Fiscale kijk. Kredietderivaten. (Synthetische) Securitisatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fiscale kijk. Kredietderivaten. (Synthetische) Securitisatie"

Transcriptie

1 Fiscale kijk op Kredietderivaten & (Synthetische) Securitisatie Dr. C.P.M. van Houte

2 Dr. Van Houte tax law publishers Brussels-2006 Samensteller(s) en uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden die eventueel in deze uitgave voorkomen. ISBN X NUR 826 Van Houte, C.P.M. Fiscale kijk op kredietderivaten & (synthetische) securitisatie 2006 Van Houte, C.P.M., Brussel Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 jo. het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden. 2

3 Lijst van gebruikte afkortingen A-G art. bijv. BIS blz. BNB B.V. BW CAT CBO CDO CDS CLN CLS DDS diss. e.v. Hof HR ISDA LIBOR MvT NJ NJB nr. Rb Rv Stb. Stcrt. S&V SPE SPV TRORS TRS TvI advocaat-generaal artikel(en) bijvoorbeeld Bank for International Settlements bladzijde Beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Burgerlijk Wetboek Catastrophe Bond Collateralized Bond Obligation Collateralized Debt Obligation Credit Default Swap Credit Linked Note Catastrophe Linked Security Default Digital Swap dissertatie en volgende gerechtshof Hoge Raad der Nederlanden International Swaps and Derivatives Association Inc. London InterBank Offered Rate Memorie van Toelichting Nederlandse jurisprudentie Nederlands juristenblad nummer Rechtbank Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Staatsblad Staatscourant Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur (voorheen geheten: Stichting, Vereniging & Vennootschap) Special Purpose Entity Special Purpose Vehicle Total Rate of Return Swap Total Rate of Return Swap Tijdschrift voor Insolventierecht 3

4 VaR vgl. V-N Value-at-Risk vergelijk Vakstudie Nieuws Wet IB 1964 Wet op de inkomstenbelasting 1964 Wet IB 2001 Wet inkomstenbelasting 2001 Wet Vpb 1969 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Wet OB 1968 Wet op de omzetbelasting 1968 WBR Wet op belastingen van rechtsverkeer WFR Weekblad voor fiscaal recht WPNR Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 4

5 Voorwoord In deze fiscale monografie worden de fiscale aspecten van kredietderivaten en (synthetische) securitisatie behandeld. Tot nu toe is er weinig geschreven over de fiscale behandeling van kredietderivaten naar Nederlands recht. De geringe belangstelling kan niet worden verklaard uit het grote financiële belang dat is gemoeid met kredietderivaten en (synthetische) securitisatie. 1 In de komende jaren is een verdere groei van de handel in kredietderivaten en (synthetische) securitisatie te verwachten. Immers, in een steeds gecompliceerdere en onzekere wereld zal de behoefte aan het afdekken van allerhande risico s alleen maar toenemen. Kredietderivaten en (synthetische) securitisatie kunnen een geschikt alternatief zijn voor traditionele verzekeringen om zich tegen risico s in te dekken. Het financieel-economische belang, en daarmee het fiscale belang, van kredietderivaten en (synthetische) securitisatie is nauwelijks te overschatten. Dit boek is bedoeld als een eerste aanzet voor het verkrijgen van inzicht in de belangrijkste fiscale aspecten van kredietderivaten (in het bijzonder credit default swaps ) en van (synthetische) securitisatie. Omdat er voor de fiscale behandeling enig inzicht in de financieel-economische betekenis van kredietderivaten en de civielrechtelijke vormgeving vereist is, wordt daarom ook aan die aspecten aandacht besteed. Het boek is niet alleen geschikt voor fiscalisten die in de praktijk werken, maar ook voor bedrijfsjuristen, advocaten, accountants, credit quants en andere krediet specialisten. Voor studenten die in deze materie zijn geïnteresseerd is dit boek een geschikte inleiding in een complexe materie. De jurisprudentie tot januari 2006 is verwerkt. Brussel, januari 2006 Dr. C.P.M. van Houte 1 Het uitstaande "notional" bedrag van credit default swaps de belangrijkste kredietderivaat - bedroeg op 31 december 2002 US Dollar twee biljoen; ISDA Newsletter van 3 juni

6 6

7 INHOUDSOPGAVE Lijst van gebruikte afkortingen Hoofdstuk 1 Inleiding 1. Algemeen 9 2. Plan van behandeling Doelgroep 11 Hoofdstuk 2 Financieel-economische aspecten van kredietderivaten 2.1 Algemeen Risico s Wat zijn kredietderivaten? Betekenis Definitie Toepassingen Basisstructuur Premie ( pricing ) Verschijningsvormen Credit Default Swap (CDS) Credit Put Derivative Total (Rate Of) Return Swap (TRORS/TRS) Exotische Kredietderivaten Default Digital Swap (DDS) Rating Triggered Credit Default Swap Credit Spread Option (CSO) Credit Linked Note (CLN) Conclusies 29 Hoofdstuk 3 Civielrechtelijke aspecten van kredietderivaten Algemeen 30 Soort contract 30 Credit events 33 Verrekening/Netting 35 Rechtskeuze 36 Databescherming 36 Collectieve zekerheidsarrangementen 37 Algemeen 37 Juridische risico s 38 Gedeelde zeggenschap 38 Bankhypotheek of pandrecht 39 Praktische oplossingen 41 Borgtocht 41 Hoofdelijk schuldeiserschap 41 Structured Finance 42 Parallel debt 42 Conclusies 43 7

8 Hoofdstuk 4 Fiscaalrechtelijke aspecten van kredietderivaten 4.1 Algemeen Vennootschapsbelasting Fiscale winstbepaling Fiscale hedge-accounting Partijen bij een kredietderivaat (CDS) Positie protection buyer Positie protection seller Fiscale behandeling TRORS of TRS Positie total rate of return payer Positie total rate of return receiver Kredietderivaten en Fiscale eenheid Vpb Kredietderivaten en Deelnemingsvrijstelling Kredietderivaten en Thin Capitalisation Omzetbelasting Assurantiebelasting Internationale fiscale aspecten Conclusies 71 Hoofdstuk 5 (Synthetische) securitisatie 5.1 Algemeen Voordelen van (gewone) securitisatie Partijen bij een securitisatie Voorwaarden voor securitisatie Kasstroomgenererende activa Werkelijke overdracht ( true sale ) Geen of lage belastingdruk Basisstructuur Originator Special Purpose Vehicle (SPV) Rechtsvorm SPV BV versus Stichting Pass through/pay through SPV Overdracht Civielrechtelijke aspecten overdracht Fiscaalrechtelijke aspecten overdracht Vennootschapsbelasting Omzetbelasting Credit enhancement Synthetische securitisatie Vennootschapsbelasting Omzetbelasting Assurantiebelasting Risico-securitisatie ( Alternative Risk Transfer ) Conclusies 99 Summary 101 Trefwoordenregister 103 Lijst van belangrijkste aangehaalde werken 105 ISDA Master Agreement 108 Interessante websites 133 8

9 Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Algemeen Ondernemers zijn bij uitstek managers van risico s. Er zijn twee geijkte manieren om er mee om te gaan. De eerste is proberen ze zoveel mogelijk te vermijden door bepaalde handelingen na te laten. En de tweede, als het niet anders kan, door de gevolgen van bepaalde risico s voor zover mogelijk op anderen over te dragen. 2 Bij op geld waardeerbare risico s is het mogelijk deze tegen betaling van een overeengekomen premie door een ander te laten overnemen. 3 Dat overnemen is de traditionele taak van (her)verzekeraars. Inmiddels zijn er echter nieuwe spelers op de markt gekomen die risico s tegen betaling overnemen. In de twee laatste decennia zijn er alternatieve vormen van risico-overdracht ( alternative risk transfer ; ART) ontwikkeld. Eén van die alternatieven is ontwikkeld met het oog op de kredietrisico s, die samenhangen met bepaalde activa, in het bijzonder obligatieleningen en kredietverstrekkingen (leningen). 4 Het betreft hier zogenoemde kredietderivaten. Met dergelijke financiële instrumenten is het mogelijk risico s over te dragen van de ene partij (de credit protection buyer ) op de andere partij (de credit protection seller ). Een ander alternatief voor risico-overdracht is securitisatie. Dat is een techniek om vermogensbestanddelen te bundelen en vervolgens af te zonderen door overdracht aan een special purpose vehicle (SPV). Deze laatste kan het op die manier geconcentreerde kredietrisico op haar beurt afwentelen op de geld- of kapitaalmarkt door het uitgeven van obligaties (zoals Credit Linked Notes ). In geval van een synthetische securitisatie worden de vermogensbestanddelen niet metterdaad overgedragen, maar uitsluitend het daaraan verbonden kredietrisico. Bij synthetische securitisatie wordt daarom veelal gebruik gemaakt van kredietderivaten om het risico over te hevelen zonder werkelijke overdracht ( true sale ) van de onderliggende stukken ( reference assets ). 5 Kredietderivaten en synthetische securitisatie zijn dus onderwerpen die in de praktijk nauw samenhangen. Door het spectaculair toegenomen financieel belang van kredietderivaten 6, respectievelijk (synthetische) securitisatie, is het wenselijk meer duidelijkheid te verkrijgen over de juridische en fiscale aspecten die daarmee samenhangen. 2 Zie voor een geschiedenis over risico s: Peter L. Bernstein, Against the gods, the remarkable story of risk, John Wiley & Sons, New York, 1996 en Peter Sprent, Risico s, Zekerheden over onzekerheden, Aramith Uitgevers, Bloemendaal, 1990; zie over verzekeringsbeslissingen: Eric J. Johnson, John Hersey, Jacqueline Meszaros en Howard Kunreuther, Framing, Probability Distortions, and Insurance Decisions, in Choices, Values and Frames, samengesteld door Daniel Kahneman en Amos Tversky, Cambridge University Press, Veel risico s, in het bijzonder die rechtstreeks ingrijpen in een fysieke toestand, zijn niet af te wentelen, omdat zij intrinsiek zijn aan een bepaalde handeling (bijv. bergbeklimmen of motorrijden). De financiële implicaties van de risico s zijn veelal wel af te wentelen. 4 Kredietderivaten beogen uitsluitend voor kredietrisico op schuldtitels dekking te verlenen en dus niet voor aandelen e.d. 5 Ook wel reference portefeuille of onderliggende waarden genoemd. 6 De wereldmarkt voor kredietderivaten in 2004 is geschat op ± USD miljard. De Nederlandse markt bedraagt meerdere honderden miljoenen Euro s. 9

10 Hoofdstuk 2. Financieel-economische aspecten van kredietderivaten 2.1 Algemeen Om de fiscale aspecten van kredietderivaten goed te kunnen begrijpen, is het noodzakelijk enig inzicht te hebben in de betekenis van kredietderivaten en welke functie zij hebben. Immers, de financieel-economische realiteit vormt het uitgangspunt voor belastingheffing. Bij de fiscale uitlegging van een fenomeen in het economische leven gaat het wezen vóór de schijn. Aan de civielrechtelijke aspecten zal ook aandacht moeten worden besteed. Immers, in het belastingrecht vormt de civielrechtelijke vormgeving van een bepaald economische betrekking of verschijnsel het uitgangspunt. Slechts indien dat civielrechtelijke uitgangspunt op gespannen voet staat met de werkelijke bedoeling van partijen kan deze opzij worden gezet. 7 In hoeverre dat het geval zal zijn, hangt mede af van het soort belasting. De vennootschapsbelasting is bijvoorbeeld meer economisch georiënteerd dan de belastingen van rechtsverkeer Risico s Risico Er bestaan allerlei vormen van risico. 9 Deze kunnen fysiek van aard zijn, maar ook financieel. Risico s kunnen gebonden zijn aan bepaalde activa, maar ook aan bepaalde personen. 10 Bij kredietrisico gaat het om risico s verbonden aan schuldtitels 11, zoals obligaties of pakketten van obligaties (portefeuilles). Dergelijke schuldtitels zijn naast kredietrisico ook onderhevig aan algemene risico s (marktrisico 12,13 ). 7 Zie R.L.H. IJzerman, Het leerstuk van de wetsontduiking in het belastingrecht, Kluwer, Deventer, Fiscale monografie, nr. 54, blz. 65 e.v. 8 Voor kredietderivaten: de assurantiebelasting. 9 Zie voor een geschiedenis over risico s: Peter L. Bernstein, Against the gods, the remarkable story of risk, John Wiley & Sons, New York, 1996 en Peter Sprent, Risico s, Zekerheden over onzekerheden, Aramith Uitgevers, Bloemendaal, 1990; zie over verzekeringsbeslissingen: Eric J. Johnson, John Hersey, Jacqueline Meszaros en Howard Kunreuther, Framing, Probability Distortions, and Insurance Decisions, in Choices, Values and Frames, samengesteld door Daniel Kahneman en Amos Tversky, Cambridge University Press, Het is denkbaar dat een bepaalde schuldenaar wel kan betalen, maar weigert te betalen. 11 Uiteraard zijn deze risico s uiteindelijk terug te voeren naar het risico dat verbonden is aan de schuldeiser. Onder normale omstandigheden mag echter bij vermogenstitels als obligaties worden aangenomen dat een persoon die kan betalen, ook wel zal willen betalen, althans daartoe juridisch zal worden gedwongen. Een zekere mate van objectivering van het kredietrisico in een model is dus mogelijk en niet afhankelijk van de subjectieve (on)wil van de schuldenaar. 12 Hierbij gaat het dan om risico s die samenhangen met prijsschommelingen als gevolg van onder andere de rentestand (ten opzichte van alternatieve beleggingen) en valutarisico s. 13 De opbrengst op een portefeuille met alleen marktrisico is dan ook standaard normaal verdeeld, terwijl de verdeling van kredietrisico niet standaard normaal verdeeld is, maar een scheve verdeling kent. 10

11 Hoofdstuk 3. Civielrechtelijke aspecten van kredietderivaten 3.1 Algemeen Aangezien de terminologie die ter zake van kredietderivaten wordt gehanteerd niet gestandaardiseerd is, 14 is het noodzakelijk om een concreet contract ondanks de benaming steeds te kwalificeren volgens de Nederlandse civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke maatstaven. Kredietderivaten zijn vanuit civielrechtelijk oogpunt wederkerige overeenkomsten die geen specifieke regeling in het Nederlands Burgerlijk Wetboek kennen. 15 Bij kredietderivaten zijn in de regel twee partijen betrokken die in een bepaalde verbintenisrechtelijke relatie tot elkaar staan. De overeenkomst komt door wilsovereenstemming tot stand. Of, en zo ja in hoeverre er moet worden gepresteerd door de ene partij (de (credit) protection seller ) aan de andere partij (de (credit) protection buyer ) hangt af van onzekere omstandigheden. Er is dus sprake van een kanscontract. 16 Of dat kanscontract ook als een verzekeringscontract kan worden aangemerkt, staat thans nog niet vast. Er zijn echter sterke aanwijzingen dat een kredietderivaat als verzekeringscontract kan worden betiteld. Die conclusie heeft belangrijke gevolgen. Immers, bescherming ( dekking ) onder de titel van verzekeringsovereenkomsten mag in Nederland alleen door vergunnings- gerechtigde personen in de zin van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 worden aangeboden. Kanscontracten die geen verzekeringsovereenkomst zijn, kunnen in beginsel door iedereen worden aangegaan. In dit hoofdstuk zal onder meer de vraag worden behandeld of een kredietderivaat als een kanscontract, in het bijzonder een verzekeringsovereenkomst kan worden aangemerkt. Verder wordt vooruitlopend op hoofdstuk 5, waarin in het bijzonder de fiscale aspecten van (synthetische) securitisatie worden behandeld, een aantal civielrechtelijke aspecten van zekerheidsrechten die spelen bij een (synthetische) securitisatie besproken. 3.2 Soort contract Kanscontract Vanuit juridisch perspectief zijn bij een kredietderivaat in beginsel twee partijen betrokken, zodat het een wederkerig contract is. Enerzijds is er de partij die het kredietrisico overdraagt en anderzijds de partij die het kredietrisico overneemt. De overdragende partij zal aan de overnemende partij een (premie)betaling verrichten 17 en daartegenover onder opschortende 14 Ondanks pogingen van de ISDA om een zekere standaard te ontwikkelen. 15 Voor de publiekrechtelijke regelgeving verwijs ik naar C.M. Grundmann-van de Krol, Koersen door het effectenrecht, Beschouwingen omtrent Nederlands effectenrecht, Boom Juridische uitgevers, Den Haag, 2002, blz Voor de implicaties van kredietderivaten en securitisatie op het kapitaalbeslag van banken verwijs ik naar het third consultative paper (CP3) van de BIS: Changes to the Securitisation Framework, januari 2004 zie: 16 Artikel 7A:1811 BW. 17 Immers, een overgenomen risico (dus dat niet immanent is aan een subject) zal een subject uitsluitend willen overnemen tegen een bepaalde vergoeding (bijv. in de vorm van een premie) omdat vanuit het axioma van risicoaversie ieder subject naar een zo laag mogelijk risico streeft en overgenomen risico dus gecompenseerd dient te worden door een financiële vergoeding. 11

12 voorwaarde het recht op een prestatie verkrijgen. Hoewel bij het afsluiten van de overeenkomst de kans op (gelijk) voordeel en (gelijk) nadeel voor elk van de partijen even groot is, althans even groot wordt gewaardeerd, 18 zal uiteindelijk voor één der contractanten uit de overeenkomst een voordeel ontstaan en voor de andere partij een nadeel. Er is geabstraheerd van kosten - sprake van een zero-sum-game. De uitkomst is afhankelijk van een onzekere gebeurtenis (het al dan niet intreden van een credit event). Dientengevolge dient een overeenkomst die een kredietderivaat regelt juridisch als kanscontract te worden geclassificeerd. Indien het credit event zich niet voordoet is de protection buyer zijn premie kwijt en heeft hij dus een nadeel ten opzichte van de situatie dat hij geen kredietderivaat zou zijn aangegaan. Indien het credit event zich wel voordoet, zal het nadeel als gevolg daarvan voor de protection seller veelal groter zijn dan de ontvangen premie(s), zodat deze dan een nadeel heeft gelopen ten opzichte van de situatie dat er geen kredietderivaat zou zijn overeengekomen. Verzekeringscontract Een bijzondere vorm van een kanscontract vormt de verzekeringsovereenkomst. Een kredietderivaat, bijv. een Credit Default Swap (CDS) vertoont grote gelijkenis met een verzekeringsovereenkomst. De protection buyer heeft een verzekerbaar belang, omdat hij in een bepaalde vermogensrechtelijke relatie tot de reference assets staat. De protection buyer wil door het kopen van een kredietderivaat komen tot een gecontracteerde risico-overname. Verder is een kredietrisico in beginsel beperkt, omdat het een correlatie heeft met een of meer specifieke crediteuren (de emittenten van de onderliggende schuldtitels (de reference assets )). Dientengevolge is het kredietrisico verzekerbaar. 19 Voor een marktrisico geldt dat niet. 20 In beginsel is dat risico feitelijk onbeperkt, hetgeen zichtbaar is bij bijv. een beurscrash. Uitsluitend beperkte risico s zijn verzekerbaar. Onbeperkte risico s zijn dat in beginsel niet. Er is daarvoor geen zinvolle premie te bepalen. 21 Aangezien bij kredietderivaten, in het bijzonder de credit default swaps, het risico specifiek afgebakend is in de vorm van bepaalde credit events onderscheidt deze overeenkomst zich van financiële instrumenten die meer op marktomstandigheden betrekking hebben, zoals putopties. 22 In het laatste geval kan weliswaar vanuit een economisch gezichthoek voor de houder van de putoptie sprake zijn van een verzekering, maar niet vanuit juridisch 18 Het equivalentiebeginsel brengt mee dat de premiebetaling geabstraheerd van kosten - exact overeenkomt met de omvang van de overgenomen risico s. De equivalentie is echter gebaseerd op bepaalde statistisch gefundeerde verwachtingen die uiteindelijk anders kunnen uitpakken dan bij het sluiten van het contract werd voorzien. 19 Zie Baruch Berliner, Limits of insurability of risks, Prentice Hall, Het risico dat voor marktrisico wordt gelopen is wel te verzekeren via bijv. putopties. De daarvoor verschuldigde premies zijn echter veel hoger, omdat de schadeoorzaken veel diverser en onzekerder zijn. 21 Bij een onbegrensd risico, is de kans op verlies in beginsel ook onbeperkt. Een dergelijk risico is onverzekerbaar; zie B.J.J. Alting von Geusau, Verzekering en het Kanselement in Verzekering en Kans, Preadvies 1997 van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap, W.E.J. Tjeenk Willink, 1998, blz. 2/3. 22 Dergelijke contracten zouden onder omstandigheden als overeenkomsten tot verrekening van een koers- of prijsverschil worden opgevat. Dat geldt niet voor kredietderivaten, omdat bij de afwezigheid van een markt, geen koersverschil valt te verrekenen. Een prijsverschil wordt ook niet verrekend, indien er een credit event is dat niet leidt tot lagere prijs, bijv. bij migration of een binary credit default swap, die een vaste uitkering kent. 12

13 Hoofdstuk 4. Fiscaalrechtelijke aspecten van kredietderivaten 4.1 Algemeen Het is interessant om te bezien hoe het belastingrecht met kredietrisico s omgaat. Vanwege het onzekere element dat inherent is aan risico zal de belastingheffing niet zonder meer en acuut aan de orde zijn. Het voorzichtigheidsbeginsel als leidraad bij de fiscale jaarwinstbepaling bevat een belangrijke beperking voor acute belastingheffing. Een andere interessante vraag is hoe een bepaalde premie als kost bij de fiscale winstbepaling in aanmerking moet worden genomen. De fiscale behandeling van een kredietderivaat kan vanuit het perspectief van ieder van de partijen de (credit) protection seller en de (credit) protection buyer worden bezien. Daar de partijen bij een kredietderivaat (nagenoeg) altijd rechtspersonen zijn, wordt niet ingegaan op de inkomstenbelastingsaspecten van kredietderivaten. 23 In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de fiscale winstbepalingsaspecten van kredietderivaten voor de vennootschapsbelasting. 24 Vervolgens zal worden stilgestaan bij de vraag of ter zake van kredietderivaten al dan niet omzetbelasting verschuldigd is. Daar kredietderivaten vaak door financiële instellingen worden afgenomen, is de heffing van omzetbelasting funest voor de verkoop van kredietderivaten. Immers, financiële instellingen verrichten veelal vrijgestelde prestaties zodat in rekening gebrachte omzetbelasting niet aftrekbaar is. Dat laatste leidt tot een verhoging van de kostprijs van kredietderivaten. Verder zal worden stilgestaan bij de vraag of een kredietderivaat gezien haar verzekeringsachtige karakter is onderworpen aan assurantiebelasting. Tot slot ga ik in op de fiscale aspecten van grensoverschrijdende kredietderivatentransacties. 4.2 Vennootschapsbelasting Fiscale winstbepaling Goed koopmansgebruik De totale winst van een onderneming wordt op grond van dat gebruik verdeeld over de verschillende belastingjaren. De toerekening van baten en lasten aan de opvolgende boekjaren vormt de essentie van de 23 Daar echter het fiscale winstbegrip voor rechtspersonen is gebaseerd op dat van de inkomstenbelasting (artikel 8 Wet Vpb 1969) geldt hetgeen ik opmerk over de vennootschapsbelasting mutatis mutandis voor de inkomstenbelasting. Het sluiten van een TRORS/TRS door een aanmerkelijk belanghouder met zijn eigen BV kan in een terbeschikkingstelling in de zin van artikel 3.92, lid 1, letter a Wet IB 2001 resulteren, indien deze zijn wisselende inkomsten op grond van de TRORS/TRS ruilt voor een vaste vergoeding van zijn BV. Voor de beleggers/natuurlijke personen (niet-ondernemers) in een credit linked note vormt die belegging een bezitting in de zin van artikel 5.3, lid 2, sub f Wet IB Indien een credit linked note vererft of wordt geschonken zal daarover in beginsel successierecht respectievelijk schenkingsrecht zijn verschuldigd (artikel 1 Successiewet 1956). Kansspelbelasting is niet verschuldigd, omdat geen sprake is van een mededinging naar een prijs of een premie. Indien er vanwege het risico-element een extra rendement wordt behaald, wordt dat naar rato van de omvang van de belegging over de beleggers verdeeld. 24 De fiscale aspecten van (synthetische) securitisatie behandel ik in hoofdstuk 5. 13

14 jaarwinstbepaling. 25 Voor de fiscale winstbepaling is het goed koopmansgebruik (gkg) uitgangspunt. 26 Het goed koopmansgebruik neemt de bedrijfseconomische grondslagen voor de resultaatbepaling als uitgangspunt. In zijn arrest van 8 mei overweegt de Hoge Raad: als regel kan worden aangenomen, dat een stelsel van jaarlijkse winstberekening voor de belastingheffing als strokende met goed koopmansgebruik behoort te worden aanvaard, indien dat stelsel is gegrond op hetgeen de bedrijfseconomie omtrent de juiste wijze van winstbepaling leert, doch deze regel uitzondering moet lijden niet alleen in geval het volgen van het bedrijfseconomische inzicht tot strijd met enig voorschrift der belastingwetgeving zou voeren, maar evenzeer indien daardoor aan den algemenen opzet of een beginsel van de belastingwet om welker toepassing het gaat te kort zou worden gedaan. Aan het goed koopmansgebruik ligt een aantal beginselen 28 zoals: - veroorzakingsbeginsel; - voorzichtigheidsbeginsel; - realisatiebeginsel. ten grondslag, Volgens het veroorzakingsbeginsel dienen baten en lasten te worden verantwoord in het jaar waarin zij door de bedrijfsuitoefening worden opgeroepen. Het voorzichtigheidsbeginsel brengt mee dat een ondernemer zich voorzichtig dient te gedragen en zich dus niet rijker hoeft te rekenen dan hij zich in redelijkheid kan voelen. Dat betekent dat verwachte winsten pas op het moment van realisering genomen hoeven te worden, en verwachte verliezen al terstond in aanmerking mogen worden genomen. Het realisatiebeginsel houdt in dat baten eerst verantwoord behoeven te worden, wanneer zij zijn gerealiseerd. Lasten mogen worden verantwoord wanneer zij worden onderkend. De vraag is nu hoe het goed koopmansgebruik, en de daaraan ten grondslag liggende beginselen, dienen te worden toegepast bij het nemen van een longof shortpositie 29 in kredietderivaten. Schadeverzekeringen Aangezien kredietderivaten als doel hebben kredietrisico over te hevelen, lijken zij financieel qua doelstelling op verzekeringscontracten. Het ligt dan ook voor de hand om voor de fiscale winstbepaling aan te sluiten bij de fiscale 25 Rapport van de Commissie ter bestudering van de verhouding tussen goed koopmansgebruik en normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd, Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, no. 189, Kluwer, Deventer, 1992, blz Artikel 8 Wet op de vennootschapsbelasting 1968 jo. artikel 3.25 Wet inkomstenbelasting BNB 1957/ Er worden ook nog andere beginselen genoemd, zoals eenvouds-, liquiditeits- en realiteitsbeginsel; Supra 146, blz. 37; zie ook J.C.M. van Sonderen, Fiscale aspecten van opties, Fiscale monografie, nr. 64, Kluwer, Deventer, 1993, blz. 75 e.v. 29 De protection buyer neemt een long positie, terwijl de protection seller een short positie neemt. 14

15 behandeling van verzekeringscontracten, in het bijzonder schadeverzekeringen. 30 Verzekeraars plegen aan de hand van ervaringscijfers de schadelasten te begroten. 31 Voor de overname van risico berekenen zij premies. De ontvangen premies bij kredietderivaten de credit protection payments dienen fiscaal te worden verantwoord. Uitgangspunt is een verantwoording van baten pro rata temporis. In zijn arrest van 15 oktober overwoog de Hoge Raad: dat de prestaties van een schadeverzekeraar te weten het overnemen van schaderisico s tijdens de gehele duur van de premietijdvakken wordt verricht; dat dit, gezien de werking van de wet van de grote aantallen, met zich brengt dat de winst in beginsel tijdsevenredig aan de premietijdvakken dient te worden toegerekend; dat dit anders zou kunnen zijn indien het schadeverloop gedurende de premietijdvakken anders dan tijdsevenredig zou zijn. Hoewel bij kredietderivaten, in tegenstelling tot schadeverzekeringen, in de regel sprake zal zijn van één wederpartij en de wet van de grote aantallen dus niet op het niveau van de contractspartijen speelt, is er wel veelal sprake van een groot aantal onderliggende activa (bijv. leningen of obligaties) waarvoor risico wordt gelopen. Ter zake van het risico ter zake van die onderliggende activa geldt dan vaak wel de werking van de wet van de grote aantallen. Dat betekent dat het risico wanneer het niet tijdsevenredig afneemt, fiscaal mag worden verantwoord naar gelang zich de schade voordoet, bijv. wanneer zich een credit event voordoet dat tot een betalingsverplichting voor de protection seller leidt, of wanneer de markt de shortpositie ter zake van het kredietrisico hoger waardeert vanwege bijv. een buiten de credit events om ontstane verslechtering van de kredietwaardigheid van de schuldenaren van de reference assets, die de kans op een toekomstig credit event verhoogt. Een ander verschil met schadeverzekeringen is dat de premiebetaling bij een verzekering veelal op één jaar ziet. Indien zich na afloop van dat jaar geen schade heeft gerealiseerd, zal de betaalde premie door de verzekeraar verdiend zijn en tot zijn fiscale winst bijdragen. Bij een kredietderivaat kan een periodieke betaling worden afgesproken. Dat zal aan de orde komen bij langlopende contracten. Het is ook mogelijk dat er slechts één premiebetaling up front plaatsvindt. Bij kredietderivaten met een langere looptijd kan de premie op meerdere jaren betrekking hebben. Bij contracten met een langere looptijd dan één jaar zal na afloop van het boekjaar het kredietrisico ter zake van de onderliggende activa (de reference assets) in beginsel niet zijn gerealiseerd. Een credit event kan zich nog steeds voordoen, zodat de protection seller nog steeds risico loopt om aangesproken 30 Hierbij dient wel de restrictie te worden gemaakt dat verzekeringsbedrijven een bijzondere wettelijke positie innemen vanwege de hoge solvabiliteitseisen, waardoor een prominentere rol voor het voorzichtigheidsbeginsel is weggelegd in vergelijking met andere bedrijven; zie A. Oosenbrug, Levensverzekeraar en Vennootschapsbelasting, Gouda Quint, Arnhem, 1993, blz. 89, 31 N. van Beelen, J. Hoogendoorn en G.W. de Wit, Vennootschapsbelasting Verzekeraars, Fed fiscale brochure, 1995, blz BNB 1981/85 en HR 20 juli 1999, BNB 1999/

Securitisatie is in. In 2005 zijn in Nederland in

Securitisatie is in. In 2005 zijn in Nederland in J. DEN OTTER, M. DE BRUIN, R.P. RAAS 44 Securitisatie is in. In 2005 zijn in Nederland in totaal 27 obligatieleningen uitgegeven die werden gedekt door activa als hypotheekportefeuilles, autoleningen en

Nadere informatie

In samenhang door het afdekken van risico

In samenhang door het afdekken van risico ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Nadruk verboden Erasmus School of Economics Masterscriptie In samenhang door het afdekken van risico Naam: K.Y. Chui Studentnummer: 308789 Begeleider: Prof. dr. P. Kavelaars

Nadere informatie

LEZINGEN COMMISSIE VAKTECHNIEK 2010/2011

LEZINGEN COMMISSIE VAKTECHNIEK 2010/2011 LEZINGEN COMMISSIE VAKTECHNIEK 2010/2011 1 2 Onroerende zaken Lezingen Commissie Vaktechniek 2010/2011 de Jonge Orde van Belastingadviseurs Sdu Uitgevers Den Haag 3 Omslagontwerp: du Rieu Grafisch Ontwerpers

Nadere informatie

ONDERNEMINGSRECHTELIJKE INPASSING VAN AANDELENDERIVATEN

ONDERNEMINGSRECHTELIJKE INPASSING VAN AANDELENDERIVATEN Mr. D.J.F.F.M. Duynstee en Mr. F.M. Peters * ONDERNEMINGSRECHTELIJKE INPASSING VAN AANDELENDERIVATEN I Inleiding 1. De financiële waarde van een beursvennootschap komt primair tot uiting in de prijs van

Nadere informatie

PVK STUDIES5 TOEZICHT OP HET GEBRUIK VAN FINANCIËLE DERIVATEN DOOR PENSIOENFONDSEN EN VERZEKERAARS

PVK STUDIES5 TOEZICHT OP HET GEBRUIK VAN FINANCIËLE DERIVATEN DOOR PENSIOENFONDSEN EN VERZEKERAARS PVK STUDIES5 TOEZICHT OP HET GEBRUIK VAN FINANCIËLE DERIVATEN DOOR PENSIOENFONDSEN EN VERZEKERAARS J.J.O. Dolstra J.R. Pijpers pvk studies Toezicht op het gebruik van financiële derivaten door pensioenfondsen

Nadere informatie

Masterscriptie Financieel Recht. Segregatie en portabiliteit: Is de redding van een zinkend schip nabij?

Masterscriptie Financieel Recht. Segregatie en portabiliteit: Is de redding van een zinkend schip nabij? Masterscriptie Financieel Recht Segregatie en portabiliteit: Is de redding van een zinkend schip nabij? Bieden de regels op het gebied van segregatie en portabiliteit in EMIR een adequaat beschermingsmechanisme

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de participaties in de subfondsen van

Nadere informatie

De haalbaarheid van een schone accountantsverklaring bij de jaarrekening van Private Equity ondernemingen

De haalbaarheid van een schone accountantsverklaring bij de jaarrekening van Private Equity ondernemingen De haalbaarheid van een schone accountantsverklaring bij de jaarrekening van Private Equity ondernemingen De problematiek van onzekerheid bij de controle van de Fair Value waardering van kapitaalbelangen

Nadere informatie

Financiële planning en beleggingen

Financiële planning en beleggingen SERIE FINANCIEEL MANAGEMENT De financiële functie Financiële planning en beleggingen T. Ammeraal / A.W.W. Heezen MET WEBSITE Serie Financieel management De financiële functie: Financiële planning en beleggingen

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Investment Fund N.V.

Prospectus Delta Lloyd Investment Fund N.V. 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Investment Fund N.V. Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de aandelen in het Delta Lloyd Investment

Nadere informatie

De winstbepalingsvraagstukken van de onzakelijke lening

De winstbepalingsvraagstukken van de onzakelijke lening ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Erasmus School of Economics Bachelorscriptie De winstbepalingsvraagstukken van de onzakelijke lening Auteur: Shanna Cai Opleiding: Bachelor Fiscale Economie Studentnummer:

Nadere informatie

Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap

Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap Amstelveen 21 Mei 2014 Inhoud 3 10 14 1 Management samenvatting 3 Inleiding op securities

Nadere informatie

Informatie Memorandum WinCap Fund

Informatie Memorandum WinCap Fund Informatie Memorandum WinCap Fund INFORMATIEMEMORANDUM WinCap Fund (FONDS VOOR GEMENE REKENING) 26 maart 2015 1 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart 2015 BELANGRIJKE INFORMATIE WinCap IM B.V. is op

Nadere informatie

Herstructureringen in de moderne financieringspraktijk:

Herstructureringen in de moderne financieringspraktijk: FINANCIERING EN ZEKERHEDEN Prof. mr. R.D. Vriesendorp* en mr. R. van den Sigtenhorst** Herstructureringen in de moderne financieringspraktijk: Nederland vs. de V.S. 1. INLEIDING EN CASUS De afgelopen tijd

Nadere informatie

De fiscale werking van de onzakelijke lening opzij m.b.t. tot het afwaarderingsverlies en liquidatieverlies

De fiscale werking van de onzakelijke lening opzij m.b.t. tot het afwaarderingsverlies en liquidatieverlies De fiscale werking van de onzakelijke lening opzij m.b.t. tot het afwaarderingsverlies en liquidatieverlies Naam : Ashanti Eustace Erasmus Universiteit Bachelor Fiscale Economie Begeleider: Rolph van Ovost

Nadere informatie

Voorwoord. Wouter Kolk

Voorwoord. Wouter Kolk Voorwoord Er zijn wel eens betere tijden geweest voor beleggers. Economische neergang, terroristische aanslagen en boekhoudkundige malversaties maken het leven van een belegger er niet zonniger op. Maar

Nadere informatie

Een overzicht van de recente ontwikkelingen omtrent de waardering van kredietderivaten

Een overzicht van de recente ontwikkelingen omtrent de waardering van kredietderivaten UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2001-2002 Een overzicht van de recente ontwikkelingen omtrent de waardering van kredietderivaten Scriptie voorgedragen tot het bekomen

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Uit de schaduw van het bankwezen

Uit de schaduw van het bankwezen Uit de schaduw van het bankwezen Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Holland Financial Centre Uit de schaduw van het bankwezen Feiten en cijfers over bijzondere financiële instellingen en het schaduwbankwezen

Nadere informatie

Tilburg University. Onroerend goed en de kredietcrisis Wibier, Reinout. Published in: Vastgoedfinanciering in woelige tijden

Tilburg University. Onroerend goed en de kredietcrisis Wibier, Reinout. Published in: Vastgoedfinanciering in woelige tijden Tilburg University Onroerend goed en de kredietcrisis Wibier, Reinout Published in: Vastgoedfinanciering in woelige tijden Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication

Nadere informatie

Gelijke behandeling van het ongelijke. Belastingheffing van individuele en collectieve belegging

Gelijke behandeling van het ongelijke. Belastingheffing van individuele en collectieve belegging Gelijke behandeling van het ongelijke. Belastingheffing van individuele en collectieve belegging Gelijke behandeling van het ongelijke. Belastingheffing van individuele en collectieve belegging Rede uitgesproken

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht

Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht ARTIKELEN PRAKTIJK Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht 1 Inleiding Ondernemingen die wat betreft een onderdeel van hun business een gemeenschappelijk doel voor ogen hebben en overwegen om

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

PVK STUDIES2 TOEZICHT OP NATURA-UITVAARTVERZEKERAARS EEN ACTUARIELE INLEIDING. drs. A.C. Eijgenraam

PVK STUDIES2 TOEZICHT OP NATURA-UITVAARTVERZEKERAARS EEN ACTUARIELE INLEIDING. drs. A.C. Eijgenraam PVK STUDIES2 TOEZICHT OP NATURA-UITVAARTVERZEKERAARS EEN ACTUARIELE INLEIDING drs. A.C. Eijgenraam pvk studies Toezicht op natura-uitvaartverzekeraars een actuariële inleiding april 1995 2 drs. A.C. Eijgenraam

Nadere informatie

Rabo Credit Strategie Obligatie

Rabo Credit Strategie Obligatie Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Beleggen in besloten vastgoedfondsen

Beleggen in besloten vastgoedfondsen Beleggen in besloten vastgoedfondsen Onderzoek naar de prognosemodellen en financieringsstructuren van de Nederlandse besloten vastgoedfondsen Masterproof ASRE-MSRE 2007-2010 Auteur: R. van Kooten Datum:

Nadere informatie

Warranty & Indemnity- verzekering, een helpende hand in M&A-transacties

Warranty & Indemnity- verzekering, een helpende hand in M&A-transacties Warranty & Indemnity- verzekering, een helpende hand in M&A-transacties Mr. L.P. KeIjzer Discussies over risicoallocatie en zekerheidstelling worden steeds vaker opgelost of voorkomen met een Warranty

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID BIJ EXECUTION ONLY, ADVIES EN VERMOGENSBEHEER

AANSPRAKELIJKHEID BIJ EXECUTION ONLY, ADVIES EN VERMOGENSBEHEER HOOFDSTUK 11 AANSPRAKELIJKHEID BIJ EXECUTION ONLY, ADVIES EN VERMOGENSBEHEER V.M. Neering 1 11.1 Inleiding Wie wil beleggen in financiële instrumenten, heeft daarvoor de tussenkomst van een beleggingsonderneming

Nadere informatie