LAAGOPGELEIDEN ZIJN EN BLIJVEN KWETSBAAR OP DE ARBEIDSMARKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LAAGOPGELEIDEN ZIJN EN BLIJVEN KWETSBAAR OP DE ARBEIDSMARKT"

Transcriptie

1 Essay, Gerben Bekker LAAGOPGELEIDEN ZIJN EN BLIJVEN KWETSBAAR OP DE ARBEIDSMARKT Rotterdam heeft relatief veel kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Het zijn hoofdzakelijk laagopgeleiden, die door de toenemende verder onder druk zullen komen. Scholing en bijscholing zijn essentieel om hun kansen te vergroten. Hoe staat de Rotterdamse regionale beroepsbevolking ervoor? 1 Een belangrijke vraag nu de arbeidsmarkt zo sterk aan het veranderen is door robotisering en andere technologische ontwikkelingen. De huidige en toekomstige situatie van de Rotterdamse beroepsbevolking hebben we in kaart gebracht aan de hand van een metafoor: de badkuip. De badkuip laat de relatie zien tussen opleidingsniveau en arbeidsmarktkansen van mensen op de arbeidsmarkt. Beroepen met een arbeidsmarktkans van 70 of meer zijn kansrijk en steken buiten de badkuip. Beroepen met een arbeidsmarktkans van 50 tot 70 vormen de buffer van de badkuip en hebben de potentie om bijvoorbeeld bij een aantrekkende economie met extra (bij) scholing en een flexibele opstelling weer in een kansrijkere situatie te komen. Functiegroepen met een arbeidsmarktkans van 50 of minder zijn (blijvend) kwetsbaar en zitten diep in de badkuip. Een aantrekkende arbeidsmarkt maakt deze groepen niet aantrekkelijk voor werkgevers, omdat bijvoorbeeld beroepen zijn geautomatiseerd, er geen vraag meer is naar bepaalde opgedane vaardigheden of omdat mensen simpelweg qua eisen niet meer passen bij de vraag van de markt. De symboliek van de badkuip gaat dan ook primair over deze groep en stelt de stadsregio Rotterdam voor een aantal belangrijke vragen, zoals hoe groot is de groep in de badkuip? en nog veel belangrijker waar liggen de kansrijke beroepen, opleidingen, sectoren en skills waarmee deze groep uit de badkuip kan klimmen en daarmee de structuur van de Rotterdamse arbeidsmarkt kan versterken?. De arbeidsmarktkans De arbeidsmarktkans geeft de kans op werk aan. De score varieert van 1 tot 99, waarbij geldt: hoe hoger de score, hoe makkelijker iemand in staat moet zijn om nieuw werk te vinden. Bij een score van 70 is de markt in evenwicht, dat wil zeggen vraag en aanbod zijn gelijk. Aan de scores zijn zes kwalificaties verbonden oplopend van zeer slecht tot zeer goed. ZEER SLECHT SLECHT MATIG REDELIJK GOED ZEER GOED De basis voor de berekening van de employability scores ligt in de verhouding van vraag en aanbod. De vraag wordt in kaart gebracht aan de hand van de vacatures (bron: Jobfeed). Het aanbod wordt bepaald aan de hand van het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) uitgevoerd door Intelligence Group en de Enquête Beroepsbevolking (EBB) uitgevoerd door het CBS. Daarbij gaat het om het deel van de beroepsbevolking (15-75 jaar) dat actief op zoek is naar werk of werkt. Uniek is dat in de analyse van het aanbod zowel de werkenden als de niet-werkenden beschouwd worden en daarmee een goed en volledig beeld wordt gegeven van het totale arbeidsaanbod. Verder wordt in de berekeningen gedifferentieerd naar regio en leeftijd. Leeftijd is sterk bepalend als het gaat om iemands kans om weer werk te vinden, vooral vanuit een nietwerkende situatie. Aan deze berekeningen ligt veel empirisch onderzoek ten grondslag van onder andere het CBS, CPB en SCP 34

2 KWETSBARE LAAGOPGELEIDEN De beroepsbevolking (15-75 jaar, CBS) van de stadsregio Rotterdam telt personen. Daarvan bevinden personen zich in een kwetsbare positie, ofwel ruim een op de vier (27%). Daarbij opgeteld hebben nog personen (38%) een arbeidsmarktkans van tussen de 50 en 70 en zij vormen daarmee de buffer. De structuur van de Rotterdamse arbeidsmarkt is daarmee minder duurzaam dan de rest van Nederland, waar slechts 18% zich in een kwetsbare positie bevindt en 39% een buffer vormt (zie figuur 1). Verder is het percentage personen met een kansrijke positie lager in de stadsregio Rotterdam (35%) dan in de rest van Nederland (43%). De arbeidsmarktkansen van de Rotterdamse regionale beroepsbevolking zijn niet gelijk verdeeld over de verschillende opleidingsniveaus (zie figuur 2) 2. Voornamelijk laagopgeleiden, in totaal , bevinden zich in een kwetsbare positie en vormen daarmee de meerderheid van deze groep. Onder laagopgeleiden worden hier personen verstaan met een opleiding op ten hoogste mbo-niveau 1. Het percentage kwetsbare laagopgeleiden in de Rotterdamse regio is hoger dan in de rest van Nederland. De meest kansrijke groep is de groep hbo ers, gevolgd door personen met een middelbaar opleidingsniveau. Dat hbo ers het meest kansrijk zijn, is het gevolg van het feit dat er een toenemende vraag is naar hoogopgeleiden in algemene zin en naar de hbo ers in Rotterdam in het bijzonder. Een middelbaaropgeleide heeft gemiddeld een betere arbeidsmarktkans in de Rotterdamse regio dan een wo er, terwijl de arbeidsmarktkansen van deze twee groepen in de rest van Nederland vergelijkbaar zijn. Het percentage wo ers dat in de stadsregio actief op zoek is naar een baan is vergelijkbaar tussen Rotterdam en de rest van Nederland, maar de vraag naar wo ers in Rotterdam is relatief laag. Dat maakt dat academici een bijzondere positie hebben op de Rotterdamse regionale arbeidsmarkt, wat kansen biedt voor werkgevers die op zoek zijn naar wo talent. Bijvoorbeeld in de ICT-sector, waar de schaarse doelgroep eenvoudiger te werven is dan in de rest van Nederland. Figuur 1 Figuur 2 DE BADKUIP VAN DE BEROEPSBEVOLKING * STADSREGIO ROTTERDAM (en de rest van de Nederlandse beroepsbevolking) in ARBEIDSMARKTKANSEN PER OPLEIDINGS- NIVEAU STADSREGIO ROTTERDAM (en de rest van de Nederlandse beroepsbevolking) in ARBEIDSMARKTKANS % (22%) 70 LAAG MIDDELBAAR LAAG MIDDELBAAR 65% (57%) HBO WO 18% (21%) HBO WO 100% 80% 60% 0% 7% 35% 58% 8% 49% 43% LAAG (NL) 42% 18% MIDDELBAAR ( ) 49% 11% MIDDELBAAR (NL) 62% 24% 13% 53% 31% 15% HBO (NL) 27% 53% 43% 39% 18% WO (NL) LAAG ( ) HBO ( ) WO ( ) 0 * Werkenden en werkzoekenden in de leeftijd jaar (CBS) Kwetsbaar Bumper Kansrijk 35

3 KANSRIJKE FUNCTIEGROEPEN Uit figuur 2 blijkt dat vooral laagopgeleiden zich in een zeer zwakke positie bevinden. Wanneer we inzoomen op kwetsbare functiegroepen dan wordt dit beeld verder versterkt. Van de tien meest kwetsbare functiegroepen zijn er negen met een laag opleidingsniveau (zie tabel 1). Het meest kwetsbaar is de financieel-economische functiegroep. Parallel daaraan zijn er ook kansrijke functiegroepen met een laag opleidingsniveau, bijvoorbeeld de bouw met beroepen als grond- en wegwerkers. Binnen de facilitaire dienstverlening liggen er kansen voor bijvoorbeeld schoonmakers. Daarnaast is er een aantal grote functiegroepen met een arbeidsmarktkans tussen de 60 en 70, zoals technisch, verkoop/commercieel en transport. Groepen die bij de aantrekkende economie binnenkort tot de categorie kansrijk behoren. De meest kansrijke functiegroepen in de stadsregio Rotterdam zijn voornamelijk op middelbaar en hbo-niveau (zie tabel 2). Hieronder valt bijvoorbeeld de functiegroep technisch. Op middelbaar niveau zijn vooral reparatie- en onderhoudsmonteurs gevraagd met verschillende specialismen zoals elektrotechnisch, machines, installatietechniek en koeltechnisch. Op hbo- en wo-niveau zijn voornamelijk ingenieurs met als specialisme werktuigbouw of elektrotechniek in trek, net als technisch werkvoorbereiders, infrastructuur specialisten en procestechnologen. Andere kansrijke functiegroepen zijn bijvoorbeeld transport (middelbaar), bouw (middelbaar en hbo), ICT/ (hbo en wo), verkoop/ commercieel (middelbaar, hbo en wo), maar ook verpleging en verzorging (middelbaar, hbo en wo) 3. Tabel 1: TOP 10 KWETSBARE FUNCTIEGROEPEN IN DE STADSREGIO ROTTERDAM. 1 Financieel-economisch laag Zeer slecht Toerisme, sport en persoonlijke verzorging laag Zeer slecht Sociaal en maatschappelijk laag Zeer slecht Marketing, reclame, communicatie en pr laag Zeer slecht Personeel & organisatie/hrm laag Zeer slecht ICT/ laag Zeer slecht Beveiliging ordehandhaving laag Slecht Toerisme, sport en persoonlijke verzorging wo Slecht Juridisch/bestuurlijk laag Slecht Onderwijs laag Slecht Functiegroep Opleidingsniveau Kwalificatie arbeidsmarktkans Geschatte omvang beroepsbevolking Tabel 2 TOP 15 KANSRIJKE FUNCTIEGROEPEN IN DE STADSREGIO ROTTERDAM met een minimale grootte van 4000 personen. Functiegroep Opleidingsniveau 1 Technisch middelbaar Zeer goed Transport middelbaar Zeer goed ICT/ hbo Zeer goed Technisch hbo Zeer goed Verkoop/commercieel hbo Zeer goed Bouw hbo Zeer goed Productie middelbaar Zeer goed Verkoop/commercieel middelbaar Zeer goed Bouw middelbaar Zeer goed Technisch wo Zeer goed Verpleging en verzorging hbo Zeer goed Verpleging en verzorging middelbaar Zeer goed Personeel & organisatie/hrm hbo Goed Financieel-economisch hbo Goed Logistiek middelbaar Goed D-printen: een kansrijke sector? Kwalificatie arbeidsmarktkans De stadsregio Rotterdam heeft als doelstelling om mee voorop te lopen in de 3D-print ontwikkelingen, zodat de stadsregio zal uitgroeien tot een global 3D-hub. Rotterdam had als eerste Nederlandse stad een fysieke winkel voor 3D-printers 4. Verder is Rotterdam vorig jaar een samenwerkingsverband aangegaan met de TU delft, waarbij kennis en expertise over onder andere 3D-printen met de stad Rotterdam wordt gedeeld 5. Hierbij zijn ook partijen zoals het Erasmus MC en andere zorginstellingen betrokken. Hier liggen dan ook kansen voor technische en productieberoepen. Andere functiegroepen zoals transport en logistiek kunnen tevens profiteren van de ontwikkelingen, doordat de haven zich zal moeten ontwikkelen als 3D-grondstoffen hub. Om deze 3D-ontwikkeling verder vorm te geven zullen meer mensen bij-, om- en geschoold moeten worden met de juiste vaardigheden die noodzakelijk zijn voor de groei van de 3D-print sector. Het gaat dan om het opleiden van toekomstige technici, maar ook het bijscholen van de huidige beroepsbevolking waarmee mensen uit de badkuip worden gehaald. Geschatte omvang beroepsbevolking

4 Figuur ARBEIDSMARKTKANS 70 LAAG MIDDELBAAR 0 LAAG MIDDELBAAR 53% HBO WO 27% DE BADKUIP HBO WO VAN DE BEROEPS- BEVOLKING STADSREGIO ROTTERDAM, VOOR- SPELLING 2020 STRUCTUREEL KWETSBAAR In de afgelopen vier kwartalen is het aantal vacatures met 18% gegroeid in de stadsregio Rotterdam ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder 6. De verwachtingen voor de Rotterdamse regionale arbeidsmarkt op de middellange termijn zijn gunstig 7, maar in 2020 zit nog steeds 53% van de beroepsbevolking in de stadsregio Rotterdam in de badkuip (zie figuur 3). Voornamelijk hoogopgeleiden profiteren van de aantrekkende arbeidsmarkt (zie figuur 4). De verwachting is dat het aantal hbo ers met een kansrijke positie verder verbetert en dat het aantal wo ers met een kansrijke positie verdubbelt. Ook voor middelbaar opgeleiden zal er een verbetering zijn. Voor laagopgeleiden zijn de veranderingen echter minimaal, waardoor de nu al kwetsbare groep structureel kwetsbaar blijft en niet kan profiteren van een aantrekkende economie en Rotterdamse arbeidsmarkt. Waarom weten middelbaar opgeleiden wel te profiteren van een aantrekkende markt, terwijl lager opgeleiden dat niet kunnen? Een mogelijke verklaring voor de structureel kwetsbare positie van laagopgeleiden in de stadsregio Rotterdam is verdringing. Werkgevers kiezen er liever voor om personen met een middelbaar opleidingsniveau in dienst te nemen, terwijl iemand met een laag opleidingsniveau voldoende zou zijn. Figuur 4 ARBEIDSMARKTKANSEN PER OPLEIDINGSNIVEAU STADSREGIO ROTTERDAM, VOORSPELLING % 80% 60% 0% 7% 35% 58% LAAG (2015) 7% 36% 57% LAAG (2020) 42% 18% 48% 38% 15% MIDDELBAAR (2015) 62% 24% 13% MIDDELBAAR (2020) HBO (2015) Kwetsbaar Bumper Kansrijk 74% 24% 2% HBO (2020) 27% 53% WO (2020) 60% 34% 6% WO (2015) 37

5 AUTOMATISERINGSGEVAAR Wanneer we een blik in de toekomst werpen, dan wordt duidelijk dat veel beroepen zoals wij die nu kennen, vroeg of laat geautomatiseerd zullen worden. Deels zal dit gebeuren door geavanceerde software, maar daarnaast zullen robots ook een steeds belangrijkere rol innemen. Dit is nu al te zien in bijvoorbeeld de haven van Rotterdam, waar al vergevorderd is, maar nog zeker niet uitontwikkeld is. Een ander voorbeeld is de supermarkt, waar zelfscancomputers steeds vaker kassapersoneel vervangen. De schatting is dat de beroepen van ongeveer mensen een grote kans hebben om geautomatiseerd te worden in de komende twintig jaar. Dat is 47% van de beroepsbevolking in de stadsregio Rotterdam 8, vergelijkbaar met de kans voor de rest van de Nederlandse beroepsbevolking (46%). Wanneer de kans op wordt uitgesplitst naar opleidingsniveau dan wordt duidelijk dat laag- en middelbaar opgeleiden een grotere kans hebben dat hun beroep wordt geautomatiseerd dan hoger opgeleiden (zie figuur 5). De functiegroepen die in de Rotterdamse regio de grootste omvang van kunnen verwachten zijn administratief/secretarieel op laag, middelbaar en hbo-niveau. Gezamenlijk is de geschatte somvang hier van de huidige banen (zie tabel 3). Verder zullen er voor de functiegroep verkoop/commercieel op laag en middelbaar niveau van de huidige banen verdwijnen. De functiegroep financieel-economisch verliest op middelbaar en hbo-niveau banen. De sectoren die de grootste omvang van kunnen verwachten zijn tevens de grootste sectoren van de stadsregio Rotterdam (zie tabel 4). In de sector handel verdwijnt naar verwachting meer dan de helft van de huidige banen. Figuur 5: PER OPLEIDINGSNIVEAU IN DE STADSREGIO ROTTERDAM. KANS OP AUTOMATISERING VAN BEROEPEN Geautomatiseerd Niet-geautomatiseerd 100% 80% 41% 47% 66% 73% 60% 0% 59% 53% 34% 27% LAAG MIDDELBAAR HBO WO 38

6 Tabel 3: TOP 10 FUNCTIEGROEPEN MET DE GROOTSTE OMVANG VAN AUTOMATISERING in de toekomst in de stadsregio Rotterdam. Functiegroep Opleidingsniveau Kwalificatie arbeidsmarktkans 2020 Kans op Omvang beroepsbevolking Potentiële omvang 1 Administratief/secretarieel middelbaar Redelijk 92% Verkoop/commercieel laag Redelijk 89% Financieel-economisch middelbaar Redelijk 83% Verkoop/commercieel middelbaar Zeer goed 73% Administratief/secretarieel laag Slecht 92% Administratief/secretarieel hbo Goed 86% Technisch middelbaar Zeer goed 44% Beveiliging/ordehandhaving middelbaar Slecht 60% Logistiek laag Matig 62% Financieel-economisch hbo Zeer goed 76% Tabel 4 TOP 10 SECTOREN GROOTSTE OMVANG VAN AUTOMATISERING in de toekomst in de stadsregio Rotterdam. Sector Kans op Omvang banen Potentiële omvang 1 Handel 54% Gezondheids- en welzijnszorg 37% Industrie 53% Vervoer en opslag 58% Openbaar bestuur en overheidsdiensten 43% Bouwnijverheid 53% Specialistische zakelijke diensten 38% Financiële dienstverlening 47% Landbouw, bosbouw en visserij 65% Horeca 57% Voetnoot: De werkgelegenheid in zorg en onderwijs is mede afhankelijk van overheidsbeleid, dat momenteel sterk gericht is op bezuinigingen in deze sectoren. Dit zal ten koste gaan van de werkgelegenheid in de sector. 39

7 GROEISECTOREN In figuur 6 zijn de grootste functiegroepen (minimaal 4000 personen) gepresenteerd die twee jaar op rij een vacaturegroei hebben doorgemaakt en die tevens kansrijk zijn, of dat in de komende vijf jaar zullen worden. Hieruit maken we op dat de vraag naar de functiegroep onderwijs op middelbaar en hbo-niveau sterk gegroeid is. Aanvullend hierop blijkt uit tabel 5 dat de skans van deze functiegroep relatief laag is, waardoor we kunnen spreken van duurzame groei. Met ruim werknemers is de sector onderwijs middelgroot in de stadsregio. De sector heeft in de afgelopen twee jaar ook een sterke groei doorgemaakt (zie tabel 6), terwijl de skans van de sector het laagst is van alle sectoren in de regio (zie tabel 7). Deze sector laat dan ook een duurzame groei zien. Dit geldt ook voor ICT/. Deze functiegroep is op hbo-niveau de afgelopen twee jaar gegroeid en zal in de komende jaren naar verwachting sterk blijven groeien. Ook de arbeidsmarktkansen van wo-opgeleiden zullen sterk toenemen. De automatiseerbaarheid van de functiegroep ICT/ is zeer laag en dit geldt ook voor de sector informatie en communicatie. De vraag naar de functiegroep verpleging en verzorging op middelbaar en hbo-niveau is in de afgelopen twee jaar weer sterk gegroeid en blijft naar verwachting sterk toenemen in de komende jaren. We zien deze groei ook terug in de sector gezondheids- en welzijnszorg. Op dit moment is er op middelbaar niveau vooral vraag naar verzorgenden en daarnaast naar verpleegkundigen en wijkverpleegkundigen. Op hbo-niveau is er behoefte aan verpleegkundigen en wijkverpleegkundigen. Wel moet opgemerkt worden dat het aantal banen in de sector gezondheids- en welzijnszorg nog afneemt in 2015 en 2016 en pas daarna weer toeneemt 9. Rotterdam en zorg zijn sterk met elkaar verweven; het Erasmus MC is na de gemeente Rotterdam de grootste werkgever van de regio. Momenteel is de gezondheids- en welzijnszorg de grootste sector van stadsregio Rotterdam. De werkgelegenheid in de sector hangt samen met onder andere overheidsbeleid en vergrijzing. En is erg in beweging als gevolg van juist dit overheidsbeleid. Omdat de sector een lagere kans op heeft dan de meeste andere sectoren in de regio, verwachten we dat de werkgelegenheid in deze sector in de toekomst ten minste gehandhaafd blijft. Personen binnen de sector die hun baan verliezen als gevolg van kunnen met bijscholing binnen de zorgsector duurzaam inzetbaar blijven. Ook de functiegroepen technisch (middelbaar), transport (middelbaar), bouw (hbo), verkoop/commercieel (hbo en wo) en financieel-economisch (wo) zijn in de afgelopen twee jaar sterk gegroeid en groeien naar verwachting verder. De skansen van deze functiegroepen liggen tussen de 30% en 50%, waarmee de verwachting is dat er meer banen worden gecreëerd dan dat er geautomatiseerd zullen worden. Hierdoor zullen deze groepen duurzaam blijven groeien. De functiegroep technisch op hbo- en wo-niveau is minder sterk gestegen in de afgelopen twee jaar. Desalniettemin verwachten we voor deze groep een sterke groei in de komende jaren. Omdat de kans op voor deze groep zeer laag is, zal de groei duurzaam zijn. Figuur 6: Top 20 functiegroepen in de stadsregio Rotterdam, met een minimale omvang van 4000 personen. 1) Die twee jaar op rij een vacaturegroei hebben gehad. 2) Een positieve arbeidsmarktkans hebben of zullen ontwikkelen in de komende vijf jaar. GROEI VRAAG AANKOMENDE 5 JAAR Kwaliteitsmanagement/ procesverbetering (middelbaar) Productie (middelbaar) Bouw (hbo) Consultancy/ advies (hbo) Financieel-economisch (wo) ICT / (hbo) Administratief/ secretarieel (hbo) Bouw (middelbaar) Onderwijs (hbo) Transport (middelbaar) Personeel & organisatie / HRM (hbo) Financieel-economisch (hbo) Verpleging en verzorging (middelbaar) Facilitaire dienstverlening (laag) Technisch Verkoop / commercieel (middelbaar) (middelbaar) Verkoop / commercieel (hbo) GROEI VRAAG Q Q T.O.V. Q T/M Q Onderwijs (middelbaar) Verpleging en verzorging (hbo) Transport (laag) 40

8 Tabel 5 TOP 10 KANSRIJKE FUNCTIEGROEPEN IN 2020 IN DE STADSREGIO ROTTERDAM met een minimale omvang van personen en de kleinste kans op in de toekomst. Opleidingsniveau Kwalificatie arbeidsmarktkans 2020 Kans op Omvang beroepsbevolking 1 Onderwijs hbo Zeer goed 2% Onderwijs middelbaar Goed 5% Verpleging en verzorging hbo Zeer goed 7% Consultancy/advies hbo Goed 10% R&D/onderzoek wo Goed 10% ICT/ wo Goed 12% Technisch wo Zeer goed 14% ICT/ hbo Zeer goed 15% Consultancy/advies wo Goed 18% Verpleging en verzorging middelbaar Zeer goed 19% Potentiële omvang Tabel 6 TOP 10 SECTOREN MET DE STERKSTE VACATUREGROEI IN DE STADSREGIO ROTTERDAM sectoren hebben een minimale omvang van werknemers en hebben twee jaar op rij een vacature groei gehad. kans op in de toekomst. Aantla vacature in de laatste 4 kwartalen Omvang banen 1 Financiële dienstverlening Cultuur, sport en recreatie Gezondheids- en welzijnszorg Horeca Onderwijs Verhuur en overige zakelijke diensten (exclusief uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling) Handel Overige dienstverlening Specialistische zakelijke diensten Vervoer en opslag Tabel 7 TOP 10 SECTOREN IN DE STADREGIO ROTTERDAM GROOTSTE KLEINSTE KANS OP AUTOMATISERING IN DE TOEKOMST sectoren hebben een minimale omvang van werknemers. kans op in de toekomst. Kans op Omvang banen Potentiële omvang 1 Onderwijs 21% Informatie en communicatie 30% Gezondheids- en welzijnszorg 37% Cultuur, sport en recreatie 37% Specialistische zakelijke diensten 38% Openbaar bestuur en overheidsdiensten 43% Financiële dienstverlening 47% Overige dienstverlening 49% Industrie 53% Bouwnijverheid 53%

9 Het aantal vacatures voor de sector cultuur, sport en recreatie en de sector horeca groeit al twee jaar op rij. Dit is ook niet zo vreemd aangezien Rotterdam al jarenlang een groei doormaakt op het vlak van binnenlands en buitenlands toerisme 10. Rotterdam heeft veel gedaan om de regio aantrekkelijker te maken, onder andere door te investeren in (bekroonde) architectuur. Recente voorbeelden zijn het centraal station, de Markthal en het gebouw De Rotterdam. Naar verwachting neemt het toerisme verder toe, wat een positief effect zal hebben op de werkgelegenheid in de stad. Dit is nu bijvoorbeeld al te zien voor de functiegroep bediening en voedselbereiding op middelbaar niveau. Daarbij zijn koks het meest gevraagd en daarna gastheer/-vrouw en ander bedienend personeel. Ook zullen nieuwe ondernemers zich gaan melden om te kunnen profiteren van het groeiend aantal toeristen. Een voorbeeld hiervan is de nieuwe bustour langs de toeristische trekpleisters van Rotterdam. De ontstane werkgelegenheid zal ook om meer flexibiliteit vragen van de regionale beroepsbevolking, omdat het vaak om parttime werk gaat. Er is meer vraag naar personeel in het weekend, in vakanties en op irreguliere werktijden, zoals avondwerk in de horeca. OMSCHOLING EN BIJSCHOLING Hoewel er door en robotisering veel werkgelegenheid verdwijnt, ontstaan er ook veel nieuwe banen. Welke banen dit zullen zijn, weten we op dit moment nog niet. We zullen echter voorop moeten lopen in de ontwikkeling van producten en diensten, door onder andere (jong) ondernemerschap te stimuleren. Daarom is het belangrijk dat Rotterdam innovatieve startups mogelijkheden blijft bieden. Het aantal startups in de regio groeit momenteel al, mede dankzij ondersteuning van startende ondernemers door onder andere het Erasmus Centre for Entrepreneurship en het startup accelerator programma PortXL. Onlangs werd bekend dat het Amerikaanse Cambridge Innovation Center in het Groot Handelsgebouw in Rotterdam een plek wil bieden aan ruim 550 startups 11. De startups leveren niet alleen directe maar ook indirecte werkgelegenheid op, doordat er meer vraag ontstaat naar voorzieningen en diensten, zoals horeca, detailhandel en facilitaire dienstverlening. Verder kan het aantrekken van startups de positie van stadsregio Rotterdam versterken als een innovatieve regio die op het gebied van innovatie en werkgelegenheid vooroploopt, meebeweegt met de markt en voorbereid is op de toekomst. De relatief grote kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt in de stadsregio Rotterdam moeten bijgeschoold en omgeschoold worden, zodat zij beroepen kunnen uitoefenen waar vraag naar is. Hier ligt een gezamenlijke uitdaging van werknemers, werkgevers en overheden. 42

10 43

Laagopgeleiden zijn en blijven kwetsbaar op de arbeidsmarkt

Laagopgeleiden zijn en blijven kwetsbaar op de arbeidsmarkt Essay, Gerben Bekker Laagopgeleiden zijn en blijven kwetsbaar op de arbeidsmarkt Rotterdam heeft relatief veel kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Het zijn hoofdzakelijk laagopgeleiden, die door de toenemende

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognoses 2016-2017. 31 mei 2016, UWV, Afdeling Arbeidsmarktinformatie en advies, Bert van de Geijn

Regionale arbeidsmarktprognoses 2016-2017. 31 mei 2016, UWV, Afdeling Arbeidsmarktinformatie en advies, Bert van de Geijn Regionale arbeidsmarktprognoses 2016-2017 31 mei 2016, UWV, Afdeling Arbeidsmarktinformatie en advies, Bert van de Geijn Inhoud Huidige regionale arbeidsmarkt: WW-uitkeringen en vacatures Landelijke prognose

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Samenvatting Meer banen in Rijk van Nijmegen, vooral in zakelijke diensten In Rijk van Nijmegen groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Jouw rol in een veranderende arbeidsmarkt. Maaike Kooter Intelligence Group

Jouw rol in een veranderende arbeidsmarkt. Maaike Kooter Intelligence Group Jouw rol in een veranderende arbeidsmarkt Maaike Kooter Intelligence Group De komende 120 minuten. Vandaag De arbeidsmarkt in vogelvlucht De badkuip van de arbeidsmarkt Arbeidsmarkt gerichte loopbaanaanpak

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Samenvatting Aantal banen neemt in beperkte mate toe, echter niet in collectieve sector In de krimpregio Gorinchem neemt het aantal banen van

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zeeland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zeeland groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Presentatie WAI database November 2012. Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit?

Presentatie WAI database November 2012. Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit? Presentatie WAI database November 2012 Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit? Over de data De WAI vragenlijsten worden afgenomen door verschillende WAI licentienemers

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In IJsselvechtstreek groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Een goede opleiding werkt!

Een goede opleiding werkt! Een goede opleiding werkt! aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt Amsterdam, 18 september 2014 Maikel Volkerink www.seo.nl m.volkerink@seo.nl - +31 20 525 1643 Inhoud 1. Hoe komen HO-alumni terecht op de arbeidsmarkt?

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Kennemerland en IJmond groeit het aantal

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Helmond-De Peel groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In de Gooi en Vechtstreek groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Inleiding... 3. Gehanteerde definities... 4. Management summary... 5. Ontwikkelingen in Nederland... 6. Vraagontwikkeling... 6

Inleiding... 3. Gehanteerde definities... 4. Management summary... 5. Ontwikkelingen in Nederland... 6. Vraagontwikkeling... 6 Arbeidsmarktontwikkelingen Q1-2014 Kansen en knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt Drs. Geert-Jan Waasdorp Bart van Krimpen MSc 13-5-2014 Inhoud Inleiding... 3 Gehanteerde definities... 4 Management

Nadere informatie

VISIE OP WERK. Jeroen Zwinkels 23 november 2015

VISIE OP WERK. Jeroen Zwinkels 23 november 2015 VISIE OP WERK Jeroen Zwinkels 23 november 2015 WAT ZIEN WE IN DE BOUW? 2016 6.000 meer banen in de bouw; ook het aantal vacatures groeit UWV, Jobfeed 38% flexibele contracten in de Beroepsbevolking (landelijk)

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Samenvatting Meer banen in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe, maar niet in alle sectoren In de Stedendriehoek en

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Midden-Gelderland groeit en dat leidt ook tot

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zeeland

Arbeidsmarktregio Zeeland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk!

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! UWV-congres Uitzendbranche Zwolle, 15 november 2012, Rob Witjes, Arbeidsmarktinformatie en -advies, UWV 1 Inhoud presentatie Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi

Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi 8% Doelstelling Na deze workshop ben je in staat om zelf de contouren van

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht ruim zeven op de tien

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Achterhoek Samenvatting Meer banen in marktsector, maar minder in collectieve sector De economie in de Achterhoek herstelt, maar de werkgelegenheidsontwikkeling

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Twente

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Twente Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Twente Samenvatting Meer banen in Twente, maar niet in alle sectoren In Twente groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in 2015 en 2016

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Midden-Utrecht groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Samenvatting Regio in beeld Midden-Holland

Samenvatting Regio in beeld Midden-Holland Samenvatting Regio in beeld 2016 Midden-Holland Samenvatting Aantal banen neemt toe, echter niet in collectieve sector In Midden-Holland groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Rijnmond

Arbeidsmarktregio Rijnmond Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

DE BADKUIP, DE ARBEIDSMARKT & DE INVLOED OP ONS VAK. Maaike Kooter 18 februari 2016

DE BADKUIP, DE ARBEIDSMARKT & DE INVLOED OP ONS VAK. Maaike Kooter 18 februari 2016 DE BADKUIP, DE ARBEIDSMARKT & DE INVLOED OP ONS VAK Maaike Kooter 18 februari 2016 1 De komende 60 minuten. Kennismaken Maaike Kooter Projectleider Employability Co-auteur boek Zo vind je een baan! E-learning

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Drenthe

Arbeidsmarktregio Drenthe Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Samenvatting Regio in beeld Amersfoort

Samenvatting Regio in beeld Amersfoort Samenvatting Regio in beeld 2016 Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt toe, vooral in de marktsector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in 2016 en 2017 met

Nadere informatie

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 t.b.v. Monitor Arbeidsmarkt en Onderwijs Provincie Noord-Holland IJmuiden, 23 november 2012 Arjan Heyma www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Belangrijkste

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijnmond

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijnmond Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Rijnmond Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Rijnmond groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Food Valley Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Food Valley herstelt en dat leidt ook tot meer banen.

Nadere informatie

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB A.M.J. te Peele Zoetermeer, 24 december 2004 Beperkte groei werkgelegenheid MKB in 1999-2002 De werkgelegenheid in het MKB is in 2002 met 3% toegenomen

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland Districtsrapportage NOORDWEST - - 21 INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 3 1 WERKGELEGENHEID 4 2 VACATURES 5 3 ECABO ENQUETE 6 4 LEERLINGEN 7 5 GEDIPLOMEERDEN 8 7 PERSPECTIEVEN WERKGEVERS 1 8 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Drenthe

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Drenthe Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Drenthe Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Drenthe groeit het aantal banen van werknemers beperkt. Structurele

Nadere informatie

Samenvatting Regio in beeld Drechtsteden

Samenvatting Regio in beeld Drechtsteden Samenvatting Regio in beeld 2016 Drechtsteden Samenvatting Aantal banen neemt toe, echter niet in collectieve sector In Drechtsteden groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in 2016

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 7.332 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek

Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio West-Brabant

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio West-Brabant Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio West-Brabant Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In West-Brabant groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

Samenvatting Regio in beeld Midden-Brabant

Samenvatting Regio in beeld Midden-Brabant Samenvatting Regio in beeld 2016 Midden-Brabant Samenvatting Aantal banen neemt toe, echter niet in collectieve sector In Midden-Brabant groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Gorinchem

Arbeidsmarktregio Gorinchem Regiosheet Arbeidsmarktregio GIOSHEET beidsmarktregio rinchem 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Samenvatting Regio in beeld Gooi en Vechtstreek

Samenvatting Regio in beeld Gooi en Vechtstreek Samenvatting Regio in beeld 2016 Gooi en Vechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt toe, vooral in de marktsector In de regio Gooi en Vechtstreek groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Noord-Holland Noord groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Blik op het werven van personeel Een derde van de vacatures is moeilijk vervulbaar

Blik op het werven van personeel Een derde van de vacatures is moeilijk vervulbaar Blik op het werven van personeel Een derde van de vacatures is moeilijk vervulbaar Gemiddeld is een derde van de vacatures moeilijk vervulbaar, blijkt uit onderzoek naar personeelswerving onder bijna tweeduizend

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuidoost-Brabant groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen Q1

Arbeidsmarktontwikkelingen Q1 2015 Arbeidsmarktontwikkelingen Q1 Kansen en knelpunten op de HR arbeidsmarkt Michiel van Asbeck Geert-Jan Waasdorp Ronald Hoek 7-4-2015 Inleiding RaymakersvdBruggen wordt steeds meer het platform waar

Nadere informatie

Factsheet Mismatch tussen vraag en aanbod kenmerkt arbeidsmarkt

Factsheet Mismatch tussen vraag en aanbod kenmerkt arbeidsmarkt 1 Inhoud Pagina Bronvermelding & Verantwoording 3 Werving - algemeen 4 Werving beeld per sector 5 Werving beeld per functie-familie 6 Werving beeld per functie-familie naar opleidingsniveau 6 Werving beeld

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE]

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] 4 2010 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2010. Arbeidsmarktrapportage

Nadere informatie

Factsheet Almeerse arbeidsmarkt Juni 2013

Factsheet Almeerse arbeidsmarkt Juni 2013 Factsheet Almeerse arbeidsmarkt Juni 2013 Snel een beeld van de Almeerse arbeidsmarkt Werkgevers krijgen de komende jaren in toenemende mate te maken met een tekort aan gekwalificeerde medewerkers. Zij

Nadere informatie

Arbeidsmarkt informatie in vogelvlucht

Arbeidsmarkt informatie in vogelvlucht Arbeidsmarkt informatie in vogelvlucht Macro-ontwikkelingen Gegevens vanuit ROA: researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt naar opleiding en beroep 2016 SBB en doelmatigheidsonderzoek UWV sectorale

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht 7-74% betaald werk voor

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014 De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant UWV Gerald Ahn 9 september 2014 Recente persberichten (CBS) Wisselende berichten over de markt Werkloosheid in juli verder gedaald Stijging WW-uitkeringen Consumptie

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2011

Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Provincie Groningen Drs. Eelco Westerhof

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Limburg groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor. Metropoolregio Amsterdam. Oktober amsterdam economic board

Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor. Metropoolregio Amsterdam. Oktober amsterdam economic board Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam Oktober 2016 amsterdam economic board Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam (MRA) Oktober 2016

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 21 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

CBS: Aantal vacatures stijgt opnieuw

CBS: Aantal vacatures stijgt opnieuw Persbericht PB-034 15 mei 2014 9:30 uur CBS: Aantal vacatures stijgt opnieuw Derde kwartaal op rij toename van vacatures Grootste stijging bij de commerciële dienstverlening Meer dynamiek op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Gooi- en Vechtstreek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Gooi- en Vechtstreek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2011.

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2011. 4 2011 2011 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie Dit werk is auteursrechtelijk beschermd [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

CBS: Lichte groei vacatures houdt aan

CBS: Lichte groei vacatures houdt aan Persbericht PB-049 14 augustus 2014 9:30 uur CBS: Lichte groei vacatures houdt aan Vierde kwartaal op rij toename van vacatures Grootste stijging bij de commerciële dienstverlening Meer dynamiek op de

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Noord- en Midden-Limburg

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Noord- en Midden-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio West-Brabant, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio West-Brabant, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose Met een doorkijk naar 2018

Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose Met een doorkijk naar 2018 Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Met een doorkijk naar 2018 Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Een belangrijke taak van UWV is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op

Nadere informatie

Arbeidsmarkt MRA in 2014 in beeld

Arbeidsmarkt MRA in 2014 in beeld Arbeidsmarkt MRA in 201 in beeld Nieuwsbericht Onderzoek, Informatie en Statistiek, juli 201 De Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam geven een beeld van de arbeidsmarktsituatie in de MRA tot

Nadere informatie

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Ingrid Beckers Ruim de helft van de werkzame beroepsbevolking werkte in 22 op onregelmatige tijden. Werken in de avonduren en op zaterdag komt het meeste voor.

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Zzp er: werknemer nieuwe stijl

Zzp er: werknemer nieuwe stijl Vooruitzicht Starters Zzp er: werknemer nieuwe stijl Aantal starters blijft ook de komende jaren op hoog niveau 140.000 130.000 120.000 110.000 100.000 Stabilisatie aantal starters in 2016 Meer starters

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Groningen, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Groningen, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Oost-Utrecht, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Oost-Utrecht, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, september 2016 Daling nieuwe WW in eerste 9 en 2016 De arbeidsmarkt trekt aan en dat heeft direct gevolgen voor het aantal nieuwe WWaanvragen. In de eerste

Nadere informatie

Nieuwsbrief Drenthe, oktober 2012

Nieuwsbrief Drenthe, oktober 2012 Nieuwsbrief, oktober 2012 In opdracht van de Provincie heeft Etil in de tweede helft van 2010 het onderzoek Ontwikkelingen en prognoses op de Drentse Arbeidsmarkt 2011 2014 uitgevoerd. In dit onderzoek

Nadere informatie

Regiorapportage Nijmegen

Regiorapportage Nijmegen Regiorapportage Nijmegen In opdracht van SER Gelderland Oktober 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde M. Nanninga MSc CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl www.cabgroningen.nl

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Holland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Holland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Factsheet uitstroom van werknemers

Factsheet uitstroom van werknemers Doel De verwachting is dat, als gevolg van de voorgenomen beleidsmaatregelen in de langdurige zorg, er in de komende jaren personeel moet afvloeien uit de branches gehandicaptenzorg, GGZ, verpleging &

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKT April 2014 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen neemt in april 2014 met -1,6% af tot 6.552. Deze maand zijn 635 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal beëindigde WW rechten

Nadere informatie

Vacatures in de industrie 1

Vacatures in de industrie 1 Vacatures in de industrie 1 Martje Roessingh 2 De laatste jaren is het aantal vacatures sterk toegenomen. Daarentegen is in de periode 1995-2000 het aantal geregistreerde werklozen grofweg gehalveerd.

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Gooi- en Vechtstreek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Gooi- en Vechtstreek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Arbeidsmarkt gemeente Woerden

Arbeidsmarkt gemeente Woerden Arbeidsmarkt gemeente Woerden 2016 Hesther Konings, Data-adviseur Kennisinstituut voor leefomgeving en participatie Postbus 93010 Anna van Saksenlaan 51 2509 AA Den Haag 2593 HW Den Haag info@tympaan.nl

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen

Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Achterhoek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Achterhoek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, september 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, september 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, september 2017 Arbeidsmarkt ontwikkelt zich gunstig, maar niet iedereen profiteert hiervan al evenveel De economische groei zorgt ervoor dat ook de arbeidsmarkt zich positief

Nadere informatie

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen november 2017

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen november 2017 Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen november 217 Inhoudsopgave Samenvatting: in één oogopslag 2 1. Economie 3 1.1. De economie groeit verder 3 1.2. Minder verleende ontslagvergunningen 4 1.3. Aantal uitzenduren

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groningen

Arbeidsmarktregio Groningen Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Vacatures in Nederland 2015. Personeelswerving in beeld

Vacatures in Nederland 2015. Personeelswerving in beeld Vacatures in Nederland 2015 Personeelswerving in beeld Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 3 1. Werving en aanname van personeel 7 1.1. Inleiding 7 1.2. Wervings- en aannamekanalen 7 1.3. Succesquote

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 1. Inleiding In 2012 hebben Etil en Research voor Beleid in opdracht van de Provincie Limburg de ontwikkeling van de Limburgse arbeidsmarkt onderzocht

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, maart 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, maart 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, maart 2017 Afname WW-uitkeringen in Zeeland Het aantal lopende WW-uitkeringen in Zeeland lag eind maart 2017 14% lager dan een jaar geleden. In vergelijking met februari

Nadere informatie