NIEUWSBRIEF. Jubilarissen bij Woon-Winkel Fonds JULI 2011 INHOUD. jaargang 6 nummer 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF. Jubilarissen bij Woon-Winkel Fonds JULI 2011 INHOUD. jaargang 6 nummer 12"

Transcriptie

1 INHOUD 1 Jubilarissen 2 Stallingsfaciliteit Vermogen verhogen 3 Jaarvergadering 4 Just BEAT it! 5 Rente instrumenten 6 Ontwikkelingen in de portefeuille 7 Vastgoed Colofon 8 Overdrachtsbelasting Jubilarissen bij Woon-Winkel Fonds Inmiddels heeft Woon-Winkels Fonds ruim 450 participanten, waarvan 150 participanten dit jaar 10 jaar of langer deelnemen. NIEUWSBRIEF Omdat dit vertrouwen in het Fonds door ons zeer wordt gewaardeerd, hebben wij dan ook gemeend dat wij dit niet ongemerkt voorbij mochten laten gaan. Daarom hebben wij als waardering een beeldje laten maken, waarin het gezamenlijk werken aan een gestaag rendement tot uitdrukking moet komen. De plaats op de trap laat zien dat wij de top nog niet bereikt hebben, maar samen met u allen de weg omhoog willen bewandelen. Het schudden van elkaars hand symboliseert het wederzijds vertrouwen en dank voor de 10 jaar of langer dat deze jubilarissen deelnemen in het Fonds. De meeste jubilarissen hebben het beeldje reeds ontvangen. Wij danken de jubilarissen voor de leuke reacties! JULI 2011 jaargang 6 nummer 12

2 Wilt u nu al beleggen in Woon-Winkel Fonds, maak dan gebruik van onze stallings faciliteit, wij vergoeden 4% rente op jaarbasis! Evenals in voorgaande jaren bieden wij u de mogelijkheid om via onze stallingsfaciliteit in het Woon-Winkel Fonds te beleggen. Daar men één keer per jaar kan toetreden, te weten uiterlijk 3 februari 2012, willen wij u opnieuw de gelegenheid bieden het gehele jaar door via de stallingsfaciliteit in Woon-Winkel Fonds te kunnen beleggen. Op verzoek van een aantal participanten en financiële tussenpersonen is de minimale storting voor de stallingsfaciliteit verlaagd naar Het bedrag wordt gestort op een derdengelden rekening van onze notaris, waartoe een separate bewaarovereenkomst tussen de participant, de beheerder, het Fonds en de notaris zal worden aangegaan. U krijgt over uw tegoed een rente van 4% op jaarbasis tot aan het instapmoment in februari Medio februari 2012 worden uw gelden inclusief opgelopen rente omgezet in participaties Woon-Winkel Fonds op basis van de intrinsieke waarde per 31 december Inschrijven? Inschrijven kan door middel van het inschrijfformulier. Dit is te downloaden via de website of aan te vragen via of per telefoon Meer informatie Mocht u meer willen weten over deze speciale en unieke stallingsfaciliteit van Woon-Winkel Fonds, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze medewerkers. Vermogen verhogen Op 25 juni heeft in het WTC Rotterdam de eerste editie plaatsgevonden van Vermogen Verhogen. Dit beleggersevenement werd georganiseerd door Elsevier, Het Financieele Dagblad, Beleggers Belangen, BNR Nieuwsradio en Beurs.nl en mede mogelijk gemaakt door Woon-Winkel Fonds. Ervaren beleggers, de onafhankelijk financiële experts, branche organisaties en diverse journalisten behandelden in twee sessies van een halve dag alle kansen en risico s van beleggen. Sprekers waren o.a. Jort Kelder, Arnoud Boot, Désirée van Boxtel, Harry Geels, Peter Verhaar, Arie Buijs, Erica Verdegaal en Murk Vlietstra van Woon-Winkel Fonds. Een gedeelte van de meer dan 300 beleggers heeft een algemene presentatie gekregen over vastgoedbeleggingen en aansluitend een specifieke presentatie over Woon-Winkel Fonds. Natuurlijk zijn alle deelnemers aan dit congres geïnformeerd over de voordelen van Woon-Winkel Fonds en onze unieke stallingsfaciliteit. VERMOGEN VERHOGEN 2

3 Jaarvergadering Woon-Winkel Fonds 2011 Op donderdag 21 april 2011 heeft de jaarlijkse vergadering van participanten plaatsgevonden in Hotel de Witte Bergen te Eemnes. De heer van Zinnicq Bergmann (directeur Beethoven Beheer B.V.) opende de vergadering en heette iedereen van harte welkom. Hierna werd de agenda vastgesteld en het aantal aanwezige stemmen doorgegeven. Van het totaal aantal uitstaande participaties ( ) waren participaties vertegenwoordigd door aanwezige participanten, participaties werden vertegenwoordigd door Beethoven Beheer B.V. Ingekomen stukken werden behandeld tijdens de vergadering. Vastgoedportefeuille Nadat de notulen van de vergadering van vorig jaar waren doorgesproken en goedgekeurd, was het de beurt aan de heer Knobben (directeur Beethoven Beheer B.V.). De heer Knobben lichtte de stand van zaken van de vastgoedportefeuille toe, waarbij hij meedeelde dat er in 2010 geen aankopen hebben plaatsgevonden en er in datzelfde jaar 10 woningen en 3 garages zijn verkocht. De samenstelling van de portefeuille is nagenoeg gelijk gebleven aan het niveau van 2009 (30% woningen, 69% winkels en 1% overige). Vervolgens kwamen de verbouwingen en nieuwe huurcontracten aan de beurt. De heer Knobben lichtte hierna het jaarverslag 2010 toe en deelde mee dat over 2010 een positief resultaat is behaald van 6,0%. Dit bestaat uit 6,1% direct resultaat en -0,1% herwaardering van de portefeuille. In de brief van januari 2011 is door de directie van Beethoven Beheer B.V. aan de participanten voorgesteld 6% uit te keren. Dit resulteert in 3,90 per participatie. Dit werd aan de vergadering voorgesteld en aansluitend door de vergadering goedgekeurd. Vervolgens verleende de vergadering décharge aan de beheerder en de bewaarder. Resultaten van het eerste kwartaal 2011 De heer Knobben ging verder met de begroting De begroting is opgesteld in lijn met voorgaande jaren, waarbij voor alle posten het voorzichtigheidsbeginsel is toegepast. De verwachting is uit te komen op 6% direct resultaat voor Om de begroting te onderbouwen liet de heer Knobben een sheet zien met daarop de resultaten van het eerste kwartaal Naar aanleiding hiervan werden nog een aantal grafieken getoond en gesproken over de Interest Rate Swaps. Een uitleg hierover kunt u verderop in deze nieuwsbrief lezen. De heer van Zinnicq Bergmann behandelde hierna de ontwikkeling van het ingelegd vermogen. Er vielen twee tendensen te bespeuren bij de emissie, het aantal nieuw uitgegeven participaties is licht gedaald maar de uitgegeven participaties via herbelegging is verdubbeld. Dit wordt door de directie gezien als graadmeter voor het vertrouwen van de participanten in Woon-Winkel Fonds. Een ander belangrijk punt is de terugkeer van de stallingsfaciliteit, deze keer met een minimum inleg van (zie artikel in deze nieuwsbrief). Het volgende punt dat behandeld werd was het prospectus. Een aantal vereiste wijzigingen in het prospectus werden besproken, maar qua werkwijze en voorwaarden verandert er weinig tot niets. Na de rondvraag werd de vergadering gesloten. De voorzitter bedankte allen hartelijk voor hun aanwezigheid en voor het vertrouwen in het Fonds. De volledige notulen van de jaarvergadering kunt u downloaden van onze website 3

4 Woon-Winkel Fonds ondersteunt o.a. KiKa door sponsoring van Stichting Child cancer Just BEAT it! Van 23 april 2010 t/m 12 september 2011 sponsort Woon-Winkel Fonds de Stichting Child cancer-just BEAT it. Deze stichting is opgericht door Berner Produkten B.V. Een aantal geselecteerde medewerkers hebben begin juli 2011 de Mont Blanc beklommen om geld in te zamelen ter bestrijding van Kinderkanker. Daarnaast worden er nog veel meer activiteiten opgezet, te zien op de website. Een citaat van de website van de stichting: Iedereen wordt in zijn of haar leven geconfronteerd met uitdagingen. Sommige uitdagingen kies je zelf uit om aan te gaan (bijvoorbeeld een sportieve prestatie, gewicht verliezen, etc...), andere uitdagingen zijn echter onaangenaam en overkomen je (bijvoorbeeld het omgaan met een levensbedreigende ziekte zoals kanker). We gaan onze uitdagingen aan met als doel ze uiteindelijk te verslaan ( To Beat in het Engels). Dit doel van verslaan draagt hoop met zich mee. Hoop dat de uitdaging, hoe moeilijk deze bij momenten ook kan en zal zijn, overwonnen kan worden. De stichting Child cancer Just BEAT it zal in september 2011 het ingezamelde geld verdelen over de volgende stichtingen: KiKa (Nederland), Kinderkankerfonds vzw (België) en La Fondatioun Kriibskrank Kanner (Luxemburg). Meer informatie Wij zullen u op de hoogte houden van het resultaat en nodigen u van harte uit om de website te bezoeken en dit initiatief te steunen! Meer informatie over deze stichting, de activiteiten (waaronder de beklimming van de Mont Blanc), de voorbereiding, etc. is terug te vinden op 4

5 Rente instrumenten Zoals besproken in de jaarvergadering van 21 april jl., hebben wij beloofd in deze nieuwsbrief uitleg te geven over financieringen door middel van swaps en caps. Rente-instrumenten Normaal gesproken ligt de geldmarktrente (Euribor/korte rente) onder de kapitaalmarktrente (lange rente) en is de rentecurve oplopend. Een financiering tegen een geldmarktrente resulteert dus in lagere financieringslasten dan een financiering tegen een kapitaalmarktrente. Een geldnemer loopt echter het risico dat de rentelasten stijgen op het moment van renteherziening. Iedere periode wordt de rente immers opnieuw vastgesteld. De meest gebruikte instrumenten om dit soort risico s af te dekken zijn de renteswap en de rentecap. De renteswap Door middel van een Interest Rate Swap (IRS) kan de rente van een lening met een variabele rente worden vastgezet. Een swap (Engels voor omruilen ) is een overeenkomst waarbij twee partijen gedurende een bepaalde looptijd, gebaseerd op een afgesproken hoofdsom, de renteverplichtingen in de vorm van een vaste of variabele rente met elkaar uitwisselen. De hoofdsom waarover de rentes worden berekend wordt niet uitgewisseld. Hierbij wordt bijvoorbeeld afgesproken om Euribor (korte rente) te ontvangen en een vaste rente te betalen. Het krediet van de kredietverstrekker blijft onaangetast. Zoals uit de grafiek blijkt heeft een variabele financiering in combinatie met een swap, het karakter van een traditionele middellange lening. De rente is door middel van de swap immers voor een bepaalde periode vastgesteld op een afgesproken niveau, net als bij een middellange lening. Een geldnemer hoeft dus niet te wachten tot een financiering in de toekomst daadwerkelijk wordt opgenomen, maar kan op het moment dat bijvoorbeeld bekend is dat er een (her)financiering gaat plaatsvinden (een deel van) de toekomstige rentelasten per heden vastleggen. Hiermee kan een organisatie dus actiever inspelen op veranderingen in de leningportefeuille en wordt het (her) financieringsrisico verkleind. De rentecap Met een cap kan op een eenvoudige wijze het renterisico op variabele, Euribor (korte rente) gekoppelde, geldmarktleningen worden beheerst. Caps zijn renteopties. Kenmerkend voor een optie is dat een koper een bepaald recht verkrijgt. Caps geven het recht om voor de gevolgen van een stijging van het Euribor (korte rente) te worden gecompenseerd, terwijl de vrijheid blijft bestaan om te profiteren van het lage Euribor (korte rente) tarief, of een verdere daling daarvan. De koper betaalt voor dit recht een premie. De premie kan éénmalig (up-front) of gespreid over de looptijd betaald worden. Een cap wordt ook wel een verzekeringsinstrument genoemd, omdat de koper van de cap (de verzekering) beschermd wordt tegen het stijgen van de geldmarktrente. In de grafiek is de werking van de cap grafisch weergegeven, zie de rode lijn. Het beschermingsniveau ligt op 5 %. De blauwe lijn geeft een mogelijke ontwikkeling van het Euribor (korte rente) weer, terwijl de stippellijn de 10-jaars IRS weergeeft. De swap heeft echter een aantal belangrijke kenmerken waarin het zich onderscheid van de middellange lening. De belangrijkste is misschien wel dat een swap kan worden afgesloten voor een periode in de toekomst. Met een swap is het mogelijk om per heden rente exposure te sturen (te hedgen ). 5

6 Ontwikkelingen in de portefeuille Utrecht, Australiëlaan Voor deze locatie zijn wij in onderhandeling met de gemeente en de zittende huurder Prénatal om hier een verbouwing van ons winkelpand te kunnen realiseren. Door deze verbouwing wordt de winkelruimte aangepast, zodat deze beter past binnen de huidige eisen die aan winkelruimtes wordt gesteld. De winkelruimte die door Prénatal gehuurd wordt heeft in de huidige staat een beperkte attractiewaarde door de beperkte plafondhoogte in de winkel en de verouderde uitstraling aan de buitenzijde. Om te zorgen dat de thans leegstaande bovenverdieping weer goed verhuurd kan worden dient de gevel aangepast en de indeling van het pand veranderd te worden door de etage beter bereikbaar te maken. De leegstaande verdieping biedt ons deze kans doordat Prénatal ten tijde van de verbouwing van hun winkelruimte kan verhuizen naar de 1e etage. Op de begane grond kunnen de vloeren dan zakken waardoor de winkel meer vrije hoogte krijgt en als zodanig meer uitnodigt om binnen te komen. Zowel de gemeente als Prénatal hebben de plannen enthousiast ontvangen. Tiel, Waterstraat De voormalige huurder van deze locatie is wegens een faillissement vertrokken (Music Store) en wij hebben inmiddels een andere kandidaat voor deze winkelruimte gevonden. Ook deze winkel dient kleinschalig verbouwd te worden om weer representatief te kunnen zijn. Net als in Utrecht was de plafondhoogte van deze locatie beperkt, naar de huidige maatstaven, wat ons heeft doen besluiten om het platte dak aan de achterzijde een etage te verhogen. In overleg met de opvolgend huurder is inmiddels een aanvang gemaakt met deze verbouwing en het huurcontract zal per 1 augustus van kracht zijn. Klazienaveen, Langestraat Doordat de kap boven deze winkels in slechte staat verkeerd, hebben wij de mogelijkheid om de huidige kap eraf te halen en hier een viertal appartementen te creëren. Dit is een uitgelezen kans om woningen toe te voegen. Globaal zijn deze plannen al door een architect op papier gezet en op basis hiervan hebben wij een aantal aannemers benaderd om te inventariseren welke investering met deze verbouwing samenhangt. Tot nog toe zijn wij niet tevreden over de hoogte van de geoffreerde bedragen en zijn wij nog in onderhandeling met aannemers om tot een akkoord te komen. Deze locatie biedt mogelijkheden om waarde toe te voegen, zodra dit op een rendabele wijze uitgevoerd kan worden zullen wij deze verbouwing in gang gaan zetten. Hoogeveen, Wielewaal In dit winkelcentrum hebben wij reeds langere tijd het plan om de supermarkt uit te breiden, dit op initiatief van Super de Boer, nu Jumbo. In eerste instantie was de zittende huurder hiermee akkoord, maar het plaatsen van een andere formule in deze supermarkt gooide roet in het eten. Deze nieuwe supermarktformule heeft voldoende aan het huidige winkeloppervlak, maar zou wel willen meewerken aan uitbreiding van het vloeroppervlak zodat hier een separate winkel gerealiseerd zou kunnen worden. Deze nieuwe mogelijkheid ligt ter beoordeling en goedkeuring bij de gemeente. Hoeven, St. Janstraat Op verzoek van Aldi hebben wij enkele plannen voor revitalisering van het winkelcentrum uitgewerkt en hadden wij gepland om tegen de bouwvak een definitieve versie uitgewerkt te hebben. Terwijl wij volop in de planfase zaten is het merendeel van de leegstaande winkelunits weer verhuurd waardoor de noodzaak tot verbouwing iets op de achtergrond is geraakt. Wij hebben besloten om deze plannen voorlopig even in de ijskast te zetten en ons te richten op de actuele verbouwingen in Tiel en de onderhandelingen in Utrecht en Hoogeveen. 6

7 Situatie woningmarkt en verkoop appartementen Utrecht artist impression Het CBS heeft bekend gemaakt dat alle verkochte bestaande koopwoningen in april 2011 gemiddeld 2,1 procent goedkoper waren dan in april een jaar eerder. In april wisselden ruim 10 duizend bestaande woningen van eigenaar, wat neerkomt op een daling van 9 procent ten opzichte van een jaar eerder. Bij appartementen was de afname met ruim 12 procent het grootst. Klazienaveen, artist impression De grootste concentratie appartementen in het bezit van Woon- Winkel Fonds bevinden zich in het complex Edward Jennerstraat te Haarlem en in het complex Raadhuisplein te Drachten. Vanwege een grootschalige projectontwikkeling, waarvan de appartementen in Drachten deel uitmaken, is verkoop van deze appartementen voorlopig erg lastig. Woon-Winkel Fonds heeft echter bij de projectontwikkelaar een financiële compensatie kunnen bedingen voor de komende drie jaar om hiermee de terugloop van de verkoopwinsten te ondervangen. Daarnaast is er voor de appartementen in Drachten de keuze gemaakt om de leegstand te beperken door de leegstaande woningen te huur aan te bieden. Hierdoor is de leegstand van 14 appartementen in februari 2009 teruggebracht tot 4 leegstaande appartementen in mei De huurinkomsten zijn hierdoor toegenomen met ca op jaarbasis, hier bovenop komt nog de jaarlijkse verkoopcompensatie van Wielewaal, Super de Boer Aan de Edward Jennerstraat te Haarlem zijn de te koop staande appartementen voorzien van een keuken en een nette laminaatvloer wat ertoe geleid heeft dat er dit jaar reeds twee appartementen zijn verkocht. Vorig jaar is er één appartement verkocht. Het niveau van verkoopprijzen is voor dit project nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van een jaar eerder. Door tijdig te verbouwen/renoveren is het met beperkte middelen gelukt om de tendens in de markt te ontspringen en wij zijn positief over het reeds behaalde resultaat. Het verkoopresultaat over het eerste halfjaar 2011 wijkt nagenoeg niet af van het verkoopresultaat over het eerste halfjaar Over de verkoopresultaten zullen wij u in het halfjaarverslag 2011 nader informeren. De aangekondigde verlaging van de overdrachtsbelasting zal een extra stimulans zijn, waardoor wij de tweede helft van het jaar met vertrouwen tegemoet zien. COLOFON Deze nieuwsbrief is een uitgave van Woon-Winkel Fonds. De nieuwsbrief verschijnt periodiek en wordt verstuurd aan onze participanten, clientenremisiers en prospects. Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen die betrekking hebben op het Woon-Winkel Fonds. Redactie Mirjam Ostendorf Ontwerp en realisatie Sedney Grafisch Buro Hoeven, Aldi 7

8 Verlaging van de overdrachtsbelasting Wie een verzekering afsluit, betaalt daar belasting over. Die belasting heet assurantiebelasting. Wie in Nederland een huis of andere onroerende zaak koopt, betaalt overdrachtsbelasting. Beide belastingen zijn geregeld in dezelfde wet: de Wet op belastingen van rechtsverkeer (WBR). Heroriëntatie van het woonbeleid Het kabinet constateert daarin dat de bouw- en woningmarkt momenteel niet goed functioneren. Dat is versterkt door de financiële en economische crisis. Daardoor zijn de investeringen afgenomen, is de doorstroming sterk verminderd en is het woningtekort toegenomen. Daarom is een heroriëntatie van het woonbeleid nodig. Daarbij kiest het kabinet voor de volgende uitgangspunten: meer keuzevrijheid, meer zeggenschap en meer verantwoordelijkheid bij burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Dat moet leiden tot een doelmatiger verdeling van woonruimte, verbetering van het investeringsperspectief en versterking van het vertrouwen op de woningmarkt. Impuls voor de woningmarkt Om het vertrouwen in de koopmarkt te versterken wordt de overdrachtsbelasting tijdelijk verlaagd. Voor de periode van 15 juni 2011 tot 1 juli 2012 gaat het tarief van 6% naar 2%. Het moment van de juridische overdracht van de woning is daarbij bepalend. De lagere overdrachtsbelasting is zowel gunstig voor starters op de woningmarkt - bijvoorbeeld huurders die een woning willen kopen - als voor doorstromers, omdat die hun oude woning gemakkelijker kunnen verkopen. In combinatie met het handhaven van de hypotheekrenteaftrek moet de verlaging van de overdrachtsbelasting leiden tot een impuls voor de woningmarkt. De verlaging van de overdrachtsbelasting zal alleen voor de particuliere woningmarkt gelden. Transacties met commercieel vastgoed zullen hierbuiten vallen. Bel ons gerust voor meer informatie of met vragen over Woon- Winkel Fonds. U wordt dan persoonlijk te woord gestaan door één van onze medewerkers. Woon- Winkel Fonds Stephensonstraat 31A 3846 AK Harderwijk Postbus BD Harderwijk telefoon fax internet

NIEUWSBRIEF. Beste vastgoedfondsaanbieder. Voortgang herfinanciering INHOUD. jaargang 7 nummer 15

NIEUWSBRIEF. Beste vastgoedfondsaanbieder. Voortgang herfinanciering INHOUD. jaargang 7 nummer 15 INHOUD Beste vastgoedfondsaanbieder van 2011 Jaarvergadering Woon-Winkel Fonds NIEUWSBRIEF Ontwikkelingen van de Leegstand winkels stabiliseert Beste Vastgoedfondsaanbieder 2011 Met groot genoegen kunnen

Nadere informatie

(overgenomen uit de nieuwsbrief Vastgoedmarkt d.d. 7-10-09)

(overgenomen uit de nieuwsbrief Vastgoedmarkt d.d. 7-10-09) INHOUD O.A 2 Even voorstellen 3 Woning verkopen 4 Verslag van presentatie Woon- Winkel Fonds 7 Colofon NIEUWSBRIEF Woon-Winkel Fonds in een nieuw jasje! Het is u waarschijnlijk wel opgevallen dat deze

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

Algemene informatie Profiel Verslag van de Beheerder Halfjaarrekening 2013 Balans Fondsvermogen Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht

Algemene informatie Profiel Verslag van de Beheerder Halfjaarrekening 2013 Balans Fondsvermogen Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht HALFJAARVERSLAG 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Algemene informatie 5 Profiel 6 Verslag van de Beheerder 7 Halfjaarrekening 2013 Balans Fondsvermogen Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht 10 10 10 11

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. VastNed Retail nv is een Nederlands vastgoedbeleggingsfonds dat met gelden

Nadere informatie

Inhoud. amsterdam woon. inhoud

Inhoud. amsterdam woon. inhoud Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Algemene informatie Profiel Verslag van de Beheerder Halfjaarrekening 2014 Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening

Algemene informatie Profiel Verslag van de Beheerder Halfjaarrekening 2014 Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening HALFJAARVERSLAG 2014 HALFJAARVERSLAG 2014 Algemene informatie 5 Profiel 6 Verslag van de Beheerder 7 Halfjaarrekening 2014 Balans Fondsvermogen Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht 10 10 10 11

Nadere informatie

WINKELHART LELYSTAD C.V.

WINKELHART LELYSTAD C.V. ANNEXUM WINKELHART LELYSTAD C.V. HALFJAARBERICHT 2012 Beherend Vennoot Winkelhart Lelystad Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan

Nadere informatie

Verlenging financiering

Verlenging financiering NIEUWSBRIEF INHOUD Verlenging financiering Ontwikkelingen vastgoedportefeuille Personele wijzigingen Nieuwe huurcontracten De beste binnensteden Vertrouwen huizenmarkt Verhuurdersheffing AIFM-richtlijn

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Algemene informatie Profiel Verslag van de Beheerder Halfjaarrekening 2015 Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening

Algemene informatie Profiel Verslag van de Beheerder Halfjaarrekening 2015 Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening HALFJAARVERSLAG 2015 HALFJAARVERSLAG 2015 Algemene informatie 5 Profiel 6 Verslag van de Beheerder 7 Halfjaarrekening 2015 Balans Fondsvermogen Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht 10 10 10 11

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2015 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Hoogoorddreef 15

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V.

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V. KWARTAALRAPPORTAGE Q4 2017 SUPER WINKEL FONDS N.V. 12 JANUARI 2018 Inhoud 1. Management samenvatting... 2 2. Financiële rapportage: 4 e kwartaal 2017... 3 3. Verklarende begrippen en definities... 4 Disclaimer:

Nadere informatie

Memo. Algemeen. jm.van.geet@mvgm.nl. Marktontwikkelingen rapportage

Memo. Algemeen. jm.van.geet@mvgm.nl. Marktontwikkelingen rapportage Aan Memo Behandeld door MVGM Vastgoedtaxaties / +31(0)33 464 02 97 E-mail jm.van.geet@mvgm.nl Datum Kwartaal 3 van 2011 Stationsplein 121 Postbus 442 3800 AK Amersfoort T +31(0)33 464 02 97 F +31(0)33

Nadere informatie

NOTULEN Jaarvergadering 26 april 2012. Aanwezig: mr. F.Y.M van Zinnicq Bergmann Directeur Beethoven Beheer B.V.

NOTULEN Jaarvergadering 26 april 2012. Aanwezig: mr. F.Y.M van Zinnicq Bergmann Directeur Beethoven Beheer B.V. NOTULEN Jaarvergadering 26 april 2012 Aanwezig: mr. F.Y.M van Zinnicq Bergmann Directeur Beethoven Beheer B.V. drs. R.H.J.B. Knobben Directeur Beethoven Beheer B.V. Aanvang: 11.00 uur Notulist: Mw. M.

Nadere informatie

HALFJAARSVERSLAG. AEFIDES Vastgoed X CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARSVERSLAG. AEFIDES Vastgoed X CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARSVERSLAG AEFIDES Vastgoed X CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Wie kopen er hypotheekloos?

Wie kopen er hypotheekloos? 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Wie kopen er hypotheekloos? Auteurs: Frank van der Harst, Paul de Vries Datum: 28 juni 2017

Nadere informatie

Renteswap. omruilen voor vaste swaprente. Hoe werkt een variabele Euribor-rente? Wat is een renteswap? Zo werkt de renteruil

Renteswap. omruilen voor vaste swaprente. Hoe werkt een variabele Euribor-rente? Wat is een renteswap? Zo werkt de renteruil variabele Euriborrente omruilen voor vaste swaprente In dit productinformatieblad leest u in het kort wat een renteswap is, hoe het werkt en wat de voordelen en risico s zijn. De renteswap is een complex

Nadere informatie

Bijgaand treft u aan het halfjaarbericht betreffende het tweede halfjaar van 2014 van Holland Immo Group X/Woningfonds CV.

Bijgaand treft u aan het halfjaarbericht betreffende het tweede halfjaar van 2014 van Holland Immo Group X/Woningfonds CV. «Bedrijf» «Persoon» «Adres» «Postcode» «Plaats» «Land» Eindhoven, 23 januari 2015 Betreft: Holland Immo Group X/Woningfonds CV «Aanhef», Bijgaand treft u aan het halfjaarbericht betreffende het tweede

Nadere informatie

SUPER WINKEL FONDS NV

SUPER WINKEL FONDS NV ANNEXUM SUPER WINKEL FONDS NV KWARTAALRAPPORTAGE Q3 2017 OKTOBER 2017 DISCLAIMER DIT DOCUMENT IS EEN INTERNE MANAGEMENTRAPPORTAGE WAAROP GEEN ACCOUNTANTSCONTROLE IS TOEGEPAST. ALHOEWEL DE IN DEZE KWARTAALRAPPORTAGE

Nadere informatie

ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011

ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011 ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011 Profiel & strategie ER Capital Vastgoedfonds BV investeert in kleinschalig commercieel vastgoed, voornamelijk in kantooren bedrijfspanden. Het

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Claude Debussylaan

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

9. Financiele aspecten

9. Financiele aspecten 9. Financiele aspecten ANNEXUM 9.1 Rendement Het beleid van het Fonds en de Beheerder is gericht op het behalen van een optimale opbrengst uit de verhuur en de verkoop van de vastgoedportefeuille. De kansen

Nadere informatie

Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting

Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting Koopgarant, dat is kopen met korting De stap van een woning huren naar een woning kopen is voor veel mensen helaas moeilijk te maken. De

Nadere informatie

Januari 2009, Case renterisico management: Analyse portefeuille rente-instrumenten en rentehedging programma

Januari 2009, Case renterisico management: Analyse portefeuille rente-instrumenten en rentehedging programma Januari 2009, Case renterisico management: Analyse portefeuille rente-instrumenten en rentehedging programma In deze case wordt uiteen gezet op welke wijze renterisico effectief kan worden beheerst door

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2014

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2014 1 Halfjaarbericht - 2014 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2014 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2014 INHOUDSOPGAVE a P Pagina

Nadere informatie

Jaarvergadering ZIB Hotel Arcen Spa CV Donderdag 12 maart 2015, uur Hotel Van der Valk te Middelburg. Agenda

Jaarvergadering ZIB Hotel Arcen Spa CV Donderdag 12 maart 2015, uur Hotel Van der Valk te Middelburg. Agenda Jaarvergadering ZIB Hotel Arcen Spa CV Donderdag 12 maart 2015, 14.00 uur Hotel Van der Valk te Middelburg Agenda 1. Opening Welkom vennoten, benoeming voorzitter, aanwijzing secretaris en behandeling

Nadere informatie

ER Capital Vastgoedfonds III BV

ER Capital Vastgoedfonds III BV ER Capital Vastgoedfonds III BV Halfjaarverslag 2010 September 2010 Profiel & strategie ER Capital Vastgoedfonds III BV heeft een pand met drie huurders te Veenendaal in haar bezit. Alle drie de huurders

Nadere informatie

Deutsche Bank. www.deutschebank.nl. Uw rentederivaat bij. Deutsche Bank

Deutsche Bank. www.deutschebank.nl. Uw rentederivaat bij. Deutsche Bank Deutsche Bank www.deutschebank.nl Uw rentederivaat bij Deutsche Bank Uw derivaat bij Deutsche Bank 1. Waarom is deze brochure belangrijk? U heeft op dit moment een rentederivaat. In deze brochure geven

Nadere informatie

Stijging woningoverdrachten

Stijging woningoverdrachten Stijging woningoverdrachten Positieve noot: meer transacties In het tweede kwartaal wisselden 34.628 woningen van eigenaar, een stijging van 17,3% ten opzichte van een jaar geleden. Op jaarbasis gaat het

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

Productwijzer. Rentederivaten ( )

Productwijzer. Rentederivaten ( ) Productwijzer Rentederivaten 6.0012.96 (08-01-2009) 1 Rentederivaten Afhankelijk van uw situatie, de marktsituatie en marktverwachtingen kan het voor u bijzonder interessant zijn (of wellicht zelfs noodzakelijk)

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst VSM

Informatiebijeenkomst VSM Informatiebijeenkomst VSM 29 juni 2015 Strikt vertrouwelijk, niet voor verdere verspreiding. Uitsluitend voor discussiedoeleinden. en fondsbegroting 8. Bijlage: Vastgoedportefeuille Pagina 2 Opening Welkom

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed V te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed V te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed V te Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni 2011

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XLI. Verslag over de periode 7 oktober 2010 tot en met 31 mei 2011

MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XLI. Verslag over de periode 7 oktober 2010 tot en met 31 mei 2011 MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XLI Verslag over de periode 7 oktober 2010 tot en met 31 mei 2011 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. Verslag van de beheerder 3 2. Balans per 31 mei 2011 8 3. Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie

Renpart Retail XIII C.V. Halfjaarverslag 2015. Het vermogen om te renderen

Renpart Retail XIII C.V. Halfjaarverslag 2015. Het vermogen om te renderen Renpart Retail XIII C.V. Halfjaarverslag 2015 Renpart Retail XIII C.V. Het vermogen om te renderen VERSLAG VAN DE BEHEREND VENNOOT Geachte participant, Hierbij bieden wij u het verslag aan over het eerste

Nadere informatie

Woningcorporaties & Renterisicomanagement

Woningcorporaties & Renterisicomanagement Aedes Corporatiedag 2012 Woningcorporaties & Renterisicomanagement Rotterdam, World Trade Center 31 mei 2012 Arjan van der Linden Tim Monten Agenda Introductie 5 minuten Renterisico en derivaten 15 minuten

Nadere informatie

WONING KOPEN MET KOOPGARANT. Koopgarant, dat is kopen met korting.

WONING KOPEN MET KOOPGARANT. Koopgarant, dat is kopen met korting. WONING KOPEN MET KOOPGARANT Koopgarant, dat is kopen met korting. De stap van een woning huren naar een woning kopen is voor veel mensen helaas moeilijk te maken. De Alliantie biedt een oplossing door

Nadere informatie

MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XXXVIII. Halfjaarbericht per 30 juni 2007

MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XXXVIII. Halfjaarbericht per 30 juni 2007 MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XXXVIII Halfjaarbericht per 30 juni 2007 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. VERSLAG VAN DE BEHEERDER 3 2. BALANS PER 30 JUNI 2007 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

Notitie Rente-instrumenten

Notitie Rente-instrumenten Notitie Rente-instrumenten Referentienummer BCS/Beverwijk Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Traditionele Methoden... 2 3 Rente-instrumenten... 3 3.1 Rentetermijncontracten... 3 3.2 Rente-opties... 4 3.3 Renteswaps...

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XI CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XI CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XI CV te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Vaste rente van 8,5% per jaar; looptijd 2 jaar Rente wordt jaarlijks achteraf uitgekeerd

VOORAANKONDIGING. Vaste rente van 8,5% per jaar; looptijd 2 jaar Rente wordt jaarlijks achteraf uitgekeerd VOORAANKONDIGING OBLIGATIELENING VOOR STUDENTENHUISVESTING DELFT Vaste rente van 8,5% per jaar; looptijd 2 jaar Rente wordt jaarlijks achteraf uitgekeerd De obligatielening van EUR 2.000.000 wordt gebruikt

Nadere informatie

KEYHOME. Ontdek het hypothecair krediet. 05/2017/nl

KEYHOME. Ontdek het hypothecair krediet. 05/2017/nl KEYHOME Ontdek het hypothecair krediet 05/2017/nl 2 1. Het hypothecair krediet bij Keytrade Bank...3 1.1. Wie mag een hypothecair krediet aangaan?...3 1.2. Voorwerp van het krediet...3 1.3. Hoeveel kunt

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2013 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Claude Debussylaan

Nadere informatie

Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds

Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds Super Winkel Fonds Aankondiging februari 2011 Super Winkel Fonds is een initiatief van Annexum Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds Beleggen in bekende winkels

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni 2012

Nadere informatie

Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw De huizenprijzen zijn tot 2008 enorm gestegen. Daardoor lijkt een koopwoning vooral voor starters onbereikbaar. Om u als kandidaat-koper te helpen,

Nadere informatie

GARANTIEFONDS 4 % VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID

GARANTIEFONDS 4 % VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID GARANTIEFONDS 4 % RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN MEERDERVOORT GARANTIEFONDS Investeren met unieke zekerheid U wilt uw vermogen op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM Data & Research 9 oktober 2014 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het derde kwartaal van 2014 een zeer sterke opwaartse

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw interesse in het Meerdervoort Garantiefonds.

Hartelijk dank voor uw interesse in het Meerdervoort Garantiefonds. Geachte heer/mevrouw, Hartelijk dank voor uw interesse in het Meerdervoort Garantiefonds. Deze map bevat uitgebreide informatie over ons exclusieve vastgoedfonds. Het Meerdervoort Garantiefonds biedt u

Nadere informatie

Renpart Retail XI C.V. Halfjaarverslag 2013. Het vermogen om te renderen

Renpart Retail XI C.V. Halfjaarverslag 2013. Het vermogen om te renderen Renpart Retail XI C.V. Halfjaarverslag 2013 Renpart Retail XI C.V. Het vermogen om te renderen VERSLAG VAN DE BEHEREND VENNOOT Geachte participant, Hierbij bieden wij u het verslag aan over het eerste

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 0,4% in het 1e kwartaal van 2008. De stijging van de prijs per m2 is met 0,7% iets hoger. De stijging

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 1,2% in het 4 e kwartaal van 2007. De stijging van de prijs per m 2 is met 0,3% veel lager. De stijging

Nadere informatie

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.3.30 verwachte wijzigingen Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning bronnen Informatieblad Woningmarkt 18.9.2012 Vragen en antwoorden over

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM Data & Research 15 januari 2015 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het vierde kwartaal van 2014 nog steeds een opwaartse

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van ZIB Cochem CV te Middelburg

Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van ZIB Cochem CV te Middelburg Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van te Middelburg Halfjaarverslag 2008, Inhoudsopgave Halfjaarverslag 1. Balans per 30 juni 2008 2. Winst- en verliesrekening 2008 3. Mutatieoverzicht eigen vermogen 4.

Nadere informatie

VA S T G O E D. KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed

VA S T G O E D. KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed VA S T G O E D Koopgarant Kopen zonder zorgen! KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed 2 Veel mensen die nu een woning huren, zouden liever een woning kopen. Maar door de snel gestegen huizenprijzen

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

MRE Montirius Real Estate BV

MRE Montirius Real Estate BV Rentebetaling per maand Couponrente 8% per jaar MRE Montirius Real Estate BV Woning Obligatie I Investeren in Nederlands vastgoed in de Randstad Montirius Real Estate BV speelt in op de kansen in de huidige

Nadere informatie

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds Beleggingsmaatschappij Grondfonds Aankondiging maart 2011 Beleggingsmaatschappij Grondfonds is een initiatief van Annexum Deze aankondiging bevat een beknopte weergave van het aanbod en kan daardoor niet

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen.

Nadere informatie

Lening 50.000 aan Rijkenvoorde Gelderland Beheer B.V.

Lening 50.000 aan Rijkenvoorde Gelderland Beheer B.V. Lening 50.000 aan Rijkenvoorde Gelderland Beheer B.V. SAMENVATTING Carolien Koenrades en Harold Huizing (stille vennoot) zijn samen indirect aandeelhouder van Rijkenvoorde Gelderland Beheer B.V. (RGB).

Nadere informatie

Een huurwoning kopen. Uw eigen huis kopen van Leystromen

Een huurwoning kopen. Uw eigen huis kopen van Leystromen Een huurwoning kopen Uw eigen huis kopen van Leystromen U huurt een woning van Leystromen, maar heeft u er wel eens aan gedacht om uw woning te kopen? Wij bieden regelmatig huurwoningen te koop aan. En

Nadere informatie

Treasury producten in KRM dossiers. Yvonne Einig Marc Leclair

Treasury producten in KRM dossiers. Yvonne Einig Marc Leclair Treasury producten in KRM dossiers Yvonne Einig Marc Leclair Waarom het onderwerp "Treasury producten in KRM dossiers"? Elsevier 25 juli 2015: "Banken bloeden steeds vaker om renteswaps" Onderzoek AFM:

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen en gebouwen

Nadere informatie

ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM

ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM WOONSTAD ROTTERDAM HEEFT DE WONING DIE JOU PAST! Koophuis? Huurhuis? Jouw huis! Bij Woonstad Rotterdam draait het vooral om jouw huis,

Nadere informatie

Vondellaan 61 Groningen

Vondellaan 61 Groningen Vondellaan 61 Groningen Heresingel 30, 9711 EV Groningen T (050) 318 03 09 E info@svdg.nl I www.svdg.nl Al onze werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door de Vereniging

Nadere informatie

INHOUD STADSKANAAL HALLUM. Pagina ALGEMENE INFORMATIE 3 PROFIEL 4

INHOUD STADSKANAAL HALLUM. Pagina ALGEMENE INFORMATIE 3 PROFIEL 4 HALFJAARVERSLAG 2008 INHOUD Pagina ALGEMENE INFORMATIE 3 PROFIEL 4 VERSLAG VAN DE BEHEERDER 5 Balans 6 Fondsvermogen 6 Winst- en verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 7 Toelichting op de balans 8 Vorderingen

Nadere informatie

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. 2007: VERDER HERSTEL RESULTATEN. - Huuropbrengst + 19,6 % (van 9,1 naar 10,8 miljoen) - Bezetting gebouw van 63% naar 81,5% - Resultaat van 8.276.000 naar 12.643.000

Nadere informatie

Rechten huurder: ongestoord gebruik van de woning, woning moet in goede staat zijn huurbedrag moet kloppen met de kwaliteit van de woning

Rechten huurder: ongestoord gebruik van de woning, woning moet in goede staat zijn huurbedrag moet kloppen met de kwaliteit van de woning Hoofdstuk 4: wonen Paragraaf 1: op kamers Huurovereenkomst: de rechten en plichten van de huurder en de verhuurder zijn hierin vastgelegd. Deze overeenkomst kan mondeling, maar is meestal schriftelijk.

Nadere informatie

FINANCIELE BIJSLUITER

FINANCIELE BIJSLUITER FINANCIELE BIJSLUITER Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Rotterdams Vastgoedfonds II CV. Over de financiële bijsluiter Voor producten als dit product is het opstellen

Nadere informatie

Beleggingsmodel Fondsen

Beleggingsmodel Fondsen Beleggingsmodel Fondsen De meest comfortabele manier van beleggen Steeds afgestemd op het actuele beursklimaat Keuze uit verschillende risico s en rendementen Gecombineerde beleggingsexpertise van ABN

Nadere informatie

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen Door de samenwerking met Direct Wonen kan Annexum particuliere beleggers de mogelijkheid bieden om in woningen te investeren. Middels uw deelname in Woningfonds Apeldoorn CV belegt u in drie woontorens

Nadere informatie

Leekster Erfpacht. een nieuwbouwhuis ook binnen úw bereik

Leekster Erfpacht. een nieuwbouwhuis ook binnen úw bereik Leekster Erfpacht een nieuwbouwhuis ook binnen úw bereik Erfpacht anno 2014 Een lange historie Erfpacht bestaat al heel lang. Het werd door zowel de oude Egyptenaren als de Romeinen gebruikt als middel

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Koopgarant Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Een koopwoning binnen handbereik Vanaf 2008 zijn de huizenprijzen flink gedaald. Daardoor is ook voor starters een koopwoning binnen

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -3,1% in het 1e kwartaal van 2009. De prijs per m2 daalt met -2,6%. De definitieve cijfers komen voor

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Regio Den Haag. Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Regio Den Haag. Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers 2012-2 / Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers pagina 1 van 5 regio Den Haag juli 2012 Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Regio Den Haag Inleiding Voor u ligt het tweede kwartaalbericht

Nadere informatie

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen. Wonen Wateringen Koopgarant Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.nl EIGEN WONING MET KORTING VIA KOOPGARANT Wonen Wateringen Koopgarant

Nadere informatie

Vind je droomhuis bij Wonen Wateringen...

Vind je droomhuis bij Wonen Wateringen... Een eigen huis nu ook voor jou betaalbaar! Vind je droomhuis bij Wonen Wateringen... Je koopt de woning en huurt de grond Starters en jonge huishoudens hebben het moeilijk op de Westlandse woningmarkt.

Nadere informatie

Hoe de banken goud verdienen aan de renteswaps die ze u verkopen

Hoe de banken goud verdienen aan de renteswaps die ze u verkopen Hoe de banken goud verdienen aan de renteswaps die ze u verkopen Stel u sluit met uw bank een (her)financieringsovereenkomst met op het oog redelijke kredietopslagen op het Euribor. Echter, de bank verplicht

Nadere informatie

De (voorgenomen) activiteiten van Beethoven Beheer BV bestaan uit het beheren van Woon- Winkel Fonds.

De (voorgenomen) activiteiten van Beethoven Beheer BV bestaan uit het beheren van Woon- Winkel Fonds. Registratiedocument Dit is het registratiedocument van Beethoven Beheer BV als beheerder van Woon-Winkel Fonds zoals bedoeld in artikel 11 Btb 2005. In dit registratiedocument zijn de gegevens opgenomen

Nadere informatie

beleid: maart 2007, versie: 2013

beleid: maart 2007, versie: 2013 Kopen van een woning beleid: maart 2007, versie: 2013 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

Sparen. Voor de actuele spaarrentes verwijzen wij u naar snsregiobank.nl. Snelsparen

Sparen. Voor de actuele spaarrentes verwijzen wij u naar snsregiobank.nl. Snelsparen Sparen Hoe meer, hoe beter Sparen Statistieken tonen elke keer weer aan dat Nederlanders voorop lopen in de wereld als het gaat om de hoogte van hun spaargeld. En terecht. Want wie wil er nu niet voorbereid

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 3e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 3e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo 3e kwartaal 2013 NVM Data & Research 10-10-2013 Gebiedsindeling: Regio 71 Eindhoven eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Best Alle plaatsen Eindhoven Alle plaatsen

Nadere informatie

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V.

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Datum 05 juni 2012 Plaats Parkhotel Rotterdam, Westersingel 70, 3015 LB Rotterdam Raad van Commissarissen Raad van Bestuur Notuliste

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 38 het Gooi. 1e kwartaal 2012

Regionale Analyse Regio 38 het Gooi. 1e kwartaal 2012 Regionale Analyse Regio 38 het Gooi 1e kwartaal 2012 NVM Data & Research 5-4-2012 Gebiedsindeling: Regio 38 het Gooi Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Baarn Alle plaatsen Eemnes Alle plaatsen Loenen Nigtevecht

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -0,3% licht in het 3 e kwartaal van 2008. De prijs per m 2 stijgt daarentegen licht met 0,3%. De prijsontwikkeling

Nadere informatie