VeiligheidsRegio. Jaarrekening 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VeiligheidsRegio. Jaarrekening 2010"

Transcriptie

1 VeiligheidsRegio Jaarrekening 21 Jaarrekening 21

2 Inhoud 1 Directieverslag Inleiding Bedrijfsresultaat2l Incidentele BDUR-rijksbijdrage eind Projecten Risico s Weerstandsvermogen Bed rijfsvoering 5 1.9Verbonden partijen Financiering 6 2 Rekening Balans per Exploitatierekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 1 3. Toellchting op de balans per 31 december Activa Vaste activa Vlottendeactiva Passiva Vastepassiva Vlottende passiva Niet uit de balans blijkende verplichtingen Toelichting op de exploitatierekening Opbrengsten Gemeenteijke bijdragen Rijksbijdragen Overige inkomsten Opbrengst opleidingen (brandweeropleidingen) Rentebaten Kosten Saarissen Kosten uitbesteed werk Overige personeeiskosten Huisvestingskosten Kosten opleidingen (brandweeropleidingen) Algemene kosten Afschrijvingen Automatisering Communicatie (verbindingen) Rentelasten Controleverklaring 28 Bijlage 1 29 BijIage2 3 Bijlage3 D j 32 Bijlage4 35 Bijlage 5 19.Y. nt.v37 Postbus 7O5633o GB Middeburg Voor identificatjedoelejnden Behorend bij controleverkfaring 2

3 1 Directieverslag Inleiding De jaarrekening 21 is in vergelijking met voorgaande jaren op een aantal punten veranderd. De beleidsmatige aspecten zijn verwoord in het geintegreerd jaarverslag. Daarom is het directieversiag in vergelijking met voorgaande jaren ingekort. De opheffing van de gemeenschappelijke regeling Centrale Post Ambulancevervoer Zeeland per en de opname van de cijfers in de begroting en jaarrekening van de Veiligheidsregio Zeeland zorgt voor een verhoging van zowel de exploitatierekening als de balans ten opzichte van de cijfers over 29. Door opname van de CPA in de begroting van de VRZ zijn zowel de kosten als opbrengsten met circa 1,4 miljoen toegenomen ten opzichte van 29. De jaarrekening is zo opgezet dat deze dient voor zowel de verantwoording aan de Gemeenteraden, het Ministerie van BZK als aan de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza). Hierbij moet vermeld worden dat de financiële afwikkeling van het CPA de& pas kan plaatsvinden na nacalculatie van de Nza. De afwijkingen tussen de cijfers over 21 versus 29 hebben vooral betrekking op de invoeging van de CPA cijfers in de VRZ administratie. Door de invoering van de CPA cijfers zijn verschuivingen ontstaan tussen kostensoorten als gevoig van een andere begrotingsmethodiek. Tevens is door opname van de projecten Impuls ±,5 miljoen (regionalisering brandweer) en Deltawateren 1,4 mlljoen (veiligheid op Zeeuwse wateren) de exploitatierekening in 21 sterk afwijkend ten opzichte van de jaarrekening 29. Een vergelijking tussen de jaren 29 en 21 (met name de algemene kosten) is daarom niet zonder meer mogelijk. Beide projecten zijn in 21 budgettair neutraai verwerkt in de jaarrekening. De toelichtingen in deze jaarrekening zijn voora gebaseerd op de verschiilen tussen de begroting(swijzigingen) 21 en de werkelijke cijfers. Daar waar er significante afwijkingen in werkelijke kosten tussen 29 en 21 zijn opgetreden worden deze aisnog toegelicht. Dit versiag is verder als volgt opgebouwd: 1.2 Bedrijfsresultaat lncidentele BDUR-rijksbijdrage eind Projecten 1.2 Bedrijfsresultaat 21 Het positieve resultaat uit normale bedrijfsvoering bedraagt Dit saldo is opgebouwd uit diverse over- en onderschrijdingen op de begroting. Bij begrotingswijzing 21 werd nog gerekend met een tekort van Per saldo is bij de jaarrekening ten opzichte van de vijfde begrotingswijziging dus een positief resultaat van exploitatierekening wordt dit satdo onderbouwd. De belangrijkste oorzaken van dit resultaat betreffen: Extra Rijksbijdrage 192. Bijdrage Deltawateren Onderschrijding budget CPA ,2 miljoen gerealiseerd. n de toelichting op de Diverse kleinere over- en onderschrijdingen zo ingen, geactiveerde licenties enz. (deze afwijkingen worden toegelicht bij debita tng).v. Postbus GB Middeburg Voor identificatiedoelejriden. Behorend bij controleverkiaring 3

4 1.3 Incidentele BDUR-rijksbijdrage eind 21 Eind 21 is een incidentele BDUR-rijksbijdrage ontvangen ter hoogte van Dit bedrag is als volgt uit te splitsen: in een bedrag van 95.4 voor corn pensatie ter afschaffing van het BTW corn pensatiefonds per 1 oktober 21 voor niet brandweer gerelateerde werkzaamheden. En een bedrag van werd ontvangen als restuitkering van de convenantgelden. Dit restant is het gevolg van het feit dat riiet in alle regio s is overgegaan tot regionalisering van de brandweer. Deze niet uitgekeerde gelden zijn verdeeld over alle regio s. 1.4 Projecten In het jaarverslag worden de operationele resultaten dan wel de voortgang in diverse projecten beschreven. Project Deltawateren, inclusief Samenwerken en Slacikracht Voor het Project Deltawateren is in 21 een vervogsubsidie ontvangen van Dit bedrag valt onder te verdelen in ontvangsten van respectievelijk Rijk , Provincie Zeeland 94.5 en Zeeland Seaports 2.. De uitgaven van bestaan vooral uit een termijnbetaling ad 1.. voor de bouw van een tweetal commandovaartuigen. Het restant is opgenomen onder de post overlopende passiva op de balans. Grens Overschriidende Samenwerking (grensbrandweer) In het kader van de invoering van de Wet Veiligheidsregio s zijn de afspraken met de provincies Westen Oost-Vlaanderen hernieuwd. De toegezegde subsidie 13. van de provincie West-Vlaanderen is geheel besteed in 21. Predistributie Jodiumprofvlaxe In het kader van de verspreiding van jodiumprofylaxe onder een aantal Zeeuwse gemeenten is in 29 een subsidie ontvangen van De totale kosten kwamen uit op Het saldo ad 1.54 is ten laste van de exploitatierekening gebracht. Oefenina Indian Summer Ten behoeve van een nucleaire oefening in oktober 211 is een subsidie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie ontvangen van De besteding van deze gelden zal aanvangen in 211. Het bedrag is daarom op de balans verantwoord onder de post overlopende passiva. Zelfredzaam heid Het project Wave heeft geresulteerd in het uitvoeringsprogramma zelfredzaamheid. Hiervoor was per een restantsubsidie van Wave beschikbaar van Hiervan is in besteed ten behoeve van de bouw en onderhoud diverse websites zoals 1.5 Risico s Regionalisering brandweer Zeeland Naar verwachting zal, als alles volgens plan verloopt, de brandweer Zeeland per geregionatisseerd zijn. Wat de uiteindelijke kosten van dit regionaliseringsproces worden is op dit moment nog niet te voorspellen en brengt een financleel icojne ich mee. ei e. Veiligheidsberaad Nog steeds is het onduidelijk wat de verlegging van takert, ondergebracht en nu onder het landelijk Veiligheidsbera4 5j het Ministerie waren zal kosten. Voor identificatiedoelejnden. Behorend bij cqntroleverklaring 4

5 Aristoteles/Kwaliteitszorpsysteem In de begroting van Impuls is de implementatie van het kwaliteitszorgsysteem Het restant staat onder de post overlopende passiva op de balans. Aristoteles opgenomen als PM post. Het uiteindelijke bedrag van de implementatie is ten tijde van het opmaken van de jaarrekening nog niet bekend. Onderwijskosten brandweer Momenteel zijn de VNG, het Ministerie van BZK en de NVBR in gesprek over de kosten van het nieuwe brandweeronderwijssysteem. Dit zal leiden tot verhoging van de kosten, echter op dit moment staat de omvang van deze verhoging nog niet vast. Weliswaar staan tegenover de hogere kosten ook hogere inkomsten (immers: de opleidingen worden doorbelast aan de afnemers van de opleidingen) echter voor wat betreft het onderwijs ten behoeve van regionale taken komen deze ten taste van de Veiligheidsregio Zeeland. Ketenmanaciement GHOR De GHOR dient de voorbereidingen op het verlenen van zorg door zorginstellingen te monitoren en de GHOR dient onder bijzondere omstandigheden inzage te hebben in de zorgcapaciteit en zorgbehoefte van (patiënten en ctiënten van) de zorginstellingen in de regio. Hiervoor is de applicatie GHOR4ALL beschikbaar, maar nog niet geimplementeerd. Eventuele extra kosten van deze implementatie zijn nog niet bekend Weerstandsvermogen Het saldo na onttrekking van reserves sluit op 949. positief. Dit is vooral het gevoig van incidentele baten en een onttrekking aan een tweetal reserves zoals reeds in de inleiding is wee rgegeven. Voor de bestemming van het exptoitatieresultaat 21 verwijzen wij u naar het bestemmingsvoorstel, behorende bij deze jaarrekening. 1.7 Onderhoud kapitaalgoederen Binnen de VRZ vallen onder kapitaalgoederen uitsluitend gebouwen. De VRZ heeft momenteel geen onroerend goed in bezit. 1.8 Bedrijfsvoering Eind 27 is gestart met het project bedrijfsvoering. De uitvoering van dit project (met externe ondersteuning) vindt plaats langs drie zgri. verbeter-/ontwikkellijnen. Deze drie Iijnen zijn: - de inrichting van een planning- en controlcyclus - doorontwikkeling van de periodieke financiële rapportage - de keuze voor en de implementatie van een (digitaal) bedrijfsprocessensysteem. In 21 is verclergegaan op de in 29 ingeslagen weg met de verbetering van de bedrijfsvoeringsprocessen. Ten aanzien van het bedrijfsvoeringsonderdeel financiën u it het project, was de focus erop gericht om te beschikken over een begroting die aansluit op de nieuwe organisatiestructuur en die direct gekoppeld is aan de opzet van de financiële administratie. In 21 is de informatievoorziening verder uitgebouwd middets twee managementrapportages en vijf begrotingswijzigingen. Ook de interne informatievoorziening is verder geintensiveerd door een frequenter contact met de budgethouders te onderhouden. Vanaf 211 wordt ing f$ kkeling van een gemntegreerde managementrapportage voor de totale VRZ, w I rdeet financiën zal worden geincorporeerd. Deze ontwikkeling vindt plaats binrfècoi Veiligheidsregio. Voorts zal de organisatie de beschikking krijgen over dat enerzijds de budgethouders inzicht krijgen in het hen ter bes8rmf tê1 e b udt en anderzijds de 5 rqe)p Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverkiaring..\.2d.a..l

6 budgethouders over de aangewende middelen periodiek verantwoording kunnen afleggen richting directie en bestuur. Deze ingeslagen weg zal in 211 worden verfijnd. 1.9 Verbonden partijen Verbonden partijen zijn in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten gedefinieerd als privaat- of publiekrechtelijke organen waarin de provincie of gemeente (c.q. Gemeenschappelijke regeling) een bestuurlijk en financieel belang heeft. Op grond van deze definitie kan worden gesteld dat de VRZ geen verbonden partijen kent. 1.1 Financiering Algemeen De financieringsparagraaf is samen met het treasurystatuut voorgeschreven in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido). Do wet is per 1 januari 21 in werking getreden. Artikel 9 van deze wet bepaalt dat de bewindspersonen van Financiën, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Verkeer en Waterstaat binnen vijt jaar zouden rapporteren over do werking van deze wet in de praktijk. In 26 is de Wet Fido geevalueerd door het toenmalige Kabinet in de Tweede Kamer. Het oordeel was dat de wet naar behoren voldoet en dat de Wet Fido de firiancieringsfunctie van de decentrale overheden verder heeft verbeterd. Naar aanleiding van de evaluatie zijn er wijzigingsvoorstellen ingediend bij de Tweede Kamer. Per 1 januari 29 is de nieuwe Wet Fido in werking getreden. In de gewijzigde wet is onder andere opgenomen dat het niet is toegestaan om medewerkers een hypotheek te verstrekken. Bestaande hypotheken dienen echter te worden gerespecteerd. Dit probleem doet zich echter bij de VRZ niet voor. Risicobeheer In de Wet Fido zijn kaders opgenomen ter beperking van het renterisico op de rietto vlottende schuld (kaslimiet) en het renterisico op de vaste schuld (renterisiconorm). In 21 zijn zowel de kaslimiet als de renterisiconorm niet overschreden. Renterisico In de nieuwe Wet Fido is de renterisiconorm eenvoudiger. De nieuwe norm wordt direct gerelateerd aan het budgettaire risico. De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De nieuwe renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossing en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 2% van het begrotingstotaal. Het begrotingstotaal komt in de nieuwe Wet Fido in de plaats van de totale vaste schuld. Door do norm in relatie tot de begroting te brengen, kunnen gemeenschappelijke regelingen met een vaste schuld die lager is dan het begrotingstotaal de spreidingsduur van de financiering verkorten. Als de schuld groter is dan het begrotingstotaal zal de aflossing van do schuld in de tijd worden gespreid en zal de begroting minder gevoelig worden voor renteschokken bij herfinanciering. Liquiditeitsrisico s Periodiek wordt de Iiquiditeitspositie bepaald. In 21 hebben geen bijzonderheden (extra incidentele uitgaven) plaatsgevonden waardoor liquiditeitsposite onder druk is gekomen. Financiering Op de bestaande lening is een renteswap voor do duur van do lening afgesloten. Extra at lossen is in verband met extra kosten financieel onvoordelig. In 23 is ter financiering van investeringen een lening afgesloten. De oorspronkelijke hoofdsom bedroeg 3.. met een Iooptijd van 9 jaar ( tot ). De renteswap wordt per kwartaal berekend over het restant hoofdsom waardoor eon hedgeratio ontstaat van 1%. De renteswap heeft in 21 een besparing opgeleverd van circa 3.8. Het restant van de hoofdsom per 31 december 21 bedraagt éIcft Effect renteswap kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal Rente Bedrag Rente Bedrag Rente I3it Bedrag Totaal Delvifle :wq Berekende rente 3,465% ,465% ,465% j 61 3,465% Rentewap,7% 147,635% 883 Pofs1% Te betalen q Mi9 Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklariflg 6

7 Maart 211, Ing L.P.A. van Dijk MCDm Wnd. Agemeen directeur Veiligheidsregio Zeeland Deloitte. DeIoit-te Accountants B J.. Postbus 756, MddeIburg Voor identifk\tiedoeieifldefl Behorend bij Ontroleverkjarjng 2a.t 7

8 1.1.1 Materiële aste actira Eigen Vermogen Financiele ste acth Algemene reserve Bestemmingsresen Totaal vaste activa Nog te bestemmen resultaat Vlottende activa Totaal eigen vermogen Uitzettingen met een rente Voorzieningen typische Iooptijd korter dan een jaar OrInde actka g Liiimidde!en Vaste schulden , Totaal activa Totaal passiva Rekening 2.1 Balans per in Euro s Voig. Omschrijvi ng VoIg. Omschrijving no. no. 1 Activa 2 Passiva 1.1 Vaste activa 2.1 Vaste passiva D ) < - - riottende activa Totaal vaste passiva td 2.2 Vlottende passiva. Netto viottende schuden met een rentetypische Iooptijd korter dan éénjaar OerIopende passka D Totaal viottende passiva Jaarrekening 21

9 2.2 Exploitatierekening 21 Exploitatierekening (bedragen x 1.) Begroting voig. Begroting 21 na 5e Rekening Rekening No. OmschrlJvlng 21 wijziging Opbrengsten 1.1 GemeenteHjke bijdrage Rijksbijdrage Oerige inkomsten Opbrengsten opleidingen Rente baten Totaal Opbrengsten Kosten 2.1 Salarissen Kosten uitbesteedwerk Orige personeeskosten Huisesting Kosten opleidingen Algemene kosten afschrijingen Automatisering Communicatie Rente lasten Nieuw beleid 354 Totaal lasten Resultaat uit normale bedrijfsvoering Mutatie Reseres Resultaat nog te bestem men NB Resultaat VRZ CPA Resultaat uit nornale bedrijfsvoering C 949. DeI4jtte. DeIoitkkxountantS B.V. Postbus GB Middelburg Voor identificatiedoelejnden. Behorend bij controleverkiaring Jaarrekening 21

10 2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Regelgeving De versiaggeving van de VRZ is gebaseerd op het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten. Dit impliceert dat de administratie wordt gevoerd volgens het stelsel van baten en lasten, waarbij de volgende algemeen aanvaarde beginselen zijn gehanteerd. - Het toerekeningsbeginsel Lasten worden slechts aan het jaar toegerekend, indien de daarmee samenhangende tegenprestaties eveneens in dat boekjaar zijn geleverd Het realisatiebeginsel - Baten worden slechts aan een boekjaar toegerekend voor zover zij in het betreffende boekjaar zijn gerealiseerd. - Het voorzichtigheidsbeginsel Verliezen worden genomen zodra deze bekend zijn. Dit geldt met name voor het treffen van noodzakelijke voorzieningen. Materiële vaste activa De materiële vaste actwa zijn gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarden. De activa met een relatief geringe betekenis worden overigens in het jaar van aanschaffing direct ten Taste van de exploitatierekening gebracht. De afschrijving (Iineair) van de activa vindt plaats op basis van een volledig kalenderjaar met inachtneming van de verwachte gebruik- of nuffigheidsduur. Afschrijvingen van nieuwe investeringen worden vanaf aanschafdatum afgeschreven. Overige activa en passiva De waardering van de overige activa en passiva geschiedt tegen nomina?e waarden. Baten en lasten De baten en lasten zijn verantwoord in overeenstemming met het toerekeningbeginsel. Voorzieningen FLO Voor de toekomstige FLO vergoedingen is in het verleden een voorziening getroffen. De voorziening wordt gewaardeerd tegen contante waarde. Voorziening dubieuze debiteuren Ten behoeve van een onzekere ontvangst is per een voorziening dubieuze debiteuren gevormd ter grootte van de vordering. Cursussen De kosten en opbrengsten zijn naar evenredigheid toegekend aan het jaar waarin ze ontstaan. Voor de cursussen die gestart zijn in september 21 betekent dit dat 5/12 is toegerekend aan 21 en 7/12 zal worden toegerekend aan boekjaar 211. Resultaat 21 Het saldo van de exploitatierekening 21 is op de balans verantwoord onder de post Nog te bestemmen resuitaat. Het resultaat is uit te splitsen over een deel VRZ ( ) en een deel CPA ( ) Over de bestemming van het resultaat van de VRZ zal het algemeen bestuur bij de vaststelling van de jaarrekening een besluit nemen. Het resultaat van het onderdeel CPA ad dient ingevolge de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteittoegevoegd worden aan de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK). DeIojjte. DeIoiffe\ountants B.V. Postbus 7O5Jl33o GB Micidelburg Voor identifjcatjedoeejflj Behorend bij Controleverklaring 1

11 3. Toelichting op de balans per 31 december Activa Vasteactiva Machines, Overige apparaten, materiële Materiële vaste activa Vervoermiddelen installaties activa Totaal Boekwaarde Inbreng CPA Investeringen Afschrijvingen Stand per Materiële vaste activa Een overzicht van het verloop van de materiële vaste activa is opgenomen in bijlage 1 vaste activa. Materiële GHOR In 21 is ten behoeve van het piket Officieren van Dienst Geneeskundig geinvesteerd in een voertuig. (Toyota Prius 25.). Opleiden en oetenen brandweer. In 21 is voor 3. aan hydraullsch redgereedschap aangeschaft. Logistiek brandweerzorg en rampenbestrijding Ten behoeve van het piket informatiemanagement en communicatie zijn nieuwe voertuigen gekocht voor een totaal 25. (VW polo s). GMK In 21 is geinvesteerd in o.a. servers ten behoeve van netwerkaanpassingen. Politie Zeeland participeert in doze uitgaven. De netto uitgaven voor de VRZ bedragen Verder is i.s.m. Omroep Zeeland een calamiteitensysteem ten behoeve van P aangeschaft. In 21 is verder voor een bedrag van betaald voor licencies voor software voor de alarmcentrale en kantoorautomatisering. Activa CPA Per 1 januari 21 is de gemeenschappelijke regeling CPA opgeheven en ondergebracht bij de Veiligheidsregio Zeeland. De boekwaarde van de investeringen bedroeg per Financiële vaste activa Onder deze post was de financiering ten behoeve van het aandeel van de Centrale Post Ambulancevervoer ( ) in de bouw van de Gezamenlijke Meldcentrale Zeeland verantwoord. Door do liquidatie van de gemeenschappelijke regeling C.P.A per en do incorporatie van do CPA per dezelfde datum in do VRZ is doze lening afgelost. Delojtte. Deze post kan als volgt worden gespecificeerdpeioitt 4countants By. \ll Postbus GB Lening t.b.v. centrale post ambuiance.erver Voor identifjcatjedoelejrjden Behorend bij controleverklaring 11 tp.i.\.o

12 3.1.2 Vlottende activa Uitzettingen met een rentetypische looptild korter dan een iaar. Deze post kan als vogt worden gespecificeerd: Vorderingen op openbare lichamen Vorderingen niet-openbare lichamen Totaal openb. Lich. & oerige.vrderingen Rekening courant gemeente Vlissingen Totaal orderingen De afwikkeling van de debiteuren en de overige vorderingen heeft een normaal verloop. Het saldo per ultimo 21 bij vorderingen op openbare lichamen wordt grotendeels verklaard door vorderingen op gemeenten betreffende het BTW-compensatiefonds ( 31.), op de gemeentelijke brandweerkorpsen voor gedetacheerd personeel ( 5.), op de Politie Zeeland ( 244. o.a. voor bijdrage in de kosten van het netwerk) en wegens lesgelden brandweeropleidingen (167.). De vorderingen op niet-openbare lichamen zijn o.a van Connexxion voor bijdrage in de ambulanceritten t.b.v. de CPA en een vordering op Zeeland Seaports ( 2.) Lv.m. het project Deltawateren. Specificatie orderingen: Debiteuren Orige orderingen Nog te onh angen projectgelden Nog te ontngen bedragen Totaal orderingen Specificatie debiteuren: Debiteuren exciusief oorziening Voorzien ing dubieuze debiteuren. Debiteuren inclusief oorziening De voorziening dubieuze debiteuren is gevormd omdat niet zeker is of het bedrag van worden ontvangen. De invordering is in handen van een incassobureau zal VoIg no. Projectomschrijng 1 Exteme eiiigheid (BeA) 2 Grensorschrijdende samenwerking Totaal Overlopende activa Deze post kan als volgt worden gespecificeerd: Subsidie Onttrekking Delojtte. DeIoitt(Jcountants B.V. Postbus 7 i\ GB Middelburg Voor dentificatjedoejejflden Behorend bij controleverkiaring 12

13 PC privé/fietsplan Vooruitbetaalde bedragen Totaal De vooruitbetaalde bedragen betreffen o.a. onderhoud corn m unicator, verzekeringen, abonriement virtueel oefenen en een voorschot voor de inhuur van de projectleider IMPULS. Liciuide middelen Kas Postbank (opleidingen) ABNAMRO (middelen bouwlening) BNG Totaal De stijging van het saldo op de BNG is het gevolg van een ontvangen voorschot van het Rijk in verband met de bouw van de schepen voor het project Deltawateren. 3.2 Passiva 321 Vaste passiva Eigen vermogen Alciemene reserve De mutaties gedurende het verstagjaar blijken uit onderstaand overzicht. Algemene Reserve Saldo per resultaat Van bestemmingsresen.e 5. Onttrekking Saldo per Bestemm ingsreserves In de vergadering van het algemeen bestuur van 23 juni 21 is besloten om het positieve resultaat van 29 ( ) als volgt te bestemmen: Vorm ing bestemm ingsreserve Vernieuwing Veiligheidsregio Zeeland Toevoeging aan bestemmingsreserve ESF Terugbetaling aan gemeenten totaal Ontwikkeling reserves over 21: Project interne organisatie: Saldo Af: onttrekking Deloitte ountant B. -5. Postbus 7O5433 GB Midd&. 29. DeInItte. identificatiede. Voor Behorend bij controieverkfa9 c.).zdi 13

14 Het project interne organisatie is in 27 (vergadering van het Algemeen Bestuur. 26 april 27) in het leven geroepen ten behoeve van de doorontwikkeling van de VeiHgheidsregio Zeeland conform het document Strategisch Reorganisatie Document ESF reserve: Saldo per Bij: toevoeging voordelig saldo At: onttrekking De ESF reserve betreft subsidie van het Europees Sociaal Fonds op de kosten inzake verbetering brandweeropleidingen. Deze gelden dienen ten goede te komen aan de verbetering van de kwaliteit van het brandweeronderwijs Vernieuwing Veiligh&dsregio Zeeland (IM PULS): Saldo per Bij: toevoeging voordelig saldo At: onttrekking De bestemmingsreserve Vernieuwing Veiligheidsregio Zeeland is gevormd ter dekking van de kosten van de regionalisatie van de brandweer en verdere reorganisatie van de Veiligheidsregio Reserve terugbetaling aan gemeenten Stand perol-1-21 Bij: toevoeging At: De vrijval van over 29 is in 21 teruggestort aan de gemeenten Reserve Aanvaardbare Kosten nbreng Reserve Aanvaardbare Kosten CPA per Bij: bijdrage gemeenten Saldo per Noci te bestemmen resultaat Resultaat nog te bestemmen De onttrekkingen zijn reeds ten laste gebracht van de genoemde bestemmingsreserves (zie hierboven onder bestemmingsreserve ). In het nog te bestemmen resul t zt als positief saldo voor de CPA. Deze zal in 211 bij de bestemming van het resulta efljpoegd aan de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK). w.. LJeIoIte cuntaflts 8.V. Postb 7 3 GB Middelburg 5 oor i entificatiedoeleinden Behorend blj cofltrojeverklarjng.d kacfl.12o 14

15 Voorzieningen FLO Voorziening Functioneel Ieeftijdontslag (FLO) Saldo 1-1 VRZ Saldo 1-1 CPA At: couanceregeiing At: Kosten FLO Bij: dotatie rente tlv exploitatierekening At: vrijval Sado Door de liquidatie van de CPA is de voorziening FLO CPA onder deze post verantwoord. De kosten FLO ten laste van de voorziening voor de VRZ bedragen en voor de CPA De vrijval voor de VRZ is 1.31 en voor de CPA NB In 29 is door 5 medewerkers ingestemd met een tegemoetkoming in de FLO (overgangsrecht). Dit is ten Iaste van de voorziening FLO gebracht. De grondsiag van de voorziening FLO betreft de toekomstige betaling afgezet tegen de contante waarde per Vaste schulden met een rentetypische Iooptijd van één jaar of lanqer Onder de vaste schulden is de langiopende lening opgenomen. Langlopende lening Deze lening is in 23 afgesloten ten behoeve van de financiering van de Gemeenschappelijke Meldcentrale Zeeland (GMZ). Do lening heeft een Iooptijd van 9 jaar en een vast rentepercentage van 3,15%. Het verloop van doze lening is als volgt: Hoofdsom lening 3.. Aflossingen tot en met Aflossingen Saldo De aflossingsverplichting voor 211 voor doze Iening bedraagt DeIoite. Deloitte A4\ntants LV. Postbus 7O56 4JO GB dd&burg Voor identficatied. Behorefld bijntroleverkaflrg 15

16 3.2.2 Vlottende passiva Netto viottende schulden met een rentetyiische looptild korter dan één jaar Crediteuren Nog te betalen bedragen Rekening courant CPA Zeeland B1W-compensatiefonds 261 Belastingdienst, loonheffingen december Belastingdienst omzetbelasting 4e kwartaal A.B.P. december Nog in rittarieven C.P.A. te verrekenen Totaal Nog in tarieen te errekenen CPA: Inbreng CPA per Correcteis nog in tarieen te errekenen vorgaande jaren Af: inhaal tim Bij: in te halen na Saldo nog te rrekenen in tarien per Door de liquidatie van de CPA is de rekening-courant verhouding vervallen. De nog in de rittarieven te verrekenen bedragen betreffen teveel ontvangen ritvergoedingen van de ambulancediensten. De oorzaak hiervan is dat het aantal gedeclareerde ambulanceriffen hoger is dan bij de bepaling van de ritprijzen werd aangenomen. Deze teveel ontvangen ritvergoeding wordt in een later stadium verrekend door een agere ritvergoeding. Overlopende passiva Ontvangen inzake cursussen Opleiding Veilig Repressief Optreden (VRO) 1.26 Overlopende passiva projecten Overig 286 Totaal Onder de overlopende passiva zijn de vooruitontvangen opbrengsten met betrekking tot de verzorgde brandweeropleidingen over de periode januari tim mei 211 opgenomen, vooruitontvangen bedragen van het rijk in de kosten van het Nationaal Project Kernongevallen bestrijding-piket en nog te besteden projectgelden. Overlopende passiva Proecten Onder de overlopende passiva Projecten worden bijdragen van derden opgenomen waarvan de besteding gebonden is. Het verloop in het boekjaar is als volgt: DeItte. Deloit4 fcountants 8.v. Postbus 7 d, 433 GB Middelburg Voor identificatiedoelejnden Behorend bij controleverklaring L.zc 16

17 Voig- Subsidie Onttrekking no. Projectomschrijing Haakarmoertuig Project Deltawateren Predistributie Jodiumprofylaxe Zeltredzaamheid Oefening Indian Summer Regionale oorbereiding KOB Datadeeldag geo-informatie Koninginnedag Totaal in 27 is een incidentele bijdrage ad ontvangen voor de aanschaf van een haakarmvoertuig (in het kader van vervanging van oud Rijksmaterieei, dat in het beheer is bij de VRZ). De aanschaffing van dit voertuig was voor 28 gepland, maar is als gevolg van het nog niet beschikbaar zijn van een landelijk programma van eisen nog niet aangeschaft. Dit voertuig is begin 211 aangeschaft. In 21 is van het rijk ontvangen ten behoeve van project Deltawateren. Tevens heeft de provincie Zeeland 94.5 bijgedragen en Zeeland Seaports 2.. Van de provincie Zeeland is ontvangen voor het project Predistributie Jodiumprofylaxe. De totale kosten bedroegen Het verschil is ten taste gebracht van de exploitatie. Het project WAVE heeft sincls 29 een vervolg gekregen in het uitvoeringsprogramma zelfredzaam heid. In oktober 211 zal een nucteaire oeferiing plaatsvinden. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft hiervoor at een bedrag van ter beschikking gesteid. Middets een brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 8 oktober 29 wordt in term ijnen in toaal 75. ontvangen voor de voortrekkersrol van de Veiligheidsregio Zeeland nzake het project Regionale Voorbereiding Kern Ongevallen Bestrijding (KOB). in 21 is hiervan 62.5 ontvangen. De datadeeldag geo-informatie betreft een theamdag over de uitwisseling van geo-gegevens tussen partijen ten behoeve van catamiteiten omstandigheden en voorbereiding hierop. Van het Ministerie van Binneniandse Zaken is in ontvangen voor de viering van Koninginnedag. 3.3 Niet uit de balans blijkende verplichtingen Voor de volgende verplichtingen zijn overeenkomsten aangegaan: Huur Segeerssingel (huuroreenkomst tot 1 april 215) 455. Huur Buitenruststraat (stilzwijgende erienging jaarlijks) 11.5 Huur werkplekken en stalling materieel/oertuigen (stilzwijgende rienging jaarlijks) 25. Vakantiegelderplichtingen Het pand aan de Segeerssingel wordt voor een periode van 15 jaar ehuurd van Regiopolitie Zeeland. Jaarlijks worden de kosten geiridexeerd. De tweede ye ecatie aan de Buitenruststraat wordt gehuurd van E.B.M. Tot 1 jufi 21 werd een de,ver urd aan qrnexxion. Bij de locate korpsen wordt kantoor- en opslagruimte gehuurd voor ht1m idersoneei en de opslag van regionaal materieei. Postbus GB Middeiburg Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring 17

18 4. Toelichting op de exploitatierekening Algemeen In deze jaarrekening is hoofdzakelijk een categorische indeling gehanteerd. Deze wijze van verantwoording is in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoordng. De belangrijkste afwijkingen in 21 ten opzichte van de begroting 21 en de rekening over 29 blijken uit onderstaand overzicht en worden daarna toegelicht. De begroting 21 betreft de begroting na de 5e begrotingswijziging. 4.1 Opbrengsten Gemeentelijke bijdragen Gemeentelijke bijdrage Begroting Rekening Rekening De gemeentelijke bijdrage is conform de begroting 21. Bij de gemeenten is 1,12 per inwoner in rekening gebracht tegenover 1,4 in 29. De oorspronkelijke begroting ging uit van 1,22 per inwoner maar op grond van de (aanvullende) richtlijn van de VZG is middels begrotingswijziging 21-4 de bijdrage met 1% verlaagd. Gemeentelijke bijdrage 21 Gemeente Borsele Goes Hulst Kapelle Midcielburg Noord-Beeland Reimerswaal Schouwen-DuieIand Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen inwoners bedrag per mw * 4e begrotingswijziging 1% korting gemeentelijke bijdrage wordt 1,1178 totaal terug te betalen * Laeiçiue. DeIoilAccountants B.V. Pobu55, 433 GB Middelburg gem.bijdrage Voor identificatjedoefejnden Behorend bij controleverk;aring.lcaçv 18

19 4.1.2 Rijksbijdragen Begroting Rekening Rekening De specificatie van de rijksbijdrage is als volgt: Bijdrage Bdur Loon-en prijsontwikkeling NPK ergoeding 1 e tranche connantgelden 2e tranche connantgeiden Resterend budget conenantgelden Incident&e rijksbijdrage Bijdrage in ervalien BTW-compensatiefonds Bijdrage in project Zelfredzaam hei& Bijdrage in project Deltawateren Totaal Begroting Rekening Rekening In 21 bedraagt de Brede DoelUitkering Rampenbestrijding (BDUR) De BDUR 29 was gesphtst in de normale bijdrage en convenantgelden. In totaliteit een bedrag van In verband met het huidige economische klirnaat heeft het Kabinet besloten om geen loon-en prijscompensatie uit te keren. Dit is verwoord in een brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 15 juni 21, nr De toekenning van de NPK-vergoeding heeft plaatsgevonden naclat de begroting 21 was opgesteld. Omdat niet alle regio s zijn overgegaan tot het afsluiten van een convenant resteerde Iandelijk een deel van het budget convenantgelden. Hiervan is toegekend aan de Veiligheidsregio Zeeland. Door de invoering van de Wet op de Veiligheidsregio per 1 oktober 21 ondervinden de veiligheidsregio s nadeel met betrekking tot het BTW-com pensatiefonds. De Vei ligheidsregio Zeeland heeft ter compensatie hiervoor over de periode oktober-december 21 een bedrag van 95.4 ontvangen. De rijksbijdrage in het project Deltawateren is ter dekking van de kosten in 21 voor de aanschaf van 2 corn mandovaartuigen, overige incidentbestrijdingsm iddelen en ICT en Informatievoorzien ingen. Dit om de veiligheid op de Deltawateren te verbeteren. Een ander deel wordt gedekt uit de bijdragen van Zeeland Seaports en de provincie Zeeland (zie onder overige inkomsten) Overige inkomsten Begroting Rekening Rekening Overige inkomsten De specificatie van de overige inkomsten is als volgt: LITh Deloitte A&intants B.V. Postbus 755, GB Middetburg Voor identkatjedoeiejnden Behorend bij controleverkiaring 19

20 Begroting Rekening Rekening Vrijval FLO ESF-subsidie OBMS-opbrengsten Verkoop voertuigen/analoge kasten Grensbrandweer VRO Bijdrage provincie in Bevi Bijdrage gemeenten in Rode Kruis Subsidie ROAZ Opbrengsten COO Opbrengsten CPA Bijdrage gemeenten in CPA Bijdrage van het rijk in ondersteuning NPK Zelfredzaamheid Datadeeldag 7.75 Inkomsten Koninginnedag Bijdrage in project Deltawateren Provincie en Zid. Seaports Bijdrage in vervoer gevaarlijke stoffen 14. Vrijval vakantiedagen/corr. saldi voorgaande jaren CPA Bijdrage provincie Zeeland in project jodiumprofylaxe Overig Totaal De vrijval F.L.O. betreft minder kosten voormalig personeel. De opbrengsten Openbaar Brandmeid Systeem (OBMS) betreffen het saldo van de inkomsten en de uitgaven. De opbrengsten zijn en de uitgaven bedragen De uitgaven betreffen vergoedingen aan de gemeenten. De opbrengsten en uitgaven zijn afhankelijk van het aantal aansluitingen voor het OBMS. NB In 29 was dii respectievelijk en In 21 heeft geen verkoop van materialen plaatsgevonden. Het project Grensbrandweer betreft een samenwerking met de provincie West-Vlaanderen voor het actieplan grensoverschrijdende samenwerking ingeval van incidenten. Er heeft een toezegging uit het Europees Subsidie Fonds gedaan tot een bedrag van In 21 zijn de uitgaven en inkomsten budgettair neutraal opgenomen voor De inkomsten uit de opleiding Veilig Repressief Optreden (VRO) bedragen in De opbrengst t.o.v. 29 is aanzienlijk hoger omdat in dat jaar de opleidingen later in het jaar zijn gestart. De subsidie van veiligheid (BEVI). 14. betreft een bijdrage van de provincie Zeeland voor het project externe De bijdragen van de gemeenten in de kosten van het Rode Kruis zijn apart zichibaar gemaakt. In 29 liep dit via een tussenrekening. De gemeentelijke bijdrage bedraagt evenals in 29,5 per inwoner. AIs uitvloeisel van de wet op Toelating Zorginstellingen I de subsidie ROAZ ingesteld. De subsidie ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) is Trainen en Qefenen). De subsidie is bedoeld als kwaliteitsimpuls voor de witte kolom. T ueloitte countants B.V. Voor de vrijval van de reserve FLO: zie toelichting op baiab 15 7o, 433 GB MddeIburg Voor identificatjedoelejflden Behorend bij controleverkgarjng 2

Veiligheidsregio Zeeland

Veiligheidsregio Zeeland Ontwerp 3 e Begrotingswijziging 2011 Veiligheidsregio Zeeland Te volgen procedure: MT 28 februari 2011 Ontwerp begrotingswijziging DT 7 maart 2011 Ontwerp begrotingswijziging Adviescommissie Financiën

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Eemsgolaan 15 9727 DW Groningen Postbus 980 9700 AZ Groningen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9870 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Robonsbosweg 5 1816 MK Alkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9705 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

BG.3. Gemeenschappelijke Regeling Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden Onderdeel Meldkamer Ambulancezorg Leiden

BG.3. Gemeenschappelijke Regeling Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden Onderdeel Meldkamer Ambulancezorg Leiden BG.3 Gemeenschappelijke Regeling Financiële verantwoording 2009 1 Inhoud Blad Jaarverslag 3 Financiële verantwoording 6 Balans per 31 december 2009 7 Programmarekening over 2009 8 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

De I0 tte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Sliedrecht Postbus 16 3360 AA SLIEDRECHT. Geachte leden van de raad,

De I0 tte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Sliedrecht Postbus 16 3360 AA SLIEDRECHT. Geachte leden van de raad, De I0 tte. Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012 Bijlage 1 Jaarrekening 2012 ICT meldkamerbeheer Algemeen Onderstaand wordt de 4e jaarrekening ICT meldkamerbeheer aangeboden. Het betreft de multidisciplinaire jaarrekening 2012. De aansturing van ICT

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

De10 tte. Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem Postbus 9020 7000 HA DOETINCHEM. 2014 drs. W.W.LA. Wentink DPS/3100102737/24588

De10 tte. Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem Postbus 9020 7000 HA DOETINCHEM. 2014 drs. W.W.LA. Wentink DPS/3100102737/24588 De10 tte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Amhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Stichting Care 4 Mobility

Stichting Care 4 Mobility Stichting Care 4 Mobility Jaarrekening 2012 Jaarrekening vastgesteld door het Bestuur van Stichting Care 4 Mobility in zijn openbare vergadering van 21 juni 2013 Voorzitter Mevr. M. M. de Leeuw- Jongejans

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Financiële verantwoording MKA Hollands Midden

Financiële verantwoording MKA Hollands Midden Financiële verantwoording 2011 Veiligheidsregio Hollands Midden Onderdeel Meldkamer Ambulancezorg Leiden Inhoud Blad Jaarverslag 3 Financiële verantwoording 7 Balans per 31 december 2011 8 Programmarekening

Nadere informatie

Del itte. Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt u onze controleverkiaring d.d. 24 juni 2014 bij dejaarrekening 2013 van uw gemeente.

Del itte. Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt u onze controleverkiaring d.d. 24 juni 2014 bij dejaarrekening 2013 van uw gemeente. Del itte. Robonsbosweg 5 1816 MKAlkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9705 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Velsen Posthus 456 1970 AL IJMUDEN

Nadere informatie

Del o itte. Controleverkiaring j aarrekening 2013. Geacht bestuur,

Del o itte. Controleverkiaring j aarrekening 2013. Geacht bestuur, Del o itte. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.ni Aan het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Apolloweg 22-a. 8938 AT Leeuwarden

JAARREKENING 2013. Apolloweg 22-a. 8938 AT Leeuwarden JAARREKENING 2013 Stichting Dierenambulance Leeuwarden e.o. Apolloweg 22-a 8938 AT Leeuwarden INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 JAARREKENING 3 1.1 Balans per 31 december 2013 4 1.2 Winst- en Verliesrekening over

Nadere informatie

De 0 tte. Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Westfries Archief Postbus 603 1620 AR HOORN. Geachte heer Dekema,

De 0 tte. Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Westfries Archief Postbus 603 1620 AR HOORN. Geachte heer Dekema, De 0 tte. Deloitte Accountants B.V. Robonsbosweg 5 1816 MKAlkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9702 www.delojtte.nl Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur,

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur, Deloitte Accountants B.V. Schenkkade 47 2595 AR Den Haag Postbus 90721 2509 LS Den Haag Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9815 www.deloitte.nl Aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Begroting 2015. Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes

Jaarverslag 2013. Begroting 2015. Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes Jaarverslag 2013 Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 JAARREKENING 2013... 3 BALANS... 4 WAARDERINGSGRONDSLAGEN...

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten 2014 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014 Stichting Fokus 1 Jaarrekening 2014 Stichting Fokus Mei 2015 Postbus 6124 9702 HC Groningen Tel. (050) 521 72 00 Fax (050) 521 72 09 2 Inhoud 1. Balans per 31 december 2014 4 2. Exploitatierekening 2014

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

Controleverklaringvan de onafhankelijke accountant

Controleverklaringvan de onafhankelijke accountant Controleverklaringvan de onafhankelijke accountant Aan de gemeenteraad van de gemeente Brunssum te Brunssum Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2010 van de gemeentebrunssum

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Airport Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 32148926 Datum: Opgesteld door: 28 mei 2014 Saskia van Haga Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Bespreking

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 Stichting Eigenwijks Jan Tooropstraat 6 1062 BM Amsterdam 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (x 1) (na resultaatbestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis JAARREKENING 2014 Stichting Theater Artemis Stichting Theater Artemis Amsterdam, 24 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, geachte Raad van Toezicht, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan

Nadere informatie

IPA-ACON ASSURANCE B.V.

IPA-ACON ASSURANCE B.V. m IPA-ACON ASSURANCE B.V. Wilhelmlnapark 8-9 Telefoon 03-5319539 Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Kop van Noord-Holland Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Reg.nr. : 1003473/15/336/83

Nadere informatie

Stichting tot Behoud van de Culturele en Historische Collectie Brands Jaarrekening 2016

Stichting tot Behoud van de Culturele en Historische Collectie Brands Jaarrekening 2016 Inhoud 1 Algemeen 2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Exploitatie rekening 2016 4 Toelichting op de Exploitatie rekening 5 Balans per 31 december 2016 6 Toelichting op enkele balansposten

Nadere informatie

Rapport. 31 augustus 2015

Rapport. 31 augustus 2015 Rapport Stichting Participatie Dinkelland inzake de jaarrekening over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 31 augustus 2015 De Kok Accountants en Adviseurs B.V. is ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013 Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Stichting Martini Paviljoen

Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis) Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling

Nadere informatie

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015 Stichting Stéphanos Jaarrapport 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina A Balans per 31 december 2015 3 B Staat van baten en lasten over 2015 4 C Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 D Toelichting op de

Nadere informatie

Stichting Cultuurkust, Harderwijk. Jaarrekening over het boekjaar 2013

Stichting Cultuurkust, Harderwijk. Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Cultuurkust, Harderwijk Jaarrekening over het boekjaar 2013 Inhoudsopgave A. Balans per 31 december 2013 B. Staat van baten en laten over het jaar 2013 C. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN De 1 o ïtte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek

Nadere informatie

jaarrekening Verkorte Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst

jaarrekening Verkorte Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst Plantenziektenkundige Dienst, waaraan de verkorte jaarrekening 2002 is ontleend, Verkorte maakt onderdeel

Nadere informatie

Mulder. Jaarrekening Stichting Centrummanagement Hoogeveen Postbus AD Hoogeveen. Administratie & Belastingadvies

Mulder. Jaarrekening Stichting Centrummanagement Hoogeveen Postbus AD Hoogeveen. Administratie & Belastingadvies Mulder Administratie & Belastingadvies Adres: Mobiel: Website: E-mail: Dravik 3 7908 RJ Hoogeveen 06-10 40 85 53 www.mulderab.nl d.mulder@mulderab.n Rabobank: BTW nr: KVK Meppel: 130 964 093 1043.21.696.

Nadere informatie

De I0 tte. j aarstukken. Aan de gemeenteraad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de griffie Postbus 8 3300 AA DORDRECHT. Geachte leden van de raad,

De I0 tte. j aarstukken. Aan de gemeenteraad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de griffie Postbus 8 3300 AA DORDRECHT. Geachte leden van de raad, De I0 tte. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de griffie

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zeeland

Veiligheidsregio Zeeland Ontwerp-4 e Begrotingswijziging 2010 Veiligheidsregio Zeeland Te volgen procedure: Adviescommissie Financiën 26 mei 2010 Ontwerp ter advisering Dagelijks bestuur 10 juni 2010 Ontwerp ter vaststelling Gemeenteraden

Nadere informatie

Regio Noordoost Brabant Jaarrekening Bijlage. Jaarrekening

Regio Noordoost Brabant Jaarrekening Bijlage. Jaarrekening Regio Noordoost Brabant Jaarrekening 2015 Bijlage Jaarrekening Inhoud Jaarrekening Regio Noordoost Brabant Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Rapport Geachte lezer, Voor u ligt de jaarrekening 2015

Nadere informatie

STICHTING MIDWIVES4MOTHERS TE UTRECHT. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING MIDWIVES4MOTHERS TE UTRECHT. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING MIDWIVES4MOTHERS TE UTRECHT Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat

Nadere informatie

Delo Itte. Deloitte Accountants B.V. Orfyplein 10 1043 DP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9739 www.deloitte.ni Controleverkiaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

Delo itte. 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA IRotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.ni Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Aandeelhouders en

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave:

Jaarrekening Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave: Jaarrekening 2015 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2015 2. Staat van baten en lasten over 2015 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Fokus. Jaarrekening 2015

Stichting Fokus. Jaarrekening 2015 Stichting Fokus Jaarrekening 2015 Juni 2016 Postbus 6124 9702 HC Groningen Tel. (050) 521 72 00 Fax (050) 521 72 09 2 Inhoud 1. Balans per 31 december 2015 4 2. Exploitatierekening 2015 6 3. Toelichting

