Jaarrekening Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2013. Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis"

Transcriptie

1 Jaarrekening 2013 Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis Hoorn, 22 december 2014

2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 2013 Enkelvoudig 1.1 Balans per 31 december Resultatenrekening over Enkelvoudig kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december Mutatieoverzicht materiële vaste activa Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de resultatenrekening over Geconsolideerd 1.10 Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Mutatieoverzicht materiële vaste activa Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over Overige gegevens 2.1 Organisatorisch verband Bestuursstructuur Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balandatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring 54

3 1. JAARREKENING

4 ENKELVOUDIGE JAARREKENING 1.1 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ACTIVA Ref. 31-dec dec-12 Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Ref. 31-dec dec-12 PASSIVA Eigen vermogen 7 Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Totaal eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's Schulden uit hoofde van financieringstekort Kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal Passiva Pagina 1

5 1.2 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2013 Ref BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg Niet gebudgetteerde zorgprestaties Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment Opbrengsten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorg Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Resultaat deelneming RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATSBESTEMMING Bestemming van het resultaat: Resultaat Onttrekking bestemmingsreserve nieuwbouw eerste fase 0 14 Dotatie solidariteitsfonds medisch specialisten Dotatie bestemmingsreserve giften en donaties Dotatie reserve aanvaardbare kosten Pagina 2

6 1.3 ENKELVOUDIG KASSTROOMOVERZICHT Ref Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor : - afschrijvingen mutaties voorzieningen Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden onderhanden projecten DBC's vorderingen vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen) Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Resultaat deelneming Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen (im)materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden Mutatie leningen u/g Overige investeringen in financiële vaste activa Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Storting kapitaal Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen (inclusief kortlopende schulden aan kredietinstellingen) Mutatie geldmiddelen (inclusief kortlopende schulden aan kredietinstellingen) Geldmiddelen per 1 januari Geldmiddelen per 31 december Pagina 3

7 1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemeen Groepsverhoudingen Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis behoort tot de Wesfriesgasthuis-groep en staat aan het hoofd van deze groep. In de jaarrekening van de Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis is opgenomen de geconsolideerde jaarrekening van de Westfriesgasthuis-groep te Hoorn. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen, en Titel 9 Boek 2 BW. Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar met uitzondering van de hieronder vermelde stelselwijziging. Stelselwijziging Op grond landelijke ontwikkelingen heeft het Westfriesgasthuis de waardering van onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten aangepast. Met ingang van 2013 vindt de waardering van onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten plaats op basis van verkoopprijzen als ware de producten ultimo boekjaar gefactureerd (huidige opbrengstwaarde). Basis hiervoor zijn de per balansdatum nog niet afgesloten DBC zorgproducten. Door de tot en met balansdatum uitgevoerde verrichtingen te koppelen aan de openstaande DBC zorgproducten, wordt een productcode afgeleid met behulp van de onderhanden werk grouper. Deze productcode wordt gewaardeerd tegen de met zorgverzekeraars overeengekomen verkoopprijs. In de jaarrekening 2012 werd het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten gewaardeerd tegen de kostprijs van de reeds uitgevoerde verrichtingen, of tegen de lagere verkoopprijs van de DBC / DBCzorgproduct. Het Westfriesgasthuis heeft de vergelijkende cijfers over het voorafgaande boekjaar aangepast en het effect van de stelselwijziging ad verwerkt als rechtstreekse vermogensmutatie in het eigen vermogen. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en kortlopende schulden aan kredietinstellingen. Consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening zijn tevens opgenomen de stichtingen en vennootschappen die tot de groep behoren. Groepsmaatschappijen zijn vennootschappen en overige rechtspersonen waarin feitelijk beleidsbepalende zeggenschap kan worden uitgeoefend. Dit betreft de volgende stichtingen en vennootschappen: - Westfriesgasthuis Holding B.V. te Hoorn De kernactiviteit bestaat uit ondersteunende administratieve dienstverlening binnen de Westfriesgasthuisgroep. - Maelson Apotheek B.V. te Hoorn. De kernactiviteit bestaat uit het exploiteren van een apotheek binnen de Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis te Hoorn. - Maelson Apotheek C.V. te Hoorn De kernactiviteit bestaat uit het exploiteren van een apotheek binnen de Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis te Hoorn. - Prognosis B.V. te Hoorn. De kernactiviteit bestaat uit sneldiagnostiek en zorgbemiddeling. Op grond van artikel 7, lid 4 van Regeling verslaggeving WTZi is de volgende steunstichting buiten de consolidatie gebleven: - Stichting Vrienden Westfriesgasthuis te Hoorn. De consolidatie heeft overeenkomstig uniforme waarderingsgrondslagen volgens de integrale methode plaatsgevonden, waarbij het belang van derden afzonderlijk tot uitdrukking is gebracht. Onderlinge vorderingen, schulden en transacties zijn geëlimineerd, evenals de binnen de groep gerealiseerde omzet en resultaten. De resultaten van de nieuw verworven groepsmaatschappijen worden geconsolideerd vanaf het tijdstip van verwerving. De resultaten van afgestoten groepsmaatschappijen worden in de consolidatie verwerkt tot het tijdstip van vervreemding. Pagina 4

8 1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, winst-en-verliesrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat de Raad van Bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Indien het voor het geven van het inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. Toelichting op onzekerheden als gevolg van sectorontwikkelingen Algemeen Het afgelopen jaar heeft zich gekenmerkt door landelijke onzekerheden rond de omzetverantwoording van ziekenhuizen. Het landelijke herstelplan zoals gecommuniceerd in de brief van de Minister van VWS aan de Tweede Kamer d.d. 22 mei 2014 heeft ertoe geleid dat bepaalde onzekerheden met betrekking tot omzet 2013 en eerder zijn ondervangen. Andere onzekerheden met betrekking tot de omzet zijn niet weggenomen. Deze resterende onzekerheden, het herstelplan en de bereikte status terzake, die de omzetverantwoording in deze jaarrekening beïnvloeden, worden hierna toegelicht. Bij het bepalen van de omzet uit prestatiebekostiging DBC zorgproducten en overige zorgproducten, alsmede de opbrengsten uit hoofde van transitieregelingen en honoraria heeft het Westfriesgasthuis de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gehanteerd, zoals opgenomen in paragraaf 1.4 van deze jaarrekening, zoals middels de handreiking omzetverantwoording, die over 2013 door het Ministerie van VWS is vastgesteld. Oorzaken van de oorspronkelijke onzekerheden in de omzetverantwoording De onzekerheden waarvan sinds 2012 sprake is worden veroorzaakt door de gelijktijdige invoering en van uitbreiding van het segment waarvoor prestatiebekostiging geldt in combinatie met een transitiemodel voor 2012 met doorwerking in 2013, wijzigingen in de DOT-productstructuur en nieuwe wijzen van contracteren met zorgverzekeraars. Diverse van de in 2012 gesignaleerde problemen inzake de omzetverantwoording golden in 2013 nog steeds, werkten door of waren doorontwikkeld in 2013 en gaven aanleiding tot nieuwe of gecontinueerde onzekerheden in de verantwoording en in de interne controle over Deze onzekerheden deden zich voor in combinatie met deels open normen voor registratie en facturatie, die gedurende en na afloop van het boekjaar 2013 met terugwerkende kracht nader zijn geduid door de regelgever en intensivering van formele en materiële controles over 2013 en voorgaande jaren door de betrokken zorgverzekeraars. Deze onzekerheden in de opbrengstverantwoording werden in 2013, in tegenstelling tot 2012, in belangrijke mate niet meer gedempt door de werking van het transitiesysteem, aanneemsommen en het eventueel overschrijden van plafonds. Ook definities van budgetteringsparameters, die impact hebben op de transitiebekostiging en bekostiging van voorgaande jaren kwamen opnieuw ter discussie. Achtergrond landelijk herstelplan en stand van zaken herstelplan Voornoemde problematiek heeft uiteindelijk geleid tot een landelijk herstelplan voor de ziekenhuizen. Kern van het herstelplan (d.d. 22 mei 2014 beschreven door de Minister van VWS ) is: - Ziekenhuizen voeren een aanvullend omzetonderzoek uit over de jaren 2012 en 2013 in overeenstemming met het controleplan Correct Declareren en het Addendum hierop, met inachtneming van nadere duidingen van regelgeving door de NZa, zoals in de loop van 2013 en tot in de zomer van 2014 vastgesteld (normverduidelijking en overzichten van casuïstiek rond toegestane en verboden registratie en declaratie door instellingen voor medisch specialistische zorg). - Indien het onderzoek toereikend is uitgevoerd, vervangt dit onderzoek de materiële en formele controles over de jaren 2012 en 2013 door de zorgverzekeraars. Beoordeling van de toereikendheid vindt plaats door de Expertgroep op basis van aanvullend omzetonderzoek. De uitkomsten (netto terug te betalen bedrag) worden finaal vastgesteld in onderhandeling tussen zorgverzekeraars en instellingen. De NZa committeert zich aan de uitkomsten van de Expertgroep (tenzij er sprake is van fraude) blijkens de brief van de Minister van VWS. - Materiële controles tot en met 2011 moeten zijn afgerond door zorgverzekeraars en instellingen voor 1 september Definitieve vaststelling van het transitiebedrag door de NZa vindt plaats uiterlijk 1 december Beoordeling van de definitieve aanvraag vindt plaats door een ZN-commissie en de NZa. - De NZa geeft duidelijkheid over de wijze van berekening van compensatie uit hoofde van de zogenaamde overgangsregeling kapitaallasten. Pagina 5

9 1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Grondslagen van waardering van activa en passiva - Uitstel van publicatie van de jaarrekening 2013 tot uiterlijk 15 december 2014, zodat de uitkomsten van het aanvullend omzetonderzoek 2012/2013, de uitkomsten van de materiële controles tot en met 2011 en de definitieve vaststelling van het transitiebedrag kunnen worden verwerkt in de jaarrekening Middels het herstelplan is het mogelijk geworden voor de ziekenhuizen duidelijkheid te verkrijgen over de rechtmatigheidsaspectenen eventuele (resterende) onzekerheden hierin over de jaren tot en met 2013, alsmede over het definitieve transitiebedrag 2012 en (resterende) onzekerheden hierin. Het Westfriesgasthuis heeft deelgenomen aan het herstelplan. Hierna is een nadere toelichting opgenomen op de stand van zaken per onderdeel van het herstelplan. Aanvullend omzetonderzoek 2012/2013 Het rapportageformulier zelfonderzoek correct declareren is goedgekeurd door de ZN-expertgroep. De onderhandelingen met de zorgverzekeraars over de finale verrekening zijn onderhanden. Het Westfriesgasthuis heeft de verwachte uitkomsten van deze onderhandelingen ad. 1,2 mln. als verplichting verwerkt in de jaarrekening Materiële controles tot en met 2011 De materiële controles over de jaren tot en met 2011 zijn inmiddels afgewikkeld met de verzekeraars. De hieruit voortvloeiende correcties zijn verwerkt in de jaarrekening Aanvraag definitieve vaststelling transitiebedrag 2012 De NZa heeft de beschikking voor het transitiebedrag 2012 nog niet afgegeven. In de jaarrekening is het transitiebedrag conform de ingediende aanvraag verwerkt. Na definitieve beschikking door de NZa zal in overleg met zorgverzekeraars tot verrekening van de uitkomsten van deze beschikking worden gekomen. Toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadejaar aan het boekjaar Het Westfriesgasthuis heeft met de zorgverzekeraars voor 2013 schadelastafspraken op basis van aanneemsommen resp. plafondsafspraken gemaakt. Toerekening van de schadelastafspraken aan het boekjaar 2013 heeft plaatsgevonden op basis van een beste schatting van het voortgangspercentage ultimo De dientengevolge doorgevoerde nuanceringen respepctievelijk correcties zijn conform de Handreiking omzetverantwoording op de omzet 2013 in mindering gebracht op het onderhandenwerk ultimo De uiteindelijke uitkomsten zullen blijken uit de afrekeningen met zorgverzekeraars, die in 2014 zullen plaatsvinden. Afwikkeling FB tot en met 2011 De NZa heeft middels een circulaire d.d. 4 juli 2014 de uitgangspunten voor finale afwikkeling FB kenbaar gemaakt zoals deze in overleg met de veldpartijen tot stand zijn gekomen. Tot op heden heeft nog geen verdere informatieverstrekking plaatsgevonden. Het Westfriesgasthuis heeft de jaren tot en met 2011 finaal afgerekend, exclusief de nog uit te voeren correctie op de opbrengstverrekening tot en met 2011 en de aanpassing van het onderhandenwerk ultimo 2011 zoals dit is verwerkt in de definitieve aanvraag van het transitiebedrag De onzekerheid over de afwikkelingsprocedure van de balanspositie van de nog in tarieven te verrekenen bedragen ad. 2 miljoen debet blijft bestaan. Daarmee is sprake van inherente onzekerheden over de juistheid en/of volledigheid van de opgenomen positie ultimo 2013, waarvoor er nu geen aanwijzing is deze anders te waarderen ultimo Overgangsregeling kapitaallasten Het Westfriesgasthuis verwacht geen materiële effecten van deze regeling in de jaren tot en met 2013 en heeft een vordering terzake niet gewaardeerd. Macrobeheersinstrument Bij opmaak van de jaarrekening is niet betrouwbaar te schatten wat het effect gaat zijn van het macro beheers instrument voor 2012 en Eerste berekeningen van het ministerie van VWS wijzen erop dat mogelijk het instrument ingezet gaat worden, maar deze berekeningen zijn nog gebaseerd op premature cijfers die op het moment nog herijkt worden. Doorbreken bankenconvenanten inzake informatieverplichtingen Ten gevolge van het meedoen aan het herstelplan heeft het Westfriesgasthuis niet voldaan aan de informatieverplichtingen richting banken terzake van tijdige verstrekking van de vastgestelde jaarrekening. Daarmee is sprake van een doorbreking van de bankconvenanten waarmee de financieringsfaciliteiten, die niet geborgd zijn door het Waarborgfonds voor de zorgsector direct opeisbaar zijn. De banken hebben afgezien van dit recht middels het verstrekken van een zogenaamde waiver met onder andere de volgende voorwaarden: - Ontvangst van de jaarrekening 2013 voorzien van een goedkeurende controleverklaring uiterlijk 15 december 2014; - Een schriftelijke vastlegging van de afspraken met zorgverzekeraars inzake het selfassessment en de impact daarvan op het resultaat 2013 uiterlijk 15 december 2014; - Rekening houdend met de uitkomsten van het selfassessment dient voldaan te zijn aan de financiële convenanten. Pagina 6

10 1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Grondslagen van waardering van activa en passiva Om de recente uitspraak NZa inzake de verwerking van het landelijk herstelplan te kunnen verwerken in de jaarrekening 2013, heeft het Westfriesgasthuis de banken gevraagd uitstel te verlenen tot uiterlijk 22 december De banken zijn akkoord. Hiermee verwacht het Westfriesgasthuis aan de in de waiver genoemde voorwaarden te kunnen voldoen. Mede op grond hiervan zijn langlopende leningen dan ook niet geclassificeerd naar kortlopende schulden en is de jaarrekening opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling. Conclusie Raad van Bestuur De Raad van Bestuur heeft ten behoeve van de bepaling van het resultaat en de financiële positie de best mogelijke schattingen gemaakt op basis van de beschikbare informatie, onder andere met betrekking tot bovenstaande aspecten. De Raad van Bestuur is van mening dat met voornoemde toelichting de jaarrekening het vereiste inzicht geeft in het resultaat en de financiële positie van de instelling en de continuïteitsveronderstelling onderbouwd is. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfstereinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen/zijn deze als vooruitontvangen bedrag onder de overlopende passiva opgenomen. Financiële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening. Voorraden Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs op basis van gemiddelde inkoopprijs onder aftrek van een voorziening voor incourantheid. Financiële instrumenten Algemeen Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Deze worden door de instelling gescheiden van het basiscontract en apart verantwoord indien de economische kenmerken en risico s van het basiscontract en het daarin besloten derivaat niet nauw verwant zijn, indien een apart instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat aan de definitie van een derivaat zou voldoen en het gecombineerde instrument niet wordt gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening. Financiële instrumenten, inclusief de van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële instrumenten, worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, worden verwerkt in overeenstemming met het basiscontract. Verstrekte leningen en overige vorderingen Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Overige financiële verplichtingen Financiële verplichtingen die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille worden tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd op basis van de effectieverentemethode. Pagina 7

11 1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Grondslagen van waardering van activa en passiva Afgeleide financiële instrumenten Afgeleide instrumenten worden gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde, tenzij hedge accounting onder het kostprijs hedge model wordt toegepast. Indien kostprijs hedge accounting wordt toegepast, vindt eerste waardering plaats tegen reële waarde. Zolang het afgeleide instrument betrekking heeft op afdekking van het specifieke risico van een toekomstige transactie die naar verwachting zal plaatsvinden, vindt geen herwaardering van dit instrument plaats. Zodra de verwachte toekomstige transactie leidt tot verantwoording in de winst- en verliesrekening, wordt de met het afgeleide instrument samenhangende winst of het met het afgeleide instrument samenhangende verlies in de resultatenrekening verwerkt. Indien de afgedekte positie van een verwachte toekomstige transactie leidt tot de opname in de balans van een niet-financieel actief of een niet-financiële verplichting past de instelling de kostprijs van dit actief aan met de afdekkingsresultaten die nog niet in de resultatenrekening zijn verwerkt. Een verlies voor het percentage groter dan de omvang van het afgeleide instrument ten opzichte van de afgedekte positie wordt op basis van kostprijs of lagere marktwaarde direct in de resultatenrekening verwerkt. Indien afgeleide instrumenten aflopen of worden verkocht, worden de afdekkingsrelaties beëindigd. De cumulatieve winst die of het cumulatieve verlies dat tot dat moment nog niet in de resultatenrekening was verwerkt, wordt als overlopende post in de balans opgenomen totdat de afgedekte transacties plaatsvinden. Indien de transacties naar verwachting niet meer plaatsvinden, wordt de cumulatieve winst of het cumulatieve verlies overgeboekt naar de winst-en-verliesrekening. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de verkoopprijs als ware de producten per ultimo boekjaar gefactureerd (huidige opbrengstwaarde). Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schudlen. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. De gehanteerde disconteringsvoet is 3,50% (2012: 3,50%). Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Voorzieningen (specifiek) De voorziening toekomstige personeelsuitkeringen dient ter dekking van toekomstige jubileumuitkeringen aan het personeel. De voorziening wordt gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De voorziening voor arbeidsongeschiktheid dient ter dekking van bestaande arbeidsongeschiktheidsgevallen, waarvan de bijbehorende kosten van bezoldiging direct ten laste van de rechtspersoon komen. De voorziening PLB-uren dient ter dekking van toekomstige eenmalige storting van PLB-uren aan het personeel in de leeftijdscategorie jaar (peildatum 31/12/2009) voortvloeiende uit de CAO Ziekenhuizen De voorziening wordt gevormd om de kosten van toekomstige verminderde arbeidsprestaties te dekken. De reorganisatievoorziening dient ter dekking van toekomstige kosten van om-, her- en bijscholing ten behoeve van de begeleiding van werknemers van werk naar werk en vertrekregelingen als gevolg van genomen maatregelen door de Raad van Bestuur ten behoeve van formatiereductie. Schulden Schulden worden opgenomen voor de nominale waarde. Pagina 8

12 1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Pensioenen Het Westfriesgasthuis heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij het Westfriesgasthuis. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Het Westfriesgasthuis betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo maart 2014 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 109%. In 2014 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen blijven voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Het Westfriesgasthuis heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Het Westfriesgasthuis heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. Pagina 9

13 1.5 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS ACTIVA 1. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt : 31-dec dec-12 Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0 Totaal materiële vaste activa Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven : Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen 0 0 Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0 Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0 Af: desinvesteringen Boekwaarde per 31 december Aanschafwaarde Cumulatieve herwaarderingen 0 0 Cumulatieve afschrijvingen Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 1.6. Pagina 10

14 1.5 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS ACTIVA Toelichting: Nieuwbouw tweede fase Het Ministerie van VWS heeft in juni 1999 vergunning verleend voor de nieuwbouw eerste fase met als doel volledige concentratienieuwbouw op één lokatie. Met de eerste fase (opgeleverd 2003) werd nieuwbouw beoogd op de locatie St. Jan (Maelsonstraat) ter vervanging van de locatie Streek (Wabenstraat). Volgens planning zou de oudbouw op de locatie St. Jan in gebruik blijven tot Ten behoeve van de tweede fase (vervanging van deze oudbouw), te realiseren in 2010, zou t.z.t. een aanvraag voor een verklaring worden aangevraagd. April 2007 heeft het Westfriesgasthuis een aanvraag gedaan voor een toelating voor de tweede fase van de vervangings- en uitbreidingsnieuwbouw. September 2007 heeft het College Bouw Zorginstellingen advies uitgebracht aan het CIBG, waarbij wordt aangegeven dat het initiatief voorziet in nieuwbouw als uitbreiding van het eind 2003 in gebruik genomen bouwdeel van het ziekenhuis. Op 29 januari 2008 heeft het Ministerie van VWS de toelating voor het realiseren van de vervangende nieuwbouw fase 2 geweigerd. Het ministerie geeft daarbij aan dat het initiatief voldoet aan de gestelde eisen in het Uitvoeringsbesluit WTZi en aan de WTZi beleidsregels, maar dat het verlenen van toestemming zou leiden tot overschrijding van het beschikbare financiële kader. Na afschaffing van het bouwregime in 2008 heeft het Westfriesgasthuis het langetermijnhuisvestingsplan heroverwogen. Nagegaan is of renovatie van de oudbouw danwel volledige nieuwbouw een beter resultaat zou geven in termen van eindresultaat, moment van herinvesteren, investeringskosten, functionaliteit, flexibiliteit, uitbreidbaarheid en afstootbaarheid. Op grond daarvan is besloten tot volledige nieuwbouw, waarbij het eerste deel volgens planning begin 2015 gereed zal zijn (fase 2) en de laatste fase (fase 3) later in de tijd geplaatst zal worden ( ). Januari 2012 heeft het Westfriesgasthuis de gemeentelijke vergunning voor de nieuwbouw tweede fase ontvangen. Op 5 november 2012 heeft het Westfriesgasthuis de aannemingsovereenkomst getekend met bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen B.V. Najaar 2012 is gestart met voorbereidende werkzaamheden. Januari 2013 is gestart met de daadwerkelijke bouw nieuwbouw fase 2. In samenwerking met adviesbureau RebelGroup Advisory B.V. zijn een businesscase en een informatiememorandum ten behoeve van de financiering nieuwbouw fase 2 opgesteld. Medio 2012 zijn potentiële financiers benaderd om deel te nemen aan het financieringsproces. Middels het informatiememorandum zijn de potentiële financiers geïnformeerd over de organisatie, de investeringsplannen, de businesscase en het voorziene financieringsproces. Uitgangspunt van het financieringsproces was het verkrijgen van 74 mln. ongeborgde financiering voor nieuwbouw fase 2, met een optie voor gedeeltelijke borging. Parallel aan het financieringsproces heeft het Westfriesgasthuis het proces voor het verkrijgen van WFZ-borging opgestart, welke met een positief resultaat is afgerond. Het Waarborgfonds voor de Zorgsector heeft verklaard bereid te zijn garanties af te geven voor een bedrag van maximaal 40 mln. ten behoeve van het investeringsplan fase 2. Voorjaar 2013 hebben het Westfriesgasthuis, het Waarborgfonds voor de Zorgsector en de ING Bank N.V. overeenstemming kunnen bereiken over de inhoud en de voorwaarden van het financieringsarrangement. Inmiddels heeft de Raad van Bestuur na verkregen positief advies Ondernemingsraad en goedkeuring Raad van Toezicht de financieringsdocumenten inclusief pandakte bedrijfsuitrusting en boekvorderingen ondertekend. Als aanvullende zekerheid is ook een hypotheekrecht op alle registergoederen van het Westfriesgasthuis met uitzondering van het radiotherapiegebouw gevestigd. Op 13 maart 2013 is de officiële eerste paal geslagen door de burgemeester van Hoorn. Op 2 april 2014 bereikte de nieuwbouw het hoogste punt. Bouwwerkzaamheden liggen gemiddeld op schema. Vooralsnog is sprake van een postitief resultaat ten opzichte van het vastgestelde bouwbudget nieuwbouw tweede fase. Verkorte gebruiksduur oudbouw Volgens huidige plannen zal het overgrote deel van de oudbouw (circa 70%) in de loop van 2015 worden gesloopt na oplevering van de nieuwbouw tweede fase. Ten slotte zal het restant van de oudbouw (circa 30%) in 2018 worden gesloopt om plaats te maken voor totale nieuwbouw (fase 3). De gewijzigde gebruiksduur van de oudbouw heeft geleid tot een aanvullende afschrijving van 1,2 mln. in Nieuwbouw radiotherapeutisch centrum Eind 2012 is het radiotherapeutisch centrum door het Westfriegasthuis en het VUmc in gebruik genomen. In de jaarrekening 2012 werd de totale investering ingeschat op 11,8 mln. Het definitieve investeringsbedrag bedraagt 11,9 mln. en is geactiveerd onder de materiële vaste activa inclusief correctie afschrijving voorgaand jaar. Nieuwbouw polikliniek Molenweg Enkhuizen Tientallen jaren was het Westfriesgasthuis gevestigd in het historische gebouw Snouck van Loosen aan de Vijzelstraat in Enkhuizen. Vanaf 16 april 2013 ontvangt het Westfriesgasthuis haar patiënten in de polikliniek in het nieuwe gezondheidscentrum aan de Molenweg in Enkhuizen. Stichting Woondiensten Enkhuizen treedt op als verhuurder van het zorgcentrum. De aanpassingen aan het gebouw aan de Molenweg voor rekening van het Westfriesgasthuis zijn geactiveerd onder de materiële vaste activa en wordt overeenkomstig de vastgestelde afschrijvingstermijnen afgeschreven. Pagina 11

15 1.5 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS ACTIVA Toelichting: Verhuur Maelsonstraat De verhuurcontracten inzake een tweetal gebouwen gelegen Maelsonstraat 1 en 9 te Hoorn, in eigendom van het Westfriesgasthuis, aan het GGZ-centrum Westfriesland kennen elementen, die de economische verantwoordelijkheid voor het terugverdienen van de investering, onderhoud en instandhouding in bepaalde mate bij de huurder onderbrengen. Echter, omdat momenteel overleg plaatsvindt tussen beide partijen over ontbinding van de huurcontracten, zijn de huurcontracten in de jaarrekening niet als financiële lease geclassificeerd. Impairment toets vastgoed Voor 2013 heeft het Westfriesgasthuis een bedrijfswaardeberekening uitgevoerd door het contant maken van alle aan de huidige gebouwen toe te rekenen toekomstige kasstromen. Bij de bepaling van de kasstromen heeft het Westfriesgasthuis de volgende uitgangspunten gehanteerd: - Impairment toets behelst alleen de gebouwen met een zorgfunctie: het zogenaamde commerciële vastgoed (kantoorpanden, GGZcentrum en 73% (gedeelte VUmc) van het radiotherapeutisch centrum) met bijbehorende inkomsten / uitgaven is buiten - Exploitatiebegroting 2014 en de lange termijn begroting (vanaf 2015) vormen de basis voor toekomstige kasstromen. De begroting 2014 bevat een positief resultaat van De LT-begroting bevat een volumegroei van 0,50% voor de DOTopbrengsten en een volumegroei van 0,00% voor de overige bedrijfsopbrengsten (gemiddeld 0,45%). De bedrijfslasten nemen jaarlijks met een zelfde volumegroei van 0,45% toe. - De lange termijn begroting bevat een jaarlijkse prijsindexatie van 1,50%. De bedrijfswaardeberekening is gebaseerd op prijspeil De prijsindexatie is dan ook niet meegenomen in de bedrijfswaardeberekening. - Mutatie werkkapitaal bedraagt voor 2013 en 2014 nihil. Mutatie werkkapitaal 2015 daarop volgende jaren is gelijkgesteld aan de lange termijn begroting. -Toekomstige iinvestering instandhouding bestaande gebouwen, inventarissen en nieuwbouw tweede fase is gelijkgesteld aan de bedragen opgenomen in de begroting 2014 en de lange termijn begroting (vanaf 2015). De investeringsbedragen 2018 vormen de basis voor het gemiddelde in de oneindige reeks. - Einde economische levensduur van de oudbouw is in 2018 bereikt. Volgens huidige nieuwbouwplannen zal een deel van de oudbouw (circa 70%) in de loop van 2015 worden gesloopt na oplevering van de nieuwbouw tweede fase. Ten slotte zal het restant van de oudbouw (circa 30%) in 2018 worden gesloopt om plaats te maken voor totale nieuwbouw (fase 3). Bij de bepaling van de bedrijfswaarde is hiermee rekening gehouden door geen kasstromen na 2015 respectievelijk 2018 toe te rekenen aan de oudbouw. - Einde economische levensduur van de nieuwbouw eerste fase, nieuwbouw tweede fase, locatie Enkhuizen en locatie Heerhugowaard is niet bekend. Bij de bepaling van de bedrijfswaarde is hiermee rekening gehouden door vanaf 2018 een oneindige gemiddelde kasstroom mee te nemen. Deze gemiddelde kasstroom bevat elke 20 jaar een mid-life renovatie voor de nieuwbouw eerste fase en de nieuwbouw tweede fase met een investeringsomvang van 50% van de aanschafwaarde. Er is gekozen voor 20 jaar omdat uit onderzoek is gebleken dat de gemiddelde economische levensduur van een ziekenhuis circa 40 jaar is. - Disconteringsvoet: 4,68% (2012: 4,66%) op basis van gewogen gemiddelde vermogenskosten van langlopende leningen ultimo Aangezien de huidige gebouwen volledig met langlopende leningen zijn gefinancierd, zijn de vermogenskosten van het eigen vermogen en korte schulden niet meegewogen. De gewogen gemiddelde vermogenskosten is gekozen als disconteringsvoet omdat deze niet zo conjunctuur gevoelig is als de marginale rentevoet of andere marktrentes. Op basis van de bovenstaande uitgangspunten, waarbij slechts beperkte ervaringscijfers beschikbaar zijn, is de bedrijfswaarde van de totale zorggerelateerde materiële vaste activa inclusief nieuwbouw tweede fase hoger dan de boekwaarde. De boekwaarde is dan ook niet neerwaarts aangepast c.q. er is geen afwaardering verwerkt ten laste van het resultaat. Pagina 12

16 1.5 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS ACTIVA 2. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt : 31-dec dec-12 Deelnemingen: Deelneming MediRisk Vorderingen op deelnemingen: Lening MediRisk Ledenrekening MediRisk 0 10 Overige vorderingen: Leningen personeel Totaal financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt : x Boekwaarde per 1 januari Bij: kapitaalstorting 0 Bij: verstrekte lening 250 Bij: overige vorderingen 0 Af: ontvangen aflossing leningen 185 Af: waardeverminderingen 236 Boekwaarde per 31 december Toelichting: MediRisk Ingaande 1 april 1993 heeft de Stichting zich ten behoeve van de aansprakelijkheidsverzekering aangesloten bij de Onderlinge Waarborgmaatschappij voor instellingen in de gezondheidszorg MediRisk BA. Ter verhoging van het waarborgvermogen hebben de deelnemende ziekenhuizen een rentedragende waarborgsom gestort. De lening is aangegaan voor een periode van vijftien jaar, met stilzwijgende verlenging van telkens vijf jaar. Bij beëindigiging van het lidmaatschap wordt de lening na afloop van het desbetreffende boekjaar opeisbaar. Aangezien MediRisk het schadeverzekeringsbedrijf uitoefent zonder winstoogmerk, wordt het jaarlijks behaalde resultaat gemuteerd op de ledenrekening per aangesloten instelling. Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt de ledenrekening direct opeisbaar na afloop van het desbetreffende boekjaar, maar niet eerder dan na verrekening van de behaalde resultaten in de aangesloten boekjaren. Om te kunnen voldoen aan de nieuwe en hogere kapitaaleisen van Solvency II is de Algemene Ledenvergadering einde 2009 akkoord gegaan met een vergroting van het vermogen van MediRisk door middel van de uitgifte van aandelen en daarmee gepaard gaande stortingen. Het totale aandelenkapitaal is in drie tranches uitgegeven in 2010, 2011 en Het Westfriesgasthuis heeft bij de uitgifte van aandelen in de eerste tranche een bedrag van (inclusief agio) gestort. De tweede tranche betrof een bedrag van (inclusief agio). De derde tranche in 2012 betrof een bedrag van (inclusief agio). De agio wordt bijgehouden op een aandeelhoudersrekening. Over het nomimaal aandelenkapitaal, vermeerderd met het agio wordt jaarlijks een rentevergoeding aan deze rekening toegevoegd. Bij beëindiging van het lidmaatschap kan het door de leden gestorte aandelenkapitaal (nominaal en agio) -onder voorwaardenterugvloeien naar de leden afhankelijk van de solvabiliteit en toestemming van De Nederlandse Bank. MediRisk heeft in 2012 een negatief resultaat behaald, met name door de stijging van de schadelast. Een deel van het negatieve resultaat komt ten laste van de ledenrekening ( ) en het overige ten laste van de agioreserve ( ) op de aandeelhoudersrekening. Ultimo 2013 bedraagt het saldo van de ledenrekening nihil. Als gevolg van het ontbreken van voorlopige c.q. definitief vastgestelde jaarcijfers 2013 van MediRisk, heeft nog geen toevoeging / onttrekking van het aandeel in het resultaat 2013 ten gunste / ten laste van de aandeelhoudersrekening plaatsgevonden. Leningen personeel In het kader van het Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden uit de CAO Ziekenhuizen worden aan werknemers leningen verstrekt voor de aanschaf van een fiets of een pc. De leningen hebben een looptijd van maximaal drie jaar en het restbedrag dient bij het verlaten van de organisatie of bij pensionering in één keer te worden afgelost. Pagina 13

17 1.5 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS ACTIVA Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen: Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon Kernactiviteit Verschaft kapitaal Kapitaalbelang (in %) Eigen vermogen 2013 Resultaat 2013 x Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%: Westfriesgasthuis Holding B.V. Administratieve ondersteunende % te Hoorn Zeggenschapsbelangen: Stichting Diagnostisch Centrum diensten. Medische onderzoeken n.v.t. n.v.t West-Friesland te Hoorn eerstelijn. Belangen samen met dochtermaatschappijen: Maelson Apotheek B.V. Exploiteren apotheek % 13 0 te Hoorn Prognosis B.V. binnen het WFG. Sneldiagnostiek en % te Hoorn Codia Waterland B.V. zorgbemiddeling. Nefrologische zorg 6 33% -53 (JR 2012) 360 (JR 2012) te Purmerend Esperanz B.V. regio Waterland Zkhs. Oncologische zorg 6 33% 17 (JR 2012) 0 (JR 2012) te Purmerend Symbiant B.V. in de regio Klinische (en forensische-) 6 33% te Alkmaar pathologie Volledig aansprakelijk vennoot van VoF of CV: Maelson Apotheek C.V. Exploiteren poliklinische n.v.t. 90% te Hoorn apotheek binnen WFG. Pagina 14

18 1.5 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS ACTIVA 3. Voorraden De specificatie is als volgt : 31-dec dec-12 Medische middelen Voedingsmiddelen Overige voorraden: Voorgeschreven kleding 7 7 Hotelfunctie Kantoorbenodigdheden en drukwerk Onderhoud terreinen, gebouwen en installaties; energie Totaal voorraden Toelichting: Op de voorraden is geen voorziening voor incourantheid getroffen. 4. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt : 31-dec dec-12 Debiteuren: Vorderingen op debiteuren Nog te factureren diensten Vorderingen op groepsmaatschappijen Vorderingen op verbonden maatschappijen Overige vorderingen: Belastingen Ziekengelden 8 18 Specialisten Overig Overlopende activa: Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen Totaal vorderingen en overlopende activa Toelichting: Bij de waardering van de debiteuren is rekening gehouden met het risico van oninbaarheid. In het verslagjaar is per saldo als oninbaar afgeboekt. Van de openstaande vorderingen op debiteuren per 31 december 2013 was op 1 maart 2014 nog 5,6 mln. te vorderen. De ontvangen voorschotten van de zorgverzekeraars zijn opgenomen onder 9. de voorraad onderhanden werk uit hoofde van DBC's. Pagina 15

19 1.5 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS ACTIVA 5. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot t/m totaal x Saldo per 1 januari Financieringstekort Financieringsoverschot Sub-totaal Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Sub-totaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december Financieringstekort Financieringsoverschot Totaal Stadium van vaststelling (per erkenning): Ziekenhuiszorg d d a a a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= ingediend bij NZa d= definitieve vaststelling NZa Specificatie financieringsverschil in het boekjaar Wettelijk budget aanvaardbare kosten 0 0 Overig te verrekenen in tarieven 0 0 Grondslag voor tarieven 0 0 Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget: Opbrengsten DBC A-segment, inclusief toeslagen 0 0 Honoraria-opbrengsten voor specialisten in loondienst 0 0 Overige opbrengsten 0 0 Mutatie onderhanden projecten DBC A-segment 0 0 Verrekende opbrengsten mbt voorgaande jaren Totaal financieringsverschil Pagina 16

20 1.5 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PASSIVA 6. Liquide middelen De specificatie is als volgt : 31-dec dec-12 Kredietinstellingen Kasmiddelen Totaal liquide middelen Toelichting: De kasmiddelen staan ter vrije beschikking van het ziekenhuis. 7. Eigen vermogen De specificatie is als volgt : 31-dec dec-12 Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 0 0 Totaal eigen vermogen Kapitaal Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2013 bestemming mutaties 31-dec-2013 Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2013 bestemming mutaties 31-dec-2013 Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserves: Nieuwbouw eerste fase Solidariteitsfonds medisch specialisten Giften en donaties Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop van de reserve aanvaardbare kosten is als volgt: Stand per 1 januari Mutaties: Resultaat Dotatie bestemmingsreserves -142 Onttrekking bestemmingsreserves Mutatie Stand per 31 december Pagina 17

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Hospice Dignitas

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Hospice Dignitas Jaarverslaggeving 2014 Stichting Hospice Dignitas INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 2 5.1.4 Grondslagen van waardering en

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis

Jaarrekening 2014. Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis Jaarrekening 2014 Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis Hoorn, 29 Mei 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 2014 Enkelvoudig 1.1 Balans per 31 december 2014 1 1.2 Resultatenrekening over

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Mies te Assendelft

Jaarrekening 2013 Stichting Mies te Assendelft Jaarrekening 2013 Stichting Mies te Assendelft INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 2 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013 3 5.1.4

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk Jaarrekening 2014 Steun Stichting Vrienden van Winterdijk INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening per 31 december 2008. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

Jaarrekening per 31 december 2008. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum Jaarrekening per 31 december 2008 de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum 2 Jaarrekening 2008 3 Balans per 31 december 2008 4 Resultatenrekening over 2008 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Jaarrekening Steun Stichting Vrienden van Winterdijk

Jaarrekening Steun Stichting Vrienden van Winterdijk Jaarrekening 2013 Steun Stichting Vrienden van Winterdijk INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 3 Resultatenrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard Jaarrekening 2016 Stichting Vrienden van Vrijwaard 20 november 2017 Stichting vrienden van Vrijwaard INHOUDSOPGAVE pagina 1.1 Jaarrekening 2016 1.1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016 31/12/2015 31/12/2014 Balans Balans voor of na resultaatbestemming Na Activa Vaste activa Materiële vaste activa 2.130 13.323 Vaste activa 2.130 13.323 Vlottende activa Vorderingen 781.596 683.707 Liquide

Nadere informatie

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Inhoudsopgave Naam Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam... 1

Nadere informatie

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Staat van baten en lasten over 2016 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting BovenIJ Ziekenhuis

Jaarrekening 2013. Stichting BovenIJ Ziekenhuis Jaarrekening 2013 Stichting BovenIJ Ziekenhuis 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2013 3 1.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 4 1.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2013 5 1.1.3

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OMMEN

JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OMMEN JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OMMEN Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2016 2015 1. Vaste activa 1.1 inventaris 0 0 1.2 automatisering 3.431 4.468 3.431 4.468 2. Vlottende

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Pagina 1 INHOUD 1 Balans op 31 december 2014 (na resultaatverdeling) 2 Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Ophovenerhof

Jaarrekening Stichting Ophovenerhof Jaarrekening 2013 Stichting Ophovenerhof Sittard, 24 maart 2014 1 JAARREKENING 2013 1 JAARREKENING 1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ACTIVA Ref. 31-dec-13 31-dec-12 Vaste activa

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2012 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2013 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2013 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2013 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Inhoudsopgave Naam Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam... 1

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 NLNet gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarverslaggeving Woonzorgboerderij Moriahoeve. De Steeg 4a 3931 PM Woudenberg

Jaarverslaggeving Woonzorgboerderij Moriahoeve. De Steeg 4a 3931 PM Woudenberg Jaarverslaggeving 2015 Woonzorgboerderij Moriahoeve De Steeg 4a 3931 PM Woudenberg Pagina INHOUDSOPGAVE 1 5.1 Jaarrekening 2015 2 5.1.1 Balans per 31 december 2015 3 5.1.2 Resultatenrekening over 2015

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A. Financieel verslag 2012 Building Breda Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.) Breda Inhoud Algemeen

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Kunstvoorwerpen en schilderijen 4.020.706 3.573.155 Antieke meubelen 66.522

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 DES Centrum gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Stichting Omega, Amsterdam

Stichting Omega, Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina 6.1 Jaarrekening 2012 6.1.1 Balans per 31 december 2012 29 6.1.2 Resultatenrekening over 2012 30 6.1.3 Kasstroomoverzicht over 2012 31 6.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Jan van der Togt te Amstelveen Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten-en-lasten over 2014 4 Grondslagen

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 414.726 545.445 Vlottende activa Vorderingen 234.366 201.482 Liquide middelen

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2014: publicatiegegevens inzake ANBI-regelgeving

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2014: publicatiegegevens inzake ANBI-regelgeving Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2014: publicatiegegevens inzake ANBI-regelgeving Inhoudsopgave Naam... 2 RSIN / Fiscaal nummer... 2 Contactgegevens... 2 Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren. Rapport inzake de jaarstukken over 2013

Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren. Rapport inzake de jaarstukken over 2013 Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren Rapport inzake de jaarstukken over 2013 Dossiernummer: 5326 Datum: 2 december 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa JAARREKENING Balans per 31 december 2015 Winst-en-verliesrekening over 2015 Kasstroomoverzicht 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2015 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda

Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda Mei 2017 (vaststelling jaarrekening) Stichting Piloot met Missie, Gouda Pagina 1 van 6 Inhoud Balans per 31 december 2016 3 Toelichting op de balans

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3

Nadere informatie

Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015

Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015 Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015 Deze publicatiestukken zijn ontleend aan de jaarrekening van 19 november 2014 t/m 31 december 2015, welke is vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

Stichting Praemium Erasmianum Amsterdam. Financieel publicatieverslag 2016

Stichting Praemium Erasmianum Amsterdam. Financieel publicatieverslag 2016 Stichting Praemium Erasmianum Amsterdam Financieel publicatieverslag 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.2 Staat van baten en laten over 2016 3 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2.

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2. Profielen stellen Jaarverslag 2011 Profielen stellen Jaarverslag 2011 Colofon ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012 auteur Building Breda versie 2.0 status Definitief Colofon ons kenmerk B040412 datum

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean Jaarrekening 2012 Stichting Stay Clean INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 1.1 Groepsverhoudingen 2 1.2 Doelstelling 2 1.3 Activiteiten 2 1.4 Resultaat 2 2 Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014 Emmeloord Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5 1 BALANS PER 31

Nadere informatie

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa - 1.375 Materiële vaste activa 121.931 176.592 Vlottende activa 121.931

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie