3 O JUNI Gemeente Heemstede T.a.v. Hoofd Financiën, de heer R. Lubberts en Hoofd Welzijn, mevr. S. Hoogland Postbus AJ HEEMSTEDE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3 O JUNI 2011. Gemeente Heemstede T.a.v. Hoofd Financiën, de heer R. Lubberts en Hoofd Welzijn, mevr. S. Hoogland Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE"

Transcriptie

1 3 O JUNI 2011 Gemeente Heemstede T.a.v. Hoofd Financiën, de heer R. Lubberts en Hoofd Welzijn, mevr. S. Hoogland Postbus AJ HEEMSTEDE Heemstede, 28 juni 2011 Betreft: toezending jaarrekening Referentie: RH-10/11-32 Geachte heer Lubberts en mevrouw Hoogland, Bij dezen stuur ik u de vastgestelde en goedgekeurde jaarrekening toe. Zoals reeds bekend sluit de jaarrekening met een groot negatief resultaat. De oorzaken daarvan zijn in eerdere gesprekken al aan bod geweest, o.a. naar aanleiding van de meerjarenramingen in de begroting Dit resultaat onderstreept mijns inziens eens te meer de noodzaak tot ons verzoek om herziening van de afspraken met betrekking tot de huisvestingslasten. Ik hoop de besprekingen op zo kort mogelijke termijn tot een zodanig einde te brengen, dat dit kan worden meegenomen in de begroting In dit verband verwijs ik ook naar blz. 11 van het Bestuursverslag. Met vriendelijke groet, Tot ziens op 14 juli op het gemeentehuis, Mede namens het Bestuur van OCH, ONDERWIJSSTICHTING COLLEGE HAGEVELD Wille Straathof Rector Bijlage HAGEVELD IJ 2102 LM HEEMSTEDE TEL FAX collegeêhageteld.nl wwv.hajj eveld.nl

2 ATHENEUM COLLEGE H A G E V E L

3 Jaarverslag VO Ond. Stg. College Hageveld Adres Hageveld LM HEEMSTEDE Gewaarmerkt als bijlage bij de brief d.d LLLU^L.ZQLL J

4 Ond. Stg. College Hageveld Inhoudsopgave Toelichting op onderdelen van het Jaarverslag Bestuursverslag 2 Jaarrekening Samengevoegd Grondslagen 19 Samengevoegde balans per 31 december 21 Samengevoegde staat van baten en lasten 23 Kasstroomoverzicht 24 Toelichting op de posten van de balans 25 OCW Geoormerkte subsidies (model G) 29 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 29 Toelichting op de posten van de staat van baten en lasten 30 Onderwijsstichtlng College Hageveld Balans per 31 december 35 Staat van baten en lasten 37 Toelichting op de posten van de balans 38 Toelichting op de posten van de staat van baten en lasten 43 Stichting Hageveld Beheer Balans per 31 december 48 Staat van baten en lasten 50 Toelichting op de posten van de balans 51 Toelichting op de posten van de staat van baten en lasten 56 Gegevens Controleverklaring 61 Voorstel bestemming resultaat 63 Gebeurtenissen na balansdatum 63 Bijlagen Gegevens over de rechtspersoon 63 Overzicht verbonden partijen 64 Vermelding WOPT 64 Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders 64 Gewaarmerkt als bijlage bij de brief d.d ZLlMvl.ZOiL. J

5 ONDERWIJSSTICHTING COLLEGE HAGEVELD STICHTING HAGEVELD BEHEER HEEMSTEDE Bestuursverslag 1. Algemene informatie 1.1 Juridische structuur Onderwijsstichtinq College Hageveld a. De rechtspersoon "Onderwijsstichtlng College Hageveld" (Hierna ook aangehaald als "OCH") is statutair gevestigd te Heemstede op het adres Hageveld 15 (voorheen Cruquiusweg 15) en is in het Handelsregister ingeschreven onder nummer bij de Kamer van Koophandel Amsterdam/Haarlem. b. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal personen van tenminste vijf personen en wordt steeds zodanig samengesteld dat de meerderheid van de functionerende bestuursleden geacht kan worden te zijn benoemd op bindende voordracht van de volgende geledingen of hun binnen de school georganiseerde vertegenwoordigingen, te weten: het personeel, verbonden aan de school; - de leerlingen van de school; - de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen van de school. De samenstelling van het bestuur per 31 december is als volgt: Voorzitter Secretaris Penningmeester Leden Mw. E.G.E.M. Bloemen Dhr. Th.A.J. Koning Dhr. M. Boeser Dhr. C.F. Tasseron Dhr. R. Rozekrans kwaliteitszetel zitting hebbende namens de geleding 'leerlingen' kwaliteitszetel zitting hebbende namens de geleding 'personeel' zitting hebbende namens de geleding 'ouders' c. In stond onder het beheer van het bestuur: Atheneum College Hageveld, Hageveld 15, 2012 LM Heemstede d. De samenstelling van de schoolleiding van het atheneum is per 31 december ; Rector Conrectoren Mevr. W.A.M. Straathof Dhr. G.J. Oude Engberink Dhr. K.J. Annema Dhr. J. Meijer e. Schoolorganen. Ten behoeve van het scheppen van een zo optimaal mogelijk school- en onderwijsklimaat zijn bij de school de volgende organen betrokken: - de medezeggenschapsraad - de oudercommissie - de leerlingenraad f. Schoolpopulatie. Het aantal leerlingen bedroeg per de wettelijke teldatum voor het Atheneum College Hageveld in: Bovenstaand leerlingaantal is exclusief de 19 zogeheten Vavo leerlingen. Vijf van hen volgen onderwijs aan ROC Nova College te Haarlem en tien van hen aan het ROC Nova College te Hoofddorp g. Bestuur 'op afstand' In 2007 heeft het bestuur een aantal nieuwe documenten opgesteld die recht moeten doen aan een situatie waarin het bestuur meer 'op afstand' opereert en een groter aantal zaken aan de rector als dagelijks bestuurder mandateert. Daartoe is vastgesteld: een nieuw bestuursreglement, een nieuw managementstatuut en een nieuwe benoemingsprocedure voor bestuursleden. Gedurende 2008 is ook een herzien treasurystatuut vastgesteld waarin telebankieren en het Vier ogen principe' een plek hebben gekregen. Het bestuur heeft zich tijdens het verslagjaar gebogen over de voorbereiding op de keuze voor een model van Good Governance. Deze beslissing zal vóór 1 augustus 2011 een feit moeten zijn. GewaarmerW al; i^ïkïm^: y^

6 ONDERWIJSSTICHTING COLLEGE HAGEVELD STICHTING HAGEVELD BEHEER HEEMSTEDE h. Overleg. Gedurende het verslagjaar heeft het bestuur binnen het "Hageveldberaad" overleg gevoerd met vertegenwoordigers van het personeel, de oudercommissie en de leerlingenraad. Op grond van het bepaalde in het reglement op de medezeggenschap heeft het bestuur bij monde van de rector in de daartoe geëigende zaken om advies gevraagd aan de medezeggenschapsraad. In aangelegenheden waarin de MR instemmingsrecht heeft, heeft het bestuur bij monde van de rector zijn voorgenomen besluiten voor instemming aan deze raad voorgelegd. 1.2 Juridische structuur Stichting Hageveld Beheer a. De rechtspersoon "Stichting tot Beheer en Exploitatie van Onderwijshuisvesting- en overige voorzieningen op het landgoed Hageveld", afgekort "Stichting Hageveld Beheer", is statutair gevestigd te Heemstede op het adres Hageveld 15 (voorheen Cruguiusweg 15) en is ingeschreven onder nummer in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel Amsterdam/Haarlem. b. Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie en maximaal vijf personen en wordt door de stichting Onderwijsstichting College Hageveld benoemd en ontslagen. In geval van bestuursvacatures is het bestuur niettemin bevoegd tot het besturen van de stichting. Het bestuur kan zich laten bijstaan door derden. In ieder geval zal het bestuur zich laten bijstaan door de rector van het Atheneum College Hageveld of in geval van belet of ontstentenis van de rector door diens plaatsvervanger. De.rector is bevoegd zich te laten assisteren door een of meer door haar aan te wijzen medewerkers. Tevens draagt zij zorg voor de nodige administratieve ondersteuning van het bestuur. 1.3 Kernactiviteiten Onderwijsstichtinq College Hageveld Het doel zoals vastgelegd in de vigerende statuten is tevens de kernactiviteit van de stichting en omvat het beheren van het Atheneum College Hageveld te Heemstede en bevorderen van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs te Heemstede en omstreken. Daartoe houdt de stichting het r.k. Atheneum College Hageveld als een categoriaal atheneum met Latijn in stand. Het beheer van het terrein en het gebouw waarin het atheneum gehuisvest is, wordt uitgevoerd door Stichting Hageveld Beheer. Dit om redenen dat de NSW-status van het landgoed altijd een doelstelling op zich dient te zijn binnen een rechtspersoon. 1.4 Kernactiviteiten Stichting Hageveld Beheer Het doel zoals vastgelegd in de vigerende statuten is tevens de kernactiviteit van de stichting en omvat: 1. het in eigendom verwerven van het landgoed Hageveld of een gedeelte daarvan ten behoeve van de stichting: "Onderwijsstichting College Hageveld" voor de exploitatie van de daar gevestigde school voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs onder de naam: "Atheneum College Hageveld", of voor een of meer nader door de onderwijsstichting aan te wijzen derde(n) die de voortzetting van deze schoolbestemming op het landgoed Hageveld op lange termijn waarborg(t)(en); 2. het, na verwerving, beheren en in stand houden van het landgoed Hageveld als rijksmonument en landgoed in de zin van de Natuurschoonwet 1928 of - na vervreemding aan een of meerdere derden van het gedeelte van het landgoed Hageveld dat niet benodigd is voor de in punt 1. genoemde school - het in samenwerking met deze derde(n) en in overeenstemming met de doelstelling van de stichting "Onderwijsstichting College Hageveld" beheren en in stand houden van het landgoed Hageveld in de hiervoor genoemde kwaliteiten. Bestuurssamenstelling per 31 december : Voorzitter Secretaris Penningmeester Leden Mw. E.G.E.M. Bloemen Dhr. Th.A.J. Koning Dhr. M. Boeser Dhr. C.F. Tasseron Dhr. R. Rozekrans kwaliteitszetel zitting hebbende namens de geleding 'leerlingen' kwaliteitszetel zitting hebbende namens de geleding 'personeel' zitting hebbende namens de geleding 'ouders' 1.5 Aanwijzing Stichting Hageveld Beheer als instelling als bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956 Met de brief van 21 december 2001, kenmerk ID/cb/ is de stichting aangemerkt als instelling zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet Het dossiernummer is Rangschikking landgoed Hageveld van Stichting Hageveld Beheer onder de Natuurschoonwet 1928 Op 24 december 2001 is bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij het verzoek van Stichting Hageveld Beheer binnengekomen om rangschikking van het landgoed Hageveld onder de Natuurschoonwet Gedagtekend 11 maart 2002 is dit verzoek door de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Gewaarmerkt als bijlage bij de brief d.d 2LjiM..2alL

7 ONDERWIJSSTICHTING COLLEGE HAGEVELD STICHTING HAGEVELD BEHEER HEEMSTEDE alsmede door de staatssecretaris van Financiën gehonoreerd en is het landgoed Hageveld met ingang van 4 januari 2002 aangemerkt als een landgoed als bedoeld in artikel 1 van de Natuurschoonwet Aanwijzing als beschermd monument m.b.t. het gebouwvan Stichting Hageveld Beheer Naast de verkregen NSW-status is het gebouw Hageveld - waarvan de gebouwen in eigendom van de stichting een deel uitmaken -, gelet op de artikelen 3 en 4 van de Monumentenwet 1988 (Staatsblad 1988 nr. 638) eerder en wel per 23 december 1997 aangewezen als beschermd monument. 1.8 Omzetbelasting Stichting Hageveld Beheer Het BTW-nummer van de stichting is NL8104, Voor de omzetbelasting is per brief d.d. 27 maart 2002 door de inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen Haarlem vrijstelling verleend. 1.9ANBI-status Stichting Hageveld Beheer ontving per 1 januari 2007 de ANBI-status. Bij brief van 14 augustus 2008 heeft ook de Onderwijsstichting College Hageveld per 1 januari 2008 de ANBI-status verworven. In 2011 is er door de Belastingdienst een controle op de ANBI-status uitgevoerd. De ANBI-status blijft ongewijzigd Tripartiete overeenkomst Het bestuur van Stichting Hageveld Beheer heeft, op grond van de voor de Onderwijsstichting College Hageveld van toepassing zijnde overeenkomst tot doordecentralisatie ex artikel 76v Wet voortgezet onderwijs, op 2 januari 2002 een tripartiete overeenkomst gesloten met de gemeente Heemstede en het bestuur van Onderwijsstichting College Hageveld. Het aangaan van deze overeenkomst heeft het o.a. financieel mogelijk gemaakt om op 4 januari 2002 het landgoed Hageveld in eigendom te verwerven. Hiertoe heeft Stichting Hageveld Beheer overeenkomsten van geldlening met de Onderwijsstichting College Hageveld gesloten. Voorts heeft het bestuur om de verbouw en de noodzakelijke nieuwbouw, voor het huisvesten van leerlingen ten behoeve van Atheneum College Hageveld te kunnen realiseren, extra leningen bij de Onderwijsstichting College Hageveld afgesloten om de met de bouw samenhangende kosten te kunnen financieren. Hier zij tevens vermeld dat de gemeente Heemstede, indachtig het gestelde in de tripartiete overeenkomst, economisch claimrecht heeft op de gebouwen en terreinen Belangrijkste kenmerken van het gevoerde financiële beleid Voor het bestuur van Onderwijs College Hageveld en Stichting Hageveld Beheer geldt als belangrijk uitgangspunt dat de van rijkswege beschikbaar gestelde onderwijsgelden zoveel als mogelijk direct daadwerkelijk worden aangewend binnen de onderwijsdoelstellingen. Een belangrijke randvoorwaarde daarbij is dat de instellingen in hun onderlinge samenhang een zodanige vermogenspositie behouden dat hun continuïteit op lange termijn is gegarandeerd. Voorts is van belang dat in komende jaren voldoende liquiditeit beschikbaar blijft om ook op lange termijn aan financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Juist op dit punt bevinden beide instellingen zich in een bijzonder complexe situatie. Omdat Stichting Hageveld Beheer het schoolgebouw in eigendom heeft verworven is ook Onderwijs College Hageveld in een zogenaamde "Gouden Koorden" overeenkomst gebonden aan omvangrijke financiële verplichtingen die zich uitstrekken tot in het jaar Enerzijds noopt dit tot een terughoudend beleid ten aanzien van uitgaven terwijl het onderwijscollege anderzijds haar vooraanstaande positie wil behouden door tijdig geld te investeren in onderwijsvernieuwing, moderne leermiddelen en promotie van personeel Inventarissen De inventarissen zijn krachtens artikel 98 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs, voor zover deze niet uit eigen middelen zijn aangeschaft, van overheidswege aan het schoolbestuur ter beschikking gesteld. In de met de gemeente Heemstede overeengekomen overeenkomst tot doordecentralisatie ex artikel 76v Wet op het voortgezet onderwijs zal uit het jaarlijks van de gemeente Heemstede te ontvangen vergoedingsbedrag de eerste inrichting tot het aantal van ± leerlingen dienen te worden betaald Verzekeringen Onderwijsstichting College Hageveld In de met de gemeente Heemstede afgesloten overeenkomst tot doordecentralisatie ex artikel 76v Wet op het voortgezet onderwijs is opgenomen dat vanaf 4 juli 2001 de kosten van de verzekering van de gebouwen, terreinen en inventarissen voor rekening van het schoolbestuur in casu Stichting Hageveld Beheer komen. De gesubsidieerde en niet gesubsidieerde roerende zaken aan inventaris en buitenspelmaterialen zijn verzekerd voor ,-, inclusief de niet gesubsidieerde roerende zaken. Gewaarmerkt als bijlage bij de brief d.d Z,lJUfoL2&lL

8 ONDERWIJSSTICHTING COLLEGE HAGEVELD STICHTING HAGEVELD BEHEER HEEMSTEDE verzekeringen: - Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor bestuur en leerlingen. Ongevallenverzekering voor leerlingen. - Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders van onderwijsinstellingen. - Fraude, oplichting en geldtransportverzekering. Doorlopende reisverzekering. Schoolevenementen verzekering. De opstal- en inventarisverzekering is voorzien van een index. De extra kosten- en de exploitatie-kostendekking hebben geen index optie Verzekeringen Stichting Hageveld Beheer In de met de gemeente Heemstede afgesloten overeenkomst tot doordecentralisatie ex artikel 76v Wet op het voortgezet onderwijs is tevens opgenomen dat vanaf 4 juli 2001 de Onderwijsstichting de kosten van de verzekering van de gebouwen, terreinen en inventarissen voor rekening van Onderwijsstichting College Hageveld e.g. Stichting Hageveld Beheer komen. De gebouwen zijn per de ultimo van het verslagjaar verzekerd voor ,-. In de Bedrijven Compact Polis zijn naast de verzekering van terreinen en gebouwen de volgende verzekeringen opgenomen: Verzekering Dekking Inventaris ,- Bedrijfsstagnatie - extra kosten ,- Bedrijfsaansprakelijkheid - per voorval ,- Bedrijfsaansprakelijkheid - per verzekeringsjaar ,- Rechtsbijstand bedrijf - boven minimumschadebedrag van 440,- Milieuschade - eigen locatie ,- Milieuschade - derden , Samenwerkingsverbanden Onderwijsstichtinq College Hageveld Ten behoeve van de verzorging van: - de salaris-, de personeelsadministratie en de financiële administratie alsmede de verslaglegging maakt het bestuur in het verslagjaar 2009 gebruik van de diensten van Stichting Regionaal Onderwijsbureau te Beverwijk. - de controle op de rekening en verantwoording ten behoeve van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, alsmede de controle op de jaarrekening en de eigen middelen is door het bestuur opdracht gegeven aan RSM Niehe Lancée registeraccountants te Haarlem. - het schoonhouden van de school worden diensten ingehuurd bij een schoonmaakbedrijf. specifieke leerling- en onderwijsbegeleiding heeft het bestuur een overeenkomst gesloten met de onderwijsbegeleidingsdienst Drielanden Educatieve Dienstverlening, de Stichting Octant en het IWAL. - ziekteverzuimbegeleiding van personeel is het bestuur aangesloten bij de Arbo-Unie Haarlem. De verzorging van de kantine en de automaten voor de leerlingen is uitbesteed aan een daartoe gespecialiseerd bedrijf Diensten door derden Stichting Hageveld Beheer Ten behoeve van de verzorging van: de financiële administratie en de verslaglegging maakt het bestuur gebruik van de diensten van de Stichting Regionaal Onderwijsbureau te Beverwijk de controle op de jaarrekening is door het bestuur opdracht gegeven aan RSM Niehe Lancée accountants N.V. te Haarlem Niet uit de balans blijkende verplichtingen De school heeft per ultimo de volgende langlopende verplichtingen. expiratiedatum verplichting per jaar Huurovereenkomst inzake: - 6 kopieerapparaten, div. web/repro/bindapparatuur ca ,- (incl. BTW) Overeenkomst financiële derivaten inzake een per 1 januari 2005 ingaande en op 29 juni 2004 afgesloten: - rente swap tegen 4,8% Gewaarmerkt ais bijlage bij de brief d.d L!...iiUM...2-.U. 5

9 ONDERWIJSSTICHTING COLLEGE HAGEVELD STICHTING HAGEVELD BEHEER HEEMSTEDE 1.18 Schenkingen Stichting Hageveld Beheer Over het kalenderjaar heeft de stichting geen schenkingen ontvangen. Over het verslagjaar hoeft derhalve geen aangifte te worden gedaan. Het een en ander overeenkomstig de richtlijnen zoals vermeld in de brief van de Belastingdienst te 's-hertogenbosch d.d. 30 januari 2002 met kenmerk: dossiernummer Vanaf 1 januari 2006 geldt voor de stichting een algehele vrijstelling Zaken met politieke of maatschappelijke impact Gedurende het verslagjaar is voor de derde achtereenvolgende keer een loting gehouden om het aantal nieuwe brugklassen tot 8 te kunnen beperken. Dit was noodzakelijk vanwege de ongebreidelde groei van de afgelopen jaren en het feit dat het gebouw is toegerust op maximaal 48 groepen. Ondanks het begrip dat ouders bij de Open Dag toonden voor deze noodzakelijke maatregel, ging de daadwerkelijke uitloting van 33 leerlingen gepaard met evenzovele persoonlijke drama's. Om te voorkomen dat ouders én leerlingen zich speelbal voelen van een niet goed voorbereid lot, was er de noodzaak van regionale regie om aanbod en capaciteit beter op elkaar af te stemmen. Daarom is in de loop van het verslagjaar overleg gevoerd met alle schoolbesturen in de regio en is een eerder gesloten convenant m.b.t. toelatingseisen, lotingsdatum en lotingsprocedure na gezamenlijke evaluatie met één jaar verlengd Beleid m.b.t. beheersing van uitgaven inzake uitkeringen en ontslag Het beleid.van College Hageveld is erop gericht om bij disfunctioneren van medewerkers in goed overleg het contract te beëindigen. Bij een tijdelijk contract loopt dit van rechtswege af. Gedurende het verslagjaar zijn geen personeelsleden ontslagen wegens disfunctioneren. Bij ontslag uit een vaste aanstelling, accepteert College Hageveld de financiële consequenties tot op zekere hoogte Afhandeling klachten Gedurende het verslagjaar is sprake geweest van 26 schriftelijke klachten die alle naar tevredenheid zijn afgehandeld. De klachten hadden betrekking op beoordeling en bevordering (3), kwaliteit van de lessen (14), organisatorische en materiële zaken (9). Maar ook ontvingen we prachtige mails met complimenten, met name over de leerlingbegeleiding en de manier van communiceren naar de ouders. 2 A. Onderwijsbeleid, beheer en organisatie Onderwijsstichting College Hageveld 2.1 Personeelsbeleid Het personeelsbestand voor het schooljaar is als volgt samer igesteld - schoolleiding 4 personen - onderwijzend personeel 102 personen waarvan: -teamleiders 10 personen - decanen 5 personen - onderwijs ondersteunend personeel 34 personen in totaal derhalve 140 personen 3% 73% 24% 100% Het totale personeelsbestand bestond voor 59% uit vrouwen en voor 41% uit mannen. De leeftijdsopbouw van het personeel voor het schooljaar (peildatum 1 augustus 2009) is: - jonger dan 31 jaar - van 31 t/m 40 jaar - van 41 t/m 50 jaar - van 51 t/m 60 jaar - ouder dan 60 jaar in totaal derhalve personen personen personen personen personen personen 16% 20% 25% 34% 5% 100% Naast de specifieke lesgevende taak zijn binnen de school ook niet-lesgebonden taken. Voor zover de financiële situatie van de school het toelaat zijn voor het vervullen van deze taken formatie-eenheden beschikbaar. Om de kennis binnen het personeel te optimaliseren wordt jaarlijks een bedrag van ingezet. Jaarlijks wordt voor aanvang van het nieuwe schooljaar door de schoolleiding een bij- en nascholingsplan voor dat schooljaar opgesteld. Hieronder zijn begrepen meerdere specifieke bijeenkomsten voor nascholing in eigen beheer, een paar maal per jaar een bijeenkomst voor algemene nascholing voor het gehele team en alle individuele vakscholing die door medewerkers kan worden aangevraagd. Gewaarmerkt ais bijlage bij de brief d.d L\.jl*M...2&LL..

10 ONDERWIJSSTICHTING COLLEGE HAGEVELD STICHTING HAGEVELD BEHEER HEEMSTEDE De management taken zijn gelijkmatig verdeeld over de leden van de schoolleiding. De taken zijn: - integraal management - onderwijs- en organisatieontwikkeling en leerlingbegeleiding - kwaliteitszorg - organisatie, gebouw en beheer - personeel - financiën - externe relaties en PR. Gedurende het verslagjaar zijn een aantal activiteiten in het kader van de arbeidsomstandigheden ondernomen, te weten: - het verder uitvoeren van een plan van aanpak n.a.v. de Risico-inventarisatie - het aan alle docenten verstrekken van een laptop of l-phone in bruikleen - uitvoeren van de ARBO-zorg voor bijzondere groepen. - het uitbreiden van het volume LC-functies van 19 naar 69% - het uitbreiden van het volume LD-functies naar de gewenste norm - een strategische werkgroep over een flexibel taakbeleid. 2.2 Onderwijsprestaties a. Examenresultaten schooljaar 2009/10 Voor het volledig examen VWO in mei slaagden 164 van de 174 leerlingen; hetgeen overeenkomt met een percentage van 94,3%. Met deze score behaalde de school in successie voor de zesde maal achtereenvolgens de gestelde doelstelling van tenminste 94% geslaagden voor het volledig eindexamen VWO. b. Doorstroomgegevens schooljaar 2009/ van klas: 1 naar klas 2 94 % van klas: 2 naar klas 3 95 % van klas: 3 naar klas 4 94 % van klas: 4 naar klas 5 94 % van klas: 5 naar klas 6 99 % geslaagden in klas 6 94 % 2.3 Kwaliteit a. De opbrengstenkaart. Ter vaststelling van de kwaliteitskaart voor scholen van Voortgezet Onderwijs wordt een school door de inspectie van het onderwijs vergeleken met landelijke gegevens. Het Atheneum College Hageveld is het enige categoriale atheneum met Latijn in Nederland. Vergelijking met een gelijksoortig schooltype is dus niet mogelijk. Om toch de rendementsgegevens te kunnen berekenen wordt het Atheneum College Hageveld vergeleken met landelijke VWO scholen. Het toepassen van een dergelijke vergelijking gaat mank. Dit om redenen dat bij de berekening van het rendement geen onderscheid wordt gemaakt in brede, smalle scholengemeenschappen of categoriale scholen. Wanneer op Hageveld een leerling van 3 atheneum verwezen wordt naar 4 havo dan wordt deze leerling bij de categoriale school aangemerkt als "zittenblijver" omdat de leerling moet overstappen naar een andere school. Binnen de scholengemeenschappen wordt in een identieke situatie de leerling geteld als "doorstromer" omdat de leerling binnen de school doorstroomt naar een hoger leerjaar. Bij het interpreteren van de gegevens zoals deze zijn opgenomen op de door de inspectie van het onderwijs samengestelde kwaliteitskaart voor het schooljaar dient dus rekening gehouden te worden met de eerder vermelde omissie in de toegepaste vergelijking. Onderstaande kwaliteitskaart heet op de inspectiesite de kaart van Echter, de gegevens over de examens betreffen het examen van. Opleiding Hageveld Landelijke gegevens VWO VWO Onderbouw: 1 e leerjaar en rendement % leerlingen in aparte klassen 100 % VWO 1305 leerlingen 33% in leerjaar 1 en 2 67% in leerjaar 3-6 Gewaarmerkt ais bijlage bij de brief d.d y^w/w..,?^/,!.,,.

11 ONDERWIJSSTICHTING COLLEGE HAGEVELD STICHTING HAGEVELD BEHEER HEEMSTEDE Bovenbouw Van het derde leerjaar naar diploma zonder zittenblijven 75% 53-68% Behaalde cijfers Examen mei 2009 Gemiddeld cijfer alle vakken 6,4 Nederlands 6,2 Engels, Frans en Duits 6,5 Aardrijkskunde en geschiedenis 6,1 Economische vakken 6,4 Wis, natuur, scheikunde en biologie 6,7 Latijn 7,3 Havo/vwo deelname per profiel 6,1 5,9 6,0 5,9 6,0 6,2-6,4-6,3-6,4-6,4-6,6-6,6 6,0-7,0 Cultuur en maatschappij 23% Economie en maatschappij 34% Natuur en gezondheid 12% Natuur en techniek 31 % % % % % Bij de landelijke gegevens staan steeds twee percentages of cijfers. Wanneer op de kwaliteitskaart van de school een percentage of cijfer staat dat tussen beide ligt, dan wijkt de school weinig af van het landelijk gemiddelde. b. Lesuitval. Gedurende het schooljaar vielen lessen van het totaal op jaarbasis ingeschatte aantal lessen van lesuren uit; hetgeen overeenkomt met 5%. Van de uitgevallen lessen werden 800 lessen waargenomen. Het restant van lessen kwam daadwerkelijk te vervallen. Dat is 3,7% van het totaal geschatte aantal lessen. c. Verslag periodiek kwaliteitsonderzoek door de Inspectie van het Onderwijs. Om reden van grote tevredenheid in haar laatste verslag van periodiek onderzoek van 9 januari 2007, bracht de inspecteur op 7 januari 2008 een bezoek aan College Hageveld om een gesprek te voeren met het bestuur. In het verslagjaar 2009 & heeft de Inspectie van Onderwijs zich beperkt tot het Basisarrangement. Dit wil zeggen dat College Hageveld geen inspectiebezoek heeft mogen ontvangen. d. Resultaten van het schoolexamen i.v.m. standaarden Opvallend is dat de cijfers van het schoolexamen al jarenlang 0,5 tot 1,0 lager scoren dan het CSE. Dit heeft o.a. te maken met de hoge eisen die docenten aan het niveau van hun leerlingen stellen. 2.4 Horizontale verantwoording College Hageveld maakt van oudsher structureel gebruik van kwaliteitsinstrumenten zoals de jaarlijkse leerlingenenquête, een vijfjaarlijks oudertevredenheidsonderzoek, het jaarlijks RUBS onderzoek, thematische vragenlijsten waarmee onderwijsinnovaties worden geëvalueerd en werkt mee aan diverse landelijke onderzoeken op allerlei gebied. In december 2008 is voor het eerst digitaal een werkbelevingsonderzoek gehouden waarvan de resultaten in een uitgebreid verslag aan MR en Bestuur gedurende het verslagjaar zijn gepresenteerd. Op basis van die resultaten zijn actiepunten benoemd waaraan in zal worden gewerkt. Per 1 augustus 2011 zal ook Vensters voor Verantwoording zijn gevuld en openbaar gemaakt. 2.5 Toegankelijkheid Tot de brugklas zijn in principe toelaatbaar leerlingen afkomstig van basisscholen die een VWO advies hebben gekregen dat wordt ondersteund door een NIO of CITO toetsscore behorend bij VWO, een criterum dat niet alleen.'iewaarmerkt ais oijiage bij de brief d.d &/. JAA/M..^/,!,

12 ONDERWIJSSTICHTING COLLEGE HAGEVELD STICHTING HAGEVELD BEHEER HEEMSTEDE door de wet vereist wordt, maar ook regionaal wordt vastgesteld in onderling overleg met de Kennemer Kring van schoolleiders, de OBD en het BOVO-zuid overleg. Ook bij een leerling met een havo/vwo advies is voor de toelating tot de brugklas van belang dat dit tweede toelatingscriterium een vwo-niveau aangeeft. In zo'n geval wordt over de mogelijkheid tot toelating gesproken met de desbetreffende ouders en leerling en met de basisschool waar de leerling vandaan komt. Daarna wordt een beslissing genomen over de toelating. Instroom in de overige klassen van de school vindt plaats aan de hand van het overgangsbewijs van de vorige school. Het havo-diploma geeft recht op plaatsing in klas 5. Een toelatingscommissie beslist over de definitieve plaatsing. Ook in 2011 zal het aantal leerlingen dat tot de brugklas kan worden toegelaten beperkt worden om te voorkomen dat Hageveld te groot wordt en niet meer in haar jasje past. 2.6 Huisvesting In het kader van de met de gemeente Heemstede afgesloten overeenkomst tot doordecentralisatie ex artikel 76 v Wet op het voortgezet onderwijs zijn terreinen en gebouw op 4 januari 2002 overgedragen aan Stichting Hageveld Beheer. Om redenen dat het landgoed waarop het gebouw voor de huisvesting van het atheneum staat een NSWstatus heeft zijn terreinen en gebouw krachtens een met de gemeente Heemstede overeengekomen tripartiete overeenkomst in eigendom gekomen van deze stichting. Deze stichting draagt ook zorg voor het beheer hiervan. Het gebouw geeft ruimte aan 48 onderwijsgroepen (klassen of clustergroepen). 2 B. Beheer en organisatie Stichting Hageveld Beheer 2.7 Terreinen Het per 4 januari 2002 in eigendom verkregen terrein is groot 9,6313 ha. Per 11 maart 2002 is middels een beslissing aan de stichting medegedeeld dat de landgoedstatus krachtens de Natuurschoonwet 1928 met ingang van 4 januari 2002 is verkregen. Het landgoed is niet voor publiek opengesteld. Gedurende het verslagjaar 2006 is de in 2004 begonnen aanpassing van het terrein voortgezet en in 2007 afgerond. 2.8 Gebouwen Op 28 januari 2005 werd officieel de gerenoveerde oudbouw en de nieuwbouw in gebruik genomen. Daarmee werd een bouwperiode van ± 2,5 jaar afgesloten. Gedurende het verslagjaar 2006 zijn de externe berging bij de kleine gymzaal, de renovatie van de kleine gymzaal en een nieuwe collegezaal gerealiseerd. Deze laatste om nieuwe vormen van onderwijs mogelijk te maken. Gedurende het verslagjaar 2007 is in de voormalige ruimte 1,2 een kantine voor leerlingen gerealiseerd en is de voorbereiding tot renovatie van het laatste "oude" deel (zijnde ruimte 4,5,6) ter hand genomen. Gedurende het verslagjaar 2009 zijn uitsluitend kleine verbouwingen gedaan om extra kantoorruimtes te creëren. In zijn er werkzaamheden'verricht aan het.muzieklokaal en aan de ontruimingsinstallatie. Bovendien zijn intern 2 extra lokalen gecreëerd. Ter voorkoming van allerlei ingewikkelde administratieve handelingen is bij de aanvang van de nieuw- en verbouw door zowel het bestuur van de Onderwijsstichting College Hageveld als het bestuur van Stichting Hageveld Beheer besloten dat de Stichting Hageveld Beheer de directie zou voeren. 2.9 Verkeersveiligheid Ondanks herhaald overleg met de gemeente Heemstede over de drie locaties die een ernstige bedreiging vormen voor de fietsveiligheid van onze leerlingen, heeft dit nog niet geleid tot duidelijke verbeteringen. De geplande aansluiting met het al aanwezige 'eendjespad', zodat leerlingen uit Hoofddorp en uit Heemstede zuidoost hiervan gebruik kunnen maken, is gerealiseerd in april Ook zal gewerkt worden aan snelheidsbeperkende maatregelen voor het snelverkeer rond een oversteekplaats nabij de school. In 2011 zal ook de indeling van de verschillende verkeersstromen en parkeerplekken aan de Nijverheidsweg worden verbeterd om de fietsveiligheid van en naar Hageveld te verhogen Gebruikersvergoedinq Onderwijsstichting College Hageveld Voor het gebruik van terreinen en gebouwen door het Atheneum College Hageveld betaalt de Onderwijsstichting College Hageveld een gebruikersvergoeding. Per kalenderjaar wordt de hoogte van de gebruikersvergoeding vastgesteld. 3 Financiën Onderwijsstichting College Hageveld en Stichting Hageveld Beheer 3.1 Speerpunten in financieel beleid: Zoals weergeven in deze jaarrekening werd het boekjaar afgesloten met een tekort van bijna Daarmee is sprake van een veel omvangrijker tekort dan voorzien in de begroting voor. Paragraaf 3.3 hierna geeft inzicht in de onderliggende oorzaken. Het feit dat sprake zou zijn van een omvangrijk tekort, tekende zich al af in de loop van het boekjaar. Tegelijkertijd werd duidelijk dat bij ongewijzigd beleid sprake zou zijn van een trend van verder oplopende tekorten in de jaren 2011 en volgende. Een en ander zou in enkele jaren leiden tot een onverantwoorde afname van de financiële Gewaarmerkt als bijlage bij de brief M..Z i-j ^ M L-

13 ONDERWIJSSTICHTING COLLEGE HAGEVELD STICHTING HAGEVELD BEHEER HEEMSTEDE reserves van College Hageveld. Voor het bestuur was dit aanleiding om de bakens voor het (financieel) beleid te verzetten. a. Ombuiging naar positieve exploitatie; Bij het vaststellen van de begroting van 2011 (zie hierna onder 5.1 en 5.7) heeft het bestuur besluiten genomen die ertoe moeten leiden dat al in 2012 een situatie zal ontstaan waarbij de exploitatie van College Hageveld weer in evenwicht is. Voor 2013 en volgende jaren streeft het bestuur naar (bescheiden) overschotten die de financiële reserves voor langere termijn weer moeten versterken. Hierbij moet bedacht worden dat in voorgaande jaren nagenoeg alle mogelijkheden zijn benut om te bezuinigen op onder meer huisvestingslasten en algemene onkosten. Tegen die achtergrond ontkomt het bestuur niet aan maatregelen die leiden tot het terugdringen van personele lasten. Het belangrijkste besluit omvat een te realiseren krimp van de personele formatie met minimaal 7 FTE per 1 augustus De schoolleiding heeft zich volledig aan de besluiten gecommitteerd en heeft de implementatie daarvan inmiddels voortvarend ter hand genomen. b. Behoud kwaliteit onderwijzend personeel: Niettegenstaande de zorg voor een financieel verantwoorde exploitatie blijft het bestuur zich bewust van het belang van kwalitatief hoogwaardig en betrokken onderwijzend personeel. De kwaliteit van Onderwijs College Hageveld krijgt immers niet gestalte in de financiële exploitatie maar in onderwijsprestaties van de leerlingen. In 2008 was sprake van een toenemende uitstroom van uitstekende docenten die was gerelateerd aan achterstanden in functieniveau en daaraan gekoppelde beloning. Tegen deze achtergrond is vanaf 2008 beleid ingezet om te komen tot een versnelde doorstroom van personeel uit het LB volume naar het LC en LD volume. Met het ministerie en sociale partners zijn streefwaarden voor de functiemix overeengekomen, waarbij gemaakte afspraken zich uitstrekken tot in het jaar Ondanks de financiële druk die uitgaat van dit beleid, streeft het bestuur naar continuering. c. Aandacht voor huisvestingslasten. Het beleid van bestuur en schoolleiding is erop gericht om tegen zo laag mogelijke kosten optimaal gebruik te maken van de capaciteit van het monumentale schoolgebouw. Daarbij geldt de voorwaarde dat op geen enkele wijze afbreuk mag worden gedaan aan de werking van geldende veiligheidsvoorschriften. Voor het schooljaar /2011 zijn tegen zeer lage investeringslasten twee extra lokalen gerealiseerd die het mogelijk maken om in continuïteit circa 1300 leerlingen te huisvesten. De grenzen van de capaciteit zijn daarmee (voorlopig) bereikt. In het kader van het verder terugdringen van huisvestingslasten onderzoekt de schoolleiding mogelijkheden van onder meer energiebesparende maatregelen en besparingen op onderhoud. Tegen deze achtergrond voert het bestuur ook constructief overleg met Gemeente Heemstede over mogelijkheden om te komen tot lagere huisvestingslasten voor Onderwijs College Hageveld, waarvan geen druk uitgaat op de begroting van Gemeente Heemstede. Binnen de overeenkomst met de gemeente die een looptijd heeft tot 2031 bestaan daartoe (bescheiden) mogelijkheden. d. Omvang reserves Na verwerking van het tekort is eind sprake van reserves tot een bedrag van 3,2 min, ofwel 19,4 % van het balanstotaal. Hoewel deze verhouding niet bijzonder ruim oogt, moet daarbij worden bedacht dat de verhouding sterk wordt beïnvloed door de in het gebouw vastgelegde middelen. Afgezet tegen de omvang van de exploitatie (de totale baten), is de omvang van de reserves ruim voldoende. Dit is van belang omdat duidelijk is dat ook voor 2011 sprake zal zijn van een omvangrijk exploitatietekort. Omdat inmiddels tot maatregelen is besloten die moeten leiden tot een sluitende exploitatie vanaf het jaar 2012 bieden de reserves eind voldoende ruimte om de voorziene tekorten te kunnen opvangen. e. Liquiditeit De balans en het kasstroomoverzicht lonen een afname van liquide middelen van ruim in. Uit de kengetallen blijkt bovendien dat de liquiditeit van de school is afgenomen tot 0,86, waarbij het totaal van de kortlopende vorderingen en de liquide middelen lager is dan het totaal van de kortlopende schulden. Onder de schulden bevinden zich posten die continu vernieuwen. Van liquiditeitskrapte is nog geen sprake. Toch vormt met name de liquiditeit een sterk punt van aandacht voor het bestuur. Voor 2011 is de verwachting dat de liquiditeit verder zal teruglopen onder druk van het verwachte exploitatietekort. Hoewel ook dat tekort nog goed kan worden opgevangen, vormt een en ander voor het bestuur aanleiding om een zeer terughoudend beleid te voeren ten aanzien van investeringen en onderhoudsuitgaven. Die worden beperkt tot het strikt noodzakelijke. 3.2 Financiën op balansdatum volgens de samengevoegde balans De tabel op de volgende bladzijde geeft een beknopte weergave van de samengevoegde balans van OCH en SHB per 31 december. Gewaarmerkt als bijlage bij de brief d d. U J. ^ L M I 10

14 ONDERWIJSSTICHTING COLLEGE HAGEVELD STICHTING HAGEVELD BEHEER HEEMSTEDE ACTIVA Materiële vaste activa v PASSIVA Eigen vermogen Langlopende vorderingen Vorderingen Liquide middelen TOTAAL Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden TOTAAL Kapitalisatiefactor en solvabiliteit: Belangrijke maatstaven voor de beoordeling van de financiële gezondheid van een instelling zijn gelegen in de omvang van het eigen vermogen en de voorzieningen in verhouding tot het balanstotaal (solvabiliteit) en de omvang van het vermogen in relatie tot de omvang van de exploitatie (kapitalisatiefactor). Per 31 december bedroegen de reserves en de voorzieningen uitgedrukt als percentage van het balanstotaal ruim 25%. Het Ministerie van Onderwijs hanteert als ondergrens voor de solvabiliteit 20%. Op basis van de solvabiliteit scoort Hageveld voldoende. Een benadering, waarbij een relatie wordt gelegd met de omvang van de exploitatie (de kapitalisatiefactor), is onderstaand uitgewerkt voor de instellingen tezamen. De kapitalisatiefactor per 31 december bedraagt 39,4% en is sterk afgenomen onder invloed van het negatief resultaat. Totale baten (A) j Balanstotaal Af: Boekwaarde gebouwen en terreinen Saldo (B) B uitgedrukt in % van A ,5% ,7% Het Ministerie onderzoekt de mogelijkheid om te komen tot normen voor de maximaal aanvaardbare omvang van reserves. In dit kader zijn onder meer signaleringsgrenzen voor bovengrens van de kapitilisatiefactor gesteld tussen 35% en 60%, waarbij het ministerie een relatie legt met de omvang van de instelling. Op 8 februari 2011 heeft het Ministerie van OCenW de signaleringsgrens voor Hageveld voor het boekjaar 2009 gesteld op 45,96%. Ook hier is de invloed van het tekort over zichtbaar. Eind 2009 kon de conclusie luiden dat de reserves aan de hoge kant waren. Eind is daarvan geen sprake. Liquiditeit: Een ander belangrijk kengetal voor de balans is de liquiditeit 1 Bij de liquiditeit wordt de omvang van de geldmiddelen en de vorderingen afgezet tegen de kortlopende schulden. Uit de kengetallen in onderdeel A van dit verslag blijkt dat de liquiditeit is teruggelopen van 1,04 naar 0,86. Hiervoor is onder speerpunten van beleid uiteengezet dat de liquiditeit in het bijzonder punt van aandacht voor het bestuur vormt. 3.3 Gang van zaken gedurende het verslagjaar a Analyse van het exploitatiesaldo. Uit de samengevoegde exploitatierekening onder Staat van Baten blijkt dat het exploitatieresultaat over van negatief afsteekt ten opzichte van de begroting ( -/ ). De tabel op de volgende bladzijde geeft inzicht in de vergelijking van de exploitatie met zowel de begroting over alsook de exploitatie van 2009: 1 Liquiditeit is een maatstaf voor de mate waarin een instelling aan haar betalingsverplichting kan voldoen. Een liquiditeit van 1,0 betekent dat er precies voldoende liquiditeit is om de kortlopende schulden te voldoen. Bij een liquiditeit > 1,0 is er een overschot. oewacirmerkt als bijlage bij de brtet M... M j w L m ii

15 ONDERWIJSSTICHTING COLLEGE HAGEVELD STICHTING HAGEVELD BEHEER HEEMSTEDE Bedragen X 1, Verschillen Rijksvergoeding (personeels gerelateerd) Personele kosten Stelselwijziging BAPO Uitkomst,. : Begroting Begroting, GERELATEERD PERSONEEL Vergoeding Gemeente Heemstede Huisvestingslasten Afschrijving gebouw Financieringslasten GERELATEERD HUISVESTING Rijksvergoeding lesmateriaal (boeken) Afschrijving boeken Kosten boeken GERELATEERD BOEKEN rijksvergoeding baten afschrijvingen lasten NIET DIRECT GERELATEERD TOTAAL In de tabel zijn opbrengsten en lasten die direct aan elkaar kunnen worden gerelateerd, gegroepeerd. Dit geeft een wat ander beeld dan de modelmatige exploitatierekening waarbij een helder inzicht ontstaat in de verschuivingen die zijn opgetreden. Uit deze tabel kunnen de volgende conclusies worden getrokken: - De ontwikkeling van de rijksbijdrage gerelateerd aan personeel (lumpsum en vergoedingen voor functiemix en kwaliteit VO) is in ver achtergebleven bij de daadwerkelijke ontwikkeling in loonkosten. Als gevolg van onder meer lastenverzwaring uit hoofde van CAO en de verschuiving in de functiemix namen de personele kosten in toe met , waarvan maar kon worden gedekt uit hogere rijksbijdragen. Verder werkt een opgelegde wijziging in de verslaggeving rond BAPOlasten circa negatief door. Ten opzichte van 2009 is de verhouding tussen personele lasten en daaraan gerelateerde rijksbijdragen verslechterd. Ook ten opzichte van de begroting is sprake van een tegenvaller van in totaal , waarvan eveneens valt toe te rekenen aan BAPO. De toename van de rijksbijdragen in is lager gebleken dan de voorzichtige verhoging waarop in de begroting was gerekend. - Uit de tabel blijkt dat huisvestingslasten van het monumentale gebouw een zware druk vormen. Hierbij moet bedacht worden dat deze lasten nauwelijks variabel zijn. Afschrijvings- en financieringslasten liggen voor lange termijn vast. In is op grond van de meest recente berekeningen de dotatie aan de onderhoudsvoorziening verlaagd met Als gevolg hiervan daalden de lasten met ten opzichte van De vergoeding van de gemeente voor huisvesting was hoger. In totaal trad een verbetering op van in de direct aan huisvesting te relateren posten binnen de exploitatie. Ten opzichte van de begroting was sprake van een gering positief verschil van Bij de invoering van de gratis schoolboeken was sprake van voor Onderwijs College Hageveld gunstige omstandigheden. De vergoeding van rijkswege wordt verstrekt op basis van de aanschaf van nieuwe schoolboeken, terwijl Hageveld bij de eerste invoer een belangrijk deel gebruikte schoolboeken bij ouders kon inkopen. Daardoor is sprake van een fors batig saldo. Ten opzichte van 2009 steekt dit saldo gunstig af. In de jaren 2012 en 2013 zal deze bate grotendeels weglopen, omdat de ingekochte gebruikte schoolboeken moeten worden ven/angen door nieuw aan te schaffen boeken.,x^,... ^;^f^ïï ni^ml- 12

16 ONDERWIJSSTICHTING COLLEGE HAGEVELD STICHTING HAGEVELD BEHEER HEEMSTEDE - In de exploitatie is sprake van aanzienlijke rijksbijdragen die geen directe relatie met personeel dan wel lesmateriaal kennen ( ). Hieruit kan dekking worden verkregen voor de eerder vermelde zware huisvestingslasten. De hogere overige baten ten opzichte van de begroting ad houden voor verband met hogere ouderbijdragen. Hiertegenover zijn onder overige lasten hogere kosten voor excursies van eveneens opgenomen. Een daadwerkelijke tegenvaller onder de overige lasten betreft hogere ICT uitgaven ( boven begroting) onder meer in samenhang met de vervanging van servers. Resumerend zijn de belangrijkste oorzaken voor het fors opgelopen tekort gelegen in een stijging in personele lasten die niet kon worden gedekt uit hogere rijksbijdragen en een overschrijding in kosten voor ICT van b. Analyse kasstroom Vanzelfsprekend werkt het exploitatietekort van door in de ontwikkeling van de kasstroom. Toch was de kasstroom uit de exploitatie van het onderwijscollege ook over positief; ( ). De oorzaak hiervan is gelegen in het gegeven dat in de exploitatie omvangrijke lasten uit hoofde van afschrijvingen en onderhoudsdotaties zijn begrepen waarmee niet een directe kasuitstroom samenhangt. Het totaalbedrag hiervan bedraagt voor ruim De positieve kasstroom uit exploitatie was echter bij lange na niet voldoende om de investeringen ( ) en de aflossing van leningen ( ) te kunnen financieren. Per saldo was sprake van een afname van liquide middelen van circa d. Investeringen Jaarlijks bij het vaststellen van de begroting wordt een inschatting gemaakt van de investeringen die nodig zijn gedurende het opvolgend jaar. Gegeven de omstandigheid dat het gebouw nog tamelijk recent ingrijpend is verbouwd en gerenoveerd, beperken investeringen zich veelal tot vervangingsinvesteringen. Daarnaast is jaarlijks een aanzienlijke investering vereist in boeken die met ingang van het jaar 2009 gratis aan leerlingen worden verstrekt. Van Rijkswege ontvangt Onderwijs College Hageveld een subsidie voor deze verstrekking. e. Fusies gedurende het verslagjaar. Tijdens het verslagjaar vonden er geen fusies met andere instellingen plaats. f. Kernactiviteiten. Tijdens het verslagjaar vonden er geen wijzigingen inde kernactiviteiten plaats. g. Leerlingen. In het verslagjaar nam het aantal VWO leerlingen toe van 128Ö naar h. Personeel. Alle personeelsleden zijn benoemd op basis van het bepaalde in de CAO voor het Voortgezet Onderwijs. 4. Treasuryverslag 4.1 Treasurymanaqement Het financieel management en treasurybeleid is verankerd in het per 16 juni 2008 vastgestelde treasurystatuut. In dit statuut zijn de volgende zaken met betrekking tot de "Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek" opgenomen evenals de algemene en bijzondere taken en bevoegdheden in deze van het bestuur, en de algemene taken en bevoegdheden van de schoolleiding en de algemene taken van de SROB m.b.t. de schooladministratie (zie aldaar). 4.2 Verantwoording treasurybeleid a. Uitgangspunten voor het financiering- en beleggingsbeleid. De uitgangspunten voor het treasurybeleid zijn: - het hanteren van een voor de exploitatie van Onderwijsstichting College Hageveld en van Stichting Hageveld Beheer minimaal kasgeldbedrag. - het behalen van een zo hoog mogelijk rendement over niet benodigd kasgeldbedrag zonder risico van hoofdsomverlies. het bij begroting bepalen van de liquiditeitsoverschotten en de financieringsbehoefte op korte en lange termijn. b. Financiële randvoorwaarden voor het beleggen en belenen van kasgeld. Gewaarmeikt ais bijlage bij de brief d.d... M L M L M L. 13

17 ONDERWIJSSTICHTING COLLEGE HAGEVELD STICHTING HAGEVELD BEHEER HEEMSTEDE Bij het beleggen en belenen van de publieke en overige middelen wordt rekening gehouden met: - het beschikbaar benodigde minimale kasgeld. - de opgenomen kredieten waarvoor de gemeentelijke borgstelling van toepassing is. - de verstrekte leningen door de Onderwijsstichting College Hageveld aan de Stichting Hageveld Beheer in het kader van het realiseren en instandhouden van huisvestingsvoorzieningen voor het Atheneum College Hageveld. - de verplichtingen die op grond van de aangegane leningen op de betaaldag van de annuïteit voldaan dienen te worden. - de verplichtingen voortvloeiende uit ADV en BAPO rechten. - de verplichtingen die in de laatste uitgebrachte jaarrekening als voorziening zijn opgenomen. c. Soorten en omvang van de beleggingen en beleningen. Per 31 december bestonden langlopende leningen tot een bedrag van Een bedrag van had betrekking op leningen van de Rabobank. Rond de verwerving en verbouwing van het schoolgebouw heeft de BNG leningen verstrekt, waarvan per balansdatum nog resteerde. Het oorspronkelijke leningbedrag ter zake bedroeg te specificeren als volgt: - een annuïteitenlening afgesloten per 4 juli 2001 met een looptijd van 30 jaar voor een bedrag van groot ,- (oorspronkelijk ƒ ,-). Vanaf 4 juli 2028 zal volgens het bepaalde in artikel 7 van de Overeenkomst tot doordecentralisatie ex artikel 76v Wet op het voortgezet onderwijs met de gemeente Heemstede overleg gevoerd worden over de wijze van voortzetten van de financiering van de huisvestingsvoorzieningen vanaf 4 juli een annuïteitenlening afgesloten per 3 mei 2004 met een looptijd van 10 jaar voor een bedrag groot van ,-. Als zekerheid voor alle verstrekte leningen gelden borgstellingen door de Gemeente Heemstede. De leningsovereenkomsten met bankinstellingen zijn gesloten met Onderwijsstichting Hageveld. Omdat de eigendom van de gebouwen is gelegen bij Stichting Hageveld Beheer, heeft laatstgenoemde stichting gelden van de onderwijsstichting doorgeleend verkregen. Per 31 december bedroeg de totale schuldrest uit hoofde van deze leningen d. Partijen betrokken bij het beleggen en belenen. Onderwijsstichting College Hageveld en Stichting Hageveld Beheer zijn partij ten opzichte van elkaar. Inzake de te lenen gelden en o.a. op depositie uit te zetten publieke en overige middelen wordt uitsluitend als tegenpartij geaccepteerd een financiële instelling met minimaal één A-rating. e. Financieringsbehoefte 2011 Het bestuur heeft in 2001 een besluit genomen om de huisvesting van het atheneum op het landgoed Hageveld te handhaven. De unieke mogelijkheid bood zich aan om met de financiële medewerking van de gemeente Heemstede het schooldeel in eigendom te kunnen verwerven. Een alternatieve locatie was binnen de gemeente Heemstede niet voorhanden. De uit dit besluit voortvloeiende extra lasten, dit als gevolg van het voorzetten van de onderwijsactiviteit van het atheneum in een rijksmonument en op een landgoed, maakte het noodzakelijk om naar aanvullende financiering te zoeken. Deze werd in 2004 met behulp van een door de gemeente Heemstede afgegeven extra garantstelling gerealiseerd in de vorm van het afsluiten van een extra lening en het vergroten van de rekening-courantfaciliteit voor de komende jaren. Het bestuur is zich ervan bewust dat de daarmee gepaard gaande extra rentelasten een zware claim leggen op de exploitatiemiddelen van het atheneum in de komende jaren. Door het nemen van deze beslissing is, wegens het ontbreken van een alternatief, echter wel de huisvesting van het atheneum voor een langere tijd op deze voor de school zo historische locatie gegarandeerd. Ter afdekking van de renterisico's verbonden aan het gebruik van het rekening-courantkrediet is met ingang van 29 juni 2004 voor de looptijd van 10 jaar een Overeenkomst Financiële Derivaten afgesloten met de Rabobank Zuid-Kennemerland. De daarin opgenomen rente swap dekt het renterisico voor 50% van de geprognosticeerde kredietbehoefte tot en met medio 2014 voor Onderwijsstichting College Hageveld en Stichting Hageveld Beheer. ns heeft de turbulente ontwikkeling op de financiële markten geresulteerd in een snelle daling van rentetarieven als gevolg waarvan in 2008 een omslag plaats heeft gevonden, waarbij de SWAP nadelig uitwerkt in de exploitatie. In is dit nadeel opgelopen van in 2009 tot bijna in (in 2008 was dit nog 8.000). Tijdens het lopende verslagjaar was het niet nodig om extra financieringen af te sluiten. Voor het komend verslagjaar (2011) wordt eveneens geen extra financieringsbehoefte voorzien. Gewaarmerkt als bijlage bij de brield.d ZÜm.MlL 14

18 ONDERWIJSSTICHTING COLLEGE HAGEVELD STICHTING HAGEVELD BEHEER HEEMSTEDE Desondanks is het bestuur alert op de mogelijkheid van een gunstig moment voor een conversie van de bestaande kredietfaciliteiten. Doelstelling daarbij is om de druk van rente en aflossingen op de exploitatie en de liquiditeit zoveel als mogelijk te verlichten. f. Aanwezigheid en werking interne risicobeheersings- en controlesysteem en significante wijzigingen Met de vaststelling van het treasurystatuut zijn maatregelen tot interne controle en beveiliging van het betalingsverkeer opnieuw vastgelegd en verder geoptimaliseerd. Daarnaast is in een verdere verbetering opgetreden in de kwaliteit van de maandelijkse managementinformatie omtrent de exploitatie, liquiditeit en investeringsvoortgang. De mogelijkheden hiervoor vloeien voort uit de goede samenwerking tussen de interne administratie en SROB. De toegenomen kwaliteit van de informatie maakt betere en tijdige sturing op basis van afwijkingen ten opzichte van de begroting mogelijk. g. Verantwoording van het Kwaliteitsbudget 2009 Met instemming van de MR zijn reeds ingezette ontwikkelingen die binnen de kwaliteitsthema's vallen voortgezet en zijn met name op het gebied van taal- en rokenbeleid nieuwe initiatieven ontwikkeld. Een compleet overzicht van de ingezette activiteiten en daaraan verbonden kosten, staat in bijlage A. h. Verantwoording van de ouderbijdrage Met instemming van de oudergeleding van de MR is de vrijwillige ouderbijdrage met de kostenindex geïndexeerd, d.w.z. op basis van CBS index cijfers. De ouderbijdrage is ingedeeld in drie categorieën, waarvan de eerste twee een vast bedrag zijn voor alle leerjaren, en waarvan de derde categorie varieert per jaarlaag, omdat die afhankelijk is van de activiteiten die er voor een jaarlaag en (in het geval van de bovenbouw) voor bepaalde (gekozen) vakken worden ondernomen. Bepaalde kosten zijn facultatief, andere zijn voor vrijwillige deelname, bijvoorbeeld aan de afsluitende buitenlandse reis in de 6 e klas. Elk jaar wordt een overzicht van de kostenthema's in de Schoolgids opgenomen. Dit overzicht is te vinden in bijlage B. 5. Toekomstige ontwikkelingen 5.1 Ontwikkelingen met betrekking tot het financieel beleid. In het verslag over 2009 stond onder deze paragraaf vermeld dat de opwaartse druk op loonkosten kon leiden tot exploitatietekorten vanaf het boekjaar die in de jaren na konden oplopen tot op jaar basis.. De reserves van de instelling waren voldoende om enige jaren tekorten van een dergelijke omvang te kunnen opvangen. In de voorliggende paragrafen van dit verslag is duidelijk omschreven dat voornamelijk als gevolg van overheidsingrijpen in de bekostiging de exploitatie zich negatiever heeft ontwikkeld dan destijds ingeschat. Het tekort is aanzienlijk forser dan ingeschat. Zonder ingrepen zouden tekorten in de jaren 2011 en volgende oplopen tot boven Daarbij is tevens uiteengezet dat inmiddels besluiten zijn genomen die moeten leiden tot een krimp in de personele formatie van minimaal 7 FTE. De schoolleiding heeft de implementatie hiervan voortvaren ter hand genomen. De effecten hiervan treden eerst in werking per 1 augustus 2011, waardoor onvermijdelijk is dat ook het jaar 2011 wordt afgesloten met een omvangrijk tekort dat is begroot op Voor de jaren 2012 en volgende streeft het bestuur evenwel na een sluitende begroting dan wel (bescheiden) overschotten. Doelstelling is om met behoud van de kwaliteit van het onderwijs op langere termijn de reserves terug te brengen op het niveau tussen 3,25 en 3,5 min. Daarnaast zal het beleid erop gericht zijn om de afname van liquide middelen als gevolg van de tekorten zoveel als mogelijk te beperken. In 2011 wordt evenwel een verdere afname van circa verwacht. Belangrijke aandacht in 2011 zal uitgaan naar de verhouding tussen OCH en SHB. Weliswaar blijkt uit de balans, de exploitatierekening en het kasstroomoverzicht dat de instellingen samen kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen, maar daarbij is sprake van een nog altijd toenemende scheefgroei tussen de onderwijsinstelling en Stichting Hageveld Beheer. De huisvestingsvergoedingen zijn onvoldoende ter dekking van de financieringslasten en afschrijvingen. Een en ander wordt in de eerste jaren versterkt doordat lineaire afschrijvingen zijn geplaatst tegenover vergoedingen voor aflossingen op basis van annuïteiten. Bij het bestuur is de gedachte dat normalisering van deze verhouding alleen kan plaatsvinden indien sprake is van een schuldsanering bij SHB. De mogelijkheid hiertoe is onderwerp van onderzoek. Gewaarmerkt als bijlage bij de brief d.d Li. 'fufiji löu J 15

19 ONDERWIJSSTICHTING COLLEGE HAGEVELD STICHTING HAGEVELD BEHEER HEEMSTEDE 5.2 Fusies Naar verwachting worden de komende jaren geen fusies met andere scholen verwacht. Gesprekken met derden hierover zijn in het afgelopen verslagjaar op bestuursniveau niet gevoerd. 5.3 Nieuwe of andere kernactiviteiten In de komende jaren zal naar verwachting de kernactiviteit van het atheneum zich niet wijzigen of zullen er geen nieuwe activiteiten worden toegevoegd. Er wordt gericht gewerkt aan onderlinge betrokkenheid, kleinschaligheid, elkaar kennen en gekend worden, een adequatere leerlingbegeleiding, horizontale afstemming en verticale leerlijnen. In schooljaar wordt schoolbreed met elf teams gewerkt. 5.4 Leerlingen Tijdens een bestuursvergadering in het najaar van 2009 is, op basis van een aantal meerjarenprognoses, gebaseerd op een variabel aantal toe te laten brugklassen, bewust gekozen voor het opnieuw terugbrengen van het aantal brugklassen voor het schooljaar naar 8 brugklassen (maximaal 240 leerlingen). De daarbij behorende lotingsprocedure is zorgvuldig uitgevoerd m.b.v. notariskantoor Wisse en Van Esch. Het aantal leerlingen zal blijven schommelen tussen de 1250 en 1300 leerlingen. Per teldatum 1 oktober heeft Hageveld 1305 leerlingen. 5.5 Personeel Door een nagenoeg constant aantal leerlingen voor de komende jaren zal er sprake zijn van een lichte schommeling in het aantal personeelsleden en de daarmee gepaard gaande personele kosten. De samenstelling van het personeelsbestand zal echter wel per jaar veranderen door natuurlijk verloop en door tussentijds vertrek van personeelsleden. Gedurende het verslagjaar is het LC-volume gestegen naar 69% en is het benoemen naar LD gecontinueerd. 5.6 Huisvesting De nagenoeg constante ontwikkeling in het aantal leerlingen zal weinig invloed hebben op de omvang van de huisvesting in de komende jaren. Een deel van de zuidvleugel is hoognodig aan opknappen toe en verkeert nog in de staat van vijfentwintig jaar terug. Uitvoering hiervan staat hoog op de wensenagenda. Gelet op de liquiditeitsprognose zal er in 2011 waarschijnlijk niet met deze laatste verbouwing kunnen worden begonnen. 5.7 Begroting in samenvattende vorm 3. Baten 3.1 Rijksbijdragen 3.2 overheidsbijdragen 3.5 baten 4. Lasten 4.1 Personele lasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisvestigingslasten 4.4. instellingslasten Saldo Baten en Lasten Financiële lasten Resultaat :Begroting / GcwaarinurW als bijlage bij de brief d.d 2r.(J.^M,,,2rfi!, m 16

20 ONDERWIJSSTICHTING COLLEGE HAGEVELD STICHTING HAGEVELD BEHEER HEEMSTEDE Overzicht van gemaakte en te maken kosten m.b.t. de zes beleidsthema' s Kwaliteit Bijlage A 1 Kalenderjaar TOTAAL 1 1 Thema Taalbeleid Rekenbeleid 1 Talent Kwalificatie Burgerschap Internationalisering Ruimte voor leraar Examens Verbeteren 1 Inzet 5 commissieleden x 20 uur per jaar Dictee medewerkers samenstellen 6 uur Gastspreker a... Prijzengeld per jaar Taalcoaches sectie Nederlands 60 uur Dictee per leerjaar samenstellen 6 uur Dictee per klas nakijken 3 uur (x 40) Ontwikkeltijd sectie wisk. 2x20 uur Cursus toetsmateriaal Licentie RT software 500 per jaar Maatpakketten groepen splitsen PRE-University mentor 18 uur PRE-University beleidsgroep 12 uur Bijdrage aan universiteit LAPP-top mentor 6 uur VU-talent mentor 8 uur IELTS lessen 2 x 1,7 x 24 = 81 uur Begeleiding Olympiades 6 x 4 uur = 24 Hoogbegaafdenproject 60 uur Bureau Talent kosten 20 per leerling 30 deelnemers jaarlijks x 3 Ontwikkeltijd teamleden 70 x 20= 1400 Going Global - Hageveldse Handjes 50u Rekening vrijwilligerscentrale 4x 175 Going Global op leerjaar 2 = 50 uur Cross your borders op leerjaar 3 = 50 uur Projectgroep Malawi uur Kosten toneelvoorstellingen per jaar Kosten workshops per jaar Coördinatie 2 x 60 = 120 uur Voorbereidingskosten nieuwe reizen Intensieve begeleiding stagiaires Inzet PALs a (4 x 4) Workshops beginnende docenten 14 uur Coördinatie cyclisch onderzoek Overleg sectievoorzitters en sectieleden Onderzoek ouders afnemen + verwerken Onderzoek lln. afname en verwerken Sectiebespreking TL en SL Oudertevredenheidsonderzoek DUO uren zijn berekend op een gemiddelde van LC-tarief 1 Uren* Geld ** ? ;i ( 6 üfia-tl.d imi. fi SM Niehe Lancée Accountants N.V. lllm-m 17

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn JAARVERSLAG 2011 Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Kengetallen 18 Jaarrekening A.1.0 Grondslagen

Nadere informatie

REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP

REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP Jaarverslag 2013 (SOVOGO) REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE Jaarverslag 2013 Brinnummer : 15QW Bestuursnummer : 41867 Bestuur : Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4.

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4. INHOUDSOPGAVE Toelichting op het jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1. Organisatie 7 2. Kwaliteit 11 3. Leer- en werkomgeving 12 4. Medewerkers 15 5. Medewerkers bestuursbureau 16 6. Financiën

Nadere informatie

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail :

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : JAARVERSLAG 2013 Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

Gemeenteraad Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren. datum 04-06-2012 betreft jaarverslag 2011. Geachte gemeenteraad,

Gemeenteraad Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren. datum 04-06-2012 betreft jaarverslag 2011. Geachte gemeenteraad, Gemeenteraad Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren datum 04-06-2012 betreft jaarverslag 2011 Geachte gemeenteraad, Hierbij ontvangt u het Jaarverslag 2011 van Stichting OPOS. Via dit jaarverslag krijgt

Nadere informatie

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl JAARVERSLAG 2012 Stichting OPOS administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

Jaarstukken 2013 Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam

Jaarstukken 2013 Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam Jaarstukken 2013 Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Bestuursverslag... 4 Inleiding... 4 1. Gevoerd beleid Voortgezet Onderwijs van Amsterdam... 6 1.1 De 4 P s

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep 1 Primas-scholengroep jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Algemene gegevens 4 Personeel en organisatie 8 Onderwijs en kwaliteitszorg 13 Financiën 17 Huisvesting

Nadere informatie

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG (FINANCIEEL) JAARVERSLAG Stichting Openbaar Onderwijs te Wijk bij Duurstede Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht JAARVERSLAG EN JAARREKENING STICHTING voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 VERSLAG BESTUUR... 5 2.1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID... 5 2.2 BELEIDSVOORNEMENS... 7 2.3 BELEIDSREALISATIE...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 1 van 46 Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 2 van 46 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 4 2 Bestuursverslag 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Planning

Nadere informatie

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen . Bestuur Aan het college van B&W van de gemeente Slochteren Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN r'~""~~~'" '-"'"1 CI;;~:;;I,:'"-- ')., / 1 1Appingedam i I ------'----.-.j I ingekomen (s-::'e-m-j. S:i::ch~;;~'f:,n

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

Scholen van nu voor de wereld van morgen. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012. Bestuursnummer: 55303

Scholen van nu voor de wereld van morgen. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012. Bestuursnummer: 55303 Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012 Bestuursnummer: 55303 Scholen van nu voor de wereld van morgen Jaarverslag over boekjaar 2012 1 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR/BESTUURDER

Nadere informatie

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal W VS GROEP WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal Telefoon 0165-596 500 Fax 0165-561 263 E-mail info@wvsgroep.nl De Colleges van B&W van de aangesloten gemeenten in ui min mi ii 1206576 Gem. STEENBERGEN

Nadere informatie

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14 1 Voorwoord Het doel van publiek verantwoorden door een onderwijsinstelling is te laten zien dat zij haar middelen zo effectief mogelijk inzet. De verantwoording van het financiële beleid van een instelling

Nadere informatie

Financieel Verslag 2009 Hogeschool Rotterdam

Financieel Verslag 2009 Hogeschool Rotterdam Financieel Verslag 2009 Hogeschool Rotterdam FINANCIEEL VERSLAG 2011 HOGESCHOOL ROTTERDAM Bestaande uit: Verslag College van Bestuur Verslag Raad van Toezicht De jaarrekening 2011 Overige gegevens en Bijlagen

Nadere informatie

Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie.

Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie. Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie. drs Karsten Hiemstra 7 februari 2007 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

Gemeente Haarlem College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 511 2003 PB HAARLEM. Geacht College,

Gemeente Haarlem College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 511 2003 PB HAARLEM. Geacht College, ^ sterk in leren Spaarnesant Spaarnesant Richard Holkade 14-16 Postbus 800 2003 RV Haarlem T 023 543 01 00 F 023 543 0! 9! E info@spaarnesant.nl I vvww.spaarnesant.nl Gemeente Haarlem College van Burgemeesters

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool. s-molenaarsweg 1. Jaarverslag GPO-WN

Gereformeerde Basisschool. s-molenaarsweg 1. Jaarverslag GPO-WN Gereformeerde Basisschool s-molenaarsweg 1 Jaarverslag GPO-WN 2013 INHOUD Voorwoord GPO-WN in beweging 3 Hoofdstuk 1 Instellingsgegevens 1.1 Juridische structuur 5 1.2 Organisatiestructuur 7 1.3 Kernmerken

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge

Jaarverslag 2012. Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge Jaarverslag 2012 Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge Eben-Haëzerschool Gijsbrechtgaarde 110 7329 CA Apeldoorn Brinnummer 29 TM Eben-Haëzerschool Zandenallee

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie