaal ook - bepaalde zaken geconstateerd worden. Zo kan het bestuur welbewust een beslissing nemen over het aldanniet accepteren van bepaalde risico's. De monitoringactiviteiten met betrekking tot de beheersing van de compliancerisico's zijn nader omschreven. In de rapportage over de naleving van de gedragscode door de verbonden personen in 2010 zijn geen bijzonderheden gesignaleerd. Het naar aanleiding van de compliancescan ontwikkelde integriteitbeleid zal jaarlijks geëvalueerd worden. De raad volgt deze evaluatie met interesse. De raad constateert dat er nog geen procedure is ontwikkeld over de compliance bij de uitvoeringsorganisaties en hoe het bestuur hierover wordt geïnformeerd. Het bestuur zal in 2011 nader met de raad in gesprek gaan over de compliance. 13

15 Beleid Het bestuur is met de sponsor in overleg getreden over de uitvoeringsovereenkomst, en dan met name over de beleidstaffel, omdat bij de evaluatie van de financiële crisis was gebleken dat er voor het fonds meer vrijheid in het beleidskader nodig was. Aangezien de beleidstaffel vastligt in de CAO, is het niet mogelijk dat alleen werkgever en pensioenfonds deze aanpassen. Daarom dient dit punt geadresseerd te worden bij de CAO-onderhandelingen. Ook externe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het FTK, kunnen hierop van invloed zijn. De ontwikkelingen zullen door de raad met interesse worden gevolgd. Het bestuur heeft in 2009 veel aandacht besteed aan de 'lessons learned' uit de crisis op de financiële markten. Deze zijn gebruikt voor de beleidsvorming in De raad stelt met genoegen vast dat het bestuur nadere invulling heeft gegeven aan het Socially Responsible Investment beleid. Enkele vragen die de raad hierbij heeft, zullen in 2011 met het bestuur besproken worden. Het is goed dat communicatie voor het bestuur een belangrijk onderwerp is. De nulmetingen onder de deelnemers zijn een goede input voor het bestuur. Wel dient het bestuur zich ervan bewust te zijn, dat er met de nulmetingen - en te zijner tijd met de éénmetingen - mogelijk slechts een deel van de populatie wordt bereikt, te weten diegenen die geïnteresseerd zijn in (hun) pensioen. Ook de niet-geïnteresseerden dienen met deze boodschap bereikt te worden. De in 2011 te organiseren deelnemersbijeenkomsten zijn een goede aanvulling op de informatieoverdracht aan deelnemers en kunnen er, bij een goede opzet, toe leiden dat deelnemers zich meer betrokken gaan voelen bij hun pensioen. De betrokkenheid van het verantwoordingsorgaan en werkgever bij deze bijeenkomsten komt de eenduidigheid in communicatie over de pensioenregeling ten goede. Aansturing van het fonds Het bestuur en de uitvoeringsorganisaties zijn sterk betrokken bij het fonds. Het bestuur wordt bij de commissie- en bestuursvergaderingen goed ondersteund door zijn uitvoerders, waarbij het bestuur zijn verantwoordelijkheid neemt en voldoende onafhankelijk is van deze adviseurs. Het bestuur kan zijn besluiten baseren op juiste en volledige informatie en goed onderbouwde voorstellen en analyses. De raad adviseert het bestuur bedacht te zijn op mogelijk kwaliteitsverlies bij TKP, aangezien TKP sterk groeit, wat mogelijk ten koste gaat van haar dienstverlening. Bij de evaluatie van BlackRock is een aantal verbeterpunten geconstateerd. Deze dient het bestuur goed te monitoren. Hoewel het bestuur blijk geeft van een goed kostenbewustzijn, wil de raad het belang van een goede kostenbeheersing benadrukken. De omvang van het fonds (qua deelnemersaantallen en qua belegd vermogen) is beperkt, waardoor de kosten per deelnemer relatief hoog kunnen zijn. Het bestuur doet een vergelijkend onderzoek naar de kosten van vergelijkbare pensioenfondsen. 14

16 Het bestuur dient te waken voor te veel afhankelijkheid van zijn fiduciair manager als het gaat om de monitoring van de externe managers inzake AO/IC-aspecten en het aanstellen van een custodian. Het bestuur dient zich bijvoorbeeld te beraden over de aanhoudende underperformance van de aandelenmanagers. De raad adviseert het beleggingsbeleid, waaronder het beleid ten aanzien van het rente- en valutarisico, te evalueren, eventueel met behulp van een externe partij. Met genoegen constateert de raad dat dit in 2011 geagendeerd zal worden. Het bestuur ontvangt over 2010 van TKP een ISAE 3402-rapportage en van BlackRock een SAS 70 rapportage. Het bestuur dient de analyse en beoordeling van de ISAE 3402 resp. SAS 70 rapportages goed vast te leggen. Ook dient de overgang naar de nieuwe standaard gemonitord te worden. Het integrale risicobeleid en de werking ervan zal in 2011 opnieuw geformuleerd worden. De raad volgt deze ontwikkeling met interesse. Het bestuur stelt jaarlijks een jaarplan vast. Dit plan geeft een goed overzicht van de belangrijkste activiteiten. Onderdeel van dit plan is de strategische kalender, waarin de reeds bekende bespreekpunten en acties voor het bestuur zijn opgenomen. Een punt van aandacht is de evaluatie van dit jaarplan. Het bestuur dient zich ervan te vergewissen dat alle issues aan de orde zijn geweest. Het auditplan is geëvalueerd. Dit plan geeft een overzicht van alle cyclische en ad hoc activiteiten van het fonds en dient als input voor de strategische kalender. De werkwijze van de Auditcommissie dient ook bij de evaluatie betrokken te worden. Conform het meerjarenplan zijn in 2010 de thema's externe ontwikkelingen (waaronder de uitkomsten van de commissies Frijns, Don, Goudswaard), evaluatie collectief functioneren van het bestuur, communicatie en 'Socially responsible investment' behandeld door het bestuur. De raad onderstreept het belang van een meerjarenplan en stelt vast dat er volgens het plan gewerkt is. Het bestuur heeft naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie Frijns een aantal aandachtpunten benoemd, welke deels in 2010 zijn opgepakt en deels in 2011 nader uitgewerkt zullen worden. Risicobeheersing op de lange termijn Hoewel het fonds in het eerste kwartaal drie kwartaaleindes in een situatie was waarbij de dekkingsgraad boven de vereiste en minimaal vereiste dekkingsgraad lag achtte het bestuur het herstel te broos om het herstelplan als beëindigd te beschouwen. Deze beoordeling bleek juist. Aan het eind van het tweede kwartaal 2010 daalde de dekkingsgraad weer tot onder deze niveaus. Het bestuur geeft daarmee blijk van een prudent beleid. Hoewel het fonds nog steeds voorligt op het herstelpad, blijft het zaak om goed naar korte en lange termijn risico s te kijken. 15

17 Ook dienen de maatregelen die mogelijk nodig blijken te zijn als het herstelplan niet haalbaar blijkt, met hun eventuele gevolgen voor de deelnemers, goed vastgelegd te zijn en helder gecommuniceerd te worden met de deelnemers. Ook de herstelmaatregelen als de financiële positie van het fonds die toelaat, dienen duidelijk aan de deelnemers uitgelegd te worden. De raad benadrukt het belang van een goede risicobeheersing en zal hier in 2011 extra aandacht aan besteden. Evaluatie functioneren raad van toezicht De raad heeft de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren, met input van het bestuur, uitgevoerd. Hieruit is geconcludeerd dat de nadruk bij de behandelde onderwerpen meer van de procedures en processen naar de risicobeheersing (op de lange termijn) kan verschuiven. Ook de aansturing van het fonds en het functioneren van de governance zullen relatief meer aandacht krijgen. De raad functioneert naar mening van zowel de raad als het bestuur goed. Wel zal in 2011 naar de totale governance binnen het fonds gekeken worden. De raad zal de procedure voor deze evaluatie in 2011 tegen het licht houden en wellicht aanpassen. In verband met het aftreden van de heer Dessing per 1 augustus 2011 en het niet beschikbaar zijn voor een volgende termijn, zal de raad een nieuw lid voordragen voor benoeming door het verantwoordingsorgaan. Er zal gezocht worden naar een kandidaat die in het profiel van de raad past. Conclusies Het bestuur functioneert goed en wordt op professionele wijze ondersteund door zijn uitvoeringsorganisaties, waarbij het bestuur zijn verantwoordelijkheid blijft nemen. Het verantwoordingsorgaan speelt een goede rol in het proces van verantwoording afleggen over de genomen besluiten. Ook zal het bestuur meer rechtstreekse contacten met de achterban initiëren. De procedures liggen vast en worden nageleefd. De raad zet voor 2011 het onderwerp van het functioneren van de governance op de agenda. Ook zal de raad extra aandacht geven aan de risicobeheersing op lange(re) termijn en de aansturing van het fonds. De raad van toezicht bedankt het bestuur en het verantwoordingsorgaan voor het goede en open overleg. Amsterdam, 23 mei 2011 B.F. Dessing (plv. voorzitter) H.M. Geukers J.Th. van Niekerk (voorzitter 16

Jaarverslag 2009. Bestuur. Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV. Datum rapport 21 mei 2010 Nummer/versie Vastgesteld Auteur

Jaarverslag 2009. Bestuur. Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV. Datum rapport 21 mei 2010 Nummer/versie Vastgesteld Auteur Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV Datum rapport 21 mei 2010 Nummer/versie Vastgesteld Auteur Bestuur Profielschets Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Datum rapport 22 mei 2012 Nummer/versie Definitief

Jaarverslag 2011. Datum rapport 22 mei 2012 Nummer/versie Definitief Jaarverslag 2011 Datum rapport 22 mei 2012 Nummer/versie Definitief Profielschets Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV (het pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenovereenkomsten

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV Datum rapport 19 juni 2009 Nummer/versie definitief Auteur Bestuur Profielschets Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Competentievisie verantwoordingsorgaan. Juli 2014

Competentievisie verantwoordingsorgaan. Juli 2014 Competentievisie verantwoordingsorgaan Juli 2014 Versie 1.0 1 juli 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Competentievisie...3 Hoofdstuk 2 Profiel van het fonds...3 Hoofdstuk 3 Profiel verantwoordingsorgaan...3

Nadere informatie

TRANSPARANTIEDOCUMENT

TRANSPARANTIEDOCUMENT TRANSPARANTIEDOCUMENT Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Dit is een uitgave van de Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Financieel crisisplan Stichting Pensioenfonds Xerox 1 juli 2015 Artikel 1 ~ Inleiding Het bestuur heeft besloten om een financieel crisisplan op te stellen. Dit is een beschrijving van maatregelen die

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 26 juni 2014 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 27

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen Verkort jaarverslag 2014 In dit verkorte jaarverslag 2014 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2014 en

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 25 juni 2015 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 26

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Randstad

jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Randstad jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Randstad 11 - dekkingsgraad SPR gestegen van 102,9% (104,5%) naar 109,1%; - positief resultaat van 51,8 miljoen; - SPR kampt nog met dekkingstekort: geen winstbijschrijving

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Voorzitter: R.J.P. Siebesma AGENDA: 1. Opening 2. Notulen deelnemersvergadering d.d. 20 september 2011 3. Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

Tien passen voor de tango Normenkader voor het VO

Tien passen voor de tango Normenkader voor het VO Tien passen voor de tango Normenkader voor het VO Met normen kan een Verantwoordingsorgaan (VO) zijn verantwoordelijkheden (oordelen, adviseren en overleggen) beter uitoefenen. Penvita onderscheidt algemene

Nadere informatie

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 WELKOM Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 Agenda Opening Nieuws vanuit het bestuur Hoe staat het fonds ervoor? Pensioen: wat is er gewijzigd en wat betekent dat?

Nadere informatie

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Dit financieel crisisplan is geschreven in het kader van artikel 145 van de Pensioenwet. Het crisisplan maakt deel uit van de beschrijving van de beheerste en integere

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Deelnemersvergadering Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Agenda Opening, mededelingen Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag 2016: beleggingen en pensioenaanspraken

Nadere informatie

WELKOM namens Stichting Pensioenfonds KAS BANK

WELKOM namens Stichting Pensioenfonds KAS BANK WELKOM namens Stichting Pensioenfonds KAS BANK Amsterdam, 0 Agenda 1. Welkom en voorstellen bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 23 september 2009 4. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

Herstelplan ultimo 2016

Herstelplan ultimo 2016 Stichting Pensioenfonds NIBC Herstelplan ultimo 2016 16 juni 2017 - samenvatting (1) - Het Pensioenfonds NIBC (PF NIBC) verkeert sinds 30 juni 2015 in een tekort situatie en daarom dient jaarlijks het

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015 Verkort jaarverslag 2015 Elk jaar legt Metro Pensioenfonds in het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Voor degenen die liever een overzicht willen lezen van de

Nadere informatie

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door bestuur Inleiding Nadat Stichting Pensioenfonds DHV in 2008 in dekkingstekort kwam heeft

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620 Artikel 1 Inleiding De wijze waarop de Stichting Pensioenfonds SMIT wordt bestuurd ligt op hoofdlijnen vast in de statuten. In dit bestuursreglement wordt hier verder invulling aan gegeven. Het bestuursreglement

Nadere informatie

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd Verkort jaarverslag 2013 In dit verkorte jaarverslag 2013 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2013 en

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen.

1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Premiebeleid 1. Definities Kostendekkende Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Gedempte Premie gebaseerd op gemiddelde rente curves, waardoor de invloed van

Nadere informatie

Dit plan geeft de te hanteren kritische ondergrenzen, de te nemen maatregelen en de te volgen besluitvormingsprocessen en communicatietrajecten aan.

Dit plan geeft de te hanteren kritische ondergrenzen, de te nemen maatregelen en de te volgen besluitvormingsprocessen en communicatietrajecten aan. Crisisplan 1. Inleiding Het doel van dit financieel crisisplan is dat het bestuur vooraf beschrijft welke maatregelen het bestuur van het pensioenfonds op korte termijn effectief zou kunnen inzetten, indien

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2015

Verkort jaarverslag 2015 Verkort jaarverslag 2015 Wat waren in 2015 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2015. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland.

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Artikel 1. Begripsomschrijvingen De definities als opgenomen in Artikel 1 van de statuten van het pensioenfonds zijn van overeenkomstige toepassing op dit

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV).

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). REGLEMENT BELEGGINGSCOMMISSIE voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte Dit reglement geeft, in aanvulling op de statuten,

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV: Verkort Jaarverslag 2008

Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV: Verkort Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV: Verkort Jaarverslag 2008 In het jaarverslag 2008 legt het bestuur van het pensioenfonds verantwoording af over het gevoerde beleid en de achterliggende

Nadere informatie

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief?

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief? Mei 2012 Extra nieuwsbrief Waarom een extra nieuwsbrief? De positie van pensioenfondsen krijgt voortdurend veel aandacht in de media. De berichten over pensioenen zijn vaak complex en de laatste tijd nogal

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

10. Het Financieel Crisisplan

10. Het Financieel Crisisplan 10. Het Financieel Crisisplan Een financieel crisisplan is een beschrijving van maatregelen die het bestuur van het pensioenfonds op korte termijn effectief zou kunnen inzetten, indien de beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om 1 Jaarbericht 2011 Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag 2011. Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om kennis te nemen van de belangrijkste

Nadere informatie

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015 Belanghebbendenvergadering 24 september 2015 Agenda 1. Opening 2. Actuele ontwikkelingen Ballast Nedam N.V. 3. Jaarverslag 2014 4. Nieuwe pensioenregelgeving en herstelplan 5. Toekomst pensioenfonds 6.

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN?

WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN? WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN? Bijeenkomst voor pensioengerechtigden Dick Vis, voorzitter Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland 20 september 2016 Agenda 1. Samenvatting jaarverslag 2015 2.

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV

Jaarverslag 2007 Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV Jaarverslag 2007 Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV Datum rapport 23 juni 2008 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050 582 18 50 Profielschets De Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland 1 Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland Versie 1 juli 2017 Inhoudsopgave 1. Profielschets lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland. 9 Financieel crisisplan. 9.1 Inleiding. 9.2 Beschrijving crisissituatie

Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland. 9 Financieel crisisplan. 9.1 Inleiding. 9.2 Beschrijving crisissituatie 9 Financieel crisisplan 9.1 Inleiding SPAN heeft als doel om de pensioenregeling van AT&T Global Network Services Nederland B.V. (hierna AT&T of ) zoals die gold tot 1 januari 2014 uit te voeren. Het primaire

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart 2016 Stand van zaken SVG 1 van 21 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2015 Vooruitblik 2016 Derivaten Vragen 2 van 21 Pensioenfonds

Nadere informatie

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 10 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot Een eerlijke kijk op de huidige positie Gebaseerd op het jaarverslag over 201 en recente ontwikkelingen Hoe werkt ons pensioenfonds voor jou? Financiële positie

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds PROFIELSCHETS NIET UITVOEREND BESTUURDER Stichting Stichting behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen van Nederland met een belegd vermogen van bijna 18 miljard euro. Het pensioenfonds voert

Nadere informatie

Pensioenfonds Update September 2013

Pensioenfonds Update September 2013 Pensioenfonds Update September 2013 nr 15 september 2013 pagina 1 INHOUD 1. Voorwoord van de voorzitter 1 2. Toeslagverlening per 1 juli 2013 3 3. Dekkingsgraad gehaald in Q2 2013 3 4. Toeslagenbeleid

Nadere informatie

Transparantiedocument

Transparantiedocument Transparantiedocument Stichting Pensioenfonds Ahold (versie: 28 april 2015) Hoofdstuk 1 - Inleiding 1.1 Voorwoord Stichting Pensioenfonds Ahold is de financiële dienstverlener voor Koninklijke Ahold N.V.

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 Inhoudsopgave 1. Het pensioenfonds... 3 2. Het bestuur... 3 3. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

Toelichting bij de ministeriële regeling toeslagenmatrix.

Toelichting bij de ministeriële regeling toeslagenmatrix. Toelichting bij de ministeriële regeling toeslagenmatrix. Algemene toelichting Artikel 86 van de Pensioenwet schrijft voor dat er bij voorwaardelijke toeslagverlening een consistent geheel dient te zijn

Nadere informatie

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan Jaarbericht 2011 Ruim 1.600 mensen ontvangen op dit moment een pensioenuitkering via ons pensioenfonds. Nog eens ruim 2.300 (oud) DuPont-medewerkers zullen in de toekomst een pensioenuitkering ontvangen.

Nadere informatie

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Persbericht ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Hoofdpunten: Verlaging pensioen met 0,5% per 1 april 2013 definitief Mogelijk aanvullende

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen.

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. Verkort jaarverslag 2014 In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. U kunt het volledige jaarverslag downloaden op www.bpfmedewerkersnotariaat.nl.

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

Afwezig: de heren M. Stoffels, R. Dieker, A. de Wit en R. Buisman en mevrouw P. Valk mevrouw D. Bannet (ambtelijk secretaris pensioenfonds)

Afwezig: de heren M. Stoffels, R. Dieker, A. de Wit en R. Buisman en mevrouw P. Valk mevrouw D. Bannet (ambtelijk secretaris pensioenfonds) STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE KAS BANK NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING 27 JUNI 2013 Aanwezig: Van het Bestuur: Notulist: Afwezig: de heren M. Stoffels, R. Dieker, A. de Wit en R. Buisman en mevrouw P. Valk

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2015 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2015 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2015-1 oktober 2015 t/m 31 december 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 103,7% naar 106,3%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016

Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016 Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016 1 1: OPENING & AGENDA Opening Notulen deelnemersvergadering 2015 Deelnemersvergadering juli 2016 Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Het Nedlloyd Pensioenfonds van nu en in de toekomst

Het Nedlloyd Pensioenfonds van nu en in de toekomst Het Nedlloyd Pensioenfonds van nu en in de toekomst Jaarvergadering DNP 25 maart 2015 Frans Dooren, directeur 1 Agenda - Even voorstellen - Terugblik 2014 - Organisatie, Dekkingsgraad, Rente, Verplichtingen,

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015 Stand van zaken SVG 1 van 19 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2014 Vooruitblik 2015 Vragen 2 van 19 Pensioenfonds SVG

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Derde kwartaal juli 2013 t/m 30 september 2013

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Derde kwartaal juli 2013 t/m 30 september 2013 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2013-1 juli 2013 t/m 30 september 2013 Nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,3% naar 120,3% Beleggingsrendement is 1,8% Het belegd vermogen

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Pensioenfonds DNB

VERKORT JAARVERSLAG. Pensioenfonds DNB VERKORT JAARVERSLAG Pensioenfonds DNB Inhoudsopgave Dit is de verkorte versie van het jaarverslag 2012 van Stichting Pensioenfonds van de Nederlandsche Bank NV. Als u door het document bladert, treft u

Nadere informatie

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 2 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Achtergrond Wet versterking bestuur pensioenfondsen 3. Wet versterking bestuur pensioenfondsen 4. Wijzigingen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement van het bestuur en bestuurscommissies Vastgesteld door het bestuur van BPF Schoonmaak op 28 juni 2016. Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave Pagina Artikel 1. Procedure bij voordracht van

Nadere informatie

In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015

In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015 In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015 Inhoud Inleiding 3 1. Beschrijving crisissituatie 3 2. Beleidsdekkingsgraad waarbij het fonds er zonder korten niet meer uit kan komen

Nadere informatie

Stichting Dow Pensioenfonds 60. Het Crisisplan. Versie 2016

Stichting Dow Pensioenfonds 60. Het Crisisplan. Versie 2016 60 Bijlage l Het Crisisplan Het Crisisplan Stichting Dow Pensioenfonds Versie 2016 Dit crisisplan is een financieel plan en bevat een beschrijving van maatregelen die het Bestuur van het fonds op korte

Nadere informatie

Bijzondere deelnemersvergadering 29 januari 2015

Bijzondere deelnemersvergadering 29 januari 2015 Bijzondere deelnemersvergadering 29 januari 2015 Agenda 1. Opening 2. Statutenwijziging 3. Sluiting 2 3 1. Opening 4 2. Statutenwijziging Ter stemming bijzondere deelnemersvergadering Statutenwijziging:

Nadere informatie

Pension Fund Governance richtlijnen

Pension Fund Governance richtlijnen Pension Fund Governance richtlijnen II.4 Pension Fund Governance richtlijnen Deel I Inleiding Op grond van artikel 11a van de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen (Lop) (AB 1998 no. GT 17, gewijzigd

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan

Reglement Verantwoordingsorgaan Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Definities In dit reglement worden geacht te zijn overgenomen de definities van de statuten, terwijl voorts wordt verstaan onder: a. Selectiecommissie De commissie

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM

De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM Wormerveer, 12 december 2011 Betreft: Herstelplan Stichting Pensioenfonds De Fracties Geachte heer Keereweer, De dekkingsgraad

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan In werking 01-01-2010 Artikel 1. Begripsbepalingen De begripsbepalingen als opgenomen in artikel 1 van de statuten van het

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds Wonen

Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds Wonen Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds Wonen Dit is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Wonen Voorwoord In dit document beschrijft het bestuur van Stichting Pensioenfonds Wonen

Nadere informatie

Pensioenfonds DSM Nederland. Versie

Pensioenfonds DSM Nederland. Versie Pensioenfonds DSM Nederland Versie 11-07-2017 Versie 11-07-2017 Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) Het bestuur van PDN Het bestuur van PDN bestaat uit maximaal acht leden. Van deze acht leden zijn: vier

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 18 november 2014 13 oktober 2010 Deelnemersbijeenkomst Agenda Opening 2013 Financiën: Dekkingsgraad en financiële situatie Henk Beleggingsbeleid

Nadere informatie

1.1 Datum in herstel (dd.mm.jj) 31.12.14 1.2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 10

1.1 Datum in herstel (dd.mm.jj) 31.12.14 1.2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 10 Staat/formulier K0 blad 2 Datum in herstel (ddmmjj) 2 2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 0 Onderbouwing gekozen hersteltermijn Er is voor een termijn van 0 jaar gekozen omdat een relatief lange termijn

Nadere informatie

Voor mensen die het naadje van de kous willen weten.

Voor mensen die het naadje van de kous willen weten. Voor iedereen interessant. Voor mensen die het naadje van de kous willen weten. 26 september 2011 Voor iedereen interessant. Voor mensen die het naadje van de kous willen weten. In het jaarverslag legt

Nadere informatie

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Samenvatting cijfers per 30 juni 2017 Dekkingsgraad (UFR): 104,9% Beleidsdekkingsgraad: 101,8% Belegd vermogen: 23,5 miljard Rendement 2017 t/m juni:

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Dekkingsgraad 100% Belegd vermogen 74,7 miljard Rendement tweede kwartaal 8,4% Herstelplan goedgekeurd In het tweede kwartaal heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn een rendement

Nadere informatie