J A A R R E K E N I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "J A A R R E K E N I N G 2 0 1 4"

Transcriptie

1 JAARREKENING 2014

2

3 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 Jaarrekening Groepsbalans per 31 december Groepswinst- en -verliesrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht 11 Grondslagen voor de jaarrekening 12 Toelichting op de groepsbalans 17 Toelichting op de groepswinst- en -verliesrekening 23 Vennootschappelijke balans per 31 december Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening 28 Overige gegevens 33 Statutaire bepaling inzake de winstbestemming 34 Voorstel winstbestemming Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 35 Begrippenlijst 36 Overzicht Giesbers-bedrijven 37 GiesbersGroep Jaarrekening

4 MONTESSORI COLLEGE NIJMEGEN GiesbersWijchen 2 GiesbersGroep Jaarrekening 2014

5 VERSLAG VAN DE DIRECTIE GiesbersGroep Jaarrekening

6 VERSLAG VAN DE DIRECTIE SOLIDE BASIS VOOR TOEKOMST Voor Giesbers Groep was 2014 een overgangsjaar. Het eerste deel van het jaar stond in het teken van het afronden van de eind 2013 ingezette reorganisatie en implementatie van de aangescherpte strategie van nog meer focus op de eindgebruiker en een duurzame, integrale aanpak van projecten. Deze transitie is geslaagd en de synergie tussen de bedrijven is verder versterkt. De organisatie en het kostenpatroon zijn aangepast aan het lagere omzetniveau dat was voorzien ten gevolge van de krimpende markt. Ons bedrijf is daarmee ingericht op de nieuwe werkelijkheid in de bouwsector. Er is een solide basis voor de komende jaren gelegd. Waar het eerste halfjaar nog sprake was van een relatief lage productie, is in de tweede helft de stijgende lijn ingezet voor wat betreft omzet en winstgevendheid van projecten. Onze bedrijven en 130 medewerkers hebben zich hierbij uiterst wendbaar en ondernemend getoond. We zijn optimistisch gestemd over deze voortgang. RESULTATEN 2014 In lijn met onze verwachting is de netto omzet in het afgelopen jaar afgenomen tot een niveau van 88 miljoen (2013: 113 miljoen). Echter, mede ten gevolge van de aanpassingen in het bedrijf is de winstmarge ten opzichte van de omzet gestegen naar 1,7% (2013: 0,5%). De winst voor belastingen steeg van 0,5 miljoen naar 1,5 miljoen, evenals de solvabiliteit van de groep: van 44% in 2013 naar 45% eind Daarbij is ook de liquiditeitsruimte adequaat en passen de financiële prestaties van de onderneming ruimschoots binnen de convenanten van de financieringsovereenkomsten. In 2014 zijn 178 woningen verkocht (2013: 175) en er is geen onverkochte woningvoorraad. De werkvoorraad, waarvan de omzet zich over meerdere jaren uitstrekt, nam toe van 238 miljoen in 2013 naar 244 miljoen per ultimo ONTWIKKELINGEN 2014 We hebben ons het afgelopen jaar verder ontwikkeld in onze rol van bouwinitiator en aanbieder van totaal oplossingen voor huisvestingsvraagstukken. Daarbij passen we innovatieve concepten toe in samenwerking met onze opdrachtgevers en aanbieders uit andere disciplines. We streven hierbij naar het gebruik van duurzame energie en reductie van belasting van natuur en milieu. We brengen betrokken partijen tot elkaar en coördineren zo nodig de planontwikkeling, financiering, verkoop, realisatie en het onderhoud. Voorbeelden hiervan zijn de woonprojecten Klein Twiske (115 woningen te Oostzaan) en Saksen Weimar (430 woningen te Arnhem-Noord). De activiteiten van onze bouwbedrijven sluiten naadloos aan op de door ons geïnitieerde gebiedstransformaties en de ontwikkeling en verkoop van woningen. Met het innovatieve Giesbers Huislabel concept worden in de basis gestandaardiseerde huizen gerealiseerd tegen lage bouwkosten en in een korte periode. Waarbij elke woning toch een uniek product is op maat van de door de klant geuite woonwensen. We hebben onze kennis en vaardigheden rondom Design & Construct opdrachten in de utiliteitsbouw en de daarbij behorende nieuwe contractvormen verder uitgebouwd. Voorbeelden hiervan zijn de grootschalige turn key onderwijshuisvestingsprojecten ten behoeve van het ID College te Leiden en de Life Science Incubator van de Universiteit van Utrecht. We realiseren deze gebouwen met nieuwe bouwconcepten en technieken op het vlak van logistiek- en procesmanagement, zoals BIM en Lean. Ook onze activiteiten op het gebied van transformatie en verduurzaming van gebouwen zijn verder uitgebreid. Zo wordt het voormalige kantoorgebouw van Rijkswaterstaat te Arnhem door ons getransformeerd tot studentenhuisvesting en het voormalige TenneT-kantoor in het gebied Arnhems Buiten verduurzaamd en omgebouwd tot het nieuwe hoofdkantoor van DNV-Kema. Daarnaast voerden wij diverse grootschalige woningrenovatieprojecten in Nijmegen en Rotterdam uit. 4 GiesbersGroep Jaarrekening 2014

7 VERSLAG VAN DE DIRECTIE In 2014 zijn ook flinke stappen voorwaarts gezet in het tot realisatie brengen en ten gelde maken van projecten, onder meer door totstandkoming van beoogde bestemmingsplanwijzigingen, herontwikkelingen en aanpassingen van locaties naar goed geprijsde en duurzame projecten, die in de gewijzigde marktvraag voorzien. Voorbeelden hiervan zijn het appartementenproject de Verborgen Kamer, de ontwikkelingen op het Businesspark IJsseloord2 en Park15 Logistics. Het risicomanagement blijft erop gericht om met verantwoorde en beperkte risico s onze projecten te laten renderen. Dit wordt ondersteund door middel van een goed functionerend managementinformatiesysteem en voortgaande opleiding van onze mensen. Voor iedere processtap en investering worden risico s in beeld gebracht en gewogen, met evaluatie tussentijds en achteraf. Onze professionals worden begeleid in hun kennis- en talentontwikkeling op het gebied van bouwprocestechnologie, commerciële vaardigheden, klantgericht werken en risicomanagement. We gaan op deze wijze verder met de uitbouw van een energiek en vakkundig team en streven, ook op directieniveau, naar een meer evenwichtige verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers. we voort, waarbij uitsluitend renderende projecten worden aangenomen en geïnitieerd. We zijn ervan overtuigd dat er nu en op lange termijn een goede markt is voor een onderneming met onze bedrijfsfilosofie. TENSLOTTE We zijn tevreden over de ontwikkelingen in Een uiting van waardering en dank voor onze medewerkers is daarbij op zijn plaats. De wijze waarop zij onze bedrijven het afgelopen jaar met inventiviteit en ondernemingsgeest van nieuwe impulsen hebben voorzien, dwingt respect af. We kijken dan ook met vertrouwen en enthousiasme naar de uitdagende jaren die voor ons liggen, waarin we ons wederom proactief en initiërend zullen opstellen. De directie, R.T.T. aan de Stegge DOELSTELLINGEN EN VOORUITZICHTEN Nu het fundament onder ons bedrijf de afgelopen tijd verstevigd en solide is, gaan wij de komende jaren werken aan verdere uitbouw en verbetering van onze activiteiten. Mede op basis van de algemeen heersende visie over een verbeterend vooruitzicht voor de bouwsector en de stijgende kwaliteit van onze opdrachten, verwachten we voor 2015 een licht groeiend resultaat en omzetniveau. Wij blijven ons focussen op de marktsegmenten van grondgebonden woningbouw, onderwijshuisvesting, renovatie en transformatie van gebouwen en grootschalige logistiek. Onze gediversificeerde werkvoorraad voorziet daar voor een groot deel reeds in. We werken ondertussen verder aan kostprijsverlaging en blijven aandachtig bezig met duurzaamheid en energiebeheersing. Het stringente risicobeleid zetten GiesbersGroep Jaarrekening

8 MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE KRIMPEN AAN DE LEK GiesbersRotterdam 6 GiesbersGroep Jaarrekening 2014

9 JAARREKENING 2014 GiesbersGroep Jaarrekening

10 GROEPSBALANS PER 31 DECEMBER 2014 (bedragen in duizenden euro s tenzij anders vermeld) (na winstbestemming) ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Financiële vaste activa Deelnemingen (2) Leningen (3) Vlottende activa Voorraden Projecten Overige voorraden Vorderingen Debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen en overlopende activa (4) Liquide middelen (5) Totaal activa GiesbersGroep Jaarrekening 2014

11 GROEPSBALANS PER 31 DECEMBER 2014 (bedragen in duizenden euro s tenzij anders vermeld) (na winstbestemming) PASSIVA Groepsvermogen Eigen vermogen (6) Aandeel minderheidsparticipanten Voorzieningen (7) Latente belastingverplichtingen Garantieverplichtingen Langlopende schulden Langlopende schulden kredietinstellingen (8) Kortlopende schulden Kredietinstellingen (9) Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Onderhanden projecten (10) Overige schulden en overlopende passiva (11) Totaal passiva GiesbersGroep Jaarrekening

12 GROEPSWINST- EN -VERLIESREKENING OVER 2014 (bedragen in duizenden euro s tenzij anders vermeld) Bruto omzet Interne omzet (3.214) (11.130) Netto omzet Wijzigingen onderhanden projecten (1.776) Bedrijfsopbrengsten Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten (69.649) (99.152) Bruto omzetresultaat Salarissen en sociale lasten (9.799) (12.947) Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen materiële vaste activa (547) (1.774) Overige bedrijfskosten (4.737) (5.903) Groepsresultaat Financiële baten en lasten (196) (173) Resultaat deelnemingen 203 (113) Groepsresultaat voor belastingen Belastingen (367) (104) Groepsresultaat na belastingen Toerekenbaar aan: Aandeelhouder Giesbers Groep B.V Aandeel minderheidsparticipanten GiesbersGroep Jaarrekening 2014

13 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT (bedragen in duizenden euro s tenzij anders vermeld) Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat (na belastingen) Afschrijving materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen materiële vaste activa Mutatie voorzieningen (45) (314) Mutatie in het werkkapitaal: Mutatie in projecten (voorraden) (1.081) (6.067) Mutatie in overige voorraden 287 (63) Mutatie vorderingen (2.284) Mutatie kortlopende schulden (7.601) (1.465) (6.563) Mutatie aandeel derden (48) (1.321) Kasstroom uit operationele activiteiten (128) (6.279) Kasstroom uit investeringsactiviteiten Des-/investeringen in deelnemingen Des-/investeringen in leningen u/g Des-/investeringen in materiële vaste activa (158) (271) Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossingen / opnames leningen o/g (1.175) Dividend - - Kasstroom uit financieringsactiviteiten (1.175) Verloop liquiditeitspositie Stand 1 januari (7.356) (7.627) Kasstroom uit operationele activiteiten (128) (6.279) Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten (1.175) Liquiditeitsstand per 31 december (6.876) (7.356) In de volgende posten verantwoord Liquide middelen Kredietinstellingen (6.973) (7.938) (6.876) (7.356) GiesbersGroep Jaarrekening

14 GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING ALGEMEEN De vennootschap heeft zowel de enkelvoudige jaarrekening als de geconsolideerde jaarrekening opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek. GRONDSLAGEN VOOR CONSOLIDATIE Geconsolideerd zijn Giesbers Groep B.V. en haar groepsmaatschappijen (hierna te noemen de groep). Als groepsmaatschappijen worden aangemerkt die maatschappijen waarin Giesbers Groep B.V. direct of indirect meer dan de helft van het kapitaal bezit of anderszins een doorslaggevende invloed op het beleid heeft. Voor deze vennootschappen is integrale consolidatie toegepast. Het aandeel van derden in het eigen vermogen en in het resultaat is afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking gebracht. Voor in het boekjaar verkregen deelnemingen geldt dat de activa en passiva worden gewaardeerd op de reële waarden op het moment van verkrijging conform de waarderingsgrondslagen van de groep. Het resultaat van deze deelnemingen wordt vanaf het moment waarop beslissende zeggenschap op de deelneming is verkregen opgenomen in het groepsresultaat. De groepsmaatschappijen worden niet meer in de consolidatie opgenomen vanaf de datum waarop geen sprake meer is van beslissende zeggenschap. In de geconsolideerde jaarrekening zijn per 31 december 2014 opgenomen de deelnemingen: Bouw Giesbers-Wijchen Bouw B.V. te Wijchen (100%); -- Giesbers-Wijchen Ontwikkeling B.V. te Wijchen (100%); -- Giesbers Materieel B.V. te Wijchen (100%); Giesbers-Rotterdam Holding B.V. te Rotterdam (75%); -- Giesbers-Rotterdam Bouw B.V. te Rotterdam (100%); Giesbers-Rotterdam Ontwikkeling B.V. te Rotterdam (100%); -- Giesbers Speciale Projecten B.V. te Rotterdam (100%); Giesbers-Weeren Bouw & Onderhoud B.V. te Wijchen (100%); Giesbers Kleinbouw B.V. te Arnhem (100%); Zwaluwstaart Vastgoed VII B.V. te Arnhem (100%). Ontwikkeling Giesbers Gebiedsontwikkeling B.V. te Arnhem (100%); -- Zwaluwstaart Vastgoed V B.V. te Arnhem (100%) Zwaluwstaart Vastgoed VI B.V. te Arnhem (100%) Kanog B.V. te Arnhem (100%) Park15 B.V. te Arnhem (100%) Kalliste Woningbouwontwikkeling B.V. te Naarden (100%). -- Klein Twiske B.V. te Naarden (100%) Het deelnemingspercentage van de vennootschappen die inspringend zijn vermeld betreft het percentage van deelneming van de daarboven vermelde vennootschap. De activiteiten van Giesbers-Arnhem Bouw B.V. zijn in 2014 geïntegreerd in Giesbers-Wijchen Bouw B.V. De vennootschap is opgehouden te bestaan. SALDEREN Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend indien en voor zover: een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; en het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING Schattingen en oordeelsvorming De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 12 GiesbersGroep Jaarrekening 2014

15 GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van de directie het meest kritisch voor het weergeven van de financiële positie en vereisen schattingen en veronderstellingen: Waardering van voorraden gronden Waardering van de onderhanden werken Overnames Een overname wordt volgens de purchase price accounting methode in de jaarrekening verwerkt. Dit betekent dat op overnamedatum de overgenomen activa en verplichtingen gewaardeerd worden tegen reële waarden. Het verschil tussen de verkrijgingsprijs en het aandeel van de vennootschap in de reële waarden van de overgenomen identificeerbare activa en verplichtingen op het moment van de transactie van een deelneming, wordt als goodwill verwerkt. Het meerdere van het belang in de reële waarden van de identificeerbare activa en verplichtingen op de overnamedatum boven de verkrijgingsprijs van een deelneming wordt verwerkt als negatieve goodwill. Materiële vaste activa De bedrijfsgebouwen en -terreinen voor eigen gebruik en de materiële vaste activa die samenhangen met de verhuuractiviteiten van materieel worden gewaardeerd tegen actuele waarde zijnde de vervangingswaarde of tegen bedrijfswaarde indien deze duurzaam lager is. De vervangingswaarde wordt bepaald op grond van taxaties van externe deskundigen, welke eens per drie jaar plaatsvindt. In de tussen twee taxaties liggende jaren wordt gebruik gemaakt van een markttoets. Veranderingen in de waarde welke het gevolg zijn van de hiervoor weergegeven grondslag worden ten gunste respectievelijk ten laste van het eigen vermogen gebracht. De overige materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen of lagere realiseerbare waarde. Afschrijvingen op materiële vaste activa worden berekend volgens een vast percentage van de vervangingswaarde of verkrijgings prijs op basis van de geschatte economische levensduur. Er wordt rekening gehouden met een beperkte residuwaarde. Financiële vaste activa Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd op (het aandeel in) de netto vermogenswaarde volgens de bij de groep gebruikelijke grondslagen. Indien en voor zover geheel of ten dele voor de schulden van de deelneming wordt ingestaan respectievelijk een feitelijke verplichting bestaat de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt een voorziening opgenomen. In andere gevallen wordt de deelneming op nihil gewaardeerd. De overige deelnemingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere vermogenswaarde. De onder dit hoofd opgenomen leningen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs onder aftrek van een voorziening wegens vermoedelijke (gedeeltelijke) oninbaarheid. VOORRADEN Projecten Projecten betreffen vastgoedontwikkelingen. Projecten worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere opbrengstwaarde. Onder projecten worden directe kosten en rente geactiveerd als onderdeel van de kosten voor vastgoedontwikkelingen. Overige voorraden Dit betreft met name voorbereidingskosten voor bouwprojecten en vastgoedontwikkelingen. Overige voorraden worden gewaardeerd op integrale kostprijs. Onderhanden projecten Onderhanden projecten betreffen opdrachten van derden. Hieronder zijn eveneens opgenomen de opdrachten welke in een bouwcombinatie / vennootschap onder firma tot stand komen. Onderhanden projecten worden gewaardeerd tegen de directe kosten, toegerekende indirecte kosten, rentelasten en rentebaten en het deel van de projectwinst dat naar rato van de verrichte prestatie per balansdatum kan worden verantwoord. Verliezen worden volledig in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Gedeclareerde termijnen worden in mindering gebracht op de waardering van onderhanden projecten. Onderhanden projecten worden in de balans gepresenteerd als per saldo vordering op dan wel als per saldo schuld aan de opdrachtgevers. Het saldo bestaat uit de gemaakte kosten (inclusief het verantwoorde resultaat) van alle onderhanden projecten en het bedrag van de gefactureerde termijnen van alle onderhanden projecten. GiesbersGroep Jaarrekening

16 GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs onder aftrek van een voorziening wegens vermoedelijke (gedeeltelijke) oninbaarheid. Voorzieningen Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, met uitzondering van de voorzieningen die tegen contante waarde worden gewaardeerd als het effect van de tijdswaarde materieel is. Garantieverplichtingen De garantieverplichtingen hebben betrekking op risico s ter zake van garantieverplichtingen uit hoofde van opgeleverde werken. Overige activa en passiva Alle overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Geamortiseerde kostprijs De geamortiseerde kostprijs wordt bepaald door middel van de effectieve-rentemethode verminderd met eventuele afboekingen (direct, dan wel door het vormen van een voorziening) wegens bijzondere waardeverminderingen of oninbaarheid. In de berekening wordt rekening gehouden met agio of disagio op het moment van verkrijging en transactiekosten. Financiële instrumenten De vennootschap houdt geen financiële instrumenten voor handelsdoeleinden en geeft deze ook niet uit. De in de balans opgenomen financiële instrumenten worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De geamortiseerde kostprijs komt overeen met de nominale waarde. De vennootschap heeft derivaten in gebruik voor het afdekken van renterisico s. Voor deze derivaten wordt kostprijshedge-accounting toegepast. Ingeval van renterisico s wordt de variabele rente uitgeruild voor een vaste rente. De hiermee samenhangende renteafrekeningen worden verantwoord in de winst- en verliesrekening wanneer deze zich voordoen. Pensioenen De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de winst- en verliesrekening verantwoord. De te betalen premie dan wel de vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als overlopend passief respectievelijk overlopend actief verantwoord. Voor verplichtingen naast de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt een voorziening opgenomen, indien per balansdatum sprake is van een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting aan de pensioenuitvoerder en/of werknemer, het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk is en er een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de omvang van de verplichting. Belastingen De tot de groep behorende vennootschappen (met uitzondering van Giesbers-Rotterdam Holding B.V. en haar dochtervennootschappen en Kanog B.V. en haar dochtervennootschap) maken deel uit van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Het hoofd van de fiscale eenheid betreft een buiten de groep staande vennootschap. Deze neemt de gehele belastingpositie van de fiscale eenheid in haar balans op. De waardering van latente belastingverplichtingen en -vorderingen wordt gebaseerd op de fiscale gevolgen van de, per balansdatum, voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling van activa, voorzieningen, schulden of overlopende passiva. De latente belastingverplichtingen en -vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De (niet-)latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien is voldaan aan de algemene voorwaarden voor saldering. GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING Netto omzet De netto omzet omvat de opbrengsten van in het verslagjaar aan derden gefactureerde termijnen en geleverde goederen en diensten. De omzet is exclusief omzetbelasting en wordt geheel in Nederland gerealiseerd. Bruto omzetresultaat Het bruto omzetresultaat omvat de winsten op onderhanden projecten in opdracht van derden welke als volgt worden verantwoord: ter zake van bouwactiviteiten naar rato van de voortgang van de werken en ter zake van projectontwikkelingsactiviteiten naar rato van de voortgang van de verkopen. 14 GiesbersGroep Jaarrekening 2014

17 GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING Bedrijfskosten De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Financiële baten en lasten Als rentebaten respectievelijk rentelasten worden de op het verslagjaar betrekking hebbende rente van respectievelijk aan derden opgenomen. Resultaat van deelnemingen Resultaten van niet-geconsolideerde deelnemingen worden verantwoord overeenkomstig de nettovermogenswaardemethode. Belastingen De belastingdruk wordt berekend over de in het boekjaar berekende resultaten. KASSTROOMOVERZICHT Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit de liquide middelen onder aftrek van bankkredieten. NOTATIE BEDRAGEN Alle bedragen opgenomen in deze toelichting zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. GiesbersGroep Jaarrekening

18 ORANJEKWARTIER BEUNINGEN GiesbersWijchen 16 GiesbersGroep Jaarrekening 2014

19 TOELICHTING OP DE GROEPSBALANS (bedragen in duizenden euro s tenzij anders vermeld) 1. MATERIËLE VASTE ACTIVA Bedrijfsgebouwen en -terreinen Materieel Andere vaste bedrijfsmiddelen Het verloop van deze posten is als volgt: Bedrijfsgebouwen / -terreinen Materieel Andere vaste bedrijfsmiddelen Totaal Verloop boekwaarde: Stand 1 januari Investeringen/desinvesteringen Bijzondere waardeverminderingen 2014 (195) (195) Afschrijvingen 2014 (115) (114) (123) (352) Stand 31 december Afschrijvingspercentages 2% - 3% 8% - 10% 10% - 33% Samenstelling boekwaarde: Actuele waarde resp. verkrijgingsprijs Bijzondere waardeverminderingen (1.465) - (50) (1.515) Cumulatieve afschrijvingen (345) (3.126) (1.857) (5.328) Stand 31 december GiesbersGroep Jaarrekening

20 TOELICHTING OP DE GROEPSBALANS (bedragen in duizenden euro s tenzij anders vermeld) 2. DEELNEMINGEN Stand 1 januari Aandeel in resultaat 203 Ontvangen dividenden (1.105) Overige mutaties (inclusief mutaties rekening courant) (315) Stand 31 december Onder deelnemingen zijn opgenomen de niet geconsolideerde deelnemingen in samenwerkingsverbanden met derden. De van belang zijnde deelnemingen betreffen: MCE Ontwikkeling C.V., Arnhem (30%); Groene Treden Ontwikkeling C.V., Arnhem (50%); IJsseloord 2 Holding B.V., Arnhem (50%); IJ2 Projecten B.V., Arnhem (50%); E.T.V. Exploitatie- en Ontwikkelingsmaatschappij C.V., Apeldoorn (20%); B.V. Ontwikkelingsmaatschappij Amusementspark TT Assen B.V., Arnhem (33 1/3%). 3. LENINGEN De leningen (u/g) bedragen (2013: 3.138), waarvan is achtergesteld op alle crediteuren. In 2014 zijn geen nieuwe leningen verstrekt. De leningen hebben naar verwachting een looptijd van minder dan 5 jaar. 4. OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA Hieronder begrepen vorderingen op deelnemingen ter grootte van (2013: nihil). 5. LIQUIDE MIDDELEN Er bestaan geen beperkingen inzake de beschikbaarheid van geldmiddelen. De geldmiddelen staan ter vrije beschikking. 18 GiesbersGroep Jaarrekening 2014

21 TOELICHTING OP DE GROEPSBALANS (bedragen in duizenden euro s tenzij anders vermeld) 6. EIGEN VERMOGEN Stand 1 januari Resultaat * Dividend - Stand 31 december * Het totaalresultaat over 2014 komt overeen met het hiervoor weergegeven resultaat Voor een nadere toelichting op het eigen vermogen wordt verwezen naar de toelichting op de vennootschappelijke balans. 7. VOORZIENINGEN Latente belastingverplichtingen Stand 1 januari 55 Toevoegingen 97 Onttrekkingen / Vrijval (107) * Stand 31 december 45 Garantieverplichtingen Stand 1 januari 670 Toevoegingen 391 Onttrekkingen / Vrijval (426) Stand 31 december * Overgeboekt naar hoofd fiscale eenheid. De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter. GiesbersGroep Jaarrekening

22 TOELICHTING OP DE GROEPSBALANS (bedragen in duizenden euro s tenzij anders vermeld) 8. LANGLOPENDE SCHULDEN KREDIETINSTELLINGEN De schuld betreft een drietal hypotheciare leningen: met een nominaal bedrag van pro resto en een resterende looptijd van 12 jaar. Het rentepercentage is gelijk aan het driemaands euribor met een opslag van 3,30% per jaar. De aflossingsverplichting bedraagt 25 per drie maanden. Van het nominale bedrag is 100 onder de kortlopende schulden opgenomen. met een nominaal bedrag van 931 pro resto en een resterende looptijd van 2 jaar. Het rentepercentage is gelijk aan het driemaands euribor met een opslag van 2,75% per jaar. De aflossingsverplichting bedraagt 25 per drie maanden. Van het nominale bedrag is 100 onder de kortlopende schulden opgenomen. met een nominaal bedrag van pro resto en een resterende looptijd van 2 jaar. Het rentepercentage is gelijk aan het driemaands euribor met een opslag van 2,55% per jaar. De aflossingsverplichting bedraagt 21 per drie maanden. Van het nominale bedrag is 84 onder de kortlopende schulden opgenomen. 9. KREDIETINSTELLINGEN Voor bancaire krediet- en garantiefaciliteiten zijn de volgende zekerheden gesteld: hypotheken op onroerende zaken; verpanding van een deel van de bedrijfsuitrusting, voorraden, boekvorderingen en aannemingssommen; verpanding van een deel van de vorderingen tot levering van onroerende zaken alsmede verpanding van grond ter zake van in economisch eigendom verkregen c.q. te verkrijgen bouwgronden. 10. ONDERHANDEN PROJECTEN Dit betreft (2013: 4.108) onderhanden projecten in opdracht van derden, zijnde het saldo van gemaakte kosten (inclusief verantwoord resultaat) en gefactureerde termijnen. Als onderdeel van deze post heeft (2013: 5.939) betrekking op projecten met een debetstand. Een bedrag van (2013: ) heeft betrekking op projecten met een creditstand. De cumulatieve kosten (inclusief resultaat) en cumulatief gefactureerde termijnen van de projecten opgenomen in de balans ultimo 2014, bedragen respectievelijk 130,8 miljoen (2013: 139,0 miljoen) en 135,1 miljoen (2013: 143,1 miljoen). 20 GiesbersGroep Jaarrekening 2014

23 TOELICHTING OP DE GROEPSBALANS (bedragen in duizenden euro s tenzij anders vermeld) 11. OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA Hieronder begrepen schulden aan gelieerde ondernemingen ter grootte van 39 (2013: 122). NIET IN DE BALANS OPGENOMEN REGELINGEN Garanties Uitvoeringsgaranties Overige garanties Lease Uit hoofde van leaseverplichtingen zijn voor een bedrag van 949 meerjarige financiële verplichtingen aangegaan. De looptijd van de verplichting is als volgt: Korter dan 1 jaar jaar of langer, echter korter dan 5 jaar Langer dan 5 jaar - - Totale leaseverplichtingen Huur Uit hoofde van huurverplichtingen zijn voor een bedrag van meerjarige financiële verplichtingen aangegaan. De looptijd van de verplichting is als volgt: Korter dan 1 jaar jaar of langer, echter korter dan 5 jaar Langer dan 5 jaar Totale huurverplichtingen GiesbersGroep Jaarrekening

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 JAARVERSLAG 2013 Mijndomein.nl Services BV Jaagpad 20 2802 AZ Gouda KvK: 52972712 Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN ANALYSES 2 Financiele positie

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2016 / 30-06-2016 voor publicatiedoeleinden van te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2016 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2014 / 30-06-2014 voor publicatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Tussentijdse cijfers Balans per 30 juni 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

RAPPORT Grondfonds B.V. te Druten. inzake jaarrekening 2012

RAPPORT Grondfonds B.V. te Druten. inzake jaarrekening 2012 RAPPORT Grondfonds B.V. te Druten inzake jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Fiscale positie 1 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Winst-en verliesrekening over 2012 4 3 Grondslagen voor

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam Publicatiestukken 2014 van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 7 BALANS PER

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden

Inmaxxa BV te Naarden Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2011 29 juli 2011 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2011 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 4 Balans per 30

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016 31/12/2015 31/12/2014 Balans Balans voor of na resultaatbestemming Na Activa Vaste activa Materiële vaste activa 2.130 13.323 Vaste activa 2.130 13.323 Vlottende activa Vorderingen 781.596 683.707 Liquide

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Pagina 1 INHOUD 1 Balans op 31 december 2014 (na resultaatverdeling) 2 Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014 DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Fiscale positie 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer Publicatierapport 2015 Coöperatie Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe U.A Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer 57197911 Vastgesteld door de Vergadering van de ledenraad

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel CiRoPack Holding B.V. gevestigd te Heiloo Publicatiestukken 2014 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 37119367 Inhoudsopgave Pagina Enkelvoudige publicatiestukken Enkelvoudige balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Tussentijds verslag per 30 juni 2016

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Tussentijds verslag per 30 juni 2016 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Tussentijds verslag per 30 juni 2016 Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen accountantscontrole accountantscontrole accountantscontrole accountantscontrole

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016 3 BALANS 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie