Directieverslag 2013 De Zorgcirkel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Directieverslag 2013 De Zorgcirkel"

Transcriptie

1 Directieverslag 2013 De Zorgcirkel Pagina 1 van 75

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 4 2 Algemene Informatie Missie en Doelstellingen Kernactiviteiten Het Zorgcirkelconcept Doelgroepen en Producten Juridische structuur Raad van Bestuur / Directie Raad van Toezicht 7 3 Bedrijfsvoering Integraal Management Planning en Control cyclus Digitaal cliëntdossier Managementletter Fraudebeheersing Interne organisatiestructuur Personeelsplanning, Planbureau, Monaco, flex- en uitzendkrachten Medezeggenschap Cliëntenraad Ondernemingsraad 14 4 Capaciteit en personele bezetting Capaciteit per vestiging per 31 december Personele bezetting en intensiveringsmiddelen Verzuim Meldingen Incidenten Medewerkers BHV 21 5 Financiële Informatie Financieel beleid Onderbouwing visie Streefnorm eigen vermogen Streefnorm liquiditeit Versterking eigen vermogen Planning en control cyclus Resultaat Eigen vermogen Financiering Rekening-courant Rabobank Waarborgfonds voor de Zorgsector Financiering nieuwbouw Nicolaashof Financiering nieuwbouw en renovatie Torenerf Renterisico bestaande portefeuille (inclusief Eckmunde) Liquiditeitsprognose Risico s en onzekerheden 27 6 Toepassing van gedragscodes Good Governance Code 29 7 Algemene maatschappelijke aspecten Milieu Sociaal 30 Pagina 2 van 75

3 7.2.1 Maatschappelijke verantwoordelijkheid Werkgeverschap Opleiden Versterken onderwijsstructuur in de regio Economische aspecten Ethische dilemma s 31 8 Actuele ontwikkelingen en prestaties in het zorgproces DBC-invoering en prestatiebekostiging Gevolgen scheiden van wonen en zorg Groeiende doelgroep bij krimpende voorzieningen Veranderingen in zorgvraag en samenwerking Vastgoed Personeel Informele zorg Prestaties in het zorgproces CQ-index Meting zorginhoudelijke indicatoren Meldingen Incidenten Cliënten (MIC) Interne audits Externe Certificatie Klachtenbemiddeling en -behandeling Klachtencommissie Cliëntvertrouwenspersonen Rechtmatigheid van zorg Vastgoed Strategie Beleid voor huur en verhuur Bouwen en verbouwen Fusie ICT 40 9 Jaarrekening Jaarrekening Balans per 31 december Resultatenrekening over Kasstroomoverzicht Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Mutatieoverzicht materiële vaste activa/financiële activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de resultatenrekening Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarekening Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 74 Pagina 3 van 75

4 1 Inleiding Het jaardocument De Zorgcirkel is voor het jaar 2013 levert een bijdrage aan de maatschappelijke verantwoording over de wijze waarop de zorg- en dienstverlening zijn georganiseerd en de geleverde prestaties. De Zorgcirkel toont hiermee, waarom de organisatie bestaansrecht heeft en wat zijn waarde is voor de samenleving. Kernthema s in 2013 waren onder andere: Scheiden van wonen en zorg Ontwikkeling Geriatrische Revalidatie Verdere ontwikkeling Psychogeriatrische Zorg Ontwikkeling Thuiszorg Ontwikkeling Palliatieve Zorg Ontwikkeling en vaststelling van het Strategisch Vastgoed Plan Fusie met de Stichting Eckmunde Overname van activiteiten en medewerkers van Millennium Het bieden van huisvesting en zorg aan de Congregatie Zusters Augustinessen Dit is nog maar een greep uit alle onderwerpen. Veel werk is verzet en veel resultaten zijn bereikt. Dit jaardocument doet hiervan verslag. Aan de resultaten van De Zorgcirkel hebben iedere dag weer veel mensen hard gewerkt: professionals, mantelzorgers en vrijwilligers. Hun betrokkenheid en bekwaamheid vormen de belangrijkste voorwaarden voor het succes van De Zorgcirkel. Hun streven naar beter en het centraal stellen van de medemens, in samenwerking met elkaar, maken dat De Zorgcirkel zijn stijl kan waarmaken: Vriendelijk, Veilig, Vlakbij en Vakbekwaam. Onze waardering hiervoor is groot. Maarten de Vries, Voorzitter Raad van Bestuur Pagina 4 van 75

5 2 Algemene Informatie 2.1 Missie en Doelstellingen De Zorgcirkel is zorgaanbieder in de sector verpleging, verzorging en thuiszorg. Alle activiteiten in de intramurale en extramurale zorg zijn als één geheel behandeld. De missie van de Zorgcirkel is: Het exploreren, organiseren en exploiteren van zekerheid en continuïteit van: Huisvesting in eigentijdse stijl Service naar vraag met profijt Maatschappelijke dienstverlening Zorg, preventie en behandeling 2.2 Kernactiviteiten De Zorgcirkel is een organisatie voor Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) en voor Huishoudelijke hulp WMO. De doelgroep bestaat uit cliënten met somatische of psychogeriatrische aandoeningen. Stichting De Zorgcirkel is in 1997 opgericht om het welzijn en welbevinden van haar cliënten en medewerkers te bevorderen. Om het welzijn te bevorderen realiseert De Zorgcirkel wooncentra voor senioren en exploiteert deze. In en om deze centra worden alle vormen van service en zorg aangeboden. In dit aanbod van wonen, service en zorg moeten de vier V s herkenbaar zijn: Veilig, Vriendelijk, Vlakbij en Vakbekwaam. Het beleid van De Zorgcirkel richt zich dan ook op het verbeteren van het welzijn (aanbodsvormen) en het welbevinden (beleven van het aanbod) van de individuele cliënt. De inzet van De Zorgcirkel visie is om een complex of een wijk met levensloopbestendig zelfstandige wonen te combineren met vormen van verzorgd of begeleid wonen. Voor de senior is er een keuze uit meerdere woontypes en meerdere zorgvormen. Ook kan de gebruiker voor eigen kosten verschillende services bestellen Het Zorgcirkelconcept Het Zorgcirkelconcept is bedoeld om de visie in meer concrete termen vorm te geven. Uitgegaan is van het gegeven dat er in de toekomst relatief minder intramurale functies gebouwd zullen worden voor senioren. Tevens is de vraag van senioren naar meer genormaliseerd levensloopbestendig wonen een wezenlijk uitgangspunt. Het Zorgcirkelconcept biedt heel veel mogelijkheden om te voldoen aan de woonwensen van senioren, zowel van vitale 55+ers, als van senioren die zorg nodig hebben. Het gaat om: een centrum of wijk/buurt met levensloopbestendige woningen voor senioren. Daarbij horen een activiteitencentrum (wijksteunpunt, wijkplein, wijkcentrum als steunpunt of ontmoetingspunt voor de wijk of het dorp zorgzones en servicezones rond dit centrum bedoeld voor wijkbewoners. De Zorgcirkel richt rondom het complex een zorgzone en servicezone in, zodat bewoners in de buurt kunnen terugvallen op het activiteitencentrum. Hiermee ontstaat integratie met de omgeving. De Zorgcirkel biedt nu en in de toekomst een scala van huisvestingsvormen, van zeer kleinschalig (en relatief duur) tot grotere complexen of zelfs buurten. De inzet van De Zorgcirkel is om voor 2020 voldoende capaciteit gerealiseerd te hebben om aan de verwachte vraag te kunnen voldoen. Pagina 5 van 75

6 2.2.2 Doelgroepen en Producten De Zorgcirkel biedt zorg- en dienstverlening aan de volgende doelgroepen: Cliënten met Somatische aandoening of beperking Cliënten met Psychogeriatrische aandoening of beperking Aan deze doelgroepen worden de volgende functies aangeboden: Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Behandeling Verblijf op grond van de AWBZ Overige AWBZ-prestaties die worden geleverd door De Zorgcirkel zijn: Advies, instructie en voorlichting Voedingsvoorlichting Tevens biedt De Zorgcirkel de volgende WMO-functies: HBH1 huishoudelijke werkzaamheden HBH2 huishoudelijke werkzaamheden HBH3 hulp bij huishouden bij ontregeling van het huishouden De producten die naast de bekende verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg worden geboden zijn o.a.: Geriatrische Revalidatie Thuiszorg Kleinschalig wonen voor bewoners met dementie Terminale zorg Dagarrangementen Kortdurende opnames Zorghotel 2.3 Juridische structuur De rechtsvorm is een Stichting met een Raad van Toezicht bestaande uit zeven personen, waarvan één lid is voorgedragen door de Cliëntenraden en één lid door de Ondernemingsraad. De Raad van Bestuur bestaat uit één lid die tevens de voorzitter is. De vestigingen worden aangestuurd door een Manager Zorg & Dienstverlening, die integraal manager is. Iedere Manager Zorg & Dienstverlening stuurt een of meer vestingen aan. Het behandelcentrum, gevestigd in Purmerend en Alkmaar, wordt aangestuurd door de Manager Behandelcentrum Raad van Bestuur / Directie Samenstelling Raad van Bestuur in 2013 Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties M. L. de Vries Voorzitter van de Raad van Bestuur Geen F.W.J.M. Wolterink Bestuurder a.i. van fusiepartner Eckmunde tot 1 maart 2013 Extern ingehuurd De taak en werkwijze van de Raad van Bestuur is, zoals jaarlijks gebruikelijk is, beoordeeld door de Raad van Toezicht. Het bestuursstatuut maakt deel uit van de statuten van de Stichting. Er Pagina 6 van 75

7 was geen sprake van een mogelijke belangenverstrengeling tussen Raad van Bestuur en de organisatie. Ook de bezoldiging van de Raad van Bestuur is door de Raad van Toezicht besproken en vastgesteld aan de hand van landelijk vigerende richtlijnen Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht in 2013 Naam De heer P.C. Tange Voorzitter vanaf 1 juli 2009 Lid auditcommissie Dhr. E. J.M. Tuijp Secretaris/ vice voorzitter De heer R. M. C. Strijker De heer B. Zandstra Mevrouw M. van Graas - Beets Aandachtsgebied Nevenfuncties Bestuur Burgemeester van de Gemeente Wormerland (sinds 2000) Vicevoorzitter Vereniging NH gemeenten Lid RvT Openbaar Voortgezet Onderwijs (OVO Zaanstad) Voorzitter RvT Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs (OPSO) Voorzitter Molenfederatie NH Bestuur/ Werkzaam bij rechtbank Amsterdam als juridische zaken manager. Werkzaam als rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank in Alkmaar Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de RABO bank Waterland e.o. Voorzitter van de SSNV Adviseur van de seniorenraad gemeente Edam Volendam Vicevoorzitter van het kerkbestuur van de RK financiële en bancaire zaken Zorgsector, bestuur Accountancy en vastgoed Parochie Sint Vincentius a Paulo Voorzitter Stichting Kunst en Cultuur Beemster, Voorzitter Rekenkamercommissie gemeente Heiloo Lid van de Raad van Toezicht van Stichting OBD Noordwest Lid Rekenkamercommissie gemeente Bergen Adviseur Euro Greenmix A Adviseur College van Beheer Protestantse Gemeente Beemster Gepensioneerd huisarts te Alkmaar Penningmeester Stichting Gulden Vlies Lindegracht concerten Alkmaar Werkzaam als Manager Finance & Control bij NSI te Hoofddorp De heer J. Goedhart Onroerend goed Directeur FKG architecten aan de Zaan Voorzitter auditcommissie Bouw nieuw Zaans Medisch Centrum Bestuurslid Zaans Bouwplatform Voorzitter Monumentencommissie gemeente Wormerland Lid Rotary Zaandam Oost Bestuurslid herbouw Beschuittoren Wormerland Pagina 7 van 75

8 Mevrouw J. Schouten-Burger Patiënten- en consumentenbelangen Bestuurslid Kunstcentrum Zaanstad Voorzitter RvT Stichting Artsen Laboratorium en Trombosedienst Zorgvrijwilliger Hospice voor de Zaanstreek Lid Klachtencommissie GGD Zaanstreek- Waterland Bestuurslid Stichting UNC Fonds( Uitvaartvereniging Noord-Hollandse Coöperatie ) Bestuurslid MUZ theater Voorzitter Rotaryclub Zaandam-Oost De Raad van Toezicht werkt volgens de principes van Good Governance. De Raad werkt met een profielschets en beoordeelt jaarlijks in een interne vergadering haar eigen functioneren. Ook beoordeelt zij jaarlijks het functioneren van de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk conform de statuten aangeven. De Raad van Toezicht is in 2013 zes maal bijeengeweest. Er waren drie reguliere vergaderingen, één vergadering over het eigen functioneren van de Raad van Toezicht, één vergadering over het Strategisch Vastgoed en een rondleiding. Het functioneren van de Raad van Toezicht wordt met alle leden in de interne vergadering doorgesproken. Alle vergaderingen worden verslagen en vastgesteld in een volgende vergadering. Naast de leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur ontvangt ook de externe accountant een afschrift van de verslagen van de reguliere vergaderingen. De wijzigingen in de Zorgbrede Good Governance Code van januari 2010 zijn opgenomen in een Huishoudelijk Reglement RvT en vastgesteld. De leden van de Raad van Toezicht van De Zorgcirkel voldoen aan de statutaire voorwaarden tot benoeming van een lid van de Raad van Toezicht. Verder wordt een Verklaring Omtrent Gedrag overlegd voordat de benoeming plaatsvindt. Er zijn geen wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Toezicht in 2013 geweest. Er is een rooster van aftreden. De volgende vacature wordt verwacht in februari De Raad van Toezicht vergadert minimaal vier keer per jaar en verder komt zij op verzoek bijeen. Ook heeft de Raad van Toezicht minstens tweemaal per jaar een overleg over het financiële economisch beleid, waaronder de begroting en de jaarrekening. Bij het overleg over de jaarrekening is naast de Directeur Financiën en Facilitair ook de externe accountant aanwezig om de benodigde toelichting te geven over de managementletter en het accountantsrapport. De leden van de auditcommissie hebben hierin een adviserende rol naar de Raad van Toezicht. Zij hebben hun advies in afzonderlijke vergaderingen besproken en opgesteld. De auditcommissie is in 2013 viermaal bijeen geweest, waarvan tweemaal ter voorbereiding van besluiten betreffende financiële aangelegenheden (begroting, jaarrekening en plan van aanpak op het gebied van aanbevelingen in de managementletter 2012 van Ernst & Young) en tweemaal ter voorbereiding op de presentatie van het strategisch vastgoedplan. Tenminste eenmaal per jaar heeft de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur een overleg waar de voorgenomen strategische en beleidsmatige kwesties aan de orde komen. Dit overleg wordt ondersteund door presentaties van de Raad van Bestuur en directie. In augustus 2013 heeft de RvT en de RvB een rondleiding en presentaties gekregen verzorgd door de Directie Zorg en Dienstverlening en Managers Zorg en Dienstverlening in de vestigingen Prins Hendrik en Agnes in Egmond aan Zee. Het functioneren van de Raad van Bestuur wordt jaarlijks door de Raad van Bestuur met een afvaardiging van de Raad van Toezicht besproken in een functioneringsgesprek. Rapportage van de afspraken wordt door de voorzitter van de Raad van Toezicht gegeven aan de leden van de Raad van Toezicht. Verslaglegging wordt in het dossier van de Raad van Bestuur Pagina 8 van 75

9 opgeslagen. De periodieke (jaarlijkse) beoordeling van de Raad van Bestuur heeft plaats gevonden via de voorzitter van de Raad van Toezicht gesecondeerd door een lid van de Raad van Toezicht. De bezoldiging van de toezichthouders heeft plaats gevonden conform de in 2005 besloten systematiek, dat eenmalig in 2009 is verhoogd met een bedrag van 500 euro per lid. Het totaal bedrag voor de toezichthouders dat in 2013 bruto is uitgekeerd bedraagt: Onderwerpen van bespreking van de Raad van Toezicht waren in 2013 onder andere: Missie, doelen en strategie van het meerjarenvisiebeleid (presentatie de burger verandert ) over toekomstige ontwikkelingen in het zorgstelsel met o.a. scheiden van wonen en zorg. Jaardocument en Jaarverslaglegging Zorgcirkel 2012 en Stichting Eckmunde 2012 Begroting 2014 Strategisch Vastgoedplan en meerjarenbegroting. Verklaring van goedkeuring door RvT van het SVP. Topstructuur De Zorgcirkel De contacten met de Ondernemingsraad (o.a. WOR artikel 24 vergadering) Conclusies naar aanleiding van de interne vergadering Actuele ontwikkelingen Gezondheidszorg 2013 van Ernst & Young Managementletter 2013 van Ernst & Young Kwartaalrapportages resultaten Fusie met Stichting Eckmunde te Egmond aan Zee Bulletins van de Raad van Bestuur Huisbladen van de Zorgcirkel Pagina 9 van 75

10 3 Bedrijfsvoering 3.1 Integraal Management Binnen De Zorgcirkel is integraal management het uitgangsprincipe voor de besturingsfilosofie. Door de groei is er sprake geweest van een sterke centrale aansturing. Nu is het moment om de kenmerken van integraal management verder te ontwikkelen naar de volgende fase toe. Dit betekent het verder inrichten van resultaatgerichte eenheden (vestigingen of productgroepen en leverende ondersteunende diensten). Organisatieonderdelen krijgen vanuit het centrale bestuur duidelijk omschreven taken en de managers moeten begrijpen hoe de eigen taken samenhangen met andere taakgebieden in het concern om de doelstellingen van dit geheel (De Zorgcirkel) te kunnen realiseren. Integraal management betekent, dat een vestiging of ondersteunende afdeling volledig verantwoordelijk en bevoegd is op het gebied van zijn eigen taakgebied, doelstellingen, werkproces, medewerkers en middelen. Daarnaast is een vestiging of ondersteunende afdeling verantwoordelijk voor de interfaces (communicatie tussen twee systemen) met andere afdelingen of bedrijfsonderdelen (werkmaatschappijen), terwijl de interfaces door het centrale bestuur worden bepaald en beheerd. Het centrale bestuur handelt overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel (regeling in taakverdelingen): "decentraal, tenzij..." en legt de beslissingsbevoegdheid op het laagst mogelijke niveau. In De Zorgcirkel waar integraal management als besturingsfilosofie wordt gehanteerd, wordt hiermee aan het management en uiteindelijk aan alle medewerkers niet alleen een taak opgedragen, maar ook de daarvoor nodige ruimte en vrijheid gegeven bij de uitvoering. Het bewaken van het totale -integrale- resultaat en het stellen van de kaders waarbinnen de vrijheid kan gelden, vormen de hoofdverantwoordelijkheden van het centrale bestuur. De afdelingen als het Behandelcentrum, FEZ, Vastgoed & ICT, Marketing en Communicatie, Ondersteunende facilitaire diensten, het Kenniscentrum ATP en HRM zijn op concernniveau georganiseerd. 3.2 Planning en Control cyclus Voor De Zorgcirkel is een geconsolideerde begroting 2014 opgesteld opgebouwd uit de afzonderlijke begrotingen voor resultaat verantwoordelijke eenheden (RVE). Deze is vastgesteld door de Raad van bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht in december De maandelijkse overzichten over productie, formatie en verzuimcijfers vormen de belangrijkste informatiebronnen voor het management om risico's te beheersen, zaken te controleren en om eventueel bij te sturen. De resultaten zijn voorzien van toelichting en adviezen, die worden besproken in de betreffende managementteams inclusief eventueel te nemen maatregelen. Dit om de doelen uit de begroting ook te behalen. De driemaandelijkse exploitatieoverzichten geven per vestiging de volledige exploitatie op kostensoort niveau weer in vergelijking met de begroting. Vanuit de dienst FEZ wordt door financiële coaches ondersteuning geboden aan de managers om de financiële managementinformatie goed te interpreteren. Belangrijke thema's waren onder andere: besteding van de intensiveringsmiddelen, verminderen van effecten van verzuim en beter gebruik maken van de managementinformatie Digitaal cliëntdossier Het ECD voor intramurale zorg is in 2013 verder ingevoerd en geëvalueerd. Het model van het zorgleefplan van Actiz is als basis gebruikt. Voor de cliëntendossiers in het Behandelcentrum is Ysis geïmplementeerd en voor het digitaal voorschrijven van medicatie Medimo. In 2014 zullen Pagina 10 van 75

11 activiteiten worden ontwikkeld, om het werken met het ECD te vereenvoudigen en te verbeteren en de samenhang tussen Caress en Ysis te verbeteren Managementletter De managementletter 2013 van Ernst &Young geeft een positief beeld van De Zorgcirkel. In de managementletter worden ook aandachtspunten rondom de organisatie en bedrijfsvoering aangegeven, mede in relatie tot de externe ontwikkelingen. Voor De Zorgcirkel is het adequaat monitoren van de effecten van scheiden en zorg op exploitatie, bedrijfsvoering en vastgoed waardering van belang, evenals de verdere borging van de treasuryfunctie. Het is tevens noodzakelijk de IT omgeving verder te professionaliseren Fraudebeheersing De procedure bij het constateren van fraude is dat de Raad van Bestuur wordt geïnformeerd, die vervolgens de Raad van Toezicht en de externe accountant op de hoogte stelt. Afhankelijk van de situatie wordt aangifte gedaan bij de politie. Overigens is er in het verslagjaar geen fraude geconstateerd. De inrichting van de AO/IC moet voorkomen dat fraude gepleegd kan worden. In dit kader is in 2012 een nieuwe opzet gemaakt in het kader van het nieuwe E-Procurement systeem (ProCare) voor procuratie en in 2013 doorgevoerd. Hierbij is de controle en verantwoordelijkheid van de bestelde producten/materialen/middelen in de lijn van de Integraal Manager neergelegd. Er wordt per categorie tot een bepaald maximum bedrag bepaald, wie mag accorderen (en moet controleren) Interne organisatiestructuur De span of control van de Zorgmanagers, die onder de Managers Zorg & dienstverlening functioneren, wordt klein gehouden om antwoord te geven op de eisen van de modernisering van de AWBZ. Hierdoor staat de zorgmanager in direct contact met de cliënten en medewerkers. Hiermee wordt invulling gegeven aan de kernwaarden Vriendelijk en Vlakbij en aan de maatschappelijke wens om de (wijk-) verpleegkundige meer de centrale spil van de zorg te laten zijn. Dit is in het kader van de veranderingen in het zorgstelsel een belangrijk speerpunt. De Managers Zorg en Dienstverlening worden in hun werk ondersteund door een aantal collectieve diensten, zoals: Bemiddelingsbureau, inclusief de Zorgcirkelwinkel Planbureau Financieel Economische Zaken, waaronder de financiële administratie, de personeelsen salarisadministratie ICT en informatisering Ondersteunende Dienst waaronder de Hoteldiensten en Horeca, Kenniscentrum Advies, Training en Projecten en HRM, Vastgoed, inclusief Technische dienst Essentieel in deze benadering van integraal management zijn de managementcontracten en de DVO s (dienstverleningsovereenkomsten), waarin de afspraken zijn vastgelegd over de levering van de zorg- en diensten. In onderstaand organisatieschema is vastgelegd, hoe de structuur van de Zorgcirkel is ingericht. Pagina 11 van 75

12 Pagina 12 van 75

13 In het verslagjaar is de structuur op een aantal punten aangepast. Allereerst is zijn de afdelingen informatisering en ICT samengevoegd, om op een effectieve en doelmatige wijze invulling te kunnen geven aan het informatiseringbeleid. Verder is er een algemeen manager aangesteld voor de aansturing, verdere ontwikkeling en in de markt zetten van het Behandelcentrum. Tenslotte is er een traject gestart, om de effectiviteit en efficiëntie van het personeelswerk te verbeteren. Bedoeling is, om verschillende afdelingen op het terrein van Personeel in één organisatieonderdeel onder te brengen, zodat activiteiten goed op elkaar afgestemd kunnen worden. 3.3 Personeelsplanning, Planbureau, Monaco, flex- en uitzendkrachten In het verslagjaar is het inroosteren van Medewerkers door het planbureau effectief ingevoerd. Hiertoe is het programma Monaco ingevoerd. Het doel is een effectieve en doelmatige roostersystematiek ter ondersteuning van de leidinggevenden in de organisatie. In 2014 zal het roosteren verder ondersteund gaan worden door de inrichting van een intern uitzendbureau. In maart 2013 werd een nieuw contract worden afgesloten met het uitzendbureau Start People Medi Interim. Dit bureau verzorgt als makelaar alle aanvragen voor uitzendkrachten in de zorg, zodat De Zorgcirkel nog slechts met één loket van doen heeft. Behalve overzichtelijke procedures levert dit kwaliteits- en kostenvoordelen op. Omdat de grote veranderingen in de zorgsector gevolgen zullen gaan hebben voor de benodigde personeelsbezetting, zowel kwantitatief, als kwalitatief, is een start gemaakt met het in kaart brengen van de te verwachten personeelsbehoefte in relatie tot de medewerkers die nu in dienst zijn. Dit zal in 2014 gaan resulteren in een systeem voor strategische personeelsplanning. De belangrijkste doelen hierbij zijn: Voldoende bekwaam personeel ten behoeve van kwalitatief goede zorg- en dienstverlening Voorkomen van gedwongen ontslagen. 3.4 Medezeggenschap Cliëntenraad De centrale cliëntenraad (CCR) is een belangrijk overlegorgaan voor inspraak van cliënten in het beleid van de instelling. Zo is er onder andere uitgebreid overleg geweest over het Zorgcirkel Kwaliteitsbeleid (keuze HKZ en de resultaten, normen verantwoorde zorg en CQ index). Hierin zijn ook de belangrijkste verbeterpunten benoemd voor de komende periode. Het convenant met de Centrale Cliëntenraad De Zorgcirkel heeft het convenant dat tussen de Zorgcirkel en de Centrale Cliëntenraad is afgesloten in 2013 herzien waarbij er 7 leden vertegenwoordigd zijn uit de lokale raden (geclusterd) en er drie leden op basis van kennis/deskundigheid zitting kunnen nemen en één onafhankelijke externe voorzitter zonder stemrecht. De CCR is bezig om tot de gewenste samenstelling te komen door middel van diverse wervingsactiviteiten. Lokale cliëntenraden De vestigingen hebben een locale cliëntenraad die zich met de lokale aangelegenheden bezighoudt, maar ook adviezen kan geven aan de CCR als het gaat om inhoudelijke zaken. Het aanspreekpunt voor de locale CR is de Manager Zorg- en Dienstverlening van een vestiging. Er is een nieuwe overeenkomst opgesteld voor de locale CR die zij kunnen afsluiten met de Manager Zorg- en Dienstverlening. Communicatie Pagina 13 van 75

14 De CCR heeft tot taak om, binnen het kader van de doelstellingen van de zorgaanbieder, gemeenschappelijke en algemene belangen te behartigen van de cliënten van de instellingen van De Zorgcirkel. Het aantal cliënten van De Zorgcirkel breidt nog steeds uit en bedraagt in 2013 ruim personen. Vanaf 1 januari 2013 zijn de cliënten van Prins Hendrik en Agnes hierbij gekomen. De CCR heeft in 2013 vijf keer een regulier overleg gehad met de bestuurder van De Zorgcirkel. Ook neemt de CCR deel aan het Regionaal Overleg Cliëntenraden in Noord Holland en zijn vertegenwoordigers uitgenodigd bij het Gestructureerd Overleg met Zorgkantoor VGZ en het overkoepelend overleg met Zorgkantoor Achmea. De overlegvergaderingen met de CCR verlopen in een goede sfeer. De secretariële ondersteuning wordt bij deze overlegvergaderingen verzorgd door De Zorgcirkel evenals de verwerking en verspreiding van de agenda's, notulen en bijlagen. Van de interne vergaderingen van de CCR wordt verslag gemaakt. De lokale raden ontvangen afschriften van de vergaderingen van de CCR met de RvB en de onderlinge vergadering. De CCR heeft in 2013 een werkgroep communicatie aangesteld om een communicatieplan op te stellen. In de werkgroep zitten diverse leden van de lokale raden. Faciliteiten In de begroting is een budget opgenomen voor de activiteiten van de CCR en de lokale CR-en. Daarnaast betaalt De Zorgcirkel de jaarlijkse contributie voor het LOC, de belangenorganisatie voor cliëntenraden, indien de lokale CR dit lidmaatschap wil aanhouden. De CCR en de locale Cliëntenraden kunnen voor advies over de uitvoering van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) een beroep doen op deze organisatie. De CCR en de bestuurder hebben de mogelijkheid om geschillen voor te leggen aan de LCV. Deze voorwaarden zijn in het convenant geregeld. Thema s De onderwerpen die in 2013 besproken en behandeld zijn: Jaardocument en jaarrekening 2012 Bulletins RvB voor de CR en OR voortgang verbeterpunten CQ index ontwikkelingen in de zorg in 2013; presentatie de Burger Verandert begroting 2014 werving CCR leden vanuit de clusters CR-en Strategisch Vastgoedplan ; presentatie over SVP zorginkoop Zorgkantoren convenant CCR-RvB versie 2013 ledendag CCR met CR-en op 3 oktober 2013 fusie Stichting Eckmunde jaarlijks gesprek CCR met RvT lid jaarlijks gesprek CCR met Cliëntvertrouwenspersoon Ondernemingsraad De Zorgcirkel heeft een ondernemingsraad bestaande uit 17 leden en een ambtelijk secretaris. De 17 leden komen voort uit de kiesgroepen verdeeld over drie regio's (Purmerend, Landelijk Gebied en Alkmaar) en daarbij wordt een diversiteit nagestreefd qua vertegenwoordiging vanuit alle diensten. In 2013 zijn na de fusie met Prins Hendrik en Agnes 2 OR leden toegetreden in de OR van De Zorgcirkel. De OR en de bestuurder hebben afspraken gemaakt over de afhandeling van advies- en instemmingaanvragen volgens het IBOC principe (Informeren, Bevragen, Oordelen, Controleren). Dit houdt in dat de OR in iedere fase van het besluitvormingsproces de gewenste informatie ontvangt. Op deze wijze blijft de OR goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kan zij bij de fase van de advies of instemmingaanvraag een betere afweging maken. In Pagina 14 van 75

15 maart 2013 is gestart met een viertal OR commissies waarbij de portefeuillehouder uit het MT (directies en RvB) aanwezig is. Dit betreffen de commissies Algemene Zaken, Zorg & Dienstverlening, Financiën/Facilitair/ICT/Vastgoed, Kenniscentrum, Arbo & HRM. De commissies komen gemiddeld 1 x per 6 weken bijeen. Tweemaal per jaar wordt een WOR artikel 24 vergadering gehouden over de algemene beleidsontwikkelingen met de bestuurders van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. De OR heeft in 2013 drie keer een regulier overleg gehad met de bestuurder van De Zorgcirkel. Er is eenmaal een vergadering over de Algemene Gang van Zaken (WOR artikel 24) gehouden over de Burger Verandert. Voor het regulier overleg wordt in een agendabespreking punten opgesteld die zowel de bestuurder als de OR wil bespreken. De overlegvergaderingen verlopen in een constructieve en open sfeer. De secretariële ondersteuning wordt bij o.a. deze overlegvergaderingen verzorgd door de ambtelijk secretaris van de OR, in samenwerking met het staflid van de Raad van Bestuur, evenals de verwerking en verspreiding van de agenda's, notulen en bijlagen. Daarbij wordt maandelijks (of zoveel als nodig) een overzicht door beide functionarissen bijgehouden van alle onderwerpen en de actuele voortgang van de afhandeling van deze onderwerpen. Dit overzicht wordt ook gestuurd aan de MT leden (RvB, Directies en Manager Zorg- en Dienstverlening) zodat zij voldoende geïnformeerd zijn. De OR ontvangt het Bulletin van de Raad van Bestuur drie tot vier keer per jaar over alle beleidsonderwerpen. Het Bulletin wordt tevens geagendeerd in de overlegvergaderingen. De medewerkers worden gemiddeld iedere twee maanden middels een nieuwsbrief OR op de hoogte gehouden. Deze nieuwsbrief wordt door de OR zelf opgesteld en via het intranet digitaal verspreid. Van de interne vergaderingen van de OR en haar commissies wordt verslag gemaakt door de ambtelijk secretaris. In de begroting is een budget opgenomen voor de activiteiten van de OR, waarbij voor scholingsactiviteiten jaarlijks een overzicht door de OR wordt opgesteld en aan de bestuurder wordt voorgelegd ter goedkeuring. De onderwerpen die in 2013 besproken en behandeld zijn: Jaardocument en jaarrekening 2012 begroting 2014 kwartaalrapportages resultaten en managementrapportage 2013 Ernst & Young bulletins RvB voor CCR en OR verzuim- en trendoverzichten per maand Strategisch Vastgoedplan Regeling Sociaal Plan De Zorgcirkel Kaderbeleid Zorg en Dienstverlening Plan van aanpak over de personele en organisatie verandering Cirkeldis adviesaanvraag inrichting organisatie Cirkeldis adviesaanvraag WMO regiostructuur Hoteldienst adviesaanvraag Thuiszorg adviesaanvraag organisatie ondersteunende functies van het Behandelcentrum adviesaanvraag Linnendienst adviesaanvraag Horeca adviesaanvraag functiebeschrijvingen Zorg en dienstverlening overname cliënten en personeel van Millennium beleidsplannen Hoteldienst, Horeca informatie inrichting organisatie afdelingen ICT en Informatisering instemmingsaanvraag tijdelijke aanpassing aanstellingsbeleid integratie traject OR Eckmunde/ sociaal plan fusie Pagina 15 van 75

16 instemming vakantieregeling 2014 nieuwsbrieven OR aan medewerkers Leden Ondernemingsraad en locatie in 2013: Per 31 december 2013 in de OR en commissies: Miranda Opdam: voorzitter OR (Dagelijks bestuur OR), commissie Algemene Zaken, medewerker dagbehandeling Villa Westerhof/Amberhof Silvia Reid - Brekhof: vicevoorzitter OR (Dagelijks bestuur OR), commissie Algemene Zaken en commissie Zorg & Dienstverlening, ergotherapeut Novawhere en Gouwzee Rian Beets: vicevoorzitter OR (Dagelijks bestuur OR), commissie Algemene Zaken en commissie Kenniscentrum/HRM/Arbo, consulent Bemiddelingsbureau Molentocht Tessa Karsten: commissie Zorg & Dienstverlening, ergotherapeut Novawhere en Molentocht Saskia Veldhuis: commissie Financiën/Facilitair/ICT/Vastgoed en commissie Zorg & Dienstverlening, WAN hoofd Westerhout Richard de Jager: voorzitter commissie Financiën/Facilitair/ICT/Vastgoed, teamleider keuken De Vleugels Ria Met: commissie Financiën/Facilitair/ICT/Vastgoed, verzorgende Mieuwijdt Ingrid Meijerse: commissie Kenniscentrum/HRM/Arbo, verzorgende Novawhere Joke Havik: commissie Financiën/Facilitair/ICT/Vastgoed, teamleider huishouding Jaap van Praag/Zuidland Annelies Geugjes: commissie Kenniscentrum/HRM/Arbo, verzorgende Woonstate Sandra Muts: voorzitter commissie Kenniscentrum/HRM/Arbo, locatie secretaresse Novawhere/ Jaap van Praag Elise Krijnen: commissie Kenniscentrum/HRM/Arbo, secretariaat Thuiszorg Marjan Pema: commissie Zorg & Dienstverlening, activiteitenbegeleider Prins Hendrik Ted Oud: commissie Financiën/Facilitair/ICT/Vastgoed, Hoofd Keuken Prins Hendrik Alice van den Brink, ambtelijk secretaris OR Pagina 16 van 75

17 4 Capaciteit en personele bezetting 4.1 Capaciteit per vestiging per 31 december 2013 Capaciteit Grootschalig Kleinschalig Vestiging en plaats Licht Zwaar SZ zwaar Som e/o Som PG Incl. KDO Incl. GRZ PG PG Molentocht Novawhere, Incl. Transitorium Jaap van Praaghuis De Viervorst Zuidland Woonstate Triton De Keern, incl. Jonkerhof, Landsmeer Nicolaashof, incl. Gouwzee Volendam De Meermin, Edam De Mieuwijdt, Graft-de Rijp, incl. De Horn, Schermerhorn Middelwijk incl. Middelhof, Middenbeemster Torenerf, Wormer Westerhout De Vleugels, Alkmaar De Amberhof, Heiloo De Seevanck en De Notaris, Oosthuizen Saenden, Zaandam Agnes, Egmond Prins Hendrik, Egmond Totaal Pagina 17 van 75

18 4.2 Personele bezetting en intensiveringsmiddelen 31 december 2013 Aantal medewerkers FTE contract 0 - Geen funtie bekend en overigen 8 4, Personeel Algemeen , Personeel Horeca , Personeel Hotelfuncties , Personeel Cliëntgebonden , Leerlingen Verpleging & Verzorging , Personeel Techniek 29 24,03 Totaal ,13 De personele bezetting is in omvang en kwaliteit versterkt. De personele bezetting was aan het eind van het jaar 44 FTE hoger dan eind Hiervoor is binnen de intramurale zorg gebruik gemaakt van de intensiveringsmiddelen. Deze middelen die per 1 januari 2012 voor een kwaliteitsimpuls beschikbaar zijn, worden goed en volledig besteed. Hierover wordt gerapporteerd aan de Centrale Cliëntenraad en aan de Zorgkantoren. De extra middelen worden onder andere besteed aan: Opleiden van extra leerlingen, zowel zonder als met reeds eerder verworven kwalificaties Werven van extra gekwalificeerd personeel (niveau 3IG en hoger), om het gemiddelde kwalificatieniveau te verhogen en de formatie op afdelingen uit te breiden Deskundigheidsbevordering op kwaliteitsthema s, die zijn ontleend aan de norm verantwoorde zorg en aan de resultaten van de CQ-index, de medewerkerraadpleging, interne- en externe audits, waaronder materieel toezicht, klachten- en incidentregistraties. Onderwerpen waren onder andere: Medicatieveiligheid Slikproblemen Wondbehandeling Hygiëne Zorg voor cliënten met PG-problematiek Gastvrijheid Omgaan met agressie Geriatrische Revalidatie Palliatieve Zorg Veilige Transfers Mondzorg Zorg bij Incontinentie Bewegen in langdurige zorg Zorg voor Beademingspatiënten Cliëntdossier en de vier domeinen Als gevolg van de activiteiten is er een ruimere beschikbaarheid van medewerkers op de werkvloer en is de bekwaamheid verhoogd Verzuim Het Verzuim is in De Zorgcirkel vanaf 2010 voortdurend gedaald. In 2010 scoorde de organisatie nog duidelijk slechter dan het gemiddelde van de zorgbranche. Het verzuimvolume en de meldfrequentie waren beide hoger dan gemiddeld. Pagina 18 van 75

19 Door veranderingen in de verzuimaanpak behoort De Zorgcirkel in 2012 en 2013 volgens Vernet tot de besten in de branche. In de onderstaande grafiek wordt inzichtelijk gemaakt hoe het verzuim in De Zorgcirkel zich verhoudt tot dat in de zorgbranche. Het lagere verzuim levert direct meer handen aan het bed op. De reductie van het voortschrijdend verzuimgemiddelde van 7,1% in 2010 naar 4,8 eind 2013 betekent dat De Zorgcirkel ongeveer 1 miljoen minder verzuimkosten heeft dan landelijk gemiddeld en meer dan 2 miljoen minder dan bij het verzuimniveau van Deze bedragen zijn goed voor ruim 25 respectievelijk 50 fulltimers. Uit onderstaande tabel blijkt dat het verzuim op een aantal vestigingen nog relatief hoog was. Per vestiging wordt geanalyseerd, wat oorzaken voor het hoge verzuim zijn en wordt op basis daarvan een aanpak op maat vastgesteld en uitgevoerd. Pagina 19 van 75

20 Vestiging / Dienst Verzuimpercentage Amberhof 5,21 De Keern 3,16 De Meermin 6,96 De Seevanck 9,83 De Viervorst 4,93 De Vleugels 7,05 Eckmunde 4,82 Jaap van Praag 8,07 Middelwijck 9,34 Mieuwijdt 6,99 Molentocht 5,74 Novawhere 3,67 Saenden 7,80 St. Nicolaashof 5,78 Thuiszorg 4,39 Torenerf 3,25 Triton 0,56 Westerhout 3,50 Zuidland 8,33 Behandelcentrum 3,05 Collectief 4,74 Gemiddeld 4, Meldingen Incidenten Medewerkers In 2013 is gestart met het digitaal melden van incidenten medewerkers. Aanvankelijk moest de nieuwe werkwijze wennen, maar inmiddels is het aantal meldingen weer duidelijk op niveau gekomen. Aard incident 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Totaal Agressie Prik en spat-incidenten Sexuele intimidatie en ongewenst gedrag Vallen Branden/schroeien Overig Totaal In totaal werden 238 incidenten gemeld, waarvan het merendeel betrekking heeft op agressie, meestal van de kant van cliënten met een PG-problematiek. Vergeleken met het vorige jaar is er een stijging van het aantal meldingen van 203 naar 238, het aantal incidenten agressie is gestegen van 150 in 2012 naar 165 dit verslagjaar. Via scholing en training wordt steeds meer aandacht besteed aan voorkomen van en adequaat omgaan met agressie. Mogelijk heeft deze aandacht ook bijgedragen aan de hogere meldingsbereidheid. De aanpak van agressie zal in 2014 verder worden geïntensiveerd, omdat de impact van dit soort incidenten op medewerkers groot is. Bij incidenten die leiden tot ziekenhuisbezoek of-opname wordt een onderzoek door de incidentencommissie uitgevoerd en melding gedaan aan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In 2013 zijn dergelijke meldingen niet gedaan. Pagina 20 van 75

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht Jaardocument 2014 Maatschappelijk Verslag Stichting Bestuur en Toezicht Lelystad, 22 april 2015 Voorwoord De afgelopen jaren heeft Triade hard gewerkt aan een stevig fundament. Dat was nodig om de gevolgen

Nadere informatie

Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht

Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2012 Voorstraat 26, 3265 BV Piershil Maart 2013 Mevr. K. Waling 1. Uitgangspunten verslaglegging Dit jaardocument

Nadere informatie

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Voorwoord raad van bestuur 2 1.3 Voorwoord raad van toezicht 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Jaardocument 2013 Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 31 maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 02 Inleiding. 03 Uitgangspunten van de verslaggeving... 04 1. Profiel van de organisatie. 04 1.1. Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen

Inhoudsopgave. Bijlagen Jaarverslag 2012 1 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1. Algemene gegevens, missie en visie 5 2. Structuur van de organisatie 5 3. Kerngegevens 6 4. Samenwerkingsrelaties 6 5. Gevoerd beleid en resultaten

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Jaardocument Zorg 2013 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Voorwoord 3 Voorwoord 4 Voorwoord Met dit jaardocument willen we op een brede manier

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg

Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg Verbinden & meebewegen 1 Inhoudsopgave Deel 1 / Verslag 1. Verbindingen gelegd 3 2. Beeld van Zozijn 4 3. Bestuur en toezicht 8 4. Strategie en beleid 12 5. Beheersing

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS Voorwoord Raad van Bestuur 1. Verslag Van de raad Van toezicht 2. profiel Van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Jaardocument Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2 Structuur van

Nadere informatie

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg.

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg. 2008 Jaarverslag Algemeen Jaarverslag 2008 1 INHOUDSOPGAVE VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 4 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 14 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 17

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Inhoud Woord vooraf Verslag van de Raad van Toezicht Invulling van het toezicht in 2013 Terugblikken

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 Victas

Maatschappelijk verslag 2012 Victas Maatschappelijk verslag 2012 Victas Utrecht, mei 2013 0 Inhoud Maatschappelijk verslag 2012 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 2 Profiel van de organisatie 3 2.1 Algemene identificatiegegevens 3

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep 1 Primas-scholengroep jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Algemene gegevens 4 Personeel en organisatie 8 Onderwijs en kwaliteitszorg 13 Financiën 17 Huisvesting

Nadere informatie

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013 Woningstichting Goed Wonen Verslagjaar 2013 2 juni 2014 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 1 JAARVERSLAG VAN DIRECTIE EN BESTUUR 3 2 VERKLARINGEN 5 2.1. Verklaring van het bestuur 5 2.2. Verklaring van de Raad

Nadere informatie