justitieel kader die een sleutelrol spelen in het terugdringen van recidive, zowel bij overlast en criminaliteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "justitieel kader die een sleutelrol spelen in het terugdringen van recidive, zowel bij overlast en criminaliteit"

Transcriptie

1 Nieuw: Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Forensisch Sociaal Professional (MFSP) (masteropleiding) Deze opleiding wordt aangeboden onder voorbehoud van accreditatie door de NVAO. De masteropleiding Forensisch Sociaal Professional is bedoeld voor professionals in het veld van het justitieel kader die een sleutelrol spelen in het terugdringen van recidive, zowel bij overlast en criminaliteit als bij huiselijk geweld en kindermishandeling. De opleiding biedt de door het veld gevraagde combinatie van sociale, pedagogische, juridische en veiligheidskundige competenties en geeft getalenteerde zittende professionals de mogelijkheid om hun kennis te verdiepen en door te groeien. Zowel binnen het justitiële domein als binnen drang- en dwangcontexten buiten de formele justitiële kaders. Deze opleiding wordt aangeboden onder voorbehoud van accreditatie door de NVAO. De masteropleiding Forensisch Sociaal Professional is bedoeld voor professionals in het veld van het justitieel kader die een sleutelrol spelen in het terugdringen van recidive, zowel bij overlast en criminaliteit als bij huiselijk geweld en kindermishandeling. De opleiding biedt de door het veld gevraagde combinatie van sociale, pedagogische, juridische en veiligheidskundige competenties en geeft getalenteerde zittende professionals de mogelijkheid om hun kennis te verdiepen en door te groeien. Zowel binnen het justitiële domein als binnen drang- en dwangcontexten buiten de formele justitiële kaders. Hiermee is deze masteropleiding vooral bedoeld voor medewerkers in justitiële inrichtingen, (gesloten) jeugdzorg, maatschappelijk opvang, GGZ en gemeenten, die hun meerwaarde voor de organisatie zichtbaar willen maken en erkend willen krijgen door middel van een geaccrediteerde titel. Modulair De opleiding bestaat uit zes modulen die afzonderlijk van elkaar gevolgd en afgerond kunnen worden. Een afgeronde module leidt tot een deelcertificaat dat zes jaren geldig blijft. Na het behalen van alle zes deelcerticaten ontvangt de deelnemer het diploma dat recht geeft op de titel Master of Forensic Social Professional. Toelatingseisen Professionals met een bacheloropleiding in het sociale, pedagogische, sociaal-juridische of veiligheidskundige domein, plus minimaal twee jaar relevante werkervaring in het betreffende werkveld. Data Start begin 2014 (onder voorbehoud van accreditatie). Uitgebreide informatie Opleidingsinhoud Programma Bezoekadres Oudenoord 330, Utrecht Tel , Fax /5

2 De doelgroep van de forensisch sociaal professional is zwaar en gevarieerd. Enerzijds betreft het de gevaarlijke burger, zoals delinquenten die door hun gedrag of door hun omstandigheden een risico vormen voor de samenleving. Anderzijds gaat het om de burger in gevaar, zoals kinderen en jongeren die in hun ontwikkeling worden bedreigd door het gedrag van henzelf of anderen. Module 1: Verantwoord beslissen Het nemen, onderbouwen en transparant verantwoorden van beslissingen speelt van het begin tot het einde een belangrijke rol in het forensische traject. De MFSP heeft krachtens zijn opdracht - bevoegdheden om beslissingen te nemen die ingrijpend kunnen zijn voor de betrokkenen (zoals de cliënt/gedetineerde, het gezin en de buurt). Dit stelt hoge eisen aan de onderbouwing en verantwoording van de beslissingen, aan het legitimeren van het gebruik van deze macht, aan het vermogen om morele afwegingen onderdeel te laten zijn van het beslisproces en aan de wijze waarop de cliënt /gedetineerde en zijn systeem worden betrokken in het beslisproces. Docenten: Andrea Donker, Jacqueline Bosker, Anneke Menger. Aangevuld met gastdocenten, (gepromoveerde) leden van de lectoraten en externe deskundigen. Module 2: Regisseren van risicobeheersing en verandering In alle contexten van het forensisch sociaal werk is het van cruciaal belang dat de professional in samenwerking met cliënten/cliëntsystemen of gedetineerden- een veilige, leerbare en werkbare balans vindt tussen controleren en begeleiden bij ambulant toezicht op kinderen of delinquenten, of tussen beheersen van de veiligheid op de groep en (ped)agogische doelen in een intramurale setting. Docenten: Anneke Menger, Lous Krechtig, Joep Hanrath. Daarnaast worden gastdocenten uitgenodigd, bestaande uit (gepromoveerde) leden van de lectoraten en externe deskundigen. Module 3: Regisseren en samenwerken in netwerken De afbouw van een criminele loopbaan en het begeleiden van gezinnen waar veiligheidsrisico s bestaan vereisen een hoge mate van continuïteit in de samenwerking tussen professionals onderling. Traditioneel wordt in het justitiële domein veelal gedacht in termen van ketens. In de afgelopen jaren zijn, naast het ketendenken, alternatieve samenwerkingsvormen ontwikkeld, zoals de netwerkbenadering Wraparound Care, die meer mogelijkheden biedt om uit te gaan van het traject van iedere cliënt. Welke vorm de samenwerking ook aanneemt, de rol van de forensische professional is altijd die van een tijdelijke regisseur. Tijdelijk, want het is de bedoeling dat de onder toezicht gestelde burger uit het justitiële kader wordt geleid. Docenten: Anneke Menger, Joris Colijn. Daarnaast worden gastdocenten uitgenodigd, bestaande uit (gepromoveerde) leden van de lectoraten en externe deskundigen. Module 4: Begeleiden van leerprocessen In deze module versterkt de professional zijn masterrol, waarin hij niet alleen adviseert over het leren en ontwikkelen van collega s, maar dat ook stimuleert en faciliteert. Zodoende draagt hij bij aan een professionele ontwikkeling van zowel het team als van individuele collega s en dus aan de ontwikkeling van een lerende organisatie. Docenten: Joyce Cordus, Anneke Menger en Lous Krechtig, aangevuld met gastdocenten. Module 5: Onderzoeken, adviseren en innoveren In deze module leert de masterstudent verschillende methoden voor het ontwikkelen, invoeren en evalueren van vernieuwing. Uitgangspunt daarbij is dat voor een master professional het leren, werken en innoveren nauw met elkaar samenhangen. Een MFSP kenmerkt zich door een onderzoekende houding ten aanzien van zijn eigen beroepspraktijk. In deze module krijgt de masterstudent handvatten aangeleerd waarmee hij of zij deze onderzoekende houding op een praktische en efficiënte wijze vorm kan geven. 2/5

