Directieverslag 2013 De Zorgcirkel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Directieverslag 2013 De Zorgcirkel"

Transcriptie

1 Directieverslag 2013 De Zorgcirkel Pagina 1 van 75

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 4 2 Algemene Informatie Missie en Doelstellingen Kernactiviteiten Het Zorgcirkelconcept Doelgroepen en Producten Juridische structuur Raad van Bestuur / Directie Raad van Toezicht 7 3 Bedrijfsvoering Integraal Management Planning en Control cyclus Digitaal cliëntdossier Managementletter Fraudebeheersing Interne organisatiestructuur Personeelsplanning, Planbureau, Monaco, flex- en uitzendkrachten Medezeggenschap Cliëntenraad Ondernemingsraad 14 4 Capaciteit en personele bezetting Capaciteit per vestiging per 31 december Personele bezetting en intensiveringsmiddelen Verzuim Meldingen Incidenten Medewerkers BHV 21 5 Financiële Informatie Financieel beleid Onderbouwing visie Streefnorm eigen vermogen Streefnorm liquiditeit Versterking eigen vermogen Planning en control cyclus Resultaat Eigen vermogen Financiering Rekening-courant Rabobank Waarborgfonds voor de Zorgsector Financiering nieuwbouw Nicolaashof Financiering nieuwbouw en renovatie Torenerf Renterisico bestaande portefeuille (inclusief Eckmunde) Liquiditeitsprognose Risico s en onzekerheden 27 6 Toepassing van gedragscodes Good Governance Code 29 7 Algemene maatschappelijke aspecten Milieu Sociaal 30 Pagina 2 van 75

3 7.2.1 Maatschappelijke verantwoordelijkheid Werkgeverschap Opleiden Versterken onderwijsstructuur in de regio Economische aspecten Ethische dilemma s 31 8 Actuele ontwikkelingen en prestaties in het zorgproces DBC-invoering en prestatiebekostiging Gevolgen scheiden van wonen en zorg Groeiende doelgroep bij krimpende voorzieningen Veranderingen in zorgvraag en samenwerking Vastgoed Personeel Informele zorg Prestaties in het zorgproces CQ-index Meting zorginhoudelijke indicatoren Meldingen Incidenten Cliënten (MIC) Interne audits Externe Certificatie Klachtenbemiddeling en -behandeling Klachtencommissie Cliëntvertrouwenspersonen Rechtmatigheid van zorg Vastgoed Strategie Beleid voor huur en verhuur Bouwen en verbouwen Fusie ICT 40 9 Jaarrekening Jaarrekening Balans per 31 december Resultatenrekening over Kasstroomoverzicht Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Mutatieoverzicht materiële vaste activa/financiële activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de resultatenrekening Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarekening Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 74 Pagina 3 van 75

4 1 Inleiding Het jaardocument De Zorgcirkel is voor het jaar 2013 levert een bijdrage aan de maatschappelijke verantwoording over de wijze waarop de zorg- en dienstverlening zijn georganiseerd en de geleverde prestaties. De Zorgcirkel toont hiermee, waarom de organisatie bestaansrecht heeft en wat zijn waarde is voor de samenleving. Kernthema s in 2013 waren onder andere: Scheiden van wonen en zorg Ontwikkeling Geriatrische Revalidatie Verdere ontwikkeling Psychogeriatrische Zorg Ontwikkeling Thuiszorg Ontwikkeling Palliatieve Zorg Ontwikkeling en vaststelling van het Strategisch Vastgoed Plan Fusie met de Stichting Eckmunde Overname van activiteiten en medewerkers van Millennium Het bieden van huisvesting en zorg aan de Congregatie Zusters Augustinessen Dit is nog maar een greep uit alle onderwerpen. Veel werk is verzet en veel resultaten zijn bereikt. Dit jaardocument doet hiervan verslag. Aan de resultaten van De Zorgcirkel hebben iedere dag weer veel mensen hard gewerkt: professionals, mantelzorgers en vrijwilligers. Hun betrokkenheid en bekwaamheid vormen de belangrijkste voorwaarden voor het succes van De Zorgcirkel. Hun streven naar beter en het centraal stellen van de medemens, in samenwerking met elkaar, maken dat De Zorgcirkel zijn stijl kan waarmaken: Vriendelijk, Veilig, Vlakbij en Vakbekwaam. Onze waardering hiervoor is groot. Maarten de Vries, Voorzitter Raad van Bestuur Pagina 4 van 75

5 2 Algemene Informatie 2.1 Missie en Doelstellingen De Zorgcirkel is zorgaanbieder in de sector verpleging, verzorging en thuiszorg. Alle activiteiten in de intramurale en extramurale zorg zijn als één geheel behandeld. De missie van de Zorgcirkel is: Het exploreren, organiseren en exploiteren van zekerheid en continuïteit van: Huisvesting in eigentijdse stijl Service naar vraag met profijt Maatschappelijke dienstverlening Zorg, preventie en behandeling 2.2 Kernactiviteiten De Zorgcirkel is een organisatie voor Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) en voor Huishoudelijke hulp WMO. De doelgroep bestaat uit cliënten met somatische of psychogeriatrische aandoeningen. Stichting De Zorgcirkel is in 1997 opgericht om het welzijn en welbevinden van haar cliënten en medewerkers te bevorderen. Om het welzijn te bevorderen realiseert De Zorgcirkel wooncentra voor senioren en exploiteert deze. In en om deze centra worden alle vormen van service en zorg aangeboden. In dit aanbod van wonen, service en zorg moeten de vier V s herkenbaar zijn: Veilig, Vriendelijk, Vlakbij en Vakbekwaam. Het beleid van De Zorgcirkel richt zich dan ook op het verbeteren van het welzijn (aanbodsvormen) en het welbevinden (beleven van het aanbod) van de individuele cliënt. De inzet van De Zorgcirkel visie is om een complex of een wijk met levensloopbestendig zelfstandige wonen te combineren met vormen van verzorgd of begeleid wonen. Voor de senior is er een keuze uit meerdere woontypes en meerdere zorgvormen. Ook kan de gebruiker voor eigen kosten verschillende services bestellen Het Zorgcirkelconcept Het Zorgcirkelconcept is bedoeld om de visie in meer concrete termen vorm te geven. Uitgegaan is van het gegeven dat er in de toekomst relatief minder intramurale functies gebouwd zullen worden voor senioren. Tevens is de vraag van senioren naar meer genormaliseerd levensloopbestendig wonen een wezenlijk uitgangspunt. Het Zorgcirkelconcept biedt heel veel mogelijkheden om te voldoen aan de woonwensen van senioren, zowel van vitale 55+ers, als van senioren die zorg nodig hebben. Het gaat om: een centrum of wijk/buurt met levensloopbestendige woningen voor senioren. Daarbij horen een activiteitencentrum (wijksteunpunt, wijkplein, wijkcentrum als steunpunt of ontmoetingspunt voor de wijk of het dorp zorgzones en servicezones rond dit centrum bedoeld voor wijkbewoners. De Zorgcirkel richt rondom het complex een zorgzone en servicezone in, zodat bewoners in de buurt kunnen terugvallen op het activiteitencentrum. Hiermee ontstaat integratie met de omgeving. De Zorgcirkel biedt nu en in de toekomst een scala van huisvestingsvormen, van zeer kleinschalig (en relatief duur) tot grotere complexen of zelfs buurten. De inzet van De Zorgcirkel is om voor 2020 voldoende capaciteit gerealiseerd te hebben om aan de verwachte vraag te kunnen voldoen. Pagina 5 van 75

6 2.2.2 Doelgroepen en Producten De Zorgcirkel biedt zorg- en dienstverlening aan de volgende doelgroepen: Cliënten met Somatische aandoening of beperking Cliënten met Psychogeriatrische aandoening of beperking Aan deze doelgroepen worden de volgende functies aangeboden: Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Behandeling Verblijf op grond van de AWBZ Overige AWBZ-prestaties die worden geleverd door De Zorgcirkel zijn: Advies, instructie en voorlichting Voedingsvoorlichting Tevens biedt De Zorgcirkel de volgende WMO-functies: HBH1 huishoudelijke werkzaamheden HBH2 huishoudelijke werkzaamheden HBH3 hulp bij huishouden bij ontregeling van het huishouden De producten die naast de bekende verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg worden geboden zijn o.a.: Geriatrische Revalidatie Thuiszorg Kleinschalig wonen voor bewoners met dementie Terminale zorg Dagarrangementen Kortdurende opnames Zorghotel 2.3 Juridische structuur De rechtsvorm is een Stichting met een Raad van Toezicht bestaande uit zeven personen, waarvan één lid is voorgedragen door de Cliëntenraden en één lid door de Ondernemingsraad. De Raad van Bestuur bestaat uit één lid die tevens de voorzitter is. De vestigingen worden aangestuurd door een Manager Zorg & Dienstverlening, die integraal manager is. Iedere Manager Zorg & Dienstverlening stuurt een of meer vestingen aan. Het behandelcentrum, gevestigd in Purmerend en Alkmaar, wordt aangestuurd door de Manager Behandelcentrum Raad van Bestuur / Directie Samenstelling Raad van Bestuur in 2013 Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties M. L. de Vries Voorzitter van de Raad van Bestuur Geen F.W.J.M. Wolterink Bestuurder a.i. van fusiepartner Eckmunde tot 1 maart 2013 Extern ingehuurd De taak en werkwijze van de Raad van Bestuur is, zoals jaarlijks gebruikelijk is, beoordeeld door de Raad van Toezicht. Het bestuursstatuut maakt deel uit van de statuten van de Stichting. Er Pagina 6 van 75

7 was geen sprake van een mogelijke belangenverstrengeling tussen Raad van Bestuur en de organisatie. Ook de bezoldiging van de Raad van Bestuur is door de Raad van Toezicht besproken en vastgesteld aan de hand van landelijk vigerende richtlijnen Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht in 2013 Naam De heer P.C. Tange Voorzitter vanaf 1 juli 2009 Lid auditcommissie Dhr. E. J.M. Tuijp Secretaris/ vice voorzitter De heer R. M. C. Strijker De heer B. Zandstra Mevrouw M. van Graas - Beets Aandachtsgebied Nevenfuncties Bestuur Burgemeester van de Gemeente Wormerland (sinds 2000) Vicevoorzitter Vereniging NH gemeenten Lid RvT Openbaar Voortgezet Onderwijs (OVO Zaanstad) Voorzitter RvT Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs (OPSO) Voorzitter Molenfederatie NH Bestuur/ Werkzaam bij rechtbank Amsterdam als juridische zaken manager. Werkzaam als rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank in Alkmaar Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de RABO bank Waterland e.o. Voorzitter van de SSNV Adviseur van de seniorenraad gemeente Edam Volendam Vicevoorzitter van het kerkbestuur van de RK financiële en bancaire zaken Zorgsector, bestuur Accountancy en vastgoed Parochie Sint Vincentius a Paulo Voorzitter Stichting Kunst en Cultuur Beemster, Voorzitter Rekenkamercommissie gemeente Heiloo Lid van de Raad van Toezicht van Stichting OBD Noordwest Lid Rekenkamercommissie gemeente Bergen Adviseur Euro Greenmix A Adviseur College van Beheer Protestantse Gemeente Beemster Gepensioneerd huisarts te Alkmaar Penningmeester Stichting Gulden Vlies Lindegracht concerten Alkmaar Werkzaam als Manager Finance & Control bij NSI te Hoofddorp De heer J. Goedhart Onroerend goed Directeur FKG architecten aan de Zaan Voorzitter auditcommissie Bouw nieuw Zaans Medisch Centrum Bestuurslid Zaans Bouwplatform Voorzitter Monumentencommissie gemeente Wormerland Lid Rotary Zaandam Oost Bestuurslid herbouw Beschuittoren Wormerland Pagina 7 van 75

8 Mevrouw J. Schouten-Burger Patiënten- en consumentenbelangen Bestuurslid Kunstcentrum Zaanstad Voorzitter RvT Stichting Artsen Laboratorium en Trombosedienst Zorgvrijwilliger Hospice voor de Zaanstreek Lid Klachtencommissie GGD Zaanstreek- Waterland Bestuurslid Stichting UNC Fonds( Uitvaartvereniging Noord-Hollandse Coöperatie ) Bestuurslid MUZ theater Voorzitter Rotaryclub Zaandam-Oost De Raad van Toezicht werkt volgens de principes van Good Governance. De Raad werkt met een profielschets en beoordeelt jaarlijks in een interne vergadering haar eigen functioneren. Ook beoordeelt zij jaarlijks het functioneren van de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk conform de statuten aangeven. De Raad van Toezicht is in 2013 zes maal bijeengeweest. Er waren drie reguliere vergaderingen, één vergadering over het eigen functioneren van de Raad van Toezicht, één vergadering over het Strategisch Vastgoed en een rondleiding. Het functioneren van de Raad van Toezicht wordt met alle leden in de interne vergadering doorgesproken. Alle vergaderingen worden verslagen en vastgesteld in een volgende vergadering. Naast de leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur ontvangt ook de externe accountant een afschrift van de verslagen van de reguliere vergaderingen. De wijzigingen in de Zorgbrede Good Governance Code van januari 2010 zijn opgenomen in een Huishoudelijk Reglement RvT en vastgesteld. De leden van de Raad van Toezicht van De Zorgcirkel voldoen aan de statutaire voorwaarden tot benoeming van een lid van de Raad van Toezicht. Verder wordt een Verklaring Omtrent Gedrag overlegd voordat de benoeming plaatsvindt. Er zijn geen wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Toezicht in 2013 geweest. Er is een rooster van aftreden. De volgende vacature wordt verwacht in februari De Raad van Toezicht vergadert minimaal vier keer per jaar en verder komt zij op verzoek bijeen. Ook heeft de Raad van Toezicht minstens tweemaal per jaar een overleg over het financiële economisch beleid, waaronder de begroting en de jaarrekening. Bij het overleg over de jaarrekening is naast de Directeur Financiën en Facilitair ook de externe accountant aanwezig om de benodigde toelichting te geven over de managementletter en het accountantsrapport. De leden van de auditcommissie hebben hierin een adviserende rol naar de Raad van Toezicht. Zij hebben hun advies in afzonderlijke vergaderingen besproken en opgesteld. De auditcommissie is in 2013 viermaal bijeen geweest, waarvan tweemaal ter voorbereiding van besluiten betreffende financiële aangelegenheden (begroting, jaarrekening en plan van aanpak op het gebied van aanbevelingen in de managementletter 2012 van Ernst & Young) en tweemaal ter voorbereiding op de presentatie van het strategisch vastgoedplan. Tenminste eenmaal per jaar heeft de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur een overleg waar de voorgenomen strategische en beleidsmatige kwesties aan de orde komen. Dit overleg wordt ondersteund door presentaties van de Raad van Bestuur en directie. In augustus 2013 heeft de RvT en de RvB een rondleiding en presentaties gekregen verzorgd door de Directie Zorg en Dienstverlening en Managers Zorg en Dienstverlening in de vestigingen Prins Hendrik en Agnes in Egmond aan Zee. Het functioneren van de Raad van Bestuur wordt jaarlijks door de Raad van Bestuur met een afvaardiging van de Raad van Toezicht besproken in een functioneringsgesprek. Rapportage van de afspraken wordt door de voorzitter van de Raad van Toezicht gegeven aan de leden van de Raad van Toezicht. Verslaglegging wordt in het dossier van de Raad van Bestuur Pagina 8 van 75

9 opgeslagen. De periodieke (jaarlijkse) beoordeling van de Raad van Bestuur heeft plaats gevonden via de voorzitter van de Raad van Toezicht gesecondeerd door een lid van de Raad van Toezicht. De bezoldiging van de toezichthouders heeft plaats gevonden conform de in 2005 besloten systematiek, dat eenmalig in 2009 is verhoogd met een bedrag van 500 euro per lid. Het totaal bedrag voor de toezichthouders dat in 2013 bruto is uitgekeerd bedraagt: Onderwerpen van bespreking van de Raad van Toezicht waren in 2013 onder andere: Missie, doelen en strategie van het meerjarenvisiebeleid (presentatie de burger verandert ) over toekomstige ontwikkelingen in het zorgstelsel met o.a. scheiden van wonen en zorg. Jaardocument en Jaarverslaglegging Zorgcirkel 2012 en Stichting Eckmunde 2012 Begroting 2014 Strategisch Vastgoedplan en meerjarenbegroting. Verklaring van goedkeuring door RvT van het SVP. Topstructuur De Zorgcirkel De contacten met de Ondernemingsraad (o.a. WOR artikel 24 vergadering) Conclusies naar aanleiding van de interne vergadering Actuele ontwikkelingen Gezondheidszorg 2013 van Ernst & Young Managementletter 2013 van Ernst & Young Kwartaalrapportages resultaten Fusie met Stichting Eckmunde te Egmond aan Zee Bulletins van de Raad van Bestuur Huisbladen van de Zorgcirkel Pagina 9 van 75

10 3 Bedrijfsvoering 3.1 Integraal Management Binnen De Zorgcirkel is integraal management het uitgangsprincipe voor de besturingsfilosofie. Door de groei is er sprake geweest van een sterke centrale aansturing. Nu is het moment om de kenmerken van integraal management verder te ontwikkelen naar de volgende fase toe. Dit betekent het verder inrichten van resultaatgerichte eenheden (vestigingen of productgroepen en leverende ondersteunende diensten). Organisatieonderdelen krijgen vanuit het centrale bestuur duidelijk omschreven taken en de managers moeten begrijpen hoe de eigen taken samenhangen met andere taakgebieden in het concern om de doelstellingen van dit geheel (De Zorgcirkel) te kunnen realiseren. Integraal management betekent, dat een vestiging of ondersteunende afdeling volledig verantwoordelijk en bevoegd is op het gebied van zijn eigen taakgebied, doelstellingen, werkproces, medewerkers en middelen. Daarnaast is een vestiging of ondersteunende afdeling verantwoordelijk voor de interfaces (communicatie tussen twee systemen) met andere afdelingen of bedrijfsonderdelen (werkmaatschappijen), terwijl de interfaces door het centrale bestuur worden bepaald en beheerd. Het centrale bestuur handelt overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel (regeling in taakverdelingen): "decentraal, tenzij..." en legt de beslissingsbevoegdheid op het laagst mogelijke niveau. In De Zorgcirkel waar integraal management als besturingsfilosofie wordt gehanteerd, wordt hiermee aan het management en uiteindelijk aan alle medewerkers niet alleen een taak opgedragen, maar ook de daarvoor nodige ruimte en vrijheid gegeven bij de uitvoering. Het bewaken van het totale -integrale- resultaat en het stellen van de kaders waarbinnen de vrijheid kan gelden, vormen de hoofdverantwoordelijkheden van het centrale bestuur. De afdelingen als het Behandelcentrum, FEZ, Vastgoed & ICT, Marketing en Communicatie, Ondersteunende facilitaire diensten, het Kenniscentrum ATP en HRM zijn op concernniveau georganiseerd. 3.2 Planning en Control cyclus Voor De Zorgcirkel is een geconsolideerde begroting 2014 opgesteld opgebouwd uit de afzonderlijke begrotingen voor resultaat verantwoordelijke eenheden (RVE). Deze is vastgesteld door de Raad van bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht in december De maandelijkse overzichten over productie, formatie en verzuimcijfers vormen de belangrijkste informatiebronnen voor het management om risico's te beheersen, zaken te controleren en om eventueel bij te sturen. De resultaten zijn voorzien van toelichting en adviezen, die worden besproken in de betreffende managementteams inclusief eventueel te nemen maatregelen. Dit om de doelen uit de begroting ook te behalen. De driemaandelijkse exploitatieoverzichten geven per vestiging de volledige exploitatie op kostensoort niveau weer in vergelijking met de begroting. Vanuit de dienst FEZ wordt door financiële coaches ondersteuning geboden aan de managers om de financiële managementinformatie goed te interpreteren. Belangrijke thema's waren onder andere: besteding van de intensiveringsmiddelen, verminderen van effecten van verzuim en beter gebruik maken van de managementinformatie Digitaal cliëntdossier Het ECD voor intramurale zorg is in 2013 verder ingevoerd en geëvalueerd. Het model van het zorgleefplan van Actiz is als basis gebruikt. Voor de cliëntendossiers in het Behandelcentrum is Ysis geïmplementeerd en voor het digitaal voorschrijven van medicatie Medimo. In 2014 zullen Pagina 10 van 75

11 activiteiten worden ontwikkeld, om het werken met het ECD te vereenvoudigen en te verbeteren en de samenhang tussen Caress en Ysis te verbeteren Managementletter De managementletter 2013 van Ernst &Young geeft een positief beeld van De Zorgcirkel. In de managementletter worden ook aandachtspunten rondom de organisatie en bedrijfsvoering aangegeven, mede in relatie tot de externe ontwikkelingen. Voor De Zorgcirkel is het adequaat monitoren van de effecten van scheiden en zorg op exploitatie, bedrijfsvoering en vastgoed waardering van belang, evenals de verdere borging van de treasuryfunctie. Het is tevens noodzakelijk de IT omgeving verder te professionaliseren Fraudebeheersing De procedure bij het constateren van fraude is dat de Raad van Bestuur wordt geïnformeerd, die vervolgens de Raad van Toezicht en de externe accountant op de hoogte stelt. Afhankelijk van de situatie wordt aangifte gedaan bij de politie. Overigens is er in het verslagjaar geen fraude geconstateerd. De inrichting van de AO/IC moet voorkomen dat fraude gepleegd kan worden. In dit kader is in 2012 een nieuwe opzet gemaakt in het kader van het nieuwe E-Procurement systeem (ProCare) voor procuratie en in 2013 doorgevoerd. Hierbij is de controle en verantwoordelijkheid van de bestelde producten/materialen/middelen in de lijn van de Integraal Manager neergelegd. Er wordt per categorie tot een bepaald maximum bedrag bepaald, wie mag accorderen (en moet controleren) Interne organisatiestructuur De span of control van de Zorgmanagers, die onder de Managers Zorg & dienstverlening functioneren, wordt klein gehouden om antwoord te geven op de eisen van de modernisering van de AWBZ. Hierdoor staat de zorgmanager in direct contact met de cliënten en medewerkers. Hiermee wordt invulling gegeven aan de kernwaarden Vriendelijk en Vlakbij en aan de maatschappelijke wens om de (wijk-) verpleegkundige meer de centrale spil van de zorg te laten zijn. Dit is in het kader van de veranderingen in het zorgstelsel een belangrijk speerpunt. De Managers Zorg en Dienstverlening worden in hun werk ondersteund door een aantal collectieve diensten, zoals: Bemiddelingsbureau, inclusief de Zorgcirkelwinkel Planbureau Financieel Economische Zaken, waaronder de financiële administratie, de personeelsen salarisadministratie ICT en informatisering Ondersteunende Dienst waaronder de Hoteldiensten en Horeca, Kenniscentrum Advies, Training en Projecten en HRM, Vastgoed, inclusief Technische dienst Essentieel in deze benadering van integraal management zijn de managementcontracten en de DVO s (dienstverleningsovereenkomsten), waarin de afspraken zijn vastgelegd over de levering van de zorg- en diensten. In onderstaand organisatieschema is vastgelegd, hoe de structuur van de Zorgcirkel is ingericht. Pagina 11 van 75

12 Pagina 12 van 75

13 In het verslagjaar is de structuur op een aantal punten aangepast. Allereerst is zijn de afdelingen informatisering en ICT samengevoegd, om op een effectieve en doelmatige wijze invulling te kunnen geven aan het informatiseringbeleid. Verder is er een algemeen manager aangesteld voor de aansturing, verdere ontwikkeling en in de markt zetten van het Behandelcentrum. Tenslotte is er een traject gestart, om de effectiviteit en efficiëntie van het personeelswerk te verbeteren. Bedoeling is, om verschillende afdelingen op het terrein van Personeel in één organisatieonderdeel onder te brengen, zodat activiteiten goed op elkaar afgestemd kunnen worden. 3.3 Personeelsplanning, Planbureau, Monaco, flex- en uitzendkrachten In het verslagjaar is het inroosteren van Medewerkers door het planbureau effectief ingevoerd. Hiertoe is het programma Monaco ingevoerd. Het doel is een effectieve en doelmatige roostersystematiek ter ondersteuning van de leidinggevenden in de organisatie. In 2014 zal het roosteren verder ondersteund gaan worden door de inrichting van een intern uitzendbureau. In maart 2013 werd een nieuw contract worden afgesloten met het uitzendbureau Start People Medi Interim. Dit bureau verzorgt als makelaar alle aanvragen voor uitzendkrachten in de zorg, zodat De Zorgcirkel nog slechts met één loket van doen heeft. Behalve overzichtelijke procedures levert dit kwaliteits- en kostenvoordelen op. Omdat de grote veranderingen in de zorgsector gevolgen zullen gaan hebben voor de benodigde personeelsbezetting, zowel kwantitatief, als kwalitatief, is een start gemaakt met het in kaart brengen van de te verwachten personeelsbehoefte in relatie tot de medewerkers die nu in dienst zijn. Dit zal in 2014 gaan resulteren in een systeem voor strategische personeelsplanning. De belangrijkste doelen hierbij zijn: Voldoende bekwaam personeel ten behoeve van kwalitatief goede zorg- en dienstverlening Voorkomen van gedwongen ontslagen. 3.4 Medezeggenschap Cliëntenraad De centrale cliëntenraad (CCR) is een belangrijk overlegorgaan voor inspraak van cliënten in het beleid van de instelling. Zo is er onder andere uitgebreid overleg geweest over het Zorgcirkel Kwaliteitsbeleid (keuze HKZ en de resultaten, normen verantwoorde zorg en CQ index). Hierin zijn ook de belangrijkste verbeterpunten benoemd voor de komende periode. Het convenant met de Centrale Cliëntenraad De Zorgcirkel heeft het convenant dat tussen de Zorgcirkel en de Centrale Cliëntenraad is afgesloten in 2013 herzien waarbij er 7 leden vertegenwoordigd zijn uit de lokale raden (geclusterd) en er drie leden op basis van kennis/deskundigheid zitting kunnen nemen en één onafhankelijke externe voorzitter zonder stemrecht. De CCR is bezig om tot de gewenste samenstelling te komen door middel van diverse wervingsactiviteiten. Lokale cliëntenraden De vestigingen hebben een locale cliëntenraad die zich met de lokale aangelegenheden bezighoudt, maar ook adviezen kan geven aan de CCR als het gaat om inhoudelijke zaken. Het aanspreekpunt voor de locale CR is de Manager Zorg- en Dienstverlening van een vestiging. Er is een nieuwe overeenkomst opgesteld voor de locale CR die zij kunnen afsluiten met de Manager Zorg- en Dienstverlening. Communicatie Pagina 13 van 75

14 De CCR heeft tot taak om, binnen het kader van de doelstellingen van de zorgaanbieder, gemeenschappelijke en algemene belangen te behartigen van de cliënten van de instellingen van De Zorgcirkel. Het aantal cliënten van De Zorgcirkel breidt nog steeds uit en bedraagt in 2013 ruim personen. Vanaf 1 januari 2013 zijn de cliënten van Prins Hendrik en Agnes hierbij gekomen. De CCR heeft in 2013 vijf keer een regulier overleg gehad met de bestuurder van De Zorgcirkel. Ook neemt de CCR deel aan het Regionaal Overleg Cliëntenraden in Noord Holland en zijn vertegenwoordigers uitgenodigd bij het Gestructureerd Overleg met Zorgkantoor VGZ en het overkoepelend overleg met Zorgkantoor Achmea. De overlegvergaderingen met de CCR verlopen in een goede sfeer. De secretariële ondersteuning wordt bij deze overlegvergaderingen verzorgd door De Zorgcirkel evenals de verwerking en verspreiding van de agenda's, notulen en bijlagen. Van de interne vergaderingen van de CCR wordt verslag gemaakt. De lokale raden ontvangen afschriften van de vergaderingen van de CCR met de RvB en de onderlinge vergadering. De CCR heeft in 2013 een werkgroep communicatie aangesteld om een communicatieplan op te stellen. In de werkgroep zitten diverse leden van de lokale raden. Faciliteiten In de begroting is een budget opgenomen voor de activiteiten van de CCR en de lokale CR-en. Daarnaast betaalt De Zorgcirkel de jaarlijkse contributie voor het LOC, de belangenorganisatie voor cliëntenraden, indien de lokale CR dit lidmaatschap wil aanhouden. De CCR en de locale Cliëntenraden kunnen voor advies over de uitvoering van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) een beroep doen op deze organisatie. De CCR en de bestuurder hebben de mogelijkheid om geschillen voor te leggen aan de LCV. Deze voorwaarden zijn in het convenant geregeld. Thema s De onderwerpen die in 2013 besproken en behandeld zijn: Jaardocument en jaarrekening 2012 Bulletins RvB voor de CR en OR voortgang verbeterpunten CQ index ontwikkelingen in de zorg in 2013; presentatie de Burger Verandert begroting 2014 werving CCR leden vanuit de clusters CR-en Strategisch Vastgoedplan ; presentatie over SVP zorginkoop Zorgkantoren convenant CCR-RvB versie 2013 ledendag CCR met CR-en op 3 oktober 2013 fusie Stichting Eckmunde jaarlijks gesprek CCR met RvT lid jaarlijks gesprek CCR met Cliëntvertrouwenspersoon Ondernemingsraad De Zorgcirkel heeft een ondernemingsraad bestaande uit 17 leden en een ambtelijk secretaris. De 17 leden komen voort uit de kiesgroepen verdeeld over drie regio's (Purmerend, Landelijk Gebied en Alkmaar) en daarbij wordt een diversiteit nagestreefd qua vertegenwoordiging vanuit alle diensten. In 2013 zijn na de fusie met Prins Hendrik en Agnes 2 OR leden toegetreden in de OR van De Zorgcirkel. De OR en de bestuurder hebben afspraken gemaakt over de afhandeling van advies- en instemmingaanvragen volgens het IBOC principe (Informeren, Bevragen, Oordelen, Controleren). Dit houdt in dat de OR in iedere fase van het besluitvormingsproces de gewenste informatie ontvangt. Op deze wijze blijft de OR goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kan zij bij de fase van de advies of instemmingaanvraag een betere afweging maken. In Pagina 14 van 75

15 maart 2013 is gestart met een viertal OR commissies waarbij de portefeuillehouder uit het MT (directies en RvB) aanwezig is. Dit betreffen de commissies Algemene Zaken, Zorg & Dienstverlening, Financiën/Facilitair/ICT/Vastgoed, Kenniscentrum, Arbo & HRM. De commissies komen gemiddeld 1 x per 6 weken bijeen. Tweemaal per jaar wordt een WOR artikel 24 vergadering gehouden over de algemene beleidsontwikkelingen met de bestuurders van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. De OR heeft in 2013 drie keer een regulier overleg gehad met de bestuurder van De Zorgcirkel. Er is eenmaal een vergadering over de Algemene Gang van Zaken (WOR artikel 24) gehouden over de Burger Verandert. Voor het regulier overleg wordt in een agendabespreking punten opgesteld die zowel de bestuurder als de OR wil bespreken. De overlegvergaderingen verlopen in een constructieve en open sfeer. De secretariële ondersteuning wordt bij o.a. deze overlegvergaderingen verzorgd door de ambtelijk secretaris van de OR, in samenwerking met het staflid van de Raad van Bestuur, evenals de verwerking en verspreiding van de agenda's, notulen en bijlagen. Daarbij wordt maandelijks (of zoveel als nodig) een overzicht door beide functionarissen bijgehouden van alle onderwerpen en de actuele voortgang van de afhandeling van deze onderwerpen. Dit overzicht wordt ook gestuurd aan de MT leden (RvB, Directies en Manager Zorg- en Dienstverlening) zodat zij voldoende geïnformeerd zijn. De OR ontvangt het Bulletin van de Raad van Bestuur drie tot vier keer per jaar over alle beleidsonderwerpen. Het Bulletin wordt tevens geagendeerd in de overlegvergaderingen. De medewerkers worden gemiddeld iedere twee maanden middels een nieuwsbrief OR op de hoogte gehouden. Deze nieuwsbrief wordt door de OR zelf opgesteld en via het intranet digitaal verspreid. Van de interne vergaderingen van de OR en haar commissies wordt verslag gemaakt door de ambtelijk secretaris. In de begroting is een budget opgenomen voor de activiteiten van de OR, waarbij voor scholingsactiviteiten jaarlijks een overzicht door de OR wordt opgesteld en aan de bestuurder wordt voorgelegd ter goedkeuring. De onderwerpen die in 2013 besproken en behandeld zijn: Jaardocument en jaarrekening 2012 begroting 2014 kwartaalrapportages resultaten en managementrapportage 2013 Ernst & Young bulletins RvB voor CCR en OR verzuim- en trendoverzichten per maand Strategisch Vastgoedplan Regeling Sociaal Plan De Zorgcirkel Kaderbeleid Zorg en Dienstverlening Plan van aanpak over de personele en organisatie verandering Cirkeldis adviesaanvraag inrichting organisatie Cirkeldis adviesaanvraag WMO regiostructuur Hoteldienst adviesaanvraag Thuiszorg adviesaanvraag organisatie ondersteunende functies van het Behandelcentrum adviesaanvraag Linnendienst adviesaanvraag Horeca adviesaanvraag functiebeschrijvingen Zorg en dienstverlening overname cliënten en personeel van Millennium beleidsplannen Hoteldienst, Horeca informatie inrichting organisatie afdelingen ICT en Informatisering instemmingsaanvraag tijdelijke aanpassing aanstellingsbeleid integratie traject OR Eckmunde/ sociaal plan fusie Pagina 15 van 75

16 instemming vakantieregeling 2014 nieuwsbrieven OR aan medewerkers Leden Ondernemingsraad en locatie in 2013: Per 31 december 2013 in de OR en commissies: Miranda Opdam: voorzitter OR (Dagelijks bestuur OR), commissie Algemene Zaken, medewerker dagbehandeling Villa Westerhof/Amberhof Silvia Reid - Brekhof: vicevoorzitter OR (Dagelijks bestuur OR), commissie Algemene Zaken en commissie Zorg & Dienstverlening, ergotherapeut Novawhere en Gouwzee Rian Beets: vicevoorzitter OR (Dagelijks bestuur OR), commissie Algemene Zaken en commissie Kenniscentrum/HRM/Arbo, consulent Bemiddelingsbureau Molentocht Tessa Karsten: commissie Zorg & Dienstverlening, ergotherapeut Novawhere en Molentocht Saskia Veldhuis: commissie Financiën/Facilitair/ICT/Vastgoed en commissie Zorg & Dienstverlening, WAN hoofd Westerhout Richard de Jager: voorzitter commissie Financiën/Facilitair/ICT/Vastgoed, teamleider keuken De Vleugels Ria Met: commissie Financiën/Facilitair/ICT/Vastgoed, verzorgende Mieuwijdt Ingrid Meijerse: commissie Kenniscentrum/HRM/Arbo, verzorgende Novawhere Joke Havik: commissie Financiën/Facilitair/ICT/Vastgoed, teamleider huishouding Jaap van Praag/Zuidland Annelies Geugjes: commissie Kenniscentrum/HRM/Arbo, verzorgende Woonstate Sandra Muts: voorzitter commissie Kenniscentrum/HRM/Arbo, locatie secretaresse Novawhere/ Jaap van Praag Elise Krijnen: commissie Kenniscentrum/HRM/Arbo, secretariaat Thuiszorg Marjan Pema: commissie Zorg & Dienstverlening, activiteitenbegeleider Prins Hendrik Ted Oud: commissie Financiën/Facilitair/ICT/Vastgoed, Hoofd Keuken Prins Hendrik Alice van den Brink, ambtelijk secretaris OR Pagina 16 van 75

17 4 Capaciteit en personele bezetting 4.1 Capaciteit per vestiging per 31 december 2013 Capaciteit Grootschalig Kleinschalig Vestiging en plaats Licht Zwaar SZ zwaar Som e/o Som PG Incl. KDO Incl. GRZ PG PG Molentocht Novawhere, Incl. Transitorium Jaap van Praaghuis De Viervorst Zuidland Woonstate Triton De Keern, incl. Jonkerhof, Landsmeer Nicolaashof, incl. Gouwzee Volendam De Meermin, Edam De Mieuwijdt, Graft-de Rijp, incl. De Horn, Schermerhorn Middelwijk incl. Middelhof, Middenbeemster Torenerf, Wormer Westerhout De Vleugels, Alkmaar De Amberhof, Heiloo De Seevanck en De Notaris, Oosthuizen Saenden, Zaandam Agnes, Egmond Prins Hendrik, Egmond Totaal Pagina 17 van 75

18 4.2 Personele bezetting en intensiveringsmiddelen 31 december 2013 Aantal medewerkers FTE contract 0 - Geen funtie bekend en overigen 8 4, Personeel Algemeen , Personeel Horeca , Personeel Hotelfuncties , Personeel Cliëntgebonden , Leerlingen Verpleging & Verzorging , Personeel Techniek 29 24,03 Totaal ,13 De personele bezetting is in omvang en kwaliteit versterkt. De personele bezetting was aan het eind van het jaar 44 FTE hoger dan eind Hiervoor is binnen de intramurale zorg gebruik gemaakt van de intensiveringsmiddelen. Deze middelen die per 1 januari 2012 voor een kwaliteitsimpuls beschikbaar zijn, worden goed en volledig besteed. Hierover wordt gerapporteerd aan de Centrale Cliëntenraad en aan de Zorgkantoren. De extra middelen worden onder andere besteed aan: Opleiden van extra leerlingen, zowel zonder als met reeds eerder verworven kwalificaties Werven van extra gekwalificeerd personeel (niveau 3IG en hoger), om het gemiddelde kwalificatieniveau te verhogen en de formatie op afdelingen uit te breiden Deskundigheidsbevordering op kwaliteitsthema s, die zijn ontleend aan de norm verantwoorde zorg en aan de resultaten van de CQ-index, de medewerkerraadpleging, interne- en externe audits, waaronder materieel toezicht, klachten- en incidentregistraties. Onderwerpen waren onder andere: Medicatieveiligheid Slikproblemen Wondbehandeling Hygiëne Zorg voor cliënten met PG-problematiek Gastvrijheid Omgaan met agressie Geriatrische Revalidatie Palliatieve Zorg Veilige Transfers Mondzorg Zorg bij Incontinentie Bewegen in langdurige zorg Zorg voor Beademingspatiënten Cliëntdossier en de vier domeinen Als gevolg van de activiteiten is er een ruimere beschikbaarheid van medewerkers op de werkvloer en is de bekwaamheid verhoogd Verzuim Het Verzuim is in De Zorgcirkel vanaf 2010 voortdurend gedaald. In 2010 scoorde de organisatie nog duidelijk slechter dan het gemiddelde van de zorgbranche. Het verzuimvolume en de meldfrequentie waren beide hoger dan gemiddeld. Pagina 18 van 75

19 Door veranderingen in de verzuimaanpak behoort De Zorgcirkel in 2012 en 2013 volgens Vernet tot de besten in de branche. In de onderstaande grafiek wordt inzichtelijk gemaakt hoe het verzuim in De Zorgcirkel zich verhoudt tot dat in de zorgbranche. Het lagere verzuim levert direct meer handen aan het bed op. De reductie van het voortschrijdend verzuimgemiddelde van 7,1% in 2010 naar 4,8 eind 2013 betekent dat De Zorgcirkel ongeveer 1 miljoen minder verzuimkosten heeft dan landelijk gemiddeld en meer dan 2 miljoen minder dan bij het verzuimniveau van Deze bedragen zijn goed voor ruim 25 respectievelijk 50 fulltimers. Uit onderstaande tabel blijkt dat het verzuim op een aantal vestigingen nog relatief hoog was. Per vestiging wordt geanalyseerd, wat oorzaken voor het hoge verzuim zijn en wordt op basis daarvan een aanpak op maat vastgesteld en uitgevoerd. Pagina 19 van 75

20 Vestiging / Dienst Verzuimpercentage Amberhof 5,21 De Keern 3,16 De Meermin 6,96 De Seevanck 9,83 De Viervorst 4,93 De Vleugels 7,05 Eckmunde 4,82 Jaap van Praag 8,07 Middelwijck 9,34 Mieuwijdt 6,99 Molentocht 5,74 Novawhere 3,67 Saenden 7,80 St. Nicolaashof 5,78 Thuiszorg 4,39 Torenerf 3,25 Triton 0,56 Westerhout 3,50 Zuidland 8,33 Behandelcentrum 3,05 Collectief 4,74 Gemiddeld 4, Meldingen Incidenten Medewerkers In 2013 is gestart met het digitaal melden van incidenten medewerkers. Aanvankelijk moest de nieuwe werkwijze wennen, maar inmiddels is het aantal meldingen weer duidelijk op niveau gekomen. Aard incident 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Totaal Agressie Prik en spat-incidenten Sexuele intimidatie en ongewenst gedrag Vallen Branden/schroeien Overig Totaal In totaal werden 238 incidenten gemeld, waarvan het merendeel betrekking heeft op agressie, meestal van de kant van cliënten met een PG-problematiek. Vergeleken met het vorige jaar is er een stijging van het aantal meldingen van 203 naar 238, het aantal incidenten agressie is gestegen van 150 in 2012 naar 165 dit verslagjaar. Via scholing en training wordt steeds meer aandacht besteed aan voorkomen van en adequaat omgaan met agressie. Mogelijk heeft deze aandacht ook bijgedragen aan de hogere meldingsbereidheid. De aanpak van agressie zal in 2014 verder worden geïntensiveerd, omdat de impact van dit soort incidenten op medewerkers groot is. Bij incidenten die leiden tot ziekenhuisbezoek of-opname wordt een onderzoek door de incidentencommissie uitgevoerd en melding gedaan aan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In 2013 zijn dergelijke meldingen niet gedaan. Pagina 20 van 75

Bestuursverslag 2014

Bestuursverslag 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 Algemene Informatie... 5 2.1 Missie en Doelstellingen... 5 2.2 Kernactiviteiten... 5 2.2.1 Het Zorgcirkelconcept... 5 2.2.2 Doelgroepen en Producten... 6

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij Versie 2013-08 TREASURYSTATUUT Stichting Woontij 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn belangrijk.

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-15 Resultaten rekening per 31-12-15 Korte toelichting op de balans Amsterdam, mei 2016 R.v.d. Wouw

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen... pag 4 Adviezen... pag

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave... pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen pag 3 Jaarvergadering. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad.. pag 3 Scholing Cliëntenraad. pag 4 Onderwerpen..

Nadere informatie

VASTGOEDFINANCIERING IN DE ZORG

VASTGOEDFINANCIERING IN DE ZORG VASTGOEDFINANCIERING IN DE ZORG PIM DIEPSTRATEN Doorn, 1 december 2015 AGENDA 1 Financieringsstrategie zorginstelling 2 Huidige financiers en het WFZ 3 Perspectief investeerder op de zorgmarkt 4 Alternatieve

Nadere informatie

Directieverslag 2015 Stichting Zorgfederatie Oldenzaal

Directieverslag 2015 Stichting Zorgfederatie Oldenzaal Directieverslag 2015 Stichting Oldenzaal drs. W.G. Heeringa Mei 2016 1. Algemene informatie Oldenzaal biedt een integraal aanbod van wonen, zorg, behandeling, welzijn en plusdiensten voor ouderen, chronisch

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG. Beweging 3.0 jaarverslag DCRT

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG. Beweging 3.0 jaarverslag DCRT JAARVERSLAG 2013 DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG Beweging 3.0 jaarverslag DCRT INHOUDSOPGAVE BLZ. 1.VOORWOORD 3 2. FUNCTIONEREN VAN DE CLIËNTENRAAD 4 2.1. Cliëntenraad 2.1.1. Samenstelling cliëntenraad 4

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean Jaarrekening 2012 Stichting Stay Clean INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 1.1 Groepsverhoudingen 2 1.2 Doelstelling 2 1.3 Activiteiten 2 1.4 Resultaat 2 2 Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp Jaarverslag 2012 Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp JAARVERSLAG 2012 VAN DE CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG EN DE FRIESE WOUDEN HUISHOUDELIJKE HULP Cliëntenraad

Nadere informatie

Interim-management en advies Financiële specialisten voor de overheid en not for profit

Interim-management en advies Financiële specialisten voor de overheid en not for profit BENCHMARK OP MAAT Inhoud pagina 1 Inleiding 2 2 Observaties en indeling naar omzet 3 3 De parameters 4 4 Resultaten 5 5 Conclusie 12 Bijlage 1 1 Inleiding Ons product Benchmark Op Maat is speciaal ontwikkeld

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2012 1 JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Balans per 31 december 2012 4 Resultatenrekening 2012

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014 Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2013 1 30-6-2014 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarverslag 4 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten. De veldpartijen: ActiZ, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, en NVZ

Gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten. De veldpartijen: ActiZ, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, en NVZ Gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten Uitkomst van overleg De veldpartijen: ActiZ, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, en NVZ overwegende dat zij gehoor hebben gegeven aan het verzoek

Nadere informatie

De uitdagingen rondom zorgvastgoed. Bestuursvergadering 14 juni 2012 (inclusief aanvullingen)

De uitdagingen rondom zorgvastgoed. Bestuursvergadering 14 juni 2012 (inclusief aanvullingen) De uitdagingen rondom zorgvastgoed Bestuursvergadering 14 juni 2012 (inclusief aanvullingen) De elementen van de uitdaging Bekostiging: Normatieve huisverstingscomponent Scheiden wonen en zorg Strategie:

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Financieren in de zorgmarkt

Financieren in de zorgmarkt Presentatie Arie van Oord Business Manager Wonen, Zorg & Onderwijs Platform Economie & Ruimte op 8 juli 2015 BouwCampus: Van der Burghweg 1 te Delft Agenda Kredietportefeuille BNG Bank Bancaire kredietverstrekking

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG-

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- -PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2013 -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- Door de invoer van wonen en zorg transformeert de markt in hoog tempo van aanbodgericht naar vraaggestuurd.

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein

Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein Dit gewijzigd reglement is op 10 december 2012 vastgesteld op grond van artikel 9 van het reglement van de raad

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Raad van Toezicht Vastgesteld op 12 december 2014: visie op toezicht & toezichtkader Vastgesteld op 25 juni 2015: toetsingskader en protocol

Nadere informatie

Stichting Leonardus Hospice Drilscholtenstraat NP Hengelo (O)

Stichting Leonardus Hospice Drilscholtenstraat NP Hengelo (O) Drilscholtenstraat 32 7556 NP Hengelo (O) JAARREKENING 2015 Inhoudsopgave: 1. Verslag Raad van Bestuur... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Bestuur, Directie en vaststelling jaarrekening... 3 1.3 Financieel

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering BEGROTING 2014 Paragraaf Financiering Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Inleiding In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER Auditcommissie reglement def Pag. 1 Missie / doelstellingen De auditcommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht. De auditcommissie

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wendhorst 24 februari 2016 Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wendhorst 24 februari 2016 Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave. pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen... pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen pag 4 Vorming Centrale

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Vesteda Finance BV Jaarrekening 2013

Vesteda Finance BV Jaarrekening 2013 Vesteda Finance BV Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van resultaatbepaling 4 3. Balans per 31

Nadere informatie

UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen

UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen inzake financieel jaarverslag 2016 samengesteld door: Radboudumc Concernstaf Financiën Subafdeling

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Versie: 1 juli 2014 Inleiding Het jaarverslag van de Cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt hierbij voor de eerste keer als publicatie aan

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht bij Zorggroep Ter Weel

Profielschets lid Raad van Toezicht bij Zorggroep Ter Weel Profielschets lid Raad van Toezicht bij Zorggroep Ter Weel TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 5 OKTOBER 2016 Algemeen Zorggroep Ter Weel is een zorgorganisatie in Zeeland, met tien woonzorgcentra

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

WZH beleid dialoog met belanghebbenden

WZH beleid dialoog met belanghebbenden WZH beleid dialoog met belanghebbenden Status document Versie 1.0 Ingangsdatum 01 juli 2015 Evaluatiedatum 30 juni 2017 Auteur Verantwoordelijk Bestuurssecretaris Bestuurder Locatie exemplaren Website:

Nadere informatie

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn. Het college van de gemeente Zuidhorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gehoord de OR; B E S L U I T : vast te stellen het: Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

Het jaar 2016 beschreven

Het jaar 2016 beschreven Het jaar 2016 beschreven Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om u op een andere wijze inzage te geven in de jaarcijfers over 2016 en de gebeurtenissen in dat jaar. Allereerst willen wij u meenemen in de

Nadere informatie

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Naam en adres: Centrale Cliëntenraad van Stichting Rivas Zorggroep,

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van. UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van. UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 Samengesteld door: Radboudumc Financiën Blad-1 INHOUDSOPGAVE Blad

Nadere informatie

JAARVERSLAG CENTRALE CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG CENTRALE CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2013 CENTRALE CLIËNTENRAAD de heren A.P. Traa en C. Boshuizen Beweging 3.0 - jaarverslag CCR INHOUDSOPGAVE BLZ. 1.VOORWOORD 3 2. WERKGROEPEN 4 2.1 Werkgroep Voeding 4 2.2 Werkgroep Publiciteit

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Februari 2014 Cliëntenraad In maart 1999 is in revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Woningstichting Samenwerking Vlaardingen. Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen 2016

Woningstichting Samenwerking Vlaardingen. Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen 2016 Woningstichting Samenwerking Vlaardingen Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen 2016 Artikel 1: Definities Artikel 2: Vaststelling reglement Artikel 3: Taak van de Auditcommissie Artikel 4: Samenstelling,

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice Dignitas

Stichting Vrienden van Hospice Dignitas Rapportage t.b.v. Stichting Vrienden van Hospice Dignitas Wilhelminalaan 4 1623 MA HOORN over het boekjaar 2013 INHOUDSOPGAVE Rapport Bladzijde Algemeen 3 Samenstellingsverklaring 4 Resultaten 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Treasurystatuut. Stichting Proloog

Treasurystatuut. Stichting Proloog Treasurystatuut Stichting Proloog Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Proloog d.d. 29 september 2009 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasurystatuut 2. DOELSTELLING

Nadere informatie