VeiligheidsRegio. Jaarrekening 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VeiligheidsRegio. Jaarrekening 2010"

Transcriptie

1 VeiligheidsRegio Jaarrekening 21 Jaarrekening 21

2 Inhoud 1 Directieverslag Inleiding Bedrijfsresultaat2l Incidentele BDUR-rijksbijdrage eind Projecten Risico s Weerstandsvermogen Bed rijfsvoering 5 1.9Verbonden partijen Financiering 6 2 Rekening Balans per Exploitatierekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 1 3. Toellchting op de balans per 31 december Activa Vaste activa Vlottendeactiva Passiva Vastepassiva Vlottende passiva Niet uit de balans blijkende verplichtingen Toelichting op de exploitatierekening Opbrengsten Gemeenteijke bijdragen Rijksbijdragen Overige inkomsten Opbrengst opleidingen (brandweeropleidingen) Rentebaten Kosten Saarissen Kosten uitbesteed werk Overige personeeiskosten Huisvestingskosten Kosten opleidingen (brandweeropleidingen) Algemene kosten Afschrijvingen Automatisering Communicatie (verbindingen) Rentelasten Controleverklaring 28 Bijlage 1 29 BijIage2 3 Bijlage3 D j 32 Bijlage4 35 Bijlage 5 19.Y. nt.v37 Postbus 7O5633o GB Middeburg Voor identificatjedoelejnden Behorend bij controleverkfaring 2

3 1 Directieverslag Inleiding De jaarrekening 21 is in vergelijking met voorgaande jaren op een aantal punten veranderd. De beleidsmatige aspecten zijn verwoord in het geintegreerd jaarverslag. Daarom is het directieversiag in vergelijking met voorgaande jaren ingekort. De opheffing van de gemeenschappelijke regeling Centrale Post Ambulancevervoer Zeeland per en de opname van de cijfers in de begroting en jaarrekening van de Veiligheidsregio Zeeland zorgt voor een verhoging van zowel de exploitatierekening als de balans ten opzichte van de cijfers over 29. Door opname van de CPA in de begroting van de VRZ zijn zowel de kosten als opbrengsten met circa 1,4 miljoen toegenomen ten opzichte van 29. De jaarrekening is zo opgezet dat deze dient voor zowel de verantwoording aan de Gemeenteraden, het Ministerie van BZK als aan de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza). Hierbij moet vermeld worden dat de financiële afwikkeling van het CPA de& pas kan plaatsvinden na nacalculatie van de Nza. De afwijkingen tussen de cijfers over 21 versus 29 hebben vooral betrekking op de invoeging van de CPA cijfers in de VRZ administratie. Door de invoering van de CPA cijfers zijn verschuivingen ontstaan tussen kostensoorten als gevoig van een andere begrotingsmethodiek. Tevens is door opname van de projecten Impuls ±,5 miljoen (regionalisering brandweer) en Deltawateren 1,4 mlljoen (veiligheid op Zeeuwse wateren) de exploitatierekening in 21 sterk afwijkend ten opzichte van de jaarrekening 29. Een vergelijking tussen de jaren 29 en 21 (met name de algemene kosten) is daarom niet zonder meer mogelijk. Beide projecten zijn in 21 budgettair neutraai verwerkt in de jaarrekening. De toelichtingen in deze jaarrekening zijn voora gebaseerd op de verschiilen tussen de begroting(swijzigingen) 21 en de werkelijke cijfers. Daar waar er significante afwijkingen in werkelijke kosten tussen 29 en 21 zijn opgetreden worden deze aisnog toegelicht. Dit versiag is verder als volgt opgebouwd: 1.2 Bedrijfsresultaat lncidentele BDUR-rijksbijdrage eind Projecten 1.2 Bedrijfsresultaat 21 Het positieve resultaat uit normale bedrijfsvoering bedraagt Dit saldo is opgebouwd uit diverse over- en onderschrijdingen op de begroting. Bij begrotingswijzing 21 werd nog gerekend met een tekort van Per saldo is bij de jaarrekening ten opzichte van de vijfde begrotingswijziging dus een positief resultaat van exploitatierekening wordt dit satdo onderbouwd. De belangrijkste oorzaken van dit resultaat betreffen: Extra Rijksbijdrage 192. Bijdrage Deltawateren Onderschrijding budget CPA ,2 miljoen gerealiseerd. n de toelichting op de Diverse kleinere over- en onderschrijdingen zo ingen, geactiveerde licenties enz. (deze afwijkingen worden toegelicht bij debita tng).v. Postbus GB Middeburg Voor identificatiedoelejriden. Behorend bij controleverkiaring 3

4 1.3 Incidentele BDUR-rijksbijdrage eind 21 Eind 21 is een incidentele BDUR-rijksbijdrage ontvangen ter hoogte van Dit bedrag is als volgt uit te splitsen: in een bedrag van 95.4 voor corn pensatie ter afschaffing van het BTW corn pensatiefonds per 1 oktober 21 voor niet brandweer gerelateerde werkzaamheden. En een bedrag van werd ontvangen als restuitkering van de convenantgelden. Dit restant is het gevolg van het feit dat riiet in alle regio s is overgegaan tot regionalisering van de brandweer. Deze niet uitgekeerde gelden zijn verdeeld over alle regio s. 1.4 Projecten In het jaarverslag worden de operationele resultaten dan wel de voortgang in diverse projecten beschreven. Project Deltawateren, inclusief Samenwerken en Slacikracht Voor het Project Deltawateren is in 21 een vervogsubsidie ontvangen van Dit bedrag valt onder te verdelen in ontvangsten van respectievelijk Rijk , Provincie Zeeland 94.5 en Zeeland Seaports 2.. De uitgaven van bestaan vooral uit een termijnbetaling ad 1.. voor de bouw van een tweetal commandovaartuigen. Het restant is opgenomen onder de post overlopende passiva op de balans. Grens Overschriidende Samenwerking (grensbrandweer) In het kader van de invoering van de Wet Veiligheidsregio s zijn de afspraken met de provincies Westen Oost-Vlaanderen hernieuwd. De toegezegde subsidie 13. van de provincie West-Vlaanderen is geheel besteed in 21. Predistributie Jodiumprofvlaxe In het kader van de verspreiding van jodiumprofylaxe onder een aantal Zeeuwse gemeenten is in 29 een subsidie ontvangen van De totale kosten kwamen uit op Het saldo ad 1.54 is ten laste van de exploitatierekening gebracht. Oefenina Indian Summer Ten behoeve van een nucleaire oefening in oktober 211 is een subsidie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie ontvangen van De besteding van deze gelden zal aanvangen in 211. Het bedrag is daarom op de balans verantwoord onder de post overlopende passiva. Zelfredzaam heid Het project Wave heeft geresulteerd in het uitvoeringsprogramma zelfredzaamheid. Hiervoor was per een restantsubsidie van Wave beschikbaar van Hiervan is in besteed ten behoeve van de bouw en onderhoud diverse websites zoals 1.5 Risico s Regionalisering brandweer Zeeland Naar verwachting zal, als alles volgens plan verloopt, de brandweer Zeeland per geregionatisseerd zijn. Wat de uiteindelijke kosten van dit regionaliseringsproces worden is op dit moment nog niet te voorspellen en brengt een financleel icojne ich mee. ei e. Veiligheidsberaad Nog steeds is het onduidelijk wat de verlegging van takert, ondergebracht en nu onder het landelijk Veiligheidsbera4 5j het Ministerie waren zal kosten. Voor identificatiedoelejnden. Behorend bij cqntroleverklaring 4

5 Aristoteles/Kwaliteitszorpsysteem In de begroting van Impuls is de implementatie van het kwaliteitszorgsysteem Het restant staat onder de post overlopende passiva op de balans. Aristoteles opgenomen als PM post. Het uiteindelijke bedrag van de implementatie is ten tijde van het opmaken van de jaarrekening nog niet bekend. Onderwijskosten brandweer Momenteel zijn de VNG, het Ministerie van BZK en de NVBR in gesprek over de kosten van het nieuwe brandweeronderwijssysteem. Dit zal leiden tot verhoging van de kosten, echter op dit moment staat de omvang van deze verhoging nog niet vast. Weliswaar staan tegenover de hogere kosten ook hogere inkomsten (immers: de opleidingen worden doorbelast aan de afnemers van de opleidingen) echter voor wat betreft het onderwijs ten behoeve van regionale taken komen deze ten taste van de Veiligheidsregio Zeeland. Ketenmanaciement GHOR De GHOR dient de voorbereidingen op het verlenen van zorg door zorginstellingen te monitoren en de GHOR dient onder bijzondere omstandigheden inzage te hebben in de zorgcapaciteit en zorgbehoefte van (patiënten en ctiënten van) de zorginstellingen in de regio. Hiervoor is de applicatie GHOR4ALL beschikbaar, maar nog niet geimplementeerd. Eventuele extra kosten van deze implementatie zijn nog niet bekend Weerstandsvermogen Het saldo na onttrekking van reserves sluit op 949. positief. Dit is vooral het gevoig van incidentele baten en een onttrekking aan een tweetal reserves zoals reeds in de inleiding is wee rgegeven. Voor de bestemming van het exptoitatieresultaat 21 verwijzen wij u naar het bestemmingsvoorstel, behorende bij deze jaarrekening. 1.7 Onderhoud kapitaalgoederen Binnen de VRZ vallen onder kapitaalgoederen uitsluitend gebouwen. De VRZ heeft momenteel geen onroerend goed in bezit. 1.8 Bedrijfsvoering Eind 27 is gestart met het project bedrijfsvoering. De uitvoering van dit project (met externe ondersteuning) vindt plaats langs drie zgri. verbeter-/ontwikkellijnen. Deze drie Iijnen zijn: - de inrichting van een planning- en controlcyclus - doorontwikkeling van de periodieke financiële rapportage - de keuze voor en de implementatie van een (digitaal) bedrijfsprocessensysteem. In 21 is verclergegaan op de in 29 ingeslagen weg met de verbetering van de bedrijfsvoeringsprocessen. Ten aanzien van het bedrijfsvoeringsonderdeel financiën u it het project, was de focus erop gericht om te beschikken over een begroting die aansluit op de nieuwe organisatiestructuur en die direct gekoppeld is aan de opzet van de financiële administratie. In 21 is de informatievoorziening verder uitgebouwd middets twee managementrapportages en vijf begrotingswijzigingen. Ook de interne informatievoorziening is verder geintensiveerd door een frequenter contact met de budgethouders te onderhouden. Vanaf 211 wordt ing f$ kkeling van een gemntegreerde managementrapportage voor de totale VRZ, w I rdeet financiën zal worden geincorporeerd. Deze ontwikkeling vindt plaats binrfècoi Veiligheidsregio. Voorts zal de organisatie de beschikking krijgen over dat enerzijds de budgethouders inzicht krijgen in het hen ter bes8rmf tê1 e b udt en anderzijds de 5 rqe)p Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverkiaring..\.2d.a..l

6 budgethouders over de aangewende middelen periodiek verantwoording kunnen afleggen richting directie en bestuur. Deze ingeslagen weg zal in 211 worden verfijnd. 1.9 Verbonden partijen Verbonden partijen zijn in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten gedefinieerd als privaat- of publiekrechtelijke organen waarin de provincie of gemeente (c.q. Gemeenschappelijke regeling) een bestuurlijk en financieel belang heeft. Op grond van deze definitie kan worden gesteld dat de VRZ geen verbonden partijen kent. 1.1 Financiering Algemeen De financieringsparagraaf is samen met het treasurystatuut voorgeschreven in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido). Do wet is per 1 januari 21 in werking getreden. Artikel 9 van deze wet bepaalt dat de bewindspersonen van Financiën, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Verkeer en Waterstaat binnen vijt jaar zouden rapporteren over do werking van deze wet in de praktijk. In 26 is de Wet Fido geevalueerd door het toenmalige Kabinet in de Tweede Kamer. Het oordeel was dat de wet naar behoren voldoet en dat de Wet Fido de firiancieringsfunctie van de decentrale overheden verder heeft verbeterd. Naar aanleiding van de evaluatie zijn er wijzigingsvoorstellen ingediend bij de Tweede Kamer. Per 1 januari 29 is de nieuwe Wet Fido in werking getreden. In de gewijzigde wet is onder andere opgenomen dat het niet is toegestaan om medewerkers een hypotheek te verstrekken. Bestaande hypotheken dienen echter te worden gerespecteerd. Dit probleem doet zich echter bij de VRZ niet voor. Risicobeheer In de Wet Fido zijn kaders opgenomen ter beperking van het renterisico op de rietto vlottende schuld (kaslimiet) en het renterisico op de vaste schuld (renterisiconorm). In 21 zijn zowel de kaslimiet als de renterisiconorm niet overschreden. Renterisico In de nieuwe Wet Fido is de renterisiconorm eenvoudiger. De nieuwe norm wordt direct gerelateerd aan het budgettaire risico. De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De nieuwe renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossing en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 2% van het begrotingstotaal. Het begrotingstotaal komt in de nieuwe Wet Fido in de plaats van de totale vaste schuld. Door do norm in relatie tot de begroting te brengen, kunnen gemeenschappelijke regelingen met een vaste schuld die lager is dan het begrotingstotaal de spreidingsduur van de financiering verkorten. Als de schuld groter is dan het begrotingstotaal zal de aflossing van do schuld in de tijd worden gespreid en zal de begroting minder gevoelig worden voor renteschokken bij herfinanciering. Liquiditeitsrisico s Periodiek wordt de Iiquiditeitspositie bepaald. In 21 hebben geen bijzonderheden (extra incidentele uitgaven) plaatsgevonden waardoor liquiditeitsposite onder druk is gekomen. Financiering Op de bestaande lening is een renteswap voor do duur van do lening afgesloten. Extra at lossen is in verband met extra kosten financieel onvoordelig. In 23 is ter financiering van investeringen een lening afgesloten. De oorspronkelijke hoofdsom bedroeg 3.. met een Iooptijd van 9 jaar ( tot ). De renteswap wordt per kwartaal berekend over het restant hoofdsom waardoor eon hedgeratio ontstaat van 1%. De renteswap heeft in 21 een besparing opgeleverd van circa 3.8. Het restant van de hoofdsom per 31 december 21 bedraagt éIcft Effect renteswap kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal Rente Bedrag Rente Bedrag Rente I3it Bedrag Totaal Delvifle :wq Berekende rente 3,465% ,465% ,465% j 61 3,465% Rentewap,7% 147,635% 883 Pofs1% Te betalen q Mi9 Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklariflg 6

7 Maart 211, Ing L.P.A. van Dijk MCDm Wnd. Agemeen directeur Veiligheidsregio Zeeland Deloitte. DeIoit-te Accountants B J.. Postbus 756, MddeIburg Voor identifk\tiedoeieifldefl Behorend bij Ontroleverkjarjng 2a.t 7

8 1.1.1 Materiële aste actira Eigen Vermogen Financiele ste acth Algemene reserve Bestemmingsresen Totaal vaste activa Nog te bestemmen resultaat Vlottende activa Totaal eigen vermogen Uitzettingen met een rente Voorzieningen typische Iooptijd korter dan een jaar OrInde actka g Liiimidde!en Vaste schulden , Totaal activa Totaal passiva Rekening 2.1 Balans per in Euro s Voig. Omschrijvi ng VoIg. Omschrijving no. no. 1 Activa 2 Passiva 1.1 Vaste activa 2.1 Vaste passiva D ) < - - riottende activa Totaal vaste passiva td 2.2 Vlottende passiva. Netto viottende schuden met een rentetypische Iooptijd korter dan éénjaar OerIopende passka D Totaal viottende passiva Jaarrekening 21

9 2.2 Exploitatierekening 21 Exploitatierekening (bedragen x 1.) Begroting voig. Begroting 21 na 5e Rekening Rekening No. OmschrlJvlng 21 wijziging Opbrengsten 1.1 GemeenteHjke bijdrage Rijksbijdrage Oerige inkomsten Opbrengsten opleidingen Rente baten Totaal Opbrengsten Kosten 2.1 Salarissen Kosten uitbesteedwerk Orige personeeskosten Huisesting Kosten opleidingen Algemene kosten afschrijingen Automatisering Communicatie Rente lasten Nieuw beleid 354 Totaal lasten Resultaat uit normale bedrijfsvoering Mutatie Reseres Resultaat nog te bestem men NB Resultaat VRZ CPA Resultaat uit nornale bedrijfsvoering C 949. DeI4jtte. DeIoitkkxountantS B.V. Postbus GB Middelburg Voor identificatiedoelejnden. Behorend bij controleverkiaring Jaarrekening 21

10 2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Regelgeving De versiaggeving van de VRZ is gebaseerd op het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten. Dit impliceert dat de administratie wordt gevoerd volgens het stelsel van baten en lasten, waarbij de volgende algemeen aanvaarde beginselen zijn gehanteerd. - Het toerekeningsbeginsel Lasten worden slechts aan het jaar toegerekend, indien de daarmee samenhangende tegenprestaties eveneens in dat boekjaar zijn geleverd Het realisatiebeginsel - Baten worden slechts aan een boekjaar toegerekend voor zover zij in het betreffende boekjaar zijn gerealiseerd. - Het voorzichtigheidsbeginsel Verliezen worden genomen zodra deze bekend zijn. Dit geldt met name voor het treffen van noodzakelijke voorzieningen. Materiële vaste activa De materiële vaste actwa zijn gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarden. De activa met een relatief geringe betekenis worden overigens in het jaar van aanschaffing direct ten Taste van de exploitatierekening gebracht. De afschrijving (Iineair) van de activa vindt plaats op basis van een volledig kalenderjaar met inachtneming van de verwachte gebruik- of nuffigheidsduur. Afschrijvingen van nieuwe investeringen worden vanaf aanschafdatum afgeschreven. Overige activa en passiva De waardering van de overige activa en passiva geschiedt tegen nomina?e waarden. Baten en lasten De baten en lasten zijn verantwoord in overeenstemming met het toerekeningbeginsel. Voorzieningen FLO Voor de toekomstige FLO vergoedingen is in het verleden een voorziening getroffen. De voorziening wordt gewaardeerd tegen contante waarde. Voorziening dubieuze debiteuren Ten behoeve van een onzekere ontvangst is per een voorziening dubieuze debiteuren gevormd ter grootte van de vordering. Cursussen De kosten en opbrengsten zijn naar evenredigheid toegekend aan het jaar waarin ze ontstaan. Voor de cursussen die gestart zijn in september 21 betekent dit dat 5/12 is toegerekend aan 21 en 7/12 zal worden toegerekend aan boekjaar 211. Resultaat 21 Het saldo van de exploitatierekening 21 is op de balans verantwoord onder de post Nog te bestemmen resuitaat. Het resultaat is uit te splitsen over een deel VRZ ( ) en een deel CPA ( ) Over de bestemming van het resultaat van de VRZ zal het algemeen bestuur bij de vaststelling van de jaarrekening een besluit nemen. Het resultaat van het onderdeel CPA ad dient ingevolge de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteittoegevoegd worden aan de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK). DeIojjte. DeIoiffe\ountants B.V. Postbus 7O5Jl33o GB Micidelburg Voor identifjcatjedoeejflj Behorend bij Controleverklaring 1

11 3. Toelichting op de balans per 31 december Activa Vasteactiva Machines, Overige apparaten, materiële Materiële vaste activa Vervoermiddelen installaties activa Totaal Boekwaarde Inbreng CPA Investeringen Afschrijvingen Stand per Materiële vaste activa Een overzicht van het verloop van de materiële vaste activa is opgenomen in bijlage 1 vaste activa. Materiële GHOR In 21 is ten behoeve van het piket Officieren van Dienst Geneeskundig geinvesteerd in een voertuig. (Toyota Prius 25.). Opleiden en oetenen brandweer. In 21 is voor 3. aan hydraullsch redgereedschap aangeschaft. Logistiek brandweerzorg en rampenbestrijding Ten behoeve van het piket informatiemanagement en communicatie zijn nieuwe voertuigen gekocht voor een totaal 25. (VW polo s). GMK In 21 is geinvesteerd in o.a. servers ten behoeve van netwerkaanpassingen. Politie Zeeland participeert in doze uitgaven. De netto uitgaven voor de VRZ bedragen Verder is i.s.m. Omroep Zeeland een calamiteitensysteem ten behoeve van P aangeschaft. In 21 is verder voor een bedrag van betaald voor licencies voor software voor de alarmcentrale en kantoorautomatisering. Activa CPA Per 1 januari 21 is de gemeenschappelijke regeling CPA opgeheven en ondergebracht bij de Veiligheidsregio Zeeland. De boekwaarde van de investeringen bedroeg per Financiële vaste activa Onder deze post was de financiering ten behoeve van het aandeel van de Centrale Post Ambulancevervoer ( ) in de bouw van de Gezamenlijke Meldcentrale Zeeland verantwoord. Door do liquidatie van de gemeenschappelijke regeling C.P.A per en do incorporatie van do CPA per dezelfde datum in do VRZ is doze lening afgelost. Delojtte. Deze post kan als volgt worden gespecificeerdpeioitt 4countants By. \ll Postbus GB Lening t.b.v. centrale post ambuiance.erver Voor identifjcatjedoelejrjden Behorend bij controleverklaring 11 tp.i.\.o

12 3.1.2 Vlottende activa Uitzettingen met een rentetypische looptild korter dan een iaar. Deze post kan als vogt worden gespecificeerd: Vorderingen op openbare lichamen Vorderingen niet-openbare lichamen Totaal openb. Lich. & oerige.vrderingen Rekening courant gemeente Vlissingen Totaal orderingen De afwikkeling van de debiteuren en de overige vorderingen heeft een normaal verloop. Het saldo per ultimo 21 bij vorderingen op openbare lichamen wordt grotendeels verklaard door vorderingen op gemeenten betreffende het BTW-compensatiefonds ( 31.), op de gemeentelijke brandweerkorpsen voor gedetacheerd personeel ( 5.), op de Politie Zeeland ( 244. o.a. voor bijdrage in de kosten van het netwerk) en wegens lesgelden brandweeropleidingen (167.). De vorderingen op niet-openbare lichamen zijn o.a van Connexxion voor bijdrage in de ambulanceritten t.b.v. de CPA en een vordering op Zeeland Seaports ( 2.) Lv.m. het project Deltawateren. Specificatie orderingen: Debiteuren Orige orderingen Nog te onh angen projectgelden Nog te ontngen bedragen Totaal orderingen Specificatie debiteuren: Debiteuren exciusief oorziening Voorzien ing dubieuze debiteuren. Debiteuren inclusief oorziening De voorziening dubieuze debiteuren is gevormd omdat niet zeker is of het bedrag van worden ontvangen. De invordering is in handen van een incassobureau zal VoIg no. Projectomschrijng 1 Exteme eiiigheid (BeA) 2 Grensorschrijdende samenwerking Totaal Overlopende activa Deze post kan als volgt worden gespecificeerd: Subsidie Onttrekking Delojtte. DeIoitt(Jcountants B.V. Postbus 7 i\ GB Middelburg Voor dentificatjedoejejflden Behorend bij controleverkiaring 12

13 PC privé/fietsplan Vooruitbetaalde bedragen Totaal De vooruitbetaalde bedragen betreffen o.a. onderhoud corn m unicator, verzekeringen, abonriement virtueel oefenen en een voorschot voor de inhuur van de projectleider IMPULS. Liciuide middelen Kas Postbank (opleidingen) ABNAMRO (middelen bouwlening) BNG Totaal De stijging van het saldo op de BNG is het gevolg van een ontvangen voorschot van het Rijk in verband met de bouw van de schepen voor het project Deltawateren. 3.2 Passiva 321 Vaste passiva Eigen vermogen Alciemene reserve De mutaties gedurende het verstagjaar blijken uit onderstaand overzicht. Algemene Reserve Saldo per resultaat Van bestemmingsresen.e 5. Onttrekking Saldo per Bestemm ingsreserves In de vergadering van het algemeen bestuur van 23 juni 21 is besloten om het positieve resultaat van 29 ( ) als volgt te bestemmen: Vorm ing bestemm ingsreserve Vernieuwing Veiligheidsregio Zeeland Toevoeging aan bestemmingsreserve ESF Terugbetaling aan gemeenten totaal Ontwikkeling reserves over 21: Project interne organisatie: Saldo Af: onttrekking Deloitte ountant B. -5. Postbus 7O5433 GB Midd&. 29. DeInItte. identificatiede. Voor Behorend bij controieverkfa9 c.).zdi 13

14 Het project interne organisatie is in 27 (vergadering van het Algemeen Bestuur. 26 april 27) in het leven geroepen ten behoeve van de doorontwikkeling van de VeiHgheidsregio Zeeland conform het document Strategisch Reorganisatie Document ESF reserve: Saldo per Bij: toevoeging voordelig saldo At: onttrekking De ESF reserve betreft subsidie van het Europees Sociaal Fonds op de kosten inzake verbetering brandweeropleidingen. Deze gelden dienen ten goede te komen aan de verbetering van de kwaliteit van het brandweeronderwijs Vernieuwing Veiligh&dsregio Zeeland (IM PULS): Saldo per Bij: toevoeging voordelig saldo At: onttrekking De bestemmingsreserve Vernieuwing Veiligheidsregio Zeeland is gevormd ter dekking van de kosten van de regionalisatie van de brandweer en verdere reorganisatie van de Veiligheidsregio Reserve terugbetaling aan gemeenten Stand perol-1-21 Bij: toevoeging At: De vrijval van over 29 is in 21 teruggestort aan de gemeenten Reserve Aanvaardbare Kosten nbreng Reserve Aanvaardbare Kosten CPA per Bij: bijdrage gemeenten Saldo per Noci te bestemmen resultaat Resultaat nog te bestemmen De onttrekkingen zijn reeds ten laste gebracht van de genoemde bestemmingsreserves (zie hierboven onder bestemmingsreserve ). In het nog te bestemmen resul t zt als positief saldo voor de CPA. Deze zal in 211 bij de bestemming van het resulta efljpoegd aan de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK). w.. LJeIoIte cuntaflts 8.V. Postb 7 3 GB Middelburg 5 oor i entificatiedoeleinden Behorend blj cofltrojeverklarjng.d kacfl.12o 14

15 Voorzieningen FLO Voorziening Functioneel Ieeftijdontslag (FLO) Saldo 1-1 VRZ Saldo 1-1 CPA At: couanceregeiing At: Kosten FLO Bij: dotatie rente tlv exploitatierekening At: vrijval Sado Door de liquidatie van de CPA is de voorziening FLO CPA onder deze post verantwoord. De kosten FLO ten laste van de voorziening voor de VRZ bedragen en voor de CPA De vrijval voor de VRZ is 1.31 en voor de CPA NB In 29 is door 5 medewerkers ingestemd met een tegemoetkoming in de FLO (overgangsrecht). Dit is ten Iaste van de voorziening FLO gebracht. De grondsiag van de voorziening FLO betreft de toekomstige betaling afgezet tegen de contante waarde per Vaste schulden met een rentetypische Iooptijd van één jaar of lanqer Onder de vaste schulden is de langiopende lening opgenomen. Langlopende lening Deze lening is in 23 afgesloten ten behoeve van de financiering van de Gemeenschappelijke Meldcentrale Zeeland (GMZ). Do lening heeft een Iooptijd van 9 jaar en een vast rentepercentage van 3,15%. Het verloop van doze lening is als volgt: Hoofdsom lening 3.. Aflossingen tot en met Aflossingen Saldo De aflossingsverplichting voor 211 voor doze Iening bedraagt DeIoite. Deloitte A4\ntants LV. Postbus 7O56 4JO GB dd&burg Voor identficatied. Behorefld bijntroleverkaflrg 15

16 3.2.2 Vlottende passiva Netto viottende schulden met een rentetyiische looptild korter dan één jaar Crediteuren Nog te betalen bedragen Rekening courant CPA Zeeland B1W-compensatiefonds 261 Belastingdienst, loonheffingen december Belastingdienst omzetbelasting 4e kwartaal A.B.P. december Nog in rittarieven C.P.A. te verrekenen Totaal Nog in tarieen te errekenen CPA: Inbreng CPA per Correcteis nog in tarieen te errekenen vorgaande jaren Af: inhaal tim Bij: in te halen na Saldo nog te rrekenen in tarien per Door de liquidatie van de CPA is de rekening-courant verhouding vervallen. De nog in de rittarieven te verrekenen bedragen betreffen teveel ontvangen ritvergoedingen van de ambulancediensten. De oorzaak hiervan is dat het aantal gedeclareerde ambulanceriffen hoger is dan bij de bepaling van de ritprijzen werd aangenomen. Deze teveel ontvangen ritvergoeding wordt in een later stadium verrekend door een agere ritvergoeding. Overlopende passiva Ontvangen inzake cursussen Opleiding Veilig Repressief Optreden (VRO) 1.26 Overlopende passiva projecten Overig 286 Totaal Onder de overlopende passiva zijn de vooruitontvangen opbrengsten met betrekking tot de verzorgde brandweeropleidingen over de periode januari tim mei 211 opgenomen, vooruitontvangen bedragen van het rijk in de kosten van het Nationaal Project Kernongevallen bestrijding-piket en nog te besteden projectgelden. Overlopende passiva Proecten Onder de overlopende passiva Projecten worden bijdragen van derden opgenomen waarvan de besteding gebonden is. Het verloop in het boekjaar is als volgt: DeItte. Deloit4 fcountants 8.v. Postbus 7 d, 433 GB Middelburg Voor identificatiedoelejnden Behorend bij controleverklaring L.zc 16

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn Jaarstukken 2014 Gemeente Apeldoorn 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Jaarrekening2014....7 1.1 Waarderingsgrondslagen... 9 1.1.1 Algemeen...11 1.1.2 Waarderingsgrondslagen...11 1.1.3 Grondslagen voor resultaatbepaling...14

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum; 24 april 2014 Onderwerp: jaarrekening 2013 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-14-06010 / UIT-14-04104 Geachte leden van de Raad,

Nadere informatie

Accountantsverslag 2013

Accountantsverslag 2013 www.pwc.nl Accountantsverslag 2013 Accountantsverslag 2013 voor Veiligheidsregio Fryslân 14 maart 2014 Aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân T.a.v. de heer W. Kleinhuis Postbus 612 8901

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS Apeldoorn, 20 maart 2012 JAARREKENING Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn Postadres: Postbus 834 7301

Nadere informatie

Concept Begroting. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009

Concept Begroting. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009 Concept Begroting Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 3 BELEIDSBEGROTING 2. Programmaplan 4 2.1 Veiligheidsbureau 5 2.2 GHOR 8 2.3 RBZW: Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 Jaarrekening Voorwoord De jaarstukken 2014 bestaan uit een tweetal boekwerken: Deel 1: het Jaarverslag Deel 2: de Jaarrekening Voor u ligt de jaarrekening 2014. Dit onderdeel bevat de

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 13 juni 2007 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 07it00445 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 07 Rb 026 inzake Jaarrekening 2006 aan. In

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

Samen bouwen aan veiligheid Begroting

Samen bouwen aan veiligheid Begroting Samen bouwen aan veiligheid Voorwoord Inleiding 1 Ontwerpbegroting 2 3 Meerjarenperspectief 4 Risicoparagraaf 5 Weerstandsvermogen Bijlagen Deze begroting is een uitgave van de Hulpverleningsdienst Drenthe.

Nadere informatie

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 Deze jaarrekening is in de week van 25 juni 2011door het Partijbestuur vastgesteld en door de Toezichtsraad goedgekeurd. Postadres Postbus 8008 3500 RA Bezoekadres

Nadere informatie

JAARREKENING 2006. GGD Zuid Limburg Afdeling GHOR. D.B. 2 maart 2007. A.B. 22 juni 2007

JAARREKENING 2006. GGD Zuid Limburg Afdeling GHOR. D.B. 2 maart 2007. A.B. 22 juni 2007 JAARREKENING 2006 GGD Zuid Limburg Afdeling GHOR D.B. 2 maart 2007 A.B. 22 juni 2007 INHOUDSOPGAVE Deel I Jaarverslag Dagelijks Bestuur 3 Deel II Bestuur en vaststelling jaarrekening 17 Deel III Jaarrekening

Nadere informatie

Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 1 van 36

Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 1 van 36 I 3+,--1. I 1 I. l Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 1 van 36.. ''.' ''...ï' ' ')' -' ïï *. -.,' -. ', Ter Apel RSG Ter Apel te Ter Apel PPORTINZAKE DE J RREKENING 2011 RSG Ter Apel Postbus 47 9560 AA Ter

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl Jaarrekening 2008 de patiënt prominent www.erasmusmc.nl Projectcode Jaarverantwoording 2008 Versie Vastgesteld Datum 18 mei 2009 Opsteller Erasmus MC Beheerder Erasmus MC Opdrachtgever Raad van Bestuur,

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0021467

Raadsvoorstel2012.0021467 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel212.21467 Onderwerp Reactie op ontwerp-jaarverslag 21 'i en ontwerp-programmabegroting 21 3 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings

Nadere informatie

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7 Onze financiën Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2011 6 Staat van baten en lasten 2011 7 Kasstroomoverzicht 2011 9 Verschillenanalyse begroting versus 10

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen I. Investeringsbegroting II. Afkortingenlijst

Inhoudsopgave. Bijlagen I. Investeringsbegroting II. Afkortingenlijst Begroting 2011 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Prins Bernhardplein 112 1508 XB Zaandam Tel: 075-6811811 Fax: 075-6174141 E-mail : info@vrzw.nl Website: www.vrzw.nl Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

V voorwoord 3. K Kerngegevens 5. 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1.

V voorwoord 3. K Kerngegevens 5. 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1. Jaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE V voorwoord 3 K Kerngegevens 5 I 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1.3 Leeswijzer 9 2 Ontwikkelingen in 2010 13

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

Deloitte. (encc j1. Follow-up Voortgangsrapportage accountantscontrole 2010. c1ii g As al

Deloitte. (encc j1. Follow-up Voortgangsrapportage accountantscontrole 2010. c1ii g As al Deloitte Deloitte Accountants B.V. Orlyplein 10 1043 DP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9733 www.deloitte.nl Follow-up Voortgangsrapportage accountantscontrole

Nadere informatie

[T»> Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland ONTVANGEN OP - 9 APR. 2010. Gemeente Oostzaan

[T»> Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland ONTVANGEN OP - 9 APR. 2010. Gemeente Oostzaan '^a..^:.., -.aj..«e4s.-5.^-«-; ONTVANGEN OP Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland [T»> - 9 APR. 21 Gemeente Oostzaan Aan de raden-t^n-de-gerrreerrteneebivister, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend,

Nadere informatie

JAARREKENING 2011. Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam - 1 -

JAARREKENING 2011. Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam - 1 - JAARREKENING 2011 stadsregio Rotterdam Postbus 21051 3001 AB Rotterdam telefoon: 010-2672389 fax: 010-2671660 e-mail:info@sr.rotterdam.nl website: www.stadsregio.info Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam

Nadere informatie

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal W VS GROEP WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal Telefoon 0165-596 500 Fax 0165-561 263 E-mail info@wvsgroep.nl De Colleges van B&W van de aangesloten gemeenten in ui min mi ii 1206576 Gem. STEENBERGEN

Nadere informatie

Nota activabeleid 2014

Nota activabeleid 2014 Nota activabeleid 2014 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 4 2 Inleiding 6 2.1 Leeswijzer 7 3 Activering van activa 8 3.1 Materiële vaste activa 8 3.1.1 Investeringen met een economisch nut 8 3.1.2 Investeringen

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Toelichting op de niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen... 31

Hoofdstuk 6 Toelichting op de niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen... 31 JAARSTUKKEN 2013 2 INHOUDSOPGAVE Pagina: JAARREKENING 2013... 4 Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk 2 Balans en Programmarekening 2013... 6 Hoofdstuk 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling...

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie