MID 11/005. Treasurystatuut 2011 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MID 11/005. Treasurystatuut 2011 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude"

Transcriptie

1 MID 11/005 Treasurystatuut 2011 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Versie: 29 maart

2 2

3 VOORWOORD Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in de Handreiking Treasury van begin 2000 gewezen op de diverse ontwikkelingen die in dat kader van belang zijn. De Wet financiering decentrale overheden (FIDO), die met ingang van 1 januari 2001 in werking is getreden, maakt daar onderdeel van uit. Als gevolg hiervan hebben de Nederlandse gemeenten hun treasuryfunctie geprofessionaliseerd en zijn er treasurystatuten vastgesteld, die de taken en bevoegdheden van alle in het treasuryproces actieve gemeentelijke onderdelen en functionarissen vastleggen en borgen. Ook de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft een treasurystatuut. De huidig vigerende versie is in 2005 door de raad vastgesteld. Thans is een nieuwe actualisatie aan de orde op grond van enkele aanpassingen in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Fido) en de Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden (Ruddo). Deze aanpassingen vinden grondslag in de onrust op de financiële markten als gevolg van de financiële crisis die in de tweede helft van 2008 is ontstaan. De wijzigingen in de Wet Fido en in Ruddo zijn door middel van een publicatie in de Staatscourant van 9 april 2009 per die datum van kracht geworden. Verder is aanpassing van het treasurystatuut noodzakelijk vanwege de aan de gemeenteraad voorgelegde nieuwe verordening ex artikel 212 Gemeentewet. Doel van het treasurystatuut is en blijft om de raad met behulp van deze geactualiseerde versie en de Treasuryparagrafen in de Planning- en Control documenten de mogelijkheid te bieden invulling te geven aan haar verordenende en controlerende bevoegdheid. Daarnaast blijft duidelijk naar voren komen wat de uitvoerende taken van het college van burgemeester en wethouders zijn en de daarbij passende verantwoording. Het resultaat is een duidelijke bestuurlijke verantwoordingsstructuur en een grote transparantie bij de uitvoering van de treasuryfunctie. Het treasurystatuut versie 2011 beslaat een twintigtal artikelen. In die artikelen zijn een aantal "vaktechnische" termen gebruikt. In de bijlage zijn die termen in de vorm van een verklarende woordenlijst nader toegelicht. 3

4 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 Doelstellingen, aandachtsgebieden en strategie 4 artikel 1, doelstelling artikel 2, aandachtsgebieden artikel 3, strategie Treasury als bedrijfsproces 6 artikel 4, treasury als bedrijfsproces Organisatiestructuur 6 artikel 5, verdeling van taken Voorwaarden 7 artikel 6, renterisiconorm artikel 7, kasgeldlimiet artikel 8, transacties Begrotings- en rapportagevereisten wet FIDO 7 artikel 9, rapportage renterisiconorm artikel 10, rapportage kasgeldlimiet Bevoegdheden 8 artikel 11, uitzettingen (1) artikel 12, uitzettingen (2) artikel 13, uitlenen van gelden aan instellingen artikel 14, aantrekken van middelen artikel 15, afdekken van financiële risico's d.m.v. derivaten artikel 16, criteria voor het afsluiten van derivaten artikel 17, rekening-courantovereenkomsten artikel 18, afsluiten van contracten in uitsluitend de Euro Overige bepalingen 9 artikel 19, het handboek treasury artikel 20, buiten werking stellen van treasurystatuut 2005 Samenvatting verantwoordelijkheden, bevoegdheden en informatievoorziening 10 Bijlage 14 verklarende woordenlijst 4

5 TREASURYSTATUUT Haarlemmerliede en Spaarnwoude INLEIDING Het treasurystatuut gaat artikelsgewijs in op de doelstellingen en de randvoorwaarden van het financierings en beleggingsbeleid van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Elk artikel wordt gevolgd door een in cursief weergegeven toelichting. Deze toelichting maakt een integraal onderdeel uit van het artikel. De formele werking van de bevoegdhedenregeling tussen raad en het college van B&W is in separate besluitvorming - te weten de Verordening ex artikel 212 Gemeentewet - vastgelegd. In dit treasurystatuut wordt verwezen naar het handboek treasury. Het handboek treasury bevat een verdere uitwerking van wat in dit treasurystatuut formeel is vastgelegd. In het handboek zijn in ieder geval geregeld: de wijze van control en verantwoording de administratieve organisatie van de treasuryfunctie de interne controle en de functiescheidingen binnen de treasury Het handboek treasury wordt door het college van B&W vastgesteld. DOELSTELLINGEN, AANDACHTSGEBIEDEN EN STRATEGIE Artikel 1 Doelstelling De doelstelling van de treasury van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude wordt als volgt gedefinieerd: "Het via financiële activiteiten en de inzet van financiële instrumenten zodanig bijdragen aan de optimale financiële positie van de organisatie, dat: a. steeds de voor de primaire processen benodigde liquiditeiten beschikbaar zijn; b. renterisico's worden beheerst conform het renterisicobeleid van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; c. kosten van treasury-activiteiten worden geminimaliseerd en opbrengsten worden gemaximaliseerd; d. de bepalingen in dit treasurystatuut in acht worden genomen". Het streven naar een optimale financiële positie mag nimmer overschrijding van de voorwaarden zoals deze in de overige artikelen van dit treasurystatuut zijn vastgelegd, tot gevolg hebben. Hierbij wordt onderkend dat deze limitering in handelen dat een prudent treasurybeleid tot gevolg heeft, een tegenwerkend effect ten aanzien van een optimaal resultaat kan betekenen. Artikel 2 Aandachtsgebieden Bij het nastreven van de optimale financiële positie heeft de treasury vanuit haar professionele expertise te maken met diverse onderling samenhangende financiële vraagstukken, waarbij zij - afhankelijk van haar procuratie (bevoegdheden)- de rol van beslisser, adviseur of uitvoerder heeft. Betreffende vraagstukken kunnen als volgt worden gegroepeerd in een drietal aandachtsgebieden waarop de treasury van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude zich richt: Aandachtsgebieden Vraagstukken Vermogensmanagement (corporate finance) Middelenmanagement Cashmanagement - lange termijnfinanciering - investor relations/toegang tot vermogensmarkten - balansmanagement - financiering van tijdelijke tekorten/uitzetten van tijdelijke overschotten - beheersing van renterisico's - saldobeheer op dagbasis - betalingsverkeer - (bank-)rekeningenstructuur 5

6 Vermogensmanagement Vermogensmanagement heeft betrekking op het, tegen zo laag mogelijke kosten, voorzien in de benodigde lange-termijn liquiditeiten voor de realisatie van voorgenomen investeringen en overige activiteiten. Het balansmanagement en de toegang tot de vermogensmarkt spelen hierin een belangrijke rol. Een financieel instrument dat de treasury hier ter beschikking staat is onder meer: het aantrekken van langlopende geldleningen. Middelenmanagement De algemene doelstelling van het middelenmanagement is het optimaliseren van de liquiditeitspositie door afstemming van de beschikbare liquiditeiten met de, uit hoofde van de bedrijfsactiviteiten, benodigde liquiditeiten. Door gebruik te maken van financiële instrumenten kunnen afwijkingen ten aanzien van omvang en tijd worden gecorrigeerd. Bovendien kan op deze wijze een rendementsverbetering dan wel een kostenverlaging worden gerealiseerd. Beschikbare financiële instrumenten zijn onder andere: deposito s en kasgeldleningen met looptijden > 6 maanden, renteopties, renteswaps. Cashmanagement Cashmanagement heeft betrekking op het dagelijks kasbeheer. Algemene doelstelling is hier het actief beheren en optimaal renderend maken van de dagelijkse geldvoorraden die voortvloeien uit de dagelijkse betalingen en ontvangsten uit hoofde van enerzijds de bedrijfsactiviteiten en anderzijds (autonome) financiële activiteiten. De belangrijkste financiële instrumenten bij het cashmanagement zijn: (ook weer) kasgeld en deposito s met looptijden < 6 maanden, daggeld, afromingen van subrekeningen. Artikel 3 Strategie Ten aanzien van het te voeren treasurybeleid dient vast te staan welke strategie wordt gevolgd bij het beheersen van renterisico's. De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude kiest op grond van de in onderstaande toelichting opgesloten motivatie voor de offensieve strategie. Er kunnen in dit verband verschillende invalshoeken worden gekozen: - defensief: het volledig afdekken van renteposities; - offensief: het partieel afdekken van renteposities binnen gegeven limieten; - agressief: het bewust creëren van renteposities. De keuze voor het type strategie is afhankelijk van een analyse van: de sterke en zwakke punten van de treasury van de organisatie (financiële informatiestromen naar treasury, automatiseringssystemen, deskundigheid van medewerkers) de kansen en bedreigingen in de omgeving. Bijvoorbeeld de steun van de hoogste leiding, de mate van risicogeneigdheid of risicovermijding in beleid en cultuur van de organisatie wettelijke beperkingen in relatie tot de wet Fido Gegeven het door de wet Fido voorgeschreven prudente treasury-beleid aangevuld met de wetenschap dat in een complexe (politieke) organisatie als een gemeente de informatiestromen, zeker op middellange en lange termijn, een bepaalde mate van onnauwkeurigheid in zich hebben wordt voor de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude gekozen voor een offensieve strategie. Een defensieve strategie is toepasbaar bij een hoge mate van betrouwbaarheid van de informatiestromen terwijl een agressieve strategie in strijd is met het door de wet Fido voorgeschreven prudente treasurybeleid. De verwachte omvang van de renteposities alsmede de in dit verband te hanteren financiële instrumenten en limieten worden in de formele ijkmomenten (begroting, rapportages, jaarrekening) binnen de Planning en Controlcyclus van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude ter vaststelling door de raad gepresenteerd. 6

7 TREASURY ALS BEDRIJFSPROCES Artikel 4 Treasury als bedrijfsproces Om het intern risicomanagement te kunnen uitvoeren moet de treasury als een bedrijfsproces worden gezien. Immers, management betreft het besturen en beheersen van bedrijfsprocessen, waarbij de risico s vooral betrekking hebben op de effectiviteit van de treasury (de inzet van de juiste instrumenten), de kwaliteit van de treasury (het voorkomen van fouten) en de rechtmatigheid van de treasuryhandelingen (het tegengaan van fraude). Het hoofdproces bestaat uit het management van de financiële activiteiten van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, die de financiële positie van A (inputsituatie) naar B (outputsituatie) brengen. De input van dit proces bestaat uit begroting, rapportages in het kader van de Planning- en Controlcyclus, besluiten, het meerjareninvesteringsplan (M.I.P.) etc. alsmede uit de financiële informatie over de normale operationele processen en de informatie uit de financiële markten. Op basis van deze input worden de treasuryparagrafen van begroting en rapportages in het kader van de Planning- en Controlcyclus voorbereid, vastgesteld door de raad en vervolgens op beheerste wijze uitgevoerd (treasury-management). De output van het proces is de uitvoering van dit alles en wordt gerapporteerd d.m.v. tussentijdse rapportages (zie art. 9 en art 10) en in de financieringsparagraaf van het jaarverslag, dat ook weer wordt vastgesteld door de raad. Het totale proces heeft een cyclisch karakter doordat het oorspronkelijke beleidsplan zoals dat in de begroting is opgenomen periodiek updates ondergaat mede door wijziging van de inputvariabelen. ORGANISATIESTRUCTUUR Artikel 5 Verdeling van taken De organisatiestructuur betreft de formele verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden over de diverse bestuurlijke lagen en over de personeelsorganisatorische functies. Deze verdeling wordt afgeleid uit het treasuryproces waarbij rekening wordt gehouden met functiescheiding. In het treasurybeleidsproces van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude worden de volgende drie fases onderscheiden: Voorbereiden van het treasurybeleid Vaststellen van het treasurybeleid Uitvoeren van het treasurybeleid Voorbereiden van het treasurybeleid Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de voorbereiding van het in de treasuryparagrafen van begroting en rapportages in het kader van de Planning- en Controlcyclus op te nemen treasurybeleid alsmede de in dit verband te hanteren financiële instrumenten en limieten. Vaststellen van het treasurybeleid De formele vaststelling van het te voeren treasurybeleid is een verantwoordelijkheid van de raad op basis van de beleidsuitgangspunten zoals deze in het treasurystatuut zijn vastgelegd de formele ijkmomenten in de Planning en Controlcyclus van de gemeente: Begroting, rapportages in het kader van de Planning- en Controlcyclus en Jaarrekening. Tussentijdse beleidsbijstellingen (binnen de kaders van het treasurystatuut) worden door middel van vaststelling van de genoemde Planning en Controldocumenten door de raad bekrachtigt (bevoegdheid). Uitvoeren van het treasurybeleid Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door de raad vastgestelde treasurybeleid. 7

8 VOORWAARDEN Artikel 6 Renterisiconorm Het renterisico op de vaste schuld van deze gemeente dient te allen tijde te voldoen aan de renterisiconorm zoals deze is vastgelegd in de wet Fido. Onder "vaste schuld" wordt verstaan het saldo van leningen en uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Het effect van eventueel aanwezige derivaten op de rentetypische looptijd dient hierbij te worden meegenomen. Het renterisico op vaste schuld is het gedeelte van de vaste schuld dat in het betreffende jaar een nieuwe rente zal kennen. Het renterisico bestaat derhalve uit twee componenten: de renteherziening en de verplichte aflossingen. Het renterisico mag niet meer dan een bepaald percentage van het begrotingstotaal van het betreffende jaar, de norm zoals vastgelegd in de wet Fido, bedragen. Momenteel is dit percentage 20 %. Artikel 7 Kasgeldlimiet De netto vlottende schuld dient te allen tijde te voldoen aan de kasgeldlimiet zoals deze is vastgelegd in de wet Fido. Onder "netto vlottende schuld" wordt verstaan het saldo van leningen en uitzettingen met een rentetypische looptijd van korter dan één jaar. Rekening-courant en gelden in kas zijn hierbij inbegrepen. Het effect van eventueel aanwezige derivaten op de rentetypische looptijd dient hierbij te worden meegenomen. In een kwartaal dient het gemiddelde netto vlottende schuld -dit is het gemiddelde van de netto vlottende schuld op de eerste dag van iedere maand van het betreffende kwartaal- niet boven een bepaald percentage van het begrotingstotaal, de kasgeldlimiet zoals vastgelegd in de wet Fido, uit te komen. Onder begrotingstotaal wordt verstaan de totale geautoriseerde lasten van de begroting. Artikel 8 Transacties Transacties vallend binnen het bereik van dit treasurystatuut, dienen op voor de gemeente zo gunstig mogelijke condities te worden afgesloten. Onder "condities" wordt hier nadrukkelijk niet alleen het rentepercentage bedoeld, maar ook de bijkomende zaken als provisies, zekerheden en alle andere soorten mogelijke kosten. BEGROTINGS- EN RAPPORTAGEVEREISTEN WET FIDO Artikel 9 Rapportage renterisiconorm Het college van B&W draagt zorg voor het voldoen aan de rapportagevereisten met betrekking tot de renterisiconorm, zoals deze zijn vastgelegd in de wet Fido en het B.B.V. Tevens draagt het college van B&W zorg voor de begrotingsvereisten met betrekking tot de renterisiconorm, zoals deze zijn vastgelegd in de wet Fido en het B.B.V. De raad ziet er op toe dat aan genoemde vereisten wordt voldaan. De gegevens over de renterisiconorm worden één maal per jaar achteraf gerapporteerd in de treasuryparagraaf van het jaarverslag. Daarnaast wordt ook jaarlijks in de programmabegroting een financieringsparagraaf opgenomen, waarin een prognose van de ontwikkeling van de renterisiconorm is gemaakt voor minimaal de komende vier jaar. Artikel 10 Rapportage kasgeldlimiet Het college van B&W draagt zorg voor het voldoen aan de rapportagevereisten met betrekking tot de kasgeldlimiet, zoals deze zijn vastgelegd in de wet Fido en het B.B.V. Tevens draagt het college van B&W zorg voor de begrotingsvereisten met betrekking tot de kasgeldlimiet, zoals deze zijn vastgelegd in de wet Fido en het B.B.V. De raad ziet er op toe dat aan genoemde vereisten wordt voldaan. De rapportage over de ontwikkeling van de kasgeldlimiet maakt deel uit van de treasuryparagraaf van het jaarverslag. Daarnaast maakt een prognose van de ontwikkeling van de kasgeldlimiet voor minimaal het komende jaar jaarlijks deel uit van de financieringsparagraaf van de programmabegroting. 8

9 BEVOEGDHEDEN Artikel 11 Uitzettingen (1) Het college van B&W is bevoegd om uitzettingen, zowel op lange als op korte termijn, te doen bij tegenpartijen die voldoen aan de kredietwaardigheideisen zoals die zijn vastgelegd in de wet Fido, in het bijzonder de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo). Indien de uitzetting een gevolg is van de aanwezigheid van tijdelijk overtollige middelen als gevolg van één of meerdere gesloten projectfinancieringen, dan vindt deze uitzetting plaats bij de financiële instelling waar de projectfinanciering mee is aangegaan. Onder uitzettingen wordt in dit verband verstaan: "Het uitzetten van overtollige middelen die zijn ontstaan door het niet synchroon lopen van de uitgaven en de ontvangsten. Deze overtollige middelen worden tijdelijk buiten de publieke taak gehouden en in een latere fase voor de publieke taak aangewend". Uitzettingen mogen worden gedaan bij kredietwaardige partijen. Onder "kredietwaardige partijen" wordt verstaan: financiële instellingen (kredietinstellingen, beleggingsinstellingen, effecteninstellingen, verzekeraars en pensioenfondsen) onder toezicht van De Nederlandse Bank met minimaal een AA-rating van tenminste twee gezaghebbende rating-agencies (Moody's, S&P of Fitch). Indien de gelden worden uitgezet voor een periode van drie maanden of korter dienen de financiële instellingen minimaal een A-rating van tenminste twee gezaghebbende rating-agencies te hebben. instellingen aan wiens papier door een bancaire toezichthouder in een EURO-lidstaat de solvabiliteitsvrije status is toegekend. Deze status houdt in dat een bank voor desbetreffend papier geen reserves behoeft aan te houden. In de praktijk betekent dit dat de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude middelen kan uitzetten bij andere Nederlandse overheden/openbare lichamen. Artikel 12 Uitzettingen (2) Het college van B&W is bevoegd om uitsluitend uitzettingen te doen in de vorm van financiële producten die voldoen aan de vereisten zoals die zijn vastgelegd in de wet Fido, in het bijzonder in de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo). Indien de uitzetting een gevolg is van de aanwezigheid van tijdelijk overtollige middelen als gevolg van één of meerdere gesloten projectfinancieringen, dan vindt deze uitzetting plaats bij de financiële instelling waar de projectfinanciering mee is aangegaan. Gelden kunnen uitsluitend worden uitgezet in: producten waarvan de hoofdsom ten minste aan het einde van de looptijd intact is; uitgezet bij een partij die voldoet aan de criteria van artikel 11; vastrentende waarden, uitgegeven door een instelling die voldoet aan de criteria van artikel 11. Het uitzetten van gelden zal alleen plaatsvinden indien er geen mogelijkheden zijn om de kennelijk overtollige liquiditeiten aan te wenden ter vroegtijdige, rentetechnisch profijtelijke, aflossing van lopende leningen of ter investering in voor de gemeente binnen de publieke taak behorende zaken. Het op langere termijn beleggen van middelen is op zich geen taak voor de gemeente. Conform artikel 8 wordt bij het uitzetten van gelden gestreefd naar de meest gunstige voorwaarden en condities, waarbij deze in ieder geval marktconform dienen te zijn. Artikel 13 Uitlenen van gelden aan instellingen Het college van B&W is bevoegd leningen te verstrekken tot een maximum van , - aan instellingen met een maatschappelijke doelstelling. De betreffende leningen kunnen uitsluitend worden verstrekt: voor zover de verstrekking van de lening direct verband houdt met de uitoefening van de publieke taak. In de financieringsparagraaf van de programmabegroting zullen hiervoor jaarlijks kaders en limieten worden vastgesteld Noot: Het gestelde in artikel 11 en 12 heeft betrekking op overtollige middelen. Dit zijn de overschotten die ontstaan uit het niet synchroon lopen van de uitgaven en de ontvangsten; het gaat hier om de feitelijke treasuryfunctie. 9

10 Het verstrekken van leningen als bedoeld in artikel 13 gaat om een vorm van instrumentering die met de uitvoering van de treasuryfunctie niets te maken heeft, maar die verband houdt met een ander beleidsonderwerp en tegen deze achtergrond in het kader van de wet FIDO wèl is toegestaan. Het verstrekken van geldleningen aan partijen die niet voldoen aan het criterium instelling met een maatschappelijke doelstelling is te allen tijde een bevoegdheid van de raad. Artikel 14 Aantrekken van gelden Het college van B&W is bevoegd om gelden aan te trekken in de vorm van leningen, dan wel door het uitgeven van schuldbewijzen. Deze gelden, mogen alleen betrokken worden van partijen die voldoen aan de in artikel 11 gestelde eisen. Conform artikel 9 wordt bij het aantrekken van gelden gestreefd naar de meest gunstige voorwaarden en condities, waarbij deze in ieder geval marktconform dienen te zijn. Artikel 15 Afdekken van financiële risico's d.m.v. derivaten Het gebruik van derivaten (rente instrumenten) is slechts toegestaan voor het verminderen of (ten behoeve van gewenste spreiding van renterisico) verschuiven van een renterisico. Vóór het afsluiten van een derivatentransactie wordt het advies van een onafhankelijk externe adviseur ingewonnen. Artikel 16 Criteria voor het afsluiten van derivaten Financiële derivaten kunnen alleen worden afgesloten met een instelling die voldoet aan de criteria genoemd in artikel 11. Conform artikel 9 wordt bij het afsluiten van dergelijke producten gestreefd naar de meest gunstige voorwaarden en condities, waarbij deze in ieder geval marktconform dienen te zijn. Artikel 17 Rekening-courantovereenkomsten Het college van B&W is bevoegd rekening-courantovereenkomsten aan te gaan met in Nederland gevestigde bancaire instellingen. Onder in Nederland gevestigde bankinstellingen worden in dit statuut verstaan bankinstellingen met statutaire zetel in Nederland alsmede dochters/kantoren van banken met statutaire zetel in het buitenland. De bank dient onder toezicht te staan van De Nederlandse Bank NV als bedoeld in de Wet Toezicht Kredietwezen. Indien er sprake zal zijn van uitzetting van gelden op de rekening-courant dan is het gestelde in artikel 11 onverkort van toepassing. Artikel 18 Afsluiten van contracten in uitsluitend de Euro Het college van B&W is bevoegd om alle in dit statuut genoemde contracten af te sluiten in uitsluitend de valuta Euro. OVERIGE BEPALINGEN Artikel 19 Doormandatering Het college van B&W zal in de praktijk een groot gedeelte van haar bevoegdheden doormandateren binnen de ambtelijke organisatie van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Artikel 20 Buiten werking stellen van treasurystatuut 2005 Dit treasurystatuut vervangt de door de gemeenteraad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude op 18 oktober 2005 vastgestelde versie die daarmede is komen te vervallen. Wijzigingen in het door de raad vastgestelde treasurystatuut kunnen slechts worden aangebracht door de raad. 10

11 Samenvatting verantwoordelijkheden, bevoegdheden en informatievoorziening I. Bevoegdheden Functie Verantwoordelijkheden De Gemeenteraad Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, globale richtlijnen en limieten, middels de financiële verordening; Vaststellen van de publieke taak Het vaststellen van de treasuryparagraaf in begroting en jaarrekening; Het houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan; Het evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid; Commissie RVB Het uitbrengen van advies over beleidsvoorstellen en rapportages op het gebied van treasury aan de Gemeenteraad. Het college van B&W Vaststellen van het treasurystatuut Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele en politieke verantwoordelijkheid); Het achteraf bekrachtigen van de afgesloten transacties Het rapporteren aan de Gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid. Afdelingshoofden Het fiatteren van betalingen en ontvangsten, ten laste c.q. ten gunste van hun budgetten. Het zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over toekomstige geldstromen aan de afdeling Middelen. Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de informatie die hun afdeling aanlevert aan de afdeling Middelen met betrekking tot toekomstige uitgaven en ontvangsten. Hoofd Middelen Het ontvangen van de orderbevestiging van derden en het controleren of deze overeenkomst met de transactie-informatie zoals verstrekt door de medewerker belast met treasury; Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen; Het opstellen van de rentevisie; Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover rapporteren aan het college van B&W; Het voeren van de interne controle op de uitgevoerde treasurytransacties en hierover rapporteren aan het college van B&W; Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury; Het adviseren van de afdelingen over de financiële gevolgen van hun activiteiten en projecten; Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied; 11

12 Comptabele Kassier Accountant Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de volgende deelfuncties: het risicobeheer, gemeentefinanciering (financiering, uitzetting en relatiebeheer) en kasbeheer. Deze activiteiten moeten conform dit treasurystatuut en de treasuryparagraaf worden uitgevoerd en de transacties dienen geautoriseerd te zijn door het hoofd afdeling Middelen; Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen; Het afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties; Het beheren van geldstromen; Het afleggen van verantwoording aan het college van B&W; Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer; Het uitvoeren van de aan hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut en de treasuryparagraaf; Het zorgdragen voor juiste verantwoording van de uitvoering van de door hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten; Het rapporteren aan B&W over de uitvoering van het treasurybeheer; Het schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties en het doorgeven hiervan aan de kassier; Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie; Het afleggen van verantwoording aan het hoofd afdeling Middelen over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten. Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de verplichtingen- en financiële administratie; Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer; Het rapporteren aan het hoofd Middelen belast met controle over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten; Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen; Het aanleveren van tijdige, volledige en juiste gegevens aan de gemeentelijke administratie. Het in het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren omtrent de feitelijke naleving van het treasurystatuut. 12

13 II. Verantwoordelijkheden Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer 1. Het uitzetten van geld via callgeld, deposito en spaarrekening 2. Het aantrekken van geld via callgeld of kasgeld 3. Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen Bankrelatiebeheer Bevoegd functionaris (eerste handtekening) Kassier Kassier Kassier Autorisatie door (tweede handtekening) Comptabele Comptabele Comptabele 4. Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen Comptabele Hoofd Middelen 5. Bankcondities en tarieven afspreken Comptabele Hoofd Middelen Risicobeheer 6. Het afsluiten van derivatentransacties uitgesloten uitgesloten Financiering en uitzetting 7. Het afsluiten van kredietfaciliteiten Comptabele Hoofd Middelen 8. Het aantrekken van middelen via onderhandse leningen zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf 9. Het uitzetten van middelen producten zoals vastgelegd in artikel 5, lid 1, van dit statuut (garantieproducten uitgezonderd) conform de treasuryparagraaf Comptabele Comptabele Hoofd Middelen Hoofd Middelen 10. Het beleggen in garantieproducten Hoofd Middelen College van B&W 11. Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak 12. Het garanderen van middelen uit hoofd van de publieke taak Hoofd Middelen Hoofd Middelen College van B&W College van B&W 13

14 III. Informatievoorziening 1. Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeitenplanning Kwartaal Afdelingsho ofden Informatie Frequentie Informatieverstrekke r Informatieontvanger Comptabele 2. Liquiditeitenplanning Kwartaal Comptabele Hoofd Middelen 3. Beleidsplannen treasury in treasuryparagraaf van begroting Jaarlijks Comptabele Gemeenteraad 4. Evaluatie treasury-activiteiten in treasuryparagraaf van jaarrekening 5. Voortgang onderdelen treasuryparagraaf via voor- en najaarsrapportage 6. Verantwoording n.a.v. treasuryparagraaf via jaarverslag 7. Informatie aan derden (toezichthouder en CBS) zoals genoemd in art. 8 Wet fido 8. Lenings- / uitzettings- / garantiebesluiten Jaarlijks Comptabele Gemeenteraad Halfjaarlijks Hoofd Middelen Gemeenteraad Jaarlijks Comptabele Gemeenteraad Kwartaal Comptabele Derden binnen 14 dagen na besluit College van B&W Provincie 14

15 Bijlage: Verklarende woordenlijst B.B.V. Afkorting van Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. De Provinciewet en de Gemeentewet schrijven voor dat provincies respectievelijk gemeenten een begroting, meerjarenraming, jaarrekening en jaarverslag maken en geven enkele vereisten waaraan de genoemde documenten dienen te voldoen. In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten zijn nadere eisen gesteld aan genoemde documenten met als doelstelling te waarborgen dat de door diverse partijen benodigde informatie wordt geleverd. DEPOSITO Niet-verhandelbare belegging bij een bank, waarbij een bedrag voor een vaste periode tegen een vast, vooraf afgesproken rentepercentage, wordt weggezet. DERIVATEN Derivaten zijn (afgeleide) financiële instrumenten die hun bestaan ontlenen aan een bepaalde onderliggende waarde. Deze onderliggende waarden kunnen reële producten zijn zoals grondstoffen, of financiële producten zoals effecten. Derivaten kennen een breed toepassingsgebied en kunnen onder andere worden gebruikt om valuta- of renterisico's te sturen/beheersen en financieringskosten te minimaliseren. KASGELDLENING Een kasgeldlening is een overeenkomst tussen twee partijen om een bepaald bedrag tegen een bepaald tarief voor een vaste periode met elkaar uit te wisselen. KASGELDLIMIET Ten aanzien van de financiering op korte termijn dient de zogenaamde kasgeldlimiet leidend te zijn. Deze kasgeldlimiet wordt op grond van de Wet FIDO bepaald op grond van een ministerieel vastgesteld percentage van de jaarbegroting per 1 januari van enig jaar. Kort gezegd geeft de kasgeldlimiet de grens aan tot welk bedrag de gemeente "rood" mag staan bij de bank. Komen we structureel boven die grens, dan dienen financieringsmiddelen met een rentetypische looptijd van > 1 jaar te worden aangetrokken. RATING-AGENCY Rating-agencies verzamelen informatie over ondernemingen. Op basis van die informatie zijn zij in staat de kredietwaardigheid van die ondernemingen te analyseren en daar een kwalificatie aan te verbinden. Deze kwalificaties worden gepubliceerd, o.a. via het Internet en zijn voor vermogensverschaffers feitelijk een onmisbaar instrument bij het afwegen van partijen in geval van het uitzetten van middelen. RENTE-OPTIE Het recht om een onderliggende waarde (in dit geval een hoofdsom) te kopen (calloptie), dan wel te verkopen (putoptie) tegen de in het optiecontract vermelde prijs (in dit geval het rentetarief) gedurende een bepaalde periode of op een bepaald moment. RENTE-SWAP Bij een renteswap wordt tussen twee partijen (waarvan er één een bank is) overeengekomen dat de renteverplichtingen in de vorm van een vaste en een variabele rente met betrekking tot een afgesproken hoofdsom gedurende een bepaalde periode worden geruild. Het nut van dit instrument kan bijvoorbeeld zijn dat een activum dat met lang vreemd vermogen is gefinancierd tegen de achtergrond van een verwachte daling van de korte rente, na afsluiting van de renteswap op goedkopere wijze is gefinancierd. 15

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: Het treasurybeleid van gemeenten - het aantrekken en uitzetten van gelden op korte en langere termijn - was

Nadere informatie

NEE. wethouder Duindam. Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014. Nummer: 14A.00504

NEE. wethouder Duindam. Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014. Nummer: 14A.00504 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014 8416 Team: Financiën Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): nvt R. Smits, F. vd Berg.

Nadere informatie

GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014

GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014 GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014 1 2 Pagina Inleiding 5 TREASURYSTATUUT Wettelijk kader 6 Treasuryfunctie 8 Kasbeheer 9 Geldstromen Saldo- en liquiditeitenbeheer Beleggen en Financieren 10

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2011/0337411

Provinciaal blad nr. 2011/0337411 Provinciaal blad nr. 2011/0337411 Uitvoeringsregeling Treasury besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 6 september 2011 kenmerk: 2011/0157929 gepubliceerd op: 23 december 2011 inwerkingtreding op: 24 december

Nadere informatie

CMFB 08-04-2014 Agendapunt 6

CMFB 08-04-2014 Agendapunt 6 CMFB 08-04-2014 Agendapunt 6 Sittard, 25 maart 2014 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Treasurystatuut 2014 Aanleiding In december 2013 is de wijziging van de Wet financiering decentrale

Nadere informatie

AB 01-07-2014 Agendapunt 6

AB 01-07-2014 Agendapunt 6 B 01-07-2014 gendapunt 6 WTERSCHPSBLD 2014, NUMMER 014 BIJL.: 1 Sittard, 22 april 2014 N HET LGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Treasurystatuut 2014 Voorstel Het Treasurystatuut 2014 vaststellen. anleiding In

Nadere informatie

TREASURY STATUUT ZEELAND SEAPORTS

TREASURY STATUUT ZEELAND SEAPORTS TREASURY STATUUT ZEELAND SEAPORTS 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 2 BEGRIPPENKADER... 3 HOOFDSTUK 3 TREASURYBELEID... 4 3.1 Doelstellingen... 4 3.2 Richtlijnen... 5 3.2.1 Risicobeheer...

Nadere informatie

Treasurystatuut Hoge School van Amsterdam

Treasurystatuut Hoge School van Amsterdam Hoge School van Amsterdam Augustus 2009 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding...3 1.1 Verantwoording...3 1.2 Algemene doelstelling...3 2 Risicobeheer...4 2.1 Uitgangspunten risicobeheer...4 2.2 Renterisico...4 2.2.1

Nadere informatie

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015. Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept)

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015. Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept) Treasurystatuut Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015 Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept) Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOELSTELLING

Nadere informatie

RWS partner in wonen Treasurystatuut december 2013. Treasurystatuut

RWS partner in wonen Treasurystatuut december 2013. Treasurystatuut Treasurystatuut RWS partner in wonen Stationspark 30 4462 DZ GOES Postbus 158 4460 AD GOES T (0113) 23 16 74 F (0113) 23 38 11 Info@rwsgoes.nl www.rwsgoes.nl Goes, november 2013 Vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

WONEN NOORDWEST FRIESLAND

WONEN NOORDWEST FRIESLAND Treasurystatuut WONEN NOORDWEST FRIESLAND Mei 2015 Sint Annaparochie Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 EXTERN KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT...

Nadere informatie

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 16 maart 2011

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 16 maart 2011 Treasurystatuut Wetterskip Fryslân Leeuwarden 16 maart 2011 Leeuwarden, 16 maart 2011 Inhoud Inleiding 3 1. Uitgangspunten 4 2. Samenvatting treasuryproces 6 2.1. Financieren 2.2. Beleggen 2.3. Rentemanagement

Nadere informatie

Treasurystatuut Woningstichting Barneveld te Barneveld

Treasurystatuut Woningstichting Barneveld te Barneveld Treasurystatuut Woningstichting Barneveld te Barneveld 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Algemene uitgangspunten en randvoorwaarden 4 2.1 Doelstellingen treasury 4 2.2 Algemene uitgangspunten 4 3. Cashmanagement

Nadere informatie

Treasurystatuut Acantus

Treasurystatuut Acantus Treasurystatuut Acantus versie 19 juni 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 EXTERN KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.4 DOELSTELLING VAN DE

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 8208. Treasurystatuut MRDH 2015. 29 januari 2015. Officiële uitgave van gemeente Barendrecht. 1. I nleiding. 1.

GEMEENTEBLAD. Nr. 8208. Treasurystatuut MRDH 2015. 29 januari 2015. Officiële uitgave van gemeente Barendrecht. 1. I nleiding. 1. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Barendrecht. Nr. 8208 29 januari 2015 Treasurystatuut MRDH 2015 1. I nleiding 1.1 Algemee n Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT 2014. Treasurystatuut 2014 stadsregio Rotterdam 1

TREASURYSTATUUT 2014. Treasurystatuut 2014 stadsregio Rotterdam 1 TREASURYSTATUUT 2014 Treasurystatuut 2014 stadsregio Rotterdam 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Wettelijke kaders... 3 1.3 Stadsregionale kaders... 3 2 UITGANGSPUNTEN... 4 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Treasurystatuut vastgesteld op 15 juni 2015

Treasurystatuut vastgesteld op 15 juni 2015 Treasurystatuut vastgesteld op 15 juni 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Status treasurystatuut en doel treasury... 4 1.1 Doel van het treasurystatuut... 4 1.2 Doel van treasury...

Nadere informatie

Stichting Thuisvester Treasurystatuut

Stichting Thuisvester Treasurystatuut Stichting Thuisvester Treasurystatuut Vastgesteld door het bestuur: 3 april 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht: 15 april 2015 TREASURYSTATUUT STICHTINGTHUISVESTER DEF 15-4-20153-4-2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Scriptie. Professionalisering treasuryfunctie

Scriptie. Professionalisering treasuryfunctie Scriptie Professionalisering treasuryfunctie Hogeschool Zuyd, Faculteit HEAO Financieel Management, Sittard Naam student : Sanne Sijben Studentnummer : 0500305 Opleiding : Bedrijfseconomie Jaar : 2010

Nadere informatie

Handreiking bij de regeling Beleggen en Belenen. Doelgroep

Handreiking bij de regeling Beleggen en Belenen. Doelgroep Handreiking bij de regeling Beleggen en Belenen Doelgroep Het ministerie van OCW (als wetgever) en de Onderwijsinspectie (als toezichthouder) rekenen het tot hun taak om verbetering van de informatie uitwisseling

Nadere informatie

Treasurystatuut Noordwijkse Woningstichting

Treasurystatuut Noordwijkse Woningstichting Treasurystatuut Noordwijkse Woningstichting Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen d.d. 2 december 2009 Treasurystatuut pagina 1 van 25 Inhoud Inleiding 3 1. Algemeen 5 2. Treasuryorganisatie & -besluitvorming

Nadere informatie

1. Inleiding 3. 3. Risico management 6 3.1 Algemeen 6 3.2 Richtlijnen rente risico management 7 3.3 Richtlijnen derivaten 7

1. Inleiding 3. 3. Risico management 6 3.1 Algemeen 6 3.2 Richtlijnen rente risico management 7 3.3 Richtlijnen derivaten 7 TREASURY STATUUT Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Treasury Beleid 4 2.1 Doelstellingen treasury 4 2.2 Goedkeuring en wijziging 4 2.3 Financieringsbeleid 5 2.4 Aanwenden van (tijdelijk) overtollige middelen

Nadere informatie

Treasurystatuut. 1. Inleiding

Treasurystatuut. 1. Inleiding Treasurystatuut 1. Inleiding Vanwege de voorschriften geldend voor scholen en besturen in het onderwijs ( de regeling Beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek ) en vanwege de relatie

Nadere informatie

Treasury Statu ut. Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg

Treasury Statu ut. Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Treasury Statu ut Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg INHOUD 1. INLEIDING pagina3 2. DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE pagina 3-6 3. INTERNE ORGANISATIE TREASURYFUNCTIE pagina 6-7 4. TREASURYPARAGRAAF

Nadere informatie

Treasurystatuut. Woonstichting Gendt

Treasurystatuut. Woonstichting Gendt Treasurystatuut Woonstichting Gendt Gendt, maart 2012 Inhoud Inleiding 1. Status van het treasurystatuut 4 1.1 Doel 1.2 Vaststelling 1.3 Distributie 2. Reglement treasurycommissie Woonstichting Gendt 5

Nadere informatie

Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek

Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek OCenW-Regelingen Regeling beleggen en belenen Bestemd voor: de bevoegde gezagen van de instellingen voor onderwijs en onderzoek verbindend voorschrift Datum: 13 juli 2001 Kenmerk: FVE 2001/57965N Datum

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe

Beleggingsstatuut Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe Beleggingsstatuut Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-11-2014) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam

Nadere informatie

1 Inleiding: het uitzetten van (tijdelijk) overtollige liquiditeiten en het aangaan van derivatentransacties door openbare lichamen

1 Inleiding: het uitzetten van (tijdelijk) overtollige liquiditeiten en het aangaan van derivatentransacties door openbare lichamen Vermogensbeheer 1 Inleiding: het uitzetten van (tijdelijk) overtollige liquiditeiten en het aangaan van derivatentransacties door openbare lichamen 1.1 Openbare lichamen zijn bij het uitzetten van (tijdelijk)

Nadere informatie

Treasurystatuut. Stichting Proloog

Treasurystatuut. Stichting Proloog Treasurystatuut Stichting Proloog Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Proloog d.d. 29 september 2009 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasurystatuut 2. DOELSTELLING

Nadere informatie

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening omslag lei.indd 1 16-6-2006 8:21:01 Twee voorbeelden voor de financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) Juni 2006 2 Inhoud

Nadere informatie