Fiscale kijk. Kredietderivaten. (Synthetische) Securitisatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fiscale kijk. Kredietderivaten. (Synthetische) Securitisatie"

Transcriptie

1 Fiscale kijk op Kredietderivaten & (Synthetische) Securitisatie Dr. C.P.M. van Houte

2 Dr. Van Houte tax law publishers Brussels-2006 Samensteller(s) en uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden die eventueel in deze uitgave voorkomen. ISBN X NUR 826 Van Houte, C.P.M. Fiscale kijk op kredietderivaten & (synthetische) securitisatie 2006 Van Houte, C.P.M., Brussel Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 jo. het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden. 2

3 Lijst van gebruikte afkortingen A-G art. bijv. BIS blz. BNB B.V. BW CAT CBO CDO CDS CLN CLS DDS diss. e.v. Hof HR ISDA LIBOR MvT NJ NJB nr. Rb Rv Stb. Stcrt. S&V SPE SPV TRORS TRS TvI advocaat-generaal artikel(en) bijvoorbeeld Bank for International Settlements bladzijde Beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Burgerlijk Wetboek Catastrophe Bond Collateralized Bond Obligation Collateralized Debt Obligation Credit Default Swap Credit Linked Note Catastrophe Linked Security Default Digital Swap dissertatie en volgende gerechtshof Hoge Raad der Nederlanden International Swaps and Derivatives Association Inc. London InterBank Offered Rate Memorie van Toelichting Nederlandse jurisprudentie Nederlands juristenblad nummer Rechtbank Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Staatsblad Staatscourant Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur (voorheen geheten: Stichting, Vereniging & Vennootschap) Special Purpose Entity Special Purpose Vehicle Total Rate of Return Swap Total Rate of Return Swap Tijdschrift voor Insolventierecht 3

4 VaR vgl. V-N Value-at-Risk vergelijk Vakstudie Nieuws Wet IB 1964 Wet op de inkomstenbelasting 1964 Wet IB 2001 Wet inkomstenbelasting 2001 Wet Vpb 1969 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Wet OB 1968 Wet op de omzetbelasting 1968 WBR Wet op belastingen van rechtsverkeer WFR Weekblad voor fiscaal recht WPNR Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 4

5 Voorwoord In deze fiscale monografie worden de fiscale aspecten van kredietderivaten en (synthetische) securitisatie behandeld. Tot nu toe is er weinig geschreven over de fiscale behandeling van kredietderivaten naar Nederlands recht. De geringe belangstelling kan niet worden verklaard uit het grote financiële belang dat is gemoeid met kredietderivaten en (synthetische) securitisatie. 1 In de komende jaren is een verdere groei van de handel in kredietderivaten en (synthetische) securitisatie te verwachten. Immers, in een steeds gecompliceerdere en onzekere wereld zal de behoefte aan het afdekken van allerhande risico s alleen maar toenemen. Kredietderivaten en (synthetische) securitisatie kunnen een geschikt alternatief zijn voor traditionele verzekeringen om zich tegen risico s in te dekken. Het financieel-economische belang, en daarmee het fiscale belang, van kredietderivaten en (synthetische) securitisatie is nauwelijks te overschatten. Dit boek is bedoeld als een eerste aanzet voor het verkrijgen van inzicht in de belangrijkste fiscale aspecten van kredietderivaten (in het bijzonder credit default swaps ) en van (synthetische) securitisatie. Omdat er voor de fiscale behandeling enig inzicht in de financieel-economische betekenis van kredietderivaten en de civielrechtelijke vormgeving vereist is, wordt daarom ook aan die aspecten aandacht besteed. Het boek is niet alleen geschikt voor fiscalisten die in de praktijk werken, maar ook voor bedrijfsjuristen, advocaten, accountants, credit quants en andere krediet specialisten. Voor studenten die in deze materie zijn geïnteresseerd is dit boek een geschikte inleiding in een complexe materie. De jurisprudentie tot januari 2006 is verwerkt. Brussel, januari 2006 Dr. C.P.M. van Houte 1 Het uitstaande "notional" bedrag van credit default swaps de belangrijkste kredietderivaat - bedroeg op 31 december 2002 US Dollar twee biljoen; ISDA Newsletter van 3 juni

6 6

7 INHOUDSOPGAVE Lijst van gebruikte afkortingen Hoofdstuk 1 Inleiding 1. Algemeen 9 2. Plan van behandeling Doelgroep 11 Hoofdstuk 2 Financieel-economische aspecten van kredietderivaten 2.1 Algemeen Risico s Wat zijn kredietderivaten? Betekenis Definitie Toepassingen Basisstructuur Premie ( pricing ) Verschijningsvormen Credit Default Swap (CDS) Credit Put Derivative Total (Rate Of) Return Swap (TRORS/TRS) Exotische Kredietderivaten Default Digital Swap (DDS) Rating Triggered Credit Default Swap Credit Spread Option (CSO) Credit Linked Note (CLN) Conclusies 29 Hoofdstuk 3 Civielrechtelijke aspecten van kredietderivaten Algemeen 30 Soort contract 30 Credit events 33 Verrekening/Netting 35 Rechtskeuze 36 Databescherming 36 Collectieve zekerheidsarrangementen 37 Algemeen 37 Juridische risico s 38 Gedeelde zeggenschap 38 Bankhypotheek of pandrecht 39 Praktische oplossingen 41 Borgtocht 41 Hoofdelijk schuldeiserschap 41 Structured Finance 42 Parallel debt 42 Conclusies 43 7

8 Hoofdstuk 4 Fiscaalrechtelijke aspecten van kredietderivaten 4.1 Algemeen Vennootschapsbelasting Fiscale winstbepaling Fiscale hedge-accounting Partijen bij een kredietderivaat (CDS) Positie protection buyer Positie protection seller Fiscale behandeling TRORS of TRS Positie total rate of return payer Positie total rate of return receiver Kredietderivaten en Fiscale eenheid Vpb Kredietderivaten en Deelnemingsvrijstelling Kredietderivaten en Thin Capitalisation Omzetbelasting Assurantiebelasting Internationale fiscale aspecten Conclusies 71 Hoofdstuk 5 (Synthetische) securitisatie 5.1 Algemeen Voordelen van (gewone) securitisatie Partijen bij een securitisatie Voorwaarden voor securitisatie Kasstroomgenererende activa Werkelijke overdracht ( true sale ) Geen of lage belastingdruk Basisstructuur Originator Special Purpose Vehicle (SPV) Rechtsvorm SPV BV versus Stichting Pass through/pay through SPV Overdracht Civielrechtelijke aspecten overdracht Fiscaalrechtelijke aspecten overdracht Vennootschapsbelasting Omzetbelasting Credit enhancement Synthetische securitisatie Vennootschapsbelasting Omzetbelasting Assurantiebelasting Risico-securitisatie ( Alternative Risk Transfer ) Conclusies 99 Summary 101 Trefwoordenregister 103 Lijst van belangrijkste aangehaalde werken 105 ISDA Master Agreement 108 Interessante websites 133 8

9 Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Algemeen Ondernemers zijn bij uitstek managers van risico s. Er zijn twee geijkte manieren om er mee om te gaan. De eerste is proberen ze zoveel mogelijk te vermijden door bepaalde handelingen na te laten. En de tweede, als het niet anders kan, door de gevolgen van bepaalde risico s voor zover mogelijk op anderen over te dragen. 2 Bij op geld waardeerbare risico s is het mogelijk deze tegen betaling van een overeengekomen premie door een ander te laten overnemen. 3 Dat overnemen is de traditionele taak van (her)verzekeraars. Inmiddels zijn er echter nieuwe spelers op de markt gekomen die risico s tegen betaling overnemen. In de twee laatste decennia zijn er alternatieve vormen van risico-overdracht ( alternative risk transfer ; ART) ontwikkeld. Eén van die alternatieven is ontwikkeld met het oog op de kredietrisico s, die samenhangen met bepaalde activa, in het bijzonder obligatieleningen en kredietverstrekkingen (leningen). 4 Het betreft hier zogenoemde kredietderivaten. Met dergelijke financiële instrumenten is het mogelijk risico s over te dragen van de ene partij (de credit protection buyer ) op de andere partij (de credit protection seller ). Een ander alternatief voor risico-overdracht is securitisatie. Dat is een techniek om vermogensbestanddelen te bundelen en vervolgens af te zonderen door overdracht aan een special purpose vehicle (SPV). Deze laatste kan het op die manier geconcentreerde kredietrisico op haar beurt afwentelen op de geld- of kapitaalmarkt door het uitgeven van obligaties (zoals Credit Linked Notes ). In geval van een synthetische securitisatie worden de vermogensbestanddelen niet metterdaad overgedragen, maar uitsluitend het daaraan verbonden kredietrisico. Bij synthetische securitisatie wordt daarom veelal gebruik gemaakt van kredietderivaten om het risico over te hevelen zonder werkelijke overdracht ( true sale ) van de onderliggende stukken ( reference assets ). 5 Kredietderivaten en synthetische securitisatie zijn dus onderwerpen die in de praktijk nauw samenhangen. Door het spectaculair toegenomen financieel belang van kredietderivaten 6, respectievelijk (synthetische) securitisatie, is het wenselijk meer duidelijkheid te verkrijgen over de juridische en fiscale aspecten die daarmee samenhangen. 2 Zie voor een geschiedenis over risico s: Peter L. Bernstein, Against the gods, the remarkable story of risk, John Wiley & Sons, New York, 1996 en Peter Sprent, Risico s, Zekerheden over onzekerheden, Aramith Uitgevers, Bloemendaal, 1990; zie over verzekeringsbeslissingen: Eric J. Johnson, John Hersey, Jacqueline Meszaros en Howard Kunreuther, Framing, Probability Distortions, and Insurance Decisions, in Choices, Values and Frames, samengesteld door Daniel Kahneman en Amos Tversky, Cambridge University Press, Veel risico s, in het bijzonder die rechtstreeks ingrijpen in een fysieke toestand, zijn niet af te wentelen, omdat zij intrinsiek zijn aan een bepaalde handeling (bijv. bergbeklimmen of motorrijden). De financiële implicaties van de risico s zijn veelal wel af te wentelen. 4 Kredietderivaten beogen uitsluitend voor kredietrisico op schuldtitels dekking te verlenen en dus niet voor aandelen e.d. 5 Ook wel reference portefeuille of onderliggende waarden genoemd. 6 De wereldmarkt voor kredietderivaten in 2004 is geschat op ± USD miljard. De Nederlandse markt bedraagt meerdere honderden miljoenen Euro s. 9

10 Hoofdstuk 2. Financieel-economische aspecten van kredietderivaten 2.1 Algemeen Om de fiscale aspecten van kredietderivaten goed te kunnen begrijpen, is het noodzakelijk enig inzicht te hebben in de betekenis van kredietderivaten en welke functie zij hebben. Immers, de financieel-economische realiteit vormt het uitgangspunt voor belastingheffing. Bij de fiscale uitlegging van een fenomeen in het economische leven gaat het wezen vóór de schijn. Aan de civielrechtelijke aspecten zal ook aandacht moeten worden besteed. Immers, in het belastingrecht vormt de civielrechtelijke vormgeving van een bepaald economische betrekking of verschijnsel het uitgangspunt. Slechts indien dat civielrechtelijke uitgangspunt op gespannen voet staat met de werkelijke bedoeling van partijen kan deze opzij worden gezet. 7 In hoeverre dat het geval zal zijn, hangt mede af van het soort belasting. De vennootschapsbelasting is bijvoorbeeld meer economisch georiënteerd dan de belastingen van rechtsverkeer Risico s Risico Er bestaan allerlei vormen van risico. 9 Deze kunnen fysiek van aard zijn, maar ook financieel. Risico s kunnen gebonden zijn aan bepaalde activa, maar ook aan bepaalde personen. 10 Bij kredietrisico gaat het om risico s verbonden aan schuldtitels 11, zoals obligaties of pakketten van obligaties (portefeuilles). Dergelijke schuldtitels zijn naast kredietrisico ook onderhevig aan algemene risico s (marktrisico 12,13 ). 7 Zie R.L.H. IJzerman, Het leerstuk van de wetsontduiking in het belastingrecht, Kluwer, Deventer, Fiscale monografie, nr. 54, blz. 65 e.v. 8 Voor kredietderivaten: de assurantiebelasting. 9 Zie voor een geschiedenis over risico s: Peter L. Bernstein, Against the gods, the remarkable story of risk, John Wiley & Sons, New York, 1996 en Peter Sprent, Risico s, Zekerheden over onzekerheden, Aramith Uitgevers, Bloemendaal, 1990; zie over verzekeringsbeslissingen: Eric J. Johnson, John Hersey, Jacqueline Meszaros en Howard Kunreuther, Framing, Probability Distortions, and Insurance Decisions, in Choices, Values and Frames, samengesteld door Daniel Kahneman en Amos Tversky, Cambridge University Press, Het is denkbaar dat een bepaalde schuldenaar wel kan betalen, maar weigert te betalen. 11 Uiteraard zijn deze risico s uiteindelijk terug te voeren naar het risico dat verbonden is aan de schuldeiser. Onder normale omstandigheden mag echter bij vermogenstitels als obligaties worden aangenomen dat een persoon die kan betalen, ook wel zal willen betalen, althans daartoe juridisch zal worden gedwongen. Een zekere mate van objectivering van het kredietrisico in een model is dus mogelijk en niet afhankelijk van de subjectieve (on)wil van de schuldenaar. 12 Hierbij gaat het dan om risico s die samenhangen met prijsschommelingen als gevolg van onder andere de rentestand (ten opzichte van alternatieve beleggingen) en valutarisico s. 13 De opbrengst op een portefeuille met alleen marktrisico is dan ook standaard normaal verdeeld, terwijl de verdeling van kredietrisico niet standaard normaal verdeeld is, maar een scheve verdeling kent. 10

11 Hoofdstuk 3. Civielrechtelijke aspecten van kredietderivaten 3.1 Algemeen Aangezien de terminologie die ter zake van kredietderivaten wordt gehanteerd niet gestandaardiseerd is, 14 is het noodzakelijk om een concreet contract ondanks de benaming steeds te kwalificeren volgens de Nederlandse civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke maatstaven. Kredietderivaten zijn vanuit civielrechtelijk oogpunt wederkerige overeenkomsten die geen specifieke regeling in het Nederlands Burgerlijk Wetboek kennen. 15 Bij kredietderivaten zijn in de regel twee partijen betrokken die in een bepaalde verbintenisrechtelijke relatie tot elkaar staan. De overeenkomst komt door wilsovereenstemming tot stand. Of, en zo ja in hoeverre er moet worden gepresteerd door de ene partij (de (credit) protection seller ) aan de andere partij (de (credit) protection buyer ) hangt af van onzekere omstandigheden. Er is dus sprake van een kanscontract. 16 Of dat kanscontract ook als een verzekeringscontract kan worden aangemerkt, staat thans nog niet vast. Er zijn echter sterke aanwijzingen dat een kredietderivaat als verzekeringscontract kan worden betiteld. Die conclusie heeft belangrijke gevolgen. Immers, bescherming ( dekking ) onder de titel van verzekeringsovereenkomsten mag in Nederland alleen door vergunnings- gerechtigde personen in de zin van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 worden aangeboden. Kanscontracten die geen verzekeringsovereenkomst zijn, kunnen in beginsel door iedereen worden aangegaan. In dit hoofdstuk zal onder meer de vraag worden behandeld of een kredietderivaat als een kanscontract, in het bijzonder een verzekeringsovereenkomst kan worden aangemerkt. Verder wordt vooruitlopend op hoofdstuk 5, waarin in het bijzonder de fiscale aspecten van (synthetische) securitisatie worden behandeld, een aantal civielrechtelijke aspecten van zekerheidsrechten die spelen bij een (synthetische) securitisatie besproken. 3.2 Soort contract Kanscontract Vanuit juridisch perspectief zijn bij een kredietderivaat in beginsel twee partijen betrokken, zodat het een wederkerig contract is. Enerzijds is er de partij die het kredietrisico overdraagt en anderzijds de partij die het kredietrisico overneemt. De overdragende partij zal aan de overnemende partij een (premie)betaling verrichten 17 en daartegenover onder opschortende 14 Ondanks pogingen van de ISDA om een zekere standaard te ontwikkelen. 15 Voor de publiekrechtelijke regelgeving verwijs ik naar C.M. Grundmann-van de Krol, Koersen door het effectenrecht, Beschouwingen omtrent Nederlands effectenrecht, Boom Juridische uitgevers, Den Haag, 2002, blz Voor de implicaties van kredietderivaten en securitisatie op het kapitaalbeslag van banken verwijs ik naar het third consultative paper (CP3) van de BIS: Changes to the Securitisation Framework, januari 2004 zie: 16 Artikel 7A:1811 BW. 17 Immers, een overgenomen risico (dus dat niet immanent is aan een subject) zal een subject uitsluitend willen overnemen tegen een bepaalde vergoeding (bijv. in de vorm van een premie) omdat vanuit het axioma van risicoaversie ieder subject naar een zo laag mogelijk risico streeft en overgenomen risico dus gecompenseerd dient te worden door een financiële vergoeding. 11

12 voorwaarde het recht op een prestatie verkrijgen. Hoewel bij het afsluiten van de overeenkomst de kans op (gelijk) voordeel en (gelijk) nadeel voor elk van de partijen even groot is, althans even groot wordt gewaardeerd, 18 zal uiteindelijk voor één der contractanten uit de overeenkomst een voordeel ontstaan en voor de andere partij een nadeel. Er is geabstraheerd van kosten - sprake van een zero-sum-game. De uitkomst is afhankelijk van een onzekere gebeurtenis (het al dan niet intreden van een credit event). Dientengevolge dient een overeenkomst die een kredietderivaat regelt juridisch als kanscontract te worden geclassificeerd. Indien het credit event zich niet voordoet is de protection buyer zijn premie kwijt en heeft hij dus een nadeel ten opzichte van de situatie dat hij geen kredietderivaat zou zijn aangegaan. Indien het credit event zich wel voordoet, zal het nadeel als gevolg daarvan voor de protection seller veelal groter zijn dan de ontvangen premie(s), zodat deze dan een nadeel heeft gelopen ten opzichte van de situatie dat er geen kredietderivaat zou zijn overeengekomen. Verzekeringscontract Een bijzondere vorm van een kanscontract vormt de verzekeringsovereenkomst. Een kredietderivaat, bijv. een Credit Default Swap (CDS) vertoont grote gelijkenis met een verzekeringsovereenkomst. De protection buyer heeft een verzekerbaar belang, omdat hij in een bepaalde vermogensrechtelijke relatie tot de reference assets staat. De protection buyer wil door het kopen van een kredietderivaat komen tot een gecontracteerde risico-overname. Verder is een kredietrisico in beginsel beperkt, omdat het een correlatie heeft met een of meer specifieke crediteuren (de emittenten van de onderliggende schuldtitels (de reference assets )). Dientengevolge is het kredietrisico verzekerbaar. 19 Voor een marktrisico geldt dat niet. 20 In beginsel is dat risico feitelijk onbeperkt, hetgeen zichtbaar is bij bijv. een beurscrash. Uitsluitend beperkte risico s zijn verzekerbaar. Onbeperkte risico s zijn dat in beginsel niet. Er is daarvoor geen zinvolle premie te bepalen. 21 Aangezien bij kredietderivaten, in het bijzonder de credit default swaps, het risico specifiek afgebakend is in de vorm van bepaalde credit events onderscheidt deze overeenkomst zich van financiële instrumenten die meer op marktomstandigheden betrekking hebben, zoals putopties. 22 In het laatste geval kan weliswaar vanuit een economisch gezichthoek voor de houder van de putoptie sprake zijn van een verzekering, maar niet vanuit juridisch 18 Het equivalentiebeginsel brengt mee dat de premiebetaling geabstraheerd van kosten - exact overeenkomt met de omvang van de overgenomen risico s. De equivalentie is echter gebaseerd op bepaalde statistisch gefundeerde verwachtingen die uiteindelijk anders kunnen uitpakken dan bij het sluiten van het contract werd voorzien. 19 Zie Baruch Berliner, Limits of insurability of risks, Prentice Hall, Het risico dat voor marktrisico wordt gelopen is wel te verzekeren via bijv. putopties. De daarvoor verschuldigde premies zijn echter veel hoger, omdat de schadeoorzaken veel diverser en onzekerder zijn. 21 Bij een onbegrensd risico, is de kans op verlies in beginsel ook onbeperkt. Een dergelijk risico is onverzekerbaar; zie B.J.J. Alting von Geusau, Verzekering en het Kanselement in Verzekering en Kans, Preadvies 1997 van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap, W.E.J. Tjeenk Willink, 1998, blz. 2/3. 22 Dergelijke contracten zouden onder omstandigheden als overeenkomsten tot verrekening van een koers- of prijsverschil worden opgevat. Dat geldt niet voor kredietderivaten, omdat bij de afwezigheid van een markt, geen koersverschil valt te verrekenen. Een prijsverschil wordt ook niet verrekend, indien er een credit event is dat niet leidt tot lagere prijs, bijv. bij migration of een binary credit default swap, die een vaste uitkering kent. 12

13 Hoofdstuk 4. Fiscaalrechtelijke aspecten van kredietderivaten 4.1 Algemeen Het is interessant om te bezien hoe het belastingrecht met kredietrisico s omgaat. Vanwege het onzekere element dat inherent is aan risico zal de belastingheffing niet zonder meer en acuut aan de orde zijn. Het voorzichtigheidsbeginsel als leidraad bij de fiscale jaarwinstbepaling bevat een belangrijke beperking voor acute belastingheffing. Een andere interessante vraag is hoe een bepaalde premie als kost bij de fiscale winstbepaling in aanmerking moet worden genomen. De fiscale behandeling van een kredietderivaat kan vanuit het perspectief van ieder van de partijen de (credit) protection seller en de (credit) protection buyer worden bezien. Daar de partijen bij een kredietderivaat (nagenoeg) altijd rechtspersonen zijn, wordt niet ingegaan op de inkomstenbelastingsaspecten van kredietderivaten. 23 In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de fiscale winstbepalingsaspecten van kredietderivaten voor de vennootschapsbelasting. 24 Vervolgens zal worden stilgestaan bij de vraag of ter zake van kredietderivaten al dan niet omzetbelasting verschuldigd is. Daar kredietderivaten vaak door financiële instellingen worden afgenomen, is de heffing van omzetbelasting funest voor de verkoop van kredietderivaten. Immers, financiële instellingen verrichten veelal vrijgestelde prestaties zodat in rekening gebrachte omzetbelasting niet aftrekbaar is. Dat laatste leidt tot een verhoging van de kostprijs van kredietderivaten. Verder zal worden stilgestaan bij de vraag of een kredietderivaat gezien haar verzekeringsachtige karakter is onderworpen aan assurantiebelasting. Tot slot ga ik in op de fiscale aspecten van grensoverschrijdende kredietderivatentransacties. 4.2 Vennootschapsbelasting Fiscale winstbepaling Goed koopmansgebruik De totale winst van een onderneming wordt op grond van dat gebruik verdeeld over de verschillende belastingjaren. De toerekening van baten en lasten aan de opvolgende boekjaren vormt de essentie van de 23 Daar echter het fiscale winstbegrip voor rechtspersonen is gebaseerd op dat van de inkomstenbelasting (artikel 8 Wet Vpb 1969) geldt hetgeen ik opmerk over de vennootschapsbelasting mutatis mutandis voor de inkomstenbelasting. Het sluiten van een TRORS/TRS door een aanmerkelijk belanghouder met zijn eigen BV kan in een terbeschikkingstelling in de zin van artikel 3.92, lid 1, letter a Wet IB 2001 resulteren, indien deze zijn wisselende inkomsten op grond van de TRORS/TRS ruilt voor een vaste vergoeding van zijn BV. Voor de beleggers/natuurlijke personen (niet-ondernemers) in een credit linked note vormt die belegging een bezitting in de zin van artikel 5.3, lid 2, sub f Wet IB Indien een credit linked note vererft of wordt geschonken zal daarover in beginsel successierecht respectievelijk schenkingsrecht zijn verschuldigd (artikel 1 Successiewet 1956). Kansspelbelasting is niet verschuldigd, omdat geen sprake is van een mededinging naar een prijs of een premie. Indien er vanwege het risico-element een extra rendement wordt behaald, wordt dat naar rato van de omvang van de belegging over de beleggers verdeeld. 24 De fiscale aspecten van (synthetische) securitisatie behandel ik in hoofdstuk 5. 13

14 jaarwinstbepaling. 25 Voor de fiscale winstbepaling is het goed koopmansgebruik (gkg) uitgangspunt. 26 Het goed koopmansgebruik neemt de bedrijfseconomische grondslagen voor de resultaatbepaling als uitgangspunt. In zijn arrest van 8 mei overweegt de Hoge Raad: als regel kan worden aangenomen, dat een stelsel van jaarlijkse winstberekening voor de belastingheffing als strokende met goed koopmansgebruik behoort te worden aanvaard, indien dat stelsel is gegrond op hetgeen de bedrijfseconomie omtrent de juiste wijze van winstbepaling leert, doch deze regel uitzondering moet lijden niet alleen in geval het volgen van het bedrijfseconomische inzicht tot strijd met enig voorschrift der belastingwetgeving zou voeren, maar evenzeer indien daardoor aan den algemenen opzet of een beginsel van de belastingwet om welker toepassing het gaat te kort zou worden gedaan. Aan het goed koopmansgebruik ligt een aantal beginselen 28 zoals: - veroorzakingsbeginsel; - voorzichtigheidsbeginsel; - realisatiebeginsel. ten grondslag, Volgens het veroorzakingsbeginsel dienen baten en lasten te worden verantwoord in het jaar waarin zij door de bedrijfsuitoefening worden opgeroepen. Het voorzichtigheidsbeginsel brengt mee dat een ondernemer zich voorzichtig dient te gedragen en zich dus niet rijker hoeft te rekenen dan hij zich in redelijkheid kan voelen. Dat betekent dat verwachte winsten pas op het moment van realisering genomen hoeven te worden, en verwachte verliezen al terstond in aanmerking mogen worden genomen. Het realisatiebeginsel houdt in dat baten eerst verantwoord behoeven te worden, wanneer zij zijn gerealiseerd. Lasten mogen worden verantwoord wanneer zij worden onderkend. De vraag is nu hoe het goed koopmansgebruik, en de daaraan ten grondslag liggende beginselen, dienen te worden toegepast bij het nemen van een longof shortpositie 29 in kredietderivaten. Schadeverzekeringen Aangezien kredietderivaten als doel hebben kredietrisico over te hevelen, lijken zij financieel qua doelstelling op verzekeringscontracten. Het ligt dan ook voor de hand om voor de fiscale winstbepaling aan te sluiten bij de fiscale 25 Rapport van de Commissie ter bestudering van de verhouding tussen goed koopmansgebruik en normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd, Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, no. 189, Kluwer, Deventer, 1992, blz Artikel 8 Wet op de vennootschapsbelasting 1968 jo. artikel 3.25 Wet inkomstenbelasting BNB 1957/ Er worden ook nog andere beginselen genoemd, zoals eenvouds-, liquiditeits- en realiteitsbeginsel; Supra 146, blz. 37; zie ook J.C.M. van Sonderen, Fiscale aspecten van opties, Fiscale monografie, nr. 64, Kluwer, Deventer, 1993, blz. 75 e.v. 29 De protection buyer neemt een long positie, terwijl de protection seller een short positie neemt. 14

15 behandeling van verzekeringscontracten, in het bijzonder schadeverzekeringen. 30 Verzekeraars plegen aan de hand van ervaringscijfers de schadelasten te begroten. 31 Voor de overname van risico berekenen zij premies. De ontvangen premies bij kredietderivaten de credit protection payments dienen fiscaal te worden verantwoord. Uitgangspunt is een verantwoording van baten pro rata temporis. In zijn arrest van 15 oktober overwoog de Hoge Raad: dat de prestaties van een schadeverzekeraar te weten het overnemen van schaderisico s tijdens de gehele duur van de premietijdvakken wordt verricht; dat dit, gezien de werking van de wet van de grote aantallen, met zich brengt dat de winst in beginsel tijdsevenredig aan de premietijdvakken dient te worden toegerekend; dat dit anders zou kunnen zijn indien het schadeverloop gedurende de premietijdvakken anders dan tijdsevenredig zou zijn. Hoewel bij kredietderivaten, in tegenstelling tot schadeverzekeringen, in de regel sprake zal zijn van één wederpartij en de wet van de grote aantallen dus niet op het niveau van de contractspartijen speelt, is er wel veelal sprake van een groot aantal onderliggende activa (bijv. leningen of obligaties) waarvoor risico wordt gelopen. Ter zake van het risico ter zake van die onderliggende activa geldt dan vaak wel de werking van de wet van de grote aantallen. Dat betekent dat het risico wanneer het niet tijdsevenredig afneemt, fiscaal mag worden verantwoord naar gelang zich de schade voordoet, bijv. wanneer zich een credit event voordoet dat tot een betalingsverplichting voor de protection seller leidt, of wanneer de markt de shortpositie ter zake van het kredietrisico hoger waardeert vanwege bijv. een buiten de credit events om ontstane verslechtering van de kredietwaardigheid van de schuldenaren van de reference assets, die de kans op een toekomstig credit event verhoogt. Een ander verschil met schadeverzekeringen is dat de premiebetaling bij een verzekering veelal op één jaar ziet. Indien zich na afloop van dat jaar geen schade heeft gerealiseerd, zal de betaalde premie door de verzekeraar verdiend zijn en tot zijn fiscale winst bijdragen. Bij een kredietderivaat kan een periodieke betaling worden afgesproken. Dat zal aan de orde komen bij langlopende contracten. Het is ook mogelijk dat er slechts één premiebetaling up front plaatsvindt. Bij kredietderivaten met een langere looptijd kan de premie op meerdere jaren betrekking hebben. Bij contracten met een langere looptijd dan één jaar zal na afloop van het boekjaar het kredietrisico ter zake van de onderliggende activa (de reference assets) in beginsel niet zijn gerealiseerd. Een credit event kan zich nog steeds voordoen, zodat de protection seller nog steeds risico loopt om aangesproken 30 Hierbij dient wel de restrictie te worden gemaakt dat verzekeringsbedrijven een bijzondere wettelijke positie innemen vanwege de hoge solvabiliteitseisen, waardoor een prominentere rol voor het voorzichtigheidsbeginsel is weggelegd in vergelijking met andere bedrijven; zie A. Oosenbrug, Levensverzekeraar en Vennootschapsbelasting, Gouda Quint, Arnhem, 1993, blz. 89, 31 N. van Beelen, J. Hoogendoorn en G.W. de Wit, Vennootschapsbelasting Verzekeraars, Fed fiscale brochure, 1995, blz BNB 1981/85 en HR 20 juli 1999, BNB 1999/

Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik

Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik mr. B.C. Mouthaan s-gravenhage - 2013 1 e druk ISBN

Nadere informatie

STRUCTURED FINANCE, EEN INLEIDENDE VERKENNING Johan T. Jol, Legal Houdini Academy. Inhoudsopgave:

STRUCTURED FINANCE, EEN INLEIDENDE VERKENNING Johan T. Jol, Legal Houdini Academy. Inhoudsopgave: 1 STRUCTURED FINANCE, EEN INLEIDENDE VERKENNING Johan T. Jol, Legal Houdini Academy Inhoudsopgave: Inleiding - pag 2-1. Begrippen apparaat structured finance - pag 2, 3 en 4-2. Betrokken partijen bij structured

Nadere informatie

De verslaggeving ten behoeve van de fiscus

De verslaggeving ten behoeve van de fiscus 2 De verslaggeving ten behoeve van de fiscus 201 a Jaarrekening die het bestuur van een NV en een BV wettelijk verplicht is op te stellen en te overleggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Dankwoord... vii. Onderzoeksvraag en afbakening van het onderzoek... 1. Hoofdstuk I. Het tegenpartij- en kredietrisico...

INHOUD. Voorwoord... v Dankwoord... vii. Onderzoeksvraag en afbakening van het onderzoek... 1. Hoofdstuk I. Het tegenpartij- en kredietrisico... INHOUD Voorwoord............................................................ v Dankwoord.......................................................... vii Onderzoeksvraag en afbakening van het onderzoek.......................

Nadere informatie

Lijst van Publicaties van Dr. C.P.M. van Houte. (1) De werknemersvrijstelling in de Successiewet, WFR 1986/5725

Lijst van Publicaties van Dr. C.P.M. van Houte. (1) De werknemersvrijstelling in de Successiewet, WFR 1986/5725 Lijst van Publicaties van Dr. C.P.M. van Houte 1986 (1) De werknemersvrijstelling in de Successiewet, WFR 1986/5725 1987 (2) Schuld in artikel 68 AWR, WFR 1987/5760 (3) Het kans-op-nadeelcriterium bij

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001

Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001 Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001 Besluit van 21 december 2000, houdende vaststelling van het Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2000,

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

De stichting als special purpose vehikel in het kader van securitisation

De stichting als special purpose vehikel in het kader van securitisation Dr. C.P.M. van Houte De stichting als special purpose vehikel in het kader van securitisation Het huidige beursklimaat is niet optimaal voor het aantrekken van kapitaal. Vooral ondernemingen in de technologiesector

Nadere informatie

STRUCTURED FINANCE, EEN INLEIDENDE VERKENNING Johan T. Jol, Legal Houdini Academy. Inhoudsopgave:

STRUCTURED FINANCE, EEN INLEIDENDE VERKENNING Johan T. Jol, Legal Houdini Academy. Inhoudsopgave: 1 STRUCTURED FINANCE, EEN INLEIDENDE VERKENNING Johan T. Jol, Legal Houdini Academy Inhoudsopgave: Curriculum Vitae - pag 2 - Leeswijzer - pag 2 - Inleiding - pag 2-1. Begrippen apparaat structured finance

Nadere informatie

Grondexploitatiewet. vraag & antwoord

Grondexploitatiewet. vraag & antwoord Grondexploitatiewet vraag & antwoord Grondexploitatiewet vraag & antwoord drs. P.C. van Arnhem J.W. Santing Msc RE MRICS mr. G.I. Sheer Mahomed GRONDEXPLOITATIEWET - VRAAG & ANTWOORD Berghauser Pont Publishing

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2014 10 3 Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN. Tweede druk

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN. Tweede druk Fiscale Jaarrekening Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN Tweede druk Fiscale jaarrekening Uitwerkingen opgaven Fiscale jaarrekening Uitwerkingen opgaven Henk Fuchs Yvonne van de Voort Tweede

Nadere informatie

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen De mondiale markt voor onderhandse derivaten - niet gestandaardiseerd verhandeld op de beurs maar in maatwerk tussen grote partijen - is sinds

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Praktijkboek verjarings- en vervaltermijnen in de bouw

Praktijkboek verjarings- en vervaltermijnen in de bouw Praktijkboek verjarings- en vervaltermijnen in de bouw ISBN 978-90-78066-42-2 NUR 822 2010, S.J.H. Rutten, Stichting Instituut voor Bouwrecht Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering De aansprakelijkheidsverzekering Dit boek is het achtste deel van een boekenreeks van Uitgeverij Paris: de ACIS-serie. ACIS staat voor het UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies. Dit multidisciplinaire

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Privaatrechtelijke Bouwregelgeving Editie 2013

Privaatrechtelijke Bouwregelgeving Editie 2013 Privaatrechtelijke Bouwregelgeving Editie 2013 Privaatrechtelijke Bouwregelgeving Editie 2013 samengesteld door: prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis ISBN 978-90-78066-82-8 NUR 822 2013, Stichting Instituut

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

AG8! Derivatentheorie Les3! Swaps & options. 23 september 2010

AG8! Derivatentheorie Les3! Swaps & options. 23 september 2010 AG8! Derivatentheorie Les3! Swaps & options 23 september 2010 1 Agenda Huiswerk vorige keer Swaps (H7 1 t/m 4) Optie markt (H8) 2 Interest Rate Swaps Een interest rate swap (IRS) is een financieel contract

Nadere informatie

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Pagina Rapport Balans per 30 juni 2015 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Juridische aspecten van ketensamenwerking. Naar een multidisciplinaire benadering

Juridische aspecten van ketensamenwerking. Naar een multidisciplinaire benadering Juridische aspecten van ketensamenwerking. Naar een multidisciplinaire benadering Preadviezen voor de Vereniging voor Bouwrecht Nr. 41 Juridische aspecten van ketensamenwerking Naar een multidisciplinaire

Nadere informatie

De hybride vraag van de opdrachtgever

De hybride vraag van de opdrachtgever De hybride vraag van de opdrachtgever Een onderzoek naar flexibele verdeling van ontwerptaken en -aansprakelijkheid in de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis ing. W.A.I.

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING uitwerkingen Henk Fuchs GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 1e druk Geconsolideerde jaarrekening Uitwerkingen opgaven Geconsolideerde jaarrekening Uitwerkingen opgaven Henk Fuchs Eerste druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

Enige juridische en fiscale aspecten van syndicaatleningen

Enige juridische en fiscale aspecten van syndicaatleningen Dr. C.P.M. van Houte Enige juridische en fiscale aspecten van syndicaatleningen 1. Inleiding Grote projecten worden vaak door een syndicaat van banken 1 gefinancierd. Bij deze moderne vorm van vermogensverschaffing,

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Coöperatie HSLnet u.a. Jan Deckersstraat 29 5591 HN Heeze Publicatierapport 2013/2014 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Vastgesteld door de Ledenraad d.d. 19 januari

Nadere informatie

Hou het eenvoudig Effectief communiceren in organisaties

Hou het eenvoudig Effectief communiceren in organisaties Hou het eenvoudig 30-09-2008 09:10 Pagina 1 Hou het eenvoudig Effectief communiceren in organisaties Hou het eenvoudig 30-09-2008 09:10 Pagina 2 Hou het eenvoudig 30-09-2008 09:10 Pagina 3 Arie Quik Hou

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie

Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie Mr A. van Dijk RBA 1 Inleiding Wat zijn obligaties? Kenmerken Rendement Risico Obligatiesoorten 2 Kenmerken van Obligaties Vordering Vaste

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

Toenemende concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt

Toenemende concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt Toenemende concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt FEBRUARI 2016 www.dmfco.nl Met de toenemende beleggingen van Nederlandse pensioenfondsen in Nederlandse hypotheken kent de hypotheekmarkt nu drie

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam Publicatiestukken 2014 van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 7 BALANS PER

Nadere informatie

In deze bijdrage zal worden ingegaan op het

In deze bijdrage zal worden ingegaan op het MR.W. RUYS / MR. M.BOS In deze bijdrage zal worden ingegaan op het fenomeen securitisation. Na een korte uiteenzetting van het begrip securitisation zullen de motieven voor securitisation aan de orde komen.verder

Nadere informatie

Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet

Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet Preadviezen voor de Vereniging voor Bouwrecht Nr. 38 Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet prof. mr. J.M.

Nadere informatie

BTW en Financiële Prestaties

BTW en Financiële Prestaties BTW en Financiële Prestaties Erik Scheer, Philippe Steffens en Casper Evers De paradox van de BTW-vrijstellingen Toen: Nu: DATACENTER 500 + 95 BTW BANK BANK Lening: 1000 zonder BTW-druk Lening: 1000 95

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16 hoofdstuk Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16.1 Onder de werking van boek 2 titel 9 van het burgerlijk wetboek vallen ondernemingen die gedreven worden in de vorm van een NV, BV,

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 INHOUD Pagina TUSSENTIJDSE CIJFERS 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI 2015 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 TUSSENTIJDSE

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht door Mr. P.M. van Schie Prof. dr. CA. de Kam Mr. J. Lamens Mr. drs. F.J.P.M. Haas Twaalfde herziene druk Kluwer Deventer - 2004 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

Bedrijfseconomie. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN. Tweede druk

Bedrijfseconomie. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN. Tweede druk Bedrijfseconomie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Bedrijfseconomie Uitwerkingen Bedrijfseconomie Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2014 / 30-06-2014 voor publicatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Tussentijdse cijfers Balans per 30 juni 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 JAARREKENING 2011 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2011 31-12-2010 activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 MATERIËLE VASTE ACTIVA 62.018 26.274 FINANCIËLE

Nadere informatie

1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA

1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA Stichting Modus te Drunen 1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA Vlottende activa 31 december 2013 31 december 2012 Vorderingen overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016 31/12/2015 31/12/2014 Balans Balans voor of na resultaatbestemming Na Activa Vaste activa Materiële vaste activa 2.130 13.323 Vaste activa 2.130 13.323 Vlottende activa Vorderingen 781.596 683.707 Liquide

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen B.V. Publicatiestukken per 30 juni 2014

Wijs & van Oostveen B.V. Publicatiestukken per 30 juni 2014 Wijs & van Oostveen B.V. Publicatiestukken per 30 juni 2014 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2014 2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 Toelichting op de balans 7 Overige informatie

Nadere informatie

Loonheffingen onder redactie van: mr. J.R. Hesse mr. A.L. Mertens

Loonheffingen onder redactie van: mr. J.R. Hesse mr. A.L. Mertens Loonheffingen 2017 onder redactie van: mr. J.R. Hesse mr. A.L. Mertens Ars Aequi Libri Nijmegen 2017 ISBN: 978-90-6916-873-9 NUR 826 2017 Ars Aequi Libri, Nijmegen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Woningcorporaties & Renterisicomanagement

Woningcorporaties & Renterisicomanagement Aedes Corporatiedag 2012 Woningcorporaties & Renterisicomanagement Rotterdam, World Trade Center 31 mei 2012 Arjan van der Linden Tim Monten Agenda Introductie 5 minuten Renterisico en derivaten 15 minuten

Nadere informatie

Marktrisico Non-life risico Tegenpartij kredietrisico Operationeel risico Correlatie effecten totaalniveau 500,0% 400,0% 300,0% 200,0% 100,0% 0,0%

Marktrisico Non-life risico Tegenpartij kredietrisico Operationeel risico Correlatie effecten totaalniveau 500,0% 400,0% 300,0% 200,0% 100,0% 0,0% Aan: Van: Directie, XYZ verzekeraar Arcturus Datum: 25 oktober 2010 Betreft: Rapportage QIS 5 op basis boekjaar 2009 (FICTIEF) Management Samenvatting DNB heeft in augustus 2010 verzekeraars gevraagd om

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Financiële ratio s met CASH!

Financiële ratio s met CASH! Inleiding Het is belangrijk dat je als ondernemer weet hoe je onderneming er financieel voor staat. Hier kan je financiële ratio's goed voor gebruiken. Maar wat zijn ze en wat doe je ermee? Om de financiële

Nadere informatie

Elsevier Belastingcongres 2009

Elsevier Belastingcongres 2009 Elsevier Belastingcongres 2009 Reorganisaties Prof.mr. Gerard Meussen Radboud Universiteit Nijmegen/BDO 26.11.2009 G.T.K. Meussen 1 Inkomstenbelasting, leningen in box 1 of gefacilieerd in box 3 De terbeschikkingstellingsregelingen

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

Interne rente bij de vaste inrichting

Interne rente bij de vaste inrichting 3 Internationaal Belastingrecht en Dividendbelasting Master Internationaal en Europees Belastingrecht Universiteit van Amsterdam Interne rente bij de vaste inrichting Het in aanmerking nemen van interne

Nadere informatie

Belastingwetgeving 2015

Belastingwetgeving 2015 Belastingwetgeving 2015 Opgaven Niveau 5 MBA Peter Dekker RA Ludie van Slobbe RA Uitgeverij Educatief Belastingwetgeving Opgaven Niveau 5 MBA Peter Dekker RA Ludie van Slobbe RA Eerste druk Uitgeverij

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni 2012

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

Ahead of Tax 2012. Notional Cash Pooling. Amsterdam, 29 maart. Wie is de uiteindelijk gerechtigde van de rente? Ahead of Tax 2012.

Ahead of Tax 2012. Notional Cash Pooling. Amsterdam, 29 maart. Wie is de uiteindelijk gerechtigde van de rente? Ahead of Tax 2012. Amsterdam, 29 maart Notional Cash Pooling Wie is de uiteindelijk gerechtigde van de rente? Heico Reinoud Behoefte CFO / treasury afdeling Beter inzicht in, en beheer van beschikbare cash Hoger rendement

Nadere informatie

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2013 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 6

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

8FSLDBIJFS /[EPMJMGEXMIRMZIEY

8FSLDBIJFS /[EPMJMGEXMIRMZIEY Medicijnen Werkcahier Kwalificatieniveau Geerard Siereveld Cees van Stipdonk Johan van t Wout Skillslab-serie voor verpleegkundige en verzorgende beroepsvaardigheden Houten 2008 2008 Bohn Stafleu van

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

2015 verslag Halfjaar

2015 verslag Halfjaar Halfjaarverslag 2015 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2015 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2015 10 3 Toelichting

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

Ted Knoester. Contractmanagement in de praktijk

Ted Knoester. Contractmanagement in de praktijk Ted Knoester Contractmanagement in de praktijk Ted Knoester Contractmanagement in de praktijk Derde druk ISBN 978-90-368-0384-7 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2013 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Praktische toelichting op de UAV 2012

Praktische toelichting op de UAV 2012 Praktische toelichting op de UAV 2012 Praktische toelichting op de UAV 2012 prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis Eerste druk s-gravenhage - 2012 1 e druk ISBN 978-90-78066-56-9 NUR 822 2012, Stichting Instituut

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

UAV 2012 Toegelicht. Handleiding voor de praktijk. prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis. Eerste druk

UAV 2012 Toegelicht. Handleiding voor de praktijk. prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis. Eerste druk UAV 2012 Toegelicht Handleiding voor de praktijk prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis Eerste druk s-gravenhage - 2013 1 e druk ISBN 978-90-78066-67-5 NUR 822 2013, Stichting Instituut voor Bouwrecht, s-gravenhage

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Juridische handreiking relatie BIM-protocol en de DNR 2011 (voor adviseurs en opdrachtgevers) prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis

Juridische handreiking relatie BIM-protocol en de DNR 2011 (voor adviseurs en opdrachtgevers) prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis Juridische handreiking relatie BIM-protocol en de DNR 2011 (voor adviseurs en opdrachtgevers) prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis s-gravenhage, 2015 Omslagfoto Het voorbereiden van renovatiewerkzaamheden

Nadere informatie

Wet toelating zorginstellingen

Wet toelating zorginstellingen Wet toelating zorginstellingen Wet toelating zorginstellingen Tweede, herziene druk Mr. dr. J.J.M Linders Gezondheidswetgeving in de praktijk Redactie: Mr. R.N. van Donk Mr. dr. H.E.G.M. Hermans Mr. dr.

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Securitisations hebben in Nederland een grote

Securitisations hebben in Nederland een grote MR.W. RUYS / MR. M.H.VAN RAAY Securitisation: mogelijke structuren Nr. 67 / oktober 2005 O & F 12 Securitisations hebben in Nederland een grote vlucht genomen. In 2004 werden in totaal 23 transacties gedaan

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

WindShareFund. Beknopte toelichting op de op te zetten structuur. Arnhem, maart 2014

WindShareFund. Beknopte toelichting op de op te zetten structuur. Arnhem, maart 2014 WindShareFund Beknopte toelichting op de op te zetten structuur Arnhem, maart 2014 Voorbehouden De hierna weergegeven toelichting op de gekozen structuur is zeer globaal van aard en derhalve niet op te

Nadere informatie

Publicatierapport 2012/2013. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006

Publicatierapport 2012/2013. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Coöperatie HSLnet u.a. Jan Deckersstraat 29 5591 HN Heeze Publicatierapport 2012/2013 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Vastgesteld door de Ledenraad d.d. 18 februari

Nadere informatie