Discriminatie is geniepig : we moeten het verbannen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Discriminatie is geniepig : we moeten het verbannen"

Transcriptie

1 Discriminatie is geniepig : we moeten het verbannen Eddy Courthéoux, Directeur-generaal bij ACTIRIS, schetst ons de acties van het Territoriaal Pact voor de Werkgelegenheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ACTIRIS met het oog op de bestrijding van discriminatie. Voor de Directeur-generaal bij ACTIRIS, Eddy Courthéoux, zijn de strijd tegen de discriminatie en het verhogen van het niveau van de kwalificaties van de Brusselaars uitdagingen van uitzonderlijk belang voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Meteen al stelt hij : We moeten hardnekkig deze twee bedreigingen bestrijden die in het bijzonder de jongeren treffen. Indien we dit niet doen, gaan we recht naar de catastrofe. Eddy Courthéoux schetst ons de evolutie van dit gevecht. Eddy Courthéoux : De BGDA, die ondertussen ACTIRIS geworden is, is ontstaan in maart We zijn snel tot de bevinding gekomen dat discriminatie bij aanwerving een veel belangrijker fenomeen was dan aanvankelijk bleek. We hebben dan ook een vorming uitgewerkt voor ons personeel met de steun van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding; discriminatie is immers geniepig en we moeten het verbannen. Welke rol speelt het Territoriaal Pact voor de Werkgelegenheid in deze strijd? Laat mij eerst eventjes de oorsprong herinneren. Het Territoriaal Pact voor de Werkgelegenheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een Europees initiatief, voorgesteld door Jacques Santer, waarmee een instrument beoogd werd voor reflectie gericht op de arbeidsmarkt. Actueel is het Pact een informeel platform voor de uitwisseling van ervaringen en ideeën, met cofinanciering van het Europees Sociaal Fonds et het Gewest, dat, onder de coördinatie van ACTIRIS, de sociale partners verenigt, de instellingen van openbaar nut en de grote organisaties. In 1996 hebben we snel een eerste actieplan uitgewerkt dat reeds een luik discriminatie bij de aanwerving bevatte. We waren van mening dat sensibilisatieacties dienden gevoerd te worden. We zijn bij deze werkzaamheden geholpen door de publicatie van een studie door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) die aantoonde hoe sterk discriminatie aanwezig was in België. Dankzij de naambekendheid van de IAO kon datgene wat een taboe was onder de publieke aandacht worden gebracht! We zijn de verkondigers geweest van deze studie en hebben deze wijd verspreid. Het Economisch en Sociaal Comité van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft aanbevelingen geformuleerd en de Gewestraad heeft wettelijke bepalingen uitgevaardigd. Na verloop van tijd is het Territoriaal Pact een orgaan geworden tot uitvoering van de politiek in de strijd tegen de discriminatie en het gevecht ten gunste van de diversiteit. Eén van de eerste realisaties van het Pact was een gids met uitleg over wat discriminatie is en waar en onder welke vormen het voorkomt. Deze gids wijst niet met het vingertje, maar toont aan dat men kan discrimineren zonder het zelf te beseffen : zo kunnen procedures en tests inzake aanwerving discriminerend zijn, terwijl de auteur het nochtans niet wenst. Het Pact heeft eveneens seminaries 1

2 georganiseerd met het oog op de sensibilisering aangaande diversiteitmanagement. Deze seminaries hebben de economische sectoren en de vertegenwoordigers van de syndicale wereld verzameld. De onderliggende boodschap is dat zelfs al is het niet altijd gemakkelijk mensen van verschillende oorsprong met elkaar te laten samenwerken, het toch wel mogelijk is. We hebben seminaries georganiseerd gedurende vele jaren en ze zijn geëindigd met een specifieke sensibilisering van de syndicaten. We hebben inderdaad vastgesteld dat de syndicale organisaties ernstige problemen kenden op dit gebied : al nemen de vakbondsafgevaardigden op het intersectoraal niveau voluit deel aan de strijd tegen de discriminatie, hoe meer we afdalen naar het niveau van de onderneming, hoe gevoeliger het probleem wordt. Was ACTIRIS hierbij betrokken? Zeker en vast. We hebben een Antidiscriminatie-loket opgericht in de schoot van ACTIRIS. De personen die zich gediscrimineerd voelen, kunnen er - nog steeds trouwens - over komen spreken en nagaan of het inderdaad al dan niet discriminatie betreft. Indien dit inderdaad het geval is, geven we het door aan het Centrum voor gelijkheid van kansen. Hebben deze acties hun vruchten afgeworpen? Dit hebben we onderzocht. Tien jaar na de studie van de IAO hebben wij een studie besteld bij de KUL (Albert Martens) en bij de ULB (Nouria Ouali). De resultaten tonen aan dat de discriminatie spijtig genoeg blijft voortduren; ze is zelfs even hoog als in Deze studie heeft ons toegelaten het gras voor de voeten te maaien van zij die beweren dat, indien er al een bepaalde discriminatie zou zijn, de problemen in hoofdzaak voortspruiten uit een gebrek aan kwalificatie. De studie bewijst immers dat zelfs de meest hoog-geschoolden gediscrimineerd worden. We zijn dan tot de bevinding gekomen dat we de klassieke werkwijzen om het probleem aan te pakken niet moesten laten wegvallen, zoals de sensibiliseringsacties, maar dat we nog voluntaristischer moesten zijn. Hoe dan wel? Een charter inzake diversiteit werd ondertekend door een honderdtal bedrijven, doch opdat dit zin zou hebben, moesten we nog verder gaan. We hebben gewerkt, in de schoot van het Pact en het Beheerscomité van ACTIRIS, aan de uitwerking van een concept van diversiteitplan. Bepaalde methodes werden uitgewerkt. Dit neemt tijd in beslag, want het veronderstelt een akkoord tussen werkgevers en syndicaten. Met de steun van het Gewest hebben we drie consulenten aangeworven die de ondernemingen kunnen helpen hun eigen plan uit te werken. Deze laatste kunnen genieten van een premie die tot kan oplopen. We gaan hier naar een veel meer voluntaristische aanpak. De eerste drie diversiteitplannen worden zeer binnenkort goedgekeurd. We hebben zodoende een belangrijke stap gezet : de diversiteitplannen worden voortaan gesteund door de syndicaten en ik stel vast dat de grote ondernemingen vragende partij zijn. Overigens werken wij eveneens aan een nieuwe gids, niet meer bestemd voor de personen die zich bezighouden met de selectie, maar wel bestemd voor de directeurs Human Resources. 2

3 Houden deze diversiteitplannen een positieve discriminatie in? Wij spreken noch over positieve discriminatie, noch over quota. Het vangt aan met een volledige check-up van de werking van de onderneming : hoe werft zij aan? Welke zijn de gebruikte procedures? Welke tests worden gebruikt? Deze werkwijze toont aan dat, soms, bij de analyse van de functies, bepaalde criteria binnensluipen die noch nuttig, noch pertinent zijn voor de uitvoering van deze functies en die derhalve een scheeftrekking in het systeem brengen. Vermits het hier gaat om een globale benadering is het heel belangrijk dat deze manier van werken wordt gedragen door het geheel van de structuren van de onderneming. Dit gezegd zijnde, heeft het systeem natuurlijk zijn beperkingen. Indien ik een beetje zou willen provoceren, zou ik zeggen dat bij ACTIRIS meer dan 70 % vrouwen zijn, en zelfs meer dan 80 % in bepaalde diensten. Indien het de bedoeling zou zijn te komen tot een natuurlijke verdeling onder de geslachten, hoe moeten we dit dan doen? Het is bepaald ingewikkeld. Een tegendraadse politiek voeren heeft ook geen zin. Voor wat de verschillen op het niveau van geslacht betreft, is het gemakkelijk een stand van zaken op te stellen. Voor wat betreft de oorsprong van het personeel echter is dit nagenoeg onmogelijk. Dit is inderdaad één van de problemen die ons sinds geruime tijd kwellen. De VDAB identificeert in zijn database de Belgen die van buitenlandse afkomst zijn. Dit is onaanvaardbaar aangezien de Grondwet niet toelaat de Belgen onder te verdelen in verschillende categorieën. Het enige wat wij kunnen aantonen vanuit onze statistieken is het bestaan van Belgen en niet-belgen, en, onder deze laatste, de verschillende landen waaruit zij afkomstig zijn. Dit gezegd zijnde heeft de naturalisatie, in Brussel, betrekking op personen gedurende de laatste twaalf jaar. En we weten dat naturalisatie niet de stigmata uitwist van de discriminatie. Hoe kan men dan een monitoring invoeren inzake deze discriminatie? ACTIRIS, de VDAB, FOREM, het Centrum voor gelijkheid van kansen en universiteiten werken hieraan sinds meerdere maanden. Het is belangrijk dat deze monitoring gebeurt voor het ganse grondgebied. We hebben duidelijk aangetoond dat deze monitoring een blind onderzoek zou moeten zijn (met andere woorden, niet terug te brengen tot het individu), we hebben echter nog niet de formule gevonden waar iedereen zich kan achter scharen. De wil om te meten is fundamenteel, de middelen laten echter steeds verstek gaan. Wat doet ACTIRIS inzake jongeren en discriminatie? Ik zou deze acties willen schikken in hun context. Brussel heeft zich nu gewapend met een Contract voor Economie en Tewerkstelling (CET), een Tewerkstellingsplan en heeft een beheerscontract uitgewerkt voor de BGDA, waaruit ACTIRIS is ontstaan. Het was belangrijk de werking van de dienst te herzien in het licht van een welbepaalde tewerkstellingspolitiek. We zijn ertoe genoodzaakt geweest onze organisatie te vereenvoudigen in functie van onze cliënten. ACTIRIS telt momenteel 3

4 vier afdelingen : werkzoekenden, werkgevers, partners en tewerkstellingsprogramma s (72 % van ons budget), en ten slotte ondersteunende diensten. Ze zijn allen gericht naar de cliënt toe. Overigens werd een proces van decentralisatie ingezet. Onze beheersovereenkomst bepaalt dat elke gemeente ten minste één ACTIRIS-aanwezigheid zal kennen, niet te verwarren met de jobhuizen voorzien in het CET. Er is nergens gespecificeerd welke relaties er moeten bestaan tussen ACTIRIS en de tewerkstellingshuizen, maar ik heb beslist dat we geen decentralisatie van ACTIRIS zouden doorvoeren zonder de steun van de gemeenten. Voor elke gemeente raadpleeg ik dan ook de overheden, bestudeer ik hun intenties, onderzoek ik of ze bereid zijn met ons samen te werken. Dat kan dan leiden tot een jobhuis waar ACTIRIS de draaischijf kan worden, waarrond zich alle andere partners kunnen enten. Nagenoeg iedereen die ik ontmoet heb, is geïnteresseerd in deze formule. De beschikbare energie wordt zo ook nuttig aangewend. ACTIRIS kan dus niet alleen werken Neen, te meer daar de middelen die ons zijn toegekend om de werkzoekenden te begeleiden echt onvoldoende zijn. Een voltijds equivalent bij ACTIRIS begeleidt 376 werkzoekenden. Bij het FORUM is de verhouding één voor 295 en bij de VDAB is het, voor de preventieve begeleiding (personen ingeschreven sinds maximum 9 maand) één voor 147 werkzoekenden en voor de curatieve begeleiding (meer dan 24 maand werkloos) één voor 97. Het is een illusie op dezelfde wijze 100 of 400 personen te begeleiden. Benchmarking leert ons eveneens dat men in Groot- Brittannië een ratio heeft van 1 voor 60 werkzoekenden en in Oostenrijk 1 voor 50. Dit wil met andere woorden zeggen dat wij de begeleiding kunnen verzorgen, maar dat wij dit niet op een gepersonaliseerde wijze kunnen doen. Dit gezegd zijnde, is het Brussels Gewest iets of wat verschillend van de andere twee Gewesten, in die zin dat de aanwezigheid van non-profit actoren er veel meer ontwikkeld is. Dit is ook de reden waarom het belangrijk is dat wij alle bestaande energie zouden kunnen aanwenden zowel uit de non-profit als de profit sector door de rol te spelen van draaischijf. We beschikken reeds over 130 partners die met elkaar verbonden zijn door het lokaal tewerkstellingsplatform. We kunnen tot 200 à 300 partners gaan. Ik wil er ten andere aan herinneren dat wij werken in armetierige omstandigheden. Op het gebied van informatica zijn we vier maal minder gefinancierd dan de VDAB. We zijn bijvoorbeeld niet in staat vacatures door te sturen per SMS omdat we niet over de nodige technologie beschikken. De regering heeft dit nu goed begrepen en heeft ons bijkomende middelen ter beschikking gesteld. We hebben reeds een call center opgericht waar we nieuwe instrumenten ontwikkelen. Onze basisfilosofie is de autonomie van onze cliënten. Dit veronderstelt instrumenten, onder andere om de werkzoekenden te helpen navigeren doorheen Jobfocus. We hebben eveneens ons volledig communicatiebeleid geherstructureerd (een corporate communicatie en een communicatie per operationele directie), aangezien we ook iedereen op de hoogte moeten kunnen brengen van het feit dat we die instrumenten ontwikkeld hebben 4

5 De werkgever begeleiden kan ook deel uitmaken van de strijd tegen discriminatie. Vanaf het ogenblik dat wij beschikken over een sterk instrument voorzien van moderne technologische middelen, moeten we de cliënten-werkgevers gaan bewerken. We beschikken nu over 25 universitaire prospecteurs-consulenten die alle dagen de ondernemingen bezoeken met het oog op de analyse van hun behoeften. Een openstaande vacature juist invullen, is een stiel en dikwijls weten de KMO s niet hoe ze dit moeten aanpakken. Dit maakt ook deel uit van de strijd tegen discriminatie; omdat men niet weet hoe een werkaanbod moet worden ingevuld, gaat men immers op zoek naar overgekwalificeerde personen. Wij ontwikkelen een opdeling van de beroepen naar competenties, hetgeen de werkgever toelaat zijn werkaanbiedingen te beschrijven in termen van competenties. Wij ontwikkelen bovendien CV s die de werkzoekenden toelaten hun competenties te omschrijven. We breiden eveneens de stageaanbiedingen uit, alsook de beroepsvormingen. We moeten meer mogelijkheden bieden die de werkzoekenden zullen kunnen gebruiken in hun parcours van inschakeling. Daar zijn er minder van in Brussel dan in de andere Gewesten. Dit is ook de reden waarom we het systeem van taalcheques en vormingcheques hebben opgezet. Overigens werken we aan een tewerkstellingsplan voor jongeren met de regering. Dit wordt momenteel besproken in het Economisch en Sociaal Comité en zal op het einde van het jaar van start moeten gaan. Een van de invalshoeken is een meer intensieve begeleiding hetgeen uiteraard ook meer middelen vergt. Welke zijn de doelstellingen van dit beleid in al zijn onderdelen? De grote handicaps van het Gewest uit de wereld helpen, te weten de discriminatie bij de aanwerving en de zwakke kwalificatie. We moeten hardnekkig vechten tegen deze twee bedreigingen die vooral de jongeren treffen (35 % werkloosheid). Indien we dit niet doen, gaan we recht naar de catastrofe. Maar als we het halen, zullen de verhoging van de actieve bevolking (10 % in de loop van de tien laatste jaren) en de verjonging zonder twijfel een groot voordeel opleveren. 5

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

GAS-bemiddeling: stap per stap

GAS-bemiddeling: stap per stap Gemeentelijke administratieve sancties Sanctions administratives communales GAS-bemiddeling: stap per stap Dankwoord Graag danken we alle personen die ons geholpen hebben bij het tot stand komen van deze

Nadere informatie

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING Meer nog dan voorheen staat Brussel voor een tweesprong. Sinds het 25 jaar geleden het levenslicht zag, is de eerste roeping van het Brussels Hoofdstedelijk gewest steeds

Nadere informatie

Als het leven jou citroenen geeft, moet je limonade maken. Ingrediënten voor een diversiteitsbeleid in gemeentelijke cultuurhuizen

Als het leven jou citroenen geeft, moet je limonade maken. Ingrediënten voor een diversiteitsbeleid in gemeentelijke cultuurhuizen Als het leven jou citroenen geeft, moet je limonade maken. Ingrediënten voor een diversiteitsbeleid in gemeentelijke cultuurhuizen Colofon Cultuur Lokaal Steunpunt voor het Lokaal Cultuurbeleid vzw Arenbergstraat

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING 12 1. De weg naar het Algemeen verslag over de armoede INLEIDING 13 Wie gelukkig is leeft in een wereld van mogelijkheden L. Apostel Niemand heeft er groot belang bij de waarheid

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

1 Resultaten per discriminatiegrond

1 Resultaten per discriminatiegrond Samenvatting 1 Resultaten per discriminatiegrond 1.1 Leeftijd I. Discriminatiegraad leeftijd Uit de geaggregeerde gedragstesten blijkt dat 45-plussers een aanzienlijk risico lopen gediscrimineerd te worden

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Competentiemanagement bij kansengroepen

Competentiemanagement bij kansengroepen Competentiemanagement bij kansengroepen Een overzicht van een aantal recent ontwikkelde methodieken en meetinstrumenten in Vlaanderen Deze publicatie werd uitgewerkt in het kader van het project Local

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Recht in de roos. Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs. Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie

Recht in de roos. Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs. Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie Recht in de roos Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie COLOFON Auteur Gerrit Maris Werkten hieraan mee Vrijwilligers, onder

Nadere informatie

Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming van voorliggende platformtekst:

Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming van voorliggende platformtekst: PLATFORMTEKST opgemaakt door de werkgroepgroep Onderwijs en Integratie in het kader van de Staten Generaal Inburgering en Integratie (29 november 2010) Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

De wegwijzer Werkkansen voor studenten met een functiebeperking is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en De Werkbank.

De wegwijzer Werkkansen voor studenten met een functiebeperking is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en De Werkbank. Op-stap naar werk Colofon De wegwijzer Werkkansen voor studenten met een functiebeperking is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en De Werkbank. Het Steunpunt Inclusief Hoger

Nadere informatie

DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP

DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT I S H E T E N WAT D O E J E E R A A N? P R A K T I S C H E I N F O E N T I P S WAT I S H E T E N WAT D O E J E E R A A N? P R A K T I S C H E I N F O E N

Nadere informatie

265 ORGANISATIES IN 96 LANDEN

265 ORGANISATIES IN 96 LANDEN 1 NIET ALLE ONDERNEMINGEN ZIJN COÖPERATIES. MAAR ALLE COÖPERATIES ZIJN WEL DEGELIJK ONDERNEMINGEN. De coöperatieve onderneming bestaat in alle maten en vormen en is actief in de meest uiteenlopende domeinen.

Nadere informatie

houdende de werk- en zorgtrajecten

houdende de werk- en zorgtrajecten stuk ingediend op 2442 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Bart Van Malderen en de dames Sonja Claes, Goedele Vermeiren, Güler Turan, Katrien Schryvers en Helga

Nadere informatie

Arbeid, een kwetsbaar sociaal goed in de strijd tegen armoede

Arbeid, een kwetsbaar sociaal goed in de strijd tegen armoede Arbeid, een kwetsbaar sociaal goed in de strijd tegen armoede In tegenstelling tot het beeld dat sommigen van de armen hebben, zijn de armen niet onproductief, maar zij hebben soms geen inkomen, geen werk,

Nadere informatie

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN MAART 2014 INHOUD INLEIDING... 2 1. ONDERZOEKSPOPULATIE... 3 2. RESPONS EN NON-RESPONS ANALYSE...

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Juni 2014 Zijn werknemers van 50 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming

Juni 2014 Zijn werknemers van 50 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming Zijn werknemers van 5 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming Y. Saks Inleiding De werkgelegenheidsgraad van de 55-64-jarigen bedraagt in België 4 % (1), dat is 9 procentpunt onder het Europese

Nadere informatie

Welzijn op het werk. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen. www.stepstone.

Welzijn op het werk. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen. www.stepstone. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen www.stepstone.com Inleiding Organisaties hebben tal van tactieken toegepast om crisissen te bestrijden: herstructureringen,

Nadere informatie