GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN"

Transcriptie

1 7916 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID N [C 2010/35079] 24 JULI Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de herfinancieringsgarantie en de doorbetalingsverbintenis met betrekking tot beschikbaarheidsvergoedingen en bepaalde beëindigingsvergoedingen, in het kader van bepaalde Vlaamse pps-projecten van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn De Vlaamse Regering, Gelet op artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen; Gelet op het decreet van 24 april 2009 houdende een herfinancieringsgarantie en een doorbetalingsverbintenis met betrekking tot beschikbaarheidsvergoedingen en bepaalde beëindigingsvergoedingen, in het kader van bepaalde Vlaamse pps-projecten van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn; Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 11 mei 2009; Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 18 mei 2009; Gelet op het advies met nummer /3 van de Raad van State, gegeven 14 juli 2009, met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; Op voordracht van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken; Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. Inleidende bepalingen Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder : 1 decreet van 24 april 2009 : het decreet van 24 april 2009 houdende een herfinancieringsgarantie en een doorbetalingsverbintenis met betrekking tot beschikbaarheidsvergoedingen en bepaalde beëindigingsvergoedingen, in het kader van bepaalde Vlaamse pps-projecten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn; 2 kredietverstrekker : een financiële instelling die vreemd vermogen (daaronder eveneens begrepen een onlosmakelijk aan het vreemd vermogen gekoppelde renteswap of een ander instrument ter indekking van het renterisico) verstrekt aan de DBFM-Vennootschap. 3 minister : de Vlaamse minister bevoegd voor de financiën en begroting. 4 facility agent : indien het vreemd vermogen, desgevallend met inbegrip van de renteswap of een ander instrument ter indekking van het renterisico, wordt verstrekt door verschillende kredietverstrekkers samen, de financiële instelling die onder hen is aangeduid als gezamenlijke vertegenwoordiger voor de doeleinden van de herfinancieringsgarantie. HOOFDSTUK II. Toekenning van de herfinancieringsgarantie Art De minister gaat na of cumulatief is voldaan aan de toepassingsvoorwaarden bedoeld in artikel 3 van het decreet van 24 april 2009 en kent de herfinancieringsgarantie toe bij besluit. 2. De toekenning van de herfinancieringsgarantie is afhankelijk van een verzoek tot toekenning dat door de DBFM-vennootschap wordt gericht aan de minister (met kopie aan de facility agent),vergezeld van : 1 het finaal ontwerp van de financieringsovereenkomsten met betrekking tot het vreemd vermogen zoals deze ongewijzigd zullen worden ondertekend door de DBFM-vennootschap en de leningsverstrekker(s), en waarin minstens het bedrag, de looptijd, de toepasselijke rentevoet en de modaliteiten met betrekking tot het verplicht herfinancieringsmoment opgenomen zijn; 2 voor zover toepasselijk, het finaal ontwerp van de overeenkomst met betrekking tot de renteswap of een ander instrument ter indekking van het renterisico dat aan het vreemd vermogen is gekoppeld, zoals deze ongewijzigd zal worden ondertekend door de DBFM-vennootschap en de verstrekker(s) van de renteswap of ander instrument ter indekking van het renterisico; 3 de identificatiegegevens van de kredietverstrekker(s) en, in voorkomend geval, de titel van vertegenwoordiging van de facility agent; 4 een verslag met korte toelichting van het pps-project waarvoor het vreemd vermogen wordt verstrekt, vergezeld van een verklaring van de DBFM-vennootschap dat het pps-project cumulatief voldoet aan de toepassingsvoorwaarden, bedoeld in artikel 3 van het decreet van 24 april De DBFM-vennootschap zal binnen de 15 dagen na het in 1 genoemde besluit tot toekenning van de herfinancieringsgarantie een kopie van de ondertekende financieringsovereenkomsten aan de minister voorleggen. HOOFDSTUK III. Omvang van de dekking onder de herfinancieringsgarantie Art Onverminderd hetgeen bepaald in 2, dekt de herfinancieringsgarantie de terugbetaling van het integrale openstaande saldo van het vreemd vermogen overeenkomstig de geldende financieringsvoorwaarden, waarvan het bedrag omstandig dient te worden gestaafd in het dossier van afroep, bedoeld in artikel 7.

2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE De herfinancieringsgarantie dekt evenwel in geen geval : 1 enige openstaande schulden van de DBFM-vennootschap op grond van achtergestelde leningen die aan de DBFM-vennootschap worden verstrekt in hoedanigheid van aandeelhouder van de DBFM-vennootschap; 2 wederbeleggingsvergoeding(en) en eventuele andere kosten die gebeurlijk van toepassing zijn als gevolg van de verplichte herfinanciering; 3 de openstaande interesten onder de financieringsovereenkomsten met betrekking tot het vreemd vermogen; 4 enige schulden van de DBFM-vennootschap die het gevolg zijn van tekortkomingen van de DBFMvennootschap onder de financieringsovereenkomsten met betrekking tot het vreemd vermogen, of de overeenkomsten met betrekking tot de renteswap of een ander instrument ter indekking van het renterisico dat aan het vreemd vermogen is gekoppeld, met inbegrip van nalatigheidsinteresten. Art Na de terugbetaling van hetgeen is gedekt overeenkomstig artikel 3, zal het Vlaamse Gewest of een rechtspersoon waarop het Vlaamse Gewest rechtstreeks of onrechtstreeks een determinerende invloed heeft, zoals bijvoorbeeld een door haar opgerichte of gecontroleerde financieringsmaatschappij, het vreemd vermogen verder verstrekken aan de DBFM-vennootschap, voor de resterende duur van het pps-project onverminderd de mogelijkheid tot vrijwillige herfinanciering zoals bedoeld in artikel 4, 3 van het decreet van 24 april 2009, en dit aan de geldende financieringsvoorwaarden, doch wat de rentevoet betreft, aan de nieuwe rentevoet. Met nieuwe rentevoet wordt de in de geldende financieringsvoorwaarden gehanteerde rente bedoeld, met name de som van de basisrentevoet, de rentemarge en de gebeurlijke swap- of rente-indekkingsmarge, verhoogd met vijfentwintig basispunten. 2. De nadere modaliteiten met betrekking tot het verder verstrekken van het vreemd vermogen worden vastgelegd in het besluit bedoeld in artikel 7, 3 In dit besluit wordt, onder meer afhankelijk van de looptijd van de financieringsovereenkomsten onder de geldende financieringsvoorwaarden, voorzien : 1 hetzij, dat het Vlaamse Gewest of een rechtspersoon waarop het Vlaamse Gewest rechtstreeks of onrechtstreeks een determinerende invloed heeft, zoals bijvoorbeeld een door haar opgerichte of gecontroleerde financieringsmaatschappij vanaf de in 1 bedoelde terugbetaling alle rechten en plichten van de kredietverstrekker(s) onder de lopende financieringsovereenkomsten met betrekking tot het vreemd vermogen overneemt aan de geldende financieringsvoorwaarden, doch wat de rentevoet betreft, aan de nieuwe rentevoet zoals verduidelijkt in 1; 2 hetzij, dat het Vlaamse Gewest of een rechtspersoon waarop het Vlaamse Gewest rechtstreeks of onrechtstreeks een determinerende invloed heeft, zoals bijvoorbeeld een door haar opgerichte of gecontroleerde financieringsmaatschappij nieuwe financieringsovereenkomsten met betrekking tot het vreemd vermogen afsluit met de DBFM-vennootschap aan, dienovereenkomstig, de geldende financieringsvoorwaarden, doch wat de rentevoet betreft, aan de nieuwe rentevoet zoals verduidelijkt in 1, terwijl de bestaande financieringsovereenkomsten met de kredietverstrekker(s) ingevolge de terugbetaling als bedoeld in 1 worden beëindigd. 3. Voor zover het vreemd vermogen gepaard gaat met een renteswap of een ander instrument ter indekking van het renterisico zal het Vlaamse Gewest, overeenkomstig de nadere modaliteiten die worden vastgelegd in het besluit, bedoeld in artikel 7, 3: 1 hetzij voor de resterende duur in de rechten en verplichtingen treden van de DBFM-vennootschap onder de bestaande overeenkomsten met betrekking tot de renteswap of een ander instrument ter indekking van het renterisico en gelijktijdig een identieke overeenkomst met de DBFM-vennootschap afsluiten als verstrekker van die renteswap en rente-indekkingsverrichtingen; 2 hetzij voor de resterende duur zelf de renteswap of de rente-indekkingsverrichtingen verstrekken aan de DBFM-vennootschap op basis van nieuwe overeenkomsten aan, dienovereenkomstig, dezelfde voorwaarden als de bestaande overeenkomsten met betrekking tot de renteswap of een ander instrument ter indekking van het renterisico, terwijl die overeenkomsten vanaf de terugbetaling als bedoeld in 1 worden beëindigd. Het Vlaamse Gewest zal in geen geval enige vergoeding of kosten dragen als gevolg van die beëindiging. HOOFDSTUK IV. Afroepen en uitvoering van de herfinancieringsgarantie Art. 5. De financieringsvoorwaarden brengen de DBFM-vennootschap in gevaar in de zin van artikel 4, 1 van het decreet van 24 april 2009, indien de toepassing ervan leidt tot een ernstig risico dat de DBFM-vennootschap niet in staat is om aan al haar contractuele betalingsverplichtingen, met inbegrip van de verbintenissen uit onder meer de financieringsovereenkomsten, de overeenkomsten met onderaannemers en de achtergestelde aandeelhoudersleningen, blijvend te voldoen tot op de einddatum van de DBFM-overeenkomsten. Art. 6. De DBFM-vennootschap wordt in ieder geval geacht alle mogelijke redelijke inspanningen tot herfinanciering te hebben geleverd indien haar dossier van afroep als bedoeld in artikel 7, 2, ten minste drie financiële term sheets tot herfinanciering of formele afwijzingen van herfinanciering bevat, telkens uitgaande van gereputeerde nationale of internationale financiële instellingen en ondertekend door bevoegde kredietcomités. Art Uiterlijk 9 maanden voorafgaand aan het verplichte herfinancieringsmoment als bedoeld in artikel 4 van het decreet van 24 april 2009, richt de DBFM-vennootschap aan de minister een per post aangetekende verklaring, met kopie aan de facility agent, dat in uitvoering van de clausule tot verplichte herfinanciering zoals opgenomen in de financieringsovereenkomst(en) met betrekking tot het vreemd vermogen, de DBFM-vennootschap tot verplichte herfinanciering wordt verzocht.

3 7918 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 2. Uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan het verplichte herfinancieringsmoment richt de DBFM-vennootschap een per post aangetekend verzoek tot afroep van de herfinancieringsgarantie aan de minister, vergezeld van een dossier van afroep met minstens volgende elementen : 1 een gedetailleerde en gedocumenteerde, door de raad van bestuur van de DBFM-vennootschap goedgekeurde, historiek van alle geleverde inspanningen om herfinanciering te bekomen bij gereputeerde nationale of internationale financiële instellingen vanaf het moment van de verklaring overeenkomstig 1; 2 in voorkomend geval, een kopie van de bestaande overeenkomsten met betrekking tot de renteswap of een ander instrument ter indekking van het renterisico; 3 een financieel model, opgemaakt op basis van het meest recente geactualiseerd financieel model zoals de DBFM-vennootschap dit op grond van de DBFM-overeenkomst heeft overgemaakt aan de DBFMopdrachtgever, met daarin toepassing van de meest gunstige financieringsvoorwaarden zoals die in het kader van de inspanningen, bedoeld in artikel 6, werden bekomen door de DBFM-vennootschap, vergezeld van een gemotiveerd verslag opgesteld door een onafhankelijk en door het Instituut der Bedrijfsrevisoren erkend bedrijfsrevisor waarin wordt bevestigd dat die financieringsvoorwaarden de DBFM-vennootschap in gevaar brengen in de betekenis zoals uiteengezet in artikel 5, of, in voorkomend geval, een door de raad van bestuur van de DBFM-vennootschap goedgekeurde verklaring waarin wordt verklaard en omstandig wordt verantwoord waarom er geen herfinanciering kon worden bekomen, ondanks daartoe alle mogelijke redelijke inspanningen te hebben geleverd en zonder dat daar een aan de DBFM-vennootschap toerekenbare tekortkoming aan ten grondslag ligt; 4 een omstandige, gedocumenteerde berekening van het bedrag van de afroep, zijnde het integrale openstaande saldo van het vreemd vermogen als bedoeld in artikel Binnen uiterlijk 1 maand na het verzoek tot afroep overeenkomstig 2 beslist de minister over dit verzoek en brengt hij zijn beslissing inzake betaalbaarstelling ter kennis aan de facility agent. De beslissing om het verzoek tot afroeping niet in te willigen kan slechts worden genomen indien één of meerdere van volgende omstandigheden zich hebben voorgedaan : 1 de DBFM-vennootschap of de kredietverstrekker(s) hebben onjuiste verklaringen afgelegd of overhandigd; 2 de DBFM-vennootschap of de kredietverstrekker(s) hebben gehandeld in strijd met het decreet van 24 april 2009, dit besluit of het besluit bedoeld in artikel 2, 1; 3 er blijkt kennelijk dat ofwel : (a) niet alle mogelijke redelijke inspanningen, in de zin van artikel 6, werden geleverd door de DBFM-vennootschap; (b) de omstandigheid dat ofwel geen herfinanciering van het vreemd vermogen kan worden bekomen, ofwel enkel herfinanciering van het vreemd vermogen kan worden bekomen aan financieringsvoorwaarden die de DBFM-vennootschap in gevaar brengen, het gevolg is van toerekenbare tekortkomingen van de DBFM-vennootschap; (c) de toepassing van de meest gunstige financieringsvoorwaarden, zoals die in het kader van de inspanningen, bedoeld in artikel 6, werden bekomen door de DBFM-vennootschap, de DBFMvennootschap niet in gevaar brengt in de betekenis zoals uiteengezet in artikel 5. Art. 8. Indien de beslissing tot betaalbaarstelling is genomen door de minister, gaat het Vlaamse Gewest of een rechtspersoon waarop het Vlaamse Gewest rechtstreeks of onrechtstreeks een determinerende invloed heeft, zoals bijvoorbeeld een door haar opgerichte of gecontroleerde financieringsmaatschappij op de datum van het verplichte herfinancieringsmoment, over tot de betaling van het bedrag van de afroep als bedoeld in artikel 7, 2, 4, door overschrijving van dit bedrag op de bankrekening van de kredietverstrekker(s), zoals aangegeven in het verzoek tot afroep. Art Gelijktijdig met de betaling overeenkomstig artikel 8 gaat het Vlaamse Gewest of een rechtspersoon waarop het Vlaamse Gewest rechtstreeks of onrechtstreeks een determinerende invloed heeft, zoals bijvoorbeeld een door haar opgerichte of gecontroleerde financieringsmaatschappij over tot uitvoering van de modaliteiten met betrekking tot het verder verstrekken van het vreemd vermogen en, in voorkomend geval, de renteswap of rente-indekkingsverrichtingen aan de DBFM-vennootschap zoals die overeenkomstig artikel 4, worden vastgelegd in het besluit bedoeld in artikel 2, Op verzoek van de minister verlenen de DBFM-vennootschap en de kredietverstrekker(s) alle noodzakelijke of nuttige medewerking aan de uitvoering van de modaliteiten met betrekking tot het verder verstrekken van het vreemd vermogen en, in voorkomend geval, de renteswap of rente-indekkingsverrichtingen aan de DBFMvennootschap HOOFDSTUK V. Algemene bepalingen betreffende de herfinancieringsgarantie Art De DBFM-vennootschap en de leningsverstrekker(s) zijn ertoe gehouden de modaliteiten inzake de herfinancieringsgarantie zoals opgenomen in het decreet van 24 april 2009, in dit besluit en in het besluit bedoeld in artikel 2, 1 over te nemen in de tussen hen afgesloten financieringsovereenkomsten met betrekking tot het vreemd vermogen en overeenkomsten met betrekking tot de renteswap of een ander instrument ter indekking van het renterisico dat aan het vreemd vermogen is gekoppeld, en ze te eerbiedigen. 2. Enige wijziging of aanvulling aan de rechten of verplichtingen met betrekking tot de herfinancieringsgarantie, met inbegrip van een gebeurlijke uitbreiding van de dekking onder de herfinancieringsgarantie met schuldfinanciering die pas na het aanvangsbevel werd aangegaan door de DBFM-vennootschap, zijn slechts tegenstelbaar aan het Vlaamse Gewest mits voorafgaande en schriftelijke toestemming van de minister. HOOFDSTUK VI. Toekenning van de doorbetalingsverbintenis Art De minister gaat na of cumulatief is voldaan aan de toepassingsvoorwaarden bedoeld in het decreet van 24 april 2009 en kent de doorbetalingsverbintenis toe bij besluit. 2. De toekenning van de doorbetalingsverbintenis is afhankelijk van een verzoek tot toekenning dat door de DBFM-vennootschap wordt gericht aan de minister, vergezeld van het finaal ontwerp van de DBFM-overeenkomst(en). 3. De DBFM-vennootschap zal binnen de 15 dagen na het in 1 genoemde besluit tot toekenning van de doorbetalingsverbintenis een kopie van de ondertekende DBFM-overeenkomst(en) aan de minister voorleggen.

4 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 7919 HOOFDSTUK VII. Afroepen van de doorbetalingsverbintenis Art Ter afroep van de doorbetalingsverbintenis richt de DBFM-vennootschap een per post aangetekend verzoek aan de minister, vergezeld van een dossier van afroep met daarin opgenomen minstens de elementen bepaald in artikel 7, 1 van het decreet van 24 april Binnen uiterlijk 1 maand na het verzoek tot afroep overeenkomstig 1, maakt de minister aan de DBFM-vennootschap bekend of het verzoek wordt ingewilligd en kan worden overgegaan tot de betaalbaarstelling. Het besluit om het verzoek tot afroep niet in te willigen kan slechts worden genomen indien één of meer van de in artikel 7, 2 van het decreet van 24 april 2009 vermelde omstandigheden zich hebben voorgedaan. Art. 13. De minister is bevoegd voor de uitvoering van de bepalingen van dit besluit. Brussel, 24 juli De minister-president van de Vlaamse Regering K. PEETERS De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken H. CREVITS De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Ph. MUYTERS TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE F [C 2010/35079] 24 JUILLET Arrêté du Gouvernement flamand portant une garantie de refinancement et un engagement de continuation de paiement relatifs aux indemnités de disponibilité et à certaines indemnités de cessation, dans le cadre de certains projets PPP flamands de la «Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn» Le Gouvernement flamand Vu l article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; Vu le décret du 24 avril 2009 portant une garantie de refinancement et un engagement de continuation de paiement relatifs aux indemnités de disponibilité et à certaines indemnités de cessation, dans le cadre de certains projets PPP flamands de la «Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn»; Vu l avis de l Inspection des Finances du 11 mai 2009; Vu l accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 18 mai 2009; Vu l avis n /3 du Conseil d Etat, donné le 14 juillet 2009, en application de l article 84, 1 er, alinéa 1 er,1, des lois coordonnées sur le Conseil d Etat; Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, Après délibération, Arrête : CHAPITRE I er. Dispositions introductives Article 1 er. Dans le présent arrêté, on entend par : 1 décret du 24 avril 2009 : le décret du 24 avril 2009 portant une garantie de refinancement et un engagement de continuation de paiement relatifs aux indemnités de disponibilité et à certaines indemnités de cessation, dans le cadre de certains projets PPP flamands de la «Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn»; 2 dispensateur de crédit : une institution financière qui fournit des capitaux empruntés (y sont également compris un échange d intérêts lié aux capitaux empruntés ou un autre instrument de couverture du risque d intérêts) à la société DBFM. 3 Ministre : le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions. 4 facility agent : si les capitaux empruntés, le cas échéant, y compris l échange d intérêts ou un autre instrument de couverture du risque d intérêts, sont fournis par plusieurs dispensateurs de crédits ensemble, l institution financière qui est désignée parmi elles comme représentant commun pour les objectifs de la garantie de refinancement. CHAPITRE II. Octroi de la garantie de refinancement Art er. Le Ministre vérifie si les conditions d application visées à l article 3 du décret du 24 avril 2009 ont été remplies et il octroie la garantie de refinancement par arrêté. 2. L octroi de la garantie de refinancement dépend d une demande d octroi qui est adressée par la société DBFM au Ministre (avec copie au facility agent), accompagnée: 1 du projet final des conventions de financement relatives aux capitaux empruntés telles qu elles seront signées sans modification par la société DBFM et le(s) fournisseur(s) d emprunt, et dans lesquels sont repris au moins le montant, la durée, le taux d intérêt applicable et les modalités relatives au moment de refinancement obligatoire; 2 pour autant qu applicable, le projet final de la convention relative à léchange d intérêts ou un autre instrument de couverture du risque d intérêts lieu aux capitaux empruntés, telle qu elle sera signée par la société DBFM et le(s) fournisseur(s) de l échange d intérêts ou d un autre instrument de couverture du risque d intérêts; 3 les données d identification du (des) dispensateur(s) de crédit et, le cas échéant, le titre de représentation du facility agent; 4 un rapport comprenant une explication du projet PPP pour lequel les capitaux empruntés sont accordés, accompagné d une déclaration de la société DBFM stipulant que le projet PPP répond cumulativement aux conditions d application, visées à l article 3 du décret du 24 avril 2009.

5 7920 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 3. La société DBFM transmettra une copie des conventions de financement signées au Ministre dans les quinze jours suivant l arrêté visé au 1 er portant octroi d une garantie de refinancement. CHAPITRE III. Importance de la couverture sous la garantie de refinancement Art er. Sans préjudice des dispositions du 2, la garantie de refinancement couvre le remboursement du solde intégral impayé des capitaux empruntés conformément aux conditions de financement en vigueur, dont le montant doit être étayé de manière circonstanciée dans le dossier d appel, visé àl article La garantie de refinancement ne couvre en aucun cas : 1 des dettes uniques non réglées de la société DBFM en vertu des prêts subordonnés qui sont octroyés à la société DBFM en leur qualité d actionnaire de la société DBFM; 2 une (des) indemnité(s) de réinvestissement et d autres frais qui sont applicables, le cas échéant, suite au refinancement obligatoire; 3 les intérêts impayés sous les conventions de financement relatives aux capitaux empruntés; 4 des dettes uniques de la société DBFM découlant de défaillances de la société DBFM sous les conventions de financement relatives aux capitaux empruntés, ou les conventions relatives à l échange de taux d intérêt ouun autre instrument de couverture du risque de taux d intérêt lié aux capitaux empruntés, y compris les intérêts de retard. Art er Suivant le remboursement de ce qui est couvert conformément à l article 3, la Région flamande ou un personne morale sur laquelle la Communauté flamande exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante, telle qu une société de financement créée ou contrôlée par elle, continuera à fournir les capitaux empruntés à la société DBFM, pour la durée restante du projet PPP, sans préjudice de la possibilité d un refinancement volontaire telle que visée à l article 4, 3 du décret du 24 avril 2009, et ce aux conditions de financement en vigueur, mais pour ce qui concerne le taux d intérêt, au nouveau taux d intérêt. Il convient d entendre par nouveau taux d intérêt, le taux utilisé dans les conditions de financement en vigueur, notamment la somme du taux d intérêt de base, la marge d intérêt et la marge éventuelle de couverture d intérêts ou d échange de taux d intérêt, majoré de vingt-cinq points de base. 2. Les modalités relatives à l octroi des capitaux empruntés sont fixées dans l arrêté visé à l article 7, 3. Dans le présent arrêté, il est prévu, en fonction de la durée des conventions de financement sous les conditions de financement en vigueur : 1 soit, que la Région flamande ou une personne morale sur laquelle la Communauté flamande exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante, telle qu une société de financement créée ou contrôlée par elle, reprend, à partir du remboursement visé au 1 er, tous les droits et obligations du (des) dispensateur(s) de crédit sous les conventions de financement en cours relatives aux capitaux empruntés, aux conditions de financement en vigueur, mais pour ce qui concerne le taux d intérêt, au nouveau taux d intérêt, tel que précisé au 1 er ; 2 soit, que la Région flamande ou une personne morale sur laquelle la Communauté flamande exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante, telle qu une société de financement créée ou contrôlée par elle, conclut de nouvelles conventions de financement relatives aux capitaux empruntés avec la société DBFM, aux conditions de financement en vigueur, mais pour ce qui concerne le taux d intérêt, au nouveau taux d intérêt, tel que précisé au 1 er, tandis que les conventions de financement existantes avec le(s) distributeur(s) de crédit sont terminées en vertu du remboursement tel que visé au 1 er. 3. Pour autant que les capitaux empruntés entraînent un échange de taux d intérêt ou un autre instrument de couverture du risque de taux d intérêt, 1 la région flamande sera subrogée aux droits et obligations de la société DBFM, conformément aux modalités fixées à l arrêté, visé àl article 7, 3, pour la durée restante sous les conventions existantes relatives à l échange de taux d intérêt ou à un autre instrument de couverture du risque de taux d intérêt et elle conclura une convention identique avec la société DBFM en tant que dispensateur de cet échange de taux d intérêt et des opérations de couverture d intérêt; 2 ou bien la Région flamande fournira elle-même pour la durée restante l échange de taux d intérêt ou les opérations de couverture d intérêt à la société DBFM sur la base de nouvelles conventions, aux mêmes conditions que les conventions existantes relatives à l échange de taux d intérêt ou à un autre instrument de couverture du risque de taux d intérêt, tandis que ces conventions sont terminées à partir du remboursement tel que visé au 1 er. En aucun cas, la Région flamande ne prendra en charge aucune indemnité ou aucun coût suite à cette résiliation. CHAPITRE IV. Appels et exécution de la garantie de refinancement Art. 5. Les conditions de financement compromettent la société DBFM au sens de l article 4,1 du décret du 24 avril 2009, lorsque son application entraîne un risque grave que la société DBFM n est pas en mesure de satisfaire en permanence à toutes ses obligations contractuelles de paiement, y compris les engagements résultant, entre autres, des conventions de financement, des conventions avec des sous-traitants et des prêts d actionnaires subordonnés, jusqu à la date finale des conventions DBFM. Art. 6. La société DBFM est en tout cas censée d avoir fait tous les efforts raisonnables possibles de refinancement si dossier d appel, tel que viséàl article 7, 2, comporte au moins trois term sheets financiers de refinancement ou refus formels de refinancement, émanant chaque fois d institutions financières nationales ou internationales de rénommée, et signés par des comités de crédit compétents. Art er. Au plus tard 9 mois précédant le moment de refinancement obligatoire tel que visé àl article 4 du décret du 24 avril 2009, la société DBFM adresse une déclaration par lettre recommandée au Ministre, avec copie au facility agent, dans laquelle la société DBFM est demandée de procéder au refinancement obligatoire, en exécution de la clausule de financement obligatoire, reprise à la (aux) convention(s) de refinancement relative(s)aux capitaux empruntés.

6 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Au plus tard 3 mois précédant le moment de refinancement obligatoire, la société DBFM adresse une demande d appel de la garantie de refinancement par lettre recommandée au Ministre, accompagnée d un dossier d appel contenant au moins les éléments suivants : 1 une historique détaillée et documentée, approuvée par le conseil d administration de la société DBFM, de tous les efforts fournis pour obtenir un refinancement auprès d institutions financières nationales ou internationales réputées, à partir du moment de la déclaration conformément au 1 er ; 2 le cas échéant, une copie des conventions existantes relatives à l échange de taux d intérêt ouà un autre instrument de couverture du risque de taux d intérêt; 3 un modèle financier, établi sur base du modèle financier actualisé le plus récent, tel que la société DBFM l a transmis au mandataire DBFM en vertu de la convention DBFM, contenant l application des conditions de financement les plus favorables, telles qu elles ont été obtenues par la société DBFM dans le cadre des efforts, visés à l article 6, accompagné d un rapport motivé, établir par un réviseur d entreprises indépendant et agréé par l Institut des Réviseurs d Entreprise, dans lequel il est confirmé que ces conditions de financement compromettent la société DBFM au sens tel que précisé àl article 5. ou, le cas échéant, une déclaration approuvée par le conseil d administration de la société DBFM, déclarant et justifiant de manière circonstanciée pourquoi il était impossible d obtenir un refinancement, malgré tous les efforts raisonnables possibles et sans qu il y ait un manquement imputable à la société DBFM; 4 un calcul détaillé et documenté du montant de l appel, étant le solde intégral impayé des capitaux empruntés tels que visés à l article Au plus tard dans 1 mois suivant la demande d appel conformément au 2, le Ministre statue sur cette demande et il communique sa décision relative à la mise en paiement au facility agent. La décision de ne pas accepter la demande d appel ne peut être prise que si une ou plusieurs des circonstances suivantes se sont produites : 1 la société DBFM ou le(s) dispensateur(s) de crédit ont fait ou transmis de fausses déclarations; 2 la société DBFM ou le(s) dispensateur(s) de crédit ont agi contrairement au décret du 24 avril 2009, au présent arrêté ou à l arrêté visé àl article 2, 1 er ; 3 il apparaît clairement que : (d) la société DBFM n a pas fourni tous les efforts raisonnables possibles, au sens de l article 6; (e) la circonstance que soit un refinancement des capitaux empruntés ne peut être obtenu, soit un refinancement des capitaux empruntés ne peut être obtenu qu aux conditions de refinancement qui compromettent la société DBFM, est une conséquence des défaillances imputables té DBFM; (f) l application des conditions de financement les plus favorables possibles, telles qu elles ont été obtenues par la société DBFM dans le cadre des efforts, visés à l article 6, ne compromettent pas la société DBFM, au sens de l article 5. Art. 8. Si la décision de mise en paiement est prise par le Ministre, la Région flamande ou une personnel morale sur laquelle la Région flamande exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante, telle que par exemple une société de financement établie ou contrôlée par elle à la date du moment de refinancement obligatoire, procèdera au paiement du montant de l appel tel que visé àl article 7, 2, 4, par virement de ce montant au compte de banque du (des) distributeur(s) de crédit, tel qu indiqué dans la demande d appel. Art er. Simultanément avec le paiement conformément à l article 8, la Région flamande ou une personnel morale sur laquelle la Région flamande exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante, telle que par exemple une société de financement établie ou contrôlée par elle, procèdera à l exécution des modalités relatives à la mise à disposition des capitaux empruntés, et, le cas échéant, l échange d intérêts ou les opérations de couverture d intérêt à la société DBFM telles qu elles ont été fixées conformément à l article 4 de l arrêté visé àl article 2, 1 er. 2. A la demande du Ministre, la société DBFM et le(s) distributeur(s) de crédit apportent toute la collaboration nécessaire ou utile à l exécution des modalités relatives à la mise à disposition des capitaux empruntés et, le cas échéant, de l échange d intérêts ou des opérations de couverture d intérêt à la société DBFM. CHAPITRE V. Dispositions générales relatives a la garantie de refinancement Art er. La société DBFM et le(s) dispensateur(s) de crédit sont tenus à reprendre les modalités relatives à la garantie de refinancement, telles que reprises au décret du 24 avril 2009, au présent arrêté et à l arrêté visé àl article 2, 1 er dans les conventions de financement relatives aux capitaux empruntés et dans les conventions relatives à l échange d intérêts ou à un autre instrument de couverture du risque d intérêts lié aux capitaux empruntés, et à les respecter. 2. Toute modification ou tout complément des droits ou obligations relatifs à la garantie de refinancement, y compris une extension éventuelle de la couverture sous la garantie de refinancement avec financement des dettes, qui n a été conclue qu après l ordre de commencement par la société DBFM, ne sont opposables à la Région flamande que moyennant une autorisation écrite préalable du Ministre. CHAPITRE VI. Octroi de l engagement de continuation de paiement Art er. Le Ministre vérifie si les conditions d application visées au décret du 24 avril 2009 ont été remplies et il octroie l engagement de continuation de paiement par arrêté. 2. L octroi de l engagement de continuation de paiement dépend d une demande d octroi qui est adressée par la société DBFM au Ministre, accompagné du projet final de la (des) convention(s) DBFM. 3. Dans les 15 jours de l octroi de l engagement de continuation de paiement visé au 1 er, la société DBFM soumettra une copie de la (des) convention(s) DBFM signée(s) au Ministre. CHAPITRE VII. Appel de l engagement de continuation de paiement Art er. Pour l appel de l engagement de continuation de paiement, la société DBFM adresse une demande recommandée au Ministre, accompagnéed un dossier d appel comprenant au moins les éléments fixés à l article 7, 1 er du décret du 24 avril Dans 1 mois au plus tard de la demande d appel conformément au 1 er, le Ministre communique à la société DBFM s il est donné suite à la demande et il est procédé àla mise en paiement. La décision de ne pas accepter la demande d appel ne pourra être prise que si une ou plusieurs des circonstances visées à l article 7, 2dudécret du 24 avril 2009 se sont produites.

50806 MONITEUR BELGE 25.11.2005 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

50806 MONITEUR BELGE 25.11.2005 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 50806 MONITEUR BELGE 25.11.2005 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming; Na beraadslaging, Besluit : Artikel 1. De opleiding Executive Master of Business

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 13. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 68 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 13. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 68 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D ORDONNANCE

PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D ORDONNANCE PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT SESSION ORDINAIRE 2012-2013 16 JUILLET 2013 GEWONE ZITTING 2012-2013 16 JULI 2013 PROJET D ORDONNANCE relatif à la constitution

Nadere informatie

32510 MONITEUR BELGE 04.06.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

32510 MONITEUR BELGE 04.06.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 32510 MONITEUR BELGE 04.06.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 4 Un groupe de travail IT évaluera la faisabilité, la plus-value, le planning et les budgets nécessaires à la mise en place de la banque de données

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 390 INHOUD SOMMAIRE. 122 bladzijden/pages MAANDAG 8 NOVEMBER 2004 LUNDI 8 NOVEMBRE 2004

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 390 INHOUD SOMMAIRE. 122 bladzijden/pages MAANDAG 8 NOVEMBER 2004 LUNDI 8 NOVEMBRE 2004 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2002. Dit Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

PARLEMENT VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2008-2009

PARLEMENT VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2008-2009 PARLEMENT VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2008-2009 18 e BOEK VAN HET REKENHOF VOORGELEGD AAN HET PARLEMENT VAN

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 315. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 124 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 315. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 124 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 87006 BELGISCH STAATSBLAD 31.12.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS N. 2004 4819 FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE

Nadere informatie

DOC 51 1370/001 DOC 51 1370/001

DOC 51 1370/001 DOC 51 1370/001 DOC 51 1370/001 DOC 51 1370/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 29 octobre 2004 29 oktober 2004 BUDGET DES VOIES ET MOYENS pour l année budgétaire 2005

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD N. 413. Het Belgisch Staatsblad van 26 november 2003 bevat twee uitgaven, met als volgnummers 411 en 412.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD N. 413. Het Belgisch Staatsblad van 26 november 2003 bevat twee uitgaven, met als volgnummers 411 en 412. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loiprogramme du 24 décembre 2002 publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002. Le Moniteur belge peut être consulté

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 11.07.2007 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 11.07.2007 BELGISCH STAATSBLAD 37849 Mode de calcul Art. 3. Pour déterminer le nombre de chèques-repas qui doivent être octroyés, le nombre d heures de travail que le travailleur a effectivement fourni au cours du trimestre est divisé

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD N. 86 INHOUD SOMMAIRE. 120 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD N. 86 INHOUD SOMMAIRE. 120 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loiprogramme du 24 décembre 2002 publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002. Le Moniteur belge peut être consulté

Nadere informatie

Groet. Vu la Constitution, l'article 108, Gelet op de Grondwet, artikel 108,

Groet. Vu la Constitution, l'article 108, Gelet op de Grondwet, artikel 108, Version coordonnée Avis rectificatif du 14 janvier 2013 MB 26/03/2013 Arrêté royal du 07 février 2014 - MB 21/02/2014 Arrêté royal du 22 mai 2014 - MB 30/05/2014 Gecoördineerde versie Rechtzetting van

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 230 SOMMAIRE INHOUD. 98 pages/bladzijden

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 230 SOMMAIRE INHOUD. 98 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loiprogramme du 24 décembre 2002 publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002. Le Moniteur belge peut être consulté

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 156. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 268 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 156. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 268 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53170 BELGISCH STAATSBLAD 29.08.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 15978 MONITEUR BELGE 24.02.2009 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 16.06.1998 MONITEUR BELGE 19579 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN MINISTERE DE L INTERIEUR MINISTERIUM

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 21.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 39949 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE [2013/203640]

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 45

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 45 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 23828 BELGISCH STAATSBLAD 31.05.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS ET SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN SENAAT

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS ET SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN SENAAT DOC 51 3116/001 (Chambre/Kamer) DOC 51 3116/001 (Chambre) 3-2450/1 (Sénat) 1 DOC 51 3116/001 (Kamer) 3-2450/1 (Senaat) CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS ET SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 100854 BELGISCH STAATSBLAD 12.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2014/00420]

Nadere informatie

71964 MONITEUR BELGE 07.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD

71964 MONITEUR BELGE 07.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD 71964 MONITEUR BELGE 07.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT F. 2011 3211 [C 2011/24352] 26 NOVEMBRE 2011. Arrêté royal

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 68

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 68 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 283 INHOUD SOMMAIRE. 166 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 283 INHOUD SOMMAIRE. 166 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

WET OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN 15 JUNI 2006

WET OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN 15 JUNI 2006 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIQUE FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER TEXTE COORDONNE AU 15/05/2014 GECOORDINEERDE TEKST

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 256 SOMMAIRE INHOUD. 124 pages/bladzijden

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 256 SOMMAIRE INHOUD. 124 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loiprogramme du 24 décembre 2002 publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002. Le Moniteur belge peut être consulté

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Koninklijk besluit met betrekking tot gereglementeerde vastgoedvennootschappen Datum 13 juli 2014 Copyright and disclaimer De

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 60914 MONITEUR BELGE 04.09.2009 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL TECHNOLOGIE DE L INFORMATION ET

Nadere informatie