Bijlage 3. Aanpak scholingslening gemeente Tilburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 3. Aanpak scholingslening 2015-2017 gemeente Tilburg"

Transcriptie

1 Bijlage 3. Aanpak scholingslening gemeente Tilburg In deze nota wordt een nadere toelichting gegeven op de argumentatie bij de Regeling scholingslening gemeente Tilburg en wordt tevens beschreven hoe de uitvoering van de regeling verder vorm krijgt. 1 Aanleiding en doel Eind 2014 heeft de raad de motie van D66 aangenomen om te verkennen welke mogelijkheden er zijn om een scholingslening in te voeren. Op 16 december 2014 informeerde het College de raad reeds over de mogelijkheden voor een scholingslening. Het College beoogt met de scholingslening alle inwoners van Tilburg de mogelijkheid te bieden om zich kennis en vaardigheden eigen te maken die nodig zijn om maximaal economisch zelfstandig te worden of te blijven, en daarmee te voorzien in een toekomstbestendig arbeidsaanbod. Doel De bedoeling van een scholingslening is om (her)intreders op de arbeidsmarkt die slechts beperkte eigen financiële middelen hebben en geen aanspraak kunnen maken op een studiefinanciering, de mogelijkheid te bieden om zich (voldoende) te scholen zodat zij weer op eigen kracht betaald werk kunnen vinden. Aanleiding voor de motie is de wens om de participatiegraad van de Tilburgse beroepsbevolking te vergroten, om mensen in een financieel zwakkere positie de kans te geven om hun sociaaleconomische situatie te verbeteren en om de eigen verantwoordelijkheid van mensen voor hun toekomst te benadrukken. Gedachte achter de scholingslening is dat opleiding de positie op de arbeidsmarkt van mensen met een uitkering of laag inkomen kan verbeteren. Niet alleen de persoon die gebruik maakt van de scholingslening heeft hier profijt van. Ook potentiële werkgevers hebben profiteren hiervan, evenals de gemeente Tilburg vanwege het potentieel gunstige effect op het aantal bijstandskeringen. 2 Een leven lang leren In de Wet Studievoorschot hoger onderwijs die op 20 januari 2015 door de Eerste Kamer is aangenomen is voorzien in de invoering van het Levenlanglerenkrediet. Het Levenlanglerenkrediet vindt zijn oorsprong in het onderzoeksrapport 'Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen' van de Commissie Rinnooy Kan over een leven lang leren. In dit rapport wordt het belang aangegeven van voortdurende kennis- en talentontwikkeling van de beroepsbevolking. Dit is noodzakelijk voor de versterking van het innovatievermogen en de concurrentiekracht van de Nederlandse economie. Daarnaast is het benutten en ontplooien van talent ook van belang voor het welzijn en de sociale samenhang van onze samenleving. Tegelijkertijd wordt in dit rapport gesignaleerd dat er een langjarige trend is van dalende instroom en deelname van volwassenen aan het deeltijd hoger onderwijs. "De deelname van volwassenen aan het hoger onderwijs in Nederland blijft sterk achter bij de deelname in andere vooraanstaande kenniseconomieën, terwijl ook het percentage hoger opgeleiden in de beroepsbevolking in Nederland achterblijft." Eén van de adviezen van de Commissie Rinnooy Kan is om "het collegegeldkrediet ook open te stellen voor deeltijdstudenten, omdat dit de toegankelijkheid van deeltijdopleidingen vergroot tegen relatief beperkte kosten en naar verwachting een positief effect zal hebben op de instroom van volwassenen in deeltijd hoger onderwijs." Het Levenlanglerenkrediet wordt ingevoerd per 1 september Dit krediet beoogt het opnemen van een lening voor de kosten van les- of collegegeld voor een ruimere doelgroep mogelijk te maken, namelijk:

2 deeltijdstudenten in het hoger onderwijs (bekostigd en niet-bekostigd onderwijs); studenten die een tweede studie willen volgen (ook onder de 30 jaar); studenten aan voltijd- en duaal hoger onderwijs, ook zij die 30 jaar of ouder zijn op het moment van aanvang van hun studie; studenten aan een beroepsopleidende leerweg in het mbo die 30 jaar of ouder zijn op het moment van aanvang van hun studie. Het Levenlanglerenkrediet is een generieke regeling waar mensen tot 55 jaar gebruik van kunnen maken. De grens is door het Ministerie van OCW gesteld op 55 jaar, om daarmee de gebruiker in de gelegenheid te stellen de lening terug te betalen tijdens zijn of haar werkend leven. Dit Levenlanglerenkrediet komt grotendeels overeen met de sociale leenvoorwaarden van het bestaande collegegeldkrediet binnen de studiefinanciering. Belangrijke kenmerken zijn de duur van vier jaar voor maximaal de hoogte van het les- of collegegeld, een gunstige rente en sociale leenvoorwaarden. De regeling wordt uitgevoerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het krediet kan aangewend worden vanaf het collegejaar 2017/2018. Op 3 maart heeft de Minister van Onderwijs de Tweede Kamer geïnformeerd dat het niet mogelijk is de regeling versneld in te voeren. Met invoering van het Levenlanglerenkrediet in september 2017 is het hebben van een Tilburgse variant van de scholingslening in principe niet meer nodig, omdat beiden hetzelfde beogen. De scholingslening moet daarom gezien worden als een overbrugging naar het Levenlanglerenkrediet. Om te bezien welke doelgroepen gebruik hebben gemaakt van de regeling en of het Levenlanglerenkrediet hier voldoende in blijft voorzien, zal een evaluatie van de regeling worden uitgevoerd. 3 Aanpak scholingslening Scholingslening De scholingslening wordt ingezet als een voorloper van het Levenlanglerenkrediet. De scholingslening wordt daarom ingericht als een tijdelijke regeling met sociale leenvoorwaarden, bestaand uit onder andere een laag rentepercentage van 0,5%. Door een laag rentepercentage te hanteren, worden de kosten van de lening voor de aanvrager beperkt en wordt de drempel om een opleiding te volgen aanmerkelijk verlaagd. Wens is dat de scholingslening uiteindelijk zal kunnen bijdragen aan het verhogen van de participatiegraad van onze samenleving en op de middellange termijn verminderen van de uitkeringslasten en kosten als gevolg van sociaal isolement. Gezien de omvang van deze regeling is de verwachting nog niet dat dit effect op de korte termijn al zal bijdragen aan een substantiële verandering in deze cijfers. Immers, het kan enkele jaren duren voordat mensen een opleiding hebben afgerond en voordat de opleiding kan bijdragen aan arbeidsparticipatie. Na het aflopen van deze maatregel kunnen mensen gebruik maken van het Levenlanglerenkrediet. Doelgroep De regeling wordt ingesteld als een generieke regeling bedoeld voor iedereen die middels opleiding zijn positie op de arbeidsmarkt wil en kan verbeteren. Iedereen die niet meer in aanmerking komt voor studiefinanciering kan in aanmerking komen voor de scholingslening. Op het moment van aanvraag dient de aanvrager niet ouder te zijn dan 59 jaar. We kiezen er voor om geen inkomens- of vermogenscriteria te hanteren. Met dergelijke criteria worden doelgroepen uitgesloten van deelname voor wie dit wel degelijk waardevol kan zijn. Daarnaast verhoogt dit de uitvoeringskosten en regeldruk van de regeling. Doelgroepen die onder andere gebaat zouden kunnen zijn bij de scholingslening zijn bijvoorbeeld herintreders op de arbeidsmarkt en (oudere) werkenden met een opleiding die niet meer aansluit op de arbeidsmarkt. Deze doelgroepen zijn niet af te bakenen middels het stellen van een inkomenscriterium.

3 Op dit moment zijn er geen redelijke alternatieven beschikbaar om een opleiding te financieren, afgezien van de inzet van eigen middelen. Mensen met een voldoende inkomen zouden in principe commerciële leningsfaciliteiten kunnen gebruiken in de vorm van een persoonlijke lening. Of mensen hiervoor in aanmerking komen is echter niet alleen afhankelijk van hun inkomen, maar tevens van de maandelijkse uitgaven die zij doen aan bijvoorbeeld woonlasten, kinderen of alimentatie. Voorbeelden van personen die niet of moeilijk in aanmerking komen voor een persoonlijke lening zijn: Een herintreder met een werkende partner met een bruto inkomen van en kinderen, waarvan de netto huur- of hypotheeklasten 750 of meer bedragen; Zelfstandigen met een variabel inkomen; Ondernemers die minder dan drie jaar een eigen bedrijf hebben. Conclusie is dat een ruimere doelgroep niet in aanmerking komt voor krediet voor scholing, dan op basis van het inkomen alleen verondersteld zou kunnen worden. Ander argument om geen inkomens- en vermogenscriteria te stellen is dat de kosten voor een persoonlijke lening aanzienlijk zijn. Kosten voor een lening van kunnen afhankelijk van de aflossing oplopen tot Daarmee nemen de kosten voor het volgen van een studie aanmerkelijk toe. Een opleiding van kost in werkelijkheid dan Dit verhoogt de drempel voor het volgen van een opleiding aanzienlijk. Dit alles in afweging nemend, lijkt het stellen van een inkomensgrens een te grote beperking te zijn voor het gewenste bereik van dit instrument. De leeftijd wordt begrensd op 59 jaar. Dit is hoger dan de leeftijdsgrens van het Levenlanglerenkrediet van 55 jaar. Daarmee doet dit voorstel ook een handreiking naar de oudere werknemer die middels een korte opleiding zijn positie op de arbeidsmarkt nog wil verbeteren. Het ligt dus niet in de rede dat mensen van 59 jaar nog een volledige vierjarige opleiding gaan volgen om zo hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Deze regeling zal uiterlijk 1 april 2017 worden geëvalueerd. Deze evaluatie heeft tot doel om inzicht te krijgen in de doelgroepen die gebruik hebben gemaakt van de regeling. De uitkomst van deze evaluatie kan tevens benut worden om te bezien of het wenselijk is een Tilburgse aanvulling op het Levenlanglerenkrediet te houden voor de doelgroep van 55 tot en met 59 jaar. NB: Aanvragers dienen er rekening mee te houden dat zij alleen in aanmerking komen voor het wettelijk vastgelegde collegegeldtarief, indien zij niet eerder een opleiding op vergelijkbaar niveau hebben gevolgd. Iemand die bijvoorbeeld een bachelor opleiding wil volgen, terwijl hij of zij al een bachelor heeft behaald, zal instellingscollegegeld moeten betalen in plaats van wettelijk collegegeld. Vaak is dit aanzienlijk hoger. De hoogte van de scholingslening is daarvoor niet toereikend. Daarom is dit instrument met name geschikt voor mensen die een opleiding willen volgen op een hoger opleidingsniveau dan zij nu hebben. Voorwaarden Voor de scholingslening gelden de volgende voorwaarden: Het maximaal leenbedrag voor de totale opleiding bedraagt Het leenbedrag wordt vastgesteld op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Deelnemers komen niet in aanmerking voor andere regelingen (zoals studiefinanciering, collegegeldkrediet) die voor een opleiding aangewend kunnen worden. Indien aanvragers over een uitkering beschikken, dienen zij goedkeuring te hebben van hun uitkeringsinstantie voor het volgen van een opleiding. De regeling heeft een looptijd tot en met augustus Indien een aanvraag wordt gedaan voor een meerjarige opleiding, wordt de lening enkel verstrekt voor de lesgeld- of collegegeldperiode

4 tot en met augustus Met ingang van september 2017 kunnen mensen aanspraak maken op het Levenlanglerenkrediet dat wordt aangeboden door de Dienst Uitvoering Onderwijs. De lening wordt toegekend voor de totale periode, onder voorbehoud van aanlevering van de definitieve factuur. Uitkering vindt plaats per lesgeld / collegegeldperiode. De lening wordt verstrekt tegen een gunstige rente van 0,5%. Dit komt bij een leenbedrag van neer op 12 per maand en na aflossing aflopend. Terugbetaling vindt plaats in 60 maandelijkse termijnen. Bij een leenbedrag van is dat 67 per maand exclusief rente. De gemeente Tilburg kan bij mensen met een laag inkomen besluiten om 50% van de lening kwijt te schelden als de helft is afgelost en het diploma is behaald. Dit is bedoeld als stimulans om gebruik te maken van de lening en de opleiding te voltooien. Leningen worden verstrekt tot het door de raad ter beschikking gestelde budget van Voor de lening geldt het 'wie het eerst komt, het eerst maalt'-principe. Gebaseerd op ervaringen van andere gemeenten en rekening houdend met de ruimere voorwaarden ligt het in de lijn der verwachting dat dit toereikend is voor de omvang van de groep die hier gebruik van zou willen maken. Voorwaarde is dat de opleiding voldoende arbeidsmarktperspectief biedt aan de deelnemers. Aanvragers worden tevens getoetst op geschiktheid in een intake- en loopbaangesprek. Deelnemers dienen bij machte te zijn om de lening terug te betalen. Daarom worden aanvragers onderworpen aan een toets bij het Bureau Krediet Registratie. Deelnemers dienen zowel bij start als na afloop mee te werken aan monitoring, middels het invullen van een vragenlijst. 4 Uitvoering Uitvoering van de lening vindt plaats door de gemeente Tilburg (Werk en Inkomen). Het Leerwerkloket wordt gevraagd om een advies te geven voor het verstrekken van de lening, op basis van een intakegesprek dat tevens dienst doet als loopbaangesprek. Scholingslening en het Leerwerkloket De scholingslening biedt de kans om een koppeling te maken met de doelen van het Leerwerkloket. Een leven lang leren is ook het uitgangspunt van het Leerwerkloket. Bij aanvraag van de scholingslening ontstaat een kansrijk moment om mensen niet alleen te toetsen op de voorwaarden van de lening, maar tevens advies te kunnen geven over de kansen op de arbeidsmarkt in relatie tot de gewenste opleiding. Vanwege deze koppeling van doelen, zal het Leerwerkloket verantwoordelijk worden voor de toetsing van de aanvragers van de scholingslening. Doelstelling van het Leerwerkloket is om de leercultuur bij bedrijven en inwoners te bevorderen. Niet alleen rechtstreeks, maar ook als expertteam voor professionals in de eerste lijn. Het Leerwerkloket heeft expertise in huis om een inhoudelijk toets gesprek en een test te kunnen aanbieden aan inwoners van Tilburg in brede zin (werkenden/niet werkenden). Hiermee kan de keuze voor een opleiding voorzien worden van een arbeidsmarktrelevantie toets en kan gekeken worden naar de geschiktheid van de scholing voor de betrokkene. Middels deze toets wordt de investering voor de betrokkene minder riskant en wordt geborgd dat de lening wordt aangewend om de positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Vanwege deze meer algemene functie op het gebied van leren en werken en de verbinding met leven lang leren is dit een logische plek voor een toets van aanvragers van de scholingslening. De Scholingslening wordt daarmee een extra dienst die wordt aangeboden door het Leerwerkloket. De implementatie kent de volgende stappen: 1. het bereiken van de doelgroepen middels communicatie en informatie 2. intake en toets van aanvragers

5 3. verstrekken van leningen 4. innen van terugbetaling 5. monitoring en evaluatie 1. Het bereiken van de doelgroepen middels communicatie en informatie De scholingslening wordt op verschillende manieren onder de aandacht gebracht. 1.1 Algemene informatie zal te vinden zijn op de website van de gemeente Tilburg, het UWV en onderwijsinstellingen. Daarnaast worden verschillende partners in de stad gevraagd hier tevens naar te verwijzen op hun website. 1.2 Er zal een folder worden gedrukt en ter beschikking gesteld aan betrokken partijen, waaronder UWV, Werkplein, Leerwerkloket, mbo, hbo en universiteiten. 1.3 De scholingslening wordt opgenomen in de reguliere begeleiding van mensen met een uitkering / laag inkomen, daar waar dat kansrijk kan zijn. Onder andere Werk en Inkomen en het UWV hebben contact met mensen met een uitkering. Zij begeleiden mensen bij het verbeteren van hun inkomensen arbeidsmarktpositie. Het wijzen op het bestaan van de scholingslening en de mogelijkheid een opleiding te volgen om zo de positie op de arbeidsmarkt te versterken wordt onderdeel van de reguliere begeleidingsgesprekken. 2. Indienen van de aanvraag en toets van de aanvrager 2.1 Geïnteresseerden kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente Tilburg. De aanvrager wordt getoetst op leeftijd, of hij/zij ingeschreven is in de gemeente Tilburg en op kredietwaardigheid Het Leerwerkloket toetst de aanvrager op geschiktheid en adviseert over de loopbaan. Tijdens deze intake worden aanvragers getoetst op de criteria: motivatie, studievaardigheden en commitment. Het Leerwerkloket toetst de aanvraag tevens op de voorwaarden van de regeling: toets arbeidsmarktrelevantie van de opleiding erkende opleiding komt niet in aanmerking voor studiefinanciering of kan nog maar te beperkt aanspraak maken op studiefinanciering in relatie tot de gewenste opleiding 3. Verstrekken van de lening Op basis van de uitkomst van de intake en toets, zal het Leerwerkloket de gemeente Tilburg adviseren over het verstrekken van de lening. De lening wordt verstrekt, onder voorbehoud van definitieve inschrijving van de aanvrager voor de opleiding en de totale factuur. In specifieke gevallen kan worden besloten om het les- of collegegeld direct te voldoen aan de betreffende onderwijsinstelling. De aanvrager dient een formeel bewijs van inschrijving en factuur aan te leveren, waarna de lening definitief wordt vastgesteld. 4. Innen van de terugbetaling Bij wanbetaling kan besloten worden over te gaan tot incasso. Aangezien doel is ook mensen met een laag inkomen te bereiken, bestaat er een risico dat kosten gemaakt moeten worden voor vordering van de terugbetaling van rente en aflossing. 5. Monitoring en evaluatie Om te toetsen wat het effect is van de maatregel en welke doelgroep wordt bereikt zal deelnemers zowel vooraf als achteraf een aantal vragen worden voorgelegd. Daarnaast wordt gemonitord bij mensen met een uitkering of zij na verloop van tijd een baan hebben kunnen vinden. De evaluatie wordt uiterlijk 1 april 2017 uitgevoerd, zodat bezien kan worden of met invoering van het Levenlanglerenkrediet het wenselijk is om bijvoorbeeld een regeling te houden voor de oudere werknemer boven 55 jaar.

6 5 Financiën Bij een krediet van kunnen minimaal 100 leningen worden verstrekt van maximaal Omdat het leningen zijn komt het geld van de leningen in een periode van 5 jaar weer terug. De kosten worden geraamd op maximaal voor de totale looptijd. Kosten voor de implementatie bestaan uit: Uitvoeringskosten Verleende rentekorting Het eventueel kwijt schelden van de helft van de waarde van de lening voor mensen met een laag inkomen. Daarnaast is er een risico dat een deel van de leningen niet teruggevorderd kan worden. Raming van de maximale kosten voor de totale looptijd: Kosten Communicatie en informatie (folder) ,00 Intakegesprekken door Leerwerkloket (inclusief afwijzingen) ,00 Uitvoeringskosten van de regeling, waaronder toets pm kredietwaardigheid Incasso 8.000,00 Monitoring 5.000,00 Rentekorting van 3% over maximaal 100 verstrekte leningen ,00 Raming 20 keer kwijtschelden van leningen voor 50% ,00 Totale kosten ,00

Welkom bij DUO. Johannes Bos Servicekantoor Enschede

Welkom bij DUO. Johannes Bos Servicekantoor Enschede Welkom bij DUO Johannes Bos Servicekantoor Enschede Onderwerpen 1. Hervorming studiefinanciering 2. Vereenvoudigingen 3 OV kaart/studentenreisproduct Hervorming studiefinanciering Basisbeurs wordt lening

Nadere informatie

Aanvragen en wijzigen Levenlanglerenkrediet

Aanvragen en wijzigen Levenlanglerenkrediet 1 Uw gegevens Lees de toelichting Aanvragen en wijzigen Levenlanglerenkrediet Dit formulier Gebruik dit formulier als u levenlanglerenkrediet aan wilt vragen en u niet (meer) in aanmerking komt voor reguliere

Nadere informatie

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen 19 JUNI 2014 Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen van de bestaande situatie Flexibilisering

Nadere informatie

2 Aflossing studieschuld bij leenstelsel

2 Aflossing studieschuld bij leenstelsel CPB Notitie Aan: Ministerie OCW Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070)3383 380 I www.cpb.nl Contactpersoon Marcel Lever Datum: 7 juni 2013 Betreft: Aflossing studieschuld

Nadere informatie

Aflossing studieschuld bij sociaal leenstelsel Uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Aflossing studieschuld bij sociaal leenstelsel Uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap CPB Notitie 7 juni 2013 Aflossing studieschuld bij sociaal leenstelsel Uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. CPB Notitie Aan: Ministerie OCW Centraal Planbureau

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL. Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 9-12-2014 B en W-besluit nr.: 14.1115 Naam programma: Werk en inkomen Onderwerp: Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet 2015 Aanleiding: Bij de

Nadere informatie

Prospectus Internet Voordeel Krediet

Prospectus Internet Voordeel Krediet Prospectus Internet Voordeel Krediet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële

Nadere informatie

Prospectus Studentenlimiet

Prospectus Studentenlimiet Prospectus Studentenlimiet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015 De raad van de gemeente Renkum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) De Raad van de gemeente Ede, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Ede d.d. 11 november, gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet; gezien het advies van de

Nadere informatie

2 Voorlichting Examenklassen

2 Voorlichting Examenklassen Welkom bij DUO 2 Voorlichting Examenklassen Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden Studiefinanciering of eerst tegemoetkoming scholieren? - Kwartaalinstroom:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorstel om te besluiten>> Wij stellen voor de Verordening individuele studietoeslag gemeente Mook en Middelaar 2015 vast te stellen.

Raadsvoorstel. Voorstel om te besluiten>> Wij stellen voor de Verordening individuele studietoeslag gemeente Mook en Middelaar 2015 vast te stellen. Agendapuntnummer: 5 Documentnummer: 2015/2079 Raadsvergadering d.d.: 2 juli 2015 Raadscommissie: Samenleving Commissie d.d.: 18 juni 2015 Programma: Onderwerp: Verordening individuele studietoeslag gemeente

Nadere informatie

Prospectus Privélimiet Plus

Prospectus Privélimiet Plus Prospectus Privélimiet Plus De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag gemeente Westland 2015

Verordening individuele studietoeslag gemeente Westland 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Westland. Nr. 41807 15 mei 2015 Verordening individuele studietoeslag gemeente Westland 2015 De raad van de gemeente Westland; Gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Subsidieregeling tweede graden hbo en wo Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van... (datum), nr. HO&S/2010/228578, houdende subsidiëring van tweede bachelor- en mastergraden

Nadere informatie

STUDIEFINANCIERING. Fonds. Studiefinanciering. Suriname. Fonds Studiefinanciering. Studeren is investeren in jezelf! in Suriname

STUDIEFINANCIERING. Fonds. Studiefinanciering. Suriname. Fonds Studiefinanciering. Studeren is investeren in jezelf! in Suriname Waar 1 kan ik terecht voor meer informatie? Voor meer informatie over studiefinanciering in Suriname, kan je onze website bezoeken: Website: www.fss.sr Ook kan je terecht bij: Fonds De Nationale Ontwikkelingsbank

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs www.duo.nl Wet en regelgeving Tegemoetkoming scholieren Studiefinanciering beroepsonderwijs en hoger onderwijs Tegemoetkoming scholieren (kwartaal

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs www.duo.nl Wet en regelgeving Tegemoetkoming scholieren Studiefinanciering beroepsonderwijs en hoger onderwijs Tegemoetkoming scholieren (kwartaal

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet ISD Bollenstreek 2015 BESLUIT

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet ISD Bollenstreek 2015 BESLUIT De raad van de gemeente, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek van dd. gelet op de gemeenschappelijke regeling van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek; overwegende

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag gemeente Midden- Delfland 2015

Verordening individuele studietoeslag gemeente Midden- Delfland 2015 Registratienummer : 2015-01529 / 15Z.000271 Onderwerp : Verordening individuele studietoeslag Verordening individuele studietoeslag gemeente Midden- Delfland 2015 Inwonerszaken februari 2015 *2015-01529*

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs Varsha Mahabier www.duo.nl Wet en regelgeving Tegemoetkoming scholieren Studiefinanciering hoger onderwijs Tegemoetkoming scholieren (kwartaal ná

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Gemeente Leidschendam-Voorburg 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Gemeente Leidschendam-Voorburg 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Gemeente Leidschendam-Voorburg 2015 De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg; gelezen het voorstel van het college; gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

Norm studiefonds. Alleenstaanden 16.771,= 16.872,= 14.060,= Gehuwden/samenwonenden 22.227,= 22.360,= 18.633,= zonder kinderen

Norm studiefonds. Alleenstaanden 16.771,= 16.872,= 14.060,= Gehuwden/samenwonenden 22.227,= 22.360,= 18.633,= zonder kinderen en Stichting Groninger Studiefonds 2016/2017 Het Studiefonds verstrekt alleen bijdragen aan inwoners van de provincie Groningen behalve aan inwoners van de gemeente Groningen en de gemeente Leek. Uitzondering:

Nadere informatie

Regeling Bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht

Regeling Bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht Regeling Bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht Art. 7.51 en art. 7.51h van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015 De raad van de gemeente De Marne; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2015; gezien de adviezen van de stichting

Nadere informatie

Toelichting. Algemeen. Verbeteren positie arbeidsmarkt arbeidsgehandicapten

Toelichting. Algemeen. Verbeteren positie arbeidsmarkt arbeidsgehandicapten Toelichting Algemeen De invoeringswet Participatiewet introduceert een studieregeling in de Participatiewet: de individuele studietoeslag. Hiermee krijgt het college de mogelijkheid mensen, van wie is

Nadere informatie

"VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG 2015".

VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG 2015. De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van het college van 2 december 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet; b e s l u i t : vast te stellen de "VERORDENING

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Raadsbesluit De raad van de gemeente Houten ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 april ; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; gelet op artikel 4, tweede lid en

Nadere informatie

Normen Stichting Groninger Studiefonds 2015/2016

Normen Stichting Groninger Studiefonds 2015/2016 Normen Stichting Groninger Studiefonds 2015/2016 Het Studiefonds verstrekt alleen bijdragen aan inwoners van de provincie Groningen behalve aan inwoners van de gemeente Groningen en de gemeente Leek. Uitzondering:

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie voorbeelden

Nadere informatie

Vastgestelde verordening - Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015

Vastgestelde verordening - Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 19-12-2014 Nummer gemeenteblad: 0355 Vastgestelde verordening - Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 035 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het

Nadere informatie

Prospectus Sociaal Krediet 2014

Prospectus Sociaal Krediet 2014 5 informatie Prospectus Sociaal Krediet 2014 Algemeen De prospectus Sociaal Krediet geeft u inzicht in de werkwijze van de gemeente Zwolle bij het verstrekken van een persoonlijke lening.. Persoonlijke

Nadere informatie

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Castricum 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Castricum 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Castricum 2015 De raad van de gemeente Castricum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014 [nummer]; gelet

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI) gezien het voorstel van het Dagelijks

Nadere informatie

Praktijkrichtlijn Inkomenstoets Woningwet 2015

Praktijkrichtlijn Inkomenstoets Woningwet 2015 Praktijkrichtlijn inzake de uitvoering van Woningwet 2015, het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 en de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015. Utrecht, 10 februari 2016

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

Verordening. individuele studietoeslag. gemeente Borsele 2015

Verordening. individuele studietoeslag. gemeente Borsele 2015 Verordening individuele studietoeslag gemeente Borsele 2015 1 De raad van de gemeente Borsele; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014, gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag gemeente Stein

Verordening individuele studietoeslag gemeente Stein Verordening individuele studietoeslag gemeente Stein De raad van de gemeente Stein; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Stein; gelet op artikel 8, eerste lid onderdeel c, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag 2015

Verordening individuele studietoeslag 2015 De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c van de Participatiewet, gelet op artikel 36b, eerste

Nadere informatie

Modelverordening individuele studietoeslag Participatiewet versie 2

Modelverordening individuele studietoeslag Participatiewet versie 2 Modelverordening individuele studietoeslag Participatiewet versie 2 Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of [iets] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 2. - [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld

Nadere informatie

*Z03761839F6* Verordening individuele studietoeslag gemeente Goeree-Overflakkee

*Z03761839F6* Verordening individuele studietoeslag gemeente Goeree-Overflakkee *Z03761839F6* Registratienummer: Z -13-03431 / 29210 Verordening individuele studietoeslag gemeente Goeree-Overflakkee De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag ISWI.

Verordening individuele studietoeslag ISWI. Verordening individuele studietoeslag ISWI. Het Algemeen Bestuur van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen (ISWI) gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 17 november 2014

Nadere informatie

2 Voorlichting Examenklassen

2 Voorlichting Examenklassen Welkom bij DUO 2 Voorlichting Examenklassen Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden Studiefinanciering of eerst tegemoetkoming scholieren? - Kwartaalinstroom:

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Beuningen 2015.

besluit vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Beuningen 2015. GEMEENTE... v.- '^ļt~- LEUNINGEN Onderwerp Registratienummer Registratiecode Auteur Status Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet Beuningen 2015 atl4003477 IIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Nadere informatie

De kosten van het studeren

De kosten van het studeren Technische Universiteit Delft & Dienst Uitvoering Onderwijs De kosten van het studeren John Stals (studentendecaan TU Delft) en Guus Rikhof (DUO) 17-1-2011 Delft University of Technology Challenge the

Nadere informatie

Volgnummer : 52 Kenmerk : sector samenleving Onderwerp : Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015

Volgnummer : 52 Kenmerk : sector samenleving Onderwerp : Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 Volgnummer : 52 Kenmerk : sector samenleving Onderwerp : Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 De raad van de gemeente Brielle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verordening. Individuele Studietoeslag Scherpenzeel 2015

Verordening. Individuele Studietoeslag Scherpenzeel 2015 Verordening Individuele Studietoeslag Scherpenzeel 2015 citeertitel: Verordening Individuele Studietoeslag Scherpenzeel 2015 vastgesteld bij besluit van Verordening Individuele Studietoeslag Scherpenzeel

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 gemeente Midden-Drenthe 1

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 gemeente Midden-Drenthe 1 De raad van de gemeente Midden-Drenthe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 8 eerste lid, aanhef en onder c, en artikel 8 derde lid van de Participatiewet;

Nadere informatie

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden Welkom bij DUO Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden of eerst tegemoetkoming scholieren? - Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober Voorbeeld:

Nadere informatie

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden of eerst tegemoetkoming scholieren? - Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober Voorbeeld: 2015 2016

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; *CONCEPT* CONCEPT Onderwerp Onderwerp_Corsa VERORDENING Nieuw_wijziging_intrekking Dossiercode Documentsoort De Raad van de gemeente Uden; overwegende dat het noodzakelijk is om bij verordening regels

Nadere informatie

gelet op artikel 8 eerste lid onderdeel c van de Participatiewet en artikel 7 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling 2010 ISD Noordoost;

gelet op artikel 8 eerste lid onderdeel c van de Participatiewet en artikel 7 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling 2010 ISD Noordoost; Gemeente Appingedam Raadsbesluit De raad van de gemeente Appingedam; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 november 2014; gelet op artikel 8 eerste lid onderdeel c

Nadere informatie

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studievoorschot, de nieuwe studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studievoorschot, de nieuwe studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden Welkom bij DUO Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studievoorschot, de nieuwe studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden ' of eerst tegemoetkoming scholieren? Afhankelijk van leeftijd en studie!

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Gemeente Gennep gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2014;

Verordening individuele studietoeslag Gemeente Gennep gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2014; Verordening individuele studietoeslag Gemeente Gennep 2015 De Raad van de Gemeente Gennep; gelet op de artikelen 8a, eerste lid, onder c, van de Participatiewet; gelezen het voorstel van burgemeester en

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag gemeente Doetinchem 2015

Verordening individuele studietoeslag gemeente Doetinchem 2015 Verordening individuele studietoeslag gemeente Doetinchem 2015 De raad van de gemeente Doetinchem; gezien het advies van de sociale raad; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee )

Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee ) Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee 2016-2019 ) Economische kerngetallen uit de begroting (kerntaak 5: Regionale Economie) Er zijn 3 kerngetallen

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag gemeente Stein 2015

Verordening individuele studietoeslag gemeente Stein 2015 Verordening individuele studietoeslag gemeente Stein 2015 De raad van de gemeente Stein; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Stein; gelet op artikel 8, eerste lid onderdeel c, van de

Nadere informatie

Studiekosten en studievoorschot (leenstelsel)

Studiekosten en studievoorschot (leenstelsel) Studiekosten en studievoorschot (leenstelsel) Dit boekje bevat informatie van de kosten voor studiejaar 2016-2017. Je vindt ook informatie over de financiering van je studie d.m.v. het leenstelsel. 201603

Nadere informatie

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders Wijzigingen Student Dit formulier Dit formulier is voor studenten die studiefinanciering ontvangen of weer willen ontvangen en een wijziging willen doorgeven. Je hoeft alleen de vragen op het formulier

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 199 Wijziging van de Les- en cursusgeldwet, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet studiefinanciering 2000 in verband

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 07/15 Onderwerp : Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet

Sector : I Nr. : 07/15 Onderwerp : Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 07/15 Onderwerp : Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Ferwert, 30 maart 2015 Aanleiding De Invoeringswet Participatiewet introduceert

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015

Verordening individuele studietoeslag Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Verordening individuele studietoeslag Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG..

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG.. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

gelet op artikel 108, tweede lid jo. artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, Verordening individuele studietoeslag gemeente Heerenveen 2015

gelet op artikel 108, tweede lid jo. artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, Verordening individuele studietoeslag gemeente Heerenveen 2015 De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van (datum); gelet op artikel 108, tweede lid jo. artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, gelet op artikel 8,

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag 2016

Verordening individuele studietoeslag 2016 Verordening individuele studietoeslag 2016 10-03-2016 Verordening individuele studietoeslag De raad van de gemeente Montferland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, met

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele studietoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele studietoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Take-off: een introductie

Take-off: een introductie Take-off: een introductie Valorisation Grant vs Take-off Voorheen: VG fase I max. 25.000,- euro subsidie haalbaarheidsstudie/marktverkenning aanvrager universiteit VG fase II max. 200.000,- euro subsidie

Nadere informatie

Regeling collegegeld

Regeling collegegeld Regeling collegegeld 2012-2013 Status: Vastgesteld door CvB met positief advies CMR d.d. 23 september 2011 over beleid ten aanzien van instellingscollegegeld. Wijzigingen als gevolg van wettelijke besluitvorming

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag 2015 GR Ferm Werk

Verordening individuele studietoeslag 2015 GR Ferm Werk Verordening individuele studietoeslag 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk - gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 december 2014; - gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs Telefoon: 050-5997755 9.00 17.00 uur Internet: www.duo.nl Servicekantoor Eindhoven Clausplein 6 5611 XP Eindhoven Wet en regelgeving Tegemoetkoming

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 11 december 2014

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 11 december 2014 Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 11 december 2014 Onderwerp: Verordening individuele studietoeslag De raad van de gemeente Leiderdorp; gelezen het voorstel van 9 december

Nadere informatie

Nota van B&W. Inzet participatiebudget voor jongeren

Nota van B&W. Inzet participatiebudget voor jongeren gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Inzet participatiebudget voor jongeren Portefeuillehouder S. Bak1J.C.W. Nederstigt Coliegevergadering 19 oktober 201 0 Inlichtingen Jessica van Teeffelen

Nadere informatie

Welkom bij de presentatie van DUO. Hanno Snelders Servicekantoor Nijmegen

Welkom bij de presentatie van DUO. Hanno Snelders Servicekantoor Nijmegen Welkom bij de presentatie van DUO Hanno Snelders Servicekantoor Nijmegen programma 1. Tegemoetkoming scholieren (vanaf 18 jaar) 2. Studiefinanciering Hoger Onderwijs 3. Geld aanvragen + Aanmelden Hoger

Nadere informatie

STUDIEFINANCIERING. Fonds. Studiefinanciering. Suriname. Studiefinanciering. Studeren is investeren in jezelf! in Suriname

STUDIEFINANCIERING. Fonds. Studiefinanciering. Suriname. Studiefinanciering. Studeren is investeren in jezelf! in Suriname Waar 1 kan ik terecht voor meer informatie? Voor meer informatie over studiefinanciering in Suriname, kun je onze website bezoeken: Website: www.fss.sr Ook kun je terecht bij: Fonds Studiefinanciering

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG GEMEENTEN HOOGEZAND-SAPPEMEER, SLOCHTEREN EN MENTERWOLDE

VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG GEMEENTEN HOOGEZAND-SAPPEMEER, SLOCHTEREN EN MENTERWOLDE VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG GEMEENTEN HOOGEZAND-SAPPEMEER, SLOCHTEREN EN MENTERWOLDE Doel Een financiële inkomensondersteuning bieden aan studenten met een arbeidsbeperking zodat zij in staat

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag

Verordening individuele studietoeslag Gemeenteblad 546 Verordening individuele studietoeslag Gemeente Voorst november 2014-1 - Verordening individuele studietoeslag De raad van de gemeente Voorst; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014;

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; gemeente Overbetuwe Onderwerp: Verordening individuele studietoeslag O Ons kenmerk: 14RB000154 Nr. 8e De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 4

Nadere informatie

1. Wanneer kan ik een aanvraag voor een cross-over kwalificatie indienen?

1. Wanneer kan ik een aanvraag voor een cross-over kwalificatie indienen? Meestgestelde vragen experiment cross-overs in het mbo. 21-03-2016 1. Wanneer kan ik een aanvraag voor een cross-over kwalificatie indienen? Een aanvraag kan voor het eerst worden ingediend vanaf 1 augustus

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Venray 2017

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Venray 2017 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Venray 2017 De Raad van de gemeente Venray; gelet op artikel 8, eerste lid, onder c, van de Participatiewet; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Recht op individuele studietoeslag

Recht op individuele studietoeslag De raad van de gemeente Wierden, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op artikel 8 lid 1 aanhef en onderdeel c en lid 3 Participatiewet; besluit vast te stellen

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag gemeente Haarlem.

vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag gemeente Haarlem. Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Haarlem (versie 28-08-2014) De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; Verordening individuele studietoeslag Westerveld 2015 De raad van de gemeente Westerveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Buren

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Buren GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Buren. Nr. 75332 16 december 2014 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Buren Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die

Nadere informatie

Cluster : samenleving Nummer : 10 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 12 mei 2015

Cluster : samenleving Nummer : 10 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 12 mei 2015 Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 10 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 12 mei 2015 Onderwerp Inleiding : Verordening individuele studietoeslag gemeente Ameland 2015 De Invoeringswet

Nadere informatie

Prospectus Persoonlijke Lening

Prospectus Persoonlijke Lening Prospectus Persoonlijke Lening Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een persoonlijke lening? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee

Nadere informatie

Gemeente Sint Anthonis

Gemeente Sint Anthonis Gemeente Sint Anthonis Onderwerp: Vaststelling van de Verordening individuele studietoeslag 2015. Nummer:. De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2015, nummer ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2015, nummer ; ( Leusden Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Leusden De raad van Leusden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2015, nummer 250068; vindt het nodig dat er

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014; Onderwerp: Verordening individuele studietoeslag Asten 2015 Dagtekening: 16 december 2014 nummer: 14.12.05 De raad van de gemeente Asten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 januari 2015.

Onderwerp : Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 januari 2015. Vergadering d.d. : 10 februari 2015 Agendapunt : Verordeningen Participatiewet 2015 Registratienummer : 12C Onderwerp : Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 De raad van de gemeente

Nadere informatie

REGELS STATUSTOEKENNING SUBSIDIE VRAAGFINANCIERING 2018

REGELS STATUSTOEKENNING SUBSIDIE VRAAGFINANCIERING 2018 REGELS STATUSTOEKENNING SUBSIDIE VRAAGFINANCIERING 2018 De regels voor het bepalen van de bekostigingsstatus van een inschrijving en graadverlening in het kader van het experiment vraagfinanciering, conform

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Lingewaard 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Lingewaard 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Lingewaard 2015 Raadsbesluit 4 december 2014 Naam opsteller M. Huberts Datum vaststelling 4 december 2014 Afdeling Dienstverlening Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 012 Leven Lang Leren Nr. 52 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie