EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND Y-ACC-USD 31 JANUARI 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND Y-ACC-USD 31 JANUARI 2015"

Transcriptie

1 pro.nl.xx lu pdf EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND YACCUSD 1 JANUARI 215 Benadering en stijl Het fonds belegt hoofdzakelijk in staatspapier van opkomende markten dat in plaatselijke valuta's luidt. De beheerder beschikt ook over een zekere flexibiliteit om te beleggen in outofindex strategieën, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, opkomende schuld in plaatselijke valuta's en bedrijfsleningen van opkomende markten teneinde een hoger rendement te behalen, met inachtneming van de beleggingsdoelstelling. Het fonds wordt beheerd volgens de actieve beleggingsfilosofie en de beleggingsaanpak voor vastrentende activa van Fidelity. Het team voor schuldpapier van opkomende markten maakt gebruik van verschillende intern ontwikkelde kwantitatieve instrumenten om de specifieke informatie over opkomende markten te filteren. Deze gegevens worden toegepast op de landen volgens hun potentiële beleggingsaantrekkelijkheid. Het portefeuillebeheerteam voert ook kwalitatief onderzoek uit van de staatsschuldmarkten, wat bijdraagt tot de beleggingsbeslissingen van het team en de kwaliteit ervan. Kenmerken van het fonds Introductiedatum: Portefeuillebeheerder: Steve Ellis Aangesteld voor het fonds: Jaren bij Fidelity: omvang: $ 7m Referentievaluta fonds: Amerikaanse dollar (USD) Domicilie fonds: Luxemburg Juridische structuur fonds: SICAV Beheermaatschappij: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Kapitaalgarantie: Nee Doelstellingen en beleggingsbeleid Streeft naar inkomsten en kapitaalgroei. Ten minste 7% belegd in obligaties van en onder beleggingskwaliteit uit wereldwijde opkomende markten en contanten die luiden in plaatselijke valuta's. Het fonds kan ook beleggen in obligaties uit wereldwijde opkomende markten die niet luiden in een plaatselijke valuta. Opkomende markten zijn onder meer LatijnsAmerika, ZuidoostAzië, Afrika, OostEuropa (inclusief Rusland) en het MiddenOosten, maar er kan ook in andere regio's worden belegd. Tot 25% van het fondsvermogen kan worden belegd in bedrijfsobligaties van emittenten uit opkomende markten. Is vrij om te beleggen buiten de voornaamste regio's, marktsegmenten, sectoren en activaklassen van het fonds. Er kan worden belegd in obligaties die zijn uitgegeven in andere valuta s dan de referentievaluta van het fonds. De valutablootstelling kan worden afgedekt, bijvoorbeeld door valutatermijncontracten. De referentievaluta is de valuta die gebruikt wordt voor rapportering en kan verschillen van de handelsvaluta. Kan beleggen in obligaties uitgegeven door overheden, ondernemingen en andere instanties. Kan gebruikmaken van derivaten om risico's te beperken, kosten te verlagen of om extra kapitaal of inkomsten te genereren, in overeenstemming met het risicoprofiel van het fonds. Het fonds is vrij in het nemen van beleggingsbeslissingen binnen zijn doelstellingen en beleggingsbeleid. Inkomsten worden gekapitaliseerd in de aandelenprijs. Aandelen kunnen gewoonlijk op elke werkdag van het fonds worden gekocht en verkocht. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun aandelen in het fonds binnen 5 jaar te verkopen. Een belegging in dit fonds dient te worden beschouwd als een langetermijnbelegging. Feiten over de aandelencategorieën Er kunnen nog andere share classes beschikbaar zijn. In het Prospectus vindt u hierover meer details. Introductiedatum: NVWkoers in valuta aandelenklasse: 8,48 ISIN: LU SEDOL: B8GPLF6 WKN: A1T6QD Bloomberg: FFEMYAU LX Sluiting van de handel: 17: Britse tijd (of 18: CentraalEuropese tijd) Uitkeringsfrequentie: Geen uitkering Kosten ten laste van inkomsten of kapitaal: Inkomsten Cijfer voor de lopende kosten per jaar: 1,2% (.4.14) Het OCF houdt rekening met jaarlijkse beheerkosten per jaar:,6% Risico en opbrengstprofiel van de aandelencategorie Deze risicoindicator is overgenomen uit het document met essentiële beleggersinformatie aan het einde van de betrokken maand. Omdat hij kan worden bijgewerkt tijdens een maand, verwijzen wij naar het document met essentiële beleggersinformatie voor de meest recente gegevens. Belangrijke informatie Wij raden u aan om de Essentiële Beleggersinformatie te lezen alvorens te besluiten tot enige belegging.detail over waar u de Essentiële Beleggersinformatie kunt vinden vindt u onderaan deze factsheet. De waarde van beleggingen en de eruit voortvloeiende inkomsten kunnen schommelen, en beleggers lopen het risico hun inleg niet (volledig) terug te krijgen. Als de eigen valuta van een belegger verschilt van de valuta van de fondsbeleggingen, kan het fondsrendement worden beïnvloed door schommelingen in de wisselkoersen. Het gebruik van financiële derivaten kan leiden tot grotere winsten of verliezen in het fonds. Beleggingen in opkomende markten kunnen volatieler zijn dan die in meer ontwikkelde markten. Een gebrek aan liquiditeit op deze markten kan de beleggingen moeilijker te verhandelen maken en kan de prijs beïnvloeden. In sommige opkomende markten beantwoordt de bewaring niet altijd aan de erkende internationale normen. De prijs van een obligatie wordt beïnvloed door bewegingen in de rentevoeten, een verandering in de kredietrating van de emittent van de obligatie, en andere factoren zoals de inflatie en de marktdynamiek. Doorgaans zal de prijs van een obligatie dalen wanneer de rente stijgt (en omgekeerd). Obligaties met een langere looptijd worden doorgaans sterker beïnvloed. Het wanbetalingsrisico hangt af van het vermogen van de emittent om de rente te betalen en de lening op de vervaldag terug te betalen. Het wanbetalingsrisico kan dan ook variëren naargelang van de overheidsemittent of de bedrijfsemittent. Het beleggingsbeleid van dit fonds houdt in dat het meer dan 5% kan beleggen in staats en overheidsobligaties. Deze kunnen worden uitgegeven of gegarandeerd door andere landen en overheden. Voor een volledige lijst verwijzen wij naar het prospectus van het fonds. De risicocategorie is berekend op basis van historische behaalde resultaten. De risicocategorie is niet noodzakelijk een betrouwbare aanwijzing voor het toekomstige risicoprofiel van het fonds, is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd veranderen. De laagste categorie betekent niet dat de belegging "zonder risico" is. Het risico en opbrengstprofiel is ingedeeld volgens het niveau van historische schommeling van de intrinsieke waarde van de aandelenklasse, en binnen deze indeling betekenen categorieën 12 een laag niveau van historische schommelingen, 5 een gemiddeld niveau en 67 een hoog niveau. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor professionele beleggers; particuliere beleggers dienen zich er niet op te baseren.

2 pro.nl.xx lu pdf EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND YACCUSD 1 JANUARI 215 Deze cijfers hebben betrekking op de resultaten uit het verleden van het fonds, dat geen garantie voor de toekomst bieden. De waarde van beleggingen en de eruit voortvloeiende inkomsten kunnen schommelen, en beleggers lopen het risico hun inleg niet (volledig) terug te krijgen. Rendementsvergelijker(s) Peergroup Marktindex van Morningstar GIF Global EM Mkt Bond Loc Curr JPM GBI EM Glb Dvsfd De marktindex dient alleen ter vergelijking, tenzij specifiek anders is vermeld onder "Doelstellingen en beleggingsbeleid" op pagina 1. Dezelfde index is gebruikt in de positioneringstabellen in dit infoblad. Indien de invoeringsdatum van de huidige marktindex na de introductiedatum valt, is zijn volledige geschiedenis beschikbaar bij Fidelity. Cumulatief rendement in USD (%) Rendement voor 12 maanden in USD (%) De resultaten die zijn weergegeven zijn die van de laatste vijf jaar (of sinds de introductie in geval van fondsen die in die periode zijn geïntroduceerd). Rendement voor kalenderjaren in USD (%) Rendement tot in USD (%), cumulatieve groei, cumulatieve groei, groei op jaarbasis, groei op jaarbasis 1 maand maanden YTD 1 jr jr 5 jaar,2, 6, 6,8,2,2,,8,2,8 2,2 6,4 14, 2,7 Sinds * 15,2 16,2 8,7 9, Classificatie binnen peergroup AACCUSD Totaal aantal fondsen Kwartielclassificatie** 2 2 De fondsresultaten en volatiliteit en de risicowaarden zijn afkomstig van Fidelity. De resultaten zijn exclusief instapkosten. Basis: verschillen tussen de intrinsieke waarden met herbelegde brutoinkomsten, in USD, netto vergoedingen. De marktindexen zijn afkomstig van RIMES, en de andere gegevens zijn afkomstig van externe leveranciers zoals Morningstar. *Begindatum resultaten. **De kwartielrang verwijst naar de resultaten in de loop van de tijd op een schaal van 1 tot 4. Rang 1 betekent dat het product is ingedeeld in de top 25% van het sample, enzovoort. De indelingen zijn gebaseerd op een aandelenklasse uit de vergelijkingsgroep die niet noodzakelijk gedurende de hele periode de aandelenklasse van dit infoblad is. 2

3 pro.nl.xx lu pdf EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND YACCUSD 1 JANUARI 215 Inleiding Deze factsheet bevat informatie over de samenstelling van het fonds op een bepaald tijdstip. Het biedt u meer inzicht in de posities die de beheerder heeft ingenomen om de doelstelling van het fonds te bereiken. Elke tabel toont een verschillende verdeling van de fondsbeleggingen. De index die wordt gebruikt in de positietabellen is de index die is bepaald in de Rendementsvergelijker(s) op pagina 2 van deze factsheet. Kenmerken van de portefeuille Opbrengst distributie (%) Effectieve duration Lopende opbrengst (%) Opbrengst tot de vervaldatum (%) Gemiddelde looptijd (jaren) Gemiddelde coupon (%) Durationspread Optie aangepaste spread (basispunten) Duration Times Spread (DTS) Aantal beleggingen Aantal namen Gemiddelde kredietrating 4,6 5,4 5,2,2 7,8 6,1 1,6 7,4 6,7 5,9, , 7, 6,5, 8 1,,6,6,1 BBB AAA n / a Deze kenmerken zijn gedefinieerd in de verklarende woordenlijst van deze factsheet. Derivatenpositie Obligatie/rentefutures Renteswaps Inflatiegeïndexeerde swaps Credit default swaps Credit Default Swaps To Be Announcedhypotheek Long % Short % Netto % Bruto % 21,72 5,5 16,7 27,7 27,7 Blootstelling als percentage van het totale netto fondsvermogen. Exclusief valutatermijncontracten. Verdeling duration (per valuta) ZAR MYR MXN IDR BRL Overige Nominaal Reëel Relatief,7,7,6,6,5 2, 5,4,,,,,,,,7,7,6,6,5 2, 5,4,7,5,6,7, 2,4 5,2,,2,,1,2,1,2 De duration omvat het effect van rentederivaten zoals overheidsobligatiefutures, inflatieswaps en renteswaps. Nominaal verwijst naar de gevoeligheid voor nominale opbrengsten, terwijl Reëel verwijst naar de gevoeligheid voor inflatiegekoppelde / reële opbrengsten. Kredietrating AAA/Aaa AA/Aa A BBB/Baa BB/Ba B CC/Ca zonder rating Rente derivaten FX/Derivative P&L Liquiditeiten Afrondingsaanpassing 27,2 54,7 6,2,1,2 9,65,1 1 Effectenparticipaties (excl. derivaten) 1,88 59,9 5,52 2,69,1 1 4,56 5,8,5,44,2 9,65 Bijdrage aan durationtijdspread (incl. derivaten) Blootstelling als percentage van het totale netto fondsvermogen en bijdrage aan de durationtijdspread. FX / Derivative P&L omvat de zekerhedensaldi met tegenpartijen die voortvloeien uit de in het fonds gebruikte derivaten (dit kan leiden tot een negatief saldo). De bijdrage aan de durationtijdspread omvat het effect van derivaten. De laagste rating van S&P, Moody's en Fitch wordt toegepast.

4 pro.nl.xx lu pdf EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND YACCUSD 1 JANUARI 215 Looptijdenprofiel (bijdrage aan duration) tot 1 jaar 1 tot jaar tot 5 jaar 5 tot 1 jaar 1 tot 15 jaar 15 tot 2 jaar 2 tot 25 jaar 25 tot jaar tot 4 jaar +4 jaar Afrondingsaanpassing,,4,7,1,,9,,,,, 5,4,,5,8 1,9,9,6,2,2,1,, 5,2,,,2 1,1,5,,2,2,1,,,2 Omvat het effect van rentederivaten zoals overheidsobligatiefutures, inflatieswaps en renteswaps. Valutablootstelling USD ZAR IDR MXN PLN Overige Afrondingsaanpassing Vóór afdekking 1,42 9,94 9,7 9,64 9,61 5,69 1 Na afdekking 17,99 14,7 1,16 15,1 1,45 64,91 1 1,18 9,97 1,8 6,59,1 1 Blootstelling als percentage van het totale netto fondsvermogen. Deze tabel toont de valutablootstelling en afdekking van de fondsbeleggingen. De kolom Na afdekking toont de valutablootstelling die relevant is voor de belegger. 1 belangrijkste longblootstellingen per emittent (SAGB) Republic of South Africa (POLGB) Republic of Poland (INDOGB) Jp Morgan Securities Plc (BNTNF) Federative Republic of Brazil (MBONO) United Mexican States (HGB) Hungary (TURKGB) Republic of Turkey (THAIGB) Government of the Kingdom of T (MGS) Federation of Malaysia (COLTES) Jp Morgan Structured Pro 9,95 9,7 9,56 9,15 9,2 7,84 7,58 6,22 5,1 4,8 1,18 1,8 9,97 5, 9,79 7,6 1,4 7,,22,5,7 4,78,95 2,84 2,21 1,41 4,94 2,5 De belangrijkste longblootstellingen per emittent zijn de obligatieemittenten die het grootste percentages van het totale netto fondsvermogen weerspiegelen. Het effect van kredietderivaten is inbegrepen waar de referentieentiteit een specifieke obligatieemittent is. Overheidsobligatiefutures en indexcredit default swaps zijn niet inbegrepen. Belangrijkste overwegingen naar emittent Belangrijkste onderwegingen naar emittent (BNTNF) Federative Republic of Brazil (HGB) Hungary (PERU) Republic of Peru (AMXLMM) America Movil Sab De Cv (ROMGB) Romania (INDOGB) Jp Morgan Securities Plc (VNET) 21Vianet Group Inc (ESUNHO) Esun Internatonal Financ (BTPCL) Republic of Chile 9,15 4,7 4,78 7,84 2,58,9,2 9,56,27,2,8 5, 2,52 2,84 2,58,9,8,7,27,2,8 (BLTN) Federative Republic of Brazil (MGS) Federation of Malaysia (COLTES) Jp Morgan Structured Pro (TURKGB) Republic of Turkey (PERUGB) Republic of Peru (THAIGB) Government of the Kingdom of T (NIGB) Federal Republic of Nigeria (MBONO) United Mexican States (PHILIP) Republic of the Philippines (COLOM) Republic of Colombia 5,7 5,7 5,1 4,8 7,58 6,22,77 9,2 1,4 7, 9,79 1,89 7,6 1,75 9,97,47,9 4,94 2,5 2,21 1,89 1,41,98,95,47,9 De grootste overwegingen en onderwegingen zijn de obligatieemittenten met de grootste actieve posities ten opzichte van de indexparticipaties. Het effect van kredietderivaten is inbegrepen waar de referentieentiteit een specifieke obligatieemittent is. Overheidsobligatiefutures en indexcredit default swaps zijn niet inbegrepen. 4

5 pro.nl.xx lu pdf EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND YACCUSD 1 JANUARI 215 Verklarende woordenlijst Volatiliteit en risico Geannualiseerde volatiliteit: een maatstaf voor de afwijking van een fonds of een referentiemarktindex van zijn historisch gemiddelde (ook bekend als de standaardafwijking ). Twee fondsen kunnen hetzelfde rendement boeken in de loop van een bepaalde periode. Het fonds waarvan het maandelijkse rendement minder schommelde, zal een lagere geannualiseerde volatiliteit hebben en wordt geacht zijn rendement te hebben geboekt bij een lager risico. De berekening is de standaardafwijking van 6 maandelijkse rendementen, weergegeven als een cijfer op jaarbasis. De volatiliteit van fondsen en indexen wordt onafhankelijk van elkaar berekend. Relatieve volatiliteit: een verhouding die wordt berekend door de geannualiseerde volatiliteit van een fonds te vergelijken met de geannualiseerde volatiliteit van een referentiemarktindex. Een waarde boven 1 geeft aan dat het fonds volatieler is geweest dan de index. Een waarde onder 1 geeft aan dat het fonds minder volatiel is geweest dan de index. Een relatieve volatiliteit van 1,2 houdt in dat het fonds 2% volatieler is geweest dan de index, terwijl een waarde van,8 inhoudt dat het fonds 2% minder volatiel is geweest dan de index. Sharperatio: een maatstaf voor het risicogecorrigeerde rendement van een fonds, waarbij rekening wordt gehouden met het rendement van een risicoloze belegging. De Sharperatio stelt de belegger in staat na te gaan of het fonds toereikende rendementen boekt ten opzichte van het betrokken risiconiveau. Hoe hoger de Sharperatio, hoe beter het risicogecorrigeerde rendement scoort. Als de ratio negatief is, heeft het fonds een lager rendement geboekt dan de risicoloze rente. De ratio wordt berekend door aftrek van het risicoloze rendement (zoals van contanten) in de betrokken valuta van het rendement van het fonds, en het resultaat te delen door de volatiliteit van het fonds. Hij wordt berekend op basis van geannualiseerde cijfers. Geannualiseerde alfa: het verschil tussen het verwachte rendement van een fonds (op basis van zijn bèta) en het werkelijke rendement van het fonds. Een fonds met een positieve alfa heeft een hoger rendement geboekt dan was verwacht op basis van zijn bèta. Bèta: een maatstaf voor de gevoeligheid van een fonds voor marktbewegingen (zoals vertegenwoordigd door een marktindex). De bèta van de markt is per definitie 1,. Een bèta van 1,1 geeft aan dat het fonds het naar verwachting 1% beter zou moeten doen dan de index in opwaartse markten en 1% slechter in neerwaartse markten, ervan uitgaande dat alle andere factoren constant blijven. Omgekeerd geeft een bèta van,85 aan dat het fonds het naar verwachting 15% slechter zou moeten doen dan het marktrendement in opwaartse markten en 15% beter in neerwaartse markten. Geannualiseerde tracking error: een maatstaf die aangeeft hoe nauw een fonds de index volgt waarmee het wordt vergeleken. Het is de standaardafwijking van het extra rendement van het fonds. Hoe hoger de tracking error van het fonds, hoe hoger de variabiliteit van het fondsrendement ten opzichte van de marktindex. Informatieratio: een maatstaf voor de doelmatigheid van een fonds bij het genereren van extra rendement ten opzichte van het genomen risico. Een informatieratio van,5 geeft aan dat het fonds een geannualiseerd extra rendement heeft geboekt dat gelijk is aan de helft van de waarde van de tracking error. De ratio wordt berekend door het geannualiseerde extra rendement van het fonds te delen door de tracking error van dat fonds. R2: een maatstaf die aangeeft in welke mate het rendement van een fonds toe te schrijven is aan het rendement van een referentiemarktindex. Een waarde van 1 geeft aan dat het fonds en de index perfect gecorreleerd zijn. Een waarde van,5 houdt in dat slechts 5% van het fondsrendement toe te schrijven is aan de index. Als de R2,5 of minder bedraagt, is de bèta van het fonds (en dus ook zijn alfa) geen betrouwbare maatstaf (door de lage correlatie tussen fonds en index). Lopende kosten Het cijfer van de lopende kosten staat voor de kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken. Het wordt berekend aan het einde van het boekjaar van het fonds en kan variëren van jaar tot jaar. Voor nieuwe fondsen worden de lopende kosten geraamd tot het einde van het boekjaar van het fonds. De types kosten die zijn opgenomen in de lopende kosten zijn de beheerkosten, administratiekosten, bewaarkosten en transactiekosten, aandeelhoudersrapporteringskosten, registratiekosten, bestuurdersvergoedingen (in voorkomend geval) en bankkosten. De lopende kosten zijn exclusief prestatievergoedingen (in voorkomend geval) en portefeuilletransactiekosten, behalve wat betreft de instap/uitstapvergoedingen die het fonds betaalt bij het kopen of verkopen van rechten van deelneming in een andere instelling voor collectieve belegging. Voor nadere informatie over de kosten (inclusief de gegevens inzake het einde van het boekjaar van het fonds), kunt u het betreffende hoofdstuk in het recentste Prospectus raadplegen. Onafhankelijke beoordeling Feri Fund Rating: De rating meet hoe goed een fonds risico en rendement in evenwicht houdt ten opzichte van vergelijkbare fondsen. De rating wordt louter gebaseerd op het rendement van fondsen met een trackrecord van vijf jaar. en met een kortere geschiedenis ondergaan ook een kwalitatieve beoordeling. Die kan bijvoorbeeld een analyse van de beheerstijl inhouden. De ratingschaal is A = zeer goed, B = goed, C = middelmatig, D = onder het gemiddelde en E = zwak. Morningstar Star Rating for Funds: De rating meet hoe goed een fonds risico en rendement in evenwicht houdt ten opzichte van vergelijkbare fondsen. Sterrenratings worden uitsluitend gebaseerd op de in het verleden behaalde resultaten en Morningstar raadt beleggers aan ze te gebruiken om fondsen op te sporen die een nadere blik waard kunnen zijn. De top 1% van fondsen in een categorie krijgt een rating van 5 sterren en de volgende 22,5% een rating van 4 sterren. Enkel ratings van 4 of 5 sterren worden weergegeven op het infoblad. Morningstar Style Box: De Morningstar Style Box is een rooster van negen vakken voor een grafische weergave van de beleggingsstijl van de fondsen. Hij is gebaseerd op de fondsparticipaties en rangschikt de fondsen volgens marktkapitalisatie (de verticale as) en groei en waardefactoren (de horizontale as). De waarde en groeifactoren zijn gebaseerd op maatstaven zoals de inkomsten, de cashflow en de dividendopbrengst, waarbij gebruikt wordt gemaakt van zowel historische als toekomstgerichte gegevens. 5

6 pro.nl.xx lu pdf EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND YACCUSD 1 JANUARI 215 Verklarende woordenlijst Portefeuillekenmerken Uitkeringspbrengst (%) De uitkeringspbrengst weerspiegelt het inkomstenbedrag dat de belegger kan verwachten over de komende twaalf maanden als percentage van de prijs van het fonds op de getoonde datum. Hij is gebaseerd op een momentopname van de portefeuille op die dag. Hij is na aftrek van de lopende kosten van het fonds maar omvat geen instapvergoeding. De uitkeringspbrengst is vóór belastingen en de beleggers kunnen belasting verschuldigd zijn over de uitkering. Effectieve duration De duration is een maatstaf voor de gevoeligheid van de waarde van het fonds voor veranderingen in de rente. De effectieve duration is een durationberekening voor obligaties met ingebedde opties (zoals een call of putoptie). Hij houdt rekening met het feit dat de verwachte kasstromen zullen schommelen doordat veranderingen in de rente de koers van de obligaties beïnvloeden. De effectieve duration van een fonds wordt berekend via de marktgewogen som van de effectieve duration van alle individuele instrumenten. Het effect van derivaten zoals obligatiefutures en renteswaps wordt mee ingecalculeerd. Lopende opbrengst (%) Beschrijft de inkomsten die de beleggers ontvangen uit hun portefeuille als percentage van de marktwaarde van de effecten. Deze mag niet worden gebruikt als maatstaf voor het verwachte fondsrendement (of de uitkeringen). Obligaties met hoog wanbetalingsrisico worden uit de berekening gehouden. De lopende opbrengst weerspiegelt niet het totale rendement over de looptijd van een obligatie en houdt geen rekening met het herbeleggingsrisico (de onzekerheid over de rente waartegen de toekomstige kasstromen kunnen worden herbelegd) of met het feit dat obligaties doorgaans vervallen tegen nominale waarde, die een aanzienlijk deel van het rendement van een obligatie kan uitmaken. De lopende opbrengst is exclusief de impact van vergoedingen. Opbrengst tot de vervaldatum (%) De opbrengst tot de vervaldatum (of het rendement bij aflossing) is het interne rendement van een obligatie, ervan uitgaande dat de obligatie wordt gehouden tot haar vervaldatum en dat alle coupon en hoofdsombetalingen worden verricht. Het is een schatting van het toekomstige rendement, omdat het rendement waartegen couponbetalingen kunnen worden herbelegd op dat moment nog niet bekend is. Het rendement bij aflossing van de portefeuille is de naar waarde gewogen som van de rendementen bij aflossing van elke afzonderlijke belegging. Het rendement bij aflossing wordt berekend zonder aftrek van de kosten voor het fonds en zonder aftrek van belastingen. Gemiddelde looptijd (jaren) De marktgewogen gemiddelde looptijd van de obligaties in de portefeuille. Eeuwigdurende obligaties krijgen 1 december 249 als vervaldatum. Derivaten worden uit de berekening gehouden. Gemiddelde coupon (%) De coupon is de rente van de obligatie bij uitgifte. De gemiddelde coupon is de gewogen gemiddelde coupon van de obligaties in de portefeuille. Derivaten worden uit de berekening gehouden. Durationspread De gevoeligheid van de koers van een obligatie voor veranderingen in zijn optiegecorrigeerde spread. Optiegecorrigeerde spread (basispunten) De optiegecorrigeerde spread meet de opbrengstspread die niet direct aan de obligatiekenmerken kan worden toegeschreven. De optiegecorrigeerde spread is een maatstaf voor de beoordeling van de prijsverschillen tussen vergelijkbare obligaties met verschillende ingebedde opties. Een grotere optiegecorrigeerde spread wijst op een hoger rendement bij een hoger risico. Duration Times Spread (DTS) De DTS is een maatstaf voor de gevoeligheid voor het kredietrisico die gebruikmaakt van de kredietspread en de kredietspreadduration op basis van de huidige marktwaarderingen. Hij is beter dan de spreadduration als losstaande maatstaf van het kredietrisico omdat hij rekening houdt met het feit dat effecten met een hogere spread doorgaans gepaard gaan met grotere spreadveranderingen. De DTS van de portefeuille is de waardegewogen som van de DTS van elke afzonderlijke belegging. Aantal participaties Het aantal in het fonds gehouden obligaties en derivaten. Als het fonds belegt in een ander fonds, wordt dit als één participatie geteld. Valutatermijncontracten worden niet meegerekend. Dit zijn termijncontracten waarmee valuta s op een toekomstige datum kunnen worden gekocht en verkocht tegen een overeengekomen prijs. Aantal namen Het totale aantal individuele emittenten waarvan obligaties worden gehouden in het fonds. Aangezien het fonds vaak meer dan één obligatie van een bepaalde emittent houdt, ligt dit cijfer doorgaans lager dan het aantal participaties. Gemiddelde kredietrating Dit is het gewogen gemiddelde van de kredietratings van alle obligaties in het fonds, uitgedrukt via een in de sector gestandaardiseerd lettersysteem (zoals AAA, BBB). Het houdt rekening met alle in het fonds gehouden beleggingen, inclusief derivaten. Deze maatstaf geeft aan hoe riskant de obligaties in een fonds globaal genomen zijn: hoe lager de gemiddelde kredietrating, hoe hoger het fondsrisico. 6

7 pro.nl.xx lu pdf EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND YACCUSD 1 JANUARI 215 Belangrijke informatie Fidelity Worldwide Investment verwijst naar de groep van bedrijven die deel uitmaken van de wereldwijde beleggingsbeheerorganisatie die informatie biedt over producten en diensten in bepaalde rechtsgebieden buiten NoordAmerika. Fidelity verschaft alleen informatie over eigen producten en diensten, en geeft geen beleggingsadviezen op basis van individuele omstandigheden. Deze mededelingen zijn niet gericht tot en mogen niet dienen als adviezen tot handelen voor personen in de Verenigde Staten, en zijn voorts alleen gericht tot personen die verblijven in rechtsgebieden waar in de betreffende fondsen mag worden gehandeld of waar toestemming daartoe niet is vereist. Tenzij anders vermeld, zijn alle standpunten die van Fidelity. Verwijzingen in dit document naar specifieke effecten of fondsen mogen niet worden opgevat als een aanbeveling om ze te kopen of te verkopen, maar zijn er louter in opgenomen bij wijze van illustratie. Beleggers dienen er ook nota van te nemen dat ingenomen standpunten mogelijk niet langer actueel zijn en dat Fidelity er mogelijk reeds naar heeft gehandeld. Het onderzoek en de analyses die zijn toegepast in dit document, zijn verzameld door Fidelity om door haar als beleggingsbeheerder te worden gebruikt en er is mogelijk reeds naar gehandeld voor eigen doeleinden. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en de mogelijkheid bestaat dat u minder terugkrijgt dan het belegde bedrag. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, het Fidelity Worldwide Investmentlogo en het Fsymbool zijn handelsmerken van FIL Limited. Dit fonds wordt beheerd door FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Dit document beschrijft een compartiment en aandelencategorie van de icbe. Het Prospectus en de Jaarverslagen en jaarrekeningen worden opgesteld voor de hele icbe. Morningstar geannualiseerde groei, totaalrendement, sectormediaanrendement en klassering Gegevensbron 215 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De in dit document opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn informatieverstrekkers; (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid; en () is niet gegarandeerd correct, volledig of tijdig. Noch Morningstar, noch zijn informatieleveranciers zijn aansprakelijk voor enige schade of verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. Alvorens te beleggen, dient u de Essentiële Beleggersinformatie te lezen, die in uw plaatselijke taal beschikbaar is via de website of bij uw distributeur. Voor Britse beleggers is de Essentiële Beleggersinformatie verkrijgbaar via Fidelity's website op of door te bellen naar Het volledige prospectus is ook verkrijgbaar bij Fidelity. Nederland: Beleggingen dienen te gebeuren op basis van het huidige prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie, die samen met de huidige jaar en halfjaarverslagen kosteloos verkrijgbaar zijn bij FIL (Luxembourg) S.A., Netherlands Branch (geregistreerd bij de AFM), World Trade Centre, Tower H, 6th Floor, Zuidplein 52, 177 XV Amsterdam (tel ) of op Fidelity Funds heeft toelating om in Nederland participatierechten aan te bieden conform artikel 2:66 () in combinatie met artikel 2:71 en 2:72 van de Wet Financieel Toezicht. Uitgegeven door FIL (Luxembourg) S.A. De getoonde rendementscijfers houden geen rekening met de instapkosten van het fonds. Als je instapkosten van 5,25% van een belegging afhoudt, dan staat dit gelijk aan het verminderen van een groeipercentage van 6% per jaar over 5 jaar tot 4,9%. Dit zijn de hoogste instapkosten die van toepassing kunnen zijn. Indien de instapkosten die u betaalt minder bedragen dan 5,25%, dan zal de impact op het algemene rendement kleiner zijn. CSO46/na Dutch T15 7

EMERGING MARKET DEBT FUND A-USD 31 JANUARI 2015

EMERGING MARKET DEBT FUND A-USD 31 JANUARI 2015 ret.nl.xx.0150131.lu03805446.pdf EMERGING MARKET DEBT FUND AUSD 31 JANUARI 015 Benadering en stijl Het fonds belegt hoofdzakelijk in staatspapier van opkomende markten dat in US dollar luidt. De beheerder

Nadere informatie

Feiten over de aandelencategorieën. Doelstellingen en beleggingsbeleid. Risico- en opbrengstprofiel van de aandelencategorie

Feiten over de aandelencategorieën. Doelstellingen en beleggingsbeleid. Risico- en opbrengstprofiel van de aandelencategorie US HIGH YIELD FUND YUSD 31 JULI 015 Benadering en stijl Het fonds belegt hoofdzakelijk in hoogrentende bedrijfsobligaties die in USD luiden. De nadruk ligt op de bottomup selectie van effecten, due diligenceonderzoek

Nadere informatie

US DOLLAR BOND FUND A-USD 31 JANUARI 2015

US DOLLAR BOND FUND A-USD 31 JANUARI 2015 US DOLLAR BOND FUND AUSD 3 JANUARI 205 Benadering en stijl Het fonds belegt hoofdzakelijk in staatsobligaties en bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit die in US dollar luiden. Het rendement vloeit

Nadere informatie

AMERICA FUND A-ACC-USD 31 JANUARI 2015

AMERICA FUND A-ACC-USD 31 JANUARI 2015 Benadering en stijl Angel Agudo streeft ernaar te beleggen in aandelen die ondergewaardeerd zijn, ofwel omdat ze uit de gunst van de markt zijn gevallen, ofwel omdat hun herstelpotentieel wordt onderschat.

Nadere informatie

EURO BLUE CHIP FUND A-EURO 31 JANUARI 2015

EURO BLUE CHIP FUND A-EURO 31 JANUARI 2015 EURO BLUE CHIP FUND AEURO Benadering en stijl Alexandra Hartmann volgt een bottomup benadering voor de aandelenselectie en verkiest groeiaandelen te kopen, vooral als die groei wordt gestuurd door interne

Nadere informatie

INDONESIA FUND A-USD 31 JANUARI 2015

INDONESIA FUND A-USD 31 JANUARI 2015 INDONESIA FUND AUSD Benadering en stijl Dhananjay Phadnis past een fundamenteel bottomup perspectief toe, door zich te concentreren op aandelen met duurzame groeivooruitzichten die tegen een aantrekkelijke

Nadere informatie

FAST - GLOBAL FUND Y-ACC-USD 31 JULI 2015

FAST - GLOBAL FUND Y-ACC-USD 31 JULI 2015 FAST GLOBAL FUND YACCUSD Benadering en stijl Dmitry Solomakhin volgt een onbeperkte bottomup benadering voor de aandelenselectie. Hij zoekt bedrijven waar de voorkeur van de beleggers voor de korte termijn,

Nadere informatie

EUROPEAN HIGH YIELD FUND A-EURO 31 JANUARI 2015

EUROPEAN HIGH YIELD FUND A-EURO 31 JANUARI 2015 Benadering en stijl Het fonds belegt hoofdzakelijk in hoogrentende bedrijfsobligaties van in Europa gevestigde emittenten, gespreid over een aantal landen en sectoren. De nadruk ligt op de bottom-up selectie

Nadere informatie

GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-EURO (HEDGED) 31 JULI 2015

GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-EURO (HEDGED) 31 JULI 2015 GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND AACCEURO (HEDGED) Benadering en stijl Het fonds wordt beheerd door een teamgerichte aanpak te gebruiken en streeft ernaar stabiele en duurzame inkomsten te bieden met aantrekkelijke

Nadere informatie

ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A-ACC-USD 31 JANUARI 2015

ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A-ACC-USD 31 JANUARI 2015 Benadering en stijl Suranjan Mukherjee baseert zijn aandelenselectie op fundamenteel bottom-up onderzoek. Hij geeft de voorkeur aan aandelen waar de waarderingen goedkoop zijn tegenover verbeterende winsten.

Nadere informatie

EURO BLUE CHIP FUND A-EURO 31 JANUARI 2015

EURO BLUE CHIP FUND A-EURO 31 JANUARI 2015 Benadering en stijl Alexandra Hartmann volgt een bottom-up benadering voor de aandelenselectie en verkiest groeiaandelen te kopen, vooral als die groei wordt gestuurd door interne factoren. Zij zoekt bedrijven

Nadere informatie

INDONESIA FUND A-USD 31 JANUARI 2015

INDONESIA FUND A-USD 31 JANUARI 2015 Benadering en stijl Dhananjay Phadnis past een fundamenteel bottom-up perspectief toe, door zich te concentreren op aandelen met duurzame groeivooruitzichten die tegen een aantrekkelijke koers worden verhandeld.

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

Als u meer informatie wenst, bel dan ons Investor Services Team op het nummer +44 (0) 800 718 777 of bezoek ons online op www.schroders.co.uk.

Als u meer informatie wenst, bel dan ons Investor Services Team op het nummer +44 (0) 800 718 777 of bezoek ons online op www.schroders.co.uk. Deze gids werd opgesteld om de beleggingsliteratuur begrijpelijker te maken en enkele van de meest gebruikte termen te verduidelijken. De nadruk werd gelegd op een heldere en beknopte uitleg. Het is niet

Nadere informatie

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van

Nadere informatie

BlackRock Mix Fonds 3

BlackRock Mix Fonds 3 BlackRock UCITS Funds BlackRock Mix Fonds 3 Performance tot 31 juli 2015 Lees het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie (KIID) van ieder fonds waarin u wilt beleggen. Samenvatting van beleggingdoel

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight Currency Fund

Nadere informatie

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA Fonds van ABN AMRO Funds, een Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten naar Luxemburgs Recht. Vereenvoudigd prospectus september 2007 Nederlands Wereldwijd

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Mn Services Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Brons Mn Services 6 2.1

Nadere informatie

Vincent Juvyns Global Market Strategist Paul Baas Client Advisor Nederland 25 april 2014

Vincent Juvyns Global Market Strategist Paul Baas Client Advisor Nederland 25 april 2014 Is het te laat om vandaag te gaan beleggen? Vincent Juvyns Global Market Strategist Paul Baas Client Advisor Nederland 25 april 214 Economische & financiële actualiteit 1 Omslagpunten Amerikaanse S&P 5

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Platina Metaal & Techniek Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Platina Metaal

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de participaties in de subfondsen van

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG 2013 Meesman Beleggingsfondsen Beheerder Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Bewaarder Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen Claude Debussylaan

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie