GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN"

Transcriptie

1 7916 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID N [C 2010/35079] 24 JULI Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de herfinancieringsgarantie en de doorbetalingsverbintenis met betrekking tot beschikbaarheidsvergoedingen en bepaalde beëindigingsvergoedingen, in het kader van bepaalde Vlaamse pps-projecten van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn De Vlaamse Regering, Gelet op artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen; Gelet op het decreet van 24 april 2009 houdende een herfinancieringsgarantie en een doorbetalingsverbintenis met betrekking tot beschikbaarheidsvergoedingen en bepaalde beëindigingsvergoedingen, in het kader van bepaalde Vlaamse pps-projecten van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn; Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 11 mei 2009; Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 18 mei 2009; Gelet op het advies met nummer /3 van de Raad van State, gegeven 14 juli 2009, met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; Op voordracht van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken; Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. Inleidende bepalingen Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder : 1 decreet van 24 april 2009 : het decreet van 24 april 2009 houdende een herfinancieringsgarantie en een doorbetalingsverbintenis met betrekking tot beschikbaarheidsvergoedingen en bepaalde beëindigingsvergoedingen, in het kader van bepaalde Vlaamse pps-projecten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn; 2 kredietverstrekker : een financiële instelling die vreemd vermogen (daaronder eveneens begrepen een onlosmakelijk aan het vreemd vermogen gekoppelde renteswap of een ander instrument ter indekking van het renterisico) verstrekt aan de DBFM-Vennootschap. 3 minister : de Vlaamse minister bevoegd voor de financiën en begroting. 4 facility agent : indien het vreemd vermogen, desgevallend met inbegrip van de renteswap of een ander instrument ter indekking van het renterisico, wordt verstrekt door verschillende kredietverstrekkers samen, de financiële instelling die onder hen is aangeduid als gezamenlijke vertegenwoordiger voor de doeleinden van de herfinancieringsgarantie. HOOFDSTUK II. Toekenning van de herfinancieringsgarantie Art De minister gaat na of cumulatief is voldaan aan de toepassingsvoorwaarden bedoeld in artikel 3 van het decreet van 24 april 2009 en kent de herfinancieringsgarantie toe bij besluit. 2. De toekenning van de herfinancieringsgarantie is afhankelijk van een verzoek tot toekenning dat door de DBFM-vennootschap wordt gericht aan de minister (met kopie aan de facility agent),vergezeld van : 1 het finaal ontwerp van de financieringsovereenkomsten met betrekking tot het vreemd vermogen zoals deze ongewijzigd zullen worden ondertekend door de DBFM-vennootschap en de leningsverstrekker(s), en waarin minstens het bedrag, de looptijd, de toepasselijke rentevoet en de modaliteiten met betrekking tot het verplicht herfinancieringsmoment opgenomen zijn; 2 voor zover toepasselijk, het finaal ontwerp van de overeenkomst met betrekking tot de renteswap of een ander instrument ter indekking van het renterisico dat aan het vreemd vermogen is gekoppeld, zoals deze ongewijzigd zal worden ondertekend door de DBFM-vennootschap en de verstrekker(s) van de renteswap of ander instrument ter indekking van het renterisico; 3 de identificatiegegevens van de kredietverstrekker(s) en, in voorkomend geval, de titel van vertegenwoordiging van de facility agent; 4 een verslag met korte toelichting van het pps-project waarvoor het vreemd vermogen wordt verstrekt, vergezeld van een verklaring van de DBFM-vennootschap dat het pps-project cumulatief voldoet aan de toepassingsvoorwaarden, bedoeld in artikel 3 van het decreet van 24 april De DBFM-vennootschap zal binnen de 15 dagen na het in 1 genoemde besluit tot toekenning van de herfinancieringsgarantie een kopie van de ondertekende financieringsovereenkomsten aan de minister voorleggen. HOOFDSTUK III. Omvang van de dekking onder de herfinancieringsgarantie Art Onverminderd hetgeen bepaald in 2, dekt de herfinancieringsgarantie de terugbetaling van het integrale openstaande saldo van het vreemd vermogen overeenkomstig de geldende financieringsvoorwaarden, waarvan het bedrag omstandig dient te worden gestaafd in het dossier van afroep, bedoeld in artikel 7.

2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE De herfinancieringsgarantie dekt evenwel in geen geval : 1 enige openstaande schulden van de DBFM-vennootschap op grond van achtergestelde leningen die aan de DBFM-vennootschap worden verstrekt in hoedanigheid van aandeelhouder van de DBFM-vennootschap; 2 wederbeleggingsvergoeding(en) en eventuele andere kosten die gebeurlijk van toepassing zijn als gevolg van de verplichte herfinanciering; 3 de openstaande interesten onder de financieringsovereenkomsten met betrekking tot het vreemd vermogen; 4 enige schulden van de DBFM-vennootschap die het gevolg zijn van tekortkomingen van de DBFMvennootschap onder de financieringsovereenkomsten met betrekking tot het vreemd vermogen, of de overeenkomsten met betrekking tot de renteswap of een ander instrument ter indekking van het renterisico dat aan het vreemd vermogen is gekoppeld, met inbegrip van nalatigheidsinteresten. Art Na de terugbetaling van hetgeen is gedekt overeenkomstig artikel 3, zal het Vlaamse Gewest of een rechtspersoon waarop het Vlaamse Gewest rechtstreeks of onrechtstreeks een determinerende invloed heeft, zoals bijvoorbeeld een door haar opgerichte of gecontroleerde financieringsmaatschappij, het vreemd vermogen verder verstrekken aan de DBFM-vennootschap, voor de resterende duur van het pps-project onverminderd de mogelijkheid tot vrijwillige herfinanciering zoals bedoeld in artikel 4, 3 van het decreet van 24 april 2009, en dit aan de geldende financieringsvoorwaarden, doch wat de rentevoet betreft, aan de nieuwe rentevoet. Met nieuwe rentevoet wordt de in de geldende financieringsvoorwaarden gehanteerde rente bedoeld, met name de som van de basisrentevoet, de rentemarge en de gebeurlijke swap- of rente-indekkingsmarge, verhoogd met vijfentwintig basispunten. 2. De nadere modaliteiten met betrekking tot het verder verstrekken van het vreemd vermogen worden vastgelegd in het besluit bedoeld in artikel 7, 3 In dit besluit wordt, onder meer afhankelijk van de looptijd van de financieringsovereenkomsten onder de geldende financieringsvoorwaarden, voorzien : 1 hetzij, dat het Vlaamse Gewest of een rechtspersoon waarop het Vlaamse Gewest rechtstreeks of onrechtstreeks een determinerende invloed heeft, zoals bijvoorbeeld een door haar opgerichte of gecontroleerde financieringsmaatschappij vanaf de in 1 bedoelde terugbetaling alle rechten en plichten van de kredietverstrekker(s) onder de lopende financieringsovereenkomsten met betrekking tot het vreemd vermogen overneemt aan de geldende financieringsvoorwaarden, doch wat de rentevoet betreft, aan de nieuwe rentevoet zoals verduidelijkt in 1; 2 hetzij, dat het Vlaamse Gewest of een rechtspersoon waarop het Vlaamse Gewest rechtstreeks of onrechtstreeks een determinerende invloed heeft, zoals bijvoorbeeld een door haar opgerichte of gecontroleerde financieringsmaatschappij nieuwe financieringsovereenkomsten met betrekking tot het vreemd vermogen afsluit met de DBFM-vennootschap aan, dienovereenkomstig, de geldende financieringsvoorwaarden, doch wat de rentevoet betreft, aan de nieuwe rentevoet zoals verduidelijkt in 1, terwijl de bestaande financieringsovereenkomsten met de kredietverstrekker(s) ingevolge de terugbetaling als bedoeld in 1 worden beëindigd. 3. Voor zover het vreemd vermogen gepaard gaat met een renteswap of een ander instrument ter indekking van het renterisico zal het Vlaamse Gewest, overeenkomstig de nadere modaliteiten die worden vastgelegd in het besluit, bedoeld in artikel 7, 3: 1 hetzij voor de resterende duur in de rechten en verplichtingen treden van de DBFM-vennootschap onder de bestaande overeenkomsten met betrekking tot de renteswap of een ander instrument ter indekking van het renterisico en gelijktijdig een identieke overeenkomst met de DBFM-vennootschap afsluiten als verstrekker van die renteswap en rente-indekkingsverrichtingen; 2 hetzij voor de resterende duur zelf de renteswap of de rente-indekkingsverrichtingen verstrekken aan de DBFM-vennootschap op basis van nieuwe overeenkomsten aan, dienovereenkomstig, dezelfde voorwaarden als de bestaande overeenkomsten met betrekking tot de renteswap of een ander instrument ter indekking van het renterisico, terwijl die overeenkomsten vanaf de terugbetaling als bedoeld in 1 worden beëindigd. Het Vlaamse Gewest zal in geen geval enige vergoeding of kosten dragen als gevolg van die beëindiging. HOOFDSTUK IV. Afroepen en uitvoering van de herfinancieringsgarantie Art. 5. De financieringsvoorwaarden brengen de DBFM-vennootschap in gevaar in de zin van artikel 4, 1 van het decreet van 24 april 2009, indien de toepassing ervan leidt tot een ernstig risico dat de DBFM-vennootschap niet in staat is om aan al haar contractuele betalingsverplichtingen, met inbegrip van de verbintenissen uit onder meer de financieringsovereenkomsten, de overeenkomsten met onderaannemers en de achtergestelde aandeelhoudersleningen, blijvend te voldoen tot op de einddatum van de DBFM-overeenkomsten. Art. 6. De DBFM-vennootschap wordt in ieder geval geacht alle mogelijke redelijke inspanningen tot herfinanciering te hebben geleverd indien haar dossier van afroep als bedoeld in artikel 7, 2, ten minste drie financiële term sheets tot herfinanciering of formele afwijzingen van herfinanciering bevat, telkens uitgaande van gereputeerde nationale of internationale financiële instellingen en ondertekend door bevoegde kredietcomités. Art Uiterlijk 9 maanden voorafgaand aan het verplichte herfinancieringsmoment als bedoeld in artikel 4 van het decreet van 24 april 2009, richt de DBFM-vennootschap aan de minister een per post aangetekende verklaring, met kopie aan de facility agent, dat in uitvoering van de clausule tot verplichte herfinanciering zoals opgenomen in de financieringsovereenkomst(en) met betrekking tot het vreemd vermogen, de DBFM-vennootschap tot verplichte herfinanciering wordt verzocht.

3 7918 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 2. Uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan het verplichte herfinancieringsmoment richt de DBFM-vennootschap een per post aangetekend verzoek tot afroep van de herfinancieringsgarantie aan de minister, vergezeld van een dossier van afroep met minstens volgende elementen : 1 een gedetailleerde en gedocumenteerde, door de raad van bestuur van de DBFM-vennootschap goedgekeurde, historiek van alle geleverde inspanningen om herfinanciering te bekomen bij gereputeerde nationale of internationale financiële instellingen vanaf het moment van de verklaring overeenkomstig 1; 2 in voorkomend geval, een kopie van de bestaande overeenkomsten met betrekking tot de renteswap of een ander instrument ter indekking van het renterisico; 3 een financieel model, opgemaakt op basis van het meest recente geactualiseerd financieel model zoals de DBFM-vennootschap dit op grond van de DBFM-overeenkomst heeft overgemaakt aan de DBFMopdrachtgever, met daarin toepassing van de meest gunstige financieringsvoorwaarden zoals die in het kader van de inspanningen, bedoeld in artikel 6, werden bekomen door de DBFM-vennootschap, vergezeld van een gemotiveerd verslag opgesteld door een onafhankelijk en door het Instituut der Bedrijfsrevisoren erkend bedrijfsrevisor waarin wordt bevestigd dat die financieringsvoorwaarden de DBFM-vennootschap in gevaar brengen in de betekenis zoals uiteengezet in artikel 5, of, in voorkomend geval, een door de raad van bestuur van de DBFM-vennootschap goedgekeurde verklaring waarin wordt verklaard en omstandig wordt verantwoord waarom er geen herfinanciering kon worden bekomen, ondanks daartoe alle mogelijke redelijke inspanningen te hebben geleverd en zonder dat daar een aan de DBFM-vennootschap toerekenbare tekortkoming aan ten grondslag ligt; 4 een omstandige, gedocumenteerde berekening van het bedrag van de afroep, zijnde het integrale openstaande saldo van het vreemd vermogen als bedoeld in artikel Binnen uiterlijk 1 maand na het verzoek tot afroep overeenkomstig 2 beslist de minister over dit verzoek en brengt hij zijn beslissing inzake betaalbaarstelling ter kennis aan de facility agent. De beslissing om het verzoek tot afroeping niet in te willigen kan slechts worden genomen indien één of meerdere van volgende omstandigheden zich hebben voorgedaan : 1 de DBFM-vennootschap of de kredietverstrekker(s) hebben onjuiste verklaringen afgelegd of overhandigd; 2 de DBFM-vennootschap of de kredietverstrekker(s) hebben gehandeld in strijd met het decreet van 24 april 2009, dit besluit of het besluit bedoeld in artikel 2, 1; 3 er blijkt kennelijk dat ofwel : (a) niet alle mogelijke redelijke inspanningen, in de zin van artikel 6, werden geleverd door de DBFM-vennootschap; (b) de omstandigheid dat ofwel geen herfinanciering van het vreemd vermogen kan worden bekomen, ofwel enkel herfinanciering van het vreemd vermogen kan worden bekomen aan financieringsvoorwaarden die de DBFM-vennootschap in gevaar brengen, het gevolg is van toerekenbare tekortkomingen van de DBFM-vennootschap; (c) de toepassing van de meest gunstige financieringsvoorwaarden, zoals die in het kader van de inspanningen, bedoeld in artikel 6, werden bekomen door de DBFM-vennootschap, de DBFMvennootschap niet in gevaar brengt in de betekenis zoals uiteengezet in artikel 5. Art. 8. Indien de beslissing tot betaalbaarstelling is genomen door de minister, gaat het Vlaamse Gewest of een rechtspersoon waarop het Vlaamse Gewest rechtstreeks of onrechtstreeks een determinerende invloed heeft, zoals bijvoorbeeld een door haar opgerichte of gecontroleerde financieringsmaatschappij op de datum van het verplichte herfinancieringsmoment, over tot de betaling van het bedrag van de afroep als bedoeld in artikel 7, 2, 4, door overschrijving van dit bedrag op de bankrekening van de kredietverstrekker(s), zoals aangegeven in het verzoek tot afroep. Art Gelijktijdig met de betaling overeenkomstig artikel 8 gaat het Vlaamse Gewest of een rechtspersoon waarop het Vlaamse Gewest rechtstreeks of onrechtstreeks een determinerende invloed heeft, zoals bijvoorbeeld een door haar opgerichte of gecontroleerde financieringsmaatschappij over tot uitvoering van de modaliteiten met betrekking tot het verder verstrekken van het vreemd vermogen en, in voorkomend geval, de renteswap of rente-indekkingsverrichtingen aan de DBFM-vennootschap zoals die overeenkomstig artikel 4, worden vastgelegd in het besluit bedoeld in artikel 2, Op verzoek van de minister verlenen de DBFM-vennootschap en de kredietverstrekker(s) alle noodzakelijke of nuttige medewerking aan de uitvoering van de modaliteiten met betrekking tot het verder verstrekken van het vreemd vermogen en, in voorkomend geval, de renteswap of rente-indekkingsverrichtingen aan de DBFMvennootschap HOOFDSTUK V. Algemene bepalingen betreffende de herfinancieringsgarantie Art De DBFM-vennootschap en de leningsverstrekker(s) zijn ertoe gehouden de modaliteiten inzake de herfinancieringsgarantie zoals opgenomen in het decreet van 24 april 2009, in dit besluit en in het besluit bedoeld in artikel 2, 1 over te nemen in de tussen hen afgesloten financieringsovereenkomsten met betrekking tot het vreemd vermogen en overeenkomsten met betrekking tot de renteswap of een ander instrument ter indekking van het renterisico dat aan het vreemd vermogen is gekoppeld, en ze te eerbiedigen. 2. Enige wijziging of aanvulling aan de rechten of verplichtingen met betrekking tot de herfinancieringsgarantie, met inbegrip van een gebeurlijke uitbreiding van de dekking onder de herfinancieringsgarantie met schuldfinanciering die pas na het aanvangsbevel werd aangegaan door de DBFM-vennootschap, zijn slechts tegenstelbaar aan het Vlaamse Gewest mits voorafgaande en schriftelijke toestemming van de minister. HOOFDSTUK VI. Toekenning van de doorbetalingsverbintenis Art De minister gaat na of cumulatief is voldaan aan de toepassingsvoorwaarden bedoeld in het decreet van 24 april 2009 en kent de doorbetalingsverbintenis toe bij besluit. 2. De toekenning van de doorbetalingsverbintenis is afhankelijk van een verzoek tot toekenning dat door de DBFM-vennootschap wordt gericht aan de minister, vergezeld van het finaal ontwerp van de DBFM-overeenkomst(en). 3. De DBFM-vennootschap zal binnen de 15 dagen na het in 1 genoemde besluit tot toekenning van de doorbetalingsverbintenis een kopie van de ondertekende DBFM-overeenkomst(en) aan de minister voorleggen.

4 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 7919 HOOFDSTUK VII. Afroepen van de doorbetalingsverbintenis Art Ter afroep van de doorbetalingsverbintenis richt de DBFM-vennootschap een per post aangetekend verzoek aan de minister, vergezeld van een dossier van afroep met daarin opgenomen minstens de elementen bepaald in artikel 7, 1 van het decreet van 24 april Binnen uiterlijk 1 maand na het verzoek tot afroep overeenkomstig 1, maakt de minister aan de DBFM-vennootschap bekend of het verzoek wordt ingewilligd en kan worden overgegaan tot de betaalbaarstelling. Het besluit om het verzoek tot afroep niet in te willigen kan slechts worden genomen indien één of meer van de in artikel 7, 2 van het decreet van 24 april 2009 vermelde omstandigheden zich hebben voorgedaan. Art. 13. De minister is bevoegd voor de uitvoering van de bepalingen van dit besluit. Brussel, 24 juli De minister-president van de Vlaamse Regering K. PEETERS De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken H. CREVITS De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Ph. MUYTERS TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE F [C 2010/35079] 24 JUILLET Arrêté du Gouvernement flamand portant une garantie de refinancement et un engagement de continuation de paiement relatifs aux indemnités de disponibilité et à certaines indemnités de cessation, dans le cadre de certains projets PPP flamands de la «Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn» Le Gouvernement flamand Vu l article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; Vu le décret du 24 avril 2009 portant une garantie de refinancement et un engagement de continuation de paiement relatifs aux indemnités de disponibilité et à certaines indemnités de cessation, dans le cadre de certains projets PPP flamands de la «Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn»; Vu l avis de l Inspection des Finances du 11 mai 2009; Vu l accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 18 mai 2009; Vu l avis n /3 du Conseil d Etat, donné le 14 juillet 2009, en application de l article 84, 1 er, alinéa 1 er,1, des lois coordonnées sur le Conseil d Etat; Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, Après délibération, Arrête : CHAPITRE I er. Dispositions introductives Article 1 er. Dans le présent arrêté, on entend par : 1 décret du 24 avril 2009 : le décret du 24 avril 2009 portant une garantie de refinancement et un engagement de continuation de paiement relatifs aux indemnités de disponibilité et à certaines indemnités de cessation, dans le cadre de certains projets PPP flamands de la «Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn»; 2 dispensateur de crédit : une institution financière qui fournit des capitaux empruntés (y sont également compris un échange d intérêts lié aux capitaux empruntés ou un autre instrument de couverture du risque d intérêts) à la société DBFM. 3 Ministre : le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions. 4 facility agent : si les capitaux empruntés, le cas échéant, y compris l échange d intérêts ou un autre instrument de couverture du risque d intérêts, sont fournis par plusieurs dispensateurs de crédits ensemble, l institution financière qui est désignée parmi elles comme représentant commun pour les objectifs de la garantie de refinancement. CHAPITRE II. Octroi de la garantie de refinancement Art er. Le Ministre vérifie si les conditions d application visées à l article 3 du décret du 24 avril 2009 ont été remplies et il octroie la garantie de refinancement par arrêté. 2. L octroi de la garantie de refinancement dépend d une demande d octroi qui est adressée par la société DBFM au Ministre (avec copie au facility agent), accompagnée: 1 du projet final des conventions de financement relatives aux capitaux empruntés telles qu elles seront signées sans modification par la société DBFM et le(s) fournisseur(s) d emprunt, et dans lesquels sont repris au moins le montant, la durée, le taux d intérêt applicable et les modalités relatives au moment de refinancement obligatoire; 2 pour autant qu applicable, le projet final de la convention relative à léchange d intérêts ou un autre instrument de couverture du risque d intérêts lieu aux capitaux empruntés, telle qu elle sera signée par la société DBFM et le(s) fournisseur(s) de l échange d intérêts ou d un autre instrument de couverture du risque d intérêts; 3 les données d identification du (des) dispensateur(s) de crédit et, le cas échéant, le titre de représentation du facility agent; 4 un rapport comprenant une explication du projet PPP pour lequel les capitaux empruntés sont accordés, accompagné d une déclaration de la société DBFM stipulant que le projet PPP répond cumulativement aux conditions d application, visées à l article 3 du décret du 24 avril 2009.

5 7920 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 3. La société DBFM transmettra une copie des conventions de financement signées au Ministre dans les quinze jours suivant l arrêté visé au 1 er portant octroi d une garantie de refinancement. CHAPITRE III. Importance de la couverture sous la garantie de refinancement Art er. Sans préjudice des dispositions du 2, la garantie de refinancement couvre le remboursement du solde intégral impayé des capitaux empruntés conformément aux conditions de financement en vigueur, dont le montant doit être étayé de manière circonstanciée dans le dossier d appel, visé àl article La garantie de refinancement ne couvre en aucun cas : 1 des dettes uniques non réglées de la société DBFM en vertu des prêts subordonnés qui sont octroyés à la société DBFM en leur qualité d actionnaire de la société DBFM; 2 une (des) indemnité(s) de réinvestissement et d autres frais qui sont applicables, le cas échéant, suite au refinancement obligatoire; 3 les intérêts impayés sous les conventions de financement relatives aux capitaux empruntés; 4 des dettes uniques de la société DBFM découlant de défaillances de la société DBFM sous les conventions de financement relatives aux capitaux empruntés, ou les conventions relatives à l échange de taux d intérêt ouun autre instrument de couverture du risque de taux d intérêt lié aux capitaux empruntés, y compris les intérêts de retard. Art er Suivant le remboursement de ce qui est couvert conformément à l article 3, la Région flamande ou un personne morale sur laquelle la Communauté flamande exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante, telle qu une société de financement créée ou contrôlée par elle, continuera à fournir les capitaux empruntés à la société DBFM, pour la durée restante du projet PPP, sans préjudice de la possibilité d un refinancement volontaire telle que visée à l article 4, 3 du décret du 24 avril 2009, et ce aux conditions de financement en vigueur, mais pour ce qui concerne le taux d intérêt, au nouveau taux d intérêt. Il convient d entendre par nouveau taux d intérêt, le taux utilisé dans les conditions de financement en vigueur, notamment la somme du taux d intérêt de base, la marge d intérêt et la marge éventuelle de couverture d intérêts ou d échange de taux d intérêt, majoré de vingt-cinq points de base. 2. Les modalités relatives à l octroi des capitaux empruntés sont fixées dans l arrêté visé à l article 7, 3. Dans le présent arrêté, il est prévu, en fonction de la durée des conventions de financement sous les conditions de financement en vigueur : 1 soit, que la Région flamande ou une personne morale sur laquelle la Communauté flamande exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante, telle qu une société de financement créée ou contrôlée par elle, reprend, à partir du remboursement visé au 1 er, tous les droits et obligations du (des) dispensateur(s) de crédit sous les conventions de financement en cours relatives aux capitaux empruntés, aux conditions de financement en vigueur, mais pour ce qui concerne le taux d intérêt, au nouveau taux d intérêt, tel que précisé au 1 er ; 2 soit, que la Région flamande ou une personne morale sur laquelle la Communauté flamande exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante, telle qu une société de financement créée ou contrôlée par elle, conclut de nouvelles conventions de financement relatives aux capitaux empruntés avec la société DBFM, aux conditions de financement en vigueur, mais pour ce qui concerne le taux d intérêt, au nouveau taux d intérêt, tel que précisé au 1 er, tandis que les conventions de financement existantes avec le(s) distributeur(s) de crédit sont terminées en vertu du remboursement tel que visé au 1 er. 3. Pour autant que les capitaux empruntés entraînent un échange de taux d intérêt ou un autre instrument de couverture du risque de taux d intérêt, 1 la région flamande sera subrogée aux droits et obligations de la société DBFM, conformément aux modalités fixées à l arrêté, visé àl article 7, 3, pour la durée restante sous les conventions existantes relatives à l échange de taux d intérêt ou à un autre instrument de couverture du risque de taux d intérêt et elle conclura une convention identique avec la société DBFM en tant que dispensateur de cet échange de taux d intérêt et des opérations de couverture d intérêt; 2 ou bien la Région flamande fournira elle-même pour la durée restante l échange de taux d intérêt ou les opérations de couverture d intérêt à la société DBFM sur la base de nouvelles conventions, aux mêmes conditions que les conventions existantes relatives à l échange de taux d intérêt ou à un autre instrument de couverture du risque de taux d intérêt, tandis que ces conventions sont terminées à partir du remboursement tel que visé au 1 er. En aucun cas, la Région flamande ne prendra en charge aucune indemnité ou aucun coût suite à cette résiliation. CHAPITRE IV. Appels et exécution de la garantie de refinancement Art. 5. Les conditions de financement compromettent la société DBFM au sens de l article 4,1 du décret du 24 avril 2009, lorsque son application entraîne un risque grave que la société DBFM n est pas en mesure de satisfaire en permanence à toutes ses obligations contractuelles de paiement, y compris les engagements résultant, entre autres, des conventions de financement, des conventions avec des sous-traitants et des prêts d actionnaires subordonnés, jusqu à la date finale des conventions DBFM. Art. 6. La société DBFM est en tout cas censée d avoir fait tous les efforts raisonnables possibles de refinancement si dossier d appel, tel que viséàl article 7, 2, comporte au moins trois term sheets financiers de refinancement ou refus formels de refinancement, émanant chaque fois d institutions financières nationales ou internationales de rénommée, et signés par des comités de crédit compétents. Art er. Au plus tard 9 mois précédant le moment de refinancement obligatoire tel que visé àl article 4 du décret du 24 avril 2009, la société DBFM adresse une déclaration par lettre recommandée au Ministre, avec copie au facility agent, dans laquelle la société DBFM est demandée de procéder au refinancement obligatoire, en exécution de la clausule de financement obligatoire, reprise à la (aux) convention(s) de refinancement relative(s)aux capitaux empruntés.

6 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Au plus tard 3 mois précédant le moment de refinancement obligatoire, la société DBFM adresse une demande d appel de la garantie de refinancement par lettre recommandée au Ministre, accompagnée d un dossier d appel contenant au moins les éléments suivants : 1 une historique détaillée et documentée, approuvée par le conseil d administration de la société DBFM, de tous les efforts fournis pour obtenir un refinancement auprès d institutions financières nationales ou internationales réputées, à partir du moment de la déclaration conformément au 1 er ; 2 le cas échéant, une copie des conventions existantes relatives à l échange de taux d intérêt ouà un autre instrument de couverture du risque de taux d intérêt; 3 un modèle financier, établi sur base du modèle financier actualisé le plus récent, tel que la société DBFM l a transmis au mandataire DBFM en vertu de la convention DBFM, contenant l application des conditions de financement les plus favorables, telles qu elles ont été obtenues par la société DBFM dans le cadre des efforts, visés à l article 6, accompagné d un rapport motivé, établir par un réviseur d entreprises indépendant et agréé par l Institut des Réviseurs d Entreprise, dans lequel il est confirmé que ces conditions de financement compromettent la société DBFM au sens tel que précisé àl article 5. ou, le cas échéant, une déclaration approuvée par le conseil d administration de la société DBFM, déclarant et justifiant de manière circonstanciée pourquoi il était impossible d obtenir un refinancement, malgré tous les efforts raisonnables possibles et sans qu il y ait un manquement imputable à la société DBFM; 4 un calcul détaillé et documenté du montant de l appel, étant le solde intégral impayé des capitaux empruntés tels que visés à l article Au plus tard dans 1 mois suivant la demande d appel conformément au 2, le Ministre statue sur cette demande et il communique sa décision relative à la mise en paiement au facility agent. La décision de ne pas accepter la demande d appel ne peut être prise que si une ou plusieurs des circonstances suivantes se sont produites : 1 la société DBFM ou le(s) dispensateur(s) de crédit ont fait ou transmis de fausses déclarations; 2 la société DBFM ou le(s) dispensateur(s) de crédit ont agi contrairement au décret du 24 avril 2009, au présent arrêté ou à l arrêté visé àl article 2, 1 er ; 3 il apparaît clairement que : (d) la société DBFM n a pas fourni tous les efforts raisonnables possibles, au sens de l article 6; (e) la circonstance que soit un refinancement des capitaux empruntés ne peut être obtenu, soit un refinancement des capitaux empruntés ne peut être obtenu qu aux conditions de refinancement qui compromettent la société DBFM, est une conséquence des défaillances imputables té DBFM; (f) l application des conditions de financement les plus favorables possibles, telles qu elles ont été obtenues par la société DBFM dans le cadre des efforts, visés à l article 6, ne compromettent pas la société DBFM, au sens de l article 5. Art. 8. Si la décision de mise en paiement est prise par le Ministre, la Région flamande ou une personnel morale sur laquelle la Région flamande exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante, telle que par exemple une société de financement établie ou contrôlée par elle à la date du moment de refinancement obligatoire, procèdera au paiement du montant de l appel tel que visé àl article 7, 2, 4, par virement de ce montant au compte de banque du (des) distributeur(s) de crédit, tel qu indiqué dans la demande d appel. Art er. Simultanément avec le paiement conformément à l article 8, la Région flamande ou une personnel morale sur laquelle la Région flamande exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante, telle que par exemple une société de financement établie ou contrôlée par elle, procèdera à l exécution des modalités relatives à la mise à disposition des capitaux empruntés, et, le cas échéant, l échange d intérêts ou les opérations de couverture d intérêt à la société DBFM telles qu elles ont été fixées conformément à l article 4 de l arrêté visé àl article 2, 1 er. 2. A la demande du Ministre, la société DBFM et le(s) distributeur(s) de crédit apportent toute la collaboration nécessaire ou utile à l exécution des modalités relatives à la mise à disposition des capitaux empruntés et, le cas échéant, de l échange d intérêts ou des opérations de couverture d intérêt à la société DBFM. CHAPITRE V. Dispositions générales relatives a la garantie de refinancement Art er. La société DBFM et le(s) dispensateur(s) de crédit sont tenus à reprendre les modalités relatives à la garantie de refinancement, telles que reprises au décret du 24 avril 2009, au présent arrêté et à l arrêté visé àl article 2, 1 er dans les conventions de financement relatives aux capitaux empruntés et dans les conventions relatives à l échange d intérêts ou à un autre instrument de couverture du risque d intérêts lié aux capitaux empruntés, et à les respecter. 2. Toute modification ou tout complément des droits ou obligations relatifs à la garantie de refinancement, y compris une extension éventuelle de la couverture sous la garantie de refinancement avec financement des dettes, qui n a été conclue qu après l ordre de commencement par la société DBFM, ne sont opposables à la Région flamande que moyennant une autorisation écrite préalable du Ministre. CHAPITRE VI. Octroi de l engagement de continuation de paiement Art er. Le Ministre vérifie si les conditions d application visées au décret du 24 avril 2009 ont été remplies et il octroie l engagement de continuation de paiement par arrêté. 2. L octroi de l engagement de continuation de paiement dépend d une demande d octroi qui est adressée par la société DBFM au Ministre, accompagné du projet final de la (des) convention(s) DBFM. 3. Dans les 15 jours de l octroi de l engagement de continuation de paiement visé au 1 er, la société DBFM soumettra une copie de la (des) convention(s) DBFM signée(s) au Ministre. CHAPITRE VII. Appel de l engagement de continuation de paiement Art er. Pour l appel de l engagement de continuation de paiement, la société DBFM adresse une demande recommandée au Ministre, accompagnéed un dossier d appel comprenant au moins les éléments fixés à l article 7, 1 er du décret du 24 avril Dans 1 mois au plus tard de la demande d appel conformément au 1 er, le Ministre communique à la société DBFM s il est donné suite à la demande et il est procédé àla mise en paiement. La décision de ne pas accepter la demande d appel ne pourra être prise que si une ou plusieurs des circonstances visées à l article 7, 2dudécret du 24 avril 2009 se sont produites.

7 7922 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Art. 13. Le Ministre est chargé de l exécution des dispositions du présent arrêté. Bruxelles, le 24 juillet Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS REGION WALLONNE WALLONISCHE REGION WAALS GEWEST F SERVICE PUBLIC DE WALLONIE [2010/200515] 21 JANVIER Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée notamment par les lois spéciales du 8août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2001 et du 12 août 2003; Vu le décret I er du 7 juillet 1993 relatif au transfert de l exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne; Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française; Vu l arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement; Sur proposition du Ministre-Président, Arrête : Article 1 er. Le sixième tiret de l article 8 de l arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, est complété comme suit : et le dragage des voies hydrauliques, dont le dragage proprement dit, le traitement, le séchage et la valorisation des résidus de dragage. Art. 2. Au premier tiret de l article 9 de l arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, les mots des voies navigables et la sécurité routière sont remplacés comme suit : des voies hydrauliques, sauf leur dragage, et la sécurité routière y compris la tutelle sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques. Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 4. Les Ministres sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté. Namur, le 21 janvier Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-C. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, del Action sociale et de l Egalité des chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l Environnement, de l Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B.LUTGEN

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 80072 BELGISCH STAATSBLAD 15.10.2014 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 721 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD 16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Ces 342,5 agents sont répartis de la manière suivante : Personnel de niveau A : 112,5. Personnel de niveau B : 32,5. Personnel de niveau C :

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64559 Art. 20. Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket. Art. 21.

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 9472 BELGISCH STAATSBLAD 05.02.2014 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 19634 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53478 BELGISCH STAATSBLAD 18.08.2010 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C - 2005/09451] N. 2005 1425 31 MEI 2005. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 05.08.2010 MONITEUR BELGE 50359 VLAAMSE OVERHEID N. 2010 2633 [C 2010/35519] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE 11971 Art. 15. De Minister aan wie de bevoegdheid voor Energie toegewezen is, wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Art. 15. Le Ministre qui a l Energie dans ses attributions est chargé de l

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE Koninklijk besluit houdende regeling van de overdracht

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 09.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 45477 TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE [C 2015/35854] 19 JUIN 2015. Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation du cadre de l évaluation institutionnelle

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 66892 MONITEUR BELGE 20.09.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Sur la proposition du Ministre de l Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Dans l article 16 de l arrêté royal du 23 septembre

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit :

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit : BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 52246 BELGISCH STAATSBLAD 09.07.2014 MONITEUR BELGE Epidemische varkensziekten : a) vesiculaire varkensziekte, b) vesiculaire stomatitis, c) Afrikaanse varkenspest, d) klassieke varkenspest, e) mond- en

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 21.10.2016 Ed. 2 MONITEUR BELGE 71309 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22418] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22418] 13 OKTOBER 2016. Ministerieel

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 62848 BELGISCH STAATSBLAD 22.10.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 39283 Bijlage bij Ons koninklijk besluit van 5 augustus 2006 houdende uitvoering van artikel 4, 3, van het koninklijk besluit van 28 december 2005 tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

4732 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

4732 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 4732 BELGISCH STAATSBLAD 24.01.2012 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2012 298 [C 2011/31649] 15 DECEMBER 2011. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 49523 N. 2012 2493 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2012/31640] 19 JULI 2012. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 15.02.2005 BELGISCH STAATSBLAD 5095 Art. 7. Dans l article 24 de l annexe au même arrêté royal, les mots «les lois coordonnées sur les sociétés commerciales» sont remplacés par les mots

Nadere informatie

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 36152 BELGISCH STAATSBLAD 14.06.2016 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31426] 2 JUNI 2016. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30599 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22190] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22190] 22 JUNI 2015. Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74487 74488 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74489 74490 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74491 74492 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74493 74494 BELGISCH STAATSBLAD

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 104265 Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2015. Brussel, 10 december 2014. Bruxelles, le 10 décembre 2014. Maggie DE BLOCK

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD 54569 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2009 2847 [C 2009/22382] FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2009 2847 [C 2009/22382] 31 JUILLET 2009. Règlement modifiant le règlement du 28

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 43865 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie N. 2010 2250 [C 2010/35427] 7 JUNI 2010. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de vastlegging

Nadere informatie

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 43900 BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22272] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22272] 20 JUNI 2016. Verordening tot wijziging

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 26.07.2016 MONITEUR BELGE 45695 VLAAMSE OVERHEID Onderwijs en Vorming [C 2016/36113] 14 JUNI 2016. Ministerieel besluit tot regeling van sommige aspecten van het tijdelijke project

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 04.10.2013 BELGISCH STAATSBLAD 69459 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD 80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2011/18456] FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2011/18456] 15

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 21129 2 de eerste dag van de zesde maand volgend op de datum van de test verbonden aan de eerste georganiseerde gecertificeerde opleiding, van de een of meerdere gecertificeerde opleidingen waarvoor ze

Nadere informatie

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN Brussel, 20 oktober 2015 NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN BETREFT: voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten

Nadere informatie

78116 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

78116 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 78116 BELGISCH STAATSBLAD 26.11.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2004 4493 [2004/14243] 29 OKTOBER 2004. Ministerieel besluit houdende vaststelling van de wijze

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 24.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 81461 VLAAMSE OVERHEID Internationaal Vlaanderen N. 2009 4144 [C 2009/36132] 27 NOVEMBER 2009. Ministerieel besluit tot bepaling van de herkenningstekens voor

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 23178 MONITEUR BELGE 16.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR [C 2012/00569] 10 JUILLET 2012.

Nadere informatie

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 74018 MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2015/18392] 3 DECEMBRE 2015. Avis relatif à l indexation des montants fixés à l arrêté royal

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 20.03.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 16715 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 69026 BELGISCH STAATSBLAD 12.12.2006 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN N. 2006 4982 VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35815 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03161] 25 APRIL 2014. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2014

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 20.12.2000 MONITEUR BELGE 42367 N. 2000 3261 [C 2000/22873] 14 DECEMBER 2000. Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 03.02.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE 6073 Op de voordracht van Onze Minister van Pensioenen en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 02.04.2010 MONITEUR BELGE 19923 Nota (1) Zitting 2009-2010. Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken. Wetsontwerp, 52-2240 - Nr. 1. Amendementen, 52-2240 - Nrs. 2 tot 5. Verslag,

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 46905 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2008 3024 [C 2008/14275] 5 SEPTEMBER 2008. Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 21360 MONITEUR BELGE 31.03.2011 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 67543 FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11391] 13 SEPTEMBER 2016. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 2014 tot aanstelling

Nadere informatie

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD 53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d accident à communiquer

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 02.01.2014 MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 02.01.2014 MONITEUR BELGE 29 Gelet op het advies nr. 54.492/1 van de Raad van State, gegeven op 17 december 2013 met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, op 12 januari 1973;

Nadere informatie

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD 19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22079] 16 MARS 2015. Règlement modifiantlerèglement du 28 juillet 2003 portant exécution de l article

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014.

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014. 65377 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C 2014/09461] 31 AUGUSTUS 2014. Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift

Nadere informatie

Het minimum toepasselijk op het bediendenpersoneel, wordt vanaf 1 januari 2000 bepaald :

Het minimum toepasselijk op het bediendenpersoneel, wordt vanaf 1 januari 2000 bepaald : _ -12-1999 COMITE VOOR DE X? van de collectieve van 14 oktober 1992 de collectieve van 15 maart 1985 en 25 juni 1985) vaststelling van de arbeids- en 1 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE BRUXELLES-CAPITALE

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE BRUXELLES-CAPITALE B42/1 2011/2012 B42/1 2011/2012 BRUSSELHOOFDSTAD BRUXELLESCAPITALE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE GEWONE ZITTING

Nadere informatie

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP BELGISCH STAATSBLAD 19.09.2002 MONITEUR BELGE 41523 COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE F. 2002 3274 [C 2002/29427] 17 JUILLET 2002. Arrêté pris en application

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 61276 MONITEUR BELGE 12.12.2007 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM. Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté

ERRATUM ERRATUM. Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Ministère fédéral de l'emploi et du Travail ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Federaal Ministerie van Teerkstelling en VAN DE Directie van de ERRATUM Commission paritaire

Nadere informatie