Nadere informatie

DeloItte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht t.a.v. de raadsgriffier, de heer mr. A.P.M.A.F. Bergmans Postbus AA PAPENDRECHT

DeloItte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht t.a.v. de raadsgriffier, de heer mr. A.P.M.A.F. Bergmans Postbus AA PAPENDRECHT DeloItte. Deloftte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG Rapport inzake jaarstukken INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat vergelijking en analyse 4 3 Meerjarengegevens 5 4 Financiële

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening Groenland 17 Beconnummer 316076 7908 RC Inschr. K.v.K. nr. 04028272 Tel. 0528-27 21 56 E-mail : admin@vanslageren.nl ING : NL04 INGB 0001 9579 90 ABN Amro :

Nadere informatie

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Jaarrekening 2015 Toelichting op de resultatenrekening 2015 Inkomsten De activiteiten van Stichting IPSO worden voornamelijk op

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Solar World Cinema Jan Aartsestraat EC Tilburg. Financieel verslag 2014

Stichting Solar World Cinema Jan Aartsestraat EC Tilburg. Financieel verslag 2014 Stichting Solar World Cinema Jan Aartsestraat 7-08 5017 EC Tilburg Financieel verslag 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 3 4 Resultaat 4 5

Nadere informatie

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013 7 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 50PLUS, HILVERSUM 3.1 Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31 december 2013 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014 STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 2014 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT Uei0iiie 1 -. Deloitte Accountants Wilhelminakade 1 3072 AF Rotterdam Fostbus 2031 3000 GA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de leden van het algemeen bestuur

Nadere informatie

STICHTING OZOVERBINDZORG.NL TE LUTTENBERG. Rapport inzake jaarstukken 2015

STICHTING OZOVERBINDZORG.NL TE LUTTENBERG. Rapport inzake jaarstukken 2015 STICHTING OZOVERBINDZORG.NL TE LUTTENBERG Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 5 4 Resultaat 6 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

eids Zeeland 11.G00032 GRIFFIE REI MEI Z 4 APR 2011 No, i annisnern n i 3üsn ftgffega i -'uitvorminc raë M=s: 3 CoQié. Aan de gemeenteraden in Zeeland

eids Zeeland 11.G00032 GRIFFIE REI MEI Z 4 APR 2011 No, i annisnern n i 3üsn ftgffega i -'uitvorminc raë M=s: 3 CoQié. Aan de gemeenteraden in Zeeland 11.G00032 GRIFFIE REI MEI Z 4 APR 2011 No, i annisnern n i 3üsn ftgffega i -'uitvorminc raë M=s: eids Zeeland Aan de gemeenteraden in Zeeland 3 CoQié. Crisisbeheersing en Rampenbestrijding»Brandweerzorg

Nadere informatie

JAARREKENING Apolloweg 22-a AT Leeuwarden

JAARREKENING Apolloweg 22-a AT Leeuwarden JAARREKENING 2014 Stichting Dierenambulance Leeuwarden e.o. Apolloweg 22-a 8938 AT Leeuwarden INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 JAARREKENING 3 1.1 Balans per 31 december 2014 4 1.2 Winst- en Verliesrekening over

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting LABYRINT-in PERSPECTIEF"

Stichting LABYRINT-in PERSPECTIEF Stichting LABYRINT-in PERSPECTIEF" Ondersteuning en empowerment voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen ook voor hen die vanwege overbelasting zelf psychische

Nadere informatie

Stichting PortAgora Goirkestraat 133 5046 GG Tilburg. Financieel verslag 2012

Stichting PortAgora Goirkestraat 133 5046 GG Tilburg. Financieel verslag 2012 Stichting PortAgora Goirkestraat 133 5046 GG Tilburg Financieel verslag 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Financiële positie 5 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012

Balans per 31 december 2012 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-12 31-12-11 Materiële vaste activa - Verbouwingen 14.656 17.422 - Installaties 2.007 3.311 - Inventaris en apparatuur 7.478 9.189 - Automatisering 126 460 Vlottende

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0 De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen Financieel verslag 2012 Dossiernummer: 800070.0 Kenmerk: H. Veen Datum: 26 april 2013 Inhoudsopgave 1. Rapport 3 1.1 Opdracht 4 1.2

Nadere informatie

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697 Balans per 31 december 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Machines en inventaris 18.985 14.171 VLOTTENDE

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5

Inhoudsopgave. Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Inhoudsopgave Jaarrekening Pagina Balans per 31 december 2014 2 Winst- en verliesrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op de balans per 31 december 2014 7 Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2012/2013

JAARREKENING 2012/2013 JAARREKENING 2012/2013 Stichting Kunstmaand 1 BALANS PER 31 MAART 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA 31 maart 2013 31 maart 2012 Materiële vaste activa (1) Inventaris 6.342 8.700 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden (2) Gereed

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Vastgesteld Raad van Bestuur 21 maart 2015 Inhoud 1 Verslag Raad van Bestuur... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Bestuur, directie en vaststelling jaarrekening...

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Dierenambulance Leeuwarden e.o. De Hooidollen JS LEEUWARDEN

JAARREKENING Stichting Dierenambulance Leeuwarden e.o. De Hooidollen JS LEEUWARDEN JAARREKENING 2011 Stichting Dierenambulance Leeuwarden e.o. De Hooidollen 404 8918 JS LEEUWARDEN INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. JAARREKENING 3 1.1. BALANS PER 31 DECEMBER 2011 4 1.2. WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Zoals al gememoreerd heeft met name de goede kostenbeheersing, in samenhang met tijdig ingrijpen, een grote bijdrage geleverd aan het wezenlijk

Zoals al gememoreerd heeft met name de goede kostenbeheersing, in samenhang met tijdig ingrijpen, een grote bijdrage geleverd aan het wezenlijk Zoals al gememoreerd heeft met name de goede kostenbeheersing, in samenhang met tijdig ingrijpen, een grote bijdrage geleverd aan het wezenlijk lagere verlies. Uiteraard wordt dit beleid doorgezet, maar

Nadere informatie

STICTITING DJAKONAAL CENTRUM PAULUSKERK. Gegevens van de rechtspersoon. Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk. Statutaire vestigingsplaats: Rotterdam

STICTITING DJAKONAAL CENTRUM PAULUSKERK. Gegevens van de rechtspersoon. Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk. Statutaire vestigingsplaats: Rotterdam STICTITING DJAKONAAL CENTRUM PAULUSKERK Gegevens van de rechtspersoon Statutaire naam: Statutaire vestigingsplaats: Rechtsvorm: Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk Rotterdam Stichting De jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

INGEKOMEN 0 8APR.2013

INGEKOMEN 0 8APR.2013 INGEKOMEN 0 8APR.2013 fa Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot Alphen aan den Rijn Jaarstukken 2009 Alphen aan den Rijn, 12 maart 2010 Inhoudsopgave Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 2 Financiële positie 3 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie