HOLDING JAARVERSLAG 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOLDING JAARVERSLAG 2014"

Transcriptie

1 HOLDING JAARVERSLAG 2014

2 HOLDING N.V. RENDO Holding Gevestigd te Meppel Setheweg 1, 7942 LA Meppel Postbus 18, 7940 AA Meppel Telefoon internetsite Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Meppel onder nr Vastgesteld door aandeelhoudersvergadering op 25 juni 2015

3 Inhoud jaarverslag 2014 Directieverslag Pagina 1. Missie en Visie 3 2. Juridische structuur RENDO bedrijven 4 3. Aandeelhouders 5 4. Samenstelling Raad van Commissarissen 5 5. Bericht en Advies van de Raad van Commissarissen 6 6. Directievoering 6 7. Bericht van de directie Sociaal beleid Jaarrekening Overige gegevens

4 Missie en Visie RENDO, regionaal energiebedrijf met een duurzaam karakter RENDO is een regionale netbeheerder en verantwoordelijk voor een adequate distributie van gas en elektriciteit in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel. RENDO streeft er naar om haar huidige sterke positie als energienetwerkbedrijf voortdurend te verbeteren. RENDO wil als netbeheerder actief zijn bij de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaam gebruik van energie en de transitie naar een duurzame energievoorziening. De nabijheid van het eigen betrouwbare en veilige energienetwerk is steeds weer het vertrekpunt. RENDO wil daarnaast een maatschappelijk verantwoordelijke rol innemen voor zijn stakeholders als het gaat om duurzaamheid in de regio. Belangrijke bedrijfswaarden zijn naast een veilig, kwalitatief hoogwaardig, betrouwbaar en betaalbaar energienetwerk: klantgerichtheid, flexibiliteit en duurzaam ondernemen. De nadruk van de activiteiten ligt binnen het RENDO energienetwerkgebied. De overige activiteiten van RENDO zijn gerelateerd aan verantwoorde verduurzaming van de regio en een toegevoegde waarde voor zijn shareholders in de regio waarbinnen RENDO opereert. De activiteiten zijn allen gerelateerd aan de infrastructuur van het energienetwerk. RENDO kent drie belangrijke stakeholders te weten: - klanten/publiek; - personeel; - aandeelhouders. Voor klanten/publiek biedt RENDO: 1. een veilig, betrouwbaar en efficiënt energienet; 2. goede dienstverlening (in netbeheer) tegen relatief lage kosten; 3. aantrekkelijke (duurzame) producten en diensten voor de vrije markt. Voor personeel is RENDO: 1. een goede werkgever voor betrokken werknemers, die handelt op basis van respect en wederzijdse verantwoordelijkheid; 2. een werkgever met een goed werkklimaat. Voor aandeelhouders is RENDO: 1. een goed georganiseerd en transparant bedrijf; 2. een bedrijf dat steeds een positieve waardeontwikkeling realiseert; 3. een bedrijf met groei en aantrekkelijke rendementen; 4. een bedrijf met een laag risicoprofiel; 5. een bedrijf met een positieve uitstraling op haar directe omgeving; 6. een duurzaam ondernemer. 3

5 Juridische structuur RENDO bedrijven N.V. RENDO Holding Naast de functie van moedermaatschappij voor de verschillende vennootschappen, wordt de statutaire directievoering over alle vennootschappen verricht door de directie van deze vennootschap. Deze vennootschap is ook eigenaar van enkele gebouwen en terreinen. RENDO Beheer B.V. Binnen RENDO Beheer B.V. vinden de volgende activiteiten plaats: personeel en organisatie, facilitaire zaken, communicatie en PR, financiële administratie voor het netbedrijf en ICT. Verder is RENDO Beheer B.V. onder andere de beheerder van meetinrichtingen grootverbruik, aannemer van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. Tevens worden commerciële aanverwante diensten vanuit dit bedrijfsonderdeel geëxploiteerd. N.V. RENDO Is eigenaar van de gebouwen, terreinen, elektriciteitsnetten en aardgasnetten in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel. N.V. RENDO is de volwaardige netbeheerder binnen de groep. RENDO Duurzaam B.V. Deze vennootschap levert aan de infrastructuur gerelateerde diensten en producten met een focus op energiebesparing en duurzaamheid. Het productenpallet bestaat voorts uit producten zoals onder andere: de verkoop, verhuur, installatie en service & onderhoud van gastoestellen, controle en inspectie van elektrische en werktuigbouwkundige binnen-installaties. NDEA B.V. NDEA B.V. is een dochteronderneming van RENDO Duurzaam B.V. De afkorting NDEA staat voor: Noord-Nederlandse Duurzame Energie Alliantie. NDEA houdt zich vooral bezig met duurzame energie oplossingen zoals warmte koude opslag en PV panelen. RENDO LDEB Holding B.V. RENDO LDEB Holding B.V. is opgericht om samen met derden (waaronder gemeenten) deel te nemen in duurzame projecten. 4

6 Aandeelhouders Uitgegeven aandelen per 31 december 2014 Gemeente Aantal aandelen 1. Coevorden Hardenberg Hoogeveen Meppel Staphorst Steenwijkerland Westerveld De Wolden Zwartewaterland 18 TOTAAL 991 Samenstelling Raad van Commissarissen Als onderdeel van het verbeteren van de Corporate Governance is door de aandeelhouders besloten om de gehele Raad van Commissarissen, welke bestond uit een vertegenwoordiging van de deelnemende gemeenten, te vervangen door een Raad die geen enkele binding heeft met de deelnemende gemeenten. Op 13 februari 2014 is daarop een nieuwe Raad van Commissarissen benoemd. De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende personen: P. Adema, vice president commissaris G. de Graaf J.E. Kielman, president commissaris E.S. Rijnders P.E.G. Trienekens, tijdelijk terug getreden op 20 november 2014 in verband met het aanvaarden van een interim functie bij Stedin. RENDO kent heden slechts mannelijke commissarissen. Zodra zich een vacature voor een commissaris aandient zal de man/vrouw verhouding in het benoemingsproces worden opgenomen. 5

7 Bericht van de Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen is 7 keer in voltalligheid bij elkaar gekomen. Vanuit de Raad van Commissarissen zijn de volgende commissies gevormd: - Auditcommissie bestaande uit G. de Graaf (voorzitter) en E.S. Rijnders. Ter voorbereiding op de RvC vergaderingen bespreekt de Auditcommissie de financiële stukken met de directeur bestuurder. De voorzitter koppelt dit vervolgens terug in de RvC vergadering. - Remuneratiecommissie bestaande uit P.E.G. Trienekens en P. Adema. In verband met de benoeming van de nieuwe Algemeen directeur per 15 augustus 2014, is deze commissie in 2014 niet bijeen geweest. Advies van de Raad van Commissarissen Wij stellen u voor de jaarrekening over 2014 vast te stellen. Er wordt voorgesteld decharge te verlenen aan de bestuurder voor het gevoerde beleid en van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht in het afgelopen jaar. De winst- en verliesrekening over het jaar 2014 sluit met een winst van 10,4 miljoen. Wij stellen u voor: a. de jaarrekening over 2014 ongewijzigd vast te stellen; b. het resultaat van de vennootschap over 2014 toe te voegen aan de reserves; c. een dividend van 7,5 miljoen uit te keren. Meppel, 28 mei 2015 Namens de Raad van Commissarissen J.E. Kielman President commissaris Directievoering Vanaf 15 augustus 2014 Drs. E.R. Veenstra Algemeen Directeur Tot 15 augustus 2014 G.R.J. Hagevoort Directeur ad interim 6

8 Bericht van de directie Het directieverslag is opgebouwd uit de volgende onderdelen: A. Algemene inleiding B. Financieel C. Sociaal beleid 7

9 A. Algemene inleiding 2014 Nieuw Elan & Toekomst In 2014 is RENDO verder geprofessionaliseerd. Begin 2014 is een nieuwe Raad van Commissarissen benoemd en medio augustus ben ik als nieuwe Algemeen directeur van start gegaan. Ger Hagevoort heeft zijn werkzaamheden als Directeur a.i. per 15 augustus 2014 beëindigd. RENDO is in 2014 als het ware weer begonnen om vooruit te kijken. Een belangrijke vraag is dan welke positie RENDO gaat innemen binnen de op handen zijnde energietransitie. Hoe kunnen we bewerkstelligen dat ook op langere termijn het RENDO netwerk haar waarde blijft behouden. Het beantwoorden van deze vraag leidt tot een nieuwe missie, visie en strategie die in 2015 wordt vastgesteld. De relatie met en meerwaarde voor de aandeelhoudende gemeenten is hierbij van groot belang. RENDO brengt dan ook haar activiteiten zoveel mogelijk terug naar haar werkgebied van haar aandeelhoudende gemeenten. Toekomstige investeringen worden gebaseerd op de nieuwe missie, visie en strategie. Efficiencyverbetering en het terugdringen van de formatie waren belangrijke speerpunten in Medio 2014 is een forse reorganisatie doorgevoerd. Het managementteam is verkleind en processen zijn vereenvoudigd. De toekomst van RENDO Duurzaam is een belangrijk bespreekpunt geweest in Dit betreft dan de zogenaamde NDEA-projecten (m.n. in de stad Groningen) en Service & Onderhoud van CV ketels en geisers. In 2015 wordt hierover een besluit genomen. De nasleep van de fraude was aan de orde in De totale schade als gevolg van fraude behelst ruim 38 miljoen. RENDO probeert de komende jaren zoveel mogelijk van de geleden schade terug te halen. In 2014 zijn daartoe beslagen gelegd bij de voormalige directie en zijn civielrechtelijke procedures voorbereid tegen betrokkenen. Juridische kosten zijn dan ook in 2014 fors opgelopen. De fraude valt in twee gedeelten uiteen. Allereerst de fraude rondom de SGI centrale in Steenwijk (± 30 miljoen) en daarnaast de fraude rondom de verkoop van het leveringsbedrijf aan Electrabel. Met betrekking tot deze laatste procedure is een gedeeltelijke schikking getroffen, waardoor RENDO in ,35 miljoen heeft verkregen. De totale schade voor RENDO behelst 8 miljoen. Met de Belastingdienst wordt nog overlegd over de fiscale behandeling van onderdelen van de fraude. Vlak voor de kerst van 2014 heeft RENDO een boete van 1,6 miljoen gekregen van ACM. Dit betreffen twee overtredingen in RENDO erkent dat in deze periode niet alles strikt via de regels verliep, maar vindt de hoogte van de boete te hoog. RENDO heeft door de fraude al genoeg schade opgelopen. Les is wel dat RENDO de komende jaren ruim boven de gestelde normen van ACM moet blijven. De interne controle op de financiële ratio s is verder aangescherpt. Samengevat hebben we in 2014 drie pijlers ingezet: 1. een adequate afwikkeling van de fraude; 2. een efficiënte en slagvaardige organisatie; 3. RENDO en de energietransitie. Met name deze laatste pijler zien wij als een kans en nieuwe elan. Eddy Veenstra, mei 2015 Algemeen directeur N.V. RENDO Holding 8

10 B. Financieel Financieel resultaat RENDO heeft in het jaar 2014 een positief netto financieel resultaat behaald van 10,4 miljoen. Begroot was een netto resultaat na belastingen van 10,9 miljoen. De negatieve afwijking wordt veroorzaakt door het saldo van bijzondere baten en lasten. Het resultaat uit de reguliere bedrijfsvoering is gunstiger dan begroot. Vanuit de fraude is in 2014 een bijzondere bate gerealiseerd van 3,4 miljoen. Hier staan de volgende bijzondere lasten tegenover: o afschrijving Centrale Steenwijk 1,8 miljoen; o boete ACM 1,6 miljoen; o afschrijving projecten NDEA 1,3 miljoen. 4,7 miljoen voor belasting De bijzonder bate ad. 3,4 miljoen is gebaseerd op een vaststellingsovereenkomst met Electrabel, waarmee een gedeelte van de fraude die verband hield met de verkoop van het leveringsbedrijf, is afgewikkeld. Op de Centrale in Steenwijk is de afgelopen jaren al fors afgeboekt. De afschrijving ad. 1,8 miljoen is gebaseerd op een rapport van makelaar DTZ. In 2014 is gestart met een target om verliesgevende NDEA projecten (RENDO Duurzaam) in 2015 af te stoten. De afboeking ad. 1,3 miljoen is gebaseerd op het saldo van mogelijke opbrengsten en contante verliezen. De netto omzet is in 2014 met ca. 7% gedaald. De belangrijkste oorzaak is gelegen in de gewijzigde tarieven voor de distributie van energie. De kosten van grond- en hulpstoffen blijven fors achter bij de begroting doordat een aantal grote begrote investeringen zijn doorgeschoven naar 2015 of verder. Externe omstandigheden zijn hier debet aan. Overige bedrijfskosten zijn hoger dan begroot omdat in 2014 hoge kosten voor juridische bijstand en advisering moesten worden gemaakt. Rentelasten zijn gestegen door een lage toevoeging renteswaps over Het saldo van de vrijval van de renteswaps is nagenoeg gelijk aan de te betalen rente inzake de renteswaps. 9

11 Ontwikkeling solvabiliteit De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt een minimale solvabiliteit voor N.V. RENDO van 40%. Hier voldoet RENDO aan. De les uit voorafgaande jaren is om een marge/buffer te bepalen op de ratio s van ACM. Kasstromen In de jaarrekening is een kasstroomoverzicht opgenomen. In 2014 is 10 miljoen aan dividend uitgekeerd en is 10 miljoen aan leningen afgelost. RENDO verwacht een positieve operationele kasstroom van ca. 20 miljoen in Dit is voldoende om de geplande investeringen te financieren, aan de aflossingsverplichtingen van 2015 te voldoen en dividend uit te keren. Ontwikkelingen liggen in lijn met Liquiditeit & financieringsbehoefte De liquiditeit wordt per maand bijgehouden. Eind 2014 is een externe partij gevraagd om RENDO te ondersteunen bij het op een hoge plan brengen van Treasury. In november 2014 zijn een aantal aanbevelingen in deze vastgesteld, welke in 2015 worden uitgevoerd. Financiële instrumenten Ter afdekking van renterisico s is RENDO een renteswap aangegaan. De variabele rente wordt geswapt tegen een vaste rente. Dit derivaat dekt het risico op eventuele toekomstige rentestijgingen af. Op dit moment heeft de swap een negatieve waarde welke in een voorziening tot uitdrukking is gebracht. RENDO voert een defensief beleid en heeft geen speculatieve derivatenposities. De huidige instrumenten dienen alleen ter afdekking van renterisico s op de aangetrokken leningen. Het al dan niet in de toekomst aangaan van soortgelijke instrumenten wordt onderdeel van het treasurybeleid dat in ontwikkeling is. Risicomanagement In 2013 is reeds de verbetering van de Corporate Governance opgepakt. Dit heeft toen al geleid tot aanpassing van de statuten en het opstellen van een directie- en RvC reglement. Op 13 februari 2014 is een nieuwe onafhankelijke Raad van Commissarissen benoemd. Vanuit de RvC zijn een auditcommissie en een remuneratiecommissie benoemd. In 2014 is gestart met het professionaliseren en verbeteren van rapportages en verantwoordingen. Eind 2014 is een onafhankelijk deskundig bureau aangetrokken om de Treasury op een hoge plan te brengen. Risicoanalyse en beheersing vormen structureel onderdeel van de verantwoordingscyclus. 10

12 Betrouwbaarheid netwerk Betrouwbaarheid RENDO presteert goed netwerk ten opzichte van de overige netbeheerders. RENDO Betrouwbaarheid presteert goed netwerk ten opzichte van de overige netbeheerders. Elektriciteit RENDO presteert goed ten opzichte van de overige netbeheerders. Elektriciteit In 2014 had een huishouden in het voorzieningsgebied van RENDO In gemiddeld Elektriciteit 2014 had minder een huishouden dan 6 minuten het geen voorzieningsgebied stroom, ten opzichte van RENDO van een landelijk gemiddelde In 2014 had minder een van huishouden ongeveer dan 6 minuten 19 het minuten. voorzieningsgebied geen RENDO stroom, ten streeft van opzichte RENDO er naar van gemiddeld om een langjarig landelijk minder dan 6 minuten gemiddelde onder geen stroom, het landelijk van ten ongeveer opzichte gemiddelde van 19 een minuten. qua landelijk jaarlijkse RENDO gemiddelde uitvalduur streeft van er te ongeveer naar blijven. om langjarig 19 minuten. RENDO streeft onder naar het om landelijk langjarig gemiddelde onder het landelijk qua jaarlijkse gemiddelde uitvalduur qua jaarlijkse te blijven. uitvalduur te blijven. Jaarlijkse uitvalduur MS + LS Σ (GA x T) / TA [minuten / jaar] Jaarlijkse uitvalduur MS + LS Σ (GA x T) / TA [minuten / jaar] 30,0 30,0 25,0 25,0 20,0 20,0 15,0 RENDO Landelijk RENDO Landelijk Landelijk Gem : 23,5 Landelijk (MS: 17,3, LS: 6,2) Gem. 2014: : 19,1 23,5 (MS: 17,3, 12,8, LS: 6,2) 6,3) 2014: 19,1 (MS: 12,8, LS: 6,3) Streefwaarde RENDO: 15 15,0 10,0 10,0 5,0 5,0 0,0 0, Streefwaarde RENDO: 15 RENDO Gem : 9,3 RENDO (MS: 5,5, LS: 3,8) Gem. 2014: : 6,04 9,3 (MS: 5,5, 3,61, LS: 3,8) 2,43) 2014: 6,04 (MS: 3,61, LS: 2,43) Gas Gas Gas Voor gas was de uitvalduur bij RENDO ca. 18 seconden. Het landelijke gemiddelde Voor gas was de uitvalduur bij RENDO ca. 18 seconden. Het landelijke gemiddelde is door Voor gas was is de door uitvalduur grootschalige bij RENDO uitval duur ca. 18 bij seconden. o.a. Apeldoorn Het landelijke in 2014 erg grootschalige uitval duur bij o.a. Apeldoorn in 2014 erg hoog geweest nl. 194 seconden. gemiddelde hoog geweest is nl. door 194 grootschalige seconden. uitval duur bij o.a. Apeldoorn in 2014 erg hoog geweest nl. 194 seconden. Jaarlijkse uitvalduur Σ (GA x T) / TA [seconden / jaar] Jaarlijkse uitvalduur Σ (GA x T) / TA [seconden / jaar] 200,00 200,00 180,00 180,00 160,00 RENDO Landelijk RENDO Landelijk 160,00 140,00 140,00 120,00 120,00 100,00 100,00 80,00 80,00 60,00 60,00 40,00 40,00 20,00 20,00 0, Landelijk Gem : 44,2 2014: Landelijk 194,0 Gem : 44,2 Streefwaarde 2014: RENDO: ,0 RENDO Streefwaarde RENDO: 20 Gem : 14,8 2014: RENDO 18,2 Gem : 14,8 2014: 18, Pagina Pagina 11

13 Uit deze cijfers blijkt de hoge betrouwbaarheid van de RENDO elektriciteits- en gasnetwerken. RENDO blijft gericht investeren en onderhouden om de veiligheid en betrouwbaarheid op deze niveaus te houden. Verbetering processen Het proces van afhandeling van klachten is verbeterd, met name op het gebied van registratie en bewaking van de voortgang. Beheersing risico s projecten in de vrije markt Het gaat hier veelal om projecten in het kader van verduurzaming van het energieverbruik. Door middel van een daarvoor opgezet projectteam worden technische en financiële risico s gemanaged. Projecten op dit gebied kenmerken zich door een lange doorlooptijd, onzekerheden omtrent de nieuwbouwmarkt voor woningen en het innovatieve karakter. Met gemeenten wordt inmiddels steeds meer vooraf overlegd over planning en adequate uitvoering. Juridische procedures De totale fraude van een aantal jaren geleden behelst ca. 38 miljoen. Dit concentreert zich enerzijds rondom de Centrale in Steenwijk ( 30 miljoen) en anderzijds heeft dit te maken met de verkoop van het leveringsbedrijf. RENDO zet alles op alles om zoveel mogelijk van dit geld terug te krijgen. In 2014 is daadwerkelijk een bedrag van 3,4 miljoen verkregen. Diverse procedures om bedragen terug te vorderen zijn gestart in Wet Normering Topinkomens Honorering van de directie vindt plaats binnen de normen van de WNT. Op pagina 32 van de Jaarrekening staat dat aan de heer Hagevoort (Directeur a.i. tot 15 augustus 2014) een ontslagvergoeding van ,- is verstrekt. Dit betreft de terminologie uit de verantwoording WNT. Het gaat in deze om uitkeringen op termijn. 12

14 C. Sociaal beleid In 2014 is verder gewerkt aan efficiency en verbetering van processen. Een aantal bedrijfsregelingen is verder versoberd. Medio 2014 heeft een reorganisatie plaats gevonden. Het aantal managers is terug gebracht. De directie heeft maandelijks overleg met de Ondernemingsraad. Onderwerpen die in z n algemeenheid de belangen van de medewerkers raken worden C. Sociaal besproken. beleid In 2014 is verder gewerkt aan efficiency en verbetering van processen. Een aantal bedrijfsregelingen Samenstelling personeel is verder versoberd. Medio 2014 heeft een reorganisatie plaats gevonden. Het aantal managers is terug gebracht. Eind De 2014 directie zijn heeft binnen maandelijks de RENDO-groep overleg met de 109 Ondernemingsraad. medewerkers werkzaam, Onderwerpen die in z n algemeenheid 92 mannelijke de belangen en 17 vrouwelijke van de medewerkers collega s. raken Daarnaast worden besproken. werkt RENDO met een groep flexibele (13) medewerkers. Samenstelling De personeel gemiddelde leeftijd van de RENDO-medewerkers was in het jaar 2014 Eind ,55 zijn binnen jaar. In de 2013 RENDO-groep lag dit gemiddelde 109 medewerkers op 46,5 werkzaam, jaar. 92 mannelijke en 17 vrouwelijke collega s. Daarnaast werkt RENDO met een groep flexibele (13) medewerkers. De gemiddelde leeftijd van de RENDO-medewerkers was in het jaar ,55 jaar. In 2013 lag dit gemiddelde Ziekteverzuim op 46,5 jaar. Het gemiddelde ziekteverzuim binnen de RENDO (groep) is in ,76%, Ziekteverzuim voor het jaar 2013 was dit 2,49% (cijfers excl. zwangerschap en WIA). Ten Het gemiddelde opzichte ziekteverzuim van 2013 binnen is er de een RENDO lichte (groep) stijging. is in 2014 Het streefcijfer 2,76%, voor het van jaar RENDO 2013 was ligt dit 2,49% (cijfers met 2,5% excl. zwangerschap op een ambitieus en WIA). niveau, Ten opzichte zeker van in combinatie 2013 is er een met lichte de stijging. stijgende Het streefcijfer van gemiddelde RENDO ligt leeftijd met 2,5% van op een het ambitieus personeel. niveau, Preventie zeker in en combinatie tijdige interventie met de stijgende moeten gemiddelde leeftijd van het personeel. Preventie en tijdige interventie moeten ervoor zorgen dat ervoor zorgen dat het verzuim waar mogelijk beperkt wordt. het verzuim waar mogelijk beperkt wordt. De gezondheid De gezondheid van onze medewerkers van onze medewerkers is een belangrijk is onderdeel een belangrijk in de planning onderdeel van in ARBOactiviteiten. planning Ter stimulering van ARBO-activiteiten. van een goede gezondheid Ter ondersteunt stimulering RENDO van een sportactiviteiten. goede gezondheid de ondersteunt RENDO sportactiviteiten. * Ziekteverzuimberekening HRM systeem o.b.v. kalenderdagen, wijk vaak licht af van cijfers o.b.v. financiële administratie. Komt o.a. door verschillende methodes, dit wordt uitgezocht om tot vergelijkbare cijfers te komen Pagina 13 13

15 Veiligheid In 2014 waren er geen verzuimincidenten ten gevolge van de werkzaamheden (DART-rate, indicator voor veilig werken = 0). Naast het veilig werken heeft de veiligheid van de energienetten continue aandacht, waarbij maatregelen worden vastgesteld op basis van risico-inschatting. RENDO zal blijven streven naar verbetering van de veiligheid op basis van signalen die voortkomen uit werkplekinspecties, audits, inspecties en meldingen van gevaarlijke handelingen of situaties. De herhalingsaudits voor de certificering kwaliteit en veiligheid volgens ISO 9001, VCA en NTA 8120 zijn goed verlopen. Opleiding RENDO investeert in haar personeel. De bekwaamheid van de medewerkers is niet alleen van belang voor de kwaliteit van de werkzaamheden, maar ook voor de veiligheid waarmee ze worden uitgevoerd. De vakopleidingseisen staan vermeld in de functieprofielen. In de functioneringsgesprekken worden waar nodig afspraken gemaakt over aanvullende opleidingen/ cursussen. Naast diverse individuele trainingen worden op afdelings-/groepsniveau opleidingen en trainingen gevolgd. De meest gevolgde opleidingen in het afgelopen jaar zijn BEI (Bedrijfsvoering Elektrische Installaties) en de opleiding gasstationtechniek. Tevens is er veel aandacht besteed aan veiligheidsopleidingen en instructies. Duurzaamheid RENDO heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. In 2014 is beoordeeld of op het dak van het kantoor in Meppel zonnepanelen kunnen worden geplaatst. Uitvoering is gepland in Ook binnen de interne organisatie wordt gewezen op het belang van energiebesparing en duurzaamheid. 14

16 Jaarrekening 2014

17 Geconsolideerde balans per 31 december 2014 voor winstbestemming (bedragen tabel x 1000,-) Actief Noot Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Onderhanden projecten in opdracht van derden Vorderingen Liquide middelen Passief Eigen vermogen Groepsvermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden

18 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2014 (bedragen tabel x 1000,-) Noot Netto-omzet Geactiveerde produktie voor het eigen bedrijf Mutatie onderhanden projecten Overige bedrijfsopbrengsten Brutomarge inclusief overige opbrengsten Inkoop energie Kosten van grond- en hulpstoffen Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten Personeelskosten Afschrijving op immateriële- en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Opbrengst van financiële vaste activa Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten Uitkomsten der financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen Resultaat uit deelnemingen Resultaat na belastingen

19 Geconsolideerde kasstroomoverzicht (bedragen tabel x 1000,-) Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: Afschrijving vaste activa Mutatie voorzieningen Verandering in werkkapitaal: Mutatie voorraden en onderhanden werk Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen rente Ontvangen dividend Betaalde rente Belastingen Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa Kasstromen uit overige financiële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aangetrokken leningen Aflossingen van leningen Betaald dividend Kasstroom uit financieringsactiviteiten Kasstroomontwikkeling in het jaar Saldo liquide middelen begin boekjaar Saldo liquide middelen ultimo boekjaar

20 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Algemeen In de jaarrekening zijn de benamingen toegepast die in de bedrijfstak gebruikelijk zijn. Activiteiten De activiteiten van N.V. RENDO Holding, feitelijk (en tevens statutair) gevestigd aan de Setheweg 1 te Meppel en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit aan het energienetwerk gerelateerde werkzaamheden zoals: - beheer van elektriciteits- en aardgasdistributienetten; - verkoop, verhuur en onderhoud van gastoestellen. Groepsverhoudingen N.V. RENDO Holding staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen. Een overzicht van de gegevens, vereist op grond van de artikelen 2:379 en 2:414 BW is onderstaand opgenomen: Geconsolideerde maatschappijen: Naam Statutaire zetel Aandeel in het geplaatste kapitaal RENDO Beheer B.V. Meppel 100% N.V. RENDO Meppel 100% RENDO Duurzaam B.V. Meppel 100% NDEA B.V. Meppel 100% LDEB Holding B.V. Meppel 100% Verbonden partijen Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van N.V. RENDO Holding of de moedermaatschappij van N.V. RENDO Holding en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. Grondslagen voor de consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening van N.V. RENDO Holding zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van N.V. RENDO Holding. De financiële gegevens van N.V. RENDO Holding zijn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening zodat, gebruikmakend van artikel 2:402 BW, is volstaan met een verkorte winst-en-verliesrekening in de enkelvoudige jaarrekening. De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie meegenomen rechtspersonen en vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Voor wat betreft de verslaglegging van genoemde groepsmaatschappijen is met uitzondering van LDEB Holding B.V. gebruik gemaakt van de vrijstellingen ex artikel 403 en 408 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 19

21 Wanneer er sprake is van een belang in een joint venture, dan wordt het desbetreffende belang niet geconsolideerd, maar opgenomen tegen nettovermogenswaarde. Van een joint venture is sprake indien als gevolg van een overeenkomst tot samenwerking de zeggenschap door de deelnemers gezamenlijk wordt uitgeoefend. Algemene grondslagen voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Operationele Lease Bij de vennootschap kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele lease. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst- en verliesrekening over de looptijd van het contract. Financiële instrumenten Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. Financiële derivaten waarbij de onderliggende waarde niet beursgenoteerd is worden tegen kostprijs opgenomen. Indien per balansdatum de reële waarde lager is dan de kostprijs dan wel negatief is, wordt het derivaat ten laste van de winst- en verliesrekening afgewaardeerd naar de lagere reële waarde, tenzij kostprijshedge-accounting wordt toegepast. Bij de bepaling van de lagere reële waarde wordt het effect van lopende rente buiten beschouwing gelaten. De winst of het verlies uit de herwaardering naar reële waarde per balansdatum wordt onmiddellijk in de winst- en verliesrekening verwerkt. Indien financiële derivaten echter voor hedge accounting in aanmerking komen en hedge accounting wordt toegepast is de verwerking van deze winst of dit verlies afhankelijk van de aard van de afdekking. 20

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016 31/12/2015 31/12/2014 Balans Balans voor of na resultaatbestemming Na Activa Vaste activa Materiële vaste activa 2.130 13.323 Vaste activa 2.130 13.323 Vlottende activa Vorderingen 781.596 683.707 Liquide

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Luxor Theater Rotterdam. Jaarrekening 2014. (Verkort)

Luxor Theater Rotterdam. Jaarrekening 2014. (Verkort) Luxor Theater Rotterdam Jaarrekening 2014 (Verkort) 3.1 Balans per 31 december 2014 31-12-2014 31-12-2013 Activa Ref. Vaste Activa Materiële vaste activa 3.4.5 382.354 97.234 382.354 97.234 Vlottende activa

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 64108503 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A. Financieel verslag 2012 Building Breda Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.) Breda Inhoud Algemeen

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012 , SOEST inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2012 2 Winst- en verliesrekening over 2012 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2014 / 30-06-2014 voor publicatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Tussentijdse cijfers Balans per 30 juni 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Interim Jaarrekening 2016

Interim Jaarrekening 2016 Interim Jaarrekening 2016 BrightPensioen Coöperatief U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 65983351 Rapport inzake de interim jaarrekening december 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015

Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015 Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015 Deze publicatiestukken zijn ontleend aan de jaarrekening van 19 november 2014 t/m 31 december 2015, welke is vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel CiRoPack Holding B.V. gevestigd te Heiloo Publicatiestukken 2014 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 37119367 Inhoudsopgave Pagina Enkelvoudige publicatiestukken Enkelvoudige balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer Publicatierapport 2015 Coöperatie Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe U.A Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer 57197911 Vastgesteld door de Vergadering van de ledenraad

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016 3 BALANS 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2013 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 6

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2016 / 30-06-2016 voor publicatiedoeleinden van te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2016 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: JAARRAPPORT 2015 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: (Verkort)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: JAARRAPPORT 2015 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: (Verkort) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: JAARRAPPORT 2015 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: (Verkort) 3. JAARREKENING 2015 3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 31-12-2015

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014 DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Fiscale positie 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Huisartsen Gebruikersco'dperatie OmniHis B.A. Tilburgseweg 205 5051 AE Goirle. Publicatierapport 2013

Huisartsen Gebruikersco'dperatie OmniHis B.A. Tilburgseweg 205 5051 AE Goirle. Publicatierapport 2013 Huisartsen Gebruikersco'dperatie OmniHis B.A. Tilburgseweg 205 5051 AE Goirle Publicatierapport 2013 Handelsregister Kamer van Koophandel, dossiernummer 39073270 Vastgesteld door de algemene vergadering

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam Publicatiestukken 2014 van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 7 BALANS PER

Nadere informatie

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2015

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2015 Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE A. Jaarrekening 2015 1. Balans per 31 december 2015 2 2. Exploitatierekening over 2015 3 3. Algemene toelichting 4 4. Toelichting

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2017 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2017 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 Foto Peter H. Toxopeus INHOUDSOPGAVE PAGINA Verkorte jaarrekening Balans per 31 december 2016 1-2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Pagina 1 INHOUD 1 Balans op 31 december 2014 (na resultaatverdeling) 2 Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Xior Group NL B.V. te Antwerpen

Xior Group NL B.V. te Antwerpen Xior Group NL B.V. te Antwerpen Publicatierapport over de periode 1 oktober 2015 tot en met 10 december 2015 Opmerking: De vennootschap is per 11 december 2015 verdwenen als gevolg van een fusie met Xior

Nadere informatie

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2.

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2. Profielen stellen Jaarverslag 2011 Profielen stellen Jaarverslag 2011 Colofon ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012 auteur Building Breda versie 2.0 status Definitief Colofon ons kenmerk B040412 datum

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Fiscale

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 141.403 83.813 Vlottende activa Vorderingen 56.120 115.269 Liquide middelen

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2014. artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet

Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2014. artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2014 artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Financieel verslag N.V. RENDO... 4 2.1 Balans... 4 2.2

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Stichting Praemium Erasmianum Amsterdam. Financieel publicatieverslag 2016

Stichting Praemium Erasmianum Amsterdam. Financieel publicatieverslag 2016 Stichting Praemium Erasmianum Amsterdam Financieel publicatieverslag 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.2 Staat van baten en laten over 2016 3 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING RIQQ TE DIEREN Rapport inzake jaarstukken 2014 Aan het bestuur van Stichting RIQQ Postbus 322 6950 AH Dieren Kenmerk Behandeld door Datum 001000 A.P.W. Oud 9 maart 2015 Geachte directie, Hierbij

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V.

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Het jaarverslag 2012 is vastgesteld op de algemene vergadering van aandeelhouders van 8 april 2013 Inhoud Verkorte balans en toelichting 1.

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 30 juni 2016 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

CATIESTUKKE~ O~ER HET BOEKJAAR Company.info B.V. Today's Amsterdam. Handelsregister. dossiernummer

CATIESTUKKE~ O~ER HET BOEKJAAR Company.info B.V. Today's Amsterdam. Handelsregister. dossiernummer CATIESTUKKE~ O~ER HET BOEKJAAR 2014 Today's Tomorrovv Handelsregister Kamer van n Koo oophandel V voor aststellingj aarre, kening arn, door dossiernummer de Algernen 50749032 ne V ' 0000 ergaderin van

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie