Wijziging Tijdelijke stimuleringsregeling bevordering activering en uitstroom Abw, IOAW of IOAZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijziging Tijdelijke stimuleringsregeling bevordering activering en uitstroom Abw, IOAW of IOAZ"

Transcriptie

1 SZW Wijziging Tijdelijke stimuleringsregeling bevordering activering en uitstroom Abw, IOAW of IOAZ Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte, tot wijziging van de Tijdelijke stimuleringsregeling bevordering activering en uitstroom Abw, IOAW of IOAZ door middel van klantmanagement van 20 december 2001, in verband met een vereenvoudiging van de subsidievaststelling 28 maart 2003/nr. B&GA/BR&I/03/23869 Directie Bijstand en Gemeentelijk Activeringsbeleid De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte, Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies; Besluit: Artikel I De Tijdelijke stimuleringsregeling bevordering activering en uitstroom Abw, IOAW of IOAZ door middel van klantmanagement 1 wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd: 1. Het vijfde lid, onderdeel b, komt te luiden: b. uit het onderzoek, bedoeld in artikel 66, vijfde lid, van de Abw, artikel 14, vijfde lid, van de IOAW, of artikel 14, vijfde lid, van de IOAZ, is gebleken dat belanghebbende door middel van het verrichten van arbeid in loondienst, dan wel door middel van het verrichten van arbeid in het eigen bedrijf of beroep, volledig zelfstandig in de noodzakelijke kosten van het bestaan voorziet, dan wel anderszins uit de administratie, bedoeld in artikel 117, eerste lid, van de Abw, artikel 41, eerste lid, van de IOAW, of artikel 41, eerste lid van de IOAZ, blijkt dat belanghebbende door middel van het verrichten van arbeid in loondienst, dan wel door middel van het verrichten van arbeid in het eigen bedrijf of beroep, gedeeltelijk zelfstandig in de noodzakelijke kosten van het bestaan voorziet. 2. Het zevende lid komt te luiden: 7. De uitstroom op 31 december 2006 bedraagt 40% van het totale aantal tot en met 31 december 2004, overeenkomstig bijlage 1, te realiseren trajecten. B Artikel 6 komt te luiden: Artikel 6 Beschikbaar budget en verdeling van het budget 1. Het voor deze regeling beschikbare budget bedraagt voor de kalenderjaren 2002 tot en met 2006 gezamenlijk De subsidie voor een traject bedraagt 900,-. De aan de gemeenten ter beschikking te stellen maximale subsidie bedraagt een veelvoud van 900,-. 3. In bijlage 1 bij deze regeling is opgenomen de per gemeente ter beschikking te stellen maximale subsidie, de verdeling daarvan met betrekking tot de te realiseren trajecten en de te realiseren uitstroom uit die trajecten, alsmede de aantallen te realiseren trajecten en uitstroom. C Artikel 7 vervalt. D Artikel 8 komt te luiden: Artikel 8 Bevoorschotting 1. De minister betaalt op of omstreeks 1 september van het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeft aan burgemeester en wethouders een voorschot van de subsidie. 2. Het voorschot bedraagt telkens 100% van het voor het desbetreffende kalenderjaar voor een gemeente van toepassing zijnde voorschotbedrag, opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling. 3. De minister kan met betrekking tot de kalenderjaren 2005 of 2006 het voorschot, bedoeld in het tweede lid, verlagen indien uit de jaaropgave met betrekking tot het kalenderjaar voorafgaande aan het kalenderjaar waarop het voorschot betrekking heeft, blijkt dat burgemeester en wethouders minder dan 50% van de overeenkomstig bijlage 1 bij deze regeling totaal te realiseren uitstroom hebben gerealiseerd. E Artikel 9 komt te luiden: Artikel 9 Jaaropgave 1. De minister ontvangt uiterlijk 1 juli van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeft van burgemeester en wethouders een opgave van de in het desbetreffende kalenderjaar gerealiseerde trajecten of uitstroom. De jaaropgave over het kalenderjaar 2004 bevat tevens een opgave van het totale aantal vanaf 1 januari 2002 tot en met 31 december 2004 gerealiseerde trajecten. De jaaropgave over het kalenderjaar 2006 bevat tevens een opgave van de totale vanaf 1 januari 2002 tot en met 31 december 2006 gerealiseerde uitstroom. De jaaropgaven over onderscheidenlijk de kalenderjaren 2002 tot en met 2006 zijn voorzien van een verklaring van een accountant, als bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet, indien voor het kalenderjaar waarop de jaaropgave betrekking heeft een voorschot van ,- of meer is verleend. 2. Bij de indiening van de jaaropgave, of indien van toepassing, de verklaring van een accountant, als bedoeld in het eerste lid, maken burgemeester en wethouders gebruik van het daarvoor verstrekte formulier, dat is ingericht overeenkomstig het model van bijlage 3, respectievelijk bijlage 4 bij deze regeling en is voorzien van een voor iedere gemeente uniek kenmerk. 3. De verklaring van een accountant, als bedoeld in het eerste lid, is gebaseerd op een controle die is uitgevoerd overeenkomstig het in bijlage 5 bij deze regeling voorgeschreven controle- en rapportageprotocol. F Artikel 10, eerste lid, komt te luiden: 1. Indien de jaaropgave of indien van toepassing, de verklaring van een accountant, bedoeld in artikel 9, eerste lid, niet of niet volledig op uiterlijk 1 juli van het kalenderjaar vol- Uit: Staatscourant 3 april 2003, nr. 66 / pag. 15 1

2 gend op het kalenderjaar waarop de jaaropgave betrekking heeft door de minister is ontvangen, kan de minister de betaling van een voorschot, als bedoeld in artikel 8, eerste lid, opschorten. G Artikel 11 komt te luiden: Artikel 11 Subsidievaststelling 1. Met inachtneming van de artikelen 5 en 6 stelt de minister de subsidie vast: a. voor trajecten binnen twaalf maanden na ontvangst van de jaaropgave over het kalenderjaar 2004, en b. voor uitstroom binnen twaalf maanden na ontvangst van de jaaropgave over het kalenderjaar De subsidie voor trajecten wordt vastgesteld door het totaal aantal vanaf 1 januari 2002 tot en met 31 december 2004 gerealiseerde trajecten te delen door het totale aantal te realiseren trajecten tot en met 31 december 2004 dat in bijlage 1 met betrekking tot de desbetreffende gemeente is vermeld, en deze breuk te vermenigvuldigen met het maximale bedrag dat in bijlage 1 met betrekking tot de desbetreffende gemeente voor het realiseren van trajecten beschikbaar is gesteld. 3. De subsidie voor uitstroom wordt vastgesteld door de totale vanaf 1 januari 2002 tot en met 31 december 2006 gerealiseerde uitstroom te delen door de tot en met 31 december 2006 te realiseren uitstroom die in bijlage 1 met betrekking tot de desbetreffende gemeente is vermeld, en deze breuk te vermenigvuldigen met het maximale bedrag dat in bijlage 1 met betrekking tot de desbetreffende gemeente voor het realiseren van uitstroom beschikbaar is gesteld. 4. Indien de jaaropgave niet is ontvangen binnen 18 maanden na het kalenderjaar waarop deze betrekking heeft, dan wel, indien van toepassing niet is voorzien van de verklaring van een accountant, bedoeld in artikel 9, eerste lid, stelt de minister de subsidie ambtshalve vast. H Na artikel 11 wordt een artikel ingevoegd luidende: Artikel 11a Compensatie Indien burgemeester en wethouders bij de jaaropgave over het kalenderjaar 2006, aantonen dat vaststelling van de subsidie op grond van de beschikking tot subsidieverlening die na 1 april 2003 is afgegeven tot een lagere subsidie leidt, dan bij vaststelling van de subsidie op grond van de beschikking tot subsidieverlening die vòòr of uiterlijk 1 september 2002 is afgegeven, het geval is, stelt de minister de subsidie vast ter hoogte van het bedrag dat uit de subsidievaststelling op grond van de beschikking tot subsidieverlening die vòòr of uiterlijk 1 september 2002 is afgegeven, voortvloeit. I De bijlagen 1, 3, 4 en 5 bij de Tijdelijke stimuleringsregeling bevordering activering en uitstroom Abw, IOAW of IOAZ door middel van klantmanagement worden vervangen door de bij deze regeling behorende bijlagen 1, 3, 4 en 5. Artikel II Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september Deze regeling zal met de toelichting en bijlage 1 in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlagen 3, 4 en 5 worden met ingang van 1 mei 2003 ter inzage gelegd in de bibliotheek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag. s-gravenhage, 28 maart De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte. Toelichting In het bestuurlijk overleg van 13 november 2002 heb ik met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aanvullende afspraken gemaakt met betrekking tot de Tijdelijke stimuleringsregeling bevordering activering en uitstroom Abw, IOAW of IOAZ door middel van klantmanagement. In de verzamelbrief van 20 december 2002 is aangekondigd dat een lagere realisatie dan de afgesproken prestatie voor het jaar 2003 in een later jaar kan worden ingelopen en dat de prestaties minder strikt gebonden worden aan de afzonderlijke jaren. Na overleg met gemeenten is besloten dat ook (inmiddels gerealiseerde) lagere prestaties in 2002 in latere jaren kunnen worden ingelopen. Bovendien is er aan toegevoegd dat de binding van de prestaties aan elk afzonderlijk jaar volledig wordt losgelaten. Dit schept een nog grotere flexibilisering teneinde de overeengekomen afspraken te halen. De in bijlage 1 bij deze regeling vermelde gemeenten heb ik met de verzamelbrief van 13 maart 2003 hiervan op hoofdlijnen in kennis gesteld. In de onderhavige regeling worden de hiervoor bedoelde aanvullende afspraken uitgewerkt. Zo voorziet de wijziging van de artikelen 9, 10 en 11 erin dat de formele verantwoording voor de vanaf 1 januari 2002 tot en met 31 december 2004 gerealiseerde trajecten eerst plaatsvindt bij de jaaropgave over het kalenderjaar 2004, en de verantwoording voor de totale vanaf 1 januari 2002 tot en met 31 december 2006 gerealiseerde uitstroom uit de trajecten plaatsvindt bij de jaaropgave over het kalenderjaar Overigens dient ook over de jaren 2002, 2003, en 2005 een opgave over de gerealiseerde trajecten en/of uitstroom te worden ingediend. Bij een goedkeurende accountantsverklaring (en, indien een accountantsverklaring niet wordt ingediend omdat over enig jaar het voorschot minder bedraagt dan ,-) mogen gemeenten er van uitgaan dat de opgegeven aantallen gerealiseerde trajecten en uitstroom in aanmerking komen voor subsidie. De jaaropgaven over de jaren 2002 tot en met 2006 dienen voorzien te zijn van een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet, indien voor het betreffende jaar een voorschot van ,- of meer is verleend. De bepaling inhoudende dat ingeval de jaaropgave niet of niet volledig is ingediend op een bepaalde datum, de bevoorschotting kan worden opgeschort, is gehandhaafd, met dien verstande dat (evenals dat in artikel 9 het geval is, uiteraard ook hier) de datum is verschoven van uiterlijk 1 mei naar 1 juli van het kalenderjaar volgend op het jaar waarop de jaaropgave betrekking heeft. Tot deze verschuiving is besloten, teneinde burgemeester en wethouders voldoende ruimte te bieden om het beëindiging- Uit: Staatscourant 3 april 2003, nr. 66 / pag. 15 2

3 onderzoek voor de indiening van de jaaropgave af te ronden. De voor trajecten beschikbare totale subsidie (dit totaal is 50% van de oorspronkelijk voor elk van de jaren 2002 tot en met 2004 beschikbaar gestelde subsidie) ondervindt geen wijziging. Het over de jaren 2002 tot en met 2004 gerealiseerde aantal trajecten wordt gerelateerd aan het totaal van de over die jaren afgesproken aantal trajecten. Naar evenredigheid daarvan wordt de subsidie op basis van trajecten vastgesteld. Ook de voor uitstroom beschikbare subsidie (dit totaal is 50% van de oorspronkelijk voor elk van de jaren 2002 tot en met 2004 beschikbaar gestelde subsidie plus 100% van de oorspronkelijke subsidie voor de jaren 2005 en 2006) ondervindt geen wijziging. De over de jaren 2002 tot en met 2006 gerealiseerde uitstroom wordt gerelateerd aan het totaal van de over die jaren afgesproken uitstroom en naar evenredigheid daarvan wordt de subsidie op basis van uitstroom vastgesteld. Tegen de achtergrond dat niet volledig kan worden uitgesloten dat in een enkel geval een gemeente als gevolg van de beschikking die op basis van deze wijziging wordt getroffen financieel nadeel ondervindt ten opzichte van de situatie dat de eerder afgegeven beschikking ongewijzigd wordt gecontinueerd, is voorzien in een compensatiemogelijkheid. Zo blijkt uit het ingevoegde artikel 11a dat indien burgemeester en wethouders bij de jaaropgave over het kalenderjaar 2006, aantonen dat vaststelling van de subsidie op grond van de nieuwe beschikking tot subsidieverlening (te weten: de beschikking die na 1 april 2003 is afgegeven) tot een lagere subsidie leidt, dan bij vaststelling van de subsidie op grond van de eerder afgegeven beschikking tot subsidieverlening (zijnde de beschikking die vòòr of uiterlijk 1 september 2002 is afgegeven), het geval is, de minister de subsidie vast zal stellen ter hoogte van het bedrag dat uit de eerdere beschikking voortvloeit. In het verlengde van de wijziging van de artikelen 9 tot en met 11 is voorzien in een nieuwe bijlage 1, waarvan onderdeel A de beschikbaar gestelde subsidie en de te leveren prestaties bevat en onderdeel B de bevoorschotting per kalenderjaar vermeldt (artikelen 6 en 8). Hierbij is aangesloten bij de eerder afgegeven beschikkingen tot subsidieverlening. Wel is als gevolg van het feit dat het tijdstip van indiening van de jaaropgaven is opgeschoven, ook het tijdstip van bevoorschotting verschoven van 1 juli naar 1 september. Teneinde te voorkomen dat bij de subsidievaststelling met betrekking tot de uitstroom geconcludeerd zou moeten worden dat grote bedragen moeten worden teruggevorderd, omdat de gerealiseerde uitstroom ver is achtergebleven bij de te realiseren uitstroom, terwijl wèl steeds op basis van de te realiseren uitstroom 100% is bevoorschot, is in artikel 8 de bevoegdheid opgenomen dat de minister met betrekking tot de kalenderjaren 2005 of 2006 het voorschot kan verlagen, indien uit de jaaropgave blijkt dat burgemeester en wethouders in het kalenderjaar voorafgaande aan het kalenderjaar waarop het voorschot betrekking heeft, minder dan 50% van de overeenkomstig bijlage 1 bij deze regeling totaal te realiseren uitstroom hebben gerealiseerd. Die verlaging zal plaats vinden naar rato van de opgelopen achterstand. In deze is uitdrukkelijk gekozen voor een bevoegdheid om te vermijden dat ook in die gevallen waarin de lagere realisatie van uitstroom tijdelijk is en naar verwachting binnen relatief korte tijd weer ingelopen zal (kunnen) worden, toch een lager voorschot verleend zou moeten worden. Overigens zijn in het verlengde van de bij deze regeling aangebrachte wijzigingen de bijlage 3 (jaaropgave), 4 (accountantsverklaring) en 5 (controle- en rapportageprotocol) aangepast. Tot slot is van de gelegenheid gebruik gemaakt om zowel een redactionele aanpassing aan te brengen in artikel 5, vijfde lid, onderdeel b, (toevoegen van door middel van het verrichten van arbeid in loondienst in de zinsnede over gedeeltelijk zelfstandig in de noodzakelijke kosten van bestaan voorzien), als de bepalingen te schrappen die inmiddels zijn geëxpireerd, te weten: artikel 7, en artikel 8, derde lid. Teneinde de voorheen tot stand gebrachte rechtsgevolgen zoveel mogelijk in stand te houden, werkt de regeling terug tot en met 1 september 2002, zijnde de datum waarop burgemeester en wethouders van de gemeenten die destijds tijdig een subsidieaanvraag hebben ingediend uiterlijk van de minister een beschikking tot subsidieverlening hebben ontvangen. De nieuw te treffen beschikkingen zullen inhoudelijk zoveel mogelijk op die beschikkingen aansluiten. De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte. 1 Stcrt. 2001, 249; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 28 maart 2002 (Stcrt. 63). Uit: Staatscourant 3 april 2003, nr. 66 / pag. 15 3

4 Bijlage 1 Onderdeel A Subsidie en prestaties Totalen -> ,6% 59,4% 40% Totale Gemeente Subsidie Trajecten Subsidie Uitstroom subsidie s-gravendeel Aa en Hunze Aalburg Aalten Abcoude Achtkarspelen Alblasserdam Albrandswaard Alkemade Almere Alphen aan den Rijn Alphen-Chaam Ambt Montfort Amerongen Amstelveen Andijk Angerlo Anna Paulowna Apeldoorn Appingedam Assen Asten Axel Baarle-Nassau Baarn Barendrecht Barneveld Bathmen Bedum Beek Beemster Beesel Bellingwedde Bemmel Bergeijk Bergen (L) Bergen (NH) Bergen op Zoom Bergh Bergschenhoek Berkel en Rodenrijs Bernheeze Bernisse Best Beuningen Beverwijk Binnenmaas Bladel Blaricum Bloemendaal Bodegraven Boekel Uit: Staatscourant 3 april 2003, nr. 66 / pag. 15 4

5 Bolsward Borculo Borger-Odoorn Borne Borsele Boskoop Boxmeer Boxtel Breukelen Brielle Brummen Brunssum Bunnik Bunschoten Buren Bussum Capelle aan den IJssel Castricum Coevorden Cranendonck Cromstrijen Cuijk Culemborg Dalfsen De Bilt De Lier De Marne De Ronde Venen De Wolden Delft Delfzijl Den Helder Denekamp Deurne Didam Diemen Dinxperlo Dirksland Doesburg Doetinchem Dongen Dongeradeel Doorn Drechterland Driebergen-Rijsenburg Drimmelen DSZW Noardwest Fryslân Duiven Echt Edam-Volendam Ede Eemnes Eemsmond Eibergen Eijsden Elburg Enkhuizen Epe Ermelo Etten-Leur Ferwerderadiel Gaasterlân-Sleat Geertruidenberg Uit: Staatscourant 3 april 2003, nr. 66 / pag. 15 5

6 Geldermalsen Gemert-Bakel Gendringen Gennep Giessenlanden Gilze en Rijen Goedereede Goes Goirle Gorinchem Gorssel Gouda Graafstroom Graft-De Rijp Grave Groenlo Groesbeek Grootegast Gulpen-Wittem Haaksbergen Haaren Haarlemmermeer Haelen Halderberge Hardenberg Harderwijk Hardinxveld-Giessendam Haren Harenkarspel Hattem Heel Heemskerk Heemstede Heerde Heerenveen Heerhugowaard Heeze-Leende Heiloo Helden Hellendoorn Hellevoetsluis Hendrik-Ido-Ambacht Hengelo (Gld) Heumen Heusden Heythuysen Hillegom Hilvarenbeek Hilversum Hof van Twente Hontenisse Hoogeveen Hoogezand-Sappemeer Hoorn Horst aan de Maas Houten Huizen Hulst Hummelo en Keppel Hunsel IJsselstein IS Zorg, Werk en Inkomen ISD De Rijnstreek Uit: Staatscourant 3 april 2003, nr. 66 / pag. 15 6

7 ISD Oldambt Kampen Kapelle Katwijk Kerkrade Kessel Kesteren Kollumerland en Nieuwkruisland Korendijk Krimpen aan den IJssel Laarbeek Landgraaf Landsmeer Laren Leek Leerdam Leersum Leeuwarderadeel Leiderdorp Leidschendam-Voorburg Lemsterland Leusden Lichtenvoorde Liesveld Lingewaal Lisse Lith Littenseradiel Lochem Loenen Loon op Zand Lopik Loppersum Losser Maarn Maarssen Maasbracht Maasbree Maasdonk Maasdriel Maasland Maassluis Margraten Marum Medemblik Meerlo-Wanssum Meerssen Meijel Menterwolde Meppel Middelburg Middelharnis Midden-Drenthe Mierlo Mill en Sint Hubert Millingen aan de Rijn Moerdijk Monster Montfoort Mook en Middelaar Moordrecht Muiden Uit: Staatscourant 3 april 2003, nr. 66 / pag. 15 7

8 Naarden Nederlek Nederweert Neede Neerijnen Niedorp Nieuwegein Nieuwerkerk aan den IJssel Nieuw-Lekkerland Nijefurd Nijkerk Noord-Beveland Noordenveld Noorder-Koggenland Noordoostpolder Noordwijk Noordwijkerhout Nuenen, Gerwen en Nederwetten Nunspeet Obdam Oegstgeest Oirschot Oisterwijk Oldebroek Oldenzaal Olst Ommen Onderbanken Oostburg Oosterhout Oostflakkee Ooststellingwerf Opmeer Opsterland Oss Oud-Beijerland Ouder-Amstel Oudewater Overbetuwe Papendrecht Pekela Pijnacker-Nootdorp Purmerend Putten Raalte Ravenstein Reeuwijk Reimerswaal Renkum Renswoude Reusel-De Mierden Rheden Rhenen Ridderkerk Rijnsburg Rijnwaarden Rijnwoude Rijssen Rijswijk Roerdalen Roermond Roosendaal Uit: Staatscourant 3 april 2003, nr. 66 / pag. 15 8

9 Rozenburg Rozendaal Rucphen Ruurlo Sas van Gent Sassenheim Schagen Schermer Scherpenzeel Schijndel Schinnen Schipluiden Schoonhoven Schouwen-Duiveland Sevenum Sint Anthonis Sint-Michielsgestel Sint-Oedenrode Sittard-Geleen Skarsterlân Sliedrecht Slochteren Sluis-Aardenburg Smallingerland Sneek Soest Someren Son en Breugel Spijkenisse Stadskanaal Staphorst Stede Broec Steenbergen Steenderen Steenwijk Stein Strijen Susteren Swalmen Ten Boer Terneuzen Terschelling Texel Tholen Thorn Tiel Tubbergen Tynaarlo Tytsjerksteradiel Ubbergen Uden Uitgeest Uithoorn Vaals Valkenburg Valkenburg aan de Geul Valkenswaard Veendam Veenendaal Veere Veghel Veldhoven Velsen Uit: Staatscourant 3 april 2003, nr. 66 / pag. 15 9

10 Venhuizen Venray Vianen Vlaardingen Vlagtwedde Vlissingen Vlist Voorhout Voorschoten Voorst Vorden Vriezenveen Vught Waalre Waalwijk Waddinxveen Wageningen Warmond Warnsveld Wassenaar Wateringen Weert Weesp Wehl Werkendam Wervershoof West Maas en Waal Wester-Koggenland Westerveld Westervoort Weststellingwerf Westvoorne Wierden Wieringen Wieringermeer Wijchen Wijdemeren Wijk bij Duurstede Winsum Winterswijk Wisch Woensdrecht Woerden Wognum Wormerland Woudenberg Woudrichem Wûnseradiel Wymbritseradiel Zaltbommel Zandvoort Zederik Zeevang Zeewolde Zeist Zelhem Zevenaar Zevenhuizen-Moerkapelle Zijpe Zoetermeer Zoeterwoude Zuidhorn Zundert Uit: Staatscourant 3 april 2003, nr. 66 / pag

11 Zutphen Zwartwaterland Zwijndrecht Bijlage 1 Onderdeel B Voorschotten, uitgesplitst naar kalenderjaar Totalen -> Voorschot per jaar Gemeente Totaal s-gravendeel Aa en Hunze Aalburg Aalten Abcoude Achtkarspelen Alblasserdam Albrandswaard Alkemade Almere Alphen aan den Rijn Alphen-Chaam Ambt Montfort Amerongen Amstelveen Andijk Angerlo Anna Paulowna Apeldoorn Appingedam Assen Asten Axel Baarle-Nassau Baarn Barendrecht Barneveld Bathmen Bedum Beek Beemster Beesel Bellingwedde Bemmel Bergeijk Bergen (L) Bergen (NH) Bergen op Zoom Bergh Bergschenhoek Berkel en Rodenrijs Bernheeze Bernisse Best Beuningen Beverwijk Binnenmaas Bladel Blaricum Uit: Staatscourant 3 april 2003, nr. 66 / pag

12 Bloemendaal Bodegraven Boekel Bolsward Borculo Borger-Odoorn Borne Borsele Boskoop Boxmeer Boxtel Breukelen Brielle Brummen Brunssum Bunnik Bunschoten Buren Bussum Capelle aan den IJssel Castricum Coevorden Cranendonck Cromstrijen Cuijk Culemborg Dalfsen De Bilt De Lier De Marne De Ronde Venen De Wolden Delft Delfzijl Den Helder Denekamp Deurne Didam Diemen Dinxperlo Dirksland Doesburg Doetinchem Dongen Dongeradeel Doorn Drechterland Driebergen-Rijsenburg Drimmelen DSZW Noardwest Fryslân Duiven Echt Edam-Volendam Ede Eemnes Eemsmond Eibergen Eijsden Elburg Enkhuizen Epe Ermelo Etten-Leur Uit: Staatscourant 3 april 2003, nr. 66 / pag

13 Ferwerderadiel Gaasterlân-Sleat Geertruidenberg Geldermalsen Gemert-Bakel Gendringen Gennep Giessenlanden Gilze en Rijen Goedereede Goes Goirle Gorinchem Gorssel Gouda Graafstroom Graft-De Rijp Grave Groenlo Groesbeek Grootegast Gulpen-Wittem Haaksbergen Haaren Haarlemmermeer Haelen Halderberge Hardenberg Harderwijk Hardinxveld-Giessendam Haren Harenkarspel Hattem Heel Heemskerk Heemstede Heerde Heerenveen Heerhugowaard Heeze-Leende Heiloo Helden Hellendoorn Hellevoetsluis Hendrik-Ido-Ambacht Hengelo (Gld) Heumen Heusden Heythuysen Hillegom Hilvarenbeek Hilversum Hof van Twente Hontenisse Hoogeveen Hoogezand-Sappemeer Hoorn Horst aan de Maas Houten Huizen Hulst Hummelo en Keppel Hunsel Uit: Staatscourant 3 april 2003, nr. 66 / pag

14 IJsselstein IS Zorg, Werk en Inkomen ISD De Rijnstreek ISD Oldambt Kampen Kapelle Katwijk Kerkrade Kessel Kesteren Kollumerland en Nieuwkruisland Korendijk Krimpen aan den IJssel Laarbeek Landgraaf Landsmeer Laren Leek Leerdam Leersum Leeuwarderadeel Leiderdorp Leidschendam-Voorburg Lemsterland Leusden Lichtenvoorde Liesveld Lingewaal Lisse Lith Littenseradiel Lochem Loenen Loon op Zand Lopik Loppersum Losser Maarn Maarssen Maasbracht Maasbree Maasdonk Maasdriel Maasland Maassluis Margraten Marum Medemblik Meerlo-Wanssum Meerssen Meijel Menterwolde Meppel Middelburg Middelharnis Midden-Drenthe Mierlo Mill en Sint Hubert Millingen aan de Rijn Moerdijk Monster Montfoort Uit: Staatscourant 3 april 2003, nr. 66 / pag

15 Mook en Middelaar Moordrecht Muiden Naarden Nederlek Nederweert Neede Neerijnen Niedorp Nieuwegein Nieuwerkerk aan den IJssel Nieuw-Lekkerland Nijefurd Nijkerk Noord-Beveland Noordenveld Noorder-Koggenland Noordoostpolder Noordwijk Noordwijkerhout Nuenen, Gerwen en Nederwetten Nunspeet Obdam Oegstgeest Oirschot Oisterwijk Oldebroek Oldenzaal Olst Ommen Onderbanken Oostburg Oosterhout Oostflakkee Ooststellingwerf Opmeer Opsterland Oss Oud-Beijerland Ouder-Amstel Oudewater Overbetuwe Papendrecht Pekela Pijnacker-Nootdorp Purmerend Putten Raalte Ravenstein Reeuwijk Reimerswaal Renkum Renswoude Reusel-De Mierden Rheden Rhenen Ridderkerk Rijnsburg Rijnwaarden Rijnwoude Rijssen Rijswijk Uit: Staatscourant 3 april 2003, nr. 66 / pag

16 Roerdalen Roermond Roosendaal Rozenburg Rozendaal Rucphen Ruurlo Sas van Gent Sassenheim Schagen Schermer Scherpenzeel Schijndel Schinnen Schipluiden Schoonhoven Schouwen-Duiveland Sevenum Sint Anthonis Sint-Michielsgestel Sint-Oedenrode Sittard-Geleen Skarsterlân Sliedrecht Slochteren Sluis-Aardenburg Smallingerland Sneek Soest Someren Son en Breugel Spijkenisse Stadskanaal Staphorst Stede Broec Steenbergen Steenderen Steenwijk Stein Strijen Susteren Swalmen Ten Boer Terneuzen Terschelling Texel Tholen Thorn Tiel Tubbergen Tynaarlo Tytsjerksteradiel Ubbergen Uden Uitgeest Uithoorn Vaals Valkenburg Valkenburg aan de Geul Valkenswaard Veendam Veenendaal Veere Uit: Staatscourant 3 april 2003, nr. 66 / pag

17 Veghel Veldhoven Velsen Venhuizen Venray Vianen Vlaardingen Vlagtwedde Vlissingen Vlist Voorhout Voorschoten Voorst Vorden Vriezenveen Vught Waalre Waalwijk Waddinxveen Wageningen Warmond Warnsveld Wassenaar Wateringen Weert Weesp Wehl Werkendam Wervershoof West Maas en Waal Wester-Koggenland Westerveld Westervoort Weststellingwerf Westvoorne Wierden Wieringen Wieringermeer Wijchen Wijdemeren Wijk bij Duurstede Winsum Winterswijk Wisch Woensdrecht Woerden Wognum Wormerland Woudenberg Woudrichem Wûnseradiel Wymbritseradiel Zaltbommel Zandvoort Zederik Zeevang Zeewolde Zeist Zelhem Zevenaar Zevenhuizen-Moerkapelle Zijpe Zoetermeer Uit: Staatscourant 3 april 2003, nr. 66 / pag

18 Zoeterwoude Zuidhorn Zundert Zutphen Zwartwaterland Zwijndrecht Uit: Staatscourant 3 april 2003, nr. 66 / pag

Agenda Item voor tegen 6. VNG Agenda 2014 25 0 Aa en Hunze 6. VNG Agenda 2014 28 0 Achtkarspelen 6. VNG Agenda 2014 19 0 Alblasserdam 6.

Agenda Item voor tegen 6. VNG Agenda 2014 25 0 Aa en Hunze 6. VNG Agenda 2014 28 0 Achtkarspelen 6. VNG Agenda 2014 19 0 Alblasserdam 6. 6. VNG Agenda 2014 25 0 Aa en Hunze 6. VNG Agenda 2014 28 0 Achtkarspelen 6. VNG Agenda 2014 19 0 Alblasserdam 6. VNG Agenda 2014 72 0 Almelo 6. VNG Agenda 2014 75 0 Almere 6. VNG Agenda 2014 72 0 Alphen

Nadere informatie

OverheidslaCBS-coce Naam

OverheidslaCBS-coce Naam OverheidslaCBS-coce Naam Status (IV=plausibel) 06 0018 Gemeente Hoogezand-Sappemeer lv 06 0024 Gemeente Loppersum lv 06 0052 Gemeente Winschoten lv 06 0058 Gemeente Dongeradeel lv 06 0063 Gemeente Het

Nadere informatie

Bijlage 3. Decentralisatie-uitkering Impuls brede scholen, sport en cultuur 2012 DECEMBERCIRCULAIRE GEMEENTEFONDS 2011

Bijlage 3. Decentralisatie-uitkering Impuls brede scholen, sport en cultuur 2012 DECEMBERCIRCULAIRE GEMEENTEFONDS 2011 Bijlage 3 Decentralisatie-uitkering Impuls brede scholen, sport en cultuur 2012 20 Aa en Hunze 3e 60% 43.560 Aalburg 4e 100% 43.800 Aalsmeer 3e 100% 73.400 Achtkarspelen 3e 100% 87.400 Alblasserdam 4e

Nadere informatie

Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den

Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den Rijn Gemeente Amersfoort Gemeente Amstelveen Gemeente

Nadere informatie

nrv Gemeente Soort Achtervang Einddatum A 517 Gemeente Alphen aan den Rijn Ongelimiteerd Gemeente Achtkarspelen Limiet op bedrag en naam - 473

nrv Gemeente Soort Achtervang Einddatum A 517 Gemeente Alphen aan den Rijn Ongelimiteerd Gemeente Achtkarspelen Limiet op bedrag en naam - 473 nrv Gemeente Soort Achtervang Einddatum A 517 Gemeente Alphen aan den Rijn Ongelimiteerd - 473 Gemeente Achtkarspelen Limiet op bedrag en naam - 473 Gemeente Achtkarspelen Limiet op naam - 478 Gemeente

Nadere informatie

Aantal ontvangen klachten per gemeente

Aantal ontvangen klachten per gemeente -0-0 0 0 0 Aa en Hunze Aalsmeer Aalten Achtkarspelen Alblasserdam Albrandswaard 0 Alkmaar 0 Alle n Alphen aan den Rijn Alphen-Chaam Ameland Amersfoort Amstelveen Apeldoorn Appingedam Arnhem Baarle-Nassau

Nadere informatie

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag 12345 Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur en commissies JA 12348 Aalten 4. Invulling vacatures

Nadere informatie

Bijlage 1 Gemeenten die (nog) niet deelnemen aan LAA peildatum: mei 2017

Bijlage 1 Gemeenten die (nog) niet deelnemen aan LAA peildatum: mei 2017 Bijlage 1 Gemeenten die (nog) niet deelnemen aan LAA peildatum: mei 2017 Gemeentenaam Inwoners Provincie Deelname in voorbereiding 1 Gemeente Aa en Hunze 25.243 Drenthe 2 Gemeente Aalburg 13.038 Noord-Brabant

Nadere informatie

Gemeente Krimpen aan den IJssel 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Krimpenerwaard 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Laarbeek 07.

Gemeente Krimpen aan den IJssel 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Krimpenerwaard 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Laarbeek 07. Gemeente Agendapunt Voor Tegen Gemeente Aa en Hunze 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Aalburg 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Aalsmeer 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Achtkarspelen

Nadere informatie

ontwikkeling bijstand Gemiddelde ontwikkeling in: 2010 alle Nederlandse gemeenten 9%

ontwikkeling bijstand Gemiddelde ontwikkeling in: 2010 alle Nederlandse gemeenten 9% alle Nederlandse gemeenten 9% gemeenten groter dan 60.000 inwoners 9% gemeenten met 30.000-60.000 inwoners 11% gemeenten kleiner dan 30.000 inwoners 11% gemeenten kleiner dan 30.000 inwoners (Alleen gemeenten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24261 11 augustus 2015 Wijziging Besluit werkgebieden UWV 2015 in verband met inwerkingtreding Wwz per 1 juli 2015 Het

Nadere informatie

Wijziging Uitvoeringsregeling Belastingdienst FI

Wijziging Uitvoeringsregeling Belastingdienst FI Wijziging Uitvoeringsregeling Belastingdienst FI 20 december 1996/nr. WDB 96/642 M Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken/Directie Wetgeving Directe Belastingen Gelet op artikel 3 van de Algemene wet

Nadere informatie

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64 A Aalten-Bredevoort 7461 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Almere 8200 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Alphen aan den Rijn 1000 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amersfoort 3900 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amstelveen 1000 304 mhz 6875

Nadere informatie

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 onderwijssoort (Meerdere items) onderwijssoort (Meerdere items) Aantal van arrangement2012 Kolomlabels

Nadere informatie

Arrangementen afdelingen voortgezet onderwijs 1 september 2015

Arrangementen afdelingen voortgezet onderwijs 1 september 2015 Onderwijssoort (Meerdere items) Aantal van Arrangement Kolomlabels Drenthe 77 5 82 Aa en Hunze 1 1 Assen 12 12 Borger-Odoorn 3 3 Coevorden 6 2 8 Emmen 19 1 20 Hoogeveen 8 2 10 Meppel 16 16 Midden-Drenthe

Nadere informatie

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijke Regeling A2 Gemeenten Gemeente

Nadere informatie

Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang

Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen Sommige gemeenten brengen leges in rekening

Nadere informatie

file:///k /My%20Documents/pdf/Vertrokken-Raadsleden-2009-11-01.htm

file:///k /My%20Documents/pdf/Vertrokken-Raadsleden-2009-11-01.htm NR Gemeentenaam Inwoners Prov Count Geslacht Partij Reden Jaar 1 Aa en Hunze 25322 D 1 m PvdA wethouder eigen gemeente 1998 1 Aa en Hunze 25322 D 2 m PvdA wethouder eigen gemeente 2006 1 Aa en Hunze 25322

Nadere informatie

Gemeente Totaal 2009 Inwoners Subsidie per hoofd bevolking Gemeente Rotterdam (ZH) 111.258.026 590131 188,53 Gemeente Vlieland (FR) 215.

Gemeente Totaal 2009 Inwoners Subsidie per hoofd bevolking Gemeente Rotterdam (ZH) 111.258.026 590131 188,53 Gemeente Vlieland (FR) 215. Gemeente Totaal 2009 Inwoners Subsidie per hoofd bevolking Gemeente Rotterdam (ZH) 111.258.026 590131 188,53 Gemeente Vlieland (FR) 215.772 1157 186,49 (ligt aan lage inwonertal) Gemeente Amsterdam (NH)

Nadere informatie

ontwikkeling bijstand Gemiddelde ontwikkeling in: 2008 alle Nederlandse gemeenten -5%

ontwikkeling bijstand Gemiddelde ontwikkeling in: 2008 alle Nederlandse gemeenten -5% alle Nederlandse gemeenten -5% gemeenten groter dan 60.000 inwoners -5% gemeenten met 30.000-60.000 inwoners -6% gemeenten kleiner dan 30.000 inwoners -5% gemeenten kleiner dan 30.000 inwoners (Alleen

Nadere informatie

Tarieven voor huishoudelijke hulp

Tarieven voor huishoudelijke hulp Tarieven voor huishoudelijke hulp Gegevens uit de Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg, een FNV-onderzoek onder bijna 200 gemeenten Februari 2010 Het onderzoek Elke twee jaar verricht de FNV een vergelijkend

Nadere informatie

GESCAND OP. 2 h ^'J^l 201'» Gemeente Oostzaan. Datum if B JUL 2014 Betreft Beveiiiging Suwinet door gemeenten

GESCAND OP. 2 h ^'J^l 201'» Gemeente Oostzaan. Datum if B JUL 2014 Betreft Beveiiiging Suwinet door gemeenten GESCAND OP 2 h ^'J^l 201'» Gemeente Oostzaan Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De leden van de gemeenteraad van (gemeente) T.a.v. de griffier

Nadere informatie

Totaal schoolgewicht per 1-10-2009 Budget 2011:

Totaal schoolgewicht per 1-10-2009 Budget 2011: Gem.code Gemeentenaam Totaal schoolgewicht per 1-10-2009 Budget 2011: 1680 Aa en Hunze 1 3.181,06 738 Aalburg 19 60.440,17 358 Aalsmeer 41 130.423,52 197 Aalten 45 143.147,76 59 Achtkarspelen 41 130.423,52

Nadere informatie

Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn

Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijke Regeling Meerinzicht Gemeente Achtkarspelen

Nadere informatie

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 man vrouw totaal Ned in % van landelijk totaal (excl. niet geregistreerd) Geen Nederlandse postcode geregistreerd,

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

1 punt per m 2. 0,75 punt per m 2. 2 punten 1 punt * eengezins woning 44 40 36 32 22 14 8 4

1 punt per m 2. 0,75 punt per m 2. 2 punten 1 punt * eengezins woning 44 40 36 32 22 14 8 4 Puntensysteem voor : - huurovereenkomsten voor een woning met een energielabel (ongeacht wanneer de uurovereenkomst is ingegaan) - en voor alle huurovereenkomsten die op of na 1 januari 2008 zijn ingegaan

Nadere informatie

Gemeente Best 40,10 29,30 40,60 Gemeente Berkelland 35,95 18,55 40,00 Gemeente Beuningen 32,00 Gemeente Beverwijk 27,60 18,00 40,00 Gemeente

Gemeente Best 40,10 29,30 40,60 Gemeente Berkelland 35,95 18,55 40,00 Gemeente Beuningen 32,00 Gemeente Beverwijk 27,60 18,00 40,00 Gemeente Leges Rijbewijs 2008 Gemeente Normale vernieuwing Vermissing Spoed Gemeente Aa en Hunze 32,65 14,10 Gemeente Aalburg 34,30 15,50 Gemeente Aalsmeer 28,00 15,20 Gemeente Aalten 39,20 22,60 Gemeente Abcoude

Nadere informatie

Almelo 0,00 Ook in 2017 zijn de leges 0,00.

Almelo 0,00 Ook in 2017 zijn de leges 0,00. Gemeente Aa en Hunze 0,00 Aalten 0,00 Albrandswaard 275,00 Alkmaar 0,00 Leges aanvraag registratie Bijzonderheden gastouderopvang Almelo 0,00 Ook in 2017 zijn de leges 0,00. Almere 348,75 Alphen 0,00 Alphen

Nadere informatie

0141 Almelo 133.286 0147 Borne 13.030 0148 Dalfsen 8.458 0150 Deventer 126.100 1774 Dinkelland 7.309 0153 Enschede 323.000 0158 Haaksbergen 13.

0141 Almelo 133.286 0147 Borne 13.030 0148 Dalfsen 8.458 0150 Deventer 126.100 1774 Dinkelland 7.309 0153 Enschede 323.000 0158 Haaksbergen 13. Voorschot 2010 in 2010 2010 2.010 Gemcode Gemcodel 0003 Appingedam 19.210 0005 Bedum 7.023 0007 Bellingwedde 11.533 1663 De Marne 14.325 0010 Delfzijl 46.490 1651 Eemsmond 22.962 0014 Groningen 528.377

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst VECOZO ondertekend

Bewerkersovereenkomst VECOZO ondertekend Bewerkersovereenkomst VECOZO ondertekend Gemeente Gemeentecode Aa en Hunze 1680 Aalburg 0738 Aalsmeer 0358 Aalten 0197 Achtkarspelen 0059 Alblasserdam 0482 Albrandswaard 0613 Alkmaar 0361 Almelo 0141 Almere

Nadere informatie

Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 )

Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 ) Bijlage: beschikbare middelen voor de huishoudelijke hulp toelage per gemeente Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 ) Appingedam 93.227 Bedum 50.350 Bellingwedde 60.587 De Marne 64.264 Deifziji 173.796 Eemsmond

Nadere informatie

Maximumbedragen schuldhulpverlening per gemeente in 2006 Let op: gemeenten kunnen aan de hieronder vermelde bedragen geen rechten ontlenen Gemcod_06

Maximumbedragen schuldhulpverlening per gemeente in 2006 Let op: gemeenten kunnen aan de hieronder vermelde bedragen geen rechten ontlenen Gemcod_06 Maximumbedragen schuldhulpverlening per gemeente in 2006 Let op: gemeenten kunnen aan de hieronder vermelde bedragen geen rechten ontlenen Gemcod_06 Gem-Naam_06 Bedrag (in euro's) 3 Appingedam 19.582 5

Nadere informatie

2012 In welke gemeente wordt een bepaald delict (relatief) het meest gepleegd?

2012 In welke gemeente wordt een bepaald delict (relatief) het meest gepleegd? Gerekend per 10.000 inwoners vinden in Tiel de meeste inbraken in/diefstal uit en plaats; nl 87,2. 2012 1. Tiel 87,2 Zundert 30,6 Muiden 162,4 Amsterdam 109,2 Pekela 56,7 Terschelling 67,4 Muiden 6,2 Ouder-Amstel

Nadere informatie

Definitieve budgetten 2015 BBZ Bbz 2004

Definitieve budgetten 2015 BBZ Bbz 2004 Definitieve budgetten 2015 BBZ Bbz 2004 Code Gemeente 3 Appingedam 3.330 5 Bedum 4.205 7 Bellingwedde 5.804 9 Ten Boer 6.180 10 Delfzijl 5.087 14 Groningen 247.136 15 Grootegast 27.343 17 Haren 10.640

Nadere informatie

Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard

Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard 28-02-15 Alkmaar 28-02-15 Almelo 28-02-15 Almere 28-02-15

Nadere informatie

2010 2010 naam label O label O variabele 2010 variabele 2010 code code

2010 2010 naam label O label O variabele 2010 variabele 2010 code code Wogem variabele naam OViN 2010 variabele label OViN 2010 Woongemeente code OViN 2010 code label OViN 2010 3 Appingedam 5 Bedum 7 Bellingwedde 9 Ten Boer 10 Delfzijl 14 Groningen 15 Grootegast 17 Haren

Nadere informatie

Code Gemeentenaam Nader voorlopig budget Correctie Nader voorlopig budget 2015 plus bedrag correctie

Code Gemeentenaam Nader voorlopig budget Correctie Nader voorlopig budget 2015 plus bedrag correctie Code Gemeentenaam Nader voorlopig budget 2015 Correctie Nader voorlopig budget 2015 plus bedrag correctie Alleen de positieve correcties zijn in dit bedrag verwerkt omdat geen geld zal worden teruggevorderd

Nadere informatie

Totale woonlasten meerpersoons hh 2015. Afvalstoffen heffing meerpersoons hh 2014

Totale woonlasten meerpersoons hh 2015. Afvalstoffen heffing meerpersoons hh 2014 GEMEENTE OZB OZB Aa en Hunze 250,43 240,30 4,2% 223,15 232,70 190,00 192,00 217.575 225.000 663,58 665,00-0,2% Aalburg 293,46 287,10 2,2% 244,50 236,50 174,35 173,00 241.530 249.000 712,31 696,60 2,3%

Nadere informatie

Aantal huishoudens met zonnepanelen per jaar Gemeente 2011 2012 2013 2014 H1 2015 Zwolle 680 2.359 3.218 3.788 4.236 Hardenberg 809 1.600 2.893 3.

Aantal huishoudens met zonnepanelen per jaar Gemeente 2011 2012 2013 2014 H1 2015 Zwolle 680 2.359 3.218 3.788 4.236 Hardenberg 809 1.600 2.893 3. Aantal huishoudens met zonnepanelen per jaar Gemeente 2011 2012 2013 2014 H1 2015 Zwolle 680 2.359 3.218 3.788 4.236 Hardenberg 809 1.600 2.893 3.653 3.724 Sudwest-Fryslan 559 1.192 1.885 2.248 3.714 Amsterdam

Nadere informatie

, l ll ļ, l l,, l, l,l /BW/RAAD

, l ll ļ, l l,, l, l,l /BW/RAAD NR. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 'GEMEENTE LANGECIJK 1 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De leden van de gemeenteraad van (gemeente) T.a.v. de griffier (adresgegevens) ING.

Nadere informatie

In welke gemeenten verstrekt de overheid jodiumtabletten

In welke gemeenten verstrekt de overheid jodiumtabletten In welke gemeenten verstrekt de overheid jodiumtabletten 3 Titel brochure hier invullen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Gemeenten in eerste ring rondom kerncentrale Personen tot en met

Nadere informatie

14+netnummer Gemeente 14 0592 Aa en Hunze 14 0416 Aalburg 14 0297 Aalsmeer 14 0543 Aalten 14 0511 Achtkarspelen 14 078 Alblasserdam 14 010

14+netnummer Gemeente 14 0592 Aa en Hunze 14 0416 Aalburg 14 0297 Aalsmeer 14 0543 Aalten 14 0511 Achtkarspelen 14 078 Alblasserdam 14 010 14+netnummer Gemeente 14 0592 Aa en Hunze 14 0416 Aalburg 14 0297 Aalsmeer 14 0543 Aalten 14 0511 Achtkarspelen 14 078 Alblasserdam 14 010 Albrandswaard 14 072 Alkmaar 14 0546 Almelo 14 036 Almere 14 0172

Nadere informatie

Gemeente Aa en Hunze 24 Gemeente Aalburg 17 Gemeente Aalsmeer 15 Gemeente Aalten 20 Gemeente Achtkarspelen 18 Gemeente Alblasserdam 17 Gemeente

Gemeente Aa en Hunze 24 Gemeente Aalburg 17 Gemeente Aalsmeer 15 Gemeente Aalten 20 Gemeente Achtkarspelen 18 Gemeente Alblasserdam 17 Gemeente Gemeente Aantal brochures Gemeente Aa en Hunze 24 Gemeente Aalburg 17 Gemeente Aalsmeer 15 Gemeente Aalten 20 Gemeente Achtkarspelen 18 Gemeente Alblasserdam 17 Gemeente Albrandswaard 20 Gemeente Alkmaar

Nadere informatie

Amsterdam, 30 januari 2015

Amsterdam, 30 januari 2015 Amsterdam, 30 januari 2015 NSGK-collecte 2014, opbrengst per gemeente In deze lijst wordt de opbrengst van de NSGK-collecte per gemeente weergegeven. In totaal is in ruim 320 gemeenten gecollecteerd. Hoewel

Nadere informatie

Aantal van Arrangement 1 sep 2015 Kolomlabels Rijlabels Basis Zeer zwak Zwak Eindtotaal Drenthe Flevoland Friesland

Aantal van Arrangement 1 sep 2015 Kolomlabels Rijlabels Basis Zeer zwak Zwak Eindtotaal Drenthe Flevoland Friesland Aantal van Arrangement 1 sep 2015 Kolomlabels Drenthe 259 1 13 273 Aa en Hunze 13 2 15 Assen 25 1 26 Borger-Odoorn 14 1 15 Coevorden 28 28 De Wolden 14 1 15 Emmen 58 3 61 Hoogeveen 28 1 3 32 Meppel 14

Nadere informatie

Gemiddelde WOZ-waarde 2014 (opgave gemeente)

Gemiddelde WOZ-waarde 2014 (opgave gemeente) Vereniging Eigen Huis onderzoek en. Volledig onderzoek (datum 21 maart ) ( ) (opgave h effing en Aa en Hunze 233,01 241,37 8,36 3,59% 248.142 226.000 232,70-4,77% 192,00 0,00% 666,07-0,5% Aalburg 279,49

Nadere informatie

GMCODE GMNAAM GPK GM1651 Eemsmond 1 GM0088 Schiermonnikoog 1 GM0060 Ameland 1 GM0058 Dongeradeel 1 GM0093 Terschelling 1 GM0010 Delfzijl 1 GM1663 De

GMCODE GMNAAM GPK GM1651 Eemsmond 1 GM0088 Schiermonnikoog 1 GM0060 Ameland 1 GM0058 Dongeradeel 1 GM0093 Terschelling 1 GM0010 Delfzijl 1 GM1663 De GMCODE GMNAAM GPK GM1651 Eemsmond 1 GM0088 Schiermonnikoog 1 GM0060 Ameland 1 GM0058 Dongeradeel 1 GM0093 Terschelling 1 GM0010 Delfzijl 1 GM1663 De Marne GM0053 Winsum 1 GM0024 Loppersum 1 GM1722 Ferwerderadiel

Nadere informatie

Voorschot 2011; 25 mln. Nieuw gem nr.

Voorschot 2011; 25 mln. Nieuw gem nr. Nieuw gem nr. (CBS_code) Voorschot 2011; 25 mln Nieuwe gemeentenaam 3 Appingedam 21.963 5 Bedum 8.439 7 Bellingwedde 13.343 1663 De Marne 17.611 10 Delfzijl 54.896 1651 Eemsmond 27.174 14 Groningen 643.175

Nadere informatie

In welke gemeenten verstrekt de overheid jodiumtabletten

In welke gemeenten verstrekt de overheid jodiumtabletten In welke gemeenten verstrekt de overheid jodiumtabletten 3 Titel brochure hier invullen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Gemeenten in eerste ring rondom kerncentrale Personen tot en met

Nadere informatie

Bijlage I bij artikel 3 en 4 van de Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009

Bijlage I bij artikel 3 en 4 van de Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009 Bijlage I bij artikel 3 en 4 van de Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009 Bevolking; burgerlijke staat, geslacht, leeftijd en regio, 1 januari 2008 code Regio's id_gem 0-20

Nadere informatie

Rijbewijs Gemeente Leges Vermissing Spoed Gemeente Beverwijk 32,50 17,65 40,00 Gemeente Binnenmaas 38,50 18,00 40,00 Gemeente Bladel 29,30 29,30

Rijbewijs Gemeente Leges Vermissing Spoed Gemeente Beverwijk 32,50 17,65 40,00 Gemeente Binnenmaas 38,50 18,00 40,00 Gemeente Bladel 29,30 29,30 Gemeente Leges Vermissing Spoed Gemeente Aa en Hunze 32,00 13,85 40,00 Gemeente Aalburg 34,30 15,10 40,00 Gemeente Aalsmeer 28,00 15,00 40,00 Gemeente Aalten 39,20 22,60 40,00 Gemeente Abcoude 36,80 0,00

Nadere informatie

Toekenning 2010 spuk schuldhulpverlening

Toekenning 2010 spuk schuldhulpverlening Toekenning 2010 spuk schuldhulpverlening CBS_code Naam_gemeente Toekenning 2010 3 Appingedam 35.800 5 Bedum 13.756 7 Bellingwedde 21.748 9 Ten Boer 7.497 10 Delfzijl 89.481 14 Groningen 1.048.376 15 Grootegast

Nadere informatie

Het totaal aantal kinderen tot 18 jaar in huishoudens *) met een inkomen onder de 120% van het sociaal minimum per gemeente

Het totaal aantal kinderen tot 18 jaar in huishoudens *) met een inkomen onder de 120% van het sociaal minimum per gemeente Het totaal aantal kinderen tot 18 jaar in huishoudens *) met een inkomen onder de 120% van het sociaal minimum per gemeente gemeentenaam 2008 kinderen tot 18 jaar per 1-1-2006 Aa en Hunze 480 Aalburg 180

Nadere informatie

Totaal Nederland 3,4 3,1

Totaal Nederland 3,4 3,1 Friesland Groningen Drenthe De Friese Meren 11,3-12,1- Appingedam 7,3-3,4 Emmen 2,7-2,3 Ooststellingwerf 10,5-1,2- Winsum 2,1-3,6 Hoogeveen 1,7 2,3 Vlieland 1,5-4,8 Loppersum 0,9-0,6 Midden-Drenthe 2,7

Nadere informatie

2007 2009 verschil Hendrik-Ido-Ambacht 2,716,195 1,438,025 1,278,170-47.1 Moerdijk 3998501 2,775,867 1,222,634-30.6 Goedereede 1,035,918 741,448

2007 2009 verschil Hendrik-Ido-Ambacht 2,716,195 1,438,025 1,278,170-47.1 Moerdijk 3998501 2,775,867 1,222,634-30.6 Goedereede 1,035,918 741,448 2007 2009 verschil Hendrik-Ido-Ambacht 2,716,195 1,438,025 1,278,170-47.1 Moerdijk 3998501 2,775,867 1,222,634-30.6 Goedereede 1,035,918 741,448 294,470-28.4 Oost Gelre 3377668 2,425,000 952,668-28.2 Schinnen

Nadere informatie

Gemeente Aa en Hunze. Gemeente Achtkarspelen. Gemeente Albrandswaard. Gemeente Almere. Gemeente Amersfoort. Gemeente Bernisse. Gemeente Barendrecht

Gemeente Aa en Hunze. Gemeente Achtkarspelen. Gemeente Albrandswaard. Gemeente Almere. Gemeente Amersfoort. Gemeente Bernisse. Gemeente Barendrecht Gemeente Gemeente Aa en Hunze Gemeente Aalburg Gemeente Aalsmeer Gemeente Aalten Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alblasserdam Gemeente Albrandswaard Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente

Nadere informatie

Bijlage 2: verdeling macrobudget Wmo 2015 verdeling per (centrum) gemeente

Bijlage 2: verdeling macrobudget Wmo 2015 verdeling per (centrum) gemeente Bijlage 2: verdeling macrobudget Wmo 2015 verdeling per (centrum) gemeente 1. Budget nieuwe 2. Budget centrum- 3. Budget centrumtaken voor alle gemeenten taak gemeenten AWBZgemeenten beschermd wonen budget

Nadere informatie

CBS-nr 2009 Gemeente 2009 taakstelling Uitkering 2010

CBS-nr 2009 Gemeente 2009 taakstelling Uitkering 2010 CBS-nr 2009 Gemeente 2009 taakstelling Uitkering 2010 796 s-hertogenbosch 1.002,66 26.953.251 1680 Aa en Hunze 144,97 3.897.047 738 Aalburg 28,35 762.097 358 Aalsmeer 47,90 1.287.636 197 Aalten 332,14

Nadere informatie

GESCAND OP. 2 h JULI 20H. Gemeente Wormerland. Datum K 8 JUL 20Ï4 Betreft Beveiliging Suwinet door gemeenten

GESCAND OP. 2 h JULI 20H. Gemeente Wormerland. Datum K 8 JUL 20Ï4 Betreft Beveiliging Suwinet door gemeenten Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De leden van de gemeenteraad van (gemeente) T.a.v. de griffier (adresgegevens) I GESCAND OP Postbus 90801 2509

Nadere informatie

Kaart van 1 september 2003 behorende bij Besluit geluidhinder spoorwegen.

Kaart van 1 september 2003 behorende bij Besluit geluidhinder spoorwegen. bijlage bij Besluit wijziging zonekaart bedoeld in artikel 106a Wet geluidhinder en artikel 3, eerste lid, Besluit geluidhinder spoorwegen. Kaart van 1 september 2003 behorende bij Besluit geluidhinder

Nadere informatie

AANTAL AANDELEN AANDEELHOUDERS

AANTAL AANDELEN AANDEELHOUDERS Aa en Hunze 52.728 30.054,96 Aalburg 17.550 10.003,50 Aalsmeer 25.857 14.738,49 Aalten 19.305 11.003,85 Achtkarspelen 87.711 49.995,27 Alblasserdam 9.477 5.401,89 Albrandswaard 3.510 2.000,70 Alkmaar 189.930

Nadere informatie

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Wmo: Financiële gevolgen meicirculaire 2015 (bedragen in ) gemeente Budget per inwoner 2015 voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Ouder-Amstel 7-80 Schiermonnikoog 12-109 Oostzaan 57-10 Lansingerland

Nadere informatie

Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014)

Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014) Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014) Ranglijst rioolheffing Gemeente Rioolheffing Meerpersoons 2014 Rioolheffing Meerpersoons 2015 Verandering Rioolheffing

Nadere informatie

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict In Den Haag zijn er 50,5 inbraken per 10.000 inwoners. 1. 40. 37. 9. 26. 44. 35. 10. 30. 43. 13. 18. 17. 5. 33. 8. 14. 24. 4. 12 25. 16. 45. 2. 34. 41. 39. 15. 27. 42. 23. 29. 19. 21. 7. 36. 31. 28. 22.

Nadere informatie

Prognose aantal mensen met dementie per gemeente 2010-2030

Prognose aantal mensen met dementie per gemeente 2010-2030 Prognose aantal mensen met dementie per gemeente 2010-2030 datum: 01-02-2010 www.alzheimer-nederland.nl Gemeente 2010 2020 2030 Stijging 2010-2030 Aa en Hunze 488 625 794 63% Aalburg 145 191 276 90% Aalsmeer

Nadere informatie

Klantnaam Optie Objecten Omzet Bijzonderheden Gemeente Aa en Hunze Gemeente Aalburg Gemeente Aalsmeer Gemeente Aalten Gemeente Alblasserdam Gemeente

Klantnaam Optie Objecten Omzet Bijzonderheden Gemeente Aa en Hunze Gemeente Aalburg Gemeente Aalsmeer Gemeente Aalten Gemeente Alblasserdam Gemeente Klantnaam Optie Objecten Omzet Bijzonderheden Gemeente Aa en Hunze Gemeente Aalburg Gemeente Aalsmeer Gemeente Aalten Gemeente Alblasserdam Gemeente Albrandswaard Gemeente Alkmaar Gemeente Almere Gemeente

Nadere informatie

AANDEELHOUDERS AANTAL AANDELEN UIT TE KEREN DIVIDEND A Aa en Hunze 52.728 53.782,56 Aalburg 17.550 17.901,00 Aalsmeer 25.857 26.374,14 Aalten 19.

AANDEELHOUDERS AANTAL AANDELEN UIT TE KEREN DIVIDEND A Aa en Hunze 52.728 53.782,56 Aalburg 17.550 17.901,00 Aalsmeer 25.857 26.374,14 Aalten 19. A Aa en Hunze 52.728 53.782,56 Aalburg 17.550 17.901,00 Aalsmeer 25.857 26.374,14 Aalten 19.305 19.691,10 Achtkarspelen 87.711 89.465,22 Alblasserdam 9.477 9.666,54 Albrandswaard 3.510 3.580,20 Alkmaar

Nadere informatie

INDELING CENTRUMGEMEENTEN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG 2012

INDELING CENTRUMGEMEENTEN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG 2012 INDELING CENTRUMGEMEENTEN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG 2012 GRONINGEN LEEUWARDEN EMMEN ASSEN ZWOLLE Appingedam Achtkarspelen Borger-Odoorn Aa en Hunze Hardenberg Bedum Ameland Coevorden Assen Kampen Bellingwedde

Nadere informatie

Groningen tarief rang tarief rang

Groningen tarief rang tarief rang Bouwleges 2016 en plaats op nationale ranglijst Omgevingsvergunning 10.000,- excl. btw, incl. welstand Omgevingsvergunning 130.000,- excl. btw, incl. welstand Groningen tarief rang tarief rang 1 Appingedam

Nadere informatie

Overzicht aandeelhouders en dividend 2013

Overzicht aandeelhouders en dividend 2013 Overzicht aandeelhouders en dividend 2013 Aandeelhouder Aantal aandelen Bedrag in euro's Aa en Hunze 52.728 66.964,56 Aalburg 17.550 22.288,50 Aalsmeer 25.857 32.838,39 Aalten 19.305 24.517,35 Achtkarspelen

Nadere informatie

Lokalisering van gemeenten naar RPA-gebied 2008 Gemeente RPA-code RPA-naam

Lokalisering van gemeenten naar RPA-gebied 2008 Gemeente RPA-code RPA-naam Lokalisering van gemeenten naar RPA-gebied 2008 Gemeente RPA-code RPA-naam Aa en Hunze Aalburg Aalsmeer Aalten Abcoude Achtkarspelen Alblasserdam Albrandswaard Alkemade Alkmaar Almelo Almere Alphen aan

Nadere informatie

Aalburg 16 0 Aalsmeer Aalten 98 5 Alblasserdam Albrandswaard 8 3 Alkmaar Almelo Almere Alphen aan den

Aalburg 16 0 Aalsmeer Aalten 98 5 Alblasserdam Albrandswaard 8 3 Alkmaar Almelo Almere Alphen aan den Gemeente Parkeren Overlast Aalburg 16 0 Aalsmeer 1.245 12 Aalten 98 5 Alblasserdam 400 3 Albrandswaard 8 3 Alkmaar 3.286 193 Almelo 2.286 1043 Almere 2.417 578 Alphen aan den Rijn 725 22 Alphen-Chaam 10

Nadere informatie

Naam gemeente Waardering mantelzorgers 2016

Naam gemeente Waardering mantelzorgers 2016 Naam gemeente Waardering mantelzorgers 2016 Aa en Hunze 165.222 Aalburg 65.903 Aalsmeer 140.848 Aalten 188.829 Achtkarspelen 194.082 Alblasserdam 126.785 Albrandswaard 95.522 Alkmaar 619.334 Almelo 535.529

Nadere informatie

Brede impuls combinatiefuncties

Brede impuls combinatiefuncties Bron: junicirculaire gemeentefonds 2012 Ministerie van BZK Brede impuls combinatiefuncties De Brede impuls combinatiefuncties richt zich op de realisatie van combinatiefuncties, inclusief buurtsportcoaches.

Nadere informatie

2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141 (+110%)

2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141 (+110%) Prognose dementie datum: 23-01-2013 www.alzheimer-nederland.nl Prognose aantal mensen met dementie in Nederland 2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141

Nadere informatie

Wmo-budget 2015* volgens het objectieve verdeelmodel

Wmo-budget 2015* volgens het objectieve verdeelmodel Wmo-budget 2015* volgens het objectieve verdeelmodel wijzigingen t.o.v. het historische verdeelmodel, per inwoner budget bij toegekend verschil in gemeente objectieve budget euro's verdeling verschil in

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktontwikkeling woningen tussen 1 januari 2009 en 1 januari 2010. Datum: 1 maart 2011 Bijlage(n):

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktontwikkeling woningen tussen 1 januari 2009 en 1 januari 2010. Datum: 1 maart 2011 Bijlage(n): WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Marktontwikkeling woningen tussen 1 januari 2009 en 1 januari 2010 Datum: 1 maart 2011 Bijlage(n): Tussen de waardepeildatum 1 januari 2009 en de waardepeildatum 1 januari

Nadere informatie

HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS

HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS Groningen Appingedam 12.003 17 Bedum 10.430 15 Bellingwedde 9.145 13 De Marne 10.158 14 Delfzijl 25.440 35 Eemsmond 15.778 22 Groningen 200.453 272 Grootegast 12.122 17 Haren 18.913 26 Hoogezand-Sappemeer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 548 Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij

Nadere informatie

HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS

HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS Bijlage A Gemeente 1) Inwoners Huisvestings- 1-1-2015 2) 1e helft 2016 Groningen Appingedam 12.003 15 Bedum 10.430 13 Bellingwedde 9.145 11 De Marne 10.158 12

Nadere informatie

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum: 01-09-2015

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum: 01-09-2015 Overzicht gemeenten van provincie Drenthe Aa en Hunze -1 21 8 12 23 35 10 0 0 0 0 0 10 25 25 Assen 22 56 51 27 59 86 0 8 0 0 0 0 8 78 78 Borger-Odoorn 0 21 11 10 23 33 0 0 0 0 0 0 0 33 33 Coevorden 5 30

Nadere informatie

Bjilage 1 bij de Regeling aanpassing sichtings- en opheffingsnormen basisonderwijs Gemeentenaam Gemeentecode Instandhoudingsnorm Stichtingsnorm

Bjilage 1 bij de Regeling aanpassing sichtings- en opheffingsnormen basisonderwijs Gemeentenaam Gemeentecode Instandhoudingsnorm Stichtingsnorm Bjilage 1 bij de Regeling aanpassing sichtings- en opheffingsnormen basisonderwijs 2008 Gemeentenaam Gemeentecode Instandhoudingsnorm Stichtingsnorm Aa en Hunze 1680 31 200 Aalburg 0738 79 200 Aalsmeer

Nadere informatie

Concept. Wedstrijdprogramma. Wijzigingen voorbehouden

Concept. Wedstrijdprogramma. Wijzigingen voorbehouden Concept Wedstrijdprogramma 2015 Wijzigingen voorbehouden 28 Maart 2015 Amerongen Tijd Junioren LD Aspiranten LD 8:30 - - 9:00 Geldermalsen Veenendaal 9:30 Giessenlanden Neder-Betuwe 10:15 Veenendaal Gorinchem

Nadere informatie

'iľii ll "ll"ih'i l ľl'i'hľ''il"ll"ll

'iľii ll llih'i l ľl'i'hľ''illlll Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 'iľii ll "ll"ih'i l ľl'i'hľ''il"ll"ll Postbus 90801

Nadere informatie

Vereniging Eigen Huis onderzoek gemeentelijke woonlasten Volledig onderzoek (datum 27 februari 2014) Gemiddelde OZB2013

Vereniging Eigen Huis onderzoek gemeentelijke woonlasten Volledig onderzoek (datum 27 februari 2014) Gemiddelde OZB2013 Vereniging Eigen Huis onderzoek gemeentelijke woonlasten. Volledig onderzoek (datum 27 februari ) Gemeente OZB2013 OZB Verschil aanslag ( ) OZB 2013 (bron CBS) (opgave gemeente) ffing huishouden) ffing

Nadere informatie

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum:

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum: Overzicht gemeenten van provincie Drenthe Aa en Hunze 11 30 41 1 6 0 7 34 34 Assen 13 79 92 14 15 12 41 51 51 Borger-Odoorn 17 30 47 2 11 3 16 31 31 Coevorden 15 42 57 21 7 7 35 22 22 De Wolden 10 28 38

Nadere informatie

Woningmarktcijfers.nl, bron: het Kadaster

Woningmarktcijfers.nl, bron: het Kadaster De gemiddelde is gebaseerd op alle door het Kadaster geregistreerde verkochte koopwoningen. De uitspraak 'de duurste 1 Bloemendaal 597.694 8,6% 347 20,9% Noord Holland 2 Laren 559.259 3,7% 165 12,2% Noord

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24914 4 december 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 november 2012, nr.

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht nog aan te sluiten overheden

Bijlage 3: Overzicht nog aan te sluiten overheden Bijlage 3: Overzicht nog aan te sluiten overheden Gemeente A B C G H k L 's-gravenhage Capelle aan den IJssel Haaksbergen Laarbeek Aa en Hunze Castricum Haaren Landerd Aalburg Cranendonck Haarlem Landgraaf

Nadere informatie

Gemeente 1) Inwoners Huisvestingsper taakstelling ) 1e helft 2013

Gemeente 1) Inwoners Huisvestingsper taakstelling ) 1e helft 2013 Gemeente 1) Inwoners Huisvestingsper taakstelling 31-12-2012 2) 1e helft 2013 Groningen Appingedam 12.019 4 Bedum 10.550 3 Bellingwedde 8.996 3 De Marne 10.335 3 Delfzijl 26.029 7 Eemsmond 16.085 5 Groningen

Nadere informatie

herverdeeleffect aantal inwoners gemeente

herverdeeleffect aantal inwoners gemeente Tabel 1:Overzicht WMO (module Hulp bij Huishouden (HbH), inclusief uitvoeringslasten) met een positief van 10 of meer s Goedereede 11507 24 Woensdrecht 21717 20 Rucphen 22568 19 Halderberge 29277 19 Leeuwarderadeel

Nadere informatie

Bijlage budgetten per gemeente voor nieuwe taken en voor bestaande taken integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke verzorging

Bijlage budgetten per gemeente voor nieuwe taken en voor bestaande taken integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke verzorging Bijlage budgetten per gemeente voor nieuwe taken en voor bestaande taken integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke verzorging Budget nieuwe Budget nieuwe Budget taken voor alle taken voor bestaande gemnr

Nadere informatie

Kijk bij uw provincie om te zien wat een bouwvergunning kost in jouw gemeente.

Kijk bij uw provincie om te zien wat een bouwvergunning kost in jouw gemeente. Kosten per gemeente Kijk bij uw provincie om te zien wat een bouwvergunning kost in jouw gemeente. Deze kosten zijn onder o.v.b. Groningen 130.000 Appingedam 204,50 885,85 2.118,50 Bedum 227,50 990,50

Nadere informatie

Budget mantelzorgwaardering per gemeente

Budget mantelzorgwaardering per gemeente Budget mantelzorgwaardering per gemeente Uit een brief van staatssecretaris van Rijn blijkt dat met ingang van 2016 structureel 100 miljoen wordt toegevoegd aan het gemeentefonds voor mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Budgeten waardering 2015

Budgeten waardering 2015 Budgeten waardering 2015 Gemeente Budget 2015 Gemeente Budget 2015 Aa en Hunze 115.135 Boekel 33.260 Aalburg 45.662 Borger-Odoorn 122.797 Aalsmeer 96.975 Borne 90.960 Aalten 135.685 Borsele 83.656 Achtkarspelen

Nadere informatie

Puntensysteem voor huurovereenkomsten die vóór 1 januari 2008 zijn ingegaan en waarvan de woning nog geen energielabel heeft (oud puntensysteem)

Puntensysteem voor huurovereenkomsten die vóór 1 januari 2008 zijn ingegaan en waarvan de woning nog geen energielabel heeft (oud puntensysteem) Puntensysteem voor huurovereenkomsten die vóór 1 januari 2008 zijn ingegaan en waarvan de woning nog geen energielabel heeft (oud puntensysteem) Onderdeel 1 Oppervlakte van vertrekken (kamers, keuken,

Nadere informatie

Reïntegratie-atlas UWV 2003

Reïntegratie-atlas UWV 2003 Reïntegratie-atlas UWV 2003 Colofon Uitgave Uitvoering Werknemersverzekeringen Afdeling Beleidsinformatievoorziening Postadres Postbus 8300 1005 CA Amsterdam Inlichtingen Tel.: (020) 687 29 72 Fax: (020)

Nadere informatie

van Stichting Administratiekantoor Dataland Datum: 1 december 2010

van Stichting Administratiekantoor Dataland Datum: 1 december 2010 Betreft: Verslag gecombineerde aandeelhouders- en certificaathoudersvergadering DataLand B.V. en Bestuursvergadering van Stichting Administratiekantoor Dataland Datum: 1 december 2010 Locatie: VNG ten

Nadere informatie

32 Bijlage V: Verdeling subsidie deskundigheidsbevordering vrijwilligers (per gemeente, over 2009)

32 Bijlage V: Verdeling subsidie deskundigheidsbevordering vrijwilligers (per gemeente, over 2009) 32 Bijlage V: Verdeling subsidie deskundigheidsbevordering vrijwilligers (per gemeente, over 2009) Subsidie die eerst werd toegekend aan VTA-instituten (Vorming, Training, Advies) is nu verdeeld over alle

Nadere informatie