Uw woning. Standaard energiegebruik voor uw woning. Energielabel woning MJ (megajoules)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw woning. Standaard energiegebruik voor uw woning. Energielabel woning. 266.318 MJ (megajoules)"

Transcriptie

1 Energielabel wning Afgegeven cnfrm de Regeling energieprestatie gebuwen. Veel besparingsmgelijkheden (zie in bijlage) Uw wning Weinig besparingsmgelilkheden Labelklasse maakt vergelijking met wning(en) van het vlgende type mgelijk. Vrijstaande wning Gebruiksppervlak 303,6 m2 Opnamedatum 21 september2010 Energielabel geldig tt 21 september2020 Afmeldnummer AdviesbedrijÍ BuildingLabel.cm BV InschrijÍnummer skw Handtekening -í:.? 4711 W E& Buildinglabel..- Straat Mlenstraat Nummerfteveging 7 Pstcde 6711 AW Wnplaats Ede Energielabel p basis van een ander representatief gebuw f gebuwdeel? nee Adres representatief gebuw f gebuwdeel: Standaard energiegebruik vr uw wning Energiegebruik maakt vergeliiking met andere wning(en) mgeliik. - Het standaard energiegebruik is de jaarliikse heveelheid primaire energie die ndig is vr de verwarming van uw wning, de prductie van warm water, ventilatie en verlichting. - De eventuele pbrengst van een znnepaneel wrdt hiervan aígetrkken. - Het energíegebruik wrdt berekend p basis van de buwkundig eigenschappen en de installaties van uw wning. - Bii de berekening wrdt uitgegaan van het gemiddelde_nederlandse klimaat, een gemiddeld aantal bewners en gemiddeld bewnersgedrag. - Het standaard energiegebruik wrdt uitgedrukt in de eenheid 'megaiules', dit is gebaseerd p elektriciteit (kwh), gas (m3) en warmte (GJ) MJ (megajules) kwh (elehriciteit) ms (gas) 0 GJ (warmte)

2 Advies vr uw wning Een ged mment m energiebesparende maatregelen te trefíen is tijdens het plegen van (grt)nderhud Í een verbuwing. De ksten van de energiebesparende maatregelen kunnen dan lager zijn. U kunt een advies p maat aanvragen, speciaal p uw huishuden aígestemd (maatwerkadvies). De adviseur zet p een rij waar u energie kunt besparen, heveel u daarvr met investeren en p welke termijn u de investering kunt terugverdienen Meer inírmatie ver het energielabel en het maatwerkadvies kunt u vinden p De vlgende verbetermaatregelen zijn vr uw wning van belang: lslatie (f verdere verbetering van de islatie) van de begane grndvler. lslatie van de begane grndvler kan p verschillende manieren gebeuren en is vrnamelijk aíhankelijk van de aan- f afwezigheid van een kruipruimte. Dr islatie van de begane grndvler wrdt energie bespaard in uw wning. Daarnaast kan k het wncmírt verbeteren drdat de vler minder kud aanvelt. lslatie (f verdere verbetering van de islatie) van het dak. lslatie van het dak kan p verschillende manieren gebeuren. Vrbeelden hiervan zijn het aanbrengen van islatie aan de binnenzijde f buitenzijde van het dak en islatie van de vler van de zlderverdieping. Drdat warmte pstijgt kan warmte via een slecht geïsleerd dak verlren gaan. Dr het dak te isleren beperkt u dit en wrdt energie bespaard in uw wning. lslatie (f verdere verbetering van de islatie) van de buitenmuren. lslatie van de buitenmuren kan p verschillende manieren gebeuren. Vrbeelden hiervan zijn het aanbrengen van spuwislatie, islatie aan de binnenzijde Í islatie aan buitenzijde van de muur. Dr de buitenmuren isleren wrdt energie bespaard in uw wning. Het wncmírt kan k verbeteren drdat de buitenmuren minder kud aanvelen. Tepassing van H4++glas. HR++ glas is een speciaal type dubbel glas. Het heeft een zeer gede islerende werking. Dr tepassing van HR++glas wrdl energie bespaard in uw wning. Het wncmfrt kan k verbeteren drdat u minder last heeft van de kudeval van ramen en geluid van buiten. Tepassing van een znnecllectr en znnebiler vr warm water. Een znnecllectr p het dak vangt warmte van de zn p en warmt daarmee kraanwater p. Dit warme water wrdt in een bilervat pgeslagen en kan gebruikt wrden vr duchen etc. Hierdr heft de CV-ketel minder vaak aan m het kraanwater te verwarmen en wrdt energie bespaard. Als het kraanwater in het bilervate kud is, zrgt de CV-ketel vr de naverwarming van het water. Tepassing van naad- en kierdichting. Dr de kieren en naden in muren, daken, ramen en deuren dicht te maken, wrdt vrkmen dat er dr tcht nndig warmte verlren gaat uit de wning. Dit bespaart energie en leidt tt een hger wncmírt. Zrg er wel vr dat er in de wning ng vldende geventileerd wrdt zdat schimmels en schadelijke (verbrandings)gassen geen kans krijgen.

3 BIJLAGE Energie-lndex Vr uw wning wrdt een energie-index berekend. Deze bepaalt in welke labelklasse uw wning valt. De letter hiernder geeft de labelklasse van uw wning aan. Het getal geeft de energie-index van de wning aan. De energie-index wrdt berekend p basis van de buwkundige eigenschappen en gebuwgebnden installaties. De berekening gaat uit van een gemiddeld aantal bewners en gemiddeld bewnersgedrag. < - 0,50 0,51-0,70 0,71-1,0s 1,06-1,30 1,311,60 1,61-2,00 2,01-2,40 2,41-2,90 2,91 -> E 2,22 (energie-index) Disclaimer De maatregelen die genemd wrden p dit energielabel zijn maatregelen die p dit mment in de meeste gevallen ksteneffectief zijn Í dit binnen de geldigheidsduur van het energielabel kunnen wrden. Of de genemde maatregelen daadwerkelijk verantwrd tegepast kunnen wrden uit gpunt van bijvrbeeld binnenmilieu, cmfrt, technische mgelijkheden, gezndheid, ksteneffectiviteit en dergelijke is afhankelijk van de huidige specifieke eigenschappen van uw wning. U kunt hierver nader advies inwinnen dr biivrbeeld een maatwerkadvies. Het energielabel geeft inzicht in het gestandaardiseerd gebuwgebnden primaire energiegebruik en niet in het daadwerkeliike energiegebruik van de gebruikers van uw wning. Daarm kmt het standaard energiegebruik p het energielabel wellicht niet vereen met de infrmatie p de iaarliikse energierekening van uw wnng. Alleen een vlledig ingevuld energielabel is rechtsgeldig.

4 Bijlage 4: Rapprtage vr pdrachtgever behrende bij het energielabel -,a t- : í. Algemene prjectgegevens Odrachtever: Kerkrentmeesters der Hervrmde Gemeente Adrês' Mlenstraat I Huisnummer: 7 Pstcde: 6711 AW I Plaats: I Ede Datum wninbezek; 21 setember 2010 ODnamedatum': 21 setember 2010 Certificaathuder: EPA-adviseur: BuildinqLabel.cm BV EPA-nemer: G. van de Beek 2. Algemene wninggegevens Buwiaar: 1930 Renvatieiaar: 2000 Wningtype: X Gebruiksppervlak wning / appartement 1"'' wnlaa 154,0 m' 2" wnlaag m' 3" wnlaaq 42,3 m' 4- wnlaaq (a. zlder) 0,0 m' Overie verdieinen: 0.0 m' Ttaal ebruiksppervlak m' Meergezinswningen I Vrijstraande wning Galerii 2nderl kap Prtiek I Rijwning hek Maisnnette Overie flal 3. Buwkundig Cnstructies grenzend aan nverwarmde ruimtes, buiten, grnd. Naam Buwdeel Oppervlakte (m') Rc-waarde f U-waarde glas Niet zelfstandie wnruimten Aantal wneenheden (m'.k)/w W(m'.K) Plat dak Buitenlucht g.i.l. met vzetraam 8,48 2,90 Buitenlucht ínrcl) Raam dubbel glas 2, Buitenlucht ínrd) glazen buwsteen ínrcl'l 1, Buitenlucht Grenst aan? (buiten/serre/kruipru imte/gr ndálrater f nverwarmde ruimte) eg. + vrzetraam 7,40 2,90 Buitenlucht ínrd) Deur Buitenlucht Raam enkel glas (Ost) 3,64 5,20 Buitenlucht Raam dubbel glas 11,14 2,90 Buitenlucht (Zuid) Raam enkel qlas (Zuid) ,20 Buitenlucht Paneel 2,80 2,00 Brritenlrrcht Raam dubbel glas 9,45 2,90 Buitenlucht (West) Raam enkel glas 4,40 5,20 Buitenlucht (West) Raam dubbel qlas Buitenlucht I De pnamedatum die p het Energielabel is vermeld is die datum waarp alle pnamegegevens zijn vastgesteld cnfrm de bestaande situatie. Op basis van deze gegevens heeft de EPA-adviseur het Energielabel vastgesteld en afgemeld.

5 (Ost) Raam enkelqlas Zuid) 0, Buitenlucht ziiwan dakkael Buitenlucht Plat dak ,53 Buitenlucht Begane grndvler 124,55 0,15 Grnd f kruipruimte bven kruipr. Onverwarmde zlder 39,97 0,85 Buitenlucht Suwmuur Buitenlucht vler bven kelder Onverwarmde nrimle hellen dak islatie 37,60 1,30 Buitenlucht nbekend hellend dak eisleerd Buitenlucht hellend dak niet 55,40 0,39 Buitenlucht eisleerd hellend dak geisleerd. íarae'l 64,89 2,53 Buitenlucht

6 4. Installaties Ruimteverwarming x Verwarmingstestel: X Lkale veruarminq lie / as Lkale venilarminq elektrisch CR ketel f mederhaard VR ketel HR 100 ketel HR 104 ketel HR 107 ketel Elektrische warmtepmp Warmtelevering derden / stadsverwarmin Gebuwqebnden warmtekracht (WKK HRE Micr-WKK / HRe-ketel /WarmteDm met biistk Tapwaterverwarming Cllectief lo lcirculatieleidinqaanweziq lo lcirculatieleidinqeïsleerd Keukengeiser Badqeiser Cmbitap X Cmbivat Gasbiler Elektrische biler > 20 liter Warmtepmp Warmteleverin derden / stadsverwarmin Aanvul lend: *) Elektrische biler < 20 liter (Clse-in biler) Znnecllectr Ventilatie type x lnfiltratie Vlledis natuurliik Natuurliike tever / mechanische afuer. niet vraaestuurd Natuurliike tever / mechanische afuer, vraaqqestuurde ventilatie Centrale qebalanceerde mechanische ventilatie znder warmteteruwinnin Centrale ebalanceerde mechanische ventilatie met warmteteruwinninq Decentrale ebalanceerde mechanische ventilatie znder warmteteruwinnin Decentrale qebalanceerde mechanische ventilatie met warmteteruqwinnin Ftvltaische cellen (PV) O I Ftvltaische cellen 2 Opmerking De maatregelen die genemd wrden p het Energielabel zijn maatregelen die p dit mment in de meeste gevallen ksteneffectief zijn Í dit binnen de geldigheidsduur van het Energielabel f eventueel kunnen wrden Mgelijk is een aantal maatregelen praktisch niet uitverbaar f risicvl, bijvrbeeld mdat de ksten nevenredig zijn f mdat er sprake zu kunnen zijn van gezndheidsrisic's. Mgelijk zijn bij uitvering aanvullende maatregelen ndzakelijk met betrekking tt behud en verbetering van de kwaliteit van het binnenmilieu f het cmfrt. Sms wrden meerdere alternatieven als maatregel vrgesteld en met gekzen wrden vr één daarvan. We adviseren u de maatregelen p het Energielabel pas uit te veren nadat er een maatwerkadvies is uitgeverd. In een maatwerkadvies wrdt gekeken naar de technische en ecnmische haalbaarheid van energiebesparende maatregelen, tevens wrdt in een maatwerkadvies gekeken naar de kwaliteiuverbetering van het binnenmilieu en het cmfrt.

7 Begrippenlijst Cllectieve ketel Een cllectieve ketel wrdt gebruikt vr de verwarming van meer dan één wning. Een vrbeeld hiervan is een flat. Er zijn verschillende typen cllectieve verwarmingssystemen die variëren van CRketels tt en met HR-ketels. Het vervangen van een cllectieve ketel is ingrijpend. De beheerder van het gebuw f de vereniging van eigenaren met hierver een beslissing nemen. CR-cmbiketel Een CR-cmbiketel is een (uder type) verwarmingsketel waarmee k warmwater gemaakt wrdt. CR staat vr Cnventineel Rendement. Het rendement van een CR-ketel is slechter dan dat van een VR- f HR-ketel. De CR-ketel heeft een rendement van 70 tt 80%. Dat wil zeggen dat 20 tt 30% van de gebruiktenergie via de schrsteen verlren gaat. Een CR-ketel is te herkennen drdat er vaak maar één dikke buis (circa 10 cm dik) p de ketel is aangeslten. Dit is de buis waardr de verbrandingsgassen afgeverd wrden naar buiten. De lucht die vr de verbranding ndig is kmt uit het vertrek waar het testel staat pgesteld. Bij vervanging van een CR-ketel dr een VR- f HR-ketel met er rekening mee gehuden wrden dat er een extra buis p de ketel aangeslten met wrden vr de luchttever. Vaak is hiervr een aanpassing aan de dakdrver f de schrsteen ndig. Decentrale ventilatie ls lkaal gebalanceerde ventilatie waarbij met behulp van een gevelventilatie-unit in een f meerdere vertrekken lucht wrdt ingeblazen en afgezgen. Decentrale ventilatie is nder te verdelen in systemen met en znder warmteterugwinning. Indien er sprake is van een gevelventilatie-unit met warmteterugwinning zijn de luchttever en luchtafuer ndergebracht in één unit. lndien er geen sprake is van warmteterugwinning dan is er in de meeste gevallen een aparte gevelunit vr de luchttever en een aparte gevelunit vr de luchtafuer. HR-glas HR-glas is zeer ged islerend glas dat bestaat uit twee gescheiden glasplaten met een vrijwel nzichtbare metalen laag (cating) p het glas, eventueel in cmbinatie met een gasvulling de spuw tussen de glasplaten. Het type HR-glas is te vinden p de aanduiding in de aluminiumstrip tussen de twee glasplaten. De maximale U-waarde van het glas bedraagt:. 2,0 WmzK vr HR-glas 1,6 WmzK ul ;-1p+glas 1,2 WmzK ul 113++glas. Dr de cating p HR- glas kan er een klein verschil in kleurbeleving zijn ten pzichte van dubbel glas. Verder kan er bij bepaalde weersmstandigheden cndensvcht aan de buitenzijde van het glas ntstaan, dit is niet schadelijk vr het glas f de kzijnen. De U-waarde bij de bepaling van het Energielabel is een cmbinatie van de U-waarde van het glas en het raamkzijn. HR-ketel cmbiketel Een HR-cmbiketel is een verwarmingsketel waarmee k warmwater gemaakt wrdt. HR staat vr Hg Rendement. Het rendement van een HR-ketel is beter dan dat van een CR- en VR-ketel. Een HR-ketel heeft een rendement van 90-97,5%. HR-ketels zijn vaak te herkennen aan een sticker, met daarp de term HR100, HR104 f HRí07. Dit laatste type ketel is gebruikt bij de bepaling van het investeringsbedrag en de energiebesparing als de HR-cmbi is geselecteerd. HR{estellen zijn altijd geslten verbrandingstestellen en zijn te herkennen aan de twee dikke buizen (circa 10 cm dik) die p de ketelzijn aangeslten. De lucht die vr verbranding ndig is, wrdt van buiten tegeverd via de ene buis. Via de andere buis wrden de verbrandingsgassen naar buiten afgeverd. Ten pzichte van een geslten VR-ketel is een HR-ketelte herkennen drdat nderaan de ketel een waterafuerpijpje aanwezig is.

8 Kierdichting Eind jaren 70 zijn in het kader van de Natinale Kierenjacht veel wningen kierdicht gemaakt. Dit betekent dat alle kieren bij bijvrbeeld de ramen dichtgemaakt zijn. Drdat er minder kude lucht naar binnenkmt, betekent dit een energiebesparing. Maar er lert k een gevaar bij kierdichting: als een wning kierdicht gemaakt is, dan is het van belang m iedere dag de wning enige tijd te ventileren dr ramen f rsters pen te zetten. Gebeurt dit niet, dan wrdt de wning te vchtig en kan er bijvrbeeld schimmelgrei ptreden. Slechte ventilatie in cmbinatie met gebruik van pen verbrandingstestellen kan zelfs klmnxideverg iftig ing verzaken. Lkale gasvenvarming Bij lkale gasverwarming kan met behulp van één testel één kamer wrden verwarmd. Lkale gasverwarming kmt vrijwel alleen vr in udere wningen. Vrbeelden zijn gashaarden gaskachels: De meeste gashaarden zijn pen verbrandingstestellen die de bendigde lucht uit het vertrek zelf halen.. Gaskachels zijn geslten testellen. De lucht vr verbranding kmt via de gevel naar binnen en de verbrandingsgassen gaan in mgekeerde richting naar buiten. Als de kachel f penhaard uitsluitend gebruikt wrdt als sfeeryerwarming naast de centrale verwarming, dan heft deze niet te wrden aangegeven in de berekening. Mechanische ventilatie ln nieuwere wningen is vaak een ventilatr aanwezig die vieze luchtjes, vcht en CO2 uit badkamer, keuken en tilet afzuigen. Deze ventilatr hangt vaak p de zlderverdieping. De verse lucht wrdt bij de meeste wningen via rsters bij de ramen naar binnengebracht. Dit systeem wrdt k wel een mechanisch ventilatiesysteem f mechanische afzuigingenemd. Kenmerken van mechanische afzuiging zijn:. Onder alle weersmstandigheden gecntrleerde luchtverversing. Veel minder uitveringsgevelig dan een natuurlijke afuer Niet uitschakelbaar. Sms aanvullende maatregelen ndzakelijk dr gevaar terugzuigen rkgassen Er zijn k (nieuwe) wningen waarin de verse lucht k via een ventilatr naar binnen gebracht wrdt. Deze wningen hebben geen rsters bijde ramen. Dit systeem nemen we gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning via een warmtewisselaar. De warmtewisselaar zrgt ervr dat de uitgaande lucht zijn warmte afgeeft aan de binnenkmende lucht. Dit is cmfrtabel en bvendien bespaart u p deze manier energie. Micr-wkk Bij Micr WKK wrdt tegelijkertijd warmte en elektriciteit gemaakt. De warmte wrdt gebruikt vr de verwarming van de wning en vr de warm tapwater bereiding. De elektriciteit is een bijprduct, die wrdt ingezet m de wning deels van elektriciteit te vzien f terug te leveren aan het net. Natu u rlijke venti latie In udere wningen is vaak geen ventilatr aanwezig m de vieze luchtjes, vcht en CO2 uit badkamer, keuken en tilet af te zuigen. Z'n wning nemen we een natuurlijk geventileerde wning. In een natuurlijk geventileerde wning meten (klep)raampjes, rsters en ventilatiekanalen ervr zrgen dat er vldende frisse lucht in de wning kmt. Een vlledig natuurlijke ventilatie is daardr een gebruikers- en uitveringsgevelig ventilatiesysteem. Luchtverversing een natuurlijk geventileerde wning kmtt stand via de drukverschillen die nder meer ntstaan dr ventilatiekanalen. Om vldende afuer via die kanalen te realiseren, dienen de kanalen zrgvuldigedetailleerd te zijn. Daarnaast is natuurlijke afuer afhankelijk van weersmstandigheden zals wind en temperatuur.

9 VR-cmbiketel Een VR-cmbiketel is een verwarmingsketel waarmee k warmwater gemaakt wrdt. VR staat vr Verbeterd Rendement. Het rendement van een VR-ketel is slechter dan dat van een HR-ketel. maar beter dan dat van een CR-ketel. De VR-ketel heeft een rendement van ngeveer 75-85/. VRtestellen zijn tegepast als pen- f geslten verbrandingstestellen:. Open VR-testellen zijn te herkennen aan het enkele rkgasafuerkanaal (circa 10 cm dik). De lucht die vr de verbranding ndig is, kmt uit het vertrek waar het testel staat pgesteld. Bijdeze testellen is vldende teverlucht en een ged functinerend rkgasafuerkanaal erg belangrijk Geslten VRtestellen zijn te herkennen aan twee dikke buizen (circa 10 cm dik) die p de ketel zijn aangeslten. De lucht die vr verbranding ndig is, wrdt van buiten tegeverd via de ene buis. Via de andere buis wrden de verbrandingsgassen naar buiten afgeverd. Warmtepmp Een warmtepmp nttrekt in de winter warmte en in de zmer kelte aan de bdem. In de winter wrdt met de warmte uit de bdem de wning verwarmd; in de zmer wrdt met de kelte uit de bdem de wning gekeld. Wningen met een dergelijk duuzaam klimaatsysteem stten aanzienlijk minder breikasgassen (zals CO2) uit dan gewne nieuwbuwwningen. Znnebiler Met een znnebiler kan warm water wrden gemaakt. Bij een wning met een znnebiler ligt p het dak een grte zwarte plaat, de znnecllectr. Dr deze plaat strmt een vleistf die dr de zn verwarmd wrdt, deze warme vleistf wrdt gebruikt m het leidingwater (vr) te verwarmen. In de wning is een grt bilervat aanwezig waarin het warme leidingwater wrdt pgeslagen. Dit warme leidingwater kan gebruikt wrden vr duchen etc. In smmige gevallen is het bilervat direct nder de znnecllectr p het dak pgenmen. Smmige znnecllectren lijken p PV-cellen, maar het zijn twee ttaal verschillende systemen. Znnecllectren zijn egaal zwart Zn nepanelen (ftvltai'sche cel len) PV-cellen zijn gemaakt van silicium en zijn bestemd vr de pwekking van elektriciteit. Znlicht wekt elektriciteit p in deze panelen. Deze elektriciteit wrdt ingezet m de wning deels van elektriciteit te vrzien f terug te leveren aan het net. Znnepanelen hebben vaak een gevlekte blauwe f bruine kleur.

10 TOELICHTING BIJ HET ENERGIELABEL VOOR WONINGEN Het Energielabel geeft aan he een wning qua energiegebruik presteert (energetische prestatie) en is daar mee een maat vr de mgelijk ng te nemen energiebesparende maatregelen. Het Energielabel vr wningen is vergelijkbaar met het Energielabel vr witged, lampen en aut's, k hier wrdt p het Energielabel de energetische prestatie van het prduct weergegeven. De energetische prestatie bijwitged, lampen en aut's wrdt bepaald bijzgenaamde labratrium mstandigheden. De energetische prestatie van een wning is afhankelijk van de mate van islatie, de installatie vr ruimteverwarming en warm tapwater bereiding en eventueel aanwezige znne-energiesystemen. Om srtgelijke wningen met elkaar te kunnen vergelijken wrdt de energetische prestatie bepaald bij standaard bewnersgedrag (.a. vaste waarde vr: de temperatuur vr ruimteverwarming, heveelheid warm tapwater gebruik, heveelheid ventilatie, branduren van de verlichting). Op het energielabel staat de Energieklasse van de wning aangegeven. De Energieklasse wrdt bepaaldr de energetische prestatie (Energie-index) van de wning. He beter de wning is geïsleerd en/f he efficiënter de installatie vr Eíêrgistrbel wnlrrg ruimteverwarming en warm tapwater bereiding is, he beter de energetische prestatie van de wning is. Naast het energiezuinig zijn van de wning speelt bij de bepaling van de energetische prestatie k de grtte van het gebruikppervlak en de thermische schil een rl. Z kunnen dus grte villa's en kleine wningen allebei een zelfde energieklasse hebben. UB vísning De energetische prestatie zegt dus niet alles ver het energiegebruik van de wning. Het spreekt vr zich dat een grte villa met bijvrbeeld energieklasse A meer energie gebruikt dan een kleine wning met t grb b t d"= energieklasse A. De energieprestatie zegt iets ver de genmen energiebesparende maatregelen in de wning en ver het aanwezigenerg iebesparing ptentieel van de wning. SiËÍrd.r.d!íËrghgÈbrul t yr mv rcdng Het Energielabel geeft wel aan dat als men de keuze heeft uit twee vergelijkbare wningen ti 00,Ê uj (zelfde type en grtte) één met Energieklasse A en de ander met Energieklasse D, dat de wning met Energieklasse A bij hetzelfde gebruik van de wning minder energie zal gebruiken. Hetzelfde principe det zich vr bij de Energielabels van aut's: een grtere aut kan wel meer benzine gebruiken dan een kleinere, maar beide kunnen dezelfde Energieklasse hebben. Ok hier is vr de tekenning van de Energieklasse de grtere aut vergeleken met aut's van dezelfde grtteklasse. Het standaard energiegebruik bij standaard bewnersgedrag wrdt p het labelvermeld. Het standaard energiegebruik kan gebruikt wrden m grte en kleine wningen met elkaar qua energiegebruik te vergelijken. Het standaard energiegebruik is bij de grte villa dan grter dan bij de kleine wning met dezelfde Energieklasse. Ok hier dient vermeld te wrden dat dit niet het werkelijk energiegebruik van de wning is, bijvrbeeld mdat hier k wrdt uitgegaan van een standaard bewnersgedrag. ln dit standaard energiegebruik is niet de heveelheid energie vr alle aanwezige elektrische apparatuur en vr het bereiden van maaltijden pgenmen. Ok het werkelijk bewnersgedrag kan sterk afwijken van het standaard bewnersgedrag.

B (zie toelichting in bijlage)

B (zie toelichting in bijlage) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden B (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

C (zie toelichting in bijlage)

C (zie toelichting in bijlage) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden C (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

A (zie toelichting in bijlage)

A (zie toelichting in bijlage) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden A (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

A (zie toelichting in bijlage)

A (zie toelichting in bijlage) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden A (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

PDFlib PLOP: PDF Linearization, Optimization, Protection. Page inserted by evaluation version www.pdflib.com sales@pdflib.com

PDFlib PLOP: PDF Linearization, Optimization, Protection. Page inserted by evaluation version www.pdflib.com sales@pdflib.com PDFlib PLOP: PDF Lineariation, Optimiation, Protection Page inserted by evaluation version www.pdflib.com sales@pdflib.com p Energielabel woning supplement* Afgegeven conform de Regeling energieprestatie

Nadere informatie

Energielabel woning. Uw woning. Standaard energiegebruik voor uw woning MJ (megajoules)

Energielabel woning. Uw woning. Standaard energiegebruik voor uw woning MJ (megajoules) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden D (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

energielabel Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen.

energielabel Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Energieprestatiecertificaat energielabel Bestaande bouw Woning/Woongebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Energieklasse zeer energie zuinig A B A ++

Nadere informatie

Fabels in isolatieland Wat waar is of niet waar

Fabels in isolatieland Wat waar is of niet waar Fabels in islatieland Wat waar is f niet waar Fabels verleven de tijden. Sms is dat ged. Maar het kan k verkeerd uitpakken. Eind jaren '70 bracht Sven (Stichting vrlichting energiebesparing nederland)

Nadere informatie

Pré Wonen Postbus CA HAARLEM Etalage Geprint op : Blekersvaartweg 48 D. galerijwoning

Pré Wonen Postbus CA HAARLEM  Etalage Geprint op : Blekersvaartweg 48 D. galerijwoning Pré Wonen Postbus 2008 2002 CA HAARLEM www : www.prewonen.nl Etalage Geprint op : 24-08-2016 Adres Blekersvaartweg 48 D Postcode 2101 CD Plaats HEEMSTEDE Omschrijving Woning Type galerijwoning Wijk omschrijving

Nadere informatie

F (zie toelichting in bijlage)

F (zie toelichting in bijlage) Energielabel gebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden F (zie toelichting in bijlage) Dit gebouw Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

Energielabel gebouw Dit gebouw Straat (zie bijlage) Gebruiksoppervlak Adviesbedrijf Nummer/toevoeging Opnamedatum Inschrijfnummer Postcode

Energielabel gebouw Dit gebouw Straat (zie bijlage) Gebruiksoppervlak Adviesbedrijf Nummer/toevoeging Opnamedatum Inschrijfnummer Postcode Energielabel gebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden Dit gebouw Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking met gebouwen met overeenkomstige

Nadere informatie

KleurrijkWonen Postbus AM TIEL Tel : Fax : Etalage Geprint op :

KleurrijkWonen Postbus AM TIEL  Tel : Fax : Etalage Geprint op : KleurrijkWonen Postbus 544 4000 AM TIEL www : www.kleurrijkwonen.nl Tel : 0344615214 Fax : 0344623843 Etalage Geprint op : 12-11-2014 Objectgegevens m.b.t. strategisch voorraad beleid Toewijzingmodel Aanbodmodel

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

EPA U. advies- en ingenieursbureau. Nieuwbouw kantoorpand Demostraat, Tiel

EPA U. advies- en ingenieursbureau. Nieuwbouw kantoorpand Demostraat, Tiel Nieuwbouwkantoorpand Demostraat,Tiel EPA U Adresgegevens Fokkerstraat 39, 3905 KV Veenendaal Postbus 1152, 3900 BD Veenendaal T 0318-75 78 88 F 0318-75 78 87 info@enerpro.nl www.enerpro.nl Voorbeeldbedrijf

Nadere informatie

SPECIMEN. E (zie toelichting in bijlage) Energielabel gebouw. Dit gebouw. Standaard energiegebruik voor dit gebouw. 968,3 MJ/m 2

SPECIMEN. E (zie toelichting in bijlage) Energielabel gebouw. Dit gebouw. Standaard energiegebruik voor dit gebouw. 968,3 MJ/m 2 Energielabel gebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden Dit gebouw Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking met gebouwen met overeenkomstige

Nadere informatie

Project Claes Luc - BPC

Project Claes Luc - BPC X-ECO Ing. Gert Vanden Ber Lenard Meesstraat 16 3970 Lepldsburg 0472-32.20.98 www.x-ec.net Prject Claes Luc - BPC EPB ENERGIE PRESTATIE EN BINNENKLIMAAT Nieuwbuwwning Ligging: Steenweg 273, 3570 Alken

Nadere informatie

DE "MANUELE VENTILATIE" OPTIMAAL ORGANISEREN

DE MANUELE VENTILATIE OPTIMAAL ORGANISEREN - - DE "MANUELE VENTILATIE" OPTIMAAL ORGANISEREN Wanneer en he lang meten kamers verlucht wrden wanneer er geen installatie vr hygiënische ventilatie aanwezig is? PRINCIPES CONTEXT De luchtkwaliteit hangt

Nadere informatie

Energielabelrapportage

Energielabelrapportage : 1 van 13 Energielabelrapportage Demostraat 76 te Demostad Uw Bedrijfsnaam B.V. Inspectieadres: Demostraat 76 te Demostad Certificaatnummer: 422550073 : 1 : 2 van 13 Gegevens en verantwoording. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Energielabel. SKG-IKOB gecertificeerd BRL & BRL

Energielabel. SKG-IKOB gecertificeerd BRL & BRL Energielabel SKG-IKOB gecertificeerd BRL 9500-01 & BRL 9500-03 Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u het energielabel welke wij voor u hebben opgenomen. Dit label hebben wij vervaardigd in samenwerking

Nadere informatie

A (zie toelichting in bijlage)

A (zie toelichting in bijlage) Energielabel gebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden A (zie toelichting in bijlage) Dit gebouw Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

Bouwbedrijf Beneens. Stadsestraat 43 2250 Olen

Bouwbedrijf Beneens. Stadsestraat 43 2250 Olen Buwbedrijf Beneens Stadsestraat 43 2250 Olen 1 Alles heeft een levensduur. Alles dient vervangen te wrden. Bill McDnnuch C2C Livespan f Materials 2 3 Renvatie in de Praktijk 4 Renvatie in de Praktijk 5

Nadere informatie

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN 4 juli 2007 19:11 uur Blz. 1 / 8 cursus Luc Volders - 2-7-2007 ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN Opdrachtgever: FB Projectgegevens: testpand 1234AB Software: EPA-W Kernel 1.09 07-06-2007 Vabi Software

Nadere informatie

Energielabelrapportage

Energielabelrapportage : 1 van 13 Energielabelrapportage Raaklabelstraat 123 te Epawstad * UW BEDRIJFSNAAM * Inspectieadres: Raaklabelstraat 123 te Epawstad Certificaatnummer: 557881080 : 1 : 2 van 13 Gegevens en verantwoording.

Nadere informatie

EEN ADEQUAAT VERWARMINGSLICHAAM KIEZEN

EEN ADEQUAAT VERWARMINGSLICHAAM KIEZEN - - EEN ADEQUAAT VERWARMINGSLICHAAM KIEZEN PRINCIPES BENADERING Een efficiënt en vrdelig systeem kiezen m warmte uit te stralen Naast de prductiewijze, een kwaliteitsvlle verdeling en een efficiënte regeling,

Nadere informatie

.::r. rt-.. -...D. '-û. Onderwerp: nb. RAB. ja of nee?

.::r. rt-.. -...D. '-û. Onderwerp: nb. RAB. ja of nee? Nummer 11 Onderwerp: nb. RAB. ja f nee? Omschrijving: TTB is de afkrting vr: Thermische terugslagbeveiliging RAB is een dr Fast beschermde afkrting vr: Rkgasafverbeveiliging Met beide aanduidingen wrdt

Nadere informatie

Project Be Home 3 woningen

Project Be Home 3 woningen X-ECO Ing. Gert Vanden Ber Lenard Meesstraat 16 3970 Lepldsburg 0472-32.20.98 www.x-ec.net Prject Be Hme 3 wningen EPB ENERGIE PRESTATIE EN BINNENKLIMAAT Ligging: Pater Asteerstraat 45 47 49 3970 Lepldsburg

Nadere informatie

Uw partner in hernieuwbare energie

Uw partner in hernieuwbare energie www.svetechniek.be Znnebiler anaf 1999.00 * Inclusief 6% btw,levering en mntage : *Tarief ttaal te betalen 4333 Premie 2334 via netbeheerder te recupereren. Levering en mntage. Exclusief afbraak ude biler,

Nadere informatie

E (zie toelichting in bijlage)

E (zie toelichting in bijlage) Energielabel gebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden E (zie toelichting in bijlage) Dit gebouw Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt de vergelijking

Nadere informatie

VvE s met Energie. Onderzoek VvE Schiezicht 10 april 2014 Wouter van den Acker PKW

VvE s met Energie. Onderzoek VvE Schiezicht 10 april 2014 Wouter van den Acker PKW VvE s met Energie Onderzoek VvE Schiezicht 10 april 2014 Wouter van den Acker PKW Inhoud Het Energiemodel Bestaande situatie Trias Energetica Maatregelen Scenario s Hoe verder? Energieadvies voor Schiezicht

Nadere informatie

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN Beta Testbedrijf E. van Dijk 007 Kleveringweg 12 2616 LZ Delft info@vabi.nl Delft, 8 februari 2007 ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN Opdrachtgever: Opdrachtgever BV A. Bee Projectgegevens: Voorbeeldproject

Nadere informatie

Warmte inleiding. Opdracht 1. Wat weet je nog uit de tweede klas? Kruis bij iedere bewering aan of deze juist of onjuist is. Bewering Juist Onjuist

Warmte inleiding. Opdracht 1. Wat weet je nog uit de tweede klas? Kruis bij iedere bewering aan of deze juist of onjuist is. Bewering Juist Onjuist Warmte inleiding Opdracht 1. Wat weet je ng uit de tweede klas? Kruis bij iedere bewering aan f deze juist f njuist is. Bewering Juist Onjuist Temperatuur en warmte hebben dezelfde eenheid De eenheid van

Nadere informatie

Groenkampen 12 Assen

Groenkampen 12 Assen Groenkampen 12 Assen Westerhaven 9, 9718 AV Groningen T (050) 318 03 09 E info@svdg.nl I www.svdg.nl Al onze werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door de Vereniging van

Nadere informatie

Energielabelrapportage. rapportage. Inspectieadres: Demostraat 76 te Probeerstad

Energielabelrapportage. rapportage. Inspectieadres: Demostraat 76 te Probeerstad Pagina : 1 van 13 Energielabel rapportage Demostraat 76 te Probeerstad Pagina : 2 van 13 Rapportgegevens en verantwoording Opdrachtgever Keuringsinstantie Naam de heer A.B.Test Naam Adres Demostraat 76

Nadere informatie

ELKE VORM VAN FRAUDE ZAL ONMIDDELLIJKE UITSLUITING VAN HET EXAMEN TOT GEVOLG HEBBEN. Dit boekje pas openen als daarvoor toestemming wordt gegeven.

ELKE VORM VAN FRAUDE ZAL ONMIDDELLIJKE UITSLUITING VAN HET EXAMEN TOT GEVOLG HEBBEN. Dit boekje pas openen als daarvoor toestemming wordt gegeven. Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat Examendatum: Naam kandidaat: Soort en nummer legitimatiebewijs: Gebruikte software: Onderdeel 2 Lees zorgvuldig onderstaande informatie Dit examen bestaat uit

Nadere informatie

Wilt u het volledige rapport van VROM inzien, klik dan hier. 2 Hoeveel kamers heeft uw woning? (de keuken telt niet mee)

Wilt u het volledige rapport van VROM inzien, klik dan hier. 2 Hoeveel kamers heeft uw woning? (de keuken telt niet mee) Vragenlijst VROM Dit is een vragenlijst vr het inventariseren van mgelijke knelpunten in uw eigen wning die een belemmering kunnen zijn vr bewning p hgere leeftijd. De vragenlijst geeft u infrmatie ver

Nadere informatie

KOUDEBRUGGEN BEPERKEN

KOUDEBRUGGEN BEPERKEN KOUDEBRUGGEN BEPERKEN Details ntwerpen die de cntinuïteit van de thermische islatie garanderen, een crrecte tepassing p de werf garanderen en de bestaande kudebruggen pheffen PRINCIPES BENADERING Kudebruggen

Nadere informatie

Spaar energie! Zoals het klokje thuis tikt... Energie bij de vleet. Jeroen Defauw. Herken je dit? Je komt thuis van. school met de auto.

Spaar energie! Zoals het klokje thuis tikt... Energie bij de vleet. Jeroen Defauw. Herken je dit? Je komt thuis van. school met de auto. Jeren Defauw Zals het klkje thuis tikt... Herken je dit? Je kmt thuis van schl met de aut. Je papa drukt p een knpje aan de muur. De garageprt gaat pen. Je springt uit de aut en det het licht aan in de

Nadere informatie

Energielabel rapportage

Energielabel rapportage Pagina : 1 van 13 Energielabel rapportage Folgeren 32 te DRACHTEN Pagina : 2 van 13 Rapportgegevens en verantwoording Opdrachtgever Keuringsinstantie Naam mevrouw D Lee Naam Adres Postbus 574 Adres Kerkstraat

Nadere informatie

Gorontalo Groene Ster

Gorontalo Groene Ster Gorontalo Groene Ster De Alliantie wil in 2018 haar CO2 uistoot met 25% verminderen ten opzichte van 2008. De grootste winst is te behalen met energiezuinige voorzieningen in bestaande en nieuwe woningen.

Nadere informatie

OPNAMEFORMULIER MAATWERKADVIES. 1. Algemene projectgegevens Projectnaam: Kenmerk:

OPNAMEFORMULIER MAATWERKADVIES. 1. Algemene projectgegevens Projectnaam: Kenmerk: OPNAMEFORMULIER MAATWERKADVIES 1. Algemene projectgegevens Projectnaam: Kenmerk: Adres: Postcode: : Klantnaam: Contactpersoon: Datum bezoek: Naam EPA-organisatie: Naam EPA-adviseur: Huisnummer: Eigendomssituatie:

Nadere informatie

Nieuwe Vlaamse renovatiepremie vanaf 1 november 2015!

Nieuwe Vlaamse renovatiepremie vanaf 1 november 2015! Nieuwe Vlaamse renvatiepremie vanaf 1 nvember 2015! Hebt u plannen m uw wning te renveren? Dan kunt u misschien rekenen p de steun van de vernieuwde Vlaamse renvatiepremie. Vanaf 1 nvember 2015 kunt u

Nadere informatie

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND BESCHRIJVING De ksten mzaïekbeheer zijn een vergeding vr de ksten die p bedrijfsniveau gemaakt wrden vr het

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Energielabel / binnenmilieu rapportage

Energielabel / binnenmilieu rapportage Pagina 14:00:00 : 1 van 18 Energielabel / binnenmilieu rapportage Demostraat 1 te Demostad Pagina 14:00:00 : 2 van 18 Rapportgegevens en verantwoording. Opdrachtgever Naam Adres Postcode Plaats : de heer

Nadere informatie

build with zelf klussen of kant en klaar?

build with zelf klussen of kant en klaar? build with zelf klussen f kant en klaar? pakketaanbiedingen begane grnd 1 2 vr plevering wning 0 d it yurself 2.490 3a 3a, 3b f 3c na plevering wning 3 a 3 b 3 c 1.900 small Laminaatvler kant- en klaar.

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl

Nieuwsbrief 1 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl Nieuwsbrief 1 Gren Licht www.nieuwkrtenrd.nl Nieuwsbrief 1 Gren Licht Dit is een nieuwsbrief, speciaal gericht p de actie Gren Licht in Nieuw Krtenrd. Subsidie beschikbaar gesteld dr Prvincie vr Gren Licht

Nadere informatie

Object. Hoge Zand 35 DEN HAAG Energielabel A

Object. Hoge Zand 35 DEN HAAG Energielabel A Object Hoge Zand 35 DEN HAAG Energielabel A Energielabel gebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden A (zie toelichting in bijlage) Dit gebouw Weinig besparingsmogelijkheden

Nadere informatie

SPREEKBEURT BAARDAGAME

SPREEKBEURT BAARDAGAME SPREEKBEURT BAARDAGAME l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n REPTIELEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE BAARDAGAME

Nadere informatie

Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat

Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat Onderdeel 2 Voorbeeldopdracht Examendatum: Naam kandidaat: Soort en nummer legitimatiebewijs: Lees zorgvuldig onderstaande informatie Dit examen bestaat uit

Nadere informatie

Opnameformulier woningen voor EP-certificaat

Opnameformulier woningen voor EP-certificaat Opnameformulier woningen voor EP-certificaat Hieronder worden de opnameformulieren gegeven die een EPA-adviseur nodig heeft om een opname van de woning op papier te kunnen verrichten. Om het opnameformulier

Nadere informatie

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken.

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken. 5.2.7 Energie Wat is het thema en waarm is het belangrijk? Het thema energie gaat ver het gebruik van energie in de gebuwde mgeving vr verwarming, keling, verlichting en industriële en agrarische prcessen.

Nadere informatie

Opnameformulier Energielabel woningen 1. Algemene projectgegevens

Opnameformulier Energielabel woningen 1. Algemene projectgegevens Opnameformulier Energielabel woningen 1. Algemene projectgegevens Projectnaam: Kenmerk: Adres: Postcode: Klantnaam: Contactpersoon: Datum woning bezoek: 3817PR-45 Hobbemastraat 3817 PR Plaats: Amersfoort

Nadere informatie

Energielabel. Object. Noordeinde 49 DEN HAAG

Energielabel. Object. Noordeinde 49 DEN HAAG Energielabel D Object Noordeinde 49 DEN HAAG Energielabel gebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden D (zie toelichting in bijlage) Weinig besparingsmogelijkheden

Nadere informatie

HET VERDEELNETWERK VOOR DE VERWARMING OPTIMALISEREN

HET VERDEELNETWERK VOOR DE VERWARMING OPTIMALISEREN - - HET VERDEELNETWERK VOOR DE VERWARMING OPTIMALISEREN Het algemeen rendement van de verwarmingsinstallatie verbeteren dr te zrgen vr een efficiënte verdeling van de energie PRINCIPES BENADERING Naast

Nadere informatie

Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat

Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat Onderdeel Casus ingevuld opnameformulier. Algemene projectgegevens Projectnaam: Woning Jansen Kenmerk: Adres: Guido Gezellelaan Huisnummer: 00 Postcode: 2624

Nadere informatie

ISSO publicatie 82.2 aangepast 2014. Hoofdstuk 5 ISSO publicatie 82.2

ISSO publicatie 82.2 aangepast 2014. Hoofdstuk 5 ISSO publicatie 82.2 ISSO publicatie 82.2 aangepast 2014 Hoofdstuk 5 ISSO publicatie 82.2 5 Het EPA-maatwerkadviesrapport Het eindresultaat van het adviesproces moet men uiteindelijk vastleggen in een adviesrapport dat met

Nadere informatie

KBI Wijzigingsblad d.d. 2008-03-07 bij BRL 9500-01

KBI Wijzigingsblad d.d. 2008-03-07 bij BRL 9500-01 KBI Wijzigingsblad d.d. 2008-03-07 bij BRL 9500-01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT, BESTAANDE WONINGEN Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

De juiste mensen op de juiste plek

De juiste mensen op de juiste plek De juiste mensen p de juiste plek Visitekaartje Brand-, ret- en waterschade? Gm staat steeds vr u klaar. Cntacteer ns 03 820 96 20 Ndnummer 0900 100 87 Tevreden klanten dankzij een ttaalpakket en de nieuwste

Nadere informatie

Opgave 4 Hout is een isolator. Aan een isolator kan je je niet branden. Wel aan een geleider!

Opgave 4 Hout is een isolator. Aan een isolator kan je je niet branden. Wel aan een geleider! Uitwerkingen 1 Opgave 1 Geleiding, strming en straling. Opgave 2 Metalen Kper, zilver, ld, ijzer, gud, nikkel, platin Hut, rubber, kurk, glas en zand. Opgave 3 Geleiding Strming Geleiding Opgave 4 Hut

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

? * * * Gemeente Onderbanken

? * * * Gemeente Onderbanken ? * * * Naam Straatnaam Nummer + Letter Pstcde Wnplaats Geachte heer, mevruw, Onlangs hebben wij u in een bewnersbrief geïnfrmeerd ver de vervlgstappen die wij, samen met u, willen zetten in de aanpak

Nadere informatie

Willem II Singel 25 te Roermond Energielabel Datum 29 juli 2013 Referentie 20131023-01

Willem II Singel 25 te Roermond Energielabel Datum 29 juli 2013 Referentie 20131023-01 Willem II Singel 25 te Roermond Energielabel Datum 29 juli 2013 Referentie 20131023-01 Referentie 20131023-01 Rapporttitel Willem II Singel 25 te Roermond Energielabel Datum 29 juli 2013 Opdrachtgever

Nadere informatie

Introductie. Introductie

Introductie. Introductie Intrductie Intrductie Op het industrieterrein De Hemmen in Sneek wrden een 9 tal hagelnieuwe, nder architectuur ntwrpen, multifunctinele bedrijfsunits gerealiseerd. Alle units zijn gelegen p uitstekende

Nadere informatie

ZORGEN VOOR THERMISCHE INERTIE

ZORGEN VOOR THERMISCHE INERTIE ZORGEN VOOR THERMISCHE INERTIE Zware materialen kiezen en ze in rechtstreeks cntact laten met de mgeving van het lkaal, m te beschikken ver een gede thermische buffer PRINCIPES BENADERING Om tijdens de

Nadere informatie

Technische omschrijving huurappartementen De Eeuwsels te Helmond

Technische omschrijving huurappartementen De Eeuwsels te Helmond Technische mschrijving huurappartementen De Eeuwsels te Helmnd 1. Algemeen Deze technische mschrijving is nauwkeurig en met zrg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen verstrekt dr architect

Nadere informatie

B7 - ZEEWATERWARMTECENTRALE, INDIVIDUELE WARMTEPOMPEN, COLLECTIEF NETWERK, (Z)LTV

B7 - ZEEWATERWARMTECENTRALE, INDIVIDUELE WARMTEPOMPEN, COLLECTIEF NETWERK, (Z)LTV B7 - ZEEWATERWARMTECENTRALE, INDIVIDUELE WARMTEPOMPEN, COLLECTIEF NETWERK, (Z)LTV a. Algemeen i Wat is het? Dit energiecncept gaat uit van warmte dat uit zeewater wrdt pgewekt. Hierbij wrdt de gemiddeld

Nadere informatie

Energie besparen door een correcte regeling van de verwarmingsinstallatie: praktijkvoorbeeld in een basisschool

Energie besparen door een correcte regeling van de verwarmingsinstallatie: praktijkvoorbeeld in een basisschool Energie besparen dr een crrecte regeling van de verwarmingsinstallatie: praktijkvrbeeld in een basisschl 1. INLEIDING Veel verwarmingsinstallaties in schlgebuwen draaien p vlle teren, k wanneer er geen

Nadere informatie

CURSUS. Basis Elektriciteit

CURSUS. Basis Elektriciteit CURSUS Centrum Vlwassen Onderwijs VTI BRUGGE F. Rubben 1 Wat wrdt van de cursist verwacht? Attitude: In staat zijn binnen de vrgeschreven tijd een taak nauwkeurig te vltien. In staat zijn m zich aan te

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN HOOG-LAAG LAAG-PENSIOEN f f LAAG -HOOG HOOG-PENSIOEN Vr pensiengerechtigden die de 65-jarige leeftijd ng niet bereikt hebben U kunt

Nadere informatie

Openwerf Scheldehoek 10A

Openwerf Scheldehoek 10A Openwerf Scheldehek 10A Het gebuw Deze halfpen bel etage BEN-wning bestaat uit 3 verdiepingen, met de leefruimte en keuken p de eerste verdieping. Grte glaspartijen p Westen en Nrden geven een practig

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT RAT ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN

l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT RAT ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN SPREEKBEURT RAT l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE RAT BIJ ELKAAR GEZOCHT.

Nadere informatie

Technische en bouwkundige voorschriften voor meterlokalen

Technische en bouwkundige voorschriften voor meterlokalen Technische en buwkundige vrschriften vr meterlkalen Referentie: SIB10 CCLB 110 Datum:22/10/2010 Pagina 1/9 Inhudstafel 1 INLEIDING... 3 2 AFKORTINGEN... 3 3 TOEGANKELIJKHEID INSTALLATIES... 3 4 LOKAAL...

Nadere informatie

Veiligheidsinstructie voor opslag van gevaarlijke producten in recipiënten

Veiligheidsinstructie voor opslag van gevaarlijke producten in recipiënten Interne Dienst vr Preventie en Bescherming p het Werk Afdeling Risicbeheer Veiligheidsinstructie vr pslag van gevaarlijke prducten in recipiënten Datum 20 januari 2011 Inleiding Opslag wrdt gedefinieerd

Nadere informatie

EEN GOEDE LUCHTKWALITEIT VERZEKEREN

EEN GOEDE LUCHTKWALITEIT VERZEKEREN EEN GOEDE LUCHTKWALITEIT VERZEKEREN Verntreinigende stffen vermijden en zrgen vr vldende luchtverversing m de luchtkwaliteit te garanderen PRINCIPES BENADERING De luchtkwaliteit in gebuwen is vaak slechter

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

SPREEKBEURT GRIEKSE LANDSCHILDPAD

SPREEKBEURT GRIEKSE LANDSCHILDPAD SPREEKBEURT GRIEKSE LANDSCHILDPAD l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n REPTIELEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht Veelgestelde vragen Zn-Privé gemeente Utrecht In dit dcument beantwrden we een aantal veel gestelde vragen. Deze zijn als vlgt gecategriseerd: Zn-Privé actie Utrecht Het plaatsen van znnepanelen p een

Nadere informatie

Energiescan. van: De Brink 6 te: 9999 DM Ons Dorp op: 15 maart 2014 door: Matthes Advies

Energiescan. van: De Brink 6 te: 9999 DM Ons Dorp op: 15 maart 2014 door: Matthes Advies Energiescan van: De Brink 6 te: 9999 DM Ons Dorp op: 15 maart 2014 door: Matthes Advies Energiescan voor woningen in opdracht van: de heer E. Scanner Straat en nr. gekeurde woning: De Brink 6 Postcode:

Nadere informatie

Rijksoverheid. Veel besparingsmogelijkheden t/m t/m 100. Dubbel glas. Dubbel glas. Niet extra geïsoleerd. Niet van toepassing. Nee.

Rijksoverheid. Veel besparingsmogelijkheden t/m t/m 100. Dubbel glas. Dubbel glas. Niet extra geïsoleerd. Niet van toepassing. Nee. Rijksoverheid Energielabel woning Westvest 191 2611BZ Delft BAG-ID: 0503010000010395 Veel besparingsmogelijkheden Energielabel B Registratienummer 863374920 Datum van registratie 13-01-2016 Geldig tot

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011; I 00007777 besluit van de gemeenteraad vrstelnummer 723668 nderwerp Teslagenverrdening Wet werk en bijstand Guda 2012 de raad van de gemeente guda 29 nvember 2011 Gezien het vrstel van burgemeester en

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Beheerplan voor bouwhistorische objecten

Beheerplan voor bouwhistorische objecten Beheerplan vr buwhistrische bjecten 2.7.1 Inleiding Met een beschermd stadsgezicht, ngeveer 1500 mnumenten en een uniek laatmiddeleeuws bdemarchief heeft Drdrecht een mvangrijke bven- en ndergrndse cultuurhistrische

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Onderzoek PUR en gezondheid in de Kruidenbuurt te Heerenveen

Onderzoek PUR en gezondheid in de Kruidenbuurt te Heerenveen Onderzek PUR en gezndheid in de Kruidenbuurt te Heerenveen TUSSENRAPPORT GGD Fryslân 17 september 2013 Frans Duijm, Gea de Meer, Jhn Janssen Met dank aan Pieter Pstma (Landstra, Bureau vr Buwfysica) 1

Nadere informatie

Voorbeeldvragen Methodiek NEN 2767

Voorbeeldvragen Methodiek NEN 2767 Nb. Per vraag kunnen er meerdere gede antwrden zijn 1. Welke van de nderstaande bewering is juist? NEN 2767 is een: methdiek vr de bepaling van achterstallig nderhud bjectieve methdiek vr de bepaling van

Nadere informatie

SPREEKBEURT SCHORPIOEN

SPREEKBEURT SCHORPIOEN l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT SCHORPIOEN ONGEWERVELDEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE SCHORPIOEN

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

PROJECT : IN DER OSTERBACH

PROJECT : IN DER OSTERBACH Brusselsesteenweg 6-2800 Mechelen tel 0475/478.477 - fax 015/340.310 www.vac-nline.be e-mail: inf@vac-nline.be U kan ns van maandag tem zaterdag bereiken van 8u tt 22u PROJECT : IN DER OSTERBACH ROUTE

Nadere informatie

Energielabelrapportage

Energielabelrapportage : 1 van 18 Energielabelrapportage Demostraat 76 te Demostad KOP 1 - Muteerbare informatie over het eigen bedrijf! Tekst 1 - Muteerbare informatie over het eigen bedrijf! Muteerbare informatie over het

Nadere informatie

Project Boskant Leopoldsburg Vooruitzien

Project Boskant Leopoldsburg Vooruitzien X-ECO Ing. Gert Vanden Ber Lenard Meesstraat 16 3970 Lepldsburg 0472-32.20.98 www.x-ec.net Prject Bskant Lepldsburg Vruitzien EPB ENERGIE PRESTATIE EN BINNENKLIMAAT Simulatie Prjectwning type B (LOT 2)

Nadere informatie

Concepten EPC 0.4. Bouwkundige uitgangspunten

Concepten EPC 0.4. Bouwkundige uitgangspunten Concepten EPC 0.4 Om een EPC 0.4 te realiseren voor de referentiewoningen zijn er verschillende concepten ontwikkeld die onderling verschillen op de wijze van ventileren en verwarmen. Aan de basis van

Nadere informatie