Jaarverslag Steenbokstraat 10 Postbus AC Apeldoorn [T] (055) [F] (055) [E] [I]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2008. Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe."

Transcriptie

1 Steenbokstraat 10 Postbus AC Apeldoorn [T] (055) [F] (055) [E] [I] Datum 12 mei 2009 Opgemaakt door Financiële en Economische Zaken

2 Inhoudsopgave 1 Algemeen Inleiding Taken Ontwikkelingen Visie Beleid Bestuur Organisatie 4 2 Financieel jaarverslag Inleiding Financieel resultaat Voorstel bestemming resultaat Financiële positie Treasury Balans en toelichting Exploitatierekening naar kosten- en opbrengstensoorten Exploitatierekening naar kostendragers 40 3 Jaarverslag naar doelen Inleiding Watersysteem Waterketen Algemeen 59 4 Sociaal jaarverslag Afstemmen kerncompetenties met de Visie Belonen op basis van prestaties Binden en Boeien van medewerkers Vergroten wervingskracht Arbo 68

3 4.6 Verzuim Personeelsopbouw In-, door- en uitstroom 69 5 Jaarverslag klachten Ontvangen klachten Registratie meldingen 71 6 Accountantsverklaring 72 7 Vaststellingsbesluit 74 8 Bijlagen 75

4 Blad 1 1 Algemeen 1.1 Inleiding Op grond van de Waterschapswet legt het college van dijkgraaf en heemraden verantwoording af aan het algemeen bestuur over het gevoerde financiële beheer. Ook legt zij verantwoording af over de geleverde prestaties in relatie tot de eerdere (beleids-)voornemens. Dat gebeurt via dit jaarverslag, dat is voorzien van een accountantsverklaring. Het algemeen bestuur stelt het jaarverslag vast. 1.2 Taken Waterschap Veluwe is een zelfstandige overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor de waterkwaliteit, de zorg voor de waterkeringen en de waterhuishouding in zijn werkgebied. Dat werkgebied, aan de oostkant begrensd door de IJssel en aan de westkant door de randmeren, is in totaal circa ha groot. Het telt ongeveer inwoners en omvat onder andere de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Voorst. Waterschap Veluwe biedt werk aan ruim 250 medewerkers. Het hoofdkantoor staat in Apeldoorn. In zijn voor het eerst de belastingen opgelegd door het samen met de waterschappen Vallei & Eem en Zuiderzeeland opgerichte gemeenschappelijke belastingkantoor Tricijn. 1.3 Ontwikkelingen Nederland is het laagste punt van de Rijndelta. Door de grote rivieren stroomt veel water vanuit de rest van Europa. Het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. Door de klimaatverandering zal de kans op wateroverlast en watertekort toenemen. Dat geldt ook voor het gebied van Waterschap Veluwe. Het ophogen van dijken en het sneller wegpompen van water biedt niet langer de enige oplossing. Er is de komende jaren meer ruimte voor water nodig. Dit wordt in Nederland breed onderkend. Om de problematiek gezamenlijk op te pakken hebben rijk, provincies, gemeenten en waterschappen in september 2003 het Nationaal Bestuursakkoord Water ondertekend. In dit document zijn afspraken gemaakt zodat het watersysteem in 2015 aan de veranderde omstandigheden is aangepast. Gemeenten zijn er steeds meer van doordrongen dat waterbeheer een complexe zaak is die in de beleidsontwikkeling een belangrijke plaats moet innemen. Waterschap Veluwe stelt zich in deze bestuurlijke en maatschappelijke context proactief op. Met de provincie Gelderland, de Reconstructiecommissie Veluwe, de negentien gemeenten en de belangengroepen binnen ons werkgebied zijn regelmatig contacten over het beleid

5 Blad 2 van het waterschap. Daarnaast wordt met provincie, gemeenten en met andere waterschappen actief gezocht naar mogelijkheden tot samenwerking. Wat dit aangaat is ook de invloed van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) al merkbaar. Deze richtlijn, die gericht is op de verbetering van de (ecologische) kwaliteit van het watersysteem, leidt al tot inniger samenwerking tussen de regionale waterpartners. Bij voorkeur ontwikkelt Waterschap Veluwe nieuw beleid interactief, vrijwel alle plannen worden in overleg met tenminste één externe klankbordgroep opgesteld. 1.4 Visie Waterschap Veluwe richt zich op de samenleving en levert daaraan een toegevoegde waarde. Het waterschap wil een transparante, open en op de samenleving gerichte organisatie zijn. Het motto is Samenwerken aan water. In de visie Weloverwogen naar 2015 formuleert Waterschap Veluwe de missie voor de komende jaren als volgt: Waterschap Veluwe is er voor waterveiligheid, waterkwaliteit en waterkwantiteit. Daarbij houdt het rekening met economische, ecologische en agrarische belangen. Waterschap Veluwe voert deze taken uit voor en met de burgers, organisaties en bedrijven vanuit een brede taakopvatting en tegen de laagst maatschappelijk aanvaardbare kosten. Door onze opvatting, professionaliteit, betrouwbaarheid en deskundigheid geldt Waterschap Veluwe als de geaccepteerde en gerespecteerde lokale en regionale waterautoriteit. Waterschap Veluwe fungeert als onafhankelijk regionaal watergeweten en levert deskundig advies bij planvorming door de algemene democratie. In Weloverwogen naar 2015 staan de uitgangspunten voor het handelen van Waterschap Veluwe in de komende jaren. In de Stroomgebieduitwerkingsplannen (SUP s) is het beleid nader uitgewerkt. In is een nieuw waterbeheersplan in concept opgesteld. De zorg voor de waterkwaliteit berust op twee pijlers. De eerste pijler is dat huishoudens en bedrijven geen schadelijk afvalwater lozen op het oppervlaktewater. Om dit te realiseren moeten bedrijven die gezuiverd afvalwater willen lozen, daarvoor een vergunning hebben van Waterschap Veluwe. Waterschap Veluwe controleert of die bedrijven zich aan de voorschriften uit de (Wvo-)vergunning houden. De tweede pijler is het zuiveren van afvalwater op acht zuiveringsinstallaties. Het water dat de installaties verlaat, is zo schoon dat het voldoet aan alle vergunningsvoorschriften en kan zonder grote nadelen worden geloosd op oppervlaktewater. Daarnaast verricht Waterschap Veluwe onderzoek en verbetert watergangen om de kwaliteit van de natte natuur permanent te verbeteren. Om het land tegen overstromingen te behoeden, beheert Waterschap Veluwe de dijken en (zomer-)kaden langs de IJssel en langs de noordwestelijke randmeren.

6 Blad 3 Voor de waterhuishouding beheert Waterschap Veluwe een stelsel van sloten, beken en sprengen, alsmede het Apeldoorns Kanaal. Met behulp van stuwen en gemalen voert het waterschap overtollig water af. In droge periodes kan Waterschap Veluwe voor een deel van het gebied water inlaten. In het waterbeheer wordt de trits vasthouden, bergen en dan pas afvoeren zo goed mogelijk doorgevoerd om problemen niet af te wentelen. 1.5 Beleid Het Europees beleid ligt vast in de KRW die een herstel beoogt van de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater als een verbetering van de ecologische situatie. Waterschap Veluwe geeft onder andere invulling aan Europees-, rijks- en provinciaal beleid. Dat rijksbeleid ligt onder meer vast in de Vierde nota Waterhuishouding. Het provinciaal beleid volgt uit het provinciaal waterhuishoudingsplan. De Unie van Waterschappen heeft samen met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat beleid geformuleerd in het rapport Waterbeheer 21ste eeuw. Waterschap Veluwe vertaalt deze stukken in eigen beleid. In 2007 zijn de Stroomgebieduitwerkingsplannen (SUP s) door het bestuur van het waterschap vastgesteld. Deze SUP s zijn de uitwerking van het waterbeleid naar de zeven deelstroomgebieden van het waterschap. Met deze SUP s is een inzichtelijk beeld verkregen van ons opdrachten/taken in de regio. De SUP s zijn tezamen met de uitwerking van het KRW-plan de belangrijkste bouwstenen geweest voor het in opgestelde concept-waterbeheersplan. De Visie 2015 geeft aan hoe Waterschap Veluwe zich wil presenteren en profileren. De Beleidsnota Externe Communicatie is richtinggevend voor het communicatiebeleid naar betrokken bewoners, overheden en organisaties. 1.6 Bestuur Waterschap Veluwe heeft een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur; het college van dijkgraaf en heemraden. In vonden de verkiezingen voor de nieuwe bestuursperiode ( ) plaats. In het nieuwe algemeen bestuur hebben 26 leden plaats: 19 zetels voor de categorie Ingezetenen. Aan de verkiezingen voor deze 19 zetels deden 10 lijsten mee. Uiteindelijk bemachtigden 8 lijsten 2 of 3 zetels. de overige 7 zetels zijn toebedeeld aan de geborgde lijsten, te weten 3 zetels voor de categorieën Overig ongebouwd en Bedrijven en 1 zetel aan de categorie Natuurterreinen. De vorming van een nieuw college van dijkgraaf en heemraden heeft in 2009 plaatsgevonden. Het nieuwe bestuur is op 8 januari 2009 aangetreden.

7 Blad 4 De dijkgraaf, herbenoemd in 2006, is benoemd door de Kroon. Het bestuur kent twee adviescommissies, te weten Water en Financiële en Bestuurlijke Aangelegenheden (F.B.A.). Het dagelijks bestuur heeft mandaat inzake planvaststelling en kredietverlening. Het bestuur heeft hiermee grote slagkracht. 1.7 Organisatie De organisatie staat ten dienste van het bestuur. In haar werkwijze ondersteunt zij de missie en visie van het waterschap. Waterschap Veluwe wil een slanke en krachtdadige organisatie zijn, die zakelijk en kostenbewust werkt. Medewerkers van het waterschap zijn deskundig, flexibel, omgevingsbewust en met een goed gevoel voor een correcte, begripvolle omgang met de burger. In gerichte ontwikkelplannen besteedt het waterschap permanent aandacht aan de verbetering van de organisatie. Daarbij maakt het waterschap gebruik van: kwaliteitsmanagement volgens INK; administratieve organisatie; benchmark zuiveringsbeheer, regulering en waterbeheer; begrotingsvergelijking; permanente scholing.

8 Blad 5 2 Financieel jaarverslag 2.1 Inleiding In een Algemene Maatregel van Bestuur die voortvloeit uit de Waterschapswet zijn de comptabiliteitsvoorschriften voor waterschappen vastgesteld. Deze voorschriften voor waterschappen sluiten aan bij die voor de gemeenten en bij relevante bepalingen uit de wettelijke regelgeving voor de jaarverslaglegging van ondernemingen. Het besluit bevat de algemene voorschriften van begroting, meerjarenraming en jaarrekening. 2.2 Financieel resultaat De opbrengsten en kosten in leiden tot een financieel nadeel van bijna 1,4 miljoen. In de begroting was al rekening gehouden met een onttrekking aan het eigen vermogen ad 3,9 miljoen. Ten opzichte van de begroting is in dus een voordelig resultaat gerealiseerd van bijna 2,5 miljoen. Per kostendrager wordt het financieel resultaat als volgt gespecificeerd: (bedragen in ) Water- Waterkwantiteit Water- Totaal kering kwaliteit Financieel resultaat Incidenteel resultaat voorgaande jaren Totaal resultaat Begrote mutatie eigen vermogen Resultaat ten opzichte van begroting In het financieel resultaat is een positief resultaat begrepen over voorgaande boekjaren ad met betrekking tot belastingopbrengsten. Bovendien is in via de exploitatie een bedrag van aan de algemene reserves toegevoegd met betrekking tot rentetoerekening aan het eigen vermogen. 2.3 Voorstel bestemming resultaat De voorgestelde resultaatbestemming kan als volgt worden toegelicht: de voorgestelde onttrekkingen aan de bestemmingsreserves onderhoud gemalen en achterstallig onderhoud Apeldoorns Kanaal zijn berekend op basis van de betreffende kredietvoorstellen, die al door het algemeen bestuur zijn vastgesteld;

9 Blad 6 de onttrekking aan de bestemmingsreserve groot onderhoud dijken bestaat uit de begrote dotatie ad en onttrokken kosten ad De kosten betreffen het herstel van de zwakke plekken in de dijk bij Hoenwaard en het herstel van het dijktalud Kerkhofsdijk; de resterende resultaten per kostendrager worden vervolgens toegevoegd of onttrokken aan de desbetreffende algemene reserve. Het saldo van de bestemmingsreserve onderhoud keermiddelen is toegevoegd aan de algemene reserve waterkeringszorg, aangezien geen verplichtingen meer bestaan voor deze reserve. Het saldo van de bestemmingsreserve installaties Vartech is toegevoegd aan de algemene reserve waterkwaliteitsbeheer. Door voortschrijdend inzicht zijn de installaties toch in gebruik genomen door het waterschap. Daarom zijn de overname kosten opgenomen onder de materiële vaste activa. De stand van de reserves na resultaatbestemming wordt als volgt gespecificeerd: (bedragen in ) Stand Stand Overige mutatie Resultaatbestemming Stand Algemene reserves Waterkeringszorg Waterkwantiteitsbeheer Waterkwaliteitsbeheer Bestemmingsreserves Onderhoud keermiddelen Onderhoud gemalen (waterkwantiteit) Groot onderhoud dijken Achterstallig onderhoud Apeldoorns Kanaal Verwerking afvalstoffen Installaties Vartech Totaal

10 Blad 7 De stand van de algemene en bestemmingsreserves bedroeg per 1 januari 29,5 miljoen. Na resultaatbestemming bedraagt het saldo per ultimo 29,1 miljoen, hetgeen een daling van het eigen vermogen in betekent van 0,4 miljoen. Voor een specificatie van het eigen vermogen wordt verwezen naar de balans, paragraaf en bijlage Financiële positie Ontwikkelingen in het begrotingsjaar Per 1 januari is de nieuwe Waterschapswet in werking getreden, waarbij voor een aantal elementen wordt beschouwd als een overgangsjaar. De wetswijziging reikt instrumenten aan waarmee de rollen van het algemeen bestuur (beleidsbepaling, kaderstelling, controle, vertegenwoordiging en verantwoording) (beter) kunnen worden ingevuld. De invulling van deze rollen van het algemeen bestuur kan vooral plaatsvinden in de volgende verordeningen die verplicht zijn op grond van de nieuwe Waterschapswet: verordening beleids- en verantwoordingsfunctie (artikel 108 van de Waterschapswet). Hiermee geeft het algemeen bestuur het dagelijks bestuur een aantal uitgangspunten voor het financieel beleid en beheer mee en bepaalt zij binnen welke organisatorische kaders het beleid moet worden uitgevoerd; controleverordening (artikel 109), waarmee het algemeen bestuur regelt dat er tijdens de beleidsuitvoering interne en externe controle op het financieel beheer en de financiële organisatie plaatsvindt, waarbij de rechtmatigheid van beide aspecten moet worden getoetst. Op 26 november zijn beide verordeningen vastgesteld door het algemeen bestuur. In de verordening beleids- en verantwoordingsfunctie wordt onder andere voorgeschreven dat het dagelijks bestuur zorg draagt voor beleid ten aanzien van weerstandsvermogen, risicomanagement, reserves en voorzieningen. Op 26 november is dit beleid door het algemeen bestuur vastgesteld. De wijzigingen worden in de beginbalans van de jaarrekening 2009 verwerkt en hebben geen gevolgen voor de exploitatie. Eén van de wijzigingen in de nieuwe Waterschapswet heeft betrekking op de extra aandacht die de wet vraagt voor rechtmatigheid ofwel voor het als waterschap zichtbaar voldoen aan externe en interne regels. Dit betekent dat met ingang van januari 2009 volledig moet worden voldaan aan interne en externe regelgeving en dat

11 Blad 8 door middel van het uitvoeren van interne controleplannen wordt nagegaan of dit ook gebeurt. In zijn voorbereidingen getroffen om vanaf 2009 rechtmatig te werken. Als gevolg van de kredietcrisis is eind ophef ontstaan over de uitgezette gelden van Nederlandse overheden bij buitenlandse banken. Waterschap Veluwe heeft geen gelden uitstaan. Wel is in het kader van de Cross Border Lease een aantal deposito s afgesloten (zie de toelichting in paragraaf ). Hierover wordt echter geen risico gelopen, omdat het deposito s bij de Rabobank, Nederlandse Waterschapsbank en Amerikaans schatkistpapier betreft Weerstandsvermogen In de Waterschapswet wordt het begrip weerstandsvermogen geïntroduceerd. Het weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de financiële positie van het waterschap is. Dit is van belang als er zich een financiële tegenvaller voordoet. Voor het beoordelen van het weerstandsvermogen is inzicht nodig in de omvang en de achtergronden van de risico s en in de aanwezige weerstandscapaciteit. Door het algemeen bestuur is besloten dat de weerstandscapaciteit van Waterschap Veluwe wordt gevormd door de algemene reserve (exclusief het deel voor tariefsegalisatie) en de bestemmingsreserves groot onderhoud dijken en verwerking afvalstoffen. Per 31 december bedraagt de weerstandscapaciteit 4,8 miljoen. Op dit moment wordt gewerkt aan een inventarisatie van de risico s, waarbij de risico s ook worden gekwantificeerd. Daarna kan een oordeel worden gegeven over de toereikendheid van het weerstandsvermogen Investeringen In de begroting is een bedrag van 27,6 miljoen opgenomen inzake brutoinvesteringen (inclusief 1 miljoen inzake investeringen in installaties van de Waterlandstichting) en een bedrag van 8,1 miljoen inzake subsidies. De begrote netto-investeringen in bedragen dus 18,5 miljoen (exclusief investeringen Waterlandstichting). In de loop van het jaar is voor alle begrote investeringen een krediet aangevraagd bij het algemeen bestuur. De gerealiseerde netto-investeringen in bedragen 14,6 miljoen, dit betekent dat 79 % van de begrote investeringen is gerealiseerd. Ten opzichte van de begroting is 3,9 miljoen minder geïnvesteerd: in zuiveringstechnische werken is netto 1 miljoen meer geïnvesteerd als gevolg van doorloop van projecten uit 2007 (onder andere slibontwatering, deelstroombehandeling en installaties Vartech);

12 Blad 9 lagere investering herstel de Grift ( 1,7 miljoen) door minder uitgaven en meer subsidieontvangsten; vooruit ontvangen subsidie project Ruimte voor de Rivier ad 1,5 miljoen; lagere investeringen beekherstel ( 1 miljoen); projecten ecologische verbindingszones deels niet uitgevoerd ( ) in verband met subsidieperikelen; begrote investeringen in sluizen Apeldoorns Kanaal ad 1 miljoen worden onttrokken aan bestemmingsreserve. Uit bovenstaande blijkt dat in minder is geïnvesteerd in integrale waterbeheerprojecten. Aangezien het kwaliteitsdeel van deze investeringen ineens wordt afgeschreven, zijn de afschrijvingslasten in 1,3 miljoen lager dan begroot. Per 31 december bedraagt het totaal krediet van alle lopende projecten 168,3 miljoen, waarvan tot en met een bedrag van 140,7 miljoen is besteed. Het restant krediet, dat vanaf 2009 uitgegeven zal worden, bedraagt 27,6 miljoen EMU-saldo Een belangrijke afspraak is dat het EMU-tekort ( overheidstekort ) van een lidstaat in principe niet meer mag bedragen dan 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Waterschappen mogen in tijden van nood een maximaal tekort van 0,05% van het BBP hebben. Op basis van het aandeel in de netto-kosten (peildatum 2004) bedraagt het maximum aandeel van Waterschap Veluwe hierin 2,5%. Bij een dreigende overschrijding van het overheidstekort op landelijk niveau kan de minister van Financiën beheersingsmaatregelen nemen. De minister kan eveneens een eventuele Europese boete doorberekenen aan decentrale overheden. Deze maatregelen worden vooraf in bestuurlijk overleg besproken. Volgens het Centraal Plan Bureau (CPB) bedraagt het BBP in 594 miljard. Dit betekent dat het maximaal toegestane EMU-tekort voor Waterschap Veluwe 7,4 miljoen bedraagt. Het werkelijke EMU-tekort in bedraagt 7,7 miljoen (zie bijlage 6). De overschrijding van zal geen consequenties hebben, omdat het nationale EMU-saldo volgens het CPB in uitkomt op 1,3% BBP. 2.5 Treasury Rentevisie Het jaar zal de geschiedenisboeken ingaan als een van de meest turbulente jaren ooit. De kredietcrisis, begonnen in 2007, woekerde aanvankelijk vooral onderhuids

13 Blad 10 door. Het leek vooral een probleem van de financiële sector. Zeker in ons land werd de reële economie in eerste instantie niet of nauwelijks geraakt. Uiteindelijk groeide de Nederlandse economie volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek in het hele jaar met 2%. Deze groei is duidelijk minder dan in de voorspoedige jaren 2006 en 2007 maar ligt in de buurt van de groeicijfers van 2001, 2004 en In het treasuryjaarplan is de verwachting uitgesproken dat de rentestand voor een geldlening met een looptijd van 10 jaar per ultimo rond de 4,82% zou bedragen. Na een onstuimig jaar bedraagt de rente per ultimo 3,67%, waarboven banken nog een opslag rekenen. De prognose in het treasuryjaarplan voor het rentepercentage van een kortlopende geldlening bedroeg 4,43% per 31 december. Het daadwerkelijk rentepercentage per ultimo bedraagt 2,86% Liquiditeitsverloop Op 1 januari bedraagt het saldo in rekening courant 7 miljoen negatief. Dit tekort neemt langzaam toe gedurende de eerste maanden van en resulteert eind april in een liquiditeitstekort van 11 miljoen. Vanaf mei daalt het liquiditeitstekort gestaag (mede door het afsluiten van twee geldleningen en belastingontvangsten). Per ultimo heeft Waterschap Veluwe een liquiditeitsoverschot van 2,4 miljoen. Het verwachte liquiditeitstekort volgens het treasuryjaarplan bedraagt per ultimo 27,7 miljoen. Het verschil ten opzichte van de daadwerkelijke liquiditeitspositie wordt veroorzaakt door: het aantrekken van twee geldleningen voor een totaalbedrag van 12,5 miljoen: op 1 april maart een lening ad 7,5 miljoen. Het rentepercentage bedraagt 4,555 %, aflossing vindt jaarlijks plaats in 20 gelijke termijnen; op 1 juni een lening ad 5 miljoen. Het rentepercentage bedraagt 4,595 %, aflossing vindt jaarlijks plaats in 15 gelijke termijnen; storting van een lening ad 10 miljoen op 30 december (overeengekomen stortingsdatum 1 januari 2009); lagere investeringen dan begroot. In het treasuryjaarplan is gerekend met begrote netto-investeringen in ad 16,1 miljoen (exclusief investeringen Waterlandstichting). De gerealiseerde netto-investeringen in bedragen 14,6 miljoen. Naast het afsluiten van twee geldleningen is gedurende het jaar met kort geld gefinancierd conform de uitgangspunten voor het treasurybeleid in het treasuryjaarplan.

14 Blad 11 In bijlage 8 is de staat van herkomst en besteding van middelen weergegeven. Deze geeft een overzicht van de bronnen waaruit in financieringsmiddelen beschikbaar zijn gekomen (herkomst) en van de bestedingen die daaraan in deze periode zijn gegeven Renterisiconorm (exclusief Waterlandstichting) Het renterisicobeheer omvat het beheersen van risico s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat in de toekomst de rentelasten van het vreemd vermogen hoger zullen zijn dan een bestuurlijk wenselijk geacht niveau of het in meerjarenraming en begroting geraamde niveau. De renterisico s op de vaste schuld worden volgens de wet FIDO ingekaderd middels de renterisiconorm. Deze norm is 20% van het totaal aan vaste schuld van het waterschap bij aanvang van desbetreffend jaar. Indien de herfinanciering (laagste bedrag van nieuw aangetrokken schuld en betaalde aflossingen) boven deze norm uitkomt worden er risico s gelopen die niet acceptabel zijn volgens de wet FIDO. Uit onderstaande tabel blijkt dat de renterisiconorm in niet is overschreden. (bedragen x 1.000,--) 2007 Renterisico s vaste schuld Nieuw aangetrokken schuld Nieuw verstrekte leningen Netto nieuw aangetrokken schuld Betaalde aflossingen Bedrag aan herfinanciering = totaal renterisico Renterisiconorm (Wet FIDO) Totaal vaste schuld begin jaar Renterisiconorm relatief % % Renterisiconorm absoluut Toets renterisiconorm Renterisico Renterisiconorm Ruimte (+)/overschrijding (-)

15 Blad Kasgeldlimiet Volgens de wet Financiering decentrale overheden (FIDO) mag maximaal 23% van de totale lasten van de begroting met kortlopende geldleningen of via krediet in rekeningcourant worden gefinancierd. Hierdoor wordt het renterisico beperkt. De gemiddelde netto-vlottende schuld per kwartaal (vlottende korte schuld minus vlottende middelen op de eerste dag van iedere maand in het desbetreffende kwartaal) mag de kasgeldlimiet niet overschrijden. Uit onderstaande tabel blijkt dat de kasgeldlimiet in niet is overschreden en dat het waterschap zelfs ruimschoots onder de norm is gebleven. (bedragen x 1.000,--) 1 e kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal 4 e kwartaal 1. Kasgeldlimiet Omvang vlottende korte schuld / - vlottende middelen Toets kasgeldlimiet (1 -/- 2) Leningportefeuille Mutaties in leningportefeuille Bedrag (x 1.000,--) Gemiddelde rente Stand per ,85% Nieuwe lening Nieuwe lening Reguliere aflossing Stand per ,77% Het gemiddelde rentepercentage wordt berekend als de verhouding tussen de rentelasten ten opzichte van de stand van de aangetrokken leningen per 31 december. De lening per 1 januari 2009 ad 10 miljoen is door de bank al gestort op 30 december Beleggingenportefeuille (exclusief Waterlandstichting) De leningen u/g worden gespecificeerd in paragraaf De beleggingenportefeuille van het waterschap per ultimo bestaat voornamelijk uit verstrekte leningen aan medewerkers ad 6,6 miljoen, grotendeels bestaande uit hypotheken. Met ingang van 1 juni 2005 is deze hypotheekregeling vervallen.

16 Blad 13 In heeft Waterschap Veluwe een bedrag ad ontvangen inzake dividend op de aandelen in de Nederlandse Waterschapsbank Kasbeheer Bij de Nederlandse Waterschapsbank gold in een maximum rekening courant krediet van 12,4 miljoen. De maximale kredietlimiet bij de Postbank bedroeg om de betalingen van de salarissen te kunnen waarborgen. Het gezamenlijke bedrag inzake krediet in rekening courant is gelijk aan de voor bepaalde kasgeldlimiet. In is dit rekening courant krediet niet overschreden.

17 Blad Balans en toelichting Balans per 31 december voor resultaatbestemming (bedragen x 1.000,--) Activa Passiva Vaste activa Eigen vermogen Materiële vaste activa Algemene reserves Financiële vaste activa Bestemmingsreserves Te bestemmen exploitatiesaldo Vlottende activa Liquide middelen Voorzieningen Vorderingen Overlopende activa Langlopende schulden Vlottende passiva Kortlopende schulden Overlopende passiva Totaal Totaal

18 Blad Waarderingsgrondslagen Grondslagen voor waardering van activa en passiva en bepaling van het resultaat. Activa en passiva Activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij in deze toelichting anders is vermeld. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs; de jaarlijkse afschrijving bedraagt voor: kosten reorganisatie: jaarlijks 10% van de historische kostprijs; kosten informatieplannen: jaarlijks 20% van de historische kostprijs; overig: jaarlijks 25% van de historische kostprijs. Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op basis van historische kostprijs, verminderd met de eventueel ontvangen subsidie. Bij de afschrijvingen wordt rekening gehouden met eventuele duurzame waardeverminderingen. Er wordt lineair afgeschreven met uitzondering van de afschrijvingen van het kantoorgebouw. Hierop wordt annuïtair afgeschreven. Op grond wordt niet afgeschreven. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn: Waterkering: 60 jaar bouwkundig 30 jaar voorbereiding 30 jaar keermiddelen 10 jaar Gis/Legger 5 jaar toetsing Waterkwantiteit: 30 jaar 10 jaar Gis/Legger 8 jaar materieel Waterkwaliteit: 40 jaar transportleidingen 30 jaar overige investeringen Kantoorgebouw: 25 jaar bouwkundig 10 jaar eerste inrichting

19 Blad 16 De bijdrage voor waterkwaliteit in integrale projecten (bijvoorbeeld beekherstel) wordt ineens afgeschreven en in de exploitatie verantwoord. Vanaf 2009 wordt een nieuw afschrijvingsbeleid gehanteerd conform de nota Waardering en afschrijving vaste activa. Financiële vaste activa Deelnemingen zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs. De overige financiële activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen De voorzieningen zijn tegen nominale waarde opgenomen. Uitzondering hierop vormt de voorziening voor pensioenen, waarbij de actuariële methode wordt gehanteerd. Grondslagen voor resultaatbepaling De kosten zijn bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt als volgt afgeschreven: Voor zuiveringstechnische investeringen vanaf de werkelijke datum van ingebruikname. Voor investeringen in waterkwantiteit en waterkering vanaf 1 juli.

20 Blad Materiële vaste activa (bedragen in ) Profiel Boekwaarde Boekwaarde Gemalen waterkwaliteit Gemalen waterkwantiteit Gronden Huisvesting Overige bedrijfsmiddelen Overige materiële activa Vervoermiddelen Watergangen Waterkeringen Zuiveringsinstallaties Slibverwerkinginstallaties Werk in uitvoering Activa Waterlandstichting Totaal Voor een specificatie van de materiële vaste activa wordt verwezen naar bijlage 1. Werken in uitvoering De werken in uitvoering worden als volgt gespecificeerd (bedragen in ): e trap Harderwijk Apeldoorn 3 e gistingtank Deelstroombehandeling Apeldoorn Onderhoudprojecten sector Watersysteem Atex maatregelen Ruimte voor de Rivier Slibontwatering Apeldoorn Overige projecten Totaal Het negatieve saldo van het project Ruimte voor de Rivier wordt veroorzaakt doordat de ontvangen subsidie hoger is dan de investeringen die tot eind zijn gedaan. Dit zal worden rechtgetrokken in 2009.

Aan. Portefeuillehouder. V. Doorn

Aan. Portefeuillehouder. V. Doorn Voorstel Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Aan Portefeuillehouder algemeen bestuur 28 april 2010 V. Doorn

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2016 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2016 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken 2013 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten 2013 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen.

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen. 4 Financiering Het doel van deze paragraaf is om de raad beter te informeren omtrent het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico s. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING Stichting Voedselbank Waalwijk Waalwijk Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015

VERKORTE JAARREKENING Stichting Voedselbank Waalwijk Waalwijk Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 VERKORTE JAARREKENING 2015 Stichting Voedselbank Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2015 Stichting Voedselbank pag. 2 van het

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 5 Staten van baten & lasten over 2013 6 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

Samenvatting. Jaarrekening 2016 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar t/m

Samenvatting. Jaarrekening 2016 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar t/m Samenvatting Boekjaar 01-01-2016 t/m 31-12-2016 1 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2016... 3 2. Rekening van baten en lasten 2016... 4 3. Grondslagen voor de financiële verslaggeving... 5 3.1 Waarderingsgrondslagen...

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Groene Venen Moordrecht, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 32148926 Datum: Opgesteld door: 28 mei 2014 Saskia van Haga Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Bespreking

Nadere informatie

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014 Emmeloord Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5 1 BALANS PER 31

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2013 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2013 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Boekjaar 1-9-2012 t/m 31-8-2013 Inhoudsopgave 1 BALANS PER 31 AUGUSTUS 2013 3 2 REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2012-2013 4 3 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Nadere informatie

' NG K 7 23^ Jaarstukken 2002. Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn

' NG K 7 23^ Jaarstukken 2002. Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn ' NG K 7 23^ Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn Jaarstukken 2002 Alphen aan den Rijn, 3 maart 2003 Dit rapport heeft 9 pagina's Inhoudsopgave Jaarstukken Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014 Stichting Fokus 1 Jaarrekening 2014 Stichting Fokus Mei 2015 Postbus 6124 9702 HC Groningen Tel. (050) 521 72 00 Fax (050) 521 72 09 2 Inhoud 1. Balans per 31 december 2014 4 2. Exploitatierekening 2014

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Staat van baten en lasten over 2016 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarstukken 2000 INGEKOMEN 2 3APR. 2013. Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn

Jaarstukken 2000 INGEKOMEN 2 3APR. 2013. Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn INGEKOMEN 2 3APR. 2013 Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn Jaarstukken 2000 Alphen aan den Rijn, 12 april 2001 Dit rapport heeft 9 pagina's Inhoudsopgave Jaarstukken Balans per

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en 2014 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8 13 Balans per 31

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staten van baten & lasten over 2014 7 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

C.V. Bénine. Jaarverslag 2014. Concept

C.V. Bénine. Jaarverslag 2014. Concept C.V. Bénine Jaarverslag 2014 Uitsluitend bestemd voor vennoten Concept 10 juni 2015 Inhoud Pagina Bestuursverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Winst- en verliesrekening 2014 3 Grondslagen

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Stichting Predik Het Woord

Jaarrekening 2016 Stichting Predik Het Woord Jaarrekening 2016 Stichting Predik Het Woord Opgericht 17 november 1986 Statutair gevestigd te Rhenen Balans 31 december 2016 met vergelijkende cijfers 31 december 2015 van Stichting Predik Het Woord.

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Samenvatting. Jaarrekening 2014 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar 01-01-2014 t/m 31-12-2014

Samenvatting. Jaarrekening 2014 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar 01-01-2014 t/m 31-12-2014 Samenvatting Boekjaar 01-01-2014 t/m 31-12-2014 1 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2014...3 2. Rekening van baten en lasten 2014...4 3. Grondslagen voor de financiële verslaggeving...5 3.1 Waarderingsgrondslagen...5

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Machines en installaties Inventaris Handelsgoederen

Machines en installaties Inventaris Handelsgoederen Balans per 31 december 2014 ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Toelichting 31 december 2014 31 december 2013 Machines en installaties 135 570 Inventaris 2.490 3.586 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden

Nadere informatie

INGEKOMEN 0 8APR.2013

INGEKOMEN 0 8APR.2013 INGEKOMEN 0 8APR.2013 fa Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot Alphen aan den Rijn Jaarstukken 2009 Alphen aan den Rijn, 12 maart 2010 Inhoudsopgave Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Balans per

Balans per Balans per 31-12-212 Algemeen In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3

Nadere informatie

Jaarrekening 2015/2016

Jaarrekening 2015/2016 Jaarrekening 2015/2016 van Algemene Nederlandse Sjoelbond Statutaire vestigingsplaats: Groesbeek Adres: Jonkershof 9 6561 AN Groesbeek Balans per 31 mei 2016 (na bestemming van het resultaat) Activa (in

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013 Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 2 Resultatenanalyse 3 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

Nota waardering en afschrijving vaste activa

Nota waardering en afschrijving vaste activa Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Nota waardering en afschrijving vaste activa Datum 25 november 2009 Afdeling

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1 inventaris 37.625 7.948 1.2 machines 120 738 1.3 automatisering

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 3 2 Balans per

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Nota waardering en afschrijving vaste activa

Nota waardering en afschrijving vaste activa Nota waardering en afschrijving vaste activa Concept Datum 30 maart 2012 Opgemaakt door afdeling Bedrijfskundige Ondersteuning Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Algemeen... 3 1.2. Ingangsdatum...

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0 De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen Financieel verslag 2012 Dossiernummer: 800070.0 Kenmerk: H. Veen Datum: 26 april 2013 Inhoudsopgave 1. Rapport 3 1.1 Opdracht 4 1.2

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

Machines en installaties Inventaris Handelsgoederen

Machines en installaties Inventaris Handelsgoederen Balans per 31 december 2013 ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Toelichting 31 december 2013 31 december 2012 Machines en installaties 570 1.105 Inventaris 3.586 3.800 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden

Nadere informatie

STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015

STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015 STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Publicatiestukken uit het jaarverslag 2015 van Stichting Lokale Omroep Hof van Twente

Publicatiestukken uit het jaarverslag 2015 van Stichting Lokale Omroep Hof van Twente Publicatiestukken uit het jaarverslag 2015 van Naam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer Statutaire vestigingsplaats : Kamer van Koophandel Oost Nederland : 41030540 : Goor Inhoudsopgave van de publicatiestukken

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697 Balans per 31 december 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Machines en inventaris 18.985 14.171 VLOTTENDE

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2014 Stichting De Bibliotheek Weesp, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking.

Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking. GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Op het gebouw wordt niet afgeschreven. De inventaris

Nadere informatie

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2014

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2014 Baambrugge Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 3 Financiële positie 4 JAARREKENING OVERIGE GEGEVENS 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard Schoonhoven, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2015 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, juli 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo Heiloo, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard Oud Beijerland, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

ACTIVA 31 december december Materiële vaste activa

ACTIVA 31 december december Materiële vaste activa BALANS PER 31 DECEMBER 2012 ACTIVA 31 december 2012 31 december 2011 Vaste activa Materiële vaste activa 32 1.623 Vlottende activa Vorderingen Debiteuren 4.655 15.180 1 Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

KOENEN EN CO - tot Steun van NIHS Limburg. te Maastricht. Stichting. Accountantsrapport 2013

KOENEN EN CO - tot Steun van NIHS Limburg. te Maastricht. Stichting. Accountantsrapport 2013 KOENEN EN CO Stichting te Maastricht tot Steun van NIHS Limburg Accountantsrapport 2013 KOENEN EN CO Renier Nafzgerstraat 104 Postbus 1722 NL6201 BS Maastricht T+31(0)433219080 Aan het bestuur van F+31(0)43

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, april 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Rapport. 31 augustus 2015

Rapport. 31 augustus 2015 Rapport Stichting Participatie Dinkelland inzake de jaarrekening over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 31 augustus 2015 De Kok Accountants en Adviseurs B.V. is ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Oostland Bleiswijk, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld door

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013 Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen. Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting

Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen. Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting Balans per 31 december 2015 ACTIVA 31 december 2015 31 december 2014 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting tot exploitatie en instandhouding van Diefsteeg 10-12 te Leiden. Stichting tot exploitatie en instandhouding van Diefsteeg 10-12 te Leiden

Stichting tot exploitatie en instandhouding van Diefsteeg 10-12 te Leiden. Stichting tot exploitatie en instandhouding van Diefsteeg 10-12 te Leiden Stichting tot exploitatie en instandhouding van Diefsteeg 10-12 te Leiden JAARREKENING 2011 1 INHOUD Blz. Jaarverslag 2011 Bestuursverslag 3 Jaarrekening 2011 Grondslagen voor de financiële verslaglegging

Nadere informatie