3 Docenten: Ben Fruytier, Peter Kosterman, René Butter,en Andrea Donker aangevuld met (gepromoveerde) onderzoekers van de lectoraten. Bij deze module werkt de masteropleiding samen met het lectoraat en de opleiding- HRM van Hogeschool Utrecht (Fruytier en Kosterman). Module 6: Masterthesis, uitvoeren onderzoek In deze module leert de student onderzoek te verrichten als een professionele activiteit in dienst van de beroepspraktijk. Dit onderzoek is gebaseerd op een onderzoeksvoorstel dat hij of zij reeds eerder heeft ontwikkeld en door de opleiding is goedgekeurd (zie module 5). Het onderzoek kan kwalitatief of kwantitatief van aard zijn en al dan niet aansluiten bij lopend onderzoek van de lectoraten Werken in Justitieel Kader en Regie van Veiligheid. Docenten: Voor begeleiding van de individuele opdrachten wordt naar gelang de aard van de opdracht geput uit verschillende lectoren en gepromoveerde of bijna-gepromoveerde leden van de kenniskringen. Zij zijn tevens beschikbaar voor het organiseren van een hoorcollege op maat. Welke onderwijsvorm (klassikaal, blended, werkgroepen etc.) Klassikaal en blended (e-learning): hoorcolleges en weblectures van docenten en gastdocenten, werkgroepen, literatuurstudie, Individuele of verdiepingsopdrachten, oefeningen inclusief systematische reflectie, casusanalyses. Keuzemogelijkheden binnen programma De modulen kennen geen verplichte volgorde. Dit met uitzondering van de laatste module, de masterthesis, die alleen als afronding van het gehele opleidingstraject kan worden gevolgd (nadat de toetsen van de voorgaande vijf modulen met goed gevolg zijn afgelegd). De modulen kunnen ook afzonderlijk worden gevolgd, maar alleen na het met goed gevolg afronden van alle zes modulen volgt toekenning van de mastertitel. Binnen elke module kan de student een eigen context en doelgroep kiezen waarin hij/zij zich specifiek verdiept (bijvoorbeeld intra- of extramuraal, of jeugd/volwassen). Leerdoelen en beoordelingsmethodiek De beoordeling verschilt per module, maar kan bestaan uit kennistoetsen, casustoetsen, werkstukken en reflectieverslagen. Relatie met huidige werksituatie (casuïstiek) Deze masteropleiding kan alleen worden gevolgd wanneer u beschikt over relevante werkervaring en een relevante werkplek. Docenten Het onderwijs wordt hoofdzakelijk verzorgd door lectoren van het kenniscentrum van de Faculteit Maatschappij & Recht, door ervaren docenten en onderzoekers uit verschillende lectoraten en experts/ gastdocenten uit binnen en buitenland. Tevens leveren externe experts uit het (landelijke en internationale) netwerk van het lectoraat een bijdrage als gastdocent. Praktische informatie (min. 50 max. 500 woorden) Kosten (met verwijzing naar generieke informatie) 1650 per module Toelatingseisen 3/5

4 U heeft relevante werkervaring en een relevante werkplek in het forensisch sociaal en pedagogisch werkveld, zoals Dienst Justitiële Inrichtingen, forensisch psychiatrische klinieken en centra (inclusief tbsklinieken), reclasseringsorganisaties, jeugdzorg (met name de afdelingen jeugdreclassering en jeugdbescherming), gesloten jeugdzorg (VWS), Raad voor de Kinderbescherming, veiligheidshuizen, maatschappelijke opvang, RIBW s, GGZ (met name forensische verslavingszorg en forensische psychiatrische zorg), gemeenten (bijvoorbeeld gemeentelijke coördinatie nazorg detentie en ketenmanagers veiligheidshuizen), Ministerie van Veiligheid en Justitie, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Omvang (EC s) 60 EC Aantal deelnemers Maximaal twintig deelnemers Studiebelasting (Contacturen + Zelfstudie) 10 EC per module (in totaal 280 studiebelastinguren). Dit komt neer op zestien tot twintig uur per week, waaronder één lesdag. De duur is in principe twee jaar, maar zowel versnelling als vertraging behoort tot de mogelijkheden. Ook het volgen van losse modules is een optie. Roostering (lestijden en data) De lestijden en data worden later bekend gemaakt. Contactpersoon opleiding (Naam, en evt. telefoonnummer) Jacqueline Bosker, tel: Accreditatie NVAO In aanvraag Diploma, titel, certificatie: U ontvangt het masterdiploma Forensisch Sociale Professional. Let op: u ontvangt het diploma alleen na afronding van alle modules! Sinds 1 september 2010 geeft Hogeschool Utrecht bij het diploma van de bachelor, master en Associate degree een Engelstalig Internationaal Diploma Supplement (IDS) af. Bij alle diploma s met een diplomadatum na 1 september 2010 wordt dit IDS automatisch en zonder kosten verstrekt. Bekijk een voorbeeld van het IDS. Locatie HU Amersfoort (onder voorbehoud) Na deze opleiding Carrièremogelijkheden (functie, promotie, baanperspectief) Na het behalen van de mastertitel is de professionaliteit van de deelnemer verdiept en verbreed, en is hij/zij in staat om op masterniveau in en rond het primaire proces te werken. Daardoor is de masteropleiding ook geschikt voor extra taken rond het primaire proces en kan hij/zij een rol spelen bij de verdere professionalisering van collega s en van de beroepsgroep (bijvoorbeeld als begeleider casuïstiek, mentor, werkbegeleider, leden van inhoudelijke innovatieprojecten, doen van praktijkgericht onderzoek). Waardering diploma en/of certificaten door de markt Certificering voor jeugdzorgwerkers is in aanvraag. 4/5

5 Registratiepunten (BIG etc.) Registerpunten voor NVMW zijn in aanvraag. 5/5

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO Gepersonaliseerd leren SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK AL MEER DAN 80 JAAR EEN BEGRIP IN SPECIAAL EN PASSEND ONDERWIJZEN 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Inhoudelijke en strategische verkenning master Jeugdzorg

Inhoudelijke en strategische verkenning master Jeugdzorg Inhoudelijke en strategische verkenning master Jeugdzorg Eindrapportage Katja van Vliet (Verwey-Jonker Instituut) Nico van Tol (Hogeschool Leiden) Utrecht/Leiden, april 2007 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Behoeften

Nadere informatie

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2010 2/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing

Nadere informatie

Magistrum 2015-2016. Leiderschapsontwikkeling voor leidinggevenden in het onderwijs

Magistrum 2015-2016. Leiderschapsontwikkeling voor leidinggevenden in het onderwijs Magistrum 2015-2016 Leiderschapsontwikkeling voor leidinggevenden in het onderwijs Colofon Opdrachtgever Redactie Ontwerp Fotografie Druk Magistrum Magistrum Studio Beige Corné Clemens, Clemens Communicatie

Nadere informatie

Stenden Hogeschool. HBO-bacheloropleiding Creatieve Therapie Stenden. Beperkte opleidingsbeoordeling

Stenden Hogeschool. HBO-bacheloropleiding Creatieve Therapie Stenden. Beperkte opleidingsbeoordeling Stenden Hogeschool HBO-bacheloropleiding Creatieve Therapie Stenden Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) juni 2012 2/55 NQA - Stenden Hogeschool: Creatieve Therapie, BOB Inleiding

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Associate degree Management in de Zorg

Associate degree Management in de Zorg Bekijk de video van Dido met Layar 2015 2016 Associate degree Management in de Zorg Associate degree of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Wilma de Vreugd bij Verpleeghuis

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Rechten [CROHO-nummer 39205] Opleiding tot Bachelor of Laws (LLB) voltijd / deeltijd Bij besluit van 17 juli

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Business IT & Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/67 NQA - Hogeschool NCOI: Business IT & Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Informatiepakket Juni 2013 1

Informatiepakket Juni 2013 1 Informatiepakket Juni 2013 1 De Master City Developer opleiding is een topopleiding gericht op stedelijke gebiedsontwikkeling vanuit een integrale benadering. Het is een opleiding die het beste uit praktijk

Nadere informatie

Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd

Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd Utrecht, december 2014 1 De foto op de voorkant betreft geen personen in de jeugdhulp en is uitsluitend ter illustratie. 2 Toetsingkader Verantwoorde hulp voor

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Hogeschool Windesheim Flevoland Bachelor Industrieel Product Ontwerpen Voltijd CROHO: 34389 Datum: Juli 2013 Het studentenstatuut van de opleiding Industrieel Product Ontwerpen

Nadere informatie

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visiedocument forensische zorg ggz nederland inhoudsopgave Hoofdstuk 1 04 Vooraf: van goed naar beter Hoofdstuk 10 30 Regie in de keten Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Iedereen succesvol op Deltion!

Iedereen succesvol op Deltion! Projectgroep Passend Onderwijs Adviesnota Iedereen succesvol op Deltion! Zwolle, 20 april 2012 (geactualiseerd 3 december 2012) Adviesnota Projectgroep Passend Onderwijs Pagina 1 1.Inleiding Deltion bereidt

Nadere informatie

Opleidingsprofiel / Training Profile

Opleidingsprofiel / Training Profile Opleidingsprofiel / Training Profile Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn bachelor- en associate degree 2013-2017 Instituut voor Gezondheidszorg Hogeschool Rotterdam april 2014 HOGESCHOOL ROTTERDAM

Nadere informatie

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn 2015 Opleidingsgids Zorg en Welzijn Samen werken aan ontwikkeling Inleiding Wie is WerkendLeren WerkendLeren is een organisatie die zich richt op de ontwikkeling van mens en organisatie. Door praktijkgeïntegreerd

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Master Integraal Leiderschap Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Programmagids 2015-2016 Master Integraal Leiderschap 2015-2016 Inhoud pagina Voorwoord 2 Inleiding 3 Voor wie?

Nadere informatie

Rapport Uitgebreide Opleidingsbeoordeling. Opleiding hbo bachelor Pedagogiek. Hogeschool voor Pedagogisch en Sociaal-Agogisch Onderwijs

Rapport Uitgebreide Opleidingsbeoordeling. Opleiding hbo bachelor Pedagogiek. Hogeschool voor Pedagogisch en Sociaal-Agogisch Onderwijs Rapport Uitgebreide Opleidingsbeoordeling Opleiding hbo bachelor Hogeschool voor Pedagogisch en Sociaal-Agogisch Onderwijs Inhoud van het verslag 1. Samenvatting van de beoordeling...2 2. Proces van beoordeling...5

Nadere informatie

Actieplan Masterlanguage Finale Versie, 3 februari 2013. Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis (DLG)

Actieplan Masterlanguage Finale Versie, 3 februari 2013. Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis (DLG) GW/BES/AW/013/040 Actieplan Masterlanguage Finale Versie, 3 februari 2013 Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis (DLG) 1 Inleiding De geesteswetenschappen spelen een fundamentele rol in onze samenleving.

Nadere informatie

Handreiking voor signalering en begeleiding veiligheids- en leefstijlrisico s in het HBO M&O-groep, s-hertogenbosch

Handreiking voor signalering en begeleiding veiligheids- en leefstijlrisico s in het HBO M&O-groep, s-hertogenbosch Handreiking voor signalering en begeleiding veiligheids- en leefstijlrisico s in het HBO M&O-groep, s-hertogenbosch Opdrachtgever: Ministerie Veiligheid en Justitie / NCTV Auteurs: drs. M. Bosdriesz MEd,

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader Ministerie van Veiligheid en Justitie Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners 1 : Voorwoord 6 1.1 Aanleiding 7 1.2 Waarom een landelijk

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Verplichte rapportages

Jaarverslag 2013. Verplichte rapportages Jaarverslag 2013 Verplichte rapportages 1 Inhoudsopgave Ten geleide Prestatieafspraken Opleidingsaanbod Kwaliteitsbeleid Toelatingsbeleid Praktijkgericht onderzoek en kenniscirculatie Promovendi Marktactiviteiten

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim. Executive Master of Business Administration

Christelijke Hogeschool Windesheim. Executive Master of Business Administration Christelijke Hogeschool Windesheim Executive Master of Business Administration Netherlands Quality Agency (NQA) Oktober 2011 2/63 NQA Chr. Hs. Windesheim: hbo-masteropleiding Executive Master of Business

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie