Agri Nieuwsbrief. Betalingsrechten en verhuur grond. In deze nieuwsbrief APRIL 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agri Nieuwsbrief. Betalingsrechten en verhuur grond. In deze nieuwsbrief APRIL 2015"

Transcriptie

1 HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Agri Nieuwsbrief APRIL 2015 KLEURCOLOFON Pacht Bedrijf Fiscaal GLB-beleids/toeslagrechten Juridisch Mestwetgeving Subsidies Milieu/omgeving Financieel Belangrijke data In deze nieuwsbrief Betalingsrechten en verhuur grond 1 PAS: een oplossing? 2 Fors hogere mestverwerkingsplicht 2 Wijzigingen bemonstering bij afvoer mest 3 Afschrijving dier- en ammoniakrechten niet meer mogelijk 3 Vrijstelling mestverwerking voor strorijke mest 3 Wel cultuurgrondvrijstelling WOZ voor ponyfokbedrijf 4 Wijzigingen EIA, MIA en Vamil 4 Melkveewet: welke grond telt mee? 5 Natuurterreinen en betalingsrechten 5 Toelichting vergroeningseisen GLB-beleid 6 Renteswaps een lust of een last? 7 Aanvragen subsidie jonge boeren na zomer 8 belangrijke data 8 Betalingsrechten en verhuur grond In 2015 worden de nieuwe betalingsrechten in begin sel toegekend aan de gebruiker van de grond. De gebruikstitel (bijvoorbeeld eigendom, pacht of grond gebruiksverklaring) maakt daarbij niet uit. Beide par tijen kunnen hiervan afwijken door een zogenaamde private overeenkomst af te sluiten. Hoofdregel: nieuwe rechten voor gebruiker grond De hoofdregel is dat bij verhuur van grond in 2015 de huurder de betalingsrechten in eigendom verkrijgt. Het eventuele compensatiebedrag (afhankelijk van de waarde van de toeslagrechten per 15 mei 2014) wordt verdeeld over alle betalingsrechten van de huurder, dus ook over de rechten op de gehuurde grond. Indien partijen geen onderlinge afspraken maken, blijven de rechten bij het einde van de verhuur eigendom van de huurder. Partijen kunnen afspreken dat de rechten op dat moment, al dan niet tegen een vergoeding, over gaan naar de verhuurder/ grondeigenaar. Indien dit tij dens de overgangsperiode gebeurt, gaat daarmee echter ook een deel van het door de huurder opgebouwde compensatiebedrag over naar de verhuurder. Private overeenkomst Een andere mogelijkheid is om de verhuurder direct eigenaar te maken van de betalingsrechten op de ver huurde grond. Dit moet worden geregeld in een private overeenkomst. Daarin wordt het aantal verhuurde hec tares vermeld en de afspraak dat de daarbij behoren de betalingsrechten eigendom van de verhuurder blij ven. Voorwaarde voor een dergelijke private overeen komst is dat beide partijen actief landbouwer zijn (dat wil zeggen; ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en minimaal 0,3 ha grond in gebruik): de huurder op 15 mei 2015 en de verhuurder op enig moment in De verhuurder zal tevens recht op betalingsrechten moeten hebben. Bij de Gecombineerde opgave 2015 geven beide par tijen afzonderlijk de totale oppervlakte van de overge dra gen percelen door aan RVO.nl (dit moet met elkaar overeenkomen) en verklaren tevens dat er een schrif telijke overeenkomst is. Dit document hoeft niet naar RVO.nl gestuurd te worden, maar moet bij controle getoond kunnen worden. De verhuurder dient het ver zoek in voor de eerste toewijzing van betalingsrechten. 1

2 PAS: een oplossing? In het ontwerp Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) wordt o.a. aangegeven hoe straks wordt omgegaan met bestaande landbouwbedrijven die nabij een Natura 2000-gebied liggen en die zonder Nb-vergunning zijn uitgebreid. Krijgen deze zogenaamde interimmers de benodigde Nb-vergunning en moet hiervoor een beroep worden gedaan op de ontwikkelingsruimte? Interimmers Interimmers zijn bedrijven die na de aanwijzing van de Natura 2000-gebieden zijn uitgebreid zonder de benodigde Nb-vergunning. Deze bedrijven hebben voor de uitbreiding wel een milieuvergunning gekregen of een melding gedaan, maar hebben, vaak uit onwetendheid, ten onrechte geen Nb-vergunning aangevraagd. Feitelijke situatie bepalend In de ontwerp-pas is aangegeven, dat de interimmers alsnog een Nb-vergunning kunnen krijgen. De basis hiervoor is het maximaal aantal gehouden dieren in de periode van 1 januari 2012 t/m 31 december Door het hanteren van een referentie in een recent verleden kan, in principe, veel bestaand gebruik worden gelegaliseerd. Echter in veel situaties is het aantal daadwerkelijk gehouden dieren lager dan het aantal dieren op de milieuvergunning. Wordt de stal na 1 januari 2015 volgezet, dan wordt dit extra aantal dieren als uitbreiding gezien. Om hiervoor een Nbvergunning te krijgen, moet beroep worden gedaan op de ontwikkelingsruimte. Bij een geringe uitbreiding (< 1 mol) kan worden volstaan met een melding. LET OP: provinciaal beleid mogelijk Provincies kunnen aanvullende voorwaarden maken voor bedrijven die na 1 februari 2009 zijn uitgebreid. Dit kan betekenen, dat u niet zomaar gebruik kunt maken van bovenstaande algemene regel. In dat geval kan het interessant zijn om nu nog extern te salderen. Nog niet definitief De PAS is nog niet definitief. Het is ook nog niet duidelijk of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is. Wilt u zekerheid? Ook dan is extern salderen, voordat de PAS in werking treedt, wellicht een optie. Heeft u een Nb-vergunning nodig: Wilt u dan wachten op de PAS of gaat u voor extern salderen? Vraag uw ROM-specialist om advies! Fors hogere mestverwerkingsplicht In 2015 zijn de verwerkingspercentages per regio (bijna) verdubbeld. Daarnaast zullen melkveehouders die zijn gegroeid zonder grond, 100% van hun melkveefosfaatoverschot moeten verwerken. Andere berekening Bij het maken van de prognose 2015 is het van belang te weten, dat de berekening van uw mestverwerkingsverplichting anders is dan in De berekening van de productie is door diverse nieuwe forfaits gewijzigd, daarnaast zijn de meeste fosfaatgebruiksnormen verlaagd. Samen met de hogere regionale verwerkingspercentages (Zuid 50%, Oost 30% en Overig 10%) zorgt dit voor een hogere verwerkingsplicht. Voor melkveehouders geldt daarnaast de 100%-verwerkingsplicht van hun melkveefosfaatoverschot. Druk op mestmarkt Door de hogere mestverwerkingplicht zal de druk op de markt toenemen. Dit zal voor de mestverwerking zelf gelden, maar ook voor het afsluiten van VVO s, driepartijenovereenkomsten en regionale mestafzetovereenkomsten. 2 Maak een prognose van uw mestverwerkingsplicht 2015 en regel de invulling hiervan op tijd.

3 Wijzigingen bemonstering bij afvoer mest Om fraude met mest aan te pakken, zullen in 2015 wijzigingen doorgevoerd worden in de regels met betrekking tot de afvoer van mest. Daarnaast wordt een pilot gestart met mestanalyse door infrarood technieken. Gebruik AGR/GPS-apparatuur bij afvoer vaste mest Afgelopen zomer heeft de staatssecretaris aangekondigd dat het gebruik van AGR/GPS-apparatuur vanaf 1 januari 2015 verplicht wordt bij de afvoer van vaste mest. Deze datum blijkt echter niet haalbaar voor de transportsector en de verplichting wordt daarom drie maanden uitgesteld. Alle transportmiddelen van vaste mest moeten vanaf 1 april 2015 voorzien zijn van goed gekeurde en vaste opgebouwde AGR/GPS-appa ratuur. Voor transportmiddelen zonder luchtvering geldt een overgangsperiode. Verplichte bemonstering bij mestscheiding Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om voor gescheiden mestproducten forfaits te gebruiken bij transport van deze producten. Voor een beperkt aantal uitzonderingen, zoals de levering aan particulieren en het boer-boer-transport, was het tot nu toe mogelijk om forfaitaire waarden te gebruiken. Signalen vanuit het velden wetenschappelijke onderzoeken zijn aan lei ding geweest om teconcluderen dat de forfaitaire waarden voor de dikke fractie te hoog zijn. Voor trans port van deze producten geldt nu als hoofdregel dat deze bemonsterd en geanalyseerd moeten worden. Overige zaken Er wordt nog gewerkt aan een onafhankelijke monster neming van vaste mest. Deze maatregel zou in de zomer van 2015 moeten ingaan. Daarnaast wordt er dit jaar een pilot gestart, waarbij onderzocht wordt of de vaststelling van de samenstelling van drijfmest met Nabij Infraroodtechniek (NIRS) gelijkwaardige resul ta ten levert aan de huidige methode van bemonsteren en analyseren. Het voordeel van de infraroodtechniek is dat de samenstelling van de mest direct bij de leve ring van de mest bekend is. Afschrijving dier- en ammoniakrechten niet meer mogelijk Jaarlijks worden door het bedrijfsleven en de Belas tingdienst afspraken gemaakt in de zogenaamde Landelijke landbouwnormen, welke gebruikt moeten worden bij het opstellen van de jaarrekening en de belastingaangiften. Over de afschrijving van de dier- en ammoniakrechten is echter geen overeenstemming bereikt. Vrijstelling mestverwerking voor strorijke mest Vanaf 1 januari 2015 geldt een vrijstelling van de mest verwerkingsplicht voor strorijke mest. Deze is van toepassing als tenminste 90% van de dieren (uitge drukt in fosfaat) op het bedrijf behoort tot een dier categorie dat gehuisvest is in een huisvestingssys teem waarbij minimaal twee derde van het leefruimte oppervlak van de dieren is ingestrooid met stro. De Belastingdienst stelt daarom nu eenzijdig dat er vanaf 1 januari 2014 of vanaf het boekjaar 2014/2015 niet meer afgeschreven kan worden op varkens- en pluimveerechten. Dit geldt voor alle varkens- en pluim veerechten, ongeacht op welke datum deze zijn aan gekocht. De Belastingdienst voert als reden aan dat er geen einddatum meer in de wetgeving staat voor de productiebegrenzing voor de varkens- en pluimveehouderij. De Belastingdienst stelt eveneens dat er niet afgeschreven kan worden op de stikstofdepositieruimte (ammoniakrechten). Daarvoor voert zij de volgende redenen aan: de regeling van stikstofdepositieruimte kent geen einddatum; de aangekochte stikstofdepositieruimte is van blijvende betekenis voor de bedrijfsvoering; de stikstofdepositieruimte slijt niet. Als van de standpunten van de Belastingdienst wordt afgeweken, zal dit aangegeven moeten worden in de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelas ting. Waarschijnlijk zal de rechter uiteindelijk moeten uitma ken of de standpunten van de Belastingdienst juist zijn. Er is overwogen om per diercategorie aan te geven hoeveel stro er gebruik dient te worden, maar hier is om wille van eenvoud niet voor gekozen. Ook wordt geen onderscheid gemaakt naar diersoort. 3

4 Wel cultuurgrondvrijstelling WOZ voor ponyfokbedrijf Jaarlijks stelt de gemeente de waarde van de onroe rende zaken vast en legt op basis daarvan een WOZ-aanslag op. Daarbij geldt een belangrijke vrijstelling voor bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgronden ten behoeve van de land- of bosbouw (met uitzondering van de ondergrond van gebouwen). Daarbij maakt het niet uit of deze gronden bij de eigenaar of bij derden in gebruik is. Regelmatig is echter in geschil of de cul tuur grondvrijstelling ook van toepassing is op bedrij ven met paarden en/of pony s. De Hoge Raad heeft nu in een zaak van een fokker van pony s geoordeeld dat ook op dit bedrijf de cultuurgrondvrijstelling van toe pas sing is. De betreffende fokker hield zich bedrijfsmatig bezig met het (op)fokken van Welsh pony s. De veulens werden vooral verkocht aan andere fokkerijen. Veulens die niet werden verkocht en fokmerries en -hengsten die niet meer in het bedrijf werden ingezet, gingen naar de slacht. Het bedrijf had verschillende weilanden in gebruik. Alle weilanden werden minimaal eenmaal per jaar gemaaid. De opbrengst van het maaien werd gebruikt om de pony s in de winter te voeren. De gemeente stelde dat de vrijstelling alleen van toe passing is op het fokken van dieren voor consumptief gebruik. De Hoge Raad oordeelde echter dat de vrij stelling ook van toepassing is op het fokken van die ren bestemd voor de handel, waarbij het niet van belang is hoe de koper de dieren zal gebruiken. Ook was volgens de Hoge Raad niet van belang of de op brengst van het grasland behaald werd met begrazing of door oogst. De ponyfokker had daarom wel recht op de vrijstelling. Dit betekent nog niet dat de vrijstelling van toepassing is voor alle paardenhouderijen. De Hoge Raad merkte namelijk wel op dat er geen sprake is van veehouderij in het kader van de WOZ-vrijstelling, als de activiteiten bestaan uit het verlenen van diensten met betrekking tot dieren, zoals het tijdelijk ter beschikking stellen van dieren (bijv. rijpaarden) of het bieden van onderdak aan dieren (bijv. dierenpension). Beslissend is of de dieren of producten die de dieren voortbrengen voor verkoop zijn bestemd. Wijzigingen EIA, MIA en Vamil Voor 2015 zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-inves teringsaftrek (MIA) en de regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Energie-investeringsaftrek De EIA biedt een ondernemer fiscaal voordeel als deze investeert in energiebesparende bedrijfsmid delen. De belangrijkste wijzigingen in 2015 zijn: Een nieuw bedrijfsmiddel is toegevoegd: droog- en verwarmingssysteem voor ventilatielucht in bewaarloodsen. De eisen voor bepaalde bedrijfsmiddelen zijn aangepast. Enkele bedrijfsmiddelen zijn vervallen: het isole ren van koel- of vriesruimten en zonnepanelen met vermogen tot 25kW. Bij de EIA mag 41,5% van het investeringsbedrag van de fiscale winst worden afgetrokken, mits het totaal bedrag aan energie-investering minimaal is. Een aantal bedrijfsmiddelen is komen te vervallen, zoals een stal met milieuvriendelijke productie volgens milieukeur, een toedieningssysteem voor gewasbeschermingsmiddelen tijden het zaaien, een aardappellooftrekker, scheidings- en verdam pingsinstallatie voor varkensmest en een schei dings- en composteerinstallatie voor de dikke fractie van (drijf)mest. Duurzame veestallen moeten in 2015 voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur, onderdeel MDV 9. 4 Milieu-investeringsaftrek en Vamil Met de MIA en Vamil wil de overheid ondernemers stimuleren te investeren in bedrijfsmiddelen die in het belang zijn van het milieu. De belangrijkste wijzigingen zijn: Een aantal nieuwe bedrijfsmiddelen zijn toege voegd, zoals een automatisch ruwvoersysteem voor herkauwers, een beluchtingssysteem voor mixen van drijfmest in de rundvee- en varkens houderij en apparatuur voor lokale verwerking van landbouwgewassen. Afhankelijk van het bedrijfsmiddel mag 13,5%, 27% of 36% van het investeringsbedrag van de fiscale winst worden afgetrokken. Daarnaast kunnen bepaalde investeringen voor 75% willekeurig worden afge schreven. Per melding dient de investering ten minste te bedragen. Aanvragen EIA, MIA en Vamil Aanvragen moeten binnen drie maanden na het aan gaan van de investeringsverplichtingen worden inge diend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

5 Melkveewet: welke grond telt mee? In de Wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij (de Melkveewet) is bepaald dat groei alleen mogelijk is als het melkveebedrijf over voldoende grond beschikt of de extra mest geheel laat verwerken. Daarbij worden beperkingen gesteld aan de groei zonder grond. Dit moet nog nader uitgewerkt worden in een algemene maatregel van bestuur. Grond mag uitsluitend worden opgevoerd als tot het bedrijf behorende landbouwgrond, wanneer deze in het kader van een normale bedrijfsvoering bij dat be drijf in gebruik is. De grond moet in Nederland liggen, dan wel in Duitsland maximaal 20 kilometer of in België maximaal 25 kilometer van de grens. Belangrijk criterium om te bepalen of de grond in het kader van een normale bedrijfsvoering bij het bedrijf in gebruik is, is dat degene die het landbouwbedrijf voert de feitelij ke beschikkingsmacht over de grond moet kunnen uitoefenen. Een dergelijke beschikkingsmacht ver onder stelt de aanwezigheid van een geldige juridische titel (eigendom, huur, pacht, grondgebruikersverkla ring). Daarnaast moet de landbouwer in de praktijk in staat zijn het teelten bemestingsplan op elkaar af te stemmen en deze plannen in samenhang te realise ren. Dit betekent dat gronden in het kader van zogenaam de Voer voor mest contracten niet tot het melkveebe drijf behoren. In dat geval teelt de akkerbouwer het gewas en heeft de melkveehouder niet de feitelijke beschikkingsmacht. Met een Regionale Mestafzetovereenkomst (RMO) kan een veehouder vrijgesteld worden van de voor hem geldende verwerkingsplicht in het kader van het stelsel van verplichte mestverwerking en in het kader van de melkveewet. Het bedrijf moet dan 75% van de op het bedrijf geproduceerde mest kunnen plaatsen op grond in eigen gebruik en de overige mest binnen een straal van 20 kilometer op landbouwgronden die bij een andere ondernemer in gebruik zijn. Natuurterreinen en betalingsrechten Het aantal betalingsrechten dat dit jaar wordt toege kend wordt bepaald door de oppervlakte landbouw grond die wordt opgegeven bij de Gecombineerde opgave Ook landbouwgronden waarop een agrarisch natuurbeheerpakket rust, zijn subsidiabel. Subsidiabele natuurterreinen Of natuurterreinen onder de subsidiabele gronden vallen, is afhankelijk van het beheertype. Het beheer type van een natuurterrein is terug te vinden in het Provinciaal Natuurbeheerplan. De volgende natuur terreinen komen in aanmerking voor de toekenning en uitbetaling van betalingsrechten: Wijziging beheertype Het Provinciaal Natuurbeheerplan wordt jaarlijks her zien. Daarbij is het mogelijk dat het beheertype en daarmee de mogelijkheid tot subsidiëring van een natuurterrein wijzigt. Een perceel dat aanvankelijk subsidiabel was, kan dat op een later moment ineens niet meer zijn. Dit kan gevolgen hebben voor de uit betaling van de betalingsrechten, maar ook op de overgangsregeling. Vraag bij de terreinbeheerder na of er op korte termijn wijziging van het beheertype is te ver wachten, dat ertoe leidt dat het terrein niet meer subsidiabel is. Pakketcode Beheertype N00.01 Nog om te vormen natuur N10.01 Nat schraalland N10.02 Vochtig hooiland N12.01 Bloemdijk N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland N12.03 Glanshaverhooiland N12.05 Kruiden- en faunarijke akker N13.01 Vochtig weidevogelgrasland N13.02 Wintergastenweide 5

6 Toelichting vergroeningseisen GLB-beleid In het kader van het nieuwe GLB-beleid gelden drie vergroeningseisen: gewasdiversificatie op bouwland; behoud van blijvend grasland. 5% van het bouwland als ecologisch aandachtsgebied (EFA). 6 Gewasdiversificatie Gewasdiversificatie beoogt te bevorderen dat er meer verschillende gewassen verbouwd worden. De eis van gewasdiversificatie geldt alleen voor bouwland. Land bouwers met maximaal 10 hectare bouwland (incl. tijdelijk grasland) hoeven geen verschillende gewas sen te verbouwen. Landbouwers met meer dan 10, maar maximaal 30 hectare moeten ten minste twee gewassen telen. Het grootste gewas mag maximaal 75% van de oppervlakte beslaan. Landbouwers met meer dan 30 hectare bouwland moeten ten minste drie gewassen telen. Het grootste gewas mag maximaal 75% van de oppervlakte beslaan en de twee grootste gewassen samen maximaal 95%. Er gelden onder meer vrijstellingen voor biologische landbouwbedrijven en landbouwbedrijven met een bouwplan met meer dan 75% grasland, mits de oppervlakte bouwland maximaal 30 hectare is. Blijvend grasland Blijvend grasland is landbouwareaal dat vijf jaar of langer grasland is. Lidstaten van de Europese Ge meenschap dienen blijvend grasland te beschermen, vanwege de milieuvoordelen van die percelen, vooral het vastleggen van koolstof. Blijvend grasland binnen Natura 2000-gebieden mag niet worden geploegd of omgezet, maar wel worden doorgezaaid. Vanaf 2015 vindt voor het grasland buiten de Natura 2000-gebie den een nationale monitoring van het areaal blijvend grasland plaats. In beginsel worden geen verplichtin gen aan individuele landbouwers opgelegd om een onnodige beperking in de bedrijfsvoering en aanvul lende uitvoeringslasten te voorkomen. Mocht het areaal blijvend grasland in Nederland in enig jaar met meer dan 5% dalen ten opzichte van het referentiejaar 2012, zal een verplichting tot heromzetting van areaal naar blijvend grasland worden opgelegd aan land bouwers die in het desbetreffende jaar in de verzamel aanvraag hebben opgegeven dat zij blijvend grasland hebben omgezet naar landbouwgrond met een ander gebruik. Uit (voorlopige) cijfers van het CBS blijkt dat in 2014 het areaal blijvend grasland met 5,5% is afgenomen ten opzichte van Koopt of huurt u een perceel grasland en wilt u dit perceel omzetten in bouwland, kijk dan goed of er sprake is van blijvend grasland waardoor u te maken kunt krijgen met een herinzaaiplicht. EFA-verplichting De verplichting om 5% van het areaal aan te houden als ecologische aandachtsgebied, rust op landbou wers met meer dan 15 hectare bouwland (incl. tijdelijk grasland). Bouwland is de totale landbouwoppervlakte minus blijvend grasland en blijvende teelten. Voor land bouwers waarvan meer dan 75% van het subsi dia bele areaal grasland is, of meer dan 75% van het bouwland tijdelijk grasland is, geldt deze verplichting niet, tenzij het akkerbouwareaal (excl. tijdelijk gras land) meer dan 30 hectares beslaat. Als ecologisch aandachtsgebied komt in aanmerking: akkerranden op of direct grenzend aan bouwland (als landschapselement); areaal waarop mengsels van bepaalde soorten vanggewassen worden geteeld; areaal bebouwd met wilg met een maximale om loop tijd van vijf jaar; areaal waarop bepaalde soorten stikstofbindende gewassen worden geteeld. Per invulling zijn weegfactoren vastgesteld. Afhanke lijk van de invulling moet bepaald worden hoeveel hectare men nodig heeft om te voldoen aan 5% ecolo gisch aandachtsgebied. Als een invulling een kleine bijdrage aan biodiversiteit levert, is de weegfactor minder dan één. Dan heeft men meer hectares nodig om aan de verplichting te voldoen. Zo heeft een vang gewas weegfactor 0,3 en telt dus mee voor 0,3 hecta re ecologisch aandachtsgebied. Een hectare beheer de akkerrand met weegfactor 1,5 wordt gerekend als 1,5 hectare ecologisch aandachtsgebied. Het toestaan van vanggewassen leidt tot een verlichting van de EFA-verplichting. Grond waarop een vanggewas wordt ge teeld na de teelt van maïs op zand- en lössgronden is echter uitgesloten, omdat deze verplichting al voortvloeit uit de mest wetgeving.

7 Renteswaps een lust of een last? Met name in de jaren net voor de crisis zijn er op grote schaal leningen afgesloten op basis van een euribor tarief met een individuele opslag met daarnaast een zogenaamd rentederivaat: een renteswap. Deze renteswaps zijn door de banken aangeboden als een lust maar worden inmiddels door veel ondernemers als een grote last ervaren. Hoe werkt een renteswap? Omdat het euribor tarief kan fluctueren, is sprake van een variabele rente. U loopt daarmee het risico dat de rente gaat stijgen. Dit kan de nodige impact hebben op de exploitatiekosten. Om dit risico af te dekken en de zekerheid van een vaste rente te creëren is het mogelijk om een renteswap te sluiten. Met een renteswap ruilt u het risico van een stijging van de kortlopende variabele rente met de bank tegen betaling van een vaste rente. U sluit dan een overeenkomst met de bank waarbij u gedurende een bepaalde periode de betaling van de variabele rente ruilt tegen betaling van een vaste rente. Netto betaalt u dan de vaste rente aan de bank en ontvangt u de betaalde variabele rente terug van de bank. De lusten Wanneer het euribor tarief stijgt én hoger wordt dan de overeengekomen swaprente, dan is dit een mooie constructie aangezien u op grond van de renteswap een hogere variabele rente van de bank terug ontvangt, dan de vaste rente die u aan de bank moet betalen. Uw renteswap heeft dan een positieve waarde en mocht u voortijdig uw lening wensen af te lossen of van uw renteswap af willen dan is het mogelijk om uw renteswap aan de bank terug te verkopen en daarmee een opbrengst te genereren. Wanneer wordt het een last? Het wordt vervelend als de variabele rente die u van de bank ontvangt, daalt. In dat geval moet u de hoge vaste rente op grond van de swap betalen, terwijl u daar een lage variabele rente voor terug ontvangt. Echter feitelijk betaalt u gewoon de standaard vaste rente zoals u dat vroeger gewend was, maar nu opgebouwd uit 2 aparte afschrijvingen van uw betaalrekening. Bij aflossing van de lening of als u de renteswap wilt verkopen heeft deze dan een negatieve waarde. Op basis van de huidige lage rentestand hebben de meeste renteswaps actueel een fors negatieve waarde. Er zijn gevallen bekend waar de bank extra zekerheden heeft gevraagd om deze negatieve waarde af te dekken. Echter er zijn nog meer zaken waar ondernemers actueel tegen aan lopen met een renteswap. Was het bij de standaard rente van vroeger mogelijk om 5% of 10% boetevrij af te lossen op lening, is dit bij de renteswap niet mogelijk. Daarnaast blijkt het rentetarief van de renteswap niet altijd zo vast als deze lijkt te zijn. De individuele opslag bepaald mede het totale tarief wat u betaalt voor uw lening. Er zijn gevallen bekend waarbij de bank ondanks de aanwezigheid van een renteswap deze individuele opslag heeft verhoogd, waardoor het totaal te betalen rentetarief toch toeneemt. Tot slot kunnen er bij nieuwe investeringen, waarbij veelal een uitbreiding of wijziging van de leningen heeft plaats gevonden, ook tussentijdse aanpassingen aan de renteswap hebben plaats gevonden. Zowel bij het aangaan van een renteswap als een wijziging rekent de bank kosten. Deze zitten verdisconteerd in het rentetarief. Raadpleeg uw adviseur Loopt u tegen één van bovengenoemde zaken aan of ervaart u uw renteswap om een andere reden als een last dan kunt u contact opnemen met uw adviseur van HLB Van Daal & Partners of met Niels Jansen, financieringsspecialist bij HLB Van Daal & Partners. De juiste strategie en aanpak voor een renteswap probleem is altijd maatwerk. Aan de hand van een quick scan ondersteunen wij u graag om te komen tot een passende oplossing voor u en uw onderneming. De juiste strategie en aanpak voor een renteswap probleem is daarom altijd maatwerk. Niels Jansen, Financieringsspecialist T E 7

8 Aanvraag subsidie jonge boeren na zomer Colofon Deze Agri Nieuwsbrief is een uitgave van: De aanvraagperiode voor de subsidieregeling Jonge Landbouwers start na de zomer. Boerenjongerenorganisatie NAJK meldt dat er overeenstemming lijkt te zijn over de steunmaatregel. Boeren jonger dan 41 jaar kunnen ervoor in aanmerking komen. Voorheen gold deze steun alleen voor boeren die maximaal drie jaar voor aanvraag een bedrijf hebben overgenomen of zijn gestart. Deze eis vervalt. Agri-Business Groep Dommel VH Gemert Postbus AB Gemert T E Belangrijke data 15 Mei Gecombineerde opgave 2015 met aanvraag betalingsrechten Agri Desk Breda: St. Ignatiusstraat KK Breda T Geleen: Rijkweg Noord AB Geleen T Met onze Agri-Nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen die mogelijk uw bedrijf raken. Wij hebben aan de samenstelling de grootst mogelijke zorg besteed. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor niet (meer) juiste informatie. Wilt u op basis van deze informatie actie ondernemen, dan is nader advies noodzakelijk. Voor een der gelijk advies kunt u een afspraak met ons maken.

Agro-Nieuwsbrief. Ontwerpregeling PAS ter inzage. Betalingsrechten en verhuur grond. Uitgave: februari 2015. In deze nieuwsbrief: verhuurder.

Agro-Nieuwsbrief. Ontwerpregeling PAS ter inzage. Betalingsrechten en verhuur grond. Uitgave: februari 2015. In deze nieuwsbrief: verhuurder. Agro-Nieuwsbrief Uitgave: februari 2015 In deze nieuwsbrief: Bedrijfsvoering Verruiming gebruik eigen pootaardappelen 3 Fiscaal Generiek uitstel belastingbetaling 2 Afschrijving dier- en ammoniakrechten

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: februari 2015

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: februari 2015 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: februari 2015 In deze nieuwsbrief: Bedrijfsvoering Verruiming gebruik eigen pootaardappelen 3 Fiscaal Generiek uitstel belastingbetaling 2 Afschrijving dier- en ammoniakrechten

Nadere informatie

Nieuwsbrief VMB-ADVIES. Geachte lezer, In de nieuwsbrief. Betalingsrechten en verhuur grond AGRO. Februari 2015

Nieuwsbrief VMB-ADVIES. Geachte lezer, In de nieuwsbrief. Betalingsrechten en verhuur grond AGRO. Februari 2015 Nieuwsbrief AGRO Februari 2015 In de nieuwsbrief Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de actualiteiten en ontwikkelingen die mogelijk voor uw bedrijfsvoering van belang kunnen zijn.

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: februari 2015

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: februari 2015 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: februari 2015 Voorwoord De huidige vlees- melk en eierprijzen dwingt de ondernemer tot alertheid in hun financiële planning. Reserves, indien aanwezig, moeten aangesproken worden

Nadere informatie

Februari Tel In deze uitgave onder andere: Betalingsrechten en verhuur grond

Februari Tel In deze uitgave onder andere: Betalingsrechten en verhuur grond In deze uitgave onder andere: Betalingsrechten en verhuur grond Ontwerpregeling PAS ter inzage Generiek uitstel belastingbetaling Mestverwerkingspercentages 2015 Wijzigingen bemonstering bij afvoer mest

Nadere informatie

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing?

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing? Editie februari 2015 Beste ondernemer, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken in de PAS, welke tot 20 februari 2015 ter inzage ligt. Hoewel de invoering van de PAS enkele malen is

Nadere informatie

Betalingsrechten en verhuur grond

Betalingsrechten en verhuur grond feb/maart 2015 Geachte lezers, Betalingsrechten en verhuur grond Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief februari 2015

Agro-Nieuwsbrief februari 2015 Agro-Nieuwsbrief februari 2015 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u

Nadere informatie

Nieuwsbrief. PAS: een oplossing? Welkom Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. PAS: een oplossing? Welkom Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Februari 2015 Jaargang 16, nummer 1 ALGEMEEN Welkom 2015 Inmiddels is de eerste maand van 2015 al weer om en zijn we gekomen in februari. Op dit moment mag de eerste mest weer

Nadere informatie

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Bijeenkomst 26 januari P.G. Kusters land- en tuinbouwbenodigdheden B.V, Dreumel Optimus advies Gestart in 2014 als samenwerkingsverband

Nadere informatie

GLB en Vergroening. Goed boeren, goed beheren

GLB en Vergroening. Goed boeren, goed beheren GLB en Vergroening Goed boeren, goed beheren Per 2014 start de Europese Unie (EU) een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Voor Nederland is het nieuwe beleid erop gericht om bedrijven meer concurrerend

Nadere informatie

Vragen en antwoorden n.a.v. voorlichtingsbijeenkomst over nieuw GLB en nieuw mestbeleid bij Administratiekantoor Woldendorp te Bedum op

Vragen en antwoorden n.a.v. voorlichtingsbijeenkomst over nieuw GLB en nieuw mestbeleid bij Administratiekantoor Woldendorp te Bedum op Vragen en antwoorden n.a.v. voorlichtingsbijeenkomst over nieuw GLB en nieuw mestbeleid bij Administratiekantoor Woldendorp te Bedum op 16-01-2014 1. Tijdelijk en blijvend grasland; wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015

Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015 Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015 A.K. Kerbouwer 1e Kruisweg 1a 3262 LK Oud-Beijerland 29 oktober 2014 Versie: 2014.13 Versie: 2014.13 pag 1 van 12 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 A. Algemene

Nadere informatie

Effecten van het nieuwe GLB. Vlas en Hennep.NL. Erik Beumer Beumer Agro Service

Effecten van het nieuwe GLB. Vlas en Hennep.NL. Erik Beumer Beumer Agro Service Effecten van het nieuwe GLB Vlas en Hennep.NL Erik Beumer Beumer Agro Service 30 oktober 2014 1 Programma Introductie; Van bedrijfstoeslag naar betalingsrechten; Huren van land en betalingsrechten; Vergroening;

Nadere informatie

AGRO. actueel. Special: Nieuwe Bedrijfstoeslagregeling. Woord vooraf

AGRO. actueel. Special: Nieuwe Bedrijfstoeslagregeling. Woord vooraf AGRO actueel o k t o b e r 2 0 1 3 Special: Nieuwe Bedrijfstoeslagregeling Woord vooraf Deze editie van de Agro Actueel is in zijn geheel gewijd aan de nieuwe bedrijfstoeslagregeling, zoals die vanaf 2015

Nadere informatie

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Even voorstellen Aanpak, vragen etc. Een nieuwe naam: RVO.nl Waar staan we nu? Brief staatssecretaris Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen

Nadere informatie

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen Overgangsjaar Toegang tot nglb Basispremie Vergroening en de eisen Communicatie 2 Het nieuwe GLB, nog

Nadere informatie

Vergroeningseisen. Agenda. Aan vergroeningseisen voldoen voor uitbetaling Basispremie Vergroeningspremie

Vergroeningseisen. Agenda. Aan vergroeningseisen voldoen voor uitbetaling Basispremie Vergroeningspremie Agenda 20.15u Opening 20.20u GLB-beleid: De vergroeningseisen 21.15u Pauze 21.30u GLB-beleid: hoogte premie en kortingen 21.50u Aandachtspunten bij invullen gecombineerde opgave 22.15u Vragen en discussie

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Overdracht grond, ook overdracht recht. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Overdracht grond, ook overdracht recht. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Februari 2016 Jaargang 17, nummer 1 ALGEMEEN Het nieuwe jaar 2016 heeft inmiddels alweer 1 maand achter zich gelaten. Afgelopen maand zult u allen druk bezig geweest zijn met

Nadere informatie

Mestbeleid. Verplichte mestverwerking

Mestbeleid. Verplichte mestverwerking Mestbeleid Verplichte mestverwerking Eind december 2013 zijn de details van de verplichte mestverwerking bekend geworden. Dit betekent onder andere dat de verwerkingspercentages en de definitie van verwerken

Nadere informatie

SPECIAL EDITION. Agro-nieuwsbrief april 2015

SPECIAL EDITION. Agro-nieuwsbrief april 2015 SPECIAL EDITION Agro-nieuwsbrief april 2015 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie

Nadere informatie

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Wat betekent GLB voor U? Gemeenschappelijk Landbouwbeleid! Nieuwe betalingsrechten! Huur verhuur in 2014 en 2015 Historisch wordt regionaal Directe betalingen per

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Liquiditeitsbeheer: onmisbaar in deze tijd. Ruimte mestaanvoer akkerbouwer. Van der Woude Adviesbureau. ALGEMEEN vervolg ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Liquiditeitsbeheer: onmisbaar in deze tijd. Ruimte mestaanvoer akkerbouwer. Van der Woude Adviesbureau. ALGEMEEN vervolg ALGEMEEN Pagina 2 ALGEMEEN vervolg Augustus 2015 Jaargang 16, nummer 4 ALGEMEEN Liquiditeitsbeheer: onmisbaar in deze tijd De prijzen van uw producten fluctueren de laatste jaren sterk. Of u nu melkveehouder, varkenshouder

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Grond voorwaarde bij groei melkveestapel. Prijsontwikkelingen blijven onzeker. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Grond voorwaarde bij groei melkveestapel. Prijsontwikkelingen blijven onzeker. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Juni 2015 Jaargang 16, nummer 3 ALGEMEEN Prijsontwikkelingen blijven onzeker Alweer verlaagd Friesland Campina de melkprijs met 1,50 per 100 kg melk, waarbij de melkprijs in

Nadere informatie

14-1-2014. Welkom. Voorlichting Verplichte mestverwerking. Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie

14-1-2014. Welkom. Voorlichting Verplichte mestverwerking. Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie Welkom Voorlichting Verplichte mestverwerking Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie 1 Inhoud Bibob toetsing op registratie intermediair Verwerkingsplicht: basis uitzonderingen overeenkomsten praktijksituaties

Nadere informatie

Overzicht ingediende vragen over het nieuwe GLB - De gecombineerde opgave in 2013 te laat is ingediend. Heeft dit gevolgen voor het aantonen dat men

Overzicht ingediende vragen over het nieuwe GLB - De gecombineerde opgave in 2013 te laat is ingediend. Heeft dit gevolgen voor het aantonen dat men GLB update 10 maart 2014 Het nieuwe GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid) is op 1 januari 2014 van start gegaan. Maar dat wil niet zeggen dat alles al duidelijk is. Er zitten nog verrassingen in de pijplijn.

Nadere informatie

1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen?

1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen? Algemeen 1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen? Zodra u een MVO heeft ingestuurd kunt u deze niet meer corrigeren.

Nadere informatie

Agro-nieuwsbrief augustus 2014

Agro-nieuwsbrief augustus 2014 Agro-nieuwsbrief augustus 2014 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u

Nadere informatie

Paarden 6 mnd., 250 450 kg 11 11,6 127,6 36,6 402,6 17,5 192,5 Paarden 6 mnd., > 450 kg 4 15,0 60,0 47,6 190,4 22,0 88,0 Totaal 204 645 303

Paarden 6 mnd., 250 450 kg 11 11,6 127,6 36,6 402,6 17,5 192,5 Paarden 6 mnd., > 450 kg 4 15,0 60,0 47,6 190,4 22,0 88,0 Totaal 204 645 303 Paardenhouderij in het nieuwe mestbeleid Oosterwolde, 13 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 vallen paarden en pony s onder de Meststoffenwet. Dit levert veel (nieuwe) problemen op. In dit bericht worden

Nadere informatie

Nieuwe betalingsregeling GLB. Remie Fiscaal Juridisch Bedrijfseconomisch Adviesbureau

Nieuwe betalingsregeling GLB. Remie Fiscaal Juridisch Bedrijfseconomisch Adviesbureau Nieuwe betalingsregeling GLB Remie Fiscaal Juridisch Bedrijfseconomisch Adviesbureau www.remie.nl Nieuwe betalingsregeling GLB-periode 2014-2020 2014: Huidige stelsel - waardevermindering 10-12% t.o.v.

Nadere informatie

Rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij

Rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij Rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij 1. Inleiding Met de Wet verantwoorde groei melkveehouderij (in werking getreden op 1 januari 2015) is het begrip melkveefosfaatoverschot

Nadere informatie

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid 2 Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen Overgangsjaar Toegang tot nglb Basispremie Vergroening en

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief juni 2015

Agro-Nieuwsbrief juni 2015 Agro-Nieuwsbrief juni 2015 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u mee

Nadere informatie

Van de Ven Accountants Adviseurs

Van de Ven Accountants Adviseurs Van de Ven Accountants Adviseurs Middelgroot accountantskantoor (gevestigd op het bedrijventerrein De Kampen te Sint-Oedenrode) 35 medewerkers MKB en vrije beroepen Agrarische klanten Particulieren en

Nadere informatie

Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt

Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt Hervorming Gemeenschappelijk Europees Landbouwbeleid Toeslagrechten 2014 Betalingsrechten 2015 Nationale invulling

Nadere informatie

B i j l a g e 6. N a d e r e o n d e r b o u w i n g g r o n d g e b o n d e n b e d r i j f

B i j l a g e 6. N a d e r e o n d e r b o u w i n g g r o n d g e b o n d e n b e d r i j f B i j l a g e 6. N a d e r e o n d e r b o u w i n g g r o n d g e b o n d e n b e d r i j f Datum: maart 2017 Van: mr. drs. D. Harmsen Aan: dhr. G.J. Klont (gemeente Achtkarspelen) CC: dhr. B. van Dellen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Druk bezochte klantenavond. Heeft u voldoende mest verwerkt in 2014? Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN.

Nieuwsbrief. Druk bezochte klantenavond. Heeft u voldoende mest verwerkt in 2014? Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN. Pagina 2 WET EN REGELGEVING December 2014 Jaargang 15, nummer 6 ALGEMEEN Druk bezochte klantenavond Tijdens de donkere wintermaanden speelt er veel wat uw bedrijf aangaat. Er komen veel veranderingen op

Nadere informatie

April 2015. (Update) Natuurbeschermingswet Nog steeds zijn we niet uitgepraat over de Natuurbeschermingswet,

April 2015. (Update) Natuurbeschermingswet Nog steeds zijn we niet uitgepraat over de Natuurbeschermingswet, In 2015 zullen een aantal belangrijke wetswijzigingen voor de veehouderij worden doorgevoerd, maar hoe pakt dit uit? Gaan we nu allemaal de kringloopwijzer gebruiken? 2015 is ook het jaar waarin het melkquotum

Nadere informatie

Februari 2016. 0570 657 417 info@houtsmabedrijfsadvies.nl www.houtsmabedrijfsadvies.nl. In deze uitgave onder andere:

Februari 2016. 0570 657 417 info@houtsmabedrijfsadvies.nl www.houtsmabedrijfsadvies.nl. In deze uitgave onder andere: IJsselmuiden www.holtland.eu In deze uitgave onder andere: Toekenning en uitbetalen betalingsrechten Elektronisch verstrekken van gegevens verplicht Voorwaarden overdracht betalingsrechten Aanscherping

Nadere informatie

Mestbeleid. Stelsel van verplichte mestverwerking. 13 januari 2014. Joke Noordsij. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Mestbeleid. Stelsel van verplichte mestverwerking. 13 januari 2014. Joke Noordsij. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mestbeleid Stelsel van verplichte mestverwerking 13 januari 2014 Joke Noordsij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 1 Inhoud Wat hebben we nu aan mestbeleid Wat gaat er veranderen Stelsel verplichte

Nadere informatie

Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten. Jan Moggré ZLTO advies

Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten. Jan Moggré ZLTO advies Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten Jan Moggré ZLTO advies Ontwikkeling GLB 1960 1980 Markt- en prijsbeleid 1980-1990 2000; Produktiebeperking, afbouw markt- en prijsbeleid, gekoppelde inkomenssteun

Nadere informatie

Gebruik percelen en GLB in 2015

Gebruik percelen en GLB in 2015 Gebruik percelen en GLB in 2015 Wat doen wij? Makelaardij: Aan- en verkoop van boerderijen/grond Pachtzaken Advies: Gebruiksnormenberekening en bemestingsplannen Gecombineerde aanvraag oppervlakten Subsidies

Nadere informatie

Fiscale en financiële aspecten. 11 september 2013 asbest eraf zonnepanelen erop Bram Faber

Fiscale en financiële aspecten. 11 september 2013 asbest eraf zonnepanelen erop Bram Faber Fiscale en financiële aspecten 11 september 2013 asbest eraf zonnepanelen erop Bram Faber Fiscale en financiële aspecten Inhoud 1. Fiscale investeringsregelingen 2. Fiscale gevolgen stimuleringsmaatregel

Nadere informatie

Handleiding Gecombineerde opgave

Handleiding Gecombineerde opgave Handleiding Gecombineerde opgave Grondgebonden regelingen Deze handleiding kan u helpen bij het opgeven van uw percelen voor grondgebonden regelingen. Zo laten we met schermafbeeldingen zien hoe u uitbetaling

Nadere informatie

Mest, mestverwerking en mestwetgeving

Mest, mestverwerking en mestwetgeving Mest, mestverwerking en mestwetgeving Frits Vink Ketenmanager grondgebonden veehouderij Ministerie van Economische Zaken Inhoud Feiten en cijfers (3 sheets) Huidig mestbeleid (2 sheets) Mestbeleid: koers

Nadere informatie

2014 en 2015 bepalend voor 2016

2014 en 2015 bepalend voor 2016 Editie oktober 2015 Beste ondernemer, Vooral in de melkveehouderij is er momenteel veel onrust over de gevolgen van de grondgebondenheid en de invoering van de fosfaatrechten. Naast de melkveehouderij

Nadere informatie

2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?!

2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?! 2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?! Vic Boeren (06 53407806) Eric Bouwman (06 26544114) november 2014 DLV Dier Groep BV Onafhankelijk, toonaangevend en landelijk werkend adviesbedrijf

Nadere informatie

Het nieuwe Gemeenschapelijke Landbouwbeleid (GLB) 2015-2019 voor de Boomkwekerij

Het nieuwe Gemeenschapelijke Landbouwbeleid (GLB) 2015-2019 voor de Boomkwekerij Het nieuwe Gemeenschapelijke Landbouwbeleid (GLB) 2015-2019 voor de Boomkwekerij Treeport café Zundert 22 januari 2015 John Bal, ZLTO Arie de Jong, Van Oers Agro Programma ZLTO: Wat heeft (Z)LTO voor u

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

AgroActualiteiten. December 2015 Jaargang 16, nummer 6. Inhoud. Controleer beschikking betalingsrechten

AgroActualiteiten. <Zet hier uw informatie> December 2015 Jaargang 16, nummer 6. Inhoud. Controleer beschikking betalingsrechten Inhoud Controleer beschikking betalingsrechten Wanneer uitbetaling bedrijfstoeslag? Verreken na uitbetaling bedrijfstoeslag Kan een akkerbouwer nog grond huren? Nieuwe subsidie asbestsanering Kringloopwijzer:

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief & Actualiteiten

Agro-Nieuwsbrief & Actualiteiten Agro-Nieuwsbrief & Actualiteiten Uitgave: Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voortgang mestwetgeving... 1 Blijven de dierrechten?... 2 Geen reden voor verdere matiging mestboete... 3 Grond verhuren: denk

Nadere informatie

Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 2015

Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 2015 Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 215 Uw gegevens Naam Adres Woonplaats Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer E-mailadres Relatienummer Aanvraagnummer C. de Visser Boshoekweg 1 OOSTKAPELLE 11859184

Nadere informatie

Nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid Nieuwsbrief Augustus 2014 In dit nummer 1 Waarom een nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2 Van toeslagrechten naar betalingsrechten

Nadere informatie

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE UWS Fiscale behandeling S UWSBR S BR UWS IEUWS IEUWSBR BR van toeslagrechten Task Force Economie S IEUWSBR BR IEUWS NIEUWSBRIE NIEUWS BRIE S NIEUWSBRIE Fiscale behandeling van toeslagrechten De ministers

Nadere informatie

AgroActualiteiten. Blad 1 van 5

AgroActualiteiten. Blad 1 van 5 Blad 1 van 5 2014 loopt alweer op het einde, een jaar met verschillende gezichten. Warmste jaar ooit gemeten! En het jaar waarin, volgens de overheid, het herstel is ingezet en de crisis officieel ten

Nadere informatie

Mestsituatie en de verwerkingsplicht Gelderse Vallei en Utrechts zandgebied

Mestsituatie en de verwerkingsplicht Gelderse Vallei en Utrechts zandgebied Mestsituatie en de verwerkingsplicht Gelderse Vallei en Utrechts zandgebied Jaap Uenk DOFCO Beheer BV, Ruurlo, 27 februari 2014, Barneveld j.uenk@dofco.nl INHOUD Introductie Mest- en mineralensituatie

Nadere informatie

Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016

Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Investeren in zonne-energie is voor veel ondernemers een slimme keuze. U bespaart niet alleen jaarlijks op uw energiekosten, u profiteert als ondernemer

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2017

Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: WOZ-beschikking 2017 Vervallen tijdklem bij Kapitaalverzekering Eigen Woning Autobelastingen 2017 Geen aftrek BTW bij postbusnummer

Nadere informatie

BROCHURE RENTEDERIVATEN

BROCHURE RENTEDERIVATEN BROCHURE RENTEDERIVATEN In deze brochure legt de AFM de belangrijkste eigenschappen van een rentederivaat uit en zijn vragen opgenomen die u kunt stellen aan uw bank. Deze brochure kunt u gebruiken als

Nadere informatie

Tempel A D V I E S. Agrarisch adviesbureau. in Lunteren. Ir. FCA van den Tempel Tel

Tempel A D V I E S. Agrarisch adviesbureau. in Lunteren. Ir. FCA van den Tempel Tel Agrarisch adviesbureau in Lunteren Bestemmingsplannen Vergunningen Bedrijfsplannen Mestwetgeving Subsidies Gecombineerde opgaven Pachtzaken Etc. Ir. FCA van den Tempel Tel. 0318-478807 WWW.TEMPELADVIES.NL

Nadere informatie

Renteswap. omruilen voor vaste swaprente. Hoe werkt een variabele Euribor-rente? Wat is een renteswap? Zo werkt de renteruil

Renteswap. omruilen voor vaste swaprente. Hoe werkt een variabele Euribor-rente? Wat is een renteswap? Zo werkt de renteruil variabele Euriborrente omruilen voor vaste swaprente In dit productinformatieblad leest u in het kort wat een renteswap is, hoe het werkt en wat de voordelen en risico s zijn. De renteswap is een complex

Nadere informatie

Infosessies nieuw GLB: Vergroening

Infosessies nieuw GLB: Vergroening Infosessies nieuw GLB: Vergroening 9 september 2014 Deze presentaties zijn door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de meest actuele beschikbare informatie. Er

Nadere informatie

AgroActualiteiten. Controleer uw GLB referentie. Oktober 2014 Jaargang 15, nummer 5. Inhoud

AgroActualiteiten. Controleer uw GLB referentie. Oktober 2014 Jaargang 15, nummer 5. Inhoud Oktober 2014 Inhoud Controleer uw GLB 1 referentie Moet u in 2015 wel 2 natuurterrein huren? Faunafonds: niet voor 2 kleinere bedragen Bedrijfsoverdracht en 3 betalingsrechten Pas goed op uw 3 loonwerker

Nadere informatie

Samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw

Samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw Samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw In het kader van nieuw mestbeleid en toeslagrechten, lust of last? door ing. A.N. (Arno) Vroegindeweij ab Directeur ComponentAgro B.V. Agenda Toeslagrechten

Nadere informatie

Agro-nieuwsbrief december 2015

Agro-nieuwsbrief december 2015 Agro-nieuwsbrief december 2015 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Agrarische schouw 2015. Kringloopwijzer in 2016 verplicht voor alle melkveebedrijven. Van der Woude Adviesbureau.

Nieuwsbrief. Agrarische schouw 2015. Kringloopwijzer in 2016 verplicht voor alle melkveebedrijven. Van der Woude Adviesbureau. Pagina 2 ALGEMEEN vervolg Oktober 2015 Jaargang 16, nummer 5 Dashboard Agroboekhouden ALGEMEEN Agrarische schouw 2015 Ook wij hebben de 4 e donderdag van september met Van der Woude Adviesbureau op de

Nadere informatie

Basisbetalingsregeling 2015 t/m 2019

Basisbetalingsregeling 2015 t/m 2019 Basisbetalingsregeling 2015 t/m 2019 Rijnsburg, 13 oktober 2014 Inhoud in vogelvlucht Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen Toegang tot nglb Basispremie + vergroening op hoofdlijnen Voorbereiding

Nadere informatie

3. Investeringen. 3.1 Energie-investeringsaftrek (EIA)

3. Investeringen. 3.1 Energie-investeringsaftrek (EIA) 3. Investeringen 3.1 Energie-investeringsaftrek (EIA) Met de EIA stimuleert het ministerie van Economische Zaken de aanschaf van bedrijfsmiddelen door ondernemingen die leiden tot energiebesparing of de

Nadere informatie

In het hoofdstuk De praktijk

In het hoofdstuk De praktijk In het hoofdstuk De praktijk 1 Welk effect voor wie? XX Voorbeelden - Extensief melkveebedrijf - Intensief melkveebedrijf - Groot bedrijf - Vleeskalverhouderij - Akkerbouwbedrijf - Zetmeelaardappelbedrijf

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Energie-investeringsaftrek: Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016

Energie-investeringsaftrek: Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Investeren in zonne-energie is voor veel ondernemers een slimme keuze. U bespaart niet alleen jaarlijks op uw energiekosten, u profiteert als ondernemer

Nadere informatie

Agri Nieuwsbrief. Ontwerp AMvB grondgebonden groei melkveehouderij. In deze nieuwsbrief MEI 2015

Agri Nieuwsbrief. Ontwerp AMvB grondgebonden groei melkveehouderij. In deze nieuwsbrief MEI 2015 HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Agri Nieuwsbrief MEI 2015 KLEURCOLOFON Pacht Bedrijf Fiscaal GLB-beleids/gecombineerde

Nadere informatie

Investeren in Duurzame Oplossingen

Investeren in Duurzame Oplossingen Investeren in Duurzame Oplossingen Energie Investeringsaftrek Kleinschaligheidsaftrek Willekeurige Afschrijving Investeren Aan investeringen in duurzame energie zijn subsidies en financiële voordelen gekoppeld.

Nadere informatie

Agro Whitepaper. Maart 2016

Agro Whitepaper. Maart 2016 Agro Whitepaper Maart 2016 Inhoud: Toekenning en uitbetalen betalingsrechten 2 Elektronisch verstrekken van gegevens verplicht 3 Voorwaarden overdracht betalingsrechten 3 Aanscherping criterium actieve

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

Kosten/baten-analyse MC-installaties en gebruikerservaringen MC

Kosten/baten-analyse MC-installaties en gebruikerservaringen MC Kosten/baten-analyse MC-installaties en gebruikerservaringen MC LEI Wageningen UR: Co Daatselaar Aanleiding en doelstellingen onderzoek Veel mest elders af te zetten tegen hoge kosten, druk verlichten

Nadere informatie

Wat Wanneer Gegevens doorgeven aan Dienst Regelingen

Wat Wanneer Gegevens doorgeven aan Dienst Regelingen Wat Wanneer Gegevens doorgeven aan Dienst Regelingen Registratie bedrijf doorgeven bedrijfsgegevens relatienummer locatie(s) Eenmalig, bij start van uw bedrijf. Ja. Wijzigingen binnen 30 dagen doorgeven

Nadere informatie

Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting

Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting 27 oktober 2015, Eeklo 30 oktober 2015, Diksmuide Hubert Hernalsteen Infosessie historisch permanent grasland

Nadere informatie

AGRO. actueel. Special: Gecombineerde Opgave Woord vooraf

AGRO. actueel. Special: Gecombineerde Opgave Woord vooraf AGRO actueel A P R I L 2 0 1 6 Special: Gecombineerde Opgave 2016 Woord vooraf Vanaf 1 april kunt u de Gecombineerde Opgave 2016 indienen. Evenals vorig jaar is deze opgave weer bepalend voor de uitbetaling

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: april 2015

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: april 2015 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: april 2015 Voorwoord April en mei zijn de maanden van de Gecombineerde Opgave. Voor 2015 betekent dit extra alert zijn bij het invullen hiervan in verband met de overgang naar

Nadere informatie

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer Eigen woning in 2017 Strop of paradijs? advieswijzer In deze advieswijzer: Voor de eigen woning gelden stringente fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: februari 2016

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: februari 2016 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: februari 2016 In deze nieuwsbrief: Bedrijfsvoering NVWA-controle op naleving milieuvoorschriften in fruitteelt 3 Elektronisch verstrekken van gegevens verplicht 1 Fiscaal Voorwaarden

Nadere informatie

Asbestsanering en/of plaatsen van zonnepanelen

Asbestsanering en/of plaatsen van zonnepanelen Asbestsanering en/of plaatsen van zonnepanelen DRV Subsidie Advies 17-07-2014 Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken en/of zonnepanelen aanschaffen? Dan kunt u daarvoor financiële ondersteuning

Nadere informatie

Investeren in de Energy Valley

Investeren in de Energy Valley www.pwc.nl Investeren in de Energy Valley Overzicht belangrijkste fiscale kansen en aandachtspunten per type investeerder Inleiding Energy Valley Energy Valley is een clusterorganisatie waarbinnen de markt,

Nadere informatie

Agro-nieuwsbrief maart 2016

Agro-nieuwsbrief maart 2016 Agro-nieuwsbrief maart 2016 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u mee

Nadere informatie

Opgave Gewaspercelen

Opgave Gewaspercelen Naam: BSN/KvK-nummer: Relatienummer: Aanvraagnummer Gecombineerde opgave: Grond in gebruik of beheer op 15 mei 2013 Invulinstructie Vul in met blauwe of zwarte pen. Schrijf binnen de vakken. Invulrondjes

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2015

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2015 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2015 In deze nieuwsbrief: Fiscaal Tuinbouwverklaring nodig voor lagere tarieven WOZ-waarde in aardbevingsgebieden GLB-beleid Voorschot directe betalingen GLB Huur grond

Nadere informatie

Betalingsrechten, reserve, jonge landbouwers

Betalingsrechten, reserve, jonge landbouwers Betalingsrechten, reserve, jonge landbouwers Inleiding Aanvullend op toelichting 28/8/2014 Wijzigingen en nieuwe elementen Aandachtspunten FAQ s Ondertussen: brief overzicht referentiegegevens ontvangen

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Van der Wagen Sinia Administratie en Advies, Postbus 35, 9050 AA Stiens, Uitgave: februari 2016

Agro-Nieuwsbrief Van der Wagen Sinia Administratie en Advies, Postbus 35, 9050 AA Stiens, Uitgave: februari 2016 Agro-Nieuwsbrief Van der Wagen Sinia Administratie en Advies, Postbus 35, 9050 AA Stiens, 058-2571545 Uitgave: februari 2016 In deze nieuwsbrief: Bedrijfsvoering NVWA-controle op naleving milieuvoorschriften

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Vergroening: gevolgen voor uw beheerovereenkomst PSAN en SNL

Vergroening: gevolgen voor uw beheerovereenkomst PSAN en SNL Vergroening: gevolgen voor uw beheerovereenkomst PSAN en SNL Infobulletin December 2014 In dit nummer: 1. Het nieuwe GLB: van bedrijfstoeslagrechten naar betalingsrechten 2. Waaruit bestaan de vergroeningseisen?

Nadere informatie

Teelt van vlinderbloemigen in kader van GLB en PDPOIII

Teelt van vlinderbloemigen in kader van GLB en PDPOIII Teelt van vlinderbloemigen in kader van GLB en PDPOIII Alex De Vliegher In samenwerking met K. Nijs, H. Hernalsteen en G. Rombouts (Dept LV Vlaanderen) Juni 2016 Alex De Vliegher tel 09 272 26 95 alex.devliegher@ilvo.vlaanderen.be

Nadere informatie

Mestbeleid 2014 begint nu

Mestbeleid 2014 begint nu Mestbeleid 2014 begint nu Kees van Ham DLV Intensief Advies BV 06 26 54 80 10 k.van.ham@dlv.nl Mestbeleid 2014 Programma: Nieuwe beleid Productie Nederland Gebruiksnormen fosfaat en stikstof Verwerkingsplicht

Nadere informatie

Deel 3: de Productie(-installatie) MONITOR

Deel 3: de Productie(-installatie) MONITOR Deel 3: de Productie(-installatie) MONITOR Deze Monitor gaat over productie-installaties: windturbines, windparken collectieve zonprojecten andere productie-installaties alle productie-projecten waar jullie

Nadere informatie

Slimme mestverwerking voor rundveehouderij. Al dan niet met mestlevering

Slimme mestverwerking voor rundveehouderij. Al dan niet met mestlevering Slimme mestverwerking voor rundveehouderij Al dan niet met mestlevering Even Mestac voorstellen Mestac, een mestproducenten coöperatie Mestafzet in boerenhanden Structureren van mestmarkt (300.000 ton)

Nadere informatie

Jonge landbouwers en starters

Jonge landbouwers en starters Jonge landbouwers en starters (sub) Algemeen Jonge landbouwers en starters die geen recht op betalingsrechten hebben, kunnen betalingsrechten aanvragen uit de Nationale reserve. Ook kunnen jonge landbouwers

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2015

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2015 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2015 In deze nieuwsbrief: Fiscaal Tuinbouwverklaring nodig voor lagere tarieven 1 WOZ-waarde in aardbevingsgebieden 3 GLB-beleid Voorschot directe betalingen GLB 1 Huur

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN LEAF IN 2013

DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN LEAF IN 2013 DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN IN 2013 Bij de aanschaf van een nieuwe Nissan komt u als ondernemer in aanmerking voor enkele fiscale voordelen die het nog interessanter

Nadere informatie