Financieel jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel jaarverslag"

Transcriptie

1 10 Financieel jaarverslag

2 Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen 4 Verslag van de Directie 6 Personalia 10 Kerncijfers 11 Jaarrekening 2010 Geconsolideerde balans 12 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 13 Overzicht van de toename van het eigen vermogen 15 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 16 Overige toelichting geconsolideerd 21 Risicoparagraaf 22 Toelichting op de geconsolideerde balans 25 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 37 Vennootschappelijke balans 40 Vennootschappelijke winst- en verliesrekening 40 Toelichting op de vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening 41 Overige gegevens 46 Statutaire resultaatbestemming 46 Voorstel tot resultaatbestemming 46 Accountantsverklaring Accountantsverklaring 47 Inhoud 2

3 Voorwoord Iedere uitvaart uniek. Yarden. De persoonlijke invulling van de uitvaart is wat Yarden drijft. Hieruit spreekt onze ambitie om de wensen van klanten alle ruimte te geven bij het invullen van hun uitvaart. Bewust staat Yarden achteraan in het motto. Immers, de klant staat centraal, en Yarden maakt de invulling van de uitvaart waar. Uit ons motto spreekt de ambitie om dé uitvaartorganisatie van Nederland te zijn. Ook in 2010 hebben we vanuit dit motto onze dienstverlening verbeterd. Dat de klanten dit ook zo ervaren blijkt uit de stijgende klantwaardering, die we bij al onze onderdelen terugzien. Dat is mooi, maar we willen verder stijgen in beleving en klantwaardering. Daar blijven onze inspanningen voortdurend op gericht. Net als vorige jaren waren er in 2010 weer vele activiteiten op het gebied van voorlichting en bewustwording. Het thema van die activiteiten was net als in 2009 nazorg. Dit thema is op vele manieren in te vullen. Vandaar dat we daaraan extra aandacht hebben besteed, onder andere via een groot congres in het voorjaar 2010 met nazorg als onderwerp. Het jaarverslag van Yarden geeft uiteraard ook een beeld van het reilen en zeilen van Yarden in Financieel gezien was het een jaar waarin Yarden op eigen kracht gezond is gebleven. Dit blijkt uit een bescheiden winst (iets hoger dan in 2009) en een solide solvabiliteit. Ik hoop dat u dit jaarverslag kunt gebruiken om een helder beeld te krijgen van Yarden in En wellicht krijgt u inspiratie om over uw eigen uitvaartwensen na te denken en deze vast te leggen. Drs. P.N. van Wageningen, Directievoorzitter Yarden De missie van Yarden Yarden wil dé uitvaartorganisatie van Nederland zijn. Yarden biedt landelijk diensten en producten rondom de uitvaart, waarbij de wens van de klant voorop staat. Yarden wil excelleren in dienstverlening en streeft naar een hoge klanttevredenheid. De binding met Yarden Vereniging biedt daarbij meerwaarde: via de Vereniging geeft Yarden vorm aan voorlichting en bewustwording rondom het levenseinde. INTRODUCTIE 3

4 Verslag van de Raad van Commissarissen Hierbij bieden wij het verslag van de Raad van Commissarissen over het jaar 2010 aan. De jaarrekening is gecontroleerd door KPMG accountants en op 8 april 2011 voorzien van een goedkeurende controleverklaring. Deze is toegevoegd aan de overige gegevens bij de jaarrekening op pagina 47. De Raad stemt in met het voorstel van de directie om, na de dividenduitkering aan de houders van prioriteitsaandelen, de winst over 2010 ad. 10,9 miljoen toe te voegen aan het eigenvermogen van de vennootschap. Wij adviseren de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de jaarrekening aldus vast te stellen en decharge te verlenen aan de leden van de directie. De economische situatie verbeterde in 2010, maar een verder herstel blijft nog steeds onzeker. De gevolgen voor Yarden van de financiële en economische crisis, die in 2008 bijna wereldwijd ontstond, werkten ook in 2010 door, met name in de lage rentestand. Yarden kwam financieel gezien 2010 goed door, mede vanwege beleggingen met een goede afstemming op de verplichtingen en de rente. De Raad besteedde veel tijd en aandacht aan de financiële situatie. Naast aandacht voor de solvabiliteit van Yarden Verzekeringen (die dankzij het beleid van de afgelopen jaren ook in 2010 op een niveau kon blijven dat ruimschoots voldoet aan de gestelde eisen), gaf de Raad in de tweede helft van het jaar extra aandacht aan de operationele resultaten van het uitvaartzorgbedrijf. Deze resultaten waren lager dan begroot, doordat er minder uitvaarten werden verzorgd dan gepland en kostenniveau onvoldoende naar beneden werd bijgesteld. andere specifiek in op het Meerjarenplan , de investeringen in en het onderhoud van de crematoria en uitvaartcentra, de marketing- en distributiestrategie van het verzekeringsbedrijf, de marktontwikkelingen en groeistrategie binnen uitvaartzorg, het personeelsbeleid en ontwikkeling, de corporate governance binnen Yarden, de gevolgen van Solvency II, procedures rond de incasso van retourprovisies, nieuwe uitvaarttechnieken en het interne dividendbeleid. Na toetsing gaf de Raad goedkeuring aan het voorstel van de directie tot overname van het uitvaartbedrijf Geerts in Assen. De Raad van Commissarissen vergaderde in 2010 zes maal in aanwezigheid van de directie. In de voorjaarsvergadering is onder meer het jaarverslag 2009 besproken en vastgesteld, en in de najaarsvergadering het jaarplan en begroting voor het jaar In de tussenliggende vergaderingen besprak de Raad van Commissarissen, naast de hiervoor vermelde actuele en algemene beleidsonderwerpen, de kwartaalrapportages over de gang van zaken in de organisatie. Verder vergaderde de Raad in 2010 enige malen onderling. Daarin werd vooroverleg over agendapunten gepleegd en de gang van zaken binnen de Raad besproken en geëvalueerd. De Raad besteedde veel aandacht aan dit onderwerp en belegde er een extra vergadering over. Na overleg stelde de directie een aanvullend plan op om de resultaten van uitvaartzorg te verbeteren. In de vergaderingen van de auditcommissie en de reguliere raadsvergaderingen liet de Raad zich informeren over de ontwikkelingen binnen de organisatie. De Raad ging onder Op 28 april 2010 vond de Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats. De vergadering stelde de jaarrekening 2009 vast en verleende decharge aan de statutaire directie en de Raad van Commissarissen van Yarden Holding BV voor het gevoerde beleid en het gehouden toezicht over In het najaar sprak de Raad in een aparte bijeenkomst met de aandeelhouders over de visie op Yarden en de strategie van het bedrijf. INTRODUCTIE 4

5 Verslag van de Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen was vertegenwoordigd bij de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Yarden, die op 5 juni 2010 werd gehouden. In aanwezigheid van de directie sprak de Raad enkele malen met de Ondernemingsraad conform de Wet op de Ondernemingsraden over de strategie en de ontwikkelingen binnen Yarden. voorgaande jaren, het eigen functioneren onderzocht en geëvalueerd. De Raad van Commissarissen is de medewerkers en de directie erkentelijk voor de getoonde inzet en betrokkenheid in Vanuit de focus op dienstverlening wenst de Raad alle medewerkers van Yarden in 2011 veel energie en succes bij de invulling van de missie van Yarden. De auditcommissie kwam in 2010 vier keer bijeen, onder andere om de jaarstukken voor te bespreken, de kwartaalrapportages te bespreken en om meer in detail de gevolgen van de kredietcrisis voor Yarden Verzekeringen te evalueren. De auditcommissie deed steeds verslag van haar werkzaamheden aan de Raad van Commissarissen. De remuneratie- en benoemingscommissie kwam een aantal malen bijeen, onder meer om de directiebeloning te bespreken. Ook deze commissie bracht verslag uit aan de raad. De samenstelling van de Raad wijzigde in De heer Hilbers was aftredend en gaf aan zich niet herkiesbaar te willen stellen. De heer Hilbers was in 2006 op voordracht van de Ondernemingsraad benoemd in de Raad. Hij heeft in de periode van zijn lidmaatschap een wezenlijke bijdrage geleverd aan de Raad en heeft tevens regelmatig contact gehad met de Ondernemingsraad over de voortgang van belangrijke onderwerpen binnen Yarden. Yarden is de heer Hilbers zeer erkentelijk voor zijn bijdrage. Op aanbeveling van de Ondernemingsraad heeft de Raad mevrouw Schraverus voorgedragen voor benoeming in de raad. De heer Langstraat (voorzitter van de Raad) was aftredend en herkiesbaar, en is door de Raad voorgedragen voor herbenoeming. Beiden werden in de Algemene Vergadering van aandeel houders benoemd, respectievelijk herbenoemd. De heer Langstraat blijft voorzitter van de Raad. Almere, 31 maart 2011 De Raad van Commissarissen Ir. A. Langstraat MSc, voorzitter Drs. J.G. Baaij Drs. A.H. Hilbers P.P.A. van der Priem Drs. C.H. Tesselhoff G. Visser Aftredend De eisen die aan het toezicht worden gesteld vragen een actieve invulling van het commissariaat. De Raad van Commissarissen van Yarden heeft in 2010 op die basis invulling gegeven aan het toezicht. Enerzijds heeft de Raad de reguliere gang van zaken in de organisatie gevolgd en anderzijds speciale aandacht geschonken aan specifieke deelgebieden. Ook heeft de Raad in 2010, net als in INTRODUCTIE 5

6 Verslag van de Directie Yarden zette in 2010 opnieuw belangrijke stappen in de verbetering van de dienstverlening. Het resultaat was een hogere klantwaardering. Dat past bij de ambitie van Yarden om dé uitvaartorganisatie van Nederland te zijn. Yarden in 2010 op hoofdlijnen Algemene maatschappelijke tendensen werken uiteraard ook door in de uitvaartbranche. In 2010 waren er verschillende elementen van invloed op het functioneren van Yarden. De belangrijkste waren de toename van actieve en bewuste consumenten, het toenemend gebruik van publieke opinie en de nieuwe media, en de roep om transparantie. Daarnaast zijn de algemene economische ontwikkelingen van invloed. In de uitvaartbranche was ook in 2010 sprake van veel aanbieders. Naast een aantal grote landelijke ondernemingen zijn er veel regionale en lokale ondernemingen actief. Verder was de sterfte in 2010 lager dan vooraf door het CBS geprognosticeerd. Voor crematoria zette de ontwikkeling naar meer en kleinschaliger vestigingen door. Ook was er opnieuw sprake van een stijging van het crematiepercentage. Gaandeweg groeit het crematiepercentage naar 60%. In de verzekeringsomgeving waren ontwikkelingen op het gebied van transparantie en provisie belangrijke elementen. Vanuit het ministerie van Financiën is nieuwe regelgeving te verwachten. De branche heeft daar zelf nog de mogelijkheid van inspraak en beïnvloeding. De uitvaartverzekeringen zijn de afgelopen jaren nadrukkelijker in de aandacht komen te staan, vooral vanuit het punt van inzicht, provisiestructuur en verkoopmethodes. Yarden zette in 2010 opnieuw belangrijke stappen in de verbetering van de dienstverlening. Dit resulteerde in een hogere klantwaardering. Uiteraard voldeed Yarden ook in 2010 aan de eisen van het Keurmerk Uitvaartzorg. In 2010 werkte Yarden werkte verder aan de ambitie om dé uitvaartorganisatie van Nederland te zijn, op basis van de positionering Iedere uitvaart uniek. Yarden. Kernbegrippen daarbij zijn het streven naar excellente dienstverlening en een passend aanbod van uitvaartdiensten in geheel Nederland. Deze ambitie blijft daarmee onveranderd onze drijfveer in ons werken en handelen. Financieel kende Yarden in 2010 een goed jaar met een bescheiden winst en een solide solvabiliteit. Er werd een positief resultaat behaald van 10.9 miljoen en de solvabiliteit bedroeg aan het eind van % van de vereiste solvabiliteit (2009: 451%). Yarden heeft daarmee in 2010 een solide financiële basis behouden. Het marktaandeel van Yarden Uitvaartzorg bleef nagenoeg gelijk, in een markt met sterke concurrentie. Belangrijkste oorzaak van het lagere aantal uitvaarten dan begroot, was het wegvallen van een contract voor uitvaarten met een externe onderneming, die ervoor koos om de uitvaarten in eigen beheer te gaan verzorgen. Overnames en uitbreiding van het aantal franchisenemers compenseerden het lagere sterftecijfer en het verminderd aantal uitvaarten voor derden. In 2010 verzorgde Yarden uitvaarten (in 2009 waren dat er ). Het marktaandeel van Yarden was gemiddeld in % (10,1% in 2009). Het aantal crematies binnen Yarden bleef ook nagenoeg gelijk: van crematies in 2009 naar in De aantallen van het crematorium Haarlem telden in 2010 volledig mee, aangezien Yarden in 2010 hiervan volledig eigenaar werd. Steeds vaker openen concurrenten nieuwe, kleinschalige crematoria zodat ook hier sprake is van een sterk concurrerende markt. Er is sprake van een stijgend crematiepercentage: in 2010 was dat 57,0% ( ,8%). Per saldo kwam INTRODUCTIE 6

7 Verslag van de Directie het marktaandeel van Yarden in crematies uit op 32% in 2010 (31 % in 2009). Bij de divisie Uitvaartverzekeringen werden de gevolgen van de wijzigende wet- en regelgeving doorgevoerd in onze processen. Zo werden verdere voorbereidingen getroffen voor Solvency II (wettelijk nog niet verplicht) en werd het Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen (BGFO) doorgevoerd in onze producten, processen en systemen. Intern realiseerde de divisie verdere verbeteringen in de bedrijfsvoering met het programma Continu Verbeteren. De samenwerking met Yarden Vereniging ontwikkelde zich in 2010 constructief en positief. Regionaal werden activiteiten op het gebied van voorlichting en bewustwording rondom de uitvaart afgestemd om gezamenlijk aan te bieden aan leden, klanten en geïnteresseerden. In het voorjaar hield Yarden een goed bezocht en gewaardeerd landelijk symposium met als thema Nazorg. In het voorjaar trok de jaarlijkse Yarden Open Dag weer veel bezoekers. Eind december zond Yarden opnieuw de Herinneringsminuut uit op landelijke en regionale tv-zenders. Dit initiatief had een hoge kijkdichtheid en kreeg een zeer hoge waardering. Ook de bijbehorende site ( wordt goed bezocht en gewaardeerd. Divisie Uitvaartverzorging Uitvaartzorg Yarden verzorgde in 2010 ongeveer hetzelfde aantal uitvaarten als in Het lagere aantal uitvaarten dan begroot ontstond door een lagere landelijke sterfte dan verwacht en doordat een onderneming die uitvaarten door Yarden liet verzorgen het contract beëindigde. Deze daling werd gecompenseerd door een aantal overnames (Peters in Brunssum en Geerts in Assen) en een toename van het aantal franchisenemers. De markt voor uitvaarten was ook in 2010 een verdringingsmarkt met veel aanbieders. Het Keurmerk Uitvaartzorg, dat wordt bewaakt door de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU), heeft inmiddels een belangrijke positie verworven en biedt klanten zekerheid over de bedrijfsvoering van uitvaartondernemingen die met het Keurmerk werken. Yarden verzorgde in uitvaarten ( in 2009). Begroot was echter een grotere stijging van het aantal uitvaarten. Door het lagere aantal uitvaarten dan begroot, bleef ook het financieel resultaat van Uitvaartzorg achter bij de begroting. Om dit op te vangen zijn in 2010 meerdere maatregelen in gang gezet. Begin 2011 is een verdergaand reorganisatieplan opgesteld om het resultaat structureel te verbeteren. Uitgangspunt blijft uiteraard dat de dienstverlening aan klanten optimaal wordt ingevuld. Aanpassingen worden daarom vooral gezocht en gevonden in afslanking en stroomlijning van overhead en inrichting van de (ondersteunende) processen. Dit leidt tot een structurele teruggang binnen uitvaartzorg. In 2010 werd een groot onderzoek met klantenpanels gehouden om meer te weten over de drijfveren van consumenten bij het bepalen van hun keuze voor een uitvaartverzorger. De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt in onze marktbenadering. Belangrijke elementen daarin zijn het belang van de uitvaartverzekering en meer nadruk op lokale marktbenadering. Uitvaartzorg franchise In 2010 is het franchisekanaal opnieuw gegroeid. Aan het eind van 2010 waren zestien franchisenemers actief voor Yarden; ultimo 2009 waren dat er twaalf. Hiermee biedt Yarden op steeds meer plaatsen uitvaartzorg en komt landelijke dekking steeds dichterbij. De doelstelling blijft om het aantal franchisenemers in enkele jaren te laten uitgroeien naar dertig. Uitvaartfaciliteiten: crematoria, begraafplaatsen en uitvaartcentra Begin 2010 nam Yarden de resterende aandelen in het crematorium Haarlem over van de gemeente Haarlem. Yarden bezit nu 100% van de aandelen. In enkele crematoria plaatste Yarden filters bij de ovens, in het kader van de regelgeving voor emissie van crematoria. INTRODUCTIE 7

8 Verslag van de Directie Vóór het eind van 2012 zullen alle Yarden crematoria over deze filters beschikken. Het financieel resultaat van Uitvaartfaciliteiten was in 2010 uitstekend. Dit is ook nodig gezien de vele investeringen die nodig zijn om onze voorzieningen zowel technisch als qua beleving op een dusdanig niveau te brengen dat onze gebouwen voldoen aan de criteria voor excellente dienstverlening. In 2010 werd een start gemaakt met verbetering van efficiency van processen in de crematoria. Deze extra ruimte zal worden benut om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. In 2009 ging een proef van start voor de herinrichting van onze crematoria. Daarbij zijn verschillende deelaspecten van de beleving tijdens de uitvaartdienst onderzocht, zoals licht, kleur, geluid en geur. Vervolgens is bekeken welke rol deze aspecten spelen tijdens de uitvaartdienst. Het doel is een nieuwe (deels flexibele) inrichting van onze crematoria, die bijdraagt aan een passende beleving van een uitvaartdienst door de bezoekers en de nabestaanden. In 2010 werd een aantal crematoria op basis van deze benadering opnieuw ingericht. Zo werden in Groningen, Gouda en Schiedam kleinere verbouwingen gerealiseerd. Crematorium Slangenburg in Doetinchem wordt als eerste crematorium grootschalig ingericht op basis van deze nieuwe benadering, Feeling Environment genaamd. Op 4 maart 2011 vond de heropening plaats. Divisie Uitvaartverzekeringen Distributie van verzekeringen Verzekeringen kende in 2010 een goed jaar. De begrote verkoopresultaten werden overtroffen. De verkoop via eigen verkoopadviseurs verliep goed, net als de distributie via intermediairs. De nieuwe kanalen (e-mediairs en wholesale) nemen een nog relatief bescheiden positie in. Yarden verkocht in 2010 verzekeringen via eigen verkoopadviseurs, assurantie tussenpersonen, allianties/ volmachten, verenigingen en internet. Naar aanleiding van onderzoek uit 2009 is de distributie van onze uitvaartverzekeringen in 2010 opnieuw aangescherpt. Yarden focust op die kanalen waar Yarden met een goede ondersteuning een redelijk volume kan bereiken. Voor kanalen met lagere volumes pakt de verhouding tussen kosten en baten al snel minder gunstig uit. Polisadministratie Na de invoering van het geautomatiseerde incassoproces in 2009, lag de aandacht in 2010 op het snel en efficiënt bedienen van klanten. De performancecijfers op het gebied van afhandeling van polissen en verzoeken van wijzigingen gaven een positief beeld. De klantwaardering steeg in Beleggingen en rente De verhouding in de beleggingsmix bleef in 2010 onveranderd. Om de beleggingen goed te laten aansluiten op de verplichtingen, vond een verdere matching plaats van beleggingen en verplichtingen. Daarbij werd vooral gelet op de inrichting van de beleggingen, gerelateerd aan de rente(ontwikkeling). Een swap-constructie werd ingezet om een nog betere afstemming van duration van bezittingen en verplichtingen te realiseren. Voor het beheer van de beleggingen, dat is uitbesteed aan een fiduciair manager, vond in 2010 (na vijf jaar) een aanbesteding plaats. Na een uitgebreide selectieprocedure viel eind 2010 het besluit: Kempen Capital Management nv gaat de komende jaren het fiduciair management van Yarden uitvoeren. De directie liet zich afgelopen jaar ondersteunen door een beleggingscommissie met externe deskundigen, net als in voorgaande jaren. Op basis van een aangescherpt profiel werd de beleggingscommissie met één lid uitgebreid. Personele ontwikkelingen De medewerkertevredenheid is in 2010 vier keer gemeten. De uitkomsten bewogen zich rondom de benchmark. Voor het eerst bleef het geconsolideerde ziekteverzuim onder de 5% met een daling bij alle onderdelen van Yarden. Financieel resultaat Beide divisies (Uitvaartverzekeringen en Uitvaartverzorging) behaalden in 2010 een positief resultaat. De resultaten binnen de divisie INTRODUCTIE 8

9 Verslag van de Directie Uitvaartverzorging waren wisselend. Het resultaat van het onderdeel Uitvaartzorg bleef achter bij de begroting. Vooral door lagere aantallen uitvaarten dan begroot en het onvoldoende verminderen van beschikbare capaciteit (direct en in ondersteuning) werd een lager resultaat behaald. Bij Uitvaartfaciliteiten daarentegen werd een hoger resultaat behaald dan begroot. Meer crematies en een hogere omzet per crematie, gecombineerd met de eerste effecten van efficiëntere inzet, lagen hieraan ten grondslag. Ook verzekeringen kon in 2010 een positief resultaat bijschrijven, echter wel iets lager dan begroot. Belangrijkste oorzaken hiervoor waren de beleggingsresultaten (mede als gevolg van de lage rentestand) en het afboeken van retourprovisies. Yarden blijft zich inzetten om de verschuldigde retourprovisie te innen. Yarden heeft net als in voorgaande jaren een solvabiliteit die ruim hoger is dan de wettelijke vereisten conform de eisen van WFT en Solvency I. Yarden heeft ook ruim voldoende solvabiliteit om te voldoen aan de vereisten van Solvency II. Dit is formeel nog niet verplicht, maar al wel berekend voor Yarden. Corporate governance De directie en de Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de vennootschap en leggen hierover verantwoording af aan de Algemene Vergadering. De risicobeheersingstructuur is verankerd in het reglement van de Raad van Commissarissen van Yarden. Yarden heeft uit effectiviteitsoverwegingen ervoor gekozen de Corporate Governance Code Frijns niet onverkort toe te passen. Deze code heeft echter wel als leidraad gediend voor de algemene Governance structuur en voor het reglement van de Raad van Commissarissen, waarin onder andere zijn opgenomen: de profielschets voor de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen; het rooster van aftreden voor leden van de Raad van Commissarissen; het reglement voor de auditcommissie van de Raad van Commissarissen; het reglement voor de benoemings- en remuneratiecommissie van de Raad van Commissarissen. Yarden Vereniging Elk jaar reikt Yarden een prijs uit. Het ene jaar is dat de Yarden Stimulans, het andere jaar de Yarden Prijs. In 2010 vond voor de tweede keer de uitreiking van de Yarden Stimulans plaats. Yarden heeft deze prijs in het leven geroepen om vernieuwende ideeën op het gebied van dienstverlening rondom de uitvaart te stimuleren. In 2010 won het initiatief de knoop van parlamore en werd op het symposium Nazorg de stimulans uitgereikt. Ook in 2010 vonden in alle regio s weer vele activiteiten plaats. De activiteiten werden georganiseerd en ondersteund door vrijwilligers, in samenwerking met de medewerkers van Yarden. Voorbeelden van deze activiteiten zijn herdenkingsconcerten, themalezingen en toneelstukken voor de jeugd. Vanuit een landelijke menukaart kunnen regio s Yarden activiteiten aanbieden aan leden en geïnteresseerden in hun regio. In het voorjaar 2010 organiseerde de Vereniging het symposium Nazorg. Het symposium werd goed bezocht en gewaardeerd. Vooruitblik De uitvaartbranche blijft competitief. Om een voorsprong op de concurrentie op te bouwen en klanten tevreden te stellen, wil Yarden verdere stappen zetten in de kwaliteit van dienstverlening. Deze inspanningen zullen zichtbaar worden in onze gebouwen en in de uitstraling en de dienstverlening van onze medewerkers. Dit alles doen we om tegemoet te komen aan de wensen van de klant. Daarmee willen we invulling geven aan onze ambitie om dé uitvaartorganisatie van Nederland te zijn. Om te kunnen blijven investeren in onze dienstverlening willen we het operationele financiële resultaat verbeteren. Met name in Uitvaartzorg zullen de kosten daarom eerst naar beneden moeten gaan om zodoende de benodigde ruimte te verkrijgen. Vervolgens zullen we investeren in INTRODUCTIE 9

10 Verslag van de Directie klantsystemen (software, internet) om op een moderne wijze te kunnen inspelen op behoeften bij klanten. Binnen de sterk concurrerende markt zal Yarden zich in 2011 inzetten voor behoud van marktaandeel. De verbeterende service moet leiden tot groei, doordat meer klanten bewust gaan kiezen voor de dienstverlening van Yarden. Financieel zet Yarden in 2011 in op versterking van het resultaat, met name bij Uitvaartzorg. Een herstructurering zal daartoe in 2011 worden doorgevoerd. Yarden heeft met haar solvabiliteit van eind 2010 een solide basis. De beleggingsrendementen blijven echter onzeker. De dienstverlening van Yarden kan alleen worden gerealiseerd door de inzet van betrokken, professionele medewerkers die waarde toevoegen voor de klant. Gelukkig heeft Yarden veel medewerkers die over deze kwaliteiten beschikken. De directie spreekt haar waardering uit voor de inzet en betrokkenheid die zij ook in 2010 hebben getoond. Almere, 24 maart 2010 Drs. P.N. van Wageningen, Directievoorzitter Yarden Personalia Hoofdbestuur Vereniging Yarden Mr.Ir.Ing. H. L. Tiesinga MSc, voorzitter Mevrouw drs. R. M. Zwetsman-Kooistra, vice-voorzitter en secretaris H. Slomp RA, penningmeester B.A. Rutenfrans Drs. P.G.A van den Kerkhoff RA Bestuur Stichting Yarden Mr. P.P.M. Wijnands, voorzitter Drs. P.N. van Wageningen, secretaris en penningmeester Ir. A. Langstraat MSc Mr.Ir.Ing. H.L. Tiesinga MSc H. Slomp RA Raad van Commissarissen Yarden Holding bv en Yarden Uitvaartverzekeringen nv Ir. A. Langstraat MSc, voorzitter Drs. J.G. Baaij P.P.A. van der Priem Mevr. Drs. J. Schraverus Drs. C.H. Tesselhoff G. Visser Directie Yarden Drs. P.N. van Wageningen, statutair directeur Yarden Holding bv J.W. van Holst RA, statutair directeur Uitvaartverzekeringen nv Mevrouw S.D. Franken-van Velzen, statutair directeur Uitvaartzorg bv en Uitvaartfaciliteiten bv n.w. de Boer RA RC RE, directeur Financiën & Informatiemanagement Gemeenschappelijke Ondernemings Raad Mevr. H.E. Boerhoop-Raven, voorzitter Mevr. I. de Bruin-Muntjewerff, secretaris Mevr. J.T. Jepma-Kooistra A. de Vries A.T.M. Amende Mevr. M.J.M. van Kooten R.W.H.I. Freriks Mevr. C.T. van Duijne-Brouwer J. van Putten J.P. van As W.E. Ritstier INTRODUCTIE 10

11 Kerncijfers BEDRAGEN X (M.U.V. AANTALLEN EN PROCENTEN) Aantal leden Verzekerd bedrag Solvabiliteit verzekeringsbedrijf (Solvency I) 399% 451% Beleggingen Aantal uitvaarten Zorgbedrijf Uitvaartfaciliteiten Verzekerde leden Personeel in aantal FTE s Omzet Uitvaarten Premies Beleggingsopbrengsten Netto resultaat

12 Geconsolideerde balans Per 31 december 2010 (voor verwerking resultaatbestemming) bedragen x Referentie Activa Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Overlopende acquisitiekosten Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totale activa bedragen x Referentie Passiva Groepsvermogen Voorzieningen Technische voorzieningen Overige voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totale passiva

13 Geconsolideerde winst- en verliesrekening bedragen x Referentie Opbrengsten Premieopbrengsten verzekeringen Omzet uitvaartfaciliteiten Omzet zorgvaart zorg Opbrengst uit beleggingen Totaal opbrengsten Lasten Technische lasten Verkoopkosten Inkoopkosten Personeelskosten Afschrijvingen Overige bedrijfskosten Totaal lasten Groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor rente en belasting Rentebaten Rentelasten Saldo rente (2.013) (1.736) Groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting Belastingen groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Resultaat deelnemingen Groepsresultaat na belastingen Aandeel derden na belastingen (140) (162) Resultaat na belastingen

14 Geconsolideerd kasstroomoverzicht bedragen x Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat na belastingen Aanpassingen voor: Afschrijvingen Mutatie herwaarderingsreserve Mutatie ongerealiseerde beleggingsresultaten (34.956) (17.790) Mutatie overlopende acquisitiekosten (14.728) Mutatie verzekeringstechnische voorzieningen Mutatie overige voorzieningen (397) Mutaties in werkkapitaal (832) Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen Investeringen in vaste activa (8.130) (11.582) Investeringen (en overname) in overige financiële beleggingen ( ) ( ) Desinvesteringen Desinvesteringen in vaste activa Desinvesteringen in overige financiële beleggingen Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten (23.763) (28.154) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie aandelenkapitaal - 35 Mutatie aandeel derden 99 (71) Mutatie agioreserve Mutatie langlopende schulden (775) Mutatie liquide middelen (5.667) Saldo liquide middelen per Saldo liquide middelen per

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 5 Verslag van de Raad van Commissarissen 6 Verslag van de Directie 8 Vooruitblik 11 Jaarrekening 2009 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 5 Verslag van de Raad van Commissarissen 6 Verslag van de Directie 8 Vooruitblik 11 Jaarrekening 2009 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014 DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Fiscale positie 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2013 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 6

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016 31/12/2015 31/12/2014 Balans Balans voor of na resultaatbestemming Na Activa Vaste activa Materiële vaste activa 2.130 13.323 Vaste activa 2.130 13.323 Vlottende activa Vorderingen 781.596 683.707 Liquide

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2016 / 30-06-2016 voor publicatiedoeleinden van te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2016 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2017 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2017 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

Xior Group NL B.V. te Antwerpen

Xior Group NL B.V. te Antwerpen Xior Group NL B.V. te Antwerpen Publicatierapport over de periode 1 oktober 2015 tot en met 10 december 2015 Opmerking: De vennootschap is per 11 december 2015 verdwenen als gevolg van een fusie met Xior

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

Interim Jaarrekening 2016

Interim Jaarrekening 2016 Interim Jaarrekening 2016 BrightPensioen Coöperatief U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 65983351 Rapport inzake de interim jaarrekening december 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2014 / 30-06-2014 voor publicatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Tussentijdse cijfers Balans per 30 juni 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 64108503 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam Publicatiestukken 2014 van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 7 BALANS PER

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 Foto Peter H. Toxopeus INHOUDSOPGAVE PAGINA Verkorte jaarrekening Balans per 31 december 2016 1-2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012 , SOEST inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2012 2 Winst- en verliesrekening over 2012 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming. 31 december 2013.

Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming. 31 december 2013. Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Gebouwen

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa JAARREKENING Balans per 31 december 2015 Winst-en-verliesrekening over 2015 Kasstroomoverzicht 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2015 Toelichting

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V.

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Het jaarverslag 2012 is vastgesteld op de algemene vergadering van aandeelhouders van 8 april 2013 Inhoud Verkorte balans en toelichting 1.

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Vereniging Vrienden van de Stadskern Zwolle te Zwolle

Vereniging Vrienden van de Stadskern Zwolle te Zwolle te Zwolle INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 6 Ondertekening van de accountantsrapportage 8 Jaarstukken 2015 Jaarrekening 9 Balans per 31 december

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 141.403 83.813 Vlottende activa Vorderingen 56.120 115.269 Liquide middelen

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017 ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 29 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014 Stichting Huis van Belle TE UTRECHT Rapport inzake 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Algemeen 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 5 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016 3 BALANS 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie