HOLDING JAARVERSLAG 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOLDING JAARVERSLAG 2014"

Transcriptie

1 HOLDING JAARVERSLAG 2014

2 HOLDING N.V. RENDO Holding Gevestigd te Meppel Setheweg 1, 7942 LA Meppel Postbus 18, 7940 AA Meppel Telefoon internetsite Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Meppel onder nr Vastgesteld door aandeelhoudersvergadering op 25 juni 2015

3 Inhoud jaarverslag 2014 Directieverslag Pagina 1. Missie en Visie 3 2. Juridische structuur RENDO bedrijven 4 3. Aandeelhouders 5 4. Samenstelling Raad van Commissarissen 5 5. Bericht en Advies van de Raad van Commissarissen 6 6. Directievoering 6 7. Bericht van de directie Sociaal beleid Jaarrekening Overige gegevens

4 Missie en Visie RENDO, regionaal energiebedrijf met een duurzaam karakter RENDO is een regionale netbeheerder en verantwoordelijk voor een adequate distributie van gas en elektriciteit in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel. RENDO streeft er naar om haar huidige sterke positie als energienetwerkbedrijf voortdurend te verbeteren. RENDO wil als netbeheerder actief zijn bij de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaam gebruik van energie en de transitie naar een duurzame energievoorziening. De nabijheid van het eigen betrouwbare en veilige energienetwerk is steeds weer het vertrekpunt. RENDO wil daarnaast een maatschappelijk verantwoordelijke rol innemen voor zijn stakeholders als het gaat om duurzaamheid in de regio. Belangrijke bedrijfswaarden zijn naast een veilig, kwalitatief hoogwaardig, betrouwbaar en betaalbaar energienetwerk: klantgerichtheid, flexibiliteit en duurzaam ondernemen. De nadruk van de activiteiten ligt binnen het RENDO energienetwerkgebied. De overige activiteiten van RENDO zijn gerelateerd aan verantwoorde verduurzaming van de regio en een toegevoegde waarde voor zijn shareholders in de regio waarbinnen RENDO opereert. De activiteiten zijn allen gerelateerd aan de infrastructuur van het energienetwerk. RENDO kent drie belangrijke stakeholders te weten: - klanten/publiek; - personeel; - aandeelhouders. Voor klanten/publiek biedt RENDO: 1. een veilig, betrouwbaar en efficiënt energienet; 2. goede dienstverlening (in netbeheer) tegen relatief lage kosten; 3. aantrekkelijke (duurzame) producten en diensten voor de vrije markt. Voor personeel is RENDO: 1. een goede werkgever voor betrokken werknemers, die handelt op basis van respect en wederzijdse verantwoordelijkheid; 2. een werkgever met een goed werkklimaat. Voor aandeelhouders is RENDO: 1. een goed georganiseerd en transparant bedrijf; 2. een bedrijf dat steeds een positieve waardeontwikkeling realiseert; 3. een bedrijf met groei en aantrekkelijke rendementen; 4. een bedrijf met een laag risicoprofiel; 5. een bedrijf met een positieve uitstraling op haar directe omgeving; 6. een duurzaam ondernemer. 3

5 Juridische structuur RENDO bedrijven N.V. RENDO Holding Naast de functie van moedermaatschappij voor de verschillende vennootschappen, wordt de statutaire directievoering over alle vennootschappen verricht door de directie van deze vennootschap. Deze vennootschap is ook eigenaar van enkele gebouwen en terreinen. RENDO Beheer B.V. Binnen RENDO Beheer B.V. vinden de volgende activiteiten plaats: personeel en organisatie, facilitaire zaken, communicatie en PR, financiële administratie voor het netbedrijf en ICT. Verder is RENDO Beheer B.V. onder andere de beheerder van meetinrichtingen grootverbruik, aannemer van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. Tevens worden commerciële aanverwante diensten vanuit dit bedrijfsonderdeel geëxploiteerd. N.V. RENDO Is eigenaar van de gebouwen, terreinen, elektriciteitsnetten en aardgasnetten in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel. N.V. RENDO is de volwaardige netbeheerder binnen de groep. RENDO Duurzaam B.V. Deze vennootschap levert aan de infrastructuur gerelateerde diensten en producten met een focus op energiebesparing en duurzaamheid. Het productenpallet bestaat voorts uit producten zoals onder andere: de verkoop, verhuur, installatie en service & onderhoud van gastoestellen, controle en inspectie van elektrische en werktuigbouwkundige binnen-installaties. NDEA B.V. NDEA B.V. is een dochteronderneming van RENDO Duurzaam B.V. De afkorting NDEA staat voor: Noord-Nederlandse Duurzame Energie Alliantie. NDEA houdt zich vooral bezig met duurzame energie oplossingen zoals warmte koude opslag en PV panelen. RENDO LDEB Holding B.V. RENDO LDEB Holding B.V. is opgericht om samen met derden (waaronder gemeenten) deel te nemen in duurzame projecten. 4

6 Aandeelhouders Uitgegeven aandelen per 31 december 2014 Gemeente Aantal aandelen 1. Coevorden Hardenberg Hoogeveen Meppel Staphorst Steenwijkerland Westerveld De Wolden Zwartewaterland 18 TOTAAL 991 Samenstelling Raad van Commissarissen Als onderdeel van het verbeteren van de Corporate Governance is door de aandeelhouders besloten om de gehele Raad van Commissarissen, welke bestond uit een vertegenwoordiging van de deelnemende gemeenten, te vervangen door een Raad die geen enkele binding heeft met de deelnemende gemeenten. Op 13 februari 2014 is daarop een nieuwe Raad van Commissarissen benoemd. De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende personen: P. Adema, vice president commissaris G. de Graaf J.E. Kielman, president commissaris E.S. Rijnders P.E.G. Trienekens, tijdelijk terug getreden op 20 november 2014 in verband met het aanvaarden van een interim functie bij Stedin. RENDO kent heden slechts mannelijke commissarissen. Zodra zich een vacature voor een commissaris aandient zal de man/vrouw verhouding in het benoemingsproces worden opgenomen. 5

7 Bericht van de Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen is 7 keer in voltalligheid bij elkaar gekomen. Vanuit de Raad van Commissarissen zijn de volgende commissies gevormd: - Auditcommissie bestaande uit G. de Graaf (voorzitter) en E.S. Rijnders. Ter voorbereiding op de RvC vergaderingen bespreekt de Auditcommissie de financiële stukken met de directeur bestuurder. De voorzitter koppelt dit vervolgens terug in de RvC vergadering. - Remuneratiecommissie bestaande uit P.E.G. Trienekens en P. Adema. In verband met de benoeming van de nieuwe Algemeen directeur per 15 augustus 2014, is deze commissie in 2014 niet bijeen geweest. Advies van de Raad van Commissarissen Wij stellen u voor de jaarrekening over 2014 vast te stellen. Er wordt voorgesteld decharge te verlenen aan de bestuurder voor het gevoerde beleid en van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht in het afgelopen jaar. De winst- en verliesrekening over het jaar 2014 sluit met een winst van 10,4 miljoen. Wij stellen u voor: a. de jaarrekening over 2014 ongewijzigd vast te stellen; b. het resultaat van de vennootschap over 2014 toe te voegen aan de reserves; c. een dividend van 7,5 miljoen uit te keren. Meppel, 28 mei 2015 Namens de Raad van Commissarissen J.E. Kielman President commissaris Directievoering Vanaf 15 augustus 2014 Drs. E.R. Veenstra Algemeen Directeur Tot 15 augustus 2014 G.R.J. Hagevoort Directeur ad interim 6

8 Bericht van de directie Het directieverslag is opgebouwd uit de volgende onderdelen: A. Algemene inleiding B. Financieel C. Sociaal beleid 7

9 A. Algemene inleiding 2014 Nieuw Elan & Toekomst In 2014 is RENDO verder geprofessionaliseerd. Begin 2014 is een nieuwe Raad van Commissarissen benoemd en medio augustus ben ik als nieuwe Algemeen directeur van start gegaan. Ger Hagevoort heeft zijn werkzaamheden als Directeur a.i. per 15 augustus 2014 beëindigd. RENDO is in 2014 als het ware weer begonnen om vooruit te kijken. Een belangrijke vraag is dan welke positie RENDO gaat innemen binnen de op handen zijnde energietransitie. Hoe kunnen we bewerkstelligen dat ook op langere termijn het RENDO netwerk haar waarde blijft behouden. Het beantwoorden van deze vraag leidt tot een nieuwe missie, visie en strategie die in 2015 wordt vastgesteld. De relatie met en meerwaarde voor de aandeelhoudende gemeenten is hierbij van groot belang. RENDO brengt dan ook haar activiteiten zoveel mogelijk terug naar haar werkgebied van haar aandeelhoudende gemeenten. Toekomstige investeringen worden gebaseerd op de nieuwe missie, visie en strategie. Efficiencyverbetering en het terugdringen van de formatie waren belangrijke speerpunten in Medio 2014 is een forse reorganisatie doorgevoerd. Het managementteam is verkleind en processen zijn vereenvoudigd. De toekomst van RENDO Duurzaam is een belangrijk bespreekpunt geweest in Dit betreft dan de zogenaamde NDEA-projecten (m.n. in de stad Groningen) en Service & Onderhoud van CV ketels en geisers. In 2015 wordt hierover een besluit genomen. De nasleep van de fraude was aan de orde in De totale schade als gevolg van fraude behelst ruim 38 miljoen. RENDO probeert de komende jaren zoveel mogelijk van de geleden schade terug te halen. In 2014 zijn daartoe beslagen gelegd bij de voormalige directie en zijn civielrechtelijke procedures voorbereid tegen betrokkenen. Juridische kosten zijn dan ook in 2014 fors opgelopen. De fraude valt in twee gedeelten uiteen. Allereerst de fraude rondom de SGI centrale in Steenwijk (± 30 miljoen) en daarnaast de fraude rondom de verkoop van het leveringsbedrijf aan Electrabel. Met betrekking tot deze laatste procedure is een gedeeltelijke schikking getroffen, waardoor RENDO in ,35 miljoen heeft verkregen. De totale schade voor RENDO behelst 8 miljoen. Met de Belastingdienst wordt nog overlegd over de fiscale behandeling van onderdelen van de fraude. Vlak voor de kerst van 2014 heeft RENDO een boete van 1,6 miljoen gekregen van ACM. Dit betreffen twee overtredingen in RENDO erkent dat in deze periode niet alles strikt via de regels verliep, maar vindt de hoogte van de boete te hoog. RENDO heeft door de fraude al genoeg schade opgelopen. Les is wel dat RENDO de komende jaren ruim boven de gestelde normen van ACM moet blijven. De interne controle op de financiële ratio s is verder aangescherpt. Samengevat hebben we in 2014 drie pijlers ingezet: 1. een adequate afwikkeling van de fraude; 2. een efficiënte en slagvaardige organisatie; 3. RENDO en de energietransitie. Met name deze laatste pijler zien wij als een kans en nieuwe elan. Eddy Veenstra, mei 2015 Algemeen directeur N.V. RENDO Holding 8

10 B. Financieel Financieel resultaat RENDO heeft in het jaar 2014 een positief netto financieel resultaat behaald van 10,4 miljoen. Begroot was een netto resultaat na belastingen van 10,9 miljoen. De negatieve afwijking wordt veroorzaakt door het saldo van bijzondere baten en lasten. Het resultaat uit de reguliere bedrijfsvoering is gunstiger dan begroot. Vanuit de fraude is in 2014 een bijzondere bate gerealiseerd van 3,4 miljoen. Hier staan de volgende bijzondere lasten tegenover: o afschrijving Centrale Steenwijk 1,8 miljoen; o boete ACM 1,6 miljoen; o afschrijving projecten NDEA 1,3 miljoen. 4,7 miljoen voor belasting De bijzonder bate ad. 3,4 miljoen is gebaseerd op een vaststellingsovereenkomst met Electrabel, waarmee een gedeelte van de fraude die verband hield met de verkoop van het leveringsbedrijf, is afgewikkeld. Op de Centrale in Steenwijk is de afgelopen jaren al fors afgeboekt. De afschrijving ad. 1,8 miljoen is gebaseerd op een rapport van makelaar DTZ. In 2014 is gestart met een target om verliesgevende NDEA projecten (RENDO Duurzaam) in 2015 af te stoten. De afboeking ad. 1,3 miljoen is gebaseerd op het saldo van mogelijke opbrengsten en contante verliezen. De netto omzet is in 2014 met ca. 7% gedaald. De belangrijkste oorzaak is gelegen in de gewijzigde tarieven voor de distributie van energie. De kosten van grond- en hulpstoffen blijven fors achter bij de begroting doordat een aantal grote begrote investeringen zijn doorgeschoven naar 2015 of verder. Externe omstandigheden zijn hier debet aan. Overige bedrijfskosten zijn hoger dan begroot omdat in 2014 hoge kosten voor juridische bijstand en advisering moesten worden gemaakt. Rentelasten zijn gestegen door een lage toevoeging renteswaps over Het saldo van de vrijval van de renteswaps is nagenoeg gelijk aan de te betalen rente inzake de renteswaps. 9

11 Ontwikkeling solvabiliteit De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt een minimale solvabiliteit voor N.V. RENDO van 40%. Hier voldoet RENDO aan. De les uit voorafgaande jaren is om een marge/buffer te bepalen op de ratio s van ACM. Kasstromen In de jaarrekening is een kasstroomoverzicht opgenomen. In 2014 is 10 miljoen aan dividend uitgekeerd en is 10 miljoen aan leningen afgelost. RENDO verwacht een positieve operationele kasstroom van ca. 20 miljoen in Dit is voldoende om de geplande investeringen te financieren, aan de aflossingsverplichtingen van 2015 te voldoen en dividend uit te keren. Ontwikkelingen liggen in lijn met Liquiditeit & financieringsbehoefte De liquiditeit wordt per maand bijgehouden. Eind 2014 is een externe partij gevraagd om RENDO te ondersteunen bij het op een hoge plan brengen van Treasury. In november 2014 zijn een aantal aanbevelingen in deze vastgesteld, welke in 2015 worden uitgevoerd. Financiële instrumenten Ter afdekking van renterisico s is RENDO een renteswap aangegaan. De variabele rente wordt geswapt tegen een vaste rente. Dit derivaat dekt het risico op eventuele toekomstige rentestijgingen af. Op dit moment heeft de swap een negatieve waarde welke in een voorziening tot uitdrukking is gebracht. RENDO voert een defensief beleid en heeft geen speculatieve derivatenposities. De huidige instrumenten dienen alleen ter afdekking van renterisico s op de aangetrokken leningen. Het al dan niet in de toekomst aangaan van soortgelijke instrumenten wordt onderdeel van het treasurybeleid dat in ontwikkeling is. Risicomanagement In 2013 is reeds de verbetering van de Corporate Governance opgepakt. Dit heeft toen al geleid tot aanpassing van de statuten en het opstellen van een directie- en RvC reglement. Op 13 februari 2014 is een nieuwe onafhankelijke Raad van Commissarissen benoemd. Vanuit de RvC zijn een auditcommissie en een remuneratiecommissie benoemd. In 2014 is gestart met het professionaliseren en verbeteren van rapportages en verantwoordingen. Eind 2014 is een onafhankelijk deskundig bureau aangetrokken om de Treasury op een hoge plan te brengen. Risicoanalyse en beheersing vormen structureel onderdeel van de verantwoordingscyclus. 10

12 Betrouwbaarheid netwerk Betrouwbaarheid RENDO presteert goed netwerk ten opzichte van de overige netbeheerders. RENDO Betrouwbaarheid presteert goed netwerk ten opzichte van de overige netbeheerders. Elektriciteit RENDO presteert goed ten opzichte van de overige netbeheerders. Elektriciteit In 2014 had een huishouden in het voorzieningsgebied van RENDO In gemiddeld Elektriciteit 2014 had minder een huishouden dan 6 minuten het geen voorzieningsgebied stroom, ten opzichte van RENDO van een landelijk gemiddelde In 2014 had minder een van huishouden ongeveer dan 6 minuten 19 het minuten. voorzieningsgebied geen RENDO stroom, ten streeft van opzichte RENDO er naar van gemiddeld om een langjarig landelijk minder dan 6 minuten gemiddelde onder geen stroom, het landelijk van ten ongeveer opzichte gemiddelde van 19 een minuten. qua landelijk jaarlijkse RENDO gemiddelde uitvalduur streeft van er te ongeveer naar blijven. om langjarig 19 minuten. RENDO streeft onder naar het om landelijk langjarig gemiddelde onder het landelijk qua jaarlijkse gemiddelde uitvalduur qua jaarlijkse te blijven. uitvalduur te blijven. Jaarlijkse uitvalduur MS + LS Σ (GA x T) / TA [minuten / jaar] Jaarlijkse uitvalduur MS + LS Σ (GA x T) / TA [minuten / jaar] 30,0 30,0 25,0 25,0 20,0 20,0 15,0 RENDO Landelijk RENDO Landelijk Landelijk Gem : 23,5 Landelijk (MS: 17,3, LS: 6,2) Gem. 2014: : 19,1 23,5 (MS: 17,3, 12,8, LS: 6,2) 6,3) 2014: 19,1 (MS: 12,8, LS: 6,3) Streefwaarde RENDO: 15 15,0 10,0 10,0 5,0 5,0 0,0 0, Streefwaarde RENDO: 15 RENDO Gem : 9,3 RENDO (MS: 5,5, LS: 3,8) Gem. 2014: : 6,04 9,3 (MS: 5,5, 3,61, LS: 3,8) 2,43) 2014: 6,04 (MS: 3,61, LS: 2,43) Gas Gas Gas Voor gas was de uitvalduur bij RENDO ca. 18 seconden. Het landelijke gemiddelde Voor gas was de uitvalduur bij RENDO ca. 18 seconden. Het landelijke gemiddelde is door Voor gas was is de door uitvalduur grootschalige bij RENDO uitval duur ca. 18 bij seconden. o.a. Apeldoorn Het landelijke in 2014 erg grootschalige uitval duur bij o.a. Apeldoorn in 2014 erg hoog geweest nl. 194 seconden. gemiddelde hoog geweest is nl. door 194 grootschalige seconden. uitval duur bij o.a. Apeldoorn in 2014 erg hoog geweest nl. 194 seconden. Jaarlijkse uitvalduur Σ (GA x T) / TA [seconden / jaar] Jaarlijkse uitvalduur Σ (GA x T) / TA [seconden / jaar] 200,00 200,00 180,00 180,00 160,00 RENDO Landelijk RENDO Landelijk 160,00 140,00 140,00 120,00 120,00 100,00 100,00 80,00 80,00 60,00 60,00 40,00 40,00 20,00 20,00 0, Landelijk Gem : 44,2 2014: Landelijk 194,0 Gem : 44,2 Streefwaarde 2014: RENDO: ,0 RENDO Streefwaarde RENDO: 20 Gem : 14,8 2014: RENDO 18,2 Gem : 14,8 2014: 18, Pagina Pagina 11

13 Uit deze cijfers blijkt de hoge betrouwbaarheid van de RENDO elektriciteits- en gasnetwerken. RENDO blijft gericht investeren en onderhouden om de veiligheid en betrouwbaarheid op deze niveaus te houden. Verbetering processen Het proces van afhandeling van klachten is verbeterd, met name op het gebied van registratie en bewaking van de voortgang. Beheersing risico s projecten in de vrije markt Het gaat hier veelal om projecten in het kader van verduurzaming van het energieverbruik. Door middel van een daarvoor opgezet projectteam worden technische en financiële risico s gemanaged. Projecten op dit gebied kenmerken zich door een lange doorlooptijd, onzekerheden omtrent de nieuwbouwmarkt voor woningen en het innovatieve karakter. Met gemeenten wordt inmiddels steeds meer vooraf overlegd over planning en adequate uitvoering. Juridische procedures De totale fraude van een aantal jaren geleden behelst ca. 38 miljoen. Dit concentreert zich enerzijds rondom de Centrale in Steenwijk ( 30 miljoen) en anderzijds heeft dit te maken met de verkoop van het leveringsbedrijf. RENDO zet alles op alles om zoveel mogelijk van dit geld terug te krijgen. In 2014 is daadwerkelijk een bedrag van 3,4 miljoen verkregen. Diverse procedures om bedragen terug te vorderen zijn gestart in Wet Normering Topinkomens Honorering van de directie vindt plaats binnen de normen van de WNT. Op pagina 32 van de Jaarrekening staat dat aan de heer Hagevoort (Directeur a.i. tot 15 augustus 2014) een ontslagvergoeding van ,- is verstrekt. Dit betreft de terminologie uit de verantwoording WNT. Het gaat in deze om uitkeringen op termijn. 12

14 C. Sociaal beleid In 2014 is verder gewerkt aan efficiency en verbetering van processen. Een aantal bedrijfsregelingen is verder versoberd. Medio 2014 heeft een reorganisatie plaats gevonden. Het aantal managers is terug gebracht. De directie heeft maandelijks overleg met de Ondernemingsraad. Onderwerpen die in z n algemeenheid de belangen van de medewerkers raken worden C. Sociaal besproken. beleid In 2014 is verder gewerkt aan efficiency en verbetering van processen. Een aantal bedrijfsregelingen Samenstelling personeel is verder versoberd. Medio 2014 heeft een reorganisatie plaats gevonden. Het aantal managers is terug gebracht. Eind De 2014 directie zijn heeft binnen maandelijks de RENDO-groep overleg met de 109 Ondernemingsraad. medewerkers werkzaam, Onderwerpen die in z n algemeenheid 92 mannelijke de belangen en 17 vrouwelijke van de medewerkers collega s. raken Daarnaast worden besproken. werkt RENDO met een groep flexibele (13) medewerkers. Samenstelling De personeel gemiddelde leeftijd van de RENDO-medewerkers was in het jaar 2014 Eind ,55 zijn binnen jaar. In de 2013 RENDO-groep lag dit gemiddelde 109 medewerkers op 46,5 werkzaam, jaar. 92 mannelijke en 17 vrouwelijke collega s. Daarnaast werkt RENDO met een groep flexibele (13) medewerkers. De gemiddelde leeftijd van de RENDO-medewerkers was in het jaar ,55 jaar. In 2013 lag dit gemiddelde Ziekteverzuim op 46,5 jaar. Het gemiddelde ziekteverzuim binnen de RENDO (groep) is in ,76%, Ziekteverzuim voor het jaar 2013 was dit 2,49% (cijfers excl. zwangerschap en WIA). Ten Het gemiddelde opzichte ziekteverzuim van 2013 binnen is er de een RENDO lichte (groep) stijging. is in 2014 Het streefcijfer 2,76%, voor het van jaar RENDO 2013 was ligt dit 2,49% (cijfers met 2,5% excl. zwangerschap op een ambitieus en WIA). niveau, Ten opzichte zeker van in combinatie 2013 is er een met lichte de stijging. stijgende Het streefcijfer van gemiddelde RENDO ligt leeftijd met 2,5% van op een het ambitieus personeel. niveau, Preventie zeker in en combinatie tijdige interventie met de stijgende moeten gemiddelde leeftijd van het personeel. Preventie en tijdige interventie moeten ervoor zorgen dat ervoor zorgen dat het verzuim waar mogelijk beperkt wordt. het verzuim waar mogelijk beperkt wordt. De gezondheid De gezondheid van onze medewerkers van onze medewerkers is een belangrijk is onderdeel een belangrijk in de planning onderdeel van in ARBOactiviteiten. planning Ter stimulering van ARBO-activiteiten. van een goede gezondheid Ter ondersteunt stimulering RENDO van een sportactiviteiten. goede gezondheid de ondersteunt RENDO sportactiviteiten. * Ziekteverzuimberekening HRM systeem o.b.v. kalenderdagen, wijk vaak licht af van cijfers o.b.v. financiële administratie. Komt o.a. door verschillende methodes, dit wordt uitgezocht om tot vergelijkbare cijfers te komen Pagina 13 13

15 Veiligheid In 2014 waren er geen verzuimincidenten ten gevolge van de werkzaamheden (DART-rate, indicator voor veilig werken = 0). Naast het veilig werken heeft de veiligheid van de energienetten continue aandacht, waarbij maatregelen worden vastgesteld op basis van risico-inschatting. RENDO zal blijven streven naar verbetering van de veiligheid op basis van signalen die voortkomen uit werkplekinspecties, audits, inspecties en meldingen van gevaarlijke handelingen of situaties. De herhalingsaudits voor de certificering kwaliteit en veiligheid volgens ISO 9001, VCA en NTA 8120 zijn goed verlopen. Opleiding RENDO investeert in haar personeel. De bekwaamheid van de medewerkers is niet alleen van belang voor de kwaliteit van de werkzaamheden, maar ook voor de veiligheid waarmee ze worden uitgevoerd. De vakopleidingseisen staan vermeld in de functieprofielen. In de functioneringsgesprekken worden waar nodig afspraken gemaakt over aanvullende opleidingen/ cursussen. Naast diverse individuele trainingen worden op afdelings-/groepsniveau opleidingen en trainingen gevolgd. De meest gevolgde opleidingen in het afgelopen jaar zijn BEI (Bedrijfsvoering Elektrische Installaties) en de opleiding gasstationtechniek. Tevens is er veel aandacht besteed aan veiligheidsopleidingen en instructies. Duurzaamheid RENDO heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. In 2014 is beoordeeld of op het dak van het kantoor in Meppel zonnepanelen kunnen worden geplaatst. Uitvoering is gepland in Ook binnen de interne organisatie wordt gewezen op het belang van energiebesparing en duurzaamheid. 14

16 Jaarrekening 2014

17 Geconsolideerde balans per 31 december 2014 voor winstbestemming (bedragen tabel x 1000,-) Actief Noot Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Onderhanden projecten in opdracht van derden Vorderingen Liquide middelen Passief Eigen vermogen Groepsvermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden

18 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2014 (bedragen tabel x 1000,-) Noot Netto-omzet Geactiveerde produktie voor het eigen bedrijf Mutatie onderhanden projecten Overige bedrijfsopbrengsten Brutomarge inclusief overige opbrengsten Inkoop energie Kosten van grond- en hulpstoffen Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten Personeelskosten Afschrijving op immateriële- en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Opbrengst van financiële vaste activa Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten Uitkomsten der financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen Resultaat uit deelnemingen Resultaat na belastingen

19 Geconsolideerde kasstroomoverzicht (bedragen tabel x 1000,-) Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: Afschrijving vaste activa Mutatie voorzieningen Verandering in werkkapitaal: Mutatie voorraden en onderhanden werk Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen rente Ontvangen dividend Betaalde rente Belastingen Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa Kasstromen uit overige financiële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aangetrokken leningen Aflossingen van leningen Betaald dividend Kasstroom uit financieringsactiviteiten Kasstroomontwikkeling in het jaar Saldo liquide middelen begin boekjaar Saldo liquide middelen ultimo boekjaar

20 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Algemeen In de jaarrekening zijn de benamingen toegepast die in de bedrijfstak gebruikelijk zijn. Activiteiten De activiteiten van N.V. RENDO Holding, feitelijk (en tevens statutair) gevestigd aan de Setheweg 1 te Meppel en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit aan het energienetwerk gerelateerde werkzaamheden zoals: - beheer van elektriciteits- en aardgasdistributienetten; - verkoop, verhuur en onderhoud van gastoestellen. Groepsverhoudingen N.V. RENDO Holding staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen. Een overzicht van de gegevens, vereist op grond van de artikelen 2:379 en 2:414 BW is onderstaand opgenomen: Geconsolideerde maatschappijen: Naam Statutaire zetel Aandeel in het geplaatste kapitaal RENDO Beheer B.V. Meppel 100% N.V. RENDO Meppel 100% RENDO Duurzaam B.V. Meppel 100% NDEA B.V. Meppel 100% LDEB Holding B.V. Meppel 100% Verbonden partijen Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van N.V. RENDO Holding of de moedermaatschappij van N.V. RENDO Holding en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. Grondslagen voor de consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening van N.V. RENDO Holding zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van N.V. RENDO Holding. De financiële gegevens van N.V. RENDO Holding zijn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening zodat, gebruikmakend van artikel 2:402 BW, is volstaan met een verkorte winst-en-verliesrekening in de enkelvoudige jaarrekening. De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie meegenomen rechtspersonen en vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Voor wat betreft de verslaglegging van genoemde groepsmaatschappijen is met uitzondering van LDEB Holding B.V. gebruik gemaakt van de vrijstellingen ex artikel 403 en 408 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 19

21 Wanneer er sprake is van een belang in een joint venture, dan wordt het desbetreffende belang niet geconsolideerd, maar opgenomen tegen nettovermogenswaarde. Van een joint venture is sprake indien als gevolg van een overeenkomst tot samenwerking de zeggenschap door de deelnemers gezamenlijk wordt uitgeoefend. Algemene grondslagen voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Operationele Lease Bij de vennootschap kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele lease. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst- en verliesrekening over de looptijd van het contract. Financiële instrumenten Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. Financiële derivaten waarbij de onderliggende waarde niet beursgenoteerd is worden tegen kostprijs opgenomen. Indien per balansdatum de reële waarde lager is dan de kostprijs dan wel negatief is, wordt het derivaat ten laste van de winst- en verliesrekening afgewaardeerd naar de lagere reële waarde, tenzij kostprijshedge-accounting wordt toegepast. Bij de bepaling van de lagere reële waarde wordt het effect van lopende rente buiten beschouwing gelaten. De winst of het verlies uit de herwaardering naar reële waarde per balansdatum wordt onmiddellijk in de winst- en verliesrekening verwerkt. Indien financiële derivaten echter voor hedge accounting in aanmerking komen en hedge accounting wordt toegepast is de verwerking van deze winst of dit verlies afhankelijk van de aard van de afdekking. 20

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2012 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

Financiële Resultaten 2010

Financiële Resultaten 2010 Vitens N.V. Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Inhoudsopgave Financiële gang van zaken 5 Geconsolideerde jaarrekening 9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Jaarverslag 2014 Afscheid nemen Het jaar 2015 is het laatste jaar dat wij bedrijf voeren met de koleneenheid. De centrale wordt gesloten als gevolg van de marktomstandigheden. Dat doet ons bedrijf pijn.

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening Jaarverslag 2013 ROC Midden nederland jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2013 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 INHOUD Profiel 4 Missie en Visie 8 Strategie 12 Jaarverslag 22 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 28 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2011 30

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening Cosun Jaarverslag 2009 27 Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming; in miljoenen EUR) Ultimo jaar Toelichting ACTIVA Vaste activa Immateriële

Nadere informatie

14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Algemene aspecten. Milieuaspecten. Sociale aspecten. Economische aspecten. Marketing.

14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Algemene aspecten. Milieuaspecten. Sociale aspecten. Economische aspecten. Marketing. 2 Inhoud Directieverslag 5 Voorwoord Profiel van Energiewacht Kernactiviteiten Organisatiestructuur Interne structuur en personele bezetting 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Algemene aspecten

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A.

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A. Jaarrekening 2011 Coöperatie Agrifirm U.A. 1 Coöperatie Agrifirm U.A. jaarrekening 2011 Jaarrekening 2011 is een uitgave van Coöperatie Agrifirm U.A. In deze jaarrekening zijn alle bedragen vermeld in

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 - inhoud

Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening pagina Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening 40 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 41 Geconsolideerde

Nadere informatie

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, res count. People matter,

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP Macintosh Retail Group N.V. Amerikalaan 100, 6199 AE Postbus 110, 6190 AC Maastricht-Airport Tel. 043-328 07 80 Fax 043-325 70 30 info@macintosh.nl www.macintosh.nl

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl Jaarrekening 2008 de patiënt prominent www.erasmusmc.nl Projectcode Jaarverantwoording 2008 Versie Vastgesteld Datum 18 mei 2009 Opsteller Erasmus MC Beheerder Erasmus MC Opdrachtgever Raad van Bestuur,

Nadere informatie

Inhoud. 5 Voorwoord. 6 Algemeen. 10 Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 11 Personeel en organisatie. 12 Resultaten en analyses

Inhoud. 5 Voorwoord. 6 Algemeen. 10 Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 11 Personeel en organisatie. 12 Resultaten en analyses Jaarverslag 212 De Harmonie Barneveld Inhoud 5 Voorwoord 6 Algemeen 1 Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen 11 Personeel en organisatie 12 Resultaten en analyses 14 Werkmaatschappijen

Nadere informatie

JAARREKENING 2011. TenneT TSO B.V. De samenstelling van de jaarrekening is als volgt:

JAARREKENING 2011. TenneT TSO B.V. De samenstelling van de jaarrekening is als volgt: JAARREKENING 2011 De samenstelling van de jaarrekening is als volgt: Geconsolideerde balans per 31 december 2011 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over het jaar 2011 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde

Nadere informatie

baarsma wine group holding

baarsma wine group holding baarsma wine group holding Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Winning strategies in wine Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Inhoud Management van de groep 4 Kerncijfers

Nadere informatie

Profiel 3. Kerncijfers 5

Profiel 3. Kerncijfers 5 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Profiel 3 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 6 - Missie, Visie & Strategie - Cogas en de maatschappij - Belangrijkste ontwikkelingen 2014 - Infra & Beheer - Energiemanagement

Nadere informatie

LANDELIJK EXAMEN - OAT. Casus Bouw Totaal Groep (BTG)

LANDELIJK EXAMEN - OAT. Casus Bouw Totaal Groep (BTG) Overlegorgaan van HBO-scholen met een accountancy-opleiding Secretariaat: Postbus 5171 6802 ED Arnhem 026-3691075 06-53563467 LANDELIJK EXAMEN - OAT Casus Bouw Totaal Groep (BTG) Samenstellers: Redactiecommissie

Nadere informatie

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2013. 24 juli 2013

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2013. 24 juli 2013 Alliander N.V. Halfjaarbericht 2013 24 juli 2013 Disclaimer Indien in dit bericht wordt gesproken over wij, Alliander, de onderneming, de Alliander-groep of gebruik wordt gemaakt van vergelijkbare aanduidingen

Nadere informatie

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014. 23 juli 2014

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014. 23 juli 2014 Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014 23 juli 2014 Disclaimer Indien in dit bericht wordt gesproken over wij, Alliander, de onderneming, de Alliander-groep of gebruik wordt gemaakt van vergelijkbare aanduidingen

Nadere informatie

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014 ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014 2 INHOUDSOPGAVE Personalia 4 Kerncijfers 5 Preadvies van de Raad van Commissarissen 6 Directieverslag 8 JAARREKENING 14 Balans per 31 december 15

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie