Informatie over de mbo-opleiding. Assistent natuur en groen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie over de mbo-opleiding. Assistent natuur en groen"

Transcriptie

1 Informatie over de mbo-opleiding Assistent natuur en groen Instroomjaar Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Hoe leer je bij AOC Oost? 3 2. Hoe ziet je beroep er uit? 3 3. Wat leer je tijdens de opleiding? 4 4. Hoe haal ik succesvol mijn diploma? 5 5. Welke regels zijn er rond de examinering? 6 6. BPV: de beroepspraktijkvorming 9 7. De Centrale Examencommissie Extern betrokkenen Bijlagen Examenplan 13 Opleidingsplan 15 Studiegids AOC Oost mbo

2 Inleiding In dit deel van de studiegids word je geïnformeerd over de opleiding. We willen je inzicht geven in hoe je opleiding er uit ziet en hoe je beoordeeld wordt. Deze opleiding is tot stand gekomen aan de hand van een landelijk kwalificatieprofiel. Daardoor is je diploma landelijk vergelijkbaar. In deze gids vertellen we je eerst over het beroep waarvoor je wordt opgeleid (hoofdstuk 2). We geven in het kort aan hoe het onderwijs er uit zal zien. In hoofdstuk 3 leggen we preciezer uit welke onderdelen in je opleiding aan bod komen. In hoofdstuk 4. wordt uitgelegd welke toetsen meetellen voor het examen. In de studiegids staan de belangrijkste afspraken die je met het AOC maakt als je aan de opleiding deelneemt. Er zijn ook nog andere documenten die van belang zijn voor je, daarnaar wordt in deze studiegids verwezen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het lesrooster, het examenreglement, de algemene informatiegids van de sector, beroepspraktijkvorming- en onderwijsovereenkomsten. De studiegids biedt dus belangrijke informatie voor je hele opleidingstraject. We wensen je veel succes met je studie. Studiegids AOC Oost mbo

3 1. Hoe leer je bij AOC Oost? Leren en ontwikkelen doe je als je in een uitdagende leeromgeving je eigen keuzes kunt maken die passen bij jouw leervraag. Voor leren ben je zelf verantwoordelijk. Leren doe je soms alleen maar meestal samen met anderen, zowel binnen als buiten de school. Leren bij AOC Oost betekent dat je zelfbewust, ondernemend en zinvol bezig bent vanuit je hoofd, vanuit je hart en met je handen. 2. Hoe ziet je beroep eruit? Assistent natuur en groen De assistent medewerker voedsel en leefomgeving voert werkzaamheden uit binnen de sectoren Bloemen- en tuincentrumbranche, Groene Ruimte, Plantenteelt en Voedingsindustrie. Hij voert met name werkzaamheden uit die in elke sector voorkomen: hij transporteert producten en/of materialen en onderhoudt materiaal en omgeving. De assistent medewerker voedsel en leefomgeving heeft een assisterende en uitvoerende rol met beperkte uitvoeringsverantwoordelijkheid: hij is verantwoordelijk voor eigen werk, voor het correct gebruik van voorgeschreven materialen en middelen, voor de eigen veiligheid en voor de veiligheid van omstanders. Hij werkt onder toezicht of directe begeleiding en op basis van instructies, procedures en veiligheidsvoorschriften. De werkzaamheden zijn routinematige van aard. De assistent medewerker voedsel en leefomgeving heeft algemene basiskennis en bezit basisvaardigheden om eenvoudige werkzaamheden uit te voeren. De assistent medewerker voedsel en leefomgeving toont inzet en werkt zorgvuldig. Ook stelt hij zich collegiaal op, is bereid tot samenwerking en gedraagt hij zich correct in contact met klanten of andere betrokkenen. Tot slot werkt hij met inachtneming van de kwetsbaarheid van groene producten of voedingsmiddelen, de bederfelijkheid van groene producten of voedingsmiddelen. Studiegids AOC Oost mbo

4 3. Wat leer je tijdens de opleiding? Hoe zit de opleiding in elkaar? Je opleiding is gebaseerd op een landelijk opgestelde kwalificatie, die door de minister is vastgesteld. In de beschrijving van die kwalificatie (het kwalificatieprofiel) staat opgenomen aan welke voorwaarden iemand moet voldoen om het betreffende diploma te kunnen ontvangen. Op basis van het kwalificatieprofiel zijn er een aantal examens vastgesteld, die elk een deel van de opleiding afsluiten. Voor de beroepsspecifieke examinering worden Proeven van Bekwaamheid (PvB s) afgenomen en eventueel ook werkprocesexamens, kennisexamens en vaardigheidsexamens. Daarnaast doe je ook andere examens voor onderdelen zoals taal en rekenen. In het volgende hoofdstuk wordt dit verder uitgelegd. De organisatie van de opleiding is gericht op het afleggen en behalen van de verschillende PvB s en de overige examens. Voorafgaand aan het afleggen van de PvB moet je in de weg er naar toe een portfolio opbouwen. Het portfolio moet met een voldoende zijn beoordeeld, voordat je wordt toegelaten tot de PvB. In het opleidingstraject dat voorafgaat aan het afleggen van elke PvB zijn er in de opleiding oefensituaties en leerarrangementen opgenomen, waarin je bewijsstukken voor je portfolio kunt verzamelen en je jezelf kunt voorbereiden op het afleggen van de PvB. In het opleidingsplan kun je meer in detail zien welke onderwijsactiviteiten je tijdens de opleiding krijgt aangeboden. Dit plan vind je bij de bijlagen. Deelname aan leeractiviteiten Je overlegt met je coach over het studieprogramma. De coach legt dit samen met jou vast. Als je persoonlijke programma afwijkt van het reguliere, dan moet worden getoetst of het aan de wettelijke eisen van onderwijstijd voldoet. Studiegids AOC Oost mbo

5 4. Hoe haal ik succesvol mijn diploma? Wanneer word je gediplomeerd? Bij een afgeronde opleiding hoort een diploma. Je ontvangt een diploma als je: 1. alle kerntaken (inclusief beroepsspecifieke eisen voor Nederlandse taal, rekenen en eventueel ook voor MVT en wettelijke beroepsvereisten) hebt behaald; 2. voldaan hebt aan de verplichting (Leren)Loopbaan & Burgerschap ((L)L&B), inclusief de eis voor studiepunten als je vóór gestart bent met je opleiding; 3. voldaan hebt aan de generieke eisen voor: a. Nederlandse taal; b. rekenen; c. Engels (alleen niveau 4 vanaf instroomjaar ); 4. de BPV met goed gevolg hebt afgelegd. In het volgende schema wordt bovenstaande overzichtelijk weergegeven: Studiegids AOC Oost mbo

6 Studenten die geslaagd zijn voor (delen van) het examen ontvangen bij het verlaten van de opleiding de desbetreffende bewijsstukken. In de bijlage Examenplan kun je voor ieder examenonderdeel lezen welke eisen precies gelden voor de opleiding die jij volgt. Als je in 2012 of eerder met de opleiding bent gestart, geldt voor jou een ander examenplan dan in de bijlage van de studiegids op deze website is weergegeven. Je vindt in dat geval het juiste plan op het intranet van AOC Oost (KISS), onder Officiële documenten - examenreglement/oer. 5. Welke regels zijn er rond de examinering? Hieronder volgen de belangrijkste regels rond de examinering. In het examenreglement van AOC Oost worden een aantal onderwerpen uitgebreider beschreven. Te laat, niet aanwezig of een onvoldoende voor het examen Als je te laat aanwezig bent voor afname van een examen of vanwege een niet geldige reden niet deelneemt aan een examen, dan vervalt het recht op deelname aan het examen. Hiermee treedt automatisch de herexamenregeling in werking. Als je door aantoonbare overmacht (bijvoorbeeld ziekte) niet aan een examen kunt deelnemen, dan krijg je de gelegenheid het betreffende examen alsnog af te leggen. Ook voor deze inhaalmogelijkheid zijn de regels voor examinering van toepassing. Het kan voorkomen dat in bepaalde gevallen de deelname aan de reguliere examinering voor een student problemen oplevert vanwege bijvoorbeeld medische redenen, handicaps of taalachterstanden. In deze gevallen kan door de student een aangepaste examinering worden aangevraagd. In de examenvergadering wordt beslist over de toekenning van deze aanvragen. De definitieve uitslag van een examen wordt in een examenvergadering vastgesteld. Tegen deze beslissing van de examenvergadering kun je binnen vijf schooldagen na bekendmaking van het definitieve examenresultaat bezwaar aantekenen. Het bezwaar moet je indienen bij de examensecretaris en zal worden behandeld in de Examencommissie mbo (ECM). Een format voor een bezwaarschrift staat op het intranet van AOC Oost. Indien je niet akkoord gaat met de uitspraak van de ECM inzake een bezwaar, kun je hiertegen in beroep gaan bij de Commissie van Beroep. Het beroep moet worden ingediend binnen 10 schooldagen nadat de ECM de uitspraak over het bezwaar heeft gedaan. Een format voor het aantekenen van een beroep vind je op het intranet. Indien je examen door de examinatoren met een onvoldoende is beoordeeld en in de examenvergadering is deze beoordeling ook zo vastgesteld, dan heb je één mogelijkheid tot het doen van een herexamen voor het betreffende examen. Je wordt in kennis gesteld van de termijn, waarbinnen je de gelegenheid hebt om je voor te bereiden op dit herexamen en wanneer de volgende mogelijkheid is om het betreffende examen nogmaals af te leggen. Studiegids AOC Oost mbo

7 Specifieke regels met betrekking tot de Proeve van Bekwaamheid (=PvB) Om voor de afname van een PvB te worden toegelaten, moet de vastgestelde inhoud van het bijbehorende portfolio met voldoende beoordeeld zijn. Je wordt vooraf in kennis gesteld wanneer het portfolio uiterlijk ter beoordeling moet worden aangeboden. Overschrijding van dit tijdstip of een onvoldoende beoordeling van het portfolio kan betekenen dat afname van de PvB niet meer in de aangegeven periode kan worden gerealiseerd. In sommige gevallen betekent dit dat de PvB een schooljaar later pas kan worden afgenomen. Als je portfolio behorend bij een PvB als voldoende is beoordeeld, word je toegelaten tot het afleggen van deze PvB. Je wordt minimaal vijf schooldagen voorafgaand aan de afname over de PvB en examineringsomstandigheden geïnformeerd. Bij het afleggen van de PvB volg je de aanwijzingen van de examinatoren op en voer je de bij de PvB behorende opdracht(en) uit. Na afronding van de PvB ontvang je van de examinatoren de voorlopige examenuitslag. De definitieve uitslag wordt in een examenvergadering vastgesteld. Als de PvB met een voldoende resultaat is beoordeeld, dan heb je dat onderdeel van de opleiding behaald. Als je portfolio behorend bij een PvB als onvoldoende of onvolledig is beoordeeld, word je nog niet toegelaten tot het afleggen van deze PvB. Je wordt in kennis gesteld van de termijn, waarbinnen je alsnog de gelegenheid hebt om je portfolio op orde te krijgen en wanneer de volgende mogelijkheid is om de betreffende PvB af te leggen. De waardering voor een PvB wordt aangegeven met voldoende, goed of onvoldoende. Onregelmatigheden Als een kandidaat zich bij de afname van een examen niet aan de regels houdt of heeft gehouden, kan de Examencommissie mbo (ECM) één van de onderstaande maatregelen nemen: de kandidaat krijgt het oordeel onvoldoende voor het examen; het examen wordt ongeldig verklaard. De ECM bepaalt op welke onderdelen de kandidaat opnieuw examen moet doen. In voorkomende gevallen ontvangt de kandidaat een brief waarin staat wat de commissie heeft besloten. Binnen drie schooldagen na ontvangst van de brief, kan de kandidaat bij de ECM bezwaar aantekenen tegen de beslissing en vragen om herziening van de beslissing. Indien je niet akkoord gaat met de uitspraak van de ECM inzake een bezwaar, kun je hiertegen in beroep gaan bij de Commissie van Beroep. Het beroep moet worden ingediend binnen 10 schooldagen nadat de ECM de uitspraak over het bezwaar heeft gedaan. Een format voor het aantekenen van een beroep vind je op het intranet. Examinering Nederlandse taal, moderne vreemde taal en rekenen In het examenplan, dat je kunt vinden bij de bijlagen, staat aangeven welke eisen er gelden voor jouw opleiding. Studiegids AOC Oost mbo

8 Loopbaan en Burgerschap Voor het behalen van het diploma dien je te voldoen aan de eisen voor Loopbaan en Burgerschap. Vrijstellingen Op basis van je vooropleiding kun je een vrijstelling krijgen voor een onderdeel van je opleiding. Je kunt hiervoor een schriftelijk verzoek voor verlenen van vrijstelling(en) indienen bij de examensecretaris. In een examenvergadering wordt beslist over het verlenen van vrijstelling voor één of meer examenonderdelen. Als bewijs van vrijstelling geldt het ingevulde en door de examensecretaris voor akkoord ondertekende aanvraagformulier. Het is ook mogelijk dat je op basis van toetsresultaten vrijgesteld wordt voor (een deel van) de lessen. Voor alle vrijstellingen geldt dat de student wel dient te voldoen aan de wettelijke eisen voor onderwijstijd. In onderstaand overzicht staat aangegeven welke vrijstellingen een bepaalde vooropleiding kunnen opleveren: Vrijstelling Niveau-vrijstelling: Eventueel, op basis van intake en/of EVC-assessment, aangevuld met corresponderende Proeven van Bekwaamheid uit CKS Corresponderende Proeven van Bekwaamheid en beroepspraktijkvorming CKS op basis van intake en/of EVC-assessment Vooropleiding Diploma KS opleiding op niveau 1, 2, 3 en 4 of Diploma ODC opleiding op niveau 1, 2, 3 en 4 of Diploma KMAO, MAS B, MAS A (vóór ODC) Alle overige relevante kwalificaties inclusief de diploma s leerlingwezen oude stijl (= vóór ODC) Voor de onderdelen Nederlandse taal en Rekenen mogen aan studenten in principe geen vrijstellingen worden verleend. Alleen In het uitzonderingsgeval dat een student examen heeft gedaan op het vereiste referentieniveau in het mbo/havo/vwo en binnen twee jaar na het studiejaar waarin dit examen is afgelegd opnieuw gediplomeerd wordt, hoeft de student niet opnieuw een examen af te leggen. Wel geldt er in het onderwijsprogramma een onderhoudsplicht. Bijzondere erkenningen Tijdens de opleiding kunnen er onderdelen worden aangeboden en afgesloten, die leiden tot bijzondere erkenningen, zoals VCA, BHV, de spuitlicentie, Booglassen NIL1, erkend monsternemer enzovoort. De examinering van deze bijzondere erkenningen wordt veelal door externe instanties uitgevoerd. Deze brengen hiervoor vaak extra kosten in rekening. Deze kosten kunnen bij de student in rekening gebracht worden. Studievoortgang Je mag niet verder gaan in het geplande opleidingstraject (bijvoorbeeld overgaan naar een volgend leerjaar) als er geen uitzicht meer is om het diploma te behalen binnen de geplande studieduur. Studiegids AOC Oost mbo

9 6. BPV: de beroepspraktijkvorming De BPV vormt een belangrijk onderdeel van elke opleiding. Op deze manier maak je kennis met het werk in de beroepspraktijk en word je voorbereid op de uitoefening van je toekomstig beroep. De BPV-overeenkomst Bij elke BPV-periode wordt een BPV-overeenkomst opgesteld. Hierin staan opgenomen de duur en omvang van de BPV-periode, de begeleiding van de student en de wijze van beoordeling. Bij de start van de BPV moet de BPV-overeenkomst getekend zijn. Lees de volledige overeenkomst goed door. Het voorblad bestaat uit 3 exemplaren die alle drie door de student, de BPV-bieder en de school getekend moeten worden. Alle drie partijen hebben vervolgens een exemplaar van de overeenkomst in bezit. De student zorgt ervoor dat de schooladministratie het door alle partijen ondertekende formulier voor aanvang van de BPV in bezit heeft. Voor de BBL wordt de overeenkomst tevens ondertekend door Aequor, het kennis- en communicatiecentrum voedsel en leefomgeving. Presentie De BPV-tijden zijn met inachtneming van de arbeidstijdenwet hetzelfde als de werktijden van het personeel. Als je vanwege ziekte of een andere reden afwezig bent, dien je hiervan het BPV-bedrijf tijdig op de voor het bedrijf gebruikelijke manier in kennis te stellen. Tevens moet je de afwezigheid melden aan de schooladministratie. Dit geldt tevens voor het betermelden. BPV-dagen die je mist, worden in overleg met het BPV-bedrijf en eventueel BPVbegeleider ingehaald. Voordat je een BPV-dag inhaalt, moet je daarvan de schooladministratie in kennis stellen, anders ben je niet verzekerd. Houding Je dient je te richten op het BPV-bedrijf naar de aanwijzingen van de leidinggevende of één van de personeelsleden. Het is belangrijk dat je met een positieve en actieve houding de werkzaamheden tijdens de BPV uitvoert. Naast het meedoen is vragen, waarnemen en meedenken erg belangrijk. Als het goed is sta je nooit met lege handen en zie je het werk liggen. Vergoeding BPV-tijd is opleidingstijd. In principe ontvang je geen BPV-vergoeding. AOC Oost vraagt ook geen vergoeding aan de bedrijven. Begeleiding Als er zich problemen tijdens de BPV-periode voordoen wordt in eerste instantie contact opgenomen met je BPV-begeleider/coach. In elke BPV-periode komt je coach of een docent op bezoek. Studiegids AOC Oost mbo

10 Beoordeling De beroepspraktijkvorming is bedoeld als oefensituatie waarin je competenties ontwikkelt en die je voorbereidt op het examen. De BPV levert informatie op over je voortgang. Aan het begin van iedere BPV vindt een nulmeting plaats waarin de mate waarin de je de competenties beheerst, schriftelijk wordt vastgelegd. Naar aanleiding hiervan worden je opdrachten verstrekt of handelingenlijsten opgesteld. De praktijkopleider verzorgt een tussenbeoordeling en gebruikt daarbij het reflectieformulier. Samen met jouw zelfbeoordeling is dit de basis voor het reflectiegesprek over de ontwikkeling van je competenties. Aan het eind van de BPV-periode geeft je praktijkopleider een eindbeoordeling van je BPV. Op basis van je eigen indruk en het oordeel van de praktijkopleider vindt een gesprek plaats. Het resultaat van dit gesprek en de ingevulde formulieren dien je te plaatsen in je portfolio. Dit vormt de basis voor het coachen naar de volgende BPVplaats. De beoordeling kan onderdeel zijn van het portfolio en als zodanig voorwaardelijk voor toelating tot de Proeve van Bekwaamheid. Studiegids AOC Oost mbo

11 7. De Centrale Examencommissie De Centrale Examencommissie ziet erop toe dat er binnen AOC Oost op een deugdelijke wijze geëxamineerd wordt. De Centrale Examencommissie is als volgt samengesteld: Voorzitter: P. Duijsings, lid College van Bestuur Secretarissen: H. Weusthof, voorzitter werkgroep Examinering mbo P. Kokkelkoren, voorzitter werkgroep Examinering vmbo Leden: A. Hoeben, locatiedirecteur locatie Almelo M. Sonderen, teamleider locatie Borculo. B. Kupers, directeur mbo R. Vijn, locatiedirecteur locatie Doetinchem A. M. Huis in t Veld, locatiedirecteur locatie Enschede Vacature, locatiedirecteur locatie Twello T. Lucassen, locatiedirecteur Groeipunt Ambtelijke secretaris: R. Benerink, secretaris werkgroep Examinering mbo Voor de uitvoering van de examinering in het mbo heeft het bevoegd gezag de Examencommissie mbo (ECM) ingesteld. De Examencommissie mbo is als volgt samengesteld: Voorzitter: Leden: B. Kupers T. Lucassen (plaatsvervangend voorzitter) R. Benerink H. Weusthof De Examencommissie mbo handelt ook bezwaarschriften en gevallen van fraude af. De communicatie hierover verloopt via de examensecretaris van de mbo-locatie. Studiegids AOC Oost mbo

12 8. Extern betrokkenen Inspectie De inspectie houdt toezicht op de uitvoering van het onderwijs. De inspectie is op het volgende adres bereikbaar: Inspectie van het onderwijs Postbus GS Utrecht Tel. (088) Klachtenregeling AOC Oost heeft een klachtenregeling vastgesteld en ingevoerd. De klachtenregeling ligt ter inzage bij het onderwijs servicebureau en vind je ook op het intranet van AOC Oost. Commissie van Beroep AOC Oost heeft een commissie van beroep gevormd. Deze commissie bestaat uit: voorzitter: Dhr. J. Bornerbroek lid: Dhr. M. Janischka lid: Mevr. R.B.J. Roetgerink plaatsvervangende voorzitter: Dhr. M. Salomons plaatsvervangend lid: Mevr. C.J.M. ten Dam plaatsvervangend lid: Dhr. W.M. Woertman De Commissie van Beroep voor de examens is bereikbaar onder het postadres: Commissie van Beroep voor de examens AOC Oost P/a Postbus AD LOCHEM Tel.: Fax: Studiegids AOC Oost mbo

13 9. Bijlagen Examenplan Naam opleiding: Assistent medewerker voedsel en leefomgeving (Assistent natuur en groen) niv. 1 Crebonummer: Cohort: (studiejaar afronding opleiding ) Examenonderdelen Specifieke examenonderdelen Proeve van De groene assistent Bekwaamheid Beroepsspecifieke eisen Nederlands Beroepsspecifieke eisen Rekenen Generieke examenonderdelen Nederlandse taal Referentieniveau: 2F Lezen Luisteren Hieraan is voldaan als de proeves behaald zijn Hieraan is voldaan als de proeves behaald zijn Referentieniveau: 2F Spreken Gesprekken voeren Schrijfvaardigheid Instellingsexamen: cijfer met één cijfer achter de komma Instellingsexamen: cijfer met één cijfer achter de komma resultaat Voldoende/ onvoldoende/ goed Voldaan/ niet voldaan Voldaan/ niet voldaan Cijfer 1-10 Rekenen Loopbaan en burgerschap BPV Referentieniveau: 2F Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden Instellingsexamen: afgerond op een geheel cijfer De kandidaat heeft voldaan/ niet voldaan aan de eisen Cijfer 1-10 De kandidaat heeft voldaan/ niet voldaan aan de BPV-eisen (tijd en resultaat) Studiegids AOC Oost mbo

14 De student ontvangt een diploma als: Alle kerntaken beoordeeld zijn met een voldoende. Dit is het geval indien voor de (beroeps)specifieke eisen minimaal het volgende geldt: - Alle proeves minimaal met een voldoende zijn afgerond. Voldaan is aan de generieke eisen met de volgende zak-/slaagregeling: Toelichting - Aan de eisen van Loopbaan en Burgerschap is voldaan. - Aan de BPV eisen (voldoende tijd en voldoende resultaat) is voldaan. De beoordeling van de beroepsspecifieke vaardigheden voor Nederlands en rekenen wordt meegenomen bij de beroepsgerichte examinering. In deze examinering worden de indicaties voor deze vaardigheden niet expliciet getoetst, maar meegenomen in de beoordeling van de werkprocessen bij de afname van de proeves op basis van de Groene standaard. Op de volgende wijze komt de beoordeling per kerntaak tot stand: Het wordt een goed als de kerntaken in de proeven volgens onderstaand schema zijn beoordeeld. Wordt hieraan niet voldaan dan wordt het een voldoende. Kerntaak Resultatenlijst 1 Voert werkzaamheden uit binnen de sector voedsel en leefomgeving Goed Goed Studiegids AOC Oost mbo

15 Opleidingsplan Kwalificatiedossier Uitstroomdifferentiatie Crebo-nummer Assistent medewerker voedsel en leefomgeving Assistent natuur en groen Kerntaken en Werkprocessen (wat je moet kunnen) 1. Voert werkzaamheden uit binnen de sector voedsel en leefomgeving 1.1 Transporteert producten en/of materialen 1.6 Assisteert bij aanleg en onderhoud (groen)voorzieningen 1.7 Assisteert bij onderhoud gebouwen en terreinen 1.2 Onderhoudt materiaal en omgeving Begeleide leeractiviteiten Planning Deel van totale studiebelasting (*) BOL BBL Beroepspraktijkvorming 50-60% 60-80% Praktijkleren 1,5-6% 1-2,5% Contacttijd (lessen of coaching) 25-30% 10-17% Zelfstandig werken (onder begeleiding) 0-4% 0-4% (*) In één leerjaar is de totale studiebelasting 1600 studiebelastingsuren (SBU). Dit is inclusief de onbegeleide leeractiviteiten in projecten of als huiswerk. Studiegids AOC Oost mbo

Informatie over de mbo-opleiding. Assistent groene detailhandel

Informatie over de mbo-opleiding. Assistent groene detailhandel Informatie over de mbo-opleiding Assistent groene detailhandel Instroomjaar 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Hoe leer je bij AOC Oost? 3 2. Hoe ziet je beroep er uit? 3 3. Wat leer je tijdens de

Nadere informatie

Informatie over de mbo-opleiding. Medewerker dierverzorging

Informatie over de mbo-opleiding. Medewerker dierverzorging Informatie over de mbo-opleiding Medewerker dierverzorging Instroomjaar 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Hoe leer je bij AOC Oost? 3 2. Hoe ziet je beroep er uit? 3 3. Wat leer je tijdens de opleiding?

Nadere informatie

Informatie over de mbo-opleiding. Medewerker buitenruimte

Informatie over de mbo-opleiding. Medewerker buitenruimte Informatie over de mbo-opleiding Medewerker buitenruimte Instroomjaar 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Hoe leer je bij AOC Oost? 3 2. Hoe ziet je beroep er uit? 3 3. Wat leer je tijdens de opleiding?

Nadere informatie

Informatie over de mbo-opleiding. Manager voeding

Informatie over de mbo-opleiding. Manager voeding Informatie over de mbo-opleiding Manager voeding Instroomjaar 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Hoe leer je bij AOC Oost? 3 2. Hoe ziet je beroep er uit? 3 3. Wat leer je tijdens de opleiding? 3 4.

Nadere informatie

Informatie over de mbo-opleiding. Werkbegeleider zorgbedrijf dier

Informatie over de mbo-opleiding. Werkbegeleider zorgbedrijf dier Informatie over de mbo-opleiding Werkbegeleider zorgbedrijf dier Instroomjaar 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Hoe leer je bij AOC Oost? 3 2. Hoe ziet je beroep er uit? 3 3. Wat leer je tijdens de

Nadere informatie

Informatie over de mbo-opleiding. Dierverzorger recreatiedieren/paardenhouderij

Informatie over de mbo-opleiding. Dierverzorger recreatiedieren/paardenhouderij Informatie over de mbo-opleiding Dierverzorger recreatiedieren/paardenhouderij Instroomjaar 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Hoe leer je bij AOC Oost? 3 2. Hoe ziet je beroep er uit? 3 3. Wat leer

Nadere informatie

Informatie over de mbo-opleiding. Manager medewerker vershandel, logistiek en transport

Informatie over de mbo-opleiding. Manager medewerker vershandel, logistiek en transport Informatie over de mbo-opleiding Manager medewerker vershandel, logistiek en transport Instroomjaar 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Hoe leer je bij AOC Oost? 3 2. Hoe ziet je beroep er uit? 3 3.

Nadere informatie

Informatie over de mbo-opleiding. Vakbekwaam medewerker vershandel, logistiek en transport

Informatie over de mbo-opleiding. Vakbekwaam medewerker vershandel, logistiek en transport Informatie over de mbo-opleiding Vakbekwaam medewerker vershandel, logistiek en transport Instroomjaar 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Hoe leer je bij AOC Oost? 3 2. Hoe ziet je beroep er uit? 3

Nadere informatie

Informatie over de mbo-opleiding. Manager gemechaniseerd loonbedrijf

Informatie over de mbo-opleiding. Manager gemechaniseerd loonbedrijf Informatie over de mbo-opleiding Manager gemechaniseerd loonbedrijf Instroomjaar 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Hoe leer je bij AOC Oost? 3 2. Hoe ziet je beroep er uit? 3 3. Wat leer je tijdens

Nadere informatie

Informatie over de mbo-opleiding. Manager natuur en recreatie

Informatie over de mbo-opleiding. Manager natuur en recreatie Informatie over de mbo-opleiding Manager natuur en recreatie Instroomjaar 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Hoe leer je bij AOC Oost? 3 2. Hoe ziet je beroep er uit? 3 3. Wat leer je tijdens de opleiding?

Nadere informatie

Informatie over de mbo-opleiding. Vakbekwaam verkoper gezelschapsdieren

Informatie over de mbo-opleiding. Vakbekwaam verkoper gezelschapsdieren Informatie over de mbo-opleiding Vakbekwaam verkoper gezelschapsdieren Instroomjaar 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Hoe leer je bij AOC Oost? 3 2. Hoe ziet je beroep er uit? 3 3. Wat leer je tijdens

Nadere informatie

Informatie over de mbo-opleiding. Ondernemer zorgbedrijf dier

Informatie over de mbo-opleiding. Ondernemer zorgbedrijf dier Informatie over de mbo-opleiding Ondernemer zorgbedrijf dier Instroomjaar 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Hoe leer je bij AOC Oost? 3 2. Hoe ziet je beroep er uit? 3 3. Wat leer je tijdens de opleiding?

Nadere informatie

Informatie over de mbo-opleiding. Vakbekwaam medewerker groene detailhandel

Informatie over de mbo-opleiding. Vakbekwaam medewerker groene detailhandel Informatie over de mbo-opleiding Vakbekwaam medewerker groene detailhandel Instroomjaar 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Hoe leer je bij AOC Oost? 3 2. Hoe ziet je beroep er uit? 3 3. Wat leer je

Nadere informatie

Informatie over de mbo-opleiding. Vakbekwaam medewerker groenvoorziening

Informatie over de mbo-opleiding. Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Informatie over de mbo-opleiding Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Instroomjaar 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Hoe leer je bij AOC Oost? 3 2. Hoe ziet je beroep er uit? 3 3. Wat leer je tijdens

Nadere informatie

Informatie over de mbo-opleiding. Ondernemer/manager recreatiedieren

Informatie over de mbo-opleiding. Ondernemer/manager recreatiedieren Informatie over de mbo-opleiding Ondernemer/manager recreatiedieren Instroomjaar 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Hoe leer je bij AOC Oost? 3 2. Hoe ziet je beroep er uit? 3 3. Wat leer je tijdens

Nadere informatie

Informatie over de mbo-opleiding. Ondernemer/manager recreatiedieren/paardenhouderij

Informatie over de mbo-opleiding. Ondernemer/manager recreatiedieren/paardenhouderij Informatie over de mbo-opleiding Ondernemer/manager recreatiedieren/paardenhouderij Instroomjaar 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Hoe leer je bij AOC Oost? 3 2. Hoe ziet je beroep er uit? 3 3. Wat

Nadere informatie

Informatie over de mbo-opleiding. Ondernemer gezelschapsdieren

Informatie over de mbo-opleiding. Ondernemer gezelschapsdieren Informatie over de mbo-opleiding Ondernemer gezelschapsdieren Instroomjaar 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Hoe leer je bij AOC Oost? 3 2. Hoe ziet je beroep er uit? 3 3. Wat leer je tijdens de opleiding?

Nadere informatie

Studiegids Groeipunt - mbo schooljaar

Studiegids Groeipunt - mbo schooljaar Studiegids Groeipunt - mbo schooljaar 2016-2017 Deel 1: de Onderwijs- en Examenregeling (OER) Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Hoe leert u bij AOC Oost? 2 2. Wat leert u tijdens de opleiding? 3 3. Hoe haal

Nadere informatie

Studiegids AOC Oost - mbo schooljaar

Studiegids AOC Oost - mbo schooljaar Studiegids AOC Oost - mbo schooljaar 2017-2018 Deel 1: de Onderwijs- en Examenregeling (OER) Inhoudsopgave Deel 1, de Onderwijs- en Examenregeling (OER) Inleiding 1. Hoe leer je bij AOC Oost 2. Wat leer

Nadere informatie

Opleidings- en examenplan

Opleidings- en examenplan Opleidings- en examenplan Naam opleiding: Recreatiedieren (ondernemer/manager recreatiedieren) niveau 4 Crebonummer: 97730 Cohort: 2015-2016 (studiejaar afronding opleiding 2017-2018) Het beroepsbeeld

Nadere informatie

Opleidings- en examenplan

Opleidings- en examenplan Opleidings- en examenplan Naam opleiding: Groen, grond, infra 4 (Manager gemechaniseerd loonbedrijf) niveau 4 Crebonummer: 97650 Cohort: 2015-2016 (studiejaar afronding opleiding 2017-2018) Het beroepsbeeld

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 NIVEAU 3 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Naam uitstroom: Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 BEROEPSGERICHTE

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden www.lis-mbo.nl Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 1 Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO Binnen de mbo-scholen van de Lentiz onderwijsgroep ontstaan vaak vragen over de voorwaarden waaraan vrijstellingen voor AVO-vakken

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Opleidings- en examenplan

Opleidings- en examenplan Opleidings- en examenplan Naam kwalificatiedossier: Management retail Naam kwalificatie: Manager retail Niveau: 4 Crebonummer: 25502 Instroomjaar (cohort): 2016-2017 Diplomeringsjaar: 2018-2019 Hoe ziet

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Medewerker agrarisch loonwerk. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, geldig vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Medewerker agrarisch loonwerk. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, geldig vanaf augustus 2016) Examenplan : Medewerker agrarisch loonwerk Crebocode: 25532 (en in de herziene kwalificatiestructuur, geldig vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 2 Datum opgesteld 12-5-17 Datum

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker voeding en technologie. Crebocode: 25461

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker voeding en technologie. Crebocode: 25461 Examenplan : Vakbekwaam medewerker voeding en technologie Crebocode: 25461 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg Niveau 3 Datum opgesteld 24-4-17

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek. Crebocode: 25456

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek. Crebocode: 25456 Examenplan : Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek Crebocode: 25456 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 3 Datum opgesteld 8-5-17

Nadere informatie

Examenplan entreeopleiding: Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie. Crebocode: 25260

Examenplan entreeopleiding: Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie. Crebocode: 25260 Examenplan entree: Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie Crebocode: 25260 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/BBL Niveau 1 Datum opgesteld

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Dierenarts assistent paraveterinair. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Dierenarts assistent paraveterinair. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Dierenarts assistent paraveterinair Crebocode: 25540 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg Niveau 4 Datum opgesteld 8-5- 17 Datum

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016.

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016. NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Manager natuur en recreatie Crebo-code: 97090 BEROEPSGERICHTE EISEN

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Opzichter/uitvoerder groene ruimte. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Opzichter/uitvoerder groene ruimte. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Opzichter/uitvoerder groene ruimte Crebocode: 25454 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 4 Datum opgesteld 8-5- 17 Datum

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk. Crebocode: 25433

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk. Crebocode: 25433 Examenplan : Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk Crebocode: 25433 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 3 Datum opgesteld 8-5-17 Datum

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Vakexpert agrarisch loonwerk. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Vakexpert agrarisch loonwerk. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Vakexpert agrarisch loonwerk Crebocode: 25533 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 4 Datum opgesteld 8-5- 17 Datum vastgesteld

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Manager retail. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Manager retail. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Manager retail Crebocode: 25502 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 4 Datum opgesteld 8-5- 17 Datum vastgesteld 12-6-17

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker paardensport en - houderij. Crebocode: 25470

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker paardensport en - houderij. Crebocode: 25470 Examenplan : Vakbekwaam medewerker paardensport en - houderij Crebocode: 25470 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 3 Datum opgesteld

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE. Startjaar: Versie: Crebo-code: 23172

NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE. Startjaar: Versie: Crebo-code: 23172 NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Milieu-onderzoek en -inspectie Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: nog niet bekend Crebo-code: 23172 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2014 1 augustus 2015 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Inleiding Voor je ligt de toelichting bij

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Vakexpert bloem, groen en styling. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Vakexpert bloem, groen en styling. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Vakexpert bloem, groen en styling Crebocode: 25445 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg Niveau 4 Datum opgesteld 24-4-17 Datum

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420 NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Bloemendetailhandel Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Medewerker bloembinden Crebo-code: 97420 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Hoofd Informatie niveau 4 crebo 94071 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Horeca Opleiding : Horeca Assistent Crebonummer : 90660 KBB : SBB Niveau : 1 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1.0 22-07-2015

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Bedrijfsleider paardensport en- houderij. Crebocode: 25468

Examenplan opleiding: Bedrijfsleider paardensport en- houderij. Crebocode: 25468 Examenplan : Bedrijfsleider paardensport en- houderij Crebocode: 25468 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 4 Datum opgesteld 8-5-17 Datum

Nadere informatie

NIVEAU 3 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97720

NIVEAU 3 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97720 NIVEAU 3 DIERVERZORGING Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Recreatiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Dierverzorger recreatiedieren Crebo-code: 97720 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Bedrijfsleider dierverzorging. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Bedrijfsleider dierverzorging. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Bedrijfsleider dierverzorging Crebocode: 25539 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 4 Datum opgesteld 8-5- 17 Datum vastgesteld

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsautotechniek Opleiding : Technisch Specialist Bedrijfsauto s Crebonummer : 93460 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg :

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autospuiter Crebonummer : 25228 KBB : VOC Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 Cohort

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL Opleiding: Chauffeur Goederenvervoer Niveau : 2 Opleidingsduur: 2 jaar EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL Cohort: 2015 2017 Sector: T &V Team: T&L 1.Examenoverzicht 1.1.Specifieke examens Beroep

Nadere informatie

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker dierverzorging. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker dierverzorging. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Vakbekwaam medewerker dierverzorging Crebocode: 25541 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg Niveau 3 Datum opgesteld 8-05- 17 Datum

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor BFHTSV Kwalificatiedossier : Particuliere beveiliging Crebonummer : 23161 Opleiding : Beveiliger Crebonummer : 25407 Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Middenkader Engineering Opleiding : Technicus Automotive Engineering Crebonummer : 944 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Metaalbewerker Cohort 2011 Crebocode 94300 Versie van het 1-12-2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche Opleiding : Bedrijfsmanager Mobiliteitsbranche (INNOVAM) Crebonummer : 94251 KBB : Innovam

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

Manager Verkoop Reizen

Manager Verkoop Reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager Verkoop Reizen 94100 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Concept niet vastgesteld Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

NIVEAU 4 VEEHOUDERIJ. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97712

NIVEAU 4 VEEHOUDERIJ. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97712 NIVEAU 4 VEEHOUDERIJ Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Productiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Dierenhouder hokdieren Crebo-code: 97712 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte gedeelte

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Eerste Autoschadehersteller Crebonummer : 25226 KBB : Innovam Niveau : 3 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn en Artiest Opleiding : Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 kinderopvang Crebonummer : 92632 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

NIVEAU 3 BLOEM & DESIGN. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97430

NIVEAU 3 BLOEM & DESIGN. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97430 NIVEAU 3 BLOEM & DESIGN Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Bloemendetailhandel Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Vakbekwaam medewerker bloembinden Crebo-code: 97430 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Examenplan Sociaal-cultureel Werker

Examenplan Sociaal-cultureel Werker Examenplan Sociaal-cultureel Werker 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal-cultureel Werker niveau 4 3 jarig Crebocode: 91370 Leerweg: bol Cohort: 2014-2017 Sector: GW&S

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor Automotive Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autoschadehersteller Crebonummer : 25225 KBB : Innovam Niveau : 2 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Informatie examinering voor de student. Examencommissie Cluster ECUV versie 3

Informatie examinering voor de student. Examencommissie Cluster ECUV versie 3 Informatie examinering voor de student Examencommissie Cluster ECUV 2015-2016 versie 3 Informatie examinering voor de student 2015, Rijn IJssel www.rijnijssel.nl Copyright bij de uitgever. Alle rechten

Nadere informatie

NIVEAU 4 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016 Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730

NIVEAU 4 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016 Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730 NIVEAU 4 DIERVERZORGING Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Recreatiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Examenvoorlichting (in 10 stappen)

Examenvoorlichting (in 10 stappen) Examenvoorlichting (in 10 stappen) roctop.nl 1. Examenkandidaat Wil je toegang krijgen tot het examen, dan gelden daar voorwaarden voor: je moet laten zien dat je klaar bent met het onderwijs. Samen met

Nadere informatie

Examenvoorlichting (in 10 stappen)

Examenvoorlichting (in 10 stappen) Examenvoorlichting (in 10 stappen) 2017 2018 1. Examenkandidaat Wil je toegang krijgen tot een examen, dan gelden daar voorwaarden voor. Je moet laten zien dat je klaar bent met het onderwijs. Voordat

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 20-2016 School voor BFHRSV Opleiding : Beveiliger (Particuliere Beveiliging) Crebo nummer : 94850 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 1,5-2 jaar Cohort 1 :

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente Overzicht

Examenplan Doktersassistente Overzicht Examenplan Doktersassistente 2016-2019 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Doktersassistente Niveau 4 3 jarig Crebocode: 25473 Dossiercode: Dossierjaar: 2016 Leerweg: BOL Cohort:

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Directiesecretaresse/ Managementassistent Niveau 4 Duur: 3 jaar regulier 1 jaar versneld Crebocode: 95391 Dossiercode: 22157 Dossierjaar:

Nadere informatie

DA VINCI COLLEGE VRIJSTELLINGSREGELING

DA VINCI COLLEGE VRIJSTELLINGSREGELING DA VINCI COLLEGE VRIJSTELLINGSREGELING 2017-2018 De vrijstellingsregeling heeft betrekking op alle examens van de mbo-opleidingen van het Da Vinci College en is geldig in het schooljaar 2017-2018 voor

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Addendum Datum van ingang Schooljaar 2015-2016 Naam school Kwalificatie School voor Orde en Veiligheid Aankomend Onderofficier Grondoptreden

Nadere informatie

(aangevulde versie in verband met de brief aan de scholen van 9 januari 2012)

(aangevulde versie in verband met de brief aan de scholen van 9 januari 2012) Wijziging van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB vanwege o.a. examinering referentieniveaus mbo-2 en mbo-3 en herziening inrichting kwalificatiestructuur (aangevulde versie in verband

Nadere informatie

EXAMENPLAN Crebonr. kwalificatie. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan

EXAMENPLAN Crebonr. kwalificatie. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Vaststellingsdatum examenplan Milieu-onderzoeker

Nadere informatie

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur A. Basisgegevens Kwalificatie Chauffeur goederenvervoer Cohort 2011 Crebocode 91830 Studieprogramma nummer(s) BBL :x Niveau 2 Studiebelasting zoals 3200 SBU landelijk vastgesteld Kenniscentrum beroepsonderwijs

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties Niveau : 3 Opleidingsduur: 1 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties Niveau : 3 Opleidingsduur: 1 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties Niveau : 3 Opleidingsduur: 1 jaar Crebocode: 94282 Dossierjaar: 2015 Leerweg: BBL Cohort: 2015-2016

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG Dit examenreglement heeft betrekking op de examinering van de opleidingen: Leergang Compliance

Nadere informatie

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060 Versie 24-10-11 Opleidingsplan Medewerker ICT Crebo nummer :95060 Leerweg :BOL, Niveau 2 Sector Afdeling :TECHNIEK :ICT-LYCEUM Cohort :2011-2012 Uitstromen : Medewerker ICT 95060 TE-IC-95060-BOL-2011-medewerker

Nadere informatie

Examenreglement MBO-SGB

Examenreglement MBO-SGB Examenreglement 2015-2016 MBO-SGB Dit examenreglement mbo van SG Bonaire is van toepassing op de examinering van beroepsgericht onderwijs. Voor een verklaring van de begrippen zie bijlage 2 van de onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Kwalificatiedossier : Travel, Leisure & Hospitality Crebonummer : 23134 Opleiding : Zelfstandig medewerker leisure & Hospitality Crebonummer : 25353 Niveau : 3

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Werkplaatsmanagement Mobiliteitsbranche Voertuigentechniek Opleiding : Werkplaatsmanager Schadeherstel Crebonummer : 93386

Nadere informatie

NIVEAU 4 PARAVETERINAIR. Startjaar: Versie: Dierenartsassistent paraveterinair Crebo-code: 97590

NIVEAU 4 PARAVETERINAIR. Startjaar: Versie: Dierenartsassistent paraveterinair Crebo-code: 97590 NIVEAU 4 PARAVETERINAIR Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Paraveterinaire ondersteuning Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Dierenartsassistent paraveterinair Crebo-code: 97590 BEROEPSGERICHTE EISEN

Nadere informatie

Verkoper Reizen 94090

Verkoper Reizen 94090 Specifiek deel Onderwijsen examenregeling College voor Toerisme Verkoper Reizen 94090 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Specifiek deel OER Toerisme-2013 / Verkoper Reizen 2 Voorwoord Beste student,

Nadere informatie