HET GEBRUIK VAN SWAPS BIJ DE OPTIMALISERING VAN DE SCHULDENPORTEFEUILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET GEBRUIK VAN SWAPS BIJ DE OPTIMALISERING VAN DE SCHULDENPORTEFEUILLE"

Transcriptie

1

2 HET GEBRUIK VAN SWAPS BIJ DE OPTIMALISERING VAN DE SCHULDENPORTEFEUILLE Een onderzoek naar de juridische, bedrijfseconomische en markttechnische aspecten

3 HET GEBRUIKVAN SWAPS BIJ DE OPTIMALISERING VAN DE SCHULDENPORTEFEUILLE Een onderzoek naar de juridische, bedrijfseconomische en markttechnische aspecten PROEFSCHRIFT ter verlaijging van de graad van doctor aan de Technische Universiteit Eindhoven, op gezag van de Rector Magnificus, prof.dr. M. Rem, voor een conunissie aangewezen door bet College van Dekanen in bet openbaar te verdedigen op maandag 28 april1997 om uur door Alain Missorten geboren te Ukkel

4 Dit proefschrift is goedgekeurd door de promotoren: en de copromotor: Prof.dr. C. van Dam Prof.dr. S. Loccufier dr. Th. A. van Beek CIP-DATA LffiRARY TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Missorten, Alain Het gebruik van swaps bij de optimalisering van de schuldenportefeuille: een onderzoek naar de juridische, bedrijfseconomische en markttechnische aspecten I door Alain Missorten. - Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven, Proefschrift.- ISBN NUGI 683/684 Trefwoorden: Interestswaps I V alutaswaps Aile rechten voorbehouden. Uit deze uitgave mag niet worden gereproduceerd door middel van boekdruk, fotocopie, microfilm of welk ander medium dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

5 VOORWOORD INLEIDING HOOFDSTUK 1: ONTSTAAN EN EVOLUTIE VAN DE SWAPMARKT I.A Ontstaan van de swapmarkt I.A.l De 'nieuwe produkten' fase I.A.2 De groeifase LA.3 Verzadiging van de markt I.B Bijkomende faetoreo die hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van de swapmarkt 30 I.B.l Financie1e deregulering 30 I.B.2 Financii:He innovatie 31 I.B.3 Globalisatie van de financiele markten 32 I.C Aard eo overwegingen van de marktdeeloemers 33 I.C.l De eindgebru.iker 34 I.C.2 De tussenpersoon 36 I.D Besluit 38 HOOFDSTUK II: DE INTERESTSWAP 39 ll.a Defmitie 39 ll.b Wat maakt de swap mogelijk? 41 n.c Voordelen verbonden aan bet gebruik van interestswaps 45 II.C.l lndekking 45 II.C.2 Speculatie 46 II.C.3 Flexibiliteit inzake bet financiele beslissingsproces 46 ll.d De basisstruetour 47 II.D.l Inleiding 47 II.D.2 Kredietarbitrage 48 II.D.3 Kwaliteitsmarge 49 II.D.4 De belangrijkste redenen voor de ontwikkeling 51 II.D.5 De typische situatie 53 II.D.6 De tussenpersoon 55 II.D.7 Structurele risico's 56 a liquiditeit 56 b basisrisico 57 0

6 b.l Instrument 58 b.2 Looptijd: 58 b.3 Kredietrisico 59 ILE Variaties op de basisstruetuur 59 II.E.l De 'money market' swap 59 II.E.2 Het 'asset' swap concept 63 a. swaprisico 68 b. kredietrisico 68 c. effect op de kapitaalmarkt 69 II.E.3 'Bells and whistles' 70 a. de 'linked' swaptransacties 70 b. de 'contingent' of 'wammt linked' swap 71 c. de 'zero-coupon' interestswap 72 d. 'caps' en 'collars' 75 HOOFDSTUK Ill: DE VALUTASWAP 77 lila Defmitie 77 IILB De venebillende stadia 78 m.c De belangrijkste motieven voor bet afslniten van een valutaswap 79 III.C.l Het verrichten van arbitrages in de kapitaalmarkt 79 III.C.2 De mogelijkbeid verkrijgen tot bet aangaan van een schuld in een vreemde mtmt 80 III.C.3 Gebru:ik maken van een niet-gerealiseerde winst op wisselkoersen van een bestaande schuld 80 III.C.4 Het verkrijgen van toegang tot nieuwe kapitaalbronnen 80 IILD lnterestvoeten en wisselkoersen 83 III.D.l Indekking via de geldmarkt 83 III.D.2 Lange-termijncontracten versus swaps 87 IILE Bet kristaiuseren van een potentiele winst 89 IILF De vormen van valutaswaps 94 III.F.l De 'fixed-to-fixed' valutaswap 94 III.F.2 De 'fixed-to-floating' valutaswap 99 lli.f.3 De 'floating-to-floating' valutaswap 101 HOOFDSTUK IV: JLIRIDISCHE ASPECTEN 103 IV.A Inleiding 103

7 IV.B Juridisch karakter van swapcontracten 104 IV.B.1 Kwalificatie 104 IV.B.2 Timing 105 IV.B.3 De financiele tussenpersoon 105 IV.B.4 Rechtskeuze 107 IV.C lnboud van de lsda-mantejovereenkomst 109 IV.C.l lnterpretatie van de belangrijkste beddingen van een Isdamantelovereenkomst 110 a. Hoofding 110 b. Betalingen 110 c. 'Representation' 112 d. 'Tax Indemnities' 112 e. Wetsveranderingen en bet begrip illegaliteit 113 f. 'Events of defaults' 114 g. Beeindiging 116 b.'optional termination' 117 i. V ereffening bij vroegtijdige beeindiging van de swapovereenkomst 118 IV.C.2 Het '1992 Isda Master Agreement' 119 IV.D Besluit 121 HOOFDSTUK V: BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING EN RAPPORTERING 124 V. A Inleiding 124 V.B De boekhoudnormen 124 VI.B.l De IASC Exposure Draft E VI.B.2 FASB 127 VI.B.3 Belgie 129 V.C Elementen inzake boekhoudkundige verwerking en rapportering van afgeleide produkten 130 V.C.l Kasboekhouden 130 V.C.2 'Accrual' boekbouden 130 V.C.3 Marlctwaarde boekbouden 131 a Interestswap 134 a.l Indeling van de swaptransacties als indek:kingsinstrument 134 a.2 Indeling van de swaps als oommerciele transacties 136 a.3 Herwaarderingsmethode 137 b V alutaswap 143 b.l Swaps als oommerciele transacties 144 b.2 V roegtijdige beeindiging van de valutaswap 146 2

8 V.D Verwerking van een valuwwap volgens bet Schema model A toepasselijk op de Belgische fmancifle instellingen 154 V.E Besluit 156 HOOFDSTUK VI: HET KREDIETRISICO 158 Vl.A Inleiding 158 VI.B Evaluatie van bet kredietrisico 159 VI.C Beheren van kredietrisico 166 VI.C.l Risicospreiding 167 VI.C.2 De interne controle 171 VI.C.3 Verbeteren en verminderen van bet kredietrisico 173 VI.C.4 Netting' 176 VI.D Impact van de eigen-vermogenregeling voor kredietinsteuingen 178 VI.D.1 Belgie 179 a Risicovolume op basis van de aard van de verrichting 181 b Risicovolume op basis van bet statuut van de wederpartij 182 c Eerste methode 183 d Tweede methode 185 e. Renterisico voortvloeiend uit trading' 186 VI.E Besluit 186 HOOFDSTUK VII: SWAPS ALS INDEKKINGSINSTRUMENTEN 190 VII.A Swapdeterminanten 190 Vll.B Een algemeen indekkingsmodel 193 VII.B.1 Wiskundige definitie van een indekkingscontract 193 VILB.2 De voordelen van indekking _ 200 VII.B.3 De rol van swaps bij bet bereiken van de optimale scbuldenportefeuille 213 VII.C Besluit 225 ALGEMEEN BESLUIT 227 BIJLAGEN 239 A. Bibliografie 239 3

9 B. Marktonderzoek: doelsteuing en methode 249 C. Results market survey fmancial institutions 251 D. Results market survey companies 259 E. Empiriscbe gegevens en grafieken van de riscoprofiel curve 263 F. Engelse tennen 273 G. lsda-mantelovereenkomst 275 4

10 FIGUREN Figuur 1: Overzicbt van bet onderzoeksobject 17 Fignur 2: De typische situatie voor een interestswap 53 Figuur 3: Interestswap met tussenpersoon 55 Figunr 4: Voorbeeld basisrisico 58 Figuur 5: Een 'money market' swap 63 Figuur 6: Een 'asset' swap 64 Figuur 7: 'Asset' swap: aankoop obligatie 65 Figuur 8: 'Asset' swap: verandering inkomstenprofiel 66 Figuur 9:' Asset' swap: vervaldag 66 Figuur 10: 'Asset' swap: rol van de tussenpersoon 67 Figuur 11: 'Zero-coupon' interestswap 75 Figuur 12: Uitwisseling hoofdsommen bij aanvang valutaswap 81 Figuur 13: Periodieke interestbetalingen tijdens de looptijd van de valutaswap 82 Figuor 14: Teroggave van initiele hoofdsommen op vervaldag 82 Figuor 15: lndekking via de geldmarkt: oitwissellng geldstromen bij een termijncontract 83 Figuor 16: Afslniten CHFIUSD valutaswap bij aanvangssitoatie 90 Figoor 17: Terogbetaling hoofdsommen en laatste interesten op vervaldag van de CHFIUSD valutaswap 94 Figour 18: 'Fixed-to-fixed' valutaswap tussen bedrijfx en de Wereldbank 99 Figuur 19: 'Fixed-to-floating' valutaswap tossen bank A en bedrijf B 101 Figuur 20: 'Floating-to-floating' valutaswap tussen een Duits en Amerikaans bedrijf 102 5

11 Figuur 21: lndeling van de swapverrichting naar de economische werkelijk.heid van de transactie 132 Figuur 22: Boeking swapverrichting naar de economische werkelijk.heid van de transactie 133 Figuur 23: Schematisch overzicbt berekening gewogen risicovolume 183 Figuur 24: Mogelijke 'ondernemer-investeerder' paren 194 Figuur 25: Mogelijke portefeuillecombinaties 214 Figuur 26: Voontelling van een portefeuille van bet type C 218 Figuur 27: Optimaal punt T van de risicoprofiel curve 219 Figuur 28: Verschuiving naar de optimale schuldenportefeuille C 221 Figuur 29: Verplaatsing naar de optimale schuldenportefeuille C door gebruik van een interestswap en oitgifte van een nieuwe leuing 223 6

12 GRAFIEKEN Grafiek 1: Het swapvolnme tijdens de vroege periode 26 Grafiek 2: Het swapvolnme tijdens de groeifase 27 Grafiek3: Het swapvolume tijdens de laatste jaren 29 Grafiek 4: 'Coupon' swap versus basisswap siods Grafiek 5: De kwaliteitsmarge 50 Grafiek 6: lndekkiog via de geldmarkt: rendementscurve voor de USD mhf ~ Grafiek 7: Het maximaal risico en bette verwacbten risico van een ioterestswap 163 Grafiek 8: Het maximaal risico en bet te verwacbten risico van een iuterestswap 164 Grafiek 9: Kans op faillissement per kredietcategorie 167 Grafiek 10: Grootste tien Amerikaanse iostellingen werkzaam in interest- en valutaderivaten 168 Grafiek 11: Kredietmarge voor leniogen versus kredietmarge voor swaps 170 Grafiek 12: Functieonderzoek voor J(l) en F(I) 203 Grafiek 13: Historiscbe analyse van de USD vaste versus vlottende ioterestkosteu: Grafiek 14: De risieoprofiel curve voor een swap versus een lmiog 224 Grafiek 15: Historische analyse van USD vaste versus vlottende interestkosten (eombinatie tussen USD 7 jaar vast voor Baa gequoteerde 'private placements' met Euro-Amerikaanse dollar voor 6 maanden):l Grafiek16: Historisehe analyse van USD vaste versus vlottende interestkosten (eombnatie tussen USD 7 jaar vast voor Baa gequoteerde 'private placements' met Euro-Amerikaanse dollar voor 12 maanden):

13 Grafiek 17: Historisc:be analyse van USD vaste versus vlottende interestkosten (combinatie tussen USD 10 jaar vast voor Baa geqnoteerde 'private placement' met Euro-Amerikaanse dollar voor 3 maanden): Grafiek 18: Historiscbe analyse van USD vaste versus vlottende interestkosten ( combinatie tussen USD 10 jaar vast voor Baa gequoteerde 'private placement' met Euro-Amerikaanse dollar voor 6 maanden): Grafiekl9: Historische analyse van USD vaste versus vlottende interestkosteo (combinatie tussen USD 10 jaar vast voor Baa gequoteerde 'private placement' met Euro-Amerikaanse dollar voor 12 maanden):

14 TABELLEN Tabell: Basisaspecten van de swapproblematiek 15 Tabel2: De interestswap volgens eiodgebruiker en volgens geografiscbe locatie 36 Tabel3: Arbitragevoordelen per eenbeid 42 Tabel4: Arbitragevoordelen voor krediet 43 Tabel5: Een comparatiefvoordeel 48 Tabel 6: Comparatiefvoordeel met tnssenpersoon 56 Tabel7: 'Asset' swap: USD-geldstromen vanuit bet standpunt van de iovesteerder 66 Tabel 8: lndekking via de geldmarkt: BEF- en USD-quotaties 85 Tabel 9: lndekking via de geldmarkt: berekening van de BEFIUSDwisseikoers 85 Tabel 10: IRR voor zes verscbillende lange termijnkoerseo 88 Tabelll: Aangerekeode interest bij eeo valutaswap 88 Tabel12: CHF/USD obligatiecondities bij aanvaogssitnatie 90 Tabel13: Berekening huidige waarde van de oorspronkelijke dollaruitgifte van bedrijf Z 91 Tabel14: Berekening jaarlijkse CHF-interestbetalingen voor bedrijf A Tabel15: USD- en CHF-geldstromen tussen bedrijf A eo bedrijf Z 92 Tabel16: Jaarlijkse USD-interestkosteo voor bedrijf A 92 Tabel17: Uiteindelijke kosten van de nieuwe CHF-Ieoing voor bedrijf z 93 Tabel18: 'Fixed-to-fixed' valutaswap: marktomstandigbeden voor een DEM- en een USD-obligatie 96 Tabel19: 'Fi:x:ed-to-fu:ed' valutaswap: intereststroom plus hoofdbedrag voor bedrijf X in DEM

15 Tabel20: 'Fixed-to-fixed' valntaswap: totale USD-interestkosten voor bedrijfx 98 Tabel 21: 'Fixed-to-fixed' valutaswap: uitwisselingen geldstromen tussen bedrijfx en de Wereldbank 99 Tabel22: Vergoeding in geval van een 'event of default' 119 Tabel23: Waardebepaling van de swap bij aanvang van de transactie 139 Tabel24: Waardebepaling van de swap bij aanvang van de transactie in geval van uitstel met basispunten 140 Tabei2S: Waardebepaling van de swap: bij aanvang, vlottende zijde van de swapoperatie 141 Tabel26: Waardebepaling van de swap: einde eerste maand 142 Tabel27: Initiele swapwaardering 150 Tabel 28: Swapwaardering bij aanvang van de transactie, waarde van de 'basis point deferral' 151 Tabel29: Swaptransaetie: einde van de eerste maand 153 Tabel30: Monte Carlo simulatie om bet potentiele kredietrisico te sebatten voor een interestswap 165 Tabel31: Solvabiliteitscoefficlent op basis van vreemde valuta 180 Tabel32: Potentiele vervangingskosten volgens de eerste metbode 184 Tabel33: Voorbeeld van de potentiele vervangingskosten voor interesten valutaswaps, berekend via de eerste methode 184 Tabel34: Voorbeeld berekening potentiele vervailgingskosten met 'netting' 185 Tabel 35: Potentiele vervangingskosten volgens de tweede methode 185 Tabel36: Voorbeeld minimum winstmarge voor een 20% rendement op bet eigen vermogen 186 Tabel37: Voorbeeld potentiele vervangingskosten volgens de tweede methode 186 Tabel 38: Berekeningen (7 jaar vast versus 3 maanden vlottend)

16 Tabel39: Berekeningen (10 jaar vast versus 6 maanden vlottend) 224 Tabel40: Voorbeeld van een vergoeding bij vervroegde terugbetaling 225 TabeJ 41: Chronologiscb overzicht van de belangrijkste verliezen 229 Tabel42: Berekeoingen 7 jaar vast versus 6 maanden vlottend 263 Tabel43: Berekeoingen 7 jaar vast versus 12 maanden vlotteod 265 Tabel44: Berekeningen 10 jaar vast versus 3 maandeo vlottend 267 Tabel45: Berekeningen 10 jaar vast versus 6 maandeo vlottend 269 Tabel46: Berekeoingen 10 jaar vast versus 12 maanden vlottend

17 VOORWOOBP Ik dank prof.dr. C. van Dam, promotor van het proefschrift, voor zijn enthousiasme betreffende bet onderwerp en zijn bereidwilligheid om een buitenlands student te aanvaarden. Vervolgens richt ik me tot Prof.dr. emeritus M. van Meerhaeghe voor de opmerkelijke wijze waarop hij me gedurende moeilijke momenten heeft bijgestaan en aangemoedigd; de heer R. Reynders, directeur van de Nationale Bank van Belgie!, voor bet hartelijk onthaal en bet ter beschikking stellen van de bibliotheek. Ook zou ik Prof.dr. S. Loccufier, Prof.dr. G.G.J.M. Poeth en dr. Th.A. van Beek willen vernoemen voor hun waardevolle suggesties en kritiscbe opmerkingen tijdens de verschillende fasen van bet ontwerp. Daarnaast kon ik ook terugvallen op de nuttige opmerkingen van de heren A. Tanghe en B. Cools van bet advocatenkantoor 'Tanghe, Boon & Hankard', prof.dr. R. Corluy en prof.dr. W. Missorten. Mijn dank gaat ook uit naar de collega's van Citibank, in bet bijzonder de beer M. Vanderstokker, 'corporate dealer' en de beer M. Vermassen, 'head risk management', die me hebben begeleid tijdens mijn eerste stappen in de 'corporate banking' wereld. Tevens een woord van erkentelijkheid aan prof.dr. J. Branson voor de technische bijstand met de tekstverwerker. Een plezier was bet om te kunnen rekenen op goede vrienden en naaste familieleden voor de vele grote en kleine hindernissen tijdens de voltooiing van dit werk. 12

18 INLEIDING De swapmarkt kon zich de afgelopen jaren verheugen in een groeiende belangstelling. Deze belangstelling spruit niet aileen voort uit de stijgende vraag naar swapprodukten, doch ook uit het bekend raken van een aantai spectaculaire verliezen, te wijten aan bet afsluiten van swaptransacties. Procter & Gamble, de Amerikaanse ondemem.ing gespecialiseerd in consumentenprodukten is zo'n dramatisch voorbeeld, omdat de bedrijfsleiding in januari 1994 een gerecbtelijke procedure aanspande tegen baar financiele raadgever Bankers Trust. De ondemem.ing moest immers boekhoudkundig een uitzonderlijke minwaarde nemen van 100 miljoen dollar ten gevolge van enkele swapoperaties. Bankers Trust had het gebruik van twee 'leveraged' swaps aanbevolen, een risicovol instrument dat helemaal niet nodig was voor de operationele activiteiten van de ondememing. De vraag stelt zicb terecbt of de bedrijfsleiding van Procter & Gamble zicb ten voile bewust was van het verbonden risico en derhalve speculatief tewerk ging, of dat de bedrijfsleiding daarentegen helemaal niet op de hoogte was van de aard van het produkt. Er zijn nog meer voorbeelden van spectaculaire verliezen a1s gevolg van het afsluiten van swaps. Het Amerikaanse energiebedrijf Atlantic Richfield maakte bij de voorstelling van bet jaarverslag bekend dat bet 22 miljoen dollar verloor met 'asset' swaps. Sindsdien werden aile transacties vereffend. Dell Computer verklaarde op zijn beurt dat bet 16 miljoen dollar verlies boekte (na aftrek van belasting) a1s gevolg van bet verkeerd inschatten van de trend die Europese en Japanse rentevoeten zouden volgen. Het financieel beheer van Dell hield de verkoop van een aantai 'swaptions' in waardoor de koper het recht had om een swapovereenkornst aan te gaan tegen voorafbepaalde voorwaarden. Het uitschrijven van zo een optie staat nochtans bekend als een gevaarlijke bezigheid. Het aan het Iicht komen van voormelde verliezen heeft ertoe geleid dat bet Amerikaanse bedrijfsleven de laatste maanden een zekere afkeer heeft gekregen van het gebruik van swaps. Vooral bet afsluiten van interestswaps, een produkt dat hoofdzakelijk gebruikt wordt tussen kredietnemers en investeerders om een vlottende schuld om te ruilen tegen een schuld met een vaste interest en vice versa, is teruggelopen. In Europa daarentegen kan er nog steeds een toename van de swapactiviteiten worden waargenomen. De swapmarkt is er trouwens ook groter. Cijfermateriaall wijst uit dat bet aandeel van Europa in de globaie swapmarkt voor wat interestswaps betreft, gestegen is van 34 percent in 1989 naar 54 percent in 1994 en voor wat vaiutaswaps betreft van 44 percent in 1989 naar 61 percent in In de Verenigde Staten stelt men een dating van de interestwaps vast van 39 percent in 1989 naar 22 percent in Het gebruik van vaiutaswaps in de Verenigde Staten is over dezelfde periode teruggelopen van 16 percent naar 14 percent. Ook in het traditionele Belgie schijnt men 1 Uit de 'Market Survey HjiJtlif:hts', International Swap and Derivatives Association in samenwerking met Arthur Andersen, Year End 1990, 1991, 1992, 1993 and

19 steeds makkelijker bet swapprodukt te banteren, wat blijkt uit een totaal volume van 500 miljard dollar voor 1992, vergeleken met 3,9 miljard dollar in De geschiedenis van afgeleide produkten gaat ver terug. Reeds in de zeventiende eeuw bestond er in Osaka een termijnmarkt voor rijst, die tegen de achttiende eeuw was geevolueerd tot een volwaardige gestandaardiseerde markt. Eveneens in de zeventiende eeuw maakten opties en gelijksoortige futurescontracten bet merendeel uit van transacties op de Amsterdarnse beurs, die op dat ogenblik bet centrum van de financiele wereld was. Voor de verdere expansie in bet georganiseerd verhandelen van futures moet men in onze contreien wachten tot 1867 (Frankfurt) en 1877 (Londen). De 'Chicago Board of Trade' werd opgericht in 1848 en in 1872 werd de 'New York Cotton Exchange' geyncorporeerd. Opties op 'commodity' futures begon men op de 'Chicago Board of Trade' te verbandelen rond de twintiger jaren van deze eeuw. Interessant is echter dat geschriften uit de zeventiende eeuw er reeds op wijzen dat de autoriteiten bezorgd waren over de gebruikte praktijken, omdat die soms gepaard gingen met 'insider trading', manipulatie van de beurs, overmatig speculeren, prijsvolatiliteit en bet niet nak:omen van overeengekomen afspraken3. De explosieve expansie van de financiele markten neemt een aanvang met bet verbandelen van futures in vreemde deviezen op de 'International Monetary Market' van de 'Chicago Mercantile Exchange' in 1972 en de gestandaardiseerde optiecontracten van de 'Chicago Board Options Exchange' in Sinds het begin van de jaren tachtig is er de interest- en valutaswapmarkt bijgekomen, bekend geworden in 1981 door een transactie tussen de Wereldbank en IBM. De motor van deze ontwikkelingen is financiele innovatie, met als doelstelling de prestaties te verbeteren van wat economisten de 'ecbte economie' noemen 4 Deze financiele innovatie gebeurt natuurlijk niet in een vacuum, maar wordt gestuurd door wetgevende en regulerende factoren, institutionele mecbanismen die verschillen naargelang de economische situatie en de verscheidenheid inzake politieke, culturele en historische acbtergrond. De groei van de swapmarkt heeft bovendien.een fundamentele economische basis. Swaps bebben immers bijgedragen tot een betere marktintegratie door bet met elkaar verbinden van nationale en intemationale fondsen, goederen en effecten. Het is ook niet verwonderlijk dat de groei van dit instrument gepaard 2 Statistieken van de Belgische Commissie voor het Bank- en Financiewezen, juni Zie 'Financial innovation and economic perfonnance' door R. Merton, Journal of Apjllied COJllorate Finance, Winter 1992: Zie 'Financial innovation and economic performance' door R. Merton, Journal of A.wlied Coqlorare Finance:, Winter 1992:

20 ging met een diepgaande verandering van de financiele markten, als gevolg van de deregulering van veel nationale markten en de globalisatie van individuele thuismarkten en deviezen. Swapinstrumenten lieten ook toe dat comparatieve voordelen werden overgedragen van goederen naar de financiele dienstensector en de kapitaalmarkten. Onderzoeksobject en -methode De activiteiten in de swapmarkt worden soms simplistisch afgedaan als een dichotomie tussen speculanten en zij die bet produkt gebruiken om zicb in te dekken. Het zijn vooral die speculanten en hun vermeende prijsvolatiliteit waar het de autoriteiten om te doen is. De bezorgdheid breidt zich tegenwoordig uit van de prijsstabiliteit naar de marktstabiliteit, en meer in bet bijzonder tot de vraag of bepaalde marktpraktijken een negatief effect bebben op bet financiele systeems. Het is echter duidelijk dat er van overheidswege uit geen totaalvisie bestaat op de hele swapproblematiek. Initieel hielden de verschillende swaptegenpartijen slecbts de korte termijn winstvoordelen van bet produkt voor oog. Een bijna exponentieel groeiende swapmarkt, die niet voorbereid was op een exponentieel groeiend aantal deelnemers, beeft ertoe geleid dat zekere risico's naar hoven zijn gekomen. De analyse van de gebeurtenissen in onderstaande tabel l brengt de swapproblematiek in belangrijke mate terug tot drie basisaspecten: i.e. juridische aspecten, boekhoudkundige aspecten en kredietaspecten. Tabell: Basisaspecten van de swappro bl ematiek Tijdsdp& GebeurteDis idsteding : Hammersmith en De Londense gemeenten Hammersmith en Fulham maken een verlies van USD Fulbam 90 miljoen op eerder afgesloten GBP interest swaps. In januari 1991 beslist de House of Lon!s dat bet afsluiten van swaps door de gemeenten ultra vires was. 1993: Atlantic Ricbtield Atlantic Richfield sloot een 'asset' swap af en boekte een USD 22 miljoen verlies. 1994: Procter & Gamble Ben USD 100 mlljoen verlies door speeulatie met twee 'leveraged' interest swaps op de us dollar. 1994: Dbarmala Dit Indonesisch eonglomeraat boekte een USD 69 miljoen verlies voor een serie van 'leveraged' interest swaps op de US dollar aangegaan met Bankers Trust. 1995: Barings De ophoping van onopgemerlcte verliezen voor een totaal van USD 1.4 miljard door sterke speeulatie met Nikkei-iodex contraeten, leidde tot bet faillissement van de 233 jarige Barings bank. Aspect Juridisch Boekhoudkundig Juridisch Juridiseh Krediet s Met systeemrisico wordt gedoeld op de mogelijkheid dat een gebeurtenis (bijvoorbeeld bet faillissement van een instelling, een 'clearing' systeem of een marktsegment) een kettingreactie kan verootzaken naar andere bedrijven toe of andere marktsegrnenten kan ontwrichten. Zie ook 'Derivatives- flexible tools or a threat to the system?' door G. Wood, Bankin& World, March 1994: 18-20; en 'Recent developments in international interbank relations', Bank forjntemationa! Settlements, October

21 In bet voorliggende werk wordt, uitgaande van bet swapprodukt als financieel instrument binnen een fmancieel systeem, een kritisch onderzoek uitgevoerd met betrekking tot de juridiscbe, boekhoudkundige en kredietrelationele gevolgen van swapoperaties. Bij de behandeling van de juridiscbe gevolgen van een swapovereenkomst zal de aandacbt zich vooral toespitsen op bet gebruik van de Isda-mantelovereenkomst en de wijze waarop de Belgische wetgever reageert op de economische groepsvorming tussen verschillende juridisch zelfstandige operaties. Ook zal er worden nagegaan wat de bestaande boekhoudkundige regels in Belgie en internationaal voorschrijven inzake bet gebruik van interest- en valutaswaps en in hoeverre er een internationale harmonisatie tot stand is gebracht opdat vergelijking van financiele gegevens mogelijk wordt. Er zal ook worden nagegaan hoe de financiele wereld bet risicobedrag inschat, dat voortvloeit uit een buiten balans transactie. Tenslotte wordt de thesauriebeheerder een theoretisch raamwerk aangereikt om aan te tonen dat indekking door swaps de moeite loont en dat swaps doeltreffend en goedkoop de optimale combinatie kunnen bereiken tussen de vaste en de vlottende interestkosten van een schuldenportefeuille. Bij de analyse van bet swapproduct als indekkingsinstrument wordt vertrokken vanuit een economische realiteit. Er wordt ingegaan op de fundamentele principes die de ontwikkeling en de groei mogelijk maakten, vooraleer in te gaan op het produkt zelf. Een andere doelstelling is de lezer een betrekkelijk gesofisticeerd overzicht te geven van de interest- en valutaswap financieringstechnieken en de mogelijke basis 'value added' toepassingen. Het is echter geenszins de bedoeling om een lijst te produceren van aile mogelijke swaps. Er wordt ook geen verklaring gegeven voor de bestaande asymmetric in de kapitaalmarkten, noch een macro-economische verklaring voor een dergelijk onevenwichtig proces. Er wordt genoegen genomen met de verklaring dat interest- en valutakoersen worden bepaald door vraag en aanbod. 16

22 Figuur 1: Overzicht van bet onderzoeksobject Ftnancleel systeem 8ack to~back leans DEELI Interest swap vajuta swap _..,.. Gebruikers van ~ tndekktaq$instrumenten Speculanten , / + + :~ Jundtsch Boekhouctkundig Krediel 1 lndekkings.. nslco ri$1eo ri$1~0 I rtsico DEEL II 1 DEEL Ill Het voorliggende werk is opgebouwd uit drie delen. Het eerste deel (zie figuur 1, deel I) gaat over de ontwikkeling van de swapmarkt, verklaart de begrippen 'interestswap' en 'valutaswap' en geeft enkele algemene beschouwingen rond de principes en technieken. De gelegenheid wordt dan meteen te baat genomen om enkele concepten te verduidelijken, waarop bij verdere uitwerking regelmatig zal worden gesteund. In bet tweede deel (zie figuur l,deelll) wordt uitvoerig ingegaan op een aantal risico's verbonden aan de juridiscbe aspecten, de boekhoudkundige verwerking en bet krediet. Er wordt acbtereenvolgens stilgestaan bij de juridische context van bet swapcontract (wat zijn de sleutelclausules die in de Isda-mantelovereenkomsten verwerkt zitten?), de verwerkingsvoorschriften (hoe worden swaps opgetekend in de boekhouding?) en de controlevoorschriften (hoe wordt bet kredietrisico, verbonden aan swaps, gekwantificeerd en berekend?). Bovendien wordt er in bet tweede deel6, aan de hand van een eigen marktonderzoek, nagegaan hoe de Belgiscbe participanten deze juridische, boekhoudkundige en kredietaspecten van swaps benaderen. Het marktonderzoek werd beperkt tot twee deelgroepen, met name: kredietinstellingen en bedrijven, die elk een verscbillende vragenlijst ontvingen op grond van hun eigen specifieke rol bij een swaptransactie. Het derde deel (zie figuur 1, deel ITI) verschaft een bijkomende verklaring aan de economiscbe wetenscbap over bet nut en bestaan van bet swapprodukt. Dit wordt beoogt door aanpassingen te maken van twee eerder in de vakliteratuur besproken modellen en door een eigen model te ontwik.kelen dat de validiteit van bet gebruik van swaps aantoont. 6 Zie bijlagen B, C end ( ) voor een gedetailleerd overzicht van het marktonderzoek. 17

23 Laten we nu het eerste deel van dit werk (hoofdstukken I tot en met ill) nader toelichten: in hoofdstuk I wordt in de eerste plaats aandacht besteed aan bet ontstaan van de swapmarkt. In de jaren zeventig kregen de ondememingen af te rekenen met een wisselvallige financitile omgeving. Het opheffen van bet 'Bretton Woods' systeem van vaste wisselkoersen door President Nixon in 1971, de oliecrisis en de hoge inflatie zorgden namelijk voor sterke wisselkoersschommelingen. De bedrijven werden bovendien geconfronteerd met grotere interestscbommelingen en er ontstond dan ook een duidelijke vraag naar nieuwe financiele instrumenten op lange termijn, die de toenemende instabiliteit en onzekerbeid zouden helpen opvangen. De opmars van bet swapprodukt werd ecbter een feit in bet begin van de jaren tachtig, mede als gevolg van de financiele deregulering en globalisatie van de financiele markten. Vervolgens wordt de groeifase en de buidige verzadigingsfase van bet swapprodukt besproken. Tenslotte gaat de belangstelling uit naar de beweegredenen die zowel de eindgebruiker als de tussenpersoon heeft voor bet aangaan van een swapovereenkomst. In hoofdstuk II wordt getracht een verantwoorde definitie te ontwikkelen voor de interestswap. Een mogelijke basisdefinitie van een interestswap is de volgende: een transactie tussen twee tegenpartijen waarbij periodieke betalingen worden overgemaakt, gebaseerd op een bypothetische hoofdsom. Dit produkt bezit onmiskenbaar heel wat voordelen vergeleken met andere financiele instrumenten zoals termijncontracten, opties en futures. De belangrijkste voordelen van een interestswap worden op een rijtje gezet. De twee voomaarnste strekkingen, namelijk ten eerste de theorie van bet comparatieve voordeel op de kapitaalmarkten en ten tweede de kwaliteitsmarge, worden in dit hoofdstuk verder uitgediept. Er wordt ingegaan op de rol van de tussenpersoon en de structurele risico's die gepaard kunnen gaan met bet afsluiten van een swapovereenkomst. Acbtereenvolgens worden verschillende variaties op de 'plain vanilla', namelijk de 'money market' swap, de 'asset' swap en andere 'bells and whistles', toegelicht. In hoofdstuk ill gaat de aandacht uit naar de techniek van de valutaswap. Bij een valutaswap verklaren twee partijen zich akk:oord om specifieke geldbedragen in twee verschillende deviezen, opgenomen in eigen markt, om te ruilen voor een bepaalde termijn. Hierbij boudt men rekening met zowel de interestbetalingen als de aflossing van de boofdsom. Het doel van een valutaswap is velerlei. Het instrument geeft de mogelijkheid om de kosten van bet vreemd vermogen te drukken en laat de tegenpartijen toe de relatieve toegang tot de kapitaalmarkten te verbeteren door middel van arbitrage. In dit boofdstuk wordt er ook gespeurd naar de wisselwerking tussen interestvoeten, contantwisselkoersen en rendementscurves. Daama wordt dieper ingegaan op bet stroomlijningsproces waaruit de financiele tussenpersoon zijn winst genereert, dit door een vergelijking te maken tussen lange-termijncontracten 18

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen De mondiale markt voor onderhandse derivaten - niet gestandaardiseerd verhandeld op de beurs maar in maatwerk tussen grote partijen - is sinds

Nadere informatie

Woningcorporaties & Renterisicomanagement

Woningcorporaties & Renterisicomanagement Aedes Corporatiedag 2012 Woningcorporaties & Renterisicomanagement Rotterdam, World Trade Center 31 mei 2012 Arjan van der Linden Tim Monten Agenda Introductie 5 minuten Renterisico en derivaten 15 minuten

Nadere informatie

PERSCOMMUNIQUÉ. Driejaarlijkse enquête over de valutamarkt en de markt van de afgeleide producten: resultaten voor België

PERSCOMMUNIQUÉ. Driejaarlijkse enquête over de valutamarkt en de markt van de afgeleide producten: resultaten voor België Brussel, 25 september 2007. PERSCOMMUNIQUÉ Driejaarlijkse enquête over de valutamarkt en de markt van de afgeleide producten: resultaten voor België In april 2007 hebben vierenvijftig centrale banken en

Nadere informatie

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4 Hoofdstuk 21 BOEKHOUDHANDLEIDING NMBS GROEP Inhoudstafel Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 3 1 Toepasselijke IFRS normen... 4 1.1 Referenties... 4 1.2 Toepassingsgebied...

Nadere informatie

Rentederivaten ter dekking van aan kmo s verleende kredieten met variabele rentevoet

Rentederivaten ter dekking van aan kmo s verleende kredieten met variabele rentevoet Rentederivaten ter dekking van aan kmo s verleende kredieten met variabele rentevoet FINANCIALSERVICESANDMARKETSAUTHORITY AUTORITEITVOORFINANCIËLEDIENSTENENMARKTEN 1 AUTORITÉDESSERVICESETMARCHÉSFINANCIERS

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2012

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2012 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2012 Een vooruitblik op de schuld, de schuldenlastbetalingen in 2013-2045

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2013

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2013 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2013 Een vooruitblik op de schuld, de schuldenlastbetalingen in 2014-2050

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 Sarajane Marilfa Omouth Paramaribo, juni 2015 1. Inleiding De totale

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Handboek Corporate Finance & Treasury Een verantwoording 15

Inhoud. Voorwoord. Handboek Corporate Finance & Treasury Een verantwoording 15 Inhoud Voorwoord Handboek Corporate Finance & Treasury Een verantwoording 15 deel a De interne en externe omgeving van Corporate Finance en Treasury 17 deel b Vermogenskosten 18 deel c Selectie van bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 11. Hoofdstuk 1 Treasury 13

Inhoud. Voorwoord 11. Hoofdstuk 1 Treasury 13 Inhoud Voorwoord 11 Hoofdstuk 1 Treasury 13 1.1 Treasurytaken 13 1.1.1 Cash & liquidity management / Financiering 14 1.1.2 Renterisicobeheer 14 1.1.3 Valutarisicobeheer 15 1.1.4 Beheer van prijsrisico

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/XX Toelichting omtrent het niet-gebruik van de waarderingsgregels op basis van de waarde in het economisch verkeer voor de financiële instrumenten

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Deutsche Bank. Valutamanagement bij. Deutsche Bank

Deutsche Bank.  Valutamanagement bij. Deutsche Bank Deutsche Bank www.deutschebank.nl Valutamanagement bij Deutsche Bank Valutamanagement bij Deutsche Bank 1. Waarom is deze brochure belangrijk? In deze brochure geven wij u algemene informatie over valutaproducten.

Nadere informatie

Mededeling van de Commissie. van 16.12.2014

Mededeling van de Commissie. van 16.12.2014 EUROPESE COMMISSIE Straatsburg, 16.12.2014 C(2014) 9950 final Mededeling van de Commissie van 16.12.2014 Richtsnoerennota van de Commissie over de tenuitvoerlegging van een aantal bepalingen van Verordening

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/11 - Boekhoudkundige verwerking van de cross currency swap. Advies van 6 juli

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/11 - Boekhoudkundige verwerking van de cross currency swap. Advies van 6 juli COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/11 - Boekhoudkundige verwerking van de cross currency swap Advies van 6 juli 2016 1 I. Inleiding A. Situering van de cross currency swap 1. In het

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Technische nota 2017/XX - Definiëring van EBIT / EBITDA na omzetting van de accounting richtlijn

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Technische nota 2017/XX - Definiëring van EBIT / EBITDA na omzetting van de accounting richtlijn COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Technische nota 2017/XX - Definiëring van EBIT / EBITDA na omzetting van de accounting richtlijn Ontwerp technische nota van 15 maart 2017 1. In hetgeen volgt wenst

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009 9 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin maart 29 Financiering via kapitaalmarkt moeilijker en duurder geworden Nederlandse ingezetenen hadden eind 28 voor het eerst meer dan eur 1. miljard aan schuldpapier

Nadere informatie

HEFBOOMPRODUCTEN (FACTOR CERTIFICATEN) NYSE Euronext in samenwerking met Commerzbank. NYSE Euronext. All Rights Reserved.

HEFBOOMPRODUCTEN (FACTOR CERTIFICATEN) NYSE Euronext in samenwerking met Commerzbank. NYSE Euronext. All Rights Reserved. HEFBOOMPRODUCTEN (FACTOR CERTIFICATEN) NYSE Euronext in samenwerking met Commerzbank NYSE Euronext. All Rights Reserved. Gestructureerde producten markt van NYSE Euronext NYSE Euronext Brussel NYSE Euronext

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

Valutaswaps. Drs. R.M. Kieft, RA 1

Valutaswaps. Drs. R.M. Kieft, RA 1 D3002^1 Drs. R.M. Kieft, RA 1 1 Inleiding D3002^ 3 2 Doelstelling D3002^ 3 3 Toepassingsgebieden D3002^ 5 4 Nadere uitwerking D3002^ 6 5 OTC-handel D3002^ 9 6 Conclusies D3002^ 10 7 Literatuur D3002^ 10

Nadere informatie

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn, 89/647/EEG van de Raad met betrekking tot de aanvaarding door toezichthouders van schuldvernieuwingscontracten

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 31/07/2014

Datum van inontvangstneming : 31/07/2014 Datum van inontvangstneming : 31/07/2014 Vertaling C-312/14-1 Zaak C-312/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 1 juli 2014 Verwijzende rechter: Ráckevei Járásbíróság (Hongarije)

Nadere informatie

Uitkomen voor de beste resultaten. DB Star Performer

Uitkomen voor de beste resultaten. DB Star Performer Uitkomen voor de beste resultaten DB Star Performer Gestimuleerd rendement Voordelen Hoe het werkt Simulatie aan de hand van historische gegevens geeft consistente resultaten op lange termijn Voordelen

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse International

SAMENVATTING. Credit Suisse International SAMENVATTING Credit Suisse International Tot EUR 30.000.000 Automatisch Terugbetaalbare Indexgerelateerde Notes (Auto-Callable Index-linked Notes) met vervaldatum in 2013, Serie NCSI 2007-1634 (de Effecten

Nadere informatie

Vraag nr. 74 van 26 maart 1997 van de heer JEAN-MARIE BOGAERT. Vlaamse overheidsschuld Structuur

Vraag nr. 74 van 26 maart 1997 van de heer JEAN-MARIE BOGAERT. Vlaamse overheidsschuld Structuur Vraag nr. 74 van 26 maart 1997 van de heer JEAN-MARIE BOGAERT Vlaamse overheidsschuld Structuur Niet enkel voor de federale overheid, maar ook voor de Vlaamse overheid is een actief schuldbeheer van aanzienlijk

Nadere informatie

CONCEPT ACTIVE BOND SELECTION. Actief inspelen op een rentemarkt in beweging

CONCEPT ACTIVE BOND SELECTION. Actief inspelen op een rentemarkt in beweging CONCEPT ACTIVE BOND SELECTION Actief inspelen op een rentemarkt in beweging Buy-and-hold strategie heeft goed gerendeerd Het doel van de obligatiebelegger is genieten van een regelmatige maar zekere inkomstenstroom

Nadere informatie

Driejaarlijkse enquête over de valutamarkt en de markt van de afgeleide producten: resultaten voor België

Driejaarlijkse enquête over de valutamarkt en de markt van de afgeleide producten: resultaten voor België 2016-09-01 Driejaarlijkse enquête over de valutamarkt en de markt van de afgeleide producten: resultaten voor België In april 2016 hebben tweeënvijftig centrale banken en monetaire autoriteiten, waaronder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 371 Kredietcrisis Nr. 286 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 november

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2 Inhoudstafel 1. Intekenperiode... 3 2. Premie... 3 3. Betaaldatum... 3 4. Investeringsdatum... 3 5. Samenstelling en evaluatie van het fonds... 3 6. Waarde van de eenheid... 4 7. Prestaties... 4 8. Risico

Nadere informatie

uitgedrukt in de referentiemunt anders kan zijn dan de rente die afgesproken is in de vreemde valuta.

uitgedrukt in de referentiemunt anders kan zijn dan de rente die afgesproken is in de vreemde valuta. Aard en risico s financiële instrumenten In deze brochure wordt een algemene beschrijving gegeven van de aard en risico s van verschillende financiële instrumenten waarin via de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels 1 Sectie B: Boekhoudregels 3 1 Toepasselijke IFRS normen 4

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels 1 Sectie B: Boekhoudregels 3 1 Toepasselijke IFRS normen 4 Hoofdstuk 30 Inhoudsopgave Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels 1 Sectie B: Boekhoudregels 3 1 Toepasselijke IFRS normen 4 1.1 Referenties 4 1.2 Toepassingsgebied 4 2 Definities 5 3 Typische

Nadere informatie

Dynamisme en Betrouwbaarheid

Dynamisme en Betrouwbaarheid Dynamisme en Betrouwbaarheid Wie is ACTEIA? ACTEIA is de combinatie van het latijns woord ACTio (actie) en van het grieks woord adeia (zekerheid) ACTEIA symboliseert sterke waarden, DYNAMISME en BETROUWBAARHEID

Nadere informatie

= de ruilverhouding tussen 2 munten De wisselkoers is de prijs van een buitenlandse valuta uitgedrukt in de valuta van het eigen land.

= de ruilverhouding tussen 2 munten De wisselkoers is de prijs van een buitenlandse valuta uitgedrukt in de valuta van het eigen land. 1 De wisselmarkt 1.1 Begrip Wisselkoers = de ruilverhouding tussen 2 munten De wisselkoers is de prijs van een buitenlandse valuta uitgedrukt in de valuta van het eigen land. bv: prijs van 1 USD = 0,7

Nadere informatie

Hedgen van FX risico met FX opties waarom niet? Joris Vermeulen Corporate Sales 14/11/2017

Hedgen van FX risico met FX opties waarom niet? Joris Vermeulen Corporate Sales 14/11/2017 Hedgen van FX risico met FX opties waarom niet? Joris Vermeulen Corporate Sales 14/11/2017 Agenda Mifid complexiteit opdeling producten : Fx 1 : termijncontract Fx 2 : plain vanilla optie Fx 3 : barrier

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

Overeenkomst inzake het verkrijgen van bankbevestigingen

Overeenkomst inzake het verkrijgen van bankbevestigingen .lnstituut der Bedrijfsrevisoren ~!"~.. ~:~e urs d'enlreprises.-ri...--::i... _~Fe~be~lfin~ De BVB is lid van de Belgische Federatie van het Financiewezen Overeenkomst inzake het verkrijgen van bankbevestigingen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Rentabiliteitsratio s

Rentabiliteitsratio s 18 Rentabiliteitsratio s Nu we de begrippen balans, resultatenrekening en kasstromentabel onder de knie hebben, kunnen we overgaan tot het meer interessante werk, nl. het onderzoek naar de performantie

Nadere informatie

Hoeveel geld zit er in de bedrijfsvoering?

Hoeveel geld zit er in de bedrijfsvoering? Hoeveel geld zit er in de bedrijfsvoering? Een simpele vraag met een simpel en nuttig antwoord. Deze vraag is de eerste stap bij het opstellen van kristalheldere financiële overzichten. Hoeveel geld zit

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE CONFORMITEIT TUSSEN IAS 32 (HERZIENE VERSIE VAN 1998) EN DE EUROPESE JAARREKENINGENRICHTLIJNEN

ONDERZOEK NAAR DE CONFORMITEIT TUSSEN IAS 32 (HERZIENE VERSIE VAN 1998) EN DE EUROPESE JAARREKENINGENRICHTLIJNEN XV/6026/99 NL ONDERZOEK NAAR DE CONFORMITEIT TUSSEN IAS 32 (HERZIENE VERSIE VAN 1998) EN DE EUROPESE JAARREKENINGENRICHTLIJNEN DIRECTORAAT-GENERAAL XV Interne markt en financiële diensten 1 Dit document

Nadere informatie

Fiche de formation pour "De fundamenten van de afgeleide financiële instrumenten (MCQ op einde van de dag) "

Fiche de formation pour De fundamenten van de afgeleide financiële instrumenten (MCQ op einde van de dag) Fiche de formation pour "De fundamenten van de afgeleide financiële instrumenten (MCQ op einde van de dag) " Objectifs Het objectief van deze opleiding is om de deelnemer een beter inzicht te verwerven

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2 - V834NL INHOUDSTAFEL 1. BESCHRIJVING VAN DE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1.1 Capital Secure... 3 1.2 Capital Balanced... 3 1.3 Capital Dynamic... 3 1.4 Capital Growth... 4 1.5 Capital Focus... 4 2. GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Wie mag lenen of ontlenen? De kredietgever moet een natuurlijke persoon zijn die woont in het Vlaams Gewest. Bovendien is vereist dat die persoon:

Wie mag lenen of ontlenen? De kredietgever moet een natuurlijke persoon zijn die woont in het Vlaams Gewest. Bovendien is vereist dat die persoon: aangeboden door www.boekhouder.be Trouwe lezers van onze website weten dat we enthousiast zijn over het systeem van de Winwinlening dat in 2006 boven de doopvont werd gehouden door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

HOOFDSTUK 19: OEFENINGEN

HOOFDSTUK 19: OEFENINGEN 1 HOOFDSTUK 19: OEFENINGEN 1. Op de beurs van New York worden de volgende koersen genoteerd : 100 JPY = 0,8 USD ; 1 GBP = 1,75 USD en 1 euro = 0,9273 USD. In Tokyo is de notering 1 USD = 140 JPY. In Londen

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Een obligatie met een eigen karakter Inhoud Inleiding 5 Aard van de belegging 7 Voordelen en nadelen 7 Prestatiemechanismen 8 Met of zonder kapitaalbescherming 8 Op basis van

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGESTELD IN UITVOERING VAN DE ARTIKELEN

Nadere informatie

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht KvK-nummer: 543762 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud VERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Jaarverslag van het Bestuur (Tekst)

Nadere informatie

AG8! Derivatentheorie Les3! Swaps & options. 23 september 2010

AG8! Derivatentheorie Les3! Swaps & options. 23 september 2010 AG8! Derivatentheorie Les3! Swaps & options 23 september 2010 1 Agenda Huiswerk vorige keer Swaps (H7 1 t/m 4) Optie markt (H8) 2 Interest Rate Swaps Een interest rate swap (IRS) is een financieel contract

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Financier uw droomproject dankzij uw effectenrekening DB Investment Loan

Financier uw droomproject dankzij uw effectenrekening DB Investment Loan Deutsche Bank Financier uw droomproject dankzij uw effectenrekening DB Investment Loan DB Investment Loan: een flexibele kredietoplossing voor DB Personal en Private Bankingcliënten. Waarom biedt Deutsche

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro , Leuven, 30 augustus 2013 (17.40 CEST) Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro Leuven, 30 augustus 2013 (17.40 CEST) KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2012/2013 een winst van 50,8

Nadere informatie

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/13 - Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor Advies van 4 september 2013 1 I. Inleiding

Nadere informatie

Methodologie gebruikt voor de risicoberekening van ICB s. 1. ICB s zonder vaste looptijd en zonder kapitaalbescherming

Methodologie gebruikt voor de risicoberekening van ICB s. 1. ICB s zonder vaste looptijd en zonder kapitaalbescherming Association Belge des Organismes de Placement Collectif Belgische Vereniging van de Instellingen voor Collectieve Belegging Methodologie gebruikt voor de risicoberekening van ICB s Avenue Marnixlaan 28

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Inhoud. inleiding. Voorwoord 5. Hoofdstuk 1 De afdeling Financial Markets van een bank 17

Inhoud. inleiding. Voorwoord 5. Hoofdstuk 1 De afdeling Financial Markets van een bank 17 Inhoud Voorwoord 5 inleiding Hoofdstuk 1 De afdeling Financial Markets van een bank 17 Inleiding 17 1.1 De taken van de afdeling Financial Markets van een bank 17 1.1.1 Cash management 18 1.1.2 Aantrekken

Nadere informatie

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis RAPPORT 21 Stichting Spin for Life Aletta Jacobskade 66 3137 TB Vlaardingen Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee 4 3144 DB Maassluis INHOUD JAARVERSLAG Verklaring Resultaat-analyse Financiële

Nadere informatie

Opbouw van de Europese Monetaire Unie

Opbouw van de Europese Monetaire Unie Opbouw van de Europese Monetaire Unie Seminarie voor leerkrachten, NBB Brussel, 21 oktober 2015 Ivo Maes DS.15.10.441 Construct EMU 21_10_2015 NL Opbouw van de Europese monetaire unie 1. Beschouwingen

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Introductie Een gestructureerde obligatie, ook wel Structured Note genoemd, heeft dezelfde hoofdkenmerken als een obligatie: een emittent, een bepaalde looptijd, een munteenheid,

Nadere informatie

Driejaarlijkse enquête over de valutamarkt en de markt van de afgeleide producten: resultaten voor België

Driejaarlijkse enquête over de valutamarkt en de markt van de afgeleide producten: resultaten voor België 2010-09-01 Driejaarlijkse enquête over de valutamarkt en de markt van de afgeleide producten: resultaten voor België In april 2010 hebben drieënvijftig centrale banken en monetaire autoriteiten, waaronder

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT 4.1 Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT Financiën nvt 15 december 2010 4.1 Treasurystatuut Financiën/Treasurystatuut Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Verantwoording 3 2. Doelstelling

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd:

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd: Welke zekerheden en garanties werden er ingebouwd in de groepsverzekering van de tweede pijler voor de contractuele personeelsleden van de lokale besturen? De premies die de tijdelijke handelsvennootschap

Nadere informatie

Verwerving, Beheer en Gebruik van ERU s/cer s

Verwerving, Beheer en Gebruik van ERU s/cer s Verwerving, Beheer en Gebruik van ERU s/cer s Datum : 13 oktober 2008 Presentatie : Luc Wittebolle Voor LNE-Voka Consulting 1 1 Situering Welke rol binnen mijn koolstofactivaportefeuille? 2 Communicerende

Nadere informatie

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 28 februari 2015 Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 1. Wettelijk kader boekhoudkundige Kleine verenigingen Grote en zeer grote verenigingen 2. Dubbel boekhouden versus vereenvoudigd

Nadere informatie

Financiële instrumenten Hedge Accounting. Eric de Weerdt Anne-Claire van den Wall Bake

Financiële instrumenten Hedge Accounting. Eric de Weerdt Anne-Claire van den Wall Bake Financiële instrumenten Hedge Accounting Eric de Weerdt Anne-Claire van den Wall Bake Audit Februari 2012 Agenda Introductie Hedge Accounting 3 Ontwikkelingen verslaggeving financiële instrumenten 6 Voorbeeld

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Kunstvoorwerpen en schilderijen 4.020.706 3.573.155 Antieke meubelen 66.522

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

de leasinggever? Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij

de leasinggever? Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij de leasinggever? Auteur(s): Stefaan Van Crombrugge Editie: 722 p. 5 Publicatiedatum: 31 juli 2014 Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis RAPPORT 2014 Stichting Spin for Life Aletta Jacobskade 66 3137 TB Vlaardingen Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee 4 3144 DB Maassluis INHOUD JAARVERSLAG Verklaring Resultaat-analyse Financiële

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Dit document maakt er geen aanspraak op alle risico's te beschrijven inherent aan beleggingen in financiële instrumenten.

Nadere informatie

Artikel 406.21 Criteria toegepast door het Licentiedepartement voor het opstellen van haar verslag gericht aan de Licentiecommissie

Artikel 406.21 Criteria toegepast door het Licentiedepartement voor het opstellen van haar verslag gericht aan de Licentiecommissie Artikel 406.21 Criteria toegepast door het Licentiedepartement voor het opstellen van haar verslag gericht aan de Licentiecommissie Artikel 406.21 Publicatie Licentiedepartement DATUM 14/10/2015 AUTEUR

Nadere informatie

VERSLAG AAN DE KONING

VERSLAG AAN DE KONING VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het besluit dat wij de eer hebben aan de handtekening van Uwe Majesteit voor te leggen regelt de uitvoering van de wet van 24 maart 2003 tot wijziging van de wet van 12 juni

Nadere informatie

Deutsche Bank. www.deutschebank.nl. Uw rentederivaat bij. Deutsche Bank

Deutsche Bank. www.deutschebank.nl. Uw rentederivaat bij. Deutsche Bank Deutsche Bank www.deutschebank.nl Uw rentederivaat bij Deutsche Bank Uw derivaat bij Deutsche Bank 1. Waarom is deze brochure belangrijk? U heeft op dit moment een rentederivaat. In deze brochure geven

Nadere informatie

AANWIJZING VOOR DE PRAKTIJK 1 HET VORDEREN VAN BILLIJKE GENOEGDOENING

AANWIJZING VOOR DE PRAKTIJK 1 HET VORDEREN VAN BILLIJKE GENOEGDOENING AANWIJZING VOOR DE PRAKTIJK 1 HET VORDEREN VAN BILLIJKE GENOEGDOENING I. Introductie 1. De toekenning van billijke genoegdoening is geen automatisch gevolg van de vaststelling door het Europees Hof voor

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten. Advies van 9 december 2015 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten. Advies van 9 december 2015 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten Advies van 9 december 2015 1 I. Inleiding 1. In onderhavig advies wordt beoogd de

Nadere informatie

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor Ontwerpadvies I. Inleiding 1. Wat betreft de boekhoudkundige

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten

Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten Circulaire _2009_29 dd. 30 september 2009 Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten Toepassingsveld: Verzekeringsondernemingen onderworpen aan de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle

Nadere informatie

Risk Control Strategy

Risk Control Strategy Structured products January 2016 Kempen & Co N.V. (Kempen & Co) is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Inleiding In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

Beleggen in valuta. Erasmus Universiteit Rotterdam RiskTec Currency Management. dr Ronald Huisman.

Beleggen in valuta. Erasmus Universiteit Rotterdam RiskTec Currency Management. dr Ronald Huisman. Beleggen in valuta dr Ronald Huisman Erasmus Universiteit Rotterdam RiskTec Currency Management ronaldhuisman@risktec.nl Valutamarkten zijn voorspelbaar In een efficiënte markt - is alle informatie in

Nadere informatie