Professionaliteit en betrokkenheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Professionaliteit en betrokkenheid"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2001 Professionaliteit en betrokkenheid

2

3 An English version of this report is available. 3 Profiel van United Services Group 3 Bedrijfsprofiel 3 Organisatieprofiel 4 Missie & visie 4 Missie 4 Visie op dienstverlening en markten 4 Ambities 6 Financiële doelstellingen 10 Kerncijfers 12 Belangrijke ontwikkelingen 12Omzet- en winstontwikkeling 12Overnames 13 Nieuwe dienstverleningsvormen 13 Verkoop werkmaatschappijen 14 Informatie over het aandeel 14 Uit de statuten 14 Aandelen 14 Melding zeggenschap 14 Effectenbezit bestuurders 14 Effectenbezit commissarissen 14 Belangrijke data 14 Dividendbeleid 19 Bericht van de Raad van Commissarissen 20 Verslag van de Raad van Bestuur 20 Bericht van de voorzitter van de Raad van Bestuur 22 Toelichting op cijfermatige ontwikkelingen 23 Ontwikkelingen in markten en landen 25 Risicoparagraaf 26 Financiële gang van zaken 28 Landen en markten 36 Interne organisatie 39 Vooruitzichten 41 Jaarrekening 42Grondslagen van balanswaardering, resultaatbepaling en consolidatie 44 Geconsolideerde balans 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 47 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 48 Toelichting op de geconsolideerde balans 52Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 56 Vennootschappelijke balans 58 Vennootschappelijke winst- en verliesrekening 59 Toelichting op de vennootschappelijke balans 63 Overige gegevens 66 Meerjarenoverzicht 68 Commissarissen, bestuur, directie & management 68 Raad van Commissarissen 69 Raad van Bestuur 70 Directie & management 72 Hoofdkantoren werkmaatschappijen 1

4 Ad Rem Avenue Louise Interim Ecatemp & TempÍber Secretary Plus Short Track Unique United Capacity NL BE ES NL, BE, DE NL NL, BE, DE NL, BE Kontek Engineering Multiplan Technical Support TdB Recruitment Technicum United ICT Solutions United Technical Solutions United Technical Solutions Oil & Gas NL NL NL NL NL, BE NL, BE NL, DE, UK Abel Tasman College InterCollege Luzac College NA NL NL, BE Call-IT Telecom Direct NL NL Fa-med United Independent Solutions NL NL De merkenstrategie wordt in belangrijke mate bepaald door de omvang van de specifieke markten waarop United Services Group actief is. Zo wordt de omvangrijke uitzendmarkt bediend met internationale merken als Unique en Secretary Plus, alsook vanuit verschillende regionale uitzendorganisaties. De specialistische activiteiten zoals projectondersteuning, executive search, detachering en consultancy vinden plaats vanuit een drietal werkmaatschappijen, die zich richten op hoog opgeleide specialisten, zoals United Technical Solutions voor technische specialisten, United ICT Solutions voor ICT-specialisten en United Capacity voor niet-technische specialisten. De werkmaatschappijen zijn elk weer gespecialiseerd op hun eigen vakgebieden. De opleidings- en call-center-activiteiten worden aangestuurd door respectievelijk United College en United Communications. De medisch specialisten en zelfstandige ondernemers worden gefaciliteerd vanuit United Independent Services. 2

5 Profiel van United Services Group Bedrijfsprofiel United Services Group N.V. biedt in Nederland, België, Duitsland en Spanje een breed dienstenpakket aan op het gebied van flexibele arbeid, opleidingen en customer care-services. Professionals en opdrachtgevers in uiteenlopende bedrijfssectoren vinden elkaar in verschillende vormen van dienstverlening die variëren van uitzending, detachering en projectondersteuning tot consultancy, executive search, werving en selectie en ondersteuning van zelfstandige ondernemers. Organisatieprofiel Bij United Services Group ontwikkelen de werkmaatschappijen in de diverse landen, met beproefde formules en sterke merknamen, zelfstandig marketing- en sales-initiatieven en hebben daardoor nadrukkelijk een eigen positionering. Wat betreft de interne organisatie maken zij gebruik van uniforme methodieken en (per land) een krachtige, gezamenlijke backoffice met betrekking tot financiën, ICT, managementinformatie en juridische en facilitaire zaken. Hierdoor worden zowel kostenvoordelen als efficiencyverbeteringen continu bevorderd. De rollen van de nationale hoofdkantoren en die van het internationale hoofdkantoor zijn primair faciliterend en initiërend. Ondernemerschap ligt nadrukkelijk bij het management en de medewerkers van de werkmaatschappijen, waarbij de dienstverlening en de marktbenadering zijn gesegmenteerd naar vakdiscipline en opleidingsniveau. United Services Group kent de volgende specialisaties: Projectmatige activiteiten, uitzending, detachering, payrolling en werving & selectie in het officesegment, met onder meer de specialisaties medisch, marketing & sales, secretarieel, human resources management (hrm), finance en communicatie. Projectmatige activiteiten, uitzending, detachering en werving & selectie van specialisten in het technische segment, gericht op vakgebieden, zoals onder meer ICT, elektrotechniek, werktuigbouwkunde, (petro)chemie en civiele techniek. Opleidingen in het voortgezet onderwijs en hbo-opleidingen voor management-, marketing- en communicatiefuncties. Hoogwaardige customer contact centers, gericht op kennisintensieve customer care-dienstverlening op het gebied van onder andere verkoop, personeelswerving, informatieverstrekking, klachten- en -responsebehandeling. Ondersteuning en facilitering van onder meer medisch specialisten en zelfstandige ondernemers. 3

6 Missie & visie Missie United Services Group wil als leverancier van kennis en capaciteit excelleren in kwaliteit, groei en winstgevendheid. Zij biedt alle vormen van flexibele arbeid en uiteenlopende diensten op het gebied van human resources, opleiding & training en customer care-services aan. Een focus op het midden- en kleinbedrijf loopt parallel aan uitbreiding van de dienstverlening aan grote opdrachtgevers. Het concern kiest zorgvuldig markten op basis van commerciële aantrekkelijkheid en aanvaardbare conjunctuurgevoeligheid en wil daar dominante posities op innemen. Voor zowel opdrachtgevers als medewerkers is United Services Group een aantrekkelijke partner die persoonlijke ambities en capaciteiten als uitgangspunten neemt voor succesvolle dienstverlening en innovatie. Aandeelhouderswaarde wordt gecreëerd door de combinatie van bedrijfscultuur, ondernemerschap en een heldere bedrijfsstrategie, die tot aansprekende financiële resultaten leidt. Visie op dienstverlening en markten Ontwikkelingen als individualisering, gedeelde zorg voor het gezin, het zoeken naar een nieuwe balans tussen werk en privé-leven, dynamiek, ondernemerschap en eigen verantwoordelijkheid veranderen de arbeidsmarkt ingrijpend. Een voorbeeld daarvan is de steeds verdergaande flexibilisering van arbeidsrelaties. Bedrijven die slagvaardig inspelen op nieuwe marktomstandigheden bereiken overeenstemming met werknemers die professionele ambities willen combineren met de invulling van hun privé-leven. Als gevolg van deze ontwikkelingen is een gestage groei te constateren in de beroepsgroep van zelfstandige ondernemers. De ervaring leert dat in de zich snel veranderende arbeidsmarkt nieuwe kansen ontstaan voor een internationale dienstverlener als United Services Group. Organisaties dienen zich, ook wat betreft hun beleid op het gebied van hrm en meer dan in het verleden, nadrukkelijker als marketeers op de arbeidsmarkt te manifesteren om de juiste mensen aan te trekken en te binden. Vaste werknemers en professionals op flexibele basis doen steeds meer een beroep op loopbaanadvisering en bemiddeling bij het vin- den van nieuwe werkomgevingen. De klassieke baanbemiddeling ontwikkelt zich tot career support, advisering en outsourcing van hrm-taken. Deze vormen van dienstverlening zijn in toenemende mate de basis voor veelal jarenlange zakelijke relaties. Complexe dienstverlening voor veeleisende opdrachtgevers en kandidaten kan slechts slagen wanneer daar bovengemiddelde kennis, betrokkenheid en slagkracht aan ten grondslag liggen. Deze begrippen vormen de voorwaarden voor het welslagen van de diverse vormen van dienstverlening, zowel in het technische, als in het officesegment. Tachtig procent van de concernomzet uit uitzendactiviteiten kan worden aangemerkt als specialistische uitzending. De diverse deelmarkten worden bewerkt vanuit een heldere divisiestructuur. Binnen deze divisies zijn gespecialiseerde werkmaatschappijen actief. Sterke merken, zoals Unique, Secretary Plus en United Technical Solutions, worden ook internationaal gevoerd. Elke werkmaatschappij richt zich op specifieke doelgroepen, waarbij de dienstverlening en marktbenadering zijn gesegmenteerd naar vakdiscipline en opleidingsniveau. Markten worden zorgvuldig gekozen op basis van onderscheidende dienstverlening, commerciële potentie en aanvaardbare conjunctuurgevoeligheid. Ambities Autonome groei in met name het midden- en kleinbedrijf en door middel van het aanbieden van een breed dienstenpakket aan grotere opdrachtgevers. Vergroting van het marktaandeel door acquisities, crossselling en verdere uitbreiding van het aantal specialisaties. Het verder benutten van de mogelijkheden van nieuwe technologie, primair voor het vergroten van de interne efficiency en matchingkracht, alsmede verbetering van de dienstverlening. Uitbreiding van de trainings- en opleidingsfaciliteiten voor medewerkers en opdrachtgevers. Verdere internationalisatie binnen Europa, waarbij door de nieuwe organisaties optimaal gebruik wordt gemaakt van beproefde formules, werkmethoden en back-office-systemen. 4

7 Omzetsegmentatie naar activiteit 2000 Omzetsegmentatie naar activiteit 2001 United Office Services (63%) United Office Services (66%) United Technical Services (32%) United Technical Services (28%) United Communications (1%) United Communications (2%) Overige activiteiten (4%) Overige activiteiten (4%) Bijdrage bedrijfsresultaat naar activiteit 2000 Bijdrage bedrijfsresultaat naar activiteit 2001 United Office Services (63%) United Office Services (61%) United Technical Services (33%) United Technical Services (27%) United Communications (6%) United Communications (4%) Overige activiteiten (6%) 5

8 Financiële doelstellingen De komende jaren wordt gestreefd naar een omzetgroei van gemiddeld vijftien procent per jaar, onder handhaving van het huidige rendementsniveau. De omzetdoelstelling voor het jaar 2004 bedraagt 1 miljard euro. Deze groei zal enerzijds autonoom en anderzijds door middel van acquisities gerealiseerd moeten worden met een verdere toename van de geografische spreiding. Gestreefd wordt naar een jaarlijkse groei van de winst per aandeel voor amortisatie goodwill van gemiddeld vijftien procent over een reeks van jaren. 6

9 Hectiek? Soms, want de vraag van de klant blijft leidend. Dit gaat gepaard met persoonlijke inzet. 7

10 Gezamenlijke slagkracht begint bij individuele vaardigheden; het zijn de mensen die het maken. 8

11 Betrokkenheid en klantgerichtheid beginnen bij het eerste contact. 9

12 Kerncijfers Tenzij anders vermeld bedragen in duizenden euro s Netto-omzet Bedrijfsresultaat Afschrijvingen immateriële vaste activa Afschrijvingen materiële vaste activa Cashflow Nettowinst voor amortisatie goodwill Nettowinst Dividend Eigen vermogen Investering in materiële vaste activa Beurswaarde Aantal geplaatste aandelen Gemiddeld aantal werknemers - in vaste dienst uitzendkrachten en projectmedewerkers Aantal vestigingen

13 Verhoudingsgetallen in procenten Bedrijfsresultaat/netto-omzet 12,25% 12,00% Nettowinst voor amortisatie goodwill/netto-omzet 7,68% 7,53% Nettowinst/netto-omzet 6,51% 7,08% Uitgekeerde winst/nettowinst 33,58% 33,30% Eigen vermogen/totaal vermogen 33,46% 37,94% Per aandeel in euro s Nettowinst voor amortisatie goodwill 2,28 1,98 Nettowinst 1,94 1,86 Cashflow 2,65 2,25 Dividend 0,65 0,62 Eigen vermogen 6,09 4,37 Koers ultimo boekjaar 21,85 24,00 Hoogste koers 25,15 30,30 Laagste koers 14,50 18,20 11

14 Belangrijke ontwikkelingen Omzet- en winstontwikkeling Omzetstijging tot 600 miljoen (+ 15,9%) Nettowinst voor amortisatie goodwill 46 miljoen (+ 18,1%) Nettowinst 39 miljoen (+ 6,6%) Winst per aandeel voor amortisatie goodwill 2,28 (+ 15,2%) Overnames Secretary Plus: hoogwaardige dienstverlener Secretary Plus levert hoogwaardige diensten op het gebied van flexibele arbeid en is gespecialiseerd in het plaatsen, opleiden en begeleiden van secretaresses en managementassisterend personeel. Secretary Plus beschikt over een goede geografische spreiding met ruim dertig vestigingen, waarvan 18 in Nederland, 11 in België en 4 in Duitsland. De overname betekent een krachtige aanvulling op de dienstverlening in het officesegment. Geografische verdeling netto-omzet 2000 Nederland (72%) InterCollege: doorstroom voor Luzac College Medio 2001 is de hogeschool InterCollege te Den Haag toegevoegd aan United Services Group. InterCollege, opgericht in 1979, verzorgt opleidingen voor management-, marketingen communicatiefuncties in het bedrijfsleven. Het instituut is door de rijksoverheid erkend als een driejarige hbo-opleiding. InterCollege past uitstekend in de strategie van United Services Group als logische uitbreiding van het opleidingsaanbod binnen de dienstverlening op de arbeidsmarkt. Tevens biedt deze organisatie een uitstekende vervolgopleiding voor leerlingen van het Luzac College. België (27%) Overige EU-landen (1%) Call-IT: thuis in customer care Call-IT exploiteert customer contact centers in Weert, Roermond, s-hertogenbosch en Dronten en heeft circa 550 medewerkers in dienst. De onderneming heeft zich sinds haar oprichting in 1986 toegelegd op kennisintensieve customer care-dienstverlening, waarvoor men servicegericht personeel rekruteert en in eigen huis opleidt. Deze niche van de call-center-markt kent een hoge toegevoegde waarde. Er is sprake van een toenemende tendens bij middelgrote en grote ondernemingen om naast de meer traditionele callcenter-activiteiten ook hun e-business-activiteiten professioneel te laten ondersteunen. Call-IT verwacht in Nederland en op termijn in België en Duitsland een aanzienlijke groei te kunnen realiseren. Door de samenwerking met de uitzendorganisaties van United Services Group ontstaat tevens de Geografische verdeling netto-omzet 2001 Nederland (68%) België (24%) Duitsland (5%) Spanje (2%) Overige EU-landen (1%) 12

15 mogelijkheid in de betreffende landen grote aantallen callagents te werven. Fa-med: aanvulling op bestaande en nieuwe diensten Fa-med ondersteunt en faciliteert zelfstandige professionals in de medische sector, zoals tandartsen en huisartsen. Voor hen verzorgt het bedrijf factoring, leasing, (debiteuren)administratie en de fiscale dossiervorming. Deze dienstverlening sluit naadloos aan op het concept van United Independent Solutions, dat zich richt op zelfstandige ondernemers in verschillende vakdisciplines. Voor deze in november 2001 gestarte werkmaatschappij verricht Fa-med diverse ondersteunende diensten. Bij Fa-med zijn circa 90 mensen werkzaam. TempÍber: eerste stap op Spaanse uitzendmarkt TempÍber is midden jaren negentig opgericht als onderdeel van het internationale IT-concern Getronics en richtte zich in de beginjaren specifiek op ICT ers. Door de sterke groei van de Spaanse uitzendmarkt werd besloten het werkterrein uit te breiden en ontwikkelde de onderneming zich tot een brede dienstverlener met het accent op het officesegment. TempÍber is actief vanuit een tiental vestigingen die, naast vestigingen in onder andere Barcelona, Valencia en Sevilla, vooral zijn geconcentreerd in en rond Madrid. Ecatemp: actief in Spaans MKB Ecatemp is een goed georganiseerde, snelgroeiende en winstgevende Spaanse uitzendorganisatie met 19 vestigingen, waarvan 16 in en rond Barcelona (Catalonië). De onderneming is in 1994 opgericht. De groeistrategie is gericht op het verwerven van opdrachten in het midden- en kleinbedrijf. Met de overname van Ecatemp, voorafgegaan door die van TempÍber, is United Services Group één van de grotere spelers op de Spaanse uitzendmarkt geworden. Een integratie van de backoffices van Ecatemp en TempÍber, in de loop van 2002, zal bijdragen aan de vergroting van de efficiency. Tevens zal de commerciële samenwerking tussen beide ondernemingen worden geïntensiveerd, hetgeen op termijn zal worden versterkt door de naamswijziging van beide vennootschappen in Unique. Nieuwe dienstverleningsvormen markt van zelfstandige ondernemers, de zogeheten zelfstandigen zonder personeel (ZZP ers), en beoogt de voordelen van het zelfstandig ondernemerschap te combineren met de voordelen van schaalgrootte. Zelfstandige ondernemers met uiteenlopende specialisaties kunnen zich aansluiten bij een maatschap, waarvoor United Independent Solutions faciliteiten levert, onder andere op het gebied van kennisoverdracht, marketing, administratie en gedeeltelijke voorfinanciering van facturen. Opening United Business Centers In de loop van 2001 zijn meerdere zogeheten United Business Centers geopend. In deze goed bereikbare eigentijdse regionale kantoren, met een aansprekende uitstraling, ontmoeten professionals op mbo + -, hbo- en wetenschappelijk niveau uit diverse sectoren elkaar. De werkmaatschappijen United Capacity, United Technical Solutions en United ICT Solutions vinden hier onderdak en genieten de voordelen van commerciële samenwerking, efficiency en herkenbaarheid. Ook de zelfstandige ondernemers van United Independent Solutions kunnen gebruik maken van de faciliteiten van de United Business Centers, ten behoeve van bijvoorbeeld presentaties en de ontvangst van relaties. Verkoop werkmaatschappijen Mastwijk Consultancy Deze onderneming verricht executive search voor managers en top-creatieven in de reclamewereld. Deze dienstverlening is dermate persoonsgebonden dat de mogelijkheden voor voldoende schaalgrootte, binnen de normen van United Services Group, te beperkt zijn. Derhalve is Mastwijk Consultancy in 2001 is verkocht. KPD Groep Door de in de afgelopen jaren veranderende vraag naar producten en dienstverleningsvormen bij de in software-ontwikkeling gespecialiseerde KPD Groep, sloten de activiteiten onvoldoende aan op de core business van United Services Group. Reden dat KPD Groep begin 2002 is verkocht. Introductie United Independent Solutions Eind 2001 is door middel van een grootschalige publiciteits- en reclamecampagne United Independent Solutions geïntroduceerd. Deze nieuwe werkmaatschappij richt zich op de groei- 13

16 Informatie over het aandeel Uit de statuten 1. United Services Group N.V. is een structuurvennootschap. 2. Een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden genomen op voorstel van de directie dat is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. 3. Wanneer aan de Algemene Vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden vermeld, en moet, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap alsmede te Amsterdam bij een in de oproeping aan te wijzen instelling aangesloten bij Euronext N.V. of een ander betaalkantoor als bedoeld in het Fondsenreglement ter inzage worden neergelegd en gratis verkrijgbaar worden gesteld voor aandeelhouders alsmede voor vruchtgebruikers en pandhouders aan wie het stemrecht toekomt, tot de afloop der vergadering. Aandelen Gewone aandelen van 1 nominaal Notering: Euronext N.V. Aantal aandelen per 31 december 2001: Melding zeggenschap Op basis van de meldingen in het kader van de Wet Melding Zeggenschap zijn de volgende belangen bekend: Hovu Beheer N.V. 37,4% Lazard Frères & Co. LLC 5,1% Effectenbezit bestuurders Gewone aandelen Opties Effectenbezit commissarissen Belangrijke data 24 april 2002 jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 april 2002 publicatie cijfers eerste kwartaal 25 april 2002 bekendmaking omwisselingverhouding stockdividend 26 april 2002 notering ex-dividend 15 mei 2002 betaalbaarstelling dividend 25 juli 2002 publicatie halfjaarcijfers 30 oktober 2002 publicatie cijfers derde kwartaal 5 maart 2003 publicatie jaarcijfers mei 2003 jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Dividendbeleid geen Het dividendbeleid is gericht op een dividenduitkering van circa 1/3 van de nettowinst. Het dividend zal naar keuze in contanten dan wel geheel in gewone aandelen ten laste van het agio of ten laste van overige reserves kunnen worden opgenomen. Ontwikkelingen koersindex United Services Group N.V. versus Index Euronext (1994=100)

17 Oog voor het detail, alert op de grote lijnen. De basis voor succes. 15

18 Flexibele arbeid is en blijft mensenwerk, ook met gebruik van moderne technologieën. 16

19 Het draait om gezamenlijke creativiteit en inzicht. Voortdurende innovatie is ons zakelijk succes. 17

20 Vakinhoudelijk overleg leidt tot betere prestaties. 18

21 Bericht van de Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen van United Services Group biedt u met genoegen het door de Raad van Bestuur opgestelde verslag over het jaar 2001 aan. Naast het verslag van de Raad van Bestuur vindt u hierin de jaarrekening die door PricewaterhouseCoopers N.V. is gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring is voorzien. Deze verklaring treft u aan op pagina 63. Conform het bepaalde in artikel 25, lid 4 van de statuten heeft de Raad van Commissarissen de jaarrekening vastgesteld in zijn vergadering van 6 maart 2002 en legt hij de jaarrekening ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Wij stellen u voor de jaarrekening goed te keuren. Daarnaast stellen wij voor, decharge te verlenen aan de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid en de Raad van Commissarissen voor het daarop gehouden toezicht. De Raad van Bestuur stelt een dividend voor van 0,65 per aandeel, naar keuze geheel in contanten of aandelen. De Raad van Commissarissen heeft aan het voorstel tot winstbestemming zijn goedkeuring gegeven. Onder overige gegevens op pagina 65 vindt u een nadere specificatie van het voorstel. De Raad van Commissarissen vergaderde in het verslagjaar vier maal formeel met de Raad van Bestuur. Agendapunten waren onder meer de strategie van de onderneming, aanpassing van de organisatiestructuur, nieuwe dienstverleningsvormen, acquisitiekandidaten, verdere internationalisatie en cijfermatige ontwikkelingen. In verband hiermee is gesproken over korte en lange termijnontwikkelingen in de marktsegmenten waar United Services Group actief is en actief wil zijn. Buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur vergaderde de Raad van Commissarissen onder meer over het eigen functioneren, alsmede over de honorering, samenstelling en het functioneren van de Raad van Bestuur. Eénmaal heeft overleg plaatsgevonden met de externe accountant van de onderneming en éénmaal heeft de Raad van Commissarissen gesproken met de Centrale Ondernemingsraad van United Services Group. De zittingsperioden van de voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer Drs. C.J. Brakel, alsmede een lid van de Raad van Commissarissen, de heer Prof. dr. M.H. Battaille de Stappens de Nieuwenhove, eindigen in het jaar In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal de Raad van Commissarissen voorstellen de zittingsperiode van beide heren te verlengen. De Raad van Commissarissen spreekt zijn dank uit aan de Raad van Bestuur en de medewerkers van United Services Group die gezamenlijk de in dit verslag gepresenteerde resultaten hebben bereikt. Almere, 6 maart 2002 Raad van Commissarissen Drs. C.J. Brakel (voorzitter) Prof. dr. M.H. Battaille de Stappens de Nieuwenhove Drs. J.H. van Heijningen Nanninga MBA Prof. dr. C.N.A. Molenaar Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 april 2001 is de heer Drs. J.H. van Heijningen Nanninga voorgedragen en vervolgens benoemd als nieuwe commissaris van de onderneming. Gezien zijn achtergrond en expertise op het gebied van personeel en organisatie voldoet de heer Van Heijningen Nanninga aan het gewenste profiel van de Raad van Commissarissen in relatie tot de activiteiten en ontwikkelingen van United Services Group. 19

22 Verslag van de Raad van Bestuur Bericht van de voorzitter van de Raad van Bestuur Als omstandigheden veranderen worden uitdagingen veelzijdiger. Dit geldt zeker voor een onderneming die zich richt op arbeidsmarktvraagstukken. Het jaar 2001 liet op een aantal terreinen belangrijke wijzigingen zien. Groeiverwachtingen van ondernemingen werden bijgesteld en de vraag naar flexibele arbeidskrachten liep op een aantal deelmarkten sterk terug. Snel en effectief inspelen op die veranderingen is de kwaliteit van United Services Group, die er voor zorgdraagt dat ook in afnemende markten groei van omzet en rendement kan worden gerealiseerd. Dit alles in een bedrijfscultuur waarin sfeer, collegialiteit, betrokkenheid en professionele inzet van onze medewerkers belangrijke onderscheidende concurrentiefactoren zijn. is het marktmomentum. Hoewel het natuurlijk niemand is gegeven om het marktmomentum exact te voorspellen, verwachten wij hiervan op afzienbare termijn positieve effecten in de diverse landen waarin United Services Group actief is. Met de onvermoeibare inzet van onze medewerkers zijn wij er in 2001 in geslaagd een aansprekend resultaat neer te zetten en de in dit jaarverslag opgesomde resultaten en activiteiten zijn dan ook primair de resultaten van onze medewerkers. Als altijd is dan ook mijn dank aan hen. Voorzitter Raad van Bestuur Alex D. Mulder Zoals is gebleken, zijn ook onze dienstverleningsconcepten minder gevoelig voor een economisch verslechterend klimaat. Dit neemt niet weg dat het realiseren van hogere groeipercentages in zowel omzet als winst uiteraard beter mogelijk is bij een sterkere economische groei. Ook in 2002 zal een groot aantal Europese ondernemingen zich inspannen om een hogere efficiencygraad te bereiken, waarbij ongetwijfeld sprake zal zijn van verdere personele afslankingsoperaties. Dit heeft waarschijnlijk een oplopend werkloosheidspercentage tot gevolg. In een aantal landen zal dit een voordeel kunnen betekenen, omdat de schaarste aan (geschikte) arbeidskrachten enigermate kan afnemen. Een aantal van de werkmaatschappijen van United Services Group zal bij een aantrekkende vraag versneld profiteren van dit ruimere aanbod op de arbeidsmarkt. In tegenstelling tot de recessies van begin jaren tachtig en begin jaren negentig is op dit moment geen sprake van een scherp dalende economische groei. Deze geleidelijke economische teruggang zal naar verwachting niet snel en spectaculair overgaan in forse groeicijfers, maar juist geleidelijk de weg omhoog weer vinden. Voor de dienstverlening op de arbeidsmarkt is dit ook beter. Juist schokgolven in de macro-economie, zowel in opwaartse en neerwaartse richting, leiden tot scherpe fricties die uiteindelijk moeilijker te beheersen zijn. Het is, terugkijkend op de trends in zowel begin jaren tachtig als begin jaren negentig, welhaast een wetmatige cyclus dat de vraag naar flexibel inzetbaar personeel na voltooiing van afslankingsoperaties zal toenemen. Deze fase van voltooiing 20

23 Raad van Bestuur, v.l.n.r.: Alex D. Mulder (VZ), Yvan L.M.E. Dierckxsens, Ron Icke en Leo W. Houwen 21

24 Toelichting op cijfermatige ontwikkelingen Het jaar 2001 is in zijn algemeenheid te kenmerken als een jaar waarin de groei van de economische bedrijvigheid stagneerde. Dit was ook zichtbaar en voelbaar in de kernmarkten van United Services Group. Ondanks deze verslechterde macro-economische omstandigheden is United Services Group in staat gebleken een sterke groei te realiseren in de omzet met 16%, in het bedrijfsresultaat met 18% en in de nettowinst voor amortisatie goodwill met 18%. In deze cijfers zijn de financiële resultaten van de in 2001 overgenomen ondernemingen vanaf het overnamemoment pro rato meegenomen. De uitzendorganisaties binnen United Services Group zijn in Nederland autonoom met circa 4% gegroeid, daar waar de markt een omzetdaling kende van ongeveer 1%. In België behaalde Unique Interim nog een bescheiden omzetgroei van 2%, terwijl de markt een teruggang kende van 5%. De daling in de Belgische markt is, met name in de laatste twee maanden van het jaar 2001, significant te noemen. In de divisie United Technical Services was sprake van een stabilisatie van omzet en resultaat in het afgelopen jaar. Gelet op de grote veranderingen binnen deze divisie in het jaar 2001, waarbij een groot aantal merken en vestigingen zijn samengevoegd, is dit een aansprekende prestatie. De nettowinst over 2001, voor amortisatie goodwill, steeg met 18% tot 46 miljoen (2000: 39 miljoen). De winst per aandeel, voor amortisatie goodwill, ligt in lijn met de reeds eerder uitgesproken verwachtingen en bedraagt 2,28 (2000: 1,98), hetgeen een stijging van 15,2% betekent. Niet alle ondernemingen hebben positief bijgedragen aan het vermelde resultaat. Mede door de moeilijke marktomstandigheden hebben Secretary Plus en Unique Personal in Duitsland niet bijgedragen aan het resultaat over De KPD Groep realiseerde in 2001 weliswaar een resultaatverbetering, dit was echter onvoldoende om een positief resultaat te kunnen realiseren. Het aantal vestigingen is in 2001 toegenomen van 275 naar 335. Er zijn 24 vestigingen geopend, 66 vestigingen geacquireerd en een dertigtal vestigingen is gesloten in verband met de samenvoeging van de specialistische dienstverlening. Aantal vestigingen Totaal Nederland Overige landen 22

25 De segmentatie van de netto-omzet en het bedrijfsresultaat naar activiteiten: (Tenzij anders vermeld bedragen in duizenden euro s) United United United Overige Office Technical Commu- activi- Hoofd- Services Services nications teiten* kantoor Totaal Netto-omzet Bedrijfsresultaat Bedrijfsresultaat in percentage van de omzet 12,3% 13,2% 34,3% 17,6% 12,3% Geïnvesteerd vermogen Investeringen Afschrijvingen Personeel op fulltime basis * United Independent Services, United College en KPD Groep Ontwikkelingen in markten en landen Blijvende prestaties in veranderende marktomstandigheden Binnen Europa heeft ook de uitzendmarkt in 2001 de effecten van de economische groeivertraging ervaren. Voor United Services Group heeft de strategische keuze, voor specialistische dienstverlening met relatief hoge toegevoegde waarde en de focus op het midden- en kleinbedrijf, echter opnieuw zijn vruchten afgeworpen. Wederom konden uitstekende commerciële en financiële resultaten worden gerealiseerd. Terwijl het volume van de uitzendmarkten in België, Duitsland, Nederland en in geringere mate Spanje, met name in het vierde kwartaal een negatieve groei liet zien, realiseerden de meeste werkmaatschappijen een lichte autonome groei. Hoewel de vraag minder groot is dan in de voorafgaande jaren, is deze nog steeds voldoende substantieel om groei te realiseren met behoud van het gewenste margeniveau. Groeikansen in Europa Ontwikkelingen op de markt van flexibele arbeidsrelaties, zoals de uitzendformule, detachering en werken op projectbasis, vinden plaats onder invloed van een veelheid aan factoren. Deze zijn economisch en sociaal-maatschappelijk van aard. Nationale en Europese wetgeving bepalen de speelruimte voor commerciële dienstverleners. Werkgevers- en werknemersorganisaties opereren soms gezamenlijk, maar staan even vaak lijnrecht tegenover elkaar, met de politiek als arbiter. De bedrijfstak moet naar onze overtuiging haar groeikansen vooral zelf creëren en verdienen door op een verantwoorde manier zowel te voorzien in sociaal-maatschappelijke als in economische behoeften. De branche kan zich alleen duurzaam ontwikkelen indien daarvoor voldoende maatschappelijk en politiek draagvlak bestaat door aantoonbare toegevoegde waarde. In Nederland en België zijn voorstanders en critici het erover eens dat de zogeheten allocatiefunctie van uitzendondernemingen van grote maatschappelijke betekenis is. Grote aantallen kandidaten worden door uitzendorganisaties getraceerd en al dan niet met aanvullende scholing op vooralsnog tijdelijke basis geplaatst bij het bedrijfsleven en de overheid. Een relatief hoog percentage van deze mensen bestaat uit starters, herintreders, 45-plussers en andere groeperingen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Mede door het inzetten van deze groeperingen hebben uitzendondernemingen ook in sociaal-maatschappelijk opzicht hun waarde getoond. De relatief hoge penetratiegraad van uitzendarbeid in Nederland (± 4%) is alleen mogelijk geworden door een jarenlange strijd voor sociale acceptatie. In de strijd moest (en moet!) voortdurend worden afgerekend met vooroordelen. Binnen Europa is de Nederlandse uitzendmarkt toonaangevend, niet in de laatste plaats door het feit dat externe flexibele arbeidsrelaties per 1 januari 1999 zijn verankerd in de Wet Flexibiliteit en Zekerheid. Vanwege deze voortrekkersrol is het interessant 23

JAARVERSLAG. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt. USG Jaarverslag 2002

JAARVERSLAG. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt. USG Jaarverslag 2002 2 JAARVERSLAG 0 0 2 Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt 1 FINANCIEEL JAARVERSLAG UNITED SERVICES GROUP N.V. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt 3 De Group Executive Committee van United Services Group. Van

Nadere informatie

2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60%

2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60% persbericht Jaarresultaten 2003 United Services Group N.V. 2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60%

Nadere informatie

Dit jaarverslag is opgesteld in het Nederlands en het Engels. Bij onduidelijkheden is de Nederlandse tekst doorslaggevend.

Dit jaarverslag is opgesteld in het Nederlands en het Engels. Bij onduidelijkheden is de Nederlandse tekst doorslaggevend. Jaarverslag 2005 Forward looking statement In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële toestand en de resultaten van USG People N.V. en een aantal

Nadere informatie

persbericht Jaarresultaten 2002 conform uitgesproken verwachtingen Dividend payout eenmalig verhoogd

persbericht Jaarresultaten 2002 conform uitgesproken verwachtingen Dividend payout eenmalig verhoogd persbericht Jaarresultaten 2002 conform uitgesproken verwachtingen Dividend payout eenmalig verhoogd Almere, 19 maart 2003. United Services Group deelt mede dat zij, de economische tegenwind in aanmerking

Nadere informatie

Forward looking statement

Forward looking statement Jaarverslag 2006 Forward looking statement In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People N.V. en een aantal

Nadere informatie

Freek de Jong Annelies van der Scheun Suzy Niamut Henriët Veldkamp Melton Marengo

Freek de Jong Annelies van der Scheun Suzy Niamut Henriët Veldkamp Melton Marengo jaarmagazine 2009 In beweging Een bedrijf dat blijvend succesvol wil zijn, is een bedrijf dat voortdurend in beweging is. Nieuwe inzichten, veranderende marktomstandigheden, innovatieve ideeën en entrepreneurship

Nadere informatie

1/126. Jaarverslag USG People 2009

1/126. Jaarverslag USG People 2009 1/126 Jaarverslag USG People 2009 Inhoudsopgave Verslag Raad van Commissarissen Verslag van de Raad van Commissarissen... 5 Verslag Executive Board Financiële paragraaf 15 Ontwikkelingen per land.. 23

Nadere informatie

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom inhoud profiel 4 onze diensten 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze missie 4 onze cultuur 4 onze strategische benadering 4 onze kernwaarden 5 ons operationeel

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR ROB ZANDBERGEN, CEO LEEN GEIRNAERDT, CFO

RAAD VAN BESTUUR ROB ZANDBERGEN, CEO LEEN GEIRNAERDT, CFO 1 2 RAAD VAN BESTUUR 1 ROB ZANDBERGEN, CEO Rob Zandbergen (1958) is sinds 1 juli 2010 Chief Executive Officer van USG People N.V. Hij is sinds begin 2003 actief in de uitzendsector. Naast zijn werk bij

Nadere informatie

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste 4 vijfen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tachtig ste boekjaar 2014 1 2 Bericht van de raad van commissarissen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap

Nadere informatie

Source Group N.V. Jaarverslag 2013. Inhoud

Source Group N.V. Jaarverslag 2013. Inhoud Source Group N.V. Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord van de directie 1. Samenstelling directie 2. Raad van Commissarissen 3. Bedrijfsprofiel 4. Directieverslag 5. Overnamerichtlijn 6. Corporate Governance

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. Koninklijke Ten Cate nv. Duurzaamheid. De gewoonste zaak van de wereld.

JAARVERSLAG 2008. Koninklijke Ten Cate nv. Duurzaamheid. De gewoonste zaak van de wereld. JAARVERSLAG 2008 Koninklijke Ten Cate nv Duurzaamheid. De gewoonste zaak van de wereld. MATERIALS THAT MAKE A DIFFERENCE We want to be known for the difference we make Our materials are at the cutting

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011 4 2 10 206 Jaarverslag 2009 docdata N.V. JAARVERSLAG 256 2011 286 4 206 10 12 6 256 docdata N.V. Energieweg 2-5145 NW Waalwijk - Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail:

Nadere informatie

Q U R I U S J A A R V E R S L A G

Q U R I U S J A A R V E R S L A G 0 0 6 Q U R I U S J A A R V E R S L A G > > Inhoud Voorwoord 4 Meerjarenoverzicht 7 Profiel 8 Verslag van de Raad van Commissarissen 9 Verslag van de Raad van Bestuur Belangrijke ontwikkelingen in 2006

Nadere informatie

Source Group N.V. Jaarverslag 2014. Inhoud. Voorwoord van de directie

Source Group N.V. Jaarverslag 2014. Inhoud. Voorwoord van de directie Source Group N.V. Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord van de directie 1. Samenstelling directie 2. Raad van Commissarissen 3. Bedrijfsprofiel 4. Directieverslag 5. Overnamerichtlijn 6. Corporate Governance

Nadere informatie

Uw verwachting is onze missie

Uw verwachting is onze missie Uw verwachting is onze missie jaarverslag 2013 Uw verwachting is onze missie Jaarverslag 2013 / 1 inhoudspagina Inhoudsopgave Voorwoord van de Raad van Bestuur 4 Ondernemingsprofiel 6 Kerncijfers 8 Businessmodel

Nadere informatie

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Kerngegevens Netto-omzet EUR 642,1 miljoen Nettoresultaat EUR 88,6 miljoen Nettoresultaat per gewoon aandeel EUR 1,37 Medewerkers 3.428 Tankterminals 72 Koninklijke

Nadere informatie

2 j a a r v e r s l a g 2 0 0 0 LA U R U S

2 j a a r v e r s l a g 2 0 0 0 LA U R U S 000- jaarverslag 2 jaarverslag 2000 LA U R U S 3 DE BELANGRIJKSTE FORMULES IN DE VERSCHILLENDE LANDEN IN 2000 Nederland Konmar: Super De Boer: Groenwoudt/Nieuwe Weme: Edah: Lekker & Laag: 29 grootschalige

Nadere informatie

Jaarverslag. Source Group N.V.

Jaarverslag. Source Group N.V. 14 Jaarverslag Source Group N.V. 2 jaarverslag 2014 Source group n.v. 14 jaarverslag 2014 Source group n.v. 3 Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Voorwoord van de directie Samenstelling van de

Nadere informatie

De essentie van 2004. het jaarverslag

De essentie van 2004. het jaarverslag De essentie van het jaarverslag Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur 2 Bericht van de Raad van Commissarissen 3 Profiel van Essent N.V. 4 Kerncijfers 5 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

it s people who drive jaarverslag 2011 TMC Group N.V.

it s people who drive jaarverslag 2011 TMC Group N.V. www.tmc.nl 2011 it s people who drive technology jaarverslag 2011 TMC Group N.V. TMC Group N.V. Flight Forum 107, 5657 DC Eindhoven Postbus 700, 5600 AS Eindhoven Tel: +31 (0)40 239 22 60 Fax: +31 (0)40

Nadere informatie

Goed voorbereid op de

Goed voorbereid op de Goed voorbereid op de toekom st Jaarverslag 2008 Essent in 2008 Profiel Essent is het grootste energiebedrijf in Nederland. 2,6 miljoen huishoudelijke en zakelijke klanten nemen gas, elektriciteit, warmte

Nadere informatie

Roto Smeets Group in 2009. Jaarverslag

Roto Smeets Group in 2009. Jaarverslag Roto Smeets Group in 2009 Jaarverslag Roto Smeets Group in 2009 Jaarverslag 300 EBITDA als % van de toegevoegde waarde in miljoenen euro s 3500 Full-time Equivalents (FTE s) 80 Kasstroom operationele activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag Roto Smeets Group 2011

Jaarverslag Roto Smeets Group 2011 Jaarverslag Roto Smeets Group 2011 Roto Smeets Group in 2011 Jaarverslagen Roto Smeets Group heeft voor de verslaglegging van haar prestaties in 2011 op het gebied van People, Planet en Profit gekozen

Nadere informatie

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 inhoud profiel 3 onze diensten 4 onze missie 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze cultuur 5 onze kernwaarden

Nadere informatie

KERNPUNTEN PROFIEL EN MISSIE TOEGEVOEGDE WAARDE

KERNPUNTEN PROFIEL EN MISSIE TOEGEVOEGDE WAARDE JAARVERSLAG 25 KERNPUNTEN 25: goede prestatie EBITA: 86,3 miljoen euro, + 19,9% (autonoom + 3,1%)* Totaal opbrengsten: 2.379 miljoen euro, + 18,% (autonoom + 9,5%) Nettowinst: 5,8 miljoen euro, + 15,4%*

Nadere informatie

Met de ondernemingen Axima, Elyo, ENDEL, INEO, Tractebel Engineering en Fabricom GTI maakt GTI deel uit van SUEZ Energy Services.

Met de ondernemingen Axima, Elyo, ENDEL, INEO, Tractebel Engineering en Fabricom GTI maakt GTI deel uit van SUEZ Energy Services. 04 GTI jaarverslag Profiel GTI is een vooraanstaande technisch dienstverlener. Met innovatieve concepten en integrale oplossingen zet GTI de toon voor het succes van klanten in de industrie, utiliteit

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004

Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 1 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 Missie Koninklijke Ten Cate is een technologisch gedreven, internationaal opererende, innovatieve onderneming die streeft naar

Nadere informatie