Kwaliteit is prioriteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteit is prioriteit"

Transcriptie

1 Kwaliteit is prioriteit Jaarrekening 2011

2 Kwaliteit is prioriteit Jaarrekening 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) Telefax: (088)

3 Voorwoord In het studiejaar viert Windesheim zijn 25-jarig bestaan. In deze periode ontwikkelde Windesheim zich van hogeschool naar kennisinstelling, waar onderwijs, onderzoek en ondernemen hand in hand gaan en waar we kwaliteit prioriteit geven. In juli van dit verslagjaar schetste de strategische agenda van het ministerie, Kwaliteit in verscheidenheid, een perspectief op de lange termijn voor het hoger onderwijs, onderzoek en wetenschap. Aanscherping van de kwaliteit van kennisinstellingen stond daarin centraal. Binnen dit kader zijn belangrijke stappen gezet. Ik denk in dit verband aan de aanscherping van onze kwaliteitszorgcyclus en aan onze activiteiten om het kwalificatieniveau van ons personeel te verhogen. Verdere stappen zijn gezet in de herinrichting van onze organisatie en het professionaliseren van onze organisatiecultuur. Professionaliseren betekent ook alert blijven op onze maatschappelijke visie en deze, waar nodig, aanscherpen. Zo hebben we ons dit jaar herbezonnen op onze identiteit. In juni 2011 konden we terugblikken op de resultaten van gesprekken met medewerkers over onze centrale waarden: normatieve professionaliteit, kwaliteit, verantwoordelijkheid en diversiteit als kracht. Maar er zijn ook terreinen waar de kwaliteitsslag nog geslagen moet worden. Kort voor het einde van het verslagjaar bleek uit de audit in het kader van de accreditatie van de opleiding Journalistiek, dat de kwaliteit van de diploma s van deze opleiding niet in alle gevallen was gewaarborgd. Inmiddels is Windesheim bezig met een herstelplan voor deze opleiding. Ondanks deze tegenslag zien we hierin een kans om verbeteringen versneld te kunnen invoeren. Uiteraard behaalden we in 2011 ook successen. Onze nevenvestiging Windesheim Flevoland is uitgebreid met twaalf nieuwe opleidingen. In het kader van diversiteit en excellentie is het aanbod in Zwolle uitgebreid met het Windesheim Honours Programma Sociale Innovatie. De nieuwe website sluit beter aan bij de eisen en wensen van deze tijd en geeft duidelijkere en goed vindbare informatie aan aankomende studenten, relaties, bedrijven en instellingen. De organisatie van ons onderzoekswerk in vijf kenniscentra leidde tot een verhoogde kwaliteit van het onderzoek en tot het zichtbaarder worden van de lectoren binnen het onderwijs. Deze positieve effecten werden ook opgemerkt door de Externe Onafhankelijke Commissie die in het najaar van 2011 de kwaliteit van ons onderzoek heeft onderzocht. Een ander resultaat waar we trots op zijn is de totstandkoming van het Polymer Science Park, een open innovatiecentrum op het gebied van kunststoftechnologie voor bedrijven en onderwijs. Windesheim is springlevend en heeft voldoende innovatiepotentie, slagkracht en kenniskwaliteit om zichzelf het komend jaar te revitaliseren, te verdiepen en te verbreden. Voor ons is kwaliteit prioriteit. En dat zal het blijven. Albert Cornelissen, Voorzitter College van Bestuur 3

4 Inhoud Voorwoord 3 Deel 2 Jaarrekening Kerncijfers Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde staat van baten en lasten over Geconsolideerd kasstroomoverzicht Toelichting op de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten Algemeen Grondslagen voor het waarderen van activa en passiva Grondslagen voor het bepalen van het resultaat Grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht Toelichting op de posten van de geconsolideerde balans Toelichting op de posten van de geconsolideerde staat van baten en lasten Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige staat van baten en lasten over Toelichting op de enkelvoudige balans en staat van baten en lasten Algemeen Toelichting op de posten van de enkelvoudige balans Toelichting op de posten van de enkelvoudige staat van baten en lasten Bezoldiging College van Bestuur en Raad van Toezicht 45 Overige gegevens Statutaire bepalingen exploitatiesaldo Voorstel bestemming exploitatiesaldo Gebeurtenissen na balansdatum Controle verklaring 48 Bijlagen, niet behorend bij de jaarrekening 50 Bijlage 1 Windesheim Flevoland 51 Bijlage 2 Gegevens over de rechtspersoon 54 4

5 Deel 2 Jaarrekening

6 Kerncijfers 2011 Financieel geconsolideerde balans en staat van baten en lasten (x 1.000) Baten Resultaat Groepsvermogen Materiële vaste activa:. Investeringen Afschrijvingen Kengetallen Solvabiliteit 26,2% 20,3% 20,5% Liquiditeit 1,1 0,7 0,3 Loonkosten medewerkers/baten 57,0% 60,9% 66,5% Loonkosten medewerkers + derden/baten 64,0% 66,2% 63,0% Aantal ingeschreven studenten Marktaandeel instroom studenten HBO raad 5,2% 5,2% 5,0% Marktaandeel ingeschreven studenten HBO raad 5,0% 5,1% 4,8% Aantal medewerkers Aantal fte's Solvabiliteit: eigen vermogen/balanstotaal Liquiditeit: vlottende activa/kortlopende schulden 6

7 Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2011 Na verwerking bestemming resultaat (x 1.000) Activa Vaste activa 1.2 Materiële vaste activa 1.3 Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa 1.4 Voorraden Vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Passiva Groepsvermogen Voorzieningen Langlopende schulden 2.4 Kortlopende schulden Totaal passiva

8 1.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2011 (x 1.000) realisatie begroting realisatie Baten 3.1 Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus-, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Totaal baten Lasten 4.1 Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat deelnemingen Totaal resultaat

9 1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2011 (x 1.000) Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo baten en lasten Aanpassing voor:. Afschrijvingen Vrijval investeringssubsidies Mutaties voorzieningen Verandering in vlottende middelen: Voorraden Vorderingen Kortlopende schulden Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen rente Betaalde rente Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa Investeringen in financiële vaste activa Desinvesteringen in financiële vaste activa Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Ontvangen investeringssubsidies Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Overige balansmutaties Mutatie liquide middelen

10 1.4 Toelichting op de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten Algemeen Activiteiten Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim is een brede hogeschool. Consolidatie Voor de consolidatie is de integrale methode toegepast. Bij de integrale methode worden de activa en passiva, alsmede de baten en lasten voor 100% in de geconsolideerde jaarrekening van Windesheim opgenomen. In de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen de financiële gegevens van Windesheim en zijn groepsmaatschappijen, waarin Windesheim direct of indirect een beslissende invloed uitoefent voor wat betreft het bestuur en het financiële beleid. De activa, passiva en de resultaten van deze groepsmaatschappijen worden volledig in de consolidatie opgenomen. De resultaten van de groepsmaatschappijen die in de loop van een boekjaar zijn verworven of afgestoten, worden in de geconsolideerde winsten verliesrekening opgenomen vanaf de datum van toetreding tot de groep respectievelijk tot de datum van afstoting. De volgende groepsmaatschappijen zijn in de consolidatie opgenomen:. Stichting HANS. Stichting Nieuw Grasdorp. Stichting Windesheim Hoger Onderwijs. Stichting Windesheim Foundation for Knowledge and Innovation Verbonden rechtspersonen Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in de paragraaf Consolidatie, evenals de deelnemingen toegelicht onder de toelichting op de financiële vaste activa, worden aangemerkt als verbonden partij. Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd. Verder is ook het groepshoofd (Windesheim) aan te merken als verbonden partij. In 2011 hebben de volgende transacties tussen verbonden rechtspersonen plaatsgevonden:. Stichting Nieuw Grasdorp: verhuur van gebouw T aan Windesheim. Algemene grondslagen De jaarrekening is opgesteld conform de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en daarmee eveneens conform de vereisten van boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Voor wat betreft de Richtlijnen is met name RJ 660 van belang vanwege de daarin (gedeeltelijk) verplichte aanvullingen op de standaardrichtlijnen, specifieke bepalingen en modellen voor de jaarverslaggeving van onderwijsinstellingen en universiteiten. De waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling geschiedt tegen historische verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld zijn activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. De grondslagen zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van voorgaand verslagjaar. Vergelijkende cijfers De cijfers voor 2010 zijn, indien en voor zover dat uit hoofde van transparantie wenselijk en noodzakelijk werd geacht, opnieuw gerubriceerd om vergelijkbaarheid met 2011 mogelijk te maken. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die 10

11 van invloed zijn op de toepassing van de grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en passiva en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden regelmatig beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft Grondslagen voor het waarderen van activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op terreinen en op onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. Alleen bij vervoermiddelen wordt rekening gehouden met een restwaarde. Voor het bepalen van de afschrijvingen worden onderstaande afschrijvingspercentages toegepast: % % Gebouwen en terreinen: Inventaris en apparatuur: Terreinen 0,0 Machines en meubilair 6,7-7,1 Terrein-, parkeer- en overige 3,3-20,0 Computers, 6,7-20,0 voorzieningen netwerkapparatuur, servers, software en beeldschermen Gebouwen 1,7-10,0 Overige apparatuur 12,5 Verbouwingen 10,0 Andere vaste bedrijfsmiddelen: Technische installaties 6,7 Vervoermiddelen 20,0 Financiële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogens-waarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering, vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening. Geldleningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, eventueel rekening houdend met een waardevermindering in verband met oninbaarheid. Windesheim heeft een renteswap ter afdekking van renteschommelingen met betrekking tot de aangegane lening voor de nieuwbouw van gebouw X. De renteswap wordt gewaardeerd op basis van kostprijshedgeaccounting onder de reikwijdte van RJ 290. De swap is effectief en om deze reden wordt het resultaat van de renteswap toegelicht bij de niet-in-de-balans-opgenomen activa en verplichtingen. 11

12 Voorraden Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van een voorziening voor incourantheid. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde voor zover nodig onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van vorderingen. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waaarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Wachtgeldverplichtingen De voorziening wachtgeld is gewaardeerd tegen de nominale waarde. De voorziening is bedoeld om claims uit hoofde van uitkeringen na ontslag af te dekken. De hoogte van de voorziening is gebaseerd op een inschatting van toekomstige verplichtingen. Hogescholen zijn eigenriscodrager voor de gehele werkloosheidsuitkeringen. De voorziening is bepaald op basis van beschikbare gegevens uit de eigen administratie en de opgaves van Loyalis en het UWV. Bij het bepalen van de voorziening wordt rekening gehouden met de kans dat betrokkenen een baan zullen kunnen krijgen. Sociaal flankerend beleid De voorziening sociaal flankerend beleid is gewaardeerd tegen de nominale waarde van verplichtingen aan (ex-)medewerkers. Eigen risicodragerschap WIA De voorziening wordt eenmaal in de 4 jaar actuarieel berekend. In de tussenliggende jaren wordt de voorziening op basis van contante waarde berekend, waarbij rekening wordt gehouden met verwachte uitkeringen aan medewerkers die per einde boekjaar in de WIA zitten en met medewerkers die op korte termijn in de WIA terecht zullen komen. Personele beloningen De personeelsbeloningen en andere (uitgestelde) vergoedingen worden verantwoord in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 271 Personeelsbeloningen. Windesheim kent een Pensioen- en Flexibele Uittredingsregeling voor huidige en voormalige werknemers. De pensioenen zijn ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds ABP en de Flexibele Uittreding bij Stichting Flexibel Uittreden Onderwijs. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. Windesheim heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Windesheim heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het verslagjaar in de jaarrekening verantwoord. De voorziening voor personele beloningen heeft betrekking op verplichtingen betreffende jubileumuitkeringen. De jubileumvoorziening is gebaseerd op de actuariële waarde van verplichtingen aan medewerkers. De uitgangspunten voor de actuariële berekening zijn: 12

13 . sterftetabel man GBM en vrouw GBV ;. disconteringsrente betreft 4,5%;. inflatiepercentage per jaar voor de prijsindex: 1,0%;. inflatiepercentage per jaar voor de loonindex: 1,0%. Waarborgfonds Het bedrag van deze voorziening is vastgesteld conform de richtlijnen van het ministerie van OC&W, namelijk 1% van de bruto Rijksbijdrage over Langlopende schulden Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar, worden opgenomen onder langlopende schulden. De aflossing voor het komende verslagjaar is opgenomen onder kortlopende schulden. Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Kortlopende schulden Schulden met een resterende looptijd van ten hoogste één jaar, worden opgenomen onder kortlopende schulden. Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde Grondslagen voor het bepalen van het resultaat Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en subsidies Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en subsidies uit hoofde van de basisbekostiging worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. Indien deze opbrengsten betrekking hebben op een specifiek doel, dan worden deze naar rato van de verrichte werkzaamheden als baten verantwoord. College-, cursus-, les- en examengelden De college-, cursus-, les- en examengelden worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, waarbij ervan uitgegaan is dat reguliere onderwijs- en onderzoekstaken gelijkmatig over het studiejaar zijn gespreid. Baten werk in opdracht van derden Baten uit hoofde van werk in opdracht van derden (contractonderwijs, contractactiviteiten en overige) worden in de staat van baten en lasten opgenomen voor een bedrag gelijk aan de kosten indien zeker is dat deze kosten declarabel zijn. Een eventueel positief resultaat wordt genomen na voltooiing van de gehele transactie. Voor een eventueel verwacht negatief resultaat wordt een voorziening getroffen Grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgsteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. 13

14 1.4.5 Toelichting op de posten van de geconsolideerde balans Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt: (x 1.000) Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur Andere vaste bedrijfs-middelen In uitvoering en vooruit-betaling Totaal Aanschafprijs Afschrijving cumulatief Boekwaarde Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Boekwaarde Aanschafprijs Afschrijving cumulatief Boekwaarde Gebouwen en terreinen Dit betreft de Campus in Zwolle en in Almere en de studentensociëteit in Zwolle. De investeringen 2011 hebben voor 8,7 mln. betrekking op De Landdrost (Almere) en voor 3,1 mln. op verbouwing en inrichting op de Campus (Zwolle). Daarnaast heeft Stichting HANS geïnvesteerd in een technische installatie voor de studentensociëteit Inventaris en apparatuur De investeringen in 2011 in inventaris en apparatuur hebben voor 2,6 mln. betrekking op De Landdrost (Almere) en voor 1,9 mln. op de Campus (Zwolle), met name ICT In uitvoering en vooruitbetaling Het saldo bestaat onder andere uit voorbereidingskosten nieuwbouw sporthal-zwembad en diverse lopende verbouwingen en renovaties. 14

15 Financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt: (x 1.000) Stand Investering en verstrekte lening Desinvestering en afgeloste lening Stand Vorderingen op andere deelnemingen a. Studenten Overleg Orgaan Zwolle b. Coöperatief TechnoCentrum c. Stichting Aerides Vorderingen op OC&W PM 0 0 PM Vorderingen op andere deelnemingen a. Studenten Overleg Orgaan Zwolle Deze lening is in 2011 geheel afgelost. Over het uitstaand saldo was geen rente verschuldigd. b. Coöperatief TechnoCentrum Dit betreft een renteloze lening. De technocentra werden gefinancierd vanuit de kaderregeling Technocentra. Deze regeling is eind 2010 afgelopen. Wegens het gebrek aan nieuwe financiering is Coöperatief TechnoCentrum IJssel Vecht Veluwe per 31 december 2010 opgeheven en is vanaf die datum in ontbinding. Na afwikkeling van alle verplichtingen volgt de definitieve opheffing. c. Stichting Aerides Dit betreft een rentedragende lening van welke in 96 maandtermijnen wordt afgelost. De stichting heeft de lening aangewend voor aankoop van (onderdelen van) een studentenboot (de zaak). Aan Windesheim is een zekerheidsrecht verstrekt op genoemde zaak Vorderingen op OC&W De vordering op OC&W heeft betrekking op sociale lasten 1986 van circa 1,2 miljoen. Aangezien deze post opeisbaar is nadat Windesheim haar activiteiten beëindigt en de jaarrekening is opgesteld op basis van het continuïteitsbeginsel, is deze post PM opgevoerd. Voorraden Dit betreft de voorraad van de campuswinkel (Zwolle). De winkel verkoopt readers, diverse kleine kantoorartikelen en gemaksartikelen (food en non-food). Daarnaast is de winkel de afhaalplek voor irischeques, PR- artikelen, trein- en parkeerkaarten. Per einde 2011 is de voorraad winkelartikelen met afgenomen en de voorraad readers met toegenomen ten opzichte van einde

16 Vorderingen Dit betreft: (x 1.000) Debiteuren Ministerie OC&W Andere deelnemingen Studenten, deelnemers, 0 0 cursisten Overige vorderingen Personeel Overige:. Subsidie Flevoland Te factureren werk voor derden. Nog te declareren uren-detachering. Diverse posten Overlopende activa Vooruitbetaalde kosten:. Vooruitbetaalde OV jaarkaarten. Diverse posten Af: voorziening wegens oninbaarheid Debiteuren De stand per einde 2011 is ruim 1 mln. hoger dan de stand per einde Deze toename wordt met name veroorzaakt door een vordering op de IPABO vanwege te ontvangen Rijksbijdrage 2010 en 2011 van ruim 0,9 mln. welke in december 2010 aan de IPABO is gefactureerd. Daarnaast wordt de toename verklaard omdat de vestiging in Almere eind 2010 met onderwijs is gestart en in 2011 ook opbrengsten uit werk voor derden en facilitaire diensten heeft gerealiseerd. Per einde 2011 had de vestiging Almere circa 0,3 mln. aan vorderingen op debiteuren uitstaan. Per einde 2011 is bijna 70% van de uitstaande vorderingen 0 tot 30 dagen oud Andere deelnemingen Dit betreft een vordering in rekening courant op Stichting GRIETJE Overige Subsidie Flevoland: per einde 2011 betreft dit een vordering op het consortium van financiers ter zake van de toegezegde bijdrage bij opstart van de vestiging Flevoland. Te factureren werk voor derden: de toename van de stand per einde 2011 ten opzichte van de stand per einde 2010 kan 16

17 grotendeels verklaard worden door de afsluiting van een aantal grote projecten naast een groter aantal kleinere projecten. De toename op de diverse posten betreft met name de te vorderen rente 2011 van ruim 0,3 mln Vooruitbetaalde diverse posten De toename van de stand per einde 2011 ten opzichte van de stand per einde 2010 kan grotendeels verklaard worden door de volgende posten: vooruitbetaalde huur en servicekosten Flevoland (2010: nihil) en vooruitbetaalde licentiekosten (2010: ) Voorziening wegens oninbaarheid Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt: (x 1.000) Stand per Onttrekking Dotatie Stand per Eind 2010 was een achterstand ontstaan in het invorderen van openstaande oude vorderingen. Inhaalacties en verbeterde periodieke invordering hebben geleid tot een structurele daling van de noodzakelijk geachte voorziening wegens oninbaarheid. Liquide middelen Dit betreft: (x 1.000) Kasmiddelen Tegoeden op bank- en girorekeningen Deposito's De tegoeden op bank- en girorekeningen staan ter vrije beschikking; de saldi op deposito s zijn direct opvraagbaar. De toename van het saldo met ruim 13,4 mln. wordt verklaard door:. 22,8 mln. inkomende kasstroom uit operationele activiteiten. 18,0 mln. uitgaande kasstroom door investeringen. 11,3 mln. inkomende kasstroom door ontvangst investeringssubsidie. 2,7 mln. uitgaande kasstroom door aflossing op leningen o/g 17

18 Groepsvermogen Het verloop van het groepsvermogen is als volgt: (x 1.000) Stand Resultaat Overige mutaties Stand Algemene reserve a. Bestemmingsreserve (publiek) b. Bestemmingsreserve (publiek) Bestemmingsreserve (privaat) Algemene reserve Dit betreft de vrij besteedbare reserve. Deze reserve is gevormd uit de resultaten behaald uit (publieke) onderwijsactiviteiten, verhuur van onroerend goed (Stichting Nieuw Grasdorp), de exploitatie van een studentensociëteit (Stichting HANS) en andere (publieke) activiteiten Bestemmingsreserve (publiek) a. Dit betreft de reserve huisvestingsbeleid. Door de ontwikkelingen in het hbo en de verwachtingen over de ontwikkeling van de studentenpopulatie, heeft het College van Bestuur in 2011 besloten een nieuw masterplan Campus / Huisvesting op te stellen. In afwachting van het nieuwe masterplan is de reserve Huisvestingsbeleid bevroren op de stand per 31 december b. Dit betreft de reserve financiering Flevoland voor de ontwikkeling van de vestiging Flevoland Bestemmingsreserve (privaat) Deze bestemmingsreserve is in 1986 ontstaan uit de inbreng door de fusiepartners. In de jaren daarna wordt het resultaat op private activiteiten toegevoegd dan wel, ingeval van een verlies, onttrokken aan deze reserve. Private activiteiten zijn de exploitatie van de campuswinkel en de contractactiviteiten. Ten laste van de reserve is verantwoord. Dit is het exploitatiesaldo over 2011 van op contractactiviteiten (2010: ) en het exploitatiesaldo over 2011 van op de exploitatie van de campuswinkel (2010: ). Voorzieningen Dit betreft: (x 1.000) Personeelsvoorzieningen Overige voorzieningen

19 2.2.1 Personeelsvoorzieningen (x 1.000) Wachtgeld Sociaal flankerend beleid Wet WIA Personele beloningen Totaal Stand per Dotaties Onttrekkingen Vrijval Stand per Kortlopend deel < 1 jaar Langlopend deel > 1 jaar Wachtgeld De voorziening wachtgeld is gebaseerd op rechten van ex-medewerkers uit hoofde van wachtgeld en bijkomende kosten. De rechten van deze ex-medewerkers zijn opgenomen in een voorziening zodat de lasten drukken op de periode waarin de verplichting ontstaat. Alleen het deel van de voorziening dat in 2011 is ontstaan, is via het resultaat toegevoegd aan de voorziening. Sociaal flankerend beleid De voorziening Sociaal flankerend beleid heeft betrekking op afspraken met individuele personeelsleden die Windesheim vroegtijdig hebben of gaan verlaten. Wet WIA De Wet werk en inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) bestaat uit 2 regelingen, de WGA (werkhervattingregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten) en de IVA (volledig en duurzaam arbeidsongeschikt). Indien een werknemer arbeidsongeschikt raakt, vormen de eerste 2 jaar in principe een last voor de werkgever en wordt zijn salaris bij Windesheim doorbetaald (het 1e jaar wordt 100% en het 2e jaar 70%). Na 104 weken arbeidsongeschiktheid keert de WIA uit middels een IVA of een WGAuitkering (werkhervattingregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten). Indien de werknemer na 2 jaar in de WGA komt, wordt het dienstverband beëindigd en ontvangt de werknemer een uitkering via het UWV. Het eigen risico voor de werkgever is maximaal 10 jaar en eindigt eerst zodra de medewerker de 65-jarige leeftijd bereikt. In de jaarrekening 2009 is de hoogte van de voorziening actuarieel bepaald op basis van de verwachte uitkeringen aan medewerkers die in de WIA zitten. De voorziening wordt eenmaal in de 4 jaar actuarieel berekend. In de tussenliggende jaren wordt de voorziening op basis van contante waarde berekend. Bij de bepaling van de hoogte van de voorziening in 2011 is rekening gehouden met verwachte uitkeringen aan medewerkers die per einde boekjaar in de WIA zitten. Tevens is eind 2011 bepaald welke werknemers in 2012 waarschijnlijk in de WIA terecht komen. Ook deze verplichting is in de voorziening opgenomen. Het aandeel hiervan bedraagt ruim 0,2 mln. Voor de jaarrekening 2010 en 2011 is de voorziening op basis van contante waarde berekend. Personele beloningen Dit betreft de voorziening voor ambtsjubilea. Uit hoofde van RJ 271 heeft Windesheim een verplichting opgenomen voor toekomstige jubileumuitkeringen aan de huidige werknemers. De omvang van de verplichting wordt in hoge mate bepaald door de arbeidshistorie van werknemers bij andere overheidsinstellingen. De voorziening wordt actuarieel berekend. 19

20 2.2.3 Overige voorzieningen (x 1.000) Organisatie Waarborg-fonds Totaal Stand per Dotaties Stand per Kortlopend deel < 1 jaar Langlopend deel > 1 jaar Organisatie Eind 2011 is uit de audit in het kader van de accreditatie van de opleiding Journalistiek gebleken dat de kwaliteit van het diploma van de opleiding Journalistiek niet in alle gevallen is gewaarborgd. Windesheim heeft een externe commissie van wijzen ingesteld om te laten onderzoeken hoe de al in gang gezette en ook door het auditpanel gesignaleerde verbeteringen, versneld geïmplementeerd kunnen worden ingevoerd. De voorziening heeft betrekking op de met dit traject gemoeide kosten. Waarborgfonds Het bedrag van deze voorziening is vastgesteld conform de richtlijnen van OC&W namelijk 1% van de bruto Rijksbijdrage over In de Algemene Vergadering van de HBO-raad is overeengekomen om de verplichte aansluiting bij het Waarborgfonds per 1 januari 2013 te beëindigen. Langlopende schulden Dit betreft: (x 1.000) Kredietinstellingen: ING Bank NV (Windesheim) ING Bank NV (Nieuw Grasdorp) ING Bank NV (Nieuw Grasdorp) Bank Nederlandse Gemeenten (Windesheim) OC&W PM PM Overige: investeringssubsidie Kredietinstellingen De geldleningen welke onder kredietinstellingen zijn opgenomen, hebben betrekking op de financiering van de gebouwen van Windesheim. 20

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening Jaarverslag 2013 ROC Midden nederland jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2013 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl Jaarrekening 2008 de patiënt prominent www.erasmusmc.nl Projectcode Jaarverantwoording 2008 Versie Vastgesteld Datum 18 mei 2009 Opsteller Erasmus MC Beheerder Erasmus MC Opdrachtgever Raad van Bestuur,

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Financiële Resultaten 2010

Financiële Resultaten 2010 Vitens N.V. Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Inhoudsopgave Financiële gang van zaken 5 Geconsolideerde jaarrekening 9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS Apeldoorn, 20 maart 2012 JAARREKENING Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn Postadres: Postbus 834 7301

Nadere informatie

Lucas Onderwijs JAARREKENING 2013. Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs. naar inhoud

Lucas Onderwijs JAARREKENING 2013. Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs. naar inhoud Lucas Onderwijs JAARREKENING 2013 1 NB. Deze pagina bevat hyperlinks! Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013............................................................................................................................

Nadere informatie

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2012 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

6Financieel Jaarverslag 2008

6Financieel Jaarverslag 2008 6Financieel Jaarverslag 2008 Hoofdstuk Stichting Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking, ICCO (Statutair gevestigd te Utrecht) Foto: Joye van Horn/ICCO 113 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP Macintosh Retail Group N.V. Amerikalaan 100, 6199 AE Postbus 110, 6190 AC Maastricht-Airport Tel. 043-328 07 80 Fax 043-325 70 30 info@macintosh.nl www.macintosh.nl

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 1 van 46 Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 2 van 46 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 4 2 Bestuursverslag 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Planning

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn Jaarstukken 2014 Gemeente Apeldoorn 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Jaarrekening2014....7 1.1 Waarderingsgrondslagen... 9 1.1.1 Algemeen...11 1.1.2 Waarderingsgrondslagen...11 1.1.3 Grondslagen voor resultaatbepaling...14

Nadere informatie

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7 Onze financiën Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2011 6 Staat van baten en lasten 2011 7 Kasstroomoverzicht 2011 9 Verschillenanalyse begroting versus 10

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A.

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A. Jaarrekening 2011 Coöperatie Agrifirm U.A. 1 Coöperatie Agrifirm U.A. jaarrekening 2011 Jaarrekening 2011 is een uitgave van Coöperatie Agrifirm U.A. In deze jaarrekening zijn alle bedragen vermeld in

Nadere informatie

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening Cosun Jaarverslag 2009 27 Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming; in miljoenen EUR) Ultimo jaar Toelichting ACTIVA Vaste activa Immateriële

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 Jaarrekening Voorwoord De jaarstukken 2014 bestaan uit een tweetal boekwerken: Deel 1: het Jaarverslag Deel 2: de Jaarrekening Voor u ligt de jaarrekening 2014. Dit onderdeel bevat de

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Coöperatie Univé Dichtbij U.A. Financieel verslag 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Coöperatie Univé Dichtbij U.A. Statutaire vestigingsplaats: Heerenveen Adres: Abe Lenstra boulevard 2 E-mail: dichtbij@unive.nl

Nadere informatie