Jaarrekening saxion.nl/jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag"

Transcriptie

1 Jaarrekening 2012 saxion.nl/jaarverslag

2 Saxion Jaarrekening 2012

3 Inhoud B Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) 5 Geconsolideerde staat van baten en lasten over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige staat van baten en lasten over Toelichting behorende bij de enkelvoudige jaarrekening C Overige gegevens 30 D Bijlagen 34

4 B.Jaarrekening 4

5 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) Vaste activa 1.2 Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa 1.4 Voorraden Vorderingen Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden

6 Geconsolideerde staat van baten en lasten over Begroting Baten 3.1 Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en subsidies College-, cursus-, les- en examen gelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Totaal baten Lasten 4.1 Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat Belastingen Resultaat na belastingen Nettoresultaat Saxion Jaarverslag 2012

7 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2012 Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo baten en lasten Aanpassingen voor: afschrijvingen mutaties voorzieningen Mutaties in werkkapitaal: voorraden vorderingen kortlopende schulden Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Betaalde winstbelasting Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Mutaties financiële vaste activa Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie liquide middelen

8 Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening 2012 Algemeen Juridische vorm en voornaamste activiteit Saxion betreft een stichting en is statutair gevestigd in Rijssen-Holten; de voornaamste activiteit van Stichting Saxion bestaat uit het aanbieden van hoger beroepsonderwijs (zowel voltijd als deeltijd), praktijkgericht onderzoek en kennisvalorisatie. Toegepaste standaarden De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn met inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Toepassing van artikel 402 Boek 2 BW De financiële gegevens van Saxion zijn in de geconsolideerde jaarrekening verwerkt. Derhalve vermeldt de enkelvoudige staat van baten en lasten van Saxion conform artikel 402 Boek 2 BW slechts het aandeel in het resultaat van organisaties waarin wordt deelgenomen na belastingen en het overige resultaat na belastingen. Grondslagen voor waardering van activa en passiva De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro s, de functionele valuta van Saxion. Alle financiële informatie in euro s is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal. De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Wijzigingen in presentatie De vergelijkende cijfers over 2011 in de jaarrekening 2012 zijn in de geconsolideerde balans voor de overige vorderingen en financiële vaste activa voor vergelijkingsdoeleinden aangepast aan de presentatie zoals in 2012 is toegepast. Daarnaast zijn voor vergelijkingsdoeleinden in de staat van baten en lasten de overige (personeelsgerelateerde) lasten ad k geherrubriceerd naar overige personele lasten en de (studentgerelateerde) overige baten ad k geherrubriceerd naar collegegelden. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar Saxion zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. In 2011 is een vordering op ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten voor ad k 631 gerubriceerd onder Vorderingen (overige vorderingen). In 2012 is deze positie gerubriceerd onder Financiële vaste activa (overige vorderingen). De vordering heeft namelijk een looptijd langer dan een jaar. Grondslagen voor consolidatie De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van Saxion en haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan wel waarover de centrale leiding bestaat. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin Saxion een meerderheidsbelang heeft of waarin op een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden 8 Saxion Jaarverslag 2012

9 uitgeoefend. Bij de bepaling of beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend, worden financiële instrumenten die potentiële stemrechten bevatten en direct kunnen worden uitgeoefend, betrokken. Participaties die worden aangehouden om ze te vervreemden worden niet geconsolideerd. Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie betrokken tot het tijdstip van beëindiging van deze invloed. In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd, evenals de binnen de groep gemaakte winsten. De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd, waarbij het minderheidsbelang van derden afzonderlijk tot uitdrukking is gebracht. Voor een totaal overzicht van de verbonden partijen verwijzen wij naar de specificatie verbonden partijen op pagina 36. Hieronder wordt volstaan met vermelding van meerderheidsdeelnemingen. toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. Vorderingen en schulden Debiteuren, overige vorderingen, geldmiddelen, leningen, overige financieringsverplichtingen, crediteuren en overige te betalen posten worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, dus rekening houdend met de tijdswaarden van geld, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Afgeleide financiële instrumenten Saxion heeft renteswap contracten afgesloten ter gedeeltelijke afdekking van de renterisico s op langlopende euribor-leningen met variabele rente. Saxion past kostprijs hedge accounting toe en verantwoordt als gevolg daarvan de rentelasten en de kosten van deze contracten in overeenstemming met de renteswap contracten in de exploitatie. Meerderheidsdeelneming: Hebon Onroerend Goed B.V., Enschede, 100% Deze deelneming is in de loop van 2012 geliquideerd en tot dat moment in de consolidatie opgenomen. Schattingswijziging In 2012 heeft een wijziging plaats gevonden in de wijze waarop indirecte kosten worden toegerekend aan activiteiten. Hierdoor is voor k meer aan kosten toegerekend aan de private activiteiten dan wanneer de oude systematiek gevolgd zou zijn. Deze wijziging heeft enkel betrekking op 2012 en heeft geen invloed op het resultaat van Saxion als geheel. Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten bij Saxion debiteuren en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, crediteuren en overige te betalen posten. Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de staat van baten en lasten maken eventuele direct Saxion documenteert de hedgerelatie in één specifiek hedgedocument en toetst periodiek de effectiviteit van de hedgerelatie door vast te stellen dat geen sprake is van overhedges. Materiële vaste activa Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van de daarop gebaseerde lineaire afschrijvingen, berekend met inachtneming van de geraamde economische levensduur van de betreffende activa. Op terreinen, materiële vaste activa in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingsperiodes worden gehanteerd: Gebouwen Casco : 50 jaar Afbouw : 20 jaar Inbouw : 20 jaar Technische installaties : 20 jaar Transport : 10 jaar Vaste / losse inrichting : 10 jaar Verbouwingen : 20 jaar Inventaris en apparatuur : 3 15 jaar Andere vaste bedrijfsmiddelen : 3 15 jaar 9

10 Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd indien zij de gebruiksduur van het object verlengen. Financiële vaste activa Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van Saxion gehanteerd. Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer Saxion garant staat voor de schulden van de betreffende deelneming wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening wordt primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming gevormd en voor het overige onder de voorzieningen ter grootte van het aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door Saxion ten behoeve van deze deelneming. Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaar deerd tegen verkrijgingsprijs of duurzaam lagere bedrijfswaarde. De leningen aan niet-geconsolideerde deelnemingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs onder aftrek van noodzakelijk geachte waarde verminderingen. De overige financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Voorraden De voorraad gebruiksgoederen wordt gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs, dan wel tegen lagere marktwaarde. Bijzondere waardeverminderingen of vervreemding van vaste activa Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte toekomstige kasstroom, wordt een bedrag voor impairment ten laste van het resultaat geboekt voor het verschil tussen de boekwaarde en de actuele waarde van het actief. Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere actuele waarde, onder aftrek van verkoopkosten. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs voor zover nodig onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen. De onderhanden projecten worden gewaardeerd op basis van de gerealiseerde uren en externe kosten. De uren zijn gewaardeerd tegen de afgesproken projecttarieven en de kosten tegen de inkoopprijs, onder aftrek van het aandeel cofinanciering. Reeds gefactureerde bedragen en ontvangen subsidies met betrekking tot onderhanden projecten worden in mindering gebracht op het onderhandenwerk. Indien de gefactureerde bedragen / ontvangen subsidies hoger zijn dan het onderhanden werk wordt het hogere deel onder vooruit ontvangen bedragen opgenomen. Op balansdatum bekend zijnde verliezen met betrekking tot onderhanden projecten zijn voorzien. Eigen vermogen Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves, de bestemmingsreserves en de bestemmingsfondsen gepresenteerd. De algemene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije beschikking staan van het College van Bestuur. Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid door Saxion is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. Indien de beperktere bestedingsmogelijkheid door derden is aangebracht, dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds. Voorts is binnen het eigen vermogen een onderscheid gemaakt naar publieke en private middelen. Voorzieningen Onder de voorzieningen worden de personele voorzieningen, voorziening verlieslatende contracten en de overige voorzieningen gepresenteerd. Tenzij anders aangegeven worden de voorzieningen opgenomen tegen de nominale waarde. Toevoegingen aan voorzieningen vinden plaats ten laste van de staat van baten en lasten. Uitgaven vinden rechtstreeks plaats ten laste van de voorzieningen. Een voorziening in verband met verplichtingen als bedoeld in artikel 2:374 lid 1, eerste volzin BW wordt uitsluitend opgenomen indien op de balansdatum aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 10 Saxion Jaarverslag 2012

11 a. de rechtspersoon heeft een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk); b. het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk is; en c. er kan een betrouwbare schatting worden gemaakt van de omvang van de verplichting. De voorziening Wachtgeld en de voorziening Jubilea zijn opgenomen tegen de contante waarde, gewaardeerd tegen 4%. De voorziening eigenrisicodragerschap WIA is, vanwege de onzekerheid wanneer de uitputting zal plaatsvinden, opgenomen tegen nominale waarde. Langlopende schulden Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar worden aangeduid als langlopend. Het aflossingsbedrag van het lopende jaar wordt onder de kortlopende schulden opgenomen. Schulden worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode. Kortlopende schulden Schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden aangeduid als kortlopend. Schulden worden niet gesaldeerd met activa. Schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Overlopende passiva betreffen vooruitontvangen bedragen (waaronder geoormerkte bijdragen) en nog te betalen bedragen terzake van lasten die aan een verstreken periode zijn toegekend. Van bedragen die voor meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld, wordt het nog niet bestede gedeelte op deze post als vooruit ontvangen bedragen gereserveerd. Vrijval ten gunste van de staat van baten en lasten geschiedt naar rato van de besteding. Opbrengstverantwoording Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies uit hoofde van de basisbekostiging worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, volledig als baten in de staat van baten en lasten opgenomen. Indien deze opbrengsten betrekking hebben op een specifiek doel, dan worden deze naar rato van de verrichte werkzaamheden als baten verantwoord. College-, cursus-, les- en examengelden De college-, cursus-, les- en examengelden worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, waarbij ervan uitgegaan is dat reguliere onderwijs- en onderzoekstaken gelijkmatig over het studiejaar zijn gespreid. Baten werk in opdracht van derden Indien resultaten uit hoofde van werk in opdracht van derden (contractonderwijs, contractonderzoek en overige) op betrouwbare wijze kunnen worden ingeschat, worden de projectopbrengsten en projectkosten uit hoofde van onderhanden projecten verwerkt als opbrengsten en kosten in de staat van baten en lasten naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum. Indien resultaten niet op betrouwbare wijze kunnen worden vastgesteld, worden opbrengsten in de staat van baten en lasten als baten opgenomen voor een bedrag gelijk aan de kosten indien zeker is dat deze kosten declarabel zijn. Een eventueel positief resultaat wordt in dat geval genomen na voltooiing van de gehele transactie (de zogeheten completed contract methode). Voor een eventueel verwacht negatief resultaat wordt een voorziening getroffen die is gepresenteerd als voorziening verlieslatende contracten. Personeelsbeloningen/pensioenen Voor de medewerkers van Saxion is een pensioenregeling getroffen die wordt gekwalificeerd als een toegezegde pensioenregeling. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds (ABP) en wordt overeenkomstig de in de RJ aangereikte vereenvoudiging in de jaarrekening verwerkt als toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten worden verantwoord. De risico s van loonontwikkeling, prijsindexatie en beleggingsrendement op het fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds. Deze risico s komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening. Informatie over eventuele tekorten en de gevolgen hiervan voor de pensioenpremies in de toekomstige jaren is beschikbaar op basis van een herstelplan van ABP. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van beschikbare informatie en (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. Belastingen Belastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winstbelastingen en latente belastingen. De belastingen worden in de staat van 11

12 baten en lasten opgenomen, behoudens voor zover deze betrekking hebben op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden opgenomen, in welk geval de belasting in het eigen vermogen wordt verwerkt. De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting over de belastbare winst over het boekjaar, berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde belasting. Voor latente belastingen wordt een voorziening getroffen voor tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde van activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële verslaggeving en de fiscale boekwaarde van die posten. Er wordt uitsluitend een latente belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare winsten beschikbaar zullen zijn die voor de realisatie van het tijdelijke verschil kunnen worden aangewend. Latente belastingvorderingen worden per iedere verslagdatum herzien en verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat het daarmee samenhangende belastingvoordeel zal worden gerealiseerd. Aandeel in het resultaat van organisaties waarin wordt deelgenomen Het aandeel in het resultaat van organisaties waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de groep in de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties, waarbij overdracht van activa en passiva tussen de groep en de nietgeconsolideerde deelnemingen en tussen niet-geconsolideerde deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn niet verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd. De resultaten van deelnemingen die gedurende het boekjaar zijn verworven of afgestoten worden vanaf het verwervingsmoment respectievelijk tot het moment van afstoting verwerkt in het resultaat van de groep. Grondslagen voor het geconsolideerde kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 1.2 Materiële vaste activa Aanschafprijs Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Boekwaarde 1 januari 2012 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Aanschafprijs Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Boekwaarde 31 december Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur In uitvoering en vooruitbetalingen Financiële vaste activa Boekwaarde 1 januari 2012 Investeringen en verstrekte leningen Desinvesteringen en afgeloste leningen Boekwaarde 31 december Andere deelnemingen Vorderingen op OCW Overige vorderingen Saxion Jaarverslag 2012

13 1.3.2 Andere deelnemingen Saxion heeft geïnvesteerd in de volgende deelneming: 1. Bedrijfs Technologisch Centrum Twente B.V. gevestigd te Enschede. Het gestorte en geplaatste aandelenkapitaal van de deelneming bedraagt k Saxion heeft aandelen van nominaal 10 (8,1%) in haar bezit. De verkrijgingsprijs van de deelneming bedroeg k 113. Saxion heeft 9,76% van de stemmen in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vorderingen op OCW 1. Liquiditeitsinhouding. De liquiditeitsinhouding OCW heeft betrekking op de sociale lasten van december 1986 welke in januari 1987 werden afgedragen. De hoogte van de inhouding is door het Ministerie van OCW vastgesteld op k 319. Deze vordering is in overleg met het Ministerie van OCW vanaf 2012 verwerkt onder de niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen. 2. VU december In de maand mei 1987 heeft de uitbetaling plaatsgevonden van de vakantiegelden over de periode juni 1986 t/m mei Aangezien een deel van deze uitgaven betrekking heeft op de periode van het declaratiestelsel, geldend t/m ultimo 1986, dienen deze uitgaven niet bekostigd te worden uit de beschikbare rijksbijdrage 1987 (lumpsum). Het Ministerie dient de vakantie-uitkering alsnog op basis van de oude bekostigingssystematiek te vergoeden. Het betreft een bedrag ad k Deze vordering is destijds als langlopend aangemerkt. Deze vordering is in overleg met het Ministerie van OCW vanaf 2012 verwerkt onder de niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen. in een lening. In de totale overnamesom is een rentevergoeding opgenomen van 2%. In 2012 heeft Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland N.V. beide leningen overgedragen aan Participatiemaatschappij Oost Nederland N.V. 2. SPEED (Saxion Program Excellent Entrepreneurship Development). Dit betreffen uitgegeven renteloze leningen ad k 130 en ad k 43 aan aflossingen in Ultimo 2012 is het saldo aan verstrekte leningen k 344. Op elke lening wordt jaarlijks k 0,5 respectievelijk k 6 afgelost totdat het geleende bedrag volledig is terugbetaald. In deze post is een voorziening opgenomen van k Overdracht van het Conservatorium naar ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten. In verband met de overdracht van het Conservatorium naar ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten zijn financiële afspraken gemaakt met betrekking tot de huisvestingslasten. Voor het verschil tussen de baten voor huisvesting (HBO huisvestingsnorm) en de werkelijke huisvestingslasten heeft Saxion de verplichting om, ingeval hieruit een negatief saldo ontstaat, een lening te verstrekken aan ArtEZ met een maximum van k voor een periode van maximaal 25 jaar. Over een eventueel verstrekte lening wordt een rente vergoed van 2%. De vordering bedraagt ad k SV SAAM, gevestigd te Deventer. Het betreft een renteloze lening ad k 12 aan de algemene studentenvereniging SV SAAM te Deventer. Voor deze leningen zijn geen zekerheden gesteld Overige vorderingen 1. Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland N.V. / Participatiemaatschappij Oost Nederland N.V. De lening ad k is ontstaan naar aanleiding van de levering van de aandelen van Participatiemaatschappij Oost Nederland N.V. door Saxion aan Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland N.V. De verkoopprijs van deze aandelen is omgezet in een lening waarbij Saxion het recht op vruchtgebruik van aandelen heeft behouden met uitzondering van het recht op benoeming van de bestuurder en met uitzondering van het recht op liquidatie-uitkering. 1.4 Voorraden Gebruiksgoederen In 2012 heeft Saxion het recht op vruchtgebruik overgedragen aan Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland N.V., waarbij de vergoeding ad k 245 is omgezet 13

14 1.5 Vorderingen 1.7 Liquide Middelen Debiteuren Studenten / deelnemers / cursisten Kasmiddelen Tegoeden op bank- en girorekeningen Deposito s Overige vorderingen Vooruitbetaalde kosten Vooruitontvangen subsidies OCW/EL&I geoormerkt Kosten inzake projecten Met uitzondering van gereserveerde middelen in verband met afgegeven garanties ad k 652 en met uitzondering van de deposito s aflopend per januari 2013 (k ) en maart 2013 (k ) staan de liquide middelen ter vrije beschikking. Verstrekte voorschotten Overige Overlopende activa Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt: Stand per 1 januari Onttrekking Dotatie Stand per 31 december Saxion Jaarverslag 2012

15 2.1 Eigen vermogen Stand 1 januari 2012 Resultaat Overige mutaties Stand 31 december 2012 Algemene reserve Algemene reserve Bestemmingsreserve (publiek) Reserve tbv onderwijs, onderzoek en innovatie Reserve projectgelden Bestemmingsreserve (privaat) Reserve contractactiviteiten Reserve Saxion Next Bestemmingsfonds (publiek) Waarborgfonds Algemene reserve De algemene reserve wordt gevormd uit de resultaten behaald uit (publieke) onderwijsactiviteiten. Het resterende saldo van de bestemmingsreserve inzake projectgelden is in 2012 vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve. Het resultaat van de private activiteiten is in 2012 beïnvloed door het hanteren van een kostprijs die is gebaseerd op een gewijzigde methodiek van integrale kostentoewijzing. Het resultaat op private activiteiten was in 2012 k negatief Bestemmingsreserve (publiek) In 2011 heeft Saxion een bestemde reserve gevormd ten behoeve van onderwijs, onderzoek en innovatie. Deze zal de komende jaren besteed worden. De bestemmingsreserve inzake projectgelden is in 2012 vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve Bestemmingsreserves (privaat) De reserve contractactiviteiten en de reserve van Saxion Next worden gevormd uit de resultaten behaald uit private activiteiten Bestemmingsfonds Het waarborgfonds blijft evenals voorgaande jaren gehandhaafd op ad k 623. Het betreft een verplichting van Saxion in verband met eventuele financiële problemen betreffende de OKF in het HBO. Hiertegenover staat voor Saxion Enschede een vordering in de vorm van een deposito ad k 428 en voor Saxion Deventer een bankgarantie ad k

16 2.2 Voorzieningen Stand per 1 januari 2012 Dotaties Onttrekkingen Vrijval Rente mutatie (bij contante waarde) Stand per 31 december 2012 Kortlopende deel < 1 jaar Langlopende deel > 1 jaar Voorziening Wachtgeld Voorziening Jubilea Voorziening eigenrisicodragerschap WIA Voorziening verlieslatende contracten Voorziening Wachtgeld De wachtgeldvoorziening is gewaardeerd tegen contante waarde, berekend tegen 4%. De voorziening heeft tot doel claims uit hoofde van uitkeringen na ontslag af te dekken. De hoogte van de voorziening is gebaseerd op een inschatting van de toekomstige verplichtingen. Met ingang van 2007 is Saxion, evenals andere hogescholen, eigenrisicodrager voor de gehele werkloosheidsuitkeringen. Voor het bovenwettelijke gedeelte was dit al zo. Deze voorziening is bepaald op basis van beschikbare gegevens uit de administratie van Saxion en de opgave van Loyalis en het UWV Voorziening verlieslatende contracten De voorziening verlieslatende contracten is gevormd voor projecten waarvan de verwachting is dat deze een negatief resultaat zullen behalen Voorziening Jubilea Deze voorziening is gevormd ten behoeve van toekomstige uitbetalingen in verband met jubilea. De hoogte van de voorziening bedraagt ad k 813 op basis van contante waarde gewaardeerd tegen 4% Voorziening eigenrisicodragerschap WIA Saxion is eigenrisicodrager voor de WIA, hetgeen tot gevolg heeft dat Saxion het risico voor de lasten van de WGA-uitkeringen gedurende een periode van 10 jaar het eigenrisicodragerschap zelf draagt. De voorziening hiervoor is gewaardeerd tegen het bedrag van de bezoldiging inclusief werkgeverslasten en kosten voor re-integratie gedurende de periode van eigenrisicodragerschap. Dotatie aan de voorziening vindt plaats op het moment dat voorzien wordt dat een werknemer instroomt in de WIA. Om deze reden fluctueert de omvang van de jaarlijkse dotatie. 16 Saxion Jaarverslag 2012

17 2.3 Langlopende schulden Stand per 1 januari 2012 Aangegane leningen 2012 Aflossingen 2012 Stand per 31 december 2012 Looptijd > 1 jaar Looptijd > 5 jaar Rentevoet Lening BNG ,470% Lening Ministerie van Financiën ,100% Lening Ministerie van Financiën maands Euribor + 0,100% Lening Ministerie van Financiën ,900% Lening Ministerie van Financiën ,910% Lening Ministerie van Financiën ,910% Lening Ministerie van Financiën ,370% Lening Ministerie van Financiën ,760% Lening Ministerie van Financiën ,770% Lening Ministerie van Financiën maands Euribor + 0,100% OCW-liquiditeitsverstrekking inzake collegegelden nvt Keuzemenu arbeidsvoorwaarden nvt Functiemixgelden nvt De aflossingstermijnen van deze leningen voor 2013 ad k zijn opgenomen onder de Kortlopende schulden. OCW-liquiditeitsverstrekking inzake collegegelden Dit betreft een voorschot van het Ministerie in verband met de invoering van de gespreide betalingsregeling collegegeld in Deze verplichting is in overleg met het Ministerie van OCW vanaf 2012 verwerkt onder de niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen. Keuzemenu arbeidsvoorwaarden Voor personeelsleden bestaat de mogelijkheid om het arbeidsvoorwaardenpakket binnen gestelde grenzen naar eigen wensen en behoeften samen te stellen. De verplichting uit hoofde van het keuzemenu arbeidsvoorwaarden wordt gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs van de toekomstige verplichtingen inclusief sociale lasten betreffende medewerkers die gebruik maken van het keuzemenu arbeidsvoorwaarden. Functiemixgelden In 2012 is door Ministerie van OCW voor een totaalbedrag van k functiemixgelden toegekend aan Saxion. Het Ministerie van OCW stelt dat de gelden die vrijkomen voor de functiemix uitputtend en uitsluitend dienen te worden besteed aan het realiseren van een betere salarispositie voor leraren. De instellingen worden in de gelegenheid gesteld om met vakcentrale afspraken te maken over aanwending van de functiemixgelden. De beschikbare middelen worden conform de afspraken aangewend en de doelstellingen van de functiemix zijn gerealiseerd. Onder de kortlopende schulden is een bedrag verantwoord ad k Saxion heeft in overeenstemming met de vakcentrale een bestedingsplan opgesteld. Renteswaps De lening van Ministerie van Financiën 1532 wordt gedeeltelijk gehedged. 17

18 Gestelde zekerheden m.b.t. langlopende leningen Saxion is hoofdelijk aansprakelijk jegens de ABN AMRO Bank voor verplichtingen die voortvloeien uit de rekening-courant overeenkomst. Daarnaast is in deze overeenkomst pandrecht afgegeven op alle bestaande en toekomstige vorderingen op de ABN AMRO Bank. Door Saxion is een hypothecaire zekerheid verstrekt aan het Ministerie van Financiën op de Stadscampus in Enschede, de gebouwdelen De Tulpen in Enschede, het pand aan de van Galenstraat in Enschede en op het pand aan de Handelskade in Deventer. De langlopende lening bij de BNG is door Stichting Waarborgfonds HBO geborgd. Hiertoe heeft Saxion hypothecaire zekerheid verstrekt aan Stichting Waarborgfonds HBO op het pand en terreinen aan de Kortenaerstraat in Enschede. In 2012 is de lening afgelost en de hypothecaire zekerheid wordt in 2013 beëindigd. De kredietfaciliteit in rekening-courant bij Rabobank bedraagt per 31 december 2012 ad k 600. De verstrekte zekerheden luiden als volgt: Verpanding spaarrekeningnummer ; Cross default; Goedkeuring voor afgifte bankgarantie tot ad k 500; Borgtocht afgegeven door het Ministerie van Financiën voor Intradaylimieten; Bankhypotheek ad k 600 (2e) op het onderpand Van Galenstraat 19 te Enschede. Bankgaranties In verband met de bankgarantie ad k 195 ten bate van Stichting Waarborgfonds HBO is aan de Rabobank een contragarantie afgegeven. In verband met de bankgarantie ad k 29 ten bate van de Sociale Verzekeringsbank is aan de Rabobank een contragarantie afgegeven. In verband met de bankgarantie ad k 428 ten bate van Stichting Waarborgfonds HBO is als zekerheid de borgtocht afgegeven door Stichting Waarborgfonds HBO. 18 Saxion Jaarverslag 2012

19 2.4 Kortlopende schulden Crediteuren Loonheffing Omzetbelasting Premies sociale verzekeringen Belastingen en premies sociale verzekeringen Schulden terzake van pensioenen Kortlopend deel langlopende schulden kredietinstellingen Kortlopend deel langlopende schuld keuzemenu arbeidsvoorwaarden Kortlopend deel langlopende schuld functiemix Overige kortlopende schulden Vooruitontvangen college- en lesgelden Vooruitontvangen termijnen Vakantiegeld en dagen Rente Overige Overlopende passiva Alle schulden hebben een looptijd korter dan één jaar. Kredietinstellingen Het maximaal op te nemen krediet in rekening-courant bedraagt bij het Ministerie van Financiën ad k

20 2.5 Financiële instrumenten Algemeen Saxion maakt gebruik van één interest rate swap. Deze swap is afgesloten om de variabele rente op één euribor-lening af te dekken. De contractwaarde van deze swap is een indicatie van de mate waarin van afgeleide financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico s. Saxion handelt niet in afgeleide financiële instrumenten. In het treasurystatuut van Saxion zijn procedures opgenomen waaraan voldaan moet worden bij het aangaan van afgeleide financiële instrumenten. Kredietrisico De vorderingen bestaan grotendeels uit studenten, deelnemers en cursisten. Saxion heeft regels en procedures opgesteld waaraan de studenten, deelnemers en cursisten moeten voldoen met betrekking tot betaling van college en cursusgelden. Renterisico Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. Met betrekking tot opgenomen leningen hebben twee leningen een variabele rente (totaal k ). Voor deze leningen is het renterisico gedeeltelijk (k 3.195) afgedekt door middel van één renteswap. Het gemiddelde rentepercentage op deze renteswap is 2,53% en het gemiddelde rentepercentage op deze leningen is 0,72%. Per saldo bedraagt het gemiddelde rentepercentage op deze renteswap en leningen 3,25%. De overige opgenomen leningen hebben een vast rentepercentage. Marktwaarderisico De marktwaarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden benadert de boekwaarde ervan. Het swapcontract heeft een omvang van k en een negatieve reële waarde per 31 december 2012 van k 185. Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW (Bedragen in ) Situatie 2: doorlopend tot in een volgend verslagjaar Omschrijving Kenmerk Toewijzing Datum Bedrag van de toewijzing Saldo Ontvangen in 2012 Kosten in 2012 Totale kosten Saldo nog te besteden Sirius programma OND/ODB-9/142776M Saxion Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening Jaarverslag 2013 ROC Midden nederland jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2013 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl Jaarrekening 2008 de patiënt prominent www.erasmusmc.nl Projectcode Jaarverantwoording 2008 Versie Vastgesteld Datum 18 mei 2009 Opsteller Erasmus MC Beheerder Erasmus MC Opdrachtgever Raad van Bestuur,

Nadere informatie

Lucas Onderwijs JAARREKENING 2013. Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs. naar inhoud

Lucas Onderwijs JAARREKENING 2013. Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs. naar inhoud Lucas Onderwijs JAARREKENING 2013 1 NB. Deze pagina bevat hyperlinks! Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013............................................................................................................................

Nadere informatie

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2012 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening Cosun Jaarverslag 2009 27 Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming; in miljoenen EUR) Ultimo jaar Toelichting ACTIVA Vaste activa Immateriële

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7 Onze financiën Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2011 6 Staat van baten en lasten 2011 7 Kasstroomoverzicht 2011 9 Verschillenanalyse begroting versus 10

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A.

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A. Jaarrekening 2011 Coöperatie Agrifirm U.A. 1 Coöperatie Agrifirm U.A. jaarrekening 2011 Jaarrekening 2011 is een uitgave van Coöperatie Agrifirm U.A. In deze jaarrekening zijn alle bedragen vermeld in

Nadere informatie

Jaarrekening - 2013. MCL B.V. geconsolii '

Jaarrekening - 2013. MCL B.V. geconsolii ' Jaarrekening - 2013 MCL B.V. geconsolii ' I MCL B.V. geconsolideerd INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2013 Balans per 3 1 december 201 3 Resultatenrekening over 2013 Kasstroomoverzicht over 201 3 Grondslagen

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP Macintosh Retail Group N.V. Amerikalaan 100, 6199 AE Postbus 110, 6190 AC Maastricht-Airport Tel. 043-328 07 80 Fax 043-325 70 30 info@macintosh.nl www.macintosh.nl

Nadere informatie

baarsma wine group holding

baarsma wine group holding baarsma wine group holding Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Winning strategies in wine Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Inhoud Management van de groep 4 Kerncijfers

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 - inhoud

Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening pagina Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening 40 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 41 Geconsolideerde

Nadere informatie

Financiële Resultaten 2010

Financiële Resultaten 2010 Vitens N.V. Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Inhoudsopgave Financiële gang van zaken 5 Geconsolideerde jaarrekening 9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. JAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Website: www.annexum.nl AIFMD Bewaarder SGG Depositary B.V. Claude

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam

Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam Inhoudsongave Verslag van de Directie 2 Jaarrekening 2014 3 Balans per 31 december2014 4 Winst-en-verilesrekening over 2014 5 Toellchting

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag. Gevestigd te Amsterdam

Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag. Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag 2007 Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag 2007 Gevestigd te Amsterdam Profiel Heineken Holding

Nadere informatie

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, res count. People matter,

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie