Rapportage Vermogensbeheer. Stichting Pensioenfonds Productschappen december

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Vermogensbeheer. Stichting Pensioenfonds Productschappen. 2012 december"

Transcriptie

1 Rapportage Vermogensbeheer Stichting Pensioenfonds Productschappen 2012 december

2 Inhoudsopgave Management samenvatting 2 1 Kerncijfers Dekkingsgraad Rendement Vermogensmutaties Wegingen portefeuille 8 2 Risicoparagraaf Balansrisico Renterisico Valutarisico 12 Bijlage 1: Verklarende woordenlijst 13 Rapportage Stichting Pensioenfonds Productschappen 2012 december 1

3 Management samenvatting Voor u ligt de vermogensbeheer maandrapportage van Pensioenfonds Productschappen. Deze rapportage heeft betrekking op de maand december Ontwikkeling van de financiële positie De lange rente laat sinds oktober een dalende trend zien. Zowel de UFR als de feitelijke rente daalden licht in december. Het rendement van de matchingportefeuille was relatief beter dan dat van de verplichtingen, omdat de feitelijke rente meer daalde dan de UFR. De zakelijke waarden lieten per saldo een positief beeld zien. De dekkingsgraad is echter lager dan in november omdat nieuwe overlevingstafels zijn toegepast voor de bepaling van de waarde van de pensioenverplichtingen. Daarnaast is in december ook een indexatie doorgevoerd. Deze maatregelen hadden een bijkomend negatief effect op de dekkingsgraad van 1,8%-punt. Zie ook paragraaf 1.1. Kerncijfers 31 dec nov 2012 Mutatie Beleggingen (incl. Balansposten) Pensioenvoorzieningen (obv DNB rente) Dekkingsgraad (DNB rente) 116.2% 117.5% -1.3% punt IRR (DNB rente) 2.38% 2.41% -0.03%-punt IRR (feitelijke rente) 2.13% 2.20% -0.07%-punt Risico Het balansrisico is in december ongewijzigd gebleven; de matchingportefeuille presteerde iets beter, wat een daling van het balansrisico tot gevolg heeft; het doorvoeren van de indexatie en het langlevenrisico heeft weer een negatief effect gehad op het balansrisico. Dit komt doordat de renteafdekking is gedaald door bovengenoemde doorvoering van langlevenrisico en indexatie. Zie ook paragraaf 2.1 en 2.2. Risico (o.b.v. actuele rente) 31 dec 2012 Mutatie vorige maand Norm Conform beleid Balansrisico 9.0% 0.0%-punt 6% - 10% Rente afdekking 61.6% -1.8%-punt 60% 70% Voor de bepaling van het balansrisico en de renteafdekking wordt de feitelijke rente gebruikt zoals ook de kaders die zijn aangegeven in het beleggingsplan. Deze kengetallen kunnen echter ook bepaald worden aan de hand van de UFR. Omdat de waarde van de verplichtingen op basis van de UFR lager uitkomt is de renteafdekking hoger en het balansrisico lager. In onderstaande tabel staan de kengetallen weergegeven op basis van de UFR. Risico (o.b.v. UFR) 31 dec 2012 Balansrisico 7.9% Rente afdekking 71.9% Rapportage Stichting Pensioenfonds Productschappen 2012 december 2

4 Rendement Door de gedaalde rente presteerde de matchingportefeuille 2.09%. De returnportefeuille rendeerde per saldo ook positief, met uitzondering van de alternatieve beleggingen (wat deels veroorzaakt werd door een zwakkere dollar). Voor heel 2012 hadden alleen de grondstoffen en de portefeuille microfinancieren een negatief rendement. Alle overige beleggingen hebben in 2012 een positief rendement behaald. Hoogrentende waarden noteerden het hoogste rendement met 16.44%. De matchingportefeuille liet een rendement van 11.04% optekenen. Het totaalrendement over 2012 is uitgekomen op 10.94% (2011: 8.06%). Zie ook paragraaf 1.2. Rendement december (ytd) Pensioenverplichtingen* 0.80% 8.55% Beleggingen 1.58% 10.94% *) de waarde en het rendement van de pensioenverplichtingen zijn bepaald op basis van de DNB rente. Portefeuille In december zijn de beleggingsvoorstellen uit het beleggingsplan al deels uitgevoerd. Langlopende obligaties en de renteafdekking zijn deels afgebouwd voor een totaalbedrag van 10.6 mln. Hiervan is 6.0 mln toegevoegd aan de liquide middelen, en 4.3 mln is geïnvesteerd in Amerikaanse hoogrentende obligaties. Met de investering in Europees high yield zal worden gewacht tot de transitie naar de nieuwe benchmark is geïmplementeerd; dit om extra kosten te vermijden. Tot slot is 1.2 mln onttrokken aan het door MN beheerde vermogen ten behoeve van pensioenuitkeringen. Rapportage Stichting Pensioenfonds Productschappen 2012 december 3

5 1 Kerncijfers 1.1 Dekkingsgraad Balanspositie met Nominale pensioenverplichtingen op basis van DNB rentecurve*: Bedragen in mln EUR Beleggingen Overige balansposten Pensioenverplichtingen Surplus Nominale Dekkingsgraad Vereiste Dekkingsgraad Ultimo % 111.2% Ultimo nov % 110.7% Ultimo dec % 110.6% Balanspositie met Nominale pensioenverplichtingen op basis van actuele rentecurve: Bedragen in mln EUR Beleggingen Overige balansposten *De dekkingsgraad is vanaf 30 september 2012 gebaseerd op de nieuw gepubliceerde DNB rentecurve op UFRbasis. Pensioenverplichtingen Surplus Nominale Dekkingsgraad Vereiste Dekkingsgraad Ultimo % 111.7% Ultimo % 111.2% Ultimo nov % 110.7% Ultimo dec % 110.6% De dekkingsgraad is vastgesteld op basis van de meest recente informatie van de pensioenverplichtingen, zoals aangeleverd door PBO-dienstverlening. Hierbij is vanaf december 2012 rekening gehouden met de aangepaste prognosetafel 2012 inzake de levensverwachting. In de volgende figuur wordt de ontwikkeling van de nominale dekkingsgraad nader beschouwd. 140% 135% 130% 125% 120% 115% 2.7%* 110% 105% 100% 95% 90% Feitelijke DGR Negatief scenario Positief scenario Minimaal vereiste dekkingsgraad Dekkingsgraad op niet-gemiddelde RTS * Effect van overgang naar Dekkingsgraad op UFR basis Figuur 1.1: feitelijke ontwikkeling en jaarprognose dekkingsgraad Rapportage Stichting Pensioenfonds Productschappen 2012 december 4

6 Op basis van risicoberekeningen kan een interval berekend worden waarbinnen zich de nominale dekkingsgraad het komende jaar naar verwachting bevindt. De spreiding tussen de maximum en de minimum dekkingsgraad wordt kleiner naarmate het risicoprofiel van de beleggingsportefeuille dichter bij de verplichtingen ligt. De risicoberekening is gebaseerd op een 95% betrouwbaarheidsinterval; dat wil zeggen dat aan de bandbreedte een statistische kans is toegekend van 2.5% dat de feitelijke ontwikkeling slechter is dan de onderkant van de bandbreedte (en een kans van 2.5% dat de feitelijke ontwikkeling beter is dan de bovenkant van de bandbreedte). Ter indicatie wordt hieronder de ontwikkeling van de reële dekkingsgraad weergegeven. Een reële dekkingsgraad van 100% betekent dat het aanwezige vermogen voldoende is ter dekking van de nominale pensioenverplichtingen inclusief de verwachte inflatie. Balanspositie met Reële pensioenverplichtingen op basis van DNB rentecurve*: Bedragen in mln EUR Beleggingen Overige balansposten Reële Pensioenverplichtingen o.b.v. 100% inflatie Aanwezig surplus Reële Dekkingsgraad Ultimo % Ultimo nov % Ultimo dec % *De dekkingsgraad is vanaf 30 september 2012 gebaseerd op de nieuw gepubliceerde DNB rentecurve op UFRbasis. Balanspositie met Reële pensioenverplichtingen op basis van actuele rentecurve: Bedragen in mln EUR Beleggingen Overige balansposten Reële Pensioenverplichtingen o.b.v. 100% inflatie Aanwezig surplus Reële Dekkingsgraad Ultimo % Ultimo % Ultimo nov % Ultimo dec % De reële pensioenverplichtingen zijn vastgesteld uitgaande van een scenario waarin alle thans opgebouwde rechten naar de toekomst jaarlijks worden verhoogd met de huidige inflatieverwachting. De gehanteerde inflatieverwachting is gelijk aan de Europese prijsinflatie Harmonised Index of Consumer Prices excluding Tobacco, welke door de markt is ingeprijsd in de waarde van de inflatieswaps. Rapportage Stichting Pensioenfonds Productschappen 2012 december 5

7 1.2 Rendement Onderstaande tabel toont het maandrendement en year-to-date rendement van de portefeuille (PF), evenals het benchmarkrendement (BM) en het verschil tussen beiden, de out- of underperformance (OP). Verder is in onderstaande tabel de toegevoegde waarde in miljoenen euro s opgenomen (TW). Ter vergelijking is ook het rendement van de voorziening pensioenverplichtingen opgenomen. Het rendement op de voorziening pensioenverplichtingen bestaat uit de bijschrijving van rente (oprenting) en het effect van de renteverandering op de voorziening pensioenverplichtingen. december 2012 jaar 2012 Rendement PF BM OP TW PF BM OP TW Voorziening pensioenverplichtingen DNB RTS 0.80% 8.55% Actuele RTS 1.47% 9.53% Totaal Rendement portefeuille 1.58% 1.55% 0.03% % 10.98% -0.04% -0.1 Kosten Selectiebijdrage Wegingsbijdrage Matching Portefeuille 2.09% 2.05% 0.04% % 10.94% 0.10% 0.3 Vastrentende Waarden 1.80% 1.83% -0.02% % 9.51% -0.18% -0.4 Langlopende Staatsobligaties 2.26% 2.26% 0.00% % 8.39% 0.00% 0.0 Inflatie Obligaties % 3.88% 0.00% 0.0 Investment Grade Bedrijfsobligaties 0.61% 0.63% -0.02% % 12.00% -0.57% -0.3 Matching Overlay 1.91% 1.91% 0.00% % 10.29% 0.00% 0.0 Liquide Middelen -0.32% 0.00% -0.32% % 0.18% 3.58% 0.1 Return Portefeuille 1.01% 0.88% 0.12% % 11.21% 0.57% 1.1 Hoogrentende Waarden 0.99% 0.69% 0.30% % 15.83% 0.62% 0.5 Hoogrentende Bedrijfsobligaties 1.15% 1.04% 0.11% % 14.80% -0.42% -0.1 Bank Loans 0.81% 0.78% 0.03% % 8.60% 5.44% 0.5 Europa 1.78% 2.05% -0.27% % 24.53% -7.01% -0.6 Verenigde Staten 1.05% 0.77% 0.27% % 13.37% -0.43% -0.1 Hoogrentende Staatsobligaties 0.82% 0.24% 0.58% % 16.94% 1.94% 0.6 Opkomende Markten 0.82% 0.24% 0.58% % 15.52% 1.96% 0.6 Ontwikkelde Landen % -2.30% 0.00% 0.0 Aandelen 1.86% 1.87% 0.00% % 13.11% 0.54% 0.4 Noord Amerika 0.44% 0.44% 0.00% % 14.88% 0.12% 0.0 Europa 1.45% 1.38% 0.07% % 15.76% 0.43% 0.0 Verre Oosten 5.91% 5.91% -0.01% % 19.52% 0.06% 0.0 Opkomende Landen 3.38% 3.47% -0.09% % 16.41% 1.44% 0.4 Private Equity 0.12% 0.12% 0.00% % 4.92% 0.00% 0.0 Onroerend Goed 0.24% 0.24% 0.00% % 3.48% -0.21% 0.0 Alternatieve Investeringen -0.79% -0.66% -0.13% % 0.23% 0.81% 0.2 Grondstoffen -1.18% -1.16% -0.02% % -1.62% -0.10% 0.0 Hedge Funds -0.58% -0.40% -0.18% % 1.07% 2.31% 0.4 Special Products -0.33% -0.33% 0.00% % % 0.00% 0.0 Valuta Afdekking Rapportage Stichting Pensioenfonds Productschappen 2012 december 6

8 1.3 Vermogensmutaties Onderstaande tabel geeft de rendementsmutaties (RM) en de stortingen en onttrekkingen (S&O) in de afgelopen maand en vanaf begin van het jaar weer. De stortingen en onttrekkingen op het niveau van beleggingscategorieën betreffen feitelijk de netto aan- en verkopen binnen de verschillende beleggingscategorieën. De stortingen en onttrekkingen op totaal portefeuille niveau betreffen het saldo van de in- en uitstroom van gelden van/naar de pensioenadministrateur. Vermogen in mln EUR Voorziening pensioenverplichtingen december 2012 jaar 2012 Primo maand RM S&O Ultimo maand Primo jaar RM S&O Ultimo maand DNB RTS Actuele RTS Totale Portefeuille Matching Portefeuille Vastrentende Waarden Langlopende Staatsobligaties Inflatie Obligaties Investment Grade Bedrijfsobligaties Matching Overlay Liquide Middelen Return Portefeuille Hoogrentende Waarden Hoogrentende Bedrijfsobligaties Bank Loans Europa Verenigde Staten Hoogrentende Staatsobligaties Opkomende Markten Ontwikkelde Landen Aandelen Noord Amerika Europa Verre Oosten Opkomende Landen Private Equity Onroerend Goed Alternatieve Investeringen Grondstoffen Hedge Funds Special Products Valuta Afdekking Rapportage Stichting Pensioenfonds Productschappen 2012 december 7

9 1.4 Wegingen portefeuille In het Beleggingsplan 2012 zijn de afspraken vastgelegd met betrekking tot de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën, de actuele norm. Onderstaande tabel zet deze actuele norm af tegen de feitelijke verdeling over de beleggingscategorieën. Categorie Actuele norm Feitelijke weging Matching Portefeuille 57.3% 56.1% Vastrentende Waarden 52.7% 53.4% Langlopende Staatsobligaties 38.8% 38.7% Investment Grade Bedrijfsobligaties 13.9% 14.6% Matching Overlay 2.1% 2.1% Liquide Middelen 2.5% 0.6% Return Portefeuille 42.7% 43.9% Hoogrentende Waarden 17.5% 18.7% Hoogrentende Bedrijfsobligaties 9.9% 10.3% Bank Loans 2.2% 2.2% Europa 2.1% 2.1% Verenigde Staten 5.6% 5.9% Hoogrentende Staatsobligaties 7.6% 8.4% Opkomende Markten 7.6% 8.4% Aandelen 15.3% 15.6% Noord Amerika 3.1% 3.1% Europa 2.7% 2.8% Verre Oosten 1.1% 1.1% Opkomende Landen 5.0% 5.1% Private Equity 3.5% 3.5% Onroerend Goed 4.4% 4.3% Alternatieve Investeringen 5.5% 5.3% Grondstoffen 2.0% 2.0% Hedge Funds 3.4% 3.2% Special Products 0.1% 0.1% Totale Portefeuille 100.0% 100.0% Rapportage Stichting Pensioenfonds Productschappen 2012 december 8

10 2 Risicoparagraaf 2.1 Balansrisico Een maatstaf voor de mate waarin het gevoerde beleid aansluit op het gewenste risicorendementprofiel van het fonds is het balansrisico. Dit is een maatstaf die de verwachte beweeglijkheid van de waarde van de beleggingen ten opzichte van de waarde van de (nominale) voorziening pensioenverplichtingen meet. Balansrisico Feitelijk Beleggingsplan 2012 Bandbreedte Ultimo maand 9.0% 6.0% % n.v.t. 12% 10% Zone doelstelling Totale portefeuille Returnportefeuille Matchingportefeuille 9.1% 9.3% 9.4% 9.0% 9.0% 8.5% 9.0% 8.9% 8.9% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 8% 2.3% 2.0% 1.8% 1.6% 1.6% 1.7% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.5% 1.5% 1.5% 6% 4% 9.3% 6.7% 7.3% 7.5% 7.4% 7.4% 6.9% 7.4% 7.3% 7.3% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 2% 0% Figuur 2.1: ontwikkeling maatstaf balansrisico In de figuur is weergegeven welke bijdrage aan het balansrisico voortkomt uit de Return Portefeuille en de Matching Portefeuille. Het risico dat voortkomt uit de Matching Portefeuille is het gevolg van de mismatch tussen de beleggingen in deze portefeuille en de ontwikkeling van de waarde van de verplichtingen, welke gevoelig is voor veranderingen in de swaprente. De mismatch ontstaat voornamelijk door verschillen in waardeontwikkeling tussen staatsobligaties en de swaprentecurve en de ontwikkeling van de creditspreads op bedrijfsobligaties ten opzichte van de swaprentecurve. Het balansrisico dat voortkomt uit de Return Portefeuille betreft het risico op de zakelijke waarden beleggingen in relatie tot de beweeglijkheid van de pensioenverplichtingen door renteveranderingen. Rapportage Stichting Pensioenfonds Productschappen 2012 december 9

11 Figuur 2.2: decompositie balansrisico In figuur 2.2 is een risicodecompositie weergegeven. Hierin wordt de bijdrage van de individuele beleggingscategorieën aan het balansrisico getoond. Een groot deel van het risico wordt gevormd door de aandelen portefeuille. Binnen de matching portefeuile dragen de staatsobligaties, de liquiditeiten en de onderhandse leningen bij aan het risico. 2.2 Renterisico Het renterisico is het risico dat veranderingen in de marktrente leiden tot veranderingen in de waarde van de vastrentende portefeuille en van de pensioenverplichtingen. In onderstaande tabel is de feitelijke rente-afdekking afgezet tegen de nominale renteafdekking volgens de norm van het Beleggingsplan. Voor de berekening van de feitelijke renteafdekking is uitgegaan van de beleggingen die onderdeel uitmaken van de Matching Portefeuille exclusief liquiditeiten. NB: eventuele allocaties rondom maandeinde zijn hierin opgenomen. Rente-afdekking Feitelijk Beleggingsplan 2012 Bandbreedte Nominaal in % van de pensioenverplichtingen 61.6% 65.0% 60%-70% Rapportage Stichting Pensioenfonds Productschappen 2012 december 10

12 4.5% 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 30 november nov DNB rentecurve op UFR basis 31 december dec DNB rentecurve op UFR basis 0.0% Looptijd > Figuur 2.3: ontwikkeling rentetermijnstructuur In onderstaande figuur is de gemiddelde nominale rentevoet (IRR) van het fonds weergegeven waartegen de pensioenverplichtingen worden verdisconteerd. Als de gemiddelde rentevoet daalt, stijgt de waarde van de pensioenverplichtingen en omgekeerd. In de figuur is tevens de gemiddelde rentevoet van het fonds weergegeven op basis van de door DNB gepubliceerde gemiddelde swaprentetermijnstructuur over drie maanden. 4.0% 3.5% 3.45% 3.0% 2.5% 2.41% 2.38% 2.0% 2.20% 2.13% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% Dec 2010 Dec 2011 IRR IRR (gemiddelde RTS/UFR) Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2012 Figuur 2.4: ontwikkeling gemiddelde interne nominale rentevoet van de pensioenverplichtingen (IRR) Rapportage Stichting Pensioenfonds Productschappen 2012 december 11

13 2.3 Valutarisico Valutarisico is het risico dat de waarde van beleggingen verandert als gevolg van veranderingen in valutakoersen. De kolom Totale positie in valuta in de tabel geeft aan welk percentage van de totale portefeuille is belegd in de desbetreffende valuta. In de kolom Beoogde afdekking conform beleid staat welk percentage afgedekt moet worden volgens het Beleggingsplan. Dit hoeft niet per se de totale positie te zijn. Afgesproken kan bijvoorbeeld zijn om het valutarisico van bepaalde (illiquide) beleggingen niet af te dekken. De feitelijke omvang van de valuta-afdekking staat in de kolom Omvang afdekking. De laatste twee kolommen geven het verschil aan tussen de twee laatstgenoemde percentages en de bandbreedte waarbinnen dit verschil moet liggen. Valuta Totale positie in valuta Beoogde Afdekking conform beleid Omvang afdekking Afwijking Bandbreedte (+/-) Amerikaanse dollar (USD) 22.2% 11.4% 11.6% -0.2% 1.0% Britse pond (GBP) 0.9% 1.0% 0.9% 0.0% 0.2% Japanse yen (JPY) 0.6% 0.6% 0.5% 0.1% 0.1% Overig 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Vanaf 1 januari 2012 is het beleid om 50% van de USD beleggingen af te dekken. Deze keuze is gedreven vanuit risicomanagement oogpunt. In tijden van crisis toont de Amerikaanse dollar haar currency of the World status. Bij een sterke verzwakking van de euro kan er een grote liquiditeitsbehoefte ontstaan, die in een eurocrisis potentieel samenvalt met verliezen op andere beleggingen. De overige valuta zijn met name opgebouwd uit Europese beleggingen (met name Zwitserse frank) en uit Opkomende landen van zowel aandelen als obligaties. Bij deze valuta moet dan met name gedacht worden aan: Braziliaanse reaal, Zuid Afrikaanse rand, Koreaanse won, Chinese renminbi en Mexicaanse peso. In totaal zijn circa 30 vreemde valuta vertegenwoordigd in de portefeuille. Rapportage Stichting Pensioenfonds Productschappen 2012 december 12

14 Bijlage 1: Verklarende woordenlijst Actuele norm De Actuele norm betreft de waardeontwikkeling van de benchmark vanaf het laatste rebalancing moment. Benchmark (BM) De Benchmark is een objectieve maatstaf waartegen de behaalde rendementen van de beleggingsportefeuille worden afgemeten. Dekkingsgraad Een (globale) indicator voor de financiële positie van een pensioenfonds. Hierbij wordt de contante waarde van de activa gedeeld door de contante waarde van de verplichtingen. Matching Overlay Onderdeel van de matching portefeuille, bestaande uit rente- en/of inflatie-swaps met als doel om de rente afdekking van de matching portefeuille op het beoogde niveau te brengen. Matching Portefeuille De matching portefeuille heeft als doelstelling om het rendement van de verplichtingen van het fonds zo goed mogelijk na te bootsen. De matching portefeuille bestaat in de regel hoofdzakelijk uit (staats)obligaties, liquiditeiten en renteswaps. Minimaal vereiste dekkingsgraad Door de Nederlandse Bank voorgeschreven minimum dekkingsgraad waaraan een pensioenfonds moet voldoen (doorgaans rond 105%). Bij de berekening wordt rekening gehouden met de specifieke situatie van het fonds. Nominale rente Bij het vaststellen van de nominale rente wordt gebruik gemaakt van de actuele marktrente op het moment van rapportage. Nominale pensioenverplichtingen De nominale pensioenverplichtingen worden berekend op basis van de door DNB gepubliceerde rentetermijncurve. Outperformance (OP) Is het resultaat van de portefeuille beter dan de benchmark, dan is er sprake van outperformance. Is deze slechter dan is er sprake van underperformance. Portefeuillerendement (PF) Rendement welke binnen de feitelijke portefeuille is behaald, uitgedrukt in procenten. Reële rente Om de reële rente te bepalen wordt rekening gehouden met de invloed van inflatie. De reële rente is bij benadering de actuele marktrente waarop een inflatieverwachting in mindering is gebracht. Reële pensioenverplichtingen In dit geval worden de verplichtingen contant gemaakt tegen de reële rente. Bij de waardering van de verplichtingen wordt dan rekening gehouden met een inflatieverwachting. Rendementsmutatie (RM) De waardeontwikkeling uitgedrukt in een absoluut bedrag (meestal euro s). Rapportage Stichting Pensioenfonds Productschappen 2012 december 13

15 Rente-swap Een rente-swap is een contract waarbij twee partijen afspreken over een bepaalde notional de rente uit te wisselen, waarbij bijvoorbeeld een partij de korte rente betaalt in ruil voor een lange rente. De andere partij ontvangt de korte rente en betaalt de lange rente. Return portefeuille De returnportefeuille heeft als doelstelling om overrendement te behalen boven op de doelstelling van de matching portefeuille. Dit overrendement kan bijvoorbeeld dienen voor het herstel van de vermogenspositie en om toeslagen te kunnen toekennen. Toegevoegde waarde (TW) Dit is het overrendement uitgedrukt in een absoluut bedrag (meestal euro s). Tracking error ten opzichte van de verplichtingen (Balansrisico) Begrip waarmee een indicatie wordt gegeven van de mate van afwijking tussen het rendement van een beleggingsportefeuille en de waardeontwikkeling van de verplichtingen. Year-to-date (YTD) Portefeuille/benchmarkrendement op jaarbasis met de daarbij behorende performance. Vereiste dekkingsgraad De vereiste dekkingsgraad is zodanig vastgesteld dat, met betrekking tot de pensioenverplichtingen uit hoofde van de pensioenovereenkomst, de kans op een tekort aan middelen in relatie tot de pensioenverplichtingen gedurende een jaar kleiner is dan 2.5 procent. Hierdoor kan met zekerheid van 97.5 procent worden voorkomen dat het pensioenfonds binnen een periode van een jaar over minder middelen beschikt dan de pensioenverplichtingen groot zijn. Rapportage Stichting Pensioenfonds Productschappen 2012 december 14

16 Disclaimer De inhoud van deze pagina s is gebaseerd op informatie zoals die ons bekend was. Mn Services N.V. heeft deze uitgave met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, echter is zij niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden of omissies in deze uitgave en vrijwaart zij zich van iedere schade die daaruit mocht ontstaan. De informatie in deze uitgave kan niet worden beschouwd als advies van welke aard dan ook. Eventuele acties die worden ondernomen op basis van informatie zoals verstrekt in deze uitgave zijn de verantwoordelijkheid van degene die de actie onderneemt. Rapportage Stichting Pensioenfonds Productschappen 2012 december 15

17 MN Postbus GA Den Haag Prinses Beatrixlaan AK Den Haag t +31 (0) f +31 (0) Rapportage Stichting Pensioenfonds Productschappen 2012 december 16

Kwartaalrapportage Vermogensbeheer. Stichting Pensioenfonds Productschappen

Kwartaalrapportage Vermogensbeheer. Stichting Pensioenfonds Productschappen Kwartaalrapportage Vermogensbeheer Stichting Pensioenfonds Productschappen 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Management samenvatting 3 1 Kerncijfers 5 11 Dekkingsgraad 5 12 Rendement 7 13 Vermogen 8 14

Nadere informatie

Beleggingsplan PF MN

Beleggingsplan PF MN Beleggingsplan PF MN 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Terugblik 2014... 4 2.1. Beleggingsplan 2014... 4 2.2. Portefeuilleontwikkelingen... 5 3. Kadering beleggingsplan... 6 3.1. Beleggingsdoelstelling...

Nadere informatie

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services Rapportage Vermogensbeheer 2014 1 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Stand van zaken...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 020-5801317 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Blijvend verbeteren 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 1. Beleidsvoornemens 9 2. Financieel beleid 10 3. Vermogensbeheer 17 4. Fondsontwikkelingen in 2012 24 5. Beheersing

Nadere informatie

Beleggingsplan. Stichting Pensioenfonds Rockwool

Beleggingsplan. Stichting Pensioenfonds Rockwool Beleggingsplan Stichting Pensioenfonds Rockwool 4 februari 2014 Voorwoord De beleggingscommissie heeft onder andere als mandaat het monitoren van de vermogensbeheerders en het doen van voorstellen voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 27 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050 582 18 50 Profielschets De Stichting Pensioenfonds Cargill BV (het pensioenfonds)

Nadere informatie

Het nieuwe financieel toetsingskader

Het nieuwe financieel toetsingskader WHITE PAPER 24 juli 2014 Voor professionele beleggers Het nieuwe financieel toetsingskader Jaap Hoek Portfolio Strategist Investment Solutions & Research Roderick Molenaar Portfolio Strategist Investment

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. 85e boekjaar

Jaarverslag 2009. 85e boekjaar Jaarverslag 2009 85e boekjaar 2 Jaarverslag 2009 Belangrijke gegevens (Geldbedragen x 1 miljoen) Aantal: 2009 2008 2007 2006 2005 Deelnemers 30.423 28.799 27.010 26.867 29.589 Gewezen deelnemers 38.538

Nadere informatie

1. Inleiding Dit document beschrijft de uitgangspunten van het vermogensbeheer van Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland (hierna: SPUN).

1. Inleiding Dit document beschrijft de uitgangspunten van het vermogensbeheer van Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland (hierna: SPUN). ABTN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlage 3. Verklaring beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland 2012 1. Inleiding Dit document beschrijft de uitgangspunten van het vermogensbeheer

Nadere informatie

Rente afdekking De officiële UFR-curve zoals door DNB bepaald wordt afgedekt voor 60% met een bandbreedte van 57% tot 63%.

Rente afdekking De officiële UFR-curve zoals door DNB bepaald wordt afgedekt voor 60% met een bandbreedte van 57% tot 63%. Voorlegger In december 2014 is op het laatste moment na het vaststellen van het beleggingsplan 2015 het wetsvoorstel voor het nftk aangepast op het onderdeel UFR (= Ultimate Forward Rate). De door de Tweede

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. 89ste boekjaar. Vroeger of later

Jaarverslag 2013. 89ste boekjaar. Vroeger of later Jaarverslag 2013 89ste boekjaar Vroeger of later 2 Inhoud Voorwoord 3 Belangrijke gegevens 4 Ahold Pensioenfonds 5 Bestuursverslag Inleiding 8 Verwachte gang van zaken in 2014 10 Resultaat en ontwikkeling

Nadere informatie

Liability Driven Solutions

Liability Driven Solutions Liability Driven Solutions Brochure Inhoud Samenvatting 3 1. Het belang van renteafdekking 5 1.1. Renterisico 5 1.2 Solvabiliteitsbeslag 6 2. Het Strategic Liability Matching (SLM) fonds 7 21. Doelstelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Inhoudsopgave 1 VOORWOORD 3 KERNCIJFERS 5 JAARVERSLAG Karakteristieken van het pensioenfonds Verslag

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS UNISYS NEDERLAND JAARVERSLAG 2008

STICHTING PENSIOENFONDS UNISYS NEDERLAND JAARVERSLAG 2008 STICHTING PENSIOENFONDS UNISYS NEDERLAND JAARVERSLAG 2008 1-56 Inhoudsopgave 1 Karakteristieken van het Pensioenfonds 4 1.1 Profiel 4 1.2 Organisatie 4 1.2.1 Bestuur 4 1.2.2 Verantwoordingsorgaan 5 1.2.3

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901

Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901 Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901 2 jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Kengetallen en kerncijfers 5 Voorwoord 7 1. Financiële positie 9 1.1 Dekkingsgraad

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo

Stichting Pensioenfonds Forbo Stichting Pensioenfonds Forbo Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 8 2 Bestuursverslag 9 2.1 Bestuurlijke beschouwing 9 2.2 Pensioenbeleid

Nadere informatie

Governance Aandacht voor goed bestuur

Governance Aandacht voor goed bestuur Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Governance Aandacht voor goed bestuur Jaarverslag 2011 2 Inhoud Jaarverslag Voorwoord 5 Kerngegevens 6 Fondsontwikkelingen in 2011 8 Premie- en toeslagbeleid

Nadere informatie

Advies Commissie Parameters

Advies Commissie Parameters Advies Commissie Parameters Commissie Parameters 27 februari 2014 mr. drs. T.W. Langejan (voorzitter) dr. G.M.M. Gelauff prof. dr. Th.E. Nijman prof. dr. O.C.H.M. Sleijpen prof. dr. O.W. Steenbeek 0 Samenvatting

Nadere informatie

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds PostNL

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds PostNL Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds PostNL september 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Organisatie 3 2.1 Gedragscode 3 2.2 Goed Pensioenfondsbestuur 3 3. Doelstelling en beleggingsbeleid

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds NIBC

Stichting Pensioenfonds NIBC Stichting Pensioenfonds NIBC Stichting Pensioenfonds NIBC Carnegieplein 4, 2517 KJ Den Haag Telefoon: 070-3425 970 Telefax: 070-3562 886 Website: www.pensioenfonds-nibc.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

1. Inleiding 04. 2. Wat is valutarisico? 05. 3. Hoe werkt afdekking van valutarisico? 09. 4. Voor- en nadelen van valuta-afdekking 12

1. Inleiding 04. 2. Wat is valutarisico? 05. 3. Hoe werkt afdekking van valutarisico? 09. 4. Voor- en nadelen van valuta-afdekking 12 Valutarisico Wilt u meer weten over valutarisico? Neem dan contact op met uw Accountmanager of met Frank van Weegberg via (frank.van.weegberg@achmea.nl), Patrick Riegel via (patrick.riegel@achmea.nl) of

Nadere informatie

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds TNT Express

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds TNT Express Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds TNT Express Juni 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Organisatie 3 2.1 Gedragscode 3 2.2 Goed Pensioenfondsbestuur 3 3. Doelstelling en beleggingsbeleid

Nadere informatie

1 Kerngegevens, Profiel en Personalia 4. 1.1 Kerngegevens 5 1.2 Profiel 9 1.3 Personalia 14. 2 Verslag College van Beheer 18

1 Kerngegevens, Profiel en Personalia 4. 1.1 Kerngegevens 5 1.2 Profiel 9 1.3 Personalia 14. 2 Verslag College van Beheer 18 Jaarverslag Inhoud 85 e verslagjaar 1 Kerngegevens, Profiel en Personalia 4 1.1 Kerngegevens 5 1.2 Profiel 9 1.3 Personalia 14 2 Verslag College van Beheer 18 Voorwoord 19 2.1 Financiële positie 21 2.2

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Postbus 40441 3504 AE Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie

Uitwerking herziening berekeningssystematiek Vereist Eigen Vermogen. Juni 2011

Uitwerking herziening berekeningssystematiek Vereist Eigen Vermogen. Juni 2011 Uitwerking herziening berekeningssystematiek Vereist Eigen Vermogen Juni 2011 1 Samenvatting 1.1 Inleiding Op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft DNB, vanuit haar expertise,

Nadere informatie

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds KPN

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds KPN Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds KPN Vastgesteld in december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Organisatie... 4 2.1 Gedragscode... 4 2.2 Goed Pensioenfondsbestuur... 4 3. Doelstelling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds. Tandartsen en Tandarts-specialisten

Stichting Pensioenfonds. Tandartsen en Tandarts-specialisten Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon:

Nadere informatie

1. Het pensioenfonds loopt beleggingsrisico. Dat betekent dat in het MVEV een bijdrage van 4% van de technische voorzieningen (TV) is opgenomen.

1. Het pensioenfonds loopt beleggingsrisico. Dat betekent dat in het MVEV een bijdrage van 4% van de technische voorzieningen (TV) is opgenomen. Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen 1 BIJLAGE: VASTSTELLING MVEV EN VEV Vaststelling minimaal vereist eigen vermogen Op grond van artikel 126 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling dient

Nadere informatie