Agri Nieuwsbrief. Betalingsrechten en verhuur grond. In deze nieuwsbrief APRIL 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agri Nieuwsbrief. Betalingsrechten en verhuur grond. In deze nieuwsbrief APRIL 2015"

Transcriptie

1 HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Agri Nieuwsbrief APRIL 2015 KLEURCOLOFON Pacht Bedrijf Fiscaal GLB-beleids/toeslagrechten Juridisch Mestwetgeving Subsidies Milieu/omgeving Financieel Belangrijke data In deze nieuwsbrief Betalingsrechten en verhuur grond 1 PAS: een oplossing? 2 Fors hogere mestverwerkingsplicht 2 Wijzigingen bemonstering bij afvoer mest 3 Afschrijving dier- en ammoniakrechten niet meer mogelijk 3 Vrijstelling mestverwerking voor strorijke mest 3 Wel cultuurgrondvrijstelling WOZ voor ponyfokbedrijf 4 Wijzigingen EIA, MIA en Vamil 4 Melkveewet: welke grond telt mee? 5 Natuurterreinen en betalingsrechten 5 Toelichting vergroeningseisen GLB-beleid 6 Renteswaps een lust of een last? 7 Aanvragen subsidie jonge boeren na zomer 8 belangrijke data 8 Betalingsrechten en verhuur grond In 2015 worden de nieuwe betalingsrechten in begin sel toegekend aan de gebruiker van de grond. De gebruikstitel (bijvoorbeeld eigendom, pacht of grond gebruiksverklaring) maakt daarbij niet uit. Beide par tijen kunnen hiervan afwijken door een zogenaamde private overeenkomst af te sluiten. Hoofdregel: nieuwe rechten voor gebruiker grond De hoofdregel is dat bij verhuur van grond in 2015 de huurder de betalingsrechten in eigendom verkrijgt. Het eventuele compensatiebedrag (afhankelijk van de waarde van de toeslagrechten per 15 mei 2014) wordt verdeeld over alle betalingsrechten van de huurder, dus ook over de rechten op de gehuurde grond. Indien partijen geen onderlinge afspraken maken, blijven de rechten bij het einde van de verhuur eigendom van de huurder. Partijen kunnen afspreken dat de rechten op dat moment, al dan niet tegen een vergoeding, over gaan naar de verhuurder/ grondeigenaar. Indien dit tij dens de overgangsperiode gebeurt, gaat daarmee echter ook een deel van het door de huurder opgebouwde compensatiebedrag over naar de verhuurder. Private overeenkomst Een andere mogelijkheid is om de verhuurder direct eigenaar te maken van de betalingsrechten op de ver huurde grond. Dit moet worden geregeld in een private overeenkomst. Daarin wordt het aantal verhuurde hec tares vermeld en de afspraak dat de daarbij behoren de betalingsrechten eigendom van de verhuurder blij ven. Voorwaarde voor een dergelijke private overeen komst is dat beide partijen actief landbouwer zijn (dat wil zeggen; ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en minimaal 0,3 ha grond in gebruik): de huurder op 15 mei 2015 en de verhuurder op enig moment in De verhuurder zal tevens recht op betalingsrechten moeten hebben. Bij de Gecombineerde opgave 2015 geven beide par tijen afzonderlijk de totale oppervlakte van de overge dra gen percelen door aan RVO.nl (dit moet met elkaar overeenkomen) en verklaren tevens dat er een schrif telijke overeenkomst is. Dit document hoeft niet naar RVO.nl gestuurd te worden, maar moet bij controle getoond kunnen worden. De verhuurder dient het ver zoek in voor de eerste toewijzing van betalingsrechten. 1

2 PAS: een oplossing? In het ontwerp Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) wordt o.a. aangegeven hoe straks wordt omgegaan met bestaande landbouwbedrijven die nabij een Natura 2000-gebied liggen en die zonder Nb-vergunning zijn uitgebreid. Krijgen deze zogenaamde interimmers de benodigde Nb-vergunning en moet hiervoor een beroep worden gedaan op de ontwikkelingsruimte? Interimmers Interimmers zijn bedrijven die na de aanwijzing van de Natura 2000-gebieden zijn uitgebreid zonder de benodigde Nb-vergunning. Deze bedrijven hebben voor de uitbreiding wel een milieuvergunning gekregen of een melding gedaan, maar hebben, vaak uit onwetendheid, ten onrechte geen Nb-vergunning aangevraagd. Feitelijke situatie bepalend In de ontwerp-pas is aangegeven, dat de interimmers alsnog een Nb-vergunning kunnen krijgen. De basis hiervoor is het maximaal aantal gehouden dieren in de periode van 1 januari 2012 t/m 31 december Door het hanteren van een referentie in een recent verleden kan, in principe, veel bestaand gebruik worden gelegaliseerd. Echter in veel situaties is het aantal daadwerkelijk gehouden dieren lager dan het aantal dieren op de milieuvergunning. Wordt de stal na 1 januari 2015 volgezet, dan wordt dit extra aantal dieren als uitbreiding gezien. Om hiervoor een Nbvergunning te krijgen, moet beroep worden gedaan op de ontwikkelingsruimte. Bij een geringe uitbreiding (< 1 mol) kan worden volstaan met een melding. LET OP: provinciaal beleid mogelijk Provincies kunnen aanvullende voorwaarden maken voor bedrijven die na 1 februari 2009 zijn uitgebreid. Dit kan betekenen, dat u niet zomaar gebruik kunt maken van bovenstaande algemene regel. In dat geval kan het interessant zijn om nu nog extern te salderen. Nog niet definitief De PAS is nog niet definitief. Het is ook nog niet duidelijk of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is. Wilt u zekerheid? Ook dan is extern salderen, voordat de PAS in werking treedt, wellicht een optie. Heeft u een Nb-vergunning nodig: Wilt u dan wachten op de PAS of gaat u voor extern salderen? Vraag uw ROM-specialist om advies! Fors hogere mestverwerkingsplicht In 2015 zijn de verwerkingspercentages per regio (bijna) verdubbeld. Daarnaast zullen melkveehouders die zijn gegroeid zonder grond, 100% van hun melkveefosfaatoverschot moeten verwerken. Andere berekening Bij het maken van de prognose 2015 is het van belang te weten, dat de berekening van uw mestverwerkingsverplichting anders is dan in De berekening van de productie is door diverse nieuwe forfaits gewijzigd, daarnaast zijn de meeste fosfaatgebruiksnormen verlaagd. Samen met de hogere regionale verwerkingspercentages (Zuid 50%, Oost 30% en Overig 10%) zorgt dit voor een hogere verwerkingsplicht. Voor melkveehouders geldt daarnaast de 100%-verwerkingsplicht van hun melkveefosfaatoverschot. Druk op mestmarkt Door de hogere mestverwerkingplicht zal de druk op de markt toenemen. Dit zal voor de mestverwerking zelf gelden, maar ook voor het afsluiten van VVO s, driepartijenovereenkomsten en regionale mestafzetovereenkomsten. 2 Maak een prognose van uw mestverwerkingsplicht 2015 en regel de invulling hiervan op tijd.

3 Wijzigingen bemonstering bij afvoer mest Om fraude met mest aan te pakken, zullen in 2015 wijzigingen doorgevoerd worden in de regels met betrekking tot de afvoer van mest. Daarnaast wordt een pilot gestart met mestanalyse door infrarood technieken. Gebruik AGR/GPS-apparatuur bij afvoer vaste mest Afgelopen zomer heeft de staatssecretaris aangekondigd dat het gebruik van AGR/GPS-apparatuur vanaf 1 januari 2015 verplicht wordt bij de afvoer van vaste mest. Deze datum blijkt echter niet haalbaar voor de transportsector en de verplichting wordt daarom drie maanden uitgesteld. Alle transportmiddelen van vaste mest moeten vanaf 1 april 2015 voorzien zijn van goed gekeurde en vaste opgebouwde AGR/GPS-appa ratuur. Voor transportmiddelen zonder luchtvering geldt een overgangsperiode. Verplichte bemonstering bij mestscheiding Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om voor gescheiden mestproducten forfaits te gebruiken bij transport van deze producten. Voor een beperkt aantal uitzonderingen, zoals de levering aan particulieren en het boer-boer-transport, was het tot nu toe mogelijk om forfaitaire waarden te gebruiken. Signalen vanuit het velden wetenschappelijke onderzoeken zijn aan lei ding geweest om teconcluderen dat de forfaitaire waarden voor de dikke fractie te hoog zijn. Voor trans port van deze producten geldt nu als hoofdregel dat deze bemonsterd en geanalyseerd moeten worden. Overige zaken Er wordt nog gewerkt aan een onafhankelijke monster neming van vaste mest. Deze maatregel zou in de zomer van 2015 moeten ingaan. Daarnaast wordt er dit jaar een pilot gestart, waarbij onderzocht wordt of de vaststelling van de samenstelling van drijfmest met Nabij Infraroodtechniek (NIRS) gelijkwaardige resul ta ten levert aan de huidige methode van bemonsteren en analyseren. Het voordeel van de infraroodtechniek is dat de samenstelling van de mest direct bij de leve ring van de mest bekend is. Afschrijving dier- en ammoniakrechten niet meer mogelijk Jaarlijks worden door het bedrijfsleven en de Belas tingdienst afspraken gemaakt in de zogenaamde Landelijke landbouwnormen, welke gebruikt moeten worden bij het opstellen van de jaarrekening en de belastingaangiften. Over de afschrijving van de dier- en ammoniakrechten is echter geen overeenstemming bereikt. Vrijstelling mestverwerking voor strorijke mest Vanaf 1 januari 2015 geldt een vrijstelling van de mest verwerkingsplicht voor strorijke mest. Deze is van toepassing als tenminste 90% van de dieren (uitge drukt in fosfaat) op het bedrijf behoort tot een dier categorie dat gehuisvest is in een huisvestingssys teem waarbij minimaal twee derde van het leefruimte oppervlak van de dieren is ingestrooid met stro. De Belastingdienst stelt daarom nu eenzijdig dat er vanaf 1 januari 2014 of vanaf het boekjaar 2014/2015 niet meer afgeschreven kan worden op varkens- en pluimveerechten. Dit geldt voor alle varkens- en pluim veerechten, ongeacht op welke datum deze zijn aan gekocht. De Belastingdienst voert als reden aan dat er geen einddatum meer in de wetgeving staat voor de productiebegrenzing voor de varkens- en pluimveehouderij. De Belastingdienst stelt eveneens dat er niet afgeschreven kan worden op de stikstofdepositieruimte (ammoniakrechten). Daarvoor voert zij de volgende redenen aan: de regeling van stikstofdepositieruimte kent geen einddatum; de aangekochte stikstofdepositieruimte is van blijvende betekenis voor de bedrijfsvoering; de stikstofdepositieruimte slijt niet. Als van de standpunten van de Belastingdienst wordt afgeweken, zal dit aangegeven moeten worden in de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelas ting. Waarschijnlijk zal de rechter uiteindelijk moeten uitma ken of de standpunten van de Belastingdienst juist zijn. Er is overwogen om per diercategorie aan te geven hoeveel stro er gebruik dient te worden, maar hier is om wille van eenvoud niet voor gekozen. Ook wordt geen onderscheid gemaakt naar diersoort. 3

4 Wel cultuurgrondvrijstelling WOZ voor ponyfokbedrijf Jaarlijks stelt de gemeente de waarde van de onroe rende zaken vast en legt op basis daarvan een WOZ-aanslag op. Daarbij geldt een belangrijke vrijstelling voor bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgronden ten behoeve van de land- of bosbouw (met uitzondering van de ondergrond van gebouwen). Daarbij maakt het niet uit of deze gronden bij de eigenaar of bij derden in gebruik is. Regelmatig is echter in geschil of de cul tuur grondvrijstelling ook van toepassing is op bedrij ven met paarden en/of pony s. De Hoge Raad heeft nu in een zaak van een fokker van pony s geoordeeld dat ook op dit bedrijf de cultuurgrondvrijstelling van toe pas sing is. De betreffende fokker hield zich bedrijfsmatig bezig met het (op)fokken van Welsh pony s. De veulens werden vooral verkocht aan andere fokkerijen. Veulens die niet werden verkocht en fokmerries en -hengsten die niet meer in het bedrijf werden ingezet, gingen naar de slacht. Het bedrijf had verschillende weilanden in gebruik. Alle weilanden werden minimaal eenmaal per jaar gemaaid. De opbrengst van het maaien werd gebruikt om de pony s in de winter te voeren. De gemeente stelde dat de vrijstelling alleen van toe passing is op het fokken van dieren voor consumptief gebruik. De Hoge Raad oordeelde echter dat de vrij stelling ook van toepassing is op het fokken van die ren bestemd voor de handel, waarbij het niet van belang is hoe de koper de dieren zal gebruiken. Ook was volgens de Hoge Raad niet van belang of de op brengst van het grasland behaald werd met begrazing of door oogst. De ponyfokker had daarom wel recht op de vrijstelling. Dit betekent nog niet dat de vrijstelling van toepassing is voor alle paardenhouderijen. De Hoge Raad merkte namelijk wel op dat er geen sprake is van veehouderij in het kader van de WOZ-vrijstelling, als de activiteiten bestaan uit het verlenen van diensten met betrekking tot dieren, zoals het tijdelijk ter beschikking stellen van dieren (bijv. rijpaarden) of het bieden van onderdak aan dieren (bijv. dierenpension). Beslissend is of de dieren of producten die de dieren voortbrengen voor verkoop zijn bestemd. Wijzigingen EIA, MIA en Vamil Voor 2015 zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-inves teringsaftrek (MIA) en de regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Energie-investeringsaftrek De EIA biedt een ondernemer fiscaal voordeel als deze investeert in energiebesparende bedrijfsmid delen. De belangrijkste wijzigingen in 2015 zijn: Een nieuw bedrijfsmiddel is toegevoegd: droog- en verwarmingssysteem voor ventilatielucht in bewaarloodsen. De eisen voor bepaalde bedrijfsmiddelen zijn aangepast. Enkele bedrijfsmiddelen zijn vervallen: het isole ren van koel- of vriesruimten en zonnepanelen met vermogen tot 25kW. Bij de EIA mag 41,5% van het investeringsbedrag van de fiscale winst worden afgetrokken, mits het totaal bedrag aan energie-investering minimaal is. Een aantal bedrijfsmiddelen is komen te vervallen, zoals een stal met milieuvriendelijke productie volgens milieukeur, een toedieningssysteem voor gewasbeschermingsmiddelen tijden het zaaien, een aardappellooftrekker, scheidings- en verdam pingsinstallatie voor varkensmest en een schei dings- en composteerinstallatie voor de dikke fractie van (drijf)mest. Duurzame veestallen moeten in 2015 voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur, onderdeel MDV 9. 4 Milieu-investeringsaftrek en Vamil Met de MIA en Vamil wil de overheid ondernemers stimuleren te investeren in bedrijfsmiddelen die in het belang zijn van het milieu. De belangrijkste wijzigingen zijn: Een aantal nieuwe bedrijfsmiddelen zijn toege voegd, zoals een automatisch ruwvoersysteem voor herkauwers, een beluchtingssysteem voor mixen van drijfmest in de rundvee- en varkens houderij en apparatuur voor lokale verwerking van landbouwgewassen. Afhankelijk van het bedrijfsmiddel mag 13,5%, 27% of 36% van het investeringsbedrag van de fiscale winst worden afgetrokken. Daarnaast kunnen bepaalde investeringen voor 75% willekeurig worden afge schreven. Per melding dient de investering ten minste te bedragen. Aanvragen EIA, MIA en Vamil Aanvragen moeten binnen drie maanden na het aan gaan van de investeringsverplichtingen worden inge diend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

5 Melkveewet: welke grond telt mee? In de Wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij (de Melkveewet) is bepaald dat groei alleen mogelijk is als het melkveebedrijf over voldoende grond beschikt of de extra mest geheel laat verwerken. Daarbij worden beperkingen gesteld aan de groei zonder grond. Dit moet nog nader uitgewerkt worden in een algemene maatregel van bestuur. Grond mag uitsluitend worden opgevoerd als tot het bedrijf behorende landbouwgrond, wanneer deze in het kader van een normale bedrijfsvoering bij dat be drijf in gebruik is. De grond moet in Nederland liggen, dan wel in Duitsland maximaal 20 kilometer of in België maximaal 25 kilometer van de grens. Belangrijk criterium om te bepalen of de grond in het kader van een normale bedrijfsvoering bij het bedrijf in gebruik is, is dat degene die het landbouwbedrijf voert de feitelij ke beschikkingsmacht over de grond moet kunnen uitoefenen. Een dergelijke beschikkingsmacht ver onder stelt de aanwezigheid van een geldige juridische titel (eigendom, huur, pacht, grondgebruikersverkla ring). Daarnaast moet de landbouwer in de praktijk in staat zijn het teelten bemestingsplan op elkaar af te stemmen en deze plannen in samenhang te realise ren. Dit betekent dat gronden in het kader van zogenaam de Voer voor mest contracten niet tot het melkveebe drijf behoren. In dat geval teelt de akkerbouwer het gewas en heeft de melkveehouder niet de feitelijke beschikkingsmacht. Met een Regionale Mestafzetovereenkomst (RMO) kan een veehouder vrijgesteld worden van de voor hem geldende verwerkingsplicht in het kader van het stelsel van verplichte mestverwerking en in het kader van de melkveewet. Het bedrijf moet dan 75% van de op het bedrijf geproduceerde mest kunnen plaatsen op grond in eigen gebruik en de overige mest binnen een straal van 20 kilometer op landbouwgronden die bij een andere ondernemer in gebruik zijn. Natuurterreinen en betalingsrechten Het aantal betalingsrechten dat dit jaar wordt toege kend wordt bepaald door de oppervlakte landbouw grond die wordt opgegeven bij de Gecombineerde opgave Ook landbouwgronden waarop een agrarisch natuurbeheerpakket rust, zijn subsidiabel. Subsidiabele natuurterreinen Of natuurterreinen onder de subsidiabele gronden vallen, is afhankelijk van het beheertype. Het beheer type van een natuurterrein is terug te vinden in het Provinciaal Natuurbeheerplan. De volgende natuur terreinen komen in aanmerking voor de toekenning en uitbetaling van betalingsrechten: Wijziging beheertype Het Provinciaal Natuurbeheerplan wordt jaarlijks her zien. Daarbij is het mogelijk dat het beheertype en daarmee de mogelijkheid tot subsidiëring van een natuurterrein wijzigt. Een perceel dat aanvankelijk subsidiabel was, kan dat op een later moment ineens niet meer zijn. Dit kan gevolgen hebben voor de uit betaling van de betalingsrechten, maar ook op de overgangsregeling. Vraag bij de terreinbeheerder na of er op korte termijn wijziging van het beheertype is te ver wachten, dat ertoe leidt dat het terrein niet meer subsidiabel is. Pakketcode Beheertype N00.01 Nog om te vormen natuur N10.01 Nat schraalland N10.02 Vochtig hooiland N12.01 Bloemdijk N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland N12.03 Glanshaverhooiland N12.05 Kruiden- en faunarijke akker N13.01 Vochtig weidevogelgrasland N13.02 Wintergastenweide 5

6 Toelichting vergroeningseisen GLB-beleid In het kader van het nieuwe GLB-beleid gelden drie vergroeningseisen: gewasdiversificatie op bouwland; behoud van blijvend grasland. 5% van het bouwland als ecologisch aandachtsgebied (EFA). 6 Gewasdiversificatie Gewasdiversificatie beoogt te bevorderen dat er meer verschillende gewassen verbouwd worden. De eis van gewasdiversificatie geldt alleen voor bouwland. Land bouwers met maximaal 10 hectare bouwland (incl. tijdelijk grasland) hoeven geen verschillende gewas sen te verbouwen. Landbouwers met meer dan 10, maar maximaal 30 hectare moeten ten minste twee gewassen telen. Het grootste gewas mag maximaal 75% van de oppervlakte beslaan. Landbouwers met meer dan 30 hectare bouwland moeten ten minste drie gewassen telen. Het grootste gewas mag maximaal 75% van de oppervlakte beslaan en de twee grootste gewassen samen maximaal 95%. Er gelden onder meer vrijstellingen voor biologische landbouwbedrijven en landbouwbedrijven met een bouwplan met meer dan 75% grasland, mits de oppervlakte bouwland maximaal 30 hectare is. Blijvend grasland Blijvend grasland is landbouwareaal dat vijf jaar of langer grasland is. Lidstaten van de Europese Ge meenschap dienen blijvend grasland te beschermen, vanwege de milieuvoordelen van die percelen, vooral het vastleggen van koolstof. Blijvend grasland binnen Natura 2000-gebieden mag niet worden geploegd of omgezet, maar wel worden doorgezaaid. Vanaf 2015 vindt voor het grasland buiten de Natura 2000-gebie den een nationale monitoring van het areaal blijvend grasland plaats. In beginsel worden geen verplichtin gen aan individuele landbouwers opgelegd om een onnodige beperking in de bedrijfsvoering en aanvul lende uitvoeringslasten te voorkomen. Mocht het areaal blijvend grasland in Nederland in enig jaar met meer dan 5% dalen ten opzichte van het referentiejaar 2012, zal een verplichting tot heromzetting van areaal naar blijvend grasland worden opgelegd aan land bouwers die in het desbetreffende jaar in de verzamel aanvraag hebben opgegeven dat zij blijvend grasland hebben omgezet naar landbouwgrond met een ander gebruik. Uit (voorlopige) cijfers van het CBS blijkt dat in 2014 het areaal blijvend grasland met 5,5% is afgenomen ten opzichte van Koopt of huurt u een perceel grasland en wilt u dit perceel omzetten in bouwland, kijk dan goed of er sprake is van blijvend grasland waardoor u te maken kunt krijgen met een herinzaaiplicht. EFA-verplichting De verplichting om 5% van het areaal aan te houden als ecologische aandachtsgebied, rust op landbou wers met meer dan 15 hectare bouwland (incl. tijdelijk grasland). Bouwland is de totale landbouwoppervlakte minus blijvend grasland en blijvende teelten. Voor land bouwers waarvan meer dan 75% van het subsi dia bele areaal grasland is, of meer dan 75% van het bouwland tijdelijk grasland is, geldt deze verplichting niet, tenzij het akkerbouwareaal (excl. tijdelijk gras land) meer dan 30 hectares beslaat. Als ecologisch aandachtsgebied komt in aanmerking: akkerranden op of direct grenzend aan bouwland (als landschapselement); areaal waarop mengsels van bepaalde soorten vanggewassen worden geteeld; areaal bebouwd met wilg met een maximale om loop tijd van vijf jaar; areaal waarop bepaalde soorten stikstofbindende gewassen worden geteeld. Per invulling zijn weegfactoren vastgesteld. Afhanke lijk van de invulling moet bepaald worden hoeveel hectare men nodig heeft om te voldoen aan 5% ecolo gisch aandachtsgebied. Als een invulling een kleine bijdrage aan biodiversiteit levert, is de weegfactor minder dan één. Dan heeft men meer hectares nodig om aan de verplichting te voldoen. Zo heeft een vang gewas weegfactor 0,3 en telt dus mee voor 0,3 hecta re ecologisch aandachtsgebied. Een hectare beheer de akkerrand met weegfactor 1,5 wordt gerekend als 1,5 hectare ecologisch aandachtsgebied. Het toestaan van vanggewassen leidt tot een verlichting van de EFA-verplichting. Grond waarop een vanggewas wordt ge teeld na de teelt van maïs op zand- en lössgronden is echter uitgesloten, omdat deze verplichting al voortvloeit uit de mest wetgeving.

7 Renteswaps een lust of een last? Met name in de jaren net voor de crisis zijn er op grote schaal leningen afgesloten op basis van een euribor tarief met een individuele opslag met daarnaast een zogenaamd rentederivaat: een renteswap. Deze renteswaps zijn door de banken aangeboden als een lust maar worden inmiddels door veel ondernemers als een grote last ervaren. Hoe werkt een renteswap? Omdat het euribor tarief kan fluctueren, is sprake van een variabele rente. U loopt daarmee het risico dat de rente gaat stijgen. Dit kan de nodige impact hebben op de exploitatiekosten. Om dit risico af te dekken en de zekerheid van een vaste rente te creëren is het mogelijk om een renteswap te sluiten. Met een renteswap ruilt u het risico van een stijging van de kortlopende variabele rente met de bank tegen betaling van een vaste rente. U sluit dan een overeenkomst met de bank waarbij u gedurende een bepaalde periode de betaling van de variabele rente ruilt tegen betaling van een vaste rente. Netto betaalt u dan de vaste rente aan de bank en ontvangt u de betaalde variabele rente terug van de bank. De lusten Wanneer het euribor tarief stijgt én hoger wordt dan de overeengekomen swaprente, dan is dit een mooie constructie aangezien u op grond van de renteswap een hogere variabele rente van de bank terug ontvangt, dan de vaste rente die u aan de bank moet betalen. Uw renteswap heeft dan een positieve waarde en mocht u voortijdig uw lening wensen af te lossen of van uw renteswap af willen dan is het mogelijk om uw renteswap aan de bank terug te verkopen en daarmee een opbrengst te genereren. Wanneer wordt het een last? Het wordt vervelend als de variabele rente die u van de bank ontvangt, daalt. In dat geval moet u de hoge vaste rente op grond van de swap betalen, terwijl u daar een lage variabele rente voor terug ontvangt. Echter feitelijk betaalt u gewoon de standaard vaste rente zoals u dat vroeger gewend was, maar nu opgebouwd uit 2 aparte afschrijvingen van uw betaalrekening. Bij aflossing van de lening of als u de renteswap wilt verkopen heeft deze dan een negatieve waarde. Op basis van de huidige lage rentestand hebben de meeste renteswaps actueel een fors negatieve waarde. Er zijn gevallen bekend waar de bank extra zekerheden heeft gevraagd om deze negatieve waarde af te dekken. Echter er zijn nog meer zaken waar ondernemers actueel tegen aan lopen met een renteswap. Was het bij de standaard rente van vroeger mogelijk om 5% of 10% boetevrij af te lossen op lening, is dit bij de renteswap niet mogelijk. Daarnaast blijkt het rentetarief van de renteswap niet altijd zo vast als deze lijkt te zijn. De individuele opslag bepaald mede het totale tarief wat u betaalt voor uw lening. Er zijn gevallen bekend waarbij de bank ondanks de aanwezigheid van een renteswap deze individuele opslag heeft verhoogd, waardoor het totaal te betalen rentetarief toch toeneemt. Tot slot kunnen er bij nieuwe investeringen, waarbij veelal een uitbreiding of wijziging van de leningen heeft plaats gevonden, ook tussentijdse aanpassingen aan de renteswap hebben plaats gevonden. Zowel bij het aangaan van een renteswap als een wijziging rekent de bank kosten. Deze zitten verdisconteerd in het rentetarief. Raadpleeg uw adviseur Loopt u tegen één van bovengenoemde zaken aan of ervaart u uw renteswap om een andere reden als een last dan kunt u contact opnemen met uw adviseur van HLB Van Daal & Partners of met Niels Jansen, financieringsspecialist bij HLB Van Daal & Partners. De juiste strategie en aanpak voor een renteswap probleem is altijd maatwerk. Aan de hand van een quick scan ondersteunen wij u graag om te komen tot een passende oplossing voor u en uw onderneming. De juiste strategie en aanpak voor een renteswap probleem is daarom altijd maatwerk. Niels Jansen, Financieringsspecialist T E 7

8 Aanvraag subsidie jonge boeren na zomer Colofon Deze Agri Nieuwsbrief is een uitgave van: De aanvraagperiode voor de subsidieregeling Jonge Landbouwers start na de zomer. Boerenjongerenorganisatie NAJK meldt dat er overeenstemming lijkt te zijn over de steunmaatregel. Boeren jonger dan 41 jaar kunnen ervoor in aanmerking komen. Voorheen gold deze steun alleen voor boeren die maximaal drie jaar voor aanvraag een bedrijf hebben overgenomen of zijn gestart. Deze eis vervalt. Agri-Business Groep Dommel VH Gemert Postbus AB Gemert T E Belangrijke data 15 Mei Gecombineerde opgave 2015 met aanvraag betalingsrechten Agri Desk Breda: St. Ignatiusstraat KK Breda T Geleen: Rijkweg Noord AB Geleen T Met onze Agri-Nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen die mogelijk uw bedrijf raken. Wij hebben aan de samenstelling de grootst mogelijke zorg besteed. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor niet (meer) juiste informatie. Wilt u op basis van deze informatie actie ondernemen, dan is nader advies noodzakelijk. Voor een der gelijk advies kunt u een afspraak met ons maken.

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing?

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing? Editie februari 2015 Beste ondernemer, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken in de PAS, welke tot 20 februari 2015 ter inzage ligt. Hoewel de invoering van de PAS enkele malen is

Nadere informatie

Agri Nieuwsbrief. Belastingplan 2015. In deze nieuwsbrief NOVEMBER 2014

Agri Nieuwsbrief. Belastingplan 2015. In deze nieuwsbrief NOVEMBER 2014 HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Agri Nieuwsbrief NOVEMBER 2014 KLEURCOLOFON Bedrijf Fiscaal GLB-beleids/toeslagrechten

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2008

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2008 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2008 In deze nieuwsbrief onder andere: Bedrijfsvoering Afspraken toeslagrechten...1 Kredietcrisis maakt geld lenen duurder...3 Fiscaal Bijtelling voor de auto...2 Mest

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Adm.& Belastingadvieskantoor van der Wagen, Postbus 35, 9050 AA Stiens. Tel 058-2571545. Uitgave: oktober 2012

Agro-Nieuwsbrief Adm.& Belastingadvieskantoor van der Wagen, Postbus 35, 9050 AA Stiens. Tel 058-2571545. Uitgave: oktober 2012 Agro-Nieuwsbrief Adm.& Belastingadvieskantoor van der Wagen, Postbus 35, 9050 AA Stiens. Tel 058-2571545. Uitgave: oktober 2012 In deze nieuwsbrief: Bedrijfsvoering Landbouwbeleid EL&I in 2013 1 Controle

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Overheid verruimt borgstelling MKB Kredieten

Overheid verruimt borgstelling MKB Kredieten februari 2009 Geachte lezer, Met deze eerste nieuwsbrief in 2009 willen wij u informeren over de nieuwe ontwikkelingen die voor u van belang zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander onderwerp

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie

Extra fiscaal rendement

Extra fiscaal rendement www.pwc.nl Extra fiscaal rendement Investeringsfaciliteiten 2014 Inhoud Voorwoord 5 Investeringsaftrek 6 Research & development aftrek (RDA) 21 Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O-aftrek) 23

Nadere informatie

Het is Exact wat u wilt

Het is Exact wat u wilt AKTUELE INFORMATIE HLB Nannen is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Nr. 71 September 2014 U vindt het up-to-date fiscale nieuws 24/7

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Pacht. Regels en prijzen 2013. een wegwijzer voor de praktijk

Pacht. Regels en prijzen 2013. een wegwijzer voor de praktijk Pacht. Regels en prijzen 2013 een wegwijzer voor de praktijk Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Waar gaat deze brochure over? 5 1.2 Leeswijzer 5 2 Algemene informatie 7 2.1 De pachtvormen op een rij 7 2.1.1

Nadere informatie

Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus. Eindrapport

Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus. Eindrapport Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus Eindrapport Opdrachtnemer en auteur: Bart Pijnenburg, Mensenland met ondersteuning van: Ton van Balen, DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

Functieverandering van landbouw naar natuur Naar een grotere deelnamebereidheid van particulieren

Functieverandering van landbouw naar natuur Naar een grotere deelnamebereidheid van particulieren Functieverandering van landbouw naar natuur Naar een grotere deelnamebereidheid van particulieren Hans Leneman Martien van Bavel Henk van Blitterswijk Martijn van Wijk Gabe Venema Projectcode 20009 Juni

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Reemedie. De praktij kscan: weet u ook hoe u er financieel voor staat?

Reemedie. De praktij kscan: weet u ook hoe u er financieel voor staat? Reemedie is een uitgave van Van Ree Accountants Alphen aan den Rijn, Barneveld, Doorn en Geldermalsen Reemedie. De praktij kscan: weet u ook hoe u er financieel voor staat? Scannen = boekhouden Kantoornieuws.

Nadere informatie

Handboek Collectieve Zonneparken

Handboek Collectieve Zonneparken Handboek Collectieve Zonneparken Een werkdocument voor het realiseren van Zonneparken in Eindhoven Samengesteld door Morgen Groen Energie In opdracht de Gemeente Eindhoven 17-03-014 Handboek Collectieve

Nadere informatie

bulletin Fors aantal ingrepen arbeidsmarkt

bulletin Fors aantal ingrepen arbeidsmarkt WEA Nieuwsbrief juli 2013 nummer 3 Bedrijfspand minder waard Pagina 2 Echtscheiding en hypotheek pagina 3 Subsidie Asbest eraf, zonnepanelen erop pagina 8 Fors aantal ingrepen arbeidsmarkt Op 11 april

Nadere informatie

Informatiememorandum. Uitnodiging inschrijving obligatielening ter aanschaf en exploitatie van Windpark Burgervlotbrug

Informatiememorandum. Uitnodiging inschrijving obligatielening ter aanschaf en exploitatie van Windpark Burgervlotbrug Informatiememorandum Uitnodiging inschrijving obligatielening ter aanschaf en exploitatie van Windpark Burgervlotbrug 1 Definities Burgervlotbrug Beheer Burgerwind EIA Echo Investments Eneco Holding Evelop

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Milieuinvesteringsaftrek (MIA) is een extra aftrekpost op de winst van uw onderneming

Milieuinvesteringsaftrek (MIA) is een extra aftrekpost op de winst van uw onderneming AKTUELE INFORMATIE HLB Nannen is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Nr. 70 Juni 2014 Elektrische of plug-in hybride auto kan ook

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

De accountant in uw achterzak

De accountant in uw achterzak De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv kiezen? Moet ik mij als zzp er ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel? En hoe

Nadere informatie

Corporatie Governance Duurzaamheid

Corporatie Governance Duurzaamheid Corporatie Governance Duurzaamheid Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl ir. Bart Hoevers MRE Partner Deloitte FAS Real Estate Advisory 06 120 116

Nadere informatie

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5 Sportvereniging en financiën Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Inleiding 5 2.2 De sportvereniging 5 2.3 De structuur van een sportvereniging 6 2.3.1 De algemene ledenvergadering 6 2.3.2 Het

Nadere informatie

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 1. De werkkostenregeling wordt per 2015 aangepast en vereenvoudigd Hierbij sturen wij u onze MKB Nieuwsbrief. In deze uitgave besteden wij aandacht aan: 1. De werkkostenregeling

Nadere informatie