SAXION HOGESCHOLEN RAPPORTAGE OVER EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAXION HOGESCHOLEN RAPPORTAGE OVER EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK"

Transcriptie

1 SAXION HOGESCHOLEN RAPPORTAGE OVER EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK 29 januari 2008

2

3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 1 Inleiding Aanleiding tot het onderzoek Opzet van het onderzoek Context van Saxion Hogescholen 11 2 Resultaten van het onderzoek Voorlichting Werving Instroomprocedure en aansluiting Kwaliteit van onderwijs en dienstverlening 17 Bijlage(n) I Onderzoek buitenlandse studenten in Nederland: beoordelingscriteria 19 II Bronnen 21 III Gespreksdeelnemers en samenstelling onderzoeksteam 23 IV Zienswijze bestuur Saxion op het eindrapport van het inspectieonderzoek 25

4

5 SAMENVATTING Het onderzoek Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de Inspectie van het Onderwijs in november 2006 opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar werving en selectie van buitenlandse studenten door instellingen met een verhoogd risicoprofiel op dit gebied. Het gaat daarbij om een incidenteel onderzoek in de zin van de Wet op het Onderwijstoezicht, artikel 19. Saxion Hogescholen (Saxion) is een van de instellingen die geselecteerd zijn voor dit onderzoek, dat twee onderzoeksvragen kent: 1. Voldoet de werving en selectie van buitenlandse studenten aan de wet- en regelgeving? 2. Is de kwaliteit van voorlichting, werving, selectie en de uitvoering van het onderwijs aan studenten met een buitenlands ingangsdiploma voldoende? Om de omvang van het onderzoek en de bevragingslast voor de instelling te beperken, zijn slechts twee internationale opleidingen in het onderzoek betrokken. Het betreft de opleidingen International Business Management Studies (IBMS) en het final year Bachelor of Marketing (BaM). De inspectie heeft voorafgaand aan het instellingsbezoek in september 2007 de documenten bestudeerd die op haar verzoek door Saxion waren aangeleverd. Tijdens het instellingsbezoek zijn gesprekken gevoerd met het management van de instelling en met studenten. Daarnaast heeft de inspectie een onderzoek naar de studentendossiers uitgevoerd. De context van Saxion Hogescholen Met vestigingen in Deventer, Enschede en Apeldoorn en ongeveer twintigduizend studenten is Saxion een grote bekostigde hogeschool in Oost-Nederland. Voor Saxion is internationalisering een speerpunt. Zij stimuleert Nederlandse studenten om deels in het buitenland te studeren en biedt buitenlandse studenten bacheloropleidingen, masteropleidingen en cursussen aan. De vierjarige internationale opleiding IBMS leidt tot een diploma Bachelor of Business Administration (BBA). Binnen de opleiding Commerciële Economie (CE) biedt Saxion buitenlandse studenten met een niveau van drie jaar bacheloropleiding het éénjarige voltijdsprogramma BaM aan. Dit final year van de opleiding CE leidt tot een diploma Bachelor of Commerce. Saxion kent de final year - constructie ook voor andere opleidingen. De beide opleidingen bereiden op dit moment een aanvraag voor accreditatie voor.

6 Conclusies Voorlichting De informatie die de instelling voorafgaand aan de studie aanbiedt, is in het algemeen transparant, volledig en overeenkomstig de werkelijkheid. De voorlichting wordt regelmatig geëvalueerd en bijgesteld. Werving De instelling heeft, naar de opvatting van de inspectie, voldoende grip op de werving van buitenlandse studenten. Voor de werving van internationale studenten maakt Saxion gebruik van een groot aantal agenten. De samenwerking tussen Saxion en de agenten verloopt via duidelijke procedures. De verantwoordelijkheden van de partijen zijn contractueel vastgelegd, conform de gedragscode Internationale studenten in Nederland. Saxion blijft eindverantwoordelijk voor zowel de informatie als voor de toelating van studenten. Saxion gaat zorgvuldig om met de werving van studenten uit risicogebieden. Instroomprocedure en aansluiting Binnen Saxion is een duidelijke taakverdeling afgesproken tussen het centrale niveau en de academies voor de beoordeling van de toelaatbaarheid en de inschrijving van studenten Voor de opleiding IBMS zijn de gestelde toelatingseisen ten aanzien van het vooropleidingsniveau en het taalniveau conform de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De studenten IBMS uit een door de inspectie genomen steekproef voldoen aan deze eisen. De instelling heeft als beleid om buitenlandse studenten met een deficiëntie in de opleiding IBMS toe te laten en de gelegenheid te bieden om deze deficiëntie in het eerste jaar van de studie weg te werken. Er zijn ook inderdaad studenten met een deficiëntie toegelaten tot het eerste studiejaar. De instelling laat daarmee studenten met een deficiëntie toe tot de examens van de opleiding. Dit is in strijd met de wet en regelgeving omtrent vooropleidingseisen en toelatingseisen 1. Het aanbod van een final year BaM aan studenten van universiteiten, waarmee samenwerkingsovereenkomsten zijn gesloten, past binnen de WHW en lijkt voldoende waarborgen te bieden voor een voldoende instroomniveau en het bereiken van het bachelorniveau. Voor de instroom van studenten van andere universiteiten (van andere landen) is volgens de inspectie sprake van een risico ten aanzien van het instroomniveau van studenten in de final year BaM en daarmee ten aanzien van het eindniveau van afgestudeerden. De inspectie heeft geen overtuigende bewijzen gevonden dat bij deze constructie voldoende waarborgen zijn voor het instroomniveau. 1 zie WHW artikelen 7.24, 7.25 en 7.28 (m.n. art. 7.28, lid 3) en regeling nadere vooropleidingseisen 2007

7 Er is geen sprake van een samenwerkingsverband met de betreffende universiteiten en de toelatingsprocedure biedt onvoldoende garantie voor zowel het algemene opleidingsniveau (drie jaar bachelor) als het vakinhoudelijke niveau. Kwaliteit van onderwijs en dienstverlening De in de wet aan de Onderwijs en Examenregeling (OER) gekoppelde facetten zijn in het algemeen voldoende beschreven en voldoende sturend voor de uitvoering van het onderwijs. Een aanscherping is nodig voor de vermelding van de opleidingsvorm en de vrijstellingen (WHW artikel 7.13, respectievelijk lid 2,i respectievelijk leden 2,r en 2,v). De OER en de hieraan gekoppelde uitvoeringsregeling zijn voor de studenten goed toegankelijk. Studenten zijn over het geheel genomen tevreden over het onderwijs. Wel lijken docenten in de lessen uit te gaan van (vaak ontbrekende) economische voorkennis bij de studenten. Er is sprake van een actieve examencommissie, een intensieve studiebegeleiding en een operationele beroepsprocedure, klachtenprocedure en een operationeel kwaliteitszorgsysteem. In het algemeen zijn de studenten tevreden over de praktische dienstverlening Vervolgtraject Uit het inspectieonderzoek blijkt dat Saxion Hogescholen over het geheel genomen goed grip heeft op de werving en selectie van studenten en de kwaliteit van het onderwijs en de dienstverlening. Toch signaleert de inspectie een aantal aandachtspunten. De inspectie zal de instelling aanspreken op deze aandachtspunten en de instelling vragen om uiterlijk 1 juni 2008 in een notitie de stand van zaken aan de inspectie bekend te maken. In de notitie maakt Saxion kenbaar welke maatregelen zij genomen heeft, zodat: er geen studenten met een deficiëntie worden toegelaten tot de (examens van de) opleiding IBMS; Saxion voldoende (transparante) waarborgen biedt voor het niveau van buitenlandse studenten, die in een final year instromen van universiteiten waarmee Saxion geen samenwerkingsovereenkomst heeft; de onderwijs- en examenregeling volledig voldoet aan de WHW (artikel 7.13, respectievelijk lid 2,i respectievelijk leden 2,r en 2,v). Dit inspectierapport zal ter informatie aan de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganiosatie (NVAO) worden toegestuurd.

8

9 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding tot het onderzoek De Inspectie van het Onderwijs houdt zich in het kader van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs onder meer bezig met de positie van buitenlandse studenten die naar Nederland komen om te studeren. De inspectie volgt de ontwikkelingen rond internationalisering van het hoger onderwijs en heeft in 2004/2005 een onderzoek verricht naar de werving en selectie van buitenlandse studenten 2. In zijn beleidsreactie van 4 januari 2006 gaf toenmalig staatssecretaris Rutte aan dat een kwalitatief vervolgonderzoek naar werving en selectie van buitenlandse studenten en hun ervaringen in de rede ligt. De inspectie heeft, op basis van een risicoanalyse, instellingen geïdentificeerd met een verhoogd risicoprofiel op het gebied van werving en selectie van buitenlandse studenten. De risicofactoren waren onder meer: een actief wervingsbeleid op de internationale markt; een substantieel aantal buitenlandse studenten, waarvan een relatief groot aantal uit risicogebieden en; de inzet van commerciële bemiddelingsbureaus. De inspectie heeft van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in november 2006 de opdracht gekregen bij de geïdentificeerde instellingen nader onderzoek te verrichten. Het gaat daarbij om een incidenteel onderzoek in de zin van de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT), artikel 19. Saxion Hogescholen (Saxion) is een van de instellingen die geselecteerd is voor het inspectieonderzoek. 1.2 Opzet van het onderzoek Het onderzoek van de inspectie is aangekondigd bij de directie van Saxion door middel van een brief d.d. 20 juni 2007 met kenmerk 07H en kent de volgende onderzoeksvragen: 1. Voldoet de werving en selectie van buitenlandse studenten aan de wet- en regelgeving? 2. Is de kwaliteit van voorlichting, werving, selectie en de uitvoering van het onderwijs aan studenten met een buitenlands ingangsdiploma voldoende? 2 Rapportage verkenning: studenten met een buitenlandse vooropleiding, Inspectie van het onderwijs, Utrecht,

10 Het onderzoek heeft betrekking op drie aandachtsgebieden: 1. voorlichting en werving; 2. instroomprocedure en aansluiting bij de start van de opleiding; 3. onderwijs, examens en dienstverlening. De kwaliteit van het onderwijs dat door de instelling verzorgd wordt, is op zichzelf geen object van onderzoek. Dat neemt niet weg dat het onderzoek is verricht vanuit het perspectief van het belang van goed onderwijs aan studenten. Van zowel bekostigde als aangewezen instellingen mag worden verwacht dat zij voldoen aan de eisen die de samenleving stelt aan goed bestuur: kwaliteit en continuïteit van de opleiding dienen gewaarborgd te zijn. Wanneer - zoals in dit geval onderwijs wordt gegeven aan buitenlandse studenten, dan zijn ook de afspraken, zoals die zijn neergelegd in de Gedragscode internationale student in het hoger onderwijs (hierna gedragscode ) relevant. Over deze code, die in het voorjaar van 2006 in gebruik is genomen, bestaat overeenstemming in het veld. Bijlage I bij dit rapport bevat de beoordelingscriteria die in dit onderzoek zijn gehanteerd. Deze bijlage is ook opgenomen in de brief die de inspectie aan de geselecteerde instellingen heeft verstuurd als aankondiging van het onderzoek. Om de omvang van het onderzoek en de bevragingslast voor de instelling te beperken, zijn uit het brede aanbod van internationale opleidingen twee opleidingen gekozen die nader onderzocht zijn. Bij deze keuze zijn als selectiecriteria gehanteerd: het percentage buitenlandse studenten; het aantal studenten; de vergelijkbaarheid van de opleidingen met opleiding van andere onderzochte instellingen. Op basis van deze criteria is gekozen voor de opleidingen International Business Management Studies (IBMS) en de internationale uitvoeringsvorm van Commerciële Economie (CE), het zogeheten final year Bachelor of Marketing (BaM). De aanname is dat middels het onderzoek naar deze opleidingen een voldoende betrouwbaar beeld wordt verkregen van zowel het beleid als de uitvoeringspraktijk van Saxion met betrekking tot buitenlandse studenten. Documentenonderzoek In het kader van dit onderzoek heeft de inspectie relevante documenten bestudeerd die Saxion op verzoek van de inspectie heeft aangeleverd ter voorbereiding op het bezoek aan de instelling. Bijlage II bij dit rapport bevat een overzicht van de gehanteerde bronnen. Gesprekken Op 17 september 2007 heeft de inspectie gesprekken gevoerd met een vertegenwoordiging van het bestuur van de instelling, het betreffende opleidingsmanagement en het International Office. Daarnaast heeft de inspectie gesprekken gevoerd met twee groepen studenten, een groep met eerstejaars studenten en deelnemers aan een preparation course en een groep met hogerejaars studenten. 10

11 De deelnemers aan het gesprek van de inspectie met studenten zijn door de inspectie geselecteerd op basis van studentenlijsten die door de instelling werden aangeleverd. Daarbij heeft de inspectie gestreefd naar een verdeling die een afspiegeling was van de samenstelling van de totale studentenpopulatie van de opleidingen IBMS en BaM van Saxion naar studiejaar en nationaliteit. Studentendossiers Tijdens het bezoek heeft de inspectie ook onderzoek gedaan naar de studentendossiers. Een medewerker van de afdeling studentregistratie en de directeur van de International Office waren beschikbaar voor vragen over de dossiers. De inspectie heeft gedurende het dossieronderzoek kopieën ontvangen van de vooropleidingdocumenten (diploma s, cijferlijsten) van negentien studenten, die gekozen waren middels een aselecte steekproef van de cohorten september 2005, 2006 en De kopieën van tien studentendossiers heeft de inspectie aan Nuffic voorgelegd met het verzoek om een beoordeling van de toelaatbaarheid van de betreffende studenten tot de opleidingen IBMS en BaM. Hierbij zijn zowel de namen van de studenten als de naam van de instelling weggelaten. Overigens kunnen noch de inspectie noch Nuffic op basis van kopieën een uitspraak doen over de authenticiteit van de originele documenten. Rapportage De informatie uit de gesprekken is door de inspectie vastgelegd in gespreksverslagen, die ter verificatie in concept aan de betreffende gesprekspartners zijn voorgelegd. Naar aanleiding van de reactie van de gespreksdeelnemers zijn in het definitieve gespreksverslag feitelijke onjuistheden gecorrigeerd. Van het dossieronderzoek is geen apart verslag gemaakt. In het dit eindrapport zijn de bevindingen van de inspectie beschreven op basis van de informatie uit het documentonderzoek, de gespreksverslagen en het dossieronderzoek. Het eindrapport is in concept voorgelegd aan het management van de instelling. Hierbij is een reactietermijn van tien werkdagen gehanteerd. 1.3 Context van Saxion Hogescholen Bevindingen Met vestigingen in Deventer, Enschede en Apeldoorn en ongeveer twintigduizend studenten is Saxion een grote bekostigde hogeschool in Oost-Nederland. Saxion biedt een uitgebreid assortiment opleidingen, afstudeerrichtingen en specialisaties, zowel nationaal (Nederlandstalig) als internationaal (Engelstalig). Saxion bood op de peildatum internationaal vijftien bacheloropleidingen, negen masteropleidingen en verscheidene prepatory courses en short courses aan. Voor Saxion is internationalisering een speerpunt: het is volgens de school belangrijk om Nederlandse studenten vertrouwd te maken met een internationale context. Dat kan door Nederlandse studenten te stimuleren om een deel van hun studie in het buitenland te volgen, maar ook door buitenlandse studenten naar Nederland te halen (de international classroom ). Binnen Saxion is gekozen voor een taakverdeling tussen de centrale staf en de academies. Voor internationalisering worden de centrale taken met name behartigd door het centrale stafbureau International Office, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het centrale beleid, de centrale kwaliteitszorg, de voorlichting en de werving. De afdeling studentregistratie onderzoekt de toelaatbaarheid van studenten die zich aanmelden voor de propedeuse van een opleiding. De academies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van de opleidingen 11

12 en de toelating van studenten die zich aanmelden voor een hoger jaar van de opleiding. De opleidingen IBMS en CE vallen onder de academie Marketing & International Management (MIM). De vierjarige internationale opleiding IBMS leidt tot een diploma Bachelor of Business Administration (BBA). De opleiding wordt voor internationale studenten alleen in voltijd aangeboden. Dit gebeurt zowel in Enschede als in Deventer. Het programma is voor beide locaties hetzelfde. In het oude programma bestaan wel verschillen in uitvoering tussen Enschede en Deventer, ouderejaarsstudenten hebben daar nog mee te maken. De eindkwalificaties zijn voor beide locaties gelijk. Binnen de opleiding CE biedt Saxion een éénjarig internationaal voltijdsprogramma aan van zestig EC s onder de opleidingsnaam bachelor of marketing (BaM). Dit final year van CE leidt tot een diploma bachelor of commerce, waarop wordt vermeld dat het gaat om een specialisatie marketing. Het final year is bedoeld voor buitenlandse studenten die drie jaar lang een bachelor hebben gevolgd in eigen land. De BaM valt onder de CROHO-registratie van de vierjarige opleiding Commerciële Economie, maar de eerste drie jaren van de opleiding CE worden niet internationaal aangeboden. Saxion kent deze final year -constructie ook voor andere opleidingen. Tussen de BaM-programma s van Enschede en Deventer zijn verschillen in uitvoering. In Enschede ligt de focus op een samenwerking met de State University of Management (SUoM)in Moskou. In Moskou wordt een driejarig programma aan studenten aangeboden dat gelijkwaardig is aan de eerste drie jaar van de door Saxion aangeboden opleiding CE en speciaal is afgestemd op het door Saxion aangeboden final year. In Deventer is er voor het BaM-programma sprake van een open inschrijving voor studenten met voldoende vooropleiding (zie hoofdstuk 2). De opleiding IBMS in Enschede is in februari 2007 door de NVAO geaccrediteerd. De accreditatie van IBMS in Deventer en van CE (zowel in Enschede als Deventer) lopen af op 31 december Beide opleidingen bereiden op dit moment een aanvraag voor accreditatie voor. De visitatierapporten van de Visiterende en Beoordelende Instanties voor IBMS (Deventer) en CE liggen inmiddels ter beoordeling bij de NVAO. Het final year BaM is in de accreditatieaanvraag CE meegenomen. Saxion heeft de Gedragscode internationale student ondertekend, op basis waarvan zij is opgenomen op de lijst van instellingen die recht hebben op toelating van studenten van buiten Europa. 12

13 2 RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 2.1 Voorlichting Bevindingen Saxion hanteert de website, een brochure en factsheets als belangrijkste voorlichtingsinstrumenten voor buitenlandse studenten (hierna kortweg studenten). Daarnaast zijn er ook agenten die voorlichting geven over de internationale opleidingen van Saxion. Het eerste contact van de meeste studenten met Saxion verliep via internet, voor enkele studenten via een agent. De studenten zijn ook bekend met de brochure en de factsheets. De meeste studenten hebben voorafgaande aan de inschrijving geen persoonlijk intakegesprek gehad. De verstrekte informatie is uitgebreid en omvat de relevante onderwerpen. De onderwerpen zijn echter niet in elk voorlichtingsinstrument voldoende specifiek uitgewerkt. Studenten zijn in het algemeen tevreden over de vooraf verstrekte informatie. Zij vinden de informatie over de studie, toelatingsvoorwaarden, dienstverlening en kosten duidelijk, voldoende uitgebreid en overeenkomstig de werkelijkheid. Er zijn enkele punten van kritiek. Zo kan de naamgeving van de bacheloropleiding Commerciële Economie, de graad van deze opleiding, bachelor of Commerce en het final year Bachelor of Marketing tot verwarring leiden. Studenten blijken dit verband ook niet te kunnen benoemen. Verder merkten de studenten op dat de brochure over sport niet in het Engels beschikbaar was. De instelling evalueert de voorlichting via halfjaarlijkse gesprekken van studenten met de International Office en individuele gesprekken met studenten. De instelling werkt aan een nieuwe opzet van de voorlichting waarbij de informatie op internet centraal staat en de overige informatie hiervan wordt afgeleid. Conclusie De informatie die de instelling voorafgaand aan de studie aanbiedt, is in het algemeen transparant, volledig en overeenkomstig de werkelijkheid. De voorlichting wordt regelmatig geëvalueerd en bijgesteld. 2.2 Werving Bevindingen Saxion werkt samen met 47 agenten verspreid over 25 landen. De instelling zegt alle agenten gericht aan te sturen. Deze aansturing is steeds geformaliseerd via een contract, waarin de verantwoordelijkheden van Saxion en de agent expliciet benoemd zijn. Saxion bezoekt elke agent minstens éénmaal per jaar om de kwaliteit van de dienstverlening te beoordelen. 13

14 De eindverantwoordelijkheid voor de toelating blijft bij Saxion. Voordat Saxion een samenwerking aangaat met een agent, wint zij eerst informatie in. Voorwaarde voor samenwerking is dat een agent lid is van ICEF, een internationale organisatie die workshops organiseert tussen onderwijsinstellingen en screened and selected quality education agents 3. Nieuwe agenten krijgen bij Saxion eerst een contract voor één jaar en mogen maar een klein aantal studenten werven. Op basis van deze ervaringen bepaalt Saxion of het contract verlengd wordt. Saxion is, naar eigen zeggen, terughoudend met werving in risicogebieden, zoals Pakistan en India. Op de op 27 september 2007 ontvangen lijst van agenten staan nog vier Pakistaanse en drie Indiase agenten vermeld, maar de feitelijke instroom van Pakistaanse en Indiase studenten voor de opleiding IBMS, CE en de Prepatory Courses is in het studiejaar 2007/2008 gedaald. In het studiejaar 2006/2007 was 20 procent (22 studenten) van de totale instroom voor deze opleidingen van Pakistan of India afkomstig, in 2007/2008 was dit nog maar 4 procent (2 studenten). Conclusie De instelling heeft, naar de opvatting van de inspectie, voldoende grip op de werving van buitenlandse studenten. Voor de werving van internationale studenten maakt Saxion gebruik van een groot aantal agenten. De samenwerking tussen Saxion en de agenten verloopt via duidelijke procedures en de verantwoordelijkheden van de partijen zijn contractueel vastgelegd, conform de gedragscode Internationale studenten in Nederland Saxion blijft eindverantwoordelijk voor zowel de informatie als voor de toelating van studenten. Saxion gaat zorgvuldig om met de werving van studenten uit risicogebieden. 2.3 Instroomprocedure en aansluiting Bevindingen Voor alle opleidingen van Saxion wordt vóór inschrijving in het eerste studiejaar door de centrale afdeling studentregistratie beoordeeld of studenten aan de toelatingseisen voldoen. Voor inschrijving in een hoger studiejaar vindt de beoordeling plaats door de examencommissie van de betreffende opleiding. De beoordeling van de toelatingseisen en de inschrijving van de studenten verloopt volgens een goed beschreven procedure. Kopieën van alle relevante documenten worden per student in een digitaal en fysiek studentdossier bewaard. Bij een steekproef van negentien studentendossiers bleken desondanks regelmatig relevante documenten van de vooropleiding van de studenten te ontbreken. 3 Brochure ICEF 14

15 Voor de opleiding IBMS zijn met ingang van september 2007 de toelatingseisen voor studenten: secondary school van gelijkwaardig niveau als HAVO, de wettelijke profieleisen 4 en Engels op niveau IELTS 6.0. In voorgaande studiejaren lag het vereiste taalniveau lager, omdat op het moment van ondertekening van de gedragscode Internationale studenten in de voorlichting voor het studiejaar 2006/2007 al toezeggingen waren gedaan dat het taalniveau op IELTS 5.5 lag. De instelling heeft als beleid om buitenlandse studenten met een deficiëntie toch in de opleiding IBMS toe te laten en de gelegenheid te bieden om deze deficiëntie in het eerste jaar van de studie weg te werken. De instelling laat daarmee studenten met een deficiëntie toe tot de examens van de opleiding. Studenten dienen hiertoe de in het reguliere curriculum opgenomen module Macroecomics & International Law positief af te ronden (vier EC., veertien contacturen). De voor IBMS ingeschreven studenten, van wie de studentendossiers onderzocht zijn, voldeden aan de eisen ten aanzien van het niveau van de opleiding en het taalniveau, maar waren in het algemeen deficiënt. Voor instroom in de final year BaM dienen de studenten over een vooropleidingsniveau te beschikken dat gelijkwaardig is met drie jaar bachelor in Commerciële Economie. Een bachelor getuigschrift wordt niet gevraagd. Daarnaast dienen de studenten een Engels taalniveau te hebben van IELTS 6.0. In de samenwerking met de SUoM in Moskou zijn afspraken vastgelegd over het programma dat studenten in Moskou moeten volgen om in het final year BaM te kunnen instromen. Dit programma is in onderling overleg tot stand gekomen, uitgaande van het programma van de vierjarige bacheloropleiding CE van Saxion. Met een aantal universiteiten in China zijn vergelijkbare afspraken voor samenwerking gemaakt. Volgens een nadere toelichting op de WHW 5 dient deze vorm van samenwerking binnen de WHW aan stringente voorwaarden te voldoen, zoals een goede kwaliteitscontrole van het buitenlandse programma door de examencommissie van de betreffende Nederlandse opleiding, per student zorgvuldig beargumenteerde besluiten voor vrijstellingen en een beoordeling van de zorgvuldigheid van dit vrijstellingenbeleid bij accreditatie voor de betreffende Nederlandse opleiding. Daarnaast biedt Saxion de mogelijkheid aan studenten van andere universiteiten (en van andere landen) om in te stromen in het final year BaM. De examencommissie beoordeelt in hoeverre studenten aan de gestelde toelatingseisen voldoen. Voor de vaststelling van het niveau van drie jaar bachelor baseert de examencommissie zich op een advies van Nuffic. De beoordeling van de vakinhoudelijke gelijkwaardigheid van de vooropleiding met de eerste drie jaar van de bacheloropleiding CE van Saxion wordt door de examencommissie zelf verricht. In de onderwijs- en examenregeling is vastgelegd dat de examencommissie vrijstellingen verleent op basis van bewijsstukken van de studenten. 4 vanaf 1 september 2007 het vak Economie 1, Management & Organisatie of een tweede moderne taal 5 zie bijlage bij brief van de minister aan de voorzitter van de HBO-raad van 26 maart 2007 (kenmerk HO/BS/07/6123) 15

16 De inspectie heeft echter geen uitgewerkte procedure en instrumenten voor een assessment aangetroffen, noch een inhoudelijke onderbouwing van de verleende vrijstellingen in de onderzochte studentendossiers. De inspectie heeft de Nuffic vier dossiers voorgelegd van studenten, van wie Saxion de toelaatbaarheid beoordeeld heeft. Een student, die door Saxion als niet toelaatbaar voor BaM werd beoordeeld, had volgens Nuffic een niveau van tenminste twee jaar bachelor, een student die door Saxion tot BaM is toegelaten had een niveau van tenminste drie jaar BaM, een student die door Saxion tot BaM is toegelaten had een niveau van tenminste twee jaar BaM en van een student die via SUoM van Moskou was toegelaten tot BaM gaf Nuffic aan het niveau op basis van de beschikbare documenten niet te kunnen beoordelen. Voor toelating tot de Prepatory Courses gelden dezelfde voorwaarden als voor de opleidingen, waartoe zij voorbereiden behoudens de lagere taaleisen: IELTS 5.0 voor een Prepatory Course van één jaar en IELTS 5.5 voor een kortere Prepatory Course. Conclusie Binnen Saxion is een duidelijke taakverdeling afgesproken tussen het centrale niveau en de academies voor de beoordeling van de toelaatbaarheid en de inschrijving van studenten Voor de opleiding IBMS zijn de gestelde toelatingseisen ten aanzien van het vooropleidingsniveau en het taalniveau conform de WHW. De studenten IBMS uit een door de inspectie genomen steekproef voldoen aan deze eisen. De instelling heeft als beleid om buitenlandse studenten met een deficiëntie in de opleiding IBMS toe te laten en de gelegenheid te bieden om deze deficiëntie in het eerste jaar van de studie weg te werken. Er zijn ook inderdaad studenten met een deficiëntie toegelaten tot het eerste studiejaar. De instelling laat daarmee studenten met een deficiëntie toe tot de examens van de opleiding. Dit is in strijd met de wet en regelgeving omtrent vooropleidingseisen en toelatingseisen 6. Het aanbod van een final year BaM aan studenten van één Russische universiteit en een aantal Chinese universiteiten, waarmee samenwerkingsovereenkomsten zijn gesloten, past binnen de WHW en lijkt voldoende waarborgen te bieden voor een voldoende instroomniveau en het bereiken van het bachelorniveau. Voor de instroom van studenten van andere universiteiten (van andere landen) is volgens de inspectie sprake van een risico ten aanzien van het instroomniveau van studenten in de final year BaM en daarmee ten aanzien van het eindniveau van afgestudeerden. De inspectie heeft geen overtuigende bewijzen gevonden dat bij deze constructie voldoende waarborgen zijn voor het instroomniveau. 6 zie WHW artikelen 7.24, 7.25 en 7.28 (m.n. art. 7.28, lid 3) en regeling nadere vooropleidingseisen

17 Er is geen sprake van een samenwerkingsverband met de betreffende universiteiten en de toelatingsprocedure biedt onvoldoende garantie voor zowel het algemene opleidingsniveau (drie jaar bachelor) als het vakinhoudelijke niveau. 2.4 Kwaliteit van onderwijs en dienstverlening Bevindingen De regelingen voor de opleidingen IBMS en BaM zijn vastgelegd in een onderwijs en examenregeling (OER). Studenten kunnen de regeling raadplegen via internet en kunnen vanuit de OER digitaal doorklikken naar specifieke regelingen, moduulbeschrijvingen en themaboeken per module. Daarnaast hebben ze de beschikking over studiewijzers. De studenten vinden de informatie over de examens en eisen per module duidelijk en overeenkomstig de realiteit. De in de wet aan de OER gekoppelde facetten zijn in het algemeen voldoende beschreven. Opvallend is dat de opleiding studenten met een VWO-vooropleiding de gelegenheid biedt tot het volgen van de propedeuse in een half jaar ( turboprogramme ) en hiertoe dertig EC vrijstelling biedt. Enkele punten zijn in de OER onvoldoende beschreven: Artikel 7.13, lid 2, i: er is niet expliciet vermeld dat de opleidingen IBMS en BaM voor buitenlandse studenten alleen in voltijd worden aangeboden; Artikel 7.13, lid 2, r er is niet expliciet vermeld dat instroom in BaM in feite neerkomt op het verlenen van vrijstelling voor de eerste drie studiejaren van de opleiding CE. Ook is in de OER niet omschreven op basis van welke criteria de examencommissie deze vrijstelling verleent. (zie verder par. 2.2); Artikel 7.13, lid 2, v: er is niet expliciet vermeld dat er geen mbo-opleidingen zijn, die op grond van verwantschap recht geven op vrijstellingen. Bij studenten leiden deze omissies overigens niet tot verwarring. Studenten zijn over het geheel genomen tevreden over het onderwijs, dat zij ervaren als een goede mix van theorie en praktijk. De studenten in Deventer vinden dat ze teveel multiplechoice-examens krijgen, in Enschede zijn de meeste examens een combinatie van praktische opdrachten en toetsen met open vragen. Volgens het opleidingsmanagement is de uitvoering van het onderwijs voor de nieuwe studenten tussen Enschede en Deventer inmiddels gelijkgetrokken. Het niveau van het onderwijs wordt door studenten verschillend beoordeeld: sommige studenten vinden het theoretisch niveau hoger en anderen juist lager dan in hun eigen land. Eerstejaarsstudenten zonder economische voorkennis vinden de economisch georiënteerde vakken lastig, omdat de docenten economische voorkennis lijken te veronderstellen. Verder spreken studenten over grote klassen en de relatief grote afstand tot de leraar in vergelijking met een kleinere school. Er is een examencommissie, die doorgaans eens in de twee weken vergadert. De functies en taken van de examencommissie zijn beschreven. 17

18 Zo wijst de examencommissie examinatoren aan, bewaakt ze de goede gang van zaken bij toetsen en examens en is ze verantwoordelijk voor het verlenen van vrijstellingen en het behandelen van beroepen van studenten. Daarnaast is er een uitgewerkte klachtenregeling. Studenten zijn hiervan op de hoogte, ze spreken over een pink paper. Er is een intensieve studentbegeleiding. De studenten spreken tenminste twee maal per kwartaal met een counsellor. Elke eerstejaars student krijgt na een half jaar een voorlopig advies en aan het eind van het studiejaar een definitief advies. Bij onvoldoende studiepunten is dit een bindend afwijzend advies. Ook bewaakt de instelling de aanwezigheid van studenten, bij structurele afwezigheid wordt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ingelicht. Collectieve problemen worden volgens de studenten met klassenvertegenwoordigers besproken. Voor elke module wordt aan het einde een studentevaluatie gehouden, die ingebed is in een totaal kwaliteitszorgsysteem. Studenten zijn in het algemeen ook tevreden over de praktische dienstverlening. Enkele kritiekpunten worden genoemd. Zo pleit een student voor bemiddeling door de school voor baantjes (van maximaal tien uur per week). Een andere student was ontevreden over een sociale excursie. Verder was de huisvesting een aantal studenten tegengevallen. Conclusie De in de wet aan de OER gekoppelde facetten zijn in het algemeen voldoende beschreven en voldoende sturend voor de uitvoering van het onderwijs. Een aanscherping is nodig voor de vermelding van de opleidingsvorm en de vrijstellingen (WHW artikel 7.13, respectievelijk lid 2,i respectievelijk leden 2,r en 2,v). De OER en de hieraan gekoppelde uitvoeringsregeling zijn voor de studenten goed toegankelijk. Studenten zijn over het geheel genomen tevreden over het onderwijs. Wel lijken de docenten in de lessen uit te gaan van (vaak ontbrekende) economische voorkennis bij de studenten. Er is sprake van een actieve examencommissie, een intensieve studiebegeleiding en een operationele beroepsprocedure, klachtenprocedure en een operationeel kwaliteitszorgsysteem. In het algemeen zijn de studenten tevreden over de praktische dienstverlening. 18

19 BIJLAGE I ONDERZOEK BUITENLANDSE STUDENTEN IN NEDERLAND: BEOORDELINGSCRITERIA Voorlichting en werving Onderzocht wordt of het geschetste beeld over de opleiding en instelling in overeenstemming is met de realiteit. Dit betreft de opleidingsgegevens, vooropleidingseisen, de preparation course, praktische en financiële zaken. Onderzocht wordt of de instelling voldoende controle heeft op de werving van studenten. Dit betreft de organisatie van de werving en de eventuele betrokkenheid van wervingsbureau`s (taakafspraken, overeenkomsten, controle) Instroomprocedure en aansluiting bij de start van de opleiding Onderzocht wordt of de instelling de wet naleeft en zorgvuldig handelt op het punt van vooropleiding(seisen). Dit betreft de formulering van eisen ten aanzien van het ingangsniveau, de deficiënties en het niveau Engels, het beoordelingsproces van (vrijstelling van) deze eisen, de feitelijke beoordeling en de bijbehorende registratie en administratie. Zowel de bacheloropleiding(en), masteropleiding(en) als de Prepcours(es) zijn onderwerp van onderzoek. Onderwijs, examens en dienstverlening Onderzocht wordt of de in de WHW vereiste documenten ten behoeve van het onderwijs en de examens aan de wet voldoen. Het betreft de onderwijsen examenregeling (met aanvullende regelingen), de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de examencommissie en examinatoren en klachten en beroepsmogelijkheden. Onderzocht wordt of de uitvoering van de onderwijs- en examenregeling (met aanvullende regelingen) voldoende sturend is voor het onderwijs. Onderzocht wordt of de instelling zorgvuldig handelt op het punt van de dienstverlening: komt zij de toezeggingen aan de studenten na? Handelt zij conform hetgeen verwacht mag worden op basis van de WHW en de gedragscode Internationale studenten? Dit kan dienstverlening betreffen op het vlak van onderwijsvoorzieningen, opvang, huisvesting, verzekeringen, verstrekking visum en verblijfsvergunning. 19

20 20

HOGESCHOOL ZEELAND RAPPORTAGE OVER EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK

HOGESCHOOL ZEELAND RAPPORTAGE OVER EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK HOGESCHOOL ZEELAND RAPPORTAGE OVER EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK Utrecht, juni 2008 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN CONLUSIES 5 1 INLEIDING 9 1.1 Aanleiding tot het onderzoek 9 1.2 Opzet van het onderzoek 9

Nadere informatie

HBO NEDERLAND RAPPORTAGE OVER EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK

HBO NEDERLAND RAPPORTAGE OVER EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK HBO NEDERLAND RAPPORTAGE OVER EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK Utrecht, mei 2008 VOORWOORD Dit rapport omvat de bevindingen en conclusies van een onderzoek naar HBO- Nederland (HBON) dat de inspectie in het

Nadere informatie

WITTENBORG INTERNATIONAL UNIVERSITY FOR PROFESSIONAL EDUCATION RAPPORTAGE OVER EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK

WITTENBORG INTERNATIONAL UNIVERSITY FOR PROFESSIONAL EDUCATION RAPPORTAGE OVER EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK WITTENBORG INTERNATIONAL UNIVERSITY FOR PROFESSIONAL EDUCATION RAPPORTAGE OVER EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK Utrecht, oktober 2007 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN CONCLUSIES 4 Het onderzoek 4 De context van

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 0 5 5

U I T S P R A A K 1 3 0 5 5 U I T S P R A A K 1 3 0 5 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

De toelating van studenten tot het Capstoneprogramma binnen de bachelor International Business Management Studies (IBMS) van de Europort Business

De toelating van studenten tot het Capstoneprogramma binnen de bachelor International Business Management Studies (IBMS) van de Europort Business De toelating van studenten tot het Capstoneprogramma binnen de bachelor International Business Management Studies (IBMS) van de Europort Business School (EPBS) Utrecht, 11 november 2013 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.30b, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Datum: 23.04.2014 Ingevuld door: Yvonne Smeets Faculteit: BÈTA Betreft opleiding(en): Built Environment DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde.

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde. 1 Deficiënties bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde Januari 2005 Uitgave VSNU Informatiecentrum Aansluiting vwo-wo, in samenwerking met

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 2 0 8 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track:

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen Kunstbeleid en

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 Inhoud 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen premaster

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015 Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015 23 april 2015 Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague The Netherlands T +31 (0)70 312 2300 info@nvao.net

Nadere informatie

Nieuwe regelingen toegang en toelating masteropleidingen

Nieuwe regelingen toegang en toelating masteropleidingen Datum 27 mei 2014 Onderwerp Toegang en toelating masteropleidingen FdR 2014-2015, relevante artikelen uit de hoofdstukken 5 van de FdR Onderwijs- en Examenregelingen 2014-2015 van de desbetreffende master

Nadere informatie

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 2012 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Format jaarverslag examencommissie. Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken

Format jaarverslag examencommissie. Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken Format jaarverslag examencommissie Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 22 april 2013 Toelichting Met ingang van september 2010 bepaalt de WHW dat de examencommissie,

Nadere informatie

Buitenlandse studenten in het hoger onderwijs. Risico s bij werving en toelating

Buitenlandse studenten in het hoger onderwijs. Risico s bij werving en toelating Buitenlandse studenten in het hoger onderwijs Risico s bij werving en toelating Voorwoord De Nederlandse overheid en Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs hechten waarde aan de internationalisering

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Indian and Tibetan Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Rapportage verkenning studenten met een buitenlandse vooropleiding

Rapportage verkenning studenten met een buitenlandse vooropleiding Rapportage verkenning studenten met een buitenlandse vooropleiding INHOUDSOPGAVE 1 Werving en selectie van studenten met een buitenlandse vooropleiding.......................... 1.1 Aanbevelingen.............................................

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 819 Tijdelijke regels betreffende experimenten in het hoger onderwijs op het gebied van vooropleidingseisen aan en selectie van aanstaande studenten

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 3-0 3 0 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

EUROPEAN UNIVERSITY OF PROFESSIONAL EDUCATION VERVOLGONDERZOEK 2009 DEFINITIEF

EUROPEAN UNIVERSITY OF PROFESSIONAL EDUCATION VERVOLGONDERZOEK 2009 DEFINITIEF EUROPEAN UNIVERSITY OF PROFESSIONAL EDUCATION VERVOLGONDERZOEK 2009 DEFINITIEF Utrecht, 1 februari 2010 INHOUDSOPGAVE 1 CONCLUSIE EN ADVIES... 5 1.1 Het onderzoek... 5 1.2 Conclusie... 5 1.3 Advies...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: XXXX De kleuren worden in definitieve versie verwijderd. Geel: In te vullen door opleiding/ Opleidingsspecifiek

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Zaaknummer : 2012/220 en 220.1

Zaaknummer : 2012/220 en 220.1 Zaaknummer : 2012/220 en 220.1 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 3 december 2012 Partijen : Appellant tegen NHTV internationale hogeschool Breda Trefwoorden : Begeleiding student, bindend negatief

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN ex art. 7.53, 3 e lid en art. 6.7a, 1 e lid, WHW, vastgesteld door het College van Bestuur op 10 mei 2016 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

Protocol voor Nederlandse aanvragen Toets Nieuwe Opleiding leidend tot een Joint degree. 7 juni 2010

Protocol voor Nederlandse aanvragen Toets Nieuwe Opleiding leidend tot een Joint degree. 7 juni 2010 Protocol voor Nederlandse aanvragen Toets Nieuwe Opleiding leidend tot een Joint degree 7 juni 2010 versie februari 2011 Inhoud Voorwoord 3 1 Inleiding 3 2 Wanneer kan een toets nieuwe opleiding leidend

Nadere informatie

Zaaknummer : 2014/001/CBE en 2014/001.1

Zaaknummer : 2014/001/CBE en 2014/001.1 Zaaknummer : 2014/001/CBE en 2014/001.1 Rechter(s) : mr. Nijenhof Datum uitspraak : 27 februari 2014 Partijen : Verzoeker tegen CBE Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Trefwoorden : [duur] Bindend negatief

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Vragenlijst opleidingsmanagers

Vragenlijst opleidingsmanagers De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 18 juni 2009 aan de Tweede Kamer een onderzoek toegezegd naar het functioneren van opleidingscommissies in het bekostigd hoger onderwijs. Centraal

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR FINANCIËLE ASPECTEN BIJ STICHTING MEERWERF BASISSCHOLEN TE DEN HELDER (41858)

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR FINANCIËLE ASPECTEN BIJ STICHTING MEERWERF BASISSCHOLEN TE DEN HELDER (41858) RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR FINANCIËLE ASPECTEN BIJ STICHTING MEERWERF BASISSCHOLEN TE DEN HELDER (41858) Utrecht, juni 2013 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een specifiek onderzoek

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool m a o v nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool datum 31

Nadere informatie

De toelating van studenten van een niet erkende instelling tot de bachelor Bedrijfskunde van Europort Business School (EPBS)

De toelating van studenten van een niet erkende instelling tot de bachelor Bedrijfskunde van Europort Business School (EPBS) De toelating van studenten van een niet erkende instelling tot de bachelor Bedrijfskunde van Europort Business School (EPBS) Utrecht, 11 november 2013 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 3 2. Aanleiding en context

Nadere informatie

het College van Beroep voor de Examens van de HZ University of Applied Sciences, gevestigd te Vlissingen, verweerder.

het College van Beroep voor de Examens van de HZ University of Applied Sciences, gevestigd te Vlissingen, verweerder. Zaaknummer : 2014/232A en 232B Rechter[s] : mrs. Nijenhof, Van der Spoel, Hoogvliet Datum uitspraak : 25 maart 2015 Partijen : Appellant en CBE Hogeschool Zeeland Trefwoorden : Bindend negatief studieadvies

Nadere informatie

LANDELIJKE COMMISSIE GEDRAGSCODE INTERNATIONALE STUDENT HOGER ONDERWIJS. Oordeel

LANDELIJKE COMMISSIE GEDRAGSCODE INTERNATIONALE STUDENT HOGER ONDERWIJS. Oordeel Kenmerk: LC 10.042/EO Oordeel inzake het eigen onderzoek van de Landelijke Commissie naar de toepassing van de taaleis alsmede het onderwijsaanbod van de European University for Professional Education

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar 2018-2019 Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 Artikel 1. Algemene bepalingen 1. De bepalingen in dit reglement zijn aanvullend op de

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5 1 6 3 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Examencommissie van de opleiding Bestuurskunde, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING MIDDEN-OOSTEN STUDIES FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/129

Zaaknummer : 2013/129 Zaaknummer : 2013/129 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 13 november 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Bindend negatief studieadvies, finale geschillenbeslechting,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 3 88 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 304 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

het College van Beroep voor de Examens van de Haagse Hogeschool (hierna: het CBE), verweerder.

het College van Beroep voor de Examens van de Haagse Hogeschool (hierna: het CBE), verweerder. Zaaknummer : CBHO 2015/293 en 2015/293.1 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 12 januari 2016 Partijen : Appellant en Haagse Hogeschool Trefwoorden : bindend negatief studieadvies BNSA duidelijkheid

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR DE BESTEDING VAN DE SUBSIDIE UIT HOOFDE VAN DE REGELING LERARENBEURS VOOR SCHOLING EN ZIJ- INSTROOM 2009-2011 DOOR STICHTING CARMELCOLLEGE TE HENGELO (35647) Utrecht,

Nadere informatie

Gedragscode internationale student in het Nederlandse hoger onderwijs

Gedragscode internationale student in het Nederlandse hoger onderwijs Gedragscode internationale student in het Nederlandse hoger onderwijs Preambule Overwegende dat het Nederlandse hoger onderwijs verdere verbetering en versterking van de internationale samenwerking beoogt

Nadere informatie

Regeling onderzoek aanvullende eisen. Hotel Management: Nederlandstalige route

Regeling onderzoek aanvullende eisen. Hotel Management: Nederlandstalige route Regeling onderzoek aanvullende eisen Hotel Management: Nederlandstalige route Pagina 2 / 6 Inhoudsopgave 1 Begripsbepalingen... 3 2 Onderzoek aanvullende eisen... 3 3 Aanmelding... 4 4 Selectie en selectiecommissie...

Nadere informatie

Rapport onderzoek Capstone-programma EuroPort Business School

Rapport onderzoek Capstone-programma EuroPort Business School Rapport onderzoek Capstone-programma EuroPort Business School 2012 Landelijke Commissie Gedragscode Hoger Onderwijs 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...3 Inleiding...5 Kader...6 Procedure...7 Bevindingen...8

Nadere informatie

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland 17 december 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wanneer een Toets Nieuwe Opleiding? 4 3 Werkwijze Toets Nieuwe Opleiding 5 4 Aanvraagdossier ten behoeve van

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5-147 Rapenburg 70 Postbus 9500 2300 RA Leiden T 071 527 81 18 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van de [naam], appellant tegen het Bestuur der

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Japan Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS WO d.d. mei 2017

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS WO d.d. mei 2017 TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS WO d.d. mei 2017 Studie in Cijfers (vaak ook studiebijsluiter genoemd) geeft een beeld van hoe een opleiding aan een universiteit het doet in vergelijking met

Nadere informatie

instellingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk bevoegdheden moeten ze ook gezamenlijk uitvoeren en ze zijn er elk volledig op

instellingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk bevoegdheden moeten ze ook gezamenlijk uitvoeren en ze zijn er elk volledig op TABEL AANDACHTSPUNTEN JOINT DEGREE-OPLEIDINGEN Deze tabel is opgesteld door het ministerie van OCW in overleg met een werkgroep van bestaande uit NVAO, VSNU, HBO-raad, PAEPON en DUO ten behoeve van de

Nadere informatie

11 juli 2012 Beleidsreactie advies NVAO m.b.t. kwaliteit en niveau van BE, VTM, CE en MEM bij Hogeschool Inholland

11 juli 2012 Beleidsreactie advies NVAO m.b.t. kwaliteit en niveau van BE, VTM, CE en MEM bij Hogeschool Inholland a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties Pre-masterprogramma Maakt u plannen voor een masteropleiding Psychologie? Heeft u een afgeronde vierjarige hbo-opleiding of een driejarige bachelor wo-opleiding? Dan kan, voor sommigen van u, het eenjarige

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Inleiding Het onderwijs verandert. En het toezicht verandert mee. Vanaf 1 augustus 2017 houden

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

EUROPEAN UNIVERSITY OF PROFESSIONAL EDUCATION VERVOLGONDERZOEK 2009 DEFINITIEF

EUROPEAN UNIVERSITY OF PROFESSIONAL EDUCATION VERVOLGONDERZOEK 2009 DEFINITIEF EUROPEAN UNIVERSITY OF PROFESSIONAL EDUCATION VERVOLGONDERZOEK 2009 DEFINITIEF Utrecht, 9 december 2009 INHOUDSOPGAVE 1 CONCLUSIE EN ADVIES... 5 1.1 Het onderzoek... 5 1.2 Conclusie... 5 1.3 Advies...

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK ONDERZOEK BIJ STICHTING HET ASSINK LYCEUM (BESTUURSNUMMER 40310) NAAR DE JUISTHEID EN RECHTMATIGHEID VAN DE TOEGEKENDE SUBSIDIE IN HET KADER VAN DE REGELING TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 741 Paraaf: Onderwerp : Herziening Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Besluit : Het College van Bestuur besluit tot herziening van het Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS. Uitspraak van het College van Beroep voor de Examens van Tilburg University

COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS. Uitspraak van het College van Beroep voor de Examens van Tilburg University COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Uitspraak van het College van Beroep voor de Examens van Tilburg University in de zaak tussen mevrouw X, appellante en de examencommissie van de Tilburg Law School, verweerster

Nadere informatie

reglement examencommissie HZ Stichting HZ Gelet op het bepaalde in art. 7.12 van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

reglement examencommissie HZ Stichting HZ Gelet op het bepaalde in art. 7.12 van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; reglement examencommissie HZ Stichting HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ; Gelet op het bepaalde in art. 7.12 van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Gelet op het advies

Nadere informatie

Klachten over het onderwijs?

Klachten over het onderwijs? Klachten over het onderwijs? Waar kun je terecht Inspectie van het Onderwijs Onderwerpen in deze brochure: Wat te doen bij klachten over het onderwijs? Wat te doen bij klachten over seksuele intimidatie

Nadere informatie

Rapport onderzoek voorlichting websites

Rapport onderzoek voorlichting websites Rapport onderzoek voorlichting websites 2013 Landelijke Commissie Gedragscode Hoger Onderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Onderzoeksaanpak...5 Onderzoeksdoelen...5 Achtergrond

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Hebreeuwse en Joodse studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Het College van Beroep voor de Examens van de Radboud Universiteit Nijmegen doet hierbij uitspraak inzake het beroep van: appellant

Het College van Beroep voor de Examens van de Radboud Universiteit Nijmegen doet hierbij uitspraak inzake het beroep van: appellant UITSPRAAK Het College van Beroep voor de Examens van de Radboud Universiteit Nijmegen doet hierbij uitspraak inzake het beroep van:. appellant tegen de beslissing van Commissie Studieadvies Eerste Jaar

Nadere informatie

VRAGENLIJST HBO. Ingevuld door: Naam instelling: Adres instelling: Contactpersoon: Naam: Telefoon:

VRAGENLIJST HBO. Ingevuld door: Naam instelling: Adres instelling: Contactpersoon: Naam: Telefoon: VRAGENLIJST HBO Ingevuld door: Naam instelling: Adres instelling: Contactpersoon: Naam: Telefoon: E-mail: Vooraf: bij de beantwoording van de onderstaande vragen wordt verwacht dat u aangeeft of die situatie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Slavische talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Utrecht (hierna: het CBE), verweerder.

het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Utrecht (hierna: het CBE), verweerder. Zaaknummer : 2013/068 Rechter(s) : mrs. Nijenhof, Olivier, Borman Datum uitspraak : 6 november 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool Utrecht Trefwoorden : Beleidsvrijheid, in stand laten rechtsgevolgen,

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 3 2 4 4 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, verweerder

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 5 1 0 5

U I T S P R A A K 1 5 1 0 5 U I T S P R A A K 1 5 1 0 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Bestuursraad van het ICLON, verweerder 1. Ontstaan en

Nadere informatie

Zaaknummer : 2014/282 en Datum uitspraak : 26 januari 2015 : Verzoeker en Hogeschool Rotterdam

Zaaknummer : 2014/282 en Datum uitspraak : 26 januari 2015 : Verzoeker en Hogeschool Rotterdam Zaaknummer : 2014/282 en 282.1 Rechter[s] : mr. Olivier Datum uitspraak : 26 januari 2015 Partijen : Verzoeker en Hogeschool Rotterdam Trefwoorden : [onderzoek] Adviseur Bijzondere omstandigheden Finale

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE 2017-2018 Regeling voor het toelatingsonderzoek ex art. 7.29 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) voor

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 0 0 5 8 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, verweerder

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac Lyceum Den Haag afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac Lyceum Den Haag afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac Lyceum Den Haag afdelingen havo en vwo Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 30BT Onderzoek uitgevoerd op : 9 november 2010 Conceptrapport verzonden op : 20

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

4. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences van de

4. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences van de Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Mediastudies/ Film- en televisiewetenschap; Nieuwe media en digitale cultuur Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Alle studenten die

Nadere informatie

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 4 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 3 Procedure 6 pagina 2 1 Inleiding Instellingsbesturen kunnen voor opleidingen met kleinschalig,

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3-0 87

U I T S P R A A K 1 3-0 87 U I T S P R A A K 1 3-0 87 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Algemene toelichting op de model Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor de bacheloropleiding voor het studiejaar 2015-2016

Algemene toelichting op de model Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor de bacheloropleiding voor het studiejaar 2015-2016 Algemene toelichting op de model Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor de bacheloropleiding voor het studiejaar 2015-2016 Medezeggenschap: De faculteitsraad heeft instemmingsrecht ten aanzien van de

Nadere informatie

1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank

1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank 2011 1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank 2. Advies Commissie Wetenschappelijke Integriteit KLACHT Bij brief van 2010,

Nadere informatie

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Mediastudies/ Film- en televisiewetenschap; New Media and Digital Culture (voorheen Nieuwe media en digitale cultuur, see English EER) Artikel

Nadere informatie

Regeling Colloquium Doctum

Regeling Colloquium Doctum Regeling Colloquium Doctum Toelatingsonderzoek voor de bachelor Theologie 31-10-2012 1 31-10-2012 2 1: Algemeen 1.1 Het colloquium doctum is een toelatingsonderzoek naar de algemene ontwikkeling en de

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE 120 EC (WIJSBEGEERTE VAN EEN BEPAALD WETENSCHAPSGEBIED) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie