Financieel jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel jaarverslag"

Transcriptie

1 10 Financieel jaarverslag

2 Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen 4 Verslag van de Directie 6 Personalia 10 Kerncijfers 11 Jaarrekening 2010 Geconsolideerde balans 12 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 13 Overzicht van de toename van het eigen vermogen 15 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 16 Overige toelichting geconsolideerd 21 Risicoparagraaf 22 Toelichting op de geconsolideerde balans 25 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 37 Vennootschappelijke balans 40 Vennootschappelijke winst- en verliesrekening 40 Toelichting op de vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening 41 Overige gegevens 46 Statutaire resultaatbestemming 46 Voorstel tot resultaatbestemming 46 Accountantsverklaring Accountantsverklaring 47 Inhoud 2

3 Voorwoord Iedere uitvaart uniek. Yarden. De persoonlijke invulling van de uitvaart is wat Yarden drijft. Hieruit spreekt onze ambitie om de wensen van klanten alle ruimte te geven bij het invullen van hun uitvaart. Bewust staat Yarden achteraan in het motto. Immers, de klant staat centraal, en Yarden maakt de invulling van de uitvaart waar. Uit ons motto spreekt de ambitie om dé uitvaartorganisatie van Nederland te zijn. Ook in 2010 hebben we vanuit dit motto onze dienstverlening verbeterd. Dat de klanten dit ook zo ervaren blijkt uit de stijgende klantwaardering, die we bij al onze onderdelen terugzien. Dat is mooi, maar we willen verder stijgen in beleving en klantwaardering. Daar blijven onze inspanningen voortdurend op gericht. Net als vorige jaren waren er in 2010 weer vele activiteiten op het gebied van voorlichting en bewustwording. Het thema van die activiteiten was net als in 2009 nazorg. Dit thema is op vele manieren in te vullen. Vandaar dat we daaraan extra aandacht hebben besteed, onder andere via een groot congres in het voorjaar 2010 met nazorg als onderwerp. Het jaarverslag van Yarden geeft uiteraard ook een beeld van het reilen en zeilen van Yarden in Financieel gezien was het een jaar waarin Yarden op eigen kracht gezond is gebleven. Dit blijkt uit een bescheiden winst (iets hoger dan in 2009) en een solide solvabiliteit. Ik hoop dat u dit jaarverslag kunt gebruiken om een helder beeld te krijgen van Yarden in En wellicht krijgt u inspiratie om over uw eigen uitvaartwensen na te denken en deze vast te leggen. Drs. P.N. van Wageningen, Directievoorzitter Yarden De missie van Yarden Yarden wil dé uitvaartorganisatie van Nederland zijn. Yarden biedt landelijk diensten en producten rondom de uitvaart, waarbij de wens van de klant voorop staat. Yarden wil excelleren in dienstverlening en streeft naar een hoge klanttevredenheid. De binding met Yarden Vereniging biedt daarbij meerwaarde: via de Vereniging geeft Yarden vorm aan voorlichting en bewustwording rondom het levenseinde. INTRODUCTIE 3

4 Verslag van de Raad van Commissarissen Hierbij bieden wij het verslag van de Raad van Commissarissen over het jaar 2010 aan. De jaarrekening is gecontroleerd door KPMG accountants en op 8 april 2011 voorzien van een goedkeurende controleverklaring. Deze is toegevoegd aan de overige gegevens bij de jaarrekening op pagina 47. De Raad stemt in met het voorstel van de directie om, na de dividenduitkering aan de houders van prioriteitsaandelen, de winst over 2010 ad. 10,9 miljoen toe te voegen aan het eigenvermogen van de vennootschap. Wij adviseren de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de jaarrekening aldus vast te stellen en decharge te verlenen aan de leden van de directie. De economische situatie verbeterde in 2010, maar een verder herstel blijft nog steeds onzeker. De gevolgen voor Yarden van de financiële en economische crisis, die in 2008 bijna wereldwijd ontstond, werkten ook in 2010 door, met name in de lage rentestand. Yarden kwam financieel gezien 2010 goed door, mede vanwege beleggingen met een goede afstemming op de verplichtingen en de rente. De Raad besteedde veel tijd en aandacht aan de financiële situatie. Naast aandacht voor de solvabiliteit van Yarden Verzekeringen (die dankzij het beleid van de afgelopen jaren ook in 2010 op een niveau kon blijven dat ruimschoots voldoet aan de gestelde eisen), gaf de Raad in de tweede helft van het jaar extra aandacht aan de operationele resultaten van het uitvaartzorgbedrijf. Deze resultaten waren lager dan begroot, doordat er minder uitvaarten werden verzorgd dan gepland en kostenniveau onvoldoende naar beneden werd bijgesteld. andere specifiek in op het Meerjarenplan , de investeringen in en het onderhoud van de crematoria en uitvaartcentra, de marketing- en distributiestrategie van het verzekeringsbedrijf, de marktontwikkelingen en groeistrategie binnen uitvaartzorg, het personeelsbeleid en ontwikkeling, de corporate governance binnen Yarden, de gevolgen van Solvency II, procedures rond de incasso van retourprovisies, nieuwe uitvaarttechnieken en het interne dividendbeleid. Na toetsing gaf de Raad goedkeuring aan het voorstel van de directie tot overname van het uitvaartbedrijf Geerts in Assen. De Raad van Commissarissen vergaderde in 2010 zes maal in aanwezigheid van de directie. In de voorjaarsvergadering is onder meer het jaarverslag 2009 besproken en vastgesteld, en in de najaarsvergadering het jaarplan en begroting voor het jaar In de tussenliggende vergaderingen besprak de Raad van Commissarissen, naast de hiervoor vermelde actuele en algemene beleidsonderwerpen, de kwartaalrapportages over de gang van zaken in de organisatie. Verder vergaderde de Raad in 2010 enige malen onderling. Daarin werd vooroverleg over agendapunten gepleegd en de gang van zaken binnen de Raad besproken en geëvalueerd. De Raad besteedde veel aandacht aan dit onderwerp en belegde er een extra vergadering over. Na overleg stelde de directie een aanvullend plan op om de resultaten van uitvaartzorg te verbeteren. In de vergaderingen van de auditcommissie en de reguliere raadsvergaderingen liet de Raad zich informeren over de ontwikkelingen binnen de organisatie. De Raad ging onder Op 28 april 2010 vond de Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats. De vergadering stelde de jaarrekening 2009 vast en verleende decharge aan de statutaire directie en de Raad van Commissarissen van Yarden Holding BV voor het gevoerde beleid en het gehouden toezicht over In het najaar sprak de Raad in een aparte bijeenkomst met de aandeelhouders over de visie op Yarden en de strategie van het bedrijf. INTRODUCTIE 4

5 Verslag van de Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen was vertegenwoordigd bij de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Yarden, die op 5 juni 2010 werd gehouden. In aanwezigheid van de directie sprak de Raad enkele malen met de Ondernemingsraad conform de Wet op de Ondernemingsraden over de strategie en de ontwikkelingen binnen Yarden. voorgaande jaren, het eigen functioneren onderzocht en geëvalueerd. De Raad van Commissarissen is de medewerkers en de directie erkentelijk voor de getoonde inzet en betrokkenheid in Vanuit de focus op dienstverlening wenst de Raad alle medewerkers van Yarden in 2011 veel energie en succes bij de invulling van de missie van Yarden. De auditcommissie kwam in 2010 vier keer bijeen, onder andere om de jaarstukken voor te bespreken, de kwartaalrapportages te bespreken en om meer in detail de gevolgen van de kredietcrisis voor Yarden Verzekeringen te evalueren. De auditcommissie deed steeds verslag van haar werkzaamheden aan de Raad van Commissarissen. De remuneratie- en benoemingscommissie kwam een aantal malen bijeen, onder meer om de directiebeloning te bespreken. Ook deze commissie bracht verslag uit aan de raad. De samenstelling van de Raad wijzigde in De heer Hilbers was aftredend en gaf aan zich niet herkiesbaar te willen stellen. De heer Hilbers was in 2006 op voordracht van de Ondernemingsraad benoemd in de Raad. Hij heeft in de periode van zijn lidmaatschap een wezenlijke bijdrage geleverd aan de Raad en heeft tevens regelmatig contact gehad met de Ondernemingsraad over de voortgang van belangrijke onderwerpen binnen Yarden. Yarden is de heer Hilbers zeer erkentelijk voor zijn bijdrage. Op aanbeveling van de Ondernemingsraad heeft de Raad mevrouw Schraverus voorgedragen voor benoeming in de raad. De heer Langstraat (voorzitter van de Raad) was aftredend en herkiesbaar, en is door de Raad voorgedragen voor herbenoeming. Beiden werden in de Algemene Vergadering van aandeel houders benoemd, respectievelijk herbenoemd. De heer Langstraat blijft voorzitter van de Raad. Almere, 31 maart 2011 De Raad van Commissarissen Ir. A. Langstraat MSc, voorzitter Drs. J.G. Baaij Drs. A.H. Hilbers P.P.A. van der Priem Drs. C.H. Tesselhoff G. Visser Aftredend De eisen die aan het toezicht worden gesteld vragen een actieve invulling van het commissariaat. De Raad van Commissarissen van Yarden heeft in 2010 op die basis invulling gegeven aan het toezicht. Enerzijds heeft de Raad de reguliere gang van zaken in de organisatie gevolgd en anderzijds speciale aandacht geschonken aan specifieke deelgebieden. Ook heeft de Raad in 2010, net als in INTRODUCTIE 5

6 Verslag van de Directie Yarden zette in 2010 opnieuw belangrijke stappen in de verbetering van de dienstverlening. Het resultaat was een hogere klantwaardering. Dat past bij de ambitie van Yarden om dé uitvaartorganisatie van Nederland te zijn. Yarden in 2010 op hoofdlijnen Algemene maatschappelijke tendensen werken uiteraard ook door in de uitvaartbranche. In 2010 waren er verschillende elementen van invloed op het functioneren van Yarden. De belangrijkste waren de toename van actieve en bewuste consumenten, het toenemend gebruik van publieke opinie en de nieuwe media, en de roep om transparantie. Daarnaast zijn de algemene economische ontwikkelingen van invloed. In de uitvaartbranche was ook in 2010 sprake van veel aanbieders. Naast een aantal grote landelijke ondernemingen zijn er veel regionale en lokale ondernemingen actief. Verder was de sterfte in 2010 lager dan vooraf door het CBS geprognosticeerd. Voor crematoria zette de ontwikkeling naar meer en kleinschaliger vestigingen door. Ook was er opnieuw sprake van een stijging van het crematiepercentage. Gaandeweg groeit het crematiepercentage naar 60%. In de verzekeringsomgeving waren ontwikkelingen op het gebied van transparantie en provisie belangrijke elementen. Vanuit het ministerie van Financiën is nieuwe regelgeving te verwachten. De branche heeft daar zelf nog de mogelijkheid van inspraak en beïnvloeding. De uitvaartverzekeringen zijn de afgelopen jaren nadrukkelijker in de aandacht komen te staan, vooral vanuit het punt van inzicht, provisiestructuur en verkoopmethodes. Yarden zette in 2010 opnieuw belangrijke stappen in de verbetering van de dienstverlening. Dit resulteerde in een hogere klantwaardering. Uiteraard voldeed Yarden ook in 2010 aan de eisen van het Keurmerk Uitvaartzorg. In 2010 werkte Yarden werkte verder aan de ambitie om dé uitvaartorganisatie van Nederland te zijn, op basis van de positionering Iedere uitvaart uniek. Yarden. Kernbegrippen daarbij zijn het streven naar excellente dienstverlening en een passend aanbod van uitvaartdiensten in geheel Nederland. Deze ambitie blijft daarmee onveranderd onze drijfveer in ons werken en handelen. Financieel kende Yarden in 2010 een goed jaar met een bescheiden winst en een solide solvabiliteit. Er werd een positief resultaat behaald van 10.9 miljoen en de solvabiliteit bedroeg aan het eind van % van de vereiste solvabiliteit (2009: 451%). Yarden heeft daarmee in 2010 een solide financiële basis behouden. Het marktaandeel van Yarden Uitvaartzorg bleef nagenoeg gelijk, in een markt met sterke concurrentie. Belangrijkste oorzaak van het lagere aantal uitvaarten dan begroot, was het wegvallen van een contract voor uitvaarten met een externe onderneming, die ervoor koos om de uitvaarten in eigen beheer te gaan verzorgen. Overnames en uitbreiding van het aantal franchisenemers compenseerden het lagere sterftecijfer en het verminderd aantal uitvaarten voor derden. In 2010 verzorgde Yarden uitvaarten (in 2009 waren dat er ). Het marktaandeel van Yarden was gemiddeld in % (10,1% in 2009). Het aantal crematies binnen Yarden bleef ook nagenoeg gelijk: van crematies in 2009 naar in De aantallen van het crematorium Haarlem telden in 2010 volledig mee, aangezien Yarden in 2010 hiervan volledig eigenaar werd. Steeds vaker openen concurrenten nieuwe, kleinschalige crematoria zodat ook hier sprake is van een sterk concurrerende markt. Er is sprake van een stijgend crematiepercentage: in 2010 was dat 57,0% ( ,8%). Per saldo kwam INTRODUCTIE 6

7 Verslag van de Directie het marktaandeel van Yarden in crematies uit op 32% in 2010 (31 % in 2009). Bij de divisie Uitvaartverzekeringen werden de gevolgen van de wijzigende wet- en regelgeving doorgevoerd in onze processen. Zo werden verdere voorbereidingen getroffen voor Solvency II (wettelijk nog niet verplicht) en werd het Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen (BGFO) doorgevoerd in onze producten, processen en systemen. Intern realiseerde de divisie verdere verbeteringen in de bedrijfsvoering met het programma Continu Verbeteren. De samenwerking met Yarden Vereniging ontwikkelde zich in 2010 constructief en positief. Regionaal werden activiteiten op het gebied van voorlichting en bewustwording rondom de uitvaart afgestemd om gezamenlijk aan te bieden aan leden, klanten en geïnteresseerden. In het voorjaar hield Yarden een goed bezocht en gewaardeerd landelijk symposium met als thema Nazorg. In het voorjaar trok de jaarlijkse Yarden Open Dag weer veel bezoekers. Eind december zond Yarden opnieuw de Herinneringsminuut uit op landelijke en regionale tv-zenders. Dit initiatief had een hoge kijkdichtheid en kreeg een zeer hoge waardering. Ook de bijbehorende site (www.herinneringsminuut.nl) wordt goed bezocht en gewaardeerd. Divisie Uitvaartverzorging Uitvaartzorg Yarden verzorgde in 2010 ongeveer hetzelfde aantal uitvaarten als in Het lagere aantal uitvaarten dan begroot ontstond door een lagere landelijke sterfte dan verwacht en doordat een onderneming die uitvaarten door Yarden liet verzorgen het contract beëindigde. Deze daling werd gecompenseerd door een aantal overnames (Peters in Brunssum en Geerts in Assen) en een toename van het aantal franchisenemers. De markt voor uitvaarten was ook in 2010 een verdringingsmarkt met veel aanbieders. Het Keurmerk Uitvaartzorg, dat wordt bewaakt door de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU), heeft inmiddels een belangrijke positie verworven en biedt klanten zekerheid over de bedrijfsvoering van uitvaartondernemingen die met het Keurmerk werken. Yarden verzorgde in uitvaarten ( in 2009). Begroot was echter een grotere stijging van het aantal uitvaarten. Door het lagere aantal uitvaarten dan begroot, bleef ook het financieel resultaat van Uitvaartzorg achter bij de begroting. Om dit op te vangen zijn in 2010 meerdere maatregelen in gang gezet. Begin 2011 is een verdergaand reorganisatieplan opgesteld om het resultaat structureel te verbeteren. Uitgangspunt blijft uiteraard dat de dienstverlening aan klanten optimaal wordt ingevuld. Aanpassingen worden daarom vooral gezocht en gevonden in afslanking en stroomlijning van overhead en inrichting van de (ondersteunende) processen. Dit leidt tot een structurele teruggang binnen uitvaartzorg. In 2010 werd een groot onderzoek met klantenpanels gehouden om meer te weten over de drijfveren van consumenten bij het bepalen van hun keuze voor een uitvaartverzorger. De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt in onze marktbenadering. Belangrijke elementen daarin zijn het belang van de uitvaartverzekering en meer nadruk op lokale marktbenadering. Uitvaartzorg franchise In 2010 is het franchisekanaal opnieuw gegroeid. Aan het eind van 2010 waren zestien franchisenemers actief voor Yarden; ultimo 2009 waren dat er twaalf. Hiermee biedt Yarden op steeds meer plaatsen uitvaartzorg en komt landelijke dekking steeds dichterbij. De doelstelling blijft om het aantal franchisenemers in enkele jaren te laten uitgroeien naar dertig. Uitvaartfaciliteiten: crematoria, begraafplaatsen en uitvaartcentra Begin 2010 nam Yarden de resterende aandelen in het crematorium Haarlem over van de gemeente Haarlem. Yarden bezit nu 100% van de aandelen. In enkele crematoria plaatste Yarden filters bij de ovens, in het kader van de regelgeving voor emissie van crematoria. INTRODUCTIE 7

8 Verslag van de Directie Vóór het eind van 2012 zullen alle Yarden crematoria over deze filters beschikken. Het financieel resultaat van Uitvaartfaciliteiten was in 2010 uitstekend. Dit is ook nodig gezien de vele investeringen die nodig zijn om onze voorzieningen zowel technisch als qua beleving op een dusdanig niveau te brengen dat onze gebouwen voldoen aan de criteria voor excellente dienstverlening. In 2010 werd een start gemaakt met verbetering van efficiency van processen in de crematoria. Deze extra ruimte zal worden benut om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. In 2009 ging een proef van start voor de herinrichting van onze crematoria. Daarbij zijn verschillende deelaspecten van de beleving tijdens de uitvaartdienst onderzocht, zoals licht, kleur, geluid en geur. Vervolgens is bekeken welke rol deze aspecten spelen tijdens de uitvaartdienst. Het doel is een nieuwe (deels flexibele) inrichting van onze crematoria, die bijdraagt aan een passende beleving van een uitvaartdienst door de bezoekers en de nabestaanden. In 2010 werd een aantal crematoria op basis van deze benadering opnieuw ingericht. Zo werden in Groningen, Gouda en Schiedam kleinere verbouwingen gerealiseerd. Crematorium Slangenburg in Doetinchem wordt als eerste crematorium grootschalig ingericht op basis van deze nieuwe benadering, Feeling Environment genaamd. Op 4 maart 2011 vond de heropening plaats. Divisie Uitvaartverzekeringen Distributie van verzekeringen Verzekeringen kende in 2010 een goed jaar. De begrote verkoopresultaten werden overtroffen. De verkoop via eigen verkoopadviseurs verliep goed, net als de distributie via intermediairs. De nieuwe kanalen (e-mediairs en wholesale) nemen een nog relatief bescheiden positie in. Yarden verkocht in 2010 verzekeringen via eigen verkoopadviseurs, assurantie tussenpersonen, allianties/ volmachten, verenigingen en internet. Naar aanleiding van onderzoek uit 2009 is de distributie van onze uitvaartverzekeringen in 2010 opnieuw aangescherpt. Yarden focust op die kanalen waar Yarden met een goede ondersteuning een redelijk volume kan bereiken. Voor kanalen met lagere volumes pakt de verhouding tussen kosten en baten al snel minder gunstig uit. Polisadministratie Na de invoering van het geautomatiseerde incassoproces in 2009, lag de aandacht in 2010 op het snel en efficiënt bedienen van klanten. De performancecijfers op het gebied van afhandeling van polissen en verzoeken van wijzigingen gaven een positief beeld. De klantwaardering steeg in Beleggingen en rente De verhouding in de beleggingsmix bleef in 2010 onveranderd. Om de beleggingen goed te laten aansluiten op de verplichtingen, vond een verdere matching plaats van beleggingen en verplichtingen. Daarbij werd vooral gelet op de inrichting van de beleggingen, gerelateerd aan de rente(ontwikkeling). Een swap-constructie werd ingezet om een nog betere afstemming van duration van bezittingen en verplichtingen te realiseren. Voor het beheer van de beleggingen, dat is uitbesteed aan een fiduciair manager, vond in 2010 (na vijf jaar) een aanbesteding plaats. Na een uitgebreide selectieprocedure viel eind 2010 het besluit: Kempen Capital Management nv gaat de komende jaren het fiduciair management van Yarden uitvoeren. De directie liet zich afgelopen jaar ondersteunen door een beleggingscommissie met externe deskundigen, net als in voorgaande jaren. Op basis van een aangescherpt profiel werd de beleggingscommissie met één lid uitgebreid. Personele ontwikkelingen De medewerkertevredenheid is in 2010 vier keer gemeten. De uitkomsten bewogen zich rondom de benchmark. Voor het eerst bleef het geconsolideerde ziekteverzuim onder de 5% met een daling bij alle onderdelen van Yarden. Financieel resultaat Beide divisies (Uitvaartverzekeringen en Uitvaartverzorging) behaalden in 2010 een positief resultaat. De resultaten binnen de divisie INTRODUCTIE 8

9 Verslag van de Directie Uitvaartverzorging waren wisselend. Het resultaat van het onderdeel Uitvaartzorg bleef achter bij de begroting. Vooral door lagere aantallen uitvaarten dan begroot en het onvoldoende verminderen van beschikbare capaciteit (direct en in ondersteuning) werd een lager resultaat behaald. Bij Uitvaartfaciliteiten daarentegen werd een hoger resultaat behaald dan begroot. Meer crematies en een hogere omzet per crematie, gecombineerd met de eerste effecten van efficiëntere inzet, lagen hieraan ten grondslag. Ook verzekeringen kon in 2010 een positief resultaat bijschrijven, echter wel iets lager dan begroot. Belangrijkste oorzaken hiervoor waren de beleggingsresultaten (mede als gevolg van de lage rentestand) en het afboeken van retourprovisies. Yarden blijft zich inzetten om de verschuldigde retourprovisie te innen. Yarden heeft net als in voorgaande jaren een solvabiliteit die ruim hoger is dan de wettelijke vereisten conform de eisen van WFT en Solvency I. Yarden heeft ook ruim voldoende solvabiliteit om te voldoen aan de vereisten van Solvency II. Dit is formeel nog niet verplicht, maar al wel berekend voor Yarden. Corporate governance De directie en de Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de vennootschap en leggen hierover verantwoording af aan de Algemene Vergadering. De risicobeheersingstructuur is verankerd in het reglement van de Raad van Commissarissen van Yarden. Yarden heeft uit effectiviteitsoverwegingen ervoor gekozen de Corporate Governance Code Frijns niet onverkort toe te passen. Deze code heeft echter wel als leidraad gediend voor de algemene Governance structuur en voor het reglement van de Raad van Commissarissen, waarin onder andere zijn opgenomen: de profielschets voor de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen; het rooster van aftreden voor leden van de Raad van Commissarissen; het reglement voor de auditcommissie van de Raad van Commissarissen; het reglement voor de benoemings- en remuneratiecommissie van de Raad van Commissarissen. Yarden Vereniging Elk jaar reikt Yarden een prijs uit. Het ene jaar is dat de Yarden Stimulans, het andere jaar de Yarden Prijs. In 2010 vond voor de tweede keer de uitreiking van de Yarden Stimulans plaats. Yarden heeft deze prijs in het leven geroepen om vernieuwende ideeën op het gebied van dienstverlening rondom de uitvaart te stimuleren. In 2010 won het initiatief de knoop van parlamore en werd op het symposium Nazorg de stimulans uitgereikt. Ook in 2010 vonden in alle regio s weer vele activiteiten plaats. De activiteiten werden georganiseerd en ondersteund door vrijwilligers, in samenwerking met de medewerkers van Yarden. Voorbeelden van deze activiteiten zijn herdenkingsconcerten, themalezingen en toneelstukken voor de jeugd. Vanuit een landelijke menukaart kunnen regio s Yarden activiteiten aanbieden aan leden en geïnteresseerden in hun regio. In het voorjaar 2010 organiseerde de Vereniging het symposium Nazorg. Het symposium werd goed bezocht en gewaardeerd. Vooruitblik De uitvaartbranche blijft competitief. Om een voorsprong op de concurrentie op te bouwen en klanten tevreden te stellen, wil Yarden verdere stappen zetten in de kwaliteit van dienstverlening. Deze inspanningen zullen zichtbaar worden in onze gebouwen en in de uitstraling en de dienstverlening van onze medewerkers. Dit alles doen we om tegemoet te komen aan de wensen van de klant. Daarmee willen we invulling geven aan onze ambitie om dé uitvaartorganisatie van Nederland te zijn. Om te kunnen blijven investeren in onze dienstverlening willen we het operationele financiële resultaat verbeteren. Met name in Uitvaartzorg zullen de kosten daarom eerst naar beneden moeten gaan om zodoende de benodigde ruimte te verkrijgen. Vervolgens zullen we investeren in INTRODUCTIE 9

10 Verslag van de Directie klantsystemen (software, internet) om op een moderne wijze te kunnen inspelen op behoeften bij klanten. Binnen de sterk concurrerende markt zal Yarden zich in 2011 inzetten voor behoud van marktaandeel. De verbeterende service moet leiden tot groei, doordat meer klanten bewust gaan kiezen voor de dienstverlening van Yarden. Financieel zet Yarden in 2011 in op versterking van het resultaat, met name bij Uitvaartzorg. Een herstructurering zal daartoe in 2011 worden doorgevoerd. Yarden heeft met haar solvabiliteit van eind 2010 een solide basis. De beleggingsrendementen blijven echter onzeker. De dienstverlening van Yarden kan alleen worden gerealiseerd door de inzet van betrokken, professionele medewerkers die waarde toevoegen voor de klant. Gelukkig heeft Yarden veel medewerkers die over deze kwaliteiten beschikken. De directie spreekt haar waardering uit voor de inzet en betrokkenheid die zij ook in 2010 hebben getoond. Almere, 24 maart 2010 Drs. P.N. van Wageningen, Directievoorzitter Yarden Personalia Hoofdbestuur Vereniging Yarden Mr.Ir.Ing. H. L. Tiesinga MSc, voorzitter Mevrouw drs. R. M. Zwetsman-Kooistra, vice-voorzitter en secretaris H. Slomp RA, penningmeester B.A. Rutenfrans Drs. P.G.A van den Kerkhoff RA Bestuur Stichting Yarden Mr. P.P.M. Wijnands, voorzitter Drs. P.N. van Wageningen, secretaris en penningmeester Ir. A. Langstraat MSc Mr.Ir.Ing. H.L. Tiesinga MSc H. Slomp RA Raad van Commissarissen Yarden Holding bv en Yarden Uitvaartverzekeringen nv Ir. A. Langstraat MSc, voorzitter Drs. J.G. Baaij P.P.A. van der Priem Mevr. Drs. J. Schraverus Drs. C.H. Tesselhoff G. Visser Directie Yarden Drs. P.N. van Wageningen, statutair directeur Yarden Holding bv J.W. van Holst RA, statutair directeur Uitvaartverzekeringen nv Mevrouw S.D. Franken-van Velzen, statutair directeur Uitvaartzorg bv en Uitvaartfaciliteiten bv n.w. de Boer RA RC RE, directeur Financiën & Informatiemanagement Gemeenschappelijke Ondernemings Raad Mevr. H.E. Boerhoop-Raven, voorzitter Mevr. I. de Bruin-Muntjewerff, secretaris Mevr. J.T. Jepma-Kooistra A. de Vries A.T.M. Amende Mevr. M.J.M. van Kooten R.W.H.I. Freriks Mevr. C.T. van Duijne-Brouwer J. van Putten J.P. van As W.E. Ritstier INTRODUCTIE 10

11 Kerncijfers BEDRAGEN X (M.U.V. AANTALLEN EN PROCENTEN) Aantal leden Verzekerd bedrag Solvabiliteit verzekeringsbedrijf (Solvency I) 399% 451% Beleggingen Aantal uitvaarten Zorgbedrijf Uitvaartfaciliteiten Verzekerde leden Personeel in aantal FTE s Omzet Uitvaarten Premies Beleggingsopbrengsten Netto resultaat

12 Geconsolideerde balans Per 31 december 2010 (voor verwerking resultaatbestemming) bedragen x Referentie Activa Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Overlopende acquisitiekosten Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totale activa bedragen x Referentie Passiva Groepsvermogen Voorzieningen Technische voorzieningen Overige voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totale passiva

13 Geconsolideerde winst- en verliesrekening bedragen x Referentie Opbrengsten Premieopbrengsten verzekeringen Omzet uitvaartfaciliteiten Omzet zorgvaart zorg Opbrengst uit beleggingen Totaal opbrengsten Lasten Technische lasten Verkoopkosten Inkoopkosten Personeelskosten Afschrijvingen Overige bedrijfskosten Totaal lasten Groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor rente en belasting Rentebaten Rentelasten Saldo rente (2.013) (1.736) Groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting Belastingen groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Resultaat deelnemingen Groepsresultaat na belastingen Aandeel derden na belastingen (140) (162) Resultaat na belastingen

14 Geconsolideerd kasstroomoverzicht bedragen x Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat na belastingen Aanpassingen voor: Afschrijvingen Mutatie herwaarderingsreserve Mutatie ongerealiseerde beleggingsresultaten (34.956) (17.790) Mutatie overlopende acquisitiekosten (14.728) Mutatie verzekeringstechnische voorzieningen Mutatie overige voorzieningen (397) Mutaties in werkkapitaal (832) Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen Investeringen in vaste activa (8.130) (11.582) Investeringen (en overname) in overige financiële beleggingen ( ) ( ) Desinvesteringen Desinvesteringen in vaste activa Desinvesteringen in overige financiële beleggingen Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten (23.763) (28.154) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie aandelenkapitaal - 35 Mutatie aandeel derden 99 (71) Mutatie agioreserve Mutatie langlopende schulden (775) Mutatie liquide middelen (5.667) Saldo liquide middelen per Saldo liquide middelen per

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

De kleuren van OVO Jaarverslag Jaarrekening 2011

De kleuren van OVO Jaarverslag Jaarrekening 2011 De kleuren van OVO Jaarverslag Jaarrekening 2011 1 OVO biedt, als onderlinge verzekeraar en deskundig partner van overheden, continuïteit voor beheersing van fraude- en aansprakelijkheidsrisico s, in goede

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 INHOUD Profiel 4 Missie en Visie 8 Strategie 12 Jaarverslag 22 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 28 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2011 30

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds Jaarverslag 2003 Stichting Philips Pensioenfonds Inhoud 75 e verslagjaar Kerncijfers, Structuur en Personalia 3 Verslag College van Beheer 9 Beleggingen 15 Pensioenen 18 Actuarieel verslag 21 Verzekerden

Nadere informatie

14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Algemene aspecten. Milieuaspecten. Sociale aspecten. Economische aspecten. Marketing.

14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Algemene aspecten. Milieuaspecten. Sociale aspecten. Economische aspecten. Marketing. 2 Inhoud Directieverslag 5 Voorwoord Profiel van Energiewacht Kernactiviteiten Organisatiestructuur Interne structuur en personele bezetting 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Algemene aspecten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Kerncijfers jaar jaar jaar jaar jaar (Bedragen in miljoenen euro s) 2009 2008 2007 Balansgegevens Balanstotaal 10.847,4 11.055,4 11.009,5 10.934,1 10.118,8 Kredieten

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

Algemene Friese Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij. Zevenwouden U.A.

Algemene Friese Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij. Zevenwouden U.A. Algemene Friese Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij Zevenwouden U.A. Jaarstukken 2014 Zevenwouden Jaarstukken 2014 Inhoud Jaarverslag... 3 Bestuursorganen... 3 Bedrijfsstructuur Zevenwouden & Noorderlinge...

Nadere informatie

Stichting BASF Pensioenfonds

Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem Postbus 1019, 6801 MC Arnhem Telefoon: 026-3717 159 Telefax: 026-3717 246 Internetsite: www.basfpensioenfonds.nl

Nadere informatie

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014 ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014 2 INHOUDSOPGAVE Personalia 4 Kerncijfers 5 Preadvies van de Raad van Commissarissen 6 Directieverslag 8 JAARREKENING 14 Balans per 31 december 15

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

begrijpt mensen Wat er ook gebeurt

begrijpt mensen Wat er ook gebeurt begrijpt mensen Wat er ook gebeurt In 2010 is de aanzet gegeven voor een reclamecampagne met als thema FATUM begrijpt mensen. Deze activiteiten hebben enerzijds het karakter van een branding, anderzijds

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds Imtech Het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Imtech heeft het genoegen u het verslag over het boekjaar 2009 aan te bieden, welke is opgesteld overeenkomstig het

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo

Stichting Pensioenfonds Forbo Stichting Pensioenfonds Forbo Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 8 2 Bestuursverslag 9 2.1 Bestuurlijke beschouwing 9 2.2 Pensioenbeleid

Nadere informatie

Triodos Vastgoedfonds

Triodos Vastgoedfonds Triodos Vastgoedfonds Jaarverslag 2011 TLIM Duurzaam vastgoed Duurzaam vastgoed houdt rekening met het efficiënt gebruik van middelen en de impact op het individu en het milieu gedurende de hele levenscyclus

Nadere informatie

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014 Tijd voor Ziel in de Zorg Jaarverslag VvAA 2014 In dit jaarverslag zijn onder andere foto s van onze leden afgebeeld, dit uiteraard met toestemming van de betreffende leden. Inhoudsopgave 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 ZLM verzekeringen

Jaarverslag 2008 ZLM verzekeringen Jaar verslag 28 Jaarverslag 28 ZLM verzekeringen INHOUD Advies van de Raad van Commissarissen Kerncijfers Personalia Verslag van de directie Financiële resultaten Risicomanagement Verslag van de Raad van

Nadere informatie

De essentie van 2004. het jaarverslag

De essentie van 2004. het jaarverslag De essentie van het jaarverslag Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur 2 Bericht van de Raad van Commissarissen 3 Profiel van Essent N.V. 4 Kerncijfers 5 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen

Jaarverslag 2014. Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen 3 Inhoud Jaarverslag 2014 Personalia 6 Kerncijfers 7 Corporate Governance 12 Samenstelling van